Občanský a společenskovědní základ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občanský a společenskovědní základ"

Transkript

1 Občanský a společenskovědní základ PRÁVO Jaroslav Zlámal Jana Bellová Jakub Haluza Nakladatelství a vydavatelství R

2 Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...7 SEZNAM TÉMAT...7 PRÁVO A JEHO HISTORICKÝ VÝVOJ...8 PRÁVO VNIK A JEHO PRAMENY...8 Zvykové právo...8 Vznik písemných právních norem...9 VYMEZENÍ A DEFINICE POJMU ZÁKON...9 PRÁVNÍ SYSTÉMY Evropsko kontinentální systém normativního práva...10 Anglosaské právo (čili právo soudcovské)...10 Islámské (muslimské) právo...11 DEFINICE PRÁVA Společenské normy...12 Právní normy...12 Definice pojmu právo...12 Starověképrávo...12 Římské právo...14 Středověké právo...15 Novověk...16 Historie vzniku práva a právního vědomí v českých zemích...16 Československá republika a její právní vývoj...17 Náměty pro samostatnou práci...18 PRÁVNÍ NORMY...19 PRÁVNÍ NORMY; JEJICH STRUKTURA, DRUHY A KLASIFIKACE Definice právní normy...19 Struktura právní normy...19 DRUHY PRÁVNÍCH NOREM Rozdělení právních norem z hlediska funkce...21 Rozdělení právních norem z hlediska formulace dispozice...21 Další způsoby dělení právních norem...21 PRÁVNÍ VZTAHY, SKUTEČNOSTI A ÚKONY Platnost právních norem...23 Účinnost právních norem...23 Působnost právních norem...24 Právní vztahy...24 Právní skutečnost...24 Právní událost...25 Právní úkon...25 Protiprávní stavy...25 Protiprávní jednání...25 Výklad práva...25 Zákonnost...26 DEMOKRATICKÝ A PRÁVNÍ STÁT Charakteristika právního státu...27 Náměty pro samostatnou práci...28 ÚSTAVNÍ PRÁVO...29 ÚSTAVNÍ PRÁVO Součásti ústavního pořádku ČR...29 ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Preambule...29 Základní ustanovení...30 MOC ZÁKONODÁRNÁ Poslanecká sněmovna...31 Senát...31 Výkon mandátu poslanců a senátorů...32 Legislativa tvorba právních norem...32 MOC VÝKONNÁ Prezident republiky...33 Vláda České republiky...34 Státní zastupitelství...35 MOC SOUDNÍ Soudy

3 Občanský a společenskovědní základ PRÁVO Zásada dvouinstančnosti...37 Ústavní soud...37 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD, ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Nejvyšší kontrolní úřad...38 Česká nárdní banka...38 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA Náměty pro samostatnou práci...39 OBČANSKÉ PRÁVO OBČANSKÉ PRÁVO Definice občanského práva...40 SUBJEKTY OBČANSKÉHO PRÁVA Fyzické osoby...41 Právnická osoba...41 Stát...41 Zastoupení osob k právním úkonům...41 Ochrana osobnosti...42 OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAHY Právo vlastnické...43 Spoluvlastnictví a společné jmění...43 Nabývání vlastnictví...44 Omezení vlastnického práva věcné břemeno...44 SMLOUVY Druhy občanskoprávních smluv...45 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU Zvláštní případy odpovědnosti za škodu...46 Náhrada škody...46 DĚDICKÉ PRÁVO Dědění ze zákona...46 Dědění ze závěti...47 Odmítnutí dědictví...47 Vydědění...48 Potvrzení o dědictví...48 FUNKCE NOTÁŘSTVÍ Náměty pro samostatnou práci...49 RODINNÉ PRÁVO RODINNÉ PRÁVO RODINA MANŽELSTVÍ FORMY SŇATKU Překážky v uzavření manželství...52 Vztahy mezi manželi...52 Zánik manželství...52 VZTAHY MEZI RODIČI A DĚTMI Určování rodičovství...53 Rodičovská zodpovědnost...53 Povinnosti dětí...53 Výživné...54 NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Adopce osvojení...54 Pěstounská péče...55 Opatrovnictví...55 Ústavní výchova...55 Kdo je osvojitel, pěstoun, opatrovník a poručník?...56 Náměty pro samostatnou práci...56 PRACOVNÍ PRÁVO PRACOVNÍ PRÁVO Základní pojmy z oblasti pracovního práva...57 Základní práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávního vztahu...58 PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru...58 Obsah pracovní smlouvy...59 PŘEVEDENÍ NA JINOU PRÁCI PŘESČASOVÁ PRÁCE ZAMĚSTNÁVÁNÍ MLADISTVÝCH, ŽEN A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH LIDÍ

4 Obsah Pracovní proces mladistvých...61 Zaměstnávání žen...62 Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením...62 MZDA...62 Minimální mzda...62 Formy odměňování...62 Výplata mzdy...63 Překážky v práci s nárokem na vyplacení mzdy...63 DOVOLENÁ...63 Nárok na dovolenou...63 Čerpání dovolené...63 Délka dovolené...63 UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU...64 Ukončení pracovního poměru dohodou...64 Ukončení pracovního poměru výpovědí...64 Okamžité zrušení pracovního poměru...65 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době...65 Náměty pro samostatnou práci...66 OBCHODNÍ PRÁVO OBCHODNÍ PRÁVO...67 PODNIKÁNÍ...67 OBCHODNÍ REJSTŘÍK...68 PODNIK...69 Pojmy obchodní majetek, obchodní kapitál a čistý obchodní kapitál...69 OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI...69 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ...69 Založení obchodní společnosti...69 Vklady společníků...70 Orgány společnosti...70 Zánik obchodní společnosti...70 TYPY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ...71 Veřejná obchodní společnost (v.o.s.)...71 Komanditní společnost (k.s.)...72 Společnost s ručením omezeným (spol. s r. o., s. r. o.)...72 Akciová společnost (a. s.)...73 Družstvo...75 Státní podnik (s. p.)...76 Neziskové organizace...76 Veřejně prospěšné podniky...77 OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY...78 Náměty pro samostatnou práci...79 ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO...80 Podnikání právnických osob dle živnostenského zákona...80 Podnikání fyzických osob podle živnostenského zákona...81 PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB...81 DRUHY ŽIVNOSTÍ...82 Ohlašovací živnosti...82 Koncesované činnosti...82 ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK...83 Vznik živnostenského oprávnění...84 Provozování živnosti...84 Zánik živnostenského oprávnění...85 Živnostenská kontrola...85 Správní přestupky fyzických a delikty fyzických a právnických podnikajících osob...85 Náměty pro samostatnou práci...86 TRESTNÍ PRÁVO TRESTNÍ PRÁVO...87 DĚLENÍ TRESTNÍHO PRÁVA...87 TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ...87 Zavinění trestného činu...88 Pachatel trestného činu...89 Trestní odpovědnost mladistvých...90 Podmínky vylučující trestnost...90 Promlčení trestní odpovědnosti

5 Občanský a společenskovědní základ PRÁVO TRESTNÍ SANKCE...91 Skutečnosti, ke kterým se přihlíží při stanovení trestu Polehčující a přitěžující okolnosti Druhy trestů TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ, TRESTNÍ ŘÍZENÍ...94 Represivní orgány státu a orgány činné v trestním řízení Orgány činné v trestním řízení Etapy trestního řízení Odklad výkonu trestu / udělení milosti prezidenta republiky Náměty pro samostatnou práci LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY...98 LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY...98 Listina základních práv a svobod Struktura Listiny základních práv a svobod OCHRANA LIDSKÝCH PRÁV Mezinárodní smlouvy a mezinárodní instituce ochrany lidských práv Tuzemské instituce ochrany lidských práv Veřejný ochránce práv (ombudsman) Podněty podávané veřejnému ochránci práv Náměty pro samostatnou práci MOJE PRÁVNÍ POVĚDOMÍ PŘÍLOHY PŘÍLOHA Č. 1 PRACOVNÍ SMLOUVA PŘÍLOHA Č. 2 PLATOVÝ VÝMĚR PŘÍLOHA Č. 3 UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU DOHODOU PŘÍLOHA Č. 4 KUPNÍ SMLOUVA POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA

6 Úvodní slovo a seznam témat Úvodní slovo Právo je velmi starou naukou; jeho kořeny sahají až do pravěku a starověku. V dnešní podobě je značně rozsáhlé a dotýká se všech oborů lidské činnosti a také i života každého člověka. Posláním této učebnice je poskytnout základní přehled o problematice práva, seznámit čtenáře s právními pojmy, skutečnostmi a oblastmi práva. Témata uvedená v učebnici mají přispět k vytvoření základní podoby právního povědomí, které je tolik potřebné pro to, aby se člověk vyznal v běžných právních vztazích a situacích. Obsažená témata představují ucelený blok učiva stanoveného RVP předmětu Občanský a společenskovědní základ. Autoři Seznam témat 1. Právo a jeho historický vývoj (Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D; Ing. Jana Bellová, Ph.D; Mgr. Jakub Haluza) Právo vznik a jeho prameny Vymezení a definice pojmu zákon Právní systémy Definice pojmu právo 2. Právní normy (Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D; Ing. Jana Bellová, Ph.D; Mgr. Jakub Haluza) Právní normy jejich struktura, druhy a klasifikace Druhy právních norem Právní vztahy, skutečnosti a úkony Demokratický a právní stát 3. Ústavní právo (Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D; Ing. Jana Bellová, Ph.D; Mgr. Jakub Haluza) Ústavní právo Ústava ČR Moc zákonodárná Moc výkonná Moc soudní Nejvyšší kontrolní úřad a Česká národní banka Územní samospráva 4. Občanské právo (Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D; Ing. Jana Bellová, Ph.D; Mgr. Jakub Haluza) Občanské právo Subjekty občanského práva Občanskoprávní vztahy Smlouvy Dědické právo Funkce notářství 5. Rodinné právo (Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D; Ing. Jana Bellová, Ph.D; Mgr. Jakub Haluza) Rodinné právo Rodina Manželství Formy sňatku Vztahy mezi rodiči a dětmi Náhradní rodinná péče 6. Pracovní právo (Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D; Ing. Jana Bellová, Ph.D; Mgr. Jakub Haluza) Pracovní právo Pracovní poměr Převedení na jinou práci Přesčasová práce Zaměstnávání mladistvých, žen a zdravotně postižených lidí Mzda Dovolená Ukončení pracovního poměru 7. Obchodní právo (Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D; Ing. Jana Bellová, Ph.D; Mgr. Jakub Haluza) Obchodní právo Podnikání Obchodní rejstřík Podnik Obchodní společnosti Obecná charakteristika obchodních společností Typy obchodních společností Obchodní závazkové vztahy 8. Živnostenské právo právo (Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D; Ing. Jana Bellová, Ph.D; Mgr. Jakub Haluza) Živnostenské právo Podmínky pro podnikání fyzických osob Druhy živností Živnostenský rejstřík 9. Trestní (Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D; Ing. Jana Bellová, Ph.D; Mgr. Jakub Haluza) Trestní právo Dělení trestního práva Trestní právo hmotné Trestní sankce Trestní právo procesní, trestní řízení 10. Lidská práva a svobody (Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D; Ing. Jana Bellová, Ph.D; Mgr. Jakub Haluza) Lidská práva a svobody Ochrana lidských práv 11. Moje právní povědomí (Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D; Ing. Jana Bellová, Ph.D)

7 Občanský a společenskovědní základ PRÁVO Co se v kapitole dozvíte Budete pak umět: objasnit pojem právo, jeho podoby vymezit a definovat pojem zákon pojednat o právních systémech, které jsou uplatňovány ve světě pojednat o historickém vývoji práva ve světě a u nás pravěk Počátky právního chování lidstva 8 starověk středověk novověk Prvotní znaky regulace chování člověka jsou známy již z pravěku. Další rozmach právních regulí nastal v období starověku, kdy vznikají prvotní ucelené zákony. Prvopočátky socializace lidského rodu a jeho společenské regule Už lov mamuta vyžadoval určitou organizaci práce. Někdo musel vykopat jámu, někdo ji musel zakrýt větvemi, část bojovníků (mladých lovců) musela mamuta zabít, rozporcovat, a dopravit k obydlí... Někdo musel určit, kdo získá obživu přímo, komu bude dále rozdělena atd. Pospolitost ně- jakým způsobem řešila otázku starých a nemocných, žen, které se musely postarat o oheň a ošacení atd. Od počátků nám známé historie byla tato lidská pospolitost určitým způsobem organizována, řízena, vytvářely se určitá pravidla chování. ZVYKOVÉ PRÁVO POJEM Jedná se o právní systém založený na obyčejích a zvyklostech daného společenství lidí. Tyto zvyky se většinou ustálily a byly všeoběcně akceptovány. Uplatňuje se i v dnešní době, a to především u domorodých kmenů. VENDETA POJEM Pojem pochází z italštiny (vendeta = krevní msta). Právo a jeho historický vývoj Po prostudování této kapitoly poznáte: stručnou charakteristiku právních systémů definici pojmu práva charakteristiku základních dějinných období z hlediska práva právo v českých zemích vývoj právního systému po vzniku Československé republiky Úvodní kapitola se zabývá stručným historickým vývojem práva od nejstarších právních regulací, prvních dokumentů až po současnost. Přináší charakteristiku práva a vysvětluje jeho základní pojmy. Právo vnik a jeho prameny Lidská pospolitost se vyvíjela postupně. Nejstarší etapu života lidí můžeme označit jako boj o přežití. Lidé museli čelit nejen nepřízni podnebí, ale ohrožoval je i častý nedostatek potravy, ohrožovala je zvířata, ale i jiné skupiny lidí. Přežít mohly pouze silné skupiny, dobře organizované, lidé, kteří se mezi sebou dorozumívali a vytvářeli postupně základní organizační formy. Už prapředci člověka žili v tlupách, rozdělili si úlohy, a to nejen v obraně, útoku, sběru, ale i v dělbě úkolů mezi starými a mladými, mezi muži a ženami, silnými a slabými. Postupně se tak vytvářela určitá organizace kolektivního života, která vyžadovala systém určitých pravidel, přiměřeného, všeobecně akceptovatelného chování a jednání a tím pádem také systém sankcí, trestů pro ty jedince, kteří neplnili své funkce. Tímto evolučním způsobem postupně vznikaly první systémy společenské regulace, první právní a ekonomické systémy, které můžeme charakterizovat právě jejich pravidly, jimiž se tyto pospolitosti řídily. Všeobecně přijímané způsoby chování, pravidla i metody vyžadování, sankce v případě porušení, to vše se přejímalo a přenášelo ústním podáním z generace na generaci. Prvním systémem práva bylo (a částečně ještě v některých zemích je) právo zvykové. Zvykové právo Toto právo, přenášené pouze ústní tradicí, se dále vyvíjelo, i když pozůstatky tohoto práva nalezneme často i dnes v určitých komunitách, uzavřených společnostech, popřípadě i větších celcích typu kmen nebo národnostní entita. Zvyk je potřeba odlišovat od pojmu konvence nebo obyčej. Ani zvyk ani konvence nejsou jevy, které by byly považovány za společensky vynutitelné, tj. donucující. Proto se zvyk postupně přeměnil na obyčej, přesněji řečeno právní obyčej, který tuto vlastnost již má. Zvyk můžeme respektovat nebo nerespektovat, můžeme jej změnit. Za toto chování může (ale i nemusí) následovat postih. Právní obyčej však již obsahuje (jako svou základní charakteristiku) společensky donucující, zavazující aspekt chování a jednání tedy vynutitelnost takového způsobu jednání, jehož nerespektování je sankcionováno. Vendeta Jako příklad uvádíme (ještě i dnes přežívající) povinnost a právo vendety odplaty). V historii se v Evropě vendeta uplatňovala v určitých částech Albánie, Srbska a jižní Itálie (na Sicílii). V praxi představovala mstu za příkoří, které bylo učiněno. V případě, že viníka křivdy (či zločinu) nebylo možno dopadnout, rozšiřovalo se právo vendety na další členy rodiny viníka. Tento fenomén je spjat i s pojmem mafi e. Tyto zvyky se uplatňují i dnes bez ohledu na rozpor a konfl ikt s moderními způsoby práva ve formě zákonů. Můžeme se s ním setkat v zemích s velmi nízkou vymahatelsností práva, kdy postižený formou vendety bere do svých rukou spravedlnost... Na obrázku vpravo vidíte kamennou věž (Albánie), do které byli ukrývání viníci před vendetou postižených do doby, než byli právoplatně odsouzeni. ZAJÍMAVOST

8 Právo a jeho historický vývoj Shrneme-li tuto pasáž, můžeme říci, že základním, historicky nejstarším způsobem právní regulace lidské společnosti se stal právní obyčej, který se vyvinul ze zvyklostí přenášené ústním způsobem z generace na generaci. K tomu, aby se obyčej stal právním obyčejem, bylo zapotřebí: 1. aby obyčejové chování vykazovalo znaky dlouhodobého generačního užívání. Musí být dlouhodobě zakořeněno v chování lidí, kteří jej přijímají, dodržují a respektují, cítí se být jím vázáni, povinováni jej dodržovat a jsou přesvědčeni o jeho závaznosti, 2. aby existovala moc, síla vynutitelnosti takového chování. Tedy moc, která dbá nad dodržováním těchto právních obyčejů, aby existovaly (byť nepsaná) pravidla chování a především síla, která by v případě porušování těchto pravidel donutila jedince či kolektivy k obnově dodržování těchto pravidel. Již právní obyčej tedy nese v sobě jeden ze znaků práva, tj. možnost (a nutnost) sankce. Lidská společnost se postupně rozrůstala, navazovala obchodní vztahy formou výměny produktů, vršily se různé obyčeje apod. Bylo zřejmé, že tato pravidla je zapotřebí sepsat, dát všem na vědomí a rozšířit právní vědomí mezi obyvatelstvo. Zkrátka vývoj, lidská historie si vynutily vznik právních norem, sepsaných pravidel lidského chování a společenské regulace. Vznik písemných právních norem Právní normy v sepsané podobě představují historicky vyšší stádium společenské regulace, které platí dodnes a řídí se jimi většina zemí a jeho obyvatel. Právo, které je kodifikováno ve formě textů (a je veřejně přístupné), označujeme jako právo normativní. Normativní právo je charakteristické existencí písemného dokumentu, který vznikl normotvorným právním aktem. Nejvýznamnějším druhem právních normativních aktů je pak právní norma označovaná jako zákon. Vymezení a definice pojmu zákon Definic pojmu zákon je samozřejmě více, záleží na tom, zda je to zákon v oblasti práva, vědecký zákon, zákony v oblasti humanitních věd, zákony logiky, náboženské zákony apod. V následujících kapitolách se budeme věnovat pouze zákonu v oblasti práva. Z pohledu práva je zákon obecně závazný právní předpis stanovující (předepisujících) chování jednotlivce i celého společenství lidí. Typické charakteristiky zákona jsou: Zákon je stanoven nejvyšším představitelem (představiteli) státní moci, je závazný pro všechny. Zákon stanovujuje chování lidí, úřadů i státu. Zákon tak stanovuje jaké chování má být (smí být), zakazuje co nemá být (nesmí být), deklaruje chování přípustné, oprávněné, nežádoucí a nepřípustné. Zákon je úzce spjat s mocí, především mocí politickou a vojenskou. Mocenská autorita (stát, panovník) zákony stanovuje, případně modifikuje (mění, doplňuje, ruší) a především vynucuje a sankcionuje v případě porušování. Zákon je tedy právní normou formálně určující pravidla, jejichž zachovávání je zajišťováno institucionalizovaným donucováním mocenskou autoritou. Zákony existovaly již před naším letopočtem. Prvky obyčejového chování ve výchově Přestože nynější civilizovaná společnost má jiné způsoby právní regulace, přesto v našem vývoji z dítěte do dospělého člověka procházíme způsobem vnímání světa, vztahů a jevů pomocí svých rodičů, vychovatelů a později učitelů. Představuje to seznamování se se společenskou regulací pomocí příkazů a zákazů oby- čejového chování. Vzpomeňte si na své dětství a způsoby uvádění do života dospělých, na charakteristické projevy rodičovské regulace pomocí ustálených výrazů typu to se nesmí, tam ne- choď, mohlo by se ti něco stát, na to si ne- sedej, toto musíš udělat, protože... atd., jimiž se rodiče snaží připravit svého potomka již odmalička na společensky přijatelné jednání a chování. ZÁKON POJEM Zákon jako pojem může mít tyto podoby: Zákon (právo) soubor právních norem s obecnou závazností. Zákon (humanitní vědy) sada pravidel či norem platících ve všech (či některých) případech. Zákon (vědecký) výrok, popisující obecně či pravidelně se opakujícíc popsatelné vztahy mezi pozorovanými fenomény (fyzikální, matematické, chemické zákony). Zákon v náboženství v křesťanství Starý a Nový zákon, v židovství Tóra, v islámské víře Korán. Zákon (logika) myšlenková cesta, vedoucí k vyvození daného závěru. Přírodní zákony,... apod. Sbírka zákonů Představuje označení úředního oznamovatele (většinou v podobě tzv. věstníku), v němž se vyhlašují nebo uveřejňují zákony. Ve výchozí podobě mají tištěnou podobu, existují rovněž v elektronické podobě (digitalizované podoby sbírek zákonů v databázích na internetu či optických nosičích CD/DVD). Zákon jako pojem: 9

9 Občanský a společenskovědní základ PRÁVO Co se v kapitole dozvíte Budete pak umět: vymezit, čeho se týká rodinné právo pojednat o aspektech vzniku a zániku manželství, a o překážkách zněmožňujících jeho vznik popsat práva a povinnosti vyplývající ze vztahu rodič a potomek pojednat o náhradních formách péče o děti, zejména o osvojení, pěstounské péči a opatrovnictví JAK JE TOMU VE SVĚTĚ? Instituce věnující pozornost dodržování lidských práv a práv dítěte 30 Rodinné právo Po prostudování této kapitoly poznáte: podstatu rodinného práva, čím se rodinné právo zabývá formy sňatku i zániku manželství základní povinnosti mezi rodiči a dětmi z pohledu práva charakteristiky forem náhradní péče o děti Tato kapitola se věnuje problematice občanského práva, především manželství, vztahům mezi rodiči a dětmi a povinnostmi rodičů i dětí, a také možnostmi náhradní péčí o děti. Rodinné právo Předmětem rodinného práva jsou právní normy upravující vztahy mezi manželi, rodiči a dětmi, mezi dalšími příbuznými a vztahy při náhradní rodinné péči. Za základní normy, které se věnují rodinnému právu a upravují je, považujeme: Zákon o rodině, Zákon o pěstounské péči, Občanský zákoník, Listinu základních práv a svobod, Úmluvu o právech dítěte. Jednou z celosvětově nejznámějších nevládních institucí je organizace Amnesty International. Poslání této instituce vychází z faktu, že člověk má disponovat právy, která mu deklaruje Všeobecná deklarace lidských práv. Tato obecně deklarovaná práva Amnesty International porovnává s jejich dodržováním v dané zemi. V jejím zorném poli jsou především země, ve kterých jsou lidská práva hrubě porušována (totalitní režimy, diktatury), všímá si však i obchodu se zbraněmi, zasazuje se o zrušení trestu smrti, zákaz najímat děti jako vojáky, dodržování svobody slova na internetu apod. Symbolem Amnesty International je hořící svíce omotaná ostnatým drátem. Amnesty International má své pobočky ve 150 zemích světa, i v České republice. Dodržováním práv dítěte a zlepšováním životních podmínek a podmínek rozvoje dětí se zbývá především Dětský fond organizace spojených národů (UNICEF United Nations Children s Fund). UNICEF je součástí Organizace spojených náro- dů (OSN) Pro pochopení základní problematiky rodinného práva si nejprve objasněme několik základních pojmů: Rodina je základní společenské prostředí, jehož základním účelem je životní společenství dvou lidí, muže a ženy, a výchova dětí Sňatek je uzavření manželství. Pravidla jsou určena zákonem, na jeho základě vzniká manželství. Manželství je právní vztah mezi mužem a ženou, jehož vznik a zánik je určen zákonem. Náhradní rodinná péče je výchova dítěte, kterou soud svěřil někomu jinému než biologickým rodičům. Rodina Ze sociologického pohledu je rodina skupina osob, které jsou navzájem spjaty pokrevními svazky, manželstvím (nebo srovnatelným právním vztahem) či adopcí. Dospělí členové rodiny jsou odpovědni za výchovu dětí. Základní rodina je tvořena mužem a ženou a jejich dětmi. Rozšířená rodina je rozšířena o prarodiče, strýce, tety, bratrance a sestřenice. Přesto, že náš právní řád rodinu výslovně nedefinuje, pokládá za ni především svazek založený manželstvím. Manželství Manželství se uzavírá svobodným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. 50 Amnesty International: Amnesty International - ČR: UNICEF:

10 Rodinné právo Toto prohlášení musí být učiněno před obecním úřadem pověřeným vést matriky (popřípadě úřadem, který plní jeho funkci) nebo před orgánem církve, který je k tomuto aktu oprávněný. Prohlášení se činí veřejně slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Snoubenci jsou také povinni prohlásit, zda budou užívat společné příjmení, nebo si každý z nich ponechá své. Podle toho, kde je manželství uzavřeno také dělíme formy sňatku. Formy sňatku 1. Občanský sňatek prohlášení o uzavření manželství mohou snoubenci učinit před starostou obce, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce. Prohlášení musí být také přítomen úředník matričního úřadu. Sňatek nutně nemusí snoubenci uzavřít na úřadě, pod něhož spadá místo jejich trvalého bydliště, musí si ovšem u jiného matričního úřadu vyžádat povolení uzavřít sňatek na jiném místě. Místa pro uzavření sňatku Jak již bylo řečeno, snoubenci nutně nemusí při občanském sňatku využít obřadní míst- nosti v místě svého trvalého pobytu. V současnosti je čím dál častější, že snoubenci mají jinou představu o svatebním obřadu a nespokojí se se strohou síní na obecním úřadu. Uzavřít manželství na jakémkoliv vhodném místě může povolit matriční úřad, do jehož správního obvodu toto místo spadá. Velmi často jsou páry oddávány na romantických místech, například hradech či zámcích. Pokud matriční úřad svolí, může to být třeba i koš horkovzdušného balonu, rozhledna nebo dno bazénu. Snoubenci v těchto případech musí mít ovšem štěstí na oddávajícího a svědky, kteří budou ochotni se s nimi podělit o adrenalinový zážitek. Jak je to s podpisy na oddacím listu? Při slavnostním obřadu sňatku podepisují oba partneři oddací list. Na něm se společně s nimi podepisují i oba svědkové. Zkuste si tipnout, jak se budou novomanželé podepisovat, jakými příjmeními... Nuže, jak to bude, pokud: a) V případě volby společného jména (podotýkáme, že ve většině případů si žena volí společného jméno dle příjmení svého muže, nicméně jsou i opačné případy) se žena podepisuje na oddací list jménem předcházejícím (za svobodna) nebo již jménem novým..? b) Jaký podpis učiní muž, rozhodnou-li se manželé používat příjmení ženy..? Podpisy oddacího listu probíhají až po uzavření manželství, po pronesení souhlasu obou snoubenců se vstupem do manželského svazku. V průběhu tohoto aktu je také oddávajícím úředníkem (vesměs je to starosta, popřípadě členové obecní rady) řečeno, jaké jméno manželé dále ponesou. Oba se tedy podepisují již novým jménem (pokud se nerozhodli ponechat si každý své původní jméno). 2. Církevní sňatek prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před příslušným orgánem církve, a to před osobou, kterou církev pověřila. Místo pro uzavření církevního sňatku je také dané předpisy církve. Mělo by to být místo určené pro náboženské obřady a úkony. Před církevním sňatkem si však musí snoubenci opatřit potvrzení z matričního úřadu, z něhož vyplývá, že snoubenci splnili veškeré podmínky pro uzavření manželství. Naopak církev (před kterou byl sňatek uzavřen) je povinna odevzdat příslušnému matričnímu úřadu protokol o uzavření manželství. 3. Sňatek v zastoupení ze závažných důvodů mohou krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností povolit, aby prohlášení o uzavření manželství provedl jeho zástupce. To však pouze na základě plné moci, na které je úředně ověřený podpis a uvedeno jméno toho s kým má být manželství uzavřeno. 4. Zvláštní formy sňatku stále častěji se můžeme setkávat s atypickými způsoby uzavírání manželství. To může být uzavřeno například před zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí, který má zvláštní oprávnění k tomuto úkonu. Existují i další zvláštní situace, za kterých je možné uzavřít manželství mimo typické prostory (viz. souvislosti vpravo). 5. Registrované partnerství uzavřít partnerství mezi osobami stejného pohlaví umožňuje v český právní řád od roku Jde o obdobný svazek jako je manželství, který může být uzavřen před pověřeným matričním úřadem (vždy jen jeden v kraji). Prohlášení nemusí být veřejné a nemusí být uzavřeno slavnostním způsobem. Úřad pak provede zápis do knihy registrovaného partnerství a vydá doklad o registrovaném partnerství. Partnerství zaniká úmrtím nebo zrušením na základě rozhodnutí soudu, a to po dohodě nebo na žádost jednoho z partnerů. Další příklady zvláštních forem sňatku V cizině může přijmout prohlášení snouben- ců (je-li alespoň jeden z nich státním občanem České republiky) např. i kapitán lodi plující pod vlajkou České republiky. Obdobně pak kapitán letadla registrovaného v České republice či velitel vojenské jednotky České republiky v zahrani- čí. Vše však upravují ještě zvlášt- ní právní předpisy. Omezení u registrovaného partnerství Současná legislativa prozatím neumožňuje osvojení dítěte do péče domácnosti registrova- ného partnerství. Na druhou stranu fakt uzavření registrovaného partnerství nemůže být důvodem k odně- tí dětí svému biologickému rodiči (vstupujícímu do registrovaného partnerství), druhý partner je povinen chránit zájem dítěte a podílet se na výchově, žijí-li ve společné domácnosti. 51

11 Občanský a společenskovědní základ PRÁVO BIGAMIE představuje souběžné dvojí manželství (buď jako dvojženství nebo dvojmužství). Dle právních norem ČR je trestným činem. POLYGAMIE 52 POJEM POJEM neboli mnohomanželství. Jde o společné soužití muže či ženy s více partnery opačného pohlaví. V některých zemích je legální, například islám polygamii mužům povoluje s tím, že se muž musí o své manželky náležitě a rovným dílem starat. Naopak u Tibeťanů a Eskymáků může mít žena více mužů. V ČR je i polygamie trestná. INCEST POJEM je sexuální aktivita praktikovaná mezi blízkými příbuznými. Ve většině kultur světa je zakázána, ovšem s případnými rozdílnými postihy. V ČR je trestným činem. Rozvod ti kdo prohrávají, jsou děti... Pro oba dva bývalé partnery je rozvod nepochybně nelehkou situací musí se vzájemně vypořádat jejich majetkový nároky, což bývá často provázeno problémy. Daleko bolestivější však může být vyřešení situace kolem dětí. To bývá při rozvodu často předmětem antagonistických vztahů mezi oběma bývalými manželi, neboť nezřídka je chtějí oba do své výlučné péče. Příčinou mnoha sporů může být i pozdější nedodržování dohod či nařízení soudu o střídavé vý- chově dětí. Může dojít i k situaci, že například dcera inklinuje spíše k otci, syn k matce. V případě více dětí může dojít k situaci, že například jeden z potomků inklinuje více k jednomu z rodičů, ostatní k druhému. Určení dětí do rodičovské péče jednomu či druhému z bývalých manželů je problém pro každého soudce, pokud nedojde mezi bývalými man- želi k dohodě. V případě, že jeden z nich opustí rodinu nebo podléhá alkoholismu, je řešení jednodušší. V každém případě nesou nejtíživěji rozdělení ro- diny právě děti, zvláště pokud jsou menší a měly oba z rodičů rády. Překážky v uzavření manželství Za jistých okolností není možné uzavřít manželství. Jsou to tyto překážky: Manželství nemůže být uzavřeno se ženatým mužem nebo vdanou ženou anebo s osobou, která uzavřela partnerství, pokud toto partnerství trvá (překážka bigamie, případně polygamie). Manželství nemůže být uzavřeno mezi předky a potomky a mezi sourozenci. (překážka příbuzenství incestu). Manželství nemůže uzavřít nezletilý (překážka nezletilosti). Výjimečně může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému, osobě starší šestnácti let. Manželství nemůže uzavřít osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům (překážkou je duševní choroba). Neexistenci těchto překážek musí snoubenci prokázat příslušnými doklady. Pak mají na uzavření nárok. Při uzavírání sňatku pak oba prohlašují, že sňatek uzavírají dobrovolně. Vztahy mezi manželi Muž a žena mají v manželství stejná práva a stejné povinnosti. Jsou povinni žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svoji důstojnost, pomáhat si, společně pečovat o děti a vytvářet zdravé rodinné prostředí. O záležitostech rodiny rozhodují manželé společně. Zánik manželství Manželství může zaniknout hned několika způsoby žádostí o rozvod, smrtí nebo soudním prohlášením jednoho z manželů za mrtvého. 1. Rozvod žádost o rozvod se podává vždy u soudu, kde měli manželé trvalé bydliště. Soud může manželství na návrh některého z manželů rozvést. K tomu může dojít, jestliže je manželství hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití. Manželství nelze rozvést, dokud není platné rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí po rozvodu. Rozvod realizuje soud na návrh některého z manželů. Na rozvod není právní nárok. Soud nezkoumá a nekonstatuje vinu některého z manželů, ale zabývá se příčinami. Nejčastějšími příčinami rozvodu bývá často: nesoulad povah, zájmů, zálib, nezájem o rodinu, opuštění společné domácnosti (například odchod k jinému partnerovi), alkoholismus či požívání drog některým z manželů, nezájem o děti atd. Jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, může soud svěřit dítě do společné, popřípadě střídavé výchovy obou rodičů. Soud vždy vezme v úvahu, kdo dosud kromě řádné péče o dítě dbal o jeho výchovu po stránce citové, rozumové a mravní. Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do jednoho měsíce po rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá opět své dřívější příjmení. Kromě řešení situace dětí je rovněž předmětem soudního rozhodnutí rozdělení majetku, tedy pokud se manželé na něm předem nedohodnou. Pokud nedojde k dohodě (k té může dojít i během soudního jednání), pak rozhoduje opět soud i o rozdělení společného jmění manželů.

Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/ Předmět: Občanská nauka Ročník: 2.

Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/ Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. RODINNÉ PRÁVO Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/34 0535 Škola: Soukromá střední odborná škola Břeclav, s.r.o. Mládežnická 3, 690 02 Břeclav Předmět:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_RODINNÉ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.06 Téma sady: Rodinné právo - manželství Ročník: 1.-4. ročník

Více

S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, Jihlava

S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Zkušební témata pro ústní zkoušku maturitní zkouška Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Předmět: Právo, Marketing a management 1. a) Právo a stát práva - charakteristika právního státu právních norem,

Více

SSOS_ON_1.08 Rodinné právo

SSOS_ON_1.08 Rodinné právo Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_1.08

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 RODINNÉPRÁVO Upravuje vznik a zánik manželství, vztahy mezi manžely, rodiči, dětmi

Více

2.18. Pojem a prameny rodinného práva, manželství

2.18. Pojem a prameny rodinného práva, manželství Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 4. června 2013 Ročník: první Předmět

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

Rodinné právo. 2. Manželství. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014

Rodinné právo. 2. Manželství. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014 Rodinné právo LS 2013/2014 2. Manželství CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová lucie.vanova@vsci.cz Osnova semináře pojem manželství vznik manželství způsobilost uzavřít manželství zdánlivé / neplatné manželství

Více

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád Otázka: Odvětví práva soukromého Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Mel Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 JUDr. Iva Kernová Obsahem kurzu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva. Výklad z oblasti veřejného práva umožňuje studentovi získat poznatky umožňující mu nejen

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

historicky řadí do soukromého práva, jako součást práva občanského.

historicky řadí do soukromého práva, jako součást práva občanského. Rodinné právo historicky řadí do soukromého práva, jako součást práva občanského. je to právo specifické, neboť je u něj omezena smluvní volnost ve prospěch zásahů státu Takováto úprava vznikla s ohledem

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník:

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO - VZNIK MANŽELSTVÍ

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO - VZNIK MANŽELSTVÍ KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO - VZNIK MANŽELSTVÍ RODINNÉ PRÁVO Soubor právních norem, které se vztahují k osobním a majetkovým vztahům mezi členy rodiny Základním právním předpisem, který

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Článek I. Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř Školní vzdělávací program Obchodní akademie Chotěboř Dodatek č. 2 k ŠVP platnému od 1. září 2011, počínaje prvním ročníkem Zpracoval: kolektiv

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Vznik pracovního poměru 1) pracovní smlouvou 2) jmenováním u vedoucích organizačních složek státu, ředitelů státních podniků apod. Pracovní smlouva musí obsahovat: druh práce, který bude zaměstnanec vykonávat

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

Soud může něčí svéprávnost omezit ze závažného důvodu, např. pro jeho duševní poruchu. Takovému člověku současně jmenuje opatrovníka.

Soud může něčí svéprávnost omezit ze závažného důvodu, např. pro jeho duševní poruchu. Takovému člověku současně jmenuje opatrovníka. 2 0. O b č a n s k é p r á v o I Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Občanské právo je souhrn soukromoprávních ustanovení, upravujících osobní stav, právní postavení a vzájemná práva a povinnosti

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Správní odbor a obecní živnostenský úřad

Správní odbor a obecní živnostenský úřad Správní odbor a obecní živnostenský úřad Vedoucí odboru Oddělení matriky Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů vedoucí oddělení Oddělení přestupkové Oddělení obecní živnostenský

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Otázka: Právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): David Macháč. Právo

Otázka: Právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): David Macháč. Právo Otázka: Právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): David Macháč Právo souhr norem stanovených a zabezpečených státem každý občan může činit, co není zákonem zakázáno a nikdy nesmí být nucen činit,

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů.

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů. Pracovní poměr Pracovní poměr je pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ve kterém se zaměstnavatel zavazuje zaměstnance zaměstnávat a platit mu mzdu (plat) a zaměstnanec se zavazuje

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Vznik pracovního poměru. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Vznik pracovního poměru. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Každý má právo na svobodnou volbu povolání (čl. 26 Listiny) soud může určit zákaz výkonu některých činností jako trest, ale jen pokud se

Více

-trvalé spojení muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem

-trvalé spojení muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem Otázka: Rodinné právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): iluska Rodinné právo - tvoří právní normy, které upravují manželství, vztahy mezi manželi, rodiči a dětmi, mezi dalšími příbuznými -soukromé

Více

89/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 3. února občanský zákoník [...]

89/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 3. února občanský zákoník [...] Systém ASPI - stav k 17.1.2016 do částky 2/2016 Sb. a 1/2016 Sb.m.s. 89/2012 Sb. - občanský zákoník - poslední stav textu 89/2012 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník Parlament se usnesl na

Více

PRÁVO .... .... právní odvětví

PRÁVO .... .... právní odvětví PRÁVO je nejvýznamnějším prostředkem působení na společnost, je ochráncem společenských vztahů, zárukou jistoty, pořádku a jednoty.... vymezuje obyvatelům, organizacím a státním orgánům práva,.... jim

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby.

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby. Platné znění částí zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 420/2011

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO Hlava dvacátá sedmá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11 Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému českého

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání

o zaměstnanost v ČR pečují úřady práce, působící ve všech okresních městech každý občan se může svobodně rozhodnout pro: samostatné podnikání Otázka: Pracovní právo Předmět: Právo Přidal(a): Ewujina Pracovní právo: je soubor právních předpisů o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících (např. dovolená, ochrana zdraví při

Více

Pracovní právo Metodický list číslo 1

Pracovní právo Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Pracovní právo Metodický list číslo 1 Pracovní právo, pracovně právní vztah, pracovní poměr Tematický celek je věnován objasnění postavení pracovního práva

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý III/2 VY_32_INOVACE_196 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu Číslo a název

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavření pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do zaměstnání

Více

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 04. Základní informace k životní situaci Uzavřít manželství na území

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Učebnice programu,,právo pro každý den Street Law pro učitele a studenty od let ZŠ a SŠ Kolektiv autorů Obsahuje základní poznatky

Učebnice programu,,právo pro každý den Street Law pro učitele a studenty od let ZŠ a SŠ Kolektiv autorů Obsahuje základní poznatky PRÁVO PRO KAŽDÉHO PRÁVO PRO KAŽDÉHO Učebnice programu,,právo pro každý den Street Law pro učitele a studenty od 14-16 let ZŠ a SŠ Kolektiv autorů Obsahuje základní poznatky o právu Vydalo Partners Czech,

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

SSOS_ON_1.16 Člověk a právo

SSOS_ON_1.16 Člověk a právo Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_1.16

Více

Dodatek č. 3 k IV. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětu Základy přírodních věd, část Chemie a předmětu Právo

Dodatek č. 3 k IV. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětu Základy přírodních věd, část Chemie a předmětu Právo Dodatek č. 3 k IV. dílu ŠVP Úpravy osnov předmětu Základy přírodních věd, část Chemie a předmětu Právo Platnost dokumentu : od 1. 9. 2015 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické

Více

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství.

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Uzavření manželství 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství 04. Základní informace k životní situaci Uzavření manželství je matriční událostí, která se zapisuje do knihy manželství.

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

objasní, jaký význam má sociální kontrola ve skupině a ve větších sociálních celcích

objasní, jaký význam má sociální kontrola ve skupině a ve větších sociálních celcích RVP 79-41-K/41 Gymnázium 1 Základní právní pojmy Učivo podle RPV společenská podstata člověka sociální struktura společnosti sociální fenomény a procesy žák respektuje kulturní odlišnosti a rozdíly v projevu

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Druhy práva Pracovní, živnostenské a finanční právo. Druh učebního materiálu: prezentace spojená s interaktivitou, pracovní list - křížovky

Druhy práva Pracovní, živnostenské a finanční právo. Druh učebního materiálu: prezentace spojená s interaktivitou, pracovní list - křížovky Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Domácnost, která hospodaří s penězi. Manželství

Domácnost, která hospodaří s penězi. Manželství Domácnost, která hospodaří s penězi Manželství KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Branná povinnost. 1. Branná povinnost. Informace pro občany - Branná povinnost. Zajišťování branné povinnosti

Branná povinnost. 1. Branná povinnost. Informace pro občany - Branná povinnost. Zajišťování branné povinnosti Informace pro občany - Branná povinnost Branná povinnost Zajišťování branné povinnosti Obecní úřad obce s rozšířenou působností úkoly zajišťuje jako výkon přenesené působnosti. Právní norma Zákon č. 585/2004

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Pracovní list je zaměřen na rodinné vztahy. V úvodní části si žáci zopakují znalosti

Více

ZÁKLADY PRÁVA 2. část

ZÁKLADY PRÁVA 2. část ZPr_Základy práva ZÁKLADY PRÁVA 2. část Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra veřejného práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Prameny heteronomního práva ve formálním smyslu kde je právo fakticky obsaženo

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn (k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel) Platné znění novelizovaných ustanovení zákona č.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 7 Místní příslušnost Místní příslušnost okresní správy

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek :

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek : PRACOVNÍ SMLOUVA název společnosti: sídlo společnosti : IČ: zastoupená: jako zaměstnavatel a pan/paní : bytem : rodné číslo : jako zaměstnanec Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

Registrované partnerství

Registrované partnerství 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Registrované partnerství 04. Základní informace k životní situaci Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO NA ÚVOD NĚKOLIK ZNÁMÝCH INFORMACÍ Ukliďte si všechno z lavice buď do lavice nebo do aktovek Vezměte si čistý papír, psací potřeby

Více

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. MAS Zlatá cesta, o. p. s. (dále jen společnost ) vznikla dne 3. srpna 2006 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo pracovní VY_32_INOVACE_10_12. hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo pracovní VY_32_INOVACE_10_12. hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství Registrované partnerství Uzavření manželství - podrobný návod Uzavření manželství - necírkevní (zjednodušený návod) Uzavření církevního manželství (zjednodušený návod) Uzavření manželství zástupcem

Více