AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

2 Obsah: Základní údaje o škole, školském zařízení... Pracovníci, právnické osoby... 6 Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání... 9 Aktivity právnické osoby, prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti... 1 Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok Další informace

3 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k : Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22 IZO IČO IZOŘ Tel.: Fax: Ředitel a statutární zástupce ředitele: Ředitel: PaedDr. Milan Štěrba, tel.: Statutární zástupce ředitele: Mgr. Tomáš Raja, Ph.D., tel.: Webové stránky právnické osoby: 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, a jejich cílová kapacita: Učební dokumenty pro gymnázia /99-22 s platností od Obor: Gymnázium všeobecné čtyřleté K/41. Kapacita školy: 450 žáků. 5. Obory vzdělání: Gymnázium všeobecné čtyřleté K/41. škola kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu K/41 Gymnázium všeobecné čtyřleté 450 poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2012/201: Nemáme. 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Praha 1, Štěpánská 22/614 (ve vlastnictví hl. m. Prahy). 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení Akademického gymnázia: Pro žáky naší školy vytváříme podmínky ke všeobecnému vzdělání. Nabízíme tři varianty studia: posílení výuky matematiky a přírodovědných předmětů; posílení výuky francouzštiny, v návaznosti na francouzštinu je součástí výuky i latina; posílení společensko vědních předmětů, kde také učíme latinu; Rozřazovacími testy zařadíme žáka do příslušné skupiny výuky cizích jazyků (Aj, Fj, Nj, Rj) Od třetího ročníku se naši žáci navíc mohou profilovat formou volitelných předmětů, které otevíráme dle zájmu žáků. Nepovinné předměty nabízejí možnost dalšího vzdělávání, kulturního a sportovního vyžití.

4 Učebny se snažíme vybavit základní didaktickou technikou dle požadavků vyučujících (interaktivní tabule, počítače, dataprojektory, přehrávače a další audiovizuální technika). Problémem je udržování provozu této techniky. Nelze neustále využívat k tomuto účelu iniciativu učitelů. Nová pracovní pozice technika by mohla účelněji zvládnout narůstající objem práce. Zkvalitňujeme školské služby vytvářením lepších podmínek pro studium a práci. Zvyšujeme odbornou kapacitu pedagogů a jejich iniciativu pro neustálé zlepšování kvality a efektivity výuky. Zvyšující se náklady na provoz, údržbu, energie, služby, státní maturity a další vzdělávání pedagogických pracovníků značně odčerpávají klesající rozpočet školy. Stále méně finančních prostředků zbývá na zajištění moderních učebních pomůcek. Nedaří se realizovat naše představy v oblasti využívání nových technologií, počítačů, didaktické techniky, výukových programů, internetu, moderních učebnic, pomůcek a sdělovacích prostředků. K účelnému využívání se snažíme dovybavit knihovnu a studovnu, laboratoře, odborné a jazykové učebny. Ke zlepšení propagace aktivit školy vylepšujeme internetové stránky a vlastní projekty (šoty, záznamy, fotodokumentace apod.). Výzdobu interiéru zajišťujeme žákovskou produkcí výtvarných prací. Lektorům cizích jazyků vytváříme potřebné zázemí s využitím Metropolitního programu. Na škole působí školní psycholog, probíhají zde přípravné kurzy zájemců o studium na gymnáziích. Kvalitně zajišťujeme pedagogické praxe studentů vysokých škol (Fakultní škola PřF UK). Škola realizuje nostrifikační zkoušky pro uznávání zahraničních maturitních vysvědčení. Vyhovujeme zájmu žáků i veřejnosti o využití vybavení školy k dalším účelným aktivitám. Mimo zavedených výměnných zájezdů do zahraničí navazujeme i další mezinárodní kontakty (účast žáků na konferencích Evropského parlamentu mládeže, bilaterální partnerství projektu se střední školou na Sicílii apod.). Zajímavou se jeví spolupráce s Čínskou mezinárodní jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o., kterou máme v pronájmu. Přijímáme exkurze pedagogů a žáků ze zahraničí (J. Korea, Čína, Chorvatsko, Německo apod.). Vyžití žáků v oblasti kulturní a společenské je zde už tradiční. Koncerty sboru, výstavy výtvarných prací žáků, vystoupení divadelního kroužku, večery poezie, maturitní ples v Lucerně, festival AG, slavnostní předávání maturitních vysvědčení na Staroměstské radnici a další akce mají vysokou úroveň a zůstávají v povědomí účastníků. K těmto a dalším školním a společenským aktivitám je potřebné vybudovat plánované kulturně-společenské atrium. Tím by se alespoň zčásti podařilo odstranit problém s absencí auly či jiné společenské místnosti tolik potřebné pro společenský život školy. Pro využívání nových technologií ve výuce je nutné provést rekonstrukci starých datových a silnoproudých sítí. V moderním sportovním areálu (dvě tělocvičny, posilovna, venkovní hřiště s umělým povrchem) probíhají tradiční sportovní aktivity (fotbal, florbal, basketbal, volejbal, házená, aerobic, posilování apod.) Vytváříme podmínky i pro další sporty: cyklistiku, lyžování, lední hokej, bruslení, plavání, šachy a další podle zájmů žáků. Různé turnaje, utkání a soutěže jsou velice populární. 4

5 Snahou Magistrátu hlavního města Prahy a odborů SMS a SCS je zachovat vysokou úroveň poskytování školských služeb a jejich podmínek. Byla realizována rekonstrukce oken ve patře budovy školy, školního sociálního zařízení a dokončena je úprava dvorků školy. Četné pronájmy vylepšují rozpočet školy. Granty využíváme ke zlepšení školních i mimoškolních aktivit. Sponzoři pomáhají dovybavit učebny didaktickou technikou. Rodiče a příznivci sdružení ve Společnosti akademického gymnázia spoluzajišťují maturitní ples v Lucerně, pomoc sociálně slabším studentům, různé mimoškolní a zahraniční aktivity, propagaci školy apod. V oblasti informovanosti rodičů o průběhu a výsledcích vzdělávání se osvědčila elektronická třídní kniha. K dalším kontaktům a prezentacím mohou učitelé i žáci využívat oficiální webové stránky, facebookové stránky školy a aplikace Google Apps. Pro vytvoření pozitivního klimatu na škole se osvědčila spolupráce se Studentským parlamentem AG. O studium na naší škole je neustále velký zájem. Průměrná naplněnost 14 tříd je 0 žáků. Tradičně klademe vysoké nároky na výsledky studia našich žáků. Vzhledem k charakteru různých žebříčků úspěšnosti středních škol se vyšší nároky a přísnost v hodnocení výsledků ne vždy pozitivně odráží na celkovém umístění školy. Našim hlavním cílem je připravenost maturantů k přijetí na všechny typy vysokých škol u nás i v zahraničí. Z celkového počtu žáků 4. ročníků bylo přijato 59% na vysokou školu prioritní volby. Na vysoké školy nastoupilo 98% absolventů (2 na jazykovou školu). V zahraničí studuje 6 absolventů (USA, VB, Francie.). Každý uchazeč o studium na naší škole (převis cca 100%) musí projít námi připraveným přijímacím textem z českého jazyka a matematiky. Přetrvává nejistota a napětí v oblasti rozpočtování a organizování koncepčního řízení kvalitního školství. Státní maturita je organizačně, časově, finančně, právně i ekonomicky náročná a pracná bez slibovaného efektu. Omezuje výuku ostatních ročníků, nereaguje na připomínky odborné veřejnosti, většinu nákladů si hradí školy ze svých rozpočtů, není dostatečně oceněna práce dobrých škol apod. Zbytečně přeplácíme hodiny nad stanovený úvazek dvojnásobkem průměrného hodinového výdělku. O další vzdělávání pedagogických pracovníků je značný zájem, ale neustále je finančně i časově náročnější. Zvyšující se administrativní zátěž (časté legislativní změny, pořádání výběrových řízení, organizace maturit, různá hlášení, statistiky apod.) omezuje patřičnou péči v oblasti kontroly a hodnocení práce, přípravu nových koncepcí a projektů. Vyřešení přetrvávajících problémů by přispělo k potřebné soustředěnosti na práci a k uvolnění napětí ve školském prostředí. 9. Školská rada: Zřízena dne Ve školním roce 201/2014 pracovala školská rada ve složení: Zástupci zřizovatele - Mgr. Albert Kubišta - člen rady - člen Zastupitelstva Hlavního města Prahy - Mgr.Petr Bříza - člen rady člen Zastupitelstva Hlavního města Prahy Zástupci pedagogů - RNDr. Kamila Janská - členka rady (zapisovatelka), vyučující Bi-Che na AG - Mgr. Jiří Brada, místopředseda školské rady, vyučující Bi-Ma na AG Zástupci zletilých studentů a zákonných zástupců nezletilých studentů - Ing. Oldřich Bronec, CSc. - předseda rady - zákonný zástupce studenta AG, ředitel divize poradenské firmy 5

6 II. Pracovníci, právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci: a. Počty osob škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané AG interní učitelé fyzické osoby celkem 44 + (5 na MD) interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané 6, pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem 44 + (5 na MD) pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem 6,90 b. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků škola AG celkem % z celkového počet pedagogických pracovníků počtu pedagogických pracovníků kvalifikovaných na MD 100 nekvalifikovaných 0 0 c. Věková struktura pedagogických pracovníků počet celkem ve fyzických osobách k v tom podle věkových kategorií do 20 let 21 0 let 1 40 let let let 61 a více let 42 + (6 na MD) na MD 11+4 na MD c. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání bylo zaměřeno na získávání poznatků o nových formách, metodách a prostředcích studia, vzdělávání a výchovy. K tomu je nutné účelně využívat moderní techniku a postupy při výuce a práci. Další informace jsme získávali v oblasti reforem a novinek ve školství (nové maturity, zpracování školských vzdělávacích programů, změny v legislativě apod.). Využívaly se nabídky fakult vysokých škol, národních institutů, kulturních center, MHMP, pedagogického centra, zahraničních institucí apod. Zájem pedagogů o další vzdělávání byl značný, avšak finanční prostředky přidělené škole tyto aktivity nepokrývají. 6

7 počet zaměření počet účast vzdělávací instituce níků Semináře 1 Study, work Life 1 Macmillan 1 Warm-ups and Icebreakers 1 Descartes 1 Ready, Steady, Speak 1 Descartes 1 Současná ruština a její proměny 1 Descartes 1 Teoretické základy didaktiky cizích jazyků 1 PedF UK 1 Výzkum prevence anglických samohlásek 1 PedF UK 1 Strategie vyučování CL 1 Goethe institut 1 Deutsch ist super! Goethe institut 1 Lernen in der Gruppe 1 Goethe institut 1 Česko-německé vztahy - Hejnice 1 Goethe institut 1 Česko-německý fond budoucnosti 1 Goethe institut 1 První pomoc zážitkem 1 ZDrSEM o.s. 1 Odpady Malešické spalovny 1 EKO- KOM 1 Dobr praxe v programu Ekoškola 1 FEE 1 MS-FEST 1 MFF UK 1 Google Apps - webinerář 1 NETMAIL Kurzy 1 Francouzština - pro začátečníky 1 IJV 1 Němčina - pro začátečníky 1 Jipka 1 Italština - projekt 2 Borghese-Faranda 1 Tlumočnický kurz Fj 1 PF UK 1 Kurz tvůrčího psaní Čj 1 Markéta Dočekalová 1 Škola českého jazyka a liteatury 1 Literární noviny 1 Rekonstrukce kapalinových preparátů 1 PřF UK 1 Praktikum anatomie bezobratlých živočichů 1 PřF UK Doplňkové pedagogické studium 1 Hodnotitel PUP 4 CERMAT 1 Školení pro předsedy maturitních komisí 1 NIVD 1 Školení pro maturitní komisaře 1 NIVD Školský management 1 Bilaterární projekt Comenius 2 NAEVP Rozšiřování aprobace 1 Studijní pobyt pro učitele Aj 1 Exeter Academy Průb. Překladatelství AJ 1 SJŠ Průb. Studium NJ 1 SJŠ Průb. Studium AJ 1 MHMP 1 Obecné otázky matematiky a informatiky 1 MFF UK 7

8 Jiné: konference 1 Den učitelů němčiny 1 Goethe institut 1 Jednota klasických fililogů 2 FF UK 1 Vivat lingua latina reserata! 1 PPF SU 1 Nové tendence v didaktice cizích jazyků 1 SUF 1 Akademie Literární noviny 1 Soustředění řešitelů věda není žádná věda 1 CONATEX DIDACTIC 1 Konference Škola jako místo setkání 1 FF UK d. Jazykové vzdělávání a jeho podpora z toho počet učitelů cizích jazyků s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) celkem (fyzické osoby) 19 rodilý mluvčí 0 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a. Počty osob: fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 1 15,50 b. Další vzdělávání nepedagogických pracovníků 8

9 1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání a. Denní vzdělávání počet tříd / skupin počet žáků AG Změny v počtech žáků v průběhu školního roku - přerušili vzdělávání: - nastoupili po přerušení vzdělávání: 2 - sami ukončili vzdělávání: 5 - vyloučeni ze školy: 1 - nepostoupili do vyššího ročníku: 8 z toho nebylo povoleno opakování: 2 - přestoupili z jiné školy: 5 - přestoupili na jinou školu: 7 2. Průměrný počet žáků na třídu/studijní skupinu a učitele a. Denní vzdělávání průměrný počet žáků na třídu / skupinu průměrný počet žáků na učitele AG 29,07 8,1. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji AG kraj Jihočeský C Jihomoravský B Karlovarský K Vysočina J Královéhradecký H Liberecký L Moravskoslezský T Olomoucký M Pardubický E Plzeňský P Středočeský S Ústecký U Zlínský CELKEM počet žáků celkem z toho nově přijatí

10 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a. Denní vzdělávání z celkového počtu žáků: AG prospělo s vyznamenáním 44 neprospělo 9 opakovalo ročník 0 počet žáků s uzavřenou klasifikací do tj. z celkového počtu žáků 94,57% průměrný počet zameškaných hodin na žáka 48,09 z toho neomluvených 0,11 5. Výsledky maturitních zkoušek maturitní zkoušky AG denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně 0 - počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 1 - prospěl s vyznamenáním 6 - počet žáků, kteří byli hodnoceni: Prospěl 70 - neprospěl 2-10

11 6. Přijímací řízení do 1. ročníku školního roku 201/2014 délka vzdělávání 4 roky 6 let 8 let počet přihlášek celkem přijímací řízení pro školní rok 2010/2011 (denní vzdělávání) počet kol přijímacího řízení celkem počet přijatých celkem (vč. autoremedury) z toho v 1. kole z toho ve 2. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: K/ počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro šk. rok 201/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin AG Stát Bělorusko Bosna a Hercegovina Maďarsko Moldavsko Rusko Srbsko Slovensko Sýrie Vietnam Ukrajina CELKEM počet cizinců Na škole studovalo celkem 2 cizinců. Začleňování probíhá bez problémů; přestože jsou na cizí státní příslušníky kladeny stejné požadavky jako na české žáky, jejich studijní výsledky jsou srovnatelné. Přítomnost cizinců a příslušníků národnostních menšin na škole hodnotíme jako pozitivní prvek při vytváření atmosféry školy, protože svým působením a snahou o dobré studijní výsledky přirozeně napomáhají vytvářet zdravé vztahy mezi vrstevníky. 11

12 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Škola se nezaměřuje na speciální výchovu a vzdělávání, ale podle potřeby nabízí žákům speciální péči formou individuálního vzdělávacího plánu, konzultací, případně individuálních zkoušek. Škola eviduje studenty, kteří mají diagnostikované poruchy učení. Vyučující podle potřeby přizpůsobují podmínky jejich studia a ověřování jejich vědomostí specifickým potřebám těchto studentů. Již druhým rokem zdárně probíhá integrace nevidomého žáka, který na škole úspěšně studuje. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů V rámci všeobecného zaměření nabízí škola žákům tři varianty studia podle jejich nadání a zájmů. K profilaci žáků přispívá široká nabídka volitelných seminářů. Žáci mohou rozvíjet svůj talent i v řadě nepovinných předmětů a kroužků, včetně uměleckých. Vzdělávání nadaných žáků v jednotlivých předmětech je založeno na individuálním přístupu vyučujících, do jazykových skupin jsou žáci rozdělováni podle úrovně. Mimořádně nadaní žáci mohou být vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů. Žáci jsou zapojování do soutěží a projektů (olympiády, Matematický klokan, matematická soutěž Náboj, SOČ, konverzační, sportovní soutěže, projekt Studenti čtou a píší noviny ) a připravováni k přijímacím zkouškám na VŠ a na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky (FCE, CAE), mediatéku na Francouzském institutu, podílejí se na přípravě některých projektů školy (např. English Day, Den latiny a románských jazyků), případně je sami organizují (např. Večer poezie). Škola podporuje studium žáků v zahraničí (např. formou individuálních konzultací po jejich návratu z ciziny, umožňuje dodatečné klasifikace, vykonání rozdílových zkoušek). 10. Ověřování výsledků vzdělávání V tomto směru se zaměřujeme především na výsledky v různých soutěžích a pravidelnou kontrolu naplňování výstupů deklarovaných ve školním vzdělávacím programu. Žáci 1.. ročníků absolvovali srovnávací testy z matematiky. Důležitou součástí ověřování výsledků vzdělávání žáků pro nás představují výsledky maturitních zkoušek a přijímacího řízení na vysoké školy. Žáci čtvrtých ročníků si vyzkoušeli státní maturitu z matematiky nanečisto. 11. Školní vzdělávací programy Náš školní vzdělávací program, podle kterého vyučujeme od , nabízí studentům komplexní akademické vzdělávání. V rámci všeobecného zaměření škola nabízí tři varianty studia P - posílení hodinové dotace matematiky a přírodovědných předmětů, F - posílení hodinové dotace francouzského jazyka a S - posílení hodinové dotace společenskovědních předmětů. Profilace žáka se dále uskutečňuje prostřednictvím volitelných předmětů ve. a 4. ročníku. S ohledem na kvalitnější přípravu žáků na státní maturity byl oproti původní verzi ŠVP od roku 2012/1 navýšen počet hodin výuky anglického jazyka ve všech variantách studia, českého jazyka v typu P a matematiky v typu F a S. 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Škola nabízí studium anglického, francouzského, německého, španělského a ruského jazyka. Součástí výuky jsou hodiny konverzace s rodilým mluvčím. Žáci mohou studovat i latinu jako povinný (typ studia F, S) nebo volitelný předmět. Žáci se účastní olympiád, konverzačních soutěží, soutěží v uměleckém překladu, jsou připravováni na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky (FCE, CAE). 12

13 Škola pořádá intenzivní kurz anglické konverzace s rodilými mluvčími, je zapojena do mezinárodních programů (např. Projekt Rilke a Praha, Lions Club). 20 studentů studuje čínštinu pod vedením čínských lektorů. K dlouhodobým projektům na škole patří i spolupráce s partnerskými zahraničními školami (v Montigny, ve Freiburgu). Ve školním roce 201/14 byly zorganizovány vzdělávací a poznávací zájezdy do Chicaga, Edinburghu a Londýna. Je využíván Metropolitní program rozvoje vzdělávání cizích jazyků. IV. Aktivity právnické osoby, prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Výchovná poradkyně spolupracuje se školní psycholožkou Janou Lidickou a studenti se na ni mohou obracet s různými okruhy problémů (neprospěch ve škole, zdravotní omezení, problémy ve vztazích, otázky volby vysoké školy...). Společně se školní psycholožkou na začátku školního roku zorganizovala schůzku pro. a 4. ročníky ohledně volby vysoké školy (informace o webových stránkách, fakultách, kde hledat informace, na co se zaměřit...). V tomto školním roce byla opět vypracována statistika přijetí studentů na vysoké škol. Dále seznamuje studenty s konáním dnů otevřených dveří na různých fakultách, potvrzuje přihlášky na vysoké školy, vyhledává informace o vysokých školách. Již pravidelně organizuje sbírkové akce Srdíčkový den a Den pro světušku a zařizuje a objednává karty ISIC a ITIC. Činnost školního psychologa Školní psycholožka, Mgr. Jana Lidická, byla ve školním roce 201/14 k dispozici studentům, rodičům i vyučujícím v průběhu celého školního roku ve vypsaných konzultačních hodinách v rozsahu cca 10 hodin týdně, a to v rámci dvou dnů v týdnu. V průběhu školního roku navštívilo školní psychologickou poradnu celkem 105 klientů a uskutečněno bylo 150 konzultací, z toho 74 se týkalo kariérního poradenství. Oproti uplynulému školnímu roku tak byl zaznamenán výrazný nárůst v celkovém počtu konzultací, a to jak profesních, tak individuálních. Vedle profesního poradenství, které je systematicky nabízeno studentům třetího ročníku, kde bylo v letošním roce o jednu třídu více, což je příčinou většího zájmu o tuto činnost poradny, navštěvovalo individuálně školní psychologickou poradnu 1 klientů. Oproti předchozím rokům nastal překvapivě velký nárůst zájmu o podporu psychologické poradny zejména v závěru školního roku, kdy stoupla četnost návštěv jak ze strany studentů, tak učitelů, a to z důvodu řešení studijních obtíží a četných absencí. Studenti přichází do školní poradny převážně z vlastní iniciativy, případně navazují na komunikaci z předchozích let, nebo je jim návštěva doporučena rodiči či vyučujícími. Mezi témata, která jsou v rámci školní poradny řešena, patří převážně studijní záležitosti, tedy problémy se zvládáním studia, adaptace na studium v prvním ročníku a problematika poruch učení. Přibližně z jedné třetiny případů se pak jedná o osobní problematiku studentů. Záležitosti, které studenti řeší, jsou velmi variabilní od partnerských, rodinných a přátelských vztahů po onemocnění či úmrtí v rodině, depresivní stavy či např. experimentování s drogami. Několika studentům tak byla doporučena specializovaná psychoterapeutická či psychiatrická péče. 1

14 V průběhu školního roku proběhlo také 49 konzultací s vyučujícími, což je opět mírný nárůst oproti předešlému školnímu roku. S učiteli jsou převážně konzultovány situace studentů s SPU, vztah se třídami a chování žáků. Drtivá většina případů, které jsou ve školní poradně řešeny, až na některé výjimky osobních problémů, které se nedotýkají fungování studenta v rámci školy, je konzultována buď s třídními učiteli, metodikem prevence, výchovnou poradkyní či zástupkyní ředitele. Zástupkyně M. Kargerová také disponuje přehledem studentů navštěvujících poradnu pro případ řešení nenadálých situací. V návaznosti na adaptační kurz prvních ročníků, který se pod vedením školní psycholožky uskutečnil v září, proběhly v průběhu školního roku 2 bloky 2hodinnových programů prvních ročníků se školní psycholožkou. V rámci těchto programů byla probírána adaptace studentů na školu, vztahy a atmosféra ve skupině a byly uskutečněny některé techniky na rozvoj sociálních dovedností. Stejně jako v minulém roce tak oproti předchozím letům poklesla četnost práce psycholožky s třídními kolektivy, což je zejména způsobeno nízkým počtem hodin, které psycholožka ve škole tráví, v kombinaci s množstvím činností, které je třeba vykonávat. Z důvodu nárůstu počtu konzultací a s nimi spojené administrativní zátěže tak z důvodu časových možností poklesla četnost organizovaného setkávání psycholožky s třídními učiteli, které se v letošním roce uskutečnilo pouze jednou. Vzhledem k tomu, že tato setkání považujeme za důležitý krok pro vzájemnou spolupráci mezi psycholožkou a vyučujícími a práci na vztahové rovině mezi třídami a učiteli, budeme se snažit o jejich obnovení v následujícím školním roce. Celkově lze shrnout, že stoupá povědomí studentů i učitelů o činnostech a nabízených službách školní psychologické poradny. Vzhledem různorodosti i závažnosti témat, se kterými studenti přicházejí, považujeme za velký přínos možnost řešit závažná i méně závažná osobní témata v rámci školy, což zcela jistě sekundárně usnadní i studentovo působení ve škole a práci učitelů. 2. Prevence sociálně patologických jevů Prevence rizikového chování vychází z těchto dokumentů: Metodický pokyn MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. č.j.: / Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období , č.j. 7/ Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j / Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže. Dokument MŠMT č.j.: 21291/ Školní poradenské pracoviště (ŠMP) - Školské poradenské pracoviště tvoří výchovný poradce, školní psycholog a metodik prevence sociálně patologických jevů - (aktuální konzultační hodiny jsou uvedeny na webu školy) Působení na studenty ve vyučování v rámci prevence rizikového chování - oblast zdravého životního stylu-biologie, chemie a tělesná výchova - oblast sociálních dovedností-základy společenské výchovy - školní řád jako nástroj prevence - zapracování konkrétních témat prevence rizikového chování do školního vzdělávacího programu Nadstavbové aktivity: pomoc při organizování volnočasových aktivit studentů - spolupráce s výchovným poradcem a školním psychologem 14

15 - spolupráce s třídními profesory - mimoškolní aktivity (olympiády, soutěže, SOČ) - zapojení studentů do charitativních akcí Jednorázové akce: - seznamovací kurz na začátku září pro první ročníky, kde jsou studenti seznámeni se školním řádem a adaptují se na nové sociální prostředí prostřednictvím aktivit, které mají za účel zlepšení třídního klimatu a předejití konfliktům - pro studenty 1. ročníků beseda na téma AIDS spojená s návštěvou Domu světla - Ve třetích ročnících je prevence spojena s přípravou referátů na téma Alkohol a lidské zdraví, Kouření a lidské zdraví a Drogy a lidské zdraví. Referáty jsou konzultovány s metodičkou prevence a následně odpřednášeny v hodinách chemie. Školní knihovna: - doplňování publikací, videopořadů na téma prevence rizikového chování - informace na nástěnce o novinkách v této tématice Spolupráce s krajským a okresním metodikem prevence: - sledování webových stránek Magistrátu hl.m.prahy a Obvodního úřadu Prahy - Konzultace v případě potřeby. Ekologická výchova a environmentální výchova Ekologická a environmentální výchova jsou nedílnou součástí přírodovědných předmětů vyučovaných na naší škole. Tématům ekologie a ochrany životního prostředí je věnován prostor především v biologii, chemii a zeměpisu. Velký význam v tomto ohledu mají i volitelné biologické, chemické a zeměpisné semináře, v jejichž rámci lze snáze zařazovat různé exkurze, přednášky a besedy. Ve školním roce 201/2014 jsme pořádali tradiční exkurze do botanických zahrad, zoologické zahrady, Klánovického lesa, Podolské vodárny, VŠCHT, PřF UK, ústavů AV ČR..Navíc jsme v červnu uspořádali pro zájemce z řad studetnů čtyřdenní komplexní biologickou exkurzi na jižní Moravu. Vzhledem k velkému uspěchu exkurze doufáme, že se stane tradicí. Důležitá jsou pro studenty i praktická cvičení z biologie zařazená do rozvrhu ve. ročnících, v nichž je část hodin věnována sladkovodní ekologii resp. sladkovodní mikroflóře a mikrofauně. Kabinet zeměpisu opět zorganizoval adopci několika drobných živočichů v pražské zoologické zahradě. K environmentální výchově přirozeně napomáhá i kulturní prostředí ve škole, včetně květinové výzdoby a systému třídění odpadů. Akce se studenty: Biologie 1. Exkurze v Botanické zahradě PřF UK 2. Exkurze ve skleníku v Botanické zahradě hl. m. Prahy v Tróji, výstava exotických motýlů. Exkurze v ZOO Praha s průvodcem 4. Exkurze do Ústavu fyziologie a genetiky živočichů AV ČR v Liběchově (u Mělníka) 5. Exkurze do Ústavu experimentální botaniky AV ČR v Praze 6, Lysolajích 6. Biologická exkurze do Klánovického lesa 7. Muzeum Hygieny Drážďany exkurze 8. Návštěva Hrdličkova muzea - PřF UK 15

16 9. Čtyřdenní biologická exkurze na Moravu (Anthropos, Muzeum soudního lékařství, Hvězdárna a planetárium v Brně, Muzeum v Dolních Věstonicích, Pálava, Moravský kras) 10. Exkurze do Anatomického ústavu 1.LF UK 11. Přednáška v rámci týdne mozku: Mozek, hlad a jídlo AVČR 12. Exkurze do Chlupáčova muzea historie Země - PřF UK 1. Výstava Dinosaurium 14. Film s besedou k problematice HIV AIDS 15. Exkurze do Staré čistírny odpadních vod v Praze-Bubenči 16. Biologická olympiáda kategorií A, B Chemie 1. Exkurze v Muzeu pražského vodárenstvi, Podolská vodárna 2. Exkurze do Zentivy. Vědecký jarmark VŠCHT 4. Akademie mládeže - přednáška "Enzymy" - VŠCHT 5. DOD - Ústav makromolekulární chemie AV ČR 6. DOD - Ústav jaderné fyziky a výzkumu AV ČR 7. Přednáška v rámci týdne vědy (Chemie boranů) 8. Akademie mládeže (Nezvyklé vlastnosti a struktura vody) VŠCHT 9. Akademie mládeže (Oxid uhličitý - odpad nebo surovina?) VŠCHT 10. Exkurze na katedru biochemie Přírodovědecké fakulty UK 11. Chemická olympiáda - kategorie C 4. Multikulturní výchova Na škole studuje celkem 28 studentů cizinců či žáků jiného státního občanství než českého. Začleňování probíhá bez problémů, nenásilně tak probíhá proces vzájemného poznávání a pochopení. Podobný vliv má i přítomnost Čínské školy v budově gymnázia v odpoledních hodinách. Multikulturní výchova prolíná mnohými předměty našeho školního vzdělávacího programu (zvláště ZSV, dějepis, geografie a cizí jazyky). Velký vliv na naše studenty mají zájezdy do ciziny a výměnné pobyty organizované školou. 5. Výchova k udržitelnému rozvoji Viz bod. 6. Vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Termín Akce Místo Vedoucí akce Adaptační kurz 1.r. Zbraslavice prof. Srp Školní výlet - voda Sázava prof. Hirnšálová Madrid a Toledo Španělsko prof. Mejzlík Sportovní kurz 2.A, 2.B Rumburk prof. Berková Sportovní kurz 2.C Borovice prof. Bárta Chicago - USA Chicago prof. Srpová Haag Nizozemí (EYP) Haag prof. Hornová DOD ÚJV AV ČR Řež prof. Potužáková Exkurze ÚFGŽ AV ČR Liběchov prof. Brada Evropa 200 let od bitvy národů SRN prof. Švandová Montigny Paříž prof. Fousková Muzeum hygieny Drážďany SRN prof. Janská Pasov Německo prof. Hirnšálová LVK 1.C,.B,.D Pec p. Sněžkou prof. Bárta LVK 1.A Pec p. Sněžkou prof. Srp LVK 1.B Pec p. Sněžkou prof. Berková 16

17 Sportovní výb. kurz lyže, Weisssee Výměna Praha - Freiburg Projekt Comenius - Sicílie Jazykový zájezd Londýn Zeměpisná exkurze Školní výlet.b (vodácký) Školní výlet.c,d(vodácký) Školní výlet.a (vodácký) Biologická exkurze Školní výlet 2.C,2.A Rakousko Německo Itálie VB Bílina Vyšší Brod Vyšší Brod Vyšší Brod Brno Litoměřice prof. Bárta prof. Švandová prof. Hornová prof. Kondisová prof. Bárta prof. Bárta prof. Srp prof. Srp prof. Hirnšálová prof. Tanzmann 7. Pravidelné každoroční akce školy Seznamovací kurz 1. ročníků Maturitní a imatrikulační ples Účast na výstavě Schola Pragensis Lyžařské kurzy Kolínská bouda Sportovní kurzy Francouzské, španělské a německé dny na AG Vánoční koncert orchestru a sboru (Muzeum hudby) Vánoční volejbalový turnaj Výstava obrazů studentů AG v galerii NORA Večer poezie Promítání filmů v rámci školního filmového klubu Sportovní den Lyžování v Alpách - výběrový zájezd Lední hokej a bruslení na ZŠ Černošice Slavnostní předávání maturitních vysvědčení (Staroměstská radnice) Hudební akademie (Muzeum hudby) 8. Mimoškolní aktivity (zájmové, sportovní, kulturní) V rámci mimoškolních aktivit měli žáci možnost navštěvovat celou řadu nepovinných předmětů, v naší nabídce jsou tradičně tyto nepovinné předměty: Název Umělecký přednes Pěvecký sbor Sportovní hry - fotbal Sportovní hry - posilování Sportovní hry - volejbal Praktická cvičení z matematiky pro 1. ročník Starořečtina a latina zájmový kroužek Počet přihlášených studentů

18 9. Soutěže Mezi úspěchy nadaných studentů ve školním roce 201/14 patří například 1. místo v obvodním kole anglické olympiády 1. místo v obvodním kole anglické konverzační soutěže,. místo v krajském kole olympiády z německého jazyka, 11. místo v ČR v digitální soutěži Angličtinář roku, 7 a 8. místo v celostátním kole Latina Certamen Latinum a 2.místo ve vyšší kategorii v celostátním kole, dvě. místa v soutěži pražských hispanistů, 2. místo v krajském kole SOČ mezinárodní vztahy 2. místo v krajském kole SOČ psychologie a. místo v krajském kole SOČ dějepis, postup do finálové skupiny mistrovství ČR v piškvorkách. 10. Mezinárodní spolupráce a zapojení do mezinárodních programů Partner bilaterárního projektu se střední školou na Sicílii Výměnný zájezd - návštěva žáků a pedagogů Northside College Preparatory High School, Chicago, USA EYP - Tbilisi (Gruzie) - Haag (Holandsko) EPM - Strakonice EYP day na AG ročníky 200 let od bitvy u Lipska Tvorba a natáčení krátkých filmů Filming Around - San Augustin, Madrid 11. Spolupráce s partnery Úzká je spolupráce se Společností Akademického gymnázia v oblasti získávání členských příspěvků a sponzorů na pomoc škole při zajištění výuky didaktickou technikou, propagačními materiály, pomoci sociálně slabším, přispíváním na mezinárodní spolupráci a další aktivity školy. Studentské volby do PS ČR (celá škola) Studentské volby do EP (celá škola) Zvyšování právního vědomí studentů SŠ Městský soud Praha (6 studentů). Evropský parlament mládeže - městské a celostátní kolo (8 studentů). - účast na regionálním zasedání v Haagu. Grant Comenius - projekt spolupráce AG se střední školou na Sicílii (20 studentů). Spolupráce AG se střední školou v Chicagu (USA) výměnný pobyt v Chicagu (12 studentů). 18

19 12. Další realizované vzdělávání Vzdělávání určené pro veřejnost nemáme. 12. Další aktivity, prezentace Rozšíření webových stránek AG a od ledna 2014 založení oficiálních facebookových stránek školy. Řešení vybudování kulturně společenského centra v prostorách školy, zvýšení ochrany majetku školy i žáků. 14. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin Z důvodu malé poptávky a bezpečnosti se školské zařízení o prázdninách nevyužívá. 19

20 V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI: ČŠI Veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu poskytnutých školám a školským zařízením zřizovaným kraji podle ustanovení 160 odst. 1 písm. d) a 16 Školského zákona vykonaná podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) Školského zákona. Vedoucí kontrolní skupiny Ing. Alexander Stojanov Členka kontrolní skupiny Ing. Michaela Petrášková Termín: březen Výsledné hodnocení: V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny nedostatky, porušení právních předpisů a ředitel školy nemusel přijímat opatření k odstranění nedostatků. ČŠI kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání, vykonaná podle 174 odst. 2 písm. d) Školského zákona, zaměřená na podmínky a průběh maturitní zkoušky. Členové školní skupiny Mgr. Luboš Bauer školní inspektor Mgr. Miroslav Popr školní inspektor Termín: 22. a 2. květen Výsledné hodnocení: Nebylo zjištěno porušení kontrolovaných právních předpisů. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol: VZP ČR - kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Vedoucí kontrolní skupiny Jana Nováková Členka kontrolní skupiny Vlasta Dohnalová Termín: Výsledné hodnocení: Plátce dodržuje Ustanovení zák. č. 48/1997 Sb. a zák. č. 592/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. PSSZ kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrolu provedla Romana Kalistová Výsledné hodnocení: V kontrolovaném období nedostatky nebyly zjištěny. 20

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Údaje se uvádějí podle stavu k. 8. I. Základní údaje o škole, školském zařízení Gymnázium, Praha, Přípotoční 7. Přesný název školy:. Ředitel a statutární

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Praha 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Č.j.: 1083 / 2012 / 1213 Praha, 22. října 2012 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Střední průmyslová škola sdělovací techniky. Praha 1, Panská 856/3

Střední průmyslová škola sdělovací techniky. Praha 1, Panská 856/3 Střední průmyslová škola sdělovací techniky Praha, Panská 856/3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 203/204 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Název školy: Střední průmyslová škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva. Gymnázia ALTIS. Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Gymnázia ALTIS. Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia ALTIS Školní rok 2013/2014 Praha 30. 09. 2014 Výroční zpráva Gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2013/2014 1. Název školy Gymnázium ALTIS s.r.o. I. Základní údaje o škole 2. Ředitel/ka

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014.

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014. Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 203/204 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Přesný název právnické osoby Gymnázium Christiana Dopplera 1. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz Mgr. Milan Klouček,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Praha, říjen 2013 I. Základní údaje o škole 1) Název školy: Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29 2) Ředitel: Mgr. Jindřich Brtnický, tel. 222521908

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více