K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY"

Transkript

1 K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY ROK 2009

2 I. ÚVOD Mezinárodní situace Při inauguračním ceremoniálu dne 20. ledna ve Washingtonu byl slavnostně uveden do funkce 44. americký prezident Barack Obama. Následně podepsal příkaz k uzavření věznice v Guantánamu, podnítil přípravu plánu na stahování vojáků z Iránu, zrušil omezení pro výzkum kmenových buněk a zmírnil podmínky utajování informací. Podepsal ekonomický stimulační balíček pro řešení krize a počal jednat o plánované reformě zdravotnictví USA. V Iráku je na amerických vojáků, kteří předali správu měst irácké armádě a policii a stáhli se na základny. Okamţitě vzrostlo ve městech násilí. Velká Británie oficiálně ukončila své irácké taţení, tato neúspěšná mise byla příčinou rozporů v Londýně. Země našich nejbliţších sousedů Slovensko zrušilo korunu, která byla v oběhu od r a zavedlo od euro. Ruský Gazprom po týdnech neúspěšných jednání s Ukrajinou zastavil z důvodu jejího dluhu na dva týdny dodávky plynu do Evropy. Ve válce v Gaze nastalo příměří, Izraelci se stáhli. Válka si vyţádala mrtvých. Islanďané si několikadenními demonstrancemi vynutili odchod politiků, kteří zavinili, ţe se Island dostal na okraj státního bankrotu. V únoru se za velmi horkého počasí rozhořela v Austrálii řada poţárů nejhorších, jaké naši protinoţci pamatují. Zahynulo 201 lidí, shořelo domů a zemědělská půda a lesy na 3 900km². Na ochranu Guinejského zálivu byla spuštěna americká radarová stanice proti rozmáhajícímu se řádění afrických mořských lupičů. Irán dal do provozu první reaktor jaderné elektrárny jako druhá muslimská země s jadernou energií. Mezinárodní trestní soud v Haagu vydal zatykač na súdánského prezidenta Umara Hasana al-bašíra pro spáchání zločinů vraţd, genocidy, znásilňování, mučení a loupení majetku v Dárfúru. Chorvatsko a Albánie se staly 27. a 28. členským státem NATO. Z Mexika se v dubnu po celém světě rozšířila nákaza prasečí chřipkou. V květnu zahájily Spojené státy a Rusko oficiální rozhovory o nové smlouvě o omezení strategických zbraní. Severní Korea vyzkoušela jiţ podruhé zbraně s nukleární náloţí. Jako poslední v Evropě navázaly v září Česká republika a Lichtenštejnské kníţectví diplomatické styky. V září USA pozastavily projekt raketového štítu proti střelám z Iránu, v němţ měly hrát důleţitou roli radarová stanice v Čechách a rakety země-vzduch v Polsku. Rada bezpečnosti OSN vyjádřila souhlas s Obamovým návrhem rezoluce vyzývající k vytvoření světa bez jaderných zbraní. Barack Obama obdrţel Nobelovu cenu míru. Afgánistan je v devátém roce spojenecké invaze a války s terorismem nadále zcela zhrouceným státem. Většina jeho území je mimo kontrolu ústřední moci. Mezi ohroţené země se zařadilo také Mexiko, kde počet obětí boje s narkoterorem stoupl na 12 tisíc.

3 Rok 2009 v České republice Od pádu komunismu uběhlo dvacet let. Česká republika dostala nevídanou šanci -po dobu půlroku řídit celou evropskou unii. V úvodu roku odhalil v Bruselu sochař David Černý osmitunovou plastiku "Entropa", kterou charakterizoval členy evropské unie, některé z nich docela posměšně. Uvedení díla vzbudilo v Evropě rozpaky. Vicepremiér Alexandr Vondra se při vernisáţi za skulpturu omlouval. Nasazení české diplomacie při lednovém konfliktu v Gaze si také nevyslouţilo uznání. Dobré pověsti Čechů neposlouţily ani projevy prezidenta V.Klause a premiéra Topolánka v Evropském parlamentu. Zpočátku jara naštívil zemi prezidentský pár USA -Barack Obama s chotí Michelle a předestřel při setkání s občany na Praţském hradě plán na globální jaderné odzbrojení a poděkoval Čechům za kladné přijetí myšlenky vybudovat protiraketový štít. Na podzim pak sdělil, ţe USA od této myšlenky odstupují. V březnu proběhlo první úspěšné svrţení vlády v moderních dějinách našeho státu. Topolánkově vládě byla po mnoha peripetiích vyslovena nedůvěra a v dubnu byla ustavena úřednická vláda premiéra Jana Fischera. Podle dohody měla vládnout do termínu předčasných voleb října. Volební kampaň k těmto volbám začala jiţ brzy na bilboardech a byla masivní a drahá. Předčasné volby ovšem po jejich zpochybnění u Ústavního soudu poslancem Melčákem soud zrušil. Po nastalém kličkování a horečných jednáních v den, kdy se měla sněmovna rozpustit, vystoupil předseda ČSSD Paroubek, aby od voleb odstoupil. Neutěšené politické poměry byly doprovázeny protesty mladých rozhořčených lidí, kteří počastovali řečníky ČSSD házením vejci. Fischerův kabinet přinesl na politickou scénu klid, jaký po celý rok 2009 nepoznala. Prezident Václav Klaus, zastánce euroskepticismu, byl poslední hlavou státu, který do podzimu 2009 odmítal podepsat lisabonskou smlouvu. Svým postojem dosáhl toho, ţe prosadil do smlouvy českou výjimku z listiny základních práv EU, aby se zabránilo údajným majetkovým nárokům sudetských Němců. Počátkem roku 2009 dorazila do Česka oficiálně krize. Topolánkova vláda jmenovala v lednu Národní ekonomickou radu vlády -NERV. Nezaměstnanost rostla a dopady krize nutily lidi ţít střídměji a tolik neutrácet. Protoţe 81% hrubého českého produktu je exportováno, jsme závislí na světové ekonomice. Finanční krize se projevila zejména v některých odvětvích - sklářství, porcelánu, textilu a automobilismu. Česká národní banka prognostikovala, ţe hospodářský růst bude záporný. Rok 2009 skončil pro naši zemi obrovským dluhem. Desetitisíce lidí navštívily na konci září bohosluţby papeţe Benedikta XVI., který přijel na třídenní návštěvu, přestoţe patříme mezi nejateističtější země světa. Pravicoví extrémisté v zemi přitvrdili, objevily se rasově motivované útoky a vláda obnovila návrh na zrušení Dělnické strany. Právnická fakulta v Plzni se stala nechvalně známou vydáváním falešných titulů JUDr, PhDr a RNDr. Bylo zde moţno za velmi krátkou dobu takovýto titul získat. O rozkrytí podvodných praktik se zaslouţila šéfka akreditační komise ministerstva školství Vladimíra Dvořáková, která zjistila, ţe některé předměty zajišťují mrtví garanti.

4 Nejvyšší soud rozhodl, ţe katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Praţském hradě patří státu. Církev se obrátila na Ústavní soud a chce oslovit Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Do vězení nastoupila bývalá dělnická prokurátorka Ludmila Broţová-Polednová za podíl na justiční vraţdě Milady Horákové. Začal platit tzv. "náhubkový" zákon, který znamená omezení svobody slova pro tisk. Kanada oznámila, ţe kvůli ohromnému počtu českých ţádostí o azyl, zavádí pro naše občany vízovou povinnost. Ministerstvo ţivotního prostředí dalo v tisku najevo, ţe kaţdý den u nás ubývá 11 hektarů zemědělské půdy kvůli urbanizaci. Nemocí roku se stala prasečí chřipka. Do konce listopadu onemocnělo 650 lidí, z nich čtyři lidé zemřeli na komplikace spojené s jinou nemocí. 14.ledna, v den narození své dcerky, zemřel náhle autor návrhu na Národní knihovnu, architekt světového významu Jan Kaplický. Za jeho projekt národní knihovny - chobotnici- nemá po jeho smrti kdo bojovat. Zpěvák Karel Gott dostal 28. října z rukou prezidenta republiky medaili Za zásluhy. Spisovatel Ludvík Kundera převzal Cenu Jaroslava Seiferta. Padla rekordní cena za český obraz - v Paříţi koupil neznámý Čech obraz Filosofická architektura Františka Kupky za 129 milionů korun. Ze známých tváří kultury opustili naše řady herec Miroslav Moravec, zpěváci Pavel Novák a Valdemar Matuška, reţiséři Pavel Háša a Jaromír Pleskot a spisovatel Miloslav Švandrlík. Na světovém šampionátu v Liberci získal pouze Lukáš Bauer stříbro. Prázdné ochozy závodu dosvědčily finanční ztrátu 81 milionů korun. Čeští tenisté Tomáš Berdych a Radek Štěpánek porazili v Davisově poháru Francii, Argentinu a Chorvatsko. V závěru roku podlehli v Barceloně favorizovaným Španělům. V nejslavnějším českém dostihu Velké pardubické získal ve svých 57 letech svůj šestý triumf ţokej Josef Váňa. Sjezdařka Šárka Záhrobská získala stříbro na MS ve slalomu, rychlobruslařka Martina Sáblíková rovněţ na MS zlato na 5000m a stříbro na 3000m, oštěpařka Barbora Špotáková na MS v atletice stříbro. II. ROK VE MĚSTĚ 1. EVIDENCE OBYVATEL Počet obyvatel k byl osob. Průměrný věk našich občanů je 38,31 let. Během roku se přistěhovalo 42 obyvatel, 32 se odstěhovalo. Zemřelo 26 občanů a narodilo se 19 dětí - 10 chlapců a 9 dívek přibyla mezi naše občany poprve v historii Štítů trojčátka - Martin, Aneţka a Eliška Šilarovi, která se narodila mamince Petře Urbanové a tatínkovi Martinu Šilarovi. Nejstarším občanem města byl v roce 2009 pan František Štork, který v domově důchodců oslavil 94. narozeniny. Celkové rozloţení obyvatel: Štíty , Březná - 244, Heroltice - 106, Crhov - 94.

5 2. MĚSTSKÉ ZASTUPITELSTVO, MĚSTSKÝ ÚŘAD V tomto roce pracovalo Zastupitelstvo města i Městský úřad ve stejném sloţení jako loni. Na svých zasedáních se zastupitelstvo vedené Radou města zabývalo hospodařením města a městských lesů, schválením lesního hospodářského plánu, rozpočtem a rozpočtovými opatřeními, schvalováním smluv a dohod, obnovou kulturních památek a památkové zóny, změnami územního plánu, investičními akcemi, schválením Domovního řádu města, podporou kulturních aktivit, sbírkou Ţivé Heroltice, partnerstvím měst, inventarizací majetku města, přípravou voleb do Evropského parlamentu a jejich hodnocením, činností výborů a komisí, schvalováním finančních příspěvků a dotací, provozem škol a Sokola Štíty, opravami komunikací a jejich údrţbou, činností TIC, prodejem, nabytím a pronájmy majetku města. 3. ČINNOST VÝBORŮ A KOMISÍ Kontrolní výbor Ve své činnosti kontroloval plnění usnesení zastupitelstva, pohyb majetku města, plnění příkazů starosty města, plnění směrnic, prováděnou inventarizaci a nápravná opatření k ní, práci likvidační komise, plnění hospodářských smluv, bytové hospodářství, nájemní smlouvy a hospodaření v lesích města. Finanční výbor Na svých jednáních se zabýval hospodařením Města Štíty, rozpočtem, kontrolou pokladny a účetních dokladů, hospodařením příspěvkové organizace MŠ a ZŠ Štíty, hospodařením a účelností vyuţívání finančních prostředků v TJ SOKOL Štíty, hospodařením v městských lesích a přípravou rozpočtu na další rok. Kulturní a školská komise. V průběhu roku 2009 členky komise zajišťovaly a organizovaly kulturní akce v kulturním domě, v prostorách náměstí, v městské knihovně, zajišťovaly program pro druţební akce, organizovaly koncerty, hudební pořady a mikulášskou nadílku. Komise pro regeneraci MPZ Byl projednáván postup revitalizace MPZ, zprostředkována oprava kostela ve Štítech a Herolticích, revitalizace domů č.p. 41 a 42, připravována oprava kamenného kříţe na hřbitově a rekonstrukce městského parku, aktualizace plánu programu regenerace MPZ s výhledem do roku 2015, plán rekonstrukce pomníku padlých a dolní části náměstí. Komise se dále zabývala úkolem přípravy restaurování kamenných desek rodu Ţialkowských a jejich umístění. Komise sociální a zdravotní Členky komise během roku prováděly v šesti případech šetření, která poţaduje Okresní soud v Šumperku. Téměř ve všech případech bylo zjištěno, ţe je o naše občany řádně postaráno, pouze v jednom bylo doporučeno umístění v dětském domově. V jednom případě byl ustanoven příjemce starobního důchodu. Komise se

6 také zabývala sociálními zákony a předpisy, které ke své práci potřebuje. SPOZ Tato komise uspořádala během roku třikrát vítání občánků, na které byly pozvány všechny narozené děti se svými rodiči. Slavnostní chvíle v obřadní síni zpestřily děti základní školy svým vystoupením. Členky SPOZ blahopřály celkem 212 našim spoluobčanům k jejich jubileím. K 50. a 60. narozeninám byla zasílána blahopřání, při 70., 75. a všech dalších výročích navštěvuje jubilanty dvojice členek s osobními blahopřáními a dárky. Osobní návštěvou pana starosty a paní matrikářky spojených s gratulací a obdarováním bylo oslaveno během roku 8 zlatých svateb. V obřadní síni si řeklo své ano pět svatebních párů. V závěru školního roku uspořádala komise přijetí absolventů základní školy představiteli města spojené s předáváním závěrečného vysvědčení. Slavnosti se účastnili také rodiče a učitelé. V podobném duchu se neslo také uvítání malých prvňáčků do školy 1. září Redakční rada Štítecký list vydává redakční rada ve sloţení Mgr. Jana Knápková (předseda), Iveta Horvátová, Stanislava Macková, Mgr. Hana Tempírová a Miroslav Čermák. Jedná se dvouměsíčník vydávaný městem ve spolupráci s místním vydavatelstvím Pavla Ševčíka - Veduta. Radě se daří dodrţet standard šestnácti stránek. Data uzávěrky jsou zveřejněna na městských webových stránkách, navíc stálí přispěvatelé byli oslovováni v dostatečném předstihu ovou poštou. Štítecký list je jako jeden z mála obecních periodik distribuován do domácností zdarma, navíc je celý text uveřejněn na stránkách města. Komise ochrany přírody a krajiny Komise řeší zejména otázky pěstování a údrţby městských lesů. V lesích byla prováděna převáţně nahodilá těţba a probírky. Celková těţba představovala 2619 plm (941plm ţivelné, 231 plm zlomů, 1447 plm úmyslné), příjem města z lesa byl Kč (přičemţ výdaje za pěstební činnost byly Kč - čistý zisk tedy byl Kč). Průměr zpeněţení dříví je 683 Kč/plm, zisk na 1 ha Kč. V pěstební činnosti bylo prováděno zalesnění, úklid a pálení klestu, oţínání, nátěry proti zvěři, stavby oplocenek, prořezávky, zpřístupnění porostů, výřez cest po sněhové kalamitě a asanace kůrovcového dřeva. Osadní výbory - akce. Heroltice Lyţařský vlek s.r.o. Heroltická fungoval od počátku roku po zbývající část zimy a nanovo opět v závěru roku, pokud dovolil sníh uspořádali SDH Heroltice Hasičský ples v KD s hudbou Noa pořádala agentura MaDaMi další "Kytarovou školu Co Čech to muzikant". Počátkem roku byl zapsán do seznamu kulturních památek kostel Sv. Jana Křtitele. V dubnu provedli občané úklid obce v rámci Dne Země na Svátek práce

7 uspořádali Pochod indiánskou stezkou, divadelní představení pro děti a večerní koncert skupiny Two men whose love s music a Terne Čhave. 8.8.se sportovci účastnili nohejbalového turnaje pořádaného SDH Heroltice byla dokončena první etapa rekonstrukce kostela,z investice ve výši Kč uhradil Kč Olomoucký kraj, sbírka Ţivé Heroltice Kč a zbytek zaplatilo město pozval SDH Heroltice své příznivce na Hasičskou soutěţ O pohár SDH Heroltice. V září se konala v KD Výstava jiřin pro příznivce zahrad zaplnily prostory kostela tóny Vánočního koncertu s předvedením České mše vánoční Jana Jakuba Ryby. Pro milovníky veselí a dobré zábavy byla pořádána v KD Předsilvestrovská zábava. Crhov V průběhu zimních měsíců proběhla rekonstrukce prostor bývalé školy. Byla upravena ordinace pro praktickou lékařku, rekonstruováno sociální zařízení, upravena a vybavena kuchyňka a místní knihovna s internetem. Po celkové investici Kč nabízí budova dobré zázemí pro pořádání kulturních a společenských akcí pro celou vesnici. První akcí byla výstava fotografií O.Prokopa pořádala knihovnice besedu "Kamarádka kniha", při níţ byl zaloţen kniţní klub "Dračí srdce Crhov". Od 20. října se pravidelně pořádá výuka orientálního tance pro ţeny a dívky. Březná pořádali březenští hasiči Maškarní ostatkovou merendu na Dvorečku se konalo Pálení čarodějnic v reţii SDH Březná. Od května byli zváni příznivci adrenalinových sportů k návštěvě nového areálu Military PAINTBALL Arena. V červenci uspořádal místní SDH 5. ročník siláckých soutěţí Březenský Zekon s diskotékou, trampolínou, občerstvením a hudbou Omicron se konala v Březenském areálu Hasičská soutěţ O pohár SDH Březná. 4. VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Volby do Evropského parlamentu se konaly na území České republiky ve dnech Z celkových 736 europoslanců bylo na našem území voleno 22 muţů a ţen. V celostátním měřítku přišlo k urnám 28% občanů, celkově vyhrála ODS a prohrála ČSSD. V našem městě ve čtyřech okrscích (Štíty, Heroltice, Březná, Crhov) se z počtu 1640 voličů účastnilo 31,03% -t.j. 474 lidí, platných hlasů bylo 469. Mezi 33 zúčastněnými stranami si naši voliči vybrali 21 stran. Nejvíce hlasů (99) získala ČSSD, za ní ODS (94), dále KSČM (75), KDU-ČSL na 4. místě (66), 5. byla Nezávislá strana Vaše alternativa (57), na 6. místě Suverenita s 21 hlasy. Ostatní strany získaly menší počet hlasů neţ 10.

8 5. HOSPODAŘENÍ MĚSTA Na 14. jednání zastupitelstva města Štíty dne byl jednohlasně schválen rozpočet města na rok Rozpočtové příjmy a výdaje byly schváleny ve výši Kč. Tabulka návrhu výdajů: Místní hospodářství 14,06 % Kč MěÚ Štíty 14,10 % Kč Splátky úvěru + úrok 9,9 % Kč ZŠ Štíty 9,36% Kč Bytové hospodářství 6,15 % Kč Pitná voda 5,9 % Kč Zastupitelstvo 3,6 % Kč Komunální odpad 3,57% Kč Kulturní památky 3,12% Kč Silnice, chodníky 2,96% Kč Ostatní kult. záleţitosti 2,84% Kč Péče o vzhled obce, zeleň 2,7 % Kč MŠ Štíty 2,6 % Kč Lesy města 2,5 % Kč ČOV 2,4 % Kč Tělovýchova 2,37% Kč Knihovny 2,28% Kč Dopravní obsluţnost 1,4 % Kč Veřejné osvětlení 1,1 % Kč Poţární ochrana 0,84% Kč Oprava historického majetku 0,5 % Kč Počátkem roku 2009 i Štíty začaly pociťovat sníţený tok finančních prostředků, které se odvíjejí od státního rozpočtu. Dotace představovala o Kč méně, přesto se podařilo realizovat mnohé akce. Největšími byly rekonstrukce vodovodu na Březné, sociálního zařízení KD Štíty, oprava KD Březná, výměna oken KD Heroltice, oprava střechy heroltického kostela, rekonstrukce prostor školy v Crhově, revitalizace domů č. 41 a 42 na náměstí, úprava kvetoucí stěny u ZŠ, odvlhčení zdiva štíteckého kostela a také nákup pozemků v celkové hodnotě Kč. Tyto akce byly moţné pouţitím financí z vlastní činnosti města, vyuţitím rezervy z konce roku 2008 a dotací. Během roku byly provedeny rozpočtové úpravy.zadluţenost města, která v roce 2006 činila více neţ 30 mil. Kč, klesla ke konci roku 2009 na Kč, jedná se o úvěry. Město splnilo všechny platby a závazky v termínu, tak jak bylo určeno rozpočtem na rok Na 19. zasedání Zastupitelstva města dne byl schválen závěrečný účet za rok 2009, příjmy ve výši ,03 Kč, výdaje ,37 Kč a financování ve výši ,66 Kč, tudíž účet byl vyrovnaný.

9 Dokladem správné ekonomiky jsou zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Štíty Krajským úřadem Olomouckého kraje, oddělením kontroly za rok 2009, který konstatuje : "nebyly zjištěny chyby a nedostatky". Podrobnější údaje o rozpočtu jsou umístěny na stránkách města. 6. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ V prvním lednovém týdnu navštívily naše domácnosti skupiny koledníků pro Tříkrálovou sbírku. Ve Štítech a přilehlých vesnicích se celkem vybralo Kč. Jiţ pátým rokem se naše město prezentovalo na brněnském výstavišti, kde probíhaly od 15. do 18. ledna Veletrhy cestovního ruchu GO a Regiontour Organizátoři zájezdů, touroperátoři a cestovní kanceláře se zajímali o Štíty jako o výletní místo s moţností navštívit Akrobat Park při poznávání Jeseníků byla v patře obchodního domu otevřena nová prodejna s galanterním, papírenským a textilním zboţím, obuví a hračkami. Budova mimo to poskytuje sluţby drogerie, textilu Laura a prodejny květin. Do března byla moţnost shlédnout v zasedací místnosti MěÚ výstavu fotografií na téma "Příroda".. Od vystřídaly stávající výstavu fotografie na téma "Děti" a výstava bylin a balených čajů. Ministerstvo kultury prohlásilo dva objekty v našem regionu nemovitými kulturními památkami - prvním z nich je kostel Sv. Jana Křtitele v Herolticích.Stavba je ceněna jako dobová empírová architektura z r se secesní dostavbou. Památkou se současně staly také hlavní a boční oltář, kazatelna, zpovědnice, křtitelnice, lavice a sochařská a malířská výzdoba interiéru, rovněţ kamenný kříţ z 1. poloviny 19. století před kostelem. Druhou oceněnou památkou je kříž s Bolestnou Pannou Marií ve Zborově března pořádala agentura MaDaMi v Herolticích kytarovou školu "Co Čech to muzikant". 26. a proběhla v KD humanitární sbírka pro Diakonii Broumov na pomoc lidem v krizové situaci pozvala místní ZŠ celou veřejnost na "Den otevřených dveří". Návštěvníci mohli obdivovat novou učebnu fyziky a chemie, terária a akvária se zvířaty, výstavy výtvarných prací a keramiky, výuku s interaktivní tabulí, práci v jazykových učebnách a učebnách informatiky, módní přehlídku a vystoupení pěveckého sboru. V dubnu navštívil Štíty šilperský rodák pan Hervig Tonn z Denkendorfu, aby mohl splnit přání svého otce, dřívějšího starosty Viktora Tonna. Jeho současnému nástupci Bc. J. Vogelovi předal historický obraz z roku 1914 s motivem šilperského panoramatu, namalovaného podle pohlednicové předlohy fotografa E. Salfického se při příleţitosti Dne Země napřáhly ruce k práci. Osadní výbory v Březné a Herolticích, ţáci ZŠ a děti z dětského domova uposlechly hesla "Ukliďme svět" a provedly generální úklid svého okolí. 1. května pořádal Zábřeh 6. ročník Dne mikroregionu. Ve štíteckém stánku se hostilo šilperskými koláčky, úspěch měli malí tanečníci ze školky se svými country tanci a také ţáci-fotbalisti získali trofej -3. místo v turnaji v kopané.

10 Kromě toho se naši reprezentanti zúčastnili v tento den Sportovního dne v Niemodlinu. 64. výročí osvobození uctili dne 8.5. zastupitelé a starosta města za přítomnosti veřejnosti položením věnců k pomníku k uctění padlých vojáků a dalších obětí. 13. května proběhla ve Štítech tradiční květinová sbírka Český den proti rakovině. Ţluté kytičky pampelišek zaplavily naše náměstí a děti základní školy vybraly Kč. Tato sbírka je v našem státě jiţ 13. v pořadí, letošního ročníku se aktivně zúčastnilo 530 obcí pozvali do svého obydlí celou veřejnost naši senioři- konal se Den otevřených dveří Domova důchodců oslavovaly děti svůj svátek hrami a sportem na místním fotbalovém hřišti. Den dětí se vydařil. Hned následující den mohli spolu s dětmi oslavovat i dospělí - konal se tradiční Štítecký jarmark. V programu vystoupila Veselá kapela, studio Piosenky a taneční soubor RYTMIX z Niemodlinu, dechovka Jedeláci, děti mateřské školy, děti z dětského domova i základní školy a na závěr Ozvěny Orientu -taneční vystoupení s hroznýšem královským a vystoupení fakíra. Bohuţel počasí nedovolilo pořádat program na pódiu na náměstí, bylo nutno utéct před deštěm pod střechu kulturního domu. Program byl doprovázen přehlídkou různých stánků, keramiky a občerstvení se do Štítů sjela cyklistická veřejnost - závodníci i příznivci - na tradiční cyklomaratón Rampušák, ti malí potom na jeho obdobu Rampušáček proběhlo mezi obcemi Heroltice a Valteřice "Setkání na pomezí Čech a Moravy", pořádané u příleţitosti sbírky Ţivé Heroltice. Mši svatou celebroval olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner a královéhradecký biskup Mons. Dominik Duka. Občany pozdravil pardubický hejtman Mgr.Radko Martínek a zástupkyně ombudsmana RNDr. Jitka Seitlová, milým hostem byl i Prof. PhDr. Miroslav Verner. V bohatém kulturním programu vystoupily maţoretky Zvonilky z Výprachtic a maţoretky Krokolky z České Třebové, folklorní dětský soubor Jitřenka, pěvecký sbor RYTUO, skupina Choclairs a dechová kapela Boršičanka. Atrakce pro děti, bohaté občerstvení a tombola dokreslovaly pohodové odpoledne, kterého se zúčastnilo lidí a bylo získáno Kč( byly rozděleny mezi pomoc po povodni Jesenicku a dále farnosti Valteřice a Štíty). K této příleţitosti vydalo nakladatelství VEDUTA novou pohlednici s vyobrazením heroltického a valteřického kostela. Autorkou kreseb byla Ivana Valentová. Od 1.7. do proběhla v zasedací síni další fotografická výstava s tématem "Jaro", spojená s expozicí filatelie a telefonních karet zazněly prostorem našeho chrámu zcela neobvyklé tóny - Štíty poprve přivítaly hudební legendu českého folku skupinu Spirituál Kvintet. Zpěváci si svými gospely, spirituály, vynikajícími sólovými výkony, muzikálností a nápaditými texty zcela získali početné obecenstvo. 16. srpna oslavili občané Štíteckou pouť. Nedělní dopoledne bylo ve znamení mše svaté v kostele, spojené s předáváním čestného uznání Mgr. Emilu J. Havlíčkovi, spisovateli a literárnímu kritiku, faráři Církve československé husitské z Hostic u Rudy nad Moravou za dlouholetou činnost ve Štítech. Po mši byl vysvěcen obnovený kříţ s korpusem Krista u heřmanické silnice. Odpoledne zahrála k tanci a poslechu v

11 kulturním domě Moravská Veselka. 22. srpna, v den 6. výročí otevření MEIS, proběhla v informačním středisku akce pro děti i dospělé Cesta Evropou. Poslední srpnovou neděli přálo počasí výletníkům do polského Niemodlinu na dožínky. 19.a obdivovali přítomní návštěvníci pestrobarevnou škálu květeny na Výstavě jiřin v heroltickém kulturním domě. Pěstiteli a vystavovateli byli pan Zdeněk Beran z Horních Heřmanic a paní Andrea Jurásková ze Zborova. Oplátkou za srpnovou návštěvu v Polsku bylo setkání s přáteli z Niemodlinu a Belvedere Ostrense na Mezinárodním turnaji ve stolním tenise ve dnech 26. a 27. září ve Štítech. Na přátele z ciziny hluboce zapůsobil také koncert ke Dni české státnosti v kostele. Od do mohli občané shlédnout na MěÚ další fotovýstavu s námětem "Cestování". K němu se připojila expozice spojená s naším nejpopulárnějším nápojem - pivem zavítal do našeho městečka k radosti všech dětí cirkus NENE. V šapitó postaveném v Okruţní ulici mohli diváci shlédnout cvičené koně, lamy, opice, psy, kamerunské kozy a koně matematika, vystoupili také artisté, ţongléři, nemohl chybět ani klaun Bílá pastelka je název celonárodní veřejné sbírky na pomoc zrakově postiţeným lidem. Pořadatelem sbírky je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Na štíteckém náměstí nabízely bílou pastelku za 20 Kč studentky Střední školy sociální Zábřeh a je třeba říct, ţe prodaly vše, co měly a utrţily největší částku z obcí na celém Šumpersku a Jesenicku Kč Po více jak 100 letech od prvního vydání vyšla v nakladatelství Veduta sbírka pověstí bývalého občana Šilperka Gustava Mikusche Studnice pověstí z moravských Sudet. V knize je 49 pověstí z oblasti dnešního Jesenicka, Bruntálska a okolí Libavé. Sbírka je vydána samostatně v českém a samostatně v německém jazyce a je bohatě ilustrována šumperským výtvarníkem Václavem Roháčem proběhla beseda o cestování pana Alexe Krobota. Provedl přítomné za pomoci svého diafonu Krajem vinných sklípků - jihovýchodem Moravy a Dolním Rakouskem byla v našem TIC podepisována Petice za vznik Národního parku Jeseníky se konala na náměstí u rozsvíceného vánočního stromu Mikulášská nadílka pro děti. Se začátkem prosince začal Advent a s ním vánoční oslavy. Jako první v řadě potěšil hosty heroltického kostela koncert, na jehoţ programu byla zpívaná Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Vystoupil pěvecký sbor ALOU VIVAT z Ústí nad Orlicí se svými sólisty a sbormistry Stanislavou a Josefem Novotnými. Sbor byl doprovázen studentským symfonickým orchestrem DEPACODA ZUŠ Ústí nad Orlicí. Následovali ţáci místní pobočky ZUŠ na vánočním koncertě v kulturním domě dne pro MŠ. Šikovné ruce dětí z keramického krouţku ZŠ mohli hosté obdivovat na Vánoční výstavě keramiky v prostorách školy ve dnech prosince.

12 varhanní koncert v kostele předvedli talentovaní mladí varhaníci varhanní třídy ZUŠ Zábřeh pod vedením Mgr. Marie Vintrové. Téhoţ dne kvečeru ukázali na vánoční besídce v kulturním domě štítečtí skauti své pojetí Vánoc - scénky, zpěvy a vystoupení hudební skupiny zopakovali své umění opět ţáci ZUŠ Štíty v KD tentokrát pro širokou veřejnost. Mezi vánoční hudbu se vklínila téhoţ dne velmi zájímavá beseda pana ing. Moravce "Ruské pravoslavné kostely a Solovecké ostrovy". Vzbudila značný zájem u posluchačů roznášeli členové skautského oddílu po štíteckých rodinách Betlémské světlo a ozdobili svým průvodem s rozţatými loučemi půlnoční mši v našem chrámu rozloučení s vánoční dobou znamenal koncert ve štíteckém chrámu po nedělní mši svaté Svým uměleckým vystoupením potěšili téměř stovku návštěvníků učitelé ZUŠ Zábřeh a Štíty. 7. PARTNERSTVÍ MĚSTA Přátelství uzavřené v loňském a předloňském roce mezi obyvateli Štítů a polského Niemodlinu a italského Belvedere Ostrense se v roce 2009 dále rozvíjelo. 1.května se účastnilo druţstvo ţáků ZŠ Štíty se svými učiteli sportovního dne v Polsku - Niemodlin CUP Další sportovci byli z německého města Vechelde, polského Olsztyn a Niemodlin. Sportovní den se konal pod záštitou starosty Niemodlinu pana Miroslawa Stankiewicze v rámci celoročního programu aktivit pro děti partnerských měst s cílem porovnat schopnosti a posílit pozitivní vztah k regionu. Naši zástupci si vedli velmi dobře a získali řadu výborných výsledků: 1. místo ve stolním tenise, 2. místo v soutěţi druţstev ve stejném sportu a 4. místo ve fotbalovém turnaji. Začátkem června se u našich italských partnerů konaly volby starosty. V čele obce Belvedere Ostrense stanul pan Dott.Riccardo Piccioni, který vyjádřil svůj přátelský postoj k našemu městu. Poslední srpnovou neděli se vydala do polského Niemodlinu skupina štíteckých občanů zúčastnit se tradičních Doţínkových slavností. Niemodlin spravuje 28 obcí a dějištěm doţínkových slavností se stává kaţdým rokem jiná obec. Letošní doţínky se odehrávaly v obci Grodziec. Byl připraven pestrý kulturní pořad, mnoţství zábavných her a atrakcí. Veliký obdiv sklidilo umění polských zemědělců, kteří vytvořili krásné doţínkové koruny z obilných klasů. Nejhezčí byla vyhodnocena, stejně jako nejlépe vyzdobené hospodářské stavení v obci. Zájezd se velmi vydařil a účastníkům zůstaly krásné vzpomínky. Odpovědí na polské doţínky byly partnerské dny ve Štítech, konané 26. a 27. září. Hlavní náplní byl Mezinárodní turnaj ve stolním tenise v ţákovské i dospělé kategorii, účastníci reprezentovali Belvedere Ostrenze, Niemodlin, Jedlí a Štíty. Cílem turnaje bylo vedle sportovního snaţení také navázání přátelských vztahů mezi dětmi i dospělými. Sobotní večer patřil taneční zábavě v Herolticích s kapelou CANTUS, nedělní

13 dopoledne pak koncertu ke Dni české státnosti v kostele Nanebevzetí Panny Marie - strhující vystoupení předvedli učitelé ZUŠ Zábřeh. Italští přátelé navštívili MŠ a dětský domov, kde sledovali vystoupení dětí a ochutnali výrobky dětí z domova. Netajili se překvapením nad úrovní obou zařízení. V říjnu překvapil polský Niemodlin naše obyvatele pozváním na kulinářskou soutěţ "Svátek kapra"- hodnotily se předem připravené a přivezené pokrmy z ryb. Naše tříčlenná skupina dovezla kapra, pstruhy a lososa. Porota sloţená ze starostů měst a odborníků přisoudila 1. místo lososu paní Jany Tejklové a 2. místo kapru Pavlíny Habermannové, 3. místo obsadila polská strana. Ostatní soutěţící dostali čestná uznání a všichni hosté dobré pochutnání a radost z přátelského večera. 8. POLICIE Ze zprávy Policie České republiky, Obvodního oddělení Zábřeh o bezpečnostní situaci v působnosti OOP Zábřeh a katastrů policejní stanice Štíty vyjímáme. V roce 2009 bylo zjištěno v působnosti OOP Zábřeh celkem 479 trestných činů s objasněností 59%. Největší podíl u nich činí majetkové trestné činy (284). Podíl krádeţí vloupáním činí 86 trestných činů, prosté krádeţe 124, zbytek je ostatní majetková trestná činnost. V katastru města Štíty a přilehlých obcích Březná, Heroltice a Crhov došlo v roce 2009 k 22 trestným činům, z nichţ 12 se podařilo objasnit (ve srovnání s předchozím rokem jde o pokles o 13 skutků). Největším problémem zde jsou krádeţe vloupáním do objektů. Při zajišťování sportovních akcí typu Rampušák, jarmark a závody v Akrobatparku nebyl zjištěn výskyt trestné činnosti, přesto je těmto akcím nadále věnována zvýšená pozornost. V přestupkovém řízení se řešilo 32 skutků, převáţně proti veřejnému pořádku, proti občanskému souţití a majetku. 9. OSTATNÍ INSTITUCE Česká spořitelna V této instituci se v roce 2009 udály dvě zásadní změny. Od 1. března došlo ke změně vedoucí pobočky -paní Michaela Friedlová předala vedení paní Markétě Hudouskové, Na místo druhého poradce se z rodičovské dovolené vrátila paní Lenka Langhammerová. Od téhoţ data se změnila i otevírací doba pobočky ze tří na dva pracovní dny, přičemţ pokladní hodiny pro klienty zůstaly téměř zachovány. Klienti mohou i nadále vyuţívat nepřetrţitého provozu místního bankomatu ČS a rovněţ širokou nabídku produktů jak České spořitelny a.s., tak i dceřiných společností. Mezi nové produkty přibyla např. Chytrá karta ČS nebo Šikovné spoření ČS.

14 Česká pošta Česká pošta nabízí ve svém katalogu sluţeb poštovní zásilky ve vnitrozemí i v zahraničí s doplňkovými sluţbami (jako dodání do vlastních rukou, dobírka, zkrácení či prodlouţení lhůt), poštovní poukázky, obchodní balíky, sluţbu EMS, roznášku informačních a propagačních materiálů, obchodní psaní, dopis Online, postshop, hybridní poštu, certifikační autoritu PostSignum, sluţby Czech Point, sluţby k datovým stránkám, ověřování listin a podpisů. Kromě toho zavádí nové poštovní známky, tzv. slupovací s obrázky pro děti. Pošta poskytuje také sluţbu nabíjení telefonů a veškeré sluţby Poštovní spořitelny. V úřadě pracuje 6 osob, vedoucí je paní Marie Mynářová. Římskokatolická farnost Veškerá činost farnosti probíhala podle pastoračního plánu pro rok Tříkrálová sbírka ve dnech proběhla jiţ po desáté. Bylo vybráno - Štíty ,-Kč, Crhov 5 549,-Kč, Heroltice 3 336,-Kč a Březná 3 819,-Kč. Celkově bylo v této bohulibé akci vybráno v ČR 64 milionů Kč, v oblasti zábřeţské Charity Kč. Prostředky putují na přímou pomoc potřebným lidem a rodinám, pečovatelskou sluţbu, vybavení zdravotními pomůckami a prostředky, podporu dlouhodobě nezaměstnaným, rozvoj Střediska humanitární a sociální pomoci, podporu Poradny pro ţeny-matky a dívky, pomoc sirotkům na Ukrajině ap. Jako tato sbírka byl také úspěšný svou návštěvností Tříkrálový ples 3.1. v Horních Studénkách, pořádaný společenstvím mládeţe. V neděli byla znovu otevřena farní knihovna v rekonstruované části fary s novými regály a novým tématickým členěním, očíslováním knih a vytvořením seznamů. Zde také proběhla beseda nad farní kronikou a prohlídka její obrazové části. Od 1. postní neděle byla letos poprve uskutečněna postní almuţna - farníci si do postních pokladniček vkládali jen takový obnos, který ušetřili na svých zlozvycích a spotřebě v domácnosti. Na Květnou neděli byl zjištěn výsledek - Štíty Kč, za děkanát Zábřeh Kč, coţ bylo věnováno pro děti a mládeţ - byl zaloţen stipendijní fond Postní sbírky. Společenství růţencové, mládeţe, manţelů a farníci se zapojili do organizace nedělních kříţových cest v postní době. Proţitek obřadů od Květné neděle, Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a Bílé soboty vytvořil slavnostní atmosféru velikonočních svátků. 19. dubna se konalo sčítání účastníků bohosluţeb podle rozhodnutí ČBK -ve Štítech bylo přítomno 120 lidí. Další významnou slavností bylo 7. června 1. svaté přijímání 5 dětí, stejně tak průvod Boţího těla v kostele 11. června. 28. června se konalo Setkání občanů Čech, Moravy a Polska mezi obcemi Valteřice a Heroltice za přítomnosti hejtmanů Pardubického a Olomouckého kraje, arcibiskupa Mons.Jana Graubnera a biskupa Mons. D.Duky, starostů Valteřic a Štítů a zástupkyně ombudsmana RNDr Jitky Seitlové. Tato spolu se starostou Štítů Bc.Jiřím Vogelem

15 předala otci Stanislavu Suchánkovi šek na 300 tisíc z Veřejné sbírky Ţivé Heroltice, který je určen na rekonstrukci kostela sv. Jana Křtitele v Herolticích. Štíteckou pouť jsme slavili 16. srpna v kostele Nanebevzetí Panny Marie slavnou mší sv., po které bylo předáno čestné uznání Mgr. Emilu J.Havlíčkovi, faráři církve československé husitské za dlouholetou duchovní činnost ve Štítech starostou města. Potom byl poţehnán kříţ u heřmanické silnice, který byl městem zrekonstruován. Farní den 30. srpna pro farníky nejen ze Štítů ale i Cotkytle a Horních Studének se na farním dvoře velmi vydařil, hrála dětská hudba pod vedením p. Jurenky a Schola ze Štítů. Významnou společenskou událostí v ČR byla návštěva papeţe Benedikta XVI. od 26. do 28. září. V Praze se setkal s prezidentem Václavem Klausem a rodinami s dětmi v kostele praţského Jezulátka, s kněţími a představiteli řeholních řádů na nešporách. V neděli se Svatý otec setkal s věřícími na letišti v Brně -Tuřanech, kde jej očekávalo 120 tisíc účastníků mše. Také z naší farnosti byl vypraven autobus s farníky, kteří byli nadšeni z atmosféry, organizace a tak velkého mnoţství lidí. Další papeţovo setkání proběhlo při mši ve Staré Boleslavi, kde bylo na 50 tisíc věřících a měl zde jednu z přímluv také student Pavel Walter ze Štítů. 21. listopadu jsme se zúčastnili děkanátní pouti v Zábřehu za přítomnosti biskupa Mons. Josefa Hrdličky. K velkému duchovnímu záţitku přispěly spojené sbory ze Zábřeha, Mohelnice, Zvole a Scholy ze Zábřeha a Zvole. Koslel byl zaplněn do posledního místa. Z koncertů, jeţ se uskutečnily ve farním kostele byl velice úspěšný koncert Spirituál Kvintetu 3.7., kdy rovněţ byl kostel zcela zaplněn. Skupina zde vystupovala poprve za dobu své 50 leté existence a přislíbila další vystoupení. Stejně tak byly úspěšné koncerty ke Dni české státnosti ve Štítech, vánoční v Herolticích, varhanní ve Štítech a také vánoční koncert učitelů zábřeţské ZUŠ. Z charitativní činnosti - pro Adopci na dálku na Haiti byly odeslány dopisy a dárečky chlapci Rodletovi a dívce Desilus. Během Adventu a Vánoc se v kostele konala sbírka Vánoční hvězda pro potřebné v Indii. Za dary do pokladničky si věřící odnesli malé dárečky od dětí ZŠ. O velmi dobré spolupráci města a farnosti svědčí rekonstrukce kostela sv. Jana Křtitele v Herolticích v hodnotě Kč. Také na štíteckém kostele bylo provedeno odvodnění střešních svodů do kanalizace a odvlhčení obvodového zdiva za Kč. Město rovněţ nechalo rekonstruovat kříţ za Kč. Za zajištění těchto akcí patří poděkování právě městu Štíty. V přípravě na vánoční svátky farníci a otec Stanislav vyzdobili kostel stromky a betlémem s pěkným osvětlením. K slavnostní atmosféře půlnoční mše přispěla Schola farnosti se zpěváky a hudebníky z okolí, ale také skauti svým vstupním průvodem s loučemi. Dětský domov V tomto roce vedl dětský domov Mgr. Luděk Bílý a celý rok byl ve znamení záţitků, akcí, aktivních činností, ale i změn. Z řad zaměstnanců odešly denní vychovatelka A.Korgerová, noční vychovatelka A. Břinčilová, uklízečka J.Šanovcová a kuchařka

16 P.Veselá. Děti si začaly pod vedením vychovatelů nakupovat a připravovat samy odpolední svačinky a večeře. Nebyl to pro ně takový problém, protoţe o víkendech si vaří jiţ několik let a zvládají to perfektně. Toto i ostatní domácí práce, které se učí, patří do přípravy na samostatný ţivot, který je čeká po opuštění domova. V březnu dosáhla plnoletosti jedna dívka, která se podle svého přání vrátila k rodičům. V červnu ukončili své studium další dva mladí a tím splnili podmínky pro odchod z domova. Přirozeným úbytkem se sníţil stav na 24 dětí, které jsou od podzimu zařazeny do tří rodinných skupin. Akcí a činností za celý rok bylo jiţ tradičně mnoho. Z těch zimních by stálo za jmenování: závody na běţkách, stavění iglů, karneval na sněhu, návštěva "Ledové Prahy" a také pravá zabijačka. S příchodem jara se DD pustil do ekologických akcí - "Ukliďme svět" a "Den Země", děti trávily víkendy na chatě na Pastvinách, v Potštejně, v Rudě nad Moravou pozorovaly netopýry. Aprílování a pálení čarodějnic jiţ má svou tradici, zrovna jako návštěva ZOO. Také vzdělávací akce měly popularitu - kurz vaření, stolničení, řezbářství, kurz SOS 18 (projekt pro přípravu k odchodu do ţivota), výuka angličtiny, práce na PC. Také se soutěţilo -v hip-hopu, aerobiku, břišních tancích v rámci projektu "Hejbejte se s Hankou Kynychovou". Léto přineslo prázdniny, koupání, sportování, tábory, pobyty u rodičů a zájezd do Chorvatska. Podzim zase zahájení školního roku s výtvarnými, rukodělnými a tvořivými činnostmi. Vánoční svátky znamenaly krásnou, voňavou atmosféru při vánoční besídce, vlastnoručně upečeného cukroví, stromečku a dárků pro všechny. Domov důchodců V srpnu roku 2008 byla v Domově důchodců zahájena realizace přístavby s výtahem. Během pěti měsíců intenzivní práce byl odstraněn starý nevyhovující výtah a nahrazen novým. Díky přístavbě se rozšířily prostory v interiéru o klidná zákoutí pro posezení obyvatel domova. Byly provedeny venkovní úpravy, poloţena zámková dlaţba a připravena plocha k zatravnění, instalován zahradní altán a lavičky. Investici ve výši 5 milionů Kč uhradil zřizovatel Olomoucký kraj a provedla firma Fortex-AGS a.s. Po úspěšné kolaudaci je prostor uvnitř i venku vyuţíván všemi 53 seniory. 25. května pořádal Domov důchodců Den otevřených dveří s informacemi o moţnosti přijetí a poskytování sociálních sluţeb. Charita Během adventu a vánočních svátků roku 2008 proběhla v kostele sbírka "Hvězda pro Haiti" na pomoc hurikány suţovanému Haiti - získalo se Kč. Rovněţ v roce 2009 projevili naši občané účast s postiţenými a potřebnými lidmi. Během adventu se konala v kostele sbírka "Vánoční hvězda" pro potřebné v Indii, vybráno bylo Kč. Tuto pomoc organizuje Nadace sv. Františka a je směřována

17 zejména k malomocným. Kaţdý z dárců dostal malou upomínku od dětí základní školy. Ve městě stále působí pracovnice Charity Zábřeh, které našim potřebným seniorům zprostředkovávají ošetřovatelskou či pečovatelskou sluţbu, zapůjčují zdravotnické pomůcky a starají se o jejich potřeby. 10. PRŮMYSL Klein&Blažek s.r.o. První polovinu roku 2009 pokračovala firma v negativním trendu konce roku Zakázky pro naše odběratele byly neustále poniţovány (v některých případech aţ o 80 %). Bylo nezbytné přistoupit k dalším tvrdým opatřením v oblasti nákladů i dalšímu sniţování počtu zaměstnanců. Provoz byl přechodně omezen na 4 pracovní dny v týdnu. Minima stavu zaměstnanců jsme dosáhli v dubnu (498 pracovníků). Ukončen byl rovněţ provoz nástrojárny v Lanškrouně, pro kterou jsme nedokázali zajistit dostatek zakázek. Její objekty společně s velkou částí strojního vybavení byly prodány novým majitelům. V průběhu měsíce května docházelo postupně k oţivení výroby automobilů, k čemuţ výrazně přispěla podpůrná opatření vlád některých evropských zemí (tzv. šrotovné). V průběhu druhého pololetí byl pozitivní vývoj potvrzen a docházelo k postupnému přijímání pracovníků zpět do pracovního poměru. K tomu velmi významně napomohly i naše obchodní úspěchy. Zvýšená obchodní aktivita zaměřená na získání jiţ běţících výrob v konkurenčních firmách byla jednou z mnoha opatření přijatých pro rychlé zastavení poklesu výroby a udrţení zaměstnanosti. Během roku firma realizovala tři významné převody výrob lisovaných i obráběných dílů. Ty nám pomohly zastavit propad trţeb a vrátit se s niţším počtem zaměstnanců na objemy trţeb z roku Organizační a technická náročnost těchto převodů byla obrovská. Za jejich zvládnutí vyslovuje vedení firmy poděkování všem, kteří se na nich podíleli. Od vystřídal v úloze jednatele firmy Ing. Michal Blaţek svého otce Richarda, který i nadále zůstává padesátiprocentním vlastníkem firmy a podílí se na jejím řízení. Na konci roku byl počet zaměstnanců 589 a firma dosáhla kladného hospodářského výsledku. Rok 2009 byl pro podnik velmi těţký, ale našlo se i několik významných pozitiv - zproduktivnění výroby a konkurenceschopnosti, získávání zkušeností s řízením firmy v reţimu krizového managementu a pochopení sociálního významu firmy pro zdejší region. ZEAS Březná a.s. Rok 2009 byl pro zemědělce velice těţký, projevil se pokles cen zejména u mléka, obilí, řepky i masa (hovězího i vepřového). Přesto se společnosti jiţ po šesté v řadě podařilo vytvořit kladný hospodářský výsledek a to Kč. Ve srovnání s rokem loňským došlo však k poklesu o 35,6% -o Kč. Vzhledem k

18 probíhající hospodářské krizi, která se v českém zemědělství projevila hlubokým propadem cen, byl to však pozitivní jev. Za rok 2009 bylo celkem prodáno 388,4 t masa v průměrné ceně 38,44Kč/kg a 1 425,7 t obilovin za průměrnou cenu 2 273Kč/t. Výroba mléka dosáhla celkového objemu litrů. Roční průměrná uţitkovost činila litrů mléka na dojnou krávu, coţ je 96,2% loňské uţitkovosti. Průměrný hektarový výnos u obilovin byl na úrovni 101,4% loňského roku (4,61 t/ha) a osetá plocha se sníţila o 4,8% (na 472 ha). Podnik hospodařil na ha zemědělské půdy, z toho 1 006,5 ha orné. Vyplacené dotace za rok činily celkem Kč. Celkové trţby za vlastní výrobky a sluţby dosáhly pouze Kč, coţ je o Kč méně neţ loni (pokles o 21,1%). Byl pořízen nový dlouhodobý majetek v celkové výši Kč a to především pozemky, traktorový návěs Joskin, traktor John Deere a výpočetní technika. V podniku pracovalo 81 zaměstnanců. 11. ŠKOLSTVÍ Základní škola Štíty V tomto roce zůstává počet ţáků na stejné úrovni, zhruba 270 ţáků. Do prvního ročníku pro další školní rok bylo z přítomných 26 dětí zapsáno 22, coţ představuje setrvalý stav, zastavil se pokles. Škola měla 12 tříd v devíti ročnících, v nichţ působilo 18 řadových pedagogů, ředitel školy a jeho zástupkyně a 2 vychovatelky druţiny mládeţe. Po celý rok byl realizován další cyklus projektu "Ţijeme zdravě, směřujeme k dospělosti". Byl zaměřen na osobnostní a sociální rozvoj a výcvik v sociálních a komunikativních dovednostech. Cílem kromě toho bylo také zlepšování klimatu školy. Od září do prosince byly realizovány pobyty se záţitkovou pedagogikou v Moravském Karlově, pro které byla stanovena témata: seznamovací pobyt "Gou", šikana a agresivita "Nenechat si ublíţit", drogové závislosti "FIT -IN" a partnerské vztahy, přechod na střední školy "Cesta k dospělosti". Na škole pracuje 12 zájmových krouţků, do kterých je zapojeno více neţ polovina ţactva. Škola se zúčastnila mnoha soutěţí jak v naukové oblasti - dějepisná olympiáda, konverzační soutěţ v německém jazyce (účast v krajském kole), pěvecká soutěţ "Moravský zvoneček"(také krajské kolo), olympiáda v českém jazyce, matematice, fyzice a zeměpisu; tak potom i ve sportu - přespolní běh, šachy (pro velký zájem byl ustaven šachový krouţek), minikopaná, florbal a stolní tenis (1. místa v okresní soutěţi, 2. místo v kraji), pláţová přehazovaná, fotbal, lehká atletika aj. Mimořádná byla soutěţ "Evropa mladýma očima", kterou uspořádal Dům dětí a mládeţe v Zábřehu v souvislosti s předsednictvím ČR v Evropské unii. Ze školy se účastnili ţáci deváté třídy, vyrobili keramické kachle, soutěţili ve znalostech o EU a na závěr byli přijati v Parlamentu ČR. Pro 7. a 5. ročník byl uspořádán lyţařský výcvik.

19 Pro veřejnost předvedla škola své činnosti ve Dnu otevřených dveří v dubnu, v témţe měsíci oslavili ţáci zejména prací, ale i účastí na besedách a přednáškách, Den Země. Svýma rukama také děti ozdobily nově vybudovanou zídku před školou, kterou osázely květinami a keříky a také se o ně staraly. Odměnou jim byla oslava Dne dětí na fotbalovém hřišti v závěru května. Během roku proběhly všechny tradiční akce - Projekt Český rok, Dětský karneval, fotbalový turnaj, cyklistický závod Rampušáček, divadla a koncerty pro ţáky, pořad Ahoj, léto, soutěţ ve sběru papíru, Mikulášské oslavy a Vánoce. Pro zájemce byla uskutečněna přírodovědná a zeměpisná exkurze do Vídně. Škola spolupracovala s partnery v Niemodlinu, zejména ve sportovních utkáních. Na poli modernizace se dále zlepšilo vybavení informačními a komunikačními technologiemi -počítačová síť ve většině učeben, instalace interaktivní tabule. Byla provedena komplexní rekonstrukce učebny pro fyziku a chemii, čímţ vznikla velmi dobře vybavená učebna, která splňuje nároky na moderní výuku. Rovněţ byla dokončena rekonstrukce rozvodů vody a odpadů v celé budově školy. Mateřská škola Štíty Od ledna 2009 se změnilo vedení MŠ, do funkce ředitelky nastoupila Mgr. Milena Nýdecká. Kromě ní působily ve škole další 4 pedagogické síly, 2 uklízečky, 1 pracovnice provozu kuchyně a 1 školník-údrţbář. Ve šk.r. 2008/9 bylo přihlášeno 73 dětí, z toho 21 s omezenou školní docházkou, 14 dětí bylo integrováno s vadami řeči, 1 dítě s těţkou vadou řeči (k němu byla přidělena asistentka), od se přihlásilo 75 dětí, z toho 23 s omezenou délkou docházky, 13 dětí bylo integrováno s vadou řeči, 2 děti s těţkou logopedickou vadou (bez asistenta). Dle platné legislativy činí úplata za dítě při celodenním pobytu 300 Kč, 200 Kč pro děti s půldenní přítomností a 150 Kč pro děti, které navštíví zařízení pouze 5 dní v měsíci. Předškolní děti mají pobyt zdarma. V oblasti budování a zlepšování prostředí byla provedena výměna písku v pískovištích, podlaha v altánu byla pokryta zátěţovým kobercem, nakoupeny ţidličky do třídy předškoláků, nová lehátka do obou loţnic, plastové boxy na hračky, nový televizor a DVD, vysavač, nové výškově nastavitelné stoly a ţidle do jídelny. Bylo provedeno nové barevné vymalování prostor, zakoupeny a ušity záclony. Proběhl důkladný úklid půdních prostor, průběţně jsou opravovány hodnotnější hračky. Pro zajištění provozu bazénu byla dohodnuta kontrola vzorků vody KHS Šumperk, od je bazén opět v provozu. Jako nadstandardní aktivita byla od září zahájena tvorba dětských portfolií (kaţdé dítě obdrţí při odchodu z MŠ přehled veškerých vlastních aktivit, činností, schopností a dovedností). Logopedická prevence a náprava probíhá přímo v zařízení. Od září byla experimentálně zahájena činnost Klubu rodičů, zároveň pracuje i Klub Batole, v němţ se budoucí ţáčci seznamují s prostředím a zvykají si na provoz MŠ. Byly zařazeny i country tance pod vedením p. Lakomé a p. Štorkové. Dokladem výborné spolupráce s SVČ Méďa Krnov bylo zapůjčení klavíru škole. Kaţdý měsíc je pořádána minimálně jedna akce pro veřejnost a rodiče -zimní

20 maškarní karneval, karneval v Králíkách s vystoupením našich dětí, návštěva předškoláků v ZŠ a testy školní zralosti, barevný předvelikonoční týden, celostátní soutěţ dětí Mateřinka, zábavné odpoledne Čarodějnice, vystoupení na oslavách Mikroregionu a jarmarku, Den matek, Den dětí, výlet do Zoo, koncert ZUŠ, pasování předškoláků na školáky. V podzimním období pak divadelní představení, lampionový průvod, cirkus, oslavy Mikuláše, vánoční vystoupení a besídky. Základní umělecká škola 12. KULTURA Městská knihovna Štíty V MěK v letošním roce bylo evidováno výpůjček, návštěv knihovny, 184 registrovaných čtenářů, 885 uţivatelů internetu a 190 návštěvníků kulturních akcí. V porovnání s minulým rokem jeví se frekvence čtenářů a výpůjček jako klesající, roste však počet uţivatelů internetu a návštěvníků knihovnických akcí. Je znatelné, ţe zejména děti se odklánějí od četby k uţívání PC. Knihovní fond byl doplněn o 397 svazků v ceně ,- Kč. Během roku se uskutečnilo v knihovně 19 kulturních akcí, besed a soutěţí se účastnilo 190 dětí a dospělých. Mezi nejúspěšnější můţeme počítat "Pohádkové čtení v knihovně" v březnu, "Nejkrásnější kraslice" - velikonoční soutěţ, beseda "Zajímá vás historie Štítů?". Knihovna vyzývala prostřednictvím časopisu k účasti v celostátní soutěţi "Kniha mého srdce". Z Grantu 2009-Veřejné informační sluţby knihoven- byl zakoupen nový počítač, čtečka, tiskárna a WWW OPAC katelog. Od lze prostřednictvím on.line katalogu knihovního fondu vybírat knihy a časopisy dle autora. Čtenářům umoţní rezervaci a prodlouţení výpůjčky dokumentů bez návštěvy knihovny. Díky získanému Grantu 2009 se naše knihovna stala plně automatizovanou knihovnou a můţe tak od roku 2010 zajišťovat elektronické výpůjční sluţby. Kulturní pořady a akce roku 7.2. Hasičský ples v Herolticích Karneval na sněhu MŠ Dětský karneval v KD Štíty Soutěţ "Nejkrásnější kraslice" MěK Štíty Taneční podvečer s dechovkou Moravských muzikantů Výstava fotografií na téma "Děti" TIC Štíty 1.5. Den Mikroregionu v Zábřehu 1.5. Indiánskou stezkou v Herolticích Divadelní představení pro děti v Herolticích 1.5. Koncert kapely Two men whose love's music a formace Terne Čhave 2.5. Pálení čarodějnic na Březné

R O K 2 0 0 8. P o č a s í

R O K 2 0 0 8. P o č a s í R O K 2 0 0 8 P o č a s í Leden Začátkem ledna leželo asi 5 cm sněhu a bylo umrzlo. Nejnižší ranní lednová teplota klesla 5.ledna na 7 stupňů a díky větru lezl mráz do těla. Od 8. ledna se začalo oteplovat

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

Stop novým automatům ve městě

Stop novým automatům ve městě Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 5 květen 2012 Aktuality Město Organizace Sport Mateřinky ve městě Jak bude vypadat park? Hospic sv. Štěpána

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Charakteristika školy Organizační schéma Organizace

Více

Kronika městské části Brno-Slatina

Kronika městské části Brno-Slatina Kronika městské části Brno-Slatina rok 2006 Obsah I. Hlavní události jubilejního roku 2006...4 1. Ve znamení 700. výročí od první autentické písemné zmínky o Slatině...4 2. Výstava Slatina kdysi a dnes...4

Více

NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu.

NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk - školní rok 2010/2011 MOTTO ŠKOLY: NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu. Zpracovala:

Více

hlas loš tic JARO 2013 Hlas Loštic Foto: R. Opluštil

hlas loš tic JARO 2013 Hlas Loštic Foto: R. Opluštil hlas loš tic JARO 2013 Hlas Loštic JARO 2013 1 Foto: R. Opluštil JARO 2013 hlas loš tic Zprávy z radnice Vážení občané, v minulém vydání Hlasu Loštic jste byli informováni o snaze získat dotační prostředky

Více

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 1999 1. OBSAH I. ÚVOD 1. Obsah 2-3 2. Úvod 4 II. PRUBĚH ROKU 1. Kopřivnický kalendář 5-10 2. Počasí 10-13 III. OBYVATELSTVO 1. Všeobecné údaje 14 2. Demografické

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2008 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 5 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Štítecký list LEDEN - ÚNOR 2015

Štítecký list LEDEN - ÚNOR 2015 Štítecký list Číslo 1 Datum vydání: Štíty 19. 2. 2015 LEDEN - ÚNOR 2015 Být zastupitelem není výsada, je to služba veřejnosti, spoluodpovědnost za správu města, za majetek v mnohamiliónové hodnotě. Znamená

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Rok 2009 v Kopřivnici

Rok 2009 v Kopřivnici KRONIKA KOPŘIVNICE ROK 2009 1 Obsah Rok 2009 v Kopřivnici... 3 Městský úřad Kopřivnice... 12 Zastupitelstvo města... 12 Rada města... 14 Městská policie... 17 Činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů...

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

KRONIKA KOPŘIVNICE ROK 2005

KRONIKA KOPŘIVNICE ROK 2005 KRONIKA KOPŘIVNICE ROK 2005 Zpracoval: Mgr.Zdeněk Babinec KRONIKA...1 Úvod...3 Kopřivnický kalendář...4 Leden... 4 Únor... 5 Březen... 5 Duben... 6 Květen... 7 Červen... 7 Červenec... 8 Srpen... 9 Září...

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse PROSINEC 2014 Vážení spoluobčané, jménem Úřadu městyse Nové Veselí Vám přeji spokojené prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Zdeněk Křivánek, starosta městyse V neděli

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

/ 2014 SETKÁNÍ RODÁKŮ A JUBILANTŮ OBCE

/ 2014 SETKÁNÍ RODÁKŮ A JUBILANTŮ OBCE Huštěnovský Podzim / 2014 zpravodaj podzim / 2014 SETKÁNÍ RODÁKŮ A JUBILANTŮ OBCE Stalo se již hezkou tradicí, že kolem dvacátého června se sjíždějí do Huštěnovic rodáci se svými blízkými. Nejinak tomu

Více

Vybíráme z obsahu. 6. Nezáv. starostové pro kraj 49 hlasů (1,30 %) 7. Děln. str. - zrušení popl. ve zdr. 37 hlasů (0,98 %)

Vybíráme z obsahu. 6. Nezáv. starostové pro kraj 49 hlasů (1,30 %) 7. Děln. str. - zrušení popl. ve zdr. 37 hlasů (0,98 %) L I S T O P A D 0 0 8 č í s l o 1 1 V I. r o č n í k ČSSD suverénně vyhrála volby do pardubického krajského zastupitelstva. Získala téměř třicet šest procent hlasů a v 45členném krajském zastupitelstvu

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více