Finanční nástroje podpory malých a středních podnikatelů v Operačním programu Podnikání a inovace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční nástroje podpory malých a středních podnikatelů v Operačním programu Podnikání a inovace"

Transkript

1 Finanční nástroje podpory malých a středních podnikatelů v Operačním programu Podnikání a inovace 1 Znění platné k

2 Vážení podnikatelé, Operační program Podnikání a inovace si stanovil jako svůj cíl zvýšit do konce programovacího období konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni předních zemí Evropy. Dosažení tohoto cíle mimo jiné vyžaduje, aby ve všech směrech bylo zvýšeno tempo inovací. Je proto potřebné, aby se inovačním duchem vyznačovalo celé podnikatelské prostředí a tedy i nástroje, kterými je podpora poskytována. Tento inovační prvek představují finanční nástroje v podobě různých typů záruk, zvýhodněných úvěrů a vstupů rizikového kapitálu. Operační program Podnikání a inovace a některé další programy, které spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, využívají jako jediné v České republice tyto progresivní nástroje podpory. Českomoravská záruční a rozvojová banka zabezpečuje v souladu se svým dlouhodobým posláním poskytování podpory ve formě dvou nejčastěji používaných nástrojů, tj. zvýhodněných záruk a úvěrů. Finanční nástroje a jejich jednotlivé formy nejsou novým způsobem podpory. Přesto však je celkové povědomí veřejnosti o tom, jaké výhody podnikatelům přinášejí, jaká je jejich škála, jak a kdy je lze využívat, stále ještě nedostatečné. Celé spektrum finančních nástrojů podpory a také jejich schopnost modifikace podle potřeb cílových skupin podnikatelů představují efektivní způsob, jak s relativně omezenými zdroji veřejných prostředků napomáhat vzniku nových podnikatelů a rozvoji celého sektoru malého a středního podnikání. Z tohoto důvodu jsme velmi rádi, že Operační program Podnikání a inovace vytvořil prostor k uplatnění finančních nástrojů podpory jak ve směru k začínajícím podnikatelům tak i pro realizaci investičně náročnějších rozvojových podnikatelských projektů. Cílem této publikace je přiblížit podnikatelům i širší veřejnosti základní teoretické i praktické informace o podporách, které formou záruk a úvěrů nabízí programy PROGRES, START a ZÁRUKA zařazené do Operačního programu Podnikání a inovace, a doplnit tak souhrnnou formou ostatní informace poskytované Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou k uvedené problematice. Ing. Ladislav Macka předseda představenstva a generální ředitel 2 Znění platné k

3 I. Finanční nástroje ve strukturálních fondech 1. Co jsou finanční nástroje Pro programovací období jsou do Operačního programu Podnikání a inovace (dále též OPPI ) zařazeny tyto tři základní skupiny finančních nástrojů: - záruky za bankovní úvěry, - zvýhodněné úvěry, - kapitálové vstupy (jejich použití se připravuje). Jedná se tedy o takové formy použití prostředků strukturálních fondů, které nemají podobu přímého použití prostředků strukturálních fondů a k nim připojených prostředků státního rozpočtu formou dotace poskytované příjemci podpory. V jednotlivých programech podpory jsou finanční nástroje uplatněny v podobě konkrétních produktů, např. záruka za bankovní úvěr pro začínající podnikatele, kterými je podpora poskytována (viz část II). Jako součást vybraných produktů jsou v případech, kdy příjemce podpory realizuje projekt na území se soustředěnou podporou státu či udrží zvýšenou zaměstnanost, poskytovány v návaznosti na získaný úvěr či záruku různé formy finančních příspěvků. Finanční prostředky strukturálních fondů jsou pro účely jejich použití formou finančních nástrojů vkládány společně s prostředky státního rozpočtu, případně i soukromými prostředky, do úvěrových či záručních fondů nebo fondů rizikového kapitálu. Tyto fondy jsou v případě záruk a úvěrů vytvářeny jako odděleně vedený systém účtů, na kterých se po dobu mnoha let odehrávají operace spojené s vklady, použitím a splácením prostředků používaných na úvěry či plnění ze záruk. Správcem záručních a úvěrových fondů je na základě zákona č. 47/2002 Sb. a dohody uzavřené s Ministerstvem průmyslu a obchodu Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. V případě fondů rizikového kapitálu bude o jejich formě a správci rozhodnuto při jejich vzniku. 2. Význam finančních nástrojů Prostřednictvím finančních nástrojů získává podnikatel jako příjemce podpory: - přístup k prostředkům určeným zejména na financování nákupu pozemků, budov, strojů a zařízení či zásob pro zahájení podnikání či jeho rozvoj, a to buď přímo od poskytovatele podpory (úvěr, kapitálový vstup) nebo nepřímo (usnadněním přístupu k bankovnímu úvěru prostřednictvím záruky), - finanční výhodu formou nižší úrokové sazby či nižší ceny záruky, než by odpovídalo její tržní ceně, která je souhrnně označována jako veřejná podpora (viz bod 3). Finanční nástroje též pozitivně působí na veřejné rozpočty, protože umožňují s relativně malým množstvím veřejných prostředků podpořit značný počet projektů s celkovými náklady mnohonásobně převyšujícími počáteční vklad veřejných prostředků. 3. Veřejná podpora Formou kapitálového vstupu, záruky či úvěru získává příjemce této podpory určitou finanční výhodu, která spočívá v tom, že neplatí za její poskytnutí ze svých prostředků v plném rozsahu náklady spojené s rizikem poskytnutí záruky či úvěru, náklady na zdroje k poskytnutí úvěru, případně též náklady na správu poskytované podpory (v případě záruk). Současně získává úvěr či záruku s minimálními nároky na jejich zajištění. Rozdíl mezi tím, co představují náklady na poskytnutí úvěru či záruky a toho, co podnikatel skutečně zaplatí, představuje veřejnou podporu. Takto chápaná veřejná podpora vyjádřená v Kč se nazývá hrubý ekvivalent podpory, tj. např. 100 Kč úvěru je po přepočtu rovno 30 Kč hrubého ekvivalentu podpory. Zásady provádění přepočtu úvěru či záruky na hrubý ekvivalent podpory jsou uvedeny na v části Podpora podnikání. 3 Znění platné k

4 Pro poskytování veřejné podpory podnikatelům platí určitá omezení, která mají zabránit tomu, aby nadměrným poskytováním takových podpor nebyl deformován trh. Existují dva možné režimy podpory: - podpora malého rozsahu (nazývaná též podpora de minimis ), - podpora omezená regionální mapou intenzity veřejné podpory (dále též přípustná intenzita veřejné podpory ). Pokud je to možné, je vždy pro příjemce podpory výhodnější, aby záruka, úvěr či kapitálový vstup byl poskytnut v režimu založeném na přípustné intenzitě veřejné podpory. Tento režim dovoluje v kratším časovém období (2-3 let) získat podporu i pro více rozsáhlejších projektů. Výše veřejné podpory celkem (vyjádřena v Kč), z toho v režimu de minimis, je uváděna ve smlouvě o úvěru či záruce, příp. kapitálovém vstupu. Pokud příjemce podpory nedodrží podmínky, kterými je podmíněno zachování poskytnuté veřejné podpory, může být vůči němu uplatněna sankce v podobě vrácení části či celé veřejné podpory. Podpora v režimu de minimis Podle tohoto pravidla nemůže jeden příjemce podpory (podnikatel) získat v běžném roce a ve dvou předchozích letech větší podporu než je částka EUR, v případě podpory v odvětví silniční dopravy EUR. Pro přepočet do Kč se použije kurz vyhlášený Evropskou centrální bankou pro poměr mezi EUR a Kč pro den, kdy je každá jednotlivá podpora poskytnuta. Za den poskytnutí podpory je považován den, kdy byla uzavřena smlouva o podpoře. V případě úvěru či záruky se do toho limitu započítává částka hrubého ekvivalentu podpory (viz výše), na který byly úvěr či záruka přepočteny. Příspěvek k úvěru či zaručovanému úvěru se započítává v plné výši. V tomto režimu jsou vždy poskytovány bezúročné úvěry v programu START a ZÁRUKA (platí pro M-záruky a záruky za provozní úvěry). Podpora v režimu přípustné intenzity veřejné podpory Při poskytnutí podřízeného úvěru v programu PROGRES či záruk v programu ZÁRUKA, které nejsou poskytovány jako podpora de minimis, nesmí poměr mezi úvěrem či zárukou přepočtenými na hrubý ekvivalent dotace (viz výše) a investičními náklady projektu (tj. náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku) vyjádřený v procentech překročit tyto hodnoty: 36 % - pro projekty v Plzeňském a Jihočeském kraji (od pouze 30 %) 40 % - pro ostatní kraje s výjimkou Prahy, na kterou se podpora z Operačního programu Podnikání a inovace nevztahuje Vzhledem k relativně vysokým hodnotám přípustné míry veřejné podpory je většina projektů schopna tyto podmínky splnit. II. Produkty forma realizace finančního nástroje 1. Záruky za bankovní úvěr Zájemce o využití finančního nástroje typu záruky má v případě Operačního programu Podnikání a inovace částečně volbu mezi dvěma skupinami záručních produktů označovanými jako: S záruka M záruka 4 Znění platné k

5 S - záruka Jde o univerzálně použitelnou záruku. Je nutno použít ji vždy v případě úvěrů vyšších než 5 mil. Kč. Lze ji uplatnit k zajištění úvěrů od kterékoliv banky. Jedná se o typ záruky, který je označován jako pásmová záruka a vyznačuje se těmito znaky: a) plnění ze záruky je prováděno na první vyzvání ze strany úvěrující banky, záruka je bezpodmínečná, nezajištěná a plnění ze záruky je prováděno pouze v Kč, b) výše záruky je maximálně 80 % jistiny úvěru, c) výše zaručovaného úvěru není výslovně určena, stanovuje se individuálně na základě posouzení rizikovosti poskytnutí záruky a dodržení pravidel obezřetného bankovního podnikání a pravidel pro poskytování veřejné podpory, d) doba ručení je obvykle do 15 let, e) pásma plnění (první až třetí pásmo) vyjádřena výší záruky v procentech ze zaručované jistiny úvěru ke dni, kdy nastala splatnost všech splátek jistiny zaručovaného úvěru (dále jen splatnost jistiny zaručovaného úvěru ), jsou v poměru 80:65:50, f) jednotlivá pásma jsou časově vymezena dobou sepsání výzvy k plnění ze záruky takto: - první pásmo: byla-li výzva k plnění sepsána v rozmezí měsíců ode dne splatnosti jistiny zaručovaného úvěru, - druhé pásmo: byla-li výzva k plnění sepsána v rozmezí měsíců ode dne splatnosti jistiny zaručovaného úvěru, - třetí pásmo: byla-li výzva k plnění sepsána v rozmezí 9-24 měsíců ode dne splatnosti jistiny zaručovaného úvěru, g) záruka je převoditelná, h) cena záruky (hrazená z vlastních prostředků příjemce podpory) 0,1-0,3 % p. a. z výše záruky, i) záruka je poskytována podle Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 jako podpora v režimu přípustné intenzity veřejné podpory, nebo jako podpora de minimis podle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006. M - záruka Její předností je výrazně zjednodušená žádost o záruku s možností podat žádost em a její velmi krátká doba vyřizování. Lze ji uplatnit pouze k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenu smlouvu o spolupráci (viz Jedná se o typ záruky, který je označován jako portfoliová záruka. Jedná se o záruku za portfolio úvěrů vztahující se na nesplacenou jistinu každého jednotlivého úvěru zařazeného do portfolia, a to k okamžiku výzvy k plnění ze záruky, omezenou celkovou částkou provedeného plnění ze všech záruk zahrnutých do portfolia, která se stanoví jako % z celkové smluvené výše úvěrů zařazených do zaručovaného portfolia úvěrů. Záruka se dále vyznačuje těmito znaky: a) plnění ze záruky je prováděno na první vyzvání ze strany úvěrující banky, záruka je bezpodmínečná, nezajištěná a plnění ze záruky je prováděno pouze v Kč, b) výše záruky je maximálně 80 % jistiny úvěru, s jedním pásmem plnění ze záruky, c) výše zaručovaného úvěru max. 5 mil. Kč, d) doba ručení do 15 let, obvykle však kratší, e) plnění ze záruky: poté co nastala splatnost všech splátek jistiny zaručovaného úvěru, do 2 měsíců od doručení výzvy k plnění ze záruky, f) záruka je nepřevoditelná, g) cena záruky (hrazená z vlastních prostředků příjemce podpory): 0,1 % p. a. z výše záruky h) záruka je poskytována jako podpora de minimis. 5 Znění platné k

6 Oba typy záruk mohou být poskytnuty buď samostatně nebo může být jejich součástí též finanční příspěvek k zaručovanému úvěru. Záruky s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru Finanční příspěvek k zaručovanému úvěru se poskytuje: a) pro začínající podnikatele ve výši 15 % vyčerpaného zaručovaného úvěru, b) pro malé podnikatele, kteří realizují projekt na území regionů se soustředěnou podporou státu, ve výši 10 % vyčerpaného zaručovaného úvěru. V obou případech je podmínkou vyplacení finančního příspěvku, že příjemce podpory do dvou let ode dne uzavření smlouvy o podpoře doručí poskytovateli podpory zprávu o ukončení realizace projektu a dodržování podmínek programu a potvrzení úvěrující banky o vyčerpané částce zaručovaného úvěru a jeho řádném splácení. Souhrnně je spektrum záručních produktů a zásady pro jejich použitelnost uvedeno v následujícím přehledu. Program Typ záruky Pro koho Výše zaručovaného úvěru S - záruka Malý a střední podnikatel úvěry bez omezení ZÁRUKA S - záruka s příspěvkem Malý podnikatel, projekt v regionech s intenzívní podporou státu viz úvěry do 5 mil. Kč M - záruka Malý a střední podnikatel úvěry do 5 mil. Kč M - záruka s příspěvkem Malý podnikatel, projekt v regionech s intenzívní podporou státu viz úvěry do 5 mil. Kč START M - záruka Drobný začínající podnikatel úvěry do 1,5 mil. Kč 2. Zvýhodněné úvěry Operační program Podnikání a inovace nabízí podnikatelům dva typy zvýhodněných úvěrů: - bezúročný úvěr, - podřízený úvěr. Bezúročný úvěr v programu START Je dostupný pouze pro začínající drobné podnikatele, tj. fyzické osoby nebo obchodní společnosti (s výjimkou akciových společností), které byly zaregistrovány jako poplatník daně z příjmu v roce podání žádosti o podporu nebo v roce předchozím. Detailní vymezení pojmu začínající podnikatel je uvedeno v textu programu START. Úvěr je poskytován za těchto podmínek: - výše úvěru nesmí přesáhnout 90 % předpokládaných způsobilých výdajů projektu, - doba splatnosti je maximálně 7 let, - výše úvěru pro fyzickou osobu nebo pro podnikající právnickou osobu s jedním společníkem je omezena částkou 750 tis. Kč, pro podnikající právnickou osobu s více společníky či členy může výše úvěru činit až 1,5 mil. Kč, - je zajišťován směnkou vystavenou příjemcem podpory avalovanou nejméně jednou fyzickou nebo právnickou osobou. 6 Znění platné k

7 Pokud je žadatelem o bezúročný úvěr fyzická osoba, je požadováno zajištění směnkou vystavenou příjemcem podpory avalovanou nejméně jednou fyzickou nebo právnickou osobou. Avalistou nemůže být manžel či manželka žadatele, pokud nedošlo k zúžení společného jmění manželů. Pokud je žadatelem právnická osoba, je požadováno zajištění směnkou vystavenou příjemcem podpory avalovanou všemi společníky nebo všemi komplementáři a komanditisty nebo všemi členy družstva. Podřízený úvěr v programu PROGRES Podřízený úvěr je široce využitelný finanční nástroj pro celý segment malých a středních podnikatelů pro případy realizace investičně náročnějších rozvojových podnikatelských projektů. Podřízeným úvěrem získává podnikatel dlouhodobý zvýhodněný zdroj financování, který je velmi blízký vlastnímu kapitálu. Zlepšuje možnost získání dalších úvěrů či leasingu a posiluje finanční stabilitu podniku. Poskytuje se s několikaletým odkladem splátek jistiny úvěru. V průběhu této doby (období podřízenosti) příjemce podpory splácí pouze úrok. Úroková sazba je pevná po celou dobu splácení. Úvěr je poskytován za těchto podmínek: - ve výši až 25 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou 3 % p. a., - doba splatnosti podřízeného úvěru sjednaná k datu jeho poskytnutí je maximálně 11 let a odklad splátek jistiny úvěru je maximálně 6 let, - sjednanou dobu odkladu splátek nelze zkrátit a podmínky podřízenosti úvěru měnit bez předchozího souhlasu věřitele poskytujícího spolufinancování projektu, - je zajišťován minimálně směnkou vystavenou příjemcem podpory avalovanou nejméně jednou fyzickou nebo právnickou osobou. Finanční příspěvek k podřízenému úvěru Finanční příspěvek činí 10 % z vyčerpaného podřízeného úvěru, jeho výše však nemůže přesáhnout výši nesplacené jistiny úvěru ke dni, kdy bylo prokázáno splnění podmínek programu platných pro jeho přiznání. Finanční příspěvek bude přiznán, pokud příjemce podpory prokáže zvýšení zaměstnanosti minimálně o 3 zaměstnance oproti výchozímu počtu zaměstnanců. Výchozím počtem zaměstnanců je stav zaměstnanců ke konci kalendářního roku předcházejícího roku podání žádosti. Zvýšení zaměstnanosti bude posuzováno na základě porovnání výchozího počtu zaměstnanců s počtem zaměstnanců ke konci kalendářních pololetí v průběhu prvních čtyř let od uzavření smlouvy o úvěru. Podmínka bude splněna, pokud ve čtyřech po sobě jdoucích kalendářních pololetích bude dosaženo zvýšení stavu zaměstnanců minimálně o 3 zaměstnance. Finanční příspěvek je poskytován formou jednorázového uhrazení posledních splátek jistiny úvěru, a to za podmínky splacení všech předchozích splatných splátek jistiny podřízeného úvěru a dodržení podmínek programu do dne jeho poskytnutí. III. Základní předpoklady k využití finančního nástroje Nezbytnými podmínkami získání záruky za bankovní úvěr nebo zvýhodněného úvěru jsou: - přijatelnost žadatele z hlediska velikosti a bezdlužnosti, - přijatelnost projektu z hlediska zaměření projektu a účelu použití prostředků získaných s pomocí finančního nástroje, - úvěrovatelnost žadatele a projektu či přiměřené riziko provedení kapitálového vstupu. 7 Znění platné k

8 Přijatelnost žadatele Finanční nástroje jsou určeny výhradně pro malé a střední podnikatele. V některých případech podmínky příslušného programu podpory stanoví případné další zúžení, např. pouze na malé podnikatele. Zejména v případech obchodních společností, které jsou součástí rozsáhlejšího uskupení majetkově propojených firem, je potřebné pečlivě posoudit, zda je podmínka splněna. Pro tyto účely lze využít kromě originálních textů právních předpisů též aplikační definici malého a středního podnikatele a názorný příklad spojený s výkladem k pravidlům stanovení potřebných údajů, které jsou uvedeny na V případě nejasností je možné požádat o posouzení poskytovatele podpory. Žadatel nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči státu a mzdové nedoplatky vůči zaměstnancům. Bezdlužnost dokládá žadatel čestným prohlášením, které je součástí textu žádosti o úvěr. Přijatelnost projektu Projektem je pořízení a financování aktiv a dalších výdajů k provádění podnikatelské činnosti. V duchu této definice může být projektem např. modernizace výrobny lahůdek, výstavba pensionu, poskytování kadeřnických služeb, zavedení výroby nových typů oken, rozšíření odbytu obráběcích strojů atd. Projekt musí být realizován v některém oboru ekonomických činností, který lze z programu podpořit ( podporovaná ekonomická činnost ). Přehled oboru podporované ekonomické činnosti naleznete ve společných přílohách uvedených na Finanční nástroje v rámci OPPI nemohou být použity na projekty zaměřené, byť jen částečně, na zemědělskou či lesnickou výrobu a rybářství. Velmi omezené možnosti jsou pro podporu projektů z potravinářského či textilního průmyslu. Nejsou podporovány ani projekty, kde by byl majetek získaný z úvěru dále převážně pronajímán. Projekt musí být realizován na území České republiky s výjimkou Prahy. Zahájení realizace projektu V případě podřízených úvěrů v programu PROGRES a zpravidla též větších záruk za investiční úvěry v programu ZÁRUKA nesmí být zahájeny stavební práce projektu a nesmí být podepsány smlouvy s dodavateli strojů a zařízení (vč. leasingových smluv) vztahující se k projektu, dříve než poskytovatel podpory potvrdí žadateli na základě podané žádosti o podporu, že žadatel a projekt jsou přijatelní dle podmínek programu. Úvěrovatelnost žadatele a projektu Podpora formou finančního nástroje je vždy poskytována s vědomím, že určitá část podpořených projektů bude částečně či zcela neúspěšná. K tomu, aby toto riziko bylo přiměřené a nedocházelo k neefektivnímu vynakládání veřejných i soukromých prostředků slouží postupy spojené s hodnocením rizika nesplacení úvěru, plnění ze záruky či ztráty prostředků vložených do kapitálu příjemce podpory. V případě záruk či úvěrů se jedná o posouzení úvěrovatelnosti žadatele jako jedné z podmínek, jejichž naplnění je nutno před poskytnutím podpory vyhodnotit. Při posuzování úvěrovatelnosti se vychází z finanční analýzy ekonomických výsledků žadatele a jejich předpokládaného vývoje a současně se posuzují i další faktory ovlivňující riziko financování žadatele a jeho projektu. Analyzují se zejména: úroveň zajištění realizace projektu (objekt úvěru, splnění legislativních podmínek, technické zajištění, stadium připravenosti, zdroje financování, vhodnost lokality apod.), dosavadní zkušenosti záruční banky, resp. jiných bank s žadatelem, začlenění klienta do ekonomicky spjaté skupiny klientů, vazby na odběratele a dodavatele, flexibilita podnikání (univerzálnost hlavní činnosti), příprava a realizace marketingové strategie, konkurenční výhody žadatele, ukazatele finanční analýzy na základě porovnání dosavadních ekonomických výsledků žadatele a předpokládaných ekonomických výsledků. 8 Znění platné k

9 IV. Příprava žádosti o podporu a její podání Žádosti o zvýhodněné úvěry a záruky jsou dostupné na Před zpracováním žádostí je potřebné se podrobně seznámit s textem příslušného programu podpory, s výběrovými kritérii pro poskytnutí podpory a s Pokyny pro žadatele, které jsou pro jednotlivé finanční nástroje publikovány a jsou dostupné též na Také při podání žádosti je nutno respektovat požadavky uvedené v Pokynech pro žadatele, které jsou pro každý typ finančního nástroje zveřejněny na webové stránce poskytovatele podpory. V závislosti na typu produktu může být uplatněn některý z těchto přípustných způsobů podání žádosti: - pouze osobně, - elektronicky, - poštou, - kombinovaný. Přípustné způsoby podání žádosti jsou uvedeny v závěrečné části každého formuláře žádosti. Zvláštní pozornost je potřebné věnovat správnému postupu přípravy a podání žádosti o podporu v případech, kdy se nejedná o podporu v režimu de minimis. Zde je nutné velmi pečlivě dodržet postupy, které jsou uvedeny v Pokynech pro žadatele vztahující se k příslušnému typu záruky či úvěru. V. Uzavření smlouvy o podpoře a její plnění Záruku za bankovní úvěr či zvýhodněný úvěr získává příjemce podpory na základě smlouvy o podpoře, kterou uzavře s poskytovatelem podpory. Může jít o smlouvu o úvěru či smlouvu o bankovní záruce. Pravidla, která jsou spojená s podpisem smlouvy o podpoře, jsou uvedena v Pokynech pro žadatele platných pro příslušný produkt. Příjemce podpory získává prostřednictvím jednotlivých finančních nástrojů velmi podobné služby, které lze získat prostřednictvím některých obdobných komerčních finančních produktů. Navíc však získává finanční výhodu oproti komerčnímu financování. Příjemce podpory, který tyto finanční nástroje využívá, si však musí stále být vědom toho, že jejich výhodnost je vázána na podmínky a omezení, které musí během jejich využívání dodržovat. K povinnostem příjemce podpory formou finančního nástroje patří: a) Zasílání informací poskytovateli podpory. Jedná se o informace týkající se vývoje finanční situace příjemce podpory, informace o plnění podmínek programu podpory a v případě některých finančních nástrojů též o závěrečnou zprávu o ukončení realizace projektu. b) Oddělené vedení dokumentace o použití úvěru či zaručovaného úvěru. Příjemce podpory je povinen o použití bezúročného úvěru, podřízeného či zaručovaného úvěru vést oddělenou evidenci (v případě podnikatelů vedoucích účetnictví analytickou evidenci) a uchovat ji po dobu trvání smlouvy o podpoře, tj. do doby splacení úvěru, minimálně však po dobu 3 let od data ukončení realizace projektu. c) Omezení při prodeji majetku pořízeného s veřejnou podporou. Příjemce podpory je povinen respektovat omezení pro nakládání s dlouhodobým hmotným a nehmotným majetkem (pozemky, stroje, budovy, zařízení) pořízeným plně či částečně s využitím úvěru, zaručovaného úvěru či kapitálového vstupu. Příjemce podpory je povinen mít ve svém 9 Znění platné k

10 vlastnictví tento majetek po dobu 3 let od data ukončení realizace projektu. Dříve jej může prodat, pokud výtěžek z prodeje použije na pořízení hmotného, resp. dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku zabezpečujícího pokračování podporované ekonomické činnosti. d) Používání majetku k podporovaným činnostem. Příjemce podpory musí používat majetek pořízený s účastí zvýhodněného či zaručovaného úvěru, který má ve svém vlastnictví, převážně k podporovaným ekonomickým činnostem, a to po dobu trvání smlouvy o úvěru či záruce. e) Umístění majetku pořízeného s veřejnou podporou na vybraném území. Příjemce podpory nesmí přemístit majetek pořízený s účastí zvýhodněného či zaručovaného úvěru, který má ve svém vlastnictví na území hlavního města Prahy či mimo území České republiky, a to po dobu trvání smlouvy o úvěru či záruce. f) Publicita podpory poskytnuté projektu. Povinnost dodržovat pravidla pro publicitu podpory poskytnuté projektu z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj se vztahuje pouze na podřízené úvěry v programu PROGRES, které jsou vyšší než 20 mil. Kč a na záruky v programu ZÁRUKA vyšší než 40 mil. Kč. VI. Kde získat podrobnější informace Dotazy týkající se zvýhodněných záruk či úvěrů je možné zasílat na dále uvedené ové adresy: ústředí: pobočka Praha: pobočka Brno: pobočka Ostrava: pobočka Hradec Králové: pobočka Plzeň: 10 Znění platné k

11 Využití finančních nástrojů v Operačním programu Průmysl a podnikání v letech Operační program Průmysl a podnikání využíval v letech finanční nástroje ve dvou programech podpory. Jednalo se o: Program START Program byl určen pro naprosto začínající podnikatele. Tito příjemci podpory mohli získat bezúročný úvěr s dobou splatnosti až 6 let, ve výši 0,1 až 1 mil. Kč. Majetkové zajištění úvěru nebylo vyžadováno. Jednou z podmínek získání úvěru bylo absolvování kurzu pro začínající podnikatele. Program KREDIT Cílem programu bylo umožnit realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých podniků s kratší historií, pro které bylo bariérou pro získání externího financování nižší vlastní kapitálová vybavenost nebo omezená možnost poskytnout zajištění úvěru. Podpora byla poskytována ve formě: zvýhodněného úvěru ve výši 0,2 mil. Kč - 5 mil. Kč, s pevnou úrokovou sazbou 4 % p. a., pro podnikatele s maximálně pěti uzavřenými po sobě jdoucími zdaňovacími obdobími, až do výše 90 % předpokládaných celkových nákladů projektu, podřízeného úvěru určeného k dočasnému posílení kapitálu podniku, ve výši až 12 mil. Kč, s pevnou úrokovou sazbou 3 % p. a., až do výše 50 % předpokládaných celkových nákladů projektu. Doba splatnosti úvěru činila až 9 let a splátky jistiny úvěru bylo možné odložit až o 5 let. K financování projektu musel být současně použit jiný bankovní úvěr či leasing nejméně ve stejné výši jako podřízený úvěr. 1. Výsledky realizace programů KREDIT a START v letech V programech START a KREDIT bylo celkem podáno žádostí, poskytnuto bylo úvěrů ve výši 2,03 mld. Kč. V programu START bylo přijato 998 žádostí, poskytnuto bylo 833 úvěrů ve výši 370 mil. Kč. Smyslem programu START bylo napomoci podnikatelskému startu osob bez předchozích podnikatelských zkušeností, které v řadě případů tímto způsobem našly nové uplatnění v důsledku ukončení zaměstnaneckého poměru. To ovlivnilo i měkčí nastavení výběrových kritérií. V programu KREDIT bylo přijato žádostí, poskytnuto bylo 799 úvěrů ve výši mil. Kč. Odvětvové zaměření podpořených projektů se poměrně výrazně odlišovalo (viz tabulka č. 1), což bylo dáno zásadně odlišnými cíly obou úvěrových programů. V programu KREDIT byly nejvýrazněji zastoupeny projekty charakteru průmyslové činnosti. Začínající podnikatelé v programu START se soustředili především na projekty charakteru obchodní činnosti či ubytovacích služeb. 11 Znění platné k

12 Tab. 1: Odvětvová struktura podpořených projektů (v % z výše úvěrů) KREDIT START odvětví počet objem počet objem (ks) (%) (mil.kč) (%) (ks) (%) (mil.kč) (%) Průmyslová výroba ,3 638,7 38, ,3 79,9 21,5 Stavební výroba ,3 205,5 12,4 48 5,8 22,1 6,0 Obchodní činnost ,9 407,9 24, ,3 129,4 34,9 Doprava vč. služeb 8 1,0 18,5 1,1 7 0,8 4,2 1,1 Ubytovací služby 98 12,3 221,4 13, ,2 74,5 20,1 Zdravotnictví 7 0,9 8,9 0,5 23 2,8 10,7 2,9 Služby pro obyvatelstvo 58 7,3 114,4 6,9 75 9,0 29,6 8,0 Ostatní podnikání 33 4,1 42,0 2,5 57 6,8 20,5 5,5 Celkem , ,4 100, ,0 371,0 100,0 Z hlediska regionálního členění poskytnutých úvěrů byl v programu KREDIT nejvyšší podíl prostředků poskytnut v regionu NUTS 2 Jihozápad a Jihovýchod. Podporu v programu START nejvíce čerpali podnikatelé v NUTS 2 Moravskoslezsko a Jihovýchod. V rámci programu KREDIT byl již od zahájení OPPP poskytován nový typ podpory, a to podřízený úvěr. Tento typ podpory se setkal s velmi dobrou odezvou u podnikatelů. Jeho podíl na celkové částce poskytnutých úvěrů v programu KREDIT činil téměř 48 %. Podřízený úvěr předpokládá, že na financování projektu se účastní ještě další subjekt. Zpravidla jím byla banka, relativně významná však byla i spolupráce s leasingovými společnostmi. Graf č. 1 Cílem programu KREDIT bylo podpořit především drobné podnikatele, jejichž přístup k úvěrům je obvykle ještě složitější než u podnikatelů s několika desítkami zaměstnanců. Tento cíl se podařilo naplnit viz graf číslo Znění platné k

13 Graf č. 2 Oba úvěrové programy též účinně podpořily přístup ke zdrojům financování pro ženy podnikatelky, zejména začínající. Přispěly tak k naplňování jedné z tzv. horizontálních priorit, na kterou byl Operační program Průmysl a podnikání zaměřen. viz graf č. 3. Graf č Příklady projektů podpořených v OPPP Program START bezúročný úvěr Cukrárna ADINA s.r.o. Společnost a účel úvěru Nově vzniklá provozovna cukrářských výrobků získala bezúročný úvěr v programu START, který jí pomohl k rozjezdu její podnikatelské činnosti. Úvěr byl použit na pořízení hmotného majetku jednalo se především o nákup horkovzdušné pece, mrazicího boxu, dodávkového automobilu určeného k rozvážce cukrářské výroby a na částečnou rekonstrukci objektu provozovny. Dále byly z úvěru pořízeny PC sestavy, soubor regálového vybavení a zásoby určené pro cukrářskou výrobu. 13 Znění platné k

14 Výroba pekařských a cukrářských výrobků V základní nabídce výrobny je zhruba 70 druhů zákusků a dortů. Výroba je přizpůsobena požadavkům zákazníka co do velikosti i tvarů a orientuje se na celý cukrářský sortiment tj. nejen klasické dorty a zákusky ale i dia zákusky, svatební pečivo, vánoční i čajové pečivo. Své produkty firma dodává nejen přímo do cukráren ale také do obchodů, restaurací a hotelů, které nemají svou vlastní výrobu. Ve výrobně lze cukrářské výrobky nakoupit přímo do domácností, další část produkce je rozvážena zákazníkům vlastním dodávkovým vozem. Zdroje financování bezúročný úvěr od ČMZRB vlastní zdroje vložené v průběhu projektu Zdroje celkem z toho: dlouhodobý hmotný majetek zásoby ostatní výdaje projektu Kč Kč Kč Kč Kč Kč Program KREDIT standardní úvěr TP EUROokna s.r.o. O společnosti Firma vznikla již koncem roku 1999 a od počátku svého podnikání je předmětem její činnosti truhlářská výroba. Počátkem roku 2000 odkoupila firma nemovitost a zařízení od společnosti, která již od roku 1997 realizovala výrobu oken a dveří, ale pouze v omezené míře. TP EUROokna s.r.o. výrobu přejala a od té doby si vybudovala pevné místo na trhu. Byla vytvořena síť vlastních prodejců, v rámci které pracují odborníci spolupracující se zákazníky od návrhu až po konečnou realizaci zakázky. Společnosti se daří udržovat zakázkovou náplň a konkurovat především kvalitou výrobků a dodržováním smluvených termínů dodávek. Kvalitu firma udržuje především přísným dodržováním technologických postupů, ale také používáním kvalitních zahraničních komponentů u kování a vysokou úrovní povrchové úpravy. Konkurenční výhodou je i výroba okenních rámů o širším profilu s vyššími užitnými vlastnostmi. Truhlářská výroba TP EUROokna s.r.o. se rozhodla zmodernizovat stávající technologický park strojů a zařízení s cílem dosáhnout zvýšení produkce vyšší produktivitou práce při zachování stávajícího počtu zaměstnanců. Tím si firma vytvořila předpoklad pro možnost přijímání větších zakázek při jejich realizaci ve zkrácených dodacích lhůtách. Pořízením nové technologie klient dosáhl i snížení fyzické námahy výrobních dělníků, a to omezením manipulace s výrobky. Zdroje financování poskytnutý úvěr od ČMZRB vlastní zdroje Zdroje celkem z toho: dlouhodobý hmotný majetek zásoby ostatní náklady projektu Kč Kč Kč Kč Kč Kč 14 Znění platné k

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2007 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Národní

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 Verze k 13. 12. 2006 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

Zvýhodněné úvěry v Operačním programu Průmysl a podnikání v roce 2006

Zvýhodněné úvěry v Operačním programu Průmysl a podnikání v roce 2006 Zvýhodněné úvěry v Operačním programu Průmysl a podnikání v roce 2006 Obsah I. Specifické podmínky jednotlivých programů... 3 KREDIT... 3 START... 4 II. Společné podmínky programů... 6 Příjemce zvýhodněného

Více

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Spolupráce

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

INOSTART program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji

INOSTART program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji INOSTART program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji 1 Úvod... 2 1.1 Právní rámec... 2 1.2 Definice pojmů... 2 2 Cíl programu... 3 3 Podporované aktivity... 3

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt Prioritní

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Název programu podpory Prioritní

Více

Instituce státní úvěrové podpory v České republice

Instituce státní úvěrové podpory v České republice Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Instituce státní úvěrové podpory v České republice Karel Janda IES Working Paper: 20/2007 Institute of Economic Studies,

Více

15. června 2012. Analýza možností poskytování. v ČR

15. června 2012. Analýza možností poskytování. v ČR 15. června 2012 Analýza možností poskytování mikropůjček v ČR Obsah Manažerské shrnutí... 3 1 Úvod a cíle...7 2 Náš přístup... 9 3 Analýza stávajících možností drobných úvěrů v ČR... 11 3.1 Analýza poskytování

Více

Informace o bance a jejích službách pro klienty

Informace o bance a jejích službách pro klienty Informace o bance a jejích službách pro klienty Květen 2005 Obsah Základní informace Vznik a historie ČMZRB, a. s. Souhrnná charakteristika Právní rámec činnosti Poslání Hlavní činnosti Naši klienti Spolupráce

Více

INOSTART program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům ve znění platném od 2.5.2014

INOSTART program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům ve znění platném od 2.5.2014 INOSTART program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům ve znění platném od 2.5.2014 1 Úvod... 2 1.1 Právní rámec... 2 1.2 Definice pojmů... 2 2 Cíl programu... 3 3 Podporované aktivity... 3 4 Příjemce

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PROSPERITA Výzva II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ METODIKA STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 1 OBSAH: 1 ÚVOD. 3 2 ZÁKLADNÍ POJMY. 3 3 PŘÍJEMCE PODPORY BYTOVÉ DRUŽSTVO... 5 4 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ A VYUŽITÍ

Více

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová Tato publikace je spolufinancována

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část PBA Group Prague-Brussels Advisory Group OBSAH: Použité pojmy a zkratky 3 Předmět zadání 4 Pojetí studie 4 Hodnocení 4 Obecná doporučení

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Č.j. PGRLF, a.s. 17438/2015

Č.j. PGRLF, a.s. 17438/2015 Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesa Č.j. PGRLF, a.s. 17438/2015

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena tato: (VZOR) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění mezi následujícími Smluvními

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5 PODMÍNKY poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 2. Rozvoj firem, oblasti podpory 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb, programu ICT v Číslo projektu

Více

Program podpory začínajících podnikatelů START

Program podpory začínajících podnikatelů START Program podpory začínajících podnikatelů START Tento program realizuje Prioritní osu 1 Vznik firem Operačního programu Podnikání a inovace. Program je realizován podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY Příloha č. 5 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena tato: (VZOR) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění mezi následujícími

Více