Finanční nástroje podpory malých a středních podnikatelů v Operačním programu Podnikání a inovace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční nástroje podpory malých a středních podnikatelů v Operačním programu Podnikání a inovace"

Transkript

1 Finanční nástroje podpory malých a středních podnikatelů v Operačním programu Podnikání a inovace 1 Znění platné k

2 Vážení podnikatelé, Operační program Podnikání a inovace si stanovil jako svůj cíl zvýšit do konce programovacího období konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni předních zemí Evropy. Dosažení tohoto cíle mimo jiné vyžaduje, aby ve všech směrech bylo zvýšeno tempo inovací. Je proto potřebné, aby se inovačním duchem vyznačovalo celé podnikatelské prostředí a tedy i nástroje, kterými je podpora poskytována. Tento inovační prvek představují finanční nástroje v podobě různých typů záruk, zvýhodněných úvěrů a vstupů rizikového kapitálu. Operační program Podnikání a inovace a některé další programy, které spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, využívají jako jediné v České republice tyto progresivní nástroje podpory. Českomoravská záruční a rozvojová banka zabezpečuje v souladu se svým dlouhodobým posláním poskytování podpory ve formě dvou nejčastěji používaných nástrojů, tj. zvýhodněných záruk a úvěrů. Finanční nástroje a jejich jednotlivé formy nejsou novým způsobem podpory. Přesto však je celkové povědomí veřejnosti o tom, jaké výhody podnikatelům přinášejí, jaká je jejich škála, jak a kdy je lze využívat, stále ještě nedostatečné. Celé spektrum finančních nástrojů podpory a také jejich schopnost modifikace podle potřeb cílových skupin podnikatelů představují efektivní způsob, jak s relativně omezenými zdroji veřejných prostředků napomáhat vzniku nových podnikatelů a rozvoji celého sektoru malého a středního podnikání. Z tohoto důvodu jsme velmi rádi, že Operační program Podnikání a inovace vytvořil prostor k uplatnění finančních nástrojů podpory jak ve směru k začínajícím podnikatelům tak i pro realizaci investičně náročnějších rozvojových podnikatelských projektů. Cílem této publikace je přiblížit podnikatelům i širší veřejnosti základní teoretické i praktické informace o podporách, které formou záruk a úvěrů nabízí programy PROGRES, START a ZÁRUKA zařazené do Operačního programu Podnikání a inovace, a doplnit tak souhrnnou formou ostatní informace poskytované Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou k uvedené problematice. Ing. Ladislav Macka předseda představenstva a generální ředitel 2 Znění platné k

3 I. Finanční nástroje ve strukturálních fondech 1. Co jsou finanční nástroje Pro programovací období jsou do Operačního programu Podnikání a inovace (dále též OPPI ) zařazeny tyto tři základní skupiny finančních nástrojů: - záruky za bankovní úvěry, - zvýhodněné úvěry, - kapitálové vstupy (jejich použití se připravuje). Jedná se tedy o takové formy použití prostředků strukturálních fondů, které nemají podobu přímého použití prostředků strukturálních fondů a k nim připojených prostředků státního rozpočtu formou dotace poskytované příjemci podpory. V jednotlivých programech podpory jsou finanční nástroje uplatněny v podobě konkrétních produktů, např. záruka za bankovní úvěr pro začínající podnikatele, kterými je podpora poskytována (viz část II). Jako součást vybraných produktů jsou v případech, kdy příjemce podpory realizuje projekt na území se soustředěnou podporou státu či udrží zvýšenou zaměstnanost, poskytovány v návaznosti na získaný úvěr či záruku různé formy finančních příspěvků. Finanční prostředky strukturálních fondů jsou pro účely jejich použití formou finančních nástrojů vkládány společně s prostředky státního rozpočtu, případně i soukromými prostředky, do úvěrových či záručních fondů nebo fondů rizikového kapitálu. Tyto fondy jsou v případě záruk a úvěrů vytvářeny jako odděleně vedený systém účtů, na kterých se po dobu mnoha let odehrávají operace spojené s vklady, použitím a splácením prostředků používaných na úvěry či plnění ze záruk. Správcem záručních a úvěrových fondů je na základě zákona č. 47/2002 Sb. a dohody uzavřené s Ministerstvem průmyslu a obchodu Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. V případě fondů rizikového kapitálu bude o jejich formě a správci rozhodnuto při jejich vzniku. 2. Význam finančních nástrojů Prostřednictvím finančních nástrojů získává podnikatel jako příjemce podpory: - přístup k prostředkům určeným zejména na financování nákupu pozemků, budov, strojů a zařízení či zásob pro zahájení podnikání či jeho rozvoj, a to buď přímo od poskytovatele podpory (úvěr, kapitálový vstup) nebo nepřímo (usnadněním přístupu k bankovnímu úvěru prostřednictvím záruky), - finanční výhodu formou nižší úrokové sazby či nižší ceny záruky, než by odpovídalo její tržní ceně, která je souhrnně označována jako veřejná podpora (viz bod 3). Finanční nástroje též pozitivně působí na veřejné rozpočty, protože umožňují s relativně malým množstvím veřejných prostředků podpořit značný počet projektů s celkovými náklady mnohonásobně převyšujícími počáteční vklad veřejných prostředků. 3. Veřejná podpora Formou kapitálového vstupu, záruky či úvěru získává příjemce této podpory určitou finanční výhodu, která spočívá v tom, že neplatí za její poskytnutí ze svých prostředků v plném rozsahu náklady spojené s rizikem poskytnutí záruky či úvěru, náklady na zdroje k poskytnutí úvěru, případně též náklady na správu poskytované podpory (v případě záruk). Současně získává úvěr či záruku s minimálními nároky na jejich zajištění. Rozdíl mezi tím, co představují náklady na poskytnutí úvěru či záruky a toho, co podnikatel skutečně zaplatí, představuje veřejnou podporu. Takto chápaná veřejná podpora vyjádřená v Kč se nazývá hrubý ekvivalent podpory, tj. např. 100 Kč úvěru je po přepočtu rovno 30 Kč hrubého ekvivalentu podpory. Zásady provádění přepočtu úvěru či záruky na hrubý ekvivalent podpory jsou uvedeny na v části Podpora podnikání. 3 Znění platné k

4 Pro poskytování veřejné podpory podnikatelům platí určitá omezení, která mají zabránit tomu, aby nadměrným poskytováním takových podpor nebyl deformován trh. Existují dva možné režimy podpory: - podpora malého rozsahu (nazývaná též podpora de minimis ), - podpora omezená regionální mapou intenzity veřejné podpory (dále též přípustná intenzita veřejné podpory ). Pokud je to možné, je vždy pro příjemce podpory výhodnější, aby záruka, úvěr či kapitálový vstup byl poskytnut v režimu založeném na přípustné intenzitě veřejné podpory. Tento režim dovoluje v kratším časovém období (2-3 let) získat podporu i pro více rozsáhlejších projektů. Výše veřejné podpory celkem (vyjádřena v Kč), z toho v režimu de minimis, je uváděna ve smlouvě o úvěru či záruce, příp. kapitálovém vstupu. Pokud příjemce podpory nedodrží podmínky, kterými je podmíněno zachování poskytnuté veřejné podpory, může být vůči němu uplatněna sankce v podobě vrácení části či celé veřejné podpory. Podpora v režimu de minimis Podle tohoto pravidla nemůže jeden příjemce podpory (podnikatel) získat v běžném roce a ve dvou předchozích letech větší podporu než je částka EUR, v případě podpory v odvětví silniční dopravy EUR. Pro přepočet do Kč se použije kurz vyhlášený Evropskou centrální bankou pro poměr mezi EUR a Kč pro den, kdy je každá jednotlivá podpora poskytnuta. Za den poskytnutí podpory je považován den, kdy byla uzavřena smlouva o podpoře. V případě úvěru či záruky se do toho limitu započítává částka hrubého ekvivalentu podpory (viz výše), na který byly úvěr či záruka přepočteny. Příspěvek k úvěru či zaručovanému úvěru se započítává v plné výši. V tomto režimu jsou vždy poskytovány bezúročné úvěry v programu START a ZÁRUKA (platí pro M-záruky a záruky za provozní úvěry). Podpora v režimu přípustné intenzity veřejné podpory Při poskytnutí podřízeného úvěru v programu PROGRES či záruk v programu ZÁRUKA, které nejsou poskytovány jako podpora de minimis, nesmí poměr mezi úvěrem či zárukou přepočtenými na hrubý ekvivalent dotace (viz výše) a investičními náklady projektu (tj. náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku) vyjádřený v procentech překročit tyto hodnoty: 36 % - pro projekty v Plzeňském a Jihočeském kraji (od pouze 30 %) 40 % - pro ostatní kraje s výjimkou Prahy, na kterou se podpora z Operačního programu Podnikání a inovace nevztahuje Vzhledem k relativně vysokým hodnotám přípustné míry veřejné podpory je většina projektů schopna tyto podmínky splnit. II. Produkty forma realizace finančního nástroje 1. Záruky za bankovní úvěr Zájemce o využití finančního nástroje typu záruky má v případě Operačního programu Podnikání a inovace částečně volbu mezi dvěma skupinami záručních produktů označovanými jako: S záruka M záruka 4 Znění platné k

5 S - záruka Jde o univerzálně použitelnou záruku. Je nutno použít ji vždy v případě úvěrů vyšších než 5 mil. Kč. Lze ji uplatnit k zajištění úvěrů od kterékoliv banky. Jedná se o typ záruky, který je označován jako pásmová záruka a vyznačuje se těmito znaky: a) plnění ze záruky je prováděno na první vyzvání ze strany úvěrující banky, záruka je bezpodmínečná, nezajištěná a plnění ze záruky je prováděno pouze v Kč, b) výše záruky je maximálně 80 % jistiny úvěru, c) výše zaručovaného úvěru není výslovně určena, stanovuje se individuálně na základě posouzení rizikovosti poskytnutí záruky a dodržení pravidel obezřetného bankovního podnikání a pravidel pro poskytování veřejné podpory, d) doba ručení je obvykle do 15 let, e) pásma plnění (první až třetí pásmo) vyjádřena výší záruky v procentech ze zaručované jistiny úvěru ke dni, kdy nastala splatnost všech splátek jistiny zaručovaného úvěru (dále jen splatnost jistiny zaručovaného úvěru ), jsou v poměru 80:65:50, f) jednotlivá pásma jsou časově vymezena dobou sepsání výzvy k plnění ze záruky takto: - první pásmo: byla-li výzva k plnění sepsána v rozmezí měsíců ode dne splatnosti jistiny zaručovaného úvěru, - druhé pásmo: byla-li výzva k plnění sepsána v rozmezí měsíců ode dne splatnosti jistiny zaručovaného úvěru, - třetí pásmo: byla-li výzva k plnění sepsána v rozmezí 9-24 měsíců ode dne splatnosti jistiny zaručovaného úvěru, g) záruka je převoditelná, h) cena záruky (hrazená z vlastních prostředků příjemce podpory) 0,1-0,3 % p. a. z výše záruky, i) záruka je poskytována podle Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 jako podpora v režimu přípustné intenzity veřejné podpory, nebo jako podpora de minimis podle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006. M - záruka Její předností je výrazně zjednodušená žádost o záruku s možností podat žádost em a její velmi krátká doba vyřizování. Lze ji uplatnit pouze k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenu smlouvu o spolupráci (viz Jedná se o typ záruky, který je označován jako portfoliová záruka. Jedná se o záruku za portfolio úvěrů vztahující se na nesplacenou jistinu každého jednotlivého úvěru zařazeného do portfolia, a to k okamžiku výzvy k plnění ze záruky, omezenou celkovou částkou provedeného plnění ze všech záruk zahrnutých do portfolia, která se stanoví jako % z celkové smluvené výše úvěrů zařazených do zaručovaného portfolia úvěrů. Záruka se dále vyznačuje těmito znaky: a) plnění ze záruky je prováděno na první vyzvání ze strany úvěrující banky, záruka je bezpodmínečná, nezajištěná a plnění ze záruky je prováděno pouze v Kč, b) výše záruky je maximálně 80 % jistiny úvěru, s jedním pásmem plnění ze záruky, c) výše zaručovaného úvěru max. 5 mil. Kč, d) doba ručení do 15 let, obvykle však kratší, e) plnění ze záruky: poté co nastala splatnost všech splátek jistiny zaručovaného úvěru, do 2 měsíců od doručení výzvy k plnění ze záruky, f) záruka je nepřevoditelná, g) cena záruky (hrazená z vlastních prostředků příjemce podpory): 0,1 % p. a. z výše záruky h) záruka je poskytována jako podpora de minimis. 5 Znění platné k

6 Oba typy záruk mohou být poskytnuty buď samostatně nebo může být jejich součástí též finanční příspěvek k zaručovanému úvěru. Záruky s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru Finanční příspěvek k zaručovanému úvěru se poskytuje: a) pro začínající podnikatele ve výši 15 % vyčerpaného zaručovaného úvěru, b) pro malé podnikatele, kteří realizují projekt na území regionů se soustředěnou podporou státu, ve výši 10 % vyčerpaného zaručovaného úvěru. V obou případech je podmínkou vyplacení finančního příspěvku, že příjemce podpory do dvou let ode dne uzavření smlouvy o podpoře doručí poskytovateli podpory zprávu o ukončení realizace projektu a dodržování podmínek programu a potvrzení úvěrující banky o vyčerpané částce zaručovaného úvěru a jeho řádném splácení. Souhrnně je spektrum záručních produktů a zásady pro jejich použitelnost uvedeno v následujícím přehledu. Program Typ záruky Pro koho Výše zaručovaného úvěru S - záruka Malý a střední podnikatel úvěry bez omezení ZÁRUKA S - záruka s příspěvkem Malý podnikatel, projekt v regionech s intenzívní podporou státu viz úvěry do 5 mil. Kč M - záruka Malý a střední podnikatel úvěry do 5 mil. Kč M - záruka s příspěvkem Malý podnikatel, projekt v regionech s intenzívní podporou státu viz úvěry do 5 mil. Kč START M - záruka Drobný začínající podnikatel úvěry do 1,5 mil. Kč 2. Zvýhodněné úvěry Operační program Podnikání a inovace nabízí podnikatelům dva typy zvýhodněných úvěrů: - bezúročný úvěr, - podřízený úvěr. Bezúročný úvěr v programu START Je dostupný pouze pro začínající drobné podnikatele, tj. fyzické osoby nebo obchodní společnosti (s výjimkou akciových společností), které byly zaregistrovány jako poplatník daně z příjmu v roce podání žádosti o podporu nebo v roce předchozím. Detailní vymezení pojmu začínající podnikatel je uvedeno v textu programu START. Úvěr je poskytován za těchto podmínek: - výše úvěru nesmí přesáhnout 90 % předpokládaných způsobilých výdajů projektu, - doba splatnosti je maximálně 7 let, - výše úvěru pro fyzickou osobu nebo pro podnikající právnickou osobu s jedním společníkem je omezena částkou 750 tis. Kč, pro podnikající právnickou osobu s více společníky či členy může výše úvěru činit až 1,5 mil. Kč, - je zajišťován směnkou vystavenou příjemcem podpory avalovanou nejméně jednou fyzickou nebo právnickou osobou. 6 Znění platné k

7 Pokud je žadatelem o bezúročný úvěr fyzická osoba, je požadováno zajištění směnkou vystavenou příjemcem podpory avalovanou nejméně jednou fyzickou nebo právnickou osobou. Avalistou nemůže být manžel či manželka žadatele, pokud nedošlo k zúžení společného jmění manželů. Pokud je žadatelem právnická osoba, je požadováno zajištění směnkou vystavenou příjemcem podpory avalovanou všemi společníky nebo všemi komplementáři a komanditisty nebo všemi členy družstva. Podřízený úvěr v programu PROGRES Podřízený úvěr je široce využitelný finanční nástroj pro celý segment malých a středních podnikatelů pro případy realizace investičně náročnějších rozvojových podnikatelských projektů. Podřízeným úvěrem získává podnikatel dlouhodobý zvýhodněný zdroj financování, který je velmi blízký vlastnímu kapitálu. Zlepšuje možnost získání dalších úvěrů či leasingu a posiluje finanční stabilitu podniku. Poskytuje se s několikaletým odkladem splátek jistiny úvěru. V průběhu této doby (období podřízenosti) příjemce podpory splácí pouze úrok. Úroková sazba je pevná po celou dobu splácení. Úvěr je poskytován za těchto podmínek: - ve výši až 25 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou 3 % p. a., - doba splatnosti podřízeného úvěru sjednaná k datu jeho poskytnutí je maximálně 11 let a odklad splátek jistiny úvěru je maximálně 6 let, - sjednanou dobu odkladu splátek nelze zkrátit a podmínky podřízenosti úvěru měnit bez předchozího souhlasu věřitele poskytujícího spolufinancování projektu, - je zajišťován minimálně směnkou vystavenou příjemcem podpory avalovanou nejméně jednou fyzickou nebo právnickou osobou. Finanční příspěvek k podřízenému úvěru Finanční příspěvek činí 10 % z vyčerpaného podřízeného úvěru, jeho výše však nemůže přesáhnout výši nesplacené jistiny úvěru ke dni, kdy bylo prokázáno splnění podmínek programu platných pro jeho přiznání. Finanční příspěvek bude přiznán, pokud příjemce podpory prokáže zvýšení zaměstnanosti minimálně o 3 zaměstnance oproti výchozímu počtu zaměstnanců. Výchozím počtem zaměstnanců je stav zaměstnanců ke konci kalendářního roku předcházejícího roku podání žádosti. Zvýšení zaměstnanosti bude posuzováno na základě porovnání výchozího počtu zaměstnanců s počtem zaměstnanců ke konci kalendářních pololetí v průběhu prvních čtyř let od uzavření smlouvy o úvěru. Podmínka bude splněna, pokud ve čtyřech po sobě jdoucích kalendářních pololetích bude dosaženo zvýšení stavu zaměstnanců minimálně o 3 zaměstnance. Finanční příspěvek je poskytován formou jednorázového uhrazení posledních splátek jistiny úvěru, a to za podmínky splacení všech předchozích splatných splátek jistiny podřízeného úvěru a dodržení podmínek programu do dne jeho poskytnutí. III. Základní předpoklady k využití finančního nástroje Nezbytnými podmínkami získání záruky za bankovní úvěr nebo zvýhodněného úvěru jsou: - přijatelnost žadatele z hlediska velikosti a bezdlužnosti, - přijatelnost projektu z hlediska zaměření projektu a účelu použití prostředků získaných s pomocí finančního nástroje, - úvěrovatelnost žadatele a projektu či přiměřené riziko provedení kapitálového vstupu. 7 Znění platné k

8 Přijatelnost žadatele Finanční nástroje jsou určeny výhradně pro malé a střední podnikatele. V některých případech podmínky příslušného programu podpory stanoví případné další zúžení, např. pouze na malé podnikatele. Zejména v případech obchodních společností, které jsou součástí rozsáhlejšího uskupení majetkově propojených firem, je potřebné pečlivě posoudit, zda je podmínka splněna. Pro tyto účely lze využít kromě originálních textů právních předpisů též aplikační definici malého a středního podnikatele a názorný příklad spojený s výkladem k pravidlům stanovení potřebných údajů, které jsou uvedeny na V případě nejasností je možné požádat o posouzení poskytovatele podpory. Žadatel nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči státu a mzdové nedoplatky vůči zaměstnancům. Bezdlužnost dokládá žadatel čestným prohlášením, které je součástí textu žádosti o úvěr. Přijatelnost projektu Projektem je pořízení a financování aktiv a dalších výdajů k provádění podnikatelské činnosti. V duchu této definice může být projektem např. modernizace výrobny lahůdek, výstavba pensionu, poskytování kadeřnických služeb, zavedení výroby nových typů oken, rozšíření odbytu obráběcích strojů atd. Projekt musí být realizován v některém oboru ekonomických činností, který lze z programu podpořit ( podporovaná ekonomická činnost ). Přehled oboru podporované ekonomické činnosti naleznete ve společných přílohách uvedených na Finanční nástroje v rámci OPPI nemohou být použity na projekty zaměřené, byť jen částečně, na zemědělskou či lesnickou výrobu a rybářství. Velmi omezené možnosti jsou pro podporu projektů z potravinářského či textilního průmyslu. Nejsou podporovány ani projekty, kde by byl majetek získaný z úvěru dále převážně pronajímán. Projekt musí být realizován na území České republiky s výjimkou Prahy. Zahájení realizace projektu V případě podřízených úvěrů v programu PROGRES a zpravidla též větších záruk za investiční úvěry v programu ZÁRUKA nesmí být zahájeny stavební práce projektu a nesmí být podepsány smlouvy s dodavateli strojů a zařízení (vč. leasingových smluv) vztahující se k projektu, dříve než poskytovatel podpory potvrdí žadateli na základě podané žádosti o podporu, že žadatel a projekt jsou přijatelní dle podmínek programu. Úvěrovatelnost žadatele a projektu Podpora formou finančního nástroje je vždy poskytována s vědomím, že určitá část podpořených projektů bude částečně či zcela neúspěšná. K tomu, aby toto riziko bylo přiměřené a nedocházelo k neefektivnímu vynakládání veřejných i soukromých prostředků slouží postupy spojené s hodnocením rizika nesplacení úvěru, plnění ze záruky či ztráty prostředků vložených do kapitálu příjemce podpory. V případě záruk či úvěrů se jedná o posouzení úvěrovatelnosti žadatele jako jedné z podmínek, jejichž naplnění je nutno před poskytnutím podpory vyhodnotit. Při posuzování úvěrovatelnosti se vychází z finanční analýzy ekonomických výsledků žadatele a jejich předpokládaného vývoje a současně se posuzují i další faktory ovlivňující riziko financování žadatele a jeho projektu. Analyzují se zejména: úroveň zajištění realizace projektu (objekt úvěru, splnění legislativních podmínek, technické zajištění, stadium připravenosti, zdroje financování, vhodnost lokality apod.), dosavadní zkušenosti záruční banky, resp. jiných bank s žadatelem, začlenění klienta do ekonomicky spjaté skupiny klientů, vazby na odběratele a dodavatele, flexibilita podnikání (univerzálnost hlavní činnosti), příprava a realizace marketingové strategie, konkurenční výhody žadatele, ukazatele finanční analýzy na základě porovnání dosavadních ekonomických výsledků žadatele a předpokládaných ekonomických výsledků. 8 Znění platné k

9 IV. Příprava žádosti o podporu a její podání Žádosti o zvýhodněné úvěry a záruky jsou dostupné na Před zpracováním žádostí je potřebné se podrobně seznámit s textem příslušného programu podpory, s výběrovými kritérii pro poskytnutí podpory a s Pokyny pro žadatele, které jsou pro jednotlivé finanční nástroje publikovány a jsou dostupné též na Také při podání žádosti je nutno respektovat požadavky uvedené v Pokynech pro žadatele, které jsou pro každý typ finančního nástroje zveřejněny na webové stránce poskytovatele podpory. V závislosti na typu produktu může být uplatněn některý z těchto přípustných způsobů podání žádosti: - pouze osobně, - elektronicky, - poštou, - kombinovaný. Přípustné způsoby podání žádosti jsou uvedeny v závěrečné části každého formuláře žádosti. Zvláštní pozornost je potřebné věnovat správnému postupu přípravy a podání žádosti o podporu v případech, kdy se nejedná o podporu v režimu de minimis. Zde je nutné velmi pečlivě dodržet postupy, které jsou uvedeny v Pokynech pro žadatele vztahující se k příslušnému typu záruky či úvěru. V. Uzavření smlouvy o podpoře a její plnění Záruku za bankovní úvěr či zvýhodněný úvěr získává příjemce podpory na základě smlouvy o podpoře, kterou uzavře s poskytovatelem podpory. Může jít o smlouvu o úvěru či smlouvu o bankovní záruce. Pravidla, která jsou spojená s podpisem smlouvy o podpoře, jsou uvedena v Pokynech pro žadatele platných pro příslušný produkt. Příjemce podpory získává prostřednictvím jednotlivých finančních nástrojů velmi podobné služby, které lze získat prostřednictvím některých obdobných komerčních finančních produktů. Navíc však získává finanční výhodu oproti komerčnímu financování. Příjemce podpory, který tyto finanční nástroje využívá, si však musí stále být vědom toho, že jejich výhodnost je vázána na podmínky a omezení, které musí během jejich využívání dodržovat. K povinnostem příjemce podpory formou finančního nástroje patří: a) Zasílání informací poskytovateli podpory. Jedná se o informace týkající se vývoje finanční situace příjemce podpory, informace o plnění podmínek programu podpory a v případě některých finančních nástrojů též o závěrečnou zprávu o ukončení realizace projektu. b) Oddělené vedení dokumentace o použití úvěru či zaručovaného úvěru. Příjemce podpory je povinen o použití bezúročného úvěru, podřízeného či zaručovaného úvěru vést oddělenou evidenci (v případě podnikatelů vedoucích účetnictví analytickou evidenci) a uchovat ji po dobu trvání smlouvy o podpoře, tj. do doby splacení úvěru, minimálně však po dobu 3 let od data ukončení realizace projektu. c) Omezení při prodeji majetku pořízeného s veřejnou podporou. Příjemce podpory je povinen respektovat omezení pro nakládání s dlouhodobým hmotným a nehmotným majetkem (pozemky, stroje, budovy, zařízení) pořízeným plně či částečně s využitím úvěru, zaručovaného úvěru či kapitálového vstupu. Příjemce podpory je povinen mít ve svém 9 Znění platné k

10 vlastnictví tento majetek po dobu 3 let od data ukončení realizace projektu. Dříve jej může prodat, pokud výtěžek z prodeje použije na pořízení hmotného, resp. dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku zabezpečujícího pokračování podporované ekonomické činnosti. d) Používání majetku k podporovaným činnostem. Příjemce podpory musí používat majetek pořízený s účastí zvýhodněného či zaručovaného úvěru, který má ve svém vlastnictví, převážně k podporovaným ekonomickým činnostem, a to po dobu trvání smlouvy o úvěru či záruce. e) Umístění majetku pořízeného s veřejnou podporou na vybraném území. Příjemce podpory nesmí přemístit majetek pořízený s účastí zvýhodněného či zaručovaného úvěru, který má ve svém vlastnictví na území hlavního města Prahy či mimo území České republiky, a to po dobu trvání smlouvy o úvěru či záruce. f) Publicita podpory poskytnuté projektu. Povinnost dodržovat pravidla pro publicitu podpory poskytnuté projektu z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj se vztahuje pouze na podřízené úvěry v programu PROGRES, které jsou vyšší než 20 mil. Kč a na záruky v programu ZÁRUKA vyšší než 40 mil. Kč. VI. Kde získat podrobnější informace Dotazy týkající se zvýhodněných záruk či úvěrů je možné zasílat na dále uvedené ové adresy: ústředí: pobočka Praha: pobočka Brno: pobočka Ostrava: pobočka Hradec Králové: pobočka Plzeň: 10 Znění platné k

11 Využití finančních nástrojů v Operačním programu Průmysl a podnikání v letech Operační program Průmysl a podnikání využíval v letech finanční nástroje ve dvou programech podpory. Jednalo se o: Program START Program byl určen pro naprosto začínající podnikatele. Tito příjemci podpory mohli získat bezúročný úvěr s dobou splatnosti až 6 let, ve výši 0,1 až 1 mil. Kč. Majetkové zajištění úvěru nebylo vyžadováno. Jednou z podmínek získání úvěru bylo absolvování kurzu pro začínající podnikatele. Program KREDIT Cílem programu bylo umožnit realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých podniků s kratší historií, pro které bylo bariérou pro získání externího financování nižší vlastní kapitálová vybavenost nebo omezená možnost poskytnout zajištění úvěru. Podpora byla poskytována ve formě: zvýhodněného úvěru ve výši 0,2 mil. Kč - 5 mil. Kč, s pevnou úrokovou sazbou 4 % p. a., pro podnikatele s maximálně pěti uzavřenými po sobě jdoucími zdaňovacími obdobími, až do výše 90 % předpokládaných celkových nákladů projektu, podřízeného úvěru určeného k dočasnému posílení kapitálu podniku, ve výši až 12 mil. Kč, s pevnou úrokovou sazbou 3 % p. a., až do výše 50 % předpokládaných celkových nákladů projektu. Doba splatnosti úvěru činila až 9 let a splátky jistiny úvěru bylo možné odložit až o 5 let. K financování projektu musel být současně použit jiný bankovní úvěr či leasing nejméně ve stejné výši jako podřízený úvěr. 1. Výsledky realizace programů KREDIT a START v letech V programech START a KREDIT bylo celkem podáno žádostí, poskytnuto bylo úvěrů ve výši 2,03 mld. Kč. V programu START bylo přijato 998 žádostí, poskytnuto bylo 833 úvěrů ve výši 370 mil. Kč. Smyslem programu START bylo napomoci podnikatelskému startu osob bez předchozích podnikatelských zkušeností, které v řadě případů tímto způsobem našly nové uplatnění v důsledku ukončení zaměstnaneckého poměru. To ovlivnilo i měkčí nastavení výběrových kritérií. V programu KREDIT bylo přijato žádostí, poskytnuto bylo 799 úvěrů ve výši mil. Kč. Odvětvové zaměření podpořených projektů se poměrně výrazně odlišovalo (viz tabulka č. 1), což bylo dáno zásadně odlišnými cíly obou úvěrových programů. V programu KREDIT byly nejvýrazněji zastoupeny projekty charakteru průmyslové činnosti. Začínající podnikatelé v programu START se soustředili především na projekty charakteru obchodní činnosti či ubytovacích služeb. 11 Znění platné k

12 Tab. 1: Odvětvová struktura podpořených projektů (v % z výše úvěrů) KREDIT START odvětví počet objem počet objem (ks) (%) (mil.kč) (%) (ks) (%) (mil.kč) (%) Průmyslová výroba ,3 638,7 38, ,3 79,9 21,5 Stavební výroba ,3 205,5 12,4 48 5,8 22,1 6,0 Obchodní činnost ,9 407,9 24, ,3 129,4 34,9 Doprava vč. služeb 8 1,0 18,5 1,1 7 0,8 4,2 1,1 Ubytovací služby 98 12,3 221,4 13, ,2 74,5 20,1 Zdravotnictví 7 0,9 8,9 0,5 23 2,8 10,7 2,9 Služby pro obyvatelstvo 58 7,3 114,4 6,9 75 9,0 29,6 8,0 Ostatní podnikání 33 4,1 42,0 2,5 57 6,8 20,5 5,5 Celkem , ,4 100, ,0 371,0 100,0 Z hlediska regionálního členění poskytnutých úvěrů byl v programu KREDIT nejvyšší podíl prostředků poskytnut v regionu NUTS 2 Jihozápad a Jihovýchod. Podporu v programu START nejvíce čerpali podnikatelé v NUTS 2 Moravskoslezsko a Jihovýchod. V rámci programu KREDIT byl již od zahájení OPPP poskytován nový typ podpory, a to podřízený úvěr. Tento typ podpory se setkal s velmi dobrou odezvou u podnikatelů. Jeho podíl na celkové částce poskytnutých úvěrů v programu KREDIT činil téměř 48 %. Podřízený úvěr předpokládá, že na financování projektu se účastní ještě další subjekt. Zpravidla jím byla banka, relativně významná však byla i spolupráce s leasingovými společnostmi. Graf č. 1 Cílem programu KREDIT bylo podpořit především drobné podnikatele, jejichž přístup k úvěrům je obvykle ještě složitější než u podnikatelů s několika desítkami zaměstnanců. Tento cíl se podařilo naplnit viz graf číslo Znění platné k

13 Graf č. 2 Oba úvěrové programy též účinně podpořily přístup ke zdrojům financování pro ženy podnikatelky, zejména začínající. Přispěly tak k naplňování jedné z tzv. horizontálních priorit, na kterou byl Operační program Průmysl a podnikání zaměřen. viz graf č. 3. Graf č Příklady projektů podpořených v OPPP Program START bezúročný úvěr Cukrárna ADINA s.r.o. Společnost a účel úvěru Nově vzniklá provozovna cukrářských výrobků získala bezúročný úvěr v programu START, který jí pomohl k rozjezdu její podnikatelské činnosti. Úvěr byl použit na pořízení hmotného majetku jednalo se především o nákup horkovzdušné pece, mrazicího boxu, dodávkového automobilu určeného k rozvážce cukrářské výroby a na částečnou rekonstrukci objektu provozovny. Dále byly z úvěru pořízeny PC sestavy, soubor regálového vybavení a zásoby určené pro cukrářskou výrobu. 13 Znění platné k

14 Výroba pekařských a cukrářských výrobků V základní nabídce výrobny je zhruba 70 druhů zákusků a dortů. Výroba je přizpůsobena požadavkům zákazníka co do velikosti i tvarů a orientuje se na celý cukrářský sortiment tj. nejen klasické dorty a zákusky ale i dia zákusky, svatební pečivo, vánoční i čajové pečivo. Své produkty firma dodává nejen přímo do cukráren ale také do obchodů, restaurací a hotelů, které nemají svou vlastní výrobu. Ve výrobně lze cukrářské výrobky nakoupit přímo do domácností, další část produkce je rozvážena zákazníkům vlastním dodávkovým vozem. Zdroje financování bezúročný úvěr od ČMZRB vlastní zdroje vložené v průběhu projektu Zdroje celkem z toho: dlouhodobý hmotný majetek zásoby ostatní výdaje projektu Kč Kč Kč Kč Kč Kč Program KREDIT standardní úvěr TP EUROokna s.r.o. O společnosti Firma vznikla již koncem roku 1999 a od počátku svého podnikání je předmětem její činnosti truhlářská výroba. Počátkem roku 2000 odkoupila firma nemovitost a zařízení od společnosti, která již od roku 1997 realizovala výrobu oken a dveří, ale pouze v omezené míře. TP EUROokna s.r.o. výrobu přejala a od té doby si vybudovala pevné místo na trhu. Byla vytvořena síť vlastních prodejců, v rámci které pracují odborníci spolupracující se zákazníky od návrhu až po konečnou realizaci zakázky. Společnosti se daří udržovat zakázkovou náplň a konkurovat především kvalitou výrobků a dodržováním smluvených termínů dodávek. Kvalitu firma udržuje především přísným dodržováním technologických postupů, ale také používáním kvalitních zahraničních komponentů u kování a vysokou úrovní povrchové úpravy. Konkurenční výhodou je i výroba okenních rámů o širším profilu s vyššími užitnými vlastnostmi. Truhlářská výroba TP EUROokna s.r.o. se rozhodla zmodernizovat stávající technologický park strojů a zařízení s cílem dosáhnout zvýšení produkce vyšší produktivitou práce při zachování stávajícího počtu zaměstnanců. Tím si firma vytvořila předpoklad pro možnost přijímání větších zakázek při jejich realizaci ve zkrácených dodacích lhůtách. Pořízením nové technologie klient dosáhl i snížení fyzické námahy výrobních dělníků, a to omezením manipulace s výrobky. Zdroje financování poskytnutý úvěr od ČMZRB vlastní zdroje Zdroje celkem z toho: dlouhodobý hmotný majetek zásoby ostatní náklady projektu Kč Kč Kč Kč Kč Kč 14 Znění platné k

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program PROGRES

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program PROGRES Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program PROGRES Identifikace výzvy Prioritní osa 2: Rozvoj firem Program: PROGRES Výzva: Program podpory rozvíjejících se malých a středních podnikatelů

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od.

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od. Operační program Podnikání a inovace Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES (ve znění platném od.2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu

Více

Úvěrové a záruční finanční nástroje pro podnikatele

Úvěrové a záruční finanční nástroje pro podnikatele Úvěrové a záruční finanční nástroje pro podnikatele 1 Obsah prezentace Výsledky realizace podpory MSP v OPPP Celkový přehled podpor v r. 2007 Nové nástroje podpory v OPPI Programy podpory 2 Výsledky realizace

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Sídlo : Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Akcionáři: 72% stát (MPO, MMR a MF), 13 % KB,a.s., 13 % ČS,a.s., 2 % ČSOB,a.s. Počet zaměstnanců : cca 250 5 obchodních

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START Prioritní osa 1 Číslo

Více

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH Program bezúročných úvěrů a záruk pro začínající a malé a střední podnikatele na území hlavního města Prahy TRH (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je usnadnit na území hlavního

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START - Záruky Prioritní

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory začínajících podnikatelů. START (ve znění platném od.. 2007

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory začínajících podnikatelů. START (ve znění platném od.. 2007 Operační program Podnikání a inovace Program podpory začínajících podnikatelů START (ve znění platném od.. 2007 Tento program realizuje prioritu 1 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. 1.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START - Úvěry Prioritní osa

Více

Pokyny pro žadatele Podřízené úvěry

Pokyny pro žadatele Podřízené úvěry Znění platné od 2. 1. 2012 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI Pokyny pro žadatele Podřízené úvěry Program PROGRES - Výzva III Investice do

Více

Úvěry a záruky v Operačním programu Podnikání a inovace v roce 2008. Bankovní produkty pro MSP 12.2.2008

Úvěry a záruky v Operačním programu Podnikání a inovace v roce 2008. Bankovní produkty pro MSP 12.2.2008 Úvěry a záruky v Operačním programu Podnikání a inovace v roce 2008 1 Záruky a úvěry v OPPI- výchozí stav ZÁRUKA: zvýhodněné záruky a zvýhodněné záruky s příspěvkem PROGRES: podřízené úvěry a podřízené

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program PROGRES

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program PROGRES Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program PROGRES Identifikace výzvy Program PROGRES Prioritní osa 2

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program PROGRES

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program PROGRES Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program PROGRES Identifikace výzvy Program PROGRES Prioritní osa 2

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START - záruky Prioritní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program PROGRES

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program PROGRES Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program PROGRES Identifikace výzvy Program PROGRES Prioritní

Více

EPC (energetické služby) ve znění platném od 1.1.2007. Tento program realizuje Prioritu č. 1 Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013.

EPC (energetické služby) ve znění platném od 1.1.2007. Tento program realizuje Prioritu č. 1 Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. EPC (energetické služby) ve znění platném od 1.1.2007 (verze 14.8.2006) Tento program realizuje Prioritu č. 1 Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je poskytnout

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program ZÁRUKA záruky za investiční úvěry

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program ZÁRUKA záruky za investiční úvěry Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program ZÁRUKA záruky za investiční úvěry Identifikace výzvy Program

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program ZÁRUKA

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program ZÁRUKA Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program ZÁRUKA Identifikace výzvy Program ZÁRUKA Prioritní osa 2 Číslo

Více

POKYNY PRO ŽADATELE Zvýhodněné záruky a zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem ZÁRUKA START příjem žádostí ukončen k 31. 1. 2008

POKYNY PRO ŽADATELE Zvýhodněné záruky a zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem ZÁRUKA START příjem žádostí ukončen k 31. 1. 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE Zvýhodněné záruky a zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem ZÁRUKA START příjem žádostí

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory:

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

Program. Regionální úvěr RPZ. pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011)

Program. Regionální úvěr RPZ. pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011) Program Regionální úvěr RPZ pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011) Program je realizován podle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

INOVACE (ve znění platném od )

INOVACE (ve znění platném od ) Změna: 31.7.2006 INOVACE (ve znění platném od.. 2007) Tento program realizuje Prioritu 1, Oblast intervence 1.3 Inovace, Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím

Více

ČMZRB produkty pro MSP v roce Praha, 5. května 2016

ČMZRB produkty pro MSP v roce Praha, 5. května 2016 ČMZRB produkty pro MSP v roce 2016 Praha, 5. května 2016 ČMZRB - profil 1992: založení ČMZRB, a.s. Jediný akcionář ČMZRB Česká republika (Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo financí a Ministerstvo

Více

Výhled podpor pro MSP v roce 2015 prostřednictvím finančních nástrojů

Výhled podpor pro MSP v roce 2015 prostřednictvím finančních nástrojů Výhled podpor pro MSP v roce 2015 prostřednictvím finančních nástrojů 1 Finanční nástroje Finanční nástroje úvěry, záruky či rizikový kapitál. Finanční nástroj - systém účtů a procesů vytvořený na základě

Více

Č.j. VP/S 69b/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000

Č.j. VP/S 69b/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000 Č.j. VP/S 69b/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 20. 11. 2000 na základě žádosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 15. 11. 2000

Více

ČMZRB produkty pro MSP v roce Praha, 7. prosince 2016

ČMZRB produkty pro MSP v roce Praha, 7. prosince 2016 Finanční nástroje pro rozvoj MSP ČMZRB produkty pro MSP v roce 2016 Praha, 7. prosince 2016 Základní údaje o ČMZRB založena v roce 1992 jako specializovaná bankovní instituce na podporu malého a středního

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Závazné požadavky na parametry úvěrů

Závazné požadavky na parametry úvěrů Závazné požadavky na parametry úvěrů Limity úvěrů: - délka splatnosti úvěru maximálně 30 let, - bude umožněn odklad splátek dle typu úvěru 0 až 2 roky s tím, že úrok se bude platit od počátku poskytnutí

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od )

Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od ) Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 17. 3. 2014) Úvěry pro podnikatele jsou poskytovány na základě Programu zvýhodněných regionálních

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

KOMBINACE PROGRAMU ZÁRUKA 2015-2023 A COSME PŘÍKLAD VYUŽITÍ ZDROJŮ EFSI VE PROSPĚCH MSP V ČR

KOMBINACE PROGRAMU ZÁRUKA 2015-2023 A COSME PŘÍKLAD VYUŽITÍ ZDROJŮ EFSI VE PROSPĚCH MSP V ČR KOMBINACE PROGRAMU ZÁRUKA 2015-2023 A COSME PŘÍKLAD VYUŽITÍ ZDROJŮ EFSI VE PROSPĚCH MSP V ČR Ing. Jiří Jirásek, Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 17. 9. 2015 1 úprava Program záruka 2015-2023

Více

Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Inovační projekt

Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Inovační projekt Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Inovační projekt Identifikace výzvy Prioritní osa 4 - Inovace Program: INOVACE Výzva: INOVACE Inovační projekt

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Program REVIT Číslo výzvy Název výzvy Datum vyhlášení výzvy 13. 12. 2013 I Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Příjem žádostí 2. 1. 2014 31. 12. 2014

Více

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je: - podpora malých a středních podnikatelů při získávání certifikace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015)

Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015) Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015) Úvěry pro podnikatele jsou poskytovány na základě Programu zvýhodněných regionálních

Více

Pokyny pro žadatele o podporu v programu NOVÝ PANEL

Pokyny pro žadatele o podporu v programu NOVÝ PANEL Pokyny pro žadatele o podporu v programu NOVÝ PANEL Vztahují se na: Záruky za bankovní úvěry M-záruky PANEL P-záruky PANEL Dotace na úhradu úroků Znění platné k 1. 5. 2009 1 Cílem těchto pokynů je usnadnit

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Program REVIT Číslo výzvy Název výzvy Datum vyhlášení aktualizovaného znění výzvy I Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 1. 7. 2014 Příjem žádostí

Více

DOTAČNÍ PROGRAM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE PRO ROK 2015

DOTAČNÍ PROGRAM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE PRO ROK 2015 DOTAČNÍ PROGRAM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE PRO ROK 2015 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název dotačního programu: Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace výzvy Prioritní osa 4 Inovace Program: INOVACE

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi RESTART 2013 Obsah PROGRAM PODPORY MALÝCH PODNIKŮ POSTIŽENÝCH POVODNĚMI... 1 RESTART 2013... 1 1. CÍL PROGRAMU... 3 1.1. Základní ustanovení...

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Inostart. program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Program Inostart

Inostart. program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Program Inostart Inostart program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji Rámec programu Inostart Program byl připraven na základě Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou

Více

Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele a obce v Jihočeském kraji (s platností od 17. 3. 2014)

Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele a obce v Jihočeském kraji (s platností od 17. 3. 2014) Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele a obce v Jihočeském kraji (s platností od 17. 3. 2014) Základní ustanovení a) Vyhlašovatelem programu je Jihočeský kraj (www.kraj-jihocesky.cz).

Více

INOSTART program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji

INOSTART program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji INOSTART program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji 1 Úvod... 2 1.1 Právní rámec... 2 1.2 Definice pojmů... 2 2 Cíl programu... 3 3 Podporované aktivity... 3

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2006

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2006 VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2006 Zpracovali: Ing. Lukáš Jakubec Ing. Jiří Matějíček,

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Operační program Životní prostředí Výzva LXII... 3 2. Novinky k programovacímu období 2014 2020: Operační program Podnikání

Více

Opatření na podporu podnikání

Opatření na podporu podnikání Opatření na podporu podnikání MUDr. Martin Kuba 14. června 2012, Praha Přehled nových finančních nástrojů pro MSP Národní program podpory Strukturální fondy OPPI Program švýcarsko-české spolupráce Program

Více

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce Program podpory mezinárodní technologické spolupráce 1. Úvodní ustanovení Program podpory mezinárodní technologické spolupráce (dále jen program ) je programem ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Seminář SCHP Palác Rosmarin, 27. listopadu 2007 Ing. Petr Štěpánek Odbor koordinace strukturálních fondů, MPO OPPI 2007-2013 Operační program Podnikání a

Více

MPO K POMOCI MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ

MPO K POMOCI MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ MPO K POMOCI MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ Písek 7. června 2013 MPO K POMOCI ŽIVNOSTNÍKŮM A PODNIKATELŮM ZJIŠŤUJEME ŠKODY Český Krumlov Putim Husinec Spolana Neratovice Ministerstvo

Více

Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ

Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem

Více

6. volební období. Pozměňovací návrhy. Ladislava Šincla

6. volební období. Pozměňovací návrhy. Ladislava Šincla Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 6. volební období 524 Pozměňovací návrhy poslance Ladislava Šincla k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál Operační program Podnikání a inovace Dotační příležitosti pro inovační firmy Ing. Lenka Ondřejová CzechInvest Ostrava 26. 10. 2010 Inovační proces Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví POTENCIÁL

Více

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ICT a sdílené služby říjen 2016 Cíl programu zvýšení nabídky informačních systémů a ICT řešení vytváření příležitostí pro vyšší využitelnost

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy PORADENSTVÍ

Více

Ing Ladislav Dvořák, CSc. Praha Financování inovací

Ing Ladislav Dvořák, CSc. Praha Financování inovací Ing Ladislav Dvořák, CSc. Praha 7.12.2016 Financování inovací 1. Úvod 2. Program Inostart 2. EIB Global Loans 2. EIF InnovFin 2 Obecné možnosti financování Mohou platit za vybrané služby, v některých případech

Více

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám Veřejná podpora v programu Zelená úsporám I. Veřejná podpora v programu Zelená úsporám (dále jen programu ZÚ ) je zmíněna v příloze č. I/3 ke směrnici č. 9/2009 MŽP, o poskytování finančních prostředků

Více

Podpora podnikání a exportních aktivit ze strany CzechInvestu

Podpora podnikání a exportních aktivit ze strany CzechInvestu Podpora podnikání a exportních aktivit ze strany CzechInvestu Ing. Veronika Friedlová Exportní fórum Jak úspěšně exportovat do Německa 3. března 2016, Ostrava Obsah prezentace Agentura CzechInvest Hlavní

Více

Klastry v nové Výzvě. Program SPOLUPRÁCE OPPI

Klastry v nové Výzvě. Program SPOLUPRÁCE OPPI Klastry v nové Výzvě Program SPOLUPRÁCE OPPI 2007-2013 Klastry v OPPI Zveřejnění Výzvy: 1.7.2008 Příjem registračních žádostí: od 28.8.2008 do 28.2.2009 Příjem plných žádostí: od 3.11.2008 do 31.4.2009

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Č.j. VP/S 28/04-160 V Brně dne 20. dubna 2004

Č.j. VP/S 28/04-160 V Brně dne 20. dubna 2004 Č.j. VP/S 28/04-160 V Brně dne 20. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26. 2. 2004 na základě žádosti Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 24. 2. 2004 č.j.

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY RAMS Assets s.r.o. Klimentská 1216/46 110 02 Praha 1 www.rams.as CÍL VÝZVY OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Cílem je podpořit nabídku nových ICT produktů a služeb,

Více

Program podpory designu pro malé a střední podnikatele DESIGN

Program podpory designu pro malé a střední podnikatele DESIGN Program podpory designu pro malé a střední podnikatele DESIGN (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Program napomáhá zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů tvorbou špičkového

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) ve znění platném od 1. 7. 2014

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) ve znění platném od 1. 7. 2014 Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) ve znění platném od 1. 7. 2014 Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel

Více

Program podpory Marketing Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program podpory Marketing Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program podpory Marketing Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální konference Podpora exportu, 5. května 2015, Karlovy Vary Ing. Jana Pavlasová, DiS., Regionální kancelář

Více

BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015

BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 Petr Ullmann 22. října 2015 Obsah Brownfield x Greenfield Operační Program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program Nemovitosti (zpracováno podle materiálů Agentury pro

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení Zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení Účelem fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s

Více

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání Registrační číslo ÚP: SÚPM zřízená Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání 113 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

OBSAH PREZENTACE OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. Program POTENCIÁL

OBSAH PREZENTACE OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE Program POTENCIÁL OBSAH PREZENTACE Výzva I vs. Výzva II Program Potenciál cíle Inovační proces Podporovaný projekt Hlavní podmínky Žadatel Forma podpory Způsobilé výdaje Forma a

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo

Více

Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele a obce v Jihočeském kraji (s platností od )

Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele a obce v Jihočeském kraji (s platností od ) Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele a obce v Jihočeském kraji (s platností od 4. 7. 2016) Základní ustanovení a) Vyhlašovatelem programu je Jihočeský kraj (www.kraj-jihocesky.cz). b)

Více

Pravidla pro použití prostředků úvěrového fondu. 1. Prostředky úvěrového fondu lze použít

Pravidla pro použití prostředků úvěrového fondu. 1. Prostředky úvěrového fondu lze použít Pravidla Obce Velká Kraš o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů, poskytnutých obci Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů I.

Více

Příloha E - Pravidla pro převod a pronájem pozemků, budov a staveb z majetku krajů a obcí České republiky za zvýhodněnou cenu

Příloha E - Pravidla pro převod a pronájem pozemků, budov a staveb z majetku krajů a obcí České republiky za zvýhodněnou cenu Příloha E - Pravidla pro převod a pronájem pozemků, budov a staveb z majetku krajů a obcí České republiky za zvýhodněnou cenu I. Právní základ: Veřejná podpora dle těchto pravidel je poskytována v souladu

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více