1. Vývoj firmy v čase

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Vývoj firmy v čase"

Transkript

1 Oceňování podniku akvizice a fúze Richard Skyva Pro dobré fungování firmy je třeba ovládat a řídit podnikové finanční transakce. V každé fázi vývoje firmy pracujeme s jinými transakcemi, které zajišťují úspěch a zvyšují tržní hodnotu podniku. Richard Skyva přednáší o oceňování podniku k prodeji ze své pozice externího konzultanta pro firmy. 1. Vývoj firmy v čase Většina podniků opisuje typická křivku životního vývoje v rámci své existence. Fáze se mohou lišit ve svém počtu i možném průběhu, protože přirozeně je každá firma jiná. Prezentace jednotlivých fází je důležitá zejména pro představu o firemních transakcích a jejich zasazení v životním cyklu podniku. a. Záměr (myšlenka) b. Start-up c. Růst d. Stabilita e. Expanze f. Zralost g. Exit Záměr (myšlenka) V rámci záměru a startovní myšlenky se rozhodujeme o tom, jakou formu bude mít naše podnikání, jaký je trh apod. Tato fáze se odehrává čistě v rovině myšlenky a úvahy. Start-up Firma se etabluje do existence v rámci právního rámce (fyzická, právnická osoba), a s tím souvisí už určité transakce, které mohou v rámci firmy nastat. Zároveň se buduje zákaznická základna. V této fázi se uplatňují transakce ve formě finančních zdrojů vložených do kapitálu společnosti, a to jsou většinou vlastní zdroje, přátelé, rodina, dodavatelské úvěry, dotace pro začínající podnikatele etc.

2 Růst Pokud se firma dostane přes úvodní překážky, dostává se do fáze překotného růstu. Firma čelí novým a novým výzvám v období svého mládí. Fáze si žádá nové nastavení procesů, organizační struktury, nabírání nových zaměstnanců. Období růstu bývá často velmi kritické, a co se týče tržeb, tak ty jdou rychle nahoru společně se zvyšující se základnou zákazníků (což vyžaduje větší nároky na péči o zákazníky). Zvýšené tržby je třeba financovat, a to například z úvěru bank, které jsou ochotné financovat podniky v této fázi, financování ze zisku, leasing, dotace, faktoring. V této fázi jsou to důležité formy financování pro fázi růstu. Stabilita Každý růst jednou končí v tržním hospodářství. Stabilita je však myšlena v dobrém. Růst se utlumí, ale firma je stabilní, stále přibývají zákazníci a rostou tržby. Firma má svou historii a svůj systém organizace a řízení a soustřeďuje se na vylepšování a zvyšování produktivity. Trh nikdy nespí a může docházet i k útlumu. Zdroje financování jsou jiné. Firma by neměla tolik využívat faktoringu (je to drahé). Banky jsou jedním z hlavních zdrojů financování, protože firma už disponuje vlastním majetkem a má své záruky. Přichází na řadu zvažování možnosti prodeje firmy fungují zde fondy rizikového kapitálu jsou více institucionalizované. Fondy rizikového kapitálu mohou obsáhnout velkou část firemních transakcí. Fondů funguje celá řada na úrovni země, mezinárodní apod. Neustále vyhledávají možnosti investice svého kapitálu. Vstupují do firmy, za určité poskytnutí kapitálu a předpokládají, že v horizontu 5-7 let z firmy vystoupí. IPO= uveřejnění akcií na veřejný trh, další zdroj financování, neuplatňuje to každá firma, protože transakce vyžaduje obnos financí Expanze Pro podnikatele je nutné v této fázi, aby se soustředili na strategii a vývoj makroekonomického klimatu, vývoji v oboru, sledování konkurence. Tato fáze života firmy je ve znamení období růstu. V této fázi se majitel se svou firmou soustředí na rozvoj. Expandování na nové trhy pomocí nových kanálů, novým zákazníkům. Expandujeme i mezinárodně. Což zase vyžaduje finanční prostředky, které v této fázi získáváme pomocí: joint-ventures (spojení dvou obchodníků obsáhnou tak větší trh, větší vyjednávací síla vůči dodavatelům), banky, franchising (poskytnutí know-how), noví investoři. Typy transakcí: fúze, akvizice, prodej části firmy, IPO (to není vhodné v začátku podnikání)

3 Zralost Firma má stabilní tržby, zisky, soutěž s konkurencí je intenzivnější. Pokud majitel nic nepodnikne, může dojít k poklesu nebo dokonce zániku firmy. Klíčovou otázkou je, jak dlouho firma může vydržet záporný peněžní tok (pramení z toho, že nerostou tržby a zisky, ale naopak kvůli inflaci rostou náklady). Zdroje financování: podstatnou formou financování jsou dodavatelé a zákazníci, majitelé firmy, banky (jsou ale obezřetnější vůči tomuto stavu firmy), investoři (čekají na možnost likvidace a možnosti koupit firmu za dobrou cenu) Cílem této fáze je hledání nových podnikatelských cest, snižování nákladů a nalézání způsobů jak zachovat kladný peněžní tok. Typy firemních transakcí: prodej části firmy, fúze Exit Odchod majitele z firmy by měl být spojený se zpeněžením let náročné práce pro firmu. Ale pro někoho to nakonec znamená jen uzavření (likvidace) firmy. Výzvy: Prodej vlastní firmy vyžaduje realistické vyhodnocení její hodnoty. A jestliže se majitel rozhodne firmu jen uzavřít, pak je výzvou, jak se vyrovnat se všemi nejen finančními problémy, ale i s psychickými problémy ze ztráty firmy. 2. Podnikové transakce V této kapitole se zaměříme na konkrétní podnikové transakce: fúzi a akvizici, tedy určité typy prodeje. Podnikové transakce jsou součástí podnikové strategie. Úvaha o nich a jejich provedení je každodenní činnosti majitele firmy. Rozdíl mezi fúzí a akvizicí se stále více potlačuje. Z právního hlediska je fúze spojením dvou entit do jednoho celku, zatímco akvizice znamená, že jedna společnost přebírá tu druhou. Nejedná se o rovnocenné partnerství. Business Brokerage v oboru existuje ještě jedna důležitá pozice objekt/subjekt, který se věnuje prodeji menších firem (do 2mil. Kč). Jedná se o jednodušší proces nalezení vhodného kupce za cenu, se kterou obě strany souhlasí. Typy M&A transakcí Akvizice je nákup jednoho podniku jinou společností nebo jiným podnikatelem. MBO = Management Buyout se vztahuje na situaci, kdy v pozici kupujícího subjektu je stávající management firmy

4 MBI = Management Buyin se vztahuje na situaci, kdy v pozici kupujícího subjektu je manažerský tým z jiné firmy, který poskytnul dostatečné financování. OBO = Owners Buyout je transakce, kdy odkup realizuje některý z akcionářů manažerů firmy. LBO = Leverage Buyout je situace, kdy je podnik kupován za převážně dluhové peníze pomocí bank. Probíhá tzn. akvizice předlužených firem. Fund Raising je získání kapitálu v různých fázích vývoje podniku. Mohou se účastnit jak bankovní společnosti, tak různé kapitálové společnosti, soukromí investoři. IPO = Initial Public Offering u kterého se jedná o zajištění kapitálu nabídkou akcií společnosti pro veřejnost prostřednictvím kapitálových trhů. Spin off je transakce, kdy se společnost rozdělí na části, které jsou následně prodány samostatně. Restrukturalizace společnosti je proces reorganizace společnosti v oblasti právní, majetkové, finanční, provozní za účelem zvýšení ziskovosti společnosti. Divestice znamená snížení aktiv je to opak investice. Prodáním aktiv získáváme hotovost. 3. Důvody finančních transakcí o Prodej společnosti - Finanční důvody - Vlastník chce změnit obor podnikání - Vlastník nemá nástupce - Odprodej vedlejších aktivit o Nákupy (akvizice) společnosti - Koupě konkurenta - Vertikální/horizontální integrace - Odkup společnosti jejím vedením - Příležitostná koupě 4. Proces fúze, akvizice či prodeje firmy Majitelé se rozhodnou prodat firmu, ať už je to z jakýchkoliv důvodů. Doporučuje se přizvat k prodeji a přípravě poradce nebo poradenskou firmu. Příprava podkladové dokumentace o Interview s klientem (poradce zjišťuje údaje o firmě, sbírají se data z interních zdrojů i data o externích trzích, kde firma funguje)

5 o Business summary vyhotovení anonymního profilu společnosti jsou to anonymní informace společnosti pro předběžné zájemce o Confident Business Report detailní zpráva určena pro vážné zájemce o Stanovení hodnoty podniku o Odsouhlasení připravených podkladů klientem Vyhledávání potencionálního kupujícího o Založení dokumentace a informačního systému v rámci mezinárodní společnosti mohou poradenské služby z různých zemí vyhledávat informace o Publikování nabídky u menších společností třeba i online, v rámci větších společností už existuje síť potencionálních zájemců, kterým je nabídka publikována o Identifikace kupujících seznámení prodávajícího s kupujícími, kupující jsou seznámeni se zprávou o podniku o Předběžné seznámení o Bližší seznámení o Podpis dohody o zachování důvěrnosti Vyjednávání o podmínkách transakce o Schůzka majitele a jeho poradce s potencionálním kupujícím důležitá je fyzická návštěva investorů, prezentace detailních informací o podniku o Předání Confidential Business Reportu kupujícímu o Naplánování návštěvy v prodávaném podniku o Vyjednávání o Podpis Letter of Intent slouží k tomu, že obě strany vyjádří v jednoduchých bodech hlavní podmínky obchodu v písemné podobě a vytvoří tak závazný dokument Eliminace rizik transakce o Provádí se Due Dilligence je to jednoduše prověrka, která se týká právních informací (kontrola smluv), účetnictví, daňové dokumentace o Financování úkolem poradce je prověřit finanční zdroje investorů o Ostatní rizika - jsou součástí prověrky, ale vždycky existuje riziko, že si to prodávající prodej firmy rozmyslí Dokončení transakce o Koordinace právníků a auditorů o Distribuce finální smluvní dokumentace

6 o Prověření připravenosti finančních zdrojů o Závěrečná schůzka a podpis finálních smluv o Závěrečné finanční vypořádání 5. Stanovení hodnoty firmy V rámci oborů existují určité standarty, stejně tak i v oboru stanovení hodnoty firmy. Definice: tržní hodnoty dle Mezinárodních standardů (International Valuation Standards. Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu cenění mezi dobrovolným kupujícím a dobrovolným prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketingu, ve které by obě strany jednaly informovaně rozumně a bez nátlaku. Důležité pojmy: Hodnota (value) není skutečnost, ale názor na nejpravděpodobnější cenu, která by měla být zaplacena při směně nebo na ekonomické užitky z držení aktiva. Hodnota při směně je hypotetická cena a předpoklady, za kterých je hodnota odhadována jsou určeny účelem ocenění. Hodnota pro vlastníka je odhad užitků, které by vlastnictví přineslo konkrétní straně. Trh (market) je prostředí, ve kterém jsou zboží a služby obchodovány mezi kupujícími a prodávajícími prostřednictvím cenového mechanismu. Pojem trhu předpokládá, že zboží a/nebo služba může být obchodována mezi kupujícími a prodávajícími bez omezení jejich činnosti. Každá strana bude reagovat na vztahy nabídky a poptávky a ostatní cenotvorné faktory, stejně jako na své vlastní chápání relativní užitečnosti zboží nebo služby a individuální potřeby a přání. Trh může být místní, regionální, národní nebo mezinárodní. Postup při ocenění společnost

7 Definice účelu a rozsahu ocenění Dobrovolné ocenění - Nabídka na odkup/prodej podniku - Odkoupení podílů spoluvlastníků - Porovnání s konkurencí - Postup budování reálné hodnoty podniku - Pravidelné ověření hodnoty a porovnání v čase - Motivace manažerů vázaná na hodnotu Ocenění vyžadované zákonem (týká se i bank) - Vklad do jiného podniku - Zástava podniku věřiteli

8 - Fúze nebo rozdělení podniku - Účetní důvody při konsolidaci v holdingu Vymezení a získání potřebných informací Vymezení potřebných informací: - Data o činnosti podniku za minulá období a finanční plány pro budoucnost - Data týkající se odvětví a především širšího relevantního trhu (trhů) a jeho výhledu - Data o stavu širšího hospodářského celku, kde je podnik činný Získání informací sběr dat - Interní zdroje podniku majitelé, finančníci, obchodní útvar apod. - Oborové informace profesní komory a asociace, oborové analýzy, statistické údaje - Údaje o státním hospodářství a jeho vývoji statistický úřad, ČNB - Údaje o světovém vývoji v případě, že firma působí na mezinárodních trzích Finanční analýza Úkolem analýzy je posoudit finanční zdraví podniku a odpovědět na otázku, zda má firma pokračující hodnotu (going concern). Finanční analýza zahrnuje: - Analýzu účetní politiky tzn. jak se co účtuje - Analýzu účetních výkazů - Analýzu poměrových ukazatelů - Syntézu výsledků a analýzu finanční politiky - Závěr finanční analýzy rámcová formulace možných typizovaných zjištění: Předpoklad nekonečného trvání nebyl z finančních hledisek zpochybněn Budoucnost podniku se zdá být z finančního hlediska ohrožena Podnik se nachází ve vážných finančních problémech Roztřídění majetku Rozdělení majetku podniku na provozně nutný a z hlediska naplnění základního podnikání potřebný a druhý, který je provozně nadbytečný. Co je nadbytečný majetek: - Nemovitosti nevyužívané pro provoz podniku - Stroje a zařízení, které podnik nevyužívá - Podíly ve společnostech nesouvisejících s hlavním předmětem podnikání

9 Analýza a prognóza generátorů hodnoty Generátory hodnoty jsou základními podnikovými veličinami, které mají rozhodující význam pro schopnost podniku tvořit hodnotu. Mezi generátory hodnoty patří: - Růst tržeb, velikost a vývoj ziskové marže, investice (desinvestice) do pracovního kapitálu, investice (desinvestice) do provozně potřebného majetku podniku, předpokládaná délka provozování podniku, tj. počet let generování peněžních toků z podniku, náklady kapitálu včetně míry zadlužení Projekce tržeb strategická analýzy - Specifikace relevantního trhu a jeho dlouhodobá projekce - Pozice podniku na trhu a analýza konkurence (tržní podíly) - Projekce tržního podílu oceňovaného podniku - Dlouhodobá projekce tržeb z hlavního předmětu činnosti podniku - V případě, že podnik působí na více trzích (produktová odlišnost) je nutné zpracovat tuto analýzu pro každou jednotku (divizi) zvlášť Zisková marže - Výsledek hospodaření pro výpočet ziskové marže je třeba upravit o Rozdělení na výsledek hospodaření z provozně potřebného majetku a výsledek hospodaření z majetku, který není pro hlavní podnikatelskou činnost potřeba. o Úprava o jednorázové vlivy (například prodej majetku, který není základní činností podniku), které se pravděpodobně nebudou opakovat a které tedy nemají stálý vliv na hodnotu podniku. o Marže je analyzována za minulost a prognózována pro budoucnost. Při prognóze musí být přihlíženo ke konkurenčnímu postavení oceňovaného podniku. Investice - Investicemi rozumíme jak investice do dlouhodobého majetku, tak i do pracovního kapitálu v rámci generátorů hodnoty se analýza a prognóza zaměňuje na provozně potřebný majetek - Na základě investiční náročnosti v minulosti, na základě investiční náročnosti dosahované hlavními konkurenty a informací poskytnutých oceňovaným podnikem, je sestavena projekce potřebných investic do budoucnosti. Investiční náročnost je analyzována a prognózována zvlášť za pracovní kapitál a zvlášť za dlouhodobý majetek.

10 Délka provozu podniku - Snažíme se zjistit, do kterých třech kategorií podnik patří (délka platnosti licence, vyčerpání ložiska) - V zásadě je možno rozšířit tři základní situace: o Není důvod nepředpokládat going concern, o podnik je schopen fungovat, ale jen po omezenou dobu, o podnik je v kritické situaci. Náklady kapitálu (diskontní míra) - Diskontní míra je procento, které slouží k převodu budoucího užitku na jeho současnou hodnotu - Diskontní míra je především míra výnosnosti očekávaná investorem při akvizici budoucího peněžního toku s ohledem na riziko spojené s možnosti tento výnos získat - Diskontní míra je obvykle kalkulována jako součet bezrizikové výnosnosti a rizikové přirážky Finanční plán pro ocenění Funkce finančního plánu - Slouží k predikci a projekci 5-7 let a to z hlediska jak budou finanční hodnoty vypadat a z toho se odvozují veličiny pro vlastní ocenění - Hlavním výsledkem je doložení schopnosti podniku dlouhodobě udržet finanční rovnováhu, a tedy opodstatněnost předpokladu going concern Vlastnosti finančního plánu - Je postaven na syntéze předchozích analýz, - jeho kostru tvoří projekce generátorů hodnoty, - je rozdělen na část týkající se provozně nutného a provozně zbytného majetku, - jeho součástí je plán volných peněžních toků, případně jiné veličiny, ze kterých je vyvozována výnosová hodnota podniku Vlastní ocenění podniku Výpočet ocenění musí vycházet z provedených analýz a projekcí generátorů promítnutých do finančního plánu. Volbu metod použitých pro ocenění je třeba ve zprávě zdůvodnit ve vazbě na účet a rozsah ocenění. Existuje několik metod: Výnosové metody Metody tržní a tržně porovnávací Majetkové metody Výnosové metody metoda diskontovaných peněžních toků

11 Hodnota firmy je vyjádřena metodou diskontovaných peněžních toků, které vyjadřují užitek firmy. Nejčastěji používáme metody DCF entity a Metoda DCF ekvity. DCF entity výpočet probíhá ve dvou fázích: bruto hodnota podniku (hodnota podniku jako takového) a od ní je nutné odečíst hodnotu závazků, což dává hodnotu netto. DCF ekvity jde o peněžní toky, které jdou přímo vlastníkům. Metoda kapitalizovaných čistých výnosů Zde počítáme s čistými výnosy po zdanění. Paušální varianta počítá s tím, že generován stabilní budoucí čistý výnos. Analytická varianta měla by při správném použití generovat stejné výsledky jako ostatní výnosové metody. Metody tržní a tržně porovnávací Tyto metody odvozují hodnotu podniku přímo z dat o hodnotách na trhu. Trhem se rozumí především trh s podniky, s vlastnickými podíly v podnicích a kapitály. Ocenění se odvozuje buď přímo z dat, nebo častěji pomocí porovnání se srovnatelnými podniky. Základními kritérii jsou: výnosnost, riziko, očekávaný růst, obchodovatelnost. Majetkové metody Základní princip majetkových metod spočívá v tom, že jsou oceněny jednotlivé majetkové položky podniku a hodnota podniku brutto je pak tvořena součtem těchto jednotlivých hodnot identifikovatelných majetkových položek. Majetkové metody stanovené: účetní hodnotou, substanční hodnotou, likvidační hodnotou. Vypracování zprávy a prezentace ocenění Zprávy o stanovení hodnoty podniku mají doporučený obsah. Doporučená literatura: T. Copeland: Valuation M. Mařík: Oceňování podniku R.C.Higgins: Analýza pro finanční management International Valuation Standards

12 Kontrolní otázky 1) Co je to IPO? a. Uvedení akcií podniku na veřejný trh jako další zdroj financování b. Zdroj financování, který existuje ve formě úvěru od banky c. Koupě jedné firmy větší společností d. Technika auditu 2) Co poskytuje primárně jedna firma druhé, pokud se jedná o franchising? a. Seznam zákazníků b. Know-how c. Úvěr d. Účetní program 3) Které dvě fáze v životě firmy jsou si podobné typem firemních transakcí? a. Exit a start-up b. Expanze a stabilita c. Start-up a zralost d. Zralost a expanze 4) Co je to akvizice? a. Spojení dvou entit do jednoho celku b. Jedna společnost přebírá tu druhou c. Rovnocenné partnerství dvou mezinárodních podniků d. Jedna firma půjčí té druhé finanční prostředky 5) Co je to fúze? a. Kupující subjekt ovládne kupovanou firmu na úrovni top managementu b. Technika účetnictví c. Z právního hlediska je to spojení dvou podniků do jednoho celku se stejným podílem d. Snížení aktiv 6) Letter of Intent obsahuje: a. Interní informace o podniku, který se prodává b. Slouží k tomu, že obě strany vyjádří v jednoduchých bodech hlavní podmínky obchodu

13 c. Prověrka, která kontroluje stav účetní jednotky d. Seznam top zákazníků podniku 7) Cizí výraz going concern znamená: a. Analýzu účetní politiky b. Rozdělení majetku podniku na provozně nutný a přebytečný c. Projekci tržního podílu oceňovaného podniku d. Odpovídá na otázku, zda má firma pokračující hodnotu v čase Správné řešení: 1)a, 2)b, 3)c, 4)b, 5)c, 6)b, 7)d

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu

Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu Ing. Dagmar Vránová odbor inovačního podnikání a investic 27. března 2013, Brno Workshop k praktickým otázkám ZPĚT NA VRCHOL

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Business Angels příležitost financování a rozvoje začínajících firem

Business Angels příležitost financování a rozvoje začínajících firem VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti Reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Business

Více

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU MANAGEMENT AND FINANCING OF DEVELOPMENT PROJECT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU MANAGEMENT AND FINANCING OF DEVELOPMENT PROJECT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

Systém finančního řízení banky

Systém finančního řízení banky doc. Ing. Božena Petrjánošová,CSc. Progres Slovakia, s.r.o. Systém finančního řízení banky Bankovnictví jako odvětví prochází již delší dobu výraznými změnami. Managementy bank jsou v důsledku toho pod

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace

Více

KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU

KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU CONSOLIDATION

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

EKONOMIE A MANAGEMENT

EKONOMIE A MANAGEMENT UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie PODNIKOVÁ EKONOMIE A MANAGEMENT Jaroslav Zlámal, Jana Bellová Učební texty pro distanční studium Olomouc, 2013 Obsah I Podniková

Více

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha

Analýza primární emise na Burze cenných papírů Praha Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Bakalářská práce Analýza primární emise

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru Establishing of business entity based on the realisation

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD.

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. OBSAH 1. Anotace 1.1. Cíle modulu 1.2. Potřebné vstupní znalosti 1.3. Autoři modulu 2. Podnikání v České republice 8 2.1. Charakter

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS INOVACE VYBRANÝCH POJISTNÝCH PRODUKTŮ INOVATION

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více