Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období : Klíčové grantové a finanční programy MPO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO"

Transkript

1 Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období : Klíčové grantové a finanční programy MPO Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 13. listopadu 2013 Univerzita Karlova, Praha Struktura vystoupení I. Strategická východiska podpory inovačního podnikání II. Systém řízení výzkumu, vývoje a inovací(vavai) v ČR III. Zdroje a formy podpory podnikání v gesci MPO národní programy komunitární programy Program švýcarsko-české spolupráce operační programy spolufinancované ze strukturálních fondů: Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

2 Strategická východiska podpory inovačního podnikání Strategie Evropa 2020 důraz na inteligentní a udržitelný růst Inovace a inovativnípodnikánímajíbýt motorem evropského růstu a konkurenceschopnosti Iniciativa EU Unie inovací Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti Národní program reforem Národní inovační strategie Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti Cíl: do roku 2020 ČR mezi 20 nejvíce konkurenceschopnými ekonomikami světa Vize: vysoká a dlouhodobě udržitelná životní úroveňzaloženána pevných základech konkurenceschopnosti 43 projektových karet, přes 200 opatření Podpory inovací a podnikání se týkají především dvě osy: Efektivnost trhu zboží a služeb a zkvalitňování charakteristik podnikání Inovace Příklad realizovaných projektů: Projekt 30 Realizace pilotního Seed fondu pro začínající inovační podnikatele založení akciové společnosti Projekt 31 Transformace ČMZRB a.s. Projekt 34 Služby pro rozvoj podnikání technologický a SW upgrade portálu BusinessInfo.cz... a další

3 Národní program reforem (NPR) Národní program reforem (NPR) průřezový dokument, který definuje hlavnípriority a směry reforem v různých oblastech vládní ekonomické politiky aktualizován ročně hlavníprincip sledovaný všemi navrhovanými opatřeními je zvýšit konkurenceschopnost čes. ekonomiky Hlavnícíle v rámci VaV: tvorba příznivého podnikatelského prostředís minimem legislativních a administrativních překážek zajistit efektivnípodporu VaVaI, úzce propojených s privátním sektorem, tak aby byla zajištěna rychlá aplikace nejnovějších poznatků v praxi Národní inovační strategie Schválena vládou v r Hlavní cíle NIS: posílení významu inovací a využívání špičkových technologií jako zdroje konkurenceschopnosti ČR zvyšováníjejich přínosůpro dlouhodobý hospodářský růst, pro tvorbu perspektivních pracovních míst a pro rozvoj kvality života na územíčr. Základní podmínky pro efektivní fungování celého inovačního systému: efektivně fungující výzkum kvalitní vzdělávací systém a lidské zdroje posun firem na trzích a v hodnotových řetězcích směrem k inovačním lídrům 4 hlavní oblasti: excelentní výzkum spolupráce mezi podnikovým a akademickým sektorem při transferu znalostí podpora inovačního podnikání důraz na MSP! lidéjako nositelénových nápadůa iniciátoři změn

4 Systém řízenívýzkumu, vývoje a inovací(vavai) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje a inovací zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích; zákon č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ad. Koncepční dokumenty Národní politika VaVaI s výhledem do roku 2020 základní koncepční dokument k zajištění1) kvalitních lidských zdrojů, 2) prostředípro efektivnívyužíváníznalostí, 3) zvyšování inovační výkonnosti podniků a 4) zlepšení koordinace systému řízení v ČR. Národní priority VaVaI 1) konkurenceschopná ekonomika, 2) energetika a materiálové zdroje, 3) prostředí pro kvalitní život, 4) sociální a kulturní výzvy, 5) zdravá populace, 6) bezpečná společnost Rezortníkoncepce resortní, případněmeziresortnídokumenty pokrývajícídanou oblast vsouladu s Národnípolitikou a Prioritami Hlavní cíle aktualizované NP VaVaI Kvalitní a produktivní výzkumný systém zajistit kvalitnílidskézdroje, kvalitnía produktivníinfrastrukturu, navyšovat prostředky na VaVaI ze státního rozpočtu, zvýšit efektivitu využitíveřejných prostředků, zvýšit otevřenost výzkumu a zlepšit mezinárodní spolupráci Efektivní šíření znalostí a jejich využívání v inovacích zajistit efektivnípřenos znalostímezi výzkumnými organizacemi a inovujícími podniky, rozvíjet nástroje stimulující přenos znalostí z výzkumu do praxe Inovující podniky rozvíjet služby a nástroje pro podporu inovací, stimulovat zahraniční investice Stabilní, efektivní a strategicky řízený systém VaVaI zabezpečit personálníkapacity odpovědných úřadů, posílit strategický přístup k tvorbě a implementaci politiky VaVaI, posílit aktivní participaci ČR na utváření Evropského výzkumného prostoru

5 Úkoly aktualizovanénp VaVaI v přímégesci MPO Prostřednictvím programů podporovat následující aktivity (mj.): projekty VaVaI v oblastech stanovených v Národních prioritách VaVaI rozvoj infrastruktury pro VaVaI v podnikovém sektoru rozvíjet nástroje stimulující přenos znalostí z výzkumu do praxe Spolu s TA ČR připravit program na podporu VaV pro potřeby průmyslu Vyhlásit systém investičních pobídek stimulujících lokalizaci VaV aktivit v ČR Podporovat aktivity napomáhajícízapojenísubjektůz ČR do mezinárodních aktivit VaVaI, včetně prezentace ČR v zahraničí a zlepšování její image. Další komplexní úkoly ve spolupráci s RVVI, MŠMT ad.: spolu s RVVI a MŠMT novelizovat zákon č. 130/2002 Sb. předložit vládě návrhy na úpravu struktury a systému řízení VaVaI v ČR stanovit MPO ústředním správním úřadem odpovědným za podporu inovací, ad. Zdroje a formy podpory podnikání v gesci MPO Rozpočet EU (Komunitární programy) Dotace (nevratné příspěvky) Strukturální fondy EU (OP PI, OP PIK) Státní rozpočet ČR (Národní programy) Program švýcarsko -české spolupráce Finanční nástroje (revolvingový princip) úvěry záruky (za úvěry) seed/venture kapitál Nepřímá podpora Daňové úlevy Služby, poradenství Informační podpora Infrastruktura Podnik Podnik Podnik

6 Instituce zapojenédo podpory VaVaI v podnikání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ústřednísprávníúřad odpovědný za VaV, mezinárodní spolupráci ve VaV, velké infrastruktury, specifický vysokoškolský výzkum ad. Rada pro výzkum, vývoj a inovace odborný a poradní orgán vlády, provádí koncepční a metodickou činnost, hodnotí výsledky VaV, navrhuje rozpočet na VaVaI ad. Ministerstvo průmyslu a obchodu odpovídámj. za oblast průmyslového výzkumu a podporu inovací v MSP, včetně realizace operačních programů ve VaVaI Technologickáagentura ČR (TA ČR) poskytuje účelovou podporu projektům v oblasti aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Grantováagentura ČR (GA ČR) poskytuje účelovou podporu grantovým projektům v oblasti základního výzkumu Akademie věd ČR (AV ČR) realizuje výzkum prostřednictvím jednotlivých pracovišť ústavů AV ČR, včetně mezinárodní spolupráce ve VaV MZ, MV, MK, MO, Mze realizujíprogramy na podporu VaV ve svépůsobnosti TIP -program výzkumu a vývoje Podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z prostředků státního rozpočtu ČR v oblasti: novémateriály a výrobky nové progresivní technologie nové informační a řídicí systémy Příjemci: podnikatelské subjekty a výzkumné organizace Rozpočet ( ): cca 12,4 mld. Kč (v období ještě zbývá vyčerpat cca 1,5 mld. Kč) Podpořených projektů(zahajované v letech ): 870 Projekty dle oborů: průmysl 69 % (strojní zařízení, nástroje, elektronika, energetika, hutnictví ad.), chemie 9 %, lékařství a zdravotní technika 6 % atd. Projekty dle příjemců: 53 % MSP, 39 % velképodniky, 8 % výzkumnéorganizace

7 Programy HORIZON 2020 a COSME IEE Inteligentní energie Podpora ICT Eko-inovace Inovace Bezpečná, čistá a účinná energie Vedenív oblastiprůmyslových technologií: ICT Opatření v oblasti klimatu, účinné využívání zdrojů a surovin Přístup k rizikovému financování+ Inovace v MSP Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP) Konkurenceschopnost Přístup k financování Přístup k trhům Podnikání Rámcové podmínky INOSTART Náplň projektu Připraven MPO v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie Cílem je umožnit získání úvěrů k realizaci inovativních podnikatelských záměrů začínajících podnikatelů(do 3 let od založení) poskytnutím záruky za úvěr Poskytováníúvěrůpro podnikatele a hodnoceníinovativnosti bude mít na starosti Česká spořitelna, a.s. (vybraná v otevřeném výběrovém řízení) Záruky za úvěrybude poskytovat Českomoravskázáručnía rozvojovábanka, a.s. V rámci programu bude Česká spořitelna poskytovat také individuální poradenství (personální zajištění projektu, nástroje řízení podniku, strategické řízení, řízenílidských zdrojů, dotačníporadenství, řízenífinancí, řízenírizik, právní poradenství, certifikace)

8 INOSTART Pilotní projekt Na program je alokováno 10 mil. CHF (cca 200 mil. Kč), kteréjsou určeny na poskytovánízáruk a poradenství. MPO s ČMZRB zaručíúvěry za 600 až700 mil. Kč Realizace programu pilotně v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Výše úvěru 0,5 15 mil. Kč Max. výše záruky 60 % jistiny úvěru Poradenství spojené s předmětem podnikání a realizací podnikatelských záměrů bude hrazeno aždo výše 10 % úvěru (max. 150 tis. Kč) Budoucnost (v jednání se švýcarskou stranou) Rozšíření programu na celé území ČR Rozšíření i na střední podnikatele Operační program Podnikání a inovace Operačníprogram Podnikánía inovace je základním programovým dokumentem resortu průmyslu a obchodu pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU Alokace: EUR = cca 94.5 mld. CZK OPPI je financován -z Evropského fondu pro regionálnírozvoj 85% -ze státního rozpočtu 15%

9 Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa PO 1 Zaměření podpory Alkoace EUR Alkoace CZK Typ příjemce Finančnínástroje pro začínající podniky x MSP Velký PO 2 Obecnápodpora pro MSP x x PO 3 Eko-energie x x PO 4 Výzkum, vývoj, inovace x x PO 5 Spolupráce vzdělávacísféry a průmyslu, vědeckotechnologické parky, školicí střediska, nemovitosti x x PO 6 Poradenství, marketing x Celkem jsme již podnikatelům proplatili přes 50 mld. Kč CELKEM: 50,2 mld. Kč Stav k , v mld. Kč

10 Operační program pro období OPPP Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI Důraz na inovační podpory + podpora VaV ve firmách (Potenciál), spolupráce mezi terciárnísférou a průmyslem OP PIK Důraz na znalostní ekonomiku, spolupráci VaV s inovačními firmami a využívání nových forem podpory Příprava na programovacíobdobí2014+ Na konci listopadu 2012 vláda schválila vymezení 8 operačních programů. Jedním z nich je Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) koncentrujícího se na: Znalostní ekonomiku a inovace - podpora projektů založených na technologickém rozvoji, inovacích, uplatnění principů znalostní ekonomiky, transferu technologií apod. Vylepšení podnikatelského prostředí a individuální podpory (s využitím zejména finančních nástrojů) - posílení úlohy nových finančních nástrojů, jejich uplatnění předurčí analýza EIF

11 Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy ČR na kohezní politiku Priority MPO pro konkurenceschopnou podnikatelskou sféru v budoucím obdobíkoheznípolitiky Na MPO ustanoven Řídící tým MPO pro programovací období k využívání prostředků ze strukturálních fondů EU Na MPO pořádány» kulaté stoly s sociálními a hospodářskými partnery včetně úspěšných inovačních firem» konference k budoucímu období » Semináře Tato, více jak dvouletá práce se odrazila v dokumentu Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období Pracovnískupiny k rozpracování prioritních os OP PIK, pro využití finančních nástrojů a pracovní skupina horizontální Platforma MPO pro přípravu OP PIK (dosud proběhlo 5 jednání) Členové Platformy pro přípravu OP PIK

12 Kulatéstoly se zástupci podniků: Přínos pro firmy z účasti v předchozích OP Zdroj: Technologické centrum AV ČR, prezentováno na Platformě pro přípravu OP PIK Názory firem na připravovaný OP PIK: Jakáje důležitost podpory pro firmy? Zdroj: Technologické centrum AV ČR, prezentováno na Platformě pro přípravu OP PIK

13 Operačníprogram Podnikánía inovace pro konkurenceschopnost Zaměřeníprogramu: Podpora podnikatelského prostředí a inovativních aktivit, zejména MSP, propojení vazeb na výzkum a vývoj podporovaný v rámci OP VVV Podpora snižování energetické náročnosti a podpora inovativních řešení přispívajících ke snižování emisí, zavádění vysokorychlostního internetu a dalších moderních komunikačních prostředkův podnikovésféře Vazba na NRP: Zvýšení konkurenceschopné ekonomiky, Rozvoj páteřníinfrastruktury, Integrovaný rozvoj území. Návrh prioritních os OP PIK Menší počet tematicky více koncentrovaných priorit

14 Návrhy zaměření intervencí v prioritních osách OP PIK Prioritníosa 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace VaV a inovace, spolupráce mezi veřejným, vzdělávacím, vědeckovýzkumným a podnikatelským sektorem, podniková centra VaV, aplikovaný průmyslový výzkum, zavádění inovací v podnicích Prioritní osa 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem Zakládání a rozvoj podniků, internacionalizace podnikání, partnerské sítě, sofistikované poradenské služby, zkvalitnění podnikatelské infrastruktury, včetně infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů s důrazem na technické odborné vzdělávání Posuny oproti OPPI: prioritníosa 1 a 2 OP PIK Větší důraz na inovace vyšších řádů, viditelné efekty i do dalších odvětví a za hranice domácí ekonomiky Maximální využití stávající VaVaI infrastruktury (kvalitní služby) V oblasti klastrů bude cílem vychovat excelentní klastry, které budou generovat kvalitní výstupy v oblasti VaV a budou schopny se úspěšně zapojovat např. do projektů rámcového programu Horizon 2020 Větší důraz na netechnické inovace - orientace na zvýšení efektivnosti výrobních procesů, zavádění procesních a marketingových inovací Motivace podnikatelů k zakládání podniků prostřednictvím rizikového kapitálu a mikro úvěrů Poskytování poradenských služeb a služeb pro začínající firmy, např. prostřednictvím podnikatelských inkubátorů Poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí a poradenskéslužby pro strategickéřízenía management inovací, např. mentoring, koučink, foresight

15 Posuny oproti OPPI: příklad Projekt Knowledge Transfer Partnership podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry v oblasti aplikace výsledků VaV v praxi přímá aplikace výzkumných poznatků a znalostí v podniku, které mají strategický význam pro jeho další rozvoj, za účasti jednoho či více kvalifikovaných odborníků (např. absolventů, doktorandů) a za odborného dohledu univerzitního pracoviště Cíl pilotního projektu otestovat funkční model partnerství a podmínky programu v českém prostředí Úspěšný projekt v programu Potenciál Evektor, s.r.o. Generativní technologie ve vývoji prototypů Projekt se zabývá zrychlením a zefektivněním vývoje plně funkčních prototypů pro letecký, automobilový a všeobecný průmysl. Cílem je vybudování komplexního pracoviště určeného pro rychlý a efektivní vývoj prototypů s kompletním zajištěním vývoje součástíod návrhu po plněfunkčnívýrobek. Nové pracoviště doplňuje vývojový cyklus produktu o efektivní fázi ověření funkce či designu výrobku využívajícím generativní technologie. Celkové způsobilé výdaje: Kč Přiznaná výše podpory: Kč

16 Návrhy zaměření intervencí v prioritních osách OP PIK Prioritní osa 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin Snižování energetické náročnosti výroby, úspory energie v budovách, využití OZE (MVE, teplo z bioplynu), rozvoj a modernizace přenosových a distribučních sítí, rozvoj tepelných rozvodných zařízení a kombinované výroby elektřiny a tepla, zavádění inovativních nízkouhlíkatých technologií v oblasti nakládání s energií a v oblasti druhotných surovin Prioritní osa 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií Vybudování nových sítí či modernizace stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu, tvorba nových ICT řešení, poskytování sofistikovaných sdílených služeb Posuny oproti OPPI: prioritníosa 3 a 4 OP PIK Rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem Výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven a nasazení smart prvků v distribučních soustavách Vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby a podpora využití kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy Pilotní projekty zavádění nízkouhlíkových technologií, nových pro ČR Zvýšení využívání druhotných surovin prostřednictvím zavádění inovativních technologií Výstavba sítí nové generace pro vysokorychlostní přístup k internetu Větší orientace na poskytování sofistikovaných sdílených služeb, např. budování a modernizace datových center splňujících kritéria energetické účinnosti, podpora cloudových řešení

17 Posuny oproti OPPI: obecně V souvislosti s připravovanou S3-Strategií se bude OP PIK orientovat na obory a projekty s vysokou přidanou hodnotou, což bude mít větší dopad na konkurenceschopnost než intervence plošné V souladu s požadavky Evropské komise bude kladen daleko větší důraz na uplatňování principu územní dimenze, tzn. zaměření specifických výzev na konkrétní území s ohledem na jejich potřeby a rozvojový potenciál (typologie území vychází ze Strategie regionálního rozvoje ČR ) Zároveň posun od izolovaných projektů k integrovaným nástrojům (integrované územní investice, integrované plány rozvoje území, komunitně vedený místní rozvoj) spolupráce s regionálními partnery Principy pro výběr projektů Budou vyhlašovány výzvy na předkládání individuálních projektů Projektové žádosti budou hodnoceny externími hodnotiteli dle předem definovaných výběrových kritérií odpovídajícím charakteru jednotlivých podporovaných aktivit v rámci OP PIK Následně budou projekty posuzovány hodnotitelskou komisí, která bude tvořena zástupci řídícího orgánu a dalších relevantních partnerů, včetně zástupců regionálních partnerů V rámci výběru a hodnocení projektů se zohlední také soulad s principy územní dimenze a u vybraných aktivit rovněž soulad s prioritami S3-Strategie Při hodnocení a výběru projektů bude posuzována rovněž problematika horizontálních principů (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a ochrana před diskriminací)

18 Snižování administrativní zátěže pro příjemce Bude probíhat v souladu s usnesením vlády č. 184/2012 o doporučeních ke zjednodušení administrativní zátěže pro žadatele a příjemce při čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie v programovém období Cílem je: sníženínákladů, menší časová náročnost celého procesu, maximálníelektronizace všech procesů(ms2014+), jednoduchost, jednoznačnost a srozumitelnost dokumentace, metodik, pokynů a dalších materiálů Předpokládá se intenzivní komunikace s žadateli a příjemci podpory s cílem napomoci jim při plnění administrativních povinností, např. v oblasti realizace veřejných zakázek, přípravy žádostí o platbu nebo v oblasti kontrolní činnosti Hlavní závěry posouzení návrhu OP PIK podnikateli OP PIK je hodnocen jako přínosný, 85 % firem uvedlo, že uvažujío zapojení. Firmy oceňují přínos k podnikovému VaV, inovacím a získání moderních technologií. Nastavení prioritních os OP PIK je adekvátní, bez zásadních výhrad. V PO2 má význam podpora lidských zdrojů, informace o trzích, podpora při veletrzích a výstavách. V PO3 je největší zájem o podporu pro snížení energetické náročnosti, zájem je o využívání sluneční energie, za předpokladu, že bude zachována podpora OZE ze strany státu. Pro firmy jsou nejatraktivnější dotace, pak záruky za úvěry a úvěry samotné. Dotace se jeví jako vhodnější pro projekty VaV, které obsahují určité prvky nejistoty. Negativa - sníženífinančnípodpory pro firmy a administrativnízátěž. Zdroj: Technologické centrum AV ČR, prezentováno na Platformě pro přípravu OP PIK

19 Zdroje informací Zelená linka: Děkuji za vaši pozornost Ing. Petr Očko, Ph.D.

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Ing. Marcela Příhodová Sekce fondů EU, MPO Konference INOVACE 19. září 2013, Liberec Struktura vystoupení I. Strategická východiska podpory MSP II. Operační

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

EU financial instruments for SMEs in the Czech Republic

EU financial instruments for SMEs in the Czech Republic EU Access to Finance Day EU financial instruments for SMEs in the Czech Republic Ing. Zbyněk Pokorný Director of Department for Innovative Entrepreneurship and Investments, MIT Prague, 6 March 2014 Relevantní

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK)

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace SF 3. března 2015 Zkušenosti MPO s operačními

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 SRPEN 2014 Obsah OBSAH... 2 1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP...

Více

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR Obsah Obsah... 1 Seznam použitých zkratek... 2 Předmluva... 3 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 4 Implementace opatření Akčního plánu...

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 Verze k 13. 12. 2006 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR 1. Lepší podnikatelské prostředí Vláda podpoří rozvoj malého a středního podnikání, živnostenského podnikání, které představují další možnosti ekonomického

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků

Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací 11:17 1 142 21 PRAHA 4, NOVODVORSKÁ 994 www.avo.cz, avo@avo.cz Je jediným sdružením

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 Brožuru vydává Technologické centrum AV ČR. Vznikla s podporou projektů Národní informační centrum pro evropský výzkum III

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 13 PŘISPĚNÍ PROGRAMŮ POLITIKY SOUDRŽNOSTI K NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ NÁRODNÍHO PLÁNU REFOREM prosinec 2012 Seznam tabulek: Tabulka

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více