Specifický program Myšlenky (Ideas) Specifický program Spolupráce (Cooperation) Specifický program Kapacity (Capacities)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specifický program Myšlenky (Ideas) Specifický program Spolupráce (Cooperation) Specifický program Kapacity (Capacities)"

Transkript

1 č. 7 - Prosinec 2009 Newsletter Projektové poradenství Vážená paní, vážený pane, v tomto čísle newsletteru Vám opět přinášíme nejčerstvější přehled o aktuálních výzvách programů určených na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje a evropské spolupráce ve výzkumu a vývoji a programů zaměřených na rozvoj podnikání. V newsletteru rovněž naleznete upoutávky a přihlášky na tematicky související akce. Tato aktivita je realizována Technologickým centrem Akademie věd ČR a jeho partnery v rámci sítě Enterprise Europe Network. Více informací naleznete na stránkách: Rádi bychom Vám prostřednictvím tohoto newsletteru popřáli hezké prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v roce 2010! Tým pracovníků Technologického centra AV ČR Obsah: Informace o aktuálních výzvách rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace...2 Strukturální fondy...3 Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace (CIP)...4 Vybrané zajímavosti v programech...4 Akce a publikace...6 Připravované tematické semináře a konference...6 Připravované publikace...8 Dotazník spokojenosti...9 Kontakt...9

2 Informace o aktuálních výzvách 7. rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace ( ) Specifický program Myšlenky (Ideas) Témata výzkumu v tomto programu nejsou prakticky nijak omezena, vítány jsou hlavně průkopnické návrhy využívající nekonvenčních a inovačních postupů či technologií a témata, jež v sobě kombinují vysoké riziko odborného neúspěchu s potenciálem pro vědecké objevy mimořádného významu. Obvykle jsou podporovány projekty, jež řeší výzkumný tým, složený z několika specialistů z jedné nebo více evropských zemí, pod vedením předního odborníka v daném oboru bádání. Aktuální výzvy naleznete na následující adrese: Specifický program Spolupráce (Cooperation) Program je zaměřen na podporu projektů široké mezinárodní výzkumné spolupráce v rámci Evropské unie i mimo ni. Podpora je poskytována projektům v kterékoliv z deseti hlavních tématických oblastí, jež současně představují hlavní směry vědy a výzkumu v EU: Zdraví Potraviny, zemědělství a biotechnologie Informační a komunikační technologie Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie Energetika Životní prostředí (včetně klimatických změn) Doprava (včetně letecké) Společensko-hospodářské vědy a humanitní obory Vesmír Bezpečnost Podmínkou účasti v tomto programu je zapojení a spolupráce v rámci tzv. řešitelského konsorcia, tvořeného týmy z několika zemí EU nebo ze zemí asociovaných. Informace o aktuálně otevřených výzvách naleznete na následující adrese: Specifický program Kapacity (Capacities) Program je zaměřen na posilování výzkumu a inovačních kapacit a jejich optimální využití v rámci Evropy. Z tohoto programu lze podporovat zejména budování výzkumných infrastruktur a posilování výzkumného potenciálu tzv. oblastí znalostí a konvergenčních oblastí. Jiné kapitoly programu jsou určeny na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje ve prospěch malých a středních podniků a podnikových klastrů a na popularizaci a zpřístupnění výsledků vědy a výzkumu ve společnosti. Aktuální výzvy naleznete na adrese: Specifický program Lidé (People) Program podporuje mobilitu evropských výzkumných pracovníků a rozvoj jejich odborné kariéry. Technologické centrum pořádá seminář týkající se aktuální výzvy v programu Lidé, program semináře je dále v newsletteru. Aktuální výzvy naleznete na následující adrese: 2

3 Specifický program Jaderný výzkum (EURATOM) Samostatný rámcový program Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) je zaměřený na výzkum otázek jaderného štěpení a ochrany před ionizujícím zářením, v rámci mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru. Strukturální fondy Operační program Praha Adaptabilita (OPPA) Operační program Praha Adaptabilita je zaměřen na neinvestiční projekty realizované na území hlavního města Prahy. Jedná se o projekty zaměřené na vzdělávání, sociální integraci, podporu zaměstanosti a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji. Vzhledem k tomu, že program je určen pouze pro Prahu, platí, že účastníci projektů musejí být z Prahy nebo musí pracovat pro pražské zaměstnavatele, případně musejí být studenty pražských škol. Realizátoři projektu (žadatelé o dotaci) však mohou být z jakéhokoliv regionu ČR. Žadateli mohou být podnikatelé, veřejná správa, nestátní neziskové organizace, profesní a zájmová sdružení, školy a další. V tomto programu není aktuálně otevřena žádná výzva. Operační program Praha Konkurenceschopnost (OPPK) Program je určen na podporu investičních projektů zaměřených především na veřejnou dopravu a dopravní dostupnost v Praze, inovace, informační a komunikační technologii, podnikání a zlepšování životního prostředí v Praze. Realizace projektů musí probíhat na území hl. m. Prahy. Žadateli jsou hl. m. Praha a její městské části, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi, provozovatelé městské hromadné dopravy, vlastníci železniční infrastruktury, stanic a zastávek, podnikatelé, nestátní neziskové organizace, profesní a zájmová sdružení, vysoké školy, organizace výzkumu a vývoje a další. V tomto programu není aktuálně otevřena žádná výzva. Operační program Podnikání a inovace (OPPI) Operační program je zaměřený na podporu rozvoje podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. Program podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál a využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Umožňuje také navazování spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi. Žadateli mohou být podnikatelé, výzkumné instituce, vysoké školy, neziskové organizace, fyzické osoby a další. Aktuální výzvy naleznete na následující adrese: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. Žádat mohou poskytovatelé sociálních služeb, vzdělávací a poradenské organizace, zaměstnavatelé, orgány státní správy, kraje, obce, svazky obcí a jejich asociace a další. Aktuální výzvy naleznete na následující adrese: 3

4 Operační program Životní prostředí (OPŽP) Program je zaměřený na zlepšování kvality životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva. Program přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro ekologickou osvětu. Žádat mohou obce, kraje, státní organizace a podniky, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, fyzické osoby a další.aktuální výzvy naleznete na odkazu: Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace (CIP) Tento rámcový program naplňuje cíle revidované Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost. Program se vztahuje na období a jeho rozpočet byl stanoven na 3,62 miliard EUR. Program je rozčleněn do tří základních pilířů: - Podpora podnikání a inovací (EIP) - Podpora využívání informačních a komunikačních technologií (ICT PSP) - Program Inteligentní energie pro Evropu II (IEE) Aktuální výzvu naleznete na adrese: Vybrané zajímavosti v programech Programy Českomoravské záruční a rozvojové banky pro malé a střední podniky Českomoravská záruční a rozvojová banka připravuje pro příští rok čtyři programy podpory pro malé a střední podniky. V rámci těchto programů je možné získat za zvýhodněných podmínek podřízené úvěry či záruky pro investiční či provozní úvěry. Program START je určen pro začínající podnikatele, kteří chtějí realizovat investiční projekty. Na ně mohou získat záruku až do výše 80 % úvěru, záruka může být poskytnuta až na 15 let. Program PROGRES umožňuje získání podřízeného úvěru až do výše 20 mil. Kč s úrokovou sazbou 3 % p.a. Úvěr je poskytován až do výše 75 % částky investice, jeho splatnost může být až 9 let. Program ZÁRUKA (záruky za investiční úvěry) nabízí záruky do výše 70 % jistiny úvěru pro projekty do 5 mil. Kč, u větších projektů může být poskytnuta záruka až do výše 80 % jistiny. Program ZÁRUKA (záruky za provozní úvěry) umožňuje získat záruku do výše 70 % jistiny pro úvěry do 20 mil. Kč pokud jsou poskytovány tzv. zjednodušeným postupem (M-záruka). U záruk poskytovaných standardním způsobem dosahuje záruka 80 % jistiny úvěru. Výzvy v programech ZÁRUKA (záruky za investiční úvěry), PROGRES a START budou vyhlášeny na počátku ledna Program ZÁRUKA (záruky za provozní úvěry) je již otevřen. Více informací naleznete na stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky 4

5 Aktuální výzvy a setkání zájemců o účast v projektech EraSME a CORNET V současné době jsou publikovány výzvy k předkládání návrhů projektů EraSME a CORNET. Projekty předkládané do výzev EraSME jsou zaměřeny na prohloubení spolupráce ve výzkumu mezi technicky středně vyspělými MSP a výzkumnými organizacemi. Jedná se o obdobu projektů 7.RP Výzkum pro MSP, vlastní výzkumnou činnost zajišťují výzkumné organizace. Detailní informace o této aktivitě lze nalézt na stránce Aktuální 7. otevřená výzva EraSME má uzávěrku , instrukce pro předkládání návrhů projektů lze nalézt na stránce Záměrem projektů předkládaných do výzev CORNET je podpora spolupráce ve výzkumu mezi odbornými asociacemi (s výrazným zastoupením MSP) a výzkumnými organizacemi. Jedná se o obdobu projektů 7.RP Výzkum pro asociace MSP, vlastní výzkumnou činnost zde rovněž zajišťují výzkumné organizace. Detailní informace lze nalézt na stránce Aktuální 9. výzva CORNET má uzávěrku ve stejném termínu , pravidla pro předkládání návrhů projektů lze nalézt na stránce Řešitelé projektů Erasme i CORNET musí být ze zemí, které se připojily k těmto aktivitám. Česká republika mezi ně v obou případech patří, pro účast českých subjektů však platí specifická národní pravidla. Proto je vhodné svůj záměr konzultovat nejdříve s národním kontaktem pro projekty EraSME a CORNET, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu, Mgr. Robert Wenzel, tel Partnerské setkání zájemců o účast v projektech, jejichž návrhy budou předloženy do 9. výzvy CORNET, pořádá Maďarská národní kancelář pro výzkum a techniku v Györu. Detailní informace o akci lze nalézt na Podobnou akci pořádají organizace z Holandska, Belgie a SRN v Maastrichtu. Jedná se o partnerské setkání zájemců o účast v projektech, které budou předloženy do 7. výzvy EraSME a 9. výzvy CORNET.. Detailní informace o této akci lze nalézt v dokumentu ke stažení na stránkách Na obou setkáních budou mimo přednáškové části představeny také projektové záměry. To může usnadnit přistoupení dalších zájemců do řešitelského konsorcia. Účast na obou akcích je bezplatná, obě akce mají shodný termín pro registraci do

6 Akce a publikace Připravované tematické semináře a konference Z našich nejbližších připravovaných akcí bychom Vás rádi upozornili zejména na tyto tématické semináře a konference: Konference Získávání zakázek jako východisko z krize nabídne přehled o možnostech získávání nových zakázek - jaké informační zdroje lze použít, čeho se vyvarovat, kde hledat v dotačních programech a jaké příležitosti nabízí export. Navštivte dne 12. ledna 2010 konferenci v Brně a využijte zároveň příležitosti osobně se setkat a "vyzpovídat" přednášející v odpoledním networkingu. Více informací o akci naleznete na 14. ledna 2010 připravuje síť Enterprise Europe Network ČR, ve spolupráci s Britskou ambasádou a Licensing Executives Society (LES) Česká republika konferenci Práva k duševnímu vlastnictví klíč k inovacím a rozvoji malých a středních podniků: současná praxe v jejich ochraně, využití a vymáhání. V programu zazní příspěvky předních českých a britských specialistů. Bližší informace, kompletní program a přihlášku na tuto akci najdete na V rámci mezinárodního veletrhu a konference v oblasti vzdělávání, výuky a e-learningu LEARNTEC Meetingpoint 2010 se bude konat technologická burza. Akce se uskuteční ve dnech února 2010 v německém Karlsruhe. Je určena pro odborníky a vedoucí pracovníky v oblasti vzdělávání, lidských zdrojů, IT či marketingu. V rámci Meetingpointu máte možnost se setkat s potenciálními partnery na předjednaných dvoustranných schůzkách. Další informace získáte na webových stránkách Zveme Vás na technologickou burzu, která se koná v rámci světového mezinárodního kongresu Mobile World Congress Akce se uskuteční ve dnech února 2010 ve španělské Barceloně. Účast na burze je bezplatná. Další informace naleznete na adrese Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s německým partnerem sítě EEN Leibnitz Universität Hannover opět organizuje během největšího evropského mezinárodního veletrhu ICT technologií CeBIT technologickou burzu Future Match, a to ve dnech března 2010 v Hannoveru. Future Match umožňuje plánovaná bilaterální setkání vystavovatelů a návštěvníků veletrhu za účelem další spolupráce v oblasti informačních a komunikačních technologií. Firmy a další zájemci se mohou registrovat od 15. prosince 2009 na webových stránkách burzy 6

7 Seminář Finanční instrumenty a bankovní produkty pro inovace, výzkum a vývoj Technologické centrum AV ČR pořádalo dne v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network a projektu NICER seminář Finanční instrumenty a bankovní produkty pro inovace, výzkum a vývoj. Cílem semináře bylo představit některé formy financování, které zatím nejsou v ČR ve větší míře rozšířené či o nich není velké povědomí. Seminář zahájil úvodním slovem Marian Piecha z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Martin Koch z Evropské komise poté obecně představil formy podpory poskytované Evropskou komisí a Evropskou investiční bankou. V následujících dvou přednáškách vysvětlil Marc D hooge podstatu finančních instrumentů poskytovaných Evropskou investiční bankou a Evropským investičním fondem. Prezident Czech Private Equity and Venture Capital Association Vladislav Jež představil možnosti venture kapitálových investic a jejich roli při financování inovativních projektů. V odpoledním bloku představili Miroslav Koubek z České spořitelny a Petr Gross z Komerční banky konkrétní produkty, které jejich banky poskytují českým podnikatelům. Seminář se konal v Inovačním centru a podnikatelském inkubátoru v Praze Vysočanech a zúčastnilo se jej 51 účastníků. Cyklus seminářů Financování podnikání: příležitosti, překážky a úspory Hospodářská komora ČR ve spolupráci s Enterprise Europe Network ČR a dalšími partnery uspořádala v pořadí již druhý celorepublikový cyklus školících a vzdělávacích seminářů pro podnikatele Financování podnikání: příležitosti, překážky a úspory. Cílem vzdělávacího cyklu je nabídnout pomocnou ruku podnikatelům, především z řad malých a středních podniků, v době hospodářské krize. Semináře byly rozdělěny na dvě části, přičemž v první části semináře posluchači získali praktické rady při žádosti o úvěr a byli seznámeni s různými programy podpor podnikání, které jsou pro ně v roce 2009 připraveny. Druhá část semináře byla zaměřena na tématiku úspor a optimalizaci nákladů v různých oblastech podnikání. Závěr seminářů byl vyčleněn individuálním konzultacím účastníků s přednášejícími odborníky. Semináře probíhaly v Ústí nad Labem, Mladé Boleslavi, Liberci a v Karlových Varech během října až prosince Celkem se jich zůčastnilo 78 zájemců z řad malých a středních podniků. 7

8 Ochrana průmyslových práv - spolupráce s ÚPV na projektu IPeuropAware Technologické centrum AV ČR se ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví zapojilo do celoevropského projektu IPeuropAware a uskutečnilo průzkum mezi MSP týkající se jejich znalostí v oblasti práv duševního vlastnictví (IPR). Cílem projektu IPeuropAware je zlepšit povědomí a znalosti malých a středních podniků (MSP) o duševním vlastnictví. Smyslem je zvýšit orientaci MSP v praktikách duševního vlastnictví a pozvednout důležitost ochrany práv duševního vlastnictví jak při běžném provozu, tak při zavádění inovací a nových technologií. Důraz je kladen na informace o ochraně průmyslových práv a jejich uplatňování ve firmách působících v textilním, kožedělném, obuvnickém a nábytkářském průmyslu. V České republice průzkum probíhal během listopadu 2009 a zaměřil se zejména na MSP podnikající v textilním průmyslu. Celkem se projektu zůčastnili zástupci 6 podniků a to: Vamberecká krajka CZ s.r.o.; Nyklíček a spol. s.r.o.;atron, s.r.o.; BARTOŇ textilní závody a.s.; Danubia spol. s r.o.; VEBA, textilní závody a.s. Výsledky tohoto průzkumu, které zpracuje Úřad průmyslového vlastnictví začátkem příštího roku, budou použity jako podklady pro návrh konkrétních opatření vedoucí ke zlepšení situace v oblasti IPR u malých a středních firem. Připravované publikace V současné době pro Vás rovněž chystáme tyto specializované publikace, které vyjdou v dohledné době. Vyhledávání partnerů pro evropské programy výzkumu a vývoje přehledný informační leták shrnující současné možnosti vyhledávání vhodných partnerů pro projektovou spolupráci v rámcových programech EU a v některých dalších evropských programech podpory výzkumu a vývoje, včetně postupů elektronického vyhledávání. Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) informační publikace určená zájemcům o bližší orientaci v tomto programu a v jeho jednotlivých prioritách a souvisejících možnostech pro MSP a výzkumné organizace. Akce Marie Curie Specifický program Lidé aktualizovaná informační brožura; vyjde v sérii Vademecum 7. RP EU Průvodce 7. rámcovým programem Technologické centrum AV ČR vydalo v listopadu 2009 další brožuru v edici Vademecum 7. rámcového programu EU Průvodce 7. rámcovým programem. Příručka byla připravena jako stručný průvodce pro právě probíhající 7.RP a 7.RP EURATOM. Má 32 stran a je určena pro především pro začátečníky v oblasti rámcových programů. Přináší čtenáři informace o tom, co je vlastně 7.RP, jaká je jeho struktura, jak je rozdělen rozpočet, kdo se do projektů 7.RP může zapojit, jaké typy projektů je možné využít a jaké aktivity je možné v jejich rámci realizovat. Příručka dále poradí, jakým způsobem se do 7. RP projekt podává, jak je hodnocen a kde je možné získat další informace a poradenství. V neposlední řadě podává základní přehled finančních podmínek platných v 7.RP. Elektronickou verzi lze nalézt na stránce 7pr_ pdf, tištěnou verzi Vám na požádání zdarma zašleme 8

9 Dotazník spokojenosti Reprezentujeme celoevropskou síť na podporu podnikání Enterprise Europe Network (www.een.cz), kterou v České republice zajišťuje konsorcium 11-ti partnerů, ve spolupráci s dalšími institucemi z oblasti podpory podnikání a inovací. Naše síť poskytuje informace související s podnikáním na evropském trhu, nabízí poradenství a asistenci v oblasti technologického transferu a inovací a informuje o možnostech finančních dotací, grantů a jiných forem podpory vhodných pro české žadatele. Síť je podpořena z Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace EU a z prostředků MPO ČR. S cílem zlepšit nabídku a kvalitu našich služeb Vás žádáme o vyplnění krátkého dotazníku do Najdete ho pod odkazem Kontakt tel.: Technologické centrum AV ČR, Rozvojová 135, Praha 6 9

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 Brožuru vydává Technologické centrum AV ČR. Vznikla s podporou projektů Národní informační centrum pro evropský výzkum III

Více

ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU

ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU Sedmý rámcový program pro výzkum a vývoj Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Ing. Jakub Pechlát prosinec 2011 Účast praţských subjektů

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Možnosti finančních nástrojů pro podporu vědy, výzkumu a inovací je nemálo, avšak subjekty, které by jich mohly využívat, o nich často nemají dostatek

Více

malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí

malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí Podpora Evropské unie malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí Stručný průvodce 2012 2013 Publikace vznikla za spolupráce Odboru informování o evropských záležitostech

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více

INformační zpravodaj Technologického inovačního centra Zlín. 5 / 07 (červen 2007)

INformační zpravodaj Technologického inovačního centra Zlín. 5 / 07 (červen 2007) > Třetí klastr v regionu založen > 7RP: konzultace s firmou PERA > Mezinárodní transfer technologií > Seminář OPTIMICONu > Další nájemníci PIC > Nástroje podpory pro začínající MSP > Úvěrové a záruční

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Zpracoval: Návrh opatření vzešel ze dvou workshopů konaných ve dnech 20. a 27. února 2012. Prvního workshopu se zúčastnilo 30 a druhého

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013 Tato publikace je spolufinancována Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj beceda fondů Evropské unie 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských fondů Staroměstské náměstí

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ

PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ Gabriela Pokorná Olomouc 2008 1. vydání Publikace byla připravena v rámci projektu

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 TÉMA

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 SRPEN 2014 Obsah OBSAH... 2 1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP...

Více

Newsletter Enterprise Europe Network v ČR

Newsletter Enterprise Europe Network v ČR Newsletter Enterprise Europe Network v ČR číslo 1 - duben 2011 Vydává Technologické centrum AV ČR Co jsme pro Vás připravili: Informace a zajímavosti Vážení čtenáři, rádi bychom Vám představili další číslo

Více

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha sourad@mmr.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 7 1 Název: Plnění funkce podnikatelského inkubátoru Zaměření: Cílové skupiny: Studie je zaměřena na popsání funkcí

Více

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Autoři: RNDr. Marek Blažka RNDr. Miloš Chvojka, CSc. Doposud vydané publikace: 1. Průvodce

Více

SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM (RP7)

SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM (RP7) Evropský výzkum v akci SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM (RP7) Posun evropského výzkumu do popředí zájmů Zavedení nového standardu v evropském výzkumu Sedmý rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj (RP7)

Více