SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Fakulta veřejných politik v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Fakulta veřejných politik v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Opava 2014 Lucie Ovšonková

2 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ústav veřejné správy a regionální politiky Lucie Ovšonková Veřejná správa a regionální politika Živnostenské podnikání v obci s rozšířenou působností Slaný Commercial activities in the municipality with extended powers Slaný Bakalářská práce Opava 2014 Ing. Lucie Kamrádová

3 ABSTRAKT Bakalářská práce řeší problematiku zjednodušení administrativních postupů v živnostenském zákoně a usnadnění vstupu do živnostenského podnikání. Hlavním cílem práce je vytvoření projektu pro začínající podnikatele, který reflektuje aktuální změny v živnostenském zákoně, jež mají vliv na snižování administrativní zátěže podnikatelů v České republice. Teoretická část práce je zejména zaměřena na historický vývoj soukromého podnikání na území České republiky a jeho právní vymezení. V praktické části je vytvořen projekt pro začínající podnikatele, modelové situace a příklady dobré praxe, které usnadní vstup do živnostenského podnikání začínajícím podnikatelům. V závěru jsou shrnuty získané poznatky a zhodnocen cíl práce. Klíčová slova: živnostenský zákon, podnikatel, živnost, živnostenský rejstřík, výpis z živnostenského rejstříku, živnostenský úřad, centrální registrační místo, jednotný registrační formulář

4 ABSTRACT The bachelor thesis addresses the issue of simplification of administrative procedures in the Trade Act and to facilitating the start of a business. The main goal is to create a project for start-up businesses, which reflects the current changes in the trade laws that have an impact on reducing the administrative burden on businesses in the Czech Republic. The theoretical part of the work is mainly focused on the historical development of private business in the Czech Republic and its legal definition. In the practical part of the project is created for aspiring entrepreneurs, model situations and examples of good practice that will facilitate the start of trading for starting entrepreneurs. In the conclusion the lessons learned are summarized and the target of the work is evaluated. Key words: trade Act, entrepreneur, trade, trade Register, exctract from the trade Register, trade office, central registration site, united registration form

5

6 Čestné prohlášení Tuto práci jsem vypracovala samostatně, veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci využila, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Prohlašuji, že elektronická verze práce je shodná s verzí tištěnou. Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v Ústřední knihovně Slezské univerzity v Opavě.

7 Děkuji paní Ing. Lucii Kamrádové, za velmi užitečnou metodickou pomoc, kterou mi poskytla při zpracování mé závěrečné práce. Lucie Ovšonková

8 OBSAH Úvod Historie podnikání na území České republiky Počátek vývoje podnikání na území našeho státu Období od vzniku samostatné Československé republiky Období po druhé světové válce Období po roce Období od roku Období od roku Právní vymezení podnikání Živnostenské podnikání v období od Živnostenské podnikání v období od Plánovaná opatření a dopady pro podnikatele Prodej lihu a lihovin Spotřebitelský ombudsman Charakteristika obvodu s rozšířenou působností Slaný Projekt pro začínající podnikatele Podnikat či nepodnikat? Všeobecné podmínky provozování živnosti Překážky provozování živnosti Kde a jak učinit podání? Členění živností Kdy může podnikatel začít podnikat? Čím se podnikatel prokazuje? Správní poplatky Registrační povinnost na Finančním úřadě Registrační povinnost na správě sociálního zabezpečení

9 4.11 Registrační povinnost na zdravotní pojišťovně Povinnosti vůči ostatním úřadům Modelové situace a příklady dobré praxe Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Hostinská činnost Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Silniční motorová doprava Závěr Seznam použitých informačních zdrojů Seznam zkratek a symbolů Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam příloh Přílohy

10 Úvod Živnostenské podnikání a jeho formování sahá hluboko do minulosti. Zákonem č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu československého byly začleněny dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení do právního řádu tehdejšího nově vzniklého Československého státu. Tato úprava přetrvala až do roku 1965, kdy došlo ke zrušení zákoníkem práce. Ve skutečnosti živnostenské podnikání bylo utlumeno již v roce Právní úprava podnikání se dočkala velice oprávněných změn a to zvláště po revolučním roce 1989, kdy došlo v podstatě ke znovuobnovení živnostenského podnikání v České republice. Živnostenské podnikání je upraveno zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Velmi rychlé přijetí živnostenského zákona v pozdějších letech způsobilo velmi mnoho malých či velkých novelizací. V současnosti živnostenský zákon patří mezi nejvíce novelizované zákony v České republice. K zásadním novelám živnostenského zákona patří novela zákona č. 286/1995 Sb., která velmi uvolnila podmínky pro začínající podnikatele, otevřela nestandardním způsobem možnost podnikat bez patřičné odborné způsobilosti v mnoha směrech. Zákonem č. 356/1999 Sb., byla zjednána jistá náprava. Sjednocení právní úpravy s evropským právem přinesla novela zákona č. 167/2004 Sb., která byla přijata po vstupu České republiky do Evropské unie. Dne bylo schváleno programové prohlášení vlády České republiky, číslo usnesení Tímto opatřením byly zjednodušeny jak podmínky pro vstup do živnostenského podnikání, tak i při průběhu podnikání. V případě, že se bude plnit projekt zjednodušení administrativních postupů, dojde ke zlepšení podnikatelského prostředí v České republice, zároveň se zvýší konkurenceschopnost české ekonomiky. Z tohoto důvodu byl schválen zákon č. 214/2006 Sb., který nabyl účinnosti dne Došlo k vytvoření centrálních registračních míst, jejich funkci vykonávají obecní živnostenské úřady a vytvoření jednotného registračního formuláře, který umožňuje prostřednictvím živnostenského úřadu oznámit určité skutečnosti i na finanční úřad, správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu a úřad práce. Další v řadě velmi významnou novelou živnostenského podnikání byla novela č. 130/2008 Sb., kterou byla ukončeno vydávání živnostenských listů a koncesních listin, místo těchto dokumentů začal být vydáván výpis z živnostenského rejstříku. Zavedla se do živnostenského podnikání jediná živnost volná. Zákonodárná iniciativa nepolevila ani v dalších letech, jelikož nadále pokračují procesy na zjednodušení administrativní zátěže pro podnikatele a to například zákonem č. 155/2010, zákonem č. 169/2010 Sb. Projekt snížení administrativní zátěže pro podnikatele je proces dlouhodobý. Z uvedeného důvodu je živnostenský zákon stále novelizován. 9

11 Listina základních práv a svobod stanoví základní práva a svobody na území České republiky, právo podnikat je zakotvenu ve 26. článku. V České republice je nejčastější a nejrozšířenější způsob podnikání právě živnostenské podnikání. Podnikatel může podle živnostenského zákona podnikat pouze na základě ohlášení nebo žádosti o koncesi. Jakékoli podnikání má možnost se rozvíjet jen za podmínky, že je podporováno státem. Stát může podporovat podnikatele tím, že zlepšuje podnikatelské prostředí nebo i tím, že odstraňuje administrativní překážky, které příliš podnikatele zatěžují. Mezi hlavní priority státu patří u každé další novely živnostenského zákona, rovněž odstranit administrativní překážky pro podnikatele. Živnostenské podnikání upravuje nadmíra právních předpisů, které častokrát až přemrštěnou regulací nepřinášejí žádný účinek. Spíše pro podnikatele představují administrativní a v podstatě i finanční zátěž. Hlavním cílem bakalářské práce je vytvoření projektu (manuálu) pro začínající podnikatele, který bude reflektovat aktuální změny v živnostenském zákoně, jež mají vliv na snižování administrativní zátěže podnikatelů v České republice. Součástí bakalářské práce je pohled do historie podnikání na území České republiky, právní vymezení podnikání, důležité změny, které posunuly vývoj živnostenského podnikání kupředu, charakteristika obce s rozšířenou působností Slaný a její postavení ve Středočeském kraji. Součástí kapitoly je komparace všech obcí s rozšířenou působností z hlediska počtu podnikatelů a počtu pracovníků. Zásadní kapitolu v bakalářské práci tvoří projekt pro začínající podnikatele. Co vůbec začínající podnikatel musí splnit předtím, než začne podnikat, kde a jakým způsobem může učinit podání, jakým způsobem se člení živnosti, od kdy může začít podnikatel podnikat. Mezi často kladené otázky na živnostenském úřadě patří, čím se takový podnikatel prokazuje? Důležitou součástí je nejen podání na živnostenském úřadě, ale i registrace na příslušných úřadech jako je finanční úřad, správa sociálního a zdravotní pojišťovna. Zároveň jsou vytvořeny modelové situace, které jsou zaměřeny na převažující živnosti v obci s rozšířenou působností Slaný. Modelové situace by měly sloužit k tomu, aby podnikatel získal ucelený přehled a v podstatě i návod, jak řešit ohlášení živností nebo žádosti o koncesované živnosti. V teoretické části bakalářské práce byla použita metoda komparace a v praktické části byl vytvořen projekt pro začínající podnikatele. Bakalářská práce vychází z právní úpravy platné k

12 1 Historie podnikání na území České republiky Počátek podnikání sahá až do nejstaršího vývoje lidského společenství. S rozmachem podnikání nastala potřeba jisté regulace a stanovení norem pro podnikání. Existence soukromého, nezávislého a svobodného podnikání v České republice je v současné době brána jako samozřejmost. Doby, kdy podnikatelé nemohli podnikat a veškeré jejich aktivity v podnikání byly trestány nebo dokonce represivně stíhány, nejsou zase tak dávné. Podnikatelé by si měli být vědomi, že mohou podnikat na základě nezcizitelných práv, která jsou jim garantována ústavním pořádkem české republiky. 1 Následující podkapitoly budou věnovány jednotlivým obdobím ve vývoji podnikání. 1.1 Počátek vývoje podnikání na území našeho státu Největší rozvoj řemesel a obchodu byl 10. a 15. století. V tomto období docházelo ke vzniku prvních měst a zvyšoval se prudce počet obyvatel. Města byla považována za řemeslná a obchodní centra. Řemeslníci si ve svých domech zakládali malé podniky. Většinou ve svém domě pracoval sám mistr a jen pár pomocníků. 2 Ve 13. století s vývojem řemesel docházelo i k vytváření prvotních cechů. Největší rozkvět cechovní výroby byl zaznamenán ve 14. století. Cechy se nejdříve objevovaly ve velkých městech a pak se postupně rozšiřovaly i do menších měst. Cech byla v podstatě veřejnoprávní korporace sdružující řemeslníky a živnostníky stejného nebo podobného charakteru podnikání. Mezi hlavní rysy cechů patřila jejich monopolizace. Řemeslo mohli provádět jen členové cechu a tím řemeslníci a živnostníci byly chráněni před konkurencí, která byla nežádoucí. Ve městech a v okruhu cca 1 míle od hradeb mohl vykonávat řemeslo pouze člen cechu. Všichni mistři měli zaručeny shodné podmínky a to jak pro výrobu, tak i pro dobyt produkce. Dále měli přednostní právo k nákupu surovin a zároveň byl vykonáván dozor nad dovozem cizích výrobků na týdenních a výročních trzích. Postupným rozšířením církevních zařízení docházelo k vytváření podmínek pro pobyt poutníků. Z tohoto důvodu docházelo k rozvoji pohostinství. 3 Cechovní předpisy upravovaly činnost cechů. Pravomocí cechů bylo zejména hlídání cen, kontrola množství mistrů, tovaryšů a stanovování velikosti produkce. V čele každého cechu byl cechmistr, který dohlížel na ceny, kvalitu výrobků, spravoval cechovní majetek a dbal na dodržování cechovních předpisů. 4 1 OUTLÁ, Anna a kolektiv. Veřejnoprávní aspekty podnikání. Plzeň 2012, s FOLVARČNÁ, Andrea. Malé a střední podnikání. Ostrava 2005, s KADLECOVÁ, Marta. Dějiny českého soukromého práva. Plzeň 2007, s FIALA, Josef. Živnostenské podnikání. Brno 1993, s

13 Od 16. století usilovali panovníci o získání kontroly nad cechy. Vydávali mzdové a cenové předpisy. K podstatnému omezení činnosti cechů došlo zejména v 18. století a to obzvláště vlivem merkantilistů. 5 V době pobělohorské začal velký rozvoj manufaktur. Manufakturní výroba měla propracovanou dělbu práce a byla orientovaná na strojní výrobu. Tovární velkosériová výroba začala potlačovat význam řemeslné výroby. 6 Předpisy o množství a cenách se postupem času staly překážkou růstu výroby. Úřad cechovního inspektora vznikl v roce 1831 a v jeho kompetenci bylo vykonávat dozor nad činností cechů. Rovněž byl vydán generální cechovní patent. V roce 1839 na něj navázaly cechovní artikuly. 7 Mezi další omezení cechovní správy patřilo oficiální stanovení množství tovaryšů i mistrů. Začalo docházet k úpadku cechovních organizací. Postupujícím rozvojem byla cechovní soustava postupně nahrazena soustavou koncesní. K definitivnímu zrušení cechovního zřízení došlo v roce 1860, kdy byl vydán Císařský patent č. 227/1859 ř. z., kterým se vydal řád živnostenský. 8 V Českých zemích se stal živnostenský řád hlavním právním předpisem živnostenského podnikání. Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi byl v platnosti živnostenský zákon č. 259/1924 Sb. 9 Živnostenský řád se vztahoval na veškerá živnostensky provozovaná zaměstnání. Osoba provozující určitou zamýšlenou, pravidelnou, usměrňovanou, k výdělku směřující, na vlastní vrub a nebezpečí provozovanou činnost byla považována za živnostníka. 10 Více než sto let zůstal živnostenský řád základním právním předpisem, k definitivnímu zrušení došlo dne zákoníkem práce č. 65/1965 Sb Období od vzniku samostatné Československé republiky Zákonem č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatné Československého státu byly do právního systému nově vzniklého státu začleněny doposud platné říšské a zemské zákony. 12 Československo po první světové válce převzalo veškerý hospodářský potenciál, který byl vybudován za období Rakouska-Uherska. Podmínky a to zejména ekonomické byly nejliberálnější v celé tehdejší Evropě. Byl kladen velký důraz na podporu drobného podnikání, stát a státní správa zasahovala do soukromého podnikání jen velmi málo. Tehdejší 5 Hlavní myšlenkou merkantilistů bylo prosazování zásahů státu do ekonomiky. V habsburské monarchii spočíval v zákazu vývozu surovin do zahraničí, podpora dovozu nedostatkových surovin a rozšiřování průmyslové výroby. 6 RYDVALOVÁ, Petra. Malé a střední podnikání v podmínkách České republiky. Liberec 20ll, s Cech mohl být založen pouze se souhlasem státu. 8 FIALA, Josef. Živnostenské právo. Brno 1994, s TRÁVNÍČEK, Jiří, TRÁVNÍČEK, Zdeněk. Živnostenský zákon komentář. Praha 1991, s KADLECOVÁ, Marta. Dějiny českého soukromého práva. Plzeň 2007, s TRÁVNÍČEK, Jiří, TRÁVNÍČEK, Zdeněk. Živnostenský zákon komentář. Praha 1991, s PELIKÁNOVÁ, Radka, et al. Commercial law in the Czech Republic. London 2010, s

14 Ministerstvo obchodu, průmyslu a živností upravovalo pouze určitá pravidla pro podnikání, do vlastního hospodaření podniků, obchodního podnikání nebo výroby nezasahovalo. 13 Hospodářská politika se začala formovat hned po vzniku samotného Československého státu v roce I přesto, že se musela vypořádat s důsledky první světové války, rozpadu monarchie, překonání důsledků velké hospodářské krize třicátých let a ataky nacistického Německa, které ohrožovali republiku, podporovala velmi vhodně dynamiku hospodářského růstu. 14 Drobné podnikání za první republiky tvořilo velmi podstatnou část ekonomiky. Působil zde soukromý sektor s klasickým tržním systémem, který měl úspěšně rozvinutou demokracii v západním stylu. Československo patřilo ve třicátých letech k 15 nejprůmyslověji rozvinutým zemím světa a bylo schopno konkurovat vysoce industrializovaným státům Evropy. 15 Československo se nevyhnulo hospodářské krizi na počátku třicátých let. Toto období znamenalo velké omezení podnikání, velký krach drobných živnostníků, ztráta pracovních příležitostí a masovou nezaměstnanost. Měnové a úvěrové změny vyvolaly ztrátu v tržní systém. Začal růst státních zásahů do ekonomiky. K překonání krize pomohla zbrojní výroba, kterou podporoval stát a to zejména i v souvislosti se sílícím ohrožením státu. Stát se snažil vyrovnávat poptávku a nabídku, přijímal opatření ke snižování nezaměstnanosti, reguloval ceny a z důvodu ochrany vnitřního trhu zakazoval zakládat nové podniky. 16 Počátkem Mnichova začal značný úpadek ve vývoji soukromého podnikání, pokračoval úplným zrušením této činnosti, které bylo obnoveno až v roce Podepsáním Mnichovské dohody v roce 1938 a okupaci českých zemí bylo hospodářství naprosto podřízeno válečným a politickým potřebám. Ačkoliv totalitní režim deformoval hospodářské vztahy a podřídil celé hospodářství válečnému systému, nebylo potlačeno soukromé vlastnictví, na rozdíl od pozdější totality socialistické. 17 Vývoj soukromého podnikání velmi klesl v období 2. světové války, kdy na našem území vzniklo státní zřízení Protektorát Čechy a Morava. 18 Přešlo se z hospodářství mírového na hospodářství válečné. Počátkem roku 1939 byla ve všech větších zbrojních podnicích zavedena nucená správa. 19 Veškerá průmyslová výroba byla orientovaná pouze na produkce válečného materiálu pro fašistickou německou armádu PETŘÍČEK, Václav. Vývoj podnikatelského prostředí v České republice. Praha 2006, s Tamtéž, s KORÁB, Vojtěch. Drobné podnikání. Brno 2006, s PETŘÍČEK, Václav. Česká podpora podnikání v evropském kontextu. Praha 2007, s Tamtéž, s Poldovka, Zbrojovka Brno, Škodovka, Vítkovické železárny. 20 RYDVALOVÁ, Petra. Malé a střední podnikání v podmínkách České republiky. Liberec 2011, s

15 1.3 Období po druhé světové válce Krátce po skončení druhé světové války znamenalo pro soukromé podnikatele na velmi krátkou dobu obnovení prvorepublikových ekonomických a politický tradic, zvyklostí a to včetně tržního systému. Vnější poválečná geografická a politická situace neumožnila další přirozený rozvoj. Až do roku 1948 zde panovalo období, kdy docházelo k nárůstu regulace a redukci soukromého podnikání. 21 Hospodářská soustava začala směřovat k vybudování sociálního státu. Opatření v hospodářské oblasti se týkala znárodnění průmyslu a pozemkové reformy. Tím započaly procesy směřující k vybudování národohospodářské soustavy, která byla označovaná jako hospodářská demokracie. Hospodářská demokracie počítala s velkými zásahy státu do hospodářské oblasti. Pro řízení ekonomiky chtěla využít nástroje plánovaného hospodářství. 22 V únoru 1948 se dostala k moci Komunistická strana Československa. V Následujícím čtyřicetiletém období došlo k přerušení dalšího přirozeného vývoje tržní ekonomiky. Vytvořila se nová koncepce živnostenského podnikání, která se vyznačovala likvidační tendencí se zneužitím živnostenské správy ke komunistickým cílům. Komunistická strana Československa odejmula živnostenským organizacím jejich pravomoc a přenesla je na Národní výbory. Zájmy národních výborů směřovaly proti zájmům a existenci soukromého sektoru a živnostníků. 23 Počáteční likvidace soukromého podnikání v centrálně plánované a řízené ekonomice byla zpočátku tak strašně rychlá, že již na počátku padesátých let bylo zlikvidováno úplně soukromé podnikání a soukromý podnikatelský sektor zde neexistoval Období po roce 1989 Politické a ekonomické změny si vyžádaly velké změny v oblasti právního systému. 25 Zásadní změny v oblasti živnostenského podnikání přinesl až vývoj po roce 1989, kdy došlo k pádu komunistické vlády a k radikálním změnám. Jeden z hlavních cílů ekonomické demokratizace a reformy života společnosti bylo znovuobnovení soukromého podnikání. 26 Zákonná úprava živnostenského podnikání navázala na tehdejší zásady úprav živnostenského podnikání, které platily do roku 1948, formálně až do roku 1965, kdy bylo soukromé podnikání zrušeno zákoníkem práce. Od roku 1965 až do roku 1989 živnostenská 21 PETŘÍČEK, Václav. Česká podpora podnikání v evropském kontextu. Praha 2007, s MAREK, Pavel. České živnostnictvo Likvidace živnostníků, řemeslníků a obchodníků v českých zemích. Brno 2006, s Tamtéž, s RYDVALOVÁ, Petra. Malé a střední podnikání v podmínkách České republiky. Liberec 2011, s PELIKÁNOVÁ, Radka, et al. Commercial law in the Czech Republic. London 2010, s TRÁVNÍČEK, Jiří, TRÁVNÍČEK, Zdeněk. Živnostenský zákon komentář. Praha 1991, s

16 úprava úplně chyběla. Regulace byla prováděna jinými právními nástroji, ve kterých se nemohl uplatnit soukromý sektor. Postupem času se ukázalo, že tento stav je neudržitelný. Teprve rok 1989 vytvořil předpoklady pro novou právní úpravu živnostenského podnikání. 27 Živnostenský zákon byl schválen dne Teprve přijetím živnostenského zákona došlo u nás k uskutečnění zásady rovnosti vlastníků a svobody podnikání, tak jako v zemích s tržní ekonomikou. Zákonem o živnostenském podnikání byl nahrazen zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů 28. Většina novel promítla do živnostenského zákona změny zvláštních právních předpisů, ale nebyla narušena celková koncepce zákona. Živnostenský zákon upravuje jen základní podmínky podnikání, neobsahuje ustanovení, která by regulovala provozování všech živností. Pouze u některých živností požaduje splnění odborné způsobilosti. Předpokládá se, že výkon ostatních činností bude regulován příslušnými právními předpisy Období od roku Soustava živnostenských úřadů představuje velmi významnou součást veřejné správy zabezpečující výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání. 30 Veřejnou správu v oblasti živnostenského podnikání zajišťovalo od roku celkem 513 živnostenských úřadů. 408 obecních živnostenských úřadů, které vykonávaly správu pro živnosti volné 31 a 76 okresních živnostenských úřadů (tzv. referáty okresních úřadů), které vykonávaly správu pro živnosti řemeslné, vázané, koncesované a živnosti provozované průmyslovým způsobem. Okresní živnostenské úřady byly zároveň pověřeny vedením živnostenského rejstříku. 32 Na území hlavního města Prahy bylo zřízeno 27 živnostenských odborů, které vykonávaly správu pro všechny živnosti. 33 Živnostenský odbor Magistrátu hlavního města Prahy, který rozhodoval o odvoláních proti rozhodnutím odborů na území hlavního města Prahy, dohlížel na jejich činnost a vedl živnostenský rejstřík. 34 Živnostenský úřad České republiky, vykonával metodickou a koordinační činnost, rozhodoval o odvoláních, které vydali okresní živnostenské úřady, a vedl ústřední evidenci podnikatelů. 27 HORZINKOVÁ, Eva, URBAN, Václav. Živnostenský zákon a předpisy související s komentářem. Praha 2013, s DĚDIČ, Jan, KŘÍŽ, Radim. Zákon o živnostech (živnostenský zákon). Zlín 1991, s HORZINKOVÁ, Eva, URBAN, Václav. Živnostenský zákon a předpisy související s komentářem. Praha 2013, s MATES, Pavel. Stát a právní stát, základní pojmy. In Kadeřábková, Jaroslava, Mates, Pavel, Wokoun, René. (ed). Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Plzeň 2004, s Nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady. 32 Zákon č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících. 33 Zákon č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze. 34 Tamtéž. 15

17 V každém okresním městě byly do zřízeny 2 živnostenské úřady - obecní živnostenský úřad 35 a okresní živnostenský úřad. 36 Pokud chtěl podnikatel ohlásit volné živnosti a rovněž řemeslné, vázané a koncesované, bylo nutností, aby zavítal na oba zmíněné úřady. Úřady leckdy od sebe byly vzdáleny i několik desítek kilometrů, které musel podnikatel absolvovat. Z důvodu, že ke konci roku 2002 došlo k ukončení činnosti okresních úřadů, byla přesunuta agenda okresního živnostenského úřadu na obecní živnostenský úřad. 1.6 Období od roku 2003 Dne přestaly fungovat okresní úřady, 37 ke stejnému datu byly nově vytvořeny krajské úřady. 38 Obecní živnostenské úřady převzaly od veškerou agendu, která do té doby spadala jen do kompetence okresních živnostenských úřadů. Od je v České republice celkem 227 obecních živnostenských úřadů (205 živnostenských úřadů na obcích s rozšířenou působností, 22 živnostenských úřadů na pověřených městských částí hlavního města Prahy), 14 krajských živnostenských úřadů a Živnostenský úřad České republiky, jeho činnost vykonává Ministerstvo průmyslu a obchodu. Obrázek č. 1 Živnostenské úřady v České republice Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor živností, vlastní zpracování Obecní živnostenské úřady vykonávají činnosti v rozsahu stanoveném zákonem o živnostenském podnikání 39 týkající se všech živností, vedou živnostenský rejstřík, 35 Z pohledu registrace živností ohlašování pouze volných živností. 36 Z pohledu registrace živností ohlašování řemeslných, vázaných a koncesovaných živností. 37 Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením okresních úřadů. 38 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení). 16

18 zabezpečují dozorovou činnost nad dodržováním povinností vyplývajících ze zákona o ochraně spotřebitele, 40 plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zajišťují činnost centrálních registračních míst. Krajské živnostenské úřady koordinují, kontrolují, metodicky vedou obecní živnostenské úřady ve vlastním správním obvodu. Provádějí kontrolu obecních živnostenských úřadů ve svém správním obvodu a rozhodují o odvolání proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů 41. Živnostenský úřad České republiky doposud nebyl vytvořen a jeho funkci zastává odbor živností Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. 42 vypracovává koncepce ve sféře živnostenského podnikání. Koordinuje, kontroluje a metodicky vede činnost krajských živnostenských úřadů. Je odvolacím orgánem proti rozhodnutím, které vydaly krajské živnostenské úřady. Zároveň je správcem živnostenského rejstříku. Může nařídit, tak jako krajské živnostenské úřady provedení kontroly na úseku živnostenského podnikání. Obecní a krajské živnostenské úřady vykonávají činnosti na úseku přenesené působnosti. Zaměstnanci, kteří jsou zařazeni do živnostenských úřadů, mají povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se při své činnosti dozvěděli. 43 V roce 2011 Ministerstvo vnitra zpracovalo analýzu aktuálního stavu veřejné správy, předmětem zprávy, je že jednotlivé resorty státní správy začaly pozměňovat hierarchii podřízených ve svém území bez jakéhokoliv ohledu na výkon spojeného modelu veřejné správy. Záměrem Ministerstva průmyslu a obchodu je snaha vytvořit nový Živnostenský úřad České republiky, 14 regionálních pracovišť v krajských městech a územní detašovaná pracoviště v okresních městech. 39 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). 40 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 41 Do rozhodoval o odvolání proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů okresní živnostenský úřad, proti odvolání proti rozhodnutím okresních živnostenských úřadů rozhodovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. 42 PRŮCHA, Petr. Lexikon správní právo. Ostrava 2002, s odst. 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech. 17

19 2 Právní vymezení podnikání Podnikání je v současné době celosvětovým fenoménem. Pro všechny země podnikání znamená nezanedbatelné přínosy. Přispívá k hospodářskému růstu, zároveň má rozvoj podnikání velký přínos pro ekonomiku. Dalším významným přínosem je vytváření nových pracovních míst. K tvorbě nových pracovních míst stále více přispívají malé firmy. Nejen, že drobní živnostníci zaměstnávají nezaměstnané, ale často začínají sami podnikat z toho důvodu, že sami nemohli najít vhodné zaměstnání. Ačkoliv tento typ podniků nevytváří velké množství pracovních míst, je dobré, že tyto podniky vznikají, jelikož snižují nezaměstnanost a zároveň podporují konkurenceschopnost země. Podnikáním jsou vytvářeny nové inovace a technologické změny a tím se zvyšuje produktivita. Pokud je vytvářen větší konkurenční tlak na ostatní firmy musí rovněž zavádět různá zlepšení nebo inovace. Prostřednictvím podnikání se zároveň vyrovnává poptávka a nabídka. 44 Podnikání je bezesporu velmi důležité pro společnost. Jak ale vymezit podnikání a koho lze označit za podnikatele? Podnikání je například proces, kterým jedinci využívají veškeré příležitosti, bez ohledu na zdroje, které mají v danou chvíli k dispozici. Tato definice vyzdvihuje sílu podnikatele, který dokáže sledovat svoji podnikatelskou ideu i v tom případě, kdy nemá k dispozici dostatek finančních zdrojů. Pokud je tím pravým podnikatelem, dokáže peníze sehnat. 45 Podnikání lze definovat i jako činnost, která v sobě zahrnuje určité znaky, které musí být naplněny současně 46 a které umožňují identifikovat, zda určitá činnost je podnikatelská či nikoliv. Pojem živnostenské podnikání je pojem užší než pojem podnikání. Živnostenským podnikáním je potřeba rozumět pouze podnikatelské činnosti, které jsou vykonávány v rámci živností. 47 Právo podnikat je v České republice zakotveno v Listině základních práv a svobod. Každý občan má právo podnikat a provozovat i jinou hospodářskou činnost. 48 Právní úprava podnikání byla do konce roku 2013 vymezena zejména obchodním zákoníkem, dále živnostenským zákonem a zvláštními zákony 49, které upravují podmínky 44 LUKEŠ, Martin, JAKL, Martina. Podnikání v České republice. Praha 2012, s STEVENSON, Howard, JARILLO, Jose, Carlos. A paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management. Strategic Management Journal. Chichester: John Wiley & Sons, 1990, Vol. 11, Special Issue, Summer, s Samostatnost, soustavnost, činnost podnikatele prováděna na vlastní jméno, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku. 47 SALACHOVÁ, Bohumila. Právo v podnikání. Ostrava 2012, s Zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky. 49 Zvláštní zákony upravují například činnost lékařů, znalců a tlumočníků, auditorů, daňových poradců, zprostředkování zaměstnání. 18

20 podnikání činností vyloučených ze živnostenského zákona. Pro podnikání jsou důležité i další právní předpisy, které upravují oblast účetnictví, daní a ostatních odvodů, ochrany spotřebitele a bezpečnosti práce. Mezi základní a nejdůležitější předpisy upravující podnikání patří živnostenský zákon 50 a do konce roku 2013 též obchodní zákoník. Obchodní zákoník definoval pojmy podnikatel, podnikání, obchodní majetek, obchodní firma a jiné. Upravoval také označování obchodní listin, výši základní kapitálu, druhy obchodních společností, podmínky vzniku a zániku obchodních společností. Částečně se obchodní zákoník vztahoval i na hospodářskou soutěž v případě, že se jí účastní i jiné osoby než podnikatelé. Obchodním zákoníkem se řídilo i závazkové právo. 51 Nicméně obchodní zákoník neupravoval podmínky, za kterých se fyzická anebo právnická osoba může stát podnikatelem. Od došlo ke zrušení obchodního zákoníku, 52 a to v podstatě bez náhrady. Část úpravy obchodního zákoníku přešla do nového občanského zákoníku 53 a část byla nenávratně zrušena. Část obchodního zákoníku, která je věnována družstvům, osobním a kapitálovým společnostem nově převzal zákon o obchodních společnostech a družstvech. 54 Nový občanský zákoník nahradil několik desítek právních předpisů, které doposud upravovali jednotlivé části života. Tím, že začal platit nový občanský zákoník a zákon o obchodních společnostech a družstvech, došlo k řadě nových skutečností, které rovněž sníží administrativní zátěž podnikatelů. Mezi velmi významné změny patří změna základního kapitálu u společnosti s ručním omezeným, nově bude stačit vklad společníka ve výši 1 Kč. Zrychlení zahájení podnikatelské činnosti přinese zejména zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 55 spočívající v tom, že nově budou moct do veřejného rejstříku zapisovat i notáři, v případě, že nová zapisovaná skutečnost bude mít podklad v notářském zápise. Základním pramenem nového občanského zákoníku byl vládní návrh občanského zákoníku z roku 1937, který kvůli událostem, které následovaly po Mnichovské dohodě, nebyl přijat. Nový občanský zákoník oproti obchodnímu zákoníku, který platil do konce roku, 2013 nevymezuje podnikání jako takové. Nicméně nový občanský zákoník definuje, kdo je podnikatel. Ten, kdo samostatně na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Kromě toho se za podnikatele považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské oprávnění nebo jiné oprávnění podle jiného právního předpisu. 50 RYDVALOVÁ, Petra. Malé a střední podnikání v podmínkách České republiky. Liberec 2011, s odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 52 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 53 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 54 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 55 Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. 19

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě I. Dnem 01.06.2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále též

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva Ekonomika Změna a zánik živnosti Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk 1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk Klíčová slova Podnikání, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, fyzická osoba, právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel,

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23 Obsah Úvod... III 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 1.1 SOUSTAVNÁ ČINNOST...4 1.2 SAMOSTATNOST PROVOZOVANÉ ČINNOSTI...5 1.3 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI VLASTNÍM JMÉNEM...6 1.4 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST...8

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Zákon o živnostenském podnikání Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku, Praha T+ www.mpo.cz 2 Ministerstvo průmyslu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 3. PRÁVNÍ FORMY OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku, Praha T+ www.mpo.cz 2 Ministerstvo průmyslu

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky)

ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky) ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky) 7. Živnost 2 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,

Více

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ)

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) ZFO Potvrzení přijetí č. jednací... Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 1) Fyzická osoba

Více

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání CESKÁ REPUBLIKA Rámcové podmínky pro podnikání Karlovy Vary 31.5.2005 Podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním upravuje zákon c.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

PODNIKÁNÍ DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

PODNIKÁNÍ DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_19 Název materiálu: PODNIKÁNÍ DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podnikání jednotlivců

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova: živnost, Živnostenský

Více

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

Začínáte? Zakládání s.r.o. krok za krokem. Příručka pražského podnikatele. (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným)

Začínáte? Zakládání s.r.o. krok za krokem. Příručka pražského podnikatele. (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným) Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Zakládání s.r.o. krok za krokem (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným) Začínáte? Příručka

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Základy podnikání. Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. (celkem 146 změn od roku 1992) Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Téma č.

Základy podnikání. Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. (celkem 146 změn od roku 1992) Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Téma č. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Téma č. 1 PROJEKT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY KARVINÁ Zvýšenou odpovědností k vzájemné spokojenosti Reg. Č. CZ.1.07/3.1.00/50.0177 Základy podnikání Živnostenský zákon

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

kapitola I Převodové tabulky

kapitola I Převodové tabulky I. kapitola I Převodové tabulky Převodové tabulky mezi ustanoveními dosavadních právních předpisů a stavem po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014 Vypracoval kolektiv autorů legislativního odboru

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Ekonomika Právní formy podnikání v ČR. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Právní formy podnikání v ČR. Ing. Ježková Eva Ekonomika Právní formy podnikání v ČR Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro právnické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro právnické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro právnické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání.

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb. v platném znění) provozování

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

Živnostenské podnikání obecný úvod do problematiky

Živnostenské podnikání obecný úvod do problematiky Živnostenské podnikání obecný úvod do problematiky Co je živnostenský rejstřík? Živnostenským rejstříkem se podrobně zabývá 60 živnostenského zákona. V jeho smyslu je živnostenský rejstřík informačním

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Ing.Lenka Vlasáková 2 Ing.Lenka

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

PRÁVO V PODNIKÁNÍ. Bohumila Salachová. 2. aktualizované vydání. KEY Publishing s.r.o. Ostrava

PRÁVO V PODNIKÁNÍ. Bohumila Salachová. 2. aktualizované vydání. KEY Publishing s.r.o. Ostrava PRÁVO V PODNIKÁNÍ Bohumila Salachová 2. aktualizované vydání KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2012 1 Recenzoval: doc. JUDr. Martin Janků, CSc. Bohumila Salachová 2012 ISBN 978-80-7418-148-1 Obsah 1. Podnikání

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109

Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109 Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU Ekonomie rozlišuje tři základní ekonomické subjekty: domácnosti; firmy; stát. Z tohoto hlediska právo

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Definice, podmínky a překážky provozování živnosti, Definice, podmínky a překážky provozování živnosti, provozovna

Definice, podmínky a překážky provozování živnosti, Definice, podmínky a překážky provozování živnosti, provozovna Definice, podmínky a překážky provozování živnosti, Definice, podmínky a překážky provozování živnosti, provozovna STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice,

Více

Přinášíme přehled některých nejvýznamnějších změn:

Přinášíme přehled některých nejvýznamnějších změn: A. Živnostenský zákon novelizován Dne 01.07.2008 vstoupila v účinnost očekávaná velká novela živnostenského zákona, a to zákon č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

M e t o d i c k ý materiál

M e t o d i c k ý materiál M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra (připraveno ve spolupráci s Ministerstvem financí) K obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za provoz systému

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce

Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce KAPITOLA 3 Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce 3.1 Povolení k výkonu činnosti fyzické osoby Právní úprava: 4 odst. 1, 2, 3, 6 odst. 1, 3, 4, 5, 7,

Více

3 SPRÁVCI DANÍ A OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA SPRÁVĚ DANÍ

3 SPRÁVCI DANÍ A OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA SPRÁVĚ DANÍ 3 SPRÁVCI DANÍ A OSOBY ZÚČASTNĚNÉ NA SPRÁVĚ DANÍ Tato kapitola bude pojednávat o osobách, bez kterých by správa daní byla nemyslitelná. První část kapitoly je věnována správcům daně, jejich působnosti

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim06 Vypracoval, Dne

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Jak si založit živnost?

Jak si založit živnost? Jak si založit živnost? Návštěva (centrální registrační místo) CRM a vyplnění JRF (jednotný registrační formulář Dále doložit: -výpis zrejstříku trestů ČR (nesmí být starší 3 měsíců, není-li přiložen kžádosti,

Více

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. ROZBOR: Postavení občanského sdružení a postavení obecně prospěšné společnosti (v současné právní úpravě i ve světle nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014) I. Občanské sdružení: Úprava občanského

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Právní dokumenty v cestovním ruchu Téma Ročník Autor

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o státním občanství některých bývalých československých státních občanů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 46/2006 Sb. Změna: 142/2012 Sb. Parlament ve snaze zmírnit

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2014 Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Účelem tohoto vnitřního předpisu je poskytnutí základních informací

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více