PROJEKT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT 2006-2008. www.ekonomservis.cz/podnikatel"

Transkript

1 PROJEKT

2

3 BÝT PODNIKATELEM VERSUS BÝT ZAMĚSTNANCEM?! POMÁHÁME NASTARTOVAT ZMĚNU BUDOUCNOSTI SMĚREM K PODNIKÁNÍ PROJEKT CZ / /2810 PRVNÍ KROK DO PODNIKÁNÍ KVĚTEN 2008

4 OBSAH: 1. Slovo úvodem 3 2. Představení projektu 4 3. Realizace a zhodnocení výsledků projektu 8 4. Vybrané názory účastníků projektu Vyjádření partnerů O realizátorovi Závěr Realizační tým 23

5 Vážené dámy a vážení pánové, Slovo úvodem účastníci projektu začínající podnikatelé, zástupci veřejné správy i samosprávy, všichni, kteří jste se s námi setkávali při realizaci projektu První krok do podnikání dovolte mi, abych Vám jménem všech realizátorů projektu poděkoval za spolupráci, díky které se nám podařilo projekt připravit, realizovat a dovést do úspěšného konce. Zvláštní poděkování pak patří Úřadu práce v Přerově a společnosti KAZUIST, spol. s r.o., bez kterých jako partnerů našeho projektu, by nebylo možné v plánovaném rozsahu všechny aktivity realizovat. Dlouholetou součástí našich aktivit je i vzdělávání pro občany připravující se na podnikání, příprava jejich podnikatelských plánů, žádostí o dotace z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti, vedení jejich prvních kroků v nově založené firmě a také pomoc při zajištění bezúročných úvěrů z programu START. Když se objevila možnost pomoci těmto začínajícím podnikatelům i prostředky z Evropského sociálního fondu, byla volba cílové skupiny projektu i jeho jednotlivých aktivit poměrně jasnou záležitostí. Přidáme-li k tomu některé postupy a metody, které v rámci předchozích aktivit vyvinula společnost Kazuist, spol. s r.o., pak byl celý projekt na světě a jsme rádi, že zaujal i ty, kteří rozhodovali o jeho financování z veřejných zdrojů. Ing. František Schröpfer jednatel společnosti, manažer projektu Před vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004 se naše společnost RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s. r. o. připravovala pomoci malým a středním podnikatelům při získávání dotačních prostředků na jejich rozvojové programy. Nepředpokládali jsme, že budeme realizovat vlastní projekty zaměření naší činnosti bylo spíše do oblasti podpory jiných subjektů při přípravě a realizaci jejich rozvojových projektů. Tomu odpovídalo i naše soustředění se na oblast poradenství v ekonomice, účetnictví a daních, doprovázené přípravou podnikatelských plánů a krátkodobými vzdělávacími aktivitami v odbornosti firmy. 3

6 Představení projektu Olomoucký kraj patří v České republice ke krajům s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. V polovině roku 2005, kdy tento projekt vznikal, dosahovala míra nezaměstnanosti v okresech Přerov 12,3 %, Olomouc 9,5 % a Prostějov 8,7 %. Souhrnně bylo v evidenci úřadů práce těchto okresů téměř 25 tisíc uchazečů o zaměstnání. Zejména některé skupiny osob obtížně hledají práci - absolventi bez praxe, lidé dlouhodobě bez práce, ženy po mateřské dovolené, osoby nad 50 let, osoby se zdravotními komplikacemi atd. Takových skupin je v evidenci úřadů práce v Olomouckém kraji celá řada. Ztráta zaměstnání může způsobit u některých nezaměstnaných tendence zůstat při dlouhodobé nezaměstnanosti na sociálních dávkách, osoby ztrácejí pracovní návyky a v horších případech může docházet i ke ztrátě sebevědomí. Určitou možností jak se seberealizovat a odbourat tato rizika, je začít vlastní podnikání. Podpora vzniku malých a středních podniků je jedním z významných cílů většiny národních i evropských strategických dokumentů. Společnost RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o. měla příležitost se podílet na realizaci projektu Na vlastní nohy v Moravskoslezském kraji. Díky této projektové zkušenosti a vytvořeným podpůrným nástrojům a metodikám vznikl ve společnosti RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o. vlastní projekt První krok do podnikání. Potřeba tohoto projektu vyplynula ze situace na trhu práce, kdy pro začínající podnikatele v Olomouckém kraji neexistovala komplexní nabídka servisu před zahájením podnikání doprovázeného poradenskými a informačními službami. V rámci grantového schématu Podpora aktivní politiky zaměstnanosti financovaného z Evropského sociálního fondu byla v druhém kole výzvy v září 2005 podána žádost o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, opatření 1.1. Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání. Podpisem Dohody o poskytnutí příspěvku s Úřadem práce v Olomouci byla v prosinci 2005 zahájena realizace projektu První krok do podnikání č. CZ / /2810. Datum ukončení projektu bylo naplánováno k 31. lednu Pozitivním vývojem událostí, zejména v důsledku průběžného dobrého hodnocení projektu, však došlo k prodloužení jeho realizace až do 31. července Hlavním smyslem projektu bylo vytvoření nových pracovních míst sebezaměstnáním. Noví podnikatelé multiplikovaně pomohou vytvořit další pracovní místa v regionu a tím napomoci při snižování nezaměstnanosti v kraji. Podpůrným cílem projektu bylo zajištění informovanosti začínajících podnikatelů a rozšíření vzdělání pomocí rekvalifikačního kurzu Základy podnikání. Komplexní pomoc při zahájení vlastního podnikání cílových skupin uchazečů a zájemců o zaměstnání byla řešena několika realizačními fázemi. 4

7 Celý průběh realizace projektu by se dal přirovnat k trychtýři, do kterého v počátečním stádiu vstupuje řada potencionálních zájemců o podnikání. Po postupném seznamování se s problematikou podnikání jejich počty řídnou, až v konečné fázi projektu z něj vystupují účastníci projektu připravení realizovat svoji podnikatelskou myšlenku. fáze INFORMAČNÍ fáze MOTIVAČNÍ Model podpory MSP letáky, info, workshop motivační programy, diskuse, databáze inspirací, dobré příklady Zastavme se v tuto chvíli u jednotlivých fází (částí) projektu: Informační fáze: V první fázi realizace projektu byla velmi cenná pomoc ze strany spolupracujících úřadů práce v Prostějově, Olomouci a zejména z Úřadu práce v Přerově, který byl oficiálním partnerem projektu. Pracovníci ÚP vytipovali z evidence nezaměstnaných osoby, které měly potenciální zájem začít s vlastní podnikatelskou činností. Po vytipování vhodné skupiny osob realizátor projektu uskutečnil na úřadech práce několik hromadných informačních schůzek, na kterých byli uchazeči o zaměstnání podrobně seznámeni s informacemi o projektu a jeho výhodách v případě zapojení se do něho. Za účelem plošného zajištění realizace do téměř celého Olomouckého kraje byla v bývalých okresních městech Přerov, Prostějov, Olomouc vytvořena tzv. Start business centra (dále jen SBC), která jako poradenská a vzdělávací místa mohla poskytovat potřebné spektrum služeb pro znevýhodněné skupiny v jednotlivých regionech. fáze PŘÍPRAVNÁ fáze PODNIKÁNÍ SRP, IdKP, všechny databáze, autoporadenství, diskuse kurz ZP, virt. firma, PAP, diskuse ZP SRP IdKP PAP kurz Základy podnikání poradenský nástroj Start a rozvoj podnikání poradenský nástroj Identifikace kompetencí podnikatele Program asistovaného poradenství Motivační fáze: Někteří uchazeči o zaměstnání nebyli před vstupem do projektu plně rozhodnuti začít podnikat nebo měly jen povrchní představy o podnikání. Zejména pro tyto potencionální účastníky projektu byla určena fáze zahrnující Motivační workshop v délce 3 dnů. Na něm byla s psychology zaměřenými na práci se znevýhodněnými skupinami na trhu práce řešena problematika nedůvěry ve vlastní schopnosti, komunikace s potencionálními obchodními partnery a zaměstnanci v rámci podnikání, sebeprezentace, asertivita apod. Cílem workshopu bylo odstranění vnitřních bariér a podpora sebevědomí za účelem motivace k podnikavosti. Výstupem z této aktivity bylo rozčlenění účastníků workshopu na ty, které skutečně mají předpo- 5

8 klady k samostatné podnikatelské činnosti a na zbývající, kteří se jako osobnosti na podnikání nehodí, ale alespoň se připravili na další jednání při získávání zaměstnání. Pro snadnou práci se skupinou osob byl zvolen maximální počet účastníků workshopu na 12. Fáze přípravná: Uchazeči o zaměstnání, kteří prošli předchozími fázemi, se postupně dostávali k základním informacím o podnikání. Ve workshopu Podnikatelského minima, který trval 2 dny, si všichni účastníci mohli prověřit svou podnikatelskou myšlenku. Prostřednictvím PC programů a internetových portálů se účastníci simulovaně seznámili s potenciálními problémy v podnikání. V mnoha případech došlo k ujasnění předmětu podnikatelské činnosti, seznámení se základní problematikou prostorových, finančních a odbytových nároků podnikatelských aktivit. Výhodou této fáze projektu byla osobní konzultace různých problémů při přípravě podnikání s lektorem workshopu. Právě z důvodu individuálního přístupu k účastníkům byl zvolen optimální počet 10 účastníků v jednom workshopu. V několika případech došlo k mírnému překročení této hodnoty, neboť nikomu nechtěla být odepřena šance na získání základních informací o podnikání. Plánovaný počet 6 workshopů byl z důvodu prodloužení realizace projektu zvýšen na 9. Fáze zahájení podnikání: Vyčleněná skupina uchazečů o zaměstnání, která měla skutečný zájem a předpoklady pro podnikání, byla zařazena do rekvalifikačního kurzu Základy podnikání. Kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) pro pracovní činnost Základy podnikání poskytl svým absolventům detailní a ucelené informace z oblastí, se kterými 6 se setkává každý podnikatel. Obsahem kurzu byly přednášky a cvičení v oblastech : Právní formy podnikání Živnostenský zákon, Obchodní zákoník, Zákoník práce Daňová soustava Účetnictví nebo daňová evidence teorie Účetnictví nebo daňová evidence praktická cvičení Sociální pojištění Zdravotní pojištění Finanční zdroje a podpory MSP Pojištění podnikatelských rizik Marketing Psychologie v praxi podnikatele Struktura podnikatelského plánu Struktura podnikatelského plánu praktická cvičení Využití PC Podnikání v rámci Evropské unie. Pro rekvalifikační kurz byli vybráni lektoři, kteří mohli poskytnout kvalitní informace zaručující jejich aktuálnost vzhledem k neustále se měnícím zákonným podmínkám v podnikání. Proto byl na každý přednášený předmět vybrán jiný lektor specialista. Mezi lektory byli odborní pracovníci veřejnoprávních organizací (OSSZ, VZP, ) i soukromých společností, kteří mohli předat účastníkům co nejvíce praktických zkušeností. Kurz nespočíval pouze v poslechu přednášek lektorů, ale také v aktivní diskuzi k různým tématům podnikání. Zejména z důvodu bližšího přístupu byl nastaven maximální počet účastníků v jednom rekvalifikačním kurzu na 12. Celkový plánovaný počet všech kurzů byl z původní hodnoty 3 z důvodu prodloužené realizace projektu a v důsledku mimořádného zájmu navýšen na 9 kurzů.

9 Po samotném rekvalifikačním kurzu bylo účastníkům projektu k dispozici navazující individuální poradenství od pracovníků Start business centra k problematice zahájení podnikání, zejména ke zpracování podnikatelského záměru pro potřeby bank; zařízení živnosti, nájemních prostor; vyřízení žádosti o úvěrové či dotační finanční prostředky určené pro rozjezd podnikání apod. Ing. Petra Boušková za realizační tým 7

10 Realizace a zhodnocení výsledků projektu Předem stanovených cílů bylo dosaženo, monitorovací indikátory byly překročeny a můžeme konstatovat, že realizace projektu proběhla bez významných komplikací. Pozitivní výsledky realizace ukazují, že myšlenka projektu byla dobrá a vhodně připravená. Průběh projektu a jeho vliv na cílovou skupinu byl neustále sledován prostřednictvím hodnotících dotazníků z jednotlivých workshopů a kurzů a na závěr byl všem účastníkům zaslán dotazník hodnotící jednotlivé aktivity projektu a pohled účastníků na začátek jejich podnikání. Průběžné hodnocení na závěr každého workshopu či kurzu ukázalo spokojenost s jejich obsahem i s lektory, proto nebyly dány důvody k výrazným změnám průběhu projektu. Fáze projektu informační fáze (informační workshop) motivační fáze (motivační workshop) přípravná fáze (workshop Podnikatelského minima) fáze zahájení podnikání (kurz Základy podnikání) Počet zúčastněných osob 181 Poznámka bez započtení osobních a telefonických konzultací 66 dobrovolná účast na těchto aktivitách, tzn. nejedná se o účast týchž osob na obou 81 workshopech 98 započítány pouze osoby, které absolvovaly kurz ZP, tzn. bez započtení následného dobrovolného asistovaného poradenství 8 Informační fáze, publicita a propagace Dostatečná pozornost byla ve všech fázích projektu věnována publicitě a propagaci projektu, ke které se realizátor zavázal v Dohodě o poskytnutí příspěvku. Kromě pořádání hromadných informačních schůzek na úřadech práce realizační tým sám oslovoval potenciální zájemce o projekt prostřednictvím informačně-motivačních letáků umístěných nejen na úřadech práce v regionu Přerovska, Prostějovska a Olomoucka, ale také na živnostenských úřadech. Informační schůzky na ÚP Přerov, ÚP Prostějov a ÚP Olomouc a letáky se nakonec dle dotazníků ukázaly jako nejúčinnější prostředky publicity, když přes 80 % účastníků se dozvědělo o projektu právě těmito formami. Propagace byla zaměřena také na osoby, které byly ohroženy ztrátou zaměstnání nebo plánovaly zaměstnání opustit a chtěly si z osobních důvodů založit vlastní podnikatelskou činnost. Tyto osoby se o projektu mohly dozvědět zejména z informačních spotů v regionálních rádiích a z inzerátů v místním tisku. O průběhu realizace bylo v místním tisku (Nové Přerovsko, Olomoucký deník, Olomoucký kraj, ) otištěno několik článků. V pořadu Hledám práci byla na programu ČT 1 odvysílána reportáž z realizace tohoto projektu. Všichni účastníci projektu obdrželi řadu propagačních materiálů a předmětů, které poukazovaly na pomoc z Evropského sociálního fondu a také sloužily jako podpůrný prostředek k výuce. Hromadných informačních schůzek na úřadech práce se zúčastnilo téměř 200 osob. Pracovníci SBC poskytli dalším cca 70-ti potenciálním zájemcům osobní konzultace k projektu. Výsledkem aktivního poskytování informací o projektu bylo pořádání více workshopů Podnikatelského minima a více kurzů Základy podnikání oproti plánu. Potenciální zájemci o projekt vždy při získání informací jako protihodnotu vyplnili osobní dotazník o dosavadních pracovních zkušenostech a představách o podnikání. Výstupem informačních workshopů a osobních konzultací bylo doporučení zájemce do motivační

11 fáze projektu nebo konstatování, že podnikání je oblast, které by se zájemce neměl v budoucnu z jakýchkoliv důvodů věnovat. Fáze přípravná Osoby s jasnými představami o podnikání se začínaly účastnit aktivit projektu až od této fáze. Proto účastníků této fáze bylo více než předchozí motivační fáze. Workshopů Podnikatelského minima se konalo 9 s více jak 80 účastníky. Plánovaná hodnota 6 workshopů byla vysoce překročena, neboť se průběžnou realizací projektu ukázal vysoký zájem účastníků o požadovaný druh aktivity, která byla pojímána jako vstupní brána k uceleným informacím na kurzu Základy podnikání. Anonymní dotazníky zhodnocující průběh workshopu potvrdily spokojenost zúčastněných s jeho rozsahem i obsahem a byly provázeny vysokým zájmem pokračovat v účasti v projektu. informační workshop, ÚP Přerov, leden 2008 Motivační fáze V rámci motivační fáze se celkem uskutečnilo 9 Motivačních workshopů s téměř 70 účastníky. Plánované hodnoty 12 workshopů nebylo dosaženo. Analýza příčin ukázala, že významná část zájemců o účast v projektu měla jasné představy o svém budoucím podnikání, kdy necítili potřebu účastnit se této aktivity, byla proto vnímána jako méně přínosná. Dalším důvodem nižšího zájmu o tuto aktivitu mohou být určité obavy účastníků z práce s psychology, které jsou však neopodstatněné. Výsledky hodnocení účastníků této fáze projektu ukázaly na spokojenost se všemi tématy na workshopech. 9 workshop podnikatelského minima, Přerov, září 2007 Fáze zahájení podnikání Účast na veškerých předchozích aktivitách byla pro účastníky projektu dobrovolná. Pokud účastník projevil skutečný zájem

12 o informace k vlastnímu podnikání, tak byl před rekvalifikačním kurzem Základy podnikání zařazen do projektu na základě Dohody o účasti v projektu. Takto zařazených osob bylo v průběhu realizace nakonec 98, přestože původní plánovaná hodnota byla 30. Tento výstupní ukazatel Počet účastníků kurzů byl z 52 % naplněn ženami. Převážná většina účastníků ( 88 % ) byla z evidence ÚP Přerov, ostatní pak téměř rovnocenně z evidencí ÚP Prostějov a ÚP Olomouc. O rekvalifikační kurz byl vysoký zájem zejména z důvodů získání potřebných informací pro podnikání, ale také z důvodu zvýšení šance na získání dotací z úřadu práce či možnosti podat žádost o bezúročný úvěr z programu START. Účastníci projektu měli na konci kurzu Základy podnikání (dále jen ZP) za sebou maximální možné množství informací k podnikání, které lze účastníkům předat v předem vymezených hodinách na 2 workshopech a kurzu ZP. O profesionalitě přednášejících lektorů i kvalitě a rozsahu poskytnutých informací, nejen z oblasti teorie, ale i praxe, svědčí vysoce pozitivní hodnocení účastníků rekvalifikačního kurzu, které potvrdilo názor realizátora projektu, že jen kvalitní a profesionálně podané informace mohou pomoci budoucím podnikatelům. Po ukončení rekvalifikačního kurzu následovalo již jen rozhodnutí účastníků projektu o jejich vlastní budoucnosti. Dle provedeného šetření (viz graf níže) je vidět, že do kurzu opravdu nastupovaly osoby s vyjasněnými podnikatelskými myšlenkami a nápady. Zde jsou výsledky z obdržených dotazníků: Rozhodnutí o budoucnu po kurzu Základy podnikání Důvod vstupu do projektu Z důvodu žádosti o bezúročný úvěr z programu START Nechat se zaměstnat - 6 % Bez ujasněné představy o budoucnu - 25 % Podnikat - 69 % Z důvodu žádosti o dotaci na úřadě práce Nesedět jen tak doma Získat informace potřebné k podnikání 10 V průběhu realizace projektu dostála fáze zahájení podnikání rekvalifikační kurz - výrazné změny. V důsledku mimořádného úspěchu projektu a prodloužení jeho realizace na 30 měsíců skončila platnost původní akreditace kurzu Základy podnikání a bylo potřeba kurz nově akreditovat. Nová pravidla Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro pracovní činnost Základy podnikání ukládá akreditovat kurz v minimál-

13 ním rozsahu 120 hodin v lednu 2008 realizátor obdržel od MŠMT novou akreditaci na kurz Základy podnikání v délce 126 hodin včetně zkoušky. Původních 70 akreditovaných hodin bylo rozšířeno o další témata pro přednášky, ale také přibyly konzultační hodiny pro zpracování vlastních podnikatelských záměrů. Novým závěrem kurzu pak byla nejen zkouška ze získaných teoretických znalostí, ale také obhajoba vlastní podnikatelské myšlenky, zpracované do podnikatelského plánu, před hodnotitelskou komisí. I přes prodloužení trvání kurzu na téměř dvojnásobnou délku byl zachován vysoký zájem o kurz ze strany zájemců o podnikání. pro mimořádný zájem o tento druh vzdělávání a také proto, aby nebyla nikomu ze zájemců odepřena možnost získat detailní informace k podnikání a aby tím nebyl diskriminován. Individuální poradenství po kurzu Základy podnikání (tzv. asistované poradenství) nebylo z velké míry účastníky projektu využíváno. Důvody jsou spatřovány v dostatečných podrobných informacích k zahájení podnikání získaných přímo na kurzu, čímž účastníkům odpadla potřeba řešit tyto otázky individuálně. Při zařazení do projektu bylo 31 % účastníků v evidenci ÚP déle než 6 měsíců. Výsledky ukazující vysoký podíl opuštění evidence nezaměstnaných účastníky projektu jsou velmi pozitivní, přestože níže uvedené podíly nejsou přesným obrazem skutečnosti (výsledky nejsou od všech dotázaných). Setrvání v evidenci ÚP a probíhající příprava na podnikání Po skončení účasti v projektu... Setrvání v evidenci ÚP a žádná příprava na podnikání Zahájení podnikání V pracovně právním vztahu Z vlastního šetření na webových stránkách Ministerstva financí (databáze ARES) bylo zjištěno, že již zahájilo vlastní podnikatelskou činnost 40 % všech zúčastněných projektu. Předzávěrečná zkouška, kurz Základy podnikání, říjen 2007 Uskutečnění celkem 9 kurzů Základy podnikání oproti plánovaným 3 umožnily ušetřené finanční prostředky na jiných aktivitách. K navýšení počtu kurzů bylo přistoupeno především 11

14 pokládá se, že toto procento bude nadále narůstat, neboť jen před několika týdny skončil předposlední rekvalifikační kurz a někteří jeho účastníci ještě z různých důvodů nemohli podnikání zahájit a zároveň v době sestavování této publikace ještě probíhá výuka v posledním kurzu Základy podnikání všichni jsou již zahrnuti v počtech účastníků projektu, nemohli však ještě naplnit smysl své účasti v projektu. Poradenství 14 % Osobní služby 11 % Obory nových podnikatelů Jiný obor (psí hotel, grafika) 6 % Obchodní činnost 26 % Výroba 20 % Řemeslné služby 23 % Z dotazníkového šetření vyplývá a zároveň se osobními konzultacemi s účastníky během workshopů potvrdila domněnka, proč osoby chtějí podnikat nechtějí být na nikom závislé, což v postavení zaměstnanců není možné. Důvody k zahájení vlastního podnikání OLZA NÁBYTEK paní Jana Paszová, Tovačov 26 % 2 % Možnost rozhodovat se samostatně, plně využít svých možností Největší zastoupení mezi obory podnikání u nových podnikatelů z projektu mají obchodní činnosti, výroba a řemesla. 2 % 7 % 63 % Zvýšení životní úrovně Rodinná tradice v podnikání Zvolený obor je dlouholetým koníčkem Jiný důvod (zdravotní problémy...) 12

15 Zároveň se také potvrdilo, co potenciální podnikatele odrazuje od zahájení podnikání - v největším měřítku je to nedostatek financí a obavy z rizik, které s sebou podnikání nese. 5 % 12 % 14 % Důvody pro opožděné zahájení podnikání či nepodnikání vůbec Nedostatek odvahy 7 % 10 % 3 % 18 % 14 % 17 % Nedostatek finančních prostředků Spokojenost v zaměstnání Rodinné důvody Nedostatek informací Nedostatek zkušeností Nejasná představa o oboru podnikání Studium 13 Jiné (zahraniční pobyt, časová náročnost podnikání...) Záměrem podávaných informací účastníkům na kurzech nebylo malovat růžovou budoucnost v podnikání, ale naopak je připravit na rizika spojená s podnikáním. Kdo již zahájil podnikatelskou činnost, tak by mohl vyprávět, že opravdu není lehké začít v současném silně konkurenčním prostředí podnikat. Dvě třetiny dotazovaných potvrdily, že podnikání je složitější, než si představovaly, ale že jej zvládají. Zbývající účastníci jsou dobrým příkladem úspěšných podnikatelů, neboť tvrdí, že podnikání je jednodušší než si mysleli. Pozitivním výsledkem pro realizátora je fakt, že projekt dobře připravil pro podnikání ty co následně opravdu začali podnikat, neboť žádný z účastníků netvrdí, že by podnikání nezvládal. 22 % Největší zápor na podnikání z pohledu účastníků 11 % Dalšími výslednými ukazateli projektu jsou Podíl úspěšných absolventů na celkovém počtu účastníků projektu a Podíl osob, u kterých byl projektem splněn účel. Dle metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) se do těchto ukazatelů zařazují osoby, které ukončí kurz závěrečnou zkouškou (první ukazatel). Ke splnění účelu projektu (druhý ukazatel) dojde ukončením kurzu, sebezaměstnáním, zaměstnáním, studiem, Pro potřeby tohoto projektu je výsledek obou ukazatelů shodný. V 99 % došlo k ukončení kurzu a překročení tak plánované hodnoty těchto ukazatelů o 19 % (resp. o 49 % u druhého výše zmíněného ukazatele). Tak vysoké procento ukončení kurzu značí, že do kurzu Základy podnikání byly zařazeny osoby s opravdovým zájmem o všechny informace na něm přednášené a že informace natolik zaujaly, že kurz téměř všichni dokončili. Ing. Petra Boušková za realizační tým 11 % 45 % 11 % Práce v sobotu i v neděli Práce více jak 10 hodin denně Zadlužení, život v nejistotě Dlouhá a nepříjemná jednání s úřady Jiné (platby daní, SP a ZP, počáteční získání klientů, organizace času...)

16 Seznam účastníků projektu: Kurz Základy podnikání (70 hodin): září 2006 Benešová Jiřina Šejbová Kristýna Vítovský Tomáš Vlach Pavel Zittová Hana Zmeškalová Ilona Kurz Základy podnikání (70 hodin): říjen 2006 Hrabalová Andrea Krejčiříková Libuše Kučerová Iva Lebánková Vlasta Ludíková Miroslava Mára Jiří, Ing. Paszová Jana Skorčíková Dana Škantárová Radana Vaculová Lenka Zárychtová Danuše Kurz Základy podnikání (70 hodin): listopad 2006 Adámek Roman Bedřich Jaroslav, Ing. Gálik Adam Hrdina Lukáš Kociánová Věra Králová Bohumila Kučerová Zuzana, Ing. Lukášová Yveta 14 Mikula Pavel Rýpar Antonín Svatošová Jitka Vondráková Klára Kurz Základy podnikání (70 hodin): březen - duben 2007 Andrejší Veronika Benda Antonín Dvořák Jiří Janotová Maria Korejz Přemysl Kozáková Marcela Kozel Jiří Kubešová Michaela Ostrčil Kamil Ploštica Josef Simon František, Ing. Šafratová Alena Šípková Michaela Zaťko Radek Bc. Kurz Základy podnikání (70 hodin): květen - červen 2007 Brázda Tomáš Caletková Ilona Jurečka Miroslav Kainarová Zdenka Lopezová Castro Lenka Motáň Stanislav Patkaň Zdenek Sležek Petr Tomek Michal

17 Kurz Základy podnikání (70 hodin): říjen 2007 Čadrová Zuzana Černošková Markéta Janásková Petra Krejčiříková Radana, Bc. DiS. Látal Miroslav, Bc. Nečas Marian Pösinger Pavel Snášelová Blanka Šťastná Drahomíra Šváčková Marta Tláskal Jan Vaňková Šárka Kurz Základy podnikání (70 hodin): říjen - listopad 2007 Bajková Olga Dohnal František Chovancová Věra Klíč Alois, Ing. Lakomý Josef, Ing. Nevtípil Jan Nižník Zdeněk Skorčík Petr Stalčík Roman, Ing. Suchá Jana Šimková Nina Žákovský Radim Josepčuk Michal Králík Marcel Mašlaňová Ilona Pagáčová Tereza Pavlík Jan Tadičová Pavla Vildová Radana Wenzelová Dagmar, Ing. Zobaník Lukáš Kurz Základy podnikání (126 hodin): duben - červen 2008 Horák Jan Jadlovský Martin Janáček Martin Kopečný Daniel Kučerová Zdena Možíšová Jana, Mgr. Navrátil František Sedláček Libor, Bc. Stržínek Petr Zapalač Radomír Kurz Základy podnikání (126 hodin): březen - duben 2008 Barešová Viera, Ing. Černochová Magda, Mgr. Galeková Zuzana 15

18 Vybrané názory účastníků kurzu Pan Michal Tomek muzikant; V loňském roce jsem začal podnikat. A jak se to stane, že se člověk rozhodne být sám svým pánem, řídit sám svůj čas a mít plnou odpovědnost sám za sebe i po stránce pracovní? S myšlenkou podnikání jsem si pohrával již za dob studií. Ale vzhledem k tomu, že škola zabírala poměrně dost času, tak jsem ani kšefty ve svém oboru aktivně nevyhledával a jen příležitostně něco vzal na základě dohody o provedení práce. Idea podnikání šla dočasně stranou, ovšem ta touha tam zůstala. Situace se změnila v okamžiku, kdy jsem se stal nezaměstnaným a tedy uchazečem o zaměstnání vedeným na ÚP. Poměrně dlouhou dobu jsem nemohl i vzhledem k určitým zdravotním omezením najít práci. Pak ale věci nabraly velmi rychlý spád V dubnu loňského roku se objevila konkrétní nabídka z Vídně na možnost spolupracovat s firmou Yamaha. Podstoupil jsem tedy proškolení (ještě v evidenci ÚP) a byl vybrán na pozici prezentátora a školitele v oblasti klávesových nástrojů pro ČR a SR (Yamaha Keyboard Endorser CZ & SK). To bylo pro mě tím největším impulzem pustit se do podnikání a začít se živit tím, co jsem vždy chtěl hudbou. Proto jsem ihned začal zjišťovat, co vše mě před začátkem podnikání čeká, co vše bude potřeba vyřídit atd. Na úřadu práce jsem zjistil, že existuje dokonce kurz, který by mi mohl pomoci si mnohé věci ohledně podnikání ujasnit a 16 získat další cenné informace. Neváhal jsem a požádal jsem o zapsání do kurzu. Šlo samozřejmě o projekt s příznačným názvem První krok do podnikání. Potřeboval jsem začít podnikat už od 1.7. a další kolo kurzu mělo začít až v září. Proto jsem byl velmi rád, když mi po domluvě v RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o. vyšli vstříc a mohl jsem vynechat motivační část kurzu (subjektivní motivace začít podnikat u mě byla i bez této části kurzu dost vysoká) a nastoupit do již probíhajícího kola. V květnu 2007 jsem tedy vstoupil přímo do kurzu Základy podnikání. A co mi projekt První krok do podnikání dal? Poznal jsem nové lidi, získal spoustu užitečných a prospěšných informací, které mi pak opravdu usnadnily právě ten první krok v začátcích a z kterých ale čerpám i dnes. Není na místě dělat si iluze, že přibližně během měsíce, kdy kurz probíhal, lze získat komplexní informace o všem, s čím se dnešní podnikatel potýká (ať už je to problematika daní, zákonů, pojištění, účetnictví atd.). Ale právě díky kurzu pořádanému společností RPIC-EKONOM- SERVIS Přerov s.r.o. jsem získal potřebné základy, spoustu věcí jsem si ujasnil a na některé si poopravil mé doposud mylné představy. V neposlední řadě mi projekt První krok do podnikání také otevřel cestu k žádosti o příspěvek od ÚP. Za pomoci znalostí v kurzu získaných jsem si sestavil podnikatelský plán. Zde jsem využil také možnosti následné konzultace po ukončení základního kurzu přímo ve společnosti RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o., která má v této oblasti velmi bohaté zkušenosti. I díky tomu se mi podařilo získat nemalou částku (na přerovský okres nadstandardní) jako příspěvek od úřadu práce. Tato dotace mi velmi odlehčila při pořizování věcí nutných k pod-

19 nikání hned v začátcích, kdy jsem volných prostředků neměl ještě tolik. Dnes vlastním 7 živnostenských listů a před nedávnem jsem podal své první daňové přiznání jako OSVČ. Můj koníček (hudba) se stal mou prací a tím jsem si splnil dlouholetý sen. A za to vděčím také společnosti RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o. a projektu První krok do podnikání. Paní Mgr. Magda Černochová ruční výroba bižuterie, kresba na hedvábí; Po 16 letech strávených ve školství jsem se z mnoha různých důvodů rozhodla pro radikální změnu vstup do světa podnikání. Měla jsem pocit, že by bylo dobré získat informace od těch, kteří mají s podnikáním nějaké zkušenosti. Zašla jsem proto na úřad práce, abych zjistila, zda nenabízí nějaké rekvalifikační kurzy, které by mi mohly pomoci. Vůbec jsem netušila, že existuje rekvalifikační kurz určený přímo pro začínající podnikatele. Vlastní kurz mě příjemně překvapil. Všichni přednášející byli příjemní, snažili se nám vyjít vstříc a zodpovědět všechny naše dotazy. Přivítala jsem zejména výuku účetnictví, se kterým jsem se nikdy nesetkala. Přesto si po absolvování hodin s trpělivou a do svého oboru doslova zakousnutou inženýrkou Moulíkovou troufnu sama účtovat. Velice jsem se těšila na marketing, protože jsem měla a stále mám pocit, že není takový problém něco vyrobit jako prodat. Hodiny s inženýrkou Žídkovou byly nejen poučné, ale i zábavné. Osobně bych marketingu věnovala více prostoru. Ve výčtu pozitiv bych mohla pokračovat dále, ale nerada bych vás nudila. Za zmínku určitě stojí možnost individuálních konzultací nejen během práce na projektu, ale i po skončení výuky. Tento příspěvek píšu v době, kdy se svým podnikáním začínám. Ještě mi ani nestihla uschnout barva na razítku u živnostenského listu. Nevím, zda uspěji, ale jedno vím jistě. S informacemi, které jsem získala během projektu První krok do podnikání, se té velké životní změny tolik nebojím. Před nástupem do kurzu jsem se zúčastnila i úvodních workshopů. Vzhledem k tomu, že mé praktické ekonomické zkušenosti byly minimální, mě nejvíce zaujal program s inženýrem Schröpferem. Během krátkého času jsem získala poměrně slušný vhled do toho, jak stanovit cenu svých výrobků a služeb. 17

20 Vyjádření partnerů projektu Úřad práce v Přerově Projekt První krok do podnikání navázal na dřívější vzdělávací aktivity úřadu práce zaměřené na pomoc osobám plánujícím samostatnou výdělečnou činnost. Těmito aktivitami, včetně následné finanční dotace z prostředků APZ, bylo podpořeno před zahájením podnikání od r několik set uchazečů o zaměstnání. Uvedený projekt vycházející z osvědčené metodiky a návazných zkušeností byl určen nejen uchazečům a zájemcům o zaměstnání, ale i dalším kategoriím osob nastupujících nebo vracejících se na trh práce. Formálně byl strukturován do několika na sebe navazujících fází a to od informačních, motivačních až po školící a poradenské. Cílem bylo komplexně, pomocí těchto aktivit, podpořit sebezaměstnání osob a iniciovat vznik malých firem v regionu. Úřadem práce Přerov bylo od zahájení v r zařazeno do projektu celkem 85 uchazečů. Z tohoto počtu bylo vyřazeno k , 56 osob, t.j. 66%. Vlastní podnikání zahájilo převážně s příspěvkem úřadu práce 28 účastníků. S ohledem na skutečnost, že 22 uchazečů vstoupilo do projektu v průběhu března a dubna 2008, je nutno tyto výsledky hodnotit jako pozitivní. Účast v projektu umožňuje podstatně rozšířit a prohloubit znalosti uchazečů, což vede k vysokému uplatnění na trhu práce. Potvrzuje se, že vzdělávací aktivity zaměřené na přípravu na podnikání patří z hlediska celkové efektivity mezi nejpřínosnější. 18 KAZUIST, spol. s r.o. V prvním kole Evropské iniciativy EQUAL, které v České republice probíhalo v letech 2002 až 2005 naše společnost společně s Treximou Zlín a dalšími partnery realizovala projekt Na vlastní nohy. Podstatou projektu bylo poskytování motivačních, informačních, lektorských a poradenských služeb prostřednictvím sítě Start business center a speciálně připraveného webového portálu Cesta k podnikání. Služby byly poskytovány znevýhodněným skupinám na trhu práce mladým lidem, lidem nad 45 let, ženám po mateřské dovolené, dlouhodobě nezaměstnaným a lidem se zdravotním postižením, pro které může být podnikání východiskem ze složité situace. Vzdělávací a poradenské programy, které pomáhaly nezaměstnaným najít práci tak, že sami sebe zaměstnají, byly vytvořené a pilotně ověřené zejména v Moravskoslezském kraji. Velmi dobré výsledky, cenné zkušenosti, účinné nástroje a zpracovaná metodika se však přímo nabízely k dalšímu doladění a k využití také v dalších regionech. Proto nás velmi potěšila iniciativa společnosti RPIC-EKONOM- SERVIS z Přerova, která projevila zájem implementovat výstupy projektu Na vlastní nohy v Olomouckém kraji a přizvala nás ke spolupráci na projektu První krok do podnikání. V průběhu spolupráce s realizačním týmem projektu jsem si znova uvědomila, že mezi tak zvaně znevýhodněnými skupinami na trhu práce je spousta těch, kteří mají potřebný potenciál pro podnikání, aniž si to sami uvědomují. Často jim však tato myšlenka přijde nereálná, protože nejvíce ze všeho ztrácí víru

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr.

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ Ing. Daniela Bittnerová Ing. Šimon

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ. Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249

SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ. Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249 SBORNÍK ZKUŠENOSTÍ Sborník zkušeností MOBILNÍ CENTRUM PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ registrační číslo CZ.1.04/2.1.01/63.00249 Podklady pro tento sborník zpracoval realizátor projektu JOB ASISTENT s.r.o., který

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech ČERVENEC - LISTOPAD 2006 1 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydává od prosince

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol.

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Bohdana Richterová a kol. Krnov 2011 ISBN 978-80-254-9526-1 Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky.

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky. Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Medailony... 4 Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko... 4 Mgr. Bc. Michaela Beranová... 5 Ing. Zdeněk Borůvka... 7 Mgr. Martin Čapka... 8 Mgr. Petra Fortelná...

Více

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Semily a Brno, 2008 Obsah: Úvod: Dva produkty Partnerství pro rozvoj Přehledný

Více

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodnocení přínosů projektu SOCIÁLNÍ INTEGRACE MLÁDEŽE Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ POMOC DĚTEM ZNEVÝHODNĚNÝCH PŘI VSTUPU NA TRH PRÁCE A UDRŽENÍ SI ZAMĚSTNÁNÍ 1 Identifikace případové studie 1.1

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah:

Výroční zpráva 2013. Obsah: Výroční zpráva 2013 Obsah: 1. Informace o společnosti 2. Poslání 3. Registrovaný ukončený projekt 3.1. Cíle projektu 3.2. Další cíle projektu 4. Navazující projekt s grantem od Nadace České pojišťovny

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s.

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s. 1 2 3 Úvod: Jsme organizace, která potřebuje strategicky plánovat? 5 1. Situace neziskového sektoru v České republice 6 Roman Černík / Neziskové organizace v kultuře 7 Stanislava Brejchová / Co znamená

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více