PROJEKT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT 2006-2008. www.ekonomservis.cz/podnikatel"

Transkript

1 PROJEKT

2

3 BÝT PODNIKATELEM VERSUS BÝT ZAMĚSTNANCEM?! POMÁHÁME NASTARTOVAT ZMĚNU BUDOUCNOSTI SMĚREM K PODNIKÁNÍ PROJEKT CZ / /2810 PRVNÍ KROK DO PODNIKÁNÍ KVĚTEN 2008

4 OBSAH: 1. Slovo úvodem 3 2. Představení projektu 4 3. Realizace a zhodnocení výsledků projektu 8 4. Vybrané názory účastníků projektu Vyjádření partnerů O realizátorovi Závěr Realizační tým 23

5 Vážené dámy a vážení pánové, Slovo úvodem účastníci projektu začínající podnikatelé, zástupci veřejné správy i samosprávy, všichni, kteří jste se s námi setkávali při realizaci projektu První krok do podnikání dovolte mi, abych Vám jménem všech realizátorů projektu poděkoval za spolupráci, díky které se nám podařilo projekt připravit, realizovat a dovést do úspěšného konce. Zvláštní poděkování pak patří Úřadu práce v Přerově a společnosti KAZUIST, spol. s r.o., bez kterých jako partnerů našeho projektu, by nebylo možné v plánovaném rozsahu všechny aktivity realizovat. Dlouholetou součástí našich aktivit je i vzdělávání pro občany připravující se na podnikání, příprava jejich podnikatelských plánů, žádostí o dotace z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti, vedení jejich prvních kroků v nově založené firmě a také pomoc při zajištění bezúročných úvěrů z programu START. Když se objevila možnost pomoci těmto začínajícím podnikatelům i prostředky z Evropského sociálního fondu, byla volba cílové skupiny projektu i jeho jednotlivých aktivit poměrně jasnou záležitostí. Přidáme-li k tomu některé postupy a metody, které v rámci předchozích aktivit vyvinula společnost Kazuist, spol. s r.o., pak byl celý projekt na světě a jsme rádi, že zaujal i ty, kteří rozhodovali o jeho financování z veřejných zdrojů. Ing. František Schröpfer jednatel společnosti, manažer projektu Před vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004 se naše společnost RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s. r. o. připravovala pomoci malým a středním podnikatelům při získávání dotačních prostředků na jejich rozvojové programy. Nepředpokládali jsme, že budeme realizovat vlastní projekty zaměření naší činnosti bylo spíše do oblasti podpory jiných subjektů při přípravě a realizaci jejich rozvojových projektů. Tomu odpovídalo i naše soustředění se na oblast poradenství v ekonomice, účetnictví a daních, doprovázené přípravou podnikatelských plánů a krátkodobými vzdělávacími aktivitami v odbornosti firmy. 3

6 Představení projektu Olomoucký kraj patří v České republice ke krajům s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. V polovině roku 2005, kdy tento projekt vznikal, dosahovala míra nezaměstnanosti v okresech Přerov 12,3 %, Olomouc 9,5 % a Prostějov 8,7 %. Souhrnně bylo v evidenci úřadů práce těchto okresů téměř 25 tisíc uchazečů o zaměstnání. Zejména některé skupiny osob obtížně hledají práci - absolventi bez praxe, lidé dlouhodobě bez práce, ženy po mateřské dovolené, osoby nad 50 let, osoby se zdravotními komplikacemi atd. Takových skupin je v evidenci úřadů práce v Olomouckém kraji celá řada. Ztráta zaměstnání může způsobit u některých nezaměstnaných tendence zůstat při dlouhodobé nezaměstnanosti na sociálních dávkách, osoby ztrácejí pracovní návyky a v horších případech může docházet i ke ztrátě sebevědomí. Určitou možností jak se seberealizovat a odbourat tato rizika, je začít vlastní podnikání. Podpora vzniku malých a středních podniků je jedním z významných cílů většiny národních i evropských strategických dokumentů. Společnost RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o. měla příležitost se podílet na realizaci projektu Na vlastní nohy v Moravskoslezském kraji. Díky této projektové zkušenosti a vytvořeným podpůrným nástrojům a metodikám vznikl ve společnosti RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o. vlastní projekt První krok do podnikání. Potřeba tohoto projektu vyplynula ze situace na trhu práce, kdy pro začínající podnikatele v Olomouckém kraji neexistovala komplexní nabídka servisu před zahájením podnikání doprovázeného poradenskými a informačními službami. V rámci grantového schématu Podpora aktivní politiky zaměstnanosti financovaného z Evropského sociálního fondu byla v druhém kole výzvy v září 2005 podána žádost o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, opatření 1.1. Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání. Podpisem Dohody o poskytnutí příspěvku s Úřadem práce v Olomouci byla v prosinci 2005 zahájena realizace projektu První krok do podnikání č. CZ / /2810. Datum ukončení projektu bylo naplánováno k 31. lednu Pozitivním vývojem událostí, zejména v důsledku průběžného dobrého hodnocení projektu, však došlo k prodloužení jeho realizace až do 31. července Hlavním smyslem projektu bylo vytvoření nových pracovních míst sebezaměstnáním. Noví podnikatelé multiplikovaně pomohou vytvořit další pracovní místa v regionu a tím napomoci při snižování nezaměstnanosti v kraji. Podpůrným cílem projektu bylo zajištění informovanosti začínajících podnikatelů a rozšíření vzdělání pomocí rekvalifikačního kurzu Základy podnikání. Komplexní pomoc při zahájení vlastního podnikání cílových skupin uchazečů a zájemců o zaměstnání byla řešena několika realizačními fázemi. 4

7 Celý průběh realizace projektu by se dal přirovnat k trychtýři, do kterého v počátečním stádiu vstupuje řada potencionálních zájemců o podnikání. Po postupném seznamování se s problematikou podnikání jejich počty řídnou, až v konečné fázi projektu z něj vystupují účastníci projektu připravení realizovat svoji podnikatelskou myšlenku. fáze INFORMAČNÍ fáze MOTIVAČNÍ Model podpory MSP letáky, info, workshop motivační programy, diskuse, databáze inspirací, dobré příklady Zastavme se v tuto chvíli u jednotlivých fází (částí) projektu: Informační fáze: V první fázi realizace projektu byla velmi cenná pomoc ze strany spolupracujících úřadů práce v Prostějově, Olomouci a zejména z Úřadu práce v Přerově, který byl oficiálním partnerem projektu. Pracovníci ÚP vytipovali z evidence nezaměstnaných osoby, které měly potenciální zájem začít s vlastní podnikatelskou činností. Po vytipování vhodné skupiny osob realizátor projektu uskutečnil na úřadech práce několik hromadných informačních schůzek, na kterých byli uchazeči o zaměstnání podrobně seznámeni s informacemi o projektu a jeho výhodách v případě zapojení se do něho. Za účelem plošného zajištění realizace do téměř celého Olomouckého kraje byla v bývalých okresních městech Přerov, Prostějov, Olomouc vytvořena tzv. Start business centra (dále jen SBC), která jako poradenská a vzdělávací místa mohla poskytovat potřebné spektrum služeb pro znevýhodněné skupiny v jednotlivých regionech. fáze PŘÍPRAVNÁ fáze PODNIKÁNÍ SRP, IdKP, všechny databáze, autoporadenství, diskuse kurz ZP, virt. firma, PAP, diskuse ZP SRP IdKP PAP kurz Základy podnikání poradenský nástroj Start a rozvoj podnikání poradenský nástroj Identifikace kompetencí podnikatele Program asistovaného poradenství Motivační fáze: Někteří uchazeči o zaměstnání nebyli před vstupem do projektu plně rozhodnuti začít podnikat nebo měly jen povrchní představy o podnikání. Zejména pro tyto potencionální účastníky projektu byla určena fáze zahrnující Motivační workshop v délce 3 dnů. Na něm byla s psychology zaměřenými na práci se znevýhodněnými skupinami na trhu práce řešena problematika nedůvěry ve vlastní schopnosti, komunikace s potencionálními obchodními partnery a zaměstnanci v rámci podnikání, sebeprezentace, asertivita apod. Cílem workshopu bylo odstranění vnitřních bariér a podpora sebevědomí za účelem motivace k podnikavosti. Výstupem z této aktivity bylo rozčlenění účastníků workshopu na ty, které skutečně mají předpo- 5

8 klady k samostatné podnikatelské činnosti a na zbývající, kteří se jako osobnosti na podnikání nehodí, ale alespoň se připravili na další jednání při získávání zaměstnání. Pro snadnou práci se skupinou osob byl zvolen maximální počet účastníků workshopu na 12. Fáze přípravná: Uchazeči o zaměstnání, kteří prošli předchozími fázemi, se postupně dostávali k základním informacím o podnikání. Ve workshopu Podnikatelského minima, který trval 2 dny, si všichni účastníci mohli prověřit svou podnikatelskou myšlenku. Prostřednictvím PC programů a internetových portálů se účastníci simulovaně seznámili s potenciálními problémy v podnikání. V mnoha případech došlo k ujasnění předmětu podnikatelské činnosti, seznámení se základní problematikou prostorových, finančních a odbytových nároků podnikatelských aktivit. Výhodou této fáze projektu byla osobní konzultace různých problémů při přípravě podnikání s lektorem workshopu. Právě z důvodu individuálního přístupu k účastníkům byl zvolen optimální počet 10 účastníků v jednom workshopu. V několika případech došlo k mírnému překročení této hodnoty, neboť nikomu nechtěla být odepřena šance na získání základních informací o podnikání. Plánovaný počet 6 workshopů byl z důvodu prodloužení realizace projektu zvýšen na 9. Fáze zahájení podnikání: Vyčleněná skupina uchazečů o zaměstnání, která měla skutečný zájem a předpoklady pro podnikání, byla zařazena do rekvalifikačního kurzu Základy podnikání. Kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) pro pracovní činnost Základy podnikání poskytl svým absolventům detailní a ucelené informace z oblastí, se kterými 6 se setkává každý podnikatel. Obsahem kurzu byly přednášky a cvičení v oblastech : Právní formy podnikání Živnostenský zákon, Obchodní zákoník, Zákoník práce Daňová soustava Účetnictví nebo daňová evidence teorie Účetnictví nebo daňová evidence praktická cvičení Sociální pojištění Zdravotní pojištění Finanční zdroje a podpory MSP Pojištění podnikatelských rizik Marketing Psychologie v praxi podnikatele Struktura podnikatelského plánu Struktura podnikatelského plánu praktická cvičení Využití PC Podnikání v rámci Evropské unie. Pro rekvalifikační kurz byli vybráni lektoři, kteří mohli poskytnout kvalitní informace zaručující jejich aktuálnost vzhledem k neustále se měnícím zákonným podmínkám v podnikání. Proto byl na každý přednášený předmět vybrán jiný lektor specialista. Mezi lektory byli odborní pracovníci veřejnoprávních organizací (OSSZ, VZP, ) i soukromých společností, kteří mohli předat účastníkům co nejvíce praktických zkušeností. Kurz nespočíval pouze v poslechu přednášek lektorů, ale také v aktivní diskuzi k různým tématům podnikání. Zejména z důvodu bližšího přístupu byl nastaven maximální počet účastníků v jednom rekvalifikačním kurzu na 12. Celkový plánovaný počet všech kurzů byl z původní hodnoty 3 z důvodu prodloužené realizace projektu a v důsledku mimořádného zájmu navýšen na 9 kurzů.

9 Po samotném rekvalifikačním kurzu bylo účastníkům projektu k dispozici navazující individuální poradenství od pracovníků Start business centra k problematice zahájení podnikání, zejména ke zpracování podnikatelského záměru pro potřeby bank; zařízení živnosti, nájemních prostor; vyřízení žádosti o úvěrové či dotační finanční prostředky určené pro rozjezd podnikání apod. Ing. Petra Boušková za realizační tým 7

10 Realizace a zhodnocení výsledků projektu Předem stanovených cílů bylo dosaženo, monitorovací indikátory byly překročeny a můžeme konstatovat, že realizace projektu proběhla bez významných komplikací. Pozitivní výsledky realizace ukazují, že myšlenka projektu byla dobrá a vhodně připravená. Průběh projektu a jeho vliv na cílovou skupinu byl neustále sledován prostřednictvím hodnotících dotazníků z jednotlivých workshopů a kurzů a na závěr byl všem účastníkům zaslán dotazník hodnotící jednotlivé aktivity projektu a pohled účastníků na začátek jejich podnikání. Průběžné hodnocení na závěr každého workshopu či kurzu ukázalo spokojenost s jejich obsahem i s lektory, proto nebyly dány důvody k výrazným změnám průběhu projektu. Fáze projektu informační fáze (informační workshop) motivační fáze (motivační workshop) přípravná fáze (workshop Podnikatelského minima) fáze zahájení podnikání (kurz Základy podnikání) Počet zúčastněných osob 181 Poznámka bez započtení osobních a telefonických konzultací 66 dobrovolná účast na těchto aktivitách, tzn. nejedná se o účast týchž osob na obou 81 workshopech 98 započítány pouze osoby, které absolvovaly kurz ZP, tzn. bez započtení následného dobrovolného asistovaného poradenství 8 Informační fáze, publicita a propagace Dostatečná pozornost byla ve všech fázích projektu věnována publicitě a propagaci projektu, ke které se realizátor zavázal v Dohodě o poskytnutí příspěvku. Kromě pořádání hromadných informačních schůzek na úřadech práce realizační tým sám oslovoval potenciální zájemce o projekt prostřednictvím informačně-motivačních letáků umístěných nejen na úřadech práce v regionu Přerovska, Prostějovska a Olomoucka, ale také na živnostenských úřadech. Informační schůzky na ÚP Přerov, ÚP Prostějov a ÚP Olomouc a letáky se nakonec dle dotazníků ukázaly jako nejúčinnější prostředky publicity, když přes 80 % účastníků se dozvědělo o projektu právě těmito formami. Propagace byla zaměřena také na osoby, které byly ohroženy ztrátou zaměstnání nebo plánovaly zaměstnání opustit a chtěly si z osobních důvodů založit vlastní podnikatelskou činnost. Tyto osoby se o projektu mohly dozvědět zejména z informačních spotů v regionálních rádiích a z inzerátů v místním tisku. O průběhu realizace bylo v místním tisku (Nové Přerovsko, Olomoucký deník, Olomoucký kraj, ) otištěno několik článků. V pořadu Hledám práci byla na programu ČT 1 odvysílána reportáž z realizace tohoto projektu. Všichni účastníci projektu obdrželi řadu propagačních materiálů a předmětů, které poukazovaly na pomoc z Evropského sociálního fondu a také sloužily jako podpůrný prostředek k výuce. Hromadných informačních schůzek na úřadech práce se zúčastnilo téměř 200 osob. Pracovníci SBC poskytli dalším cca 70-ti potenciálním zájemcům osobní konzultace k projektu. Výsledkem aktivního poskytování informací o projektu bylo pořádání více workshopů Podnikatelského minima a více kurzů Základy podnikání oproti plánu. Potenciální zájemci o projekt vždy při získání informací jako protihodnotu vyplnili osobní dotazník o dosavadních pracovních zkušenostech a představách o podnikání. Výstupem informačních workshopů a osobních konzultací bylo doporučení zájemce do motivační

11 fáze projektu nebo konstatování, že podnikání je oblast, které by se zájemce neměl v budoucnu z jakýchkoliv důvodů věnovat. Fáze přípravná Osoby s jasnými představami o podnikání se začínaly účastnit aktivit projektu až od této fáze. Proto účastníků této fáze bylo více než předchozí motivační fáze. Workshopů Podnikatelského minima se konalo 9 s více jak 80 účastníky. Plánovaná hodnota 6 workshopů byla vysoce překročena, neboť se průběžnou realizací projektu ukázal vysoký zájem účastníků o požadovaný druh aktivity, která byla pojímána jako vstupní brána k uceleným informacím na kurzu Základy podnikání. Anonymní dotazníky zhodnocující průběh workshopu potvrdily spokojenost zúčastněných s jeho rozsahem i obsahem a byly provázeny vysokým zájmem pokračovat v účasti v projektu. informační workshop, ÚP Přerov, leden 2008 Motivační fáze V rámci motivační fáze se celkem uskutečnilo 9 Motivačních workshopů s téměř 70 účastníky. Plánované hodnoty 12 workshopů nebylo dosaženo. Analýza příčin ukázala, že významná část zájemců o účast v projektu měla jasné představy o svém budoucím podnikání, kdy necítili potřebu účastnit se této aktivity, byla proto vnímána jako méně přínosná. Dalším důvodem nižšího zájmu o tuto aktivitu mohou být určité obavy účastníků z práce s psychology, které jsou však neopodstatněné. Výsledky hodnocení účastníků této fáze projektu ukázaly na spokojenost se všemi tématy na workshopech. 9 workshop podnikatelského minima, Přerov, září 2007 Fáze zahájení podnikání Účast na veškerých předchozích aktivitách byla pro účastníky projektu dobrovolná. Pokud účastník projevil skutečný zájem

12 o informace k vlastnímu podnikání, tak byl před rekvalifikačním kurzem Základy podnikání zařazen do projektu na základě Dohody o účasti v projektu. Takto zařazených osob bylo v průběhu realizace nakonec 98, přestože původní plánovaná hodnota byla 30. Tento výstupní ukazatel Počet účastníků kurzů byl z 52 % naplněn ženami. Převážná většina účastníků ( 88 % ) byla z evidence ÚP Přerov, ostatní pak téměř rovnocenně z evidencí ÚP Prostějov a ÚP Olomouc. O rekvalifikační kurz byl vysoký zájem zejména z důvodů získání potřebných informací pro podnikání, ale také z důvodu zvýšení šance na získání dotací z úřadu práce či možnosti podat žádost o bezúročný úvěr z programu START. Účastníci projektu měli na konci kurzu Základy podnikání (dále jen ZP) za sebou maximální možné množství informací k podnikání, které lze účastníkům předat v předem vymezených hodinách na 2 workshopech a kurzu ZP. O profesionalitě přednášejících lektorů i kvalitě a rozsahu poskytnutých informací, nejen z oblasti teorie, ale i praxe, svědčí vysoce pozitivní hodnocení účastníků rekvalifikačního kurzu, které potvrdilo názor realizátora projektu, že jen kvalitní a profesionálně podané informace mohou pomoci budoucím podnikatelům. Po ukončení rekvalifikačního kurzu následovalo již jen rozhodnutí účastníků projektu o jejich vlastní budoucnosti. Dle provedeného šetření (viz graf níže) je vidět, že do kurzu opravdu nastupovaly osoby s vyjasněnými podnikatelskými myšlenkami a nápady. Zde jsou výsledky z obdržených dotazníků: Rozhodnutí o budoucnu po kurzu Základy podnikání Důvod vstupu do projektu Z důvodu žádosti o bezúročný úvěr z programu START Nechat se zaměstnat - 6 % Bez ujasněné představy o budoucnu - 25 % Podnikat - 69 % Z důvodu žádosti o dotaci na úřadě práce Nesedět jen tak doma Získat informace potřebné k podnikání 10 V průběhu realizace projektu dostála fáze zahájení podnikání rekvalifikační kurz - výrazné změny. V důsledku mimořádného úspěchu projektu a prodloužení jeho realizace na 30 měsíců skončila platnost původní akreditace kurzu Základy podnikání a bylo potřeba kurz nově akreditovat. Nová pravidla Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro pracovní činnost Základy podnikání ukládá akreditovat kurz v minimál-

13 ním rozsahu 120 hodin v lednu 2008 realizátor obdržel od MŠMT novou akreditaci na kurz Základy podnikání v délce 126 hodin včetně zkoušky. Původních 70 akreditovaných hodin bylo rozšířeno o další témata pro přednášky, ale také přibyly konzultační hodiny pro zpracování vlastních podnikatelských záměrů. Novým závěrem kurzu pak byla nejen zkouška ze získaných teoretických znalostí, ale také obhajoba vlastní podnikatelské myšlenky, zpracované do podnikatelského plánu, před hodnotitelskou komisí. I přes prodloužení trvání kurzu na téměř dvojnásobnou délku byl zachován vysoký zájem o kurz ze strany zájemců o podnikání. pro mimořádný zájem o tento druh vzdělávání a také proto, aby nebyla nikomu ze zájemců odepřena možnost získat detailní informace k podnikání a aby tím nebyl diskriminován. Individuální poradenství po kurzu Základy podnikání (tzv. asistované poradenství) nebylo z velké míry účastníky projektu využíváno. Důvody jsou spatřovány v dostatečných podrobných informacích k zahájení podnikání získaných přímo na kurzu, čímž účastníkům odpadla potřeba řešit tyto otázky individuálně. Při zařazení do projektu bylo 31 % účastníků v evidenci ÚP déle než 6 měsíců. Výsledky ukazující vysoký podíl opuštění evidence nezaměstnaných účastníky projektu jsou velmi pozitivní, přestože níže uvedené podíly nejsou přesným obrazem skutečnosti (výsledky nejsou od všech dotázaných). Setrvání v evidenci ÚP a probíhající příprava na podnikání Po skončení účasti v projektu... Setrvání v evidenci ÚP a žádná příprava na podnikání Zahájení podnikání V pracovně právním vztahu Z vlastního šetření na webových stránkách Ministerstva financí (databáze ARES) bylo zjištěno, že již zahájilo vlastní podnikatelskou činnost 40 % všech zúčastněných projektu. Předzávěrečná zkouška, kurz Základy podnikání, říjen 2007 Uskutečnění celkem 9 kurzů Základy podnikání oproti plánovaným 3 umožnily ušetřené finanční prostředky na jiných aktivitách. K navýšení počtu kurzů bylo přistoupeno především 11

14 pokládá se, že toto procento bude nadále narůstat, neboť jen před několika týdny skončil předposlední rekvalifikační kurz a někteří jeho účastníci ještě z různých důvodů nemohli podnikání zahájit a zároveň v době sestavování této publikace ještě probíhá výuka v posledním kurzu Základy podnikání všichni jsou již zahrnuti v počtech účastníků projektu, nemohli však ještě naplnit smysl své účasti v projektu. Poradenství 14 % Osobní služby 11 % Obory nových podnikatelů Jiný obor (psí hotel, grafika) 6 % Obchodní činnost 26 % Výroba 20 % Řemeslné služby 23 % Z dotazníkového šetření vyplývá a zároveň se osobními konzultacemi s účastníky během workshopů potvrdila domněnka, proč osoby chtějí podnikat nechtějí být na nikom závislé, což v postavení zaměstnanců není možné. Důvody k zahájení vlastního podnikání OLZA NÁBYTEK paní Jana Paszová, Tovačov 26 % 2 % Možnost rozhodovat se samostatně, plně využít svých možností Největší zastoupení mezi obory podnikání u nových podnikatelů z projektu mají obchodní činnosti, výroba a řemesla. 2 % 7 % 63 % Zvýšení životní úrovně Rodinná tradice v podnikání Zvolený obor je dlouholetým koníčkem Jiný důvod (zdravotní problémy...) 12

15 Zároveň se také potvrdilo, co potenciální podnikatele odrazuje od zahájení podnikání - v největším měřítku je to nedostatek financí a obavy z rizik, které s sebou podnikání nese. 5 % 12 % 14 % Důvody pro opožděné zahájení podnikání či nepodnikání vůbec Nedostatek odvahy 7 % 10 % 3 % 18 % 14 % 17 % Nedostatek finančních prostředků Spokojenost v zaměstnání Rodinné důvody Nedostatek informací Nedostatek zkušeností Nejasná představa o oboru podnikání Studium 13 Jiné (zahraniční pobyt, časová náročnost podnikání...) Záměrem podávaných informací účastníkům na kurzech nebylo malovat růžovou budoucnost v podnikání, ale naopak je připravit na rizika spojená s podnikáním. Kdo již zahájil podnikatelskou činnost, tak by mohl vyprávět, že opravdu není lehké začít v současném silně konkurenčním prostředí podnikat. Dvě třetiny dotazovaných potvrdily, že podnikání je složitější, než si představovaly, ale že jej zvládají. Zbývající účastníci jsou dobrým příkladem úspěšných podnikatelů, neboť tvrdí, že podnikání je jednodušší než si mysleli. Pozitivním výsledkem pro realizátora je fakt, že projekt dobře připravil pro podnikání ty co následně opravdu začali podnikat, neboť žádný z účastníků netvrdí, že by podnikání nezvládal. 22 % Největší zápor na podnikání z pohledu účastníků 11 % Dalšími výslednými ukazateli projektu jsou Podíl úspěšných absolventů na celkovém počtu účastníků projektu a Podíl osob, u kterých byl projektem splněn účel. Dle metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) se do těchto ukazatelů zařazují osoby, které ukončí kurz závěrečnou zkouškou (první ukazatel). Ke splnění účelu projektu (druhý ukazatel) dojde ukončením kurzu, sebezaměstnáním, zaměstnáním, studiem, Pro potřeby tohoto projektu je výsledek obou ukazatelů shodný. V 99 % došlo k ukončení kurzu a překročení tak plánované hodnoty těchto ukazatelů o 19 % (resp. o 49 % u druhého výše zmíněného ukazatele). Tak vysoké procento ukončení kurzu značí, že do kurzu Základy podnikání byly zařazeny osoby s opravdovým zájmem o všechny informace na něm přednášené a že informace natolik zaujaly, že kurz téměř všichni dokončili. Ing. Petra Boušková za realizační tým 11 % 45 % 11 % Práce v sobotu i v neděli Práce více jak 10 hodin denně Zadlužení, život v nejistotě Dlouhá a nepříjemná jednání s úřady Jiné (platby daní, SP a ZP, počáteční získání klientů, organizace času...)

16 Seznam účastníků projektu: Kurz Základy podnikání (70 hodin): září 2006 Benešová Jiřina Šejbová Kristýna Vítovský Tomáš Vlach Pavel Zittová Hana Zmeškalová Ilona Kurz Základy podnikání (70 hodin): říjen 2006 Hrabalová Andrea Krejčiříková Libuše Kučerová Iva Lebánková Vlasta Ludíková Miroslava Mára Jiří, Ing. Paszová Jana Skorčíková Dana Škantárová Radana Vaculová Lenka Zárychtová Danuše Kurz Základy podnikání (70 hodin): listopad 2006 Adámek Roman Bedřich Jaroslav, Ing. Gálik Adam Hrdina Lukáš Kociánová Věra Králová Bohumila Kučerová Zuzana, Ing. Lukášová Yveta 14 Mikula Pavel Rýpar Antonín Svatošová Jitka Vondráková Klára Kurz Základy podnikání (70 hodin): březen - duben 2007 Andrejší Veronika Benda Antonín Dvořák Jiří Janotová Maria Korejz Přemysl Kozáková Marcela Kozel Jiří Kubešová Michaela Ostrčil Kamil Ploštica Josef Simon František, Ing. Šafratová Alena Šípková Michaela Zaťko Radek Bc. Kurz Základy podnikání (70 hodin): květen - červen 2007 Brázda Tomáš Caletková Ilona Jurečka Miroslav Kainarová Zdenka Lopezová Castro Lenka Motáň Stanislav Patkaň Zdenek Sležek Petr Tomek Michal

17 Kurz Základy podnikání (70 hodin): říjen 2007 Čadrová Zuzana Černošková Markéta Janásková Petra Krejčiříková Radana, Bc. DiS. Látal Miroslav, Bc. Nečas Marian Pösinger Pavel Snášelová Blanka Šťastná Drahomíra Šváčková Marta Tláskal Jan Vaňková Šárka Kurz Základy podnikání (70 hodin): říjen - listopad 2007 Bajková Olga Dohnal František Chovancová Věra Klíč Alois, Ing. Lakomý Josef, Ing. Nevtípil Jan Nižník Zdeněk Skorčík Petr Stalčík Roman, Ing. Suchá Jana Šimková Nina Žákovský Radim Josepčuk Michal Králík Marcel Mašlaňová Ilona Pagáčová Tereza Pavlík Jan Tadičová Pavla Vildová Radana Wenzelová Dagmar, Ing. Zobaník Lukáš Kurz Základy podnikání (126 hodin): duben - červen 2008 Horák Jan Jadlovský Martin Janáček Martin Kopečný Daniel Kučerová Zdena Možíšová Jana, Mgr. Navrátil František Sedláček Libor, Bc. Stržínek Petr Zapalač Radomír Kurz Základy podnikání (126 hodin): březen - duben 2008 Barešová Viera, Ing. Černochová Magda, Mgr. Galeková Zuzana 15

18 Vybrané názory účastníků kurzu Pan Michal Tomek muzikant; V loňském roce jsem začal podnikat. A jak se to stane, že se člověk rozhodne být sám svým pánem, řídit sám svůj čas a mít plnou odpovědnost sám za sebe i po stránce pracovní? S myšlenkou podnikání jsem si pohrával již za dob studií. Ale vzhledem k tomu, že škola zabírala poměrně dost času, tak jsem ani kšefty ve svém oboru aktivně nevyhledával a jen příležitostně něco vzal na základě dohody o provedení práce. Idea podnikání šla dočasně stranou, ovšem ta touha tam zůstala. Situace se změnila v okamžiku, kdy jsem se stal nezaměstnaným a tedy uchazečem o zaměstnání vedeným na ÚP. Poměrně dlouhou dobu jsem nemohl i vzhledem k určitým zdravotním omezením najít práci. Pak ale věci nabraly velmi rychlý spád V dubnu loňského roku se objevila konkrétní nabídka z Vídně na možnost spolupracovat s firmou Yamaha. Podstoupil jsem tedy proškolení (ještě v evidenci ÚP) a byl vybrán na pozici prezentátora a školitele v oblasti klávesových nástrojů pro ČR a SR (Yamaha Keyboard Endorser CZ & SK). To bylo pro mě tím největším impulzem pustit se do podnikání a začít se živit tím, co jsem vždy chtěl hudbou. Proto jsem ihned začal zjišťovat, co vše mě před začátkem podnikání čeká, co vše bude potřeba vyřídit atd. Na úřadu práce jsem zjistil, že existuje dokonce kurz, který by mi mohl pomoci si mnohé věci ohledně podnikání ujasnit a 16 získat další cenné informace. Neváhal jsem a požádal jsem o zapsání do kurzu. Šlo samozřejmě o projekt s příznačným názvem První krok do podnikání. Potřeboval jsem začít podnikat už od 1.7. a další kolo kurzu mělo začít až v září. Proto jsem byl velmi rád, když mi po domluvě v RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o. vyšli vstříc a mohl jsem vynechat motivační část kurzu (subjektivní motivace začít podnikat u mě byla i bez této části kurzu dost vysoká) a nastoupit do již probíhajícího kola. V květnu 2007 jsem tedy vstoupil přímo do kurzu Základy podnikání. A co mi projekt První krok do podnikání dal? Poznal jsem nové lidi, získal spoustu užitečných a prospěšných informací, které mi pak opravdu usnadnily právě ten první krok v začátcích a z kterých ale čerpám i dnes. Není na místě dělat si iluze, že přibližně během měsíce, kdy kurz probíhal, lze získat komplexní informace o všem, s čím se dnešní podnikatel potýká (ať už je to problematika daní, zákonů, pojištění, účetnictví atd.). Ale právě díky kurzu pořádanému společností RPIC-EKONOM- SERVIS Přerov s.r.o. jsem získal potřebné základy, spoustu věcí jsem si ujasnil a na některé si poopravil mé doposud mylné představy. V neposlední řadě mi projekt První krok do podnikání také otevřel cestu k žádosti o příspěvek od ÚP. Za pomoci znalostí v kurzu získaných jsem si sestavil podnikatelský plán. Zde jsem využil také možnosti následné konzultace po ukončení základního kurzu přímo ve společnosti RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o., která má v této oblasti velmi bohaté zkušenosti. I díky tomu se mi podařilo získat nemalou částku (na přerovský okres nadstandardní) jako příspěvek od úřadu práce. Tato dotace mi velmi odlehčila při pořizování věcí nutných k pod-

19 nikání hned v začátcích, kdy jsem volných prostředků neměl ještě tolik. Dnes vlastním 7 živnostenských listů a před nedávnem jsem podal své první daňové přiznání jako OSVČ. Můj koníček (hudba) se stal mou prací a tím jsem si splnil dlouholetý sen. A za to vděčím také společnosti RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o. a projektu První krok do podnikání. Paní Mgr. Magda Černochová ruční výroba bižuterie, kresba na hedvábí; Po 16 letech strávených ve školství jsem se z mnoha různých důvodů rozhodla pro radikální změnu vstup do světa podnikání. Měla jsem pocit, že by bylo dobré získat informace od těch, kteří mají s podnikáním nějaké zkušenosti. Zašla jsem proto na úřad práce, abych zjistila, zda nenabízí nějaké rekvalifikační kurzy, které by mi mohly pomoci. Vůbec jsem netušila, že existuje rekvalifikační kurz určený přímo pro začínající podnikatele. Vlastní kurz mě příjemně překvapil. Všichni přednášející byli příjemní, snažili se nám vyjít vstříc a zodpovědět všechny naše dotazy. Přivítala jsem zejména výuku účetnictví, se kterým jsem se nikdy nesetkala. Přesto si po absolvování hodin s trpělivou a do svého oboru doslova zakousnutou inženýrkou Moulíkovou troufnu sama účtovat. Velice jsem se těšila na marketing, protože jsem měla a stále mám pocit, že není takový problém něco vyrobit jako prodat. Hodiny s inženýrkou Žídkovou byly nejen poučné, ale i zábavné. Osobně bych marketingu věnovala více prostoru. Ve výčtu pozitiv bych mohla pokračovat dále, ale nerada bych vás nudila. Za zmínku určitě stojí možnost individuálních konzultací nejen během práce na projektu, ale i po skončení výuky. Tento příspěvek píšu v době, kdy se svým podnikáním začínám. Ještě mi ani nestihla uschnout barva na razítku u živnostenského listu. Nevím, zda uspěji, ale jedno vím jistě. S informacemi, které jsem získala během projektu První krok do podnikání, se té velké životní změny tolik nebojím. Před nástupem do kurzu jsem se zúčastnila i úvodních workshopů. Vzhledem k tomu, že mé praktické ekonomické zkušenosti byly minimální, mě nejvíce zaujal program s inženýrem Schröpferem. Během krátkého času jsem získala poměrně slušný vhled do toho, jak stanovit cenu svých výrobků a služeb. 17

20 Vyjádření partnerů projektu Úřad práce v Přerově Projekt První krok do podnikání navázal na dřívější vzdělávací aktivity úřadu práce zaměřené na pomoc osobám plánujícím samostatnou výdělečnou činnost. Těmito aktivitami, včetně následné finanční dotace z prostředků APZ, bylo podpořeno před zahájením podnikání od r několik set uchazečů o zaměstnání. Uvedený projekt vycházející z osvědčené metodiky a návazných zkušeností byl určen nejen uchazečům a zájemcům o zaměstnání, ale i dalším kategoriím osob nastupujících nebo vracejících se na trh práce. Formálně byl strukturován do několika na sebe navazujících fází a to od informačních, motivačních až po školící a poradenské. Cílem bylo komplexně, pomocí těchto aktivit, podpořit sebezaměstnání osob a iniciovat vznik malých firem v regionu. Úřadem práce Přerov bylo od zahájení v r zařazeno do projektu celkem 85 uchazečů. Z tohoto počtu bylo vyřazeno k , 56 osob, t.j. 66%. Vlastní podnikání zahájilo převážně s příspěvkem úřadu práce 28 účastníků. S ohledem na skutečnost, že 22 uchazečů vstoupilo do projektu v průběhu března a dubna 2008, je nutno tyto výsledky hodnotit jako pozitivní. Účast v projektu umožňuje podstatně rozšířit a prohloubit znalosti uchazečů, což vede k vysokému uplatnění na trhu práce. Potvrzuje se, že vzdělávací aktivity zaměřené na přípravu na podnikání patří z hlediska celkové efektivity mezi nejpřínosnější. 18 KAZUIST, spol. s r.o. V prvním kole Evropské iniciativy EQUAL, které v České republice probíhalo v letech 2002 až 2005 naše společnost společně s Treximou Zlín a dalšími partnery realizovala projekt Na vlastní nohy. Podstatou projektu bylo poskytování motivačních, informačních, lektorských a poradenských služeb prostřednictvím sítě Start business center a speciálně připraveného webového portálu Cesta k podnikání. Služby byly poskytovány znevýhodněným skupinám na trhu práce mladým lidem, lidem nad 45 let, ženám po mateřské dovolené, dlouhodobě nezaměstnaným a lidem se zdravotním postižením, pro které může být podnikání východiskem ze složité situace. Vzdělávací a poradenské programy, které pomáhaly nezaměstnaným najít práci tak, že sami sebe zaměstnají, byly vytvořené a pilotně ověřené zejména v Moravskoslezském kraji. Velmi dobré výsledky, cenné zkušenosti, účinné nástroje a zpracovaná metodika se však přímo nabízely k dalšímu doladění a k využití také v dalších regionech. Proto nás velmi potěšila iniciativa společnosti RPIC-EKONOM- SERVIS z Přerova, která projevila zájem implementovat výstupy projektu Na vlastní nohy v Olomouckém kraji a přizvala nás ke spolupráci na projektu První krok do podnikání. V průběhu spolupráce s realizačním týmem projektu jsem si znova uvědomila, že mezi tak zvaně znevýhodněnými skupinami na trhu práce je spousta těch, kteří mají potřebný potenciál pro podnikání, aniž si to sami uvědomují. Často jim však tato myšlenka přijde nereálná, protože nejvíce ze všeho ztrácí víru

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Praha 8.12.2008 Program dlouhodobé péče o uchazeče o zaměstnání propojením rekvalifikace - praxe - zaměstnání nebo sebezaměstnání (CARENET II) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Po roce do práce v Jihomoravském kraji

Po roce do práce v Jihomoravském kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00029 Po roce do práce v Jihomoravském kraji Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 11. dubna 2013 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu

Více

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením Svaz průmyslu a dopravy je partnerem projektu EQUAL II Rehabilitace- Aktivace-Práce. Projekt "Rehabilitace-aktivace-práce", ve kterém je náš svaz aktivně zapojen, je jedním z projektů, který je realizován

Více

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. CZ.1.04/2.1.00/70.00072 RECEPT NA ÚSPĚCH Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 28. května 2014 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu Inovativnost projektu

Více

CZ.1.04/2.1.00/

CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná konference k regionálnímu individuálnímu projektu NA SKOK! CZ.1.04/2.1.00/13.00074 3. prosince 2012 Olomouc, Reprezentační sál Anag, Palác Bohemia Tento projekt je financován z prostředků ESF

Více

RESTART v Olomouckém kraji

RESTART v Olomouckém kraji RESTART v Olomouckém kraji CZ.1.04/1.2.00/37.00006 Závěrečná konference 13. března 2013 Olomouc Ing. Josef Šváb manažer projektu Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,

Více

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/ Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/13.00059 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ? Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov, Plumlovská č. 36, 796 01 Prostějov ÚŘAD PRÁCE JAKO PARTNER Uvažujete o zahájení podnikání? Jak Vám může

Více

SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY

SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY CZ.1.04/2.1.00/70.00036 SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Průběžný seminář 7. října 2014 Obsah prezentace Identifikace projektu Hlavní cíle projektu Změny projektu

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT CZ 1.04/2.1.00/13.00061 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná projekt Ženy naší generace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ing. Andrea Hoschnová, manažer projektu REALIZACE Registrační číslo: CZ.04.1.3/2.2.15.03/0120 Doba realizace projektu: 1.1.2007 30.5.2008

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1. Identifikace projektu Název projektu: Regionální centra pomoci a mobility Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Číslo priority: 3.1 Aktivní politika zaměstnanosti Území dopadu: CZ05 NUTS

Více

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Nová příležitost Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. POSKYTOVATEL DOTACE Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky REALIZÁTOR

Více

Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce

Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce NA VLASTNÍ Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce Realizátor: Spirála Turnov, o. s. Partner projektu: Centrum pro rodinu Náruč, o. s. Termín realizace: 1. 6. 2012 31. 5. 2014 Místo realizace:

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Najdi si práci v Olomouckém kraji - 29. 04. 2008

Najdi si práci v Olomouckém kraji - 29. 04. 2008 Najdi si práci v Olomouckém kraji Dodavatel: Cílová skupina NsPOK 1. Do 6 měsíců v evidenci ÚP 2. Vstup v šesti cyklech po cca 100 účastnících. 3. Do projektu vstoupilo 713 účastníků, Termín realizace:

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Olomoucký kraj.

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Olomoucký kraj. Podíl nezaměstnaných osob v % ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Olomoucký kraj Duben 2013 Graf: Vývoj podílu nezaměstnaných

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Olomoucký kraj.

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Olomoucký kraj. Podíl nezaměstnaných osob v % ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Olomoucký kraj Únor 2013 Graf: Vývoj podílu nezaměstnaných

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku

Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku Realizace projektu a jeho výsledky na Mostecku a Ostravsku Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Mostecku a Ostravsku Prevence předlužení a jak z předlužení RNDr. Ivana Ašmerová vedoucí realizačního týmu objednatel

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY JPD 3 PRO OPATŘENÍ 2.2

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY JPD 3 PRO OPATŘENÍ 2.2 Příloha č. 1 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY JPD 3 PRO OPATŘENÍ 2.2 VÝSTUPY Kód Název Definice Celkem Muži Ženy 1.05 Počet podpořených osob klientů služeb zaměstnanci sebezaměstnaní dlouhodobě nezaměstnaní nezaměstnaní

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

REALIZACE PROJEKTU EQUAL pod názvem PODPORA STABILIZACE A RE-INTEGRACE AKTIVNÍCH SENIORŮ

REALIZACE PROJEKTU EQUAL pod názvem PODPORA STABILIZACE A RE-INTEGRACE AKTIVNÍCH SENIORŮ REALIZACE PROJEKTU EQUAL pod názvem PODPORA STABILIZACE A RE-INTEGRACE AKTIVNÍCH SENIORŮ Dům řemesel je součástí projektu Podpora stabilizace a re-integrace aktivních seniorů v rámci iniciativy Společenství

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti TISKOVÁ ZPRÁVA 10. října 2005 PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti Společnost Sodexho Pass Česká Republika, a.s., ve spolupráci s úřady práce ve Znojmě, Vyškově a Hodoníně a s Ministerstvem

Více

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) Tento dokument je určen zaměstnancům ÚP, jsou zde uvedeny základní

Více

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Závěrečná konference, 24. 3. 2015, Třebíč VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

I. část: Základní údaje

I. část: Základní údaje I. část: Základní údaje Vážené dámy a pánové, máte před sebou dotazník, který si klade za cíl zmapovat oblast místní zaměstnanosti ve Vašem městě. Dotazník se skládá ze čtyř částí: základní údaje, místní

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

PROJEKT /absolvent

PROJEKT /absolvent PROJEKT 2005-2007 www.ekonomservis.cz /absolvent ZÍSKÁNÍ PRAXÍ ABSOLVENTŮ JE NAŠIM CÍLEM NAPOMÁHÁME K OBOUSTRANNÉ SPOKOJENOSTI ABSOLVENTŮM I ZAMĚSTNAVATELŮM PROJEKT PRVNÍ KROKY ABSOLVENTA CZ.04.1.03/1.1.12.1/2311

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života

Závěrečná zpráva k projektu Projekt Krok do pracovního života Závěrečná zpráva k projektu Krok do pracovního života Název projektu: Projekt Krok do pracovního života čj. CZ.1.04/3.3.05/68.00218 financovaný z prostředků ESF Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Mainstreamingová strategie NTS B

Mainstreamingová strategie NTS B Mainstreamingová strategie NTS B 1) Úvodní dokument Krok 3-7 CO? Oblast zájmu/ aktivit projektu z hlediska mainstreamingu ZAMĚŘENÍ? Jaká je cílová skupina z hlediska mainstreamingu? JAK? Jak získáte pozornost

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Cíle projektů Cílem tohoto projektu bylo vybrat zřad dlouhodobě nezaměstnaných,

Více

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol)

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Rekvalifikační a informační centrum Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Olomoucký kraj.

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Olomoucký kraj. Podíl nezaměstnaných osob v % ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Olomoucký kraj Listopad 2013 10,0 Graf: Vývoj podílu nezaměstnaných

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období

Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období 2014-2020 Typy projektů ve specifickém cíli 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Ing. Veronika Škutová

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

Aktuální projekty pro vzdělávání zaměstnanců v Olomouckém. Říjen 2014

Aktuální projekty pro vzdělávání zaměstnanců v Olomouckém. Říjen 2014 Aktuální projekty pro vzdělávání zaměstnanců v Olomouckém kraji Říjen 2014 Živé projekty A) Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců, CZ.1.04/1.1.00/C3.00001; bližší informace na http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/projekty_esf/v_realizaci/nip/podpora_odborneho_vzdelavani_

Více

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt evropské unie z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s názvem

Více

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE?

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE? TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT OP RLZ, OPATŘENÍ 2.2 Číslo projektu CZ 4.1.03/2.2.15.1/0069 Název ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI

Více

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Prezentace projektu 16. 4. 2015 Praha MŠMT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Projekt CEV Realizátor: UJEP v Ústí nad Labem,

Více

Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno 9. Národní konference kvality - prezentace zavádění CAFu do PO Jihomoravského kraje Historie

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR šance s handicapem č.1 Název projektu: Šance s handicapem Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/70.00049 Zadavatel: ÚP ČR krajská pobočka v Liberci Realizátor: S-COMP Centre CZ s.r.o. Termín realizace projektu:

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve Středočeském

Více

Závěrečné zpráva. Frýdecká 410, 739 61 Třinec IČ: 26840791. Úřad práce České republiky

Závěrečné zpráva. Frýdecká 410, 739 61 Třinec IČ: 26840791. Úřad práce České republiky Závěrečné zpráva Projekt "Práce jinak šance rodině i zaměstnání" Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00178 Příjemce projektu: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Závodní 815, Třinec

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu

Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu Úvod V roce 2005 podal Výzkumný ústav bezpečnosti práce žádost na financování projektu z Evropských sociálních

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. egon

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST Z POHLEDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V GESCI MŠMT

FINANČNÍ GRAMOTNOST Z POHLEDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V GESCI MŠMT FINANČNÍ GRAMOTNOST Z POHLEDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V GESCI MŠMT Věra Kolmerová FINANČNÍ GRAMOTNOST V POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Problematika finanční gramotnosti je v RVP ošetřena platnými standardy finanční

Více

Část č. 3: Hledám zaměstnání

Část č. 3: Hledám zaměstnání Příloha č. 9 Specifikace poradenského programu a specifické technické podmínky Část č. 3: Hledám zaměstnání Poradenský program bude zaměřen na motivaci a aktivizaci účastníků k uplatnění na trhu práce,

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Závěrečná zpráva. Projekt "Ženy, podnikejte!" Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00268

Závěrečná zpráva. Projekt Ženy, podnikejte! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00268 Závěrečná zpráva Projekt "Ženy, podnikejte!" Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00268 Datum realizace projektu: 1. 12. 2012 30. 11. 2014 Žadatel projektu: Kvalifikační a personální agentura,

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/2.1.00/13.0026 Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 21. ledna 2010 Datum

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Název střediska: Středisko poradenství Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Olomoucký kraj.

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Olomoucký kraj. Podíl nezaměstnaných osob v % ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Olomoucký kraj Červenec 2013 10,0 Graf: Vývoj podílu nezaměstnaných

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 Operační program Prioritní osa: Oblast podpory Lidské zdroje a zaměstnanost 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) 4.2a.1 Posílení aktivních politik

Více

Zpráva o výsledcích řízených rozhovorů s rozhodovateli o Evropském systému přenosu kreditů v odborném vzdělávání (ECVET)

Zpráva o výsledcích řízených rozhovorů s rozhodovateli o Evropském systému přenosu kreditů v odborném vzdělávání (ECVET) Zpráva o výsledcích řízených rozhovorů s rozhodovateli o Evropském systému přenosu kreditů v odborném vzdělávání (ECVET) Řízené rozhovory s rozhodovateli byly součástí prací, zařazených do aktivity 2 projektu

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Ergotep pro žáky i pedagogy reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0051

Ergotep pro žáky i pedagogy reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0051 Závěrečný workshop k projektu Ergotep pro žáky i pedagogy reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0051 Hodnocení partnera projektu Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Proseč,

Více

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045 Cílem projektu je podpořit uchazeče evidované na úřadu práce ve věku nad 50 let, kteří se snaží vrátit do zaměstnání. Realizátorem projektu je: Karlovarský kraj a partneři: Úřad práce ČR KrP v Karlových

Více

Podnikatelské líhně ve Francii

Podnikatelské líhně ve Francii Podnikatelské líhně ve Francii Mgr. Martin Štainer, Ph.D. REGIONÁLNÍ CENTRUM POMOCI ZAČÍNAJÍCÍM PODNIKATELŮM CZ.04.1.03/1.1.03.4/0008 Unie líhní - historie r. 1995 začátek experimentu s líhněmi r. 2000

Více

Rozvoj podnikatelských dovedností na ZŠ ve Zlínském kraji

Rozvoj podnikatelských dovedností na ZŠ ve Zlínském kraji Rozvoj podnikatelských dovedností na ZŠ ve Zlínském kraji Centrum pro začínající podnikatele při JVM-RPIC, spol. s r.o. Ing. Jakub Křižka krizka@jvmrpic.cz Tel. 577 210 729 Impuls ke vzniku projektu Centrum

Více

Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené

Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené Citace: Jarolímek, J., Houšková Beránková, M., Houška, M.: Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce po rodičovské dovolené. Závěrečná konference ESF Zkušenosti a příklady dobré praxe

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE. Lepší vzdělání pro aktivní rodiče!

SOUHRNNÉ INFORMACE. Lepší vzdělání pro aktivní rodiče! SOUHRNNÉ INFORMACE Lepší vzdělání pro aktivní rodiče! Stručné informace o projektu: Zahájení projektu dne : 1.12.2014 Ukončení projektu dne : 31.10.2015 Klíčové aktivity: 1. JOB CLUB 2. Rekvalifikační

Více

Vznik a zaměření společnosti IdeaHELP

Vznik a zaměření společnosti IdeaHELP Vznik a zaměření společnosti IdeaHELP Ing. František Mikyska IdeaHELP, o.p.s. Obchodní jméno: IdeaHELP, o.p.s. Identifikační číslo: 274 70 229 Sídlo společnosti: Žamberk, Zemědělská 1004, 564 01 Právní

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji. Břetislav Fiala

Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji. Břetislav Fiala Prostupné zaměstnávání Shrnutí výstupů pilotního ověřování programu v Olomouckém kraji Břetislav Fiala Program prostupného zaměstnávání Základní charakteristika Pro koho je určen Jak probíhají jednotlivé

Více

Výzva k předkládání grantových projektů

Výzva k předkládání grantových projektů Výzva k předkládání grantových projektů 1/6 Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor trhu práce Správy služeb zaměstnanosti vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního

Více

Setkání se starosty. v rámci projektu Centra společných služeb (CSS) Mohelnice,

Setkání se starosty. v rámci projektu Centra společných služeb (CSS) Mohelnice, Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 Setkání se starosty v rámci projektu Centra společných služeb (CSS) Mohelnice, 6. 9. 2016

Více

Podnikání cesta ke sladění rodinného a pracovního života

Podnikání cesta ke sladění rodinného a pracovního života Podnikání cesta ke sladění rodinného a pracovního života Plánované aktivity: Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání o plán 20 seminářů pro 240 účastnic Rekvalifikační kurz Základy podnikání

Více