Uvolnění potenciálu sociálního podnikání irská praxe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uvolnění potenciálu sociálního podnikání irská praxe"

Transkript

1 Uvolnění potenciálu sociálního podnikání irská praxe Anotace z anglického originálu: Unlocking the potential of Social Enterprise and Enterpreneurship SEETF Social Enterprise and Entrepreneurship Taskforce A submission to Forfás July Úvod Pracovní skupina sociálního podnikání (SEETF) byla založena v roce 2009 na podporu sociálního podnikání jako životaschopné a rychle se rozvíjející části irského hospodářství. Sektor sociálního podnikání byl v Irsku tradičně velmi roztříštěný. Nicméně, od června 2009 SEETF přinesla cenný odrazový můstek, ze kterého se lze odrazit k větší soudržnosti a politikám rozvoje tohoto odvětví v dlouhodobějším horizontu. Hlavní poselství Vládě Irské republiky je následující: (i) Sociální podniky mohou vytvářet skutečná a dlouhodobě udržitelná pracovní místa (ii) Počet vytvořených pracovních míst je přímo úměrný míře vstřícnosti prostředí umožnující rozvoj sociálního podnikání (iii) Sociální podnikání by mělo být nedílnou součástí úsilí o širší uplatnění integrovaných pracovních míst a strategií podniků, které probíhá v gesci Ministerstva zaměstnanosti, podnikání a inovací (iv) Sociální podnik si zaslouží stejné zacházení - z hlediska podpory a pobídek - jako jakýkoli jiný typ začínající podnikatelské aktivity. Některé klíčové rysy sociálního podnikání jsou: - Sociální podnikání je o podnikání. Jedná se o model podniku, který se zaměřuje na vytváření sociálního prospěchu s využitím podnikatelských principů a investuje veškerý zisk na prosazení svých sociálních cílů, spíše než aby zisk vyplatil ve prospěch jedné osoby či skupiny akcionářů. - Sociální podnik překonává konvenční malé a střední podniky z hlediska růstu a odolnosti. - Sociální podnikání láká studenty a absolventy, kteří ho zvažují jako schůdnou profesní cestu, což je dáno jak růstem nezaměstnanosti mladých lidí, tak rostoucím sociálním cítěním mezi tzv. Generací Y (osoby narozené v letech 1976 a 2000). - V sociálním podnikání dominují služby, které jsou náročnější na pracovní sílu. Až 70% nákladů sociálního podniku je spojeno s lidskými zdroji. - Sociální podnikání je důležitým pilířem strategie rozvoje podnikání EU. Pro Irskou republiku zde existuje možnost využít nových iniciativ v sociálně-podnikatelské oblasti na úrovni EU.

2 - Generální ředitelství (GŘ) pro vnitřní trhy je vedoucí GŘ v Evropské komisi. Evropská komise se rozhodla zahájit multi-oborový přístup s cílem usnadnit sociální podnikání, včetně využívání strukturálních a regionálních fondů, zřízení Evropských sociálně-investičních fondů a jejich regulaci, změny pravidel pro zadávání veřejných zakázek ve prospěch sociálního podnikání, atd. - Sociální podniky jsou o inovacích. Sociální podniky identifikují sociální potřeby, které nejsou dostatečně řešeny (pokud vůbec), a navrhují inovativní řešení pro uspokojení těchto potřeb nákladově efektivním způsobem. Sociální podniky se také dívají na současný způsob uspokojování potřeb a navrhují lepší a účinnější způsoby. - Sociální podniky jsou o "místním hrdinství. Jsou založeny v místní komunitě, poskytují zboží a služby místním obyvatelům, jsou provozovány lidmi z místní komunity a zaměstnávají místní lidi. - Investice do sociálních podniků minimalizují únik investic z irského hospodářství. Investice zůstávají v organizacích, které nakupují většinou, pokud ne vždy, výrobky a služby v Irsku a zaměstnávají lidi, kteří platí daně v Irsku. - Sociální podnikání v Irsku je méně vyvinuté ve srovnání s ostatními zeměmi EU. Má potenciál generovat další pracovní místa, ale k dosažení tohoto cíle potřebuje další podporu. To zahrnuje přístup k podpoře a službám, které konvenční podniky již mají. - Sociální podniky musí být lépe integrovány do existujících podnikatelských podpor, politiky zadávání veřejných zakázek a přístupu k podnikovému financování. Ministerstvo práce, podnikání a inovací by mělo plnit vůdčí roli na cestě k vytvoření příznivého prostředí k rozvoji sociálního podnikání v Irsku. 2. Definice sociálního podnikání Užitečná definice, a zároveň ta, kterou navrhujeme pro přijetí Vládou a všemi ostatními zúčastněnými stranami v Irsku, byla stanovena Evropskou komisí v jejím Oznámení Evropskému parlamentu o nové Iniciativě pro sociální podnikání s rozpočtem 90 mil. EUR: "Sociální podnik je subjekt v oblasti sociální ekonomiky, jehož hlavním cílem je vytvářet pozitivní sociální dopad, spíše než zisk pro vlastníky nebo akcionáře. Poskytuje na trhu zboží a služby podnikatelským a inovativním způsobem a používá zisk k dosažení sociálních cílů. Je řízen otevřeným a odpovědným způsobem se zapojením zaměstnanců, uživatelů služeb a podporovatelů dotčených jeho obchodní činností". Tento dokument také přijímá Komisí používáné výrazy "sociální firma", "sociální podnik" a "sociální podnikání", jako ekvivalentní a zaměnitelné. Podrobnější úvahy o Iniciativě pro sociální podnikání EU jsou uvedeny níže. 3. Financování sociálního podnikání 3.1 Domácí sovislosti Finanční životaschopnost sociálních podniků závisí na úsilí jejich členů, kteří jsou odpovědní za zajištění odpovídajících finančních prostředků. Sociální podniky proto představují významnou míru ekonomického rizika.

3 Studie sociálních podniků v devíti partnerských oblastech v Irsku ukázala, že poskytování zdravotní péče a energie, což jsou na mezinárodní úrovni hlavní oblasti pro sociální podnikání, nebyly vůbec součástí vzorku šetření, přičemž poskytování péče o děti tvořilo 29% vzorku. Většina podniků byla v provozu deset let nebo méně a převažující právní formou byly společnosti s ručením omezeným. Tento výzkum také prokázal, že 58 % příjmů těchto podniků činila podpora z grantů a zakázek od státních orgánů, 38 % pocházelo z prodeje zboží a služeb a zbytek tvořily dary. Sektor byl poměrně averzní vůči riziku a zdráhal se používat úvěrové financování. Je zapotřebí vzdělávání managementu specificky zaměřené na tento sektor s cílem zajistit budoucí rozvoj. 3.2 Iniciativa EU pro podporu sociálního podnikání Akt o jednotném trhu 2012 zahrnoval sérii dvanácti opatření na podporu evropského hospodářství a vytváření pracovních míst. Jedno z opatření byla Iniciativa pro sociální podnikání, která byla v rámci Programu EU pro sociální změny a inovace nastavena jako nástroj k posílení sektoru sociálního podnikání. Prosazována komisařem Barnierem a s plnou podporu předsedy Barrosa, má posílit pozitivní sociální výsledky a výstupy v kombinaci s reálnou finanční návratností. Z praktického hlediska Evropské komise: - vytváří finanční nástroj ve výši 90 milionů zaměřený na zlepšení přístupu sociálních podniků k financování - představuje investiční prioritu v nařízeních na období v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu, která bude poskytovat potenciálně mnohem vyšší úroveň financování sociálním podnikům - navrhuje novou právní úpravu k usnadnění rozvoje soukromých investičních fondů konkrétně zaměřených na sociální podniky - reviduje postupy pro zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit větší ohled na "sociální a environmentální kritéria a integraci zranitelných a znevýhodněných osob". Plánovány jsou opatření na zjednodušení regulačního prostředí, včetně návrhu opatření na podporu Statutu evropské nadace a státní podpory sociálních a místních služeb. Iniciativa pro sociální podnikání je jedním z 12 opatření přijatých v roce 2011, které mají dát nový impuls jednotnému trhu - hlavní hnací síle ekonomiky Evropské unie. Sociální podnikání bude hrát klíčovou roli v budoucí politice EU v oblasti vytváření pracovních míst a poskytování služeb a zároveň umožní přístup k potenciálně stovkám milionů EUR prostřednictvím sociálních investic v budoucnu. Irsko potřebuje rozvíjet jasné vládní struktury a politiky, aby sociálním podnikům umožnila profitovat z rozvíjejících podpor a financování na úrovni EU. Bude také nutné zlepšit investiční připravenost sociálních podniků, stejně jako koordinovat očekávání sociálních investorů. Evropská komise v součastnosti vytvořila expertní skupinu (GECES), která má poskytovat poradenství týkající se Iniciativy pro sociální podnikání. Na svém prvním zasedání dne 5. června 2012 začal GECES proces formulování myšlenek a návrhů pro zařazení do priorit pro rok 2013 v rámci Aktu o jednotném trhu. Každý členský stát má právo být zastoupen v GECES na vládní úrovni. 3.3 Zajišťování přístupu k financování V roce 2011 nastínila pracovní skupina pro Evropské sociální investice jak kromě evropských peněz přilákat i značné částky ze soukromého kapitálu. EU chce podpořit vývoj finančních trhů a mechanismů financování, které budou financovat sociální podniky. Evropský investiční fond (EIF), člen skupiny Evropské investiční banky (EIB), dokončuje novou iniciativu věnovanou sociálnímu podnikání a inovacím - ESIEF (Evropský fond pro sociální inovace a podnikání). Fond bude financován prostřednictvím kombinace soukromého kapitálu, finančních prostředků z fondů Evropské komise a Evropské investiční banky.

4 EU navrhuje rozvoj Evropských fondů sociálního podnikání (EuSEF) k označení investičních fondů zaměřených na sociální podniky a chce také umožnit přeshraniční investice. Dokonce navrhla konkrétní právní rámec pro tyto fondy. Navrhuje také společnou definici pro fondy rizikového kapitálu, které investují zejména do malých a středních podniků, včetně sociálních podniků. Mikrofinancování je také součástí navrhovaného programu Komise pro sociální změny a inovace, včetně cíle vytvoření nástrojů pro mikrofinancování, které budou schopny podporovat rozvoj sociálních podniků. 3.4 Doporučení k financování SEETF předkládá následující doporučení: - prozkoumat potenciál a přilákat přeshraniční EuSEF prostředky k aktivitám mimo Irsko - podporovat rozvoj sektoru sociálních financí, aby byl schopen poskytovat řadu flexibilních možností financování, jako jsou úpisy, equity, úvěry, atd. - změnit regulační rámec pro úvěrové společnosti a ukončit tak současný neuspokojivý stav, kdy jsou do značné míry sociální podniky z úvěrového financování vyloučeny - zahájit program podpory ke zvýšení povědomí začínajících sociálních podniků a podnikatelů o dostupných finančních produktech a budovat "investiční připravenost" - zajistit rovný přístup sociálních podniků k mikro-financování v rámci nového irského fondu a k úvěrovým zárukám - využít iniciativu EU pro sociální podnikání a financování Evropské komise k tomu, aby Irsko dosáhlo průměrné úrovně sociálních podniků jako v zemích EU. 4. Využití zadávání veřejných zakázek k podpoře rozvoje sociálního podnikání 4.1 Uvolnění potenciálu v zadávání veřejných zakázek Veřejný prospěch, resp. sociální doložky, uznávají společenskou hodnotu práce, která je zadávána subdodavatelům, a hodnotí uchazeče jak podle ekonomických, tak i sociálních přínosů. To může zahrnovat podporu zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných a znevýhodněných osob nebo se vyžaduje spolupráce soukromého sektoru se sociálními podniky. Stále více jsou v Evropské Unii do veřejných zakázek začleněny tzv. doložky veřejného prospěchu (Community Benefit Clauses - CBCs ), aby bylo možné zajistit širší sociální dopad nad rámec úzkého zaměření dané veřejné zakázky. Podle návrhů Iniciativy EU pro sociální podnikání budou postupy zadávání veřejných zakázek revidovány s cílem zajistit větší ohled na "sociální a environmentální kritéria a integraci zranitelných a znevýhodněných osob". Ve Velké Británii je v zákoně o veřejných službách, který má nabýt účinnosti v lednu 2013, požadováno, aby veřejní zadavatelé vzali v úvahu i sociální hodnotu. V důsledku toho budou muset všechny veřejné instituce v Anglii a Walesu zvažovat, jak mohou služby, které zadávají, zlepšit ekonomický, sociální a environmentální blahobyt dané oblasti. Sociální klauzule by mohly být použity k zajištění rovných příležitostí k zaměstnání, zvýšení kvalifikace pracovníků a využití místních dodavatelů, čímž by se maximalizovala tvorba pracovních míst v Irsku. Příklad: Doložky veřejného prospěchu (CBCs) CBCs poskytují nástroj k dosažení udržitelnosti v oblasti veřejných zakázek tím, že zadavatel zakázky nebo tým zadavatelů může do požadovaného předmětu plnění zakázky zakomponovat řadu ekonomických, environmentálních a sociálních podmínek. Obvykle mezi ně patří: cílený nábor a odborná příprava; rozvoj sociálních podniků; zapojení komunity. CBCs jsou podporovány skotskou vládou. Městská rada v Glasgow vypracovala a v červnu 2008 také chválila politiku týkající se veřejného prospěchu (community benefits) a od té doby ji prosazuje jako běžnou součást procesu zadávání veřejných zakázek. Výrazným úspěchem

5 bylo zadávání veřejných zakázek městem na infrastrukturní projekty v souvislosti s pořádáním Commonwealth Games v Glasgow v roce Pro další informace: Partnerství veřejného a sociálního sektoru Partnerství veřejného a sociálního sektoru (Public social partnership - PSP) je inovativní model pro poskytování veřejných služeb, který vznikl v Itálii. Je založen na spolupráci veřejného sektoru a sociálních podniků, kteří společně navrhují a zajišťují kvalitní veřejné služby. Příklad: Partnerství veřejného a sociálního sektoru Skotská vláda podpořila pilotní dvouletý program pro identifikaci a vytvoření 10 PSP zaměřených na společné plánování a poskytování služeb pro místní komunity. Skotský projekt PSP se skládá ze tří fází: Sociální podniky spolupracují s odběrateli z veřejného sektoru, aby navrhly určitou službu; konsorcia veřejného sektoru a sociálních podniků s nimi spolupracují v krátkodobém pilotním období a pomáhají zpřesnit parametry služby, služba je dále rozvíjena s cílem maximalizovat přínos pro komunity před tím, než je vyhlášeno výběrové řízení v konkurenčním prostředí. Pro další informace: 4.2 Potenciál pro podporu poskytování veřejných služeb Sociální podnik je využíván v jiných jurisdikcích jako mechanismus transformace veřejných služeb a infrastruktury. Příkladem je program realizovaný Ministerstvem zdravotnictví v Anglii, které aktivně podporuje vznik sociálních podniků k poskytování lepších zdravotnických služeb. Dalším příkladem je převzetí privatizovaného zásobování vodou prostřednictvím sociálního podniku ve Walesu s cílem poskytovat lepší a efektivnější služby. Příklady: Poskytování veřejných služeb prostřednictvím sociálního podnikání Ministerstvo zdravotnictví v Anglii zřídilo od roku 2007 Investiční fond pro sociální podnikání (SEIF), aby podpořilo roli sociálního podnikání ve zdravotní a sociální péči prostřednictvím poskytování investiční pomoci novým sociálním podnikům k nastartování podnikatelské činnosti a existujícím sociálním podnikům na další rozvoj a zlepšování kvality služeb. Přínosy jsou zřejmé z vyšší produktivity, inovativnosti, kvalitnější péče a zvýšení zaměstnanosti. Program Ministerstva zdravotnictví Právo požadovat (Right to request), umožnil zaměstnancům NHS transformovat organizace na sociální podniky, které si sami zaměstnanci řídí, a umožnit jim tak využít zkušeností z praxe k naprogramování služeb tak, aby měly pro pacienty maximální účinek. Další informace: Welsh Water (Glas Cymru), je sociální podnik, který převzal privatizované služby, zajistil nové investice a provozuje službu efektivněji než bývalí soukromí a veřejní provozovatelé. Jako společnost s ručením omezeným bez akciového kapitálu, zachovává všechen případný zisk ve prospěch zákazníků Welsh Water. Jeho aktiva a kapitálové investice jsou financovány soukromými dluhopisy (s podporou Evropské investiční banky) a zisky. Obchodní model si klade za cíl snížit náklady na provoz majetku Welsh Water, což tvoří obecně ve vodárenství největší náklady. Úspory díky efektivnímu financování k dnešnímu dni vytvořily dostatečné rezervy, které by pokryly neočekávané náklady, které by jinak museli hradit zákazníci. Zároveň se podařilo snížit náklady v příštích letech. Příklady ukazují, že existují příležitosti, jak využít budoucí politiky zadávání veřejných zakázek i v Irsku za účelem maximalizace sociálních, ekonomických a environmentálních dopadů, včetně stimulace sociálního podnikání. 4.3 Doporučení k zadávání veřejných zakázek SEETF navrhuje následující doporučení:

6 - podporovat využívání veřejného prospěchu/sociálních doložek u všech veřejných a místní orgánů, které v Irsku zadávají veřejné zakázky, a ve střednědobém horizontu učinit jejich využívání jako povinné - zajistit plnou technickou podporu, která nabídne veřejným subjektům jasné instrukce, jak tyto doložky zahrnout do smluv - iniciovat program zvyšování povědomí a školení pro úředníky z oblasti veřejných zakázek a manažerů služeb týkající efektivního zadávání zakázek v rámci sektoru sociálního podnikání - pilotně vyzkoušet veřejný prospěch/sociální doložky na malém počtu významných projektů pod záštitou irské Vlády - připravit poradenství a související vzdělávací workshopy pro sektor sociálního podnikání nazvané "Příprava k podání nabídek". - podporovat etenders.ie a další portály zadávání veřejných služeb ve prospěch potenciálních dodavatelů ze sektoru sociálního podnikání - podporovat využívání místních akcí typu "Seznamte se se zákazníkem, které spojují zástupce veřejných služeb, místní úředníky a sociální podniky s cílem budovat obchodní vztahy - zavést opatření na podporu využívání sociálních podniků v dodavatelském řetězci pro zajištění dalších investic do irské infrastruktury. Například pilotní sadu projektů partnerství veřejného a sociálního sektoru, jejichž prostřednictvím mohou manažeři veřejných služeb a sociální podniky spolupracovat na vytvoření a testování nových modelů poskytování služeb - podporovat rozvoj projektů vedených komunitou zaměřených na obnovitelné zdroje energie a energetická družstva s cílem přispět k plnění národních cílů pro obnovitelné zdroje energie, ve spolupráci s Ministerstvem komunikací, energetiky a přírodních zdrojů. 5. Měření dopadu 5.1 Vytvoření rámce SEETF se domnívá, že všechny veřejné výdaje, ať už prostřednictvím přímého poskytování, uzavírání smluv, grantové podpory nebo daňových výdajů by měly podléhat podobným nezávislým hodnocením a vykazováním výsledků. To by se mělo vztahovat na všechny výdaje, ať již veřejného, soukromého nebo sociálního sektoru. Sociální podnikání v Irsku je stále v rané fázi ve srovnání s jinými zeměmi a základna dobrých příkladů je v současné době neúplná. Existuje, nicméně, rostoucí uznání přínosu vykazování dopadů zejména těm stakeholderům, jejichž průběžná podpora je nezbytná pro přežití podniků. K některým nedávným a současným trendům ze sektoru sociálního podnikání v této oblasti patří: - důraz na výsledky/výstupy jako klíčové téma zásadního významu - rostoucí konkurenční tlak zaměřit se na rozvojové strategie organizace a nejen na sociální hodnotu, kterou organizace vytváří - posouzení způsobů, jak vytvořit měřitelný důkaz, že to, co organizace dělají, funguje. Příklad: Sociální evaluátor (hodnotitel) Sociální evaluátor je nástroj určený na podporu a usnadnění měření sociální přidané hodnoty v rámci organizací, které mají za cíl optimalizovat sociální návratnost svých projektů. Podporuje měření dopadu pomocí principů SROI (Sociální návratnost investice - Social Return on Investment). Cílem je vytvořit platformu, kde klíčoví hráči v tomto odvětví mohou vzájemně komunikovat a přispívat k utváření nového a globálního nástroje pro přesné a profesionální měření sociálního dopadu. Sociální evaluátor je široce využíván nadacemi, veřejnými orgány, místními orgány, sociálními investory, zprostředkovateli třetího sektoru a sociálními podniky v Evropě a Severní Americe. Další informace naleznete na adrese: Musí být vytvořen a diseminován rámec pro porozumění, měření a řízení výsledků činnosti organizace tak, aby zahrnoval všechny druhy výsledků - sociální, ekonomické,

7 environmentální a inovace. Na úrovni sociálních podniků je třeba řešit několik základních otázek, které jim pomohou formulovat jejich zamýšlený dopad: - Kdo jsou zamýšlení uživatelé (zákazníci)? - Jaké přínosy naše programy vytváří? - Co chceme maximalizovat? - Jak definujeme úspěch? - Co nebudeme dělat? - Co by nás mohlo učinit zastaralými? 5.2. Doporučení k měření dopadu SEETF navrhuje následující doporučení: - podporovat začlenění sociálního podniku jako odlišnou kategorii statistických průzkumů podnikání, aby bylo možné stanovit spolehlivé základní údaje o tomto odvětví - vytvořit jeden nebo více národních ukazatelů, které by byly schopné měřit růst sociálního podnikání v Irsku, investice a podporu ze strany veřejného sektoru - zajistit, aby se Irsko podílelo na mapování sociálního podnikání vedeného Evropskou unií v rámci Iniciativy pro sociální podnikání - pilotně ověřit a zavést odpovídající systém měření sociálního dopadu a návratnosti investic do sociálního podnikání.

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉ

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final}

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2013 COM(2013) 150 final ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} CS CS 1. ÚVOD Evropa v současnosti čelí

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

SPOLEČNÉ POKYNY EVROPSKÉ KOMISE DG AGRI, EMPL, MARE A REGIO PRO KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDECH

SPOLEČNÉ POKYNY EVROPSKÉ KOMISE DG AGRI, EMPL, MARE A REGIO PRO KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDECH SPOLEČNÉ POKYNY EVROPSKÉ KOMISE DG AGRI, EMPL, MARE A REGIO PRO KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDECH 29. dubna 2013 Do českého jazyka přeloženo pracovní skupinou

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení kapitálu EIB a společným iniciativám Komise a EIB

Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení kapitálu EIB a společným iniciativám Komise a EIB Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení kapitálu EIB a společným iniciativám Komise a EIB Společná zpráva Komise a EIB určená Evropské radě, 27.-28. července 2013 Více úvěrů pro ekonomiku díky navýšení

Více

www.eib.org Zpráva o činnosti Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky a z Evropského investičního fondu

www.eib.org Zpráva o činnosti Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky a z Evropského investičního fondu Z p r á v a o č i n n o s t i 2 012 Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky a z Evropského investičního fondu Evropská investiční banka 98-100, boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg 3 (+352)

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 SRPEN 2014 Obsah OBSAH... 2 1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP...

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání

Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Výběr z dokumentů Evropské unie Hana Čiháková, Martina Kaňáková, Miloš Rathouský Vydal Národní ústav odborného

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Podkladový materiál k vědeckopopularizačnímu semináři Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států Termín konání:

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 2013

Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 2013 Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 2013 Závěrečná zpráva 23.05.2008 Srovnávací analýza modelů

Více

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Dokument je určen k metodické podpoře zakládání a rozvoje paktů zaměstnanosti v ČR Projednáno na celostátní konferenci k teritoriálním paktům zaměstnanosti 4. 12. 2014 v Praze TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

2014 Zpráva o činnosti

2014 Zpráva o činnosti 2014 Zpráva o činnosti 2 Úvodní slovo prezidenta 4 Klíčové výsledky v roce 2014 Obsah 6 Rozhodná odpověď na hospodářskou krizi 12 18 Inovacemi k inteligentnímu růstu v Evropě Podpora malých a středních

Více

ZELENÁ KNIHA Restrukturalizace a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností ODPOVĚDI VLÁDY ČR A. Restrukturalizace ve veřejném sektoru

ZELENÁ KNIHA Restrukturalizace a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností ODPOVĚDI VLÁDY ČR A. Restrukturalizace ve veřejném sektoru ZELENÁ KNIHA Restrukturalizace a předjímání změn: poučení z nedávných zkušeností ODPOVĚDI VLÁDY ČR A. Restrukturalizace ve veřejném sektoru Jak lze anticipační a strategické dlouhodobé přístupy k řízení

Více

Investiční plán. Otázky a odpovědi

Investiční plán. Otázky a odpovědi Investiční plán Otázky a odpovědi Obsah 1. Proč je tento přístup k investicím nový a jiný?...3 2. Proč nový Evropský fond pro strategické investice (EFSI)?...3 3. Jak bude fond fungovat v praxi?...4 4.

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

VÁŠ PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Z FONDŮ EU

VÁŠ PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Z FONDŮ EU 2 0 1 4 ++ EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY (ESI FONDY) ++ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ (EFRR) ++ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND (ESF) ++ INICIATIVA NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ (YEI)++

Více