Uvolnění potenciálu sociálního podnikání irská praxe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uvolnění potenciálu sociálního podnikání irská praxe"

Transkript

1 Uvolnění potenciálu sociálního podnikání irská praxe Anotace z anglického originálu: Unlocking the potential of Social Enterprise and Enterpreneurship SEETF Social Enterprise and Entrepreneurship Taskforce A submission to Forfás July Úvod Pracovní skupina sociálního podnikání (SEETF) byla založena v roce 2009 na podporu sociálního podnikání jako životaschopné a rychle se rozvíjející části irského hospodářství. Sektor sociálního podnikání byl v Irsku tradičně velmi roztříštěný. Nicméně, od června 2009 SEETF přinesla cenný odrazový můstek, ze kterého se lze odrazit k větší soudržnosti a politikám rozvoje tohoto odvětví v dlouhodobějším horizontu. Hlavní poselství Vládě Irské republiky je následující: (i) Sociální podniky mohou vytvářet skutečná a dlouhodobě udržitelná pracovní místa (ii) Počet vytvořených pracovních míst je přímo úměrný míře vstřícnosti prostředí umožnující rozvoj sociálního podnikání (iii) Sociální podnikání by mělo být nedílnou součástí úsilí o širší uplatnění integrovaných pracovních míst a strategií podniků, které probíhá v gesci Ministerstva zaměstnanosti, podnikání a inovací (iv) Sociální podnik si zaslouží stejné zacházení - z hlediska podpory a pobídek - jako jakýkoli jiný typ začínající podnikatelské aktivity. Některé klíčové rysy sociálního podnikání jsou: - Sociální podnikání je o podnikání. Jedná se o model podniku, který se zaměřuje na vytváření sociálního prospěchu s využitím podnikatelských principů a investuje veškerý zisk na prosazení svých sociálních cílů, spíše než aby zisk vyplatil ve prospěch jedné osoby či skupiny akcionářů. - Sociální podnik překonává konvenční malé a střední podniky z hlediska růstu a odolnosti. - Sociální podnikání láká studenty a absolventy, kteří ho zvažují jako schůdnou profesní cestu, což je dáno jak růstem nezaměstnanosti mladých lidí, tak rostoucím sociálním cítěním mezi tzv. Generací Y (osoby narozené v letech 1976 a 2000). - V sociálním podnikání dominují služby, které jsou náročnější na pracovní sílu. Až 70% nákladů sociálního podniku je spojeno s lidskými zdroji. - Sociální podnikání je důležitým pilířem strategie rozvoje podnikání EU. Pro Irskou republiku zde existuje možnost využít nových iniciativ v sociálně-podnikatelské oblasti na úrovni EU.

2 - Generální ředitelství (GŘ) pro vnitřní trhy je vedoucí GŘ v Evropské komisi. Evropská komise se rozhodla zahájit multi-oborový přístup s cílem usnadnit sociální podnikání, včetně využívání strukturálních a regionálních fondů, zřízení Evropských sociálně-investičních fondů a jejich regulaci, změny pravidel pro zadávání veřejných zakázek ve prospěch sociálního podnikání, atd. - Sociální podniky jsou o inovacích. Sociální podniky identifikují sociální potřeby, které nejsou dostatečně řešeny (pokud vůbec), a navrhují inovativní řešení pro uspokojení těchto potřeb nákladově efektivním způsobem. Sociální podniky se také dívají na současný způsob uspokojování potřeb a navrhují lepší a účinnější způsoby. - Sociální podniky jsou o "místním hrdinství. Jsou založeny v místní komunitě, poskytují zboží a služby místním obyvatelům, jsou provozovány lidmi z místní komunity a zaměstnávají místní lidi. - Investice do sociálních podniků minimalizují únik investic z irského hospodářství. Investice zůstávají v organizacích, které nakupují většinou, pokud ne vždy, výrobky a služby v Irsku a zaměstnávají lidi, kteří platí daně v Irsku. - Sociální podnikání v Irsku je méně vyvinuté ve srovnání s ostatními zeměmi EU. Má potenciál generovat další pracovní místa, ale k dosažení tohoto cíle potřebuje další podporu. To zahrnuje přístup k podpoře a službám, které konvenční podniky již mají. - Sociální podniky musí být lépe integrovány do existujících podnikatelských podpor, politiky zadávání veřejných zakázek a přístupu k podnikovému financování. Ministerstvo práce, podnikání a inovací by mělo plnit vůdčí roli na cestě k vytvoření příznivého prostředí k rozvoji sociálního podnikání v Irsku. 2. Definice sociálního podnikání Užitečná definice, a zároveň ta, kterou navrhujeme pro přijetí Vládou a všemi ostatními zúčastněnými stranami v Irsku, byla stanovena Evropskou komisí v jejím Oznámení Evropskému parlamentu o nové Iniciativě pro sociální podnikání s rozpočtem 90 mil. EUR: "Sociální podnik je subjekt v oblasti sociální ekonomiky, jehož hlavním cílem je vytvářet pozitivní sociální dopad, spíše než zisk pro vlastníky nebo akcionáře. Poskytuje na trhu zboží a služby podnikatelským a inovativním způsobem a používá zisk k dosažení sociálních cílů. Je řízen otevřeným a odpovědným způsobem se zapojením zaměstnanců, uživatelů služeb a podporovatelů dotčených jeho obchodní činností". Tento dokument také přijímá Komisí používáné výrazy "sociální firma", "sociální podnik" a "sociální podnikání", jako ekvivalentní a zaměnitelné. Podrobnější úvahy o Iniciativě pro sociální podnikání EU jsou uvedeny níže. 3. Financování sociálního podnikání 3.1 Domácí sovislosti Finanční životaschopnost sociálních podniků závisí na úsilí jejich členů, kteří jsou odpovědní za zajištění odpovídajících finančních prostředků. Sociální podniky proto představují významnou míru ekonomického rizika.

3 Studie sociálních podniků v devíti partnerských oblastech v Irsku ukázala, že poskytování zdravotní péče a energie, což jsou na mezinárodní úrovni hlavní oblasti pro sociální podnikání, nebyly vůbec součástí vzorku šetření, přičemž poskytování péče o děti tvořilo 29% vzorku. Většina podniků byla v provozu deset let nebo méně a převažující právní formou byly společnosti s ručením omezeným. Tento výzkum také prokázal, že 58 % příjmů těchto podniků činila podpora z grantů a zakázek od státních orgánů, 38 % pocházelo z prodeje zboží a služeb a zbytek tvořily dary. Sektor byl poměrně averzní vůči riziku a zdráhal se používat úvěrové financování. Je zapotřebí vzdělávání managementu specificky zaměřené na tento sektor s cílem zajistit budoucí rozvoj. 3.2 Iniciativa EU pro podporu sociálního podnikání Akt o jednotném trhu 2012 zahrnoval sérii dvanácti opatření na podporu evropského hospodářství a vytváření pracovních míst. Jedno z opatření byla Iniciativa pro sociální podnikání, která byla v rámci Programu EU pro sociální změny a inovace nastavena jako nástroj k posílení sektoru sociálního podnikání. Prosazována komisařem Barnierem a s plnou podporu předsedy Barrosa, má posílit pozitivní sociální výsledky a výstupy v kombinaci s reálnou finanční návratností. Z praktického hlediska Evropské komise: - vytváří finanční nástroj ve výši 90 milionů zaměřený na zlepšení přístupu sociálních podniků k financování - představuje investiční prioritu v nařízeních na období v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu, která bude poskytovat potenciálně mnohem vyšší úroveň financování sociálním podnikům - navrhuje novou právní úpravu k usnadnění rozvoje soukromých investičních fondů konkrétně zaměřených na sociální podniky - reviduje postupy pro zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit větší ohled na "sociální a environmentální kritéria a integraci zranitelných a znevýhodněných osob". Plánovány jsou opatření na zjednodušení regulačního prostředí, včetně návrhu opatření na podporu Statutu evropské nadace a státní podpory sociálních a místních služeb. Iniciativa pro sociální podnikání je jedním z 12 opatření přijatých v roce 2011, které mají dát nový impuls jednotnému trhu - hlavní hnací síle ekonomiky Evropské unie. Sociální podnikání bude hrát klíčovou roli v budoucí politice EU v oblasti vytváření pracovních míst a poskytování služeb a zároveň umožní přístup k potenciálně stovkám milionů EUR prostřednictvím sociálních investic v budoucnu. Irsko potřebuje rozvíjet jasné vládní struktury a politiky, aby sociálním podnikům umožnila profitovat z rozvíjejících podpor a financování na úrovni EU. Bude také nutné zlepšit investiční připravenost sociálních podniků, stejně jako koordinovat očekávání sociálních investorů. Evropská komise v součastnosti vytvořila expertní skupinu (GECES), která má poskytovat poradenství týkající se Iniciativy pro sociální podnikání. Na svém prvním zasedání dne 5. června 2012 začal GECES proces formulování myšlenek a návrhů pro zařazení do priorit pro rok 2013 v rámci Aktu o jednotném trhu. Každý členský stát má právo být zastoupen v GECES na vládní úrovni. 3.3 Zajišťování přístupu k financování V roce 2011 nastínila pracovní skupina pro Evropské sociální investice jak kromě evropských peněz přilákat i značné částky ze soukromého kapitálu. EU chce podpořit vývoj finančních trhů a mechanismů financování, které budou financovat sociální podniky. Evropský investiční fond (EIF), člen skupiny Evropské investiční banky (EIB), dokončuje novou iniciativu věnovanou sociálnímu podnikání a inovacím - ESIEF (Evropský fond pro sociální inovace a podnikání). Fond bude financován prostřednictvím kombinace soukromého kapitálu, finančních prostředků z fondů Evropské komise a Evropské investiční banky.

4 EU navrhuje rozvoj Evropských fondů sociálního podnikání (EuSEF) k označení investičních fondů zaměřených na sociální podniky a chce také umožnit přeshraniční investice. Dokonce navrhla konkrétní právní rámec pro tyto fondy. Navrhuje také společnou definici pro fondy rizikového kapitálu, které investují zejména do malých a středních podniků, včetně sociálních podniků. Mikrofinancování je také součástí navrhovaného programu Komise pro sociální změny a inovace, včetně cíle vytvoření nástrojů pro mikrofinancování, které budou schopny podporovat rozvoj sociálních podniků. 3.4 Doporučení k financování SEETF předkládá následující doporučení: - prozkoumat potenciál a přilákat přeshraniční EuSEF prostředky k aktivitám mimo Irsko - podporovat rozvoj sektoru sociálních financí, aby byl schopen poskytovat řadu flexibilních možností financování, jako jsou úpisy, equity, úvěry, atd. - změnit regulační rámec pro úvěrové společnosti a ukončit tak současný neuspokojivý stav, kdy jsou do značné míry sociální podniky z úvěrového financování vyloučeny - zahájit program podpory ke zvýšení povědomí začínajících sociálních podniků a podnikatelů o dostupných finančních produktech a budovat "investiční připravenost" - zajistit rovný přístup sociálních podniků k mikro-financování v rámci nového irského fondu a k úvěrovým zárukám - využít iniciativu EU pro sociální podnikání a financování Evropské komise k tomu, aby Irsko dosáhlo průměrné úrovně sociálních podniků jako v zemích EU. 4. Využití zadávání veřejných zakázek k podpoře rozvoje sociálního podnikání 4.1 Uvolnění potenciálu v zadávání veřejných zakázek Veřejný prospěch, resp. sociální doložky, uznávají společenskou hodnotu práce, která je zadávána subdodavatelům, a hodnotí uchazeče jak podle ekonomických, tak i sociálních přínosů. To může zahrnovat podporu zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných a znevýhodněných osob nebo se vyžaduje spolupráce soukromého sektoru se sociálními podniky. Stále více jsou v Evropské Unii do veřejných zakázek začleněny tzv. doložky veřejného prospěchu (Community Benefit Clauses - CBCs ), aby bylo možné zajistit širší sociální dopad nad rámec úzkého zaměření dané veřejné zakázky. Podle návrhů Iniciativy EU pro sociální podnikání budou postupy zadávání veřejných zakázek revidovány s cílem zajistit větší ohled na "sociální a environmentální kritéria a integraci zranitelných a znevýhodněných osob". Ve Velké Británii je v zákoně o veřejných službách, který má nabýt účinnosti v lednu 2013, požadováno, aby veřejní zadavatelé vzali v úvahu i sociální hodnotu. V důsledku toho budou muset všechny veřejné instituce v Anglii a Walesu zvažovat, jak mohou služby, které zadávají, zlepšit ekonomický, sociální a environmentální blahobyt dané oblasti. Sociální klauzule by mohly být použity k zajištění rovných příležitostí k zaměstnání, zvýšení kvalifikace pracovníků a využití místních dodavatelů, čímž by se maximalizovala tvorba pracovních míst v Irsku. Příklad: Doložky veřejného prospěchu (CBCs) CBCs poskytují nástroj k dosažení udržitelnosti v oblasti veřejných zakázek tím, že zadavatel zakázky nebo tým zadavatelů může do požadovaného předmětu plnění zakázky zakomponovat řadu ekonomických, environmentálních a sociálních podmínek. Obvykle mezi ně patří: cílený nábor a odborná příprava; rozvoj sociálních podniků; zapojení komunity. CBCs jsou podporovány skotskou vládou. Městská rada v Glasgow vypracovala a v červnu 2008 také chválila politiku týkající se veřejného prospěchu (community benefits) a od té doby ji prosazuje jako běžnou součást procesu zadávání veřejných zakázek. Výrazným úspěchem

5 bylo zadávání veřejných zakázek městem na infrastrukturní projekty v souvislosti s pořádáním Commonwealth Games v Glasgow v roce Pro další informace: Partnerství veřejného a sociálního sektoru Partnerství veřejného a sociálního sektoru (Public social partnership - PSP) je inovativní model pro poskytování veřejných služeb, který vznikl v Itálii. Je založen na spolupráci veřejného sektoru a sociálních podniků, kteří společně navrhují a zajišťují kvalitní veřejné služby. Příklad: Partnerství veřejného a sociálního sektoru Skotská vláda podpořila pilotní dvouletý program pro identifikaci a vytvoření 10 PSP zaměřených na společné plánování a poskytování služeb pro místní komunity. Skotský projekt PSP se skládá ze tří fází: Sociální podniky spolupracují s odběrateli z veřejného sektoru, aby navrhly určitou službu; konsorcia veřejného sektoru a sociálních podniků s nimi spolupracují v krátkodobém pilotním období a pomáhají zpřesnit parametry služby, služba je dále rozvíjena s cílem maximalizovat přínos pro komunity před tím, než je vyhlášeno výběrové řízení v konkurenčním prostředí. Pro další informace: 4.2 Potenciál pro podporu poskytování veřejných služeb Sociální podnik je využíván v jiných jurisdikcích jako mechanismus transformace veřejných služeb a infrastruktury. Příkladem je program realizovaný Ministerstvem zdravotnictví v Anglii, které aktivně podporuje vznik sociálních podniků k poskytování lepších zdravotnických služeb. Dalším příkladem je převzetí privatizovaného zásobování vodou prostřednictvím sociálního podniku ve Walesu s cílem poskytovat lepší a efektivnější služby. Příklady: Poskytování veřejných služeb prostřednictvím sociálního podnikání Ministerstvo zdravotnictví v Anglii zřídilo od roku 2007 Investiční fond pro sociální podnikání (SEIF), aby podpořilo roli sociálního podnikání ve zdravotní a sociální péči prostřednictvím poskytování investiční pomoci novým sociálním podnikům k nastartování podnikatelské činnosti a existujícím sociálním podnikům na další rozvoj a zlepšování kvality služeb. Přínosy jsou zřejmé z vyšší produktivity, inovativnosti, kvalitnější péče a zvýšení zaměstnanosti. Program Ministerstva zdravotnictví Právo požadovat (Right to request), umožnil zaměstnancům NHS transformovat organizace na sociální podniky, které si sami zaměstnanci řídí, a umožnit jim tak využít zkušeností z praxe k naprogramování služeb tak, aby měly pro pacienty maximální účinek. Další informace: Welsh Water (Glas Cymru), je sociální podnik, který převzal privatizované služby, zajistil nové investice a provozuje službu efektivněji než bývalí soukromí a veřejní provozovatelé. Jako společnost s ručením omezeným bez akciového kapitálu, zachovává všechen případný zisk ve prospěch zákazníků Welsh Water. Jeho aktiva a kapitálové investice jsou financovány soukromými dluhopisy (s podporou Evropské investiční banky) a zisky. Obchodní model si klade za cíl snížit náklady na provoz majetku Welsh Water, což tvoří obecně ve vodárenství největší náklady. Úspory díky efektivnímu financování k dnešnímu dni vytvořily dostatečné rezervy, které by pokryly neočekávané náklady, které by jinak museli hradit zákazníci. Zároveň se podařilo snížit náklady v příštích letech. Příklady ukazují, že existují příležitosti, jak využít budoucí politiky zadávání veřejných zakázek i v Irsku za účelem maximalizace sociálních, ekonomických a environmentálních dopadů, včetně stimulace sociálního podnikání. 4.3 Doporučení k zadávání veřejných zakázek SEETF navrhuje následující doporučení:

6 - podporovat využívání veřejného prospěchu/sociálních doložek u všech veřejných a místní orgánů, které v Irsku zadávají veřejné zakázky, a ve střednědobém horizontu učinit jejich využívání jako povinné - zajistit plnou technickou podporu, která nabídne veřejným subjektům jasné instrukce, jak tyto doložky zahrnout do smluv - iniciovat program zvyšování povědomí a školení pro úředníky z oblasti veřejných zakázek a manažerů služeb týkající efektivního zadávání zakázek v rámci sektoru sociálního podnikání - pilotně vyzkoušet veřejný prospěch/sociální doložky na malém počtu významných projektů pod záštitou irské Vlády - připravit poradenství a související vzdělávací workshopy pro sektor sociálního podnikání nazvané "Příprava k podání nabídek". - podporovat etenders.ie a další portály zadávání veřejných služeb ve prospěch potenciálních dodavatelů ze sektoru sociálního podnikání - podporovat využívání místních akcí typu "Seznamte se se zákazníkem, které spojují zástupce veřejných služeb, místní úředníky a sociální podniky s cílem budovat obchodní vztahy - zavést opatření na podporu využívání sociálních podniků v dodavatelském řetězci pro zajištění dalších investic do irské infrastruktury. Například pilotní sadu projektů partnerství veřejného a sociálního sektoru, jejichž prostřednictvím mohou manažeři veřejných služeb a sociální podniky spolupracovat na vytvoření a testování nových modelů poskytování služeb - podporovat rozvoj projektů vedených komunitou zaměřených na obnovitelné zdroje energie a energetická družstva s cílem přispět k plnění národních cílů pro obnovitelné zdroje energie, ve spolupráci s Ministerstvem komunikací, energetiky a přírodních zdrojů. 5. Měření dopadu 5.1 Vytvoření rámce SEETF se domnívá, že všechny veřejné výdaje, ať už prostřednictvím přímého poskytování, uzavírání smluv, grantové podpory nebo daňových výdajů by měly podléhat podobným nezávislým hodnocením a vykazováním výsledků. To by se mělo vztahovat na všechny výdaje, ať již veřejného, soukromého nebo sociálního sektoru. Sociální podnikání v Irsku je stále v rané fázi ve srovnání s jinými zeměmi a základna dobrých příkladů je v současné době neúplná. Existuje, nicméně, rostoucí uznání přínosu vykazování dopadů zejména těm stakeholderům, jejichž průběžná podpora je nezbytná pro přežití podniků. K některým nedávným a současným trendům ze sektoru sociálního podnikání v této oblasti patří: - důraz na výsledky/výstupy jako klíčové téma zásadního významu - rostoucí konkurenční tlak zaměřit se na rozvojové strategie organizace a nejen na sociální hodnotu, kterou organizace vytváří - posouzení způsobů, jak vytvořit měřitelný důkaz, že to, co organizace dělají, funguje. Příklad: Sociální evaluátor (hodnotitel) Sociální evaluátor je nástroj určený na podporu a usnadnění měření sociální přidané hodnoty v rámci organizací, které mají za cíl optimalizovat sociální návratnost svých projektů. Podporuje měření dopadu pomocí principů SROI (Sociální návratnost investice - Social Return on Investment). Cílem je vytvořit platformu, kde klíčoví hráči v tomto odvětví mohou vzájemně komunikovat a přispívat k utváření nového a globálního nástroje pro přesné a profesionální měření sociálního dopadu. Sociální evaluátor je široce využíván nadacemi, veřejnými orgány, místními orgány, sociálními investory, zprostředkovateli třetího sektoru a sociálními podniky v Evropě a Severní Americe. Další informace naleznete na adrese: Musí být vytvořen a diseminován rámec pro porozumění, měření a řízení výsledků činnosti organizace tak, aby zahrnoval všechny druhy výsledků - sociální, ekonomické,

7 environmentální a inovace. Na úrovni sociálních podniků je třeba řešit několik základních otázek, které jim pomohou formulovat jejich zamýšlený dopad: - Kdo jsou zamýšlení uživatelé (zákazníci)? - Jaké přínosy naše programy vytváří? - Co chceme maximalizovat? - Jak definujeme úspěch? - Co nebudeme dělat? - Co by nás mohlo učinit zastaralými? 5.2. Doporučení k měření dopadu SEETF navrhuje následující doporučení: - podporovat začlenění sociálního podniku jako odlišnou kategorii statistických průzkumů podnikání, aby bylo možné stanovit spolehlivé základní údaje o tomto odvětví - vytvořit jeden nebo více národních ukazatelů, které by byly schopné měřit růst sociálního podnikání v Irsku, investice a podporu ze strany veřejného sektoru - zajistit, aby se Irsko podílelo na mapování sociálního podnikání vedeného Evropskou unií v rámci Iniciativy pro sociální podnikání - pilotně ověřit a zavést odpovídající systém měření sociálního dopadu a návratnosti investic do sociálního podnikání.

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu, bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Letmý pohled na Evropskou investiční banku

Letmý pohled na Evropskou investiční banku Letmý pohled na Evropskou investiční banku Jako banka EU poskytujeme finanční prostředky na životaschopné a udržitelné investiční projekty v Evropě i mimo Evropu a nabízíme odborné poradenství. Našimi

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu,

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

jmů ve David Strang Poradce v oblasti práva a politiky ve společnosti Water UK

jmů ve David Strang Poradce v oblasti práva a politiky ve společnosti Water UK Water UK - efektivní ochrana zájmz jmů ve vodohospodářských ských službách ve Velké Británii David Strang Poradce v oblasti práva a politiky ve společnosti Water UK Přehled tématt 1) Struktura vodohospodářského

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU. Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting

Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU. Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting 4J neboli iniciativy Evropské komise Evropská komise připravila v rámci přípravy

Více

Investiční plán pro Evropu

Investiční plán pro Evropu Investiční plán pro Evropu Cyklický trojúhelník INVESTICE STRUKTURÁLNÍ REFORMY FISKÁLNÍ ODPOVĚDNOST 1 Investiční plán pro Evropu MOBILIZOVAT FINANCE NA INVESTICE DOSTAT FINANCE DO REÁLNÉ EKONOMIKY Silný

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

PRODUKTY MEZINÁRODNÍCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ. Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014-2020

PRODUKTY MEZINÁRODNÍCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ. Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014-2020 PRODUKTY MEZINÁRODNÍCH FINANČNÍCH INSTITUCÍ Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014-2020 OBSAH PRINCIP FUNGOVÁNÍ PROGRAMŮ ZVÝHODNĚNÉ ÚVĚRY PRO PODNIKATELE - EuroPremium - EuroInovace VYUŽITÍ IFI

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 19. 9. 2012 2012/2134(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) Hospodářský a měnový výbor

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Jak uskutečnit své plány

Jak uskutečnit své plány Jak uskutečnit své plány Vypravte se s námi za penězi PARTNER VE SVĚTĚ DOTACÍ Nenechte si ujít příležitost získat dostupný kapitál. Granty, zvýhodněné úvěry a další nástroje Vám otevřou nové perspektivy

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2149(INI) 3.3.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2149(INI) 3.3.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro kulturu a vzdělávání 2014/2149(INI) 3.3.2015 NÁVRH ZPRÁVY na cestě k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu (2014/2149(INI)) Výbor pro kulturu a

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB

Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Rady, tipy, doporučení AMSP ČR - seminář KB Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropské unie, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 Struktura prioritních os OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 ING. JITKA BEDNÁŘOVÁ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry Spolutvorba NENÍ: Spolutvorba? projekt, který představuje pouze finanční pomoc nebo

Více

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou.

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. EKONOMICKÁ REFORMA V EVROPĚ, ÚNOR 2002 - SHRNUTÍ REALIZACE EVROPSKÉHO POTENCIÁLU Aby Evropa fungovala Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. Bílá kniha

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Podpora politik k dosažení cíle: Národní přímá opatření jednotlivé členské státy Strukturální

Více

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) Nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Kontaktní osoba: rehola@mpo.cz. Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Kontaktní osoba: rehola@mpo.cz. Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Příspěvek České republiky zpracovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) k veřejné konzultaci k Zelené knize Integrovaný trh doručování balíků pro růst elektronického

Více

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999 EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

Název projektu. Číslo programu CZ.04.4.09 Název programu EQUAL Číslo priority 9.2 Název priority Rozvoj podnikání Číslo opatření 2.

Název projektu. Číslo programu CZ.04.4.09 Název programu EQUAL Číslo priority 9.2 Název priority Rozvoj podnikání Číslo opatření 2. Číslo programu CZ.04.4.09 Název programu EQUAL Číslo priority 9.2 Název priority Rozvoj podnikání Číslo opatření 2.3 Název opatření Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména kvality komunitních

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Prezentace: Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Roman Haken Evropský hospodářský a sociální výbor Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více