Uvolnění potenciálu sociálního podnikání irská praxe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uvolnění potenciálu sociálního podnikání irská praxe"

Transkript

1 Uvolnění potenciálu sociálního podnikání irská praxe Anotace z anglického originálu: Unlocking the potential of Social Enterprise and Enterpreneurship SEETF Social Enterprise and Entrepreneurship Taskforce A submission to Forfás July Úvod Pracovní skupina sociálního podnikání (SEETF) byla založena v roce 2009 na podporu sociálního podnikání jako životaschopné a rychle se rozvíjející části irského hospodářství. Sektor sociálního podnikání byl v Irsku tradičně velmi roztříštěný. Nicméně, od června 2009 SEETF přinesla cenný odrazový můstek, ze kterého se lze odrazit k větší soudržnosti a politikám rozvoje tohoto odvětví v dlouhodobějším horizontu. Hlavní poselství Vládě Irské republiky je následující: (i) Sociální podniky mohou vytvářet skutečná a dlouhodobě udržitelná pracovní místa (ii) Počet vytvořených pracovních míst je přímo úměrný míře vstřícnosti prostředí umožnující rozvoj sociálního podnikání (iii) Sociální podnikání by mělo být nedílnou součástí úsilí o širší uplatnění integrovaných pracovních míst a strategií podniků, které probíhá v gesci Ministerstva zaměstnanosti, podnikání a inovací (iv) Sociální podnik si zaslouží stejné zacházení - z hlediska podpory a pobídek - jako jakýkoli jiný typ začínající podnikatelské aktivity. Některé klíčové rysy sociálního podnikání jsou: - Sociální podnikání je o podnikání. Jedná se o model podniku, který se zaměřuje na vytváření sociálního prospěchu s využitím podnikatelských principů a investuje veškerý zisk na prosazení svých sociálních cílů, spíše než aby zisk vyplatil ve prospěch jedné osoby či skupiny akcionářů. - Sociální podnik překonává konvenční malé a střední podniky z hlediska růstu a odolnosti. - Sociální podnikání láká studenty a absolventy, kteří ho zvažují jako schůdnou profesní cestu, což je dáno jak růstem nezaměstnanosti mladých lidí, tak rostoucím sociálním cítěním mezi tzv. Generací Y (osoby narozené v letech 1976 a 2000). - V sociálním podnikání dominují služby, které jsou náročnější na pracovní sílu. Až 70% nákladů sociálního podniku je spojeno s lidskými zdroji. - Sociální podnikání je důležitým pilířem strategie rozvoje podnikání EU. Pro Irskou republiku zde existuje možnost využít nových iniciativ v sociálně-podnikatelské oblasti na úrovni EU.

2 - Generální ředitelství (GŘ) pro vnitřní trhy je vedoucí GŘ v Evropské komisi. Evropská komise se rozhodla zahájit multi-oborový přístup s cílem usnadnit sociální podnikání, včetně využívání strukturálních a regionálních fondů, zřízení Evropských sociálně-investičních fondů a jejich regulaci, změny pravidel pro zadávání veřejných zakázek ve prospěch sociálního podnikání, atd. - Sociální podniky jsou o inovacích. Sociální podniky identifikují sociální potřeby, které nejsou dostatečně řešeny (pokud vůbec), a navrhují inovativní řešení pro uspokojení těchto potřeb nákladově efektivním způsobem. Sociální podniky se také dívají na současný způsob uspokojování potřeb a navrhují lepší a účinnější způsoby. - Sociální podniky jsou o "místním hrdinství. Jsou založeny v místní komunitě, poskytují zboží a služby místním obyvatelům, jsou provozovány lidmi z místní komunity a zaměstnávají místní lidi. - Investice do sociálních podniků minimalizují únik investic z irského hospodářství. Investice zůstávají v organizacích, které nakupují většinou, pokud ne vždy, výrobky a služby v Irsku a zaměstnávají lidi, kteří platí daně v Irsku. - Sociální podnikání v Irsku je méně vyvinuté ve srovnání s ostatními zeměmi EU. Má potenciál generovat další pracovní místa, ale k dosažení tohoto cíle potřebuje další podporu. To zahrnuje přístup k podpoře a službám, které konvenční podniky již mají. - Sociální podniky musí být lépe integrovány do existujících podnikatelských podpor, politiky zadávání veřejných zakázek a přístupu k podnikovému financování. Ministerstvo práce, podnikání a inovací by mělo plnit vůdčí roli na cestě k vytvoření příznivého prostředí k rozvoji sociálního podnikání v Irsku. 2. Definice sociálního podnikání Užitečná definice, a zároveň ta, kterou navrhujeme pro přijetí Vládou a všemi ostatními zúčastněnými stranami v Irsku, byla stanovena Evropskou komisí v jejím Oznámení Evropskému parlamentu o nové Iniciativě pro sociální podnikání s rozpočtem 90 mil. EUR: "Sociální podnik je subjekt v oblasti sociální ekonomiky, jehož hlavním cílem je vytvářet pozitivní sociální dopad, spíše než zisk pro vlastníky nebo akcionáře. Poskytuje na trhu zboží a služby podnikatelským a inovativním způsobem a používá zisk k dosažení sociálních cílů. Je řízen otevřeným a odpovědným způsobem se zapojením zaměstnanců, uživatelů služeb a podporovatelů dotčených jeho obchodní činností". Tento dokument také přijímá Komisí používáné výrazy "sociální firma", "sociální podnik" a "sociální podnikání", jako ekvivalentní a zaměnitelné. Podrobnější úvahy o Iniciativě pro sociální podnikání EU jsou uvedeny níže. 3. Financování sociálního podnikání 3.1 Domácí sovislosti Finanční životaschopnost sociálních podniků závisí na úsilí jejich členů, kteří jsou odpovědní za zajištění odpovídajících finančních prostředků. Sociální podniky proto představují významnou míru ekonomického rizika.

3 Studie sociálních podniků v devíti partnerských oblastech v Irsku ukázala, že poskytování zdravotní péče a energie, což jsou na mezinárodní úrovni hlavní oblasti pro sociální podnikání, nebyly vůbec součástí vzorku šetření, přičemž poskytování péče o děti tvořilo 29% vzorku. Většina podniků byla v provozu deset let nebo méně a převažující právní formou byly společnosti s ručením omezeným. Tento výzkum také prokázal, že 58 % příjmů těchto podniků činila podpora z grantů a zakázek od státních orgánů, 38 % pocházelo z prodeje zboží a služeb a zbytek tvořily dary. Sektor byl poměrně averzní vůči riziku a zdráhal se používat úvěrové financování. Je zapotřebí vzdělávání managementu specificky zaměřené na tento sektor s cílem zajistit budoucí rozvoj. 3.2 Iniciativa EU pro podporu sociálního podnikání Akt o jednotném trhu 2012 zahrnoval sérii dvanácti opatření na podporu evropského hospodářství a vytváření pracovních míst. Jedno z opatření byla Iniciativa pro sociální podnikání, která byla v rámci Programu EU pro sociální změny a inovace nastavena jako nástroj k posílení sektoru sociálního podnikání. Prosazována komisařem Barnierem a s plnou podporu předsedy Barrosa, má posílit pozitivní sociální výsledky a výstupy v kombinaci s reálnou finanční návratností. Z praktického hlediska Evropské komise: - vytváří finanční nástroj ve výši 90 milionů zaměřený na zlepšení přístupu sociálních podniků k financování - představuje investiční prioritu v nařízeních na období v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu, která bude poskytovat potenciálně mnohem vyšší úroveň financování sociálním podnikům - navrhuje novou právní úpravu k usnadnění rozvoje soukromých investičních fondů konkrétně zaměřených na sociální podniky - reviduje postupy pro zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit větší ohled na "sociální a environmentální kritéria a integraci zranitelných a znevýhodněných osob". Plánovány jsou opatření na zjednodušení regulačního prostředí, včetně návrhu opatření na podporu Statutu evropské nadace a státní podpory sociálních a místních služeb. Iniciativa pro sociální podnikání je jedním z 12 opatření přijatých v roce 2011, které mají dát nový impuls jednotnému trhu - hlavní hnací síle ekonomiky Evropské unie. Sociální podnikání bude hrát klíčovou roli v budoucí politice EU v oblasti vytváření pracovních míst a poskytování služeb a zároveň umožní přístup k potenciálně stovkám milionů EUR prostřednictvím sociálních investic v budoucnu. Irsko potřebuje rozvíjet jasné vládní struktury a politiky, aby sociálním podnikům umožnila profitovat z rozvíjejících podpor a financování na úrovni EU. Bude také nutné zlepšit investiční připravenost sociálních podniků, stejně jako koordinovat očekávání sociálních investorů. Evropská komise v součastnosti vytvořila expertní skupinu (GECES), která má poskytovat poradenství týkající se Iniciativy pro sociální podnikání. Na svém prvním zasedání dne 5. června 2012 začal GECES proces formulování myšlenek a návrhů pro zařazení do priorit pro rok 2013 v rámci Aktu o jednotném trhu. Každý členský stát má právo být zastoupen v GECES na vládní úrovni. 3.3 Zajišťování přístupu k financování V roce 2011 nastínila pracovní skupina pro Evropské sociální investice jak kromě evropských peněz přilákat i značné částky ze soukromého kapitálu. EU chce podpořit vývoj finančních trhů a mechanismů financování, které budou financovat sociální podniky. Evropský investiční fond (EIF), člen skupiny Evropské investiční banky (EIB), dokončuje novou iniciativu věnovanou sociálnímu podnikání a inovacím - ESIEF (Evropský fond pro sociální inovace a podnikání). Fond bude financován prostřednictvím kombinace soukromého kapitálu, finančních prostředků z fondů Evropské komise a Evropské investiční banky.

4 EU navrhuje rozvoj Evropských fondů sociálního podnikání (EuSEF) k označení investičních fondů zaměřených na sociální podniky a chce také umožnit přeshraniční investice. Dokonce navrhla konkrétní právní rámec pro tyto fondy. Navrhuje také společnou definici pro fondy rizikového kapitálu, které investují zejména do malých a středních podniků, včetně sociálních podniků. Mikrofinancování je také součástí navrhovaného programu Komise pro sociální změny a inovace, včetně cíle vytvoření nástrojů pro mikrofinancování, které budou schopny podporovat rozvoj sociálních podniků. 3.4 Doporučení k financování SEETF předkládá následující doporučení: - prozkoumat potenciál a přilákat přeshraniční EuSEF prostředky k aktivitám mimo Irsko - podporovat rozvoj sektoru sociálních financí, aby byl schopen poskytovat řadu flexibilních možností financování, jako jsou úpisy, equity, úvěry, atd. - změnit regulační rámec pro úvěrové společnosti a ukončit tak současný neuspokojivý stav, kdy jsou do značné míry sociální podniky z úvěrového financování vyloučeny - zahájit program podpory ke zvýšení povědomí začínajících sociálních podniků a podnikatelů o dostupných finančních produktech a budovat "investiční připravenost" - zajistit rovný přístup sociálních podniků k mikro-financování v rámci nového irského fondu a k úvěrovým zárukám - využít iniciativu EU pro sociální podnikání a financování Evropské komise k tomu, aby Irsko dosáhlo průměrné úrovně sociálních podniků jako v zemích EU. 4. Využití zadávání veřejných zakázek k podpoře rozvoje sociálního podnikání 4.1 Uvolnění potenciálu v zadávání veřejných zakázek Veřejný prospěch, resp. sociální doložky, uznávají společenskou hodnotu práce, která je zadávána subdodavatelům, a hodnotí uchazeče jak podle ekonomických, tak i sociálních přínosů. To může zahrnovat podporu zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných a znevýhodněných osob nebo se vyžaduje spolupráce soukromého sektoru se sociálními podniky. Stále více jsou v Evropské Unii do veřejných zakázek začleněny tzv. doložky veřejného prospěchu (Community Benefit Clauses - CBCs ), aby bylo možné zajistit širší sociální dopad nad rámec úzkého zaměření dané veřejné zakázky. Podle návrhů Iniciativy EU pro sociální podnikání budou postupy zadávání veřejných zakázek revidovány s cílem zajistit větší ohled na "sociální a environmentální kritéria a integraci zranitelných a znevýhodněných osob". Ve Velké Británii je v zákoně o veřejných službách, který má nabýt účinnosti v lednu 2013, požadováno, aby veřejní zadavatelé vzali v úvahu i sociální hodnotu. V důsledku toho budou muset všechny veřejné instituce v Anglii a Walesu zvažovat, jak mohou služby, které zadávají, zlepšit ekonomický, sociální a environmentální blahobyt dané oblasti. Sociální klauzule by mohly být použity k zajištění rovných příležitostí k zaměstnání, zvýšení kvalifikace pracovníků a využití místních dodavatelů, čímž by se maximalizovala tvorba pracovních míst v Irsku. Příklad: Doložky veřejného prospěchu (CBCs) CBCs poskytují nástroj k dosažení udržitelnosti v oblasti veřejných zakázek tím, že zadavatel zakázky nebo tým zadavatelů může do požadovaného předmětu plnění zakázky zakomponovat řadu ekonomických, environmentálních a sociálních podmínek. Obvykle mezi ně patří: cílený nábor a odborná příprava; rozvoj sociálních podniků; zapojení komunity. CBCs jsou podporovány skotskou vládou. Městská rada v Glasgow vypracovala a v červnu 2008 také chválila politiku týkající se veřejného prospěchu (community benefits) a od té doby ji prosazuje jako běžnou součást procesu zadávání veřejných zakázek. Výrazným úspěchem

5 bylo zadávání veřejných zakázek městem na infrastrukturní projekty v souvislosti s pořádáním Commonwealth Games v Glasgow v roce Pro další informace: Partnerství veřejného a sociálního sektoru Partnerství veřejného a sociálního sektoru (Public social partnership - PSP) je inovativní model pro poskytování veřejných služeb, který vznikl v Itálii. Je založen na spolupráci veřejného sektoru a sociálních podniků, kteří společně navrhují a zajišťují kvalitní veřejné služby. Příklad: Partnerství veřejného a sociálního sektoru Skotská vláda podpořila pilotní dvouletý program pro identifikaci a vytvoření 10 PSP zaměřených na společné plánování a poskytování služeb pro místní komunity. Skotský projekt PSP se skládá ze tří fází: Sociální podniky spolupracují s odběrateli z veřejného sektoru, aby navrhly určitou službu; konsorcia veřejného sektoru a sociálních podniků s nimi spolupracují v krátkodobém pilotním období a pomáhají zpřesnit parametry služby, služba je dále rozvíjena s cílem maximalizovat přínos pro komunity před tím, než je vyhlášeno výběrové řízení v konkurenčním prostředí. Pro další informace: 4.2 Potenciál pro podporu poskytování veřejných služeb Sociální podnik je využíván v jiných jurisdikcích jako mechanismus transformace veřejných služeb a infrastruktury. Příkladem je program realizovaný Ministerstvem zdravotnictví v Anglii, které aktivně podporuje vznik sociálních podniků k poskytování lepších zdravotnických služeb. Dalším příkladem je převzetí privatizovaného zásobování vodou prostřednictvím sociálního podniku ve Walesu s cílem poskytovat lepší a efektivnější služby. Příklady: Poskytování veřejných služeb prostřednictvím sociálního podnikání Ministerstvo zdravotnictví v Anglii zřídilo od roku 2007 Investiční fond pro sociální podnikání (SEIF), aby podpořilo roli sociálního podnikání ve zdravotní a sociální péči prostřednictvím poskytování investiční pomoci novým sociálním podnikům k nastartování podnikatelské činnosti a existujícím sociálním podnikům na další rozvoj a zlepšování kvality služeb. Přínosy jsou zřejmé z vyšší produktivity, inovativnosti, kvalitnější péče a zvýšení zaměstnanosti. Program Ministerstva zdravotnictví Právo požadovat (Right to request), umožnil zaměstnancům NHS transformovat organizace na sociální podniky, které si sami zaměstnanci řídí, a umožnit jim tak využít zkušeností z praxe k naprogramování služeb tak, aby měly pro pacienty maximální účinek. Další informace: Welsh Water (Glas Cymru), je sociální podnik, který převzal privatizované služby, zajistil nové investice a provozuje službu efektivněji než bývalí soukromí a veřejní provozovatelé. Jako společnost s ručením omezeným bez akciového kapitálu, zachovává všechen případný zisk ve prospěch zákazníků Welsh Water. Jeho aktiva a kapitálové investice jsou financovány soukromými dluhopisy (s podporou Evropské investiční banky) a zisky. Obchodní model si klade za cíl snížit náklady na provoz majetku Welsh Water, což tvoří obecně ve vodárenství největší náklady. Úspory díky efektivnímu financování k dnešnímu dni vytvořily dostatečné rezervy, které by pokryly neočekávané náklady, které by jinak museli hradit zákazníci. Zároveň se podařilo snížit náklady v příštích letech. Příklady ukazují, že existují příležitosti, jak využít budoucí politiky zadávání veřejných zakázek i v Irsku za účelem maximalizace sociálních, ekonomických a environmentálních dopadů, včetně stimulace sociálního podnikání. 4.3 Doporučení k zadávání veřejných zakázek SEETF navrhuje následující doporučení:

6 - podporovat využívání veřejného prospěchu/sociálních doložek u všech veřejných a místní orgánů, které v Irsku zadávají veřejné zakázky, a ve střednědobém horizontu učinit jejich využívání jako povinné - zajistit plnou technickou podporu, která nabídne veřejným subjektům jasné instrukce, jak tyto doložky zahrnout do smluv - iniciovat program zvyšování povědomí a školení pro úředníky z oblasti veřejných zakázek a manažerů služeb týkající efektivního zadávání zakázek v rámci sektoru sociálního podnikání - pilotně vyzkoušet veřejný prospěch/sociální doložky na malém počtu významných projektů pod záštitou irské Vlády - připravit poradenství a související vzdělávací workshopy pro sektor sociálního podnikání nazvané "Příprava k podání nabídek". - podporovat etenders.ie a další portály zadávání veřejných služeb ve prospěch potenciálních dodavatelů ze sektoru sociálního podnikání - podporovat využívání místních akcí typu "Seznamte se se zákazníkem, které spojují zástupce veřejných služeb, místní úředníky a sociální podniky s cílem budovat obchodní vztahy - zavést opatření na podporu využívání sociálních podniků v dodavatelském řetězci pro zajištění dalších investic do irské infrastruktury. Například pilotní sadu projektů partnerství veřejného a sociálního sektoru, jejichž prostřednictvím mohou manažeři veřejných služeb a sociální podniky spolupracovat na vytvoření a testování nových modelů poskytování služeb - podporovat rozvoj projektů vedených komunitou zaměřených na obnovitelné zdroje energie a energetická družstva s cílem přispět k plnění národních cílů pro obnovitelné zdroje energie, ve spolupráci s Ministerstvem komunikací, energetiky a přírodních zdrojů. 5. Měření dopadu 5.1 Vytvoření rámce SEETF se domnívá, že všechny veřejné výdaje, ať už prostřednictvím přímého poskytování, uzavírání smluv, grantové podpory nebo daňových výdajů by měly podléhat podobným nezávislým hodnocením a vykazováním výsledků. To by se mělo vztahovat na všechny výdaje, ať již veřejného, soukromého nebo sociálního sektoru. Sociální podnikání v Irsku je stále v rané fázi ve srovnání s jinými zeměmi a základna dobrých příkladů je v současné době neúplná. Existuje, nicméně, rostoucí uznání přínosu vykazování dopadů zejména těm stakeholderům, jejichž průběžná podpora je nezbytná pro přežití podniků. K některým nedávným a současným trendům ze sektoru sociálního podnikání v této oblasti patří: - důraz na výsledky/výstupy jako klíčové téma zásadního významu - rostoucí konkurenční tlak zaměřit se na rozvojové strategie organizace a nejen na sociální hodnotu, kterou organizace vytváří - posouzení způsobů, jak vytvořit měřitelný důkaz, že to, co organizace dělají, funguje. Příklad: Sociální evaluátor (hodnotitel) Sociální evaluátor je nástroj určený na podporu a usnadnění měření sociální přidané hodnoty v rámci organizací, které mají za cíl optimalizovat sociální návratnost svých projektů. Podporuje měření dopadu pomocí principů SROI (Sociální návratnost investice - Social Return on Investment). Cílem je vytvořit platformu, kde klíčoví hráči v tomto odvětví mohou vzájemně komunikovat a přispívat k utváření nového a globálního nástroje pro přesné a profesionální měření sociálního dopadu. Sociální evaluátor je široce využíván nadacemi, veřejnými orgány, místními orgány, sociálními investory, zprostředkovateli třetího sektoru a sociálními podniky v Evropě a Severní Americe. Další informace naleznete na adrese: Musí být vytvořen a diseminován rámec pro porozumění, měření a řízení výsledků činnosti organizace tak, aby zahrnoval všechny druhy výsledků - sociální, ekonomické,

7 environmentální a inovace. Na úrovni sociálních podniků je třeba řešit několik základních otázek, které jim pomohou formulovat jejich zamýšlený dopad: - Kdo jsou zamýšlení uživatelé (zákazníci)? - Jaké přínosy naše programy vytváří? - Co chceme maximalizovat? - Jak definujeme úspěch? - Co nebudeme dělat? - Co by nás mohlo učinit zastaralými? 5.2. Doporučení k měření dopadu SEETF navrhuje následující doporučení: - podporovat začlenění sociálního podniku jako odlišnou kategorii statistických průzkumů podnikání, aby bylo možné stanovit spolehlivé základní údaje o tomto odvětví - vytvořit jeden nebo více národních ukazatelů, které by byly schopné měřit růst sociálního podnikání v Irsku, investice a podporu ze strany veřejného sektoru - zajistit, aby se Irsko podílelo na mapování sociálního podnikání vedeného Evropskou unií v rámci Iniciativy pro sociální podnikání - pilotně ověřit a zavést odpovídající systém měření sociálního dopadu a návratnosti investic do sociálního podnikání.

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Fond soudržnosti 2 spolufinancované ze zdrojů Fondu soudržnosti jsou udržitelným a efektivním způsobem investic do posilování hospodářské, sociální a územní

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Investiční plán pro Evropu

Investiční plán pro Evropu Investiční plán pro Evropu Cyklický trojúhelník INVESTICE STRUKTURÁLNÍ REFORMY FISKÁLNÍ ODPOVĚDNOST 1 Investiční plán pro Evropu MOBILIZOVAT FINANCE NA INVESTICE DOSTAT FINANCE DO REÁLNÉ EKONOMIKY Silný

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC Social Innovation & Enterprise Cluster co je SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Sociální podnikání je činnost firem a komerčních společností, které vedle tvorby zisku usilují

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Letmý pohled na Evropskou investiční banku

Letmý pohled na Evropskou investiční banku Letmý pohled na Evropskou investiční banku Jako banka EU poskytujeme finanční prostředky na životaschopné a udržitelné investiční projekty v Evropě i mimo Evropu a nabízíme odborné poradenství. Našimi

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU. Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting

Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU. Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting 4J neboli iniciativy Evropské komise Evropská komise připravila v rámci přípravy

Více

Investiční fondy jako motor evropské ekonomiky? Jana Michalíková

Investiční fondy jako motor evropské ekonomiky? Jana Michalíková Investiční fondy jako motor evropské ekonomiky? Jana Michalíková Konference Rozvoj a inovace finančních produktů 12.února 2014, VŠE Evropská Komise Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier: Potřebujeme

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu, bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Finanční nástroje a Junckerův balíček. 22.1.2015 Ing. Martin Hanzlík, LL.M.

Finanční nástroje a Junckerův balíček. 22.1.2015 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Finanční nástroje a Junckerův balíček 22.1.2015 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Proč IFN shrnutí makro dat Vývoj MRO úrokové sazby ECB v % - 1999 2014 Vývoj kapitálových výdajů ČR 1996-2013 5,00 4,50 4,00 3,50

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu,

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ

AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ Poodhalte budoucnost českého zadávání, aneb co nás čeká a nemine AKADEMIE VEŘEJNÝCH INVESTIC AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ Ing. Klára Dostálová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR STATISTIKA ČERVENEC

Více

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Podpora politik k dosažení cíle: Národní přímá opatření jednotlivé členské státy Strukturální

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

CIP (2007 2013) Ing. Tomáš Skuček 6. května 2009

CIP (2007 2013) Ing. Tomáš Skuček 6. května 2009 CIP (2007 2013) Ing. Tomáš Skuček 6. května 2009 CIP (2007 2013) Competitiveness and Innovation Framework Programme Zřízený Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES dne 24.10.2006 Klíčový

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s.

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s. Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2013 Obsah, charakteristika projektu Transformace

Více

ZDROJE RŮSTU EVROPY. Prezentace pana J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 23. října 2011

ZDROJE RŮSTU EVROPY. Prezentace pana J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 23. října 2011 ZDROJE RŮSTU EVROPY Prezentace pana J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 23. října 2011 Plán stability a růstu 1. Rozhodným způsobem zareagovat na problémy Řecka 1 2.

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Jak uskutečnit své plány

Jak uskutečnit své plány Jak uskutečnit své plány Vypravte se s námi za penězi PARTNER VE SVĚTĚ DOTACÍ Nenechte si ujít příležitost získat dostupný kapitál. Granty, zvýhodněné úvěry a další nástroje Vám otevřou nové perspektivy

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář Technologická agentura ČR Program ALFA informační seminář 3. veřejná soutěž Dne 6. června byla vyhlášena 3. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA 3. veřejná

Více

Technologická agentura ČR program ALFA

Technologická agentura ČR program ALFA Technologická agentura ČR program ALFA Program ALFA Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích je vyhlašována: dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Opatření na podporu podnikání

Opatření na podporu podnikání Opatření na podporu podnikání MUDr. Martin Kuba 14. června 2012, Praha Přehled nových finančních nástrojů pro MSP Národní program podpory Strukturální fondy OPPI Program švýcarsko-české spolupráce Program

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Odpovědné zadávání veřejných zakázek

Odpovědné zadávání veřejných zakázek Odpovědné zadávání veřejných zakázek Valná hromada NSZM ČR, 28. dubna 2014, Praha Akce je součástí projektu NSZM ČR STRATEG-2: Strategické řízení v obcích o stupeň výše podpořeného finančními prostředky

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Stav přípravy finančních nástrojů na národní úrovni

Stav přípravy finančních nástrojů na národní úrovni Stav přípravy finančních nástrojů na národní úrovni Mgr. Kateřina Neveselá, ředitelka Odbor řízení a koordinace fondů EU 5. října 2015 Národní dům Na Vinohradech, Praha Rostoucí význam návratných forem

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

KB spolehlivý partner municipalit

KB spolehlivý partner municipalit KB spolehlivý partner municipalit 43. Den malých obcí Praha 10.3.2015 Municipality - Přístup Komerční banky Municipality - nejstabilnější a nejméně rizikové subjekty v ČR z pohledu financování Vývoj hospodaření

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Horizont 2020: specializované nástroje SME Instrument a Fast Track to Innovation. Zlín, 27/05/2015 Michaela Vlková, TC AV ČR

Horizont 2020: specializované nástroje SME Instrument a Fast Track to Innovation. Zlín, 27/05/2015 Michaela Vlková, TC AV ČR Horizont 2020: specializované nástroje SME Instrument a Fast Track to Innovation Zlín, 27/05/2015 Michaela Vlková, TC AV ČR SME Instrument (SMEI) Nástroj pro malé a střední podniky 2 SME Instrument nástroj

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl Zdeněk Lukáš, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Příprava České republiky na vstup do Evropské

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více