Uvolnění potenciálu sociálního podnikání irská praxe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uvolnění potenciálu sociálního podnikání irská praxe"

Transkript

1 Uvolnění potenciálu sociálního podnikání irská praxe Anotace z anglického originálu: Unlocking the potential of Social Enterprise and Enterpreneurship SEETF Social Enterprise and Entrepreneurship Taskforce A submission to Forfás July Úvod Pracovní skupina sociálního podnikání (SEETF) byla založena v roce 2009 na podporu sociálního podnikání jako životaschopné a rychle se rozvíjející části irského hospodářství. Sektor sociálního podnikání byl v Irsku tradičně velmi roztříštěný. Nicméně, od června 2009 SEETF přinesla cenný odrazový můstek, ze kterého se lze odrazit k větší soudržnosti a politikám rozvoje tohoto odvětví v dlouhodobějším horizontu. Hlavní poselství Vládě Irské republiky je následující: (i) Sociální podniky mohou vytvářet skutečná a dlouhodobě udržitelná pracovní místa (ii) Počet vytvořených pracovních míst je přímo úměrný míře vstřícnosti prostředí umožnující rozvoj sociálního podnikání (iii) Sociální podnikání by mělo být nedílnou součástí úsilí o širší uplatnění integrovaných pracovních míst a strategií podniků, které probíhá v gesci Ministerstva zaměstnanosti, podnikání a inovací (iv) Sociální podnik si zaslouží stejné zacházení - z hlediska podpory a pobídek - jako jakýkoli jiný typ začínající podnikatelské aktivity. Některé klíčové rysy sociálního podnikání jsou: - Sociální podnikání je o podnikání. Jedná se o model podniku, který se zaměřuje na vytváření sociálního prospěchu s využitím podnikatelských principů a investuje veškerý zisk na prosazení svých sociálních cílů, spíše než aby zisk vyplatil ve prospěch jedné osoby či skupiny akcionářů. - Sociální podnik překonává konvenční malé a střední podniky z hlediska růstu a odolnosti. - Sociální podnikání láká studenty a absolventy, kteří ho zvažují jako schůdnou profesní cestu, což je dáno jak růstem nezaměstnanosti mladých lidí, tak rostoucím sociálním cítěním mezi tzv. Generací Y (osoby narozené v letech 1976 a 2000). - V sociálním podnikání dominují služby, které jsou náročnější na pracovní sílu. Až 70% nákladů sociálního podniku je spojeno s lidskými zdroji. - Sociální podnikání je důležitým pilířem strategie rozvoje podnikání EU. Pro Irskou republiku zde existuje možnost využít nových iniciativ v sociálně-podnikatelské oblasti na úrovni EU.

2 - Generální ředitelství (GŘ) pro vnitřní trhy je vedoucí GŘ v Evropské komisi. Evropská komise se rozhodla zahájit multi-oborový přístup s cílem usnadnit sociální podnikání, včetně využívání strukturálních a regionálních fondů, zřízení Evropských sociálně-investičních fondů a jejich regulaci, změny pravidel pro zadávání veřejných zakázek ve prospěch sociálního podnikání, atd. - Sociální podniky jsou o inovacích. Sociální podniky identifikují sociální potřeby, které nejsou dostatečně řešeny (pokud vůbec), a navrhují inovativní řešení pro uspokojení těchto potřeb nákladově efektivním způsobem. Sociální podniky se také dívají na současný způsob uspokojování potřeb a navrhují lepší a účinnější způsoby. - Sociální podniky jsou o "místním hrdinství. Jsou založeny v místní komunitě, poskytují zboží a služby místním obyvatelům, jsou provozovány lidmi z místní komunity a zaměstnávají místní lidi. - Investice do sociálních podniků minimalizují únik investic z irského hospodářství. Investice zůstávají v organizacích, které nakupují většinou, pokud ne vždy, výrobky a služby v Irsku a zaměstnávají lidi, kteří platí daně v Irsku. - Sociální podnikání v Irsku je méně vyvinuté ve srovnání s ostatními zeměmi EU. Má potenciál generovat další pracovní místa, ale k dosažení tohoto cíle potřebuje další podporu. To zahrnuje přístup k podpoře a službám, které konvenční podniky již mají. - Sociální podniky musí být lépe integrovány do existujících podnikatelských podpor, politiky zadávání veřejných zakázek a přístupu k podnikovému financování. Ministerstvo práce, podnikání a inovací by mělo plnit vůdčí roli na cestě k vytvoření příznivého prostředí k rozvoji sociálního podnikání v Irsku. 2. Definice sociálního podnikání Užitečná definice, a zároveň ta, kterou navrhujeme pro přijetí Vládou a všemi ostatními zúčastněnými stranami v Irsku, byla stanovena Evropskou komisí v jejím Oznámení Evropskému parlamentu o nové Iniciativě pro sociální podnikání s rozpočtem 90 mil. EUR: "Sociální podnik je subjekt v oblasti sociální ekonomiky, jehož hlavním cílem je vytvářet pozitivní sociální dopad, spíše než zisk pro vlastníky nebo akcionáře. Poskytuje na trhu zboží a služby podnikatelským a inovativním způsobem a používá zisk k dosažení sociálních cílů. Je řízen otevřeným a odpovědným způsobem se zapojením zaměstnanců, uživatelů služeb a podporovatelů dotčených jeho obchodní činností". Tento dokument také přijímá Komisí používáné výrazy "sociální firma", "sociální podnik" a "sociální podnikání", jako ekvivalentní a zaměnitelné. Podrobnější úvahy o Iniciativě pro sociální podnikání EU jsou uvedeny níže. 3. Financování sociálního podnikání 3.1 Domácí sovislosti Finanční životaschopnost sociálních podniků závisí na úsilí jejich členů, kteří jsou odpovědní za zajištění odpovídajících finančních prostředků. Sociální podniky proto představují významnou míru ekonomického rizika.

3 Studie sociálních podniků v devíti partnerských oblastech v Irsku ukázala, že poskytování zdravotní péče a energie, což jsou na mezinárodní úrovni hlavní oblasti pro sociální podnikání, nebyly vůbec součástí vzorku šetření, přičemž poskytování péče o děti tvořilo 29% vzorku. Většina podniků byla v provozu deset let nebo méně a převažující právní formou byly společnosti s ručením omezeným. Tento výzkum také prokázal, že 58 % příjmů těchto podniků činila podpora z grantů a zakázek od státních orgánů, 38 % pocházelo z prodeje zboží a služeb a zbytek tvořily dary. Sektor byl poměrně averzní vůči riziku a zdráhal se používat úvěrové financování. Je zapotřebí vzdělávání managementu specificky zaměřené na tento sektor s cílem zajistit budoucí rozvoj. 3.2 Iniciativa EU pro podporu sociálního podnikání Akt o jednotném trhu 2012 zahrnoval sérii dvanácti opatření na podporu evropského hospodářství a vytváření pracovních míst. Jedno z opatření byla Iniciativa pro sociální podnikání, která byla v rámci Programu EU pro sociální změny a inovace nastavena jako nástroj k posílení sektoru sociálního podnikání. Prosazována komisařem Barnierem a s plnou podporu předsedy Barrosa, má posílit pozitivní sociální výsledky a výstupy v kombinaci s reálnou finanční návratností. Z praktického hlediska Evropské komise: - vytváří finanční nástroj ve výši 90 milionů zaměřený na zlepšení přístupu sociálních podniků k financování - představuje investiční prioritu v nařízeních na období v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu, která bude poskytovat potenciálně mnohem vyšší úroveň financování sociálním podnikům - navrhuje novou právní úpravu k usnadnění rozvoje soukromých investičních fondů konkrétně zaměřených na sociální podniky - reviduje postupy pro zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit větší ohled na "sociální a environmentální kritéria a integraci zranitelných a znevýhodněných osob". Plánovány jsou opatření na zjednodušení regulačního prostředí, včetně návrhu opatření na podporu Statutu evropské nadace a státní podpory sociálních a místních služeb. Iniciativa pro sociální podnikání je jedním z 12 opatření přijatých v roce 2011, které mají dát nový impuls jednotnému trhu - hlavní hnací síle ekonomiky Evropské unie. Sociální podnikání bude hrát klíčovou roli v budoucí politice EU v oblasti vytváření pracovních míst a poskytování služeb a zároveň umožní přístup k potenciálně stovkám milionů EUR prostřednictvím sociálních investic v budoucnu. Irsko potřebuje rozvíjet jasné vládní struktury a politiky, aby sociálním podnikům umožnila profitovat z rozvíjejících podpor a financování na úrovni EU. Bude také nutné zlepšit investiční připravenost sociálních podniků, stejně jako koordinovat očekávání sociálních investorů. Evropská komise v součastnosti vytvořila expertní skupinu (GECES), která má poskytovat poradenství týkající se Iniciativy pro sociální podnikání. Na svém prvním zasedání dne 5. června 2012 začal GECES proces formulování myšlenek a návrhů pro zařazení do priorit pro rok 2013 v rámci Aktu o jednotném trhu. Každý členský stát má právo být zastoupen v GECES na vládní úrovni. 3.3 Zajišťování přístupu k financování V roce 2011 nastínila pracovní skupina pro Evropské sociální investice jak kromě evropských peněz přilákat i značné částky ze soukromého kapitálu. EU chce podpořit vývoj finančních trhů a mechanismů financování, které budou financovat sociální podniky. Evropský investiční fond (EIF), člen skupiny Evropské investiční banky (EIB), dokončuje novou iniciativu věnovanou sociálnímu podnikání a inovacím - ESIEF (Evropský fond pro sociální inovace a podnikání). Fond bude financován prostřednictvím kombinace soukromého kapitálu, finančních prostředků z fondů Evropské komise a Evropské investiční banky.

4 EU navrhuje rozvoj Evropských fondů sociálního podnikání (EuSEF) k označení investičních fondů zaměřených na sociální podniky a chce také umožnit přeshraniční investice. Dokonce navrhla konkrétní právní rámec pro tyto fondy. Navrhuje také společnou definici pro fondy rizikového kapitálu, které investují zejména do malých a středních podniků, včetně sociálních podniků. Mikrofinancování je také součástí navrhovaného programu Komise pro sociální změny a inovace, včetně cíle vytvoření nástrojů pro mikrofinancování, které budou schopny podporovat rozvoj sociálních podniků. 3.4 Doporučení k financování SEETF předkládá následující doporučení: - prozkoumat potenciál a přilákat přeshraniční EuSEF prostředky k aktivitám mimo Irsko - podporovat rozvoj sektoru sociálních financí, aby byl schopen poskytovat řadu flexibilních možností financování, jako jsou úpisy, equity, úvěry, atd. - změnit regulační rámec pro úvěrové společnosti a ukončit tak současný neuspokojivý stav, kdy jsou do značné míry sociální podniky z úvěrového financování vyloučeny - zahájit program podpory ke zvýšení povědomí začínajících sociálních podniků a podnikatelů o dostupných finančních produktech a budovat "investiční připravenost" - zajistit rovný přístup sociálních podniků k mikro-financování v rámci nového irského fondu a k úvěrovým zárukám - využít iniciativu EU pro sociální podnikání a financování Evropské komise k tomu, aby Irsko dosáhlo průměrné úrovně sociálních podniků jako v zemích EU. 4. Využití zadávání veřejných zakázek k podpoře rozvoje sociálního podnikání 4.1 Uvolnění potenciálu v zadávání veřejných zakázek Veřejný prospěch, resp. sociální doložky, uznávají společenskou hodnotu práce, která je zadávána subdodavatelům, a hodnotí uchazeče jak podle ekonomických, tak i sociálních přínosů. To může zahrnovat podporu zaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných a znevýhodněných osob nebo se vyžaduje spolupráce soukromého sektoru se sociálními podniky. Stále více jsou v Evropské Unii do veřejných zakázek začleněny tzv. doložky veřejného prospěchu (Community Benefit Clauses - CBCs ), aby bylo možné zajistit širší sociální dopad nad rámec úzkého zaměření dané veřejné zakázky. Podle návrhů Iniciativy EU pro sociální podnikání budou postupy zadávání veřejných zakázek revidovány s cílem zajistit větší ohled na "sociální a environmentální kritéria a integraci zranitelných a znevýhodněných osob". Ve Velké Británii je v zákoně o veřejných službách, který má nabýt účinnosti v lednu 2013, požadováno, aby veřejní zadavatelé vzali v úvahu i sociální hodnotu. V důsledku toho budou muset všechny veřejné instituce v Anglii a Walesu zvažovat, jak mohou služby, které zadávají, zlepšit ekonomický, sociální a environmentální blahobyt dané oblasti. Sociální klauzule by mohly být použity k zajištění rovných příležitostí k zaměstnání, zvýšení kvalifikace pracovníků a využití místních dodavatelů, čímž by se maximalizovala tvorba pracovních míst v Irsku. Příklad: Doložky veřejného prospěchu (CBCs) CBCs poskytují nástroj k dosažení udržitelnosti v oblasti veřejných zakázek tím, že zadavatel zakázky nebo tým zadavatelů může do požadovaného předmětu plnění zakázky zakomponovat řadu ekonomických, environmentálních a sociálních podmínek. Obvykle mezi ně patří: cílený nábor a odborná příprava; rozvoj sociálních podniků; zapojení komunity. CBCs jsou podporovány skotskou vládou. Městská rada v Glasgow vypracovala a v červnu 2008 také chválila politiku týkající se veřejného prospěchu (community benefits) a od té doby ji prosazuje jako běžnou součást procesu zadávání veřejných zakázek. Výrazným úspěchem

5 bylo zadávání veřejných zakázek městem na infrastrukturní projekty v souvislosti s pořádáním Commonwealth Games v Glasgow v roce Pro další informace: Partnerství veřejného a sociálního sektoru Partnerství veřejného a sociálního sektoru (Public social partnership - PSP) je inovativní model pro poskytování veřejných služeb, který vznikl v Itálii. Je založen na spolupráci veřejného sektoru a sociálních podniků, kteří společně navrhují a zajišťují kvalitní veřejné služby. Příklad: Partnerství veřejného a sociálního sektoru Skotská vláda podpořila pilotní dvouletý program pro identifikaci a vytvoření 10 PSP zaměřených na společné plánování a poskytování služeb pro místní komunity. Skotský projekt PSP se skládá ze tří fází: Sociální podniky spolupracují s odběrateli z veřejného sektoru, aby navrhly určitou službu; konsorcia veřejného sektoru a sociálních podniků s nimi spolupracují v krátkodobém pilotním období a pomáhají zpřesnit parametry služby, služba je dále rozvíjena s cílem maximalizovat přínos pro komunity před tím, než je vyhlášeno výběrové řízení v konkurenčním prostředí. Pro další informace: 4.2 Potenciál pro podporu poskytování veřejných služeb Sociální podnik je využíván v jiných jurisdikcích jako mechanismus transformace veřejných služeb a infrastruktury. Příkladem je program realizovaný Ministerstvem zdravotnictví v Anglii, které aktivně podporuje vznik sociálních podniků k poskytování lepších zdravotnických služeb. Dalším příkladem je převzetí privatizovaného zásobování vodou prostřednictvím sociálního podniku ve Walesu s cílem poskytovat lepší a efektivnější služby. Příklady: Poskytování veřejných služeb prostřednictvím sociálního podnikání Ministerstvo zdravotnictví v Anglii zřídilo od roku 2007 Investiční fond pro sociální podnikání (SEIF), aby podpořilo roli sociálního podnikání ve zdravotní a sociální péči prostřednictvím poskytování investiční pomoci novým sociálním podnikům k nastartování podnikatelské činnosti a existujícím sociálním podnikům na další rozvoj a zlepšování kvality služeb. Přínosy jsou zřejmé z vyšší produktivity, inovativnosti, kvalitnější péče a zvýšení zaměstnanosti. Program Ministerstva zdravotnictví Právo požadovat (Right to request), umožnil zaměstnancům NHS transformovat organizace na sociální podniky, které si sami zaměstnanci řídí, a umožnit jim tak využít zkušeností z praxe k naprogramování služeb tak, aby měly pro pacienty maximální účinek. Další informace: Welsh Water (Glas Cymru), je sociální podnik, který převzal privatizované služby, zajistil nové investice a provozuje službu efektivněji než bývalí soukromí a veřejní provozovatelé. Jako společnost s ručením omezeným bez akciového kapitálu, zachovává všechen případný zisk ve prospěch zákazníků Welsh Water. Jeho aktiva a kapitálové investice jsou financovány soukromými dluhopisy (s podporou Evropské investiční banky) a zisky. Obchodní model si klade za cíl snížit náklady na provoz majetku Welsh Water, což tvoří obecně ve vodárenství největší náklady. Úspory díky efektivnímu financování k dnešnímu dni vytvořily dostatečné rezervy, které by pokryly neočekávané náklady, které by jinak museli hradit zákazníci. Zároveň se podařilo snížit náklady v příštích letech. Příklady ukazují, že existují příležitosti, jak využít budoucí politiky zadávání veřejných zakázek i v Irsku za účelem maximalizace sociálních, ekonomických a environmentálních dopadů, včetně stimulace sociálního podnikání. 4.3 Doporučení k zadávání veřejných zakázek SEETF navrhuje následující doporučení:

6 - podporovat využívání veřejného prospěchu/sociálních doložek u všech veřejných a místní orgánů, které v Irsku zadávají veřejné zakázky, a ve střednědobém horizontu učinit jejich využívání jako povinné - zajistit plnou technickou podporu, která nabídne veřejným subjektům jasné instrukce, jak tyto doložky zahrnout do smluv - iniciovat program zvyšování povědomí a školení pro úředníky z oblasti veřejných zakázek a manažerů služeb týkající efektivního zadávání zakázek v rámci sektoru sociálního podnikání - pilotně vyzkoušet veřejný prospěch/sociální doložky na malém počtu významných projektů pod záštitou irské Vlády - připravit poradenství a související vzdělávací workshopy pro sektor sociálního podnikání nazvané "Příprava k podání nabídek". - podporovat etenders.ie a další portály zadávání veřejných služeb ve prospěch potenciálních dodavatelů ze sektoru sociálního podnikání - podporovat využívání místních akcí typu "Seznamte se se zákazníkem, které spojují zástupce veřejných služeb, místní úředníky a sociální podniky s cílem budovat obchodní vztahy - zavést opatření na podporu využívání sociálních podniků v dodavatelském řetězci pro zajištění dalších investic do irské infrastruktury. Například pilotní sadu projektů partnerství veřejného a sociálního sektoru, jejichž prostřednictvím mohou manažeři veřejných služeb a sociální podniky spolupracovat na vytvoření a testování nových modelů poskytování služeb - podporovat rozvoj projektů vedených komunitou zaměřených na obnovitelné zdroje energie a energetická družstva s cílem přispět k plnění národních cílů pro obnovitelné zdroje energie, ve spolupráci s Ministerstvem komunikací, energetiky a přírodních zdrojů. 5. Měření dopadu 5.1 Vytvoření rámce SEETF se domnívá, že všechny veřejné výdaje, ať už prostřednictvím přímého poskytování, uzavírání smluv, grantové podpory nebo daňových výdajů by měly podléhat podobným nezávislým hodnocením a vykazováním výsledků. To by se mělo vztahovat na všechny výdaje, ať již veřejného, soukromého nebo sociálního sektoru. Sociální podnikání v Irsku je stále v rané fázi ve srovnání s jinými zeměmi a základna dobrých příkladů je v současné době neúplná. Existuje, nicméně, rostoucí uznání přínosu vykazování dopadů zejména těm stakeholderům, jejichž průběžná podpora je nezbytná pro přežití podniků. K některým nedávným a současným trendům ze sektoru sociálního podnikání v této oblasti patří: - důraz na výsledky/výstupy jako klíčové téma zásadního významu - rostoucí konkurenční tlak zaměřit se na rozvojové strategie organizace a nejen na sociální hodnotu, kterou organizace vytváří - posouzení způsobů, jak vytvořit měřitelný důkaz, že to, co organizace dělají, funguje. Příklad: Sociální evaluátor (hodnotitel) Sociální evaluátor je nástroj určený na podporu a usnadnění měření sociální přidané hodnoty v rámci organizací, které mají za cíl optimalizovat sociální návratnost svých projektů. Podporuje měření dopadu pomocí principů SROI (Sociální návratnost investice - Social Return on Investment). Cílem je vytvořit platformu, kde klíčoví hráči v tomto odvětví mohou vzájemně komunikovat a přispívat k utváření nového a globálního nástroje pro přesné a profesionální měření sociálního dopadu. Sociální evaluátor je široce využíván nadacemi, veřejnými orgány, místními orgány, sociálními investory, zprostředkovateli třetího sektoru a sociálními podniky v Evropě a Severní Americe. Další informace naleznete na adrese: Musí být vytvořen a diseminován rámec pro porozumění, měření a řízení výsledků činnosti organizace tak, aby zahrnoval všechny druhy výsledků - sociální, ekonomické,

7 environmentální a inovace. Na úrovni sociálních podniků je třeba řešit několik základních otázek, které jim pomohou formulovat jejich zamýšlený dopad: - Kdo jsou zamýšlení uživatelé (zákazníci)? - Jaké přínosy naše programy vytváří? - Co chceme maximalizovat? - Jak definujeme úspěch? - Co nebudeme dělat? - Co by nás mohlo učinit zastaralými? 5.2. Doporučení k měření dopadu SEETF navrhuje následující doporučení: - podporovat začlenění sociálního podniku jako odlišnou kategorii statistických průzkumů podnikání, aby bylo možné stanovit spolehlivé základní údaje o tomto odvětví - vytvořit jeden nebo více národních ukazatelů, které by byly schopné měřit růst sociálního podnikání v Irsku, investice a podporu ze strany veřejného sektoru - zajistit, aby se Irsko podílelo na mapování sociálního podnikání vedeného Evropskou unií v rámci Iniciativy pro sociální podnikání - pilotně ověřit a zavést odpovídající systém měření sociálního dopadu a návratnosti investic do sociálního podnikání.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 SHRNUTÍ Základní charakteristika RP Nástroje RP Principy RP Úrovně realizace: primárně národní státy,

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Fond soudržnosti 2 spolufinancované ze zdrojů Fondu soudržnosti jsou udržitelným a efektivním způsobem investic do posilování hospodářské, sociální a územní

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova spolufinancované ze zdrojů Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova jsou udržitelným a efektivním způsobem

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

Investiční fondy jako motor evropské ekonomiky? Jana Michalíková

Investiční fondy jako motor evropské ekonomiky? Jana Michalíková Investiční fondy jako motor evropské ekonomiky? Jana Michalíková Konference Rozvoj a inovace finančních produktů 12.února 2014, VŠE Evropská Komise Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier: Potřebujeme

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Investiční plán pro Evropu

Investiční plán pro Evropu Investiční plán pro Evropu Cyklický trojúhelník INVESTICE STRUKTURÁLNÍ REFORMY FISKÁLNÍ ODPOVĚDNOST 1 Investiční plán pro Evropu MOBILIZOVAT FINANCE NA INVESTICE DOSTAT FINANCE DO REÁLNÉ EKONOMIKY Silný

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC Social Innovation & Enterprise Cluster co je SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Sociální podnikání je činnost firem a komerčních společností, které vedle tvorby zisku usilují

Více

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR 26. 11. 2014 Spolupráce při podpoře priorit MPO: ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČR PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ INTERNACIONALIZACE MSP PODPORA VÝZKUMU A INOVACÍ TRANSFER

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

FINANCOVÁNÍ TRANSEVROPSKÝCH SÍTÍ

FINANCOVÁNÍ TRANSEVROPSKÝCH SÍTÍ FINANCOVÁNÍ TRANSEVROPSKÝCH SÍTÍ Realizace transevropských sítí (TEN) je financována částečně Evropskou unií a částečně členskými státy. Finanční podpora EU slouží jako katalyzátor, přičemž většinu finančních

Více

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15.

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Návrh Evropské komise 2016 Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. června 2016 Proč evropský semestr a doporučení EU?

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu, bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Letmý pohled na Evropskou investiční banku

Letmý pohled na Evropskou investiční banku Letmý pohled na Evropskou investiční banku Jako banka EU poskytujeme finanční prostředky na životaschopné a udržitelné investiční projekty v Evropě i mimo Evropu a nabízíme odborné poradenství. Našimi

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Cíl dnešního dne Usnadnění tvorby kvalitního Městského Plánu Udržitelné

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Nové programovací období co nás čeká

Nové programovací období co nás čeká Vědecko-výzkumný ústav Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. Nové programovací období co nás čeká doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. lubor.hruska@accendo.cz Nový přístup EU k období 2014 2020 preferovány integrované

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015

Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015 Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015 ŘO IROP, jak uvádí Programový dokument IROP, plánuje využití finančního nástroje ve specifickém cíli 2.5

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Finanční nástroje a Junckerův balíček. 22.1.2015 Ing. Martin Hanzlík, LL.M.

Finanční nástroje a Junckerův balíček. 22.1.2015 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Finanční nástroje a Junckerův balíček 22.1.2015 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Proč IFN shrnutí makro dat Vývoj MRO úrokové sazby ECB v % - 1999 2014 Vývoj kapitálových výdajů ČR 1996-2013 5,00 4,50 4,00 3,50

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Soukromý sektor v rozvojovém rámci po roce 2015

Soukromý sektor v rozvojovém rámci po roce 2015 Soukromý sektor v rozvojovém rámci po roce 2015 Ivan Voleš, poradce prezidenta HK ČR pro mezinárodní vztahy a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru Praha, 23. dubna 2014 Zapojení soukromého

Více

Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU. Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting

Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU. Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting 4J neboli iniciativy Evropské komise Evropská komise připravila v rámci přípravy

Více

Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu

Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 5. prosince 2011, Praha Obsah vystoupení I. Východiska pro založení II. Základní pilíře(včetně

Více

PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í

PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í C V I Č E N Í 2 Hodnocení přírodních zdrojů v okolí bydliště za obec Téma jednotlivec zpracování ke zkoušce jak jsou využívány zdroje (vodní

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu,

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. května 2014 (19.05) (OR. en) 9884/14 PROCIV 44 COHAFA 52 DEVGEN 127 ENV 452 ONU 59 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců /

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky, ECOWAS a WAEMU na jedné straně

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Reforma psychiatrické péče. Evropské strukturální a investiční fondy Seminář PS Vít Kaňkovský, Jan Bodnár

Reforma psychiatrické péče. Evropské strukturální a investiční fondy Seminář PS Vít Kaňkovský, Jan Bodnár Reforma psychiatrické péče a Evropské strukturální a investiční fondy 2014-2020 Seminář PS 7.10.2014 Vít Kaňkovský, Jan Bodnár Nové Programové období 2014-2020 Evropské strukturální a investiční (ESI)

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

6024/15 dhr/ph/mo 1 DG G 3 C

6024/15 dhr/ph/mo 1 DG G 3 C Rada Evropské unie Brusel 13. února 2015 (OR. en) 6024/15 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Výbor stálých zástupců / Rada RECH 20 IND 17 COMPET 31 ECOFIN 104 Č. dok. Komise: 15985/14 ECOFIN

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Národní síť místních akčních skupin ČR František Winter 20.10.2011 CO JE TO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA? Místní komunitní skupina působící na definovaném území,

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR U S N E S E N Í Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR číslo 27 ze dne 1. prosince 2016 ke kritériím pro výběr operací Operačního programu Praha pól růstu ČR v případě finančních

Více

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 5. prosince 2011, Praha Obsah vystoupení I. Operační

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Sociální politika EU - finanční podpora v období Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Sociální politika EU - finanční podpora v období Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Sociální politika EU - finanční podpora v období 2014-2020 Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Kde získat informace 2 Výzvy 3 Výzvy 4 Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace - EaSI Zaměření

Více

Rada Evropské unie Brusel 16. listopadu 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 16. listopadu 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 16. listopadu 2016 (OR. en) 14465/16 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců (část II)/Rada Č. předchozího dokumentu: 11996/1/16

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Podpora politik k dosažení cíle: Národní přímá opatření jednotlivé členské státy Strukturální

Více

5776/17 el/mv/lk 1 DG G 3 C

5776/17 el/mv/lk 1 DG G 3 C Rada Evropské unie Brusel 10. února 2017 (OR. en) 5776/17 IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Předsednictví Výbor stálých zástupců / Rada Příprava zasedání Rady

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s.

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s. Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2013 Obsah, charakteristika projektu Transformace

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Právní normy EU Sociální politika i politika zaměstnanosti jsou v plně k kompetenci národních

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

ZDROJE RŮSTU EVROPY. Prezentace pana J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 23. října 2011

ZDROJE RŮSTU EVROPY. Prezentace pana J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 23. října 2011 ZDROJE RŮSTU EVROPY Prezentace pana J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 23. října 2011 Plán stability a růstu 1. Rozhodným způsobem zareagovat na problémy Řecka 1 2.

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

CIP (2007 2013) Ing. Tomáš Skuček 6. května 2009

CIP (2007 2013) Ing. Tomáš Skuček 6. května 2009 CIP (2007 2013) Ing. Tomáš Skuček 6. května 2009 CIP (2007 2013) Competitiveness and Innovation Framework Programme Zřízený Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES dne 24.10.2006 Klíčový

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Dodatky a textové přílohy

Dodatky a textové přílohy Dodatky a textové přílohy 78 Dodatek: Přehled projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů podporovaných programem Phare Rozvoj lidských zdrojů PALMIF (CZ 9305-02) Cílem projektu byla podpora místních iniciativ

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Základní informace o programu

Základní informace o programu Základní informace o programu Jitka Genserová, březen 2013 1 Obsah prezentace Strategické dokumenty související s H2020 O programu HORIZON 2020 Hledání prostředků na financování výzkumu ve zdrojích EU

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU 1 STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více