Představujeme inovační firmy v regionu Vývojové centrum LASER ARC společnosti MATEX PM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Představujeme inovační firmy v regionu Vývojové centrum LASER ARC společnosti MATEX PM"

Transkript

1 srpen - říjen 2014 Podpora inovací v období Jedním z operačních programů nového programovacího období, o němž je v současnosti intenzivně jednáno s Evropskou komisí, je Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Tento program naváže na úspěšného předchůdce Operační program Podnikání a inovace (OPPI). Na program je předběžně vyčleněno 4,3 mld., v rámci 4 prioritních os bude realizována podpora výzkumu, vývoje a inovací, malých a středních podniků (MSP), ekoenergií a rychlého internetu s globálním cílem dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Jaké budou hlavní odlišnosti OPPIK od OPPI? Na základě dostupných informací lze usuzovat, že OPPIK bude více zaměřen na MSP, jejich spolupráci s výzkumnou sférou, začínající inovační podnikatele, kvalitní průmyslový výzkum a vývoj, a komercializaci jeho výsledků. V souvislosti s novými pravidly pro veřejnou podporu se změní (sníží) míry podpory (malý podnik: 45 %, střední podnik: 35 %, velký podnik: 25 %). Podpora nebude mít výlučně podobu dotace, budou též v mnohem větší míře využity i další formy podpory (finanční nástroje úvěry, záruky, rizikový kapitál, projektové financování, kombinace různých druhů podpory). Jaké programy lze v jednotlivých prioritních osách očekávat? Je potěšující, že OPPIK převezme ze svého úspěšného předchůdce OPPI některé programy, které se setkaly s velkým zájmem podnikatelů, byť tyto programy projdou modifikací. Jedná se např. o program Inovace na podporu zavedení inovovaných produktů s důrazem na inovace vyšších řádů využívající výsledky špičkového výzkumu a vývoje, či o program Potenciál podporující vznik nebo rozšíření výzkumných a vývojových kapacit firem. V souladu se specifickými cíli jednotlivých prioritních os OPPIK se však připravuje množství zcela nových programů. Základní přehled o jednotlivých programech, typech podpor a příjemcích podává připojená tabulka (pokračuje i na následující straně). Bližší informace o OPPIK budou zveřejňovány na webu Zájemci z řad firem s inovativním podnikatelským záměrem vhodným k získání podpory v některém z uvedených programů, se mohou již nyní obracet na konzultanty BIC Plzeň a diskutovat s nimi předběžné možnosti získání dotace. Prioritní osa Program Zaměření Intenzita podpory PO 1 výzkumu a vývoje pro inovace Inovace Inovační vouchery Potenciál Aplikovaný výzkum (TIP2) Spolupráce Partnerství znalostního transferu Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, nové metody organizace firemních procesů, nové prodejní kanály. Aktivity ochrany IPR Nákup služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí Podpůrná činnost subjektů inovační infrastruktury v oblasti zvyšování absorbční kapacity, distribuce a využívání inovačních voucherů Založení nebo center průmyslového VaVaI Provoz centra v případě MSP Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje Podpora klastrů Podpora technologických platforem Podpora kooperačních inovačních sítí Vytvoření partnerství mezi MSP a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup Příjemce 25/35/45% Podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí (dle Rámce), FO Až 100% (v režimu de minimis) 50% Podniky Průmyslový výzkum 50/60/70% Experimentální vývoj 25/35/45% Podniky, podnikatelská seskupení, orgány státní správy a samosprávy, organizace pro výzkum a šíření znalostí, neziskové organizace Podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí (dle Rámce), orgány státní správy a samosprávy 50% Podniky, podnikatelská seskupení, orgány státní správy a samosprávy, organizace pro výzkum a šíření znalostí (dle Rámce), neziskové organizace 70% (de minimis) dtto 1

2 Prioritní osa Program Zaměření Intenzita podpory Služby infrastruktury Zakládání a VTP, center transferu technologií, podnikatelských inkubátorů Poskytování služeb podnikům Provozování stávajícího VTP, inkubátoru, centra pro transfer technologií 25/35/45% dtto Příjemce PO 1 výzkumu a vývoje pro inovace Proof-ofconcept Pre-comercial public procurement Aktivity vedoucí ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí aktivit ověření proveditelnosti: Činnosti související s mapování aplikovatelnosti a průzkumem trhu a zájmu aplikační sféry Činnosti vedoucí ke vzniku funkčního vzorku/prototypu, nalezení strategického komerčního parntera, patentování, příp. vznik nové spin-off firmy Fázované zadávání zakázek na služby v oblasti VaV se sdílením rizik a zisků za tržních podmínek, kdy několik podniků vyvíjí v konkurenčním prostředí nová řešení odpovídající potřebám veřejného sektoru 50% dtto Až 100% Podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí (dle Rámce), orgány státní správy a samosprávy Technologie Realizace nových podnikatelských záměrů začínajících drobných podnikatelů a MSP (nákup strojů a zařízení, náklady na pořízení patentových licencí) 35/45% Mikropodniky a MSP Progres Realizace podnikatelských záměrů začínajících podniků (do 5 let) a ových podniků implementujících zejména inovace nižších řádů prostřednictvím vhodných finančních nástrojů (pořízení strojů a zařízení, pořízení a rekonstrukce budov, získání pracovního kapitálu) 35/45% dtto PO 2 podnikání a konkurenceschopnosti MSP Rizikový kapitál Poradenství 1 (pro začínající podniky) Poradenství 2 Scouting Podpora ukončení investice v MSP ve formě trade sale Kapitálové investice do projektů žadatelů zaměřených na založení a podniků s inovačním potenciálem žádajících o seed, start-up, expansion nebo replacement kapitál Projekty následných investic v dalších kolech financování Poradenské služby pro začínající MSP poskytované provozovateli inovační infrastruktury (podnikatelskými inkubátory, VTP, inovačními centry) Sofistikované poradenské služby pro MSP z oblasti mezinárodního prostředí a strategického řízení a managementu inovací (mentoring, koučing, foresight atd.) 50 80% dtto 50% Provozovatelé inovační infrastruktury podnikatelské inkubátory, VTP, inovační centra působící v regionech ČR (koneční příjemci MSP) 50% MSP, CzechInvest, CzechTrade (koneční příjemci MSP) Marketing Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy 50% dtto Nemovitosti Projekty, jejichž realizací dojde k rekonstrukci brownfieldu na podnikatelský objekt, regenerace zóny, rekonstrukce nájemního objektu 35/45% MSP, municipality Školicí střediska Výstavba a pořízení nových, popř. rekonstrukce stávajících školicích center Modernizace prostor pro vzdělávání Pořízení vybavení školicích prostor vč. školicích pomůcek, vzdělávacích programů a práv IPR, nezbytných k zahájení vzdělávací činnosti 35/45% MSP PO 3 účinné nakládání s energií, energetické infrastruktury a OZE, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání s energií a druhotných surovin Obnovitelné zdroje energie Nízkouhlíkové technologie Úspory energie v SZT Smart Grids II. (Přenosové sítě) Výstavba, rekonstrukce a modernizace MVE Vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby Instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy, pilotní projekty technologií akumulace energie, nízkouhlíkové technologie v budovách Rekonstrukce a soustav zásobování teplem Zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla Výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí) 30 70% podniky 30 70% podniky 50 80% podniky Intenzita podpory variabilní podniky PO 4 vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a ICT Vysokorychlostní internet ICT a sdílené služby Modernizace a rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu s využitím optických prvků Tvorba nových sofistikovaných ICT řešení Zřizování a provoz center sdílených služeb Budování a modernizace datových center 50 80% FO nebo PO podnikající v oblasti elektronických komunikací 25/35/45% podniky 2 2

3 Podnikatelské vouchery podpořily spolupráci podniků a univerzit Až do 29. září měli příjemci Plzeňských podnikatelských voucherů možnost využívat pro své inovační aktivity specializované služby od plzeňských univerzit. Nejčastěji firmy od různých univerzitních pracovišť požadovaly služby v oblasti měření, diagnostiky, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty apod. Výsledky služeb byly následně využity pro projekty vývoje nebo zavádění nových produktů či procesů. Univerzitou (Katedrou materiálu a strojírenské metalurgie Fakulty strojní ZČU) navržená technologie všestranného kování např. společnosti Zero systems s.r.o. umožnila zavést efektivní výrobu speciálních řezných nástrojů. Firma Workpress Aviation s.r.o. zavedla nové procesy obrábění hliníkových slitin s využitím progresivních obráběcích technologií, navržené Katedrou technologie obrábění FST ZČU. Společnost COMTES FHT, vyvíjející nanotitanovou slitinu pro medicínské aplikace, získala od Lékařské fakulty UK v Plzni zprávu o testování biokompatibility nového materiálu určující vhodnost tohoto materiálu pro náhrady kostí, kloubů a dalších mechanicky namáhaných částí těla. U dalších příjemců budou výsledky poskytnutých odborných služeb využity pro vývoj prototypu senzoru, pro matematický model komunikační sítě ČR, pro inovaci designu stroje apod. Díky Plzeňským podnikatelským voucherům, financovaným z rozpočtu města Plzně, si celkem 14 firem z Plzeňského kraje ověřilo spolupráci s akademiky s možností bezprostředního využití výsledků z této spolupráce oběma stranami. Firmy pomocí získaných výsledků služeb zvýší svoji konkurenceschopnost, univerzity posílí svoji pozici v oblasti aplikace teoretických znalostí do oblasti praktického využití. Velký zájem firem i výzkumných pracovišť a všeobecně bezproblémový chod programu (navrženého konzultanty BIC Plzeň) byl na jaře 2014 impulsem pro vyhlášení dotačního programu Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje. I v tomto programu je podporováno pořízení specifických služeb od univerzit a výzkumných organizací působících v Plzeňském kraji pro inovací v podnicích. Dobrou zprávou pro inovační podniky z Plzeňského kraje je, že v roce 2015 počítá město Plzeň i Plzeňský kraj s opětovným vyhlášením programu podnikatelských voucherů. Inovační firmy tak budou moci i nadále využívat dotovaných služeb univerzit a výzkumných organizací. -mh- Podpora česko-švýcarské spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje Program EUREKA podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje a je do něj zapojeno celkem 40 členských zemí. Spolupráce na projektech je podporována ve většině členských zemí státem. V ČR je podpora poskytována prostřednictvím dotace ze státního rozpočtu, která může pokrýt až 50 % nákladů výzkumné části řešení projektu. Podpora je poskytována prostřednictvím Národního programového koordinátora programu EUREKA, kterým je v rámci ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Doba řešení projektů je 1-4 roky. Kritéria programu EUREKA: spolupráce průmyslových podniků, výzkumných organizací nebo vysokých škol nejméně ze dvou členských zemí, dosažení znatelného pokroku (vyššího inovačního stupně) užitné hodnoty vyvíjeného výrobku, technologického procesu nebo služby, perspektiva finančního zisku z realizace řešení projektu, řešení a komerční využití určené pro civilní sektor, účastníci musí mít technické, řídící a finanční schopnosti a kompetence pro zajištění řešení. Při příležitosti nadcházejícího 20. výročí členství České republiky v programu EUREKA (oficiálně bylo schváleno v závěru švýcarského předsednictví v roce 1995) a v návaznosti na dlouhodobou spolupráci byla v září 2014 vyhlášena výzva pro podávání záměrů projektů EUREKA a Eurostars se společnou účastí českých a švýcarských organizací. Společně vyhlášená výzva vytváří motivaci pro přípravu nových projektů a možnosti pro rozšíření spolupráce českých a švýcarských partnerů ve výzkumných a inovačních projektech s komerčně uplatnitelnými výstupy. Výzva není tematicky omezena, nicméně přednostně budou podporovány projekty z následujících oblastí: lékařské technologie (zařízení a lékařská diagnostika), výroba (inteligentní výroba, účinný návrh a modelování, automatizace), ICT (softwarové intenzivní systémy, inteligentní aplikace). Konsorcium předkladatelů musí zahrnovat nejméně jeden malý nebo střední podnik. Ostatní partneři jako velké podniky, výzkumné instituce a university jsou vítáni jako spoluřešitelé. Do výzvy se mohou zapojit i partneři z ostatních členských zemí programu EUREKA, podpora jejich účasti ale musí být financována z jejich mateřských zemí. Uzávěrka přijímání návrhů je 31. prosince Předkládání projektových návrhů je dvoufázové. Více informací lze nalézt na stránkách MŠMT: Zájemci o vyhledání projektového partnera ve Švýcarsku prostřednictvím sítě Enterprise Europe Network se mohou obrátit na konzultanty BIC Plzeň. Kontakt: Ing. Jaroslav Sobotka, tel , -js- 3

4 Představujeme inovační firmy v regionu Vývojové centrum LASER ARC společnosti MATEX PM Společnost MATEX PM se stala na konci září 2014 vítězem krajského kola prestižní soutěže Vodafone firma roku, kterou každoročně vyhlašuje deník Hospodářské noviny. Plzeňský kraj bude reprezentovat v celostátním finále, jehož výsledky budou vyhlášeny v Praze 9. prosince. Doc. Němeček přebírá cenu pro vítěze krajského kola soutěže Vodafone firma roku Firmu založili v roce 2005 výzkumní pracovníci Ing. Tomáš Mužík a doc. Ing. Stanislav Němeček, PhD, IWE. s cílem využít v komerční praxi svou odbornost, zkušenosti a inovační myšlenky a rozvíjet své vývojové záměry. V prvních 2 letech využívali pro své podnikání prostory i odborné služby podnikatelského inkubátoru BIC Plzeň. Zpočátku se činnost společnosti zaměřovala zejména na chemické rozbory kovových i nekovových vzorků, metalografii a mechanické zkoušení vlastností materiálu. Zájem o laserové technologie vyústil v roce 2008 ve vybudování specializovaného pracoviště a společnost MATEX PM začala jako první v ČR komerčně nabízet služby laserového zpracování materiálu na zakázku - svařování, kalení a nanášení vrstev. Dnes je laserové zpracování materiálů hlavní aktivitou podniku, který s 18 zaměstnanci dosahuje ročních tržeb nad 40 mil. Kč. Vedle toho staví MATEX PM speciální laserové robotické stroje a linky na klíč dle zadání zákazníka. Na základě vlastního vývoje i podle poznatků z výrobních provozů specialisté MATEX PM postupně vytipovali další nové obory a aplikace pro využití laserových technologií a zároveň se zaměřili na vyvíjení procesů a postupů pro specifické díly, tvary, materiály a způsoby použití. Na začátku roku 2012 pak společnost vyčlenila tyto své aktivity do podnikového pracoviště LASER ARC (Laser Applications Research Center) pro výzkum procesů laserového zpracování materiálů, kde vyvíjí technologie jak pro svá pracoviště v Plzni a Ostravě, tak pro zákazníky na klíč. Na několik otázek týkajících se tohoto pracoviště nám odpověděl jeden ze zakladatelů a jednatelů společnosti Stanislav Němeček. Jak jste dospěli k založení vlastního vývojového centra a na co se toto centrum zaměřuje? Společnost MATEX PM pracuje jako tzv. job-shop, to znamená, že řada zakázek je jedinečných a vyžaduje specifické přizpůsobení technologického postupu. Připravit takové výrobní postupy není něco triviálního, mnohdy se jedná o složité vývojové úkoly, jejichž řešení vyžaduje jak vysokou odbornost pracovníků, tak kvalitní zázemí a přístrojové laboratorní vybavení. Příkladem může být spolupráce se Škoda Auto na vývoji svařované klikové hřídele, kde nejde jen o to díly svařit a dosáhnout pevnostních vlastností, ale předpokladem jsou hlubší znalosti o únavovém chování při cyklickém zatěžování, vlivu technologie laserového paprsku, strukturních změnách ve vysokopevných ocelích atd. Vývojové centrum LASER ARC je zaměřeno na čtyři základní oblasti úpravy povrchu, to znamená vytvrzování a navařování vrstev, svařování (bez i s přídavným materiálem) a pájení, strukturní a mechanické změny způsobené interakcí paprsku s materiálem, simulace teplotních dějů, polí a pnutí s cílem eliminace vad ve výsledném výrobku. Hlavním úkolem vývojového centra je tedy dovedení laserových technologií k praktickému použití v širokém spektru průmyslových aplikací. Centrum se dále věnuje zvyšování životnosti strojních součástí, hledání strukturních změn po ozáření laserem, modifikaci mechanických i dalších vlastností a predikci chování zpracovávaných součástí. Centrum jsme vybudovali s využitím dotace z programu Potenciál (součást Operačního programu Průmysl a inovace OPPI), příprava projektu probíhala ve spolupráci s konzultanty BIC Plzeň. Jaké je technické a personální vybavení centra LASER ARC? Základem jsou nyní již výborně vybavené laboratoře, které využíváme ke kontrole kvality našich výrobků a přípravu technologií na klíč pro naše zákazníky. Dále je používáme při optimalizaci procesů laserového zpracování materiálu. Dvacet let zkušeností v oboru materiálového inženýrství nám dovoluje provádět i složitější a dlouhodobější expertízy a poradenství pro určení příčin porušení, dodržení technologických postupů, zbytkové životnosti atd. Jedná se například o chemické rozbory, kdy umíme stanovit obsah většiny prvků u vzorků v pevném stavu metodou GDOES i ve stavu kapalném pomocí AAS. Provádíme mikroanalýzu částic, kvantitativní i kvalitativní analýzy struktury kovů pomocí světelné i elektronové mikroskopie (řádkovací i transmisní), fázovou i prvkovou analýzu i zkoušky pevnosti, tvrdosti a vrubové houževnatosti, stejně jako tribologické zkoušky. Pro mikroskopické pracoviště byl pořízen řádkovací elektronový mikroskop pro sledování jemnozrnné struktury a mikroanalýzu chemického složení laserem zpracovaných vzorků, fázové složení i transmisní mikroskopii. Mechanická zkušebna je vybavena mimo jiné zařízením pro tahové a vrubové zkoušky pro ověřování vlastností svarů a návarů. Takových laboratoří je v kraji několik. My se chceme lišit tím, že cílem není provést měření, ale jasně odpovědět na otázku, co a jak udělat pro dosažení cíle kvalitní výroby. Do laboratoří nastoupili 4 noví zaměstnanci, převážně absolventi materiálového inženýrství. Protože jsme si vědomi potřeby přenosu zkušeností, doplní v listopadu kolektiv člověk s dlouholetou praxí. Zapojujete se i do nějakých výzkumných projektů? Ano, řešíme celou řadu projektů podporovaných vládou ČR nebo Evropskou unií. Aktuálně startuje projekt Technologické agentury (TA) ČR Porézní a makroporézní titanové povrchy pro zlepšení osseointegrace a adhese kostní tkáně k titanovým implantátům, na kterém spolupracujeme s Akademií věd ČR a Západočeskou univerzitou. Při výběrovém řízení se tento náš projekt umístil na 13. místě mezi více než 800 hodnocenými projekty. Zároveň již probíhá projekt TA ČR Hybridní laserové technologie, v jehož rámci vzniklo první pracoviště v ČR pracující s kombinací 4 4

5 laserového paprsku a indukčního ohřevu, a třetím rokem úspěšně pokračuje projekt TA ČR Aplikace laserových technologií v dopravní technice. Čtvrtým rokem také probíhá projekt MPO TIP Optimalizace laserového povrchového zpracování strojních součástí pro zvýšení jejich užitných vlastností, kde jsme řešitelem spolu se SVÚM Praha a ČVUT. Již v předchozích letech jsme byli zapojeni také do mezinárodního projektu Eureka. V současnosti připravujeme další mezinárodní projekt, který by měl s podporou programu Eureka hledat možnost laserového navařování otěruvzdorných vrstev pro zvýšení životnosti. Jedná se o komplexní problém, kde bude pravděpodobně třeba řešit i vývoj nového přídavného materiálu. S nalezením vhodných zahraničních partnerů nám pomáhají konzultanti BIC Plzeň s využitím zapojení do sítě Enterprise Europe Network. Spolupracujeme s řadou vysokoškolských pracovišť (Západočeská univerzita v Plzni, ČVUT Praha, Univerzita Palackého v Olomouci, VUT v Brně), v rámci této spolupráce jsme v posledním roce řešili 2 bakalářské práce, 2 diplomové práce a 3 doktorské práce. Dobré vztahy máme i se zahraničím, třeba IWS Fraunhofer institutem v Drážďanech nebo University of Groningen (vyhlášena jednou z pěti nejprestižnějších univerzit v Evropě), kde letos absolvovali stáž dva studenti pracující na námi zadaných tématech. Mikroskopické pracoviště v centru LASER ARC Díky mezinárodní spolupráci jistě rozšiřujete Vaše znalosti, ale víme, že se zaměřujete i na předávání získaných zkušeností přednáškovou činností, pořádáním seminářů a podobně. Součástí aktivit centra LASER ARC je i tzv. Laserová akademie, tedy činnosti zaměřené na zlepšení povědomí o možnostech současných laserů. Každé 2 roky organizujeme konferenci "Využití laserů v průmyslu", připravujeme různé semináře a školení, přednášíme na kurzech svářecích inženýrů a technologů i na několika vysokých školách. Vystupujeme na zahraničních konferencích (v letošním roce například na ICALEO 2014 v San Diegu (USA), nebo LANE 2014 v Německu). Věnujeme se i publikační činnosti články vyšly například v prestižních časopisech Advanced Materials Research, Industrial Laser Solutions, Materials Science Forum, Physics Procedia apod. V současné době pracujeme na vzniku první české publikace o laserovém zpracování materiálů, která by měla být uvedena během 4. ročníku konference "Využití laserů v průmyslu" na jaře Děkujeme za rozhovor a přejeme úspěch v celostátním finále soutěže Firma roku Více na -eb- Inovační koktejl zamířil do Plzně Inspirovat aktivní lidi se zájmem o inovace, naučit je, jak správně svůj nápad či inovaci prodat a odhalit nadějné inovační projekty a firmy hledající podporu pro jejich projektů to bylo cílem Plzeňského inovačního koktejlu, který se konal v úterý 21. října v prostorách Vědeckotechnického parku Plzeň. Jeho organizátory byly Česká inovace o.p.s., BIC Plzeň a organizace Inovátoři.cz. Téma Jak se připravit na investora a prodat svůj nápad přilákalo více než 30 účastníků nejen z řad zavedených firem, ale také začínajících podnikatelů či studentů. Plzeňská zastávka této celorepublikové roadshow nabídla velmi bohatý program. Velkému zájmu se těšil hned úvodní interaktivní workshop zaměřený na práci se zjednodušeným podnikatelským záměrem (Lean Canvas) pod taktovkou Jana Veselého z Inovátoři.cz. Lean Canvas je jedním z nástrojů metodiky Lean Startup, která pomáhá zásadním způsobem snižovat podnikatelské riziko. Účastníci zejména ocenili možnost pochopit metodiku na základě četných praktických příkladů a vše si vyzkoušet na vlastním zadání - podnikatelském nápadu. Následoval pestrý koktejl inspirativních prezentací zástupců místních inovačních firem. O zkušenosti ze svých podnikatelských začátků se s účastníky podělil pan Radim Novák, zakladatel společnosti TARGETRON s.r.o. a finalista letošního ročníku soutěže Vodafone Nápad roku, a dále vystoupil pan Jiří Štrunc (LC Tools s.r.o.), který představil své nástroje pro zpracování polymerové hmoty. Blok místních inovátorů uzavřela Tereza Klainová, která prozradila, co stojí za úspěchy společnosti REPLAST PRODUKT spol. s r.o. Prostřednictvím krátkých prezentací dalších řečníků byly účastníkům předány zkušenosti, tipy a triky, jak úspěšně dotáhnout nápad na trh (Jan Mašek, 3M Česko), kde a jak pro něj najít finance (Jan Figlovský, Raiffeisenbank), jak se připravit na investora (Lukáš Hrdlička a Jana Filová) a přesvědčit jej o investici (Jaroslav Trojan, Credo Ventures) či na co si dát pozor z pohledu ochrany know-how a práva při vyjednávání (Ivan Karpjak, Squire Patton Bogs). Bonusem byl příspěvek na téma designu v inovacích se zástupci firmy Contiqua, zabývající se výrobou designových produktů z průmyslových odpadů. V závěru akce byl vyhrazen prostor pro networking k navázání nových kontaktů. Aktivity v oblasti podpory inovací zahrnují i to, že BIC Plzeň je již tradičním partnerem soutěže Česká inovace, která se stala významnou platformou pro inovativní projekty v rámci České republiky. Do je možné do 4. ročníku této soutěže přihlašovat nápady a inovace od jednotlivců přes malé i velké firmy až po veřejnou správu. Soutěž dává inovátorům prostor pro zviditelnění nápadů, nalezení potenciálních partnerů a vzájemnou výměnu zkušeností. Více informací o soutěži poskytne Ing. Tereza Vodičková tel ) nebo jsou k dispozici na -th- 5

6 Kooperační setkání v oboru mikrotechnologií a nanotechnologií Koncem září proběhl již devátý ročník kooperačního setkání v oboru mikrotechnologií a nanotechnologií. Toto setkání při veletrhu Micronora je pravidelně od roku 1996 pořádáno hospodářskou komorou v Besançonu ve spolupráci s dalšími členy sektorové skupiny Mikro&Nanotechnologie sítě Enterprise Europe Network. Mezi spolupracující organizátory kooperačního setkání patřil také BIC Plzeň, který je aktivním členem této sektorové skupiny. Letošního ročníku kooperačního setkání se zúčastnilo celkem 100 firem a výzkumných institucí z 12 zemí (Francie, Belgie, Německo, Maroko, Turecko, USA a další). Celkem proběhlo téměř 300 dvoustranných schůzek, při nichž účastníci diskutovali o spolupráci v oblastech nejmodernějších materiálů, mikromechatroniky, mikro- a nanosystémů, embedded systémů a v dalších zajímavých oblastech souvisejících s mikro- a nanotechnologiemi. Setkání se zúčastnili rovněž zájemci o navázání mezinárodní spolupráce z České republiky: BVT Technologies výzkum a vývoj v oblasti biosenzorů, Ústav mikroelektroniky při VUT Brno a Laboratoř elektronové mikroskopie - Ústav přístrojové techniky AV ČR. Poslední den veletrhu proběhlo setkání klastrů v oboru mikrotechnologií a nanotechnologií, na kterém zástupci BIC Plzeň prezentovali aktivity Českého nanotechnologického klastru (www.nanoklastr.cz). Veletrh Micronora patří v současnosti mezi největší veletrhy zaměřené na nejmodernější technologie a trendy v oboru mikroa nanotechnologií. Na letošním veletrhu Micronora 2014 bylo možné navštívit přes 600 vystavovatelů a potkat se s více než 15 tisíci návštěvníky. Další ročník veletrhu Micronora proběhne ve dnech září Více informací o kooperačním setkání včetně profilů jednotlivých účastníků lze nalézt na: Další akce na podporu mezinárodní spolupráce firem Příležitost pro navazování mezinárodní spolupráce nacházejí české firmy nejen na zahraničních akcích, ale i na akcích, které se konají v České republice. Při stavebním veletrhu FOR ARCH na výstavišti PVA Expo Praha v Letňanech se 16. září 2014 uskutečnil druhý ročník obchodních jednání českých a německých firem. Akci pořádali partneři sítě Enterprise Europe Network Centrum pro regionální ČR, Handwerkskammer Dresden a Industrie- und Handelskammer Chemnitz. Na akci se sešly české a německé firmy ze stavebních a přidružených oborů (konstrukční a stavební činnost, výroba oken a dveří, elektromontáže a automatizace pro průmysl a domácnosti aj). Zúčastnilo se 30 českých a 10 německých firem, které mezi sebou uskutečnily 62 schůzek. Schůzky byly zajímavé zejména proto, že němečtí účastníci zde hledali nové dodavatele stavebních prací i výrobků. Některé české firmy rovněž využily možnosti konzultace se zástupci Handwerkskammer Dresden nebo se zúčastnily doprovodné přednášky na téma vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb ve stavebnictví. Druhou akcí bylo kooperační setkání Kontakt Kontrakt při mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně ve dnech 30. září a 1. října Pořadatelem byla Regionální hospodářská komora Brno v úzké spolupráci s 10 českými a řadou zahraničních partnerů. Možností najít a poznat nové zákazníky, dodavatele či odběratele zde využilo celkem 315 účastníků, z toho bylo 140 firem ze zahraničí. Nejpočetnější zastoupení mělo tentokrát Slovensko, následováno Maďarskem, Rakouskem, Ruskem a Německem, zajímavou příležitost představovalo například i 35 čínských účastníků. V průběhu obou jednacích dnů se celkem uskutečnilo na 900 obchodních schůzek, 40 z nich za účasti 6 klientů BIC Plzeň. Z prvního průzkumu organizátorů plyne, že v průměru 80 % účastníků odešlo ze setkání alespoň s jednou uzavřenou dohodou. Zájemci o získání nových kontaktů v různých oborech mají možnost se zúčastnit některého z dalších připravovaných kooperačních setkání. V následující tabulce je přehled těch nejzajímavějších, které se uskuteční ještě do konce tohoto roku. Kontakt pro podrobnější informace: tel , Ing. J. Sobotka Bc. M. Skrziszowská -js- Datum Název akce Místo Oborové zaměření International brokerage event at MIDEST 2014 Paříž, Francie Subdodavatelé v průmyslu (zpracování kovů, plastů, pryže, dřeva, kompozitních a jiných materiálů; elektrotechnika; povrchové úpravy a dokončovací práce atd.) Automotive Day Matchmaking Event Lucemburk, Lucembursko Internatinal Business Meetings "CONTACT Denkmal" Lipsko, Německo Healthcare Brokerage Event MEDICA 2014 Düsseldorf, Německo Brokerage event at Export Forum 2014 Bratislava, Slovensko EUREKA innovation event and brokerage event Bazilej, Švýcarsko Vinitech Brokerage Event - Wine and fruit & vegetable technologies Bordeaux, Francie Brokerage Event Pollutec Lyon 2014 "GREEN DAYS" Lyon, Francie Automobilový průmysl Restaurování, památková péče Zdravotnictví Strojírenství, automobilový průmysl, energetický průmysl, ICT Biotechnologie, ICT, materiály Víno, vinařství, ovoce a zelenina (technologie, výroba, balení atd.) Životní prostředí 6

7 Sociální podnikání má v Evropě zelenou Myšlenka společenské odpovědnosti firem není žádnou převratnou novinkou. Snahy posilovat vztahy s okolím a nezaměřovat svoji existenci pouze na dosahování zisku můžeme vystopovat již v 19. století. Sociální podnikání v sobě spojuje ekonomickou, sociální a environmentální dimenzi. Zjednodušeně řečeno: Sociální podnik je ekonomicky životaschopný a zároveň odpovědný k přírodě i k lidem. Rovněž se obecně podílí na řešení problémů místní komunity nebo celé společnosti, směřuje k maximálnímu zapojení zaměstnanců do rozhodování, nediskriminuje a zaměstnává cíleně také zdravotně či sociálně znevýhodněné zaměstnance a zabraňuje tak jejich společenskému vyloučení. Jde o ekonomicky udržitelný podnik, který je standardně založen za účelem generování zisku, nicméně jeho větší část reinvestuje do vybavení podniku, vzdělávání zaměstnanců a naplňování obecně prospěšných cílů. Cílem sociálního podniku je také environmentální udržitelnost a obecně pozitivní dopad na lokální komunity. Vznik sociálních podniků podporuje řada subjektů včetně Evropská unie. Evropská komise pojem společensky odpovědného podnikání (CSR) definovala již v tzv. Zelené knize, vydané v roce 2001, na podzim roku 2011 byl pak představen plán na podporu CSR. I přesto, že v tomto dokumentu najdeme pouze nezávazná doporučení, Komise dala jasně najevo, že chce být v oblasti CSR aktivnější než dosud. Souhlasí s dobrovolností firem, nicméně uvádí, že chce přistoupit k doplňkové regulaci a vytvořit tak prostředí, které by podniky ke společensky odpovědnému chování více motivovalo. Podle Evropského parlamentu dokument přispěje k plnění hospodářské strategie Evropa 2020, vzniku nových pracovních míst a také k hospodářskému i. Šířit povědomí o společensky odpovědném podnikání jako jednom z důležitých evropských témat je i úkolem sítě Enterprise Europe Network. Uvedenému tématu společensky odpovědného podnikání se věnoval také čtvrtý Plzeňský business kotel, který se konal ve druhé polovině září Jednalo se o další z řady networkingových setkání plzeňských úspěšných podnikatelů, investorů, start-upů a studentů, na jejichž organizaci se BIC Plzeň pravidelně podílí. V rámci programu 4. PBK vystoupila paní Jitka Čechová z organizace People, Planet, Profit, o.p.s., ambasadorka sociálního podnikání pro region Jihozápad, která účastníky blíže seznámila s problematikou sociálního podnikání, a zástupci sociálních podniků z Plzeňského kraje Pracovní sobota s.r.o., Pekárna DOZP, sdružení Exodus a PM Sedmero paprsků s.r.o. -th- Upozorňujeme Agentura CzechTrade prodloužila výzvu k podávání přihlášek do programu SVV Podpořit lze také účast na veletrzích, které se uskuteční v 1. pololetí Dotace je poskytována na 100 % způsobilých výdajů, až do výše 120 tis. Kč. Mezi způsobilé výdaje patří zejména výdaje na: pronájem veletržní/výstavní plochy včetně úhrady registračního poplatku a zápisu do veletržního katalogu, technický a grafický návrh, pronájem, instalace a demontáž, příslušné části společné výstavní expozice (stánek, výstavnický nábytek a fundus, podlaha a její krytina, zastřešení, osvětlení, vzduchotechnika, případně prvky požární prevence), výrobu a aplikaci vizuální prezentace obchodního jména a loga na příslušné části výstavní expozice a jednotících prvků společné účasti, základní provozní zajištění stánku: elektrická energie, voda, odvoz odpadu, úklid. Podrobné informace jsou dostupné na stránkách CzechTrade S podáním přihlášky mohou pomoci konzultanti BIC Plzeň. Na začátek příštího roku BIC Plzeň opět připravuje seminář k problematice DPH v mezinárodním obchodě, na kterém poskytne aktualizované informace odborný poradce Marek Reinoha. Seminář se uskuteční 26. ledna 2015 v Plzni a 27. ledna 2015 v Sokolově. O tyto semináře je každoročně velký zájem. Přihlášky budou k dispozici na webu Úřad průmyslového vlastnictví zve na dva zajímavé semináře: "Databáze průmyslových vzorů", který se koná dne a "Úvod do problematiky průmyslových práv", který se koná dne Další informace jsou v rubrice Aktuality na 7 Evropská komise ani žádná osoba jednající jejím jménem nenese odpovědnost za jakékoliv důsledky plynoucí z využití informací, které jsou obsahem tohoto zpravodaje. Uvedené informace reprezentují výhradně sdělení autorů a nemusí odrážet oficiální postoj Evropské komise. Síť Enterprise Europe Network je podporována Evropskou komisí. Aktivity sítě v ČR jsou realizovány projektem BISONet (Business and Innovation Support Network for the CR), který je spolufinancován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 7 e-zpravodaj Enterprise Europe Network Plzeň Vydává BIC Plzeň - Podnikatelské a inovační centrum Adresa: Riegrova 1, Plzeň Tel.: Fax: Datum vydání

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.)

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky Obsah Seznam tabulek...3

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 Brožuru vydává Technologické centrum AV ČR. Vznikla s podporou projektů Národní informační centrum pro evropský výzkum III

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj Inovační region budoucnosti Moravskoslezský kraj Vážení čtenáři,... Nyní se Vám dostává do rukou publikace, první svého druhu, věnovaná inovacím, kterou vydává Moravskoslezský kraj. Tato publikace je určena

Více

Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně

Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně Expertní analýza na téma: Využití prostor vědecko-technického parku pro rozvoj synergických efektů uvnitř a vně Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Využití

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

32 vzdělávacích akcí s 525 účastníky

32 vzdělávacích akcí s 525 účastníky 27 firem a 5 pracovišť UP v pronájmu na 95 % dostupné plochy 395 konzultačních hodin klientům 42 poptávek po měření a výzkumu 17 zpracovaných žádostí o dotaci pro klienty 8 zaměstnanců 47 dnů na školení

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 SRPEN 2014 Obsah OBSAH... 2 1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP...

Více

Newsletter Enterprise Europe Network v ČR

Newsletter Enterprise Europe Network v ČR Newsletter Enterprise Europe Network v ČR číslo 1 - duben 2011 Vydává Technologické centrum AV ČR Co jsme pro Vás připravili: Informace a zajímavosti Vážení čtenáři, rádi bychom Vám představili další číslo

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 2: Strategie příhraniční spolupráce inovačního centra Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí

Více

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Zpracoval: Návrh opatření vzešel ze dvou workshopů konaných ve dnech 20. a 27. února 2012. Prvního workshopu se zúčastnilo 30 a druhého

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 14 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE prosinec 2012 Úvod V souladu s pokynem Evropské komise jsou součástí II. Strategické zprávy České

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR ČÁST MPO zpracovatelský průmysl na bázi dřeva Dřevozpracující průmysl v ČR Odvětví dřevozpracujícího průmyslu

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Poradenství v oblasti transferu technologií a inovací

Poradenství v oblasti transferu technologií a inovací Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava Poradenství v oblasti transferu technologií a inovací učební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bc. Michael Trombik Ostrava 2012 Učební text byl vytvořen

Více

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 AKTUALIZACE FINÁLNÍ VERZE 2.0 Vedoucí zpracovatelského týmu: Ing. Petr Zahradník Obsah 1. Úvod... 4 2. Hodnocení hlavního cíle strategie... 5 2.1. Makroekonomické

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více