Představujeme inovační firmy v regionu Vývojové centrum LASER ARC společnosti MATEX PM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Představujeme inovační firmy v regionu Vývojové centrum LASER ARC společnosti MATEX PM"

Transkript

1 srpen - říjen 2014 Podpora inovací v období Jedním z operačních programů nového programovacího období, o němž je v současnosti intenzivně jednáno s Evropskou komisí, je Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Tento program naváže na úspěšného předchůdce Operační program Podnikání a inovace (OPPI). Na program je předběžně vyčleněno 4,3 mld., v rámci 4 prioritních os bude realizována podpora výzkumu, vývoje a inovací, malých a středních podniků (MSP), ekoenergií a rychlého internetu s globálním cílem dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Jaké budou hlavní odlišnosti OPPIK od OPPI? Na základě dostupných informací lze usuzovat, že OPPIK bude více zaměřen na MSP, jejich spolupráci s výzkumnou sférou, začínající inovační podnikatele, kvalitní průmyslový výzkum a vývoj, a komercializaci jeho výsledků. V souvislosti s novými pravidly pro veřejnou podporu se změní (sníží) míry podpory (malý podnik: 45 %, střední podnik: 35 %, velký podnik: 25 %). Podpora nebude mít výlučně podobu dotace, budou též v mnohem větší míře využity i další formy podpory (finanční nástroje úvěry, záruky, rizikový kapitál, projektové financování, kombinace různých druhů podpory). Jaké programy lze v jednotlivých prioritních osách očekávat? Je potěšující, že OPPIK převezme ze svého úspěšného předchůdce OPPI některé programy, které se setkaly s velkým zájmem podnikatelů, byť tyto programy projdou modifikací. Jedná se např. o program Inovace na podporu zavedení inovovaných produktů s důrazem na inovace vyšších řádů využívající výsledky špičkového výzkumu a vývoje, či o program Potenciál podporující vznik nebo rozšíření výzkumných a vývojových kapacit firem. V souladu se specifickými cíli jednotlivých prioritních os OPPIK se však připravuje množství zcela nových programů. Základní přehled o jednotlivých programech, typech podpor a příjemcích podává připojená tabulka (pokračuje i na následující straně). Bližší informace o OPPIK budou zveřejňovány na webu Zájemci z řad firem s inovativním podnikatelským záměrem vhodným k získání podpory v některém z uvedených programů, se mohou již nyní obracet na konzultanty BIC Plzeň a diskutovat s nimi předběžné možnosti získání dotace. Prioritní osa Program Zaměření Intenzita podpory PO 1 výzkumu a vývoje pro inovace Inovace Inovační vouchery Potenciál Aplikovaný výzkum (TIP2) Spolupráce Partnerství znalostního transferu Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, nové metody organizace firemních procesů, nové prodejní kanály. Aktivity ochrany IPR Nákup služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí Podpůrná činnost subjektů inovační infrastruktury v oblasti zvyšování absorbční kapacity, distribuce a využívání inovačních voucherů Založení nebo center průmyslového VaVaI Provoz centra v případě MSP Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje Podpora klastrů Podpora technologických platforem Podpora kooperačních inovačních sítí Vytvoření partnerství mezi MSP a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup Příjemce 25/35/45% Podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí (dle Rámce), FO Až 100% (v režimu de minimis) 50% Podniky Průmyslový výzkum 50/60/70% Experimentální vývoj 25/35/45% Podniky, podnikatelská seskupení, orgány státní správy a samosprávy, organizace pro výzkum a šíření znalostí, neziskové organizace Podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí (dle Rámce), orgány státní správy a samosprávy 50% Podniky, podnikatelská seskupení, orgány státní správy a samosprávy, organizace pro výzkum a šíření znalostí (dle Rámce), neziskové organizace 70% (de minimis) dtto 1

2 Prioritní osa Program Zaměření Intenzita podpory Služby infrastruktury Zakládání a VTP, center transferu technologií, podnikatelských inkubátorů Poskytování služeb podnikům Provozování stávajícího VTP, inkubátoru, centra pro transfer technologií 25/35/45% dtto Příjemce PO 1 výzkumu a vývoje pro inovace Proof-ofconcept Pre-comercial public procurement Aktivity vedoucí ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí aktivit ověření proveditelnosti: Činnosti související s mapování aplikovatelnosti a průzkumem trhu a zájmu aplikační sféry Činnosti vedoucí ke vzniku funkčního vzorku/prototypu, nalezení strategického komerčního parntera, patentování, příp. vznik nové spin-off firmy Fázované zadávání zakázek na služby v oblasti VaV se sdílením rizik a zisků za tržních podmínek, kdy několik podniků vyvíjí v konkurenčním prostředí nová řešení odpovídající potřebám veřejného sektoru 50% dtto Až 100% Podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí (dle Rámce), orgány státní správy a samosprávy Technologie Realizace nových podnikatelských záměrů začínajících drobných podnikatelů a MSP (nákup strojů a zařízení, náklady na pořízení patentových licencí) 35/45% Mikropodniky a MSP Progres Realizace podnikatelských záměrů začínajících podniků (do 5 let) a ových podniků implementujících zejména inovace nižších řádů prostřednictvím vhodných finančních nástrojů (pořízení strojů a zařízení, pořízení a rekonstrukce budov, získání pracovního kapitálu) 35/45% dtto PO 2 podnikání a konkurenceschopnosti MSP Rizikový kapitál Poradenství 1 (pro začínající podniky) Poradenství 2 Scouting Podpora ukončení investice v MSP ve formě trade sale Kapitálové investice do projektů žadatelů zaměřených na založení a podniků s inovačním potenciálem žádajících o seed, start-up, expansion nebo replacement kapitál Projekty následných investic v dalších kolech financování Poradenské služby pro začínající MSP poskytované provozovateli inovační infrastruktury (podnikatelskými inkubátory, VTP, inovačními centry) Sofistikované poradenské služby pro MSP z oblasti mezinárodního prostředí a strategického řízení a managementu inovací (mentoring, koučing, foresight atd.) 50 80% dtto 50% Provozovatelé inovační infrastruktury podnikatelské inkubátory, VTP, inovační centra působící v regionech ČR (koneční příjemci MSP) 50% MSP, CzechInvest, CzechTrade (koneční příjemci MSP) Marketing Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy 50% dtto Nemovitosti Projekty, jejichž realizací dojde k rekonstrukci brownfieldu na podnikatelský objekt, regenerace zóny, rekonstrukce nájemního objektu 35/45% MSP, municipality Školicí střediska Výstavba a pořízení nových, popř. rekonstrukce stávajících školicích center Modernizace prostor pro vzdělávání Pořízení vybavení školicích prostor vč. školicích pomůcek, vzdělávacích programů a práv IPR, nezbytných k zahájení vzdělávací činnosti 35/45% MSP PO 3 účinné nakládání s energií, energetické infrastruktury a OZE, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání s energií a druhotných surovin Obnovitelné zdroje energie Nízkouhlíkové technologie Úspory energie v SZT Smart Grids II. (Přenosové sítě) Výstavba, rekonstrukce a modernizace MVE Vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby Instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy, pilotní projekty technologií akumulace energie, nízkouhlíkové technologie v budovách Rekonstrukce a soustav zásobování teplem Zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla Výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí) 30 70% podniky 30 70% podniky 50 80% podniky Intenzita podpory variabilní podniky PO 4 vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a ICT Vysokorychlostní internet ICT a sdílené služby Modernizace a rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu s využitím optických prvků Tvorba nových sofistikovaných ICT řešení Zřizování a provoz center sdílených služeb Budování a modernizace datových center 50 80% FO nebo PO podnikající v oblasti elektronických komunikací 25/35/45% podniky 2 2

3 Podnikatelské vouchery podpořily spolupráci podniků a univerzit Až do 29. září měli příjemci Plzeňských podnikatelských voucherů možnost využívat pro své inovační aktivity specializované služby od plzeňských univerzit. Nejčastěji firmy od různých univerzitních pracovišť požadovaly služby v oblasti měření, diagnostiky, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty apod. Výsledky služeb byly následně využity pro projekty vývoje nebo zavádění nových produktů či procesů. Univerzitou (Katedrou materiálu a strojírenské metalurgie Fakulty strojní ZČU) navržená technologie všestranného kování např. společnosti Zero systems s.r.o. umožnila zavést efektivní výrobu speciálních řezných nástrojů. Firma Workpress Aviation s.r.o. zavedla nové procesy obrábění hliníkových slitin s využitím progresivních obráběcích technologií, navržené Katedrou technologie obrábění FST ZČU. Společnost COMTES FHT, vyvíjející nanotitanovou slitinu pro medicínské aplikace, získala od Lékařské fakulty UK v Plzni zprávu o testování biokompatibility nového materiálu určující vhodnost tohoto materiálu pro náhrady kostí, kloubů a dalších mechanicky namáhaných částí těla. U dalších příjemců budou výsledky poskytnutých odborných služeb využity pro vývoj prototypu senzoru, pro matematický model komunikační sítě ČR, pro inovaci designu stroje apod. Díky Plzeňským podnikatelským voucherům, financovaným z rozpočtu města Plzně, si celkem 14 firem z Plzeňského kraje ověřilo spolupráci s akademiky s možností bezprostředního využití výsledků z této spolupráce oběma stranami. Firmy pomocí získaných výsledků služeb zvýší svoji konkurenceschopnost, univerzity posílí svoji pozici v oblasti aplikace teoretických znalostí do oblasti praktického využití. Velký zájem firem i výzkumných pracovišť a všeobecně bezproblémový chod programu (navrženého konzultanty BIC Plzeň) byl na jaře 2014 impulsem pro vyhlášení dotačního programu Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje. I v tomto programu je podporováno pořízení specifických služeb od univerzit a výzkumných organizací působících v Plzeňském kraji pro inovací v podnicích. Dobrou zprávou pro inovační podniky z Plzeňského kraje je, že v roce 2015 počítá město Plzeň i Plzeňský kraj s opětovným vyhlášením programu podnikatelských voucherů. Inovační firmy tak budou moci i nadále využívat dotovaných služeb univerzit a výzkumných organizací. -mh- Podpora česko-švýcarské spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje Program EUREKA podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje a je do něj zapojeno celkem 40 členských zemí. Spolupráce na projektech je podporována ve většině členských zemí státem. V ČR je podpora poskytována prostřednictvím dotace ze státního rozpočtu, která může pokrýt až 50 % nákladů výzkumné části řešení projektu. Podpora je poskytována prostřednictvím Národního programového koordinátora programu EUREKA, kterým je v rámci ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Doba řešení projektů je 1-4 roky. Kritéria programu EUREKA: spolupráce průmyslových podniků, výzkumných organizací nebo vysokých škol nejméně ze dvou členských zemí, dosažení znatelného pokroku (vyššího inovačního stupně) užitné hodnoty vyvíjeného výrobku, technologického procesu nebo služby, perspektiva finančního zisku z realizace řešení projektu, řešení a komerční využití určené pro civilní sektor, účastníci musí mít technické, řídící a finanční schopnosti a kompetence pro zajištění řešení. Při příležitosti nadcházejícího 20. výročí členství České republiky v programu EUREKA (oficiálně bylo schváleno v závěru švýcarského předsednictví v roce 1995) a v návaznosti na dlouhodobou spolupráci byla v září 2014 vyhlášena výzva pro podávání záměrů projektů EUREKA a Eurostars se společnou účastí českých a švýcarských organizací. Společně vyhlášená výzva vytváří motivaci pro přípravu nových projektů a možnosti pro rozšíření spolupráce českých a švýcarských partnerů ve výzkumných a inovačních projektech s komerčně uplatnitelnými výstupy. Výzva není tematicky omezena, nicméně přednostně budou podporovány projekty z následujících oblastí: lékařské technologie (zařízení a lékařská diagnostika), výroba (inteligentní výroba, účinný návrh a modelování, automatizace), ICT (softwarové intenzivní systémy, inteligentní aplikace). Konsorcium předkladatelů musí zahrnovat nejméně jeden malý nebo střední podnik. Ostatní partneři jako velké podniky, výzkumné instituce a university jsou vítáni jako spoluřešitelé. Do výzvy se mohou zapojit i partneři z ostatních členských zemí programu EUREKA, podpora jejich účasti ale musí být financována z jejich mateřských zemí. Uzávěrka přijímání návrhů je 31. prosince Předkládání projektových návrhů je dvoufázové. Více informací lze nalézt na stránkách MŠMT: Zájemci o vyhledání projektového partnera ve Švýcarsku prostřednictvím sítě Enterprise Europe Network se mohou obrátit na konzultanty BIC Plzeň. Kontakt: Ing. Jaroslav Sobotka, tel , -js- 3

4 Představujeme inovační firmy v regionu Vývojové centrum LASER ARC společnosti MATEX PM Společnost MATEX PM se stala na konci září 2014 vítězem krajského kola prestižní soutěže Vodafone firma roku, kterou každoročně vyhlašuje deník Hospodářské noviny. Plzeňský kraj bude reprezentovat v celostátním finále, jehož výsledky budou vyhlášeny v Praze 9. prosince. Doc. Němeček přebírá cenu pro vítěze krajského kola soutěže Vodafone firma roku Firmu založili v roce 2005 výzkumní pracovníci Ing. Tomáš Mužík a doc. Ing. Stanislav Němeček, PhD, IWE. s cílem využít v komerční praxi svou odbornost, zkušenosti a inovační myšlenky a rozvíjet své vývojové záměry. V prvních 2 letech využívali pro své podnikání prostory i odborné služby podnikatelského inkubátoru BIC Plzeň. Zpočátku se činnost společnosti zaměřovala zejména na chemické rozbory kovových i nekovových vzorků, metalografii a mechanické zkoušení vlastností materiálu. Zájem o laserové technologie vyústil v roce 2008 ve vybudování specializovaného pracoviště a společnost MATEX PM začala jako první v ČR komerčně nabízet služby laserového zpracování materiálu na zakázku - svařování, kalení a nanášení vrstev. Dnes je laserové zpracování materiálů hlavní aktivitou podniku, který s 18 zaměstnanci dosahuje ročních tržeb nad 40 mil. Kč. Vedle toho staví MATEX PM speciální laserové robotické stroje a linky na klíč dle zadání zákazníka. Na základě vlastního vývoje i podle poznatků z výrobních provozů specialisté MATEX PM postupně vytipovali další nové obory a aplikace pro využití laserových technologií a zároveň se zaměřili na vyvíjení procesů a postupů pro specifické díly, tvary, materiály a způsoby použití. Na začátku roku 2012 pak společnost vyčlenila tyto své aktivity do podnikového pracoviště LASER ARC (Laser Applications Research Center) pro výzkum procesů laserového zpracování materiálů, kde vyvíjí technologie jak pro svá pracoviště v Plzni a Ostravě, tak pro zákazníky na klíč. Na několik otázek týkajících se tohoto pracoviště nám odpověděl jeden ze zakladatelů a jednatelů společnosti Stanislav Němeček. Jak jste dospěli k založení vlastního vývojového centra a na co se toto centrum zaměřuje? Společnost MATEX PM pracuje jako tzv. job-shop, to znamená, že řada zakázek je jedinečných a vyžaduje specifické přizpůsobení technologického postupu. Připravit takové výrobní postupy není něco triviálního, mnohdy se jedná o složité vývojové úkoly, jejichž řešení vyžaduje jak vysokou odbornost pracovníků, tak kvalitní zázemí a přístrojové laboratorní vybavení. Příkladem může být spolupráce se Škoda Auto na vývoji svařované klikové hřídele, kde nejde jen o to díly svařit a dosáhnout pevnostních vlastností, ale předpokladem jsou hlubší znalosti o únavovém chování při cyklickém zatěžování, vlivu technologie laserového paprsku, strukturních změnách ve vysokopevných ocelích atd. Vývojové centrum LASER ARC je zaměřeno na čtyři základní oblasti úpravy povrchu, to znamená vytvrzování a navařování vrstev, svařování (bez i s přídavným materiálem) a pájení, strukturní a mechanické změny způsobené interakcí paprsku s materiálem, simulace teplotních dějů, polí a pnutí s cílem eliminace vad ve výsledném výrobku. Hlavním úkolem vývojového centra je tedy dovedení laserových technologií k praktickému použití v širokém spektru průmyslových aplikací. Centrum se dále věnuje zvyšování životnosti strojních součástí, hledání strukturních změn po ozáření laserem, modifikaci mechanických i dalších vlastností a predikci chování zpracovávaných součástí. Centrum jsme vybudovali s využitím dotace z programu Potenciál (součást Operačního programu Průmysl a inovace OPPI), příprava projektu probíhala ve spolupráci s konzultanty BIC Plzeň. Jaké je technické a personální vybavení centra LASER ARC? Základem jsou nyní již výborně vybavené laboratoře, které využíváme ke kontrole kvality našich výrobků a přípravu technologií na klíč pro naše zákazníky. Dále je používáme při optimalizaci procesů laserového zpracování materiálu. Dvacet let zkušeností v oboru materiálového inženýrství nám dovoluje provádět i složitější a dlouhodobější expertízy a poradenství pro určení příčin porušení, dodržení technologických postupů, zbytkové životnosti atd. Jedná se například o chemické rozbory, kdy umíme stanovit obsah většiny prvků u vzorků v pevném stavu metodou GDOES i ve stavu kapalném pomocí AAS. Provádíme mikroanalýzu částic, kvantitativní i kvalitativní analýzy struktury kovů pomocí světelné i elektronové mikroskopie (řádkovací i transmisní), fázovou i prvkovou analýzu i zkoušky pevnosti, tvrdosti a vrubové houževnatosti, stejně jako tribologické zkoušky. Pro mikroskopické pracoviště byl pořízen řádkovací elektronový mikroskop pro sledování jemnozrnné struktury a mikroanalýzu chemického složení laserem zpracovaných vzorků, fázové složení i transmisní mikroskopii. Mechanická zkušebna je vybavena mimo jiné zařízením pro tahové a vrubové zkoušky pro ověřování vlastností svarů a návarů. Takových laboratoří je v kraji několik. My se chceme lišit tím, že cílem není provést měření, ale jasně odpovědět na otázku, co a jak udělat pro dosažení cíle kvalitní výroby. Do laboratoří nastoupili 4 noví zaměstnanci, převážně absolventi materiálového inženýrství. Protože jsme si vědomi potřeby přenosu zkušeností, doplní v listopadu kolektiv člověk s dlouholetou praxí. Zapojujete se i do nějakých výzkumných projektů? Ano, řešíme celou řadu projektů podporovaných vládou ČR nebo Evropskou unií. Aktuálně startuje projekt Technologické agentury (TA) ČR Porézní a makroporézní titanové povrchy pro zlepšení osseointegrace a adhese kostní tkáně k titanovým implantátům, na kterém spolupracujeme s Akademií věd ČR a Západočeskou univerzitou. Při výběrovém řízení se tento náš projekt umístil na 13. místě mezi více než 800 hodnocenými projekty. Zároveň již probíhá projekt TA ČR Hybridní laserové technologie, v jehož rámci vzniklo první pracoviště v ČR pracující s kombinací 4 4

5 laserového paprsku a indukčního ohřevu, a třetím rokem úspěšně pokračuje projekt TA ČR Aplikace laserových technologií v dopravní technice. Čtvrtým rokem také probíhá projekt MPO TIP Optimalizace laserového povrchového zpracování strojních součástí pro zvýšení jejich užitných vlastností, kde jsme řešitelem spolu se SVÚM Praha a ČVUT. Již v předchozích letech jsme byli zapojeni také do mezinárodního projektu Eureka. V současnosti připravujeme další mezinárodní projekt, který by měl s podporou programu Eureka hledat možnost laserového navařování otěruvzdorných vrstev pro zvýšení životnosti. Jedná se o komplexní problém, kde bude pravděpodobně třeba řešit i vývoj nového přídavného materiálu. S nalezením vhodných zahraničních partnerů nám pomáhají konzultanti BIC Plzeň s využitím zapojení do sítě Enterprise Europe Network. Spolupracujeme s řadou vysokoškolských pracovišť (Západočeská univerzita v Plzni, ČVUT Praha, Univerzita Palackého v Olomouci, VUT v Brně), v rámci této spolupráce jsme v posledním roce řešili 2 bakalářské práce, 2 diplomové práce a 3 doktorské práce. Dobré vztahy máme i se zahraničím, třeba IWS Fraunhofer institutem v Drážďanech nebo University of Groningen (vyhlášena jednou z pěti nejprestižnějších univerzit v Evropě), kde letos absolvovali stáž dva studenti pracující na námi zadaných tématech. Mikroskopické pracoviště v centru LASER ARC Díky mezinárodní spolupráci jistě rozšiřujete Vaše znalosti, ale víme, že se zaměřujete i na předávání získaných zkušeností přednáškovou činností, pořádáním seminářů a podobně. Součástí aktivit centra LASER ARC je i tzv. Laserová akademie, tedy činnosti zaměřené na zlepšení povědomí o možnostech současných laserů. Každé 2 roky organizujeme konferenci "Využití laserů v průmyslu", připravujeme různé semináře a školení, přednášíme na kurzech svářecích inženýrů a technologů i na několika vysokých školách. Vystupujeme na zahraničních konferencích (v letošním roce například na ICALEO 2014 v San Diegu (USA), nebo LANE 2014 v Německu). Věnujeme se i publikační činnosti články vyšly například v prestižních časopisech Advanced Materials Research, Industrial Laser Solutions, Materials Science Forum, Physics Procedia apod. V současné době pracujeme na vzniku první české publikace o laserovém zpracování materiálů, která by měla být uvedena během 4. ročníku konference "Využití laserů v průmyslu" na jaře Děkujeme za rozhovor a přejeme úspěch v celostátním finále soutěže Firma roku Více na -eb- Inovační koktejl zamířil do Plzně Inspirovat aktivní lidi se zájmem o inovace, naučit je, jak správně svůj nápad či inovaci prodat a odhalit nadějné inovační projekty a firmy hledající podporu pro jejich projektů to bylo cílem Plzeňského inovačního koktejlu, který se konal v úterý 21. října v prostorách Vědeckotechnického parku Plzeň. Jeho organizátory byly Česká inovace o.p.s., BIC Plzeň a organizace Inovátoři.cz. Téma Jak se připravit na investora a prodat svůj nápad přilákalo více než 30 účastníků nejen z řad zavedených firem, ale také začínajících podnikatelů či studentů. Plzeňská zastávka této celorepublikové roadshow nabídla velmi bohatý program. Velkému zájmu se těšil hned úvodní interaktivní workshop zaměřený na práci se zjednodušeným podnikatelským záměrem (Lean Canvas) pod taktovkou Jana Veselého z Inovátoři.cz. Lean Canvas je jedním z nástrojů metodiky Lean Startup, která pomáhá zásadním způsobem snižovat podnikatelské riziko. Účastníci zejména ocenili možnost pochopit metodiku na základě četných praktických příkladů a vše si vyzkoušet na vlastním zadání - podnikatelském nápadu. Následoval pestrý koktejl inspirativních prezentací zástupců místních inovačních firem. O zkušenosti ze svých podnikatelských začátků se s účastníky podělil pan Radim Novák, zakladatel společnosti TARGETRON s.r.o. a finalista letošního ročníku soutěže Vodafone Nápad roku, a dále vystoupil pan Jiří Štrunc (LC Tools s.r.o.), který představil své nástroje pro zpracování polymerové hmoty. Blok místních inovátorů uzavřela Tereza Klainová, která prozradila, co stojí za úspěchy společnosti REPLAST PRODUKT spol. s r.o. Prostřednictvím krátkých prezentací dalších řečníků byly účastníkům předány zkušenosti, tipy a triky, jak úspěšně dotáhnout nápad na trh (Jan Mašek, 3M Česko), kde a jak pro něj najít finance (Jan Figlovský, Raiffeisenbank), jak se připravit na investora (Lukáš Hrdlička a Jana Filová) a přesvědčit jej o investici (Jaroslav Trojan, Credo Ventures) či na co si dát pozor z pohledu ochrany know-how a práva při vyjednávání (Ivan Karpjak, Squire Patton Bogs). Bonusem byl příspěvek na téma designu v inovacích se zástupci firmy Contiqua, zabývající se výrobou designových produktů z průmyslových odpadů. V závěru akce byl vyhrazen prostor pro networking k navázání nových kontaktů. Aktivity v oblasti podpory inovací zahrnují i to, že BIC Plzeň je již tradičním partnerem soutěže Česká inovace, která se stala významnou platformou pro inovativní projekty v rámci České republiky. Do je možné do 4. ročníku této soutěže přihlašovat nápady a inovace od jednotlivců přes malé i velké firmy až po veřejnou správu. Soutěž dává inovátorům prostor pro zviditelnění nápadů, nalezení potenciálních partnerů a vzájemnou výměnu zkušeností. Více informací o soutěži poskytne Ing. Tereza Vodičková tel ) nebo jsou k dispozici na -th- 5

6 Kooperační setkání v oboru mikrotechnologií a nanotechnologií Koncem září proběhl již devátý ročník kooperačního setkání v oboru mikrotechnologií a nanotechnologií. Toto setkání při veletrhu Micronora je pravidelně od roku 1996 pořádáno hospodářskou komorou v Besançonu ve spolupráci s dalšími členy sektorové skupiny Mikro&Nanotechnologie sítě Enterprise Europe Network. Mezi spolupracující organizátory kooperačního setkání patřil také BIC Plzeň, který je aktivním členem této sektorové skupiny. Letošního ročníku kooperačního setkání se zúčastnilo celkem 100 firem a výzkumných institucí z 12 zemí (Francie, Belgie, Německo, Maroko, Turecko, USA a další). Celkem proběhlo téměř 300 dvoustranných schůzek, při nichž účastníci diskutovali o spolupráci v oblastech nejmodernějších materiálů, mikromechatroniky, mikro- a nanosystémů, embedded systémů a v dalších zajímavých oblastech souvisejících s mikro- a nanotechnologiemi. Setkání se zúčastnili rovněž zájemci o navázání mezinárodní spolupráce z České republiky: BVT Technologies výzkum a vývoj v oblasti biosenzorů, Ústav mikroelektroniky při VUT Brno a Laboratoř elektronové mikroskopie - Ústav přístrojové techniky AV ČR. Poslední den veletrhu proběhlo setkání klastrů v oboru mikrotechnologií a nanotechnologií, na kterém zástupci BIC Plzeň prezentovali aktivity Českého nanotechnologického klastru (www.nanoklastr.cz). Veletrh Micronora patří v současnosti mezi největší veletrhy zaměřené na nejmodernější technologie a trendy v oboru mikroa nanotechnologií. Na letošním veletrhu Micronora 2014 bylo možné navštívit přes 600 vystavovatelů a potkat se s více než 15 tisíci návštěvníky. Další ročník veletrhu Micronora proběhne ve dnech září Více informací o kooperačním setkání včetně profilů jednotlivých účastníků lze nalézt na: Další akce na podporu mezinárodní spolupráce firem Příležitost pro navazování mezinárodní spolupráce nacházejí české firmy nejen na zahraničních akcích, ale i na akcích, které se konají v České republice. Při stavebním veletrhu FOR ARCH na výstavišti PVA Expo Praha v Letňanech se 16. září 2014 uskutečnil druhý ročník obchodních jednání českých a německých firem. Akci pořádali partneři sítě Enterprise Europe Network Centrum pro regionální ČR, Handwerkskammer Dresden a Industrie- und Handelskammer Chemnitz. Na akci se sešly české a německé firmy ze stavebních a přidružených oborů (konstrukční a stavební činnost, výroba oken a dveří, elektromontáže a automatizace pro průmysl a domácnosti aj). Zúčastnilo se 30 českých a 10 německých firem, které mezi sebou uskutečnily 62 schůzek. Schůzky byly zajímavé zejména proto, že němečtí účastníci zde hledali nové dodavatele stavebních prací i výrobků. Některé české firmy rovněž využily možnosti konzultace se zástupci Handwerkskammer Dresden nebo se zúčastnily doprovodné přednášky na téma vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb ve stavebnictví. Druhou akcí bylo kooperační setkání Kontakt Kontrakt při mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně ve dnech 30. září a 1. října Pořadatelem byla Regionální hospodářská komora Brno v úzké spolupráci s 10 českými a řadou zahraničních partnerů. Možností najít a poznat nové zákazníky, dodavatele či odběratele zde využilo celkem 315 účastníků, z toho bylo 140 firem ze zahraničí. Nejpočetnější zastoupení mělo tentokrát Slovensko, následováno Maďarskem, Rakouskem, Ruskem a Německem, zajímavou příležitost představovalo například i 35 čínských účastníků. V průběhu obou jednacích dnů se celkem uskutečnilo na 900 obchodních schůzek, 40 z nich za účasti 6 klientů BIC Plzeň. Z prvního průzkumu organizátorů plyne, že v průměru 80 % účastníků odešlo ze setkání alespoň s jednou uzavřenou dohodou. Zájemci o získání nových kontaktů v různých oborech mají možnost se zúčastnit některého z dalších připravovaných kooperačních setkání. V následující tabulce je přehled těch nejzajímavějších, které se uskuteční ještě do konce tohoto roku. Kontakt pro podrobnější informace: tel , Ing. J. Sobotka Bc. M. Skrziszowská -js- Datum Název akce Místo Oborové zaměření International brokerage event at MIDEST 2014 Paříž, Francie Subdodavatelé v průmyslu (zpracování kovů, plastů, pryže, dřeva, kompozitních a jiných materiálů; elektrotechnika; povrchové úpravy a dokončovací práce atd.) Automotive Day Matchmaking Event Lucemburk, Lucembursko Internatinal Business Meetings "CONTACT Denkmal" Lipsko, Německo Healthcare Brokerage Event MEDICA 2014 Düsseldorf, Německo Brokerage event at Export Forum 2014 Bratislava, Slovensko EUREKA innovation event and brokerage event Bazilej, Švýcarsko Vinitech Brokerage Event - Wine and fruit & vegetable technologies Bordeaux, Francie Brokerage Event Pollutec Lyon 2014 "GREEN DAYS" Lyon, Francie Automobilový průmysl Restaurování, památková péče Zdravotnictví Strojírenství, automobilový průmysl, energetický průmysl, ICT Biotechnologie, ICT, materiály Víno, vinařství, ovoce a zelenina (technologie, výroba, balení atd.) Životní prostředí 6

7 Sociální podnikání má v Evropě zelenou Myšlenka společenské odpovědnosti firem není žádnou převratnou novinkou. Snahy posilovat vztahy s okolím a nezaměřovat svoji existenci pouze na dosahování zisku můžeme vystopovat již v 19. století. Sociální podnikání v sobě spojuje ekonomickou, sociální a environmentální dimenzi. Zjednodušeně řečeno: Sociální podnik je ekonomicky životaschopný a zároveň odpovědný k přírodě i k lidem. Rovněž se obecně podílí na řešení problémů místní komunity nebo celé společnosti, směřuje k maximálnímu zapojení zaměstnanců do rozhodování, nediskriminuje a zaměstnává cíleně také zdravotně či sociálně znevýhodněné zaměstnance a zabraňuje tak jejich společenskému vyloučení. Jde o ekonomicky udržitelný podnik, který je standardně založen za účelem generování zisku, nicméně jeho větší část reinvestuje do vybavení podniku, vzdělávání zaměstnanců a naplňování obecně prospěšných cílů. Cílem sociálního podniku je také environmentální udržitelnost a obecně pozitivní dopad na lokální komunity. Vznik sociálních podniků podporuje řada subjektů včetně Evropská unie. Evropská komise pojem společensky odpovědného podnikání (CSR) definovala již v tzv. Zelené knize, vydané v roce 2001, na podzim roku 2011 byl pak představen plán na podporu CSR. I přesto, že v tomto dokumentu najdeme pouze nezávazná doporučení, Komise dala jasně najevo, že chce být v oblasti CSR aktivnější než dosud. Souhlasí s dobrovolností firem, nicméně uvádí, že chce přistoupit k doplňkové regulaci a vytvořit tak prostředí, které by podniky ke společensky odpovědnému chování více motivovalo. Podle Evropského parlamentu dokument přispěje k plnění hospodářské strategie Evropa 2020, vzniku nových pracovních míst a také k hospodářskému i. Šířit povědomí o společensky odpovědném podnikání jako jednom z důležitých evropských témat je i úkolem sítě Enterprise Europe Network. Uvedenému tématu společensky odpovědného podnikání se věnoval také čtvrtý Plzeňský business kotel, který se konal ve druhé polovině září Jednalo se o další z řady networkingových setkání plzeňských úspěšných podnikatelů, investorů, start-upů a studentů, na jejichž organizaci se BIC Plzeň pravidelně podílí. V rámci programu 4. PBK vystoupila paní Jitka Čechová z organizace People, Planet, Profit, o.p.s., ambasadorka sociálního podnikání pro region Jihozápad, která účastníky blíže seznámila s problematikou sociálního podnikání, a zástupci sociálních podniků z Plzeňského kraje Pracovní sobota s.r.o., Pekárna DOZP, sdružení Exodus a PM Sedmero paprsků s.r.o. -th- Upozorňujeme Agentura CzechTrade prodloužila výzvu k podávání přihlášek do programu SVV Podpořit lze také účast na veletrzích, které se uskuteční v 1. pololetí Dotace je poskytována na 100 % způsobilých výdajů, až do výše 120 tis. Kč. Mezi způsobilé výdaje patří zejména výdaje na: pronájem veletržní/výstavní plochy včetně úhrady registračního poplatku a zápisu do veletržního katalogu, technický a grafický návrh, pronájem, instalace a demontáž, příslušné části společné výstavní expozice (stánek, výstavnický nábytek a fundus, podlaha a její krytina, zastřešení, osvětlení, vzduchotechnika, případně prvky požární prevence), výrobu a aplikaci vizuální prezentace obchodního jména a loga na příslušné části výstavní expozice a jednotících prvků společné účasti, základní provozní zajištění stánku: elektrická energie, voda, odvoz odpadu, úklid. Podrobné informace jsou dostupné na stránkách CzechTrade S podáním přihlášky mohou pomoci konzultanti BIC Plzeň. Na začátek příštího roku BIC Plzeň opět připravuje seminář k problematice DPH v mezinárodním obchodě, na kterém poskytne aktualizované informace odborný poradce Marek Reinoha. Seminář se uskuteční 26. ledna 2015 v Plzni a 27. ledna 2015 v Sokolově. O tyto semináře je každoročně velký zájem. Přihlášky budou k dispozici na webu Úřad průmyslového vlastnictví zve na dva zajímavé semináře: "Databáze průmyslových vzorů", který se koná dne a "Úvod do problematiky průmyslových práv", který se koná dne Další informace jsou v rubrice Aktuality na 7 Evropská komise ani žádná osoba jednající jejím jménem nenese odpovědnost za jakékoliv důsledky plynoucí z využití informací, které jsou obsahem tohoto zpravodaje. Uvedené informace reprezentují výhradně sdělení autorů a nemusí odrážet oficiální postoj Evropské komise. Síť Enterprise Europe Network je podporována Evropskou komisí. Aktivity sítě v ČR jsou realizovány projektem BISONet (Business and Innovation Support Network for the CR), který je spolufinancován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 7 e-zpravodaj Enterprise Europe Network Plzeň Vydává BIC Plzeň - Podnikatelské a inovační centrum Adresa: Riegrova 1, Plzeň Tel.: Fax: Datum vydání

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Mgr. Zuzana Fialová regionální projektová manažerka Brno, 29. ledna 2015 OP PIK 2014-2020

Více

Dotace pro podnikatele z pohledu investičních projektů v novém programovém období 2014 2020

Dotace pro podnikatele z pohledu investičních projektů v novém programovém období 2014 2020 Dotace pro podnikatele z pohledu investičních projektů v novém programovém období 2014 2020 Expirit, s.r.o. 2. 2. 2015 Expirit, s.r.o., 2015 2 OBSAH Změny v programovacích obdobích Základní informace o

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost primárně zaměřen na podporu podnikání (zejména MSP) Navazuje na Operační program

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO)

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a stř. podniků PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa Specifický cíl Podprogram Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1. Inovace Aktivity,

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014. Rozjednaný stav

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014. Rozjednaný stav Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014 Rozjednaný stav OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek

Více

OPPIK 2016 malé podniky 45 % podpory střední podniky 35 % podpory velké podniky 25 % podpory Aktuální informace :

OPPIK 2016 malé podniky 45 % podpory střední podniky 35 % podpory velké podniky 25 % podpory Aktuální informace : OPPIK 2016 malé podniky 45 % podpory střední podniky 35 % podpory velké podniky 25 % podpory Aktuální informace : http://www.czechinvest.org/oppik-cz Zaměření OP PIK Prioritní osy (PO) PO 1 Rozvoj výzkumu

Více

Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK 1. část. Ing. Veronika Štruncová 10. března 2017

Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK 1. část. Ing. Veronika Štruncová 10. března 2017 Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK 1. část Ing. Veronika Štruncová 10. března 2017 Obsah semináře 11:30 11:45 Registrace účastníků 11:45 12:35 Programy: Aplikace Partnerství znalostního transferu Inovační

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav příprav Prosinec 2014

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav příprav Prosinec 2014 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Stav příprav Prosinec 2014 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015 Dotační zpravodaj pro podnikatele č. 1/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Operační program Životní prostředí Výzva LXII... 3 2. Novinky k programovacímu období 2014 2020: Operační program Podnikání

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Kategorizace kód intervence (dimenze 1 oblast intervence) programy podpory metodika pro žadatele 1

Kategorizace kód intervence (dimenze 1 oblast intervence) programy podpory metodika pro žadatele 1 Kategorizace kód intervence (dimenze 1 oblast intervence) programy podpory metodika pro žadatele 1 /Intervence = jedná se pouze o částku z ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj)/ Příklad užití metodiky

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Listopad 2013

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Listopad 2013 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Listopad 2013 Obsah OP PIK a inovace Prioritní osy OP PIK Obecné principy OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Čerpání OPPI a příprava OP PIK

Čerpání OPPI a příprava OP PIK Čerpání OPPI a příprava OP PIK Ing. Zuzana Matějíčková ředitelka odboru implementace SF, MPO OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové alokaci převyšující 104,8 mld.

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací 26. dubna 2012 Role MPO: oblast podpory podnikání a inovací Operační program Podnikání a inovace (OPPI) CzechAccelerator - CI Rizikový kapitál - seed fond CIP + Enterprise

Více

OPPIK Další výzva zveřejněna

OPPIK Další výzva zveřejněna Vážení, po první vlně vyhlášení výzev pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byla v pátek 26. června 2015 zveřejněna další Výzva, a to sice k programu podpory Aplikace.

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 9 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) RIS3 strategie 19. května 2014, Ostrava 9. září 2014, Brno Kritéria MMR-NOK pro zahájení implementace operačních programů schválení

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Kategorizace kód intervence (dimenze 1 oblast intervence a další dimenze) programy podpory metodika pro žadatele 1

Kategorizace kód intervence (dimenze 1 oblast intervence a další dimenze) programy podpory metodika pro žadatele 1 Kategorizace kód intervence (dimenze 1 oblast intervence a další dimenze) programy podpory metodika pro žadatele 1 /Intervence = jedná se pouze o částku z ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj)/ Tato

Více

Dotační možnosti pro podnikatele. Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství

Dotační možnosti pro podnikatele. Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství Dotační možnosti pro podnikatele Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství Úvod Základní přehled státních dotací Programy podpor a strukturální fondy EU Operačního program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Více

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Ing. Tereza Suchomelová, Mgr.A. Lucie Doleželová Ph.D. Hlavní aktivity agentury Podpora investic investiční pobídky a AFC služby Implementace

Více

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Poslání agentury CzechInvest přispívá:! k přílivu zahraničních investic! k rozvoji domácích společností!

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ředitel odboru podpory MSP 5. května 2016, Praha Zkušenosti MPO s podporou z Evropských strukturálních a investičních fondů již od roku 2004 OP PIK OPPP 2004-2006 Důraz na

Více

Podpora inovací v elektronické výrobě

Podpora inovací v elektronické výrobě Podpora inovací v elektronické výrobě Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 13. března 2012 Český elektrotechnický průmysl: Jak jsme na tom? Agenda 1. Operační program Podnikání

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Předběžný harmonogram výzev 2015 OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl Program podpory OP PIK PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1

Více

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Stávající programy podpory podnikání Programy OP PI Statistika využití prostředků v oborech CZ NACE 21000 -

Více

Večer s českou chemií 2013

Večer s českou chemií 2013 Večer s českou chemií 2013 Možnosti využití podpory české chemie v oblasti energetické účinnosti ze Strukturálních fondů EU Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel Sekce fondů EU, MPO ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE

Více

Možnosti podpory z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Možnosti podpory z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Možnosti podpory z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj Stav před schválením EK Implementační struktura

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 5 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ OPPI Novinky připravované pro rok 2012

AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ OPPI Novinky připravované pro rok 2012 AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ OPPI Novinky připravované pro rok 2012 Ing. Zuzana Matějíčková ředitelka odboru implementace SF 5. prosince 2011, Praha OPPI Operační program Podnikání a inovace Základní programový

Více

Program podpory Marketing Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program podpory Marketing Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program podpory Marketing Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Diskuzní fórum export 2015, 2.června 2015, Liberec Ing. Tereza Suchomelová, Regionální kancelář Agentury CzechInvest

Více

BUSINESS SNÍDANĚ. Clarion Congress Hotel České Budějovice 18. května 2016

BUSINESS SNÍDANĚ. Clarion Congress Hotel České Budějovice 18. května 2016 BUSINESS SNÍDANĚ Clarion Congress Hotel České Budějovice 18. května 2016 PROGRAM 8:45 9:00 Registrace účastníků 9:00 10:00 Představení plánovaných výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

Podpora podnikání a exportních aktivit ze strany CzechInvestu

Podpora podnikání a exportních aktivit ze strany CzechInvestu Podpora podnikání a exportních aktivit ze strany CzechInvestu Ing. Veronika Friedlová Exportní fórum Jak úspěšně exportovat do Německa 3. března 2016, Ostrava Obsah prezentace Agentura CzechInvest Hlavní

Více

Podpora inovačního podnikání v roce 2014

Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Ing. Marcela Příhodová poradkyně ředitele sekce fondů EU, MPO 18. 3. 2014, Brno OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Aktuální možnosti podpory podnikání

Aktuální možnosti podpory podnikání Aktuální možnosti podpory podnikání 28.11. 2013 Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu - Reprezentuje CzechInvest v regionu - Poskytuje informace o možnostech podpory podnikání ze strukturálních

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 12 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020. RYCON Consul,ng s.r.o.

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020. RYCON Consul,ng s.r.o. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 RYCON Consul,ng s.r.o. Zaměření OP PIK PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnos, malých a středních

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance. Ředitel Regionální kanceláře CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance. Ředitel Regionální kanceláře CzechInvest pro Jihomoravský kraj Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance Operační programy 2007 2013 Patrik Reichl 25. ledna 2007 Ředitel Regionální kanceláře CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační programy

Více

OPPIK atd. Agentura CzechInvest, Regionální kancelář pro Liberecký kraj. Brownfields a greenfields Libereckého kraje. Liberec, 19.11.

OPPIK atd. Agentura CzechInvest, Regionální kancelář pro Liberecký kraj. Brownfields a greenfields Libereckého kraje. Liberec, 19.11. OPPIK atd. Agentura CzechInvest, Regionální kancelář pro Liberecký kraj Brownfields a greenfields Libereckého kraje Liberec, 19.11.2015 Činnosti regionální kanceláře Regionální kancelář Strukturální fondy

Více

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR 26. 11. 2014 Spolupráce při podpoře priorit MPO: ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČR PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ INTERNACIONALIZACE MSP PODPORA VÝZKUMU A INOVACÍ TRANSFER

Více

Dotační tituly MPO, jejichž výzvy budou vyhlášeny v období 10-12/2016

Dotační tituly MPO, jejichž výzvy budou vyhlášeny v období 10-12/2016 Dotační tituly MPO, jejichž výzvy budou vyhlášeny v období 10-12/2016 Ing. Petr Tůma Odbor koordinace strukturálních fondů MPO Křižíkovy pavilony, Výstaviště Praha 26. říjen 2016 OP PIK v kostce Podpora

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financovaná z Rámcového programu pro

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

MSP a transfer technologií

MSP a transfer technologií MSP a transfer technologií Jiří JANOŠEC, Ph.D. Technologické centrum Akademie Věd ČR Skupina transferu technologií - CIRC/CeTT 7. června 2007 Projekty TC AV ČR na transfer technologií TC je koordinátorem

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK) Ing. Pavel Rosol Odbor koordinace strukturálních fondů MPO 28. května 2015 Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF)

Více

Příprava MPO na nové programovací období

Příprava MPO na nové programovací období Příprava MPO na nové programovací období JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel OKSF, MPO 3. prosince 2013, Praha Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy ČR na kohezní politiku 2014+ Priority MPO

Více

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Ing. Marcela Příhodová Sekce fondů EU, MPO Konference INOVACE 19. září 2013, Liberec Struktura vystoupení I. Strategická východiska podpory MSP II. Operační

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Dotace podporující úspory energií v průmyslu

Dotace podporující úspory energií v průmyslu Dotace podporující úspory energií v průmyslu 11. září 2012 Role MPO: oblast podpory podnikání a inovací Operační program Podnikání a inovace (OPPI) CzechAccelerator - CI Rizikový kapitál - seed fond CIP

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Seminář Financování vědy a výzkumu z prostředků EU Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Financování vědy a výzkumu ze strany CzechInvestu Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Ing. Daniel Hajda CZECHINVEST Regionální kancelář pro Zlínský kraj 26.06.2008 Obsah Operační program Podnikání a inovace Aktuální výzvy Implementace: jak ţádat o podporu,

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. prosinec 2016

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. prosinec 2016 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika prosinec 2016 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 24. října 2016 jako Řídicí

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Síť pro podporu nových a inovačních firem Ing. Daniela Váchová Seminář Podniková inkubace 8. prosince 2008 Evropská síť podnikatelských služeb Celoevropská síť služeb pro podporu

Více

VÝZVY OPPIK ROK 2016: INFORMACE PRO ČLENY NS MAS

VÝZVY OPPIK ROK 2016: INFORMACE PRO ČLENY NS MAS VÝZVY OPPIK ROK 2016: INFORMACE PRO ČLENY NS MAS (VÝČET A OBSAH PROGRAMŮ, PŘEDPOKLÁDANÉ ALOKACE, TERMÍNY, STAV 1. KOLA OPPIK, DALŠÍ DOPORUČENÍ A DŮVĚRYHODNÉ ODKAZY ) Aktuální informace k OPPIK hledejte

Více

Inovace a nové technologie

Inovace a nové technologie Inovace a nové technologie Seminář pořádaný v rámci řešení projektu OKO pro výzkum nových technologií IK OK08003 v rámci programu OK EUPRO. Richard Lev Ředitel odboru pro podnikatelský sektor GRANTIKA

Více