Představujeme inovační firmy v regionu Vývojové centrum LASER ARC společnosti MATEX PM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Představujeme inovační firmy v regionu Vývojové centrum LASER ARC společnosti MATEX PM"

Transkript

1 srpen - říjen 2014 Podpora inovací v období Jedním z operačních programů nového programovacího období, o němž je v současnosti intenzivně jednáno s Evropskou komisí, je Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Tento program naváže na úspěšného předchůdce Operační program Podnikání a inovace (OPPI). Na program je předběžně vyčleněno 4,3 mld., v rámci 4 prioritních os bude realizována podpora výzkumu, vývoje a inovací, malých a středních podniků (MSP), ekoenergií a rychlého internetu s globálním cílem dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Jaké budou hlavní odlišnosti OPPIK od OPPI? Na základě dostupných informací lze usuzovat, že OPPIK bude více zaměřen na MSP, jejich spolupráci s výzkumnou sférou, začínající inovační podnikatele, kvalitní průmyslový výzkum a vývoj, a komercializaci jeho výsledků. V souvislosti s novými pravidly pro veřejnou podporu se změní (sníží) míry podpory (malý podnik: 45 %, střední podnik: 35 %, velký podnik: 25 %). Podpora nebude mít výlučně podobu dotace, budou též v mnohem větší míře využity i další formy podpory (finanční nástroje úvěry, záruky, rizikový kapitál, projektové financování, kombinace různých druhů podpory). Jaké programy lze v jednotlivých prioritních osách očekávat? Je potěšující, že OPPIK převezme ze svého úspěšného předchůdce OPPI některé programy, které se setkaly s velkým zájmem podnikatelů, byť tyto programy projdou modifikací. Jedná se např. o program Inovace na podporu zavedení inovovaných produktů s důrazem na inovace vyšších řádů využívající výsledky špičkového výzkumu a vývoje, či o program Potenciál podporující vznik nebo rozšíření výzkumných a vývojových kapacit firem. V souladu se specifickými cíli jednotlivých prioritních os OPPIK se však připravuje množství zcela nových programů. Základní přehled o jednotlivých programech, typech podpor a příjemcích podává připojená tabulka (pokračuje i na následující straně). Bližší informace o OPPIK budou zveřejňovány na webu Zájemci z řad firem s inovativním podnikatelským záměrem vhodným k získání podpory v některém z uvedených programů, se mohou již nyní obracet na konzultanty BIC Plzeň a diskutovat s nimi předběžné možnosti získání dotace. Prioritní osa Program Zaměření Intenzita podpory PO 1 výzkumu a vývoje pro inovace Inovace Inovační vouchery Potenciál Aplikovaný výzkum (TIP2) Spolupráce Partnerství znalostního transferu Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, nové metody organizace firemních procesů, nové prodejní kanály. Aktivity ochrany IPR Nákup služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí Podpůrná činnost subjektů inovační infrastruktury v oblasti zvyšování absorbční kapacity, distribuce a využívání inovačních voucherů Založení nebo center průmyslového VaVaI Provoz centra v případě MSP Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje Podpora klastrů Podpora technologických platforem Podpora kooperačních inovačních sítí Vytvoření partnerství mezi MSP a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup Příjemce 25/35/45% Podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí (dle Rámce), FO Až 100% (v režimu de minimis) 50% Podniky Průmyslový výzkum 50/60/70% Experimentální vývoj 25/35/45% Podniky, podnikatelská seskupení, orgány státní správy a samosprávy, organizace pro výzkum a šíření znalostí, neziskové organizace Podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí (dle Rámce), orgány státní správy a samosprávy 50% Podniky, podnikatelská seskupení, orgány státní správy a samosprávy, organizace pro výzkum a šíření znalostí (dle Rámce), neziskové organizace 70% (de minimis) dtto 1

2 Prioritní osa Program Zaměření Intenzita podpory Služby infrastruktury Zakládání a VTP, center transferu technologií, podnikatelských inkubátorů Poskytování služeb podnikům Provozování stávajícího VTP, inkubátoru, centra pro transfer technologií 25/35/45% dtto Příjemce PO 1 výzkumu a vývoje pro inovace Proof-ofconcept Pre-comercial public procurement Aktivity vedoucí ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí aktivit ověření proveditelnosti: Činnosti související s mapování aplikovatelnosti a průzkumem trhu a zájmu aplikační sféry Činnosti vedoucí ke vzniku funkčního vzorku/prototypu, nalezení strategického komerčního parntera, patentování, příp. vznik nové spin-off firmy Fázované zadávání zakázek na služby v oblasti VaV se sdílením rizik a zisků za tržních podmínek, kdy několik podniků vyvíjí v konkurenčním prostředí nová řešení odpovídající potřebám veřejného sektoru 50% dtto Až 100% Podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí (dle Rámce), orgány státní správy a samosprávy Technologie Realizace nových podnikatelských záměrů začínajících drobných podnikatelů a MSP (nákup strojů a zařízení, náklady na pořízení patentových licencí) 35/45% Mikropodniky a MSP Progres Realizace podnikatelských záměrů začínajících podniků (do 5 let) a ových podniků implementujících zejména inovace nižších řádů prostřednictvím vhodných finančních nástrojů (pořízení strojů a zařízení, pořízení a rekonstrukce budov, získání pracovního kapitálu) 35/45% dtto PO 2 podnikání a konkurenceschopnosti MSP Rizikový kapitál Poradenství 1 (pro začínající podniky) Poradenství 2 Scouting Podpora ukončení investice v MSP ve formě trade sale Kapitálové investice do projektů žadatelů zaměřených na založení a podniků s inovačním potenciálem žádajících o seed, start-up, expansion nebo replacement kapitál Projekty následných investic v dalších kolech financování Poradenské služby pro začínající MSP poskytované provozovateli inovační infrastruktury (podnikatelskými inkubátory, VTP, inovačními centry) Sofistikované poradenské služby pro MSP z oblasti mezinárodního prostředí a strategického řízení a managementu inovací (mentoring, koučing, foresight atd.) 50 80% dtto 50% Provozovatelé inovační infrastruktury podnikatelské inkubátory, VTP, inovační centra působící v regionech ČR (koneční příjemci MSP) 50% MSP, CzechInvest, CzechTrade (koneční příjemci MSP) Marketing Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy 50% dtto Nemovitosti Projekty, jejichž realizací dojde k rekonstrukci brownfieldu na podnikatelský objekt, regenerace zóny, rekonstrukce nájemního objektu 35/45% MSP, municipality Školicí střediska Výstavba a pořízení nových, popř. rekonstrukce stávajících školicích center Modernizace prostor pro vzdělávání Pořízení vybavení školicích prostor vč. školicích pomůcek, vzdělávacích programů a práv IPR, nezbytných k zahájení vzdělávací činnosti 35/45% MSP PO 3 účinné nakládání s energií, energetické infrastruktury a OZE, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání s energií a druhotných surovin Obnovitelné zdroje energie Nízkouhlíkové technologie Úspory energie v SZT Smart Grids II. (Přenosové sítě) Výstavba, rekonstrukce a modernizace MVE Vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby Instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy, pilotní projekty technologií akumulace energie, nízkouhlíkové technologie v budovách Rekonstrukce a soustav zásobování teplem Zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla Výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí) 30 70% podniky 30 70% podniky 50 80% podniky Intenzita podpory variabilní podniky PO 4 vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a ICT Vysokorychlostní internet ICT a sdílené služby Modernizace a rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu s využitím optických prvků Tvorba nových sofistikovaných ICT řešení Zřizování a provoz center sdílených služeb Budování a modernizace datových center 50 80% FO nebo PO podnikající v oblasti elektronických komunikací 25/35/45% podniky 2 2

3 Podnikatelské vouchery podpořily spolupráci podniků a univerzit Až do 29. září měli příjemci Plzeňských podnikatelských voucherů možnost využívat pro své inovační aktivity specializované služby od plzeňských univerzit. Nejčastěji firmy od různých univerzitních pracovišť požadovaly služby v oblasti měření, diagnostiky, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty apod. Výsledky služeb byly následně využity pro projekty vývoje nebo zavádění nových produktů či procesů. Univerzitou (Katedrou materiálu a strojírenské metalurgie Fakulty strojní ZČU) navržená technologie všestranného kování např. společnosti Zero systems s.r.o. umožnila zavést efektivní výrobu speciálních řezných nástrojů. Firma Workpress Aviation s.r.o. zavedla nové procesy obrábění hliníkových slitin s využitím progresivních obráběcích technologií, navržené Katedrou technologie obrábění FST ZČU. Společnost COMTES FHT, vyvíjející nanotitanovou slitinu pro medicínské aplikace, získala od Lékařské fakulty UK v Plzni zprávu o testování biokompatibility nového materiálu určující vhodnost tohoto materiálu pro náhrady kostí, kloubů a dalších mechanicky namáhaných částí těla. U dalších příjemců budou výsledky poskytnutých odborných služeb využity pro vývoj prototypu senzoru, pro matematický model komunikační sítě ČR, pro inovaci designu stroje apod. Díky Plzeňským podnikatelským voucherům, financovaným z rozpočtu města Plzně, si celkem 14 firem z Plzeňského kraje ověřilo spolupráci s akademiky s možností bezprostředního využití výsledků z této spolupráce oběma stranami. Firmy pomocí získaných výsledků služeb zvýší svoji konkurenceschopnost, univerzity posílí svoji pozici v oblasti aplikace teoretických znalostí do oblasti praktického využití. Velký zájem firem i výzkumných pracovišť a všeobecně bezproblémový chod programu (navrženého konzultanty BIC Plzeň) byl na jaře 2014 impulsem pro vyhlášení dotačního programu Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje. I v tomto programu je podporováno pořízení specifických služeb od univerzit a výzkumných organizací působících v Plzeňském kraji pro inovací v podnicích. Dobrou zprávou pro inovační podniky z Plzeňského kraje je, že v roce 2015 počítá město Plzeň i Plzeňský kraj s opětovným vyhlášením programu podnikatelských voucherů. Inovační firmy tak budou moci i nadále využívat dotovaných služeb univerzit a výzkumných organizací. -mh- Podpora česko-švýcarské spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje Program EUREKA podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje a je do něj zapojeno celkem 40 členských zemí. Spolupráce na projektech je podporována ve většině členských zemí státem. V ČR je podpora poskytována prostřednictvím dotace ze státního rozpočtu, která může pokrýt až 50 % nákladů výzkumné části řešení projektu. Podpora je poskytována prostřednictvím Národního programového koordinátora programu EUREKA, kterým je v rámci ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Doba řešení projektů je 1-4 roky. Kritéria programu EUREKA: spolupráce průmyslových podniků, výzkumných organizací nebo vysokých škol nejméně ze dvou členských zemí, dosažení znatelného pokroku (vyššího inovačního stupně) užitné hodnoty vyvíjeného výrobku, technologického procesu nebo služby, perspektiva finančního zisku z realizace řešení projektu, řešení a komerční využití určené pro civilní sektor, účastníci musí mít technické, řídící a finanční schopnosti a kompetence pro zajištění řešení. Při příležitosti nadcházejícího 20. výročí členství České republiky v programu EUREKA (oficiálně bylo schváleno v závěru švýcarského předsednictví v roce 1995) a v návaznosti na dlouhodobou spolupráci byla v září 2014 vyhlášena výzva pro podávání záměrů projektů EUREKA a Eurostars se společnou účastí českých a švýcarských organizací. Společně vyhlášená výzva vytváří motivaci pro přípravu nových projektů a možnosti pro rozšíření spolupráce českých a švýcarských partnerů ve výzkumných a inovačních projektech s komerčně uplatnitelnými výstupy. Výzva není tematicky omezena, nicméně přednostně budou podporovány projekty z následujících oblastí: lékařské technologie (zařízení a lékařská diagnostika), výroba (inteligentní výroba, účinný návrh a modelování, automatizace), ICT (softwarové intenzivní systémy, inteligentní aplikace). Konsorcium předkladatelů musí zahrnovat nejméně jeden malý nebo střední podnik. Ostatní partneři jako velké podniky, výzkumné instituce a university jsou vítáni jako spoluřešitelé. Do výzvy se mohou zapojit i partneři z ostatních členských zemí programu EUREKA, podpora jejich účasti ale musí být financována z jejich mateřských zemí. Uzávěrka přijímání návrhů je 31. prosince Předkládání projektových návrhů je dvoufázové. Více informací lze nalézt na stránkách MŠMT: Zájemci o vyhledání projektového partnera ve Švýcarsku prostřednictvím sítě Enterprise Europe Network se mohou obrátit na konzultanty BIC Plzeň. Kontakt: Ing. Jaroslav Sobotka, tel , -js- 3

4 Představujeme inovační firmy v regionu Vývojové centrum LASER ARC společnosti MATEX PM Společnost MATEX PM se stala na konci září 2014 vítězem krajského kola prestižní soutěže Vodafone firma roku, kterou každoročně vyhlašuje deník Hospodářské noviny. Plzeňský kraj bude reprezentovat v celostátním finále, jehož výsledky budou vyhlášeny v Praze 9. prosince. Doc. Němeček přebírá cenu pro vítěze krajského kola soutěže Vodafone firma roku Firmu založili v roce 2005 výzkumní pracovníci Ing. Tomáš Mužík a doc. Ing. Stanislav Němeček, PhD, IWE. s cílem využít v komerční praxi svou odbornost, zkušenosti a inovační myšlenky a rozvíjet své vývojové záměry. V prvních 2 letech využívali pro své podnikání prostory i odborné služby podnikatelského inkubátoru BIC Plzeň. Zpočátku se činnost společnosti zaměřovala zejména na chemické rozbory kovových i nekovových vzorků, metalografii a mechanické zkoušení vlastností materiálu. Zájem o laserové technologie vyústil v roce 2008 ve vybudování specializovaného pracoviště a společnost MATEX PM začala jako první v ČR komerčně nabízet služby laserového zpracování materiálu na zakázku - svařování, kalení a nanášení vrstev. Dnes je laserové zpracování materiálů hlavní aktivitou podniku, který s 18 zaměstnanci dosahuje ročních tržeb nad 40 mil. Kč. Vedle toho staví MATEX PM speciální laserové robotické stroje a linky na klíč dle zadání zákazníka. Na základě vlastního vývoje i podle poznatků z výrobních provozů specialisté MATEX PM postupně vytipovali další nové obory a aplikace pro využití laserových technologií a zároveň se zaměřili na vyvíjení procesů a postupů pro specifické díly, tvary, materiály a způsoby použití. Na začátku roku 2012 pak společnost vyčlenila tyto své aktivity do podnikového pracoviště LASER ARC (Laser Applications Research Center) pro výzkum procesů laserového zpracování materiálů, kde vyvíjí technologie jak pro svá pracoviště v Plzni a Ostravě, tak pro zákazníky na klíč. Na několik otázek týkajících se tohoto pracoviště nám odpověděl jeden ze zakladatelů a jednatelů společnosti Stanislav Němeček. Jak jste dospěli k založení vlastního vývojového centra a na co se toto centrum zaměřuje? Společnost MATEX PM pracuje jako tzv. job-shop, to znamená, že řada zakázek je jedinečných a vyžaduje specifické přizpůsobení technologického postupu. Připravit takové výrobní postupy není něco triviálního, mnohdy se jedná o složité vývojové úkoly, jejichž řešení vyžaduje jak vysokou odbornost pracovníků, tak kvalitní zázemí a přístrojové laboratorní vybavení. Příkladem může být spolupráce se Škoda Auto na vývoji svařované klikové hřídele, kde nejde jen o to díly svařit a dosáhnout pevnostních vlastností, ale předpokladem jsou hlubší znalosti o únavovém chování při cyklickém zatěžování, vlivu technologie laserového paprsku, strukturních změnách ve vysokopevných ocelích atd. Vývojové centrum LASER ARC je zaměřeno na čtyři základní oblasti úpravy povrchu, to znamená vytvrzování a navařování vrstev, svařování (bez i s přídavným materiálem) a pájení, strukturní a mechanické změny způsobené interakcí paprsku s materiálem, simulace teplotních dějů, polí a pnutí s cílem eliminace vad ve výsledném výrobku. Hlavním úkolem vývojového centra je tedy dovedení laserových technologií k praktickému použití v širokém spektru průmyslových aplikací. Centrum se dále věnuje zvyšování životnosti strojních součástí, hledání strukturních změn po ozáření laserem, modifikaci mechanických i dalších vlastností a predikci chování zpracovávaných součástí. Centrum jsme vybudovali s využitím dotace z programu Potenciál (součást Operačního programu Průmysl a inovace OPPI), příprava projektu probíhala ve spolupráci s konzultanty BIC Plzeň. Jaké je technické a personální vybavení centra LASER ARC? Základem jsou nyní již výborně vybavené laboratoře, které využíváme ke kontrole kvality našich výrobků a přípravu technologií na klíč pro naše zákazníky. Dále je používáme při optimalizaci procesů laserového zpracování materiálu. Dvacet let zkušeností v oboru materiálového inženýrství nám dovoluje provádět i složitější a dlouhodobější expertízy a poradenství pro určení příčin porušení, dodržení technologických postupů, zbytkové životnosti atd. Jedná se například o chemické rozbory, kdy umíme stanovit obsah většiny prvků u vzorků v pevném stavu metodou GDOES i ve stavu kapalném pomocí AAS. Provádíme mikroanalýzu částic, kvantitativní i kvalitativní analýzy struktury kovů pomocí světelné i elektronové mikroskopie (řádkovací i transmisní), fázovou i prvkovou analýzu i zkoušky pevnosti, tvrdosti a vrubové houževnatosti, stejně jako tribologické zkoušky. Pro mikroskopické pracoviště byl pořízen řádkovací elektronový mikroskop pro sledování jemnozrnné struktury a mikroanalýzu chemického složení laserem zpracovaných vzorků, fázové složení i transmisní mikroskopii. Mechanická zkušebna je vybavena mimo jiné zařízením pro tahové a vrubové zkoušky pro ověřování vlastností svarů a návarů. Takových laboratoří je v kraji několik. My se chceme lišit tím, že cílem není provést měření, ale jasně odpovědět na otázku, co a jak udělat pro dosažení cíle kvalitní výroby. Do laboratoří nastoupili 4 noví zaměstnanci, převážně absolventi materiálového inženýrství. Protože jsme si vědomi potřeby přenosu zkušeností, doplní v listopadu kolektiv člověk s dlouholetou praxí. Zapojujete se i do nějakých výzkumných projektů? Ano, řešíme celou řadu projektů podporovaných vládou ČR nebo Evropskou unií. Aktuálně startuje projekt Technologické agentury (TA) ČR Porézní a makroporézní titanové povrchy pro zlepšení osseointegrace a adhese kostní tkáně k titanovým implantátům, na kterém spolupracujeme s Akademií věd ČR a Západočeskou univerzitou. Při výběrovém řízení se tento náš projekt umístil na 13. místě mezi více než 800 hodnocenými projekty. Zároveň již probíhá projekt TA ČR Hybridní laserové technologie, v jehož rámci vzniklo první pracoviště v ČR pracující s kombinací 4 4

5 laserového paprsku a indukčního ohřevu, a třetím rokem úspěšně pokračuje projekt TA ČR Aplikace laserových technologií v dopravní technice. Čtvrtým rokem také probíhá projekt MPO TIP Optimalizace laserového povrchového zpracování strojních součástí pro zvýšení jejich užitných vlastností, kde jsme řešitelem spolu se SVÚM Praha a ČVUT. Již v předchozích letech jsme byli zapojeni také do mezinárodního projektu Eureka. V současnosti připravujeme další mezinárodní projekt, který by měl s podporou programu Eureka hledat možnost laserového navařování otěruvzdorných vrstev pro zvýšení životnosti. Jedná se o komplexní problém, kde bude pravděpodobně třeba řešit i vývoj nového přídavného materiálu. S nalezením vhodných zahraničních partnerů nám pomáhají konzultanti BIC Plzeň s využitím zapojení do sítě Enterprise Europe Network. Spolupracujeme s řadou vysokoškolských pracovišť (Západočeská univerzita v Plzni, ČVUT Praha, Univerzita Palackého v Olomouci, VUT v Brně), v rámci této spolupráce jsme v posledním roce řešili 2 bakalářské práce, 2 diplomové práce a 3 doktorské práce. Dobré vztahy máme i se zahraničím, třeba IWS Fraunhofer institutem v Drážďanech nebo University of Groningen (vyhlášena jednou z pěti nejprestižnějších univerzit v Evropě), kde letos absolvovali stáž dva studenti pracující na námi zadaných tématech. Mikroskopické pracoviště v centru LASER ARC Díky mezinárodní spolupráci jistě rozšiřujete Vaše znalosti, ale víme, že se zaměřujete i na předávání získaných zkušeností přednáškovou činností, pořádáním seminářů a podobně. Součástí aktivit centra LASER ARC je i tzv. Laserová akademie, tedy činnosti zaměřené na zlepšení povědomí o možnostech současných laserů. Každé 2 roky organizujeme konferenci "Využití laserů v průmyslu", připravujeme různé semináře a školení, přednášíme na kurzech svářecích inženýrů a technologů i na několika vysokých školách. Vystupujeme na zahraničních konferencích (v letošním roce například na ICALEO 2014 v San Diegu (USA), nebo LANE 2014 v Německu). Věnujeme se i publikační činnosti články vyšly například v prestižních časopisech Advanced Materials Research, Industrial Laser Solutions, Materials Science Forum, Physics Procedia apod. V současné době pracujeme na vzniku první české publikace o laserovém zpracování materiálů, která by měla být uvedena během 4. ročníku konference "Využití laserů v průmyslu" na jaře Děkujeme za rozhovor a přejeme úspěch v celostátním finále soutěže Firma roku Více na -eb- Inovační koktejl zamířil do Plzně Inspirovat aktivní lidi se zájmem o inovace, naučit je, jak správně svůj nápad či inovaci prodat a odhalit nadějné inovační projekty a firmy hledající podporu pro jejich projektů to bylo cílem Plzeňského inovačního koktejlu, který se konal v úterý 21. října v prostorách Vědeckotechnického parku Plzeň. Jeho organizátory byly Česká inovace o.p.s., BIC Plzeň a organizace Inovátoři.cz. Téma Jak se připravit na investora a prodat svůj nápad přilákalo více než 30 účastníků nejen z řad zavedených firem, ale také začínajících podnikatelů či studentů. Plzeňská zastávka této celorepublikové roadshow nabídla velmi bohatý program. Velkému zájmu se těšil hned úvodní interaktivní workshop zaměřený na práci se zjednodušeným podnikatelským záměrem (Lean Canvas) pod taktovkou Jana Veselého z Inovátoři.cz. Lean Canvas je jedním z nástrojů metodiky Lean Startup, která pomáhá zásadním způsobem snižovat podnikatelské riziko. Účastníci zejména ocenili možnost pochopit metodiku na základě četných praktických příkladů a vše si vyzkoušet na vlastním zadání - podnikatelském nápadu. Následoval pestrý koktejl inspirativních prezentací zástupců místních inovačních firem. O zkušenosti ze svých podnikatelských začátků se s účastníky podělil pan Radim Novák, zakladatel společnosti TARGETRON s.r.o. a finalista letošního ročníku soutěže Vodafone Nápad roku, a dále vystoupil pan Jiří Štrunc (LC Tools s.r.o.), který představil své nástroje pro zpracování polymerové hmoty. Blok místních inovátorů uzavřela Tereza Klainová, která prozradila, co stojí za úspěchy společnosti REPLAST PRODUKT spol. s r.o. Prostřednictvím krátkých prezentací dalších řečníků byly účastníkům předány zkušenosti, tipy a triky, jak úspěšně dotáhnout nápad na trh (Jan Mašek, 3M Česko), kde a jak pro něj najít finance (Jan Figlovský, Raiffeisenbank), jak se připravit na investora (Lukáš Hrdlička a Jana Filová) a přesvědčit jej o investici (Jaroslav Trojan, Credo Ventures) či na co si dát pozor z pohledu ochrany know-how a práva při vyjednávání (Ivan Karpjak, Squire Patton Bogs). Bonusem byl příspěvek na téma designu v inovacích se zástupci firmy Contiqua, zabývající se výrobou designových produktů z průmyslových odpadů. V závěru akce byl vyhrazen prostor pro networking k navázání nových kontaktů. Aktivity v oblasti podpory inovací zahrnují i to, že BIC Plzeň je již tradičním partnerem soutěže Česká inovace, která se stala významnou platformou pro inovativní projekty v rámci České republiky. Do je možné do 4. ročníku této soutěže přihlašovat nápady a inovace od jednotlivců přes malé i velké firmy až po veřejnou správu. Soutěž dává inovátorům prostor pro zviditelnění nápadů, nalezení potenciálních partnerů a vzájemnou výměnu zkušeností. Více informací o soutěži poskytne Ing. Tereza Vodičková tel ) nebo jsou k dispozici na -th- 5

6 Kooperační setkání v oboru mikrotechnologií a nanotechnologií Koncem září proběhl již devátý ročník kooperačního setkání v oboru mikrotechnologií a nanotechnologií. Toto setkání při veletrhu Micronora je pravidelně od roku 1996 pořádáno hospodářskou komorou v Besançonu ve spolupráci s dalšími členy sektorové skupiny Mikro&Nanotechnologie sítě Enterprise Europe Network. Mezi spolupracující organizátory kooperačního setkání patřil také BIC Plzeň, který je aktivním členem této sektorové skupiny. Letošního ročníku kooperačního setkání se zúčastnilo celkem 100 firem a výzkumných institucí z 12 zemí (Francie, Belgie, Německo, Maroko, Turecko, USA a další). Celkem proběhlo téměř 300 dvoustranných schůzek, při nichž účastníci diskutovali o spolupráci v oblastech nejmodernějších materiálů, mikromechatroniky, mikro- a nanosystémů, embedded systémů a v dalších zajímavých oblastech souvisejících s mikro- a nanotechnologiemi. Setkání se zúčastnili rovněž zájemci o navázání mezinárodní spolupráce z České republiky: BVT Technologies výzkum a vývoj v oblasti biosenzorů, Ústav mikroelektroniky při VUT Brno a Laboratoř elektronové mikroskopie - Ústav přístrojové techniky AV ČR. Poslední den veletrhu proběhlo setkání klastrů v oboru mikrotechnologií a nanotechnologií, na kterém zástupci BIC Plzeň prezentovali aktivity Českého nanotechnologického klastru ( Veletrh Micronora patří v současnosti mezi největší veletrhy zaměřené na nejmodernější technologie a trendy v oboru mikroa nanotechnologií. Na letošním veletrhu Micronora 2014 bylo možné navštívit přes 600 vystavovatelů a potkat se s více než 15 tisíci návštěvníky. Další ročník veletrhu Micronora proběhne ve dnech září Více informací o kooperačním setkání včetně profilů jednotlivých účastníků lze nalézt na: Další akce na podporu mezinárodní spolupráce firem Příležitost pro navazování mezinárodní spolupráce nacházejí české firmy nejen na zahraničních akcích, ale i na akcích, které se konají v České republice. Při stavebním veletrhu FOR ARCH na výstavišti PVA Expo Praha v Letňanech se 16. září 2014 uskutečnil druhý ročník obchodních jednání českých a německých firem. Akci pořádali partneři sítě Enterprise Europe Network Centrum pro regionální ČR, Handwerkskammer Dresden a Industrie- und Handelskammer Chemnitz. Na akci se sešly české a německé firmy ze stavebních a přidružených oborů (konstrukční a stavební činnost, výroba oken a dveří, elektromontáže a automatizace pro průmysl a domácnosti aj). Zúčastnilo se 30 českých a 10 německých firem, které mezi sebou uskutečnily 62 schůzek. Schůzky byly zajímavé zejména proto, že němečtí účastníci zde hledali nové dodavatele stavebních prací i výrobků. Některé české firmy rovněž využily možnosti konzultace se zástupci Handwerkskammer Dresden nebo se zúčastnily doprovodné přednášky na téma vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb ve stavebnictví. Druhou akcí bylo kooperační setkání Kontakt Kontrakt při mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně ve dnech 30. září a 1. října Pořadatelem byla Regionální hospodářská komora Brno v úzké spolupráci s 10 českými a řadou zahraničních partnerů. Možností najít a poznat nové zákazníky, dodavatele či odběratele zde využilo celkem 315 účastníků, z toho bylo 140 firem ze zahraničí. Nejpočetnější zastoupení mělo tentokrát Slovensko, následováno Maďarskem, Rakouskem, Ruskem a Německem, zajímavou příležitost představovalo například i 35 čínských účastníků. V průběhu obou jednacích dnů se celkem uskutečnilo na 900 obchodních schůzek, 40 z nich za účasti 6 klientů BIC Plzeň. Z prvního průzkumu organizátorů plyne, že v průměru 80 % účastníků odešlo ze setkání alespoň s jednou uzavřenou dohodou. Zájemci o získání nových kontaktů v různých oborech mají možnost se zúčastnit některého z dalších připravovaných kooperačních setkání. V následující tabulce je přehled těch nejzajímavějších, které se uskuteční ještě do konce tohoto roku. Kontakt pro podrobnější informace: tel , Ing. J. Sobotka Bc. M. Skrziszowská -js- Datum Název akce Místo Oborové zaměření International brokerage event at MIDEST 2014 Paříž, Francie Subdodavatelé v průmyslu (zpracování kovů, plastů, pryže, dřeva, kompozitních a jiných materiálů; elektrotechnika; povrchové úpravy a dokončovací práce atd.) Automotive Day Matchmaking Event Lucemburk, Lucembursko Internatinal Business Meetings "CONTACT Denkmal" Lipsko, Německo Healthcare Brokerage Event MEDICA 2014 Düsseldorf, Německo Brokerage event at Export Forum 2014 Bratislava, Slovensko EUREKA innovation event and brokerage event Bazilej, Švýcarsko Vinitech Brokerage Event - Wine and fruit & vegetable technologies Bordeaux, Francie Brokerage Event Pollutec Lyon 2014 "GREEN DAYS" Lyon, Francie Automobilový průmysl Restaurování, památková péče Zdravotnictví Strojírenství, automobilový průmysl, energetický průmysl, ICT Biotechnologie, ICT, materiály Víno, vinařství, ovoce a zelenina (technologie, výroba, balení atd.) Životní prostředí 6

7 Sociální podnikání má v Evropě zelenou Myšlenka společenské odpovědnosti firem není žádnou převratnou novinkou. Snahy posilovat vztahy s okolím a nezaměřovat svoji existenci pouze na dosahování zisku můžeme vystopovat již v 19. století. Sociální podnikání v sobě spojuje ekonomickou, sociální a environmentální dimenzi. Zjednodušeně řečeno: Sociální podnik je ekonomicky životaschopný a zároveň odpovědný k přírodě i k lidem. Rovněž se obecně podílí na řešení problémů místní komunity nebo celé společnosti, směřuje k maximálnímu zapojení zaměstnanců do rozhodování, nediskriminuje a zaměstnává cíleně také zdravotně či sociálně znevýhodněné zaměstnance a zabraňuje tak jejich společenskému vyloučení. Jde o ekonomicky udržitelný podnik, který je standardně založen za účelem generování zisku, nicméně jeho větší část reinvestuje do vybavení podniku, vzdělávání zaměstnanců a naplňování obecně prospěšných cílů. Cílem sociálního podniku je také environmentální udržitelnost a obecně pozitivní dopad na lokální komunity. Vznik sociálních podniků podporuje řada subjektů včetně Evropská unie. Evropská komise pojem společensky odpovědného podnikání (CSR) definovala již v tzv. Zelené knize, vydané v roce 2001, na podzim roku 2011 byl pak představen plán na podporu CSR. I přesto, že v tomto dokumentu najdeme pouze nezávazná doporučení, Komise dala jasně najevo, že chce být v oblasti CSR aktivnější než dosud. Souhlasí s dobrovolností firem, nicméně uvádí, že chce přistoupit k doplňkové regulaci a vytvořit tak prostředí, které by podniky ke společensky odpovědnému chování více motivovalo. Podle Evropského parlamentu dokument přispěje k plnění hospodářské strategie Evropa 2020, vzniku nových pracovních míst a také k hospodářskému i. Šířit povědomí o společensky odpovědném podnikání jako jednom z důležitých evropských témat je i úkolem sítě Enterprise Europe Network. Uvedenému tématu společensky odpovědného podnikání se věnoval také čtvrtý Plzeňský business kotel, který se konal ve druhé polovině září Jednalo se o další z řady networkingových setkání plzeňských úspěšných podnikatelů, investorů, start-upů a studentů, na jejichž organizaci se BIC Plzeň pravidelně podílí. V rámci programu 4. PBK vystoupila paní Jitka Čechová z organizace People, Planet, Profit, o.p.s., ambasadorka sociálního podnikání pro region Jihozápad, která účastníky blíže seznámila s problematikou sociálního podnikání, a zástupci sociálních podniků z Plzeňského kraje Pracovní sobota s.r.o., Pekárna DOZP, sdružení Exodus a PM Sedmero paprsků s.r.o. -th- Upozorňujeme Agentura CzechTrade prodloužila výzvu k podávání přihlášek do programu SVV Podpořit lze také účast na veletrzích, které se uskuteční v 1. pololetí Dotace je poskytována na 100 % způsobilých výdajů, až do výše 120 tis. Kč. Mezi způsobilé výdaje patří zejména výdaje na: pronájem veletržní/výstavní plochy včetně úhrady registračního poplatku a zápisu do veletržního katalogu, technický a grafický návrh, pronájem, instalace a demontáž, příslušné části společné výstavní expozice (stánek, výstavnický nábytek a fundus, podlaha a její krytina, zastřešení, osvětlení, vzduchotechnika, případně prvky požární prevence), výrobu a aplikaci vizuální prezentace obchodního jména a loga na příslušné části výstavní expozice a jednotících prvků společné účasti, základní provozní zajištění stánku: elektrická energie, voda, odvoz odpadu, úklid. Podrobné informace jsou dostupné na stránkách CzechTrade S podáním přihlášky mohou pomoci konzultanti BIC Plzeň. Na začátek příštího roku BIC Plzeň opět připravuje seminář k problematice DPH v mezinárodním obchodě, na kterém poskytne aktualizované informace odborný poradce Marek Reinoha. Seminář se uskuteční 26. ledna 2015 v Plzni a 27. ledna 2015 v Sokolově. O tyto semináře je každoročně velký zájem. Přihlášky budou k dispozici na webu Úřad průmyslového vlastnictví zve na dva zajímavé semináře: "Databáze průmyslových vzorů", který se koná dne a "Úvod do problematiky průmyslových práv", který se koná dne Další informace jsou v rubrice Aktuality na 7 Evropská komise ani žádná osoba jednající jejím jménem nenese odpovědnost za jakékoliv důsledky plynoucí z využití informací, které jsou obsahem tohoto zpravodaje. Uvedené informace reprezentují výhradně sdělení autorů a nemusí odrážet oficiální postoj Evropské komise. Síť Enterprise Europe Network je podporována Evropskou komisí. Aktivity sítě v ČR jsou realizovány projektem BISONet (Business and Innovation Support Network for the CR), který je spolufinancován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 7 e-zpravodaj Enterprise Europe Network Plzeň Vydává BIC Plzeň - Podnikatelské a inovační centrum Adresa: Riegrova 1, Plzeň Tel.: Fax: Datum vydání

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015 Dotační zpravodaj pro podnikatele č. 1/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 9 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Předběžný harmonogram výzev 2015 OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl Program podpory OP PIK PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1

Více

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Stávající programy podpory podnikání Programy OP PI Statistika využití prostředků v oborech CZ NACE 21000 -

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Podpora inovačního podnikání v roce 2014

Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Ing. Marcela Příhodová poradkyně ředitele sekce fondů EU, MPO 18. 3. 2014, Brno OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Příprava MPO na nové programovací období

Příprava MPO na nové programovací období Příprava MPO na nové programovací období JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel OKSF, MPO 3. prosince 2013, Praha Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy ČR na kohezní politiku 2014+ Priority MPO

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Seminář Financování vědy a výzkumu z prostředků EU Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Financování vědy a výzkumu ze strany CzechInvestu Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Více

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Unie malých a středních podniků ČR Mgr. David Šeich Praha 18.11.2014 OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK) Globální cíl Operačního programu:

Více

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Ing. Marcela Příhodová Sekce fondů EU, MPO Konference INOVACE 19. září 2013, Liberec Struktura vystoupení I. Strategická východiska podpory MSP II. Operační

Více

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK)

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace SF 3. března 2015 Zkušenosti MPO s operačními

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Krajská konference pro podnikatele Jihlava, 14.10.2011 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Vaše brána k prosperitě Hana Medřická Ředitelka regionální kanceláře Regionální kancelář pro

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce.

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce. Portfolio služeb: Analýza dotačních možností na míru Komplexní příprava projektů Řízení projektů Administrativní zajištění projektů Příprava výběrových řízení Publicita Evaluace a další Předmětem našeho

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK) Ing. Petr Tůma 11. prosince 2013 Financování firemních inovací s výhledem 2014+ Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Seminář SCHP Palác Rosmarin, 27. listopadu 2007 Ing. Petr Štěpánek Odbor koordinace strukturálních fondů, MPO OPPI 2007-2013 Operační program Podnikání a

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost První šance pro podnikatele v novém programovém období 2014 2020

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost První šance pro podnikatele v novém programovém období 2014 2020 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost První šance pro podnikatele v novém programovém období 2014 2020 Podnikatelé se konečně dočkají prvních výzev v rámci nového programového období. V první

Více

VII. Fórum konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2015

VII. Fórum konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2015 VII. Fórum konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2015 Podpora MPO pro rozvoj podnikání MSP - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) JUDr. Ing. Tomáš Novotný,

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Nová vláda a řešení problémů české ekonomiky náměstek ministra průmyslu Programové prohlášení vlády Priority vlády Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání Efektivní vyřešení všech stávajících a chystaných

Více

Operační program Podnikání a Inovace

Operační program Podnikání a Inovace Operační program Podnikání a Inovace Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Vznik firem... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj firem... 2 Prioritní osa 3: Efektivní energie...

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financovaná z Rámcového programu pro

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah Číslo: 06/2015 Datum vydání: 1. 6. 2015 Monitoring Obsah gg dotačních příležitostí Výzvy OPPIK vyhlášeny... 3 Inovace... 3 Úspory energie... 4 ICT a sdílené služby - vývoj softwaru... 7 ICT a sdílené služby

Více

Program OPPIK Služby infrastruktury

Program OPPIK Služby infrastruktury Program OPPIK Služby infrastruktury Prezentace Ing. Petr Porák, vedoucí oddělení implementace PO1 OPPIK Odbor výzkumu, vývoje a inovací, Ministerstvo průmyslu a obchodu Identifikace programu Cíle programu:

Více

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Struktura programových dokumentů Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec operační programy Prováděcí dokument Programy podpory Výzvy Druhy

Více

Implementační struktura

Implementační struktura OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Regionální kancelář pro Plzeňský kraj Implementační struktura Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Zprostředkující subjekt: Agentura na

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Financování pro MSP, Praha 23. října 2007 Mgr. Jan Martínek, Ph.D. Odbor implementace strukturálních fondů, MPO Koordinace Operačních programů ČR Národní

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Konference Evropské fondy AKTUÁLNĚ Praha Hospodářská komora ČR, 22. 02. 2008 Ing. Petr Štěpánek Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce Strukturálních fondů

Více

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e pro dosažení synergických efektů mezi Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace a Operačním programem Podnikání a inovace 153 02/10/2007 Jedním z hlavních cílů operačních programů OP PI (v gesci MPO)

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010 JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC Olomouc 01/2010 Základní údaje Investor: TESCO SW, a.s. Hlavní partner: Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s. Poskytovatel dotace: Czechinvest, OPPI, Prosperita - Výzva I

Více

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Martin Radvan červen 2012 Kompetence MSK v oblasti podpory podnikání -Tvorba strategických dokumentů pro území kraje -Vyjednávání optimálních podmínek s ČR (EU)

Více

V Karlovarském kraji. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace

V Karlovarském kraji. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace V Karlovarském kraji Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Zastaralá ekonomická struktura kraje Odchod kvalifikovaných

Více

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PODNIKATELE v programovém období 2014 2020

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PODNIKATELE v programovém období 2014 2020 DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PODNIKATELE v programovém období 2014 2020 WWW.BPRESEARCH.EU Obsah Úvod / 3 Nač mohou podnikatelé získat dotace? / 4 Doprava / 4 Informační a komunikační technologie / 4 Rozvoj

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Daniel Všetečka Kontext RIS3 1 - Switzerland 29 40 53 148 - Chad Principy RIS3 PRIORITIZACE BOTTOM-UP (ENTREPRENEURIAL DISCOVERY PROCESS, HLEDÁNÍ

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP 27. 4. 2014 Osnova prezentace 1. Enterprise Europe Network 2. COSME 3. HORIZONT 2020 O nás - Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financována

Více

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Možnosti finančních nástrojů pro podporu vědy, výzkumu a inovací je nemálo, avšak subjekty, které by jich mohly využívat, o nich často nemají dostatek

Více

RIS 3 MSK. Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje

RIS 3 MSK. Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2015 RIS 3 MSK Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje OBSAH REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 4 VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ PRIORITY 7 HORIZONTÁLNÍ PRIORITY 8 HORIZONTÁLNÍ

Více

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 13. listopadu

Více

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012

Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit. Brno, 13. 9. 2012 Seminář TA ČR... od myšlenek k aplikacím Jak to ale provést? Podpora pre-seed aktivit Brno, 13. 9. 2012 Proč podpora pre-seed aktivit? Hlavním cílem je podpora komercializace nadějných technologií a vynálezů

Více

Spolupráce s firmami jak na to

Spolupráce s firmami jak na to VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Spolupráce

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network a projekt Czech Local Visibility Events - Společně pro úspěch vašeho podnikání 24.4.2014 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Zastoupena: Enterprise

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23.

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23. CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23. dubna 2014 Obsah prezentace Agentura CzechInvest Regionální kanceláře Investiční

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Služby a produkty

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Služby a produkty CzechInvest a regenerace brownfields Ing. Daniel Hajda / ředitel Regionální kanceláře Zlín 26.5.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Služby a produkty Historie Hlavní aktivity agentury

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál Operační program Podnikání a inovace Dotační příležitosti pro inovační firmy Ing. Lenka Ondřejová CzechInvest Ostrava 26. 10. 2010 Inovační proces Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví POTENCIÁL

Více

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Podnikatelský inkubátor Vsetín Podnikatelský inkubátor Vsetín Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (založena usnesením zastupitelstva města Vsetína dne 29.3.2005) Společnost byla založena za účelem: řešení nezaměstnanosti,

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Vzdělávání v inovacích

Vzdělávání v inovacích Inovace ve vzdělávání Vzdělávání v inovacích Praha, 6.prosince 2007 ESF JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Inkubátor RLZ při

Více

Přehled programů v období 2014 2020

Přehled programů v období 2014 2020 Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Přehled programů v období 2014 2020 Březen 2014 Zpracovatel: Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

Návaznost na S3 (principy)

Návaznost na S3 (principy) Návaznost na S3 (principy) Příprava projektů do výzvy Twinning 13. dubna 2015 Doplňkovost s ESIF Politika soudržnosti (kohezní politika) - realizována prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních

Více

Agentura na podporu obchodu CzechTrade. vyhlašuje se souhlasem. Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI

Agentura na podporu obchodu CzechTrade. vyhlašuje se souhlasem. Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI Agentura na podporu obchodu CzechTrade vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK K ÚČASTI NA VÝSTAVÁCH A VELETRZÍCH

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network mezinárodní spolupráce v klastrových iniciativách 6. února 2013 Mezinárodní infrastruktura služeb pro podniky Působení sítě od r. 2008 Enterprise Europe Network Podpora: z Rámcového

Více

Interní Projekty SVV 2009 2012/13 SVV 1 SVV 2013-2014/15 SVV 2

Interní Projekty SVV 2009 2012/13 SVV 1 SVV 2013-2014/15 SVV 2 Interní Projekty Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí SVV 2009 2012/13 SVV 1 SVV 2013-2014/15 SVV 2 DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331 INFO@CZECHTRADE.CZ

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Jaroslav Lakomý České Budějovice, 2.4.2014 Seminář s účastí zahraničního experta věnovaný mechatronice 1 Doba řešení projektu:

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 7 1 Název: Plnění funkce podnikatelského inkubátoru Zaměření: Cílové skupiny: Studie je zaměřena na popsání funkcí

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU. Antonín Weber Praha 24.5. 2007

Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU. Antonín Weber Praha 24.5. 2007 Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU Antonín Weber Praha 24.5. 2007 Obsah -- CzechInvest Kdo jsme Naše služby a klienti -- Nové období 2007-2013 Operační programy Proces žádání o dotaci Kdo jsme

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více