Zahájení činnosti mladých zemědělců Zahájení činnosti mladých zemědělců

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zahájení činnosti mladých zemědělců Zahájení činnosti mladých zemědělců"

Transkript

1 Zahájení činnosti mladých zemědělců Líšnice, Brno Červen 1

2 Úvod do problematiky Podpora zahájení zemědělského podnikání - původní alokace 65 mil. Kč - 1. kolo (červen 2007) žádostí 430/204 - alokace 223 mil. Kč - 3. kolo (3. března 14. března 2008) žádostí 590/301 alokace 230/330 mil. Kč kolo (17. února 3. března 2009) žádosti 691/399 alokace 230/437 mil. Kč - 9. kolo (23. února 8. března 2010) 889/277 alokace 230/305 mil. Kč kolo (únor/březen 2011) 1000/180, alokace 200 mil. - NYNÍ 16 KOLO! Pozor! Odlišná pravidla, číslování kol 2

3 Zahájení činnosti (mladého) zemědělce získání dotace! 3

4 Postup zahájení činosti 1) Registrace jako zemědělský podnikatel - na Živnostenském odboru místně příslušné obce s rozšířenou působností (ORP), - Výběr oblasti podnikání (několik oblastí v zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství) možno všechno - poplatek 1000 Kč - Jedna návštěva podání žádosti, druhá vyzvednutí osvědčení (toto ale lze zaslat poštou) - Trvá několik dní až týden 4

5 Další evidence Agentura pro zemědělství a venkov - registrace na portál farmáře (můžou i nezemědělští podnikatelé a občané) vedení evidence půdy LPIS, evidence zvířat, POR, hnojiv, podávaní žádostí o dotace na plochu i investiční - propojeno s portálem farmáře SZIF - bezplatně 5

6 Další evidence ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) - evidence jako krmivářský podnik (výroba krmiv jak pro vlastní potřebu tak na prodej tzn. I ti s čistě rostlinnou výrobou produkují krmné obilí apod. Českomoravská společnost chovatelů Hradišťko - evidence hospodářství pro chovatele skotu, ovcí, prasat a dalších - Žádost o registraci hospodářství a přidělení čísla chovatele 6

7 Další evidence - Finanční úřad plátce DPH (do určitého obratu nepovinné pro FO, ale v zemědělství většinou výhodné) - Živnostenský úřad případné další obory podnikání (služby v zemědělství, nákup a prodej atd.) 7

8 Další evidence Zpracovat Havarijní plán a předložit ho místně příslušnému vodoprávnímu úřadu Odbor životního prostředí na ORP Týká se těch, kdo nakládají s nebezpečnými látkami (hnojiva, POR, nafta, oleje) Vést evidence zvířat, hnojiv, POR, krmiv a mnoha dalších 8

9 Úvod do problematiky ZČMZ Problémy při žádostech: v prvních dvou kolech ukončena administrace 9 % zaregistrovaným žádostem: Vyřazení po admin. kontrole (27 %) - Nedostavení se k doplnění (26 %) - Stažení žádosti žadatelem (19 %) - Nedostavení se k podpisu Dohody (14 %) - Ostatní 9

10 Budoucnost od roku 2014 Top up pro mladé začínající zemědělce k přímým platbám do 40 let a 5 let od zahájení 25 % navýšení základní přímé platby max. na 89 ha max. 2 % z obálky pro přímé platby týká se u nás asi 6000 zemědělců!!! 10

11 Budoucnost od roku 2014 Podpora zahájení činnosti do 40 let max. 70 tis EURO další podmínky v přípravě 11

12 Žadatel Žadatel FO/PO PO: s osobou podílející se na zákl. jmění z více jak 50 % splňující požadavky na FO, statutární orgán po dobu vázanosti na účel Min. 18 let a max. 40 let zahajuje zemědělské podnikání poprvé SHR, ZP, PO Zahájení max. 15 měs. před pod. žádosti min do data podepsání Dohody (NE 16 MĚSÍCŮ) Minimální zemědělská kvalifikace (možno dodatečně) Zahájení činnosti = datum na Osvědčení o ZDEZP 12

13 Výše podpory Dotace: Kč max. však EUR (cca 1,0 mil. Kč) Záloha 500 tis. Kč Doplatek zbytek dle kurzu k 1. lednu roku schválení dotace (cca 500 tis. Kč) 13

14 Způsobilé výdaje: Investice (nad 40 tis. Kč, s dobou použitelnosti déle jak 1 rok) Prakticky vše v souvislosti se zemědělskou výrobou, vč. mobilních strojů (ne pouze pro služby), zemědělská půda Investiční výdaj nemovitosti (budovy/pozemky) movité (soubory) nad Kč, nad 1 rok technické zhodnocení (technologie, stavební činnost) software apod. nad Kč TP s plodností nad 3 roky základní stádo pouze nad rámec dotace 14

15 Max. výše výdajů Nemovitosti: Max. výše do znaleckého odhadu pouze se stavební parcelou část st. parcely, která je nezastavěna není způsobilým výdajem Souvislost s podnikatelským plánem 15

16 Max. výše výdajů Pozemky: Max. výše do znaleckého odhadu Pouze zemědělsky využívaná půda (nelze nádvoří, ostatní plochu, výběhy apod.) do 24 měsíců od podpisu Dohody v LPIS na uživatele (pozor na výpovědní lhůty),výměny možné všechny smlouvy doložitelné max. ztráta výměry směnou 10 % do konce dubna 2010 konec tolerování vyjímek 16

17 Nezpůsobilé výdaje použitý movitý majetek, osobní auta, výrobní práva kvóty, zvířata (mimo nad rámec dotace), jednoleté rostliny DPH u plátců, nahrazení investice, úroky žádosti, projekty sklady na jiné věci, než zemědělské komodity administrativní budovy, nádrže na PHM, infrastruktura, sadové úpravy, oplocení bezpečnostní systémy a turistické jízdárny 17

18 Dotační podpora Místní akční skupiny: Strategie obsahující fichi s opatřením I.3.1. Přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů (pozor na název fiche ve strategii) 18

19 Způsob financování: systém předfinancování (záloha) požadavky na úvěry a podobné služby vše v majetku žadatele zástavní práva pouze pro účely pořízení plaťte bezhotovostně z účtu uvedeného v žádosti hotovostně max. do Kč 19

20 Kdy realizovat: Realizace projektu možná od podání Žádosti (ŽoD) jakýkoliv výdaj realizovaný, fakturovaný, dodaný po podání ŽoD přípravné práce (výběrové řízení) i před podáním ŽoD 20

21 Vázanost projektem: 5 let od podpisu Dohody: Provozovat zemědělskou výrobu Lhůta vázanosti na účel 5 let Není možný další pronájem investic Vlastnictví, nájmy s výpovědní lhůtou Finanční zdraví minimálně na úrovni D Základ daně 120 tis. Kč Min. 45 % příjmů ze zem. Prvovýroby Dokládá se do následujícího roku 21

22 Žádost a její přílohy: Projekt a čestná prohlášení součástí žádosti - Portál farmáře heslo na AZV nebo RO SZIF Přílohy! Předmětem projektu je rekonstrukce/výstavba stavby pravomocné a platné stavební povolení či ohlášení či čestné prohlášení, že uvedené není potřeba projektová dokumentace (k povolení, k ohlášce nebo půdorys a dispozice technologií) katastrální mapa s vyznačením místa realizace projektu 22

23 Dohoda: K podpisu dohody Doklad o vedení BÚ Doklad o splnění minimální kvalifikace Potvrzení bezdlužnosti vůči FÚ (pozor vyřízení trvá až týden) 23

24 Žádost o proplacení K žádosti o proplacení: - Soupiska, Účetní doklady, doklady o zaplacení - Splnění minimální kvalifikace - Soupis prací a výměr - Prohlášení o shodě - Smlouva - Znalecký posudek 24

25 Žádost o proplacení K žádosti o proplacení: - Kolaudační souhlas - Dokumentace k výběrovému řízení - Půdorys a dispozice rekonstruované stavby - Potvrzení stavebního dozoru - Účetní doklady(zaplacení) o dalších investicích 25

26 Po proplacení co dál? Po proplacení ročně k potřebné doklady (45 % příjmu, 120 tis. Kč. zisk, finanční zdraví) Splnění minimální kvalifikace Doklad o převodu farmy (pref. kriterium) 26

27 Bodování projektu Kontrola na OP (Potvrzení o trvalém pobytu) PO statutární orgán Do Žádosti o proplacení realizace mobilních investic sídlo firmy 27

28 Bodování projektu Bodování projektu Kontrola na LPIS 28

29 Bodování projektu Výpis z katastru nemovitostí dokládající stav pět let před podáním Žádosti o dotaci Potvrzení katastrálního úřadu, že nebyly provedeny změny v souvislosti s výměrou stavební parcely 29

30 Bodování projektu 30

31 Bodování projektu Doložení o uskutečnění investic k žádosti o proplacení (účetní doklady, doklady o zaplacení, fyzická kontrola na místě) Lze kombinovat s Modernizací Změna: 5, 10, 15 bodů 31

32 Bodování projektu Osvědčení Formulář prokázání příjmů Příjemcem je také ten, co podepsal Dohodu v jiném opatření 32

33 Bodování projektu Osvědčení o ZDEZP postupitele do 36 měsíců doklady o uskutečnění převodu a o ukončení podnikání postupitele 33

34 Bodování projektu 34

35 I. Strukturálně postižené regiony tvoří území okresů: 1. Most 2. Chomutov 3. Teplice 4. Ústí nad Labem 5. Karviná 6. Nový Jičín 7. Sokolov II. Hospodářsky slabé regiony tvoří území okresů: 1. Tachov 2. Hodonín 3. Třebíč 4. Bruntál 5. Děčín 6. Jeseník 7. Přerov 8. Šumperk 9. Znojmo 10. Blansko 11. Území bývalých vojenských újezdů Ralsko a Mladá III. Regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností tvoří území a) okresů: 1. Česká Lípa 2. Jablonec nad Nisou 3. Louny 4. Svitavy 5. Ostrava-město 6. Kroměříž 7. Vsetín b) obcí s rozšířenou působností: 1. Ostrov 2. Frýdlant 3. Světlá nad Sázavou 4. Králíky 5. Šternberk 6. Uničov 7. Valašské Klobouky 8. Vítkov 35

36 Závěrem: Pozor na obecnou část pravidel Co je bodováno musí být dodrženo Plnit kritéria podnikatelského plánu příjmy ze zemědělství, zdanitelný základ (zisk) 120 tis. Platba bezhotovostně Dodržovat maximální způsobilé výdaje (posudky, ceník stav. prací) 5 let doba vázanosti, 10 let archivace Zahájení podnikání v zemědělství není jenom o získání dotace! 36

37 Děkujeme za pozornost 37

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců 1. Popis opatření Dotace je zaměřena na investice v zemědělské výrobě.

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŽIMŮ PODPORY... 6 III.

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŽIMŮ PODPORY... 6 III.

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova České republiky

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova České republiky ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova České republiky Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení

Více

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 I.3.2 12. KOLO PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců Ministerstvo

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2.

Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŢIMŮ PODPORY... 6

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 11. kolo příjmu ţádostí

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 11. kolo příjmu ţádostí Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 11. kolo příjmu ţádostí Opatření I.1.2 Investice do lesů Podopatření I.1.2.1 Lesnická technika 1. Popis podopatření

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Název programu podpory Prioritní

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Obnova a rozvoj vesnic Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

Program LEADER Měníme Hranicko. Příručka pro žadatele ve Fichi č.9 Zakládání a rozvoj mikropodniků k Výzvě č. 1/2011

Program LEADER Měníme Hranicko. Příručka pro žadatele ve Fichi č.9 Zakládání a rozvoj mikropodniků k Výzvě č. 1/2011 Program LEADER Měníme Hranicko Příručka pro žadatele ve Fichi č.9 Zakládání a rozvoj mikropodniků k Výzvě č. 1/2011 Tato publikace slouží jako návod pro žadatele, kteří předkládají Žádost o dotaci na realizaci

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ VÝZVA č. 01/08/MAS NJ Místní akční skupina Nízký Jeseník, o.s. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA PROJEKTY PRO ROK 2008 na realizaci Strategického plánu Leader 2007 2013 v rámci Programu

Více

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. ZÁSADY

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. ZÁSADY Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. Č.j. MZe ČR: 14586/04-1100, 47678/2004-11000 Č.j. PGRLF, a.s.: 5184/04, 5520/04 stav k 15. 2. 2005 Pokyny pro poskytování

Více

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. ZÁSADY

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. ZÁSADY Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. Č.j. MZe ČR: 14586/04-1100, 47678/2004-11000 Č.j. PGRLF, a.s.: 5184/04, 5520/04 stav k 1. 1. 2005 Pokyny pro poskytování

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Seznam změn č. 1 Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński 1. str. 3, bod 1 Seznam zkratek OPS OEÚS Odbor regionální přeshraniční spolupráce na MMR ČR plnící

Více

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Spolupráce

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Nemovitosti

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Nemovitosti Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Nemovitosti Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Nemovitosti

Více

BYTOVÝ DŮM Nízkoúročené úvěry pomocí Integrovaného operačního programu aktualizace k 17.3.2014.

BYTOVÝ DŮM Nízkoúročené úvěry pomocí Integrovaného operačního programu aktualizace k 17.3.2014. BYTOVÝ DŮM Nízkoúročené úvěry pomocí Integrovaného operačního programu aktualizace k 17.3.2014. Vhodný úvěr pro zařazení Účel úvěru Termín poskytnutí Splatnost Charakter Modernizace, rekonstrukce bytového

Více

ROZVOJ PODNIKATELŮ 2013

ROZVOJ PODNIKATELŮ 2013 FOND VYSOČIN Y Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: ROZVOJ PODNIKATELŮ 2013 Grantový program na zvýšení konkurenceschopnosti podniků

Více

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. ZÁSADY

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. ZÁSADY Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. Č.j. PGRLF, a.s.: 5030/08 stav k 5.2.2008 I. ZÁSADY poskytování finanční podpory u jednotlivých investičních programů

Více

Příručka způsobilosti výdajů pro program ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

Příručka způsobilosti výdajů pro program ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Příručka způsobilosti výdajů pro program ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Cílem této příručky je poskytnout přehled a výklad k jednotlivým položkám způsobilých výdajů programu ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY v takovém

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb.

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb. 1 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství 2014 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt Prioritní

Více