INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 Obsah 1. PODNIKÁNÍ A PROFIL PODNIKATELE POJEM PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ VERSUS ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR, VÝHODY A NEVÝHODY PODNIKÁNÍ PROFIL PODNIKATELE ZAHÁJENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI PRVOTNÍ INVESTICE PŘI ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ PODNIKATELSKÝ PLÁN ZÁKLADNÍ FORMY PODNIKÁNÍ ŽIVNOST A PODMÍNKY PRO JEJÍ PROVOZOVÁNÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PODNIKATELE ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ DANĚ V PODNIKÁNÍ POJISTNÉ SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ DALŠÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ PODPŮRNÉ PROGRAMY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE SUBJEKTY POSKYTUJÍCÍ SLUŽBY PODNIKATELŮM EVROPSKÉ PROGRAMY PRO PODNIKATELE UŽITEČNÉ ODKAZY

2 1. Podnikání a profil podnikatele Zahájení podnikatelské činnosti je pro absolventy středních škol jednou z možností budoucího uplatnění na trhu práce. Kapitola Podnikání a profil podnikatele vás seznámí se základními pojmy z oblasti soukromého podnikání co je to podnikání, jaký je rozdíl mezi podnikáním a zaměstnaneckým poměrem, jaké jsou výhody a nevýhody podnikání či jaké předpoklady by měl podnikatel mít. 1.1 Pojem podnikání Jednotná definice pojmu podnikání v zásadě neexistuje. Můžeme však hovořit o jeho třech základních pojetích: Podnikání = proces (činnost) Výsledkem této činnosti je vytvoření nové přidané hodnoty. Ta může být vyjádřena finanční či nefinanční formou. Nositelem podnikání je podnikatel, jehož sociální status je do určité míry legislativně vymezen (obchodní zákoník aj.). Podnikání = přístup (metoda) Podnikavý přístup je celkový přístup k jakékoliv aktivitě, který člověk musí uplatňovat, chce-li v ní být úspěšný. Je to přístup zaměřený na objevování příležitostí a jejich transformaci do proveditelných projektů, sloužících ke splnění a dosažení cílů. Podnikavý přístup je charakteristický snahou vytvořit něco navíc, samostatným hledáním příležitostí k realizaci daného cíle, vynaložením a účinným využíváním vlastních zdrojů, svého času a jména, dobrovolným přebíráním vlastní odpovědnosti a nesením přiměřeného rizika, ale také sklízením pozitivních výsledků. Kompetence k uplatňování podnikatelského přístupu se zařazuje mezi klíčové kompetence. Podnikání = hodnotová orientace Hodnotová orientace je označována jako podnikatelský duch. Podnikání zde představuje strukturu hodnot a postojů se společenským a individuálním rozměrem. Společenský rozměr vyjadřuje, jak si společnost váží podnikavých lidí, podnikatelů a podnikání. Individuální rozměr tvoří podnikavý životní způsob, který je charakterizován zejména specifickým způsobem zajišťování potřebných životních zdrojů. Tento způsob klade na člověka zvláštní nároky, jako jsou převzetí odpovědnosti, ochota nést riziko, nejistotu, ale zároveň samozřejmě skýtá také určité výhody, např. vyšší výdělek, větší vliv na vlastní organizaci času atd. Podnikání dle obchodního zákoníku a živnostenského zákona Dle 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, je podnikání definováno jako soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Dle 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, je živností soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Vysvětlení pojmů použitých v definicích: soustavnost činnost musí být vykonávána opakovaně a pravidelně; samostatnost fyzická osoba jedná osobně, právnická osoba jedná prostřednictvím statutárního orgánu; vlastní jméno právní úkony činí podnikatel fyzická osoba svým jménem a příjmením, právnická osoba svým názvem (obchodní firmou); vlastní odpovědnost podnikatel (fyzická i právnická osoba) nese veškeré riziko za výsledek své činnosti; dosažení zisku činnost musí být vykonávána s úmyslem docílit zisku (zisk však nemusí být dosažen). Cvičný úkol Na internetu vyhledejte aktuální živnostenský zákon a obchodní zákoník a seznamte se s jejich obsahem. 3

3 1.2 Podnikání versus zaměstnanecký poměr, výhody a nevýhody podnikání Zatímco zaměstnanec pracuje pro svého zaměstnavatele a dostává za to mzdu, podnikatel svou práci nepředává žádnému zaměstnavateli, ale sám ji nabízí na trhu a peníze dostává za její prodej. Zaměstnanec má méně svobody a více jistot, podnikatel má více svobody a méně jistot. Podnikatel získává prostor pro své představy, plány i pro vydělávání peněz, sám rozhoduje o své práci. Na druhé straně ale ztrácí jistotu pravidelného platu, často je nucen dávat nemálo peněz do něčeho, o čem nikdy nemůže s jistotou vědět, jak to dopadne. Podnikání je jen výjimečně bezproblémové a bezrizikové. Podnikatel má řadu účetních i daňových povinností, má odpovědnost za své pracovníky, za zajištění prostředků na jejich mzdy a měl by mít znalosti potřebné k dodržování zákonů. Podnikatel nemůže počítat s pravidelnou osmihodinovou pracovní dobou. Zaměstnanecký poměr přináší méně odpovědnosti než podnikání. Od pracovníka se většinou očekává, že v organizaci stráví osm hodin. Veškerý servis pro svou práci, který je prováděn na profesionální úrovni odbornými útvary, má zabezpečen. Takže pokud zaměstnavatel nemá vážné finanční problémy, s vysokou pravděpodobností může mít zaměstnanec jistotu, že ve výplatním termínu obdrží dohodnutou mzdu. Pro stanovení výhod či nevýhod podnikání a zaměstnaneckého poměru neexistují jednoduchá rozhodovací pravidla. Pro pochopení rozdílů mezi podnikáním a prací v zaměstnaneckém poměru je třeba pochopit důvody podnikání. Rozhodnout se pro podnikání znamená rozhodnout se pro radikální změnu pracovního prostředí. Z osoby v závislé činnosti se člověk proměňuje v osobu podnikající, tedy samostatně výdělečně činnou, relativně nezávislou a mající jako své podřízené osoby závislé na jeho vůli a úspěchu či neúspěchu v podnikání. Důležité je předem zvážit: stávající situaci začínajícího podnikatele - má zaměstnání a jistotu pracovního místa zde je důležité zvážit, zda chce pracovní místo opustit a začít s něčím novým - ztratil zaměstnání podnikání může být vhodným způsobem, jak sobě a své rodině zabezpečit finanční prostředky - má zaměstnání (popř. důchod) a rád by realizoval své představy chce si ověřit, zda by se uplatnil jako podnikatel, chce sobě či své rodině finančně přilepšit životní jistoty podnikatele - podnikání výrazně ovlivňují tři životní jistoty podnikatele zdraví, zázemí (např. rodina) a uspokojení z práce (profese podnikatel ) materiální předpoklady - pro podnikání je třeba mít určité prostory (pokud nemá podnikatel vlastní prostory, musí počítat s náklady na výstavbu či pronájem), tzn. že na vybavení firmy bude věnována část počátečního kapitálu zákonné povinnosti - na podnikatele se vztahuje řada zákonných povinností provozování firmy vyžaduje vést účetní evidenci, dostát daňovým povinnostem atd. ručení za závazky podnikání - podnikatel nesmí podceňovat ručení za závazky podnikání skutečnost ručení je důležité promítnout do rozhodnutí o volbě právní formy podnikatelský záměr - rozhodnutí podnikat musí být podpořeno podnikatelským záměrem podnikatel musí mít určitou představu, co bude předmětem jeho podnikatelských aktivit Výše uvedené by měl začínající podnikatel promítnout do svého podnikatelského plánu, který může dát kvantifikovatelný odhad, jaké prostředky budou potřeba do začátku podnikání a jaké přínosy podnikání poskytne. Tyty přínosy by měly být porovnány se mzdou, kde by pak měl zájemce o podnikání zvážit, zda je výhodnější být zaměstnancem nebo využít své schopnosti v podnikání. Úspěšnost v zaměstnání ještě nezaručuje úspěch v podnikání. Svět zaměstnance a podnikatele se liší v potřebných znalostech a dovednostech a především ve vůli a ochotě obětovat volný čas, rodinu, ideály nebo koníčky pro daný cíl. 4

4 1.3 Profil podnikatele I v případě vymezení pojmu podnikatel existuje řada definic: osoba realizující podnikatelské aktivity s rizikem rozšíření nebo ztráty vlastního kapitálu; osoba schopná rozpoznat příležitosti, mobilizovat a využívat zdroje a prostředky k dosažení stanovených cílů a ochotná podstoupit tomu odpovídající rizika; iniciátor a nositel podnikání investuje své prostředky, čas, úsilí a jméno, přebírá odpovědnost, nese riziko s cílem dosáhnout svého finančního a osobního uspokojení. Podnikatel podle obchodního zákoníku Dle 2 odstavce 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, je podnikatelem: osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Obecné rysy podnikatele Typické rysy podnikatele, které může začínající podnikatel konfrontovat se svými představami o podnikání: Aspekt dlouhodobosti rozhodne-li se někdo začít podnikat, musí předpokládat, že se tím bude zabývat delší dobu. Podnikateli nic nebrání založit podnik či živnost s krátkodobým cílem a po uskutečnění určité akce podnikatelskou činnost ukončit, ovšem tyto případy jsou netypické. Daleko častěji jsou podnikatelské aktivity spojeny s postupným rozvojem, budováním a posilováním podnikatelské pozice. Podnikavost podnikatel je hlavním hybatelem v podnikání a nositelem podnikavosti. Důležitou vlastností člověka v tomto směru je být podnikavý. Podnikavostí rozumíme v nejširším slova smyslu dispozice či soubor předpokladů člověka pro podnikání. Podnikavost je člověku dána, ale v individuálně různých mezích daností si ji lze i osvojit. Motivace aby podnikatel začal podnikat a dosahoval úspěchu, musí existovat důvod. Základem úspěchu je vůle dosáhnout předem stanoveného cíle. Není-li vůle být úspěšný, nepomohu k dosažení cíle podnikatele ani sebevětší znalosti a zdroje podnikání. Iniciativa, aktivita má-li být podnikatel úspěšný, nemůže být pasivní. Typickým rysem podnikatelské osobnosti jsou vlastnosti označované takovými výrazy jako být proaktivní, dynamický, optimistický, kreativní, iniciativní, mít pozitivní myšlení apod. Podstupování rizika většina podnikatelských aktivit je spojena s rizikem. Většina klíčových rozhodnutí má jednoznačně charakter rozhodování za nejistoty či rizika. Z tohoto důvodu není dráha podnikatele vhodná pro ty, kteří neradi přijímají odpovědnost, jsou při rozhodování nejistí, důležitá rozhodnutí odkládají či přenášejí své rozhodovací pravomoci na jiné. Dobrý zdravotní stav profil podnikatele dotváří dobrý zdravotní stav, zejména psychický. Pro podnikatelskou činnost není typická pravidelná pracovní doba, podnikatel je vystaven řadě stresů, mnohdy pracuje pod různými tlaky apod. Desatero úspěšného podnikatele Typické rysy, které by měl ve své každodenní činnosti uplatňovat podnikatel, má-li být jeho osobní přínos hnací silou úspěšného rozvoje firmy: Vytrvalost podnikání je běh na delší trati. Reakce na podnikatelské zásahy se neprojeví okamžitě, ale s časovým odstupem. Případné nezdary nesmí podnikatele odradit od další činnosti. Z nezdarů by měl čerpat poučení. Sebedůvěra podnikatel musí mít důvěru ve vlastní schopnosti. Musí umět zhodnotit rizika, neustupovat před překážkami a dílčími neúspěchy. Odpovědnost podnikání je spojeno s odpovědností. Nejde jen o právní ručení (dané příslušným typem právní formy podnikání), ale i o řadu aspektů morální odpovědnosti. Podnikatel odpovídá za své závazky dodavatelům, za dodržení smluvních podmínek svým zákazníkům, za dodržení pracovních smluv svým zaměstnancům, za placení daní, za dodržování zákonů apod. Informovanost podnikatel by si měl vybudovat a měl by využívat co nejlepší informační kanály o zákaznících, konkurentech, situaci na trzích zboží, kapitálu a práce, vývoji ekonomické i politické situace apod. Iniciativa podnikatel by měl konat dříve, než jej o to někdo požádá. Reaktivní (přizpůsobovací) chování je sice pohodlné, méně rizikové, ovšem nemusí přinášet žádoucí efekty. Monitoring a využití příležitostí a svých silných stránek podnikatel by měl znát své přednosti a umět je využívat. Neustále by měl sledovat vývoj okolí a zkoumat, zda pro jeho podnikání neznamená příležitost. 5

5 Koncepce cena kvalita flexibilita v současném tržním prostředí již nestačí spoléhat na nalákání zákazníků na nižší cenu, samozřejmá je i kvalita produkce a stále častěji i pružné reagování na požadavky zákazníků. Úsilí o úspěch objektivní úspěch podnikání lze vyjádřit zejména hospodářským výsledkem (ziskem). Subjektivní úspěch je výsledkem vnímání jedince nebo skupiny lidí. Pro většinu podnikatelů je rozhodující subjektivní obraz úspěchu, ve kterém se mohou zrcadlit dosažené hospodářské výsledky, ale i to, jak podnikatelská činnost naplňuje představy podnikatele, přispívá k seberealizaci apod. Racionální chování podnikatel by měl uvažovat ve variantách, zvažovat různé alternativy, predikovat své podnikatelské aktivity a nebát se uplatňovat perspektivní projekty, v provozních činnostech důsledně uplatňovat hospodárné přístupy. Respektování okolní reality podnikatel podniká v prostředí, které se globalizuje, ve kterém platí řada zákonů, existuje daná demografická struktura, daná infrastruktura atd. Tyto skutečnosti musí respektovat. Cvičný úkol Posuďte a zhodnoťte své osobní předpoklady k podnikání s použitím poradenského nástroje pro začínající podnikatele - dotazníku Start a rozvoj podnikání, viz Zapamatujte si Podmínky podnikání vymezuje obchodní zákoník a zákon o živnostenském podnikání. Zákony definují podnikání jako soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Podnikatelem může být jak fyzická, tak i právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění či jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů nebo osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Podnikatel je osoba podnikající, tedy osoba samostatně výdělečně činná, mající své podřízené osoby závislé na jeho vůli, úspěchu či neúspěchu v podnikání. Test 1. Co je smyslem podnikání? uskutečnění dětského snu činnost prováděná s úmyslem dosažení zisku činnost realizována na základě vlastních koníčků Správná odpověď: činnost prováděná s úmyslem dosažení zisku 2. Jaké faktory ovlivňují podnikání? zisk, odpovědnost, soustavnost blaho společnosti, samostatnost, krátkodobost samostatnost, vlastní jméno, blaho společnosti Správná odpověď: zisk, odpovědnost, soustavnost Informační zdroje SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. A KOL. Základy podnikání. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN VERBER, J., SRPOVÁ, J. A KOL. Podnikání malé a střední firmy. Praha:Grada Publishing, a.s., ISBN

6 2. Zahájení podnikatelské činnosti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Začínající podnikatel musí před zahájením své podnikatelské činnosti učinit několik kroků a zvážit hodně faktorů. Kromě posouzení svých osobních předpokladů pro podnikání musí posoudit, zda má dobrý podnikatelský nápad, sestavit si zakladatelský rozpočet a zjistit potřebnou výši počátečního kapitálu. V neposlední řadě se musí seznámit se základní legislativou související s podnikáním a rozhodnout se, jakou právní formu podnikání zvolí. Tato kapitola Vás seznámí s požadavky na počáteční investici potřebnou pro zahájení podnikání, podnikatelským plánem, představí Vám základní formy podnikání v ČR a zaměří se na jednu z nejčastějších forem podnikání živnost. 2.1 Prvotní investice při zahájení podnikání Zahájení podnikání má mnoho úskalí. Jedním z nich je fakt, že při zahájení podnikatelské činnosti náklady podstatně převyšují výnosy. Vykazování ztráty při zahájení podnikání není nic neobvyklého. Ovšem ztrátu je nutné řídit a financovat. Při sestavování zakladatelského rozpočtu je nutné tento fakt respektovat. Rizika je možné minimalizovat zejména přesným odhadem potřeb finančních prostředků a zajištěním potřebné výše zdrojů financování. Před zahájením podnikání si musí začínající podnikatel sestavit zakladatelský rozpočet, musí mít přehled o všech výdajích, které mu vzniknou při samotném založení firmy, dále při zahájení a rozjezdu podnikání a nakonec při zajištění běžného chodu firmy. Propočet potřebné výše finančních prostředků, které budou nutné k zahájení podnikatelské činnosti, lze rozdělit do čtyř skupin: Finanční prostředky nutné k založení firmy - založení firmy vyžaduje jednak vynaložení nezbytných finančních prostředků, jako je složení základního kapitálu, poplatky za živnostenské oprávnění, výpis z rejstříku trestů, ověření listin, popř. zápis do obchodního rejstříku apod. Vedle toho vzniká řada vyvolaných nákladů, které sice nejsou nezbytné, ale řada podnikatelů je realizuje návrh loga společnosti, razítka, webové stránky, informační materiály apod. Finanční prostředky na pořízení tzv. dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nákup pozemků, budov, technického vybavení, administrativního zabezpečení apod. Finanční prostředky vložené do nákupu tzv. oběžného majetku potřebné množství surovin a materiálů, zásob zboží apod. Finanční prostředky určené na zahájení podnikatelské činnosti, tj. financování provozní činnosti do doby, než bude zabezpečeno financování z tržeb mzdy zaměstnanců, náklady na energii, vodu, telekomunikační služby, dopravu, běžnou údržbu apod. Navíc se u začínající firmy nelze vyhnout některým nutným úvodním provozním nákladům např. hygienická měření, proškolení pracovníků z bezpečnosti práce a požární ochrany, úhrady pojištění apod. Založení firmy a nezbytné výdaje spojené se zahájením podnikání můžeme financovat z vlastních zdrojů, tj. z vkladů podnikatele a případných společníků, a ze zdrojů cizích, zejména z bankovních úvěrů, půjček nebo leasingu. O použití jednotlivých zdrojů financování se rozhodujeme na základě jejich dostupnosti a také finančních nároků na jejich pořízení a splácení. Zpracování zakladatelského rozpočtu je, zejména u malých začínajících podnikatelů, často podceňováno. Zakladatelský rozpočet zodpoví následující otázky: Kolik bude stát založení firmy? Musí být v den založení firmy složen základní kapitál a v jaké výši? Kolik majetku a v jaké struktuře budeme potřebovat při rozjezdu podnikání? Kolik surovin a materiálu musíme mít připraveno před zahájením výroby? Kolik budeme mít zaměstnanců a jakou výši mezd pro ně plánujeme? Jaká je výše zdravotního a sociálního pojištění, které musí hradit zaměstnavatel? 2.2 Podnikatelský plán Aby mohl začínající podnikatel komplexně posoudit reálnost a životaschopnost svého podnikatelského záměru, musí si sestavit podnikatelský plán. Jde o dokument zpracovaný podnikatelem, popisující všechny podstatné vnitřní i vnější faktory související s podnikatelskou činností. Podnikatelský plán by měl odpovědět na otázky typu: kde jsme, kam se chceme dostat a jak se tam dostaneme. Podnikatelský plán by měl sloužit především podnikateli k interním účelům, často však bývá sestavován teprve ve chvíli, kdy ho od podnikatele vyžaduje banka, budoucí společník nebo investor. V současné době neexistuje závazná právní úprava, která by určovala strukturu podnikatelského plánu. Na trhu působí firmy odlišné jak z hlediska velikosti, tak i z hlediska odvětví, právní formy, způsobu řízení apod., a proto není možné doporučit či nařídit pevnou strukturu podnikatelského plánu. Podnikatelský plán může mít například tuto strukturu: obsah, shrnutí podnikatelského záměru, všeobecný popis firmy (kdo bude podnikatelský záměr realizovat), klíčové osobnosti (charakteristika důležitých osob ve firmě, organizační schéma), popis produktu (popis výrobků, které vyrábíme, nebo služeb, které poskytujeme), okolí firmy (ekonomická situace země, technologický rozvoj v zemi, legislativní podmínky, analýza konkurence, analýza zákazníků), marketing a prodej (jak dostaneme náš produkt k zákazníkovi), výroba a provozní činnosti (popis výrobních postupů a vyzdvižení konkurenčních výhod), finanční plán (plán majetku a zdrojů, plán nákladů a výnosů, plánovaný výkaz zisku a ztrát, plán peněžních toků, ), přílohy (výpis z obchodního rejstříku, fotografie či výkresy produktů, reference, ). 7

7 2.3 Základní formy podnikání Obchodní zákoník připouští následující právní formy podnikání: Fyzická osoba V souvislosti s podnikáním fyzických osob se setkáváme s pojmem osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Úřady, zdravotní pojišťovny a správa sociálního zabezpečení považují za OSVČ osoby, které mají příjem z podnikání a/nebo jiné samostatně výdělečné činnosti (např. živnostník, samostatný zemědělec, samostatně výdělečný umělec apod.). Fyzické osoby, které chtějí podnikat, musí ke své podnikatelské činnosti získat živnostenské nebo jiné oprávnění. Za fyzickou osobu jedná vždy sama fyzická osoba nebo její zástupce. Fyzické osoby mohou tvořit společně sdružení bez právní subjektivity. Fyzické osoby se zapisují do obchodního rejstříku na vlastní žádost, nebo povinně podle podmínek stanovených obchodním zákoníkem. Právnická osoba Právnické osoby jsou většinou obchodní společnosti společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost a družstva. Podnikají obvykle na základě živnostenského oprávnění nebo na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů. Všechny typy právnických osob musí být zapsány do obchodního rejstříku. Podrobnosti o jednotlivých typech právnických osob a konkrétní postupy založení každé formy právnické osoby uvádí zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Nechce-li někdo podnikat sám, ale chce spojit své síly a finance s dalšími společníky, což bývá v případě vysokých počátečních nákladů nevyhnutelné, má možnost založit s nimi některou formu obchodní společnosti. Cvičný úkol 1. Rozhodněte, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu: a) sdružení tří autodopravců dle 829 občanského zákoníku b) sdružení pěti obcí dle 20 občanského zákoníku c) Občanské sdružení Život dětem d) Kaufland, v.o.s. e) Josef Dvořák květinářství f) Strana přátel piva Správná odpověď: a) PO, b) PO, c) PO, d) PO, e) FO, f) PO. 2.4 Živnost a podmínky pro její provozování Založit živnost bývá nejschůdnější cestou, jak začít podnikat. Živnost je soustavná činnost (ne tedy nahodilá, příležitostná), provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Živnostenský zákon definuje, co se rozumí živností, a taxativně vymezuje, co naopak živností není. Živnostenský zákon upravuje podnikání v oblasti výroby, obchodu a poskytování služeb. Živnost lze vykonávat (provozovat) v provozovně nebo více provozovnách. Provozovnou se podle živnostenského zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Provozovny musí být trvale a zvenčí viditelně označeny obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele, a bylo-li mu přiděleno identifikační číslo, tak i jím. Kdo je oprávněn k provozování živnosti? Fyzická osoba nebo právnická osoba, splní-li všeobecné či zvláštní podmínky stanovené živnostenským zákonem. Je-li to osoba se sídlem mimo území České republiky, může na území České republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba. Zahraniční fyzická osoba, která hodlá na území České republiky provozovat živnost a která má podle zvláštního zákona povinnost mít pro pobyt na území České republiky povolení, musí k ohlášení živnosti a k žádosti o koncesi doložit doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu. Povinnost doložit doklad podle věty první se nevztahuje na zahraniční fyzickou osobu, která hodlá na území České republiky provozovat živnost prostřednictvím organizační složky svého podniku. Fyzická osoba, jíž byl udělen azyl nebo doplňková ochrana, a její rodinní příslušníci mohou provozovat živnost za stejných podmínek jako česká osoba. 8

8 Všeobecné podmínky provozování živnosti dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Za bezúhonného člověka se považuje ten, kdo nebyl odsouzen: pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání alespoň jednoho roku; pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním; pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním. Bezúhonnost se dokládá výpisem z rejstříku trestů ne starším než tři měsíce. Zvláštní podmínky provozování živnosti Tímto se rozumí odborná nebo jiná způsobilost doložená potřebnými doklady. Odborná způsobilost je dokládána příslušným vzděláním (výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom apod.) a požadovanou délkou praxe. Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele. Odpovědná osoba musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti. Druhy živností Podle požadavků na odbornou způsobilost se živnosti dělí na tyto druhy: Ohlašovací živnosti vznikají a jsou provozovány na základě ohlášení. Tyto živnosti jsou osvědčeny výpisem ze živnostenského rejstříku. Dělí se na: Řemeslné pro jejich získání a provozování je podmínkou výuční list nebo maturita v oboru nebo diplom v oboru nebo šestiletá praxe v oboru. Příkladem jsou řeznictví, zednictví, klempířství a oprava karoserií, hostinská činnost, montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení apod. Vázané pro jejich získání a provozování je podmínkou prokázání odborné způsobilosti, kterou stanoví příloha živnostenského zákona. Příkladem jsou masérské služby, vedení účetnictví, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, provozování autoškoly apod. Volné pro získání nepotřebuje podnikatel žádnou odbornou způsobilost. Živnost volná aktuálně zahrnuje 80 oborů činností. Příkladem oborů je velkoobchod a maloobchod, zprostředkování obchodu a služeb, ubytovací služby, fotografické služby aj. Koncesované živnosti vznikají a jsou provozovány na základě správního rozhodnutí. Tyto živnosti jsou také osvědčeny výpisem z živnostenského rejstříku. Kromě splnění odborné způsobilosti je podmínkou získání této živnosti (koncese) i kladné vyjádření příslušného orgánu státní správy. Příkladem jsou provozování pohřební služby, provozování cestovní kanceláře, silniční motorová doprava, taxislužba apod. Přehled jednotlivých druhů živností je součástí příloh zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Oprávnění provozovat živnost vzniká: u ohlašovacích živností dnem ohlášení nebo později, pokud je v ohlášení uveden den pozdější; u koncesovaných dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Právnickým osobám a zahraničním osobám vzniká živnostenské oprávnění dnem zápisu do obchodního či obdobného rejstříku, nikoli tedy jako u fyzických osob dnem ohlášení. Podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění: výpisem ze živnostenského rejstříku - jedná se o osvědčení o tom, že byly splněny všechny podmínky stanovené živnostenským zákonem, do vydání výpisu stejnopisem ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu nebo pravomocným rozhodnutím o udělení koncese. 9

9 Cvičný úkol Jaké živnosti mohou vykonávat absolventi Vaší školy? Dokumenty potřebné k ohlášení živnosti a žádosti o koncesi Chce-li začínající podnikatel podnikat na základě živnostenského oprávnění, musí tuto skutečnost ohlásit živnostenskému úřadu (ohlašovací živnosti) nebo o oprávnění požádat (koncesované živnosti) a musí doložit splnění všeobecných podmínek. To většinou stačí, protože většina živností patří do volné živnosti. Pro živnost patřící do živnosti vázané nebo živnosti řemeslné musíme navíc doložit požadovanou odbornou způsobilost např. vzdělání, praxi. Díky elektronizaci veřejné správy může začínající podnikatel veškerá podání učinit na libovolném živnostenském úřadě na území ČR. Prostřednictvím standardizovaného formuláře Centrálního registračního místa (CRM), tzv. jednotného registračního formuláře (JRF), může začínající podnikatel spolu s ohlášením živnosti/podáním žádosti o koncesi rovněž učinit oznámení i vůči dalším správním úřadům finančnímu úřadu (daňová registrace fyzické či právnické osoby), správě sociálního zabezpečení (oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti, přihlášení k nemocenskému pojištění), zdravotní pojišťovně (oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti) a úřadu práce (oznámení o vzniku volného pracovního místa či jeho obsazení). Požadované náležitosti z jednotlivých úřadů se sjednotily do jednoho formuláře, zpřehlednily se a současně se odstranilo opakované vyplňování stejných údajů (např. identifikační údaje). Spolu s vyplněným formulářem musí zájemce předložit také průkaz totožnosti. Výpis z rejstříku trestů už není potřeba, jelikož si ho obstará sám živnostenský úřad. Pokud to pak daná živnost vyžaduje, musíte rovněž doložit svoji odbornou způsobilost. Jde-li o vzdělání, jedná se o předložení originálu vysvědčení či jeho ověřené kopie. Praxi může zájemce o ohlášení živnosti doložit originálem nebo ověřenou kopií potvrzení o praxi vydaného zaměstnavatelem. Pro prokázání způsobilosti můžete také předložit například pracovní smlouvu a doklad o ukončení pracovního poměru, zápočtový list či daňová přiznání (pokud je z nich patrný obor vykonávané činnosti). Za ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi se vybírá správní poplatek Kč. Za ohlášení další živnosti nebo podání další žádosti o koncesi se vybírá 500 Kč. Pokud si pak podnikatel v rámci volné živnosti přibírá další obor, nevybírá se za to žádný správní poplatek. Pokud je ohlášeno více živností současně a podáno více žádostí o koncesi současně, poplatek se vybírá jen jednou. V případě splnění všech podmínek provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do pěti dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis s tím, že identifikační číslo společnosti bude přiděleno později rejstříkovým soudem. Přerušení a zánik živnosti Provozování živnosti může podnikatel přerušit na několik měsíců (například u sezónních prací) či na celé roky anebo úplně zrušit. Přerušení či zrušení živnosti nahlásí na kterémkoliv živnostenském úřadě, kde dostane potvrzení. Do osmi dnů to musí oznámit správě sociálního zabezpečení a svojí zdravotní pojišťovně. Pokud bude chtít během přerušení získat podporu v nezaměstnanosti, navštíví i úřad práce. Živnost lze znovu obnovit opět na živnostenském úřadě. Do osmi dnů změnu nahlásíme na správě sociálního zabezpečení a své zdravotní pojišťovně. Živnostenské oprávnění zaniká: smrtí podnikatele, nepokračují-li v provozování živnosti dědicové nebo správce dědictví, zánikem právnické osoby, uplynutím doby, na kterou bylo živnostenské oprávnění vydáno (v případě vydání na dobu určitou), výmazem zahraniční osoby nebo jejího předmětu podnikání z obchodního rejstříku, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění. Ten zruší živnostenské oprávnění v případě, že: podnikatel již nesplňuje podmínky pro provozování živnosti (není způsobilý k právním úkonům nebo bezúhonný), nastanou překážky v provozování živnosti, podnikatel o to požádá, podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, živnostenským zákonem nebo zvláštními právními předpisy. Živnostenský úřad může zrušit živnostenské oprávnění v případě, že: podnikatel neplní závazky vůči státu (zruší na návrh správy sociálního zabezpečení), podnikatel neprovozuje živnost déle než 4 roky, podnikatel neodstraní závady do 1 roku od uplynutí stanovené lhůty pro odstranění závady. 10

10 Zapamatujte si Na začátku každého podnikání by měl být dobrý nápad. Předpokladem podnikatelského úspěchu je reálná životaschopnost tohoto podnikatelského nápadu a jeho možné uplatnění na trhu. Sestavení podnikatelského plánu před začátkem podnikání pomůže začínajícímu podnikateli odhalit slabiny a silné stránky podnikatelského nápadu a často umožní předejít riziku možného neúspěchu. Před zahájením podnikání je nutné si sestavit zakladatelský rozpočet, který vyčíslí všechny výdaje spojené se samotným založením firmy, dále při zahájení a rozjezdu podnikání a nakonec při zajištění běžného chodu firmy. Důležitým rozhodnutím začínajícího podnikatele je volba právní formy podnikání. V České republice mohou lidé podnikat dvěma způsoby jako fyzická osoba nebo jako právnická osoba. Typy právních forem podnikání upravuje zákon č. 513/1991, obchodní zákoník, v druhé části a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, se pak zaměřuje na podnikatele provozující svou činnost na základě živnostenského oprávnění. Fyzická osoba může na základě živnostenského oprávnění, které prokazuje výpisem ze živnostenského rejstříku, provozovat živnost: ohlašovací (dále se dělí na řemeslnou, vázanou a volnou), či koncesovanou. Právnická osoba zapsaná do obchodního rejstříku podniká na území ČR jedním z následujících způsobů: společnost s ručením omezeným (s.r.o.), akciová společnost (a.s.), veřejná obchodní společnost (v.o.s.), komanditní společnost (k.s.), družstvo. Chce-li začínající podnikatel podnikat na základě živnostenského oprávnění, musí si především správně zvolit obor své živnosti. Zatímco na volnou živnost nepotřebujete kromě všeobecných podmínek (věk alespoň 18 let, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům a žádné dluhy vůči pojišťovnám či státu) splnit nic dalšího, u řemeslných a vázaných či u koncesovaných živností je potřeba mít i příslušné vzdělání či praxi. Zahájení podnikatelské činnosti na základě živnostenského oprávnění musí ohlásit živnostenskému úřadu (ohlašovací živnosti) nebo o ně požádat (koncesované živnosti). Ohlášení či podání žádosti o koncesi může podat prostřednictvím standardizovaného formuláře, tzv. jednotného registračního formuláře (JRF). Jednotný registrační formulář umožňuje ohlásit živnost, registrovat se na daň z příjmu fyzických osob, registrovat se na zdravotní pojištění, registrovat se na sociální pojištění. V případě splnění všech podmínek provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do pěti dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis ze živnostenského rejstříku. Test 1. Co je smyslem podnikatelského záměru? definování možností poskytovaných trhem, finančních potřeb podnikatele a očekávaných přínosů určení finančních potřeb podnikatele stanovení podmínek podnikání a rizik podnikání Správná odpověď: definování možností poskytovaných trhem, finančních potřeb podnikatele a očekávaných přínosů 2. Kdy je zahájeno podnikání u ohlašovací živnosti? po projednání živnostenského úřadu, schválení žádosti a odeslání povolení do 30 dnů dnem ohlášení a předložení všech náležitostí pouze na základě písemného podání žádosti a následného písemného vyrozumění do 3 pracovních dnů Správná odpověď: dnem ohlášení a předložení všech náležitostí 11

11 3. Jaké jsou základní podmínky k zahájení podnikání? dosažení věku 18 let, bezdlužnost vůči státu, právní způsobilost, bezúhonnost dosažení věku 21 let, bezdlužnost vůči bance, bezúhonnost bezdlužnost vůči státu, právní způsobilost, bezúhonnost Správná odpověď: dosažení věku 18 let, bezdlužnost vůči státu, právní způsobilost, bezúhonnost Informační zdroje SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. A KOL. Základy podnikání. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN VERBER, J., SRPOVÁ, J. A KOL. Podnikání malé a střední firmy. Praha:Grada Publishing, a.s., ISBN

12 3. Základní povinnosti podnikatele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Každý podnikatel, který chce provozovat podnikatelskou činnost, musí dodržovat určité povinnosti, které jsou stanoveny zákony či jinými právními přepisy. K podnikání patří i naplňování požadavků, které pro většinu podnikatelů nejsou populární vedení účetnictví, placení daní, příspěvků na sociální a zdravotní pojištění apod. Podnikatelé jsou nuceni sledovat a respektovat časté změny předpisů upravujících tyto činnosti. Kapitola vás seznámí se základními povinnostmi začínajícího podnikatele v oblasti vedení účetní evidence, placení daní, příspěvků na sociální a zdravotní pojištění apod. 3.1 Účetnictví a výkaznictví Zákon o účetnictví se vztahuje na účetní jednotky a pouze tyto účetní jednotky mají povinnost vést účetnictví (podvojné). Informace o tom, kdo je účetní jednotkou, je třeba hledat v platné úpravě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 1 Smyslem účetnictví je poskytnout pravdivé a věrné zobrazení o stavu pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. V současné době tvoří účetní závěrku (účetní výkazy) podnikatelů v podvojném účetnictví rozvaha (bilance), výkaz zisku a ztráty (výsledovka), příloha, může zahrnovat i přehled o peněžních tocích (cash flow) nebo přehled o změnách vlastního kapitálu. Z legislativní úpravy daně z příjmu vyplývají některé další požadavky pro vedení evidence o majetku a hospodaření podnikatelského subjektu. Za zmínku stojí ustanovení týkající se obsahu daňové evidence, vztahující se na poplatníky daně fyzické osoby, které nevedou účetnictví (podvojné) a daňové výdaje uplatňují ve skutečné vynaložené výši. Jedná se o podnikatele, kteří mají příjmy zejména ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, příjmy ze živností, příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů (např. advokáti, auditoři, daňoví poradci,...). Tyto subjekty musí vést údaje o příjmech a výdajích (v členění potřebném pro zajištění základu daně), majetku a závazcích. Daňová evidence stanoví povinnost archivace dokladů. Poplatník je povinen uschovávat daňovou evidenci za všechna zdaňovací období, pro která neskončila lhůta pro vyměření daně stanovené zákonem nebo zvláštním předpisem. Pro poplatníky, kteří povedou daňovou evidenci, je dále stanovena povinnost provádět inventarizaci. Podle zákona musí poplatník zjistit skutečný stav zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazků v jednom roce k poslednímu dni zdaňovacího období. O tomto zjištění provede zápis. 3.2 Daně v podnikání Daněmi a povinnostmi spojenými s jejich odvodem by se měl podnikatel začít zabývat již ve chvíli, kdy se rozhoduje o právní formě svých podnikatelských aktivit. Každá právní forma má svá daňová specifika v oblasti výše zdanění, typu daní, povinné registrace či vykazovaných povinností. Celý daňový systém České republiky je upraven soustavou zákonů 2 a obsahuje tyto daně: 1. přímé daně z příjmů o daň z příjmů fyzických osob o daň z příjmů právnických osob majetkové o daň z nemovitostí (daň ze staveb, daň z pozemků) o daň silniční o převodové daně (daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí) 1 2 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční. 13

13 2. nepřímé daně univerzální o daň z přidané hodnoty selektivní o spotřební daně daň z minerálních olejů daně z alkoholu (daň z piva, vína, lihu a lihovin) daň z cigaret a tabákových výrobků o daně ekologické daň ze zemního plynu a některých dalších plynů daň z pevných paliv daň z elektřiny Správa daní a poplatků Jak již bylo zmíněno, daňový systém ČR je tvořen soustavou zákonů upravujících jednotlivé daně 3. Právě v tomto předpise se podnikatel dozví, kde a jak by se měl registrovat, jak by měla probíhat případná daňová kontrola, jaká jsou jeho práva a povinnosti vůči správci daně a jaké sankce hrozí z neplnění těchto povinností. Základní povinností podnikatele je registrovat se u příslušného správce daně, sdělovat mu relevantní informace a případné změny. Podnikatel, který získá povolení k podnikání nebo zahájí jinou samostatnou výdělečnou činnost, je povinen podat do 30 dnů přihlášku k registraci u příslušného finančního úřadu. Podnikatel, který podniká na základě živnostenského oprávnění, splní tuto povinnost též tehdy, podá-li přihlášku nebo učiní-li oznámení na živnostenském úřadu. Podnikatel je povinen oznámit správci daně do třiceti dnů zřízení stálé provozovny a její umístění na území České republiky. Zpravidla třicet dnů před zrušením této stálé provozovny oznámí tuto skutečnost správci daně. Plátce daně je povinen podat přihlášku k registraci u správce daně nejpozději do patnácti dnů od vzniku povinnosti srážet daň nebo zálohy na ni nebo daň vybírat, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. Další povinností daňových subjektů je podávání daňových přiznání k jednotlivým druhům daní ve stanovených lhůtách. Zákon rozlišuje tři varianty daňových přiznání: řádné, opravné a dodatečné. Řádné daňové přiznání je takové, které je finančnímu úřadu odevzdáno ve stanovené lhůtě jako první. Pokud daňový subjekt po odevzdání řádného daňového přiznání zjistí nesrovnalosti ve vypočtené daňové povinnosti, a to ještě před uplynutím stanovené lhůty pro podání daňového přiznání, je povinen podat opravné daňové přiznání. Pokud již uplynula stanovená lhůta, bude podáno dodatečné daňové přiznání. Lhůty pro podání daňového přiznání lze prodloužit, pokud je daňové přiznání zpracováno daňovým poradcem nebo pokud má poplatník povinnost ověřit účetní závěrku auditorem. Správce daně však musí být o odkladu informován v neprodloužené lhůtě. S podáním daňového přiznání souvisí i další povinnost platit zjištěnou daň. Daň by měla být uhrazena ve lhůtě platné pro podání daňového přiznání. Správce daně může daň dodatečně doměřit, a to nejpozději do uplynutí tří let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání. Pokud by v tomto období proběhla daňová kontrola, lhůta pro doměření se prodlužuje, nejdéle však na 10 let. Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 4. Předmětem daně je jakékoli zvýšení majetku poplatníka, a to peněžní, ale i nepeněžní formou s přihlédnutím k případným nákladům vynaloženým na zabezpečení těchto příjmů. Dle daňových zákonů existuje také celá řada příjmů, které sice zvýší majetek poplatníka, ale přesto se z nich daň neodvádí jedná se o příjmy vyňaté ze zdanění a osvobozené od daně. Mezi vyňaté příjmy patří příjmy získané dědictvím, darováním (jsou předmětem jiné daně), příjmy získané v rámci restituce nebo poskytnuté úvěry a půjčky. Osvobozených příjmů je celá řada. 5 Jedná se o různé sociální dávky důchody, stipendia, nemocenské dávky, také sem patří příjmy z prodeje majetku nezahrnutého do obchodního majetku poplatníka, pokud splní časový test délky užívání majetku. Zdaňovací období (tj. doba, za kterou se daň stanoví) je jeden kalendářní rok (v některých případech hospodářský rok tedy 12 po sobě jdoucích měsíců). 3 Zastřešujícím právním předpisem je zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků Jsou upraveny v 4 zákona o daních z příjmů. 14

14 Základ daně může být stanoven dvěma způsoby, podle toho, jak pro daný typ příjmů stanoví zákon. Většina druhů příjmů tvoří tzv. celkový základ daně, kdy v průběhu zdaňovacího období se odvádějí pouze zálohy na daň z těchto příjmů, na konci zdaňovacího období se vyplní daňové přiznání, zjistí se celkový základ daně, který se upraví o přípustné odpočty snižující základ daně a vypočte se daň. Některé druhy příjmů tvoří tzv. samostatný základ daně a podléhají pak zdanění zvláštní sazbou daně srážkou u zdroje. Tyto příjmy se již neuvádějí do daňového přiznání a odvedená daň je konečná nejedná se o zálohu a není ji možné (až na malé výjimky) započíst či dostat od finančního úřadu zpět. Příjmy podléhající zdanění jsou rozděleny do pěti skupin, přičemž pro každou skupinu příjmů platí stanovená pravidla pro uplatnění výdajů prokazatelně vynaložených na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů. Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 6 Poplatníky daně z příjmu právnických osob lze členit dle různých aspektů. Nejčastěji je to účel, pro který byla právnická osoba založena, tzn. za účelem podnikání nebo za jiným účelem (nadace, veřejně prospěšné společnosti apod.). Předmětem daně z příjmů právnických osob u poplatníků založených za účelem podnikání jsou výnosy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem. Základem daně je výsledek hospodaření, který se podle zákona zvyšuje o částky, jež nelze zahrnout do daňově uznatelných nákladů, a snižuje se o částky, které nesprávně navýšily výnosy. Silniční daň Silniční daň upravuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční. 7 Předmětem daně jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v ČR, jsou-li používána nebo určena k podnikání. Nákladní vozidla (s celkovou hmotností 12 tun) jsou předmětem silniční daně bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání nebo ne. Zákon o silniční dani specifikuje i vozidla, která nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozená. Poplatníkem daně je fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem vozidla. Vymezení základu daně i sazby daně je třeba sledovat podle aktuální právní úpravy zákona o této dani. Poplatník platí zálohy na daň, které jsou splatné do 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Daňové přiznání je nutno podat nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období. Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 8 Daň z přidané hodnoty je daní nepřímou. Obecný princip fungování daně z přidané hodnoty je následující: osoba, která odvádí státu daň z přidané hodnoty, cenu všech svých prodejů (zboží, materiál, služby) zvýší o daň z přidané hodnoty, stanovenou obvykle procentní sazbou. Tuto vybranou daň odvede státu. Proto tuto daň nazýváme daní nepřímou plátce daně (osoba, která odvádí daň) není totožný s poplatníkem (osobou, která platí daň). Při nákupu zboží, výrobků nebo služeb platí daň z přidané hodnoty svému dodavateli, ovšem o tuto zaplacenou daň může snížit odvod vybrané daně z přidané hodnoty státu. Z uvedeného je zřejmé, že státu je plátcem daně z přidané hodnoty odváděna skutečně daň z přidané hodnoty, tedy ze zvýšení hodnoty nakoupeného zboží, výrobků a služeb, které plátce daně svou činností transformoval do zboží, výrobků a služeb o vyšší hodnotě. Novela zákona o DPH platná k rozlišuje následující daňové subjekty: Osoba povinná k dani se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku, jejíž obrat překročil za posledních 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku Kč, je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený limit. Osoba identifikovaná k dani je právnická osoba, která nebyla založena za účelem podnikání a neuskutečňuje ekonomické činnosti v tuzemsku, nebo osoba povinná k dani, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, pokud pořizuje zboží z jiného členského státu. Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě je osoba, které bylo přiděleno daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty v jiném z členských států. Zahraniční osoba je osoba, která nemá na území Evropského společenství sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, popř. místo pobytu či místo, kde se obvykle zdržuje. Daň z přidané hodnoty je splatná do 25 dnů po skončení zdaňovacího období to je měsíční, pokud podnikatel měl za předchozí rok obrat přes 10 milionů korun, pokud měl nižší obrat, je toto období čtvrtletní

15 3.3 Pojistné sociálního pojištění Vedle daní je nutné také odvádět povinné platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Veřejné zdravotní pojištění Účast v systému veřejného zdravotního pojištění 9 zakládá pojištěncům právo na plně či částečně hrazenou zdravotní péči na území České republiky a popř. také v zahraničí. Správní institucí veřejného zdravotního pojištění je zdravotní pojišťovna dle výběru pojištěnce. Až na malé výjimky musí být každá osoba s trvalým pobytem na území ČR či osoba, která nemá v ČR trvalý pobyt, ale je zaměstnána u zaměstnavatele se sídlem v ČR podle českých pracovněprávních předpisů, povinně účastna systému veřejného zdravotního pojištění tedy musí být evidována u vybrané zdravotní pojišťovny. Pro výpočet pojistného je důležité znát výši vyměřovacího základu, sazbu pojistného a rozhodné období, za které se pojistné počítá. Pojistné se stanoví jako součin sazby a vyměřovacího základu za rozhodné období. Rozhodné období je zpravidla měsíc, pouze u osob samostatně výdělečně činných je to kalendářní rok. Vyměřovací základ závisí na dosažených příjmech nebo je stanoven pevnou částkou. Kromě řádného placení pojistného mají osoby účastné veřejného zdravotního pojištění také oznamovací povinnost. Mezi základní patří: zaměstnavatel musí za své zaměstnance nahlásit vznik a ukončení pracovního poměru příslušným zdravotním pojišťovnám a pravidelně každý měsíc, nejpozději v den odvodu pojistného, posílat přehled o vyměřovacích základech a odvedeném pojistném, zaměstnanec by měl sdělit zaměstnavateli zdravotní pojišťovnu, u které je nahlášen, a průběžně jej informovat o případných změnách. Osoby samostatně výdělečně činné Na konci kalendářního roku se z podkladů účetní (daňové) evidence a z daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob stanoví skutečná výše pojistného na formuláři s názvem Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné za rok. Osoba samostatně výdělečně činná by měla do osmi dnů od vzniku skutečnosti informovat zdravotní pojišťovnu o zahájení, přerušení či ukončení podnikání, také by měla být hlášena každá změna sídla nebo místa podnikání, změna jména, bydliště apod. Pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Základní principy sociálního zabezpečení jsou obdobné jako u veřejného zdravotního pojištění, celková problematika je výrazně rozsáhlejší a je upravena obsáhlejší legislativou. Předmětem zájmu jsou v tomto případě platby pojistného na: důchodové pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nemocenské pojištění. Správou pojistného sociálního zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je pověřena Česká správa sociálního zabezpečení. Účast na sociálním zabezpečení není povinná pro všechny osoby trvale žijící v ČR, povinně účastny jsou pouze osoby v pracovněprávním poměru a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), přičemž z pravidla povinné účasti existují výjimky. Pro stanovení pojistného jsou opět rozhodující: sazba pojistného, vyměřovací základ a rozhodné období. Rozhodné období je stejné jako u zdravotního pojištění pro zaměstnance je to kalendářní měsíc, pro OSVČ kalendářní rok. Pojistné se stanoví jako součin příslušných sazeb a vyměřovacího základu. Osoby v pracovněprávním poměru Pokud se podnikatel stane zaměstnavatelem (tedy začne zaměstnávat osoby v pracovněprávním poměru, s výjimkou dohod o provedení práce nebo příležitostných zaměstnání), měl by tuto skutečnost oznámit správě sociálního zabezpečení příslušné podle bydliště podnikatele či případně sídla právnické osoby. Dále je třeba upozornit na evidenční povinnosti zaměstnavatele. Evidenční list se vede pro každého zaměstnance za jednotlivý kalendářní rok. Pro každý kalendářní rok se vede vždy nový evidenční list. Každoročně předá zaměstnavatel jeden stejnopis zaměstnanci, jeden předá příslušné správě sociálního zabezpečení a jeden stejnopis založí ve firmě. 9 Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 16

16 Zaměstnavatel je dále povinen vést evidenci o zaměstnancích tzv. mzdové listy, které obsahují: základní osobní informace o zaměstnanci, vznik a ukončení pracovněprávního poměru, příjem za jednotlivá období, jednotlivé složky započitatelného příjmu, odpracovanou dobu, neomluvené zameškané dny apod. Osoby samostatně výdělečně činné Podnikatel (OSVČ), který začal vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, musí tuto skutečnost nahlásit správě sociálního zabezpečení příslušné dle trvalého bydliště, a to do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž k zahájení došlo. OSVČ má povinnost podávat správě sociálního zabezpečení za každý rok podnikání předepsaný tiskopis s názvem Přehled o příjmech a výdajích OSVČ a dalších údajích za rok, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy mělo být podáno přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Přehled obsahuje údaje o příjmech a výdajích z podnikání, počtu měsíců podnikání, vyměřovacím základu, vypočteném pojistném a uhrazených zálohách. Stanoví se zde i výše měsíční zálohy na pojistné pro další období. Případný nedoplatek na pojistném je nutno uhradit do osmi dnů po podání Přehledu. Každou změnu (přerušení, ukončení podnikání, změna adresy, nástup do zaměstnání, pobírání důchodu, získání nového oprávnění k podnikání) je OSVČ povinna nahlásit nejpozději do osmého dne následujícího měsíce. Cvičný úkol Vyhledejte aktuální výši sazeb: a) DPFO, b) DPPO, c) zdravotního pojištění (pro zaměstnance i pro zaměstnavatele), d) sociálního pojištění (pro zaměstnance i pro zaměstnavatele). 3.4 Další povinnosti podnikatelů Zákonné pojištění zaměstnavatele Plný název tohoto pojištění je zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Účelem pojištění je zajistit zaměstnanci náhradu škody vzniklou při plnění pracovních úkolů. Správou tohoto pojištění je zákonem pověřena pojišťovna Kooperativa a.s., případně Česká pojišťovna a.s. Povinnost platit pojistné vzniká zaměstnavateli, zaměstnává-li alespoň jednoho zaměstnance. Za zaměstnance se pro účely tohoto pojištění nepovažují osoby pracující na základě dohody o provedení práce. Zaměstnavatel je povinen přihlásit se písemně, bez zbytečného odkladu u obvodní organizační jednotky pojišťovny příslušné podle jeho sídla nebo bydliště. Kromě této úvodní registrační povinnosti už zaměstnavatel žádné písemné ohlašovací povinnosti nemá, důležité je pravidelně a správně odvádět pojistné. Komerční pojištění pro podnikatele Vedle povinných plateb pojištění se může podnikatel na základě zvážení rizik své podnikatelské činnosti rozhodnout pro různé podoby nepovinného pojištění, které je poskytováno řadou pojišťoven na komerčním základě. Obecně je lze rozdělit do čtyř skupin: pojištění vztahující se k osobě podnikatele, případně k jeho zaměstnancům, pojištění na majetku určeném pro podnikání, pojištění rizik vyplývajících z činnosti podnikatele, pojištění motorových vozidel. Konkrétní podmínky uzavření jednotlivých pojistných smluv jsou zcela specifické pro jednotlivé druhy podnikatelových činností a samozřejmě také finančních možností. Mezi pojištění vztahující se k osobě podnikatele patří kapitálová životní pojištění, důchodová životní pojištění a úrazová pojištění. Relativně samostatnou skupinu tvoří cestovní připojištění podnikatelů, zaměstnanců, ale i soukromých osob. Tímto pojištěním lze eliminovat výrazné cenové rozdíly za poskytnutou lékařskou péči v zahraničí. Při služební či soukromé cestě do zahraničí je možné pojistit: léčebné výlohy, případně následky úrazu, zavazadla apod. Pojištění majetku určeného pro podnikání lze uskutečnit následovně: živelní pojištění, pojištění proti odcizení a vandalismu, pojištění elektroniky, pojištění skla, strojů. 17

17 Pojištění rizik vyplývajících z činnosti podnikatele, např. pojištění přepravy (vnitrostátní i zahraniční), pojištění pro případ přerušení nebo omezení provozu, pojištění stavebních a montážních rizik, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění pohledávek, pojištění právní ochrany apod. Pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou jiné právnické nebo fyzické osobě slouží k úhradě případné škody vzniklé jiné osobě na životě, zdraví či majetku v souvislosti s činností podnikatele. Pojištění profesní odpovědnosti je určeno k zmírnění důsledků případné ztráty na životě, zdraví, majetku nebo finanční újmy vzniklé chybou podnikatele a je v některých případech povinné ze zákona. Pojištění právní ochrany slouží k ochraně před nákladným soudním řízením (náklady na advokáty, znalecké posudky, soudní poplatky). Pro podnikatele mají zejména význam produkty zaměřené na právní ochranu podnikatelské činnosti (poškození zboží, propuštění zaměstnanců), majitelů motorových vozidel (nehody, spory s autoservisy, pojišťovnami), lékařů a lékárníků (spory s pojišťovnami, zaměstnanci) apod. Pojištění odpovědnosti za výrobek lze doporučit výrobcům, dovozcům a distributorům zejména v případech, kdy s užitím či spotřebou výrobku může dojít k újmě na zdraví či dokonce smrti nebo závažné škodě. Pojištění pohledávek může být sjednáno s cílem chránit podnikatele před rizikem platební neschopnosti či nevůle odběratele zaplatit. Pojištění motorových vozidel je vedeno jako samostatná skupina pojištění. Každé vozidlo musí mít s vybranou pojišťovnou sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Toto pojištění je ze zákona povinné, slouží k případnému uhrazení škody způsobené provozem vozidla na zdraví a životě poškozeného. Lze sjednat i uhrazení škody způsobené na majetku či ušlém zisku. Pojištění sjednává majitel vozidla. Motorová vozidla lze dále pojistit pro případ poškození, zničení nebo odcizení. Toto pojištění je dobrovolné. Podnikatelský účet Založení podnikatelského účtu se nepovažuje za podmínku nutnou pro existenci podnikatelské činnosti. Pokud zejména živnostník s ohledem na charakter podnikatelské činnosti přijímá platby v hotovosti, v hotovosti platí za dodávky, nezbytné bezhotovostní platby provádí pomocí poštovních poukázek či je skládá v pokladnách příslušných institucí, může se bez podnikatelského účtu obejít. Z praktického hlediska se však jeví užitečné si podnikatelský účet založit, jsou k tomu minimálně následující důvody: oddělení finančních transakcí týkajících se podnikání od finančních pohybů spojených se soukromými záležitostmi podnikatele či jeho rodiny, přehlednost finančních záležitostí není pouze užitečná pro podnikatele (návaznost na účetní evidenci, daňové povinnosti), ale i pro případnou kontrolu ze strany finančních úřadů je třeba jednoznačně doložit charakter peněžních toků, pro účely případných žádostí o bankovní úvěry je třeba bance doložit dopad podnikatelských aktivit do firemních financí a pohyby na účtu jsou k tomu jedním z vhodných prostředků, finanční transakce nad 15 tis. EUR mohou být realizovány pouze bezhotovostně, k čemuž je nezbytná existence bankovních (nejlépe podnikatelských) účtů. Vedení podnikatelského účtu nabízí většina bank, pro volbu mezi nimi by měl podnikatel zvážit: poplatky za zřízení účtu (popř. i zrušení, pokud by nebyl se službami banky spokojen), požadavky na počáteční vklad na účtu, měsíční poplatky za vedení účtu, případné poplatky za komunikace s účtem prostřednictvím mobilu či internetu, poplatky za bankovní transakce, zasílání výpisů z účtu, úročení účtu, případně sankce za minusový zůstatek na účtu apod. Zapamatujte si Každý podnikatel musí dodržovat určité povinnosti, které jsou stanoveny zákony či jinými právními předpisy a je nucen sledovat a respektovat veškeré změny těchto zákonů a předpisů. Základní povinností podnikatele je vést účetnictví, jehož smyslem je poskytnout pravdivé a věrné zobrazení o stavu pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Další povinností podnikatele je placení daní. Celý daňový systém ČR je upraven soustavou zákonů a obsahuje jak přímé, tak i nepřímé daně - především daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, silniční daň a daň z přidané hodnoty. Vedle daní je nutné také odvádět povinné platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pokud zaměstnavatel zaměstná alespoň jednoho zaměstnance, vzniká mu další povinnost, a to pravidelně odvádět pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Vedle povinných plateb pojištění se podnikatel může rozhodnout i pro různé podoby nepovinného pojištění pojištění vztahující se k osobě podnikatele, cestovní pojištění, pojištění majetku, pojištění rizik vyplývajících z činnosti podnikatele, pojištění motorových vozidel apod. 18

18 Test 1. Které daně nejvýznamněji ovlivňují podnikatelskou činnost? silniční, dědická, DPH DPFO, DPPO, DPH, silniční spotřební, silniční, dědická Správná odpověď: DPFO, DPPO, DPH, silniční 2. Co je podstatou silniční daně? zdanění všech motorových vozidel zdanění motorových vozidel využívajících silnice 1. a 2. třídy a dálnice zdanění silničních motorových a přípojných vozidel označených RPZ a sloužících k podnikání Správná odpověď: zdanění silničních motorových a přípojných vozidel označených RPZ a sloužících k podnikání 3. Jaká jsou daňová období u DPH? roční, měsíční, čtvrtletní roční a pololetní pololetní a čtvrtletní Správná odpověď: roční, měsíční, čtvrtletní 4. Co je podstatou zdravotního pojištění? úhrada veškeré zdravotní péče proplacení nemocenské zajištění základní zdravotní péče a lékařských vyšetření Správná odpověď: zajištění základní zdravotní péče a lékařských vyšetření Informační zdroje SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. A KOL. Základy podnikání. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN VERBER, J., SRPOVÁ, J. A KOL. Podnikání malé a střední firmy. Praha:Grada Publishing, a.s., ISBN Hospodářská komora ČR, Příručka pro podnikání v roce

19 4. Podpůrné programy pro začínající podnikatele Podnikatelé by se měli orientovat v rychle se měnícím podnikatelském prostředí a získávat aktuální informace o jeho vývoji. Jak začínající podnikatel, tak podnikatel již existující by se měli zajímat o možnosti, které podnikatelům nabízejí různé organizace. Kapitola Vám poskytne základní přehled subjektů poskytujících služby podnikatelům, představí Vám základní evropské programy pro podnikatele a nabídne seznam užitečných odkazů, které můžete při své práci kariérového poradce v oblasti podnikání využít. 4.1 Subjekty poskytující služby podnikatelům Subjekty, které nabízejí podnikatelům informační, materiální či finanční podporu, můžeme rozdělit do čtyř skupin: 1. vládní organizace 2. nevládní organizace 3. komerční subjekty 4. finanční instituce pro podporu podnikání 1. Vládní organizace Řada podpůrných programů pro malé a střední podnikatele je poskytována prostřednictvím programů schválených vládou ČR. Především se jedná o programy Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO), které vytvořilo řadu institucí pro poskytování poradenských služeb malým a středním podnikatelům. Z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) jsou iniciovány programy pro podporu příslušných regionů (převážně formou přeshraniční spolupráce). Czechinvest Organizace zřízená MPO jako agentura pro podporu podnikání a investic, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. CzechInvest propaguje Českou republiku v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro umisťování mobilních investic, je výhradní organizací, která smí nadřízeným orgánům předkládat žádosti o investiční pobídky, a podporuje české firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelských řetězců nadnárodních společností. Prostřednictvím svých služeb a rozvojových programů tak CzechInvest přispívá k rozvoji domácích firem, českých a zahraničních investorů i celkového podnikatelského prostředí. Agentura CzechInvest spravuje síť třinácti regionálních kanceláří ve všech krajských městech. Regionální kanceláře agentury CzechInvest poskytují informace o službách agentury a možnostech podpory podnikání ze strukturálních fondů EU, pomáhají firmám, které mají zájem realizovat svou investici v daném regionu a spolupracují se zástupci místní správy a samosprávy, školami a dalšími regionálními institucemi při hledání příležitostí rozvoje podnikatelského prostředí regionu. Czechtrade Organizace zřízená MPO jako agentura na podporu obchodu. Czechtrade podporuje především malé a střední firmy při jejich obchodních aktivitách na zahraničních trzích. Agentura se zaměřuje na získávání informací o zahraničních trzích a s tím související poskytované služby zahraničních kanceláří této organizace. Ty pomohou klienty provést úskalími zahraničních obchodních případů po celou dobu jejich trvání, a to přes vyhledávání potenciálního partnera ze zahraničí až po možnost účasti nebo zastupování při jednání a přípravě konkrétních kontaktů. Národní asociace pro rozvoj podnikání, Regionální poradenská a informační centra, Podnikatelská inovační centra Národní asociace pro rozvoj podnikání (NARP) koordinuje činnost Regionálních poradenských a informačních center (RPIC), která podporují aktivity malých a středních podnikatelů v ČR formou poradenských, vzdělávacích a organizačních aktivit. Regionální poradenská a informační centra (RPIC) poskytují pro MSP bezplatné úvodní konzultace a cenově zvýhodněné služby podnikatelského poradenství, pomoc při vytváření podnikatelských plánů a realizačních projektů, zprostředkování bankovních úvěrů, vytváření nových pracovních míst, poskytují informace o dalších možných programových podporách a podporách regionu, organizují vzdělávací semináře pro podnikatele apod. RPIC poskytují služby buď bezplatně, nebo za snížené sazby. Podnikatelská inovační centra (BIC) jsou zaměřena na podnikatelské, technické a technologické poradenství, transfer technologií ze zahraničí a na realizaci výsledků výzkumů a vývoje s využitím možností Evropské sítě podnikatelských a inovačních center. Enterprise Europe Network Celoevropská síť zaměřená na poskytování podpůrných služeb a informací pro rozvoj inovačního podnikání. Síť poskytuje legislativní poradenství, vyhledává vhodné obchodní a technologické partnery a podporuje účast malých a středních firem v programech Evropské unie. 20

20 BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz) Informační portál, který nabízí informace o podnikání a jeho podpoře. Začínající podnikatelé zde mohou najít řadu informací ve formě návodů pro řešení běžných životních situací podnikatele. Portál nabízí elektronické formuláře, které je možné vyplnit na počítači a vyřídit on-line (odeslat sítí na úřad), informace o podporách podnikatelů (databáze dotací z evropských fondů a ze státního rozpočtu ČR, podpory poskytované kraji a dalšími subjekty). Pro zkušené exportéry a podniky s exportním potenciálem jsou zde určeny zastřešující informace o možnostech, novinkách, akcích a konkrétních obchodních příležitostech ze zahraničních trhů soustředěné z mnoha zdrojů státní i soukromé sféry. Portál také obsahuje podrobný přehled domácích i zahraničních veletrhů, seminářů, konferencí či obchodních misí. 2. Nevládní organizace Hospodářská komora ČR (HK ČR) Hospodářská komora je subjektem zastupujícím podnikatelskou veřejnost v České republice. Chrání zájmy svých členů malých, středních a velkých podniků sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Hlavním posláním Hospodářské komory ČR je podpora podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví, prosazování a ochrana zájmů a zajišťování potřeb členů komory. Hospodářská komora České republiky šíří znalosti a informace o hospodářství, ekonomických podmínkách a právních předpisech týkajících se podnikatelských aktivit, jakož i hospodářských styků se zahraničím. Poskytuje své členské základně i podnikatelské veřejnosti poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, organizuje v rámci své působnosti vzdělávací činnost, spolupracuje s orgány státní správy a místních samospráv, zabezpečuje propagaci a šíření informací o podnikatelské činnosti svých členů, zřizuje v rámci své působnosti zařízení s institucemi na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace. Komory jsou zastoupeny téměř ve všech okresech ČR. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky. Členům poskytuje především Informační servis cíleně zaměřený na segment malých a středních firem novinky z oblasti bankovních produktů, marketingu, vzdělávání, podpory exportu, statistiky, legislativy apod. V rámci spolupráce AMSP ČR s významnými společnostmi nabízí svým členům zvýhodněné balíčky produktů a služeb. Posláním AMSP ČR je radit svým členům při zakládání a rozvoji jejich firmy, informovat o možnostech spolupráce v rámci EU a poskytovat pomoc a konzultace při výběru vhodných projektů. Unie malých a středních podniků ČR (SME Union) Oficiální zástupce českých malých a středních podniků při Evropské unii, zejména při Evropském parlamentu. Cílem unie je společně s českými podnikatelskými sdruženími vytvářet tlak na zlepšení podnikatelských podmínek u českých i evropských veřejných činitelů. Prostřednictvím Unie malých a středních podniků ČR mohou podnikatelská sdružení společně komunikovat s evropskými orgány. V rámci své činnosti se unie aktivně zasazuje o podporu svobodného podnikání, odstraňování byrokratických překážek bránících hospodářskému rozvoji a ochranu hospodářské soutěže v ČR a Evropské unii. Asociace inovačního podnikání ČR (AIP ČR) Nevládní organizace pro oblast inovačního podnikání, transferu technologií a vědeckotechnických parků. Inovační podnikání je zaměřeno zejména na vývoj technicky nového produktu a jeho úspěšné zavedení na trh. AIP ČR vytváří a zpřístupňuje inovační infrastruktury konečným uživatelům, tedy inovačním firmám, zajišťuje koordinaci činností jednotlivých subjektů působících v oblasti inovačního podnikání a vzájemný přenos poznatků a zkušeností. Společnost vědeckotechnických parků ČR (SVTP ČR) Dobrovolné sdružení právnických a fyzických osob, jehož cílem je vytváření předpokladů pro přípravu a provoz vědeckotechnických parků. Hlavním úkolem SVTP ČR je získávat pro záměry přípravy a provozu vědeckotechnických parků, technologických parků, podnikatelských a inovačních center instituce a osobnosti včetně členů vlády a poslanců, představitele vysokých škol, pracovišť AV ČR, výzkumných ústavů, průmyslu, podnikatelů, svazů měst a obcí, obchodních komor, bank atd. Iniciovat legislativní a organizační předpoklady pro budování těchto parků, zakládání a rozvoj malých inovačních firem, pečovat o kvalitu jejich obsahového zaměření a tím se podílet na zajišťování rozvoje národního hospodářství. 21

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška

Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška Živnostenský zákon (zákon 455/1991 Sb., v platném znění) 2 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Rádce (nejen pro začínající) podnikatele

Rádce (nejen pro začínající) podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu Rádce (nejen pro začínající) podnikatele Publikováno: 1.7.2008 Autor: sekce 04000 OBSAH 1. Úvod 2. Vstup do podnikání - fyzická osoba 2.1. Funkce CRM 2.2. Získání živnostenského

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem

Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem Založení s.r.o. Prvotní potřebné informace: 1) Jak se bude společnost jmenovat? 2) Kde bude mít sídlo (adresu podnikání)? 3) Jaký bude předmět podnikání?

Více

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk 1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk Klíčová slova Podnikání, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, fyzická osoba, právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel,

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Rádce (nejen pro začínající) podnikatele

Rádce (nejen pro začínající) podnikatele Page 1 of 8 Ministerstvo průmyslu a obchodu Rádce (nejen pro začínající) podnikatele Publikováno: 5.1.2011 Autor: sekce 04000 OBSAH 1. Úvod 2. Vstup do podnikání - fyzická osoba 2.1. Funkce CRM 2.2. Získání

Více

základ daně = příjmy výdaje

základ daně = příjmy výdaje VÉST ÚČETNICTVÍ, DAŇOVOU EVIDENCI ČI ZVOLIT PAUŠÁL? Každá fyzická i právnická osoba musí povinně platit daň z příjmů. Fyzické osoby, které jsou živnostníky či vykonávají některá z tzv. svobodných povolání

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné 1. přednáška 1FU311 Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podnikání Je vymezeno v 2 obchodního zákoníku Soustavná činnost Prováděná samostatně podnikatelem Vlastním jménem

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva.

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva. Otázka: Živnostenské právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): marky = Soubor právních předpisů o živnostenském podnikání (objektivní právo), jednak oprávnění k provozování živnosti, náleží osobě,

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Management podniku - VŽ 1 Znalosti vztahující se k podnikání patří k základním právním a ekonomickým znalostem občana České republiky. Téměř každý občan je buď podnikatelem

Více

Šablona životních situací MPO MS Word

Šablona životních situací MPO MS Word 1. 2. 3. Ohlášení vázané živnosti pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) 4. Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb. v platném znění) provozování

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

základ daně = příjmy výdaje

základ daně = příjmy výdaje VÉST ÚČETNICTVÍ, DAŇOVOU EVIDENCI ČI ZVOLIT PAUŠÁL? Každá fyzická i právnická osoba musí povinně platit daň z příjmů. Fyzické osoby, které jsou živnostníky či vykonávají některá z tzv. svobodných povolání

Více

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou 03. Pojmenování (název) životní situace Hlášení živnosti volné, řemeslných a vázaných dle 9 odst.a) živnostenského zákona, tzv. živností ohlašovacích 4. Základní

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11)

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11) Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11) Obsah bloku Daně a zdanění Systém daní DPH DPFO Zdanění živnostníků, paušály DPPO Zdanění firem Odvody sociálního a zdravotního pojištění Úkolový

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA 10JedRegFormFO2info.pdf ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA o) Vyplní osoba, které již bylo identifikační číslo přiděleno. p) Vyplní pouze

Více

Miniškola podnikání. Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013

Miniškola podnikání. Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013 Miniškola podnikání Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013 Podnikání Podnikání je činnost, kterou vykonává podnikatel soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

PODMÍNKY PRO ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI

PODMÍNKY PRO ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Doklady prokazující odbornou způsobilost (uvedené výše) mohou být nahrazeny doklady o:

Doklady prokazující odbornou způsobilost (uvedené výše) mohou být nahrazeny doklady o: Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce 4. Základní informace k životní situaci Živnostenský zákon umožňuje podnikateli provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Živnostenské podnikání

Živnostenské podnikání Živnostenské podnikání (správně-právní režim) II. část Právnická fakulta MU Brno říjen 2011 zpracoval: Petr Průcha Druhy živností - živnosti ohlašovací, - živnost volná (příloha č. 4) - živnosti řemeslné

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoby)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoby) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoby) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová

POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová Podnikající fyzická osoba (P FO) je po zahájení živnosti ve vztahu k FÚ povinna podat

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Scénář: Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Úkolem bylo přezkoumat, jaké předpoklady jsou nutné k tomu, aby si německý řeznický mistr mohl otevřít pobočku v České republice.

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 ŽIVNOSTI Doplň chybějící údaje a příklady podle zadání na konci pracovního listu: ŽIVNOST soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoby)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoby) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoby) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

A. Identifikační údaje žadatele, právní forma a předmět podnikání nebo činnosti: Název žadatele 1) : Ulice: Č. p.: Č. orient.

A. Identifikační údaje žadatele, právní forma a předmět podnikání nebo činnosti: Název žadatele 1) : Ulice: Č. p.: Č. orient. Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM provozní náklady Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa 76 zákona č. 435/2004 Sb.,

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

DANĚ základ pro praxi

DANĚ základ pro praxi Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR www.sluzbyapodnikani.cz DANĚ základ pro praxi Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017 (MB) 1 I. Úvod DANĚ ZÁKLAD PRO PRAXI Daň

Více

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_17_ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu.

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu. Luboš Černý daně přímé -daň zpříjmů fyzických a právnických osob -daň z nemovitostí -daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daně nepřímé -daň z přidané hodnoty -spotřební daně -ekologické daně Správa

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání CESKÁ REPUBLIKA Rámcové podmínky pro podnikání Karlovy Vary 31.5.2005 Podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním upravuje zákon c.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (10)

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (10) Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (10) Obsah bloku Daně a zdanění Systém daní DPH DPFO Zdanění živnostníků, paušály DPPO Zdanění firem Odvody sociálního a zdravotního pojištění Úkolový

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá? Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti?

Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá? Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti? Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více