Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006"

Transkript

1 Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/ Kapitálové zdroje.

2 1. Úvod Za významný faktor ekonomického růstu jsou považovány malé a střední podniky. Významnou předností je jejich aktivní účast v inovačním procesu a vyplňování okrajových oblastí trhu, které nejsou předmětem zájmu větších podniků. S podnikáním malých a středních podniků je spojena i řada negativ. Hlavní nevýhodou je menší okruh možností při financování rozvoje podniku. Malé firmy nemohou oproti velkým podnikům využívat výhod hromadné výroby, potýkají se s nedostatkem prostředků na vývoj a s nižším stupněm technického rozvoje. Zabezpečení rozvoje a prosperity je pro podnik malé a střední velikosti v náročných podmínkách tržní ekonomiky těžké. Nezbytným předpokladem pro růst podniku je dobře zpracovaná finanční a investiční strategie podniku. Každý podnik se musí neustále rozhodovat o potřebě struktury hmotného a nehmotného majetku a zdrojích, prostřednictvím kterých bude tyto potřeby financovat. Finanční management neustále rozhoduje o výhodách a nevýhodách zamýšlených investic a zvažuje náklady na kapitálové zajištění. Jedná se o neustálý rozhodovací proces v podniku. 1.1 Faktory ovlivňující nároky na počáteční kapitál Založení malé firmy vyžaduje finanční prostředky, přičemž mezi rozhodující činitele, určující nároky na počáteční kapitál, patří zejména: Specializace malé firmy. Jiné požadavky na počáteční kapitál má výrobní firma, která potřebuje kromě přiměřených prostor na podnikání také stroje, zařízení a materiál, a jiné požadavky má firma poskytující služby. Podle specializace firmy je důležité zohlednit dobu potřebnou na překlenutí časového rozdílu mezi příjmy a výdaji, neboť podle zlatého bilančního pravidla by měl být dlouhodobý majetek financován z dlouhodobých zdrojů, naopak krátkodobý majetek by měl být financován z krátkodobých zdrojů. Příklad: Pan Pekárek podniká je pekař. Dlouhodobé a stabilní zdroje použije na dlouhodobý majetek (pekárna a její vybavení, auta, kancelářské vybavení), oběžný majetek (materiál, suroviny na pečení, drobný majetek) se bude snažit udržovat ve výši krátkodobých závazků. Forma podnikání. Jiné požadavky na počáteční kapitál má podnikání samostatné fyzické osoby, která podniká podle živnostenského zákona a nemá určenou výši zapisovaného základního

3 kapitálu. Podstatně vyšší požadavky na počáteční kapitál mají kapitálové společnosti, kdy se musí brát v úvahu podle obchodního zákoníku stanovená výše základního kapitálu. Příklad: Pokud by pan Pekárek chtěl podnikat jako samostatná fyzická osoba, nic mu nebrání začít podnikat nejprve s malým kapitálem (pouze Kč na koupi výkonnější trouby) a další expanzi financovat z postupně tvořeného zisku. Pokud by chtěl podnikat například v rámci nově založené a. s., musel by do ní vložit minimálně předepsaný základní kapitál ve výši 2 mil. Kč. Pozn. k nové legislativě: novelizace civilního práva předpokládá od možnost založení s.r.o. se základním kapitálem ve výši 1 Kč. Umístění firmy Vysoké požadavky na počáteční kapitál má podnik v centru velkého města. Podstatně nižší ceny jsou v regionech, kde je nižší spotřebitelská poptávka a nižší jsou také ceny vstupů. Cíle podnikání. Podstatně vyšší nároky na počáteční kapitál má malá firma, která se chce rychle rozšiřovat. Naopak nižší nároky má podnikatel, který nemá zájem o další rozvoj firmy. V návaznosti na cíl podnikání si každá firma, i malá, zpracovává zakladatelský rozpočet. Úvahy při sestavování rozpočtu se opírají o vyčíslení příjmů a výdajů (nákladů a výnosů) v rámci zvoleného období. 1 1 SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání Teoretické poznatky, příklady z praxe českých podnikatelů. Grada Publishing, a. s ISBN s

4 2. Rozdělení kapitálu v rozvaze společnosti 2.1 Účetní závěrka a její části Každý podnikatel i každá obchodní společnost potřebují mít přehled o svých finančních záležitostech aby znali svou finanční kondici, úspěšnost svého podnikání či dostatek zdrojů na další rozvoj. I kvůli tomu podnikatelé vedou účetnictví (dříve nazývané podvojné ) nebo zjednodušenou daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví ). V České republice se účetnictví vede podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro podnikatele je též důležitá prováděcí vyhláška č. 500/2002 Sb. k vedení účetnictví. V rámci účetnictví se pravidelně (prakticky nejméně jednou za rok) sestavuje účetní závěrka obsahující nejméně trojici dokumentů: rozvahu, výkaz zisku a ztráty (známý pod názvem výsledovka ) a přílohu. Dále může účetní závěrka obsahovat i výkaz o peněžních tocích (cash flow) a výkaz o změnách vlastního kapitálu větší podnikatelé mají povinnost uvádět i tyto části Stručné představení jednotlivých částí účetní závěrky Rozvaha vypovídá o finanční situaci podniku, a to v den, ke kterému je sestavena. Jedná se o statický dokument, z nějž nelze poznat minulý či budoucí vývoj podniku (vývoj jednotlivých položek lze analyzovat porovnáváním rozvah sestavených k různým okamžikům). Rozvaha poskytuje přehled o majetku společnosti a zdrojích, které byly na pořízení tohoto majetku použity. Souhrn majetku společnosti se označuje jako aktiva, souhrn zdrojů jako pasiva. Jako příklad aktiv můžeme uvést nemovitosti, inventář nebo software podniku (tedy majetek), ale i pohledávky vzniklé z obchodních vztahů nebo námi poskytnuté zálohy (tedy nároky na plnění, které se nedají zcela považovat za majetek). Z pasiv rozeznáme, jaké byly na aktiva použity zdroje, nebo také kdo má vůči nám nároky na plnění. Souhrn aktiv se logicky vždy musí rovnat souhrnu pasiv, neboť podnik musí všechny položky aktiv za něco pořídit. Příklad: Pan Pekárek by si rád zjistil, jakou výši dluhů měl ke konci uplynulého roku. Tento údaj najde právě jen a pouze v rozvaze. Výsledovka je na rozdíl od rozvahy výkazem tokovým. Zobrazuje operace, které mají vliv na výsledek hospodaření podniku, uskutečněné během určitého časového období, nejčastěji jednoho roku. Operace mohou být dvojí povahy buď výsledek hospodaření zvyšují (výnosy), nebo snižují (náklady). Mezi výnosy nejčastěji nalezneme tržby za prodej zboží a výrobků, pravidelnými náklady

5 jsou pak mzdy, materiál, administrativní náklady nebo odpisy (náklady opotřebení některých aktiv). Výsledek hospodaření jako rozdíl mezi výnosy a náklady potom vstupuje do rozvahy na stranu pasiv jako výsledek hospodaření je to jeden ze zdrojů, který podnik získává k pořizování dalších aktiv. Příklad: Pokud bude chtít pan Pekárek zjistit, kolik bylo v loňském roce utraceno za energie v jeho podnikání, zjistí tento údaj právě z výsledovky. Příloha je dokument, který má za úkol vysvětlit a doplnit informace uvedené v rozvaze a výsledovce. Bez těchto informací by nebylo možné rozvahu a výsledovku spolehlivě interpretovat. Podnikatel v příloze musí uvést například účetní metody, které použil, metody odpisování jednotlivých aktiv a další komentáře.

6 2.2 Rozvaha Rozvaha je výkaz, který je nejčastěji zkoumán za účelem zjištění finanční situace podniku. Představme si blíže jednotlivé její položky a základní pravidla orientace v rozvaze. Aktiva celkem Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení Vlastní kapitál Pasiva celkem Základní kapitál Kapitálové fondy Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (tzv. fondy ze zisku) Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Cizí kapitál Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci Časové rozlišení Aktiva V předchozí tabulce je zobrazena struktura rozvahy. Majetek společnosti (v rozvaze nazývaný aktiva) je podle doby použitelnosti členěn na dlouhodobý a krátkodobý (nebo také oběžný). Aktiva jsou tedy to, co společnost vlastní. 2 Hlavním kritériem pro řazení aktiv by měla být jejich likvidita. Likvidita je schopnost jednotlivých aktiv přeměnit se v co nejrychlejším čase na peníze. Čím menší likviditu má aktivum (tedy čím déle trvá přeměnit ho bez větších ztrát na peníze), tím je jeho držení pro podnik rizikovější v případě problémů s úhradou splatných dluhů lze vysoce likvidní aktiva prodat a utržené peníze použít na úhradu dluhů. 2 BERGMANOVÁ K., KNIGHT J.: Finanční inteligence pro manažery. Computer Press, Brno: První vydání. ISBN s.75.

7 Na první místo v aktivech se vyčleňují pohledávky za upsaný základní kapitál. Tato položka se uplatní pouze při upisování základního kapitálu, případně při jeho zvyšování. Proces upisování základního kapitálu upravuje v Česku obchodní zákoník. Umístění této položky na první místo v aktivech je z větší části nesmyslné zdaleka to není nejméně likvidní položka v aktivech. Za pohledávkami za upsaný základní kapitál se nachází dlouhodobá aktiva, kritériem je doba použitelnosti delší než 1 rok, případně jeden výrobní cyklus. Mezi ně bude patřit například nemovitost, inventář kanceláří (dlouhodobý hmotný majetek), nakoupený software či licence (dlouhodobý nehmotný majetek), ale i některé dluhopisy nebo akcie (dlouhodobý finanční majetek). Odpisy majetku, daňové předpisy Pořízení dlouhodobého majetku není účtováno jako náklad. Náklady jsou účtovány až během používání tohoto majetku prostřednictvím odpisů pořizovací cena se do nákladů rozpouští postupně tak, aby byla každý rok její část přiřazena výnosům v odpovídajícím poměru. Stanovení výše odpisů je úkolem podniku, nejčastěji se volí lineární odpisování ( každý rok stejně ) nebo výkonové odepisování (životnost se stanoví ve vyrobených kusech, příp. hodinách provozu podle skutečného výkonu se odepíše příslušná část pořizovací ceny). Příklad: Pan Pekárek se rozhodne odepisovat pekárnu za 2 miliony Kč lineárně po dobu její 5leté životnosti každý rok tedy odepíše do nákladů 400 tisíc Kč. Kdyby chtěl pan Pekárek odepisovat pekárnu přesněji, zjistil by si její životnost ve výrobních cyklech (např. pekárna je schopna za svůj život upéct várek) podle skutečně vyrobených várek by pan Pekárek každý rok odepsal poměrnou část do nákladů. Účetní odpisy a pravidla jejich tvorby se často zaměňují s tzv. daňovými odpisy. Zákon o dani z příjmů totiž stanovuje vlastní pravidla pro zařazení jednotlivých věcí do kategorie například dlouhodobého hmotného majetku. Pouze tento majetek lze pak odepisovat podle stanovených pravidel tak, aby byly odpisy daňově uznatelným nákladem. Jedním z nejznámějších daňových pravidel jsou minimální ceny dlouhodobého majetku Kč pro samostatné movité věci, Kč pro nehmotný majetek. Uživatelé toto pravidlo mají za závazné i v oblasti účetnictví, což není správné v rámci finančního účetnictví si podnik může sám stanovit vlastní hranici pro zařazení do této kategorie i způsob odpisů.

8 Většina podniků si však vedení účetnictví ulehčuje tím, že následuje pravidla daňového účetnictví, čímž se účetní údaje zkreslují. Kritéria, volba odepisování a další podstatné údaje se uvádějí v příloze k účetní závěrce, proto je nezbytné ji před analýzou samotných účetních výkazů podrobně prozkoumat. Oběžná aktiva Zjednodušeně řečeno, do oběžných aktiv se zařazují veškerá aktiva, která nesplní kritéria pro zařazení do dlouhodobých aktiv nesplní delší dobu použitelnosti nebo minimální výši pořizovací ceny. Typickou položkou oběžných aktiv jsou zásoby (materiál používaný ve výrobě, nedokončené i dokončené výrobky nebo zboží připravené k předprodeji). Dále lze v každém podniku očekávat krátkodobý finanční majetek (peníze, běžné účty, směnky) stejně jako pohledávky za odběrateli. Do kategorie oběžných aktiv české předpisy neřadí jen krátkodobé pohledávky, ale i pohledávky dlouhodobé, které mají splatnost delší než jeden rok, na to je třeba při finanční analýze dát pozor a zařadit je správně Pasiva Za pasiva označujeme všechny zdroje, kterých bylo použito na pořízení aktiv. Obrazně řečeno, na celý podnik lze účetně nahlížet ve dvou rovinách: z jakých položek se skládá (aktiva) a kde jsme na něj vzali kapitál (pasiva). Pasiva tedy ukazují, jakých zdrojů ke svému financování podnik používá, ke komu má v dané chvíli závazky. Z hlediska zdroje kapitálu lze pasiva rozčlenit na dvě velké skupiny vlastní kapitál a cizí kapitál. Vlastní kapitál Vlastní kapitál zahrnuje všechny zdroje, které nemají splatnost (jednoduše řečeno, není povinnost je nikomu vracet). Kromě základního kapitálu, který vnesli společníci při založení společnosti, se ve vlastním kapitálu kumuluje také dosažený výsledek hospodařený za minulá léta ten může být (zcela nebo zčásti) za splnění podmínek rozdělen společníkům v podobě dividend.

9 Cizí kapitál Cizí kapitál zahrnuje všechny zdroje krytí, které mají omezenou, konečnou dobu použitelnosti (splatnosti) po určité době je nutné cizí zdroje splatit a nahradit je případně jinými, v opačném případě se sníží bilanční suma rozvahy (součet všech aktiv, který se musí rovnat i součtu všech pasiv). Pan Pekárek svému dodavateli mouky nezaplatil za dodávku ihned, zboží bylo dodáno na fakturu. Panu Pekárkovi tak naroste cizí kapitál o odpovídající výši obchodního úvěru, o stejnou sumu narostla položka materiál v oběžných aktivech (mouka na skladě). Nárůst zásob je tak kryt závazkem z obchodního styku. Podobnou povahu jako obchodní úvěr mají v pasivech bankovní úvěry a výpomoci. Naběhlý úrok z úvěru není pasivem, neboť neslouží jako zdroj krytí, je považován za náklad na získání bankovního úvěru. V pasivech tak bude pouze vypůjčená jistina bez úroku, která se bude postupně snižovat s přibližující se splatností úvěru. Na první místo v rámci cizího kapitálu se umisťují rezervy, jejichž význam v rámci rozvahy je potřeba odlišit od běžně chápaného významu tohoto slova. Rezerva v účetnictví je vyčíslení pravděpodobného budoucího závazku, o němž se ještě neví, zda vůbec nastane a v jaké výši. Vznik rezervy je považován za náklad a snižuje tedy výsledek hospodaření. Příklad: Podnik prodává jízdní kola. Ze své zkušenosti podnikatel ví, že určitý počet zákazníků nárokuje záruční opravy, jejichž provedení stojí v průměru 10 % kupní ceny kola. Podnik za každé prodané jízdní kolo vytvoří rezervu ve výši 10 % kupní ceny kola a zároveň ji zaúčtuje jako náklad. Pokud zákazník bude požadovat záruční opravu, zdrojem na zaplacení této opravy bude vytvořená rezerva. Pakliže po uplynutí záruční doby nebudou záruční opravy v předpokládané výši požadovány, rezerva se zruší zrcadlově se oproti tomu zaznamená snížení nákladů.

10 2.3 Poměr vlastního a cizího kapitálu Vhodnou skladbou vlastního a cizího kapitálu lze dosáhnout zvýšení výnosnosti podniku, naopak skladbou nevhodnou lze přivést podnik do existenčních potíží. Z hlediska objemu vlastního kapitálu a cizích zdrojů lze teoreticky nalézt dvě krajní varianty. Podnik může buď zcela rezignovat na využívání cizích zdrojů a veškerý svůj majetek financovat pouze prostřednictvím vlastního kapitálu, nebo naopak může pro financování svých aktiv využívat pouze zdroje cizí. Prakticky však ani jedna z těchto krajních variant nepřichází v úvahu, a to již z důvodu samotné podnikatelské činnosti jednotlivých subjektů. Využití pouze vlastního kapitálu by totiž znamenalo, že podnik při své činnosti nejen že nevyužívá např. bankovní úvěry, ale netvoří ani žádné závazky (tj. hradí je již v okamžiku jejich vzniku). Druhá krajní varianta představuje opačný extrém, kdy podnik nemá žádný vlastní kapitál a veškerý jeho majetek je financován pouze cizími zdroji. Ani tato možnost však nepřichází v úvahu. Z toho vyplývá, že jedinou prakticky existující situací je, že ve struktuře pasiv podniků lze nalézt jak vlastní kapitál, tak i cizí zdroje. Z hlediska finančních manažerů to potom znamená, že je nutno určit určitý optimální poměr mezi těmito složkami pasiv, a to s cílem minimalizace nákladů na celkový kapitál.

11 2.4 Základy statické finanční analýzy Zkoumání finanční pozice podniku může odhalit nedostatky v jeho chodu, v jeho výkonnosti nebo hrozby, které mohou v nejbližší době nastat. Toto zkoumání vývoje podniku z hlediska financí (peněz) a času nazýváme finanční analýzou. V následující podkapitole se zaměříme především na metody finanční analýzy rozvahy. Každá rozvahová položka, jak jsme si je představili v předcházejících kapitolách, se dá zkoumat v rámci dvou rovin buď analýzou jejího vývoje v čase (dynamická neboli horizontální analýza) nebo zkoumáním její výše ve vztahu k ostatním rozvahovým položkám (statická neboli vertikální analýza) Ukazatelé výkonnosti (rentability) podniku Základní skupinou ukazatelů finanční analýzy jsou ukazatele výkonnosti. Výkonnost je pro celý podnik klíčová, ukazuje, jak je podnik schopný vytvářet nové zdroje (zisk). Výkonnost se obecně měří poměrem zisku společnosti za určité období (nejčastěji za rok) k určité syntetické položce pasiv vlastnímu nebo celkovému kapitálu (celkových pasiv, aktiv). Než uvedeme základní ukazatele výkonnosti, uvedeme rozlišení jednotlivých měřítek zisku. Následující tabulka ukazuje základní strukturu výkazu zisku a ztráty (výsledovky): Výnosy Tržby Provozní náklady Náklady na prodané zboží/výrobky Prodejní a administrativní náklady Odpisy Jiné náklady Provozní zisk Neprovozní čisté výnosy Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) Čisté finanční úroky Zisk před zdaněním (EBT) Daně z příjmu Čistý zisk (E)

12 V rámci výpočtu zisku a ztráty se s pojmem zisk setkáme ve více krocích. Nejvýše se ve výsledovce nachází provozní zisk jedná se o rozdíl mezi výnosy a náklady, které byly použity v přímé souvislosti s dosažením těchto výnosů (provozní náklady). Po odečtení neprovozních nákladů a výnosů (například dividend z akcií, kurzových zisků a ztrát, ztráty z investic apod.) dostáváme jednu z klíčových položek, zisk před úroky a zdaněním (Earnings Before Interest and Taxes). Tato položka představuje zdroje, které lze použít jako náklad za použití kapitálu, a to jak cizího (úroky), tak vlastního (náklady obětované příležitosti daný kapitál jsme mohli použít jinak). Z EBIT jsou nejprve uhrazeny úroky, tedy náklady cizího kapitálu. Mezisoučet se označuje jako zisk před zdaněním (EBT). Po zdanění dostáváme již čistý zisk, který lze celý použít k rozdělení mezi společníky. Ten lze považovat za výdělek společníků z investovaného kapitálu. Čím je tedy vyšší, tím výkonnější podnik je. Rentabilita celkového kapitálu Vyjadřuje celkovou výnosnost podniku. V rámci srovnání mezi podniky se v čitateli používá buď EBIT, nebo zdaněný zisk před úroky ten vznikne přičtením úroků očištěných od daně k čistému zisku (viz vzorec). Pro celkovou rentabilitu se používá anglická zkratka ROA Return on Assets (výnos z aktiv). ROA zdaněná = Rentabilita vlastního kapitálu E + úroky (1 sazba daně z příjmu) Aktiva Jedná se o podobný výpočet jako u ROA. Protože vztahujeme zisk pouze k vlastnímu kapitálu, uvažujeme již zisk po úrocích a zdanění, tedy čistý zisk. V rámci mezinárodního porovnání se někdy zaplacené daně přičítají zpět, neboť jejich výše se stát od státu liší. Zkratka je ROE (Return on Equity). ROE = E Vlastní kapitál

13 2.4.2 Ukazatelé likvidity podniku Likvidita 3 představuje schopnost podniku splácet včas a řádně své závazky. Cílem podniku je najít rovnováhu v řízení likvidních aktiv tak, aby jich byl na jedné straně dostatek, ale aby jich zároveň nebyl přebytek; čím likvidnější aktivum je, tím nižší výnos totiž podniku přináší. Likvidita se analyzuje porovnáváním struktury krátkodobých a dlouhodobých aktiv a pasiv. Za tímto účelem se oběžná aktiva rozdělují do tří podskupin: 1. Finanční majetek. Za finanční majetek označujeme hotovost, bankovní účty s nevázanými peněžními prostředky (případně s relativně krátkou výpovědní lhůtou), cenné papíry určené k obchodování (tzn. snadno přeměnitelné v peníze). Jedná se o majetek, který lze bez větší finanční ztráty zpeněžit. 2. Krátkodobé pohledávky. Pohledávky, které buď budou v nejbližší době uhrazeny, případně je lze přeměnit v peníze s určitou ztrátou (například eskontem, faktoringem). 3. Zásoby a další krátkodobý majetek. Aby byly přeměněny v peníze, musí projít výrobním procesem, případně být prodány se znatelnou ztrátou. Ukazatelé likvidity mají vždy ve jmenovateli krátkodobé závazky neboli vždy měří poměr určitého majetku k závazkům, které jsou splatné do jednoho roku. Likvidita napovídá podniku, jaké množství majetku má k dispozici pro úhradu krátkodobých závazků. Základní pravidlo říká, že na úhradu krátkodobých závazků by měla stačit oběžná aktiva (tedy oběžná aktiva krátkodobé závazky). Pohotová likvidita pohotová likvidita = finanční majetek krátkodobá pasiva Tento ukazatel zkoumá, zda v případě, že se zpomalí inkaso krátkodobých pohledávek, bude podnik i tak schopen splácet své krátkodobé závazky. Tedy, v jaké míře se na podnik přenese nelikvidita jeho odběratelů. Nastavení vhodného poměru pohotové likvidity je otázkou ochoty podniku jít do rizika pokud bude pohotová likvidita větší než 1, nebude schopnost podniku splácet své závazky podniku závislá (po 3 Definice likvidity se může autor od autora lišit, my budeme uvažovat následující definici.

14 nějakou dobu) na včasném inkasu pohledávek, avšak vázat takto vysoké prostředky do nevýnosného finančního majetku může výrazně brzdit rozvoj podniku. Příklad: Pan Pekárek má jediného významného odběratele, tím je místní supermarket. Supermarket využívá své obchodní síly a pohledávky panu Pekárkovi hradí s časovými výkyvy. Pan Pekárek však má závazky ke svým dodavatelům. Pro případ, že se inkaso jeho pohledávek za supermarketem zpozdí, si tak raději hlídá pohotovou likviditu na hodnotě 0,75. Provozní likvidita Ve výpočtu tohoto ukazatele je v čitateli navíc souhrn krátkodobých pohledávek. Finanční majetek zde slouží jako rezerva na pokrytí časového nesouladu mezi splatností závazků a pohledávek. Výše provozní likvidity by z logiky věci měla být větší než jedna, míra přesahu přes jedničku závisí na rozdílu ve splatnosti závazků a pohledávek. Běžná likvidita je výše uvedeným ukazatelům podobná, v čitateli však počítá i se zásobami. U těch se totiž předpokládá zpeněžení do jednoho roku od pořízení, tedy je lze také považovat za snadno zpeněžitelná aktiva Základní ukazatelé zadluženosti podniku Jak bylo stručně zopakováno výše, používání cizích zdrojů může ovlivňovat výnosnost kapitálu je výhodné používat cizí zdroje, dokud náklady na jejich financování (úroková míra) jsou nižší než výnosnost podnikových aktivit (měřená například ukazatelem ROA). V tom případě podnik zvládne svou činností financovat náklady cizího kapitálu a zbylou část dodatečných výnosů tvoří čistý zisk podniku. S rostoucí výnosností však roste i riziko pakliže rozvoj podniku nebude probíhat podle představ, podnik se bude potýkat s nedostatkem financí na pokrytí nákladových úroků, což může vyústit v bankrot podniku. Cenu cizího kapitálu výrazně snižuje daňové právo, které uznává úroky placené za použití cizího kapitálu jako nákladovou položku, která snižuje základ daně. Skutečnou úrokovou míru (i s ) tak můžeme spočítat jako: i s = i n (1 d), kde d označuje sazbu daně z příjmu, které podnik podléhá (daň z příjmu právnických osob).

15 Věřitelské riziko. Ukazuje, jaký poměr aktiv je financován cizím kapitálem. věřitelské riziko = celkové dluhy celková aktiva Čím větší je ukazatel věřitelského rizika, tím vyšší má podnik dluhy a tím pádem i riziko. Zda je uvedená struktura kapitálu výhodná, prozradí srovnání skutečné úrokové míry placené z cizího kapitálu s rentabilitou podniku. V případě vyšší úrokové míry by měl podnik snížit své zadlužení, neboť cizí kapitál neužívá efektivně a náklady na jeho získání převyšují výnosy, které přináší. Praktické uplatnění statické finanční analýzy procvičí případové studie na konci tohoto modulu.

16 2.5 Ve zkratce: Rozdělení kapitálu v rozvaze společnosti Účetní závěrka se skládá ze tří dokumentů: rozvahy, výkazu zisku a ztráty (výsledovka) a přílohy. Často se také v praxi setkáme s výkazem o peněžních tocích (cash flow), nepovinnou částí účetní závěrky. Rozvaha vypovídá o stavu majetku a zdrojů krytí tohoto majetku k určitému okamžiku. Na straně aktiv jsou vypsány jednotlivé majetkové hodnoty podniku (členěné podle dlouhodobosti využití, likvidity, povahy majetku). Strana pasiv říká, z jakých zdrojů byl tento majetek pořízen buď z vlastních (vklady společníků/akcionářů, kumulací zisku minulých let) nebo z cizích (bankovní, dodavatelské, zaměstnanecké a jiné závazky). Některé položky majetku je třeba odepisovat odpisový plán si do velké míry může každý podnik stanovit dle svého rozhodnutí tak, aby se jejich průběh co nejvíce blížil skutečnosti. Výsledovka shrnuje operace s vlivem na výsledek hospodaření za určité období. Výsledek hospodaření je rozdíl mezi výnosy (nejčastěji tržby) a náklady. Základním rozhodnutím pro podnik je poměr vlastního a cizího kapitálu, který bude použit. Vlastní kapitál není třeba splácet, pro podnik je tedy výrazně méně rizikový. Neznamená to však, že by byl vlastní kapitál zadarmo i v tomto případě je třeba počítat s (přinejmenším implicitními) náklady. Cizí kapitál je považován za rizikovější, za splnění určitých podmínek je však levnější než vlastní kapitál. Každý podnik by měl sledovat vývoj svého finančního zdraví pomocí nejrůznějších ukazatelů jejich skladba by měla odpovídat cílům a zaměření podniku, v tomto směru nelze stanovit jednoznačná doporučení. Ukazatele se týkají výkonnosti podniku (rentabilita), likvidity, zadluženosti a dalších.

17 2.6 Praktické otázky: Rozdělení kapitálu v rozvaze společnosti Častým argumentem pro zvýšení objemu cizího kapitálu je pákový efekt. O co se jedná a je obecně platný? Pákovým efektem rozumíme situaci, kdy navýšení cizího kapitálu za konstantního množství vlastního kapitálu vede ke zvýšení zisku a tím pádem i ke zvýšení zisku na jednotku vlastního kapitálu vlastní kapitál je tak využit efektivněji. Pozitivní vliv finanční páky má podmínku, že úroková míra placená z cizího kapitálu musí být nižší než výnosnost aktiv podniku (aby podnik vydělal nejen na zaplacení úroků navýšeného cizího kapitálu, ale i na použití vlastního kapitálu ve formě dividend). Jaký je rozdíl mezi výsledovkou druhovou a účelovou? Je výsledek vypočtený podle nich srovnatelný? Jedná se o dva různé pohledy na toky výnosů a nákladů uvnitř podniku. Výnosy jsou v obou případech zaznamenány stejně, rozdíl je v členění nákladů. Zatímco druhová výsledovka odpovídá na otázku NA CO byly náklady vynaloženy?, účelová výsledovka se ptá spíše, na JAKÝ ÚČEL, jaké oddělení náklady vynaložilo. Nákladovým druhem, který nalezneme v druhové výsledovce, budou typicky osobní náklady na zaměstnance bez ohledu na rozlišení pracovní pozice či útvaru, spotřeba materiálu, energií nebo změna stavu zásob, účelová výsledovka agreguje náklady podle činnosti či útvaru na odbytové, administrativní nebo výzkum a vývoj. Výsledek hospodaření je však v obou případech stejný. Proč sestavujeme výkaz cash flow? Přestože výsledky cash flow známe z rozvahy, není pro nás důležitá jen konečná zpráva o stavu peněz. Důležité je také dílčí zjištění, kde jsou jejich zdroje a kam se peníze ztrácejí. Zhodnocením těchto informací je možné nalézt rezervy v řízení. 4 4 SCHOLLEOVÁ H. : Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. Grada Pbulishing, 2. aktualizované vydání, ISBN s. 33.

18 3. Podnikatelský plán 3.1 Struktura podnikatelského plánu Pod pojmem podnikatelský plán rozumíme souhrn veškerých okolností uvnitř i vně podniku, související s naším podnikatelským záměrem najdeme v něm jak vytyčený podnikatelský cíl, tak míru reálnosti těchto cílů, způsob, jak k těmto cílům dojít, a míru pravděpodobnosti dosažení cílů. Podnikatelský plán slouží podnikateli jak pro plán činnosti a srovnávání skutečnosti s plánem, tak pro prezentaci podnikatelského záměru potenciálním investorům. Každý podnikatelský plán by měl dodržovat tři skupiny pravidel: 1. Srozumitelnost, stručnost. 2. Logičnost, přehlednost. 3. Pravdivost, respektování reality a rizik. Podle způsobu a potřeby prezentace rozlišujeme několik forem podnikatelského plánu lišící se zejména dobou na jeho představení, a tím pádem také obsahem. Elevator pitch. Velmi stručná, poutavá a zapamatovatelná ústní prezentace použitelná kdykoli a kdekoli; účelem je zaujmout investora pro další jednání. Executive summary. Písemný dokument o rozsahu maximálně dvou stran slouží jako vizitka pro doplnění ústní prezentace, neměl by obsahovat žádné tajné informace. Na prvním místě by mělo být označení typu investice a výše požadovaného kapitálu. Na závěr zopakujeme svou nabídku a kontakt. Plný/zkrácený podnikatelský plán. Uvedení veškerých podstatných záležitostí, slouží především podnikateli samotnému. Zkrácená verze slouží vážnému zájemci o investici pro bližší prozkoumání nezakrývá slabiny, nýbrž silné stránky!! (Aby zájemce nemohl náš podnikatelský záměr okopírovat). Podnikatelský plán by měl obsahovat následující informace: 1. Stručné představení celého podnikatelského plánu. 2. Základní informace o společnosti. 3. Klíčové osobnosti projektu. 4. Produkt popsán z pohledu zákazníka.

19 5. Technické, vnitropodnikové záležitosti: a. Tržní okolí, SWOT analýza. b. Prodejní strategie (cenotvorba, distribuce, podpora prodeje, náklady na odbyt). c. Výroba. d. Personální zabezpečení projektu. e. Finanční plán. 6. Jak bude naloženo s případným kapitálovým vstupem?

20 3.2 Financování podnikatelských záměrů Sebelepší podnikatelský plán a nadšení jeho tvůrců mohou ztroskotat na jednom zásadním problému, kterým jsou finanční zdroje. K financování podnikatelského záměru jsou nutné zejména dlouhodobé zdroje financování. V úvahu přichází vlastní zdroje, bankovní úvěr, leasing, venture capital, obchodní andělé, prvotní emise cenných papírů (IPO Initial Public Offering) nebo dotace. Rozhodujícím zdrojem financování by měly být vnitřně vytvořené zdroje financování, tj. interní vlastní kapitál. Představují jej nerozdělený zisk minulých let a fondy ze zisku. Financování interním zdroji je nejrozšířenějším způsobem financování podnikových investic, ale v případě expanze zejména malých a středních podniků (případně nového podnikatelského záměru) nemusí postačovat. V tom případě je vhodné použít podnikatelský plán jako nástroj k přesvědčení potenciálního věřitele nebo investora o životaschopnosti záměru, návratnosti investovaného kapitálu a jeho zhodnocení Podpůrné programy Podpora podnikání má různé formy od bezplatného poradenství, školení až po finanční podporu. V České republice je poskytována zejména ze zdrojů Evropské unie a prostředků státního rozpočtu v kombinaci se soukromými zdroji. Podpora z EU může být poskytována formou dotací ze strukturálních fondů: 1. Evropský fond regionálního rozvoje (European Regional Development Fund ERDF), který se zaměřuje na rozvoj podnikání, infrastruktury, výzkumu a vývoje, celoživotního vzdělání. 2. Evropský sociální fond (European Social Fund ESF), který poskytuje prostředky k podpoře neinvestičních projektů v oblastech sociální integrace, podpory zaměstnanosti, posílení systému vzdělávání, podpory rovných příležitostí na trhu práce. 3. Evropský zemědělský, orientační a záruční fond (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund EAGGF), který podporuje změny v zemědělství a lesnictví a rozvoj venkovských oblastí). 4. Finanční instrumenty pro usměrňování rybolovu (Financial Instrument for Fisheries Guidance FIFG), který se zaměřuje na podporu rybářských oborů. 5 KOCÁB, V; PETERKA, J; REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. Computer Press, a.s., ISBN s

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Zakladatelský

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA INŢENÝRSKÉ STUDIUM specializace Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy školní rok 2006/2007 TEST Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky

12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky 12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky ad a) Základní kapitál se může zvyšovat několika způsoby: 1. upsáním (emisí) nových akcií, pokud

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a Základy účetnictví 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz 5. přednáška Analýza peněžních toků cash flow Význam cash flow Proč se liší zisk a cash flow (zisk a peníze nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Jak využít výkaz cash flow Význam

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

5.3. Investiční činnost, druhy investic

5.3. Investiční činnost, druhy investic Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5.3. Investiční činnost, druhy investic Podnik je uspořádaným útvarem lidí a hospodářských prostředků spojených

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Katalog vzdělávacích cílů

Katalog vzdělávacích cílů Katalog vzdělávacích cílů pro zkoušku EBC*L stupně A o Podnikové cíle a ukazatele o Sestavování rozvahy o Nákladové účetnictví o Obchodní právo Stav 21. dubna 2006 EBC*L International, Vienna, 2006-04

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Rozumíme účetní závěrce podnikatelů HANA BŘEZINOVÁ Vzor citace: BŘEZINOVÁ, H. Rozumíme účetní závěrce podnikatelů. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 224 s. KATALOGIZACE

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k 31.12.2011 tis. Kč AKTIVA CELKEM 703 000 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 B. louhodobý majetek 403 000 B. I. louhodobý nehmotný

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9. 1 Charakteristika přehledu o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích (cash flow) doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty o další rozměr, kterým se

Více

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty Přednáška 18.10. Bilanční princip struktura bilance Z minulé přednášky: Základní struktura rozvahy: Rozvaha firmy.. Majetek v různých formách Zdroje majetku 1. Dlouhodobý majetek 1. Kapitál vlastní 2.

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Ekonomika lesního hospodářství

Ekonomika lesního hospodářství Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš Badal Ekonomika lesního hospodářství MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál,

Více