Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006"

Transkript

1 Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/ Kapitálové zdroje.

2 1. Úvod Za významný faktor ekonomického růstu jsou považovány malé a střední podniky. Významnou předností je jejich aktivní účast v inovačním procesu a vyplňování okrajových oblastí trhu, které nejsou předmětem zájmu větších podniků. S podnikáním malých a středních podniků je spojena i řada negativ. Hlavní nevýhodou je menší okruh možností při financování rozvoje podniku. Malé firmy nemohou oproti velkým podnikům využívat výhod hromadné výroby, potýkají se s nedostatkem prostředků na vývoj a s nižším stupněm technického rozvoje. Zabezpečení rozvoje a prosperity je pro podnik malé a střední velikosti v náročných podmínkách tržní ekonomiky těžké. Nezbytným předpokladem pro růst podniku je dobře zpracovaná finanční a investiční strategie podniku. Každý podnik se musí neustále rozhodovat o potřebě struktury hmotného a nehmotného majetku a zdrojích, prostřednictvím kterých bude tyto potřeby financovat. Finanční management neustále rozhoduje o výhodách a nevýhodách zamýšlených investic a zvažuje náklady na kapitálové zajištění. Jedná se o neustálý rozhodovací proces v podniku. 1.1 Faktory ovlivňující nároky na počáteční kapitál Založení malé firmy vyžaduje finanční prostředky, přičemž mezi rozhodující činitele, určující nároky na počáteční kapitál, patří zejména: Specializace malé firmy. Jiné požadavky na počáteční kapitál má výrobní firma, která potřebuje kromě přiměřených prostor na podnikání také stroje, zařízení a materiál, a jiné požadavky má firma poskytující služby. Podle specializace firmy je důležité zohlednit dobu potřebnou na překlenutí časového rozdílu mezi příjmy a výdaji, neboť podle zlatého bilančního pravidla by měl být dlouhodobý majetek financován z dlouhodobých zdrojů, naopak krátkodobý majetek by měl být financován z krátkodobých zdrojů. Příklad: Pan Pekárek podniká je pekař. Dlouhodobé a stabilní zdroje použije na dlouhodobý majetek (pekárna a její vybavení, auta, kancelářské vybavení), oběžný majetek (materiál, suroviny na pečení, drobný majetek) se bude snažit udržovat ve výši krátkodobých závazků. Forma podnikání. Jiné požadavky na počáteční kapitál má podnikání samostatné fyzické osoby, která podniká podle živnostenského zákona a nemá určenou výši zapisovaného základního

3 kapitálu. Podstatně vyšší požadavky na počáteční kapitál mají kapitálové společnosti, kdy se musí brát v úvahu podle obchodního zákoníku stanovená výše základního kapitálu. Příklad: Pokud by pan Pekárek chtěl podnikat jako samostatná fyzická osoba, nic mu nebrání začít podnikat nejprve s malým kapitálem (pouze Kč na koupi výkonnější trouby) a další expanzi financovat z postupně tvořeného zisku. Pokud by chtěl podnikat například v rámci nově založené a. s., musel by do ní vložit minimálně předepsaný základní kapitál ve výši 2 mil. Kč. Pozn. k nové legislativě: novelizace civilního práva předpokládá od možnost založení s.r.o. se základním kapitálem ve výši 1 Kč. Umístění firmy Vysoké požadavky na počáteční kapitál má podnik v centru velkého města. Podstatně nižší ceny jsou v regionech, kde je nižší spotřebitelská poptávka a nižší jsou také ceny vstupů. Cíle podnikání. Podstatně vyšší nároky na počáteční kapitál má malá firma, která se chce rychle rozšiřovat. Naopak nižší nároky má podnikatel, který nemá zájem o další rozvoj firmy. V návaznosti na cíl podnikání si každá firma, i malá, zpracovává zakladatelský rozpočet. Úvahy při sestavování rozpočtu se opírají o vyčíslení příjmů a výdajů (nákladů a výnosů) v rámci zvoleného období. 1 1 SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání Teoretické poznatky, příklady z praxe českých podnikatelů. Grada Publishing, a. s ISBN s

4 2. Rozdělení kapitálu v rozvaze společnosti 2.1 Účetní závěrka a její části Každý podnikatel i každá obchodní společnost potřebují mít přehled o svých finančních záležitostech aby znali svou finanční kondici, úspěšnost svého podnikání či dostatek zdrojů na další rozvoj. I kvůli tomu podnikatelé vedou účetnictví (dříve nazývané podvojné ) nebo zjednodušenou daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví ). V České republice se účetnictví vede podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro podnikatele je též důležitá prováděcí vyhláška č. 500/2002 Sb. k vedení účetnictví. V rámci účetnictví se pravidelně (prakticky nejméně jednou za rok) sestavuje účetní závěrka obsahující nejméně trojici dokumentů: rozvahu, výkaz zisku a ztráty (známý pod názvem výsledovka ) a přílohu. Dále může účetní závěrka obsahovat i výkaz o peněžních tocích (cash flow) a výkaz o změnách vlastního kapitálu větší podnikatelé mají povinnost uvádět i tyto části Stručné představení jednotlivých částí účetní závěrky Rozvaha vypovídá o finanční situaci podniku, a to v den, ke kterému je sestavena. Jedná se o statický dokument, z nějž nelze poznat minulý či budoucí vývoj podniku (vývoj jednotlivých položek lze analyzovat porovnáváním rozvah sestavených k různým okamžikům). Rozvaha poskytuje přehled o majetku společnosti a zdrojích, které byly na pořízení tohoto majetku použity. Souhrn majetku společnosti se označuje jako aktiva, souhrn zdrojů jako pasiva. Jako příklad aktiv můžeme uvést nemovitosti, inventář nebo software podniku (tedy majetek), ale i pohledávky vzniklé z obchodních vztahů nebo námi poskytnuté zálohy (tedy nároky na plnění, které se nedají zcela považovat za majetek). Z pasiv rozeznáme, jaké byly na aktiva použity zdroje, nebo také kdo má vůči nám nároky na plnění. Souhrn aktiv se logicky vždy musí rovnat souhrnu pasiv, neboť podnik musí všechny položky aktiv za něco pořídit. Příklad: Pan Pekárek by si rád zjistil, jakou výši dluhů měl ke konci uplynulého roku. Tento údaj najde právě jen a pouze v rozvaze. Výsledovka je na rozdíl od rozvahy výkazem tokovým. Zobrazuje operace, které mají vliv na výsledek hospodaření podniku, uskutečněné během určitého časového období, nejčastěji jednoho roku. Operace mohou být dvojí povahy buď výsledek hospodaření zvyšují (výnosy), nebo snižují (náklady). Mezi výnosy nejčastěji nalezneme tržby za prodej zboží a výrobků, pravidelnými náklady

5 jsou pak mzdy, materiál, administrativní náklady nebo odpisy (náklady opotřebení některých aktiv). Výsledek hospodaření jako rozdíl mezi výnosy a náklady potom vstupuje do rozvahy na stranu pasiv jako výsledek hospodaření je to jeden ze zdrojů, který podnik získává k pořizování dalších aktiv. Příklad: Pokud bude chtít pan Pekárek zjistit, kolik bylo v loňském roce utraceno za energie v jeho podnikání, zjistí tento údaj právě z výsledovky. Příloha je dokument, který má za úkol vysvětlit a doplnit informace uvedené v rozvaze a výsledovce. Bez těchto informací by nebylo možné rozvahu a výsledovku spolehlivě interpretovat. Podnikatel v příloze musí uvést například účetní metody, které použil, metody odpisování jednotlivých aktiv a další komentáře.

6 2.2 Rozvaha Rozvaha je výkaz, který je nejčastěji zkoumán za účelem zjištění finanční situace podniku. Představme si blíže jednotlivé její položky a základní pravidla orientace v rozvaze. Aktiva celkem Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení Vlastní kapitál Pasiva celkem Základní kapitál Kapitálové fondy Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (tzv. fondy ze zisku) Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Cizí kapitál Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci Časové rozlišení Aktiva V předchozí tabulce je zobrazena struktura rozvahy. Majetek společnosti (v rozvaze nazývaný aktiva) je podle doby použitelnosti členěn na dlouhodobý a krátkodobý (nebo také oběžný). Aktiva jsou tedy to, co společnost vlastní. 2 Hlavním kritériem pro řazení aktiv by měla být jejich likvidita. Likvidita je schopnost jednotlivých aktiv přeměnit se v co nejrychlejším čase na peníze. Čím menší likviditu má aktivum (tedy čím déle trvá přeměnit ho bez větších ztrát na peníze), tím je jeho držení pro podnik rizikovější v případě problémů s úhradou splatných dluhů lze vysoce likvidní aktiva prodat a utržené peníze použít na úhradu dluhů. 2 BERGMANOVÁ K., KNIGHT J.: Finanční inteligence pro manažery. Computer Press, Brno: První vydání. ISBN s.75.

7 Na první místo v aktivech se vyčleňují pohledávky za upsaný základní kapitál. Tato položka se uplatní pouze při upisování základního kapitálu, případně při jeho zvyšování. Proces upisování základního kapitálu upravuje v Česku obchodní zákoník. Umístění této položky na první místo v aktivech je z větší části nesmyslné zdaleka to není nejméně likvidní položka v aktivech. Za pohledávkami za upsaný základní kapitál se nachází dlouhodobá aktiva, kritériem je doba použitelnosti delší než 1 rok, případně jeden výrobní cyklus. Mezi ně bude patřit například nemovitost, inventář kanceláří (dlouhodobý hmotný majetek), nakoupený software či licence (dlouhodobý nehmotný majetek), ale i některé dluhopisy nebo akcie (dlouhodobý finanční majetek). Odpisy majetku, daňové předpisy Pořízení dlouhodobého majetku není účtováno jako náklad. Náklady jsou účtovány až během používání tohoto majetku prostřednictvím odpisů pořizovací cena se do nákladů rozpouští postupně tak, aby byla každý rok její část přiřazena výnosům v odpovídajícím poměru. Stanovení výše odpisů je úkolem podniku, nejčastěji se volí lineární odpisování ( každý rok stejně ) nebo výkonové odepisování (životnost se stanoví ve vyrobených kusech, příp. hodinách provozu podle skutečného výkonu se odepíše příslušná část pořizovací ceny). Příklad: Pan Pekárek se rozhodne odepisovat pekárnu za 2 miliony Kč lineárně po dobu její 5leté životnosti každý rok tedy odepíše do nákladů 400 tisíc Kč. Kdyby chtěl pan Pekárek odepisovat pekárnu přesněji, zjistil by si její životnost ve výrobních cyklech (např. pekárna je schopna za svůj život upéct várek) podle skutečně vyrobených várek by pan Pekárek každý rok odepsal poměrnou část do nákladů. Účetní odpisy a pravidla jejich tvorby se často zaměňují s tzv. daňovými odpisy. Zákon o dani z příjmů totiž stanovuje vlastní pravidla pro zařazení jednotlivých věcí do kategorie například dlouhodobého hmotného majetku. Pouze tento majetek lze pak odepisovat podle stanovených pravidel tak, aby byly odpisy daňově uznatelným nákladem. Jedním z nejznámějších daňových pravidel jsou minimální ceny dlouhodobého majetku Kč pro samostatné movité věci, Kč pro nehmotný majetek. Uživatelé toto pravidlo mají za závazné i v oblasti účetnictví, což není správné v rámci finančního účetnictví si podnik může sám stanovit vlastní hranici pro zařazení do této kategorie i způsob odpisů.

8 Většina podniků si však vedení účetnictví ulehčuje tím, že následuje pravidla daňového účetnictví, čímž se účetní údaje zkreslují. Kritéria, volba odepisování a další podstatné údaje se uvádějí v příloze k účetní závěrce, proto je nezbytné ji před analýzou samotných účetních výkazů podrobně prozkoumat. Oběžná aktiva Zjednodušeně řečeno, do oběžných aktiv se zařazují veškerá aktiva, která nesplní kritéria pro zařazení do dlouhodobých aktiv nesplní delší dobu použitelnosti nebo minimální výši pořizovací ceny. Typickou položkou oběžných aktiv jsou zásoby (materiál používaný ve výrobě, nedokončené i dokončené výrobky nebo zboží připravené k předprodeji). Dále lze v každém podniku očekávat krátkodobý finanční majetek (peníze, běžné účty, směnky) stejně jako pohledávky za odběrateli. Do kategorie oběžných aktiv české předpisy neřadí jen krátkodobé pohledávky, ale i pohledávky dlouhodobé, které mají splatnost delší než jeden rok, na to je třeba při finanční analýze dát pozor a zařadit je správně Pasiva Za pasiva označujeme všechny zdroje, kterých bylo použito na pořízení aktiv. Obrazně řečeno, na celý podnik lze účetně nahlížet ve dvou rovinách: z jakých položek se skládá (aktiva) a kde jsme na něj vzali kapitál (pasiva). Pasiva tedy ukazují, jakých zdrojů ke svému financování podnik používá, ke komu má v dané chvíli závazky. Z hlediska zdroje kapitálu lze pasiva rozčlenit na dvě velké skupiny vlastní kapitál a cizí kapitál. Vlastní kapitál Vlastní kapitál zahrnuje všechny zdroje, které nemají splatnost (jednoduše řečeno, není povinnost je nikomu vracet). Kromě základního kapitálu, který vnesli společníci při založení společnosti, se ve vlastním kapitálu kumuluje také dosažený výsledek hospodařený za minulá léta ten může být (zcela nebo zčásti) za splnění podmínek rozdělen společníkům v podobě dividend.

9 Cizí kapitál Cizí kapitál zahrnuje všechny zdroje krytí, které mají omezenou, konečnou dobu použitelnosti (splatnosti) po určité době je nutné cizí zdroje splatit a nahradit je případně jinými, v opačném případě se sníží bilanční suma rozvahy (součet všech aktiv, který se musí rovnat i součtu všech pasiv). Pan Pekárek svému dodavateli mouky nezaplatil za dodávku ihned, zboží bylo dodáno na fakturu. Panu Pekárkovi tak naroste cizí kapitál o odpovídající výši obchodního úvěru, o stejnou sumu narostla položka materiál v oběžných aktivech (mouka na skladě). Nárůst zásob je tak kryt závazkem z obchodního styku. Podobnou povahu jako obchodní úvěr mají v pasivech bankovní úvěry a výpomoci. Naběhlý úrok z úvěru není pasivem, neboť neslouží jako zdroj krytí, je považován za náklad na získání bankovního úvěru. V pasivech tak bude pouze vypůjčená jistina bez úroku, která se bude postupně snižovat s přibližující se splatností úvěru. Na první místo v rámci cizího kapitálu se umisťují rezervy, jejichž význam v rámci rozvahy je potřeba odlišit od běžně chápaného významu tohoto slova. Rezerva v účetnictví je vyčíslení pravděpodobného budoucího závazku, o němž se ještě neví, zda vůbec nastane a v jaké výši. Vznik rezervy je považován za náklad a snižuje tedy výsledek hospodaření. Příklad: Podnik prodává jízdní kola. Ze své zkušenosti podnikatel ví, že určitý počet zákazníků nárokuje záruční opravy, jejichž provedení stojí v průměru 10 % kupní ceny kola. Podnik za každé prodané jízdní kolo vytvoří rezervu ve výši 10 % kupní ceny kola a zároveň ji zaúčtuje jako náklad. Pokud zákazník bude požadovat záruční opravu, zdrojem na zaplacení této opravy bude vytvořená rezerva. Pakliže po uplynutí záruční doby nebudou záruční opravy v předpokládané výši požadovány, rezerva se zruší zrcadlově se oproti tomu zaznamená snížení nákladů.

10 2.3 Poměr vlastního a cizího kapitálu Vhodnou skladbou vlastního a cizího kapitálu lze dosáhnout zvýšení výnosnosti podniku, naopak skladbou nevhodnou lze přivést podnik do existenčních potíží. Z hlediska objemu vlastního kapitálu a cizích zdrojů lze teoreticky nalézt dvě krajní varianty. Podnik může buď zcela rezignovat na využívání cizích zdrojů a veškerý svůj majetek financovat pouze prostřednictvím vlastního kapitálu, nebo naopak může pro financování svých aktiv využívat pouze zdroje cizí. Prakticky však ani jedna z těchto krajních variant nepřichází v úvahu, a to již z důvodu samotné podnikatelské činnosti jednotlivých subjektů. Využití pouze vlastního kapitálu by totiž znamenalo, že podnik při své činnosti nejen že nevyužívá např. bankovní úvěry, ale netvoří ani žádné závazky (tj. hradí je již v okamžiku jejich vzniku). Druhá krajní varianta představuje opačný extrém, kdy podnik nemá žádný vlastní kapitál a veškerý jeho majetek je financován pouze cizími zdroji. Ani tato možnost však nepřichází v úvahu. Z toho vyplývá, že jedinou prakticky existující situací je, že ve struktuře pasiv podniků lze nalézt jak vlastní kapitál, tak i cizí zdroje. Z hlediska finančních manažerů to potom znamená, že je nutno určit určitý optimální poměr mezi těmito složkami pasiv, a to s cílem minimalizace nákladů na celkový kapitál.

11 2.4 Základy statické finanční analýzy Zkoumání finanční pozice podniku může odhalit nedostatky v jeho chodu, v jeho výkonnosti nebo hrozby, které mohou v nejbližší době nastat. Toto zkoumání vývoje podniku z hlediska financí (peněz) a času nazýváme finanční analýzou. V následující podkapitole se zaměříme především na metody finanční analýzy rozvahy. Každá rozvahová položka, jak jsme si je představili v předcházejících kapitolách, se dá zkoumat v rámci dvou rovin buď analýzou jejího vývoje v čase (dynamická neboli horizontální analýza) nebo zkoumáním její výše ve vztahu k ostatním rozvahovým položkám (statická neboli vertikální analýza) Ukazatelé výkonnosti (rentability) podniku Základní skupinou ukazatelů finanční analýzy jsou ukazatele výkonnosti. Výkonnost je pro celý podnik klíčová, ukazuje, jak je podnik schopný vytvářet nové zdroje (zisk). Výkonnost se obecně měří poměrem zisku společnosti za určité období (nejčastěji za rok) k určité syntetické položce pasiv vlastnímu nebo celkovému kapitálu (celkových pasiv, aktiv). Než uvedeme základní ukazatele výkonnosti, uvedeme rozlišení jednotlivých měřítek zisku. Následující tabulka ukazuje základní strukturu výkazu zisku a ztráty (výsledovky): Výnosy Tržby Provozní náklady Náklady na prodané zboží/výrobky Prodejní a administrativní náklady Odpisy Jiné náklady Provozní zisk Neprovozní čisté výnosy Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) Čisté finanční úroky Zisk před zdaněním (EBT) Daně z příjmu Čistý zisk (E)

12 V rámci výpočtu zisku a ztráty se s pojmem zisk setkáme ve více krocích. Nejvýše se ve výsledovce nachází provozní zisk jedná se o rozdíl mezi výnosy a náklady, které byly použity v přímé souvislosti s dosažením těchto výnosů (provozní náklady). Po odečtení neprovozních nákladů a výnosů (například dividend z akcií, kurzových zisků a ztrát, ztráty z investic apod.) dostáváme jednu z klíčových položek, zisk před úroky a zdaněním (Earnings Before Interest and Taxes). Tato položka představuje zdroje, které lze použít jako náklad za použití kapitálu, a to jak cizího (úroky), tak vlastního (náklady obětované příležitosti daný kapitál jsme mohli použít jinak). Z EBIT jsou nejprve uhrazeny úroky, tedy náklady cizího kapitálu. Mezisoučet se označuje jako zisk před zdaněním (EBT). Po zdanění dostáváme již čistý zisk, který lze celý použít k rozdělení mezi společníky. Ten lze považovat za výdělek společníků z investovaného kapitálu. Čím je tedy vyšší, tím výkonnější podnik je. Rentabilita celkového kapitálu Vyjadřuje celkovou výnosnost podniku. V rámci srovnání mezi podniky se v čitateli používá buď EBIT, nebo zdaněný zisk před úroky ten vznikne přičtením úroků očištěných od daně k čistému zisku (viz vzorec). Pro celkovou rentabilitu se používá anglická zkratka ROA Return on Assets (výnos z aktiv). ROA zdaněná = Rentabilita vlastního kapitálu E + úroky (1 sazba daně z příjmu) Aktiva Jedná se o podobný výpočet jako u ROA. Protože vztahujeme zisk pouze k vlastnímu kapitálu, uvažujeme již zisk po úrocích a zdanění, tedy čistý zisk. V rámci mezinárodního porovnání se někdy zaplacené daně přičítají zpět, neboť jejich výše se stát od státu liší. Zkratka je ROE (Return on Equity). ROE = E Vlastní kapitál

13 2.4.2 Ukazatelé likvidity podniku Likvidita 3 představuje schopnost podniku splácet včas a řádně své závazky. Cílem podniku je najít rovnováhu v řízení likvidních aktiv tak, aby jich byl na jedné straně dostatek, ale aby jich zároveň nebyl přebytek; čím likvidnější aktivum je, tím nižší výnos totiž podniku přináší. Likvidita se analyzuje porovnáváním struktury krátkodobých a dlouhodobých aktiv a pasiv. Za tímto účelem se oběžná aktiva rozdělují do tří podskupin: 1. Finanční majetek. Za finanční majetek označujeme hotovost, bankovní účty s nevázanými peněžními prostředky (případně s relativně krátkou výpovědní lhůtou), cenné papíry určené k obchodování (tzn. snadno přeměnitelné v peníze). Jedná se o majetek, který lze bez větší finanční ztráty zpeněžit. 2. Krátkodobé pohledávky. Pohledávky, které buď budou v nejbližší době uhrazeny, případně je lze přeměnit v peníze s určitou ztrátou (například eskontem, faktoringem). 3. Zásoby a další krátkodobý majetek. Aby byly přeměněny v peníze, musí projít výrobním procesem, případně být prodány se znatelnou ztrátou. Ukazatelé likvidity mají vždy ve jmenovateli krátkodobé závazky neboli vždy měří poměr určitého majetku k závazkům, které jsou splatné do jednoho roku. Likvidita napovídá podniku, jaké množství majetku má k dispozici pro úhradu krátkodobých závazků. Základní pravidlo říká, že na úhradu krátkodobých závazků by měla stačit oběžná aktiva (tedy oběžná aktiva krátkodobé závazky). Pohotová likvidita pohotová likvidita = finanční majetek krátkodobá pasiva Tento ukazatel zkoumá, zda v případě, že se zpomalí inkaso krátkodobých pohledávek, bude podnik i tak schopen splácet své krátkodobé závazky. Tedy, v jaké míře se na podnik přenese nelikvidita jeho odběratelů. Nastavení vhodného poměru pohotové likvidity je otázkou ochoty podniku jít do rizika pokud bude pohotová likvidita větší než 1, nebude schopnost podniku splácet své závazky podniku závislá (po 3 Definice likvidity se může autor od autora lišit, my budeme uvažovat následující definici.

14 nějakou dobu) na včasném inkasu pohledávek, avšak vázat takto vysoké prostředky do nevýnosného finančního majetku může výrazně brzdit rozvoj podniku. Příklad: Pan Pekárek má jediného významného odběratele, tím je místní supermarket. Supermarket využívá své obchodní síly a pohledávky panu Pekárkovi hradí s časovými výkyvy. Pan Pekárek však má závazky ke svým dodavatelům. Pro případ, že se inkaso jeho pohledávek za supermarketem zpozdí, si tak raději hlídá pohotovou likviditu na hodnotě 0,75. Provozní likvidita Ve výpočtu tohoto ukazatele je v čitateli navíc souhrn krátkodobých pohledávek. Finanční majetek zde slouží jako rezerva na pokrytí časového nesouladu mezi splatností závazků a pohledávek. Výše provozní likvidity by z logiky věci měla být větší než jedna, míra přesahu přes jedničku závisí na rozdílu ve splatnosti závazků a pohledávek. Běžná likvidita je výše uvedeným ukazatelům podobná, v čitateli však počítá i se zásobami. U těch se totiž předpokládá zpeněžení do jednoho roku od pořízení, tedy je lze také považovat za snadno zpeněžitelná aktiva Základní ukazatelé zadluženosti podniku Jak bylo stručně zopakováno výše, používání cizích zdrojů může ovlivňovat výnosnost kapitálu je výhodné používat cizí zdroje, dokud náklady na jejich financování (úroková míra) jsou nižší než výnosnost podnikových aktivit (měřená například ukazatelem ROA). V tom případě podnik zvládne svou činností financovat náklady cizího kapitálu a zbylou část dodatečných výnosů tvoří čistý zisk podniku. S rostoucí výnosností však roste i riziko pakliže rozvoj podniku nebude probíhat podle představ, podnik se bude potýkat s nedostatkem financí na pokrytí nákladových úroků, což může vyústit v bankrot podniku. Cenu cizího kapitálu výrazně snižuje daňové právo, které uznává úroky placené za použití cizího kapitálu jako nákladovou položku, která snižuje základ daně. Skutečnou úrokovou míru (i s ) tak můžeme spočítat jako: i s = i n (1 d), kde d označuje sazbu daně z příjmu, které podnik podléhá (daň z příjmu právnických osob).

15 Věřitelské riziko. Ukazuje, jaký poměr aktiv je financován cizím kapitálem. věřitelské riziko = celkové dluhy celková aktiva Čím větší je ukazatel věřitelského rizika, tím vyšší má podnik dluhy a tím pádem i riziko. Zda je uvedená struktura kapitálu výhodná, prozradí srovnání skutečné úrokové míry placené z cizího kapitálu s rentabilitou podniku. V případě vyšší úrokové míry by měl podnik snížit své zadlužení, neboť cizí kapitál neužívá efektivně a náklady na jeho získání převyšují výnosy, které přináší. Praktické uplatnění statické finanční analýzy procvičí případové studie na konci tohoto modulu.

16 2.5 Ve zkratce: Rozdělení kapitálu v rozvaze společnosti Účetní závěrka se skládá ze tří dokumentů: rozvahy, výkazu zisku a ztráty (výsledovka) a přílohy. Často se také v praxi setkáme s výkazem o peněžních tocích (cash flow), nepovinnou částí účetní závěrky. Rozvaha vypovídá o stavu majetku a zdrojů krytí tohoto majetku k určitému okamžiku. Na straně aktiv jsou vypsány jednotlivé majetkové hodnoty podniku (členěné podle dlouhodobosti využití, likvidity, povahy majetku). Strana pasiv říká, z jakých zdrojů byl tento majetek pořízen buď z vlastních (vklady společníků/akcionářů, kumulací zisku minulých let) nebo z cizích (bankovní, dodavatelské, zaměstnanecké a jiné závazky). Některé položky majetku je třeba odepisovat odpisový plán si do velké míry může každý podnik stanovit dle svého rozhodnutí tak, aby se jejich průběh co nejvíce blížil skutečnosti. Výsledovka shrnuje operace s vlivem na výsledek hospodaření za určité období. Výsledek hospodaření je rozdíl mezi výnosy (nejčastěji tržby) a náklady. Základním rozhodnutím pro podnik je poměr vlastního a cizího kapitálu, který bude použit. Vlastní kapitál není třeba splácet, pro podnik je tedy výrazně méně rizikový. Neznamená to však, že by byl vlastní kapitál zadarmo i v tomto případě je třeba počítat s (přinejmenším implicitními) náklady. Cizí kapitál je považován za rizikovější, za splnění určitých podmínek je však levnější než vlastní kapitál. Každý podnik by měl sledovat vývoj svého finančního zdraví pomocí nejrůznějších ukazatelů jejich skladba by měla odpovídat cílům a zaměření podniku, v tomto směru nelze stanovit jednoznačná doporučení. Ukazatele se týkají výkonnosti podniku (rentabilita), likvidity, zadluženosti a dalších.

17 2.6 Praktické otázky: Rozdělení kapitálu v rozvaze společnosti Častým argumentem pro zvýšení objemu cizího kapitálu je pákový efekt. O co se jedná a je obecně platný? Pákovým efektem rozumíme situaci, kdy navýšení cizího kapitálu za konstantního množství vlastního kapitálu vede ke zvýšení zisku a tím pádem i ke zvýšení zisku na jednotku vlastního kapitálu vlastní kapitál je tak využit efektivněji. Pozitivní vliv finanční páky má podmínku, že úroková míra placená z cizího kapitálu musí být nižší než výnosnost aktiv podniku (aby podnik vydělal nejen na zaplacení úroků navýšeného cizího kapitálu, ale i na použití vlastního kapitálu ve formě dividend). Jaký je rozdíl mezi výsledovkou druhovou a účelovou? Je výsledek vypočtený podle nich srovnatelný? Jedná se o dva různé pohledy na toky výnosů a nákladů uvnitř podniku. Výnosy jsou v obou případech zaznamenány stejně, rozdíl je v členění nákladů. Zatímco druhová výsledovka odpovídá na otázku NA CO byly náklady vynaloženy?, účelová výsledovka se ptá spíše, na JAKÝ ÚČEL, jaké oddělení náklady vynaložilo. Nákladovým druhem, který nalezneme v druhové výsledovce, budou typicky osobní náklady na zaměstnance bez ohledu na rozlišení pracovní pozice či útvaru, spotřeba materiálu, energií nebo změna stavu zásob, účelová výsledovka agreguje náklady podle činnosti či útvaru na odbytové, administrativní nebo výzkum a vývoj. Výsledek hospodaření je však v obou případech stejný. Proč sestavujeme výkaz cash flow? Přestože výsledky cash flow známe z rozvahy, není pro nás důležitá jen konečná zpráva o stavu peněz. Důležité je také dílčí zjištění, kde jsou jejich zdroje a kam se peníze ztrácejí. Zhodnocením těchto informací je možné nalézt rezervy v řízení. 4 4 SCHOLLEOVÁ H. : Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. Grada Pbulishing, 2. aktualizované vydání, ISBN s. 33.

18 3. Podnikatelský plán 3.1 Struktura podnikatelského plánu Pod pojmem podnikatelský plán rozumíme souhrn veškerých okolností uvnitř i vně podniku, související s naším podnikatelským záměrem najdeme v něm jak vytyčený podnikatelský cíl, tak míru reálnosti těchto cílů, způsob, jak k těmto cílům dojít, a míru pravděpodobnosti dosažení cílů. Podnikatelský plán slouží podnikateli jak pro plán činnosti a srovnávání skutečnosti s plánem, tak pro prezentaci podnikatelského záměru potenciálním investorům. Každý podnikatelský plán by měl dodržovat tři skupiny pravidel: 1. Srozumitelnost, stručnost. 2. Logičnost, přehlednost. 3. Pravdivost, respektování reality a rizik. Podle způsobu a potřeby prezentace rozlišujeme několik forem podnikatelského plánu lišící se zejména dobou na jeho představení, a tím pádem také obsahem. Elevator pitch. Velmi stručná, poutavá a zapamatovatelná ústní prezentace použitelná kdykoli a kdekoli; účelem je zaujmout investora pro další jednání. Executive summary. Písemný dokument o rozsahu maximálně dvou stran slouží jako vizitka pro doplnění ústní prezentace, neměl by obsahovat žádné tajné informace. Na prvním místě by mělo být označení typu investice a výše požadovaného kapitálu. Na závěr zopakujeme svou nabídku a kontakt. Plný/zkrácený podnikatelský plán. Uvedení veškerých podstatných záležitostí, slouží především podnikateli samotnému. Zkrácená verze slouží vážnému zájemci o investici pro bližší prozkoumání nezakrývá slabiny, nýbrž silné stránky!! (Aby zájemce nemohl náš podnikatelský záměr okopírovat). Podnikatelský plán by měl obsahovat následující informace: 1. Stručné představení celého podnikatelského plánu. 2. Základní informace o společnosti. 3. Klíčové osobnosti projektu. 4. Produkt popsán z pohledu zákazníka.

19 5. Technické, vnitropodnikové záležitosti: a. Tržní okolí, SWOT analýza. b. Prodejní strategie (cenotvorba, distribuce, podpora prodeje, náklady na odbyt). c. Výroba. d. Personální zabezpečení projektu. e. Finanční plán. 6. Jak bude naloženo s případným kapitálovým vstupem?

20 3.2 Financování podnikatelských záměrů Sebelepší podnikatelský plán a nadšení jeho tvůrců mohou ztroskotat na jednom zásadním problému, kterým jsou finanční zdroje. K financování podnikatelského záměru jsou nutné zejména dlouhodobé zdroje financování. V úvahu přichází vlastní zdroje, bankovní úvěr, leasing, venture capital, obchodní andělé, prvotní emise cenných papírů (IPO Initial Public Offering) nebo dotace. Rozhodujícím zdrojem financování by měly být vnitřně vytvořené zdroje financování, tj. interní vlastní kapitál. Představují jej nerozdělený zisk minulých let a fondy ze zisku. Financování interním zdroji je nejrozšířenějším způsobem financování podnikových investic, ale v případě expanze zejména malých a středních podniků (případně nového podnikatelského záměru) nemusí postačovat. V tom případě je vhodné použít podnikatelský plán jako nástroj k přesvědčení potenciálního věřitele nebo investora o životaschopnosti záměru, návratnosti investovaného kapitálu a jeho zhodnocení Podpůrné programy Podpora podnikání má různé formy od bezplatného poradenství, školení až po finanční podporu. V České republice je poskytována zejména ze zdrojů Evropské unie a prostředků státního rozpočtu v kombinaci se soukromými zdroji. Podpora z EU může být poskytována formou dotací ze strukturálních fondů: 1. Evropský fond regionálního rozvoje (European Regional Development Fund ERDF), který se zaměřuje na rozvoj podnikání, infrastruktury, výzkumu a vývoje, celoživotního vzdělání. 2. Evropský sociální fond (European Social Fund ESF), který poskytuje prostředky k podpoře neinvestičních projektů v oblastech sociální integrace, podpory zaměstnanosti, posílení systému vzdělávání, podpory rovných příležitostí na trhu práce. 3. Evropský zemědělský, orientační a záruční fond (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund EAGGF), který podporuje změny v zemědělství a lesnictví a rozvoj venkovských oblastí). 4. Finanční instrumenty pro usměrňování rybolovu (Financial Instrument for Fisheries Guidance FIFG), který se zaměřuje na podporu rybářských oborů. 5 KOCÁB, V; PETERKA, J; REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. Computer Press, a.s., ISBN s

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s. The analysis of the accounting system and economy of the company ZAT a.s. Tereza

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

Finanční analýza a zdraví podniku

Finanční analýza a zdraví podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Finanční analýza a zdraví podniku Diplomová práce Autor: Bc. Jan Peleška Finance Vedoucí práce: Ing. Oldřich Knaifl, CSc. Praha Červen, 2015

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3.1. Majetková struktura podniku 3.2. Oceňování majetku 3.3. Odpisování dlouhodobého majetku 3.4. Kapitálová struktura podniku 3.5. Rozvaha Každý podnikatel,

Více

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ Jaroslav Zlámal Petr Bačík Olomouc, 2011 Úvod Vážený čtenáři, dostáváte k dispozici učební pomůcku,, která je určena k e-learningovému

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

EKONOMIE A MANAGEMENT

EKONOMIE A MANAGEMENT UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie PODNIKOVÁ EKONOMIE A MANAGEMENT Jaroslav Zlámal, Jana Bellová Učební texty pro distanční studium Olomouc, 2013 Obsah I Podniková

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovali: Monika Loudová Lucie Pavlíková Tomáš Randula Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne...... Podpis

Více