GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, Olomouc tel. fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz"

Transkript

1 rozvoje města GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, Olomouc tel. fax: MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA Tato dokumentace je součástí projektu Olomouckého kraje Partnerství pro rozvoj kraje a je financována v rámci opatření SROP 3.3 z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Zpracovatelé: KOMISE PRO STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTA LIPNÍK NAD BEČVOU Ing. Aleš CALÁBEK Ing. Petra MAIEROVÁ Ing. Josef POTSCH Lipník nad Bečvou a Olomouc 05/2007 1

2 rozvoje města OBSAH: 1. STRATEGICKÁ VIZE ROZVOJE MĚSTA LIPNÍK NAD BEČVOU PŘÍSTUP KE STRATEGII ROZVOJE PODPORA, FORMALIZACE POZICE MANAŢERA PROJEKTŮ VYUŢITÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ, ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ODBORNÉ A POZNÁVACÍ SEMINÁŘE PRIORITNÍ CÍLE PRIORITA 1 TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Řešení vodohospodářské infrastruktury Modernizace a rozvoj dopravní a technické infrastruktury... 7 Přehled projektů a záměrů města technická a dopravní infrastruktura PRIORITA 2 - BYDLENÍ Vytváření podmínek pro bydlení, infrastruktura pro bytovou výstavbu... 8 Přehled projektů a záměrů města Bydlení PRIORITA 3 PODPORA PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT Podpora přípravy nových a modernizace stávajících nemovitostí pro rozvoj podnikání, podpora investorům 10 Přehled projektů a záměrů města Podpora podnikatelských aktivit PRIORITA 4 SPORT, KULTURA, VOLNÝ ČAS, KVALITA ŢIVOTA Výstavba a modernizace sportovních, kulturních a společenských zařízení Sportovní, společenské a kulturní akce, podpora činností zájmových spolků Městský majetek projekty modernizací a rekonstrukcí Přehled projektů a záměrů města Sport, kultura, volný čas, kvalita ţivota PRIORITA 5 SOCIÁLNÍ SLUŢBY Výstavba a modernizace zařízení pro sociální sluţby, rozšiřování sociálních sluţeb PRIORITA 6 ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Péče o pozitivní vzhled města, revitalizace města Ochrana ovzduší Odpadové hospodářství Ochrana, rehabilitace a tvorba krajiny, péče o chráněná území Přehled projektů a záměrů města Ţivotní prostředí PRIORITA 7 CESTOVNÍ RUCH Rozvoj kulturních tradic Doplňkové aktivity a zázemí turistického ruchu Přehled projektů a záměrů města Cestovní ruch PRIORITA 8 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Celoţivotní vzdělávání

3 rozvoje města 1. STRATEGICKÁ VIZE ROZVOJE MĚSTA LIPNÍK NAD BEČVOU Strategická vize rozvoje Lipníku nad Bečvou vychází z dlouhodobých cílů a rozvojových záměrů představitelů samosprávy a klíčových subjektů města, zpřesněných na základě podrobného posouzení analytických poznatků vyplývajících ze zpracované Socioekonomické analýzy území města Lipník nad Bečvou. Vize formuluje a popisuje stav, jehoţ by mělo být v budoucnosti dosaţeno v daném území, přičemţ jednotlivé strategické cíle, opatření, aktivity a projekty jsou prostředkem k jejímu dosaţení a naplnění. Strategická vize byla formulována s ohledem na potřebu trvale udrţitelného rozvoje a s vědomím, ţe jen od jasných vizí lze přijít k realizaci přínosných projektů. V širších souvislostech je vize v souladu se strategickými záměry rozvoje Olomouckého kraje. Strategická vize rozvoje města Lipník nad Bečvou: Úspěšné a prosperující město Lipník nad Bečvou bude usilovat o to, aby se stal úspěšným a konkurenceschopným městem s prosperující ekonomikou. Bezpečné, klidné a příjemné město Snahou Lipníku nad Bečvou je to, aby se stalo městem s kvalitním a příjemným místem pobytu a bydlení pro region Střední Moravy. Atraktivní město Úsilí města bude směřovat k tomu, aby se Lipník nad Bečvou stal vyhledávanou oblastí pro turisty s atraktivní památkovou rezervací. 2. PŘÍSTUP KE STRATEGII ROZVOJE 2.1 PODPORA, FORMALIZACE POZICE MANAŽERA PROJEKTŮ Aby mohly být efektivně realizovány všechny kroky vedoucí k rozvoji města (naplňování strategie) je nutné, aby organizace všech těchto kroků byla od počátku vedena řídícím týmem. Předpokladem pro zajištění informovanosti, zahájení přípravy i úspěšného předkládání rozvojových záměrů nebo vlastního naplnění strategie, alespoň na základě zkušeností jiných měst, je pozice manaţera projektů města. Manaţer projektů člověk pomáhající starostovi města, vedoucím odborů i dalším místním subjektům (podnikatelé, školy, zájmové sdruţení, neziskové organizace), odpovědný za zahájení realizace priorit, opatření a aktivit navrhovaných ve strategii města, odborně způsobilý k přípravě a předkládání projektů, vnější komunikaci apod. 3

4 rozvoje města Vyuţití spolupráce manaţera projektů při přípravě projektů města, při komunikaci mezi jednotlivými odbory. Další pracovní náplň se bude odvíjet podle konkrétní situace a potřeb města. Po schválení strategie rozvoje zahájení práce na realizaci vybraných aktivit ze strategie města a zahájení přípravy projektů pro dotační programy, dále průběţně Starosta města Město Lipník nad Bečvou, Olomoucký kraj, Strukturální fondy EU - ROP NUTS II Střední Morava 2.2 VYUŽITÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ, ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ODBORNÉ A POZNÁVACÍ SEMINÁŘE Navazuje na předcházející aktivitu. V souvislosti s novým programovacím obdobím EU se otevřely moţnosti a příleţitosti získávat finanční prostředky na rozvojové projekty a záměry z tzv. strukturálních fondů. Ti, kdo by mohli peněz vyuţívat, stále nemají jasnou představu, jaké podmínky je nutné splnit. I ve městě Lipníku n. B. je prostor pro přípravu kvalitních a zajímavých projektů a je třeba je řádně připravit. Aktivita předpokládá zapojení podnikatelů, vzdělávacích, neziskových organizací a spolků do realizace strategie rozvoje města je nezbytné i z důvodů prokázání legitimity a závaznosti strategie. Tyto subjekty by měly být zapojeny do přípravy strategie města, a to nejenom z důvodu moţnosti předkládání vlastních projektů. Na území města Lipníku n. B. působí např. řada malých a středních firem různého zaměření. Komunikace a výměna informací by měla být předpokladem pro další spolupráci. Cílem aktivity je zvýšení informovanosti všech místních subjektů potenciálních předkladatelů projektů, ať uţ se jedná o zástupce obcí, podnikatele, zemědělce, místní zájmové spolky nebo i školy. Je nezbytná určitá koordinace činností a příprav, poskytnutí a uspořádání veškerých informací o programech podpory. Odborné, pracovní semináře přispívají k šíření informací, nových poznatků a vzdělání jak v praktických, tak teoretických problémových oblastech ţivota města. Mohou informovat a přitáhnout ke spolupráci krajské úředníky zodpovědné za správu regionu, i další odborníky zajímající se o problematiku rozvoje obcí, obnovy krajiny, ekology, sociology, atd. Vytipovat vhodné a potenciální subjekty, informovat tyto o moţnostech vyuţití jednotlivých programů strukturálních fondů EU, asistence a odborné pomoci při přípravě podkladů a vypracování projektů. Pořádání série seminářů, které poskytnou podrobné informace o všech připravených operačních programech a následně asistence všem zájemcům. Cílené vyuţívání existujících podpor z programů a projektů ministerstev a následně i strukturálních fondů EU. 4

5 rozvoje města Vytvoření databáze zvaţovaných projektových záměrů ve městě Lipník nad Bečvou. Databáze průběţně aktualizovaná podle vyhlašovaných programů, průběţně hledat vhodné termíny Manaţer projektů Město Lipník n. B., moţná návratnost z poskytnutých sluţeb, Strukturální fondy EU - ROP pro NUTS II Střední Morava 3. PRIORITNÍ OBLASTI Prioritní oblasti jsou v tomto Strategickém plánu chápány jako strategické cíle. Vyjadřují, čeho chce město ve spolupráci s dalšími subjekty a institucemi působícími ve městě v rámci dané prioritní oblasti dosáhnout. Pro potřeby Strategického plánu byl v rámci kaţdé prioritní oblasti definován různý počet opatření. Opatření svým zaměřením navazují na analytickou část dokumentu, resp. jejich smyslem je buď vyuţít silných stránek a příleţitostí města, nebo eliminovat hlavní problémy a minimalizovat důsledky potenciálních hrozeb formulovaných v příslušných oblastech SWOT analýzy. Prioritní oblasti Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Opatření 1.1 Řešení vodohospodářské infrastruktury Opatření 1.2 Modernizace a rozvoj dopravní a technické infrastruktury Priorita 2 Bydlení Opatření 2.1 Vytváření podmínek pro bydlení, infrastruktura pro bytovou výstavbu Priorita 3 Podpora podnikatelských aktivit Opatření 3.1 Podpora přípravy nových a modernizace stávajících nemovitostí pro rozvoj podnikání, podpora investorům Priorita 4 Sport, kultura, volný čas, kvalita života Opatření 4.1 Výstavba a modernizace sportovních, kulturních a společenských zařízení Opatření 4.2 Sportovní, společenské a kulturní akce, podpora činností zájmových spolků Opatření 4.3 Městský majetek projekty modernizací a rekonstrukcí Priorita 5 Sociální služby Opatření 5.1 Výstavba a modernizace zařízení pro sociální sluţby, rozšiřování sociálních sluţeb 5

6 rozvoje města Priorita 6 Životní prostředí Opatření 6.1 Péče o pozitivní vzhled města, revitalizace města Opatření 6.2 Ochrana ovzduší Opatření 6.3 Odpadové hospodářství Opatření 6.4 Ochrana, rehabilitace a tvorba krajiny, péče o chráněná území Priorita 7 Cestovní ruch Opatření 7.1 Rozvoj kulturních tradic Opatření 7.2 Doplňkové aktivity a zázemí turistického ruchu Priorita 8 Rozvoj lidských zdrojů Opatření 8.1 Celoţivotní vzdělávání 3.1 PRIORITA 1 TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Město Lipník nad Bečvou má poměrně dobře vybudovanou technickou infrastrukturu s výjimkou místních částí (jednotná kanalizace, uspokojivý systém zásobování pitnou vodou). V současnosti probíhá realizace rekonstrukce čističky odpadních vod. Silnou stránkou města je kvalitní napojení na vnější dopravní systém včetně silničního obchvatu. Problém představuje stav místních komunikací, nedostatečné parkovací plochy, špatný stav nádraţí Řešení vodohospodářské infrastruktury Zajištění odpovídajícího čištění odpadních vod vyřešení problematiky odkanalizovaní a čištění odpadních vod v souladu s poţadavky na dodrţení technických standardů a právních nařízení. Opravy, úpravy a rekonstrukce stávajících kanalizačních sítí. Dostavba a vybudování nových, jednotných i oddílných stokových sítí a kanalizačních přivaděčů pro svedení odpadních vod na ČOV. Rekonstrukce stávající ČOV. Obnova a rekonstrukce vodovodních řadů a doplnění zabezpečovacích a řídících systémů provozu. 6

7 rozvoje města Dopracování projektových dokumentací výstavby a obnovy kanalizací a ČOV ve městě Lipník a v jeho místních částech. Zajištění územní, projektové a majetkoprávní přípravy akcí. Realizace, výstavba, či modernizace kanalizačních sítí a čistírny odpadních vod. Průběţně, podle finančních moţností Starosta města, manaţer projektů, odbor ŢP, osadní výbory Majitelé provozovatelé infrastruktury, projektové a inţenýrské investorské vodohospodářské firmy, pověřené vodohospodářské orgány a prvoinstanční stavební úřady, SFŢP, MŢP ČR, MZe - odbor správy ve vodním hospodářství, Olomoucký kraj Město Lipník n. B., vlastní zdroje provozovatelů (majitelů) vodohospodářských děl, SFŢP, MZe, MŢP, Olomoucký kraj, spoluúčast investorů, Strukturální fondy EU Operační program Ţivotní prostředí Modernizace a rozvoj dopravní a technické infrastruktury Oprava a dostavba místních komunikací města. Oprava a dobudování chodníků. Výstavba parkovacích ploch (příp. úprava jejich umístění). Zklidnění dopravy na průjezdu městem. Obnova, úprava a doplnění dopravního a směrového značení. Úpravy přechodu pro chodce, instalace zpomalovacích prahů a doplnění městského mobiliáře. Shromáţdění poţadavků města, jejich shrnutí a preference. Realizace podle finančních moţností města. Úpravy povrchů, zvýšení únosnosti a průchodnosti na místních komunikacích. Provedení oprav a zřízení chodníků s navázáním na občanskou vybavenost. Snaha o zmenšení územní rezervy pro realizaci průplavu Dunaj Odra Labe. Dlouhodobý a průběţný úkol Starosta města, manaţer projektů, odbory RR, SM, Technické sluţby ŘSD ČR, Správa silnic Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství Olomouckého kraje, firmy zabezpečující údrţbu a značení 7

8 rozvoje města komunikací Město Lipník nad Bečvou, úvěry komerčních bankovních ústavů, Státní fond dopravní infrastruktury, ŘSD ČR, Strukturální fondy EU - ROP NUTS II Střední Morava, OP Doprava Přehled projektů a záměrů města technická a dopravní infrastruktura PROJEKT Č. AKCE / PROJEKT Fáze připravenosti Rozpočet projektu Očekávaný termín realizace 1 Zklidňování dopravy na průjezdu městem studie 20 mil. Kč Rekonstrukce místních komunikací PD pro SP postupně 3 Cyklostezka Lipník n.b. Týn n.b. Hájkem SP 1,7 mil. Kč Přechod ul. Tyršova SP 0,4 mil. Kč Vodovod Podhůra východ SP 7 mil. Kč Rekonstrukce komunikace Mlýnecká SP 4 mil. Kč Rekonstrukce komunikace Jiráskova SP 5 mil. Kč Rekonstrukce komunikace L. Janáčka, Zahradní a J.V. Sládka SP 10 mil. Kč Kanalizace Podhoří Likvidace odpadních vod Loučka Technickoekonom. studie PRIORITA 2 - BYDLENÍ Bydlení ve městě je na dobré úrovni. Cílem města je zvýšit kvalitu ţivota občanů vybudováním chybějící technické infrastruktury a vytvořením podmínek pro rozvoj různých forem a standardů bydlení Vytváření podmínek pro bydlení, infrastruktura pro bytovou výstavbu Vymezení dostatečného počtu vhodných ploch a zón pro novou individuální výstavbu - předpoklad pro další rozvoj bydlení a ţivota ve městě. Zavedení infrastrukturních sítí v rozvojových plochách pro bytovou výstavbu, provedení nezbytných změn územně plánovací dokumentace. Řešení problematiky bydlení a modernizace stávajícího bytového fondu. 8

9 rozvoje města Prověření ÚPD města se zaměřením na plochy pro bydlení, nalezení moţných rozporů, ty řešit. Aktualizace územně plánovací dokumentace, vytvoření rezerv v územním plánu (volné a vhodné plochy) pro další výstavbu. Podle moţností výkup pozemků, investice do připravovaných ploch, zejména pokud jde o zajištění nezbytné infrastruktury, vhodný prodej pozemků investorům. Příprava projektů na revitalizace sídlišť. Sanace a rekonstrukce nevyuţívaných či nevhodně řešených objektů. Vytváření podmínek pro získávání dotací na rekonstrukce domů a bytů. Nový ÚPD moţno začít ihned, výkup pozemků a investice do infrastruktury v závislosti na finančních moţnostech Starosta města, manaţer projektů, odbory SM, RR Potenciální investoři, stavitelé, zájemci o bydlení Město Lipník n. B., Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Státní fond rozvoje bydlení Přehled projektů a záměrů města Bydlení PROJEKT Č. AKCE / PROJEKT Fáze připravenosti Rozpočet projektu Očekávaný termín realizace 1 Infrastruktura ulice Tyršova ÚR, PD pro SP 13 mil. Kč Výstavba RD lokalita Hliník PD pro SP Výstavba RD lokalita Seminárka studie PRIORITA 3 PODPORA PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT Podnikatelské prostředí města Lipník nad Bečvou tvoří malé a střední podniky. Ve městě existují dobré podmínky pro podnikatelské aktivity, které jsou dány dostupnými a kvalifikovanými pracovními silami a dobrou dopravní dostupností. Málo vyuţívaným podnikatelským potenciálem je cestovní ruch. Snahou města je příprava pozemků a objektů pro podnikání včetně zlepšení jejich dopravní dostupnosti. 9

10 rozvoje města Podpora přípravy nových a modernizace stávajících nemovitostí pro rozvoj podnikání, podpora investorům Příprava vhodných, dostupných pozemků a objektů pro podnikání areály starých podniků, průmyslová zóna, vojenská kasárna apod. Zlepšení dopravní obsluţnosti pro rozvoj podnikání a stavebně technický stav pozemních komunikací. Změna profesní struktury v návaznosti na potřeby rozvoje podnikání. Vytvoření přehledu lokalit a areálů vhodných pro revitalizaci, identifikace vlastníků a základních problémů. Identifikace problémů spojených s přípravou a modernizací ploch a nemovitostí pro rozvoj podnikání, rozdělení kompetencí a zadání úkolů pro řešení problematiky. Dobudování dopravní a technické infrastruktury. Vyuţití volné kapacity pracovních sil, zvyšování kvalifikace volných pracovních sil pro uplatnění na trhu práce. Dlouhodobý úkol, katalog pozemků a objektů Starosta města, manaţer projektů Vlastníci pozemků, areálů, podnikatelé, zemědělská druţstva, investoři, hospodářská komora Město Lipník n. B., Strukturální fondy EU ROP NUTS II Střední Morava, OP Ţivotní prostředí Přehled projektů a záměrů města Podpora podnikatelských aktivit PŘOJEKT Č. 1 2 AKCE / PROJEKT M-MOOS, spol. s r.o. - Stavba montáţní haly CTP INVEST Průmyslová zóna Lipník n. B. Fáze připravenosti Příprava dokumentace a materiálu pro CZECHINVEST Rozpočet projektu Očekávaný termín realizace 10 mil. Kč 2007 PD

11 rozvoje města 3.4 PRIORITA 4 SPORT, KULTURA, VOLNÝ ČAS, KVALITA ŽIVOTA Ve městě Lipník nad Bečvou funguje celá řada sportovních a zájmových organizací, cílem je podpora jejich činnosti. Pro sportovní vyţití veřejnosti jsou ve městě k dispozici hřiště, cyklostezky, koupaliště, posilovna, bowling a sauna. Ve městě chybí víceúčelová sportovní hala a je nutná rekonstrukce areálu stadionu Míru. Problémem města je špatný stav kulturních památek, které si vyţadují rekonstrukci hradby, klášter, ţidovský hřbitov atd Výstavba a modernizace sportovních, kulturních a společenských zařízení Výstavba nových, rozšíření a modernizace stávajících sportovních, kulturních a společenských areálů s doprovodným zázemím - víceúčelová sportovní hala, stadion, hřiště, kurty, dětské koutky, hřiště místních škol, koupaliště, kulturní domy, společenské místnosti, klubovny apod. Vybudování víceúčelového společenského, kulturního a vzdělávacího centra. Vypracování přehledu technického stavu a potřeb jednotlivých hřišť, kulturních a společenských areálů města. Připravení konkrétního projektu zaměřeného na jejich rekonstrukci a modernizaci, podání ţádosti o financování. Individuální investice do výstavby, či rozvoje sportovních, kulturních a multifunkčních areálů (sportovní hala, stadion), realizace projektů modernizace a rozšiřování sportovišť a kulturního zázemí. Postupné zapojování škol i sportovní klubů do programu otevírání hřišť a společenských prostor pro veřejnost, zajištění zodpovědné osoby za provoz zařízení, zpracování pravidel provozu školních hřišť v době mimo školní vyučování. Vyjasnění mnohdy komplikovaných vztahů s vlastníky sportovních areálů. Průběţně Starosta města, manaţer projektů, odbory RR, SM, ŠK, SVČ, osadní výbory Zástupci místních škol, sportovních klubů, zájmových a neziskových organizací Město Lipník n. B., Olomoucký kraj, MŠMT, strukturální fondy EU ROP NUTS II Střední Morava 11

12 rozvoje města Sportovní, společenské a kulturní akce, podpora činností zájmových spolků Podpora činnosti místních zájmových spolků, vzájemná koordinace aktivit, příprava vhodných společných projektů. Podpora volnočasových aktivit všech generací, rozšíření a modernizace vhodných prostor pro tyto aktivity. Doplnění městského mobiliáře pro kulturní a společenské akce. Komplexní přehled pořádaných akcí kulturního, společenského a sportovního charakteru - prezentace pravidelně zveřejňovaná v regionálním tisku, v přílohách celostátního tisku, na internetových stránkách, v rozhlase soukromá rádia, v lokálním televizním vysílání apod. Aktualizace a rozvíjení přehledu všech pořádaných akcí. Projednání moţnosti vlastní podpory stávajících i nových akcí s pořadateli, jejich koordinace, jednotné zaštítění. Aktualizace přehled akcí, včetně místa a času, zveřejnění, propagace, nabídka pro trávení volného času. Přehled akcí červen 2007, připravená prezentace a propagace průběţně Starosta města, manaţer projektů, odbor ŠK, SVČ, Městská knihovna Starosta města, pořadatelé zmíněných akcí, spolky, sportovní kluby Město Lipník n. B., rozpočty spolků, klubů a dalších institucí, MK, MŠMT, Olomoucký kraj, Strukturální fondy EU ROP NUTS II Střední Morava Městský majetek projekty modernizací a rekonstrukcí Inventarizace, údrţba a oprava nemovitých kulturních, historických i církevních památek, záchrana ohroţených památek hradby, klášter, ţidovský hřbitov atd. Veškeré připravované a plánované projekty města, rekonstrukce, opravy městského úřadu, knihoven, hasičských zbrojnic, kina a dalších budov ve vlastnictví města včetně zateplení, výměny kotlů a oken. Příprava záměrů, vznik přehledu akcí. Určení priorit pro postupnou realizaci modernizací a rekonstrukcí. Projektová příprava akcí včetně zajištění financování. 12

13 rozvoje města Průběţně Starosta města, manaţer projektů, projektantské firmy, odbor SM, RR, osadní výbory Město Lipník n. B., různé dotační programy, Strukturální fondy EU ROP NUTS II Střední Morava Přehled projektů a záměrů města Sport, kultura, volný čas, kvalita života PROJEKT Č. AKCE / PROJEKT Fáze připravenosti Rozpočet projektu Očekávaný termín realizace 1 Regionální společenské kulturní a vzdělávací centrum Lipník n. B. PD pro SP 130 mil. Kč Sportovní hala PD pro SP 60 mil. Kč Dvorní trakt objektu č.p. 29, ul. PD pro SP, Novosady ohlášení stavby 2,5 mil. Kč Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Osecká (II. stupeň) PD pro SP 1,8 mil. Kč Pavilon školní druţiny ZŠ Hranická ÚR, DP pro SP 1,999 mil. Kč Rekonstrukce budovy Radnice PD pro SP 7 mil. Kč Střelnice Loučka PD pro SP 22 mil. Kč Konzervace městského hradebního systému SP 19 mil. Kč Víceúčelové hřiště Komenského sady SP 3,5 mil. Kč Rekonstrukce východního křídla zámku na spisovnu SP 3,5 mil. Kč Rekonstrukce MŠ Na Zelince PD pro SP 10 mil. Kč Oprava ohradních zdí zámecké a klášterní zahrady PD pro SP 7 mil. Kč Rekonstrukce koupaliště Materiální vybavení pro kulturně společenské akce Oprava ohradních zdí ţidovského hřbitova Studie, PD pro SP 42 mil. Kč 2 mil. Kč PD pro SP 2,5 mil. Kč PRIORITA 5 SOCIÁLNÍ SLUŽBY V Lipníku nad Bečvou je realizován projekt komunitního plánování sociálních sluţeb. Je to způsob, kterým lze na úrovni obcí plánovat sociální sluţby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Cílem KPSS je zapojit jednotlivé subjekty (zadavatele, poskytovatele, uţivatele a veřejnost) do problematiky sociálního začleňování, zjistil efektivnost stávajících poskytovaných sociálních sluţeb, podpořit jiţ existující kvalitní sociální sluţby a naplánovat zavedení 13

14 rozvoje města nových kvalitních a dostupných sociálních sluţeb. Projekt se zaměřil také na vytvoření zásobníku projektů zaměřených na sníţení sociální izolace a na vytvoření nástrojů pro zajištění finanční udrţitelnosti sociálních sluţeb. Výstupem projektu Komunitního plánování sociálních sluţeb je dokument Střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb na Lipnicku Výstavba a modernizace zařízení pro sociální služby, rozšiřování sociálních služeb Zvýšení kvality a dostupnosti poskytovaných sociálních sluţeb Potlačení sociálního vyloučení u nejvíce ohroţených skupin obyvatel Zajištění dostatečného mnoţství sociálních zařízení pro marginalizované skupiny obyvatel, zejména se jedná o komplexní péči včetně bydlení a stálého dohledu. Vytipování vhodných městských nebo soukromých objektů vhodných pro poskytování sociálních sluţeb a jejich modernizace, případně vybudování zcela nové stavby slouţící sociálně ohroţeným osobám města. V souladu se strategickým dokumentem Střednědobého plánu rozvoje sociálních sluţeb (SPRSS) na Lipnicku. Zajištění implementační fáze. Připravení přehledu potřeb pro výstavbu a modernizaci zařízení stavební rekonstrukce, vybavení zařízení, zajišťování sluţeb. Připravení harmonogramů realizace jednotlivých aktivit, postupné zajišťování financování. Průběţně v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních sluţeb Starosta města, manaţer projektů, odbor SVZ. Řídící skupina projektu KPSS, poskytovatelé sociálních sluţeb, NNO. Strukturální fondy EU ROP NUTS II Střední Morava, město Lipník n. B., Olomoucký kraj, MPSV. 3.6 PRIORITA 6 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Město Lipník nad Bečvou je prohlášeno městskou památkovou rezervací, má zachovalé historické jádro, obehnané hradbami s dosud zachovanými baštami a s krásným okolím. Nejen z tohoto důvodu je cílem města revitalizace veřejných prostranství a provádění aktivit směřující ke zlepšení vzhledu a čistoty města. 14

15 rozvoje města Lipník nad Bečvou se řadí mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Zásadní vliv na jeho znečištění má geomorfologie území, dopravní zátěţ a způsob vytápění. Na kvalitu ovzduší mají také vliv aktivity podnikatelských subjektů. Společnosti, podnikající v Lipníku a jeho okolí, by měly sniţovat mnoţství vypouštěných emisí do ovzduší, zavádět ISO normy apod. Město Lipník nad Bečvou je zapojeno do systému třídění domovního odpadu, na území města se nachází dostatek stanovišť s barevně rozlišenými kontejnery. Cílem města je zvýšení motivace občanů k zapojení se do tohoto systému a podpora ekologické výchovy a vzdělávání. Je třeba se zabývat také otázkou biologicky rozloţitelného odpadu. Území katastrů města a místních částí je ovlivněno zemědělskou produkcí. Došlo k redukci prvků zabezpečujících ekologickou stabilitu krajiny a ochranu proti erozi. Je nutné obnovení a doplnění přírodních biocenter a biokoridorů, remízků, rozptýlené krajinné zeleně, alejí a doprovodné zeleně vodních toků, cest apod Péče o pozitivní vzhled města, revitalizace města Revitalizace veřejných prostranství města včetně jeho místních částí úpravy infrastruktury, zlepšení funkčního vyuţití území, řešení prvků mobiliáře, veřejná zeleň. Stabilizace ekologických funkcí celého území, vyuţití zeleně jako protihlukové bariéry. Aktivity směřující ke zlepšení vzhledu a čistoty města - příjemné prostředí pro ţivot. Provést inventarizaci zeleně ve správním území města, stanovit postup obnovy a dosadby zeleně, a to v rámci zastavěných území i extravilánu. Odborná údrţba, osvěta a zapojení veřejnosti. Realizace průběţně Starosta města, manaţer projektů, odbor ŢP, Technické sluţby Majitelé pozemků a nemovitostí, Agentura ochrany přírody a krajiny, Odbor ŢP KÚ, v rámci KPÚ pozemkový úřad, Město Lipník n. B., Agentura ochrany přírody a krajiny, Ministerstvo zemědělství, Strukturální fondy EU - ROP NUTS II Střední Morava Ochrana ovzduší Podpora vyuţití obnovitelných zdrojů energie. Sníţení dopravního zatíţení města. Motivace podnikatelských subjektů k obstarávání certifikací, zavádění ISO norem sníţení mnoţství vypouštěných emisí do ovzduší. 15

16 rozvoje města Podporovat přechod od lokálních topenišť k centrálním zdrojům vytápění či jeho ekologicky šetrnějším formám. Omezovat na nezbytnou míru automobilovou dopravu především v centru města. Sniţovat prašnost prostředí cílenou výstavbou vhodné zeleně, častějším kropením ulic atd. Zpracovat a postupně realizovat komplexní strategii ochrany ovzduší. Realizace průběţně Starosta města, manaţer projektů, odbor ŢP Pověřené orgány ochrany prostředí odbor ŢP KÚ, Agentura ochrany přírody a krajiny středisko Olomouc, Inspekce ţivotního prostředí, podnikatelské subjekty Město Lipník n. B., Agentura ochrany přírody a krajiny, Ministerstvo ţivotního prostředí, Strukturální fondy EU - OP Ţivotní prostředí Odpadové hospodářství Zvýšení motivace občanů pro zapojení se do systému nakládání s odpady. Podpora ekologické výchovy a vzdělávání, dosaţení vyššího procenta domácností zapojených do sběrného systému města. Příprava zařízení pro biologicky rozloţitelný odpad. Realizace jednotlivých akcí na základě schválené koncepce nakládání s odpady ve městě. Organizace společného sběru plastů, papíru, skla, nebezpečného odpadu apod., propagace sběru odpadů, jeho třídění a recyklace, podpora zřízení a provozování zařízení pro nakládání s odpady. Realizace průběţně Starosta města, manaţer projektů, zástupci firem pro nakládání s odpady, odbor ŢP, Technické sluţby Orgány odpadového hospodářství, projektové a inţenýrské investorské firmy pro zajištění investiční přípravy staveb, pověřené orgány ochrany prostředí odbor ŢP KÚ a prvoinstanční stavební úřad, Agentura ochrany přírody a krajiny středisko Olomouc, Inspekce ţivotního prostředí Město Lipník n. B., Agentura ochrany přírody a krajiny, Ministerstvo zemědělství, Strukturální fondy EU - ROP NUTS II Střední Morava, OP Ţivotní prostředí 16

17 rozvoje města Ochrana, rehabilitace a tvorba krajiny, péče o chráněná území Realizace prvků kostry ekologické stability v krajině zakládání biocenter, biokoridorů, interakčních prvků, remízků. Podpora ekologické výchovy a vzdělávání, zvýšení počtu domácností zapojených do sběrného systému města. Sníţení vodní i větrné eroze, sníţení zátěţe podzemních vod splachy z polí. Zvýšení biodiverzity v krajině. Zlepšení estetického vzhledu krajiny. Podpora ochrany chráněných území. Zpracování studie obnovy krajinného rázu pro řešené území. Postupné budování ÚSES v souladu s ÚPD - průběţně podle aktuálních podmínek a moţností města vzhledem k jeho trvale udrţitelnému rozvoji. Zlepšení prostupnosti krajiny, potírání a asanace černých skládek, stav krajiny - vizitka obyvatel města. Realizace průběţně Starosta města, manaţer projektů, externí specialista, odbor ŢP Agentura ochrany přírody a krajiny, Odbor ŢP KÚ nebo v rámci KPÚ ve spolupráci s pozemkovým úřadem, majitelé pozemků Město Lipník n. B., Agentura ochrany přírody a krajiny, Ministerstvo zemědělství, Strukturální fondy EU - ROP NUTS II Střední Morava, OP Ţivotní prostředí Přehled projektů a záměrů města Životní prostředí Rozpočet Očekávaný PROJEKT Fáze AKCE / PROJEKT projektu termín Č. připravenosti (mil.kč) realizace 1 Vyuţití klášterní zahrady objemová studie Revitalizace prostoru mezi ul. Osecká a Bratrská I. etapa ÚR, PD pro SP 5 mil. Kč Rekonstrukce zámeckého parku II. a III. etapa SP 3,5 mil. Kč Zřízení kompostárny PD pro SP 2 mil. Kč Vybudování meditační zahrady v Lipníku nad Bečvou Studie, PD pro SP 2,5mil. Kč Revitalizace hřbitova SP 6,5 mil. Kč

18 rozvoje města 3.7 PRIORITA 7 CESTOVNÍ RUCH Město Lipník nad Bečvou je od roku 1989 prohlášeno městskou památkovou rezervací, mnohé domy a drobné, zejména sakrální stavby, jsou prohlášeny za nemovité kulturní památky. Významné z historického hlediska je i městské opevnění, které patří k nejlépe dochovaným na Moravě. Přesto je v Lipníku nad Bečvou potenciál cestovního ruchu potlačován, většina kulturních památek je veřejnosti nepřístupná. Cílem města je zpřístupnění vybraných kulturních památek, propagace města a zlepšení podmínek pro podnikání v oblasti cestovního ruchu (ubytovací a stravovací kapacity apod.) Rozvoj kulturních tradic Zvýšení atraktivity města pro účely cestovního ruchu zlepšením jeho informovanosti a propagace. Vylepšení celkové image města i v návaznosti na historické centrum. Rozšíření a modernizace informačních a propagačních systémů. Výroba a efektivní distribuce propagačních materiálů, vyuţití dalších médií (CD-ROM, video, internet), spolupráce s regionálním tiskem. Sestavení seznamu míst (ve městě, mikroregionu, okrese, kraji, ČR), kde je moţné nabízet vyrobené propagační materiály. Stanovení, které materiály, kde a kdy se budou nabízet, stanovení způsobu kontroly stavu, objednávání a dopravy materiálů, určení odpovědností za provedení propagace. Zpracování návrhů pol. r. 2007, následně distribuce Manaţer projektů, reklamní agentura, odbor ŠK, Městská knihovna Město Lipník n. B., podnikatelé v cestovním ruchu, Strukturální fondy EU - ROP pro NUTS II Střední Morava, případně výnos z prodeje Doplňkové aktivity a zázemí turistického ruchu Vytvoření podmínek pro investory v oblasti stravování a ubytování. Zvýšení kapacity a kvality parkovacích ploch. Výstavba nových moderních sportovišť. Budování a rozvoj cyklotras, cyklostezek. 18

19 rozvoje města Zpřístupnění vybraných kulturních a církevních památek. Zajištění financování, realizace projektu, který pomůţe podnikatelům, rozvoji CR a následně přinese efekt celému regionu. Příprava individuálních projektů a zajišťování moţností jejich financování. Zpracování studie mapující současné cyklotrasy a cyklostezky s logickým návrhem na jejich rozšíření, dále obsahující návrh a způsoby podpory doplňujících a navazujících aktivit, způsob značení, propočet nákladů na realizaci značení, specifikace nutného rozsahu oprav komunikací. Průběţná příprava a realizace Starosta města, manaţer projektů, odbory ŠK, RR Potenciální investoři, podnikatelé, nájemci Program podpory cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj, Strukturální fondy EU ROP NUTS II Střední Morava Přehled projektů a záměrů města Cestovní ruch Rozpočet Očekávaný PROJEKT Fáze AKCE / PROJEKT projektu termín Č. připravenosti (mil.kč) realizace 1 Vyuţití západního křídla zámku (2) objemová studie PRIORITA 8 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Město má dobře zavedené, kvalitní základní a střední školství, které je dobrým předpokladem pro rozvoj vzdělanosti a kvalifikace. Jelikoţ se celoţivotní vzdělávání týká osob všech věkových a sociálních skupin, měly by být do něj zapojeny základní, střední (nástavbové studium, rekvalifikace) a jazykové školy, pedagogická centra (vzdělávání pedagogických pracovníků), podnikatelské subjekty i neziskový sektor (profesní kursy, konference a semináře) Celoživotní vzdělávání Podpora a rozvoj vzdělání a vzdělávání, kvalifikační struktury v Lipníku nad Bečvou, podporující podnikání v perspektivních oborech s vyšší přidanou hodnou, podpora zaměstnanosti. 19

20 rozvoje města Zvyšování informačních, počítačových a jazykových znalostí - větší pozornost počítačovému vybavení a personálnímu obsazení na základních školách i veřejných knihovnách, tvorba vzdělávacích programů pro všechny skupiny obyvatel. Zapojení základních a středních škol do systému celoţivotního vzdělávání. Identifikace stávajících vzdělávacích kapacit v regionu, vyškolení zájemců o podnikání a začínající podnikatele, příprava a realizace rekvalifikačních programů. Příprava odborných, vzdělávacích i jiných kurzů pro různé skupiny obyvatel. Vyuţívání kapacit škol technicky vybavené ZŠ i veřejné knihovny, granty na zaplacení profesionálních externistů, zapojení studentů. Zmapování situace březen 2007, následně příprava a realizace Manaţer projektů, odbor ŠK, SVČ Místní podnikatelé, Úřad práce, vzdělávací agentury, obce Město Lipník nad Bečvou, Strukturální fondy EU ROP NUTS II Střední Morava, Úřad práce. 20

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2014. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2014. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města rozvoje města MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA 2013-2017 AKTUALIZACE Č.2 Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje Lipník nad Bečvou 11/2014 1 rozvoje města

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 ANALYTICKÁ ČÁST charakteristika města (informace o městě) východiska pro návrhovou část zpracovaná na základě poznatků z charakteristiky města, SWOT analýzy

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí Zápis z II. jednání Pracovní skupiny Životní prostředí Spálené Poříčí, 2.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na prvním setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy v oblasti kvality života

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka USNESENÍ Z 1. schůze konané dne 6. prosince 2010 Přítomní : Robert Vondrovic Irena Lososová Zdeněk Morávek Program: 1) Vyjádření se k poloţkám návrhu rozpočtu 2) Fondy Středočeského

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Aktuální verze leden 2015 Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku a rozvojový

Více

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Pozn. zvýrazněná hesla získala preferenční hlasy (počet) jako důležitá S Silné stránky Příroda, ŽP, environmentální výchova (EVVO) životní prostředí,

Více

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví SWOT analýza MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice Zpracováno v rámci roku 2014 SWOT analýza

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 Reg. číslo IPRM: 1/SZ/40 Nositel IPRM: Statutární město Chomutov Dohoda č.: 4463 (v CES) se sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Plánované změny v IPRM výstiţný popis dle

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření

II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření Výtah Strategie rozvoje svazku obcí Netolicko Prioritní oblasti, cíle, opatření (zpracovatel BESI a.s., 2005) II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření Cíl 1.1: Zlepšit stav technické infrastruktury

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji 4.3.4 SWOT analýzy klíčových oblastí SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji Geografické umístění Chuť stávajících i nových obyvatel žít v Horních Počernicích

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Strategický plán rozvoje města Mšena pro roky 2014-2019

Strategický plán rozvoje města Mšena pro roky 2014-2019 Strategický plán rozvoje Mšena pro roky 2014-2019 A. Oblast infrastruktury a podnikání A.1. Vytvořit podmínky pro stabilní rozvoj Tvorba a aktualizace koncepčních dokumentů A.1.1. vytvoření nové závazné

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

Strategický plán rozvoje města Telč

Strategický plán rozvoje města Telč STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (SWOT ANALÝZA MĚSTA) Pracovní verze 1.0 - únor 2005 Obsah: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA, VZDĚLÁNÍ...

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5.

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. PROJEKTY 1 2.11.12 Územně plánovací dokumentace obce Obec má dokončenou 1. změnu územně plánovací dokumentace. V současné

Více