GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, Olomouc tel. fax:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz"

Transkript

1 rozvoje města GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, Olomouc tel. fax: MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA Tato dokumentace je součástí projektu Olomouckého kraje Partnerství pro rozvoj kraje a je financována v rámci opatření SROP 3.3 z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Zpracovatelé: KOMISE PRO STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTA LIPNÍK NAD BEČVOU Ing. Aleš CALÁBEK Ing. Petra MAIEROVÁ Ing. Josef POTSCH Lipník nad Bečvou a Olomouc 05/2007 1

2 rozvoje města OBSAH: 1. STRATEGICKÁ VIZE ROZVOJE MĚSTA LIPNÍK NAD BEČVOU PŘÍSTUP KE STRATEGII ROZVOJE PODPORA, FORMALIZACE POZICE MANAŢERA PROJEKTŮ VYUŢITÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ, ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ODBORNÉ A POZNÁVACÍ SEMINÁŘE PRIORITNÍ CÍLE PRIORITA 1 TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Řešení vodohospodářské infrastruktury Modernizace a rozvoj dopravní a technické infrastruktury... 7 Přehled projektů a záměrů města technická a dopravní infrastruktura PRIORITA 2 - BYDLENÍ Vytváření podmínek pro bydlení, infrastruktura pro bytovou výstavbu... 8 Přehled projektů a záměrů města Bydlení PRIORITA 3 PODPORA PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT Podpora přípravy nových a modernizace stávajících nemovitostí pro rozvoj podnikání, podpora investorům 10 Přehled projektů a záměrů města Podpora podnikatelských aktivit PRIORITA 4 SPORT, KULTURA, VOLNÝ ČAS, KVALITA ŢIVOTA Výstavba a modernizace sportovních, kulturních a společenských zařízení Sportovní, společenské a kulturní akce, podpora činností zájmových spolků Městský majetek projekty modernizací a rekonstrukcí Přehled projektů a záměrů města Sport, kultura, volný čas, kvalita ţivota PRIORITA 5 SOCIÁLNÍ SLUŢBY Výstavba a modernizace zařízení pro sociální sluţby, rozšiřování sociálních sluţeb PRIORITA 6 ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Péče o pozitivní vzhled města, revitalizace města Ochrana ovzduší Odpadové hospodářství Ochrana, rehabilitace a tvorba krajiny, péče o chráněná území Přehled projektů a záměrů města Ţivotní prostředí PRIORITA 7 CESTOVNÍ RUCH Rozvoj kulturních tradic Doplňkové aktivity a zázemí turistického ruchu Přehled projektů a záměrů města Cestovní ruch PRIORITA 8 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Celoţivotní vzdělávání

3 rozvoje města 1. STRATEGICKÁ VIZE ROZVOJE MĚSTA LIPNÍK NAD BEČVOU Strategická vize rozvoje Lipníku nad Bečvou vychází z dlouhodobých cílů a rozvojových záměrů představitelů samosprávy a klíčových subjektů města, zpřesněných na základě podrobného posouzení analytických poznatků vyplývajících ze zpracované Socioekonomické analýzy území města Lipník nad Bečvou. Vize formuluje a popisuje stav, jehoţ by mělo být v budoucnosti dosaţeno v daném území, přičemţ jednotlivé strategické cíle, opatření, aktivity a projekty jsou prostředkem k jejímu dosaţení a naplnění. Strategická vize byla formulována s ohledem na potřebu trvale udrţitelného rozvoje a s vědomím, ţe jen od jasných vizí lze přijít k realizaci přínosných projektů. V širších souvislostech je vize v souladu se strategickými záměry rozvoje Olomouckého kraje. Strategická vize rozvoje města Lipník nad Bečvou: Úspěšné a prosperující město Lipník nad Bečvou bude usilovat o to, aby se stal úspěšným a konkurenceschopným městem s prosperující ekonomikou. Bezpečné, klidné a příjemné město Snahou Lipníku nad Bečvou je to, aby se stalo městem s kvalitním a příjemným místem pobytu a bydlení pro region Střední Moravy. Atraktivní město Úsilí města bude směřovat k tomu, aby se Lipník nad Bečvou stal vyhledávanou oblastí pro turisty s atraktivní památkovou rezervací. 2. PŘÍSTUP KE STRATEGII ROZVOJE 2.1 PODPORA, FORMALIZACE POZICE MANAŽERA PROJEKTŮ Aby mohly být efektivně realizovány všechny kroky vedoucí k rozvoji města (naplňování strategie) je nutné, aby organizace všech těchto kroků byla od počátku vedena řídícím týmem. Předpokladem pro zajištění informovanosti, zahájení přípravy i úspěšného předkládání rozvojových záměrů nebo vlastního naplnění strategie, alespoň na základě zkušeností jiných měst, je pozice manaţera projektů města. Manaţer projektů člověk pomáhající starostovi města, vedoucím odborů i dalším místním subjektům (podnikatelé, školy, zájmové sdruţení, neziskové organizace), odpovědný za zahájení realizace priorit, opatření a aktivit navrhovaných ve strategii města, odborně způsobilý k přípravě a předkládání projektů, vnější komunikaci apod. 3

4 rozvoje města Vyuţití spolupráce manaţera projektů při přípravě projektů města, při komunikaci mezi jednotlivými odbory. Další pracovní náplň se bude odvíjet podle konkrétní situace a potřeb města. Po schválení strategie rozvoje zahájení práce na realizaci vybraných aktivit ze strategie města a zahájení přípravy projektů pro dotační programy, dále průběţně Starosta města Město Lipník nad Bečvou, Olomoucký kraj, Strukturální fondy EU - ROP NUTS II Střední Morava 2.2 VYUŽITÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ, ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ODBORNÉ A POZNÁVACÍ SEMINÁŘE Navazuje na předcházející aktivitu. V souvislosti s novým programovacím obdobím EU se otevřely moţnosti a příleţitosti získávat finanční prostředky na rozvojové projekty a záměry z tzv. strukturálních fondů. Ti, kdo by mohli peněz vyuţívat, stále nemají jasnou představu, jaké podmínky je nutné splnit. I ve městě Lipníku n. B. je prostor pro přípravu kvalitních a zajímavých projektů a je třeba je řádně připravit. Aktivita předpokládá zapojení podnikatelů, vzdělávacích, neziskových organizací a spolků do realizace strategie rozvoje města je nezbytné i z důvodů prokázání legitimity a závaznosti strategie. Tyto subjekty by měly být zapojeny do přípravy strategie města, a to nejenom z důvodu moţnosti předkládání vlastních projektů. Na území města Lipníku n. B. působí např. řada malých a středních firem různého zaměření. Komunikace a výměna informací by měla být předpokladem pro další spolupráci. Cílem aktivity je zvýšení informovanosti všech místních subjektů potenciálních předkladatelů projektů, ať uţ se jedná o zástupce obcí, podnikatele, zemědělce, místní zájmové spolky nebo i školy. Je nezbytná určitá koordinace činností a příprav, poskytnutí a uspořádání veškerých informací o programech podpory. Odborné, pracovní semináře přispívají k šíření informací, nových poznatků a vzdělání jak v praktických, tak teoretických problémových oblastech ţivota města. Mohou informovat a přitáhnout ke spolupráci krajské úředníky zodpovědné za správu regionu, i další odborníky zajímající se o problematiku rozvoje obcí, obnovy krajiny, ekology, sociology, atd. Vytipovat vhodné a potenciální subjekty, informovat tyto o moţnostech vyuţití jednotlivých programů strukturálních fondů EU, asistence a odborné pomoci při přípravě podkladů a vypracování projektů. Pořádání série seminářů, které poskytnou podrobné informace o všech připravených operačních programech a následně asistence všem zájemcům. Cílené vyuţívání existujících podpor z programů a projektů ministerstev a následně i strukturálních fondů EU. 4

5 rozvoje města Vytvoření databáze zvaţovaných projektových záměrů ve městě Lipník nad Bečvou. Databáze průběţně aktualizovaná podle vyhlašovaných programů, průběţně hledat vhodné termíny Manaţer projektů Město Lipník n. B., moţná návratnost z poskytnutých sluţeb, Strukturální fondy EU - ROP pro NUTS II Střední Morava 3. PRIORITNÍ OBLASTI Prioritní oblasti jsou v tomto Strategickém plánu chápány jako strategické cíle. Vyjadřují, čeho chce město ve spolupráci s dalšími subjekty a institucemi působícími ve městě v rámci dané prioritní oblasti dosáhnout. Pro potřeby Strategického plánu byl v rámci kaţdé prioritní oblasti definován různý počet opatření. Opatření svým zaměřením navazují na analytickou část dokumentu, resp. jejich smyslem je buď vyuţít silných stránek a příleţitostí města, nebo eliminovat hlavní problémy a minimalizovat důsledky potenciálních hrozeb formulovaných v příslušných oblastech SWOT analýzy. Prioritní oblasti Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Opatření 1.1 Řešení vodohospodářské infrastruktury Opatření 1.2 Modernizace a rozvoj dopravní a technické infrastruktury Priorita 2 Bydlení Opatření 2.1 Vytváření podmínek pro bydlení, infrastruktura pro bytovou výstavbu Priorita 3 Podpora podnikatelských aktivit Opatření 3.1 Podpora přípravy nových a modernizace stávajících nemovitostí pro rozvoj podnikání, podpora investorům Priorita 4 Sport, kultura, volný čas, kvalita života Opatření 4.1 Výstavba a modernizace sportovních, kulturních a společenských zařízení Opatření 4.2 Sportovní, společenské a kulturní akce, podpora činností zájmových spolků Opatření 4.3 Městský majetek projekty modernizací a rekonstrukcí Priorita 5 Sociální služby Opatření 5.1 Výstavba a modernizace zařízení pro sociální sluţby, rozšiřování sociálních sluţeb 5

6 rozvoje města Priorita 6 Životní prostředí Opatření 6.1 Péče o pozitivní vzhled města, revitalizace města Opatření 6.2 Ochrana ovzduší Opatření 6.3 Odpadové hospodářství Opatření 6.4 Ochrana, rehabilitace a tvorba krajiny, péče o chráněná území Priorita 7 Cestovní ruch Opatření 7.1 Rozvoj kulturních tradic Opatření 7.2 Doplňkové aktivity a zázemí turistického ruchu Priorita 8 Rozvoj lidských zdrojů Opatření 8.1 Celoţivotní vzdělávání 3.1 PRIORITA 1 TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Město Lipník nad Bečvou má poměrně dobře vybudovanou technickou infrastrukturu s výjimkou místních částí (jednotná kanalizace, uspokojivý systém zásobování pitnou vodou). V současnosti probíhá realizace rekonstrukce čističky odpadních vod. Silnou stránkou města je kvalitní napojení na vnější dopravní systém včetně silničního obchvatu. Problém představuje stav místních komunikací, nedostatečné parkovací plochy, špatný stav nádraţí Řešení vodohospodářské infrastruktury Zajištění odpovídajícího čištění odpadních vod vyřešení problematiky odkanalizovaní a čištění odpadních vod v souladu s poţadavky na dodrţení technických standardů a právních nařízení. Opravy, úpravy a rekonstrukce stávajících kanalizačních sítí. Dostavba a vybudování nových, jednotných i oddílných stokových sítí a kanalizačních přivaděčů pro svedení odpadních vod na ČOV. Rekonstrukce stávající ČOV. Obnova a rekonstrukce vodovodních řadů a doplnění zabezpečovacích a řídících systémů provozu. 6

7 rozvoje města Dopracování projektových dokumentací výstavby a obnovy kanalizací a ČOV ve městě Lipník a v jeho místních částech. Zajištění územní, projektové a majetkoprávní přípravy akcí. Realizace, výstavba, či modernizace kanalizačních sítí a čistírny odpadních vod. Průběţně, podle finančních moţností Starosta města, manaţer projektů, odbor ŢP, osadní výbory Majitelé provozovatelé infrastruktury, projektové a inţenýrské investorské vodohospodářské firmy, pověřené vodohospodářské orgány a prvoinstanční stavební úřady, SFŢP, MŢP ČR, MZe - odbor správy ve vodním hospodářství, Olomoucký kraj Město Lipník n. B., vlastní zdroje provozovatelů (majitelů) vodohospodářských děl, SFŢP, MZe, MŢP, Olomoucký kraj, spoluúčast investorů, Strukturální fondy EU Operační program Ţivotní prostředí Modernizace a rozvoj dopravní a technické infrastruktury Oprava a dostavba místních komunikací města. Oprava a dobudování chodníků. Výstavba parkovacích ploch (příp. úprava jejich umístění). Zklidnění dopravy na průjezdu městem. Obnova, úprava a doplnění dopravního a směrového značení. Úpravy přechodu pro chodce, instalace zpomalovacích prahů a doplnění městského mobiliáře. Shromáţdění poţadavků města, jejich shrnutí a preference. Realizace podle finančních moţností města. Úpravy povrchů, zvýšení únosnosti a průchodnosti na místních komunikacích. Provedení oprav a zřízení chodníků s navázáním na občanskou vybavenost. Snaha o zmenšení územní rezervy pro realizaci průplavu Dunaj Odra Labe. Dlouhodobý a průběţný úkol Starosta města, manaţer projektů, odbory RR, SM, Technické sluţby ŘSD ČR, Správa silnic Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství Olomouckého kraje, firmy zabezpečující údrţbu a značení 7

8 rozvoje města komunikací Město Lipník nad Bečvou, úvěry komerčních bankovních ústavů, Státní fond dopravní infrastruktury, ŘSD ČR, Strukturální fondy EU - ROP NUTS II Střední Morava, OP Doprava Přehled projektů a záměrů města technická a dopravní infrastruktura PROJEKT Č. AKCE / PROJEKT Fáze připravenosti Rozpočet projektu Očekávaný termín realizace 1 Zklidňování dopravy na průjezdu městem studie 20 mil. Kč Rekonstrukce místních komunikací PD pro SP postupně 3 Cyklostezka Lipník n.b. Týn n.b. Hájkem SP 1,7 mil. Kč Přechod ul. Tyršova SP 0,4 mil. Kč Vodovod Podhůra východ SP 7 mil. Kč Rekonstrukce komunikace Mlýnecká SP 4 mil. Kč Rekonstrukce komunikace Jiráskova SP 5 mil. Kč Rekonstrukce komunikace L. Janáčka, Zahradní a J.V. Sládka SP 10 mil. Kč Kanalizace Podhoří Likvidace odpadních vod Loučka Technickoekonom. studie PRIORITA 2 - BYDLENÍ Bydlení ve městě je na dobré úrovni. Cílem města je zvýšit kvalitu ţivota občanů vybudováním chybějící technické infrastruktury a vytvořením podmínek pro rozvoj různých forem a standardů bydlení Vytváření podmínek pro bydlení, infrastruktura pro bytovou výstavbu Vymezení dostatečného počtu vhodných ploch a zón pro novou individuální výstavbu - předpoklad pro další rozvoj bydlení a ţivota ve městě. Zavedení infrastrukturních sítí v rozvojových plochách pro bytovou výstavbu, provedení nezbytných změn územně plánovací dokumentace. Řešení problematiky bydlení a modernizace stávajícího bytového fondu. 8

9 rozvoje města Prověření ÚPD města se zaměřením na plochy pro bydlení, nalezení moţných rozporů, ty řešit. Aktualizace územně plánovací dokumentace, vytvoření rezerv v územním plánu (volné a vhodné plochy) pro další výstavbu. Podle moţností výkup pozemků, investice do připravovaných ploch, zejména pokud jde o zajištění nezbytné infrastruktury, vhodný prodej pozemků investorům. Příprava projektů na revitalizace sídlišť. Sanace a rekonstrukce nevyuţívaných či nevhodně řešených objektů. Vytváření podmínek pro získávání dotací na rekonstrukce domů a bytů. Nový ÚPD moţno začít ihned, výkup pozemků a investice do infrastruktury v závislosti na finančních moţnostech Starosta města, manaţer projektů, odbory SM, RR Potenciální investoři, stavitelé, zájemci o bydlení Město Lipník n. B., Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Státní fond rozvoje bydlení Přehled projektů a záměrů města Bydlení PROJEKT Č. AKCE / PROJEKT Fáze připravenosti Rozpočet projektu Očekávaný termín realizace 1 Infrastruktura ulice Tyršova ÚR, PD pro SP 13 mil. Kč Výstavba RD lokalita Hliník PD pro SP Výstavba RD lokalita Seminárka studie PRIORITA 3 PODPORA PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT Podnikatelské prostředí města Lipník nad Bečvou tvoří malé a střední podniky. Ve městě existují dobré podmínky pro podnikatelské aktivity, které jsou dány dostupnými a kvalifikovanými pracovními silami a dobrou dopravní dostupností. Málo vyuţívaným podnikatelským potenciálem je cestovní ruch. Snahou města je příprava pozemků a objektů pro podnikání včetně zlepšení jejich dopravní dostupnosti. 9

10 rozvoje města Podpora přípravy nových a modernizace stávajících nemovitostí pro rozvoj podnikání, podpora investorům Příprava vhodných, dostupných pozemků a objektů pro podnikání areály starých podniků, průmyslová zóna, vojenská kasárna apod. Zlepšení dopravní obsluţnosti pro rozvoj podnikání a stavebně technický stav pozemních komunikací. Změna profesní struktury v návaznosti na potřeby rozvoje podnikání. Vytvoření přehledu lokalit a areálů vhodných pro revitalizaci, identifikace vlastníků a základních problémů. Identifikace problémů spojených s přípravou a modernizací ploch a nemovitostí pro rozvoj podnikání, rozdělení kompetencí a zadání úkolů pro řešení problematiky. Dobudování dopravní a technické infrastruktury. Vyuţití volné kapacity pracovních sil, zvyšování kvalifikace volných pracovních sil pro uplatnění na trhu práce. Dlouhodobý úkol, katalog pozemků a objektů Starosta města, manaţer projektů Vlastníci pozemků, areálů, podnikatelé, zemědělská druţstva, investoři, hospodářská komora Město Lipník n. B., Strukturální fondy EU ROP NUTS II Střední Morava, OP Ţivotní prostředí Přehled projektů a záměrů města Podpora podnikatelských aktivit PŘOJEKT Č. 1 2 AKCE / PROJEKT M-MOOS, spol. s r.o. - Stavba montáţní haly CTP INVEST Průmyslová zóna Lipník n. B. Fáze připravenosti Příprava dokumentace a materiálu pro CZECHINVEST Rozpočet projektu Očekávaný termín realizace 10 mil. Kč 2007 PD

11 rozvoje města 3.4 PRIORITA 4 SPORT, KULTURA, VOLNÝ ČAS, KVALITA ŽIVOTA Ve městě Lipník nad Bečvou funguje celá řada sportovních a zájmových organizací, cílem je podpora jejich činnosti. Pro sportovní vyţití veřejnosti jsou ve městě k dispozici hřiště, cyklostezky, koupaliště, posilovna, bowling a sauna. Ve městě chybí víceúčelová sportovní hala a je nutná rekonstrukce areálu stadionu Míru. Problémem města je špatný stav kulturních památek, které si vyţadují rekonstrukci hradby, klášter, ţidovský hřbitov atd Výstavba a modernizace sportovních, kulturních a společenských zařízení Výstavba nových, rozšíření a modernizace stávajících sportovních, kulturních a společenských areálů s doprovodným zázemím - víceúčelová sportovní hala, stadion, hřiště, kurty, dětské koutky, hřiště místních škol, koupaliště, kulturní domy, společenské místnosti, klubovny apod. Vybudování víceúčelového společenského, kulturního a vzdělávacího centra. Vypracování přehledu technického stavu a potřeb jednotlivých hřišť, kulturních a společenských areálů města. Připravení konkrétního projektu zaměřeného na jejich rekonstrukci a modernizaci, podání ţádosti o financování. Individuální investice do výstavby, či rozvoje sportovních, kulturních a multifunkčních areálů (sportovní hala, stadion), realizace projektů modernizace a rozšiřování sportovišť a kulturního zázemí. Postupné zapojování škol i sportovní klubů do programu otevírání hřišť a společenských prostor pro veřejnost, zajištění zodpovědné osoby za provoz zařízení, zpracování pravidel provozu školních hřišť v době mimo školní vyučování. Vyjasnění mnohdy komplikovaných vztahů s vlastníky sportovních areálů. Průběţně Starosta města, manaţer projektů, odbory RR, SM, ŠK, SVČ, osadní výbory Zástupci místních škol, sportovních klubů, zájmových a neziskových organizací Město Lipník n. B., Olomoucký kraj, MŠMT, strukturální fondy EU ROP NUTS II Střední Morava 11

12 rozvoje města Sportovní, společenské a kulturní akce, podpora činností zájmových spolků Podpora činnosti místních zájmových spolků, vzájemná koordinace aktivit, příprava vhodných společných projektů. Podpora volnočasových aktivit všech generací, rozšíření a modernizace vhodných prostor pro tyto aktivity. Doplnění městského mobiliáře pro kulturní a společenské akce. Komplexní přehled pořádaných akcí kulturního, společenského a sportovního charakteru - prezentace pravidelně zveřejňovaná v regionálním tisku, v přílohách celostátního tisku, na internetových stránkách, v rozhlase soukromá rádia, v lokálním televizním vysílání apod. Aktualizace a rozvíjení přehledu všech pořádaných akcí. Projednání moţnosti vlastní podpory stávajících i nových akcí s pořadateli, jejich koordinace, jednotné zaštítění. Aktualizace přehled akcí, včetně místa a času, zveřejnění, propagace, nabídka pro trávení volného času. Přehled akcí červen 2007, připravená prezentace a propagace průběţně Starosta města, manaţer projektů, odbor ŠK, SVČ, Městská knihovna Starosta města, pořadatelé zmíněných akcí, spolky, sportovní kluby Město Lipník n. B., rozpočty spolků, klubů a dalších institucí, MK, MŠMT, Olomoucký kraj, Strukturální fondy EU ROP NUTS II Střední Morava Městský majetek projekty modernizací a rekonstrukcí Inventarizace, údrţba a oprava nemovitých kulturních, historických i církevních památek, záchrana ohroţených památek hradby, klášter, ţidovský hřbitov atd. Veškeré připravované a plánované projekty města, rekonstrukce, opravy městského úřadu, knihoven, hasičských zbrojnic, kina a dalších budov ve vlastnictví města včetně zateplení, výměny kotlů a oken. Příprava záměrů, vznik přehledu akcí. Určení priorit pro postupnou realizaci modernizací a rekonstrukcí. Projektová příprava akcí včetně zajištění financování. 12

13 rozvoje města Průběţně Starosta města, manaţer projektů, projektantské firmy, odbor SM, RR, osadní výbory Město Lipník n. B., různé dotační programy, Strukturální fondy EU ROP NUTS II Střední Morava Přehled projektů a záměrů města Sport, kultura, volný čas, kvalita života PROJEKT Č. AKCE / PROJEKT Fáze připravenosti Rozpočet projektu Očekávaný termín realizace 1 Regionální společenské kulturní a vzdělávací centrum Lipník n. B. PD pro SP 130 mil. Kč Sportovní hala PD pro SP 60 mil. Kč Dvorní trakt objektu č.p. 29, ul. PD pro SP, Novosady ohlášení stavby 2,5 mil. Kč Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Osecká (II. stupeň) PD pro SP 1,8 mil. Kč Pavilon školní druţiny ZŠ Hranická ÚR, DP pro SP 1,999 mil. Kč Rekonstrukce budovy Radnice PD pro SP 7 mil. Kč Střelnice Loučka PD pro SP 22 mil. Kč Konzervace městského hradebního systému SP 19 mil. Kč Víceúčelové hřiště Komenského sady SP 3,5 mil. Kč Rekonstrukce východního křídla zámku na spisovnu SP 3,5 mil. Kč Rekonstrukce MŠ Na Zelince PD pro SP 10 mil. Kč Oprava ohradních zdí zámecké a klášterní zahrady PD pro SP 7 mil. Kč Rekonstrukce koupaliště Materiální vybavení pro kulturně společenské akce Oprava ohradních zdí ţidovského hřbitova Studie, PD pro SP 42 mil. Kč 2 mil. Kč PD pro SP 2,5 mil. Kč PRIORITA 5 SOCIÁLNÍ SLUŽBY V Lipníku nad Bečvou je realizován projekt komunitního plánování sociálních sluţeb. Je to způsob, kterým lze na úrovni obcí plánovat sociální sluţby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Cílem KPSS je zapojit jednotlivé subjekty (zadavatele, poskytovatele, uţivatele a veřejnost) do problematiky sociálního začleňování, zjistil efektivnost stávajících poskytovaných sociálních sluţeb, podpořit jiţ existující kvalitní sociální sluţby a naplánovat zavedení 13

14 rozvoje města nových kvalitních a dostupných sociálních sluţeb. Projekt se zaměřil také na vytvoření zásobníku projektů zaměřených na sníţení sociální izolace a na vytvoření nástrojů pro zajištění finanční udrţitelnosti sociálních sluţeb. Výstupem projektu Komunitního plánování sociálních sluţeb je dokument Střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb na Lipnicku Výstavba a modernizace zařízení pro sociální služby, rozšiřování sociálních služeb Zvýšení kvality a dostupnosti poskytovaných sociálních sluţeb Potlačení sociálního vyloučení u nejvíce ohroţených skupin obyvatel Zajištění dostatečného mnoţství sociálních zařízení pro marginalizované skupiny obyvatel, zejména se jedná o komplexní péči včetně bydlení a stálého dohledu. Vytipování vhodných městských nebo soukromých objektů vhodných pro poskytování sociálních sluţeb a jejich modernizace, případně vybudování zcela nové stavby slouţící sociálně ohroţeným osobám města. V souladu se strategickým dokumentem Střednědobého plánu rozvoje sociálních sluţeb (SPRSS) na Lipnicku. Zajištění implementační fáze. Připravení přehledu potřeb pro výstavbu a modernizaci zařízení stavební rekonstrukce, vybavení zařízení, zajišťování sluţeb. Připravení harmonogramů realizace jednotlivých aktivit, postupné zajišťování financování. Průběţně v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních sluţeb Starosta města, manaţer projektů, odbor SVZ. Řídící skupina projektu KPSS, poskytovatelé sociálních sluţeb, NNO. Strukturální fondy EU ROP NUTS II Střední Morava, město Lipník n. B., Olomoucký kraj, MPSV. 3.6 PRIORITA 6 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Město Lipník nad Bečvou je prohlášeno městskou památkovou rezervací, má zachovalé historické jádro, obehnané hradbami s dosud zachovanými baštami a s krásným okolím. Nejen z tohoto důvodu je cílem města revitalizace veřejných prostranství a provádění aktivit směřující ke zlepšení vzhledu a čistoty města. 14

15 rozvoje města Lipník nad Bečvou se řadí mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Zásadní vliv na jeho znečištění má geomorfologie území, dopravní zátěţ a způsob vytápění. Na kvalitu ovzduší mají také vliv aktivity podnikatelských subjektů. Společnosti, podnikající v Lipníku a jeho okolí, by měly sniţovat mnoţství vypouštěných emisí do ovzduší, zavádět ISO normy apod. Město Lipník nad Bečvou je zapojeno do systému třídění domovního odpadu, na území města se nachází dostatek stanovišť s barevně rozlišenými kontejnery. Cílem města je zvýšení motivace občanů k zapojení se do tohoto systému a podpora ekologické výchovy a vzdělávání. Je třeba se zabývat také otázkou biologicky rozloţitelného odpadu. Území katastrů města a místních částí je ovlivněno zemědělskou produkcí. Došlo k redukci prvků zabezpečujících ekologickou stabilitu krajiny a ochranu proti erozi. Je nutné obnovení a doplnění přírodních biocenter a biokoridorů, remízků, rozptýlené krajinné zeleně, alejí a doprovodné zeleně vodních toků, cest apod Péče o pozitivní vzhled města, revitalizace města Revitalizace veřejných prostranství města včetně jeho místních částí úpravy infrastruktury, zlepšení funkčního vyuţití území, řešení prvků mobiliáře, veřejná zeleň. Stabilizace ekologických funkcí celého území, vyuţití zeleně jako protihlukové bariéry. Aktivity směřující ke zlepšení vzhledu a čistoty města - příjemné prostředí pro ţivot. Provést inventarizaci zeleně ve správním území města, stanovit postup obnovy a dosadby zeleně, a to v rámci zastavěných území i extravilánu. Odborná údrţba, osvěta a zapojení veřejnosti. Realizace průběţně Starosta města, manaţer projektů, odbor ŢP, Technické sluţby Majitelé pozemků a nemovitostí, Agentura ochrany přírody a krajiny, Odbor ŢP KÚ, v rámci KPÚ pozemkový úřad, Město Lipník n. B., Agentura ochrany přírody a krajiny, Ministerstvo zemědělství, Strukturální fondy EU - ROP NUTS II Střední Morava Ochrana ovzduší Podpora vyuţití obnovitelných zdrojů energie. Sníţení dopravního zatíţení města. Motivace podnikatelských subjektů k obstarávání certifikací, zavádění ISO norem sníţení mnoţství vypouštěných emisí do ovzduší. 15

16 rozvoje města Podporovat přechod od lokálních topenišť k centrálním zdrojům vytápění či jeho ekologicky šetrnějším formám. Omezovat na nezbytnou míru automobilovou dopravu především v centru města. Sniţovat prašnost prostředí cílenou výstavbou vhodné zeleně, častějším kropením ulic atd. Zpracovat a postupně realizovat komplexní strategii ochrany ovzduší. Realizace průběţně Starosta města, manaţer projektů, odbor ŢP Pověřené orgány ochrany prostředí odbor ŢP KÚ, Agentura ochrany přírody a krajiny středisko Olomouc, Inspekce ţivotního prostředí, podnikatelské subjekty Město Lipník n. B., Agentura ochrany přírody a krajiny, Ministerstvo ţivotního prostředí, Strukturální fondy EU - OP Ţivotní prostředí Odpadové hospodářství Zvýšení motivace občanů pro zapojení se do systému nakládání s odpady. Podpora ekologické výchovy a vzdělávání, dosaţení vyššího procenta domácností zapojených do sběrného systému města. Příprava zařízení pro biologicky rozloţitelný odpad. Realizace jednotlivých akcí na základě schválené koncepce nakládání s odpady ve městě. Organizace společného sběru plastů, papíru, skla, nebezpečného odpadu apod., propagace sběru odpadů, jeho třídění a recyklace, podpora zřízení a provozování zařízení pro nakládání s odpady. Realizace průběţně Starosta města, manaţer projektů, zástupci firem pro nakládání s odpady, odbor ŢP, Technické sluţby Orgány odpadového hospodářství, projektové a inţenýrské investorské firmy pro zajištění investiční přípravy staveb, pověřené orgány ochrany prostředí odbor ŢP KÚ a prvoinstanční stavební úřad, Agentura ochrany přírody a krajiny středisko Olomouc, Inspekce ţivotního prostředí Město Lipník n. B., Agentura ochrany přírody a krajiny, Ministerstvo zemědělství, Strukturální fondy EU - ROP NUTS II Střední Morava, OP Ţivotní prostředí 16

17 rozvoje města Ochrana, rehabilitace a tvorba krajiny, péče o chráněná území Realizace prvků kostry ekologické stability v krajině zakládání biocenter, biokoridorů, interakčních prvků, remízků. Podpora ekologické výchovy a vzdělávání, zvýšení počtu domácností zapojených do sběrného systému města. Sníţení vodní i větrné eroze, sníţení zátěţe podzemních vod splachy z polí. Zvýšení biodiverzity v krajině. Zlepšení estetického vzhledu krajiny. Podpora ochrany chráněných území. Zpracování studie obnovy krajinného rázu pro řešené území. Postupné budování ÚSES v souladu s ÚPD - průběţně podle aktuálních podmínek a moţností města vzhledem k jeho trvale udrţitelnému rozvoji. Zlepšení prostupnosti krajiny, potírání a asanace černých skládek, stav krajiny - vizitka obyvatel města. Realizace průběţně Starosta města, manaţer projektů, externí specialista, odbor ŢP Agentura ochrany přírody a krajiny, Odbor ŢP KÚ nebo v rámci KPÚ ve spolupráci s pozemkovým úřadem, majitelé pozemků Město Lipník n. B., Agentura ochrany přírody a krajiny, Ministerstvo zemědělství, Strukturální fondy EU - ROP NUTS II Střední Morava, OP Ţivotní prostředí Přehled projektů a záměrů města Životní prostředí Rozpočet Očekávaný PROJEKT Fáze AKCE / PROJEKT projektu termín Č. připravenosti (mil.kč) realizace 1 Vyuţití klášterní zahrady objemová studie Revitalizace prostoru mezi ul. Osecká a Bratrská I. etapa ÚR, PD pro SP 5 mil. Kč Rekonstrukce zámeckého parku II. a III. etapa SP 3,5 mil. Kč Zřízení kompostárny PD pro SP 2 mil. Kč Vybudování meditační zahrady v Lipníku nad Bečvou Studie, PD pro SP 2,5mil. Kč Revitalizace hřbitova SP 6,5 mil. Kč

18 rozvoje města 3.7 PRIORITA 7 CESTOVNÍ RUCH Město Lipník nad Bečvou je od roku 1989 prohlášeno městskou památkovou rezervací, mnohé domy a drobné, zejména sakrální stavby, jsou prohlášeny za nemovité kulturní památky. Významné z historického hlediska je i městské opevnění, které patří k nejlépe dochovaným na Moravě. Přesto je v Lipníku nad Bečvou potenciál cestovního ruchu potlačován, většina kulturních památek je veřejnosti nepřístupná. Cílem města je zpřístupnění vybraných kulturních památek, propagace města a zlepšení podmínek pro podnikání v oblasti cestovního ruchu (ubytovací a stravovací kapacity apod.) Rozvoj kulturních tradic Zvýšení atraktivity města pro účely cestovního ruchu zlepšením jeho informovanosti a propagace. Vylepšení celkové image města i v návaznosti na historické centrum. Rozšíření a modernizace informačních a propagačních systémů. Výroba a efektivní distribuce propagačních materiálů, vyuţití dalších médií (CD-ROM, video, internet), spolupráce s regionálním tiskem. Sestavení seznamu míst (ve městě, mikroregionu, okrese, kraji, ČR), kde je moţné nabízet vyrobené propagační materiály. Stanovení, které materiály, kde a kdy se budou nabízet, stanovení způsobu kontroly stavu, objednávání a dopravy materiálů, určení odpovědností za provedení propagace. Zpracování návrhů pol. r. 2007, následně distribuce Manaţer projektů, reklamní agentura, odbor ŠK, Městská knihovna Město Lipník n. B., podnikatelé v cestovním ruchu, Strukturální fondy EU - ROP pro NUTS II Střední Morava, případně výnos z prodeje Doplňkové aktivity a zázemí turistického ruchu Vytvoření podmínek pro investory v oblasti stravování a ubytování. Zvýšení kapacity a kvality parkovacích ploch. Výstavba nových moderních sportovišť. Budování a rozvoj cyklotras, cyklostezek. 18

19 rozvoje města Zpřístupnění vybraných kulturních a církevních památek. Zajištění financování, realizace projektu, který pomůţe podnikatelům, rozvoji CR a následně přinese efekt celému regionu. Příprava individuálních projektů a zajišťování moţností jejich financování. Zpracování studie mapující současné cyklotrasy a cyklostezky s logickým návrhem na jejich rozšíření, dále obsahující návrh a způsoby podpory doplňujících a navazujících aktivit, způsob značení, propočet nákladů na realizaci značení, specifikace nutného rozsahu oprav komunikací. Průběţná příprava a realizace Starosta města, manaţer projektů, odbory ŠK, RR Potenciální investoři, podnikatelé, nájemci Program podpory cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj, Strukturální fondy EU ROP NUTS II Střední Morava Přehled projektů a záměrů města Cestovní ruch Rozpočet Očekávaný PROJEKT Fáze AKCE / PROJEKT projektu termín Č. připravenosti (mil.kč) realizace 1 Vyuţití západního křídla zámku (2) objemová studie PRIORITA 8 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Město má dobře zavedené, kvalitní základní a střední školství, které je dobrým předpokladem pro rozvoj vzdělanosti a kvalifikace. Jelikoţ se celoţivotní vzdělávání týká osob všech věkových a sociálních skupin, měly by být do něj zapojeny základní, střední (nástavbové studium, rekvalifikace) a jazykové školy, pedagogická centra (vzdělávání pedagogických pracovníků), podnikatelské subjekty i neziskový sektor (profesní kursy, konference a semináře) Celoživotní vzdělávání Podpora a rozvoj vzdělání a vzdělávání, kvalifikační struktury v Lipníku nad Bečvou, podporující podnikání v perspektivních oborech s vyšší přidanou hodnou, podpora zaměstnanosti. 19

20 rozvoje města Zvyšování informačních, počítačových a jazykových znalostí - větší pozornost počítačovému vybavení a personálnímu obsazení na základních školách i veřejných knihovnách, tvorba vzdělávacích programů pro všechny skupiny obyvatel. Zapojení základních a středních škol do systému celoţivotního vzdělávání. Identifikace stávajících vzdělávacích kapacit v regionu, vyškolení zájemců o podnikání a začínající podnikatele, příprava a realizace rekvalifikačních programů. Příprava odborných, vzdělávacích i jiných kurzů pro různé skupiny obyvatel. Vyuţívání kapacit škol technicky vybavené ZŠ i veřejné knihovny, granty na zaplacení profesionálních externistů, zapojení studentů. Zmapování situace březen 2007, následně příprava a realizace Manaţer projektů, odbor ŠK, SVČ Místní podnikatelé, Úřad práce, vzdělávací agentury, obce Město Lipník nad Bečvou, Strukturální fondy EU ROP NUTS II Střední Morava, Úřad práce. 20

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategie rozvoje mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko byla zpracovávána v průběhu roku 2004, navazuje na výsledky

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

O B S A H 3. ANALÝZA SWOT 28

O B S A H 3. ANALÝZA SWOT 28 O B S A H 1. ÚVODNÍ INFORMACE 3 1.1. Hlavní důvody zpracování Dokumentu 3 1.2. Zadavatel Dokumentu 3 1.3. Zpracovatel Dokumentu 3 1.4. Základní struktura Dokumentu 4 1.5. Soulad s cíli a prioritami vyšších

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Strategický plán LEADER Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Předkladatel: MAS Sedlčansko o.p.s. 1 OBSAH 1. Žadatel/předkladatel SPL..... 3 2. Základní údaje o území MAS.. 3 3. Zpracování SPL MAS. 4 3.1. Způsob

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 30. 6. 2012 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 28. 7. 2011 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice

Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice Dne: 5. března 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 4 1/2 Úvodní

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období 2014-2020 Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, e-mail: radnice@rousinov.cz Aktualizace: červen 2014 Program rozvoje územního obvodu

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ NÁVRHOVÁ Č ÁST 1/57 OBSAH 1 ZDROJE FINANCOVÁNÍ, PROGRAMY...3 1.1 Vlastní zdroje financování... 3 1.2 Cizí zdroje financování... 3 2 SEZNAM PROJEKTŮ...27

Více

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Implementation of the JESSICA financial instrument in Moravia-Silesia SUPPLEMENTARY STUDY Czech version June 2010 This document has

Více