OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o."

Transkript

1 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, DOTAČNÍ VĚSTNÍK pro podnikatelskou a municipální sféru AKTUÁLNÍ VÝZVY VYBRANÝCH GRANTOVÝCH PROGRAMŮ 1/201 /2012 (aktualizace 17.1.) Poradenství v oblasti dotačních programů, kompletní zpracování žádostí o dotaci, komplexní dotační management, vyhotovení zadávací dokumentace, provedení zadávacího řízení, pro VÁS zajistí, Kyjov. Kontakt: Bc. Petr Navrátil GSM:

2 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, Obsah A. Podnikatelská sféra Operační program Podnikání a inovace ZÍSKEJTE PATENTY A OCHRANNÉ ZNÁMKY - Program Inovace SZIF Prioritní osa I NAKUPUJTE NOVÉ TECHNOLOGIE VÝZVA BŘEZEN Opatření Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp.inovací) v potravinářství VZDĚLÁVEJTE V ZEMĚDĚLSKÉ OBLASTI VÝZVA ÚNOR ZAKLÁDÁNÍ A ROZVOJ PODNIKŮ - VÝZVA ČERVEN IVESTUJTE DO CESTOVNÍHO RUCHU - VÝZVA ŘÍJEN OPŽP Nakládání s odpady VÝZVA ČERVEN Oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady Zlepšování stavu přírody a krajiny VÝZVA KVĚTEN Oblast podpory 6.2 Zkvalitnění nakládání s odpady... 9 Oblast podpory 6.3 Obnova krajinných struktur OP LZZ Prioritní osa: 3. Sociální integrace a rovné příležitosti Oblast podpory: 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb Prioritní osa: 3. Sociální integrace a rovné příležitosti ZÍSKEJTE DOTACE NA VYBAVENÍ PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ VÝZVA BŘEZEN Ministerstvo práce a sociálních věcí Vzdělávejte se pro růst! MMR NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU pro rok 2012 TERMÍN Podprogram Cestování dostupné všem Českomoravská záruční a rozvojová banka Podpora malého a středního podnikání OPPI Program PROGRES NOVÉ SPUŠTĚNÍ V R

3 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, OPPI Program ZÁRUKA - NOVÉ SPUŠTĚNÍ V R Rozpočet Jihomoravského kraje Oblast podpora podnikání Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele OČEKÁVÁ SE VÝZVA PRO R B. Municipální sféra Operační program Životní prostředí Prioritní osa Oblast podpory Realizace úspor energie - AKTUÁLNĚ Jihomoravský kraj Dotace JMK pro rok Dotace na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDH obcí na Dotační program na podporu zpracování PD v oblasti vodního hospodářství pro rok 2011 (2012)- OČEKÁVANÁ VÝZVA PRO ROK Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok OČEKÁVANÁ VÝZVA PRO ROK SZIF (PRV) obce do 500 obyvatel Opatření 2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Státní rozpočet MMR Podpora bydlení - AKTUÁLNĚ Podpora bydlení MMR Regionální rozvoj AKTUÁLNĚ Podpora obnovy a rozvoje venkova (POV) C. Vybrané zdroje dotačních možností / aktuality Strukturální fondy EU Operační program Životní prostředí, MŽP Aktuální výzvy Operační program Podnikání a inovace, CzechInvest Aktuální výzvy Aktuality Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) Zpravodajství PRV Portál farmáře SZIF

4 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, 2. Státní rozpočet MMR Program obnovy venkova (POV) Podpora rozvoje regionů Rozpočet Jihomoravského kraje Granty a dotace Dotace JMK pro rok Dotace JMK pro rok Přehled dotačních titulů na portálu JMK Doporučujeme Portály věnované vyhledávání grantů a dotací Regionální informační servis Dotace on-line vyhledávání dotací Grantový kalendář RRAJM pro města a obce JMK

5 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, A. Podnikatelská sféra 1. Operační program Podnikání a inovace 1.1. ZÍSKEJTE PATENTY A OCHRANNÉ ZNÁMKY - Program Inovace Program Inovace - Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Výzva II. prodloužení Na co lze získat podporu (podporované aktivity): získání patentů, užitných vzorů (v zahraničí a ČR), průmyslových vzorů a ochranných známek (pouze v zahraničí). Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): náklady na oprávněné zástupce, překlady, správní poplatky. Kdo může žádat (příjemci podpory): malé a střední podniky, fyzické osoby, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy. Příjem registračních žádostí: Příjem plných žádostí: SZIF 2.1. Prioritní osa I. 2.1 NAKUPUJTE NOVÉ TECHNOLOGIE VÝZVA BŘEZEN 2012 Opatření Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp.inovací) v potravinářství Záměry: a) Rozvoj inovací při výrobě produktů určených pro lidskou spotřebu b) Rozvoj inovací při výrobě produktů určených jako krmiva 5

6 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, Vhodný žadatel: Projekt musí být realizován v obci do 500 obyvatel. Zemědělec a výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu. Zemědělec, výrobce krmiv. Výše dotace: max. 50 % Příklady způsobilých výdajů: - Vývoj nových technologií pracování zemědělských produktů a přidávání hodnoty zemědělských a potravinářským produktům, - Vývoj nových produktů, včetně jejich finální úpravy a designu - Vývoj a výzkum nových způsobů zvyšování nebo monitorování kvality výrobků, - Nákup technologie potřebné k výrobě nových vycházejících z inovací projektu. Investiční výdaje mohou činit max. 80 % celkové výše způsobilých výdajů. Termín výzvy: I. čtvrtletí r VZDĚLÁVEJTE V ZEMĚDĚLSKÉ OBLASTI VÝZVA ÚNOR 2012 Opatření I Další odborné vzdělávání a informační činnost Záměry: Budou podpořeny záměry vedoucí k provádění vzdělávacích a informačních aktivit včetně konzultací a praxe v oblasti zemědělské politiky. Vhodný žadatel: Projekt musí být realizován v obci do 500 obyvatel. Fyzická nebo právnická osoba, která má vzdělávání v předmětu činnosti. Příklady způsobilých výdajů: - výdaje související s pořádanou vzdělávací aktivitou (např. výdaje na činnost odborných lektorů, občerstvení účastníků, výdaje na technické zabezpečení akcí apod.) Termín výzvy: únor

7 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, 2.3 ZAKLÁDÁNÍ A ROZVOJ PODNIKŮ - VÝZVA ČERVEN 2012 III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Záměry: Podpora je zaměřená na zvýšení stability venkova prostřednictvím zakládání a rozvoje mikropodniků s cílem vytváření pracovních míst a rozvoje bohaté hospodářské struktury nezemědělských aktivit. Oblastí podpory je zejména drobná výroba a řemesla (např.: truhlářství, tesařství, kovářství, výroba keramiky, pletení košíků, sklářská výroba, rukodělné práce, zednické práce, zámečnictví, čalounictví apod.), služby pro hospodářství (např. opravy strojů a zařízení) a maloobchod. Vhodný žadatel: Projekt musí být realizován v obci do 500 obyvatel. Fyzická nebo právnická osoba, která má vzdělávání v předmětu činnosti. Příklady způsobilých výdajů (budou upřesněny po zveřejnění výzvy): - nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba provozovny určené pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) - stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb Termín výzvy: červen IVESTUJTE DO CESTOVNÍHO RUCHU - VÝZVA ŘÍJEN 2012 III.1.3 Podpora cestovního ruchu Záměry (bude upřesněno pře vyhlášením výzvy) vy): a) Pěší trasy, vinařské stezky a hipostezky b) Ubytování, sport. Vhodný žadatel: a) NNO, zájmová sdružení právnických osob, nezemědělské podnikatelské subjekty, fyzické a právnické osoby podnikající v zemědělské výrobě 7

8 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, b) nezemědělské podnikatelské subjekty, fyzické a právnické osoby podnikající v zemědělské výrobě Nezemědělské podnikatelské subjekty (každá podnikající PO nebo FO, pokud nepodniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů). Subjekt podnikající v oblasti cestovního ruchu3, musí mít ke dni podání žádosti o dotaci kratší než dvouletou historii podnikání v této oblasti Projekt musí být realizován v obci do 500 obyvatel. Příklady způsobilých výdajů (budou upřesněny po zveřejnění výzvy): - Jednotlivé záměry budou konzultovány na pracovišti SZIF v Brně. Konkrétní způsobilé výdaje budou upřesněny po zveřejní výzvy před podáním žádosti o dotaci. - Příklady: výstavba malokapacitních zařízení a jejich vybavení, tvorba a obnova tematických stezek (směrové tabule, informační tabule. Termín výzvy: červen OPŽP 3.1. Nakládání s odpady VÝZVA ČERVEN 2012 Oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady Podporované aktivity: integrované systémy nakládání s odpady; systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady; zařízení na úpravu a využití odpadů (třídění, úprava a recyklace); rekultivace starých skládek Specifikace příjemce: Fyzické osoby - podnikatelé1) / Obchodní společnosti a družstva vlastněné z méně než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty. Výše podpory: Výše podpory stanovena dle pravidel veřejné podpory, maximální výše 85 %, minimální způsobilé výdaje 0,5 mil. Kč Termín výzvy: červen

9 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, 3.2. Zlepšování stavu přírody a krajiny VÝZVA KVĚTEN 2012 Oblast podpory 6.2 Zkvalitnění nakládání s odpady Oblast podpory 6.3 Obnova krajinných struktur Podporované aktivity: Podpora biodiverzity s výjimkou opatření v souvislosti s péčí o handicapované živočichy a opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů. Obnova krajinných struktur. Specifikace příjemce: Fyzické osoby - podnikatelé1) / Obchodní společnosti a družstva vlastněné z méně než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty. Výše podpory: Výše podpory stanovena dle pravidel veřejné podpory, maximální výše 85 %, minimální způsobilé výdaje 0,5 mil. Kč. U obnovy krajinných struktur nejsou minimální způsobilé výdaje stanoveny. Termín výzvy: Oblast podpory květen 2012, 6.3 září OP LZZ 4.1. Prioritní osa: 3. Sociální integrace a rovné příležitosti Oblast podpory: 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb Číslo výzvy: 30 Typy vhodných činností: 1. povinný typ klíčové aktivity pro všechny žadatele: tvorba a implementace principů sociálního podnikání žadatele 2. vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny; v případě rozšíření produkční a personální kapacity podniku je možné hradit z projektu POUZE mzdy nově přijatých zaměstnanců z cílových skupin 9

10 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, 3. vytvoření a zachování pracovních míst pro vedoucí zaměstnance (vedení projektu a sociálního podniku a vedení zaměstnanců z CS) a zaměstnance zajišťující specifickou podporu zaměstnaným z cílových skupin (asistent/ka, psycholog/psycholožka.) 4. vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku financovaných z projektu (např. manažerské techniky, kurzy pro obsluhu strojů ), v rámci projektu nelze hradit rekvalifikační kurzy 5. marketing sociálního podniku (kampaně na podporu prodeje, reklama.) Vhodní žadatelé: Oprávněnými žadateli jsou fyzické osoby (OSVČ) a tyto formy podnikatelských právnických osob: společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, družstvo a podnikatelské právnické osoby podnikající na základě oprávnění podle zvláštních právních předpisů. Žadateli mohou být také nestátní neziskové organizace, a to: obecně prospěšná společnost a evidované (církevní) právnické osoby. Žadatel má sídlo v ČR. Míra podpory: 100% způsobilých výdajů Příjem žádostí: Ukončení příjmu žádostí: kontinuální příjem do 12 hodin 4.2. Prioritní osa: 3. Sociální integrace a rovné příležitosti ZÍSKEJTE DOTACE NA VYBAVENÍ PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ VÝZVA BŘEZEN 2012 Oblast podpory: 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života Podporované výdaje dotace EU Dotace na mzdy zaměstnanců odpovědných za řízení projektu. Dotace na cestovné, ubytování, stravné. Dotace na nákup služeb (odborné studie, publikace, školící materiály, konference, kurzy). Dotace na zařízení a vybavení. 10

11 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, Dotace na drobné stavební úpravy. Podporované aktivity dotace EU A) - vázaná živnost péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - volná živnost mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - volná živnost poskytování služeb pro rodinu a domácnost, včetně příležitostného krátkodobého hlídání dětí do tří let věku, dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - předškolní zařízení pro děti ve věku od tří do šesti let, včetně podnikových školek, dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání NEBO B) - uskutečňování politiky přátelské rodině a genderově příznivé politiky v podnicích (např. formou rodinných a genderových auditů, soutěží atd.) - zvyšování povědomí o významu slaďování pracovního a rodinného života a flexibilních forem organizace práce - vývoj a ověřování dalších inovativních programů a opatření směřujících k prosazování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života v zaměstnavatelské sféře - podpora začínajících podnikatelů/ek (zprostředkování informací o aktuálních zákonech, marketingových strategiích, tvorba podnikatelského záměru/plánu) - kariérní poradenství (osobnostní audit a následná doporučení a řešení metodou zprostředkování rekvalifikací konkrétním osobám) Míra podpory: Min. výše podpory na projekt: Kč Max. výše podpory na projekt: Kč Míra podpory až 100 %. Příjem žádostí: březen

12 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, 4.3. Ministerstvo práce a sociálních věcí Vzdělávejte se pro růst! Vhodné aktivity projektu: Příspěvek lze poskytnout na úhradu nákladů zaměstnavatele vynaložených na zajištění vzdělávání jeho zaměstnanců na území České republiky. Vzdělávací aktivity v rámci projektu musí souviset s podporovanými odvětvími NACE, tzn., že náplň školení se bude týkat těchto oborů při splnění stanovených podmínek. Vhodní žadatelé: Projekt je určen pro všechny typy podniků (malé, střední i velké) ve vybraných odvětvích - strojírenství, - stavebnictví, - nezávislý maloobchod (v tomto případě jen malé a střední podniky), - pohostinství, gastronomie, - terénní sociální služby, - odpadové hospodářství. Míra podpory: % způsobilých výdajů (dle typu vzdělávání) Odkaz: e_se_pro_rust~ 5. MMR Příjem žádostí: v období , přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny k NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU pro rok 2012 TERMÍN Podprogram Cestování dostupné všem Podporované oblasti: 12

13 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, - Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, cyklotras a zdrojových tras pro zvýšení návštěvnosti včetně marketingu vytvořených produktů cestovního ruchu. - Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (musí se jednat o atraktivity neregionálního a regionálního významu, případně atraktivity ležící v blízkosti pěších tras naučných stezek, cyklotras a dálkových mezinárodních cyklotras). Projekty vztahující se k dopravě musí být zaměřené na ochranu životního prostředí a podporu ekologicky šetrných forem cestovního ruchu (rozvoj ekologicky šetrné dopravy v místě atraktivit, doprava do místa atraktivity a doprava v rámci atraktivity). Vhodní žadatelé: Příjemcem dotace může být podnikatelský subjekt, který musí splňovat tyto podmínky: - Právnická (zapsaná v obchodním rejstříku) nebo fyzická osoba provozující podnikatelskou činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, případně jiného předpisu. - Podnikatelský subjekt musí prokázat min. 2letou podnikatelskou činnost, prokázat finanční zdraví a další požadavky vyplývající z dokumentu Zásady pro žadatele. Hranice celkových uznatelných výdajů projektu: Minimální výše celkových uznatelných výdajů je Kč. Maximální výše celkových uznatelných výdajů je Kč. Příjem žádostí: od Ukončení příjmu žádostí: do Podpis Rozhodnutí o posk.dotace: cca 07/2012 Způsobilost výdajů: po podpisu Rozhodnutí ministrem Realizace projektu: 07/ / Českomoravská záruční a rozvojová banka 6.1. Podpora malého a středního podnikání OPPI Program PROGRES NOVÉ SPUŠTĚNÍ V R

14 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, Zaměření programu: Cílem programu je pomocí podpory ve formě podřízených úvěrů posilujících kapitálové vybavení podnikatele umožnit realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů, pro které je bariérou získání externího financování nižší vlastní kapitálová vybavenost nebo omezena možnost poskytnout zajištění úvěru. Podporované aktivity: Podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ - NACE, který je uveden v Příloze č. 1 část A Výzvy III programu PROGRES (dále jen podporovaná ekonomická činnost ). Podporu nelze poskytnout: Podporu nelze poskytnout v případě, že by podřízený úvěr měl být použit na činnosti v některém z následujících odvětví: - zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví (CZ-NACE A 01, A 02, A 03) - uhelný průmysl (CZ-NACE B 05, C 19.1) - ocelářský průmysl (CZ-NACE C 24 s výjimkou C 24.5) - průmysl syntetických vláken (CZ-NACE C 20.60) - stavba lodí (CZ-NACE C 30.11) Podpora: Podpora je poskytována ve formě podřízeného úvěru. Podřízený úvěr je poskytován ve výši až 20 mil. Kč (max. však 75 % předpokládaných způsobilých výdajů projektu) s pevnou úrokovou sazbou 3 % p.a. Doba splatnosti podřízeného úvěru sjednaná k datu jeho poskytnutí je maximálně 9 let a odklad splátek jistiny úvěru je maximálně 3 roky (období podřízenosti). Odkaz: Příjem žádostí: očekává se spuštění v r OPPI Program ZÁRUKA - NOVÉ SPUŠTĚNÍ V R Zaměření programu: Cílem programu je pomocí zvýhodněných záruk umožnit začínajícím drobným podnikatelům přístup k bankovním úvěrům na financování investičních a provozních potřeb. 14

15 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, Podporované aktivity: Podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE, který je uveden v příloze programu (dále jen podporovaná ekonomická činnost ). Podpora: Podpora je poskytována ve formě zvýhodněné záruky. Zvýhodněná záruka je poskytována pouze k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenu smlouvu o podmínkách poskytování záruk zjednodušeným postupem, viz seznam bank na internetové adrese ČMZRB Zvýhodněná záruka je poskytována až do výše 80 % jistiny zaručovaného bankovního úvěru. Zaručovány mohou být úvěry do výše 3 mil. Kč. Příjemce podpory hradí pouze část ceny záruky ve výši 0,1 % p. a. z výše záruky. Současně s poskytnutím záruky je mu poskytnut finanční příspěvek 3 % p. a. z výše záruky k úhradě zbývající části ceny záruky. Odkaz: Příjem žádostí: očekává se spuštění v r Rozpočet Jihomoravského kraje 7.1. Oblast podpora podnikání Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele OČEKÁVÁ SE VÝZVA PRO R Zaměření programu: Podpořit drobných podnikatelů v regionu v počáteční fázi podnikání. Vhodný žadatel: Dotační program je určen pro drobné začínající podnikatele - fyzické osoby. Žadatelem může být fyzická osoba, která splňuje všechny dále uvedené podmínky: a) má bydliště (trvalý pobyt) na území Jihomoravského kraje; b) je oprávněna k podnikání na území České republiky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) nebo podle jiného zvláštního zákona; a je registrována jako poplatník daně z příjmů u místně příslušného správce daně podle 33 15

16 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků nebo 125 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, registrace k podnikání i k dani vznikla buď v roce podání žádosti o dotaci, nebo v roce předchozím; tato registrace musí být provedena buď poprvé, nebo minimálně po 5 letech od ukončení předcházející registrace; Poskytnutou dotaci lze použít např. na: a) pořízení budov a staveb, b) pořízení strojů a zařízení, c) pořízení výpočetní techniky včetně softwarového vybavení, d) reklamu a nákup reklamních předmětů, e) nákup pozemku, f) pořízení nábytku do provozovny, g) nákup dopravního prostředku, h) pořízení nářadí, i) pořízení licencí a patentů, j) tvorbu webových stránek, k) tvorbu katalogu zboží, l) leasing, m) úhradu nájemného za prostory, v nichž žadatel vykonává činnost dle projektu, a to ve výši v čase a místě obvyklé. Podpora: Podmínky z roku 2011: Maximální výše dotace na projekt činí ,00 Kč. U žadatelů o dotaci, jejichž celková doba zaměstnání v pracovním poměru v roce podání žádosti o dotaci dosáhne 25 let nebo u žadatelů mající trvalé bydliště v regionu se soustředěnou podporou státu, činí maximální výše dotace na projekt ,00 Kč. Mezi regiony se soustředěnou podporou státu patří území okresů Hodonín, Znojmo, Blansko. Minimální spoluúčast žadatele je 50 %. Příjem žádostí: očekává se spuštění 2/

17 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, B. Municipální sféra 1. Operační program Životní prostředí 1.1. Prioritní osa Oblast podpory Realizace úspor energie - AKTUÁLNĚ Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů, vodorovných a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní). Podporované činnosti: i) stavební práce spojené se zlepšováním energetických vlastností obálky budov (zateplení veřejných budov). Vyhlášení výzvy: únor 2012 Zahájení příjmu žádostí: únor/březen Jihomoravský kraj 2.1. Dotace JMK pro rok Dotace na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDH obcí na Na co lze získat podporu (podporované aktivity): - nákup a rekonstrukce mobilní požární techniky (dopravní automobily a cisternové automobilní stříkačky) vyhovující podmínkám vyhlášky ministerstva vnitra č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, - opravy a nákup požární techniky a věcných prostředků požární ochrany (např. zásahová a pracovní výstroj a výzbroj apod.), vyhovující podmínkám Přílohy č. 4 vyhlášky ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb., o technických 17

18 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, - nákup a opravy speciálního vybavení pro záchranné a likvidační práce odpovídající místním rizikům dle Havarijního plánu Jihomoravského kraje nebo schváleného povodňového plánu. Termín uzávěrky: Dotační program na podporu zpracování PD v oblasti vodního hospodářství pro rok 2011 (2012)- OČEKÁVANÁ VÝZVA PRO ROK 2012 Uznatelnými výdaji jsou výdaje, které jsou nezbytné pro realizaci Akce. Maximální výše podpory na jednu Akci je 300 tis.kč, nejvýše však 70 % uznatelných výdajů. Termín uzávěrky: předpoklad Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK Dotace je určena na výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury specifikovaná jednotlivými dotačními podprogramy: Podprogram 1 Podpora v oblasti vodárenství Dotace je poskytovaná na obnovu zastaralých a funkčně nevyhovujících systémů zásobování vodou a její úpravy, rekonstrukce vodovodních řadů a vodárenských objektů. Výše dotace max. 70 % z uznatelných výdajů, uznatelné výdaje max. mohou činit 4 mil. Kč. Podprogram 2 Podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod Dotace je poskytovaná na obnovu nevyhovujících systémů a na podporu zvýšení podílu čištěných odpadních vod, včetně zefektivnění podílu čištění ve vazbě na čistotu povodí. Výše dotace max. 70 % z uznatelných výdajů, uznatelné výdaje max. mohou činit 10 mil. Kč. Podprogram 3 Podpora staveb protipovodňové ochrany Dotace je poskytovaná na investiční záměry ve vodním hospodářství v oblasti ochrany obyvatelstva a majetku před povodněmi. Výše dotace max. 70 % z uznatelných výdajů, uznatelné výdaje max. mohou činit 10 mil. Kč. 18

19 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, Podání žádostí pro rok 2011: Podání žádostí pro p rok 2012: kontinuální pravidla se připravují Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok OČEKÁVANÁ VÝZVA PRO ROK 2012 Žadatelem může být: obec v územním obvodu Jihomoravského kraje s méně než obyvateli (všechny stavy obyvatel v tomto dotačním programu jsou posuzovány k ), přihlášená k POV se zpracovaným a schváleným Místním programem obnovy venkova, svazek obcí, který byl registrován v souladu se zákonem o obcích v územním obvodu Jihomoravského kraje; u svazků obcí mají přednost ty, které mají zpracovaný a schválený rozvojový dokument (strategii mikroregionu). Dotační tituly: Dotační titul 1 - Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti Dotační titul 2 - Urbanistické a architektonické studie a projektové dokumentace pro zachování typické místní venkovské zástavby, infrastruktury a příprava projektů Dotační titul 3 - Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné zeleně Dotační titul 4 - Oprava a výstavba místních komunikací, cyklistických a pěších stezek, veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu Dotační titul 5 - Projekty obcí ze socioekonomicky slabších mikroregionů Dotační titul 6 - Poradenství a projekty svazků obcí ze socioekonomicky slabších mikroregionů Dotační titul 7 - Integrované projekty venkovských mikroregionů Dotační titul 8 - Dotace na úroky z úvěrů na investiční akce k rozvoji obcí Termín otevření výzvy: prosinec 2011 Termín uzavření: cca leden/únor SZIF (PRV) obce do 500 obyvatel 19

20 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, Opatření 2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 4. Státní rozpočet Záměry: a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova c) stále výstavní expozice a muzea Vhodný žadatel: Projekt musí být realizován v obci do 500 obyvatel. Záměr a): obce Záměry b a c): obce, NNO, zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace Příklady způsobilých výdajů: Záměr a) zpracování studií obnovy a využití kulturního dědictví (např. kulturních památek, památkových rezervací, zón, historických parků apod.), zpracování plánů péče o krajinné památkové zóny, zpracování soupisů a map kulturního dědictví na venkově apod. Záměr b) stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení, restaurování), revitalizace a zhodnocení památkových budov, ploch, kulturních objektů a prvků, památek místního významu apod., zajištění stavebně historických průzkumů. Záměr c) investice na realizaci výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí s vazbou na místní historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu, nákup zařízení, vybavení, hardware, software nezbytných pro realizaci projektu. Termín výzvy: I. čtvrtletí r MMR Podpora bydlení - AKTUÁLNĚ Podpora bydlení a) podprogram Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2012 b) podprogram Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2012 c) podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 16. 5. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová Tato publikace je spolufinancována

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Název programu podpory Prioritní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt Prioritní

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ NÁVRHOVÁ Č ÁST 1/57 OBSAH 1 ZDROJE FINANCOVÁNÍ, PROGRAMY...3 1.1 Vlastní zdroje financování... 3 1.2 Cizí zdroje financování... 3 2 SEZNAM PROJEKTŮ...27

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 28. 5. 2014 Obsah 1. Cestovní ruch... 2 Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví 2 Zachování

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dotační a grantové příležitosti verze 5/2015 Pozn.: 1. Dokument je aktualizován v měsíčním intervalu k 10. dni daného měsíce. 2. Nově vložené dotační příležitosti oproti minulé verzi jsou zvýrazněny žlutě

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2007 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Národní

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Prioritní osa 1 Konkurenceschopné,

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 Verze k 13. 12. 2006 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Spolupráce

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci MAS Mikulovsko o.p.s. Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 2/2012 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007 2013 schváleným Ministerstvem zemědělství

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

Zvýhodněné úvěry v Operačním programu Průmysl a podnikání v roce 2006

Zvýhodněné úvěry v Operačním programu Průmysl a podnikání v roce 2006 Zvýhodněné úvěry v Operačním programu Průmysl a podnikání v roce 2006 Obsah I. Specifické podmínky jednotlivých programů... 3 KREDIT... 3 START... 4 II. Společné podmínky programů... 6 Příjemce zvýhodněného

Více

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více