OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o."

Transkript

1 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, DOTAČNÍ VĚSTNÍK pro podnikatelskou a municipální sféru AKTUÁLNÍ VÝZVY VYBRANÝCH GRANTOVÝCH PROGRAMŮ 1/201 /2012 (aktualizace 17.1.) Poradenství v oblasti dotačních programů, kompletní zpracování žádostí o dotaci, komplexní dotační management, vyhotovení zadávací dokumentace, provedení zadávacího řízení, pro VÁS zajistí, Kyjov. Kontakt: Bc. Petr Navrátil GSM:

2 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, Obsah A. Podnikatelská sféra Operační program Podnikání a inovace ZÍSKEJTE PATENTY A OCHRANNÉ ZNÁMKY - Program Inovace SZIF Prioritní osa I NAKUPUJTE NOVÉ TECHNOLOGIE VÝZVA BŘEZEN Opatření Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp.inovací) v potravinářství VZDĚLÁVEJTE V ZEMĚDĚLSKÉ OBLASTI VÝZVA ÚNOR ZAKLÁDÁNÍ A ROZVOJ PODNIKŮ - VÝZVA ČERVEN IVESTUJTE DO CESTOVNÍHO RUCHU - VÝZVA ŘÍJEN OPŽP Nakládání s odpady VÝZVA ČERVEN Oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady Zlepšování stavu přírody a krajiny VÝZVA KVĚTEN Oblast podpory 6.2 Zkvalitnění nakládání s odpady... 9 Oblast podpory 6.3 Obnova krajinných struktur OP LZZ Prioritní osa: 3. Sociální integrace a rovné příležitosti Oblast podpory: 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb Prioritní osa: 3. Sociální integrace a rovné příležitosti ZÍSKEJTE DOTACE NA VYBAVENÍ PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ VÝZVA BŘEZEN Ministerstvo práce a sociálních věcí Vzdělávejte se pro růst! MMR NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU pro rok 2012 TERMÍN Podprogram Cestování dostupné všem Českomoravská záruční a rozvojová banka Podpora malého a středního podnikání OPPI Program PROGRES NOVÉ SPUŠTĚNÍ V R

3 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, OPPI Program ZÁRUKA - NOVÉ SPUŠTĚNÍ V R Rozpočet Jihomoravského kraje Oblast podpora podnikání Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele OČEKÁVÁ SE VÝZVA PRO R B. Municipální sféra Operační program Životní prostředí Prioritní osa Oblast podpory Realizace úspor energie - AKTUÁLNĚ Jihomoravský kraj Dotace JMK pro rok Dotace na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDH obcí na Dotační program na podporu zpracování PD v oblasti vodního hospodářství pro rok 2011 (2012)- OČEKÁVANÁ VÝZVA PRO ROK Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok OČEKÁVANÁ VÝZVA PRO ROK SZIF (PRV) obce do 500 obyvatel Opatření 2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Státní rozpočet MMR Podpora bydlení - AKTUÁLNĚ Podpora bydlení MMR Regionální rozvoj AKTUÁLNĚ Podpora obnovy a rozvoje venkova (POV) C. Vybrané zdroje dotačních možností / aktuality Strukturální fondy EU Operační program Životní prostředí, MŽP Aktuální výzvy Operační program Podnikání a inovace, CzechInvest Aktuální výzvy Aktuality Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) Zpravodajství PRV Portál farmáře SZIF

4 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, 2. Státní rozpočet MMR Program obnovy venkova (POV) Podpora rozvoje regionů Rozpočet Jihomoravského kraje Granty a dotace Dotace JMK pro rok Dotace JMK pro rok Přehled dotačních titulů na portálu JMK Doporučujeme Portály věnované vyhledávání grantů a dotací Regionální informační servis Dotace on-line vyhledávání dotací Grantový kalendář RRAJM pro města a obce JMK

5 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, A. Podnikatelská sféra 1. Operační program Podnikání a inovace 1.1. ZÍSKEJTE PATENTY A OCHRANNÉ ZNÁMKY - Program Inovace Program Inovace - Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Výzva II. prodloužení Na co lze získat podporu (podporované aktivity): získání patentů, užitných vzorů (v zahraničí a ČR), průmyslových vzorů a ochranných známek (pouze v zahraničí). Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): náklady na oprávněné zástupce, překlady, správní poplatky. Kdo může žádat (příjemci podpory): malé a střední podniky, fyzické osoby, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy. Příjem registračních žádostí: Příjem plných žádostí: SZIF 2.1. Prioritní osa I. 2.1 NAKUPUJTE NOVÉ TECHNOLOGIE VÝZVA BŘEZEN 2012 Opatření Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp.inovací) v potravinářství Záměry: a) Rozvoj inovací při výrobě produktů určených pro lidskou spotřebu b) Rozvoj inovací při výrobě produktů určených jako krmiva 5

6 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, Vhodný žadatel: Projekt musí být realizován v obci do 500 obyvatel. Zemědělec a výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu. Zemědělec, výrobce krmiv. Výše dotace: max. 50 % Příklady způsobilých výdajů: - Vývoj nových technologií pracování zemědělských produktů a přidávání hodnoty zemědělských a potravinářským produktům, - Vývoj nových produktů, včetně jejich finální úpravy a designu - Vývoj a výzkum nových způsobů zvyšování nebo monitorování kvality výrobků, - Nákup technologie potřebné k výrobě nových vycházejících z inovací projektu. Investiční výdaje mohou činit max. 80 % celkové výše způsobilých výdajů. Termín výzvy: I. čtvrtletí r VZDĚLÁVEJTE V ZEMĚDĚLSKÉ OBLASTI VÝZVA ÚNOR 2012 Opatření I Další odborné vzdělávání a informační činnost Záměry: Budou podpořeny záměry vedoucí k provádění vzdělávacích a informačních aktivit včetně konzultací a praxe v oblasti zemědělské politiky. Vhodný žadatel: Projekt musí být realizován v obci do 500 obyvatel. Fyzická nebo právnická osoba, která má vzdělávání v předmětu činnosti. Příklady způsobilých výdajů: - výdaje související s pořádanou vzdělávací aktivitou (např. výdaje na činnost odborných lektorů, občerstvení účastníků, výdaje na technické zabezpečení akcí apod.) Termín výzvy: únor

7 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, 2.3 ZAKLÁDÁNÍ A ROZVOJ PODNIKŮ - VÝZVA ČERVEN 2012 III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Záměry: Podpora je zaměřená na zvýšení stability venkova prostřednictvím zakládání a rozvoje mikropodniků s cílem vytváření pracovních míst a rozvoje bohaté hospodářské struktury nezemědělských aktivit. Oblastí podpory je zejména drobná výroba a řemesla (např.: truhlářství, tesařství, kovářství, výroba keramiky, pletení košíků, sklářská výroba, rukodělné práce, zednické práce, zámečnictví, čalounictví apod.), služby pro hospodářství (např. opravy strojů a zařízení) a maloobchod. Vhodný žadatel: Projekt musí být realizován v obci do 500 obyvatel. Fyzická nebo právnická osoba, která má vzdělávání v předmětu činnosti. Příklady způsobilých výdajů (budou upřesněny po zveřejnění výzvy): - nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba provozovny určené pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) - stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb Termín výzvy: červen IVESTUJTE DO CESTOVNÍHO RUCHU - VÝZVA ŘÍJEN 2012 III.1.3 Podpora cestovního ruchu Záměry (bude upřesněno pře vyhlášením výzvy) vy): a) Pěší trasy, vinařské stezky a hipostezky b) Ubytování, sport. Vhodný žadatel: a) NNO, zájmová sdružení právnických osob, nezemědělské podnikatelské subjekty, fyzické a právnické osoby podnikající v zemědělské výrobě 7

8 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, b) nezemědělské podnikatelské subjekty, fyzické a právnické osoby podnikající v zemědělské výrobě Nezemědělské podnikatelské subjekty (každá podnikající PO nebo FO, pokud nepodniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů). Subjekt podnikající v oblasti cestovního ruchu3, musí mít ke dni podání žádosti o dotaci kratší než dvouletou historii podnikání v této oblasti Projekt musí být realizován v obci do 500 obyvatel. Příklady způsobilých výdajů (budou upřesněny po zveřejnění výzvy): - Jednotlivé záměry budou konzultovány na pracovišti SZIF v Brně. Konkrétní způsobilé výdaje budou upřesněny po zveřejní výzvy před podáním žádosti o dotaci. - Příklady: výstavba malokapacitních zařízení a jejich vybavení, tvorba a obnova tematických stezek (směrové tabule, informační tabule. Termín výzvy: červen OPŽP 3.1. Nakládání s odpady VÝZVA ČERVEN 2012 Oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady Podporované aktivity: integrované systémy nakládání s odpady; systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady; zařízení na úpravu a využití odpadů (třídění, úprava a recyklace); rekultivace starých skládek Specifikace příjemce: Fyzické osoby - podnikatelé1) / Obchodní společnosti a družstva vlastněné z méně než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty. Výše podpory: Výše podpory stanovena dle pravidel veřejné podpory, maximální výše 85 %, minimální způsobilé výdaje 0,5 mil. Kč Termín výzvy: červen

9 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, 3.2. Zlepšování stavu přírody a krajiny VÝZVA KVĚTEN 2012 Oblast podpory 6.2 Zkvalitnění nakládání s odpady Oblast podpory 6.3 Obnova krajinných struktur Podporované aktivity: Podpora biodiverzity s výjimkou opatření v souvislosti s péčí o handicapované živočichy a opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů. Obnova krajinných struktur. Specifikace příjemce: Fyzické osoby - podnikatelé1) / Obchodní společnosti a družstva vlastněné z méně než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty. Výše podpory: Výše podpory stanovena dle pravidel veřejné podpory, maximální výše 85 %, minimální způsobilé výdaje 0,5 mil. Kč. U obnovy krajinných struktur nejsou minimální způsobilé výdaje stanoveny. Termín výzvy: Oblast podpory květen 2012, 6.3 září OP LZZ 4.1. Prioritní osa: 3. Sociální integrace a rovné příležitosti Oblast podpory: 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb Číslo výzvy: 30 Typy vhodných činností: 1. povinný typ klíčové aktivity pro všechny žadatele: tvorba a implementace principů sociálního podnikání žadatele 2. vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny; v případě rozšíření produkční a personální kapacity podniku je možné hradit z projektu POUZE mzdy nově přijatých zaměstnanců z cílových skupin 9

10 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, 3. vytvoření a zachování pracovních míst pro vedoucí zaměstnance (vedení projektu a sociálního podniku a vedení zaměstnanců z CS) a zaměstnance zajišťující specifickou podporu zaměstnaným z cílových skupin (asistent/ka, psycholog/psycholožka.) 4. vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku financovaných z projektu (např. manažerské techniky, kurzy pro obsluhu strojů ), v rámci projektu nelze hradit rekvalifikační kurzy 5. marketing sociálního podniku (kampaně na podporu prodeje, reklama.) Vhodní žadatelé: Oprávněnými žadateli jsou fyzické osoby (OSVČ) a tyto formy podnikatelských právnických osob: společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, družstvo a podnikatelské právnické osoby podnikající na základě oprávnění podle zvláštních právních předpisů. Žadateli mohou být také nestátní neziskové organizace, a to: obecně prospěšná společnost a evidované (církevní) právnické osoby. Žadatel má sídlo v ČR. Míra podpory: 100% způsobilých výdajů Příjem žádostí: Ukončení příjmu žádostí: kontinuální příjem do 12 hodin 4.2. Prioritní osa: 3. Sociální integrace a rovné příležitosti ZÍSKEJTE DOTACE NA VYBAVENÍ PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ VÝZVA BŘEZEN 2012 Oblast podpory: 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života Podporované výdaje dotace EU Dotace na mzdy zaměstnanců odpovědných za řízení projektu. Dotace na cestovné, ubytování, stravné. Dotace na nákup služeb (odborné studie, publikace, školící materiály, konference, kurzy). Dotace na zařízení a vybavení. 10

11 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, Dotace na drobné stavební úpravy. Podporované aktivity dotace EU A) - vázaná živnost péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - volná živnost mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - volná živnost poskytování služeb pro rodinu a domácnost, včetně příležitostného krátkodobého hlídání dětí do tří let věku, dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - předškolní zařízení pro děti ve věku od tří do šesti let, včetně podnikových školek, dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání NEBO B) - uskutečňování politiky přátelské rodině a genderově příznivé politiky v podnicích (např. formou rodinných a genderových auditů, soutěží atd.) - zvyšování povědomí o významu slaďování pracovního a rodinného života a flexibilních forem organizace práce - vývoj a ověřování dalších inovativních programů a opatření směřujících k prosazování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života v zaměstnavatelské sféře - podpora začínajících podnikatelů/ek (zprostředkování informací o aktuálních zákonech, marketingových strategiích, tvorba podnikatelského záměru/plánu) - kariérní poradenství (osobnostní audit a následná doporučení a řešení metodou zprostředkování rekvalifikací konkrétním osobám) Míra podpory: Min. výše podpory na projekt: Kč Max. výše podpory na projekt: Kč Míra podpory až 100 %. Příjem žádostí: březen

12 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, 4.3. Ministerstvo práce a sociálních věcí Vzdělávejte se pro růst! Vhodné aktivity projektu: Příspěvek lze poskytnout na úhradu nákladů zaměstnavatele vynaložených na zajištění vzdělávání jeho zaměstnanců na území České republiky. Vzdělávací aktivity v rámci projektu musí souviset s podporovanými odvětvími NACE, tzn., že náplň školení se bude týkat těchto oborů při splnění stanovených podmínek. Vhodní žadatelé: Projekt je určen pro všechny typy podniků (malé, střední i velké) ve vybraných odvětvích - strojírenství, - stavebnictví, - nezávislý maloobchod (v tomto případě jen malé a střední podniky), - pohostinství, gastronomie, - terénní sociální služby, - odpadové hospodářství. Míra podpory: % způsobilých výdajů (dle typu vzdělávání) Odkaz: e_se_pro_rust~ 5. MMR Příjem žádostí: v období , přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny k NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU pro rok 2012 TERMÍN Podprogram Cestování dostupné všem Podporované oblasti: 12

13 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, - Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, cyklotras a zdrojových tras pro zvýšení návštěvnosti včetně marketingu vytvořených produktů cestovního ruchu. - Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (musí se jednat o atraktivity neregionálního a regionálního významu, případně atraktivity ležící v blízkosti pěších tras naučných stezek, cyklotras a dálkových mezinárodních cyklotras). Projekty vztahující se k dopravě musí být zaměřené na ochranu životního prostředí a podporu ekologicky šetrných forem cestovního ruchu (rozvoj ekologicky šetrné dopravy v místě atraktivit, doprava do místa atraktivity a doprava v rámci atraktivity). Vhodní žadatelé: Příjemcem dotace může být podnikatelský subjekt, který musí splňovat tyto podmínky: - Právnická (zapsaná v obchodním rejstříku) nebo fyzická osoba provozující podnikatelskou činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, případně jiného předpisu. - Podnikatelský subjekt musí prokázat min. 2letou podnikatelskou činnost, prokázat finanční zdraví a další požadavky vyplývající z dokumentu Zásady pro žadatele. Hranice celkových uznatelných výdajů projektu: Minimální výše celkových uznatelných výdajů je Kč. Maximální výše celkových uznatelných výdajů je Kč. Příjem žádostí: od Ukončení příjmu žádostí: do Podpis Rozhodnutí o posk.dotace: cca 07/2012 Způsobilost výdajů: po podpisu Rozhodnutí ministrem Realizace projektu: 07/ / Českomoravská záruční a rozvojová banka 6.1. Podpora malého a středního podnikání OPPI Program PROGRES NOVÉ SPUŠTĚNÍ V R

14 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, Zaměření programu: Cílem programu je pomocí podpory ve formě podřízených úvěrů posilujících kapitálové vybavení podnikatele umožnit realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů, pro které je bariérou získání externího financování nižší vlastní kapitálová vybavenost nebo omezena možnost poskytnout zajištění úvěru. Podporované aktivity: Podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ - NACE, který je uveden v Příloze č. 1 část A Výzvy III programu PROGRES (dále jen podporovaná ekonomická činnost ). Podporu nelze poskytnout: Podporu nelze poskytnout v případě, že by podřízený úvěr měl být použit na činnosti v některém z následujících odvětví: - zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví (CZ-NACE A 01, A 02, A 03) - uhelný průmysl (CZ-NACE B 05, C 19.1) - ocelářský průmysl (CZ-NACE C 24 s výjimkou C 24.5) - průmysl syntetických vláken (CZ-NACE C 20.60) - stavba lodí (CZ-NACE C 30.11) Podpora: Podpora je poskytována ve formě podřízeného úvěru. Podřízený úvěr je poskytován ve výši až 20 mil. Kč (max. však 75 % předpokládaných způsobilých výdajů projektu) s pevnou úrokovou sazbou 3 % p.a. Doba splatnosti podřízeného úvěru sjednaná k datu jeho poskytnutí je maximálně 9 let a odklad splátek jistiny úvěru je maximálně 3 roky (období podřízenosti). Odkaz: Příjem žádostí: očekává se spuštění v r OPPI Program ZÁRUKA - NOVÉ SPUŠTĚNÍ V R Zaměření programu: Cílem programu je pomocí zvýhodněných záruk umožnit začínajícím drobným podnikatelům přístup k bankovním úvěrům na financování investičních a provozních potřeb. 14

15 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, Podporované aktivity: Podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE, který je uveden v příloze programu (dále jen podporovaná ekonomická činnost ). Podpora: Podpora je poskytována ve formě zvýhodněné záruky. Zvýhodněná záruka je poskytována pouze k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenu smlouvu o podmínkách poskytování záruk zjednodušeným postupem, viz seznam bank na internetové adrese ČMZRB Zvýhodněná záruka je poskytována až do výše 80 % jistiny zaručovaného bankovního úvěru. Zaručovány mohou být úvěry do výše 3 mil. Kč. Příjemce podpory hradí pouze část ceny záruky ve výši 0,1 % p. a. z výše záruky. Současně s poskytnutím záruky je mu poskytnut finanční příspěvek 3 % p. a. z výše záruky k úhradě zbývající části ceny záruky. Odkaz: Příjem žádostí: očekává se spuštění v r Rozpočet Jihomoravského kraje 7.1. Oblast podpora podnikání Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele OČEKÁVÁ SE VÝZVA PRO R Zaměření programu: Podpořit drobných podnikatelů v regionu v počáteční fázi podnikání. Vhodný žadatel: Dotační program je určen pro drobné začínající podnikatele - fyzické osoby. Žadatelem může být fyzická osoba, která splňuje všechny dále uvedené podmínky: a) má bydliště (trvalý pobyt) na území Jihomoravského kraje; b) je oprávněna k podnikání na území České republiky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) nebo podle jiného zvláštního zákona; a je registrována jako poplatník daně z příjmů u místně příslušného správce daně podle 33 15

16 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků nebo 125 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, registrace k podnikání i k dani vznikla buď v roce podání žádosti o dotaci, nebo v roce předchozím; tato registrace musí být provedena buď poprvé, nebo minimálně po 5 letech od ukončení předcházející registrace; Poskytnutou dotaci lze použít např. na: a) pořízení budov a staveb, b) pořízení strojů a zařízení, c) pořízení výpočetní techniky včetně softwarového vybavení, d) reklamu a nákup reklamních předmětů, e) nákup pozemku, f) pořízení nábytku do provozovny, g) nákup dopravního prostředku, h) pořízení nářadí, i) pořízení licencí a patentů, j) tvorbu webových stránek, k) tvorbu katalogu zboží, l) leasing, m) úhradu nájemného za prostory, v nichž žadatel vykonává činnost dle projektu, a to ve výši v čase a místě obvyklé. Podpora: Podmínky z roku 2011: Maximální výše dotace na projekt činí ,00 Kč. U žadatelů o dotaci, jejichž celková doba zaměstnání v pracovním poměru v roce podání žádosti o dotaci dosáhne 25 let nebo u žadatelů mající trvalé bydliště v regionu se soustředěnou podporou státu, činí maximální výše dotace na projekt ,00 Kč. Mezi regiony se soustředěnou podporou státu patří území okresů Hodonín, Znojmo, Blansko. Minimální spoluúčast žadatele je 50 %. Příjem žádostí: očekává se spuštění 2/

17 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, B. Municipální sféra 1. Operační program Životní prostředí 1.1. Prioritní osa Oblast podpory Realizace úspor energie - AKTUÁLNĚ Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů, vodorovných a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní). Podporované činnosti: i) stavební práce spojené se zlepšováním energetických vlastností obálky budov (zateplení veřejných budov). Vyhlášení výzvy: únor 2012 Zahájení příjmu žádostí: únor/březen Jihomoravský kraj 2.1. Dotace JMK pro rok Dotace na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDH obcí na Na co lze získat podporu (podporované aktivity): - nákup a rekonstrukce mobilní požární techniky (dopravní automobily a cisternové automobilní stříkačky) vyhovující podmínkám vyhlášky ministerstva vnitra č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, - opravy a nákup požární techniky a věcných prostředků požární ochrany (např. zásahová a pracovní výstroj a výzbroj apod.), vyhovující podmínkám Přílohy č. 4 vyhlášky ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb., o technických 17

18 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, - nákup a opravy speciálního vybavení pro záchranné a likvidační práce odpovídající místním rizikům dle Havarijního plánu Jihomoravského kraje nebo schváleného povodňového plánu. Termín uzávěrky: Dotační program na podporu zpracování PD v oblasti vodního hospodářství pro rok 2011 (2012)- OČEKÁVANÁ VÝZVA PRO ROK 2012 Uznatelnými výdaji jsou výdaje, které jsou nezbytné pro realizaci Akce. Maximální výše podpory na jednu Akci je 300 tis.kč, nejvýše však 70 % uznatelných výdajů. Termín uzávěrky: předpoklad Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK Dotace je určena na výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury specifikovaná jednotlivými dotačními podprogramy: Podprogram 1 Podpora v oblasti vodárenství Dotace je poskytovaná na obnovu zastaralých a funkčně nevyhovujících systémů zásobování vodou a její úpravy, rekonstrukce vodovodních řadů a vodárenských objektů. Výše dotace max. 70 % z uznatelných výdajů, uznatelné výdaje max. mohou činit 4 mil. Kč. Podprogram 2 Podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod Dotace je poskytovaná na obnovu nevyhovujících systémů a na podporu zvýšení podílu čištěných odpadních vod, včetně zefektivnění podílu čištění ve vazbě na čistotu povodí. Výše dotace max. 70 % z uznatelných výdajů, uznatelné výdaje max. mohou činit 10 mil. Kč. Podprogram 3 Podpora staveb protipovodňové ochrany Dotace je poskytovaná na investiční záměry ve vodním hospodářství v oblasti ochrany obyvatelstva a majetku před povodněmi. Výše dotace max. 70 % z uznatelných výdajů, uznatelné výdaje max. mohou činit 10 mil. Kč. 18

19 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, Podání žádostí pro rok 2011: Podání žádostí pro p rok 2012: kontinuální pravidla se připravují Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok OČEKÁVANÁ VÝZVA PRO ROK 2012 Žadatelem může být: obec v územním obvodu Jihomoravského kraje s méně než obyvateli (všechny stavy obyvatel v tomto dotačním programu jsou posuzovány k ), přihlášená k POV se zpracovaným a schváleným Místním programem obnovy venkova, svazek obcí, který byl registrován v souladu se zákonem o obcích v územním obvodu Jihomoravského kraje; u svazků obcí mají přednost ty, které mají zpracovaný a schválený rozvojový dokument (strategii mikroregionu). Dotační tituly: Dotační titul 1 - Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti Dotační titul 2 - Urbanistické a architektonické studie a projektové dokumentace pro zachování typické místní venkovské zástavby, infrastruktury a příprava projektů Dotační titul 3 - Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné zeleně Dotační titul 4 - Oprava a výstavba místních komunikací, cyklistických a pěších stezek, veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu Dotační titul 5 - Projekty obcí ze socioekonomicky slabších mikroregionů Dotační titul 6 - Poradenství a projekty svazků obcí ze socioekonomicky slabších mikroregionů Dotační titul 7 - Integrované projekty venkovských mikroregionů Dotační titul 8 - Dotace na úroky z úvěrů na investiční akce k rozvoji obcí Termín otevření výzvy: prosinec 2011 Termín uzavření: cca leden/únor SZIF (PRV) obce do 500 obyvatel 19

20 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, Opatření 2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 4. Státní rozpočet Záměry: a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova c) stále výstavní expozice a muzea Vhodný žadatel: Projekt musí být realizován v obci do 500 obyvatel. Záměr a): obce Záměry b a c): obce, NNO, zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace Příklady způsobilých výdajů: Záměr a) zpracování studií obnovy a využití kulturního dědictví (např. kulturních památek, památkových rezervací, zón, historických parků apod.), zpracování plánů péče o krajinné památkové zóny, zpracování soupisů a map kulturního dědictví na venkově apod. Záměr b) stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení, restaurování), revitalizace a zhodnocení památkových budov, ploch, kulturních objektů a prvků, památek místního významu apod., zajištění stavebně historických průzkumů. Záměr c) investice na realizaci výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí s vazbou na místní historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu, nákup zařízení, vybavení, hardware, software nezbytných pro realizaci projektu. Termín výzvy: I. čtvrtletí r MMR Podpora bydlení - AKTUÁLNĚ Podpora bydlení a) podprogram Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2012 b) podprogram Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2012 c) podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Program rozvoje venkova ČR Osnova prezentace: prioritní osy podpora podnikání cestovní

Více

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření:

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření: Přehled možných pro zpracování Fichí: Číslo podle Osa Skupina Název skupiny / / pod Opatření OSA I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví I. 1. 1. Modernizace zemědělských podniků I. 1.

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Eva Frosová Ministerstvo zemědělství ČR, EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (PRV) zajišťuje působení Evropského zemědělského

Více

Monitorovací indikátory byly zvoleny na základě cílů a priorit ISÚ a SPL.

Monitorovací indikátory byly zvoleny na základě cílů a priorit ISÚ a SPL. Monitoring naplňování cílů SPL Monitorovací indikátory byly zvoleny na základě cílů a priorit ISÚ a SPL. Monitoring je zaměřen na: a) sledování naplnění cílů SPL a PRV prostřednictvím projektů podpořených

Více

1. výzva k předkládání žádostí o dotace

1. výzva k předkládání žádostí o dotace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Ekoregion Úhlava, o.s. 1. výzva k předkládání žádostí o dotace Strategický plán LEADER (SPL) Marketingová značka

Více

Osa I I.1.1 Modernizace zemědělských podniků I Modernizace zemědělských podniků I Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a

Osa I I.1.1 Modernizace zemědělských podniků I Modernizace zemědělských podniků I Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a Osa I I.1.1 Modernizace zemědělských podniků I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v zemědělství I.1.2. Investice do lesů I.1.2.1

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Aktuality a finanční zdroje MMR pro města a obce

Aktuality a finanční zdroje MMR pro města a obce Aktuality a finanční zdroje MMR pro města a obce Celostátní setkání MA21 v rámci Letní školy NSZM ČR v Prachaticích Ing. Petr Osvald Náměstek ministra pro regionální a kohezní politiku Ministerstvo pro

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Monitorovací indikátory k hodnocení míry plnění SPL

Monitorovací indikátory k hodnocení míry plnění SPL Monitorovací indikátory k hodnocení míry plnění SPL Monitorovací indikátory byly zvoleny na základě cílů a priorit ISÚ a SPL. Monitoring je zaměřen na: a) sledování naplnění cílů SPL a PRV prostřednictvím

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy Národní dotační programy 26. listopadu 2015 Doksy ü Regionální politika q q q ü Cestovní ruch q ü Bytová politika q q q q q Národní dotační programy Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

6. VÝZVA MASVHV. Mgr. Petra Zádilská

6. VÝZVA MASVHV. Mgr. Petra Zádilská 6. VÝZVA MASVHV prosinec 2012 Ing. Šárka Kamencová Mgr. Petra Zádilská 6.VÝZVA MASVHV Vyhlášení výzvy: 2.12.2012 Příjem ţádostí: 4.1.2012-18.1.2012 Výše alokace: 3 350 000,- Kč Vyhlášené Fiche: FICHE 1

Více

OBSAH PREZENTACE OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. Program POTENCIÁL

OBSAH PREZENTACE OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE Program POTENCIÁL OBSAH PREZENTACE Výzva I vs. Výzva II Program Potenciál cíle Inovační proces Podporovaný projekt Hlavní podmínky Žadatel Forma podpory Způsobilé výdaje Forma a

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o.

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o. DOTAČNÍ VĚSTNÍK pro podnikatelskou a municipální sféru AKTUÁLNÍ VÝZVY VYBRANÝCH GRANTOVÝCH PROGRAMŮ 10/2011 Poradenství v oblasti dotačních programů, kompletní zpracování žádostí o dotaci, komplexní dotační

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce Spolupráce MMR s NSZM Finanční zdroje MMR pro města a obce XVII. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro regionální politiku a cestovní ruch Ministerstvo

Více

Fiche a Opatření ve Strategii MAS Podhorácko Okříšky

Fiche a Opatření ve Strategii MAS Podhorácko Okříšky Fiche a Opatření ve Strategii MAS Podhorácko 30.11. 2016 Okříšky Odkaz na strategii: http://www.podhoracko.eu/vismoonline_actionscrip ts/file.ashx?id_org=200071&id_dokumenty=2297 Odkaz na finanční plán:

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

Dotační možnosti pro podnikatele. Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství

Dotační možnosti pro podnikatele. Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství Dotační možnosti pro podnikatele Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství Úvod Základní přehled státních dotací Programy podpor a strukturální fondy EU Operačního program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Více

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4. Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 V rámci Programu obnovy venkova je možné podat žádost o dotaci z: Grantového fondu program

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Diverzifikace hospodářství venkova a diverzifikace činností nezemědělské povahy

Diverzifikace hospodářství venkova a diverzifikace činností nezemědělské povahy Diverzifikace hospodářství venkova a diverzifikace činností nezemědělské povahy -představuje rozvoj podnikatelských aktivit, cílem diverzifikace je udržet a vytvořit pracovní místa na venkově -udržet nebo

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START - záruky Prioritní

Více

Přehled programových rámců

Přehled programových rámců Přehled programových rámců Programový rámec IROP Programový rámec OPZ Programový rámec PRV alokace: 54,4 mi. Kč alokace: 11 mil Kč alokace: 26,58 Fiche 1/ opatření Bezpečná doprava vazba na SCLLD: 1.1.2,

Více

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s.

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s. Místní akční skupina Podchlumí o.s. vyhlašuje dne 16.4.2012 v rámci 16. kola příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova a v souladu se Strategickým plánem Leader Na společné cestě krajinou ovoce

Více

Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace výzvy Prioritní osa 4 Inovace Program: INOVACE

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START - Záruky Prioritní

Více

Kritéria přijatelnosti

Kritéria přijatelnosti Sdružení podnikatelů, neziskových organizací a samospráv na území Adamova, Borku, Hluboké nad Vltavou, Hosína, Hrdějovic, Hůr, Hvozdce, Chotýčan, Jivna, Libína, Libníče, Lišova, Rudolfova, Ševětína, Štěpánovic,

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 22. 10. 2015 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Současný stav IROP Projednání PD IROP -

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY RAMS Assets s.r.o. Klimentská 1216/46 110 02 Praha 1 www.rams.as CÍL VÝZVY OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Cílem je podpořit nabídku nových ICT produktů a služeb,

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky říjen/listopad 2015 Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora obnovy a rozvoje

Více

Budování infrastruktury pro podnikání, regenerace brownfields a podpora obnovitelných zdrojů energie

Budování infrastruktury pro podnikání, regenerace brownfields a podpora obnovitelných zdrojů energie Budování infrastruktury pro podnikání, regenerace brownfields a podpora obnovitelných zdrojů energie Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Příprava a schválení Strategie regionálního rozvoje 2014+ Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje Hlavní aktivity pro rok 2012 Příprava a schválení

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 1. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010 Dotační programy ve prospěch měst a obcí Mgr. Martin Radvan září 2010 Přehled dotačních titulů Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK

Více

Úvěrové a záruční finanční nástroje pro podnikatele

Úvěrové a záruční finanční nástroje pro podnikatele Úvěrové a záruční finanční nástroje pro podnikatele 1 Obsah prezentace Výsledky realizace podpory MSP v OPPP Celkový přehled podpor v r. 2007 Nové nástroje podpory v OPPI Programy podpory 2 Výsledky realizace

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. Identifikace výzvy

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017

Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017 1 Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017 2 1. Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof 2. Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 3. Středočeský Fond

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START Prioritní osa 1 Číslo

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. Přehled změn

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Více

DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF

DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu 11.11.2015 Číslo výzvy: 035 Výzva platí od: 11. listopad

Více

MAS Hlučínsko Přehled operačních programů v CLLD Dobroslavice,

MAS Hlučínsko Přehled operačních programů v CLLD Dobroslavice, MAS Hlučínsko Přehled operačních programů v CLLD Dobroslavice, 7.12.2016 Integrovaný operační program IROP-1 Bezpečná doprava Nově vybudovaná cyklostezka mezi obcí a městem sloužící k dopravě do zaměstnání,

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2014 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Podprogram pro rok 2014 Cestování dostupné všem

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2014 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Podprogram pro rok 2014 Cestování dostupné všem NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2014 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Podprogram pro rok 2014 Cestování dostupné všem Seminář pro žadatele 8. ledna 2014 Národní program podpory cestovního

Více

Výzva č. 6/ 2011 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader

Výzva č. 6/ 2011 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader Výzva č. 6/ 2011 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader Místní akční skupina MAS Horňácko a Ostrožsko v souladu se Strategickým plánem Leader na období 2007-2013 s názvem Návrat ke kořenům lidové

Více

Úspory energie. Informace o programu podpory Výzva II.

Úspory energie. Informace o programu podpory Výzva II. Úspory energie Informace o programu podpory Výzva II. Program Úspory energie Výzva II. Program Úspory energie se zaměřuje na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR podprogram Cestování dostupné všem seminář pro žadatele 9. prosince 2015 Národní program podpory cestovního ruchu dotační

Více

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR SPOV ČR 6. října 2015, Praha 1 Evropské fondy 2014-2020 ve vztahu k obcím ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 6. října 2015, Praha SPOV ČR 6. října 2015, Praha 2 Úvodní přehled

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 20. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

SEMINÁŘ PRO PODNIKATELE MAS BOHUMÍNSKO

SEMINÁŘ PRO PODNIKATELE MAS BOHUMÍNSKO SEMINÁŘ PRO PODNIKATELE MAS BOHUMÍNSKO Možnosti využití dotační podpory prostřednictvím Programových rámců MAS v období do 2020+3 Projekt Komunitní rozvoj venkova na území MAS Bohumínsko, z.s. je financován

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

5. VÝZVA. K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS VLTAVA, o.s.

5. VÝZVA. K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS VLTAVA, o.s. 5. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS VLTAVA, o.s. Strategický plán Leader MAS VLTAVA, o.s. na období 2007 2013 podporuje v

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. (zkrácený název: MAS Mikulovsko) Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 3/2009 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Úvěry a záruky v Operačním programu Podnikání a inovace v roce 2008. Bankovní produkty pro MSP 12.2.2008

Úvěry a záruky v Operačním programu Podnikání a inovace v roce 2008. Bankovní produkty pro MSP 12.2.2008 Úvěry a záruky v Operačním programu Podnikání a inovace v roce 2008 1 Záruky a úvěry v OPPI- výchozí stav ZÁRUKA: zvýhodněné záruky a zvýhodněné záruky s příspěvkem PROGRES: podřízené úvěry a podřízené

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 4. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 4. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 4. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ICT a sdílené služby říjen 2016 Cíl programu zvýšení nabídky informačních systémů a ICT řešení vytváření příležitostí pro vyšší využitelnost

Více

SC 2.4 IROP Vzdělávání Praha

SC 2.4 IROP Vzdělávání Praha SC 2.4 IROP Vzdělávání 12. 4. 2016 Praha Prezentace obsahuje informace aktuální k datu 12. 4. 2016. Změny vyhrazeny. Finální podoba informací pro dané aktivity bude zveřejněna s vyhlášením výzvy. 2 IROP

Více

Kravaře, 19. dubna 2012 VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

Kravaře, 19. dubna 2012 VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje Kravaře, 19. dubna 2012 VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje REGIONÁLNÍ KANCELÁŘ pro MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ + Aktuální možnosti podpory z programu NEMOVITOSTI Lada KRATOCHVÍLOVÁ

Více

BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015

BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 Petr Ullmann 22. října 2015 Obsah Brownfield x Greenfield Operační Program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program Nemovitosti (zpracováno podle materiálů Agentury pro

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Další možnosti podpor pro podnikatele v období

Další možnosti podpor pro podnikatele v období Další možnosti podpor pro podnikatele v období 2014-2020 JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA 6. 5. 2015 Setkání s podnikateli regionů MAS Rozkvět a MAS Blanský les-netolicko Helena Halabicová oddělení podpory

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013 Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013 8. výzvu 2013 příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více