OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o."

Transkript

1 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, DOTAČNÍ VĚSTNÍK pro podnikatelskou a municipální sféru AKTUÁLNÍ VÝZVY VYBRANÝCH GRANTOVÝCH PROGRAMŮ 1/201 /2012 (aktualizace 17.1.) Poradenství v oblasti dotačních programů, kompletní zpracování žádostí o dotaci, komplexní dotační management, vyhotovení zadávací dokumentace, provedení zadávacího řízení, pro VÁS zajistí, Kyjov. Kontakt: Bc. Petr Navrátil GSM:

2 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, Obsah A. Podnikatelská sféra Operační program Podnikání a inovace ZÍSKEJTE PATENTY A OCHRANNÉ ZNÁMKY - Program Inovace SZIF Prioritní osa I NAKUPUJTE NOVÉ TECHNOLOGIE VÝZVA BŘEZEN Opatření Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp.inovací) v potravinářství VZDĚLÁVEJTE V ZEMĚDĚLSKÉ OBLASTI VÝZVA ÚNOR ZAKLÁDÁNÍ A ROZVOJ PODNIKŮ - VÝZVA ČERVEN IVESTUJTE DO CESTOVNÍHO RUCHU - VÝZVA ŘÍJEN OPŽP Nakládání s odpady VÝZVA ČERVEN Oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady Zlepšování stavu přírody a krajiny VÝZVA KVĚTEN Oblast podpory 6.2 Zkvalitnění nakládání s odpady... 9 Oblast podpory 6.3 Obnova krajinných struktur OP LZZ Prioritní osa: 3. Sociální integrace a rovné příležitosti Oblast podpory: 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb Prioritní osa: 3. Sociální integrace a rovné příležitosti ZÍSKEJTE DOTACE NA VYBAVENÍ PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ VÝZVA BŘEZEN Ministerstvo práce a sociálních věcí Vzdělávejte se pro růst! MMR NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU pro rok 2012 TERMÍN Podprogram Cestování dostupné všem Českomoravská záruční a rozvojová banka Podpora malého a středního podnikání OPPI Program PROGRES NOVÉ SPUŠTĚNÍ V R

3 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, OPPI Program ZÁRUKA - NOVÉ SPUŠTĚNÍ V R Rozpočet Jihomoravského kraje Oblast podpora podnikání Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele OČEKÁVÁ SE VÝZVA PRO R B. Municipální sféra Operační program Životní prostředí Prioritní osa Oblast podpory Realizace úspor energie - AKTUÁLNĚ Jihomoravský kraj Dotace JMK pro rok Dotace na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDH obcí na Dotační program na podporu zpracování PD v oblasti vodního hospodářství pro rok 2011 (2012)- OČEKÁVANÁ VÝZVA PRO ROK Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok OČEKÁVANÁ VÝZVA PRO ROK SZIF (PRV) obce do 500 obyvatel Opatření 2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Státní rozpočet MMR Podpora bydlení - AKTUÁLNĚ Podpora bydlení MMR Regionální rozvoj AKTUÁLNĚ Podpora obnovy a rozvoje venkova (POV) C. Vybrané zdroje dotačních možností / aktuality Strukturální fondy EU Operační program Životní prostředí, MŽP Aktuální výzvy Operační program Podnikání a inovace, CzechInvest Aktuální výzvy Aktuality Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) Zpravodajství PRV Portál farmáře SZIF

4 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, 2. Státní rozpočet MMR Program obnovy venkova (POV) Podpora rozvoje regionů Rozpočet Jihomoravského kraje Granty a dotace Dotace JMK pro rok Dotace JMK pro rok Přehled dotačních titulů na portálu JMK Doporučujeme Portály věnované vyhledávání grantů a dotací Regionální informační servis Dotace on-line vyhledávání dotací Grantový kalendář RRAJM pro města a obce JMK

5 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, A. Podnikatelská sféra 1. Operační program Podnikání a inovace 1.1. ZÍSKEJTE PATENTY A OCHRANNÉ ZNÁMKY - Program Inovace Program Inovace - Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Výzva II. prodloužení Na co lze získat podporu (podporované aktivity): získání patentů, užitných vzorů (v zahraničí a ČR), průmyslových vzorů a ochranných známek (pouze v zahraničí). Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): náklady na oprávněné zástupce, překlady, správní poplatky. Kdo může žádat (příjemci podpory): malé a střední podniky, fyzické osoby, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy. Příjem registračních žádostí: Příjem plných žádostí: SZIF 2.1. Prioritní osa I. 2.1 NAKUPUJTE NOVÉ TECHNOLOGIE VÝZVA BŘEZEN 2012 Opatření Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp.inovací) v potravinářství Záměry: a) Rozvoj inovací při výrobě produktů určených pro lidskou spotřebu b) Rozvoj inovací při výrobě produktů určených jako krmiva 5

6 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, Vhodný žadatel: Projekt musí být realizován v obci do 500 obyvatel. Zemědělec a výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu. Zemědělec, výrobce krmiv. Výše dotace: max. 50 % Příklady způsobilých výdajů: - Vývoj nových technologií pracování zemědělských produktů a přidávání hodnoty zemědělských a potravinářským produktům, - Vývoj nových produktů, včetně jejich finální úpravy a designu - Vývoj a výzkum nových způsobů zvyšování nebo monitorování kvality výrobků, - Nákup technologie potřebné k výrobě nových vycházejících z inovací projektu. Investiční výdaje mohou činit max. 80 % celkové výše způsobilých výdajů. Termín výzvy: I. čtvrtletí r VZDĚLÁVEJTE V ZEMĚDĚLSKÉ OBLASTI VÝZVA ÚNOR 2012 Opatření I Další odborné vzdělávání a informační činnost Záměry: Budou podpořeny záměry vedoucí k provádění vzdělávacích a informačních aktivit včetně konzultací a praxe v oblasti zemědělské politiky. Vhodný žadatel: Projekt musí být realizován v obci do 500 obyvatel. Fyzická nebo právnická osoba, která má vzdělávání v předmětu činnosti. Příklady způsobilých výdajů: - výdaje související s pořádanou vzdělávací aktivitou (např. výdaje na činnost odborných lektorů, občerstvení účastníků, výdaje na technické zabezpečení akcí apod.) Termín výzvy: únor

7 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, 2.3 ZAKLÁDÁNÍ A ROZVOJ PODNIKŮ - VÝZVA ČERVEN 2012 III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Záměry: Podpora je zaměřená na zvýšení stability venkova prostřednictvím zakládání a rozvoje mikropodniků s cílem vytváření pracovních míst a rozvoje bohaté hospodářské struktury nezemědělských aktivit. Oblastí podpory je zejména drobná výroba a řemesla (např.: truhlářství, tesařství, kovářství, výroba keramiky, pletení košíků, sklářská výroba, rukodělné práce, zednické práce, zámečnictví, čalounictví apod.), služby pro hospodářství (např. opravy strojů a zařízení) a maloobchod. Vhodný žadatel: Projekt musí být realizován v obci do 500 obyvatel. Fyzická nebo právnická osoba, která má vzdělávání v předmětu činnosti. Příklady způsobilých výdajů (budou upřesněny po zveřejnění výzvy): - nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba provozovny určené pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) - stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb Termín výzvy: červen IVESTUJTE DO CESTOVNÍHO RUCHU - VÝZVA ŘÍJEN 2012 III.1.3 Podpora cestovního ruchu Záměry (bude upřesněno pře vyhlášením výzvy) vy): a) Pěší trasy, vinařské stezky a hipostezky b) Ubytování, sport. Vhodný žadatel: a) NNO, zájmová sdružení právnických osob, nezemědělské podnikatelské subjekty, fyzické a právnické osoby podnikající v zemědělské výrobě 7

8 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, b) nezemědělské podnikatelské subjekty, fyzické a právnické osoby podnikající v zemědělské výrobě Nezemědělské podnikatelské subjekty (každá podnikající PO nebo FO, pokud nepodniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů). Subjekt podnikající v oblasti cestovního ruchu3, musí mít ke dni podání žádosti o dotaci kratší než dvouletou historii podnikání v této oblasti Projekt musí být realizován v obci do 500 obyvatel. Příklady způsobilých výdajů (budou upřesněny po zveřejnění výzvy): - Jednotlivé záměry budou konzultovány na pracovišti SZIF v Brně. Konkrétní způsobilé výdaje budou upřesněny po zveřejní výzvy před podáním žádosti o dotaci. - Příklady: výstavba malokapacitních zařízení a jejich vybavení, tvorba a obnova tematických stezek (směrové tabule, informační tabule. Termín výzvy: červen OPŽP 3.1. Nakládání s odpady VÝZVA ČERVEN 2012 Oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady Podporované aktivity: integrované systémy nakládání s odpady; systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady; zařízení na úpravu a využití odpadů (třídění, úprava a recyklace); rekultivace starých skládek Specifikace příjemce: Fyzické osoby - podnikatelé1) / Obchodní společnosti a družstva vlastněné z méně než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty. Výše podpory: Výše podpory stanovena dle pravidel veřejné podpory, maximální výše 85 %, minimální způsobilé výdaje 0,5 mil. Kč Termín výzvy: červen

9 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, 3.2. Zlepšování stavu přírody a krajiny VÝZVA KVĚTEN 2012 Oblast podpory 6.2 Zkvalitnění nakládání s odpady Oblast podpory 6.3 Obnova krajinných struktur Podporované aktivity: Podpora biodiverzity s výjimkou opatření v souvislosti s péčí o handicapované živočichy a opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů. Obnova krajinných struktur. Specifikace příjemce: Fyzické osoby - podnikatelé1) / Obchodní společnosti a družstva vlastněné z méně než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty. Výše podpory: Výše podpory stanovena dle pravidel veřejné podpory, maximální výše 85 %, minimální způsobilé výdaje 0,5 mil. Kč. U obnovy krajinných struktur nejsou minimální způsobilé výdaje stanoveny. Termín výzvy: Oblast podpory květen 2012, 6.3 září OP LZZ 4.1. Prioritní osa: 3. Sociální integrace a rovné příležitosti Oblast podpory: 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb Číslo výzvy: 30 Typy vhodných činností: 1. povinný typ klíčové aktivity pro všechny žadatele: tvorba a implementace principů sociálního podnikání žadatele 2. vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny; v případě rozšíření produkční a personální kapacity podniku je možné hradit z projektu POUZE mzdy nově přijatých zaměstnanců z cílových skupin 9

10 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, 3. vytvoření a zachování pracovních míst pro vedoucí zaměstnance (vedení projektu a sociálního podniku a vedení zaměstnanců z CS) a zaměstnance zajišťující specifickou podporu zaměstnaným z cílových skupin (asistent/ka, psycholog/psycholožka.) 4. vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku financovaných z projektu (např. manažerské techniky, kurzy pro obsluhu strojů ), v rámci projektu nelze hradit rekvalifikační kurzy 5. marketing sociálního podniku (kampaně na podporu prodeje, reklama.) Vhodní žadatelé: Oprávněnými žadateli jsou fyzické osoby (OSVČ) a tyto formy podnikatelských právnických osob: společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, družstvo a podnikatelské právnické osoby podnikající na základě oprávnění podle zvláštních právních předpisů. Žadateli mohou být také nestátní neziskové organizace, a to: obecně prospěšná společnost a evidované (církevní) právnické osoby. Žadatel má sídlo v ČR. Míra podpory: 100% způsobilých výdajů Příjem žádostí: Ukončení příjmu žádostí: kontinuální příjem do 12 hodin 4.2. Prioritní osa: 3. Sociální integrace a rovné příležitosti ZÍSKEJTE DOTACE NA VYBAVENÍ PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ VÝZVA BŘEZEN 2012 Oblast podpory: 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života Podporované výdaje dotace EU Dotace na mzdy zaměstnanců odpovědných za řízení projektu. Dotace na cestovné, ubytování, stravné. Dotace na nákup služeb (odborné studie, publikace, školící materiály, konference, kurzy). Dotace na zařízení a vybavení. 10

11 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, Dotace na drobné stavební úpravy. Podporované aktivity dotace EU A) - vázaná živnost péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - volná živnost mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - volná živnost poskytování služeb pro rodinu a domácnost, včetně příležitostného krátkodobého hlídání dětí do tří let věku, dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - předškolní zařízení pro děti ve věku od tří do šesti let, včetně podnikových školek, dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání NEBO B) - uskutečňování politiky přátelské rodině a genderově příznivé politiky v podnicích (např. formou rodinných a genderových auditů, soutěží atd.) - zvyšování povědomí o významu slaďování pracovního a rodinného života a flexibilních forem organizace práce - vývoj a ověřování dalších inovativních programů a opatření směřujících k prosazování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života v zaměstnavatelské sféře - podpora začínajících podnikatelů/ek (zprostředkování informací o aktuálních zákonech, marketingových strategiích, tvorba podnikatelského záměru/plánu) - kariérní poradenství (osobnostní audit a následná doporučení a řešení metodou zprostředkování rekvalifikací konkrétním osobám) Míra podpory: Min. výše podpory na projekt: Kč Max. výše podpory na projekt: Kč Míra podpory až 100 %. Příjem žádostí: březen

12 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, 4.3. Ministerstvo práce a sociálních věcí Vzdělávejte se pro růst! Vhodné aktivity projektu: Příspěvek lze poskytnout na úhradu nákladů zaměstnavatele vynaložených na zajištění vzdělávání jeho zaměstnanců na území České republiky. Vzdělávací aktivity v rámci projektu musí souviset s podporovanými odvětvími NACE, tzn., že náplň školení se bude týkat těchto oborů při splnění stanovených podmínek. Vhodní žadatelé: Projekt je určen pro všechny typy podniků (malé, střední i velké) ve vybraných odvětvích - strojírenství, - stavebnictví, - nezávislý maloobchod (v tomto případě jen malé a střední podniky), - pohostinství, gastronomie, - terénní sociální služby, - odpadové hospodářství. Míra podpory: % způsobilých výdajů (dle typu vzdělávání) Odkaz: e_se_pro_rust~ 5. MMR Příjem žádostí: v období , přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny k NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU pro rok 2012 TERMÍN Podprogram Cestování dostupné všem Podporované oblasti: 12

13 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, - Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, cyklotras a zdrojových tras pro zvýšení návštěvnosti včetně marketingu vytvořených produktů cestovního ruchu. - Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (musí se jednat o atraktivity neregionálního a regionálního významu, případně atraktivity ležící v blízkosti pěších tras naučných stezek, cyklotras a dálkových mezinárodních cyklotras). Projekty vztahující se k dopravě musí být zaměřené na ochranu životního prostředí a podporu ekologicky šetrných forem cestovního ruchu (rozvoj ekologicky šetrné dopravy v místě atraktivit, doprava do místa atraktivity a doprava v rámci atraktivity). Vhodní žadatelé: Příjemcem dotace může být podnikatelský subjekt, který musí splňovat tyto podmínky: - Právnická (zapsaná v obchodním rejstříku) nebo fyzická osoba provozující podnikatelskou činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, případně jiného předpisu. - Podnikatelský subjekt musí prokázat min. 2letou podnikatelskou činnost, prokázat finanční zdraví a další požadavky vyplývající z dokumentu Zásady pro žadatele. Hranice celkových uznatelných výdajů projektu: Minimální výše celkových uznatelných výdajů je Kč. Maximální výše celkových uznatelných výdajů je Kč. Příjem žádostí: od Ukončení příjmu žádostí: do Podpis Rozhodnutí o posk.dotace: cca 07/2012 Způsobilost výdajů: po podpisu Rozhodnutí ministrem Realizace projektu: 07/ / Českomoravská záruční a rozvojová banka 6.1. Podpora malého a středního podnikání OPPI Program PROGRES NOVÉ SPUŠTĚNÍ V R

14 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, Zaměření programu: Cílem programu je pomocí podpory ve formě podřízených úvěrů posilujících kapitálové vybavení podnikatele umožnit realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů, pro které je bariérou získání externího financování nižší vlastní kapitálová vybavenost nebo omezena možnost poskytnout zajištění úvěru. Podporované aktivity: Podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ - NACE, který je uveden v Příloze č. 1 část A Výzvy III programu PROGRES (dále jen podporovaná ekonomická činnost ). Podporu nelze poskytnout: Podporu nelze poskytnout v případě, že by podřízený úvěr měl být použit na činnosti v některém z následujících odvětví: - zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví (CZ-NACE A 01, A 02, A 03) - uhelný průmysl (CZ-NACE B 05, C 19.1) - ocelářský průmysl (CZ-NACE C 24 s výjimkou C 24.5) - průmysl syntetických vláken (CZ-NACE C 20.60) - stavba lodí (CZ-NACE C 30.11) Podpora: Podpora je poskytována ve formě podřízeného úvěru. Podřízený úvěr je poskytován ve výši až 20 mil. Kč (max. však 75 % předpokládaných způsobilých výdajů projektu) s pevnou úrokovou sazbou 3 % p.a. Doba splatnosti podřízeného úvěru sjednaná k datu jeho poskytnutí je maximálně 9 let a odklad splátek jistiny úvěru je maximálně 3 roky (období podřízenosti). Odkaz: Příjem žádostí: očekává se spuštění v r OPPI Program ZÁRUKA - NOVÉ SPUŠTĚNÍ V R Zaměření programu: Cílem programu je pomocí zvýhodněných záruk umožnit začínajícím drobným podnikatelům přístup k bankovním úvěrům na financování investičních a provozních potřeb. 14

15 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, Podporované aktivity: Podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE, který je uveden v příloze programu (dále jen podporovaná ekonomická činnost ). Podpora: Podpora je poskytována ve formě zvýhodněné záruky. Zvýhodněná záruka je poskytována pouze k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenu smlouvu o podmínkách poskytování záruk zjednodušeným postupem, viz seznam bank na internetové adrese ČMZRB Zvýhodněná záruka je poskytována až do výše 80 % jistiny zaručovaného bankovního úvěru. Zaručovány mohou být úvěry do výše 3 mil. Kč. Příjemce podpory hradí pouze část ceny záruky ve výši 0,1 % p. a. z výše záruky. Současně s poskytnutím záruky je mu poskytnut finanční příspěvek 3 % p. a. z výše záruky k úhradě zbývající části ceny záruky. Odkaz: Příjem žádostí: očekává se spuštění v r Rozpočet Jihomoravského kraje 7.1. Oblast podpora podnikání Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele OČEKÁVÁ SE VÝZVA PRO R Zaměření programu: Podpořit drobných podnikatelů v regionu v počáteční fázi podnikání. Vhodný žadatel: Dotační program je určen pro drobné začínající podnikatele - fyzické osoby. Žadatelem může být fyzická osoba, která splňuje všechny dále uvedené podmínky: a) má bydliště (trvalý pobyt) na území Jihomoravského kraje; b) je oprávněna k podnikání na území České republiky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) nebo podle jiného zvláštního zákona; a je registrována jako poplatník daně z příjmů u místně příslušného správce daně podle 33 15

16 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků nebo 125 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, registrace k podnikání i k dani vznikla buď v roce podání žádosti o dotaci, nebo v roce předchozím; tato registrace musí být provedena buď poprvé, nebo minimálně po 5 letech od ukončení předcházející registrace; Poskytnutou dotaci lze použít např. na: a) pořízení budov a staveb, b) pořízení strojů a zařízení, c) pořízení výpočetní techniky včetně softwarového vybavení, d) reklamu a nákup reklamních předmětů, e) nákup pozemku, f) pořízení nábytku do provozovny, g) nákup dopravního prostředku, h) pořízení nářadí, i) pořízení licencí a patentů, j) tvorbu webových stránek, k) tvorbu katalogu zboží, l) leasing, m) úhradu nájemného za prostory, v nichž žadatel vykonává činnost dle projektu, a to ve výši v čase a místě obvyklé. Podpora: Podmínky z roku 2011: Maximální výše dotace na projekt činí ,00 Kč. U žadatelů o dotaci, jejichž celková doba zaměstnání v pracovním poměru v roce podání žádosti o dotaci dosáhne 25 let nebo u žadatelů mající trvalé bydliště v regionu se soustředěnou podporou státu, činí maximální výše dotace na projekt ,00 Kč. Mezi regiony se soustředěnou podporou státu patří území okresů Hodonín, Znojmo, Blansko. Minimální spoluúčast žadatele je 50 %. Příjem žádostí: očekává se spuštění 2/

17 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, B. Municipální sféra 1. Operační program Životní prostředí 1.1. Prioritní osa Oblast podpory Realizace úspor energie - AKTUÁLNĚ Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů, vodorovných a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní). Podporované činnosti: i) stavební práce spojené se zlepšováním energetických vlastností obálky budov (zateplení veřejných budov). Vyhlášení výzvy: únor 2012 Zahájení příjmu žádostí: únor/březen Jihomoravský kraj 2.1. Dotace JMK pro rok Dotace na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDH obcí na Na co lze získat podporu (podporované aktivity): - nákup a rekonstrukce mobilní požární techniky (dopravní automobily a cisternové automobilní stříkačky) vyhovující podmínkám vyhlášky ministerstva vnitra č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, - opravy a nákup požární techniky a věcných prostředků požární ochrany (např. zásahová a pracovní výstroj a výzbroj apod.), vyhovující podmínkám Přílohy č. 4 vyhlášky ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb., o technických 17

18 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, - nákup a opravy speciálního vybavení pro záchranné a likvidační práce odpovídající místním rizikům dle Havarijního plánu Jihomoravského kraje nebo schváleného povodňového plánu. Termín uzávěrky: Dotační program na podporu zpracování PD v oblasti vodního hospodářství pro rok 2011 (2012)- OČEKÁVANÁ VÝZVA PRO ROK 2012 Uznatelnými výdaji jsou výdaje, které jsou nezbytné pro realizaci Akce. Maximální výše podpory na jednu Akci je 300 tis.kč, nejvýše však 70 % uznatelných výdajů. Termín uzávěrky: předpoklad Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK Dotace je určena na výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury specifikovaná jednotlivými dotačními podprogramy: Podprogram 1 Podpora v oblasti vodárenství Dotace je poskytovaná na obnovu zastaralých a funkčně nevyhovujících systémů zásobování vodou a její úpravy, rekonstrukce vodovodních řadů a vodárenských objektů. Výše dotace max. 70 % z uznatelných výdajů, uznatelné výdaje max. mohou činit 4 mil. Kč. Podprogram 2 Podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod Dotace je poskytovaná na obnovu nevyhovujících systémů a na podporu zvýšení podílu čištěných odpadních vod, včetně zefektivnění podílu čištění ve vazbě na čistotu povodí. Výše dotace max. 70 % z uznatelných výdajů, uznatelné výdaje max. mohou činit 10 mil. Kč. Podprogram 3 Podpora staveb protipovodňové ochrany Dotace je poskytovaná na investiční záměry ve vodním hospodářství v oblasti ochrany obyvatelstva a majetku před povodněmi. Výše dotace max. 70 % z uznatelných výdajů, uznatelné výdaje max. mohou činit 10 mil. Kč. 18

19 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, Podání žádostí pro rok 2011: Podání žádostí pro p rok 2012: kontinuální pravidla se připravují Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok OČEKÁVANÁ VÝZVA PRO ROK 2012 Žadatelem může být: obec v územním obvodu Jihomoravského kraje s méně než obyvateli (všechny stavy obyvatel v tomto dotačním programu jsou posuzovány k ), přihlášená k POV se zpracovaným a schváleným Místním programem obnovy venkova, svazek obcí, který byl registrován v souladu se zákonem o obcích v územním obvodu Jihomoravského kraje; u svazků obcí mají přednost ty, které mají zpracovaný a schválený rozvojový dokument (strategii mikroregionu). Dotační tituly: Dotační titul 1 - Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti Dotační titul 2 - Urbanistické a architektonické studie a projektové dokumentace pro zachování typické místní venkovské zástavby, infrastruktury a příprava projektů Dotační titul 3 - Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné zeleně Dotační titul 4 - Oprava a výstavba místních komunikací, cyklistických a pěších stezek, veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu Dotační titul 5 - Projekty obcí ze socioekonomicky slabších mikroregionů Dotační titul 6 - Poradenství a projekty svazků obcí ze socioekonomicky slabších mikroregionů Dotační titul 7 - Integrované projekty venkovských mikroregionů Dotační titul 8 - Dotace na úroky z úvěrů na investiční akce k rozvoji obcí Termín otevření výzvy: prosinec 2011 Termín uzavření: cca leden/únor SZIF (PRV) obce do 500 obyvatel 19

20 je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, Opatření 2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 4. Státní rozpočet Záměry: a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova c) stále výstavní expozice a muzea Vhodný žadatel: Projekt musí být realizován v obci do 500 obyvatel. Záměr a): obce Záměry b a c): obce, NNO, zájmová sdružení právnických osob, církve a jejich organizace Příklady způsobilých výdajů: Záměr a) zpracování studií obnovy a využití kulturního dědictví (např. kulturních památek, památkových rezervací, zón, historických parků apod.), zpracování plánů péče o krajinné památkové zóny, zpracování soupisů a map kulturního dědictví na venkově apod. Záměr b) stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení, restaurování), revitalizace a zhodnocení památkových budov, ploch, kulturních objektů a prvků, památek místního významu apod., zajištění stavebně historických průzkumů. Záměr c) investice na realizaci výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí s vazbou na místní historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu, nákup zařízení, vybavení, hardware, software nezbytných pro realizaci projektu. Termín výzvy: I. čtvrtletí r MMR Podpora bydlení - AKTUÁLNĚ Podpora bydlení a) podprogram Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2012 b) podprogram Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2012 c) podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START - záruky Prioritní

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. (zkrácený název: MAS Mikulovsko) Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 3/2009 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START Prioritní osa 1 Číslo

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program PROGRES

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program PROGRES Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program PROGRES Identifikace výzvy Program PROGRES Prioritní

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Struktura programových dokumentů Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec operační programy Prováděcí dokument Programy podpory Výzvy Druhy

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory:

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od.

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od. Operační program Podnikání a inovace Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES (ve znění platném od.2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více

Úvěrové a záruční finanční nástroje pro podnikatele

Úvěrové a záruční finanční nástroje pro podnikatele Úvěrové a záruční finanční nástroje pro podnikatele 1 Obsah prezentace Výsledky realizace podpory MSP v OPPP Celkový přehled podpor v r. 2007 Nové nástroje podpory v OPPI Programy podpory 2 Výsledky realizace

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Sídlo : Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Akcionáři: 72% stát (MPO, MMR a MF), 13 % KB,a.s., 13 % ČS,a.s., 2 % ČSOB,a.s. Počet zaměstnanců : cca 250 5 obchodních

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy PORADENSTVÍ

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2009-2012 projekt programu Marketing OPPI

Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2009-2012 projekt programu Marketing OPPI Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2009-2012 projekt programu Marketing OPPI

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Úvěry a záruky v Operačním programu Podnikání a inovace v roce 2008. Bankovní produkty pro MSP 12.2.2008

Úvěry a záruky v Operačním programu Podnikání a inovace v roce 2008. Bankovní produkty pro MSP 12.2.2008 Úvěry a záruky v Operačním programu Podnikání a inovace v roce 2008 1 Záruky a úvěry v OPPI- výchozí stav ZÁRUKA: zvýhodněné záruky a zvýhodněné záruky s příspěvkem PROGRES: podřízené úvěry a podřízené

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Seminář SCHP Palác Rosmarin, 27. listopadu 2007 Ing. Petr Štěpánek Odbor koordinace strukturálních fondů, MPO OPPI 2007-2013 Operační program Podnikání a

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

OP Podnikání a inovace

OP Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace Ing. Tomáš Severa Regionální projektový manažer České Budějovice 2.4.2009 Obsah -- Představení Agentury CzechInvest -- Program -- přijatelné projekty -- zkušenosti

Více

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH Program bezúročných úvěrů a záruk pro začínající a malé a střední podnikatele na území hlavního města Prahy TRH (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je usnadnit na území hlavního

Více

Agentura na podporu obchodu CzechTrade. vyhlašuje se souhlasem. Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI

Agentura na podporu obchodu CzechTrade. vyhlašuje se souhlasem. Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI Agentura na podporu obchodu CzechTrade vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK K ÚČASTI NA VÝSTAVÁCH A VELETRZÍCH

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Červen 2015

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Červen 2015 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Červen 2015 Ministerstvo pro místní rozvoj Sakrální stavby v obcích Podávání žádostí o dotace na obnovu drobných sakrálních staveb v obci v rámci podprogramu Podpora obnovy

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 28. 5. 2014 Obsah 1. Cestovní ruch... 2 Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví 2 Zachování

Více

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi RESTART 2013 Obsah PROGRAM PODPORY MALÝCH PODNIKŮ POSTIŽENÝCH POVODNĚMI... 1 RESTART 2013... 1 1. CÍL PROGRAMU... 3 1.1. Základní ustanovení...

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci MAS Mikulovsko o.p.s. Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 2/2012 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007 2013 schváleným Ministerstvem zemědělství

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

5. VÝZVA k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Strategického plánu Leader (dále SPL)

5. VÝZVA k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Strategického plánu Leader (dále SPL) Místní akční skupina Společná cesta, občanské sdružení Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 109, 682 01 Vyškov IČ: 26986591, Bankovní spojení: 2258040359/0800 Místní akční skupina Společná cesta, občanské sdružení

Více

RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry)

RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry) RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE (ručení za provozní i investiční úvěry) Vyhlašovatel programu ručení: CEJIZA, s. r. o., se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno, IČ 28353242, www.cejiza.cz. Tento program

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

Inostart. program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Program Inostart

Inostart. program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Program Inostart Inostart program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji Rámec programu Inostart Program byl připraven na základě Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.)

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Nabízíme Vám jedinečnou příležitost získat ve spolupráci s námi až 45 % dotaci na uvedení výsledků Vašich výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

r e g i o n á l n í p o r a d e n s k á

r e g i o n á l n í p o r a d e n s k á Národní program podpory cestovního ruchu pro rok 2015 Podprogram Cestování dostupné všem Správce programu: Příjem žádostí o dotaci: Ministerstvo pro místní rozvoj 5. 1. 2015 12. 2. 2015, elektronicky na

Více

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 16 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 60 10 Náklady dokumentace k registraci projektu 60 11 Náklady dokumentace projektu

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál Operační program Podnikání a inovace Dotační příležitosti pro inovační firmy Ing. Lenka Ondřejová CzechInvest Ostrava 26. 10. 2010 Inovační proces Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví POTENCIÁL

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. Představení prioritních os IROP 3. Harmonogram příprav 4. Na

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy PORADENSTVÍ

Více

Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart

Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do

Více

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/563/000109 Vyhlašuje v souladu se strategickým plánem LEADER (SPL) Zapomenutý kraj 5. výzvu k předkládání Žádostí o

Více

Část A OBECNÁ ČÁST. A 2. Obecné zásady pro poskytování účelových dotací (dále jen dotace) A 2.1. Podmínky pro poskytnutí dotace

Část A OBECNÁ ČÁST. A 2. Obecné zásady pro poskytování účelových dotací (dále jen dotace) A 2.1. Podmínky pro poskytnutí dotace Program obnovy venkova Zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova (č.j. 11295/97-- 22 ze dne 27. 11. 1997) ve znění

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více