PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI"

Transkript

1 PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI ČERVENEC - SRPEN

2 Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici OBSAH. ÚVOD.... METODA, TECHNIKA A ORGANIZACE PRŮZKUMU.... PARAMETRY VÝBĚROVÉHO SOUBORU.... VÝSLEDKY PRŮZKUMU..... STAV A CHARAKTER PODNIKÁNÍ..... PROBLÉMY PODNIKÁNÍ A CELKOVÁ SITUACE FIREM ZAMĚSTNANCI A PRACOVNÍ SÍLA..... INVESTICE A ROZVOJ PODNIKÁNÍ FIRMY..... SLUŽBY MÍSTNÍ SPRÁVY A VZTAHY S MÍSTNÍ SPRÁVOU A DALŠÍMI INSTITUCEMI..... VŠEOBECNÝ DOJEM ZÁVĚR... Příloha č. : Dotazník k provedení průzkumu Příloha č. : Zpráva o vývoji podnikatelského prostředí v Kopřivnici CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

3 Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici SEZNAM GRAFŮ GRAF Č. : STRATIFIKACE VÝBĚROVÉHO SOUBORU PODLE PRÁVNÍ FORMY... GRAF Č. : STRATIFIKACE VÝBĚROVÉHO SOUBORU PODLE POČTU ZAMĚSTNANCŮ... GRAF Č. : STRUKTURA VÝBĚROVÉHO SOUBORU PODLE ODVĚTVÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ... GRAF Č. : ROZDĚLENÍ FIREM DLE DÉLKY PODNIKÁNÍ... 7 GRAF Č. : ROZDĚLENÍ FIREM DLE DRUHU JEJICH VLASTNICTVÍ... 7 GRAF Č. : ROZDĚLENÍ FIREM DLE ROZSAHU JEJICH VLASTNICTVÍ... 8 GRAF Č. 7: FAKTORY OMEZUJÍCÍ PODNIKÁNÍ... 9 GRAF Č. 8: ROZDĚLENÍ FIREM DLE VÝŠE OBRATU... 9 GRAF Č. 9: PROGNÓZA VÝVOJE OBRATU U VŠECH FIREM... GRAF Č. : PROGNÓZA VÝVOJE OBRATU FIREM U FIREM ZE ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU... GRAF Č. : GEOGRAFICKÉ SMĚROVÁNÍ PRODUKCE FIREM Z VÝBĚROVÉHO SOUBORU... GRAF Č. : GEOGRAFICKÉ SMĚROVÁNÍ PRODUKCE FIREM ZPRACOVATELSKÉ PRŮMYSLU... GRAF Č. : STRUKTURA VAZEB FIREM NA REGION... GRAF Č. : VÝVOJ CELKOVÉ ZAMĚSTNANOSTI V MINULÉM OBDOBÍ... GRAF Č. : PREDIKCE CELKOVÉHO VÝVOJE ZAMĚSTNANOSTI... GRAF Č. : VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI VE FIRMÁCH ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU V MINULÉM OBDOBÍ... GRAF Č. 7: PREDIKCE VÝVOJE ZAMĚSTNANOSTI PRO FIRMY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU... GRAF Č. 8: PODÍL DO FIREM DOJÍŽDĚJÍCÍCH ZAMĚSTNANCŮ... GRAF Č. 9: VÝVOJ MEZD VE FIRMÁCH... GRAF Č. : VÝŠE PRŮMĚRNÝCH MEZD DLE FIREM... GRAF Č. : VÝŠE PRŮMĚRNÝCH MEZD DLE PRACOVNÍKŮ...7 GRAF Č. : SMĚNNOST VE FIRMÁCH...7 GRAF Č. : NEDOSTATKY PRACOVNÍ SÍLY V KOPŘIVNICI A SPÁDOVÉM ÚZEMÍ...8 GRAF Č. : ABSENCE DOVEDNOSTÍ, PROFESÍ NEBO KVALIFIKACÍ KLÍČOVÝCH PRO ROZVOJ FIREM...8 GRAF Č. : KLASIFIKACE KVALITY PRACOVNÍCH SIL CELKEM ZA FIRMY...9 GRAF Č. : PRŮMĚRNÁ KLASIFIKACE KVALITY CELKOVÝCH PRACOVNÍCH SIL... GRAF Č. 7: PREFERENCE FOREM ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE ZAMĚSTNANCŮ... GRAF Č. 8: KVANTIFIKACE STAVU SPOLUPRÁCE FIREM SE ŠKOLAMI V KRAJI... GRAF Č. 9: PREFERENCE FOREM SPOLUPRÁCE FIREM SE ŠKOLAMI... GRAF Č. : PŘEHLED O MOŽNOSTECH PRODEJE / PRONÁJMU NEMOVITOSTÍ... GRAF Č. : PŘEHLED O PLÁNECH NA ROZŠÍŘENÍ PODNIKÁNÍ VE MĚSTĚ A OKOLÍ... GRAF Č. : KVANTIFIKACE INVESTIČNÍCH PLÁNŮ FIREM... GRAF Č. : PŘEHLED VLIVU NEGATIVNÍCH FAKTORŮ NA PODNIKÁNÍ FIREM V NEJBLIŽŠÍCH TI MĚSÍCÍCH... GRAF Č. : HODNOCENÍ MĚSTA KOPŘIVNICE JAKO POSKYTOVATELE SLUŽEB... GRAF Č. : PŘEHLED NÁZORŮ NA NABÍDKU SLUŽEB PODNIKATELŮM ZE STRANY MĚSTA KOPŘIVNICE... GRAF Č. : SPOKOJENOST PODNIKATELŮ SE SLUŽBAMI VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ... GRAF Č. 7: RELATIVNÍ SPOKOJENOST PODNIKATELŮ SE SLUŽBAMI VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ...7 GRAF Č. 8: HODNOCENÍ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ KOPŘIVNICE...8 GRAF Č. 9: NÁZOR NA KOPŘIVNICI JAKO MÍSTO K PODNIKÁNÍ...8 GRAF Č. : NÁMĚTY PODNIKATELŮ NA PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE MĚSTA...9 CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

4 ÚVOD Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici V červenci a srpnu byl mezi zaměstnavateli se sídlem v Kopřivnici proveden průzkum podnikatelského prostředí. Cílem průzkumu bylo jak zmapování situace, ve které se dnes nacházejí podnikatelské subjekty a zjistit i informace o jejich budoucích záměrech, tak poznat názory a problémy podnikatelů, kteří ve městě investují a vytvářejí pracovní příležitosti pro místní obyvatele, včetně zjištění jejich názorů na místní správu a město jako takové. Otázky v průzkumu se týkaly podnikání obecně, pracovních sil, informací o nemovitostech a investicích, názorů respondentů na služby veřejné správy, na jejich vztah k místní správě a na celkový dojem z města jako místa pro podnikání. Zadavatelem tohoto průzkumu bylo Město Kopřivnice. Výsledky průzkumu se stanou součástí analytických podkladů připravovaných pro potřeby vypracování strategického plánu rozvoje města Kopřivnice. Dotazník pro průzkum byl připraven společností CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o. z Kopřivnice a podle připomínek zadavatele. METODA, TECHNIKA A ORGANIZACE PRŮZKUMU Průzkum byl proveden kombinací dvou metod: metody terénního výzkumu při které byl sběr dat proveden technikou strukturovaného rozhovoru se záznamem do předem respondentovi zaslaného dotazníku. korespondenční metodou sběr dat byl zajištěn dotazníkem, jenž byl respondentům odeslán v písemné podobě a respondenti vraceli vyplněné dotazníky v písemné nebo elektronické formě. Dotazník (viz Příloha) byl konstruován s cílem kvantitativního a kvalitativního výzkumu podnikatelského prostředí v Kopřivnici a obsahoval celkem otázek (uzavřených, otevřených i polouzavřených), jež byly uspořádány do těchto tematických okruhů: Identifikační otázky, všeobecné problémy podnikání a situace firem. Zaměstnanci a pracovní síla. Investice a rozvoj podnikání firmy. Služby místní správy a vztahy s místní správou a dalšími institucemi. Všeobecný dojem. Pro zpracování a prezentaci dat získaných dotazníkovým šetřením byl použit program MS Excel. Vzhledem k tomu, že spolupráce podnikatelských subjektů na průzkumu byla dobrovolná, některé otázky byly respondenty dle jejich rozhodnutí ponechány v dotazníku nezodpovězeny. Počet platných odpovědí ke každé otázce je potom v grafech uveden vždy za symbolem n. CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

5 PARAMETRY VÝBĚROVÉHO SOUBORU Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Základní soubor tvořilo 8 podnikatelských subjektů se sídlem v Kopřivnici a s počtem ti pracovníků a více, ze kterého byl vybrán metodou kvótního výběru dle kritéria počtu zaměstnanců soubor subjektů k adresnému oslovení k účasti v průzkumu - zasláním dotazníku s vysvětlujícím dopisem starosty města. Výběrový soubor vznikl náhodným výběrem jako soubor subjektů, jež vrátily zpracovateli vyplněný dotazník (návratnost, %), a tvoří jej firem, které celkem zaměstnávají 7. pracovníků. VÝSLEDKY PRŮZKUMU. Základní charakteristiky výběrového souboru Ve výběrovém souboru figurovaly subjekty (tj. 9 %) se statutem fyzická osoba ostatních subjektů mělo statut právnická osoba. Základní charakteristiky výběrového souboru názorně zobrazují dále zařazené grafy č. až. Graf č. : Stratifikace výběrového souboru podle právní formy Právní forma subjektu fyzická osoba subjekty 9% právnická osoba subjektů 9% n = Velikostní kategorie malá a střední firma (do zaměstnanců), jež je důležitá pro zdravý stav a rozvoj ekonomiky státu, byla v průzkumu zastoupena subjekty (78,8 %). Viz graf č. CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

6 Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Graf č. : Stratifikace výběrového souboru podle počtu zaměstnanců Histogram rozdělení počtu zaměstnanců ve výběrovém souboru četnost - počet firem 8 počet zaměstnanců firmy n = Graf č. : Struktura výběrového souboru podle odvětví národního hospodářství Obor činnosti firem 9 8 četnost výskytu 8 C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL D - VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA Q - ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE M - PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI J - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI R - KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI I - UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ G - OBCHOD; OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL A VÝROBKŮ E - ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A S... F - STAVEBNICTVÍ A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ obor činnosti dle CZ-NACE n = CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

7 Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Lze říci, že ve výběrovém souboru byla zastoupena široká paleta národohospodářských odvětví. Kromě odvětví zpracovatelského průmyslu zastoupeného většinou 9ti firem (7, %) zde byly firmy patřící do dalších ti národohospodářských odvětví. Místní ekonomiku nelze považovat za diverzifikovanou, když ve zpracovatelském průmyslu působí většina subjektů z průzkumu, a z toho jen v oboru výroby dopravních prostředků a u dodavatelů do tohoto oboru je zaměstnáno. pracovníků, což je 8, % všech pracovníků zkoumaných firem.. Stav a charakter podnikání Tradici průmyslu v regionu potvrdilo zjištění, že většina firem (7 %) podniká již déle než let; přes polovinu firem v kategorii délka podnikání mezi a ti léty tvoří nově usídlené firmy v Průmyslovém parku Kopřivnice. Graf č. : Rozdělení firem dle délky podnikání Délka podnikání firmy do ti let subjekty 9% více než let 9 subjektů 7% do ti let subjektů % n = Graf č. : Rozdělení firem dle druhu jejich vlastnictví Vlastnická struktura firem dle výskytu vlastníků četnost město / obec fyzické osoby právnické osoby zahraniční osoby n = CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o. 7

8 Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Více než polovinu zaměstnanců -,8 % - firem z výběrového souboru zaměstnává firem s majoritním podílem zahraničního kapitálu sídlících v Průmyslovém parku Kopřivnice. Celkový majetkový podíl zahraničních firem v subjektech výběrového souboru dosáhl 9 %. Viz Graf č.. Graf č. : Rozdělení firem dle rozsahu jejich vlastnictví Vlastnická struktura firem dle majetkových podílů zahraniční osoby 9% město / obec % právnické osoby 9% fyzické osoby % n =. Problémy podnikání a celková situace firem Mezi faktory, které byly nejčastěji zmiňovány jako negativně působící na současný a budoucí rozvoj firem respondent měl označit nejvýznamnější lze jmenovat dva faktory s daleko nejvyšším počtem voleb, a to (podle pořadí významnosti):. podmínky trhu (ekonomická situace ČR) se,7 % voleb,. cena vstupů (materiály, energie atd.) se 7, % voleb. Viz Graf č. 7. CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o. 8

9 Graf č. 7: Faktory omezující podnikání Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Faktory mající největší negativní vliv na vývoj firem podmínky trhu (ekonomická situace ČR) cena vstupů (materiály, energie atd.) legislativní omezení 9 zahraniční konkurence domácí konkurence četnost voleb politická situace (nestabilita) v ČR kurs koruny (posilování) jiné dostupnost finančních prostředků úrokové míry faktory n = Při zkoumání výše obratu bylo zjištěno, že roční obrat do mil. Kč vykazuje firem (8, %) a nejvíce firem zahrnuje skupina s ročním obratem nad mil. Kč 8 firem, tj., %. Viz Graf č. 8. Graf č. 8: Rozdělení firem dle výše obratu Struktura firem dle výše obratu v r počet firem do mil. Kč od do mil. Kč od do mil. Kč od do mil. Kč od do mil. Kč výše obratu firmy od do mil. Kč nad mil. Kč n = CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o. 9

10 Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Negativní bylo zjištění, že jen 7 firem, tj. %, očekává v roce nárůst obratu, přičemž většina firem předpokládá stagnaci či pokles obratu. Viz Graf č. 9. Graf č. 9: Prognóza vývoje obratu u všech firem Předpoklad vývoje obratu celkem za firmy z výběrového souboru pokles subjektů 8% nárůst 7 subjektů % stagnace 9 subjektů 8% n = O něco lepší je pohled zaměřený na skupinu firem ze zpracovatelského průmyslu, když nárůst obratu v tomto roce předpokládá 9 % těchto firem a pokles obratu očekává jen 7 % firem. Viz Graf č.. Graf č. : Prognóza vývoje obratu firem u firem ze zpracovatelského průmyslu Předpoklad vývoje obratu za firmy z odvětví zpracovatelského průmyslu pokles subjekt 7% nárůst subjekty 9% stagnace 9 subjektů % n = Struktura geografické distribuce produkce firem vykazuje odlišnosti pokud se jedná o hodnoty za všechny firmy ve výběrovém souboru na straně jedné, či jen o firmy CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

11 Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici ze zpracovatelského průmyslu na straně druhé. Firmy ze zpracovatelského průmyslu distribuují větší podíl produkce do členských států EU a ostatního světa na úkor podílu distribuce do Moravskoslezského kraje a České republiky. K tomu viz Grafy č. a č.. Graf č. : Geografické směrování produkce firem z výběrového souboru Geografická distribuce produkce ze všech firem členské státy EU 7% ostatní svět % MSK % východní Evropa % ČR mimo MSK % n = Graf č. : Geografické směrování produkce firem zpracovatelské průmyslu Geografická distribuce produkce z firem ze zprac. průmyslu ostatní svět % MSK 7% členské státy EU % východní Evropa % ČR mimo MSK % n = 9 Při zkoumání vazeb firem na kopřivnický region bylo zjištěno, že největší váhu (7,7 % možných voleb) má pro firmy přítomnost významných odběratelů, resp. důležitého trhu v regionu. Na dalších místech z hlediska významu byla uváděna kvalifikovaná CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

12 Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici pracovní síla (, % možných voleb) a dodavatelé surovin a materiálů (8, % možných voleb). Viz Graf č.. Graf č. : Struktura vazeb firem na region Druh vazeb firem na region odběratelé / důležitý trh četnost - počet voleb druh vazby kvalif. pracovní síla dodavatelé surovin, materiálu dodavatelé polotovarů, hotových výrobků, komponent výzk. a vývoj. základna, jiné podpůrné funkce koncentrace obdobných firem (tzv. "cluster") n =. Zaměstnanci a pracovní síla Celkový počet zaměstnanců ve firmách je dnes 7.88 osob, což je ve srovnání s rokem nárůst o %; počet zaměstnaných žen se za stejné období zvýšil o,8 % a počet vysokoškoláků o,8 %. Viz Graf č.. Graf č. : Vývoj celkové zaměstnanosti v minulém období Zaměstnanost ve všech firmách výběrového souboru a její minulý vývoj počet zaměstnanců rok celkem zaměstnanců počet žen počet VŠ n = CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

13 Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Za negativní lze považovat trend očekávaného celkového počtu zaměstnaných, kterým je zřejmě i ve vazbě na již dříve prezentovaný očekávaný pokles obratu firem - pokles počtu pracovníků v následujících letech, a to o, % v r., resp. o,8 % v roce vůči dnešnímu stavu. Teprve až v roce by mělo dojít k mírnému zvýšení celkového počtu zaměstnaných, a to o, % vůči výchozímu roku. Stejně tak je negativní predikce zaměstnanosti žen, když meziroční výpadek v zaměstnanosti žen (r. vůči r. ) by měl dle prezentované predikce činit 7 pracovnic, a ani v roce se nepředpokládá dosažení dnešní úrovně jejich zaměstnanosti. Viz Graf č.. Graf č. : Predikce celkového vývoje zaměstnanosti Predikce vývoje zaměstnanosti pro všechny firmy výběrového souboru počet zaměstnanců rok celkem zaměstnanců počet žen počet VŠ n = V 9ti firmách zpracovatelského průmyslu je dnes celkový počet zaměstnanců.8 osob, což je ve srovnání s rokem nárůst o, %; počet zaměstnaných žen se v těchto firmách za stejné období zvýšil o % a počet vysokoškoláků o,7 %. Viz Graf č.. Pozitivní je, že se ve firmách zpracovatelského průmyslu nepředpokládá mezi léty až trend poklesu celkové zaměstnanosti, naopak by mělo dojít k přírůstku celkového počtu zaměstnaných za toto období o,7 %. Trend poklesu počtu zaměstnaných se však v těchto firmách předpokládá ve skupině žen, a to o, % do roku. U vysokoškoláků bude očekávaný výpadek počtu zaměstnaných v letech a do roku vyrovnán. Viz Graf č. 7. CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

14 Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Graf č. : Vývoj zaměstnanosti ve firmách zpracovatelského průmyslu v minulém období Zaměstnanost ve firmách zpracovatelského průmyslu a její minulý vývoj počet zaměstnanců rok celkem zaměstnanců počet žen počet VŠ n = 9 Graf č. 7: Predikce vývoje zaměstnanosti pro firmy zpracovatelského průmyslu Predikce vývoje zaměstnanosti pro firmy zpracovatelského průmyslu počet zaměstnanců rok celkem zaměstnanců počet žen počet VŠ n = 9 Zaměstnavateli uváděný odhadovaný podíl dojíždějících zaměstnanců je dnes 9 %. Viz Graf č. 8. CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

15 Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Graf č. 8: Podíl do firem dojíždějících zaměstnanců Průměrné procento dojíždějících zaměstnanců procento dojíždějících 7 9 roky odhad procenta dojíždějících n = Vážený průměr hrubé měsíční mzdy v 7 firmách výběrového souboru dosáhl v roce hodnoty.,- Kč, což je o, % nižší hodnota než byl průměr mezd za stejné období za celou ČR (.,- Kč ), a o stejné procento nižší než byl průměr měsíčních mezd v podnikatelské sféře za rok (.8,-Kč ). Tempo meziročního přírůstku průměrných mezd v 7 firmách výběrového souboru (rok /rok ) dosáhlo,9 %, což je naopak vyšší tempo než byla za stejné období tempa přírůstků jak za celou ČR (,7 % ), tak i pokud jde o tempo přírůstku mezd v podnikatelské sféře (,8 % ). Viz Graf č. 9. V podskupině firem zpracovatelského průmyslu dosáhl v roce vážený průměr hrubé měsíční mzdy hodnoty 7.8,- Kč, což je o,9 % vyšší hodnota než byl celostátní mzdový průměr ve zpracovatelském průmyslu (.,- Kč ). Naopak meziroční tempo přírůstku mezd (rok /rok ) bylo u těchto firem nižší,8 % - než byly přírůstky v celém odvětví zpracovatelského průmyslu (, % ). Viz Graf č. 9. Průměrná hrubá měsíční mzda, Český statistický úřad, Průměrná hrubá měsíční mzda, Český statistický úřad, Průměrná hrubá měsíční mzda, Český statistický úřad, Průměrná hrubá měsíční mzda, Český statistický úřad, Průměrná hrubá měsíční mzda, Český statistický úřad, Průměrná hrubá měsíční mzda, Český statistický úřad, CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

16 Graf č. 9: Vývoj mezd ve firmách Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Průměrná měsíční mzda Kč vážený průměr mezd v Kč Kč 8 Kč Kč Kč 9 Kč Kč 8 Kč 88 Kč 88 Kč Kč Kč 7 8 Kč za výběrový soubor za zprac. průmysl Kč roky n =7 Obraz o celém spektru průměrných měsíčních mezd ve zkoumaných firmách podávají Grafy č. a č.. Graf č. : Výše průměrných mezd dle firem Histogram distribuce průměrných mezd dle firem četnost (počet firem) Kč Kč 7 Kč 9 Kč Kč Kč Kč 7 Kč Kč Kč výše průměrné měsíční mzdy v r. n =7 CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

17 Graf č. : Výše průměrných mezd dle pracovníků Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Histogram distribuce průměrných mezd dle pracovníků četnost (počet pracovníků) Kč Kč 7 Kč 9 Kč Kč Kč Kč 7 Kč Kč Kč výše průměrné měsíční mzdy v r. n =7 Současnou i předpokládanou práci ve. a. směně ve zkoumaných firmách ilustruje Graf č.. Graf č. : Směnnost ve firmách Směnnost ve firmách 9 dnes výhledově počet firem 9 7. sm. směny. sm. n = CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o. 7

18 Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Při identifikaci nedostatků pracovní síly v kopřivnickém regionu byly zaměstnavateli jako nejzávažnější označeny () kvalifikace v jiných než požadovaných profesích a () nedostatečná kvalifikace pracovní síly. Pod označením jiné bylo respondenty uvedeno: malá trpělivost pro dosažení odbornosti, nízká pracovní aktivita, nechuť pracovat. Viz Graf č.. Graf č. : Nedostatky pracovní síly v Kopřivnici a spádovém území Nedostatky pracovní síly 9 kvalifikace v jiných než požadovaných profesích nedostatečná kvalifikace pracovní síly počet voleb drahá pracovní síla jiné n = Graf č. : Absence dovedností, profesí nebo kvalifikací klíčových pro rozvoj firem Identifikována absence dovedností, profesí nebo kvalifikací u pracovníků subjektů % subjektů % 9 subjektů 7% Ano Zatím ne, ale do budoucna očekáváme Ne n = CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o. 8

19 Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Z zaměstnavatelů již pocítilo % firem absenci dovedností, profesí nebo kvalifikací u svých pracovníků a 7 % firem předvídá tuto situaci v budoucnosti. Z výběrového souboru uvedlo firem (tj. 7 %) že měly v minulých ti měsících problémy s hledáním vhodných zaměstnanců. Výčet hledaných profesí dle jednotlivých firem obsahuje tento seznam: samostatný truhlář, obsluha NC stroje lakýrník, sales assistant specialisté - kvalita, technologové konstruktéři, technologové, prodejci, obsluhy neřízených obráběcích a tvář. strojů. mechanik montáže, obsluha CNC strojů, programátor CNC strojů obsluha CNC strojů (frézař, soustružník, brusič) CNC obsluha, mistr výroby, kvalitář finanční účetní s praxí. nástrojáři, obráběči kovů, údržba strojů management, konstruktér, technik-prodejce kovář technolog, inženýr kvality číšnice/číšník, fitness trenér kovomodelář, frézař, zámečník lékaři uklízečka, technik mechanik, skladník test engineer, senior quality engineer, production engineer, development engineer, technical production manager profesní řidič, strojník kolových rýpadel Při klasifikaci kvality pracovníků ve svých firmách označili zaměstnavatelé % pracovníků výborné kvality a % dobré kvality. Pouze % pracovníků bylo hodnoceno špatně. Viz Graf č.. Graf č. : Klasifikace kvality pracovních sil celkem za firmy Klasifikace kvality PS dle firem dostatečná 8% špatná % výborná % dobrá % výborná dobrá dostatečná špatná n = CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o. 9

20 Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Graf č. : Průměrná klasifikace kvality celkových pracovních sil Klasifikace kvality PS vážený průměr dle počtu pracovníků dostatečná % špatná % výborná 7% dobrá % výborná dobrá dostatečná špatná n = Po přepočtení hodnocení kvality pracovníků ve firmách váženým průměrem dle počtu pracovníků firmy jsme získali celkový obraz kvality pracovní síly ve firmách z výběrového souboru. Říká nám, že 7 % pracovních sil je výborné kvality a dalších % pracovních sil má dobrou kvalitu. Viz Graf č.. Graf č. 7: Preference forem zvyšování kvalifikace zaměstnanců Preference forem vzdělávání zaměstnanců četnost - počet voleb 7 8 formy vzdělávání kurzy semináře s konzultanty školení v prac. době státní školící progr./rekv. kurzy vyšší odborné školy / vysoké školy stř. odb. učiliště / stř. prům. školy jiné n = Pokud jde o formy zvyšování kvalifikace pracovníků, preferují zaměstnavatelé především kurzy, semináře a školení v pracovní době. Viz Graf č. 7. CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

21 . Spolupráce firem a škol Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Většina firem z výběrového souboru již dnes se školami v Moravskoslezském kraji spolupracuje a dalších 9 % firem tuto spolupráci v budoucnu zvažuje. Graf č. 8: Kvantifikace stavu spolupráce firem se školami v kraji subjektů % Spolupráce firem se školami v MSK subjekty 9% 9 subjektů 8% Ano Zatím ne, ale do budoucna očekáváme Ne n = Pokud jde o formy spolupráce firem se školami, své preference vyjádřilo firem. Nejvíce jsou preferovány nabídky praxe studentů ve firmách a dále je to zadávání diplomových a bakalářských prací studentům firmami. Volba jiné zahrnovala exkurze pro školy a dny otevřených dveří. Viz Graf č. 9. Graf č. 9: Preference forem spolupráce firem se školami Formy spolupráce firem se školami počet voleb CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o. forma spolupráce nabídky praxe v podniku pro studenty zadání diplomových / bakalářských prací studentům spolupráce se školou v oblasti výzkumu a vývoje příprava a výběr absolventů školy pro zaměstnání v podniku materiální pomoc škole (vybavení, pomůcky, SW ) jiné n =

22 . Investice a rozvoj podnikání firem Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Z odpovědí na otázky týkající se nemovitostí neplyne, že by v Kopřivnici představovalo zásadní problém získání volných pozemků či objektů pro podnikání. Ze zkoumaných firem jich 7 % vlastní ve městě nemovitosti dostatečné pro rozšíření svých podnikatelských aktivit, z toho 9 % firem zvažuje možnost prodeje či pronájmu těchto nemovitostí z důvodu jejich nedostatečného využití. Graf č. : Přehled o možnostech prodeje / pronájmu nemovitostí Ano Možnost prodeje/pronájmu nemovitosti z důvodu nedostatečného využití 7 subjektů % Zvažujeme tuto možnost Ne subjekty 9% subjektů 9% n = Graf č. : Přehled o plánech na rozšíření podnikání ve městě a okolí Plánování investic do rozšíření podnikání ve městě/okolí subjektů % subjektů 7% Ano Zvažujeme tuto možnost Ne subjektů % n = CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

23 Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Celkem 7 % firem se zabývá projekty na rozšíření svých podnikatelských aktivit v regionu; jejich výstupem bude mimo jiné 7 nově vytvořených pracovních míst. Další kvantifikaci těchto investičních záměrů prezentuje Graf č.. Graf č. : Kvantifikace investičních plánů firem Investiční výhled firem objem investic (mil. Kč) 9 79, počet nově vytvořených prac. míst: 7 plánovaná výše investic (výrobní technologie; nemovitosti) předpoklad spolufinancování z fondů EU plán investic n = Při realizaci svých investičních záměrů je % firem rozhodnuto využít k jejich financování strukturální fondy EU a dalších % firem tuto možnost zatím zvažuje. Většina firem z výběrového souboru 7, % - již v minulosti žádala o dotace z fondů EU, přičemž firmy celkem získaly 7 mil. Kč. Dotace směřovaly jak do oblasti výrobní technologie a nemovitosti, tak do oblasti vzdělávání zaměstnanců. Z průzkumu dále vyplynulo, že v 8 firmách mají oddělení výzkumu, resp. vývoje, ve kterých celkem pracuje zaměstnanců. Ve firmách zvažují, že takové oddělení vytvoří. Respondenti se vyjádřili k problémům, jež by mohly v blízké budoucnosti negativně ovlivnit jejich podnikání a jeho rozvoj. Z hlediska významu označili na prvních místech tyto faktory: () dostupnost kvalifikovaných pracovníků, () náklady na mzdy. Viz Graf č.. CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

24 Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Graf č. : Přehled vlivu negativních faktorů na podnikání firem v nejbližších ti měsících Význam faktorů s negativním vlivem na podnikání náklady na mzdy 7 dostupnost kvalifikovaných pracovníků 7 nedostatek vhodných dodavatelů nevyhovující technická infrastruktura na stávající lokalitě špatná dopravní dostupnost v místě podnikání vysoký nájem za prostory pro podnikání nedostatek vhodných prostor 7 9 počet voleb významně málo vůbec n = Průzkum ukázal, že firmy zvažují přemístění svých aktivit do jiného regionu. Jako důvody odchodu firmy uvedly nedostatek místa pro rozšíření firmy, resp. špatné podnikatelské prostředí..7 Služby místní správy a vztahy s místní správou a dalšími institucemi Další část průzkumu se zabývala hodnocením Města Kopřivnice jako poskytovatele služeb, jež podnikatelé využívají. Průzkum ukázal, že podnikatelé nejlépe hodnotí město v oblasti správního řízení a propagace města a regionu. Graf č. : Hodnocení Města Kopřivnice jako poskytovatele služeb známka - "školní klasifikace",,,,,, Klasifikace Města Kopřivnice jako poskytovatele služeb,97,97,7,7,,9, poskytovaná služba podpora podnikání a investic n = CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.,7,77,8 správní řízení propagace města, regionu likvidace tuhých odpadů služby městské policie technická infrastruktura nabídka bydlení veřejná doprava nabídka pozemků a objektů k podnikání údržba silnic

25 Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Nejhůře byla respondenty hodnocena údržba silnic a podpora podnikání a investic. Viz Graf č.. Jako dodatečné náměty pro zlepšení služeb města byly uvedeny tyto: město žije z daní místních podnikatelů, zakázky města by měly být realizovány prostřednictvím místních firem cesta do průmyslového areálu je v dezolátním stavu; jak je možné, že jediná přístupová komunikace do PPK je ve vlastnictví soukromého subjektu, který cestu může kdykoli uzavřít. veřejná doprava, údržba silnic odpadové hospodářství, pro firmy tříděný odpad v rámci komunálního, zdarma kontejner na třídění údržba silnic v okolí podniku. přístup zaměstnanců od veřejné dopravy do firmy - chodníky, značené přechody pro chodce podpora podnikání a investic, nabídka pozemků a objektů k podnikání, silnice v okolí - údržba, městský úřad - správní řízení veřejná doprava - více přizpůsobit odjezdy a příjezdy dle směn cesta mezi Pneu Holub s.r.o. a Agrocar s.r.o. - nový povrch silnice odstranit nedostatek parkovacích ploch pro kamiony v PPK. Dále byly v průzkumu zařazeny otázky zkoumající názor podnikatelů na potenciální nabídku služeb městem, jež mají být chápány jako pomoc podnikatelům a podnikání jako takovému ze strany města. Graf č. : Přehled názorů na nabídku služeb podnikatelům ze strany města Kopřivnice nabízená služba Názor na poskytování služeb městem vydávání inovačních voucherů na podporu transferu 8 7 technologií podpora praxí studentů v podnicích podpora exportu 8 organizace klastrů 7 7 účast podniků na tvorbě a realizaci rozvojových 9 plánů vzdělávací kurzy 8 7 inkubátor pro začínající podnikatele budování průmyslových zón 9 7 společná propagace podniků a města 7 informace o rozvojových záměrech města 9 asistenční služba při jednání s úřady 9 dopravně navigační systém 7 zvýhodněný pronájem nemovitostí k podnikání počet voleb Určitě ano Spíše ano Spíše ne Ne Nevím n = CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

26 Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Jako nejvíce poptávané služby pro podnikatele vyplynuly z průzkumu: () informace o rozvojových záměrech města a () účast podniků na tvorbě a realizaci rozvojových plánů. Naopak nejmenší zájem byl projeven o organizaci klastrů a distribuci inovačních voucherů ze strany města. Viz Graf č.. Jako dodatečné náměty pro rozšíření nabídky služeb města pro podnikatele bylo uvedeno: propagace, poradenství v oblasti fungování veřejné správy, organizace pravidelných setkání zástupců města s podnikatelskými subjekty a vzdělávacími institucemi zvýšit dohled městské policie nad objekty podnikatelů k omezení vandalismu. vyřešení hasičského záchranného sboru. vyřešit poskytování zdravotní péče pracovníkům v PPK. zajistit volná místa ve školce. Zaměstnavatelé byli požádáni o hodnocení spokojenosti se samosprávou, státní správou a dalšími institucemi v regionu Kopřivnice. Z Grafu č. je patrné, že absolutně nejvíce jsou podniky spokojeny s městským úřadem a finančním úřadem. Graf č. : Spokojenost podnikatelů se službami veřejných institucí Spokojenost firem s poskytováním služeb veřejných institucí Městský úřad 8 Krajský úřad Stavební úřad Katastrální úřad Úřad práce 9 instituce Živnostenský úřad Finanční úřad Obchodní inspekce 9 Statistický úřad Inspektorát bezpečnosti práce 8 Hygienická stanice 7 Centrum podnikání a rozvoje 8 míra spokojenosti spokojeni nespokojeni nevím/nevyužíváme n = CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

27 Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Důležitý je obraz o spokojenosti podnikatelů s institucemi po eliminaci vlivu těch, kteří dané instituce nevyužívají. Jako tzv. relativní spokojenost (tj. podíl spokojený/nespokojený) je v procentech graficky vyjádřena v grafu č. 7. Graf č. 7: Relativní spokojenost podnikatelů se službami veřejných institucí Přehled relativní spokojenosti se službami institucí 9 Městský úřad Živnostenský úřad procento relativní spokojenosti 8 7 9, 9,8 9, 9, 89, 88,9 8,7 8, 8,8 8,,, Katastrální úřad Úřad práce Stavební úřad Krajský úřad Finanční úřad Hygienická stanice Inspektorát bezpečnosti práce Centrum podnikání a rozvoje Statistický úřad Obchodní inspekce instituce n =.8 Všeobecný dojem V závěru dotazníku byly zařazeny otázky na všeobecný dojem respondentů z prostředí Kopřivnice a na silné a slabé stránky města a jeho okolí. Pokud jde o klasifikaci charakteristik podnikatelského prostředí v Kopřivnici, získalo nejlepší známku v očích podnikatelů město za prvek dodavatelé v regionu a kvalita života. Naopak nejhůře byla hodnocena podnikateli dovednost a kvalita pracovní síly a potenciál výzkumu a vývoje. Blíže viz Graf č. 8. CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o. 7

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko

Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko V červnu a červenci 2002 byl mezi zaměstnavateli obyvatel mikroregionu Krnovsko proveden členy Komise pro strategický rozvoj mikroregionu Krnovsko

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014

Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014 Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014 Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 1 Integrovaná strategie

Více

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD)

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategy Community-Led Local Development of Local Action Group Šipka Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl Sborník projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve vědě a výzkumu CZ.1.07/2.3.00/09.0134 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Tato publikace je

Více

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika výzkumu... 4 2.1. Cíle a předmět výzkum... 4 2.2. Definování hypotéz... 5 3. Analýza stávajících

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 ANALÝZA ROZVOJOVÝCH CHARAKTERISTIK A POTENCIÁLU KARLOVARSKÉHO KRAJE 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: Berman Group BermanGroup, 2012

Více

Marketingová strategie města Kopřivnice

Marketingová strategie města Kopřivnice Marketingová strategie města Kopřivnice Zadavatel: Město Kopřivnice Městský úřad Kopřivnice Štefánkova 1163/12 742 21 Kopřivnice Zhotovitel: Enterprise plc, s. r. o. Jeremenkova 485/13 703 00 Ostrava Vítkovice

Více

Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj

Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Analýza trhu práce se zaměřením na Jihomoravský kraj Diplomová práce Autor: Bc.Karolína Francová Finance, FHÚS Vedoucí práce:

Více

Zadavatelem zpracování strategie je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o.

Zadavatelem zpracování strategie je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. Zadavatelem zpracování strategie je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. Strategie byla vytvořena prostřednictvím prostředků Operačního programu Technická pomoc v rámci projektu OPTP

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI Leden 2014 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 2 z 67 Obsah 1 Úvod...

Více

Doporučení pro podporu exportu služeb

Doporučení pro podporu exportu služeb Doporučení pro podporu exportu služeb Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU září 2006 Obsah Úvod... 3 1. Záměr materiálu.3 2. Srovnání překážek z pohledu ZÚ a českých exportérů...

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Města Hlučína pro období 2008-2018 MĚSTO HLUČÍN Strategický plán ekonomického

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

Závěrečná zpráva Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013

Závěrečná zpráva Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR ZA OBDOBÍ 2007-2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VÝTAH PRO III. A IV. OSU PRV ŘÍJEN

Více

Profil města Kopřivnice

Profil města Kopřivnice Profil města Kopřivnice Vybrané socioekonomické analýzy jako podklad pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Strategický plán rozvoje města Kopřivnice Zadavatel: Město Kopřivnice Zpracovatel:

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Strategický plán LEADER Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Předkladatel: MAS Sedlčansko o.p.s. 1 OBSAH 1. Žadatel/předkladatel SPL..... 3 2. Základní údaje o území MAS.. 3 3. Zpracování SPL MAS. 4 3.1. Způsob

Více

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE Analýza a doporučení k cíli projektu Akcelerace Zvyšovat počet podnikatelských subjektů na území hl. m. Prahy v rámci programu Podpory podnikání v Praze Ing. Jiří

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva II. verze 6. 12. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek. Zpracoval: Technoexport a.s. pro zahraniční

Více

Analýza regionálních disparit středního odborného. vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Střední Morava

Analýza regionálních disparit středního odborného. vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Střední Morava Analýza regionálních disparit středního odborného vzdělávání ve vazbě na trh práce NUTS II Střední Morava Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR zpracovalo Asistenční centrum, a.s. v rámci realizace projektu Udržitelnost

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1.2.1 únor 2015 Nositel: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1 Vymezení

Více

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje závěrečná zpráva Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje I. Loučková a kol. Analýza potřeb subjektů tvořících inovační prostředí Zlínského kraje Sociotrendy, 2011 ISBN 978-80-904888-2-3

Více