PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI"

Transkript

1 PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI ČERVENEC - SRPEN

2 Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici OBSAH. ÚVOD.... METODA, TECHNIKA A ORGANIZACE PRŮZKUMU.... PARAMETRY VÝBĚROVÉHO SOUBORU.... VÝSLEDKY PRŮZKUMU..... STAV A CHARAKTER PODNIKÁNÍ..... PROBLÉMY PODNIKÁNÍ A CELKOVÁ SITUACE FIREM ZAMĚSTNANCI A PRACOVNÍ SÍLA..... INVESTICE A ROZVOJ PODNIKÁNÍ FIRMY..... SLUŽBY MÍSTNÍ SPRÁVY A VZTAHY S MÍSTNÍ SPRÁVOU A DALŠÍMI INSTITUCEMI..... VŠEOBECNÝ DOJEM ZÁVĚR... Příloha č. : Dotazník k provedení průzkumu Příloha č. : Zpráva o vývoji podnikatelského prostředí v Kopřivnici CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

3 Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici SEZNAM GRAFŮ GRAF Č. : STRATIFIKACE VÝBĚROVÉHO SOUBORU PODLE PRÁVNÍ FORMY... GRAF Č. : STRATIFIKACE VÝBĚROVÉHO SOUBORU PODLE POČTU ZAMĚSTNANCŮ... GRAF Č. : STRUKTURA VÝBĚROVÉHO SOUBORU PODLE ODVĚTVÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ... GRAF Č. : ROZDĚLENÍ FIREM DLE DÉLKY PODNIKÁNÍ... 7 GRAF Č. : ROZDĚLENÍ FIREM DLE DRUHU JEJICH VLASTNICTVÍ... 7 GRAF Č. : ROZDĚLENÍ FIREM DLE ROZSAHU JEJICH VLASTNICTVÍ... 8 GRAF Č. 7: FAKTORY OMEZUJÍCÍ PODNIKÁNÍ... 9 GRAF Č. 8: ROZDĚLENÍ FIREM DLE VÝŠE OBRATU... 9 GRAF Č. 9: PROGNÓZA VÝVOJE OBRATU U VŠECH FIREM... GRAF Č. : PROGNÓZA VÝVOJE OBRATU FIREM U FIREM ZE ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU... GRAF Č. : GEOGRAFICKÉ SMĚROVÁNÍ PRODUKCE FIREM Z VÝBĚROVÉHO SOUBORU... GRAF Č. : GEOGRAFICKÉ SMĚROVÁNÍ PRODUKCE FIREM ZPRACOVATELSKÉ PRŮMYSLU... GRAF Č. : STRUKTURA VAZEB FIREM NA REGION... GRAF Č. : VÝVOJ CELKOVÉ ZAMĚSTNANOSTI V MINULÉM OBDOBÍ... GRAF Č. : PREDIKCE CELKOVÉHO VÝVOJE ZAMĚSTNANOSTI... GRAF Č. : VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI VE FIRMÁCH ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU V MINULÉM OBDOBÍ... GRAF Č. 7: PREDIKCE VÝVOJE ZAMĚSTNANOSTI PRO FIRMY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU... GRAF Č. 8: PODÍL DO FIREM DOJÍŽDĚJÍCÍCH ZAMĚSTNANCŮ... GRAF Č. 9: VÝVOJ MEZD VE FIRMÁCH... GRAF Č. : VÝŠE PRŮMĚRNÝCH MEZD DLE FIREM... GRAF Č. : VÝŠE PRŮMĚRNÝCH MEZD DLE PRACOVNÍKŮ...7 GRAF Č. : SMĚNNOST VE FIRMÁCH...7 GRAF Č. : NEDOSTATKY PRACOVNÍ SÍLY V KOPŘIVNICI A SPÁDOVÉM ÚZEMÍ...8 GRAF Č. : ABSENCE DOVEDNOSTÍ, PROFESÍ NEBO KVALIFIKACÍ KLÍČOVÝCH PRO ROZVOJ FIREM...8 GRAF Č. : KLASIFIKACE KVALITY PRACOVNÍCH SIL CELKEM ZA FIRMY...9 GRAF Č. : PRŮMĚRNÁ KLASIFIKACE KVALITY CELKOVÝCH PRACOVNÍCH SIL... GRAF Č. 7: PREFERENCE FOREM ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE ZAMĚSTNANCŮ... GRAF Č. 8: KVANTIFIKACE STAVU SPOLUPRÁCE FIREM SE ŠKOLAMI V KRAJI... GRAF Č. 9: PREFERENCE FOREM SPOLUPRÁCE FIREM SE ŠKOLAMI... GRAF Č. : PŘEHLED O MOŽNOSTECH PRODEJE / PRONÁJMU NEMOVITOSTÍ... GRAF Č. : PŘEHLED O PLÁNECH NA ROZŠÍŘENÍ PODNIKÁNÍ VE MĚSTĚ A OKOLÍ... GRAF Č. : KVANTIFIKACE INVESTIČNÍCH PLÁNŮ FIREM... GRAF Č. : PŘEHLED VLIVU NEGATIVNÍCH FAKTORŮ NA PODNIKÁNÍ FIREM V NEJBLIŽŠÍCH TI MĚSÍCÍCH... GRAF Č. : HODNOCENÍ MĚSTA KOPŘIVNICE JAKO POSKYTOVATELE SLUŽEB... GRAF Č. : PŘEHLED NÁZORŮ NA NABÍDKU SLUŽEB PODNIKATELŮM ZE STRANY MĚSTA KOPŘIVNICE... GRAF Č. : SPOKOJENOST PODNIKATELŮ SE SLUŽBAMI VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ... GRAF Č. 7: RELATIVNÍ SPOKOJENOST PODNIKATELŮ SE SLUŽBAMI VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ...7 GRAF Č. 8: HODNOCENÍ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ KOPŘIVNICE...8 GRAF Č. 9: NÁZOR NA KOPŘIVNICI JAKO MÍSTO K PODNIKÁNÍ...8 GRAF Č. : NÁMĚTY PODNIKATELŮ NA PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE MĚSTA...9 CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

4 ÚVOD Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici V červenci a srpnu byl mezi zaměstnavateli se sídlem v Kopřivnici proveden průzkum podnikatelského prostředí. Cílem průzkumu bylo jak zmapování situace, ve které se dnes nacházejí podnikatelské subjekty a zjistit i informace o jejich budoucích záměrech, tak poznat názory a problémy podnikatelů, kteří ve městě investují a vytvářejí pracovní příležitosti pro místní obyvatele, včetně zjištění jejich názorů na místní správu a město jako takové. Otázky v průzkumu se týkaly podnikání obecně, pracovních sil, informací o nemovitostech a investicích, názorů respondentů na služby veřejné správy, na jejich vztah k místní správě a na celkový dojem z města jako místa pro podnikání. Zadavatelem tohoto průzkumu bylo Město Kopřivnice. Výsledky průzkumu se stanou součástí analytických podkladů připravovaných pro potřeby vypracování strategického plánu rozvoje města Kopřivnice. Dotazník pro průzkum byl připraven společností CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o. z Kopřivnice a podle připomínek zadavatele. METODA, TECHNIKA A ORGANIZACE PRŮZKUMU Průzkum byl proveden kombinací dvou metod: metody terénního výzkumu při které byl sběr dat proveden technikou strukturovaného rozhovoru se záznamem do předem respondentovi zaslaného dotazníku. korespondenční metodou sběr dat byl zajištěn dotazníkem, jenž byl respondentům odeslán v písemné podobě a respondenti vraceli vyplněné dotazníky v písemné nebo elektronické formě. Dotazník (viz Příloha) byl konstruován s cílem kvantitativního a kvalitativního výzkumu podnikatelského prostředí v Kopřivnici a obsahoval celkem otázek (uzavřených, otevřených i polouzavřených), jež byly uspořádány do těchto tematických okruhů: Identifikační otázky, všeobecné problémy podnikání a situace firem. Zaměstnanci a pracovní síla. Investice a rozvoj podnikání firmy. Služby místní správy a vztahy s místní správou a dalšími institucemi. Všeobecný dojem. Pro zpracování a prezentaci dat získaných dotazníkovým šetřením byl použit program MS Excel. Vzhledem k tomu, že spolupráce podnikatelských subjektů na průzkumu byla dobrovolná, některé otázky byly respondenty dle jejich rozhodnutí ponechány v dotazníku nezodpovězeny. Počet platných odpovědí ke každé otázce je potom v grafech uveden vždy za symbolem n. CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

5 PARAMETRY VÝBĚROVÉHO SOUBORU Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Základní soubor tvořilo 8 podnikatelských subjektů se sídlem v Kopřivnici a s počtem ti pracovníků a více, ze kterého byl vybrán metodou kvótního výběru dle kritéria počtu zaměstnanců soubor subjektů k adresnému oslovení k účasti v průzkumu - zasláním dotazníku s vysvětlujícím dopisem starosty města. Výběrový soubor vznikl náhodným výběrem jako soubor subjektů, jež vrátily zpracovateli vyplněný dotazník (návratnost, %), a tvoří jej firem, které celkem zaměstnávají 7. pracovníků. VÝSLEDKY PRŮZKUMU. Základní charakteristiky výběrového souboru Ve výběrovém souboru figurovaly subjekty (tj. 9 %) se statutem fyzická osoba ostatních subjektů mělo statut právnická osoba. Základní charakteristiky výběrového souboru názorně zobrazují dále zařazené grafy č. až. Graf č. : Stratifikace výběrového souboru podle právní formy Právní forma subjektu fyzická osoba subjekty 9% právnická osoba subjektů 9% n = Velikostní kategorie malá a střední firma (do zaměstnanců), jež je důležitá pro zdravý stav a rozvoj ekonomiky státu, byla v průzkumu zastoupena subjekty (78,8 %). Viz graf č. CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

6 Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Graf č. : Stratifikace výběrového souboru podle počtu zaměstnanců Histogram rozdělení počtu zaměstnanců ve výběrovém souboru četnost - počet firem 8 počet zaměstnanců firmy n = Graf č. : Struktura výběrového souboru podle odvětví národního hospodářství Obor činnosti firem 9 8 četnost výskytu 8 C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL D - VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA Q - ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE M - PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI J - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI R - KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI I - UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ G - OBCHOD; OPRAVY MOTOROVÝCH VOZIDEL A VÝROBKŮ E - ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A S... F - STAVEBNICTVÍ A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ obor činnosti dle CZ-NACE n = CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

7 Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Lze říci, že ve výběrovém souboru byla zastoupena široká paleta národohospodářských odvětví. Kromě odvětví zpracovatelského průmyslu zastoupeného většinou 9ti firem (7, %) zde byly firmy patřící do dalších ti národohospodářských odvětví. Místní ekonomiku nelze považovat za diverzifikovanou, když ve zpracovatelském průmyslu působí většina subjektů z průzkumu, a z toho jen v oboru výroby dopravních prostředků a u dodavatelů do tohoto oboru je zaměstnáno. pracovníků, což je 8, % všech pracovníků zkoumaných firem.. Stav a charakter podnikání Tradici průmyslu v regionu potvrdilo zjištění, že většina firem (7 %) podniká již déle než let; přes polovinu firem v kategorii délka podnikání mezi a ti léty tvoří nově usídlené firmy v Průmyslovém parku Kopřivnice. Graf č. : Rozdělení firem dle délky podnikání Délka podnikání firmy do ti let subjekty 9% více než let 9 subjektů 7% do ti let subjektů % n = Graf č. : Rozdělení firem dle druhu jejich vlastnictví Vlastnická struktura firem dle výskytu vlastníků četnost město / obec fyzické osoby právnické osoby zahraniční osoby n = CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o. 7

8 Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Více než polovinu zaměstnanců -,8 % - firem z výběrového souboru zaměstnává firem s majoritním podílem zahraničního kapitálu sídlících v Průmyslovém parku Kopřivnice. Celkový majetkový podíl zahraničních firem v subjektech výběrového souboru dosáhl 9 %. Viz Graf č.. Graf č. : Rozdělení firem dle rozsahu jejich vlastnictví Vlastnická struktura firem dle majetkových podílů zahraniční osoby 9% město / obec % právnické osoby 9% fyzické osoby % n =. Problémy podnikání a celková situace firem Mezi faktory, které byly nejčastěji zmiňovány jako negativně působící na současný a budoucí rozvoj firem respondent měl označit nejvýznamnější lze jmenovat dva faktory s daleko nejvyšším počtem voleb, a to (podle pořadí významnosti):. podmínky trhu (ekonomická situace ČR) se,7 % voleb,. cena vstupů (materiály, energie atd.) se 7, % voleb. Viz Graf č. 7. CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o. 8

9 Graf č. 7: Faktory omezující podnikání Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Faktory mající největší negativní vliv na vývoj firem podmínky trhu (ekonomická situace ČR) cena vstupů (materiály, energie atd.) legislativní omezení 9 zahraniční konkurence domácí konkurence četnost voleb politická situace (nestabilita) v ČR kurs koruny (posilování) jiné dostupnost finančních prostředků úrokové míry faktory n = Při zkoumání výše obratu bylo zjištěno, že roční obrat do mil. Kč vykazuje firem (8, %) a nejvíce firem zahrnuje skupina s ročním obratem nad mil. Kč 8 firem, tj., %. Viz Graf č. 8. Graf č. 8: Rozdělení firem dle výše obratu Struktura firem dle výše obratu v r počet firem do mil. Kč od do mil. Kč od do mil. Kč od do mil. Kč od do mil. Kč výše obratu firmy od do mil. Kč nad mil. Kč n = CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o. 9

10 Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Negativní bylo zjištění, že jen 7 firem, tj. %, očekává v roce nárůst obratu, přičemž většina firem předpokládá stagnaci či pokles obratu. Viz Graf č. 9. Graf č. 9: Prognóza vývoje obratu u všech firem Předpoklad vývoje obratu celkem za firmy z výběrového souboru pokles subjektů 8% nárůst 7 subjektů % stagnace 9 subjektů 8% n = O něco lepší je pohled zaměřený na skupinu firem ze zpracovatelského průmyslu, když nárůst obratu v tomto roce předpokládá 9 % těchto firem a pokles obratu očekává jen 7 % firem. Viz Graf č.. Graf č. : Prognóza vývoje obratu firem u firem ze zpracovatelského průmyslu Předpoklad vývoje obratu za firmy z odvětví zpracovatelského průmyslu pokles subjekt 7% nárůst subjekty 9% stagnace 9 subjektů % n = Struktura geografické distribuce produkce firem vykazuje odlišnosti pokud se jedná o hodnoty za všechny firmy ve výběrovém souboru na straně jedné, či jen o firmy CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

11 Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici ze zpracovatelského průmyslu na straně druhé. Firmy ze zpracovatelského průmyslu distribuují větší podíl produkce do členských států EU a ostatního světa na úkor podílu distribuce do Moravskoslezského kraje a České republiky. K tomu viz Grafy č. a č.. Graf č. : Geografické směrování produkce firem z výběrového souboru Geografická distribuce produkce ze všech firem členské státy EU 7% ostatní svět % MSK % východní Evropa % ČR mimo MSK % n = Graf č. : Geografické směrování produkce firem zpracovatelské průmyslu Geografická distribuce produkce z firem ze zprac. průmyslu ostatní svět % MSK 7% členské státy EU % východní Evropa % ČR mimo MSK % n = 9 Při zkoumání vazeb firem na kopřivnický region bylo zjištěno, že největší váhu (7,7 % možných voleb) má pro firmy přítomnost významných odběratelů, resp. důležitého trhu v regionu. Na dalších místech z hlediska významu byla uváděna kvalifikovaná CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

12 Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici pracovní síla (, % možných voleb) a dodavatelé surovin a materiálů (8, % možných voleb). Viz Graf č.. Graf č. : Struktura vazeb firem na region Druh vazeb firem na region odběratelé / důležitý trh četnost - počet voleb druh vazby kvalif. pracovní síla dodavatelé surovin, materiálu dodavatelé polotovarů, hotových výrobků, komponent výzk. a vývoj. základna, jiné podpůrné funkce koncentrace obdobných firem (tzv. "cluster") n =. Zaměstnanci a pracovní síla Celkový počet zaměstnanců ve firmách je dnes 7.88 osob, což je ve srovnání s rokem nárůst o %; počet zaměstnaných žen se za stejné období zvýšil o,8 % a počet vysokoškoláků o,8 %. Viz Graf č.. Graf č. : Vývoj celkové zaměstnanosti v minulém období Zaměstnanost ve všech firmách výběrového souboru a její minulý vývoj počet zaměstnanců rok celkem zaměstnanců počet žen počet VŠ n = CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

13 Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Za negativní lze považovat trend očekávaného celkového počtu zaměstnaných, kterým je zřejmě i ve vazbě na již dříve prezentovaný očekávaný pokles obratu firem - pokles počtu pracovníků v následujících letech, a to o, % v r., resp. o,8 % v roce vůči dnešnímu stavu. Teprve až v roce by mělo dojít k mírnému zvýšení celkového počtu zaměstnaných, a to o, % vůči výchozímu roku. Stejně tak je negativní predikce zaměstnanosti žen, když meziroční výpadek v zaměstnanosti žen (r. vůči r. ) by měl dle prezentované predikce činit 7 pracovnic, a ani v roce se nepředpokládá dosažení dnešní úrovně jejich zaměstnanosti. Viz Graf č.. Graf č. : Predikce celkového vývoje zaměstnanosti Predikce vývoje zaměstnanosti pro všechny firmy výběrového souboru počet zaměstnanců rok celkem zaměstnanců počet žen počet VŠ n = V 9ti firmách zpracovatelského průmyslu je dnes celkový počet zaměstnanců.8 osob, což je ve srovnání s rokem nárůst o, %; počet zaměstnaných žen se v těchto firmách za stejné období zvýšil o % a počet vysokoškoláků o,7 %. Viz Graf č.. Pozitivní je, že se ve firmách zpracovatelského průmyslu nepředpokládá mezi léty až trend poklesu celkové zaměstnanosti, naopak by mělo dojít k přírůstku celkového počtu zaměstnaných za toto období o,7 %. Trend poklesu počtu zaměstnaných se však v těchto firmách předpokládá ve skupině žen, a to o, % do roku. U vysokoškoláků bude očekávaný výpadek počtu zaměstnaných v letech a do roku vyrovnán. Viz Graf č. 7. CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

14 Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Graf č. : Vývoj zaměstnanosti ve firmách zpracovatelského průmyslu v minulém období Zaměstnanost ve firmách zpracovatelského průmyslu a její minulý vývoj počet zaměstnanců rok celkem zaměstnanců počet žen počet VŠ n = 9 Graf č. 7: Predikce vývoje zaměstnanosti pro firmy zpracovatelského průmyslu Predikce vývoje zaměstnanosti pro firmy zpracovatelského průmyslu počet zaměstnanců rok celkem zaměstnanců počet žen počet VŠ n = 9 Zaměstnavateli uváděný odhadovaný podíl dojíždějících zaměstnanců je dnes 9 %. Viz Graf č. 8. CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

15 Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Graf č. 8: Podíl do firem dojíždějících zaměstnanců Průměrné procento dojíždějících zaměstnanců procento dojíždějících 7 9 roky odhad procenta dojíždějících n = Vážený průměr hrubé měsíční mzdy v 7 firmách výběrového souboru dosáhl v roce hodnoty.,- Kč, což je o, % nižší hodnota než byl průměr mezd za stejné období za celou ČR (.,- Kč ), a o stejné procento nižší než byl průměr měsíčních mezd v podnikatelské sféře za rok (.8,-Kč ). Tempo meziročního přírůstku průměrných mezd v 7 firmách výběrového souboru (rok /rok ) dosáhlo,9 %, což je naopak vyšší tempo než byla za stejné období tempa přírůstků jak za celou ČR (,7 % ), tak i pokud jde o tempo přírůstku mezd v podnikatelské sféře (,8 % ). Viz Graf č. 9. V podskupině firem zpracovatelského průmyslu dosáhl v roce vážený průměr hrubé měsíční mzdy hodnoty 7.8,- Kč, což je o,9 % vyšší hodnota než byl celostátní mzdový průměr ve zpracovatelském průmyslu (.,- Kč ). Naopak meziroční tempo přírůstku mezd (rok /rok ) bylo u těchto firem nižší,8 % - než byly přírůstky v celém odvětví zpracovatelského průmyslu (, % ). Viz Graf č. 9. Průměrná hrubá měsíční mzda, Český statistický úřad, Průměrná hrubá měsíční mzda, Český statistický úřad, Průměrná hrubá měsíční mzda, Český statistický úřad, Průměrná hrubá měsíční mzda, Český statistický úřad, Průměrná hrubá měsíční mzda, Český statistický úřad, Průměrná hrubá měsíční mzda, Český statistický úřad, CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

16 Graf č. 9: Vývoj mezd ve firmách Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Průměrná měsíční mzda Kč vážený průměr mezd v Kč Kč 8 Kč Kč Kč 9 Kč Kč 8 Kč 88 Kč 88 Kč Kč Kč 7 8 Kč za výběrový soubor za zprac. průmysl Kč roky n =7 Obraz o celém spektru průměrných měsíčních mezd ve zkoumaných firmách podávají Grafy č. a č.. Graf č. : Výše průměrných mezd dle firem Histogram distribuce průměrných mezd dle firem četnost (počet firem) Kč Kč 7 Kč 9 Kč Kč Kč Kč 7 Kč Kč Kč výše průměrné měsíční mzdy v r. n =7 CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

17 Graf č. : Výše průměrných mezd dle pracovníků Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Histogram distribuce průměrných mezd dle pracovníků četnost (počet pracovníků) Kč Kč 7 Kč 9 Kč Kč Kč Kč 7 Kč Kč Kč výše průměrné měsíční mzdy v r. n =7 Současnou i předpokládanou práci ve. a. směně ve zkoumaných firmách ilustruje Graf č.. Graf č. : Směnnost ve firmách Směnnost ve firmách 9 dnes výhledově počet firem 9 7. sm. směny. sm. n = CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o. 7

18 Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Při identifikaci nedostatků pracovní síly v kopřivnickém regionu byly zaměstnavateli jako nejzávažnější označeny () kvalifikace v jiných než požadovaných profesích a () nedostatečná kvalifikace pracovní síly. Pod označením jiné bylo respondenty uvedeno: malá trpělivost pro dosažení odbornosti, nízká pracovní aktivita, nechuť pracovat. Viz Graf č.. Graf č. : Nedostatky pracovní síly v Kopřivnici a spádovém území Nedostatky pracovní síly 9 kvalifikace v jiných než požadovaných profesích nedostatečná kvalifikace pracovní síly počet voleb drahá pracovní síla jiné n = Graf č. : Absence dovedností, profesí nebo kvalifikací klíčových pro rozvoj firem Identifikována absence dovedností, profesí nebo kvalifikací u pracovníků subjektů % subjektů % 9 subjektů 7% Ano Zatím ne, ale do budoucna očekáváme Ne n = CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o. 8

19 Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Z zaměstnavatelů již pocítilo % firem absenci dovedností, profesí nebo kvalifikací u svých pracovníků a 7 % firem předvídá tuto situaci v budoucnosti. Z výběrového souboru uvedlo firem (tj. 7 %) že měly v minulých ti měsících problémy s hledáním vhodných zaměstnanců. Výčet hledaných profesí dle jednotlivých firem obsahuje tento seznam: samostatný truhlář, obsluha NC stroje lakýrník, sales assistant specialisté - kvalita, technologové konstruktéři, technologové, prodejci, obsluhy neřízených obráběcích a tvář. strojů. mechanik montáže, obsluha CNC strojů, programátor CNC strojů obsluha CNC strojů (frézař, soustružník, brusič) CNC obsluha, mistr výroby, kvalitář finanční účetní s praxí. nástrojáři, obráběči kovů, údržba strojů management, konstruktér, technik-prodejce kovář technolog, inženýr kvality číšnice/číšník, fitness trenér kovomodelář, frézař, zámečník lékaři uklízečka, technik mechanik, skladník test engineer, senior quality engineer, production engineer, development engineer, technical production manager profesní řidič, strojník kolových rýpadel Při klasifikaci kvality pracovníků ve svých firmách označili zaměstnavatelé % pracovníků výborné kvality a % dobré kvality. Pouze % pracovníků bylo hodnoceno špatně. Viz Graf č.. Graf č. : Klasifikace kvality pracovních sil celkem za firmy Klasifikace kvality PS dle firem dostatečná 8% špatná % výborná % dobrá % výborná dobrá dostatečná špatná n = CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o. 9

20 Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Graf č. : Průměrná klasifikace kvality celkových pracovních sil Klasifikace kvality PS vážený průměr dle počtu pracovníků dostatečná % špatná % výborná 7% dobrá % výborná dobrá dostatečná špatná n = Po přepočtení hodnocení kvality pracovníků ve firmách váženým průměrem dle počtu pracovníků firmy jsme získali celkový obraz kvality pracovní síly ve firmách z výběrového souboru. Říká nám, že 7 % pracovních sil je výborné kvality a dalších % pracovních sil má dobrou kvalitu. Viz Graf č.. Graf č. 7: Preference forem zvyšování kvalifikace zaměstnanců Preference forem vzdělávání zaměstnanců četnost - počet voleb 7 8 formy vzdělávání kurzy semináře s konzultanty školení v prac. době státní školící progr./rekv. kurzy vyšší odborné školy / vysoké školy stř. odb. učiliště / stř. prům. školy jiné n = Pokud jde o formy zvyšování kvalifikace pracovníků, preferují zaměstnavatelé především kurzy, semináře a školení v pracovní době. Viz Graf č. 7. CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

21 . Spolupráce firem a škol Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Většina firem z výběrového souboru již dnes se školami v Moravskoslezském kraji spolupracuje a dalších 9 % firem tuto spolupráci v budoucnu zvažuje. Graf č. 8: Kvantifikace stavu spolupráce firem se školami v kraji subjektů % Spolupráce firem se školami v MSK subjekty 9% 9 subjektů 8% Ano Zatím ne, ale do budoucna očekáváme Ne n = Pokud jde o formy spolupráce firem se školami, své preference vyjádřilo firem. Nejvíce jsou preferovány nabídky praxe studentů ve firmách a dále je to zadávání diplomových a bakalářských prací studentům firmami. Volba jiné zahrnovala exkurze pro školy a dny otevřených dveří. Viz Graf č. 9. Graf č. 9: Preference forem spolupráce firem se školami Formy spolupráce firem se školami počet voleb CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o. forma spolupráce nabídky praxe v podniku pro studenty zadání diplomových / bakalářských prací studentům spolupráce se školou v oblasti výzkumu a vývoje příprava a výběr absolventů školy pro zaměstnání v podniku materiální pomoc škole (vybavení, pomůcky, SW ) jiné n =

22 . Investice a rozvoj podnikání firem Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Z odpovědí na otázky týkající se nemovitostí neplyne, že by v Kopřivnici představovalo zásadní problém získání volných pozemků či objektů pro podnikání. Ze zkoumaných firem jich 7 % vlastní ve městě nemovitosti dostatečné pro rozšíření svých podnikatelských aktivit, z toho 9 % firem zvažuje možnost prodeje či pronájmu těchto nemovitostí z důvodu jejich nedostatečného využití. Graf č. : Přehled o možnostech prodeje / pronájmu nemovitostí Ano Možnost prodeje/pronájmu nemovitosti z důvodu nedostatečného využití 7 subjektů % Zvažujeme tuto možnost Ne subjekty 9% subjektů 9% n = Graf č. : Přehled o plánech na rozšíření podnikání ve městě a okolí Plánování investic do rozšíření podnikání ve městě/okolí subjektů % subjektů 7% Ano Zvažujeme tuto možnost Ne subjektů % n = CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

23 Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Celkem 7 % firem se zabývá projekty na rozšíření svých podnikatelských aktivit v regionu; jejich výstupem bude mimo jiné 7 nově vytvořených pracovních míst. Další kvantifikaci těchto investičních záměrů prezentuje Graf č.. Graf č. : Kvantifikace investičních plánů firem Investiční výhled firem objem investic (mil. Kč) 9 79, počet nově vytvořených prac. míst: 7 plánovaná výše investic (výrobní technologie; nemovitosti) předpoklad spolufinancování z fondů EU plán investic n = Při realizaci svých investičních záměrů je % firem rozhodnuto využít k jejich financování strukturální fondy EU a dalších % firem tuto možnost zatím zvažuje. Většina firem z výběrového souboru 7, % - již v minulosti žádala o dotace z fondů EU, přičemž firmy celkem získaly 7 mil. Kč. Dotace směřovaly jak do oblasti výrobní technologie a nemovitosti, tak do oblasti vzdělávání zaměstnanců. Z průzkumu dále vyplynulo, že v 8 firmách mají oddělení výzkumu, resp. vývoje, ve kterých celkem pracuje zaměstnanců. Ve firmách zvažují, že takové oddělení vytvoří. Respondenti se vyjádřili k problémům, jež by mohly v blízké budoucnosti negativně ovlivnit jejich podnikání a jeho rozvoj. Z hlediska významu označili na prvních místech tyto faktory: () dostupnost kvalifikovaných pracovníků, () náklady na mzdy. Viz Graf č.. CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

24 Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Graf č. : Přehled vlivu negativních faktorů na podnikání firem v nejbližších ti měsících Význam faktorů s negativním vlivem na podnikání náklady na mzdy 7 dostupnost kvalifikovaných pracovníků 7 nedostatek vhodných dodavatelů nevyhovující technická infrastruktura na stávající lokalitě špatná dopravní dostupnost v místě podnikání vysoký nájem za prostory pro podnikání nedostatek vhodných prostor 7 9 počet voleb významně málo vůbec n = Průzkum ukázal, že firmy zvažují přemístění svých aktivit do jiného regionu. Jako důvody odchodu firmy uvedly nedostatek místa pro rozšíření firmy, resp. špatné podnikatelské prostředí..7 Služby místní správy a vztahy s místní správou a dalšími institucemi Další část průzkumu se zabývala hodnocením Města Kopřivnice jako poskytovatele služeb, jež podnikatelé využívají. Průzkum ukázal, že podnikatelé nejlépe hodnotí město v oblasti správního řízení a propagace města a regionu. Graf č. : Hodnocení Města Kopřivnice jako poskytovatele služeb známka - "školní klasifikace",,,,,, Klasifikace Města Kopřivnice jako poskytovatele služeb,97,97,7,7,,9, poskytovaná služba podpora podnikání a investic n = CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.,7,77,8 správní řízení propagace města, regionu likvidace tuhých odpadů služby městské policie technická infrastruktura nabídka bydlení veřejná doprava nabídka pozemků a objektů k podnikání údržba silnic

25 Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Nejhůře byla respondenty hodnocena údržba silnic a podpora podnikání a investic. Viz Graf č.. Jako dodatečné náměty pro zlepšení služeb města byly uvedeny tyto: město žije z daní místních podnikatelů, zakázky města by měly být realizovány prostřednictvím místních firem cesta do průmyslového areálu je v dezolátním stavu; jak je možné, že jediná přístupová komunikace do PPK je ve vlastnictví soukromého subjektu, který cestu může kdykoli uzavřít. veřejná doprava, údržba silnic odpadové hospodářství, pro firmy tříděný odpad v rámci komunálního, zdarma kontejner na třídění údržba silnic v okolí podniku. přístup zaměstnanců od veřejné dopravy do firmy - chodníky, značené přechody pro chodce podpora podnikání a investic, nabídka pozemků a objektů k podnikání, silnice v okolí - údržba, městský úřad - správní řízení veřejná doprava - více přizpůsobit odjezdy a příjezdy dle směn cesta mezi Pneu Holub s.r.o. a Agrocar s.r.o. - nový povrch silnice odstranit nedostatek parkovacích ploch pro kamiony v PPK. Dále byly v průzkumu zařazeny otázky zkoumající názor podnikatelů na potenciální nabídku služeb městem, jež mají být chápány jako pomoc podnikatelům a podnikání jako takovému ze strany města. Graf č. : Přehled názorů na nabídku služeb podnikatelům ze strany města Kopřivnice nabízená služba Názor na poskytování služeb městem vydávání inovačních voucherů na podporu transferu 8 7 technologií podpora praxí studentů v podnicích podpora exportu 8 organizace klastrů 7 7 účast podniků na tvorbě a realizaci rozvojových 9 plánů vzdělávací kurzy 8 7 inkubátor pro začínající podnikatele budování průmyslových zón 9 7 společná propagace podniků a města 7 informace o rozvojových záměrech města 9 asistenční služba při jednání s úřady 9 dopravně navigační systém 7 zvýhodněný pronájem nemovitostí k podnikání počet voleb Určitě ano Spíše ano Spíše ne Ne Nevím n = CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

26 Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Jako nejvíce poptávané služby pro podnikatele vyplynuly z průzkumu: () informace o rozvojových záměrech města a () účast podniků na tvorbě a realizaci rozvojových plánů. Naopak nejmenší zájem byl projeven o organizaci klastrů a distribuci inovačních voucherů ze strany města. Viz Graf č.. Jako dodatečné náměty pro rozšíření nabídky služeb města pro podnikatele bylo uvedeno: propagace, poradenství v oblasti fungování veřejné správy, organizace pravidelných setkání zástupců města s podnikatelskými subjekty a vzdělávacími institucemi zvýšit dohled městské policie nad objekty podnikatelů k omezení vandalismu. vyřešení hasičského záchranného sboru. vyřešit poskytování zdravotní péče pracovníkům v PPK. zajistit volná místa ve školce. Zaměstnavatelé byli požádáni o hodnocení spokojenosti se samosprávou, státní správou a dalšími institucemi v regionu Kopřivnice. Z Grafu č. je patrné, že absolutně nejvíce jsou podniky spokojeny s městským úřadem a finančním úřadem. Graf č. : Spokojenost podnikatelů se službami veřejných institucí Spokojenost firem s poskytováním služeb veřejných institucí Městský úřad 8 Krajský úřad Stavební úřad Katastrální úřad Úřad práce 9 instituce Živnostenský úřad Finanční úřad Obchodní inspekce 9 Statistický úřad Inspektorát bezpečnosti práce 8 Hygienická stanice 7 Centrum podnikání a rozvoje 8 míra spokojenosti spokojeni nespokojeni nevím/nevyužíváme n = CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.

27 Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici Důležitý je obraz o spokojenosti podnikatelů s institucemi po eliminaci vlivu těch, kteří dané instituce nevyužívají. Jako tzv. relativní spokojenost (tj. podíl spokojený/nespokojený) je v procentech graficky vyjádřena v grafu č. 7. Graf č. 7: Relativní spokojenost podnikatelů se službami veřejných institucí Přehled relativní spokojenosti se službami institucí 9 Městský úřad Živnostenský úřad procento relativní spokojenosti 8 7 9, 9,8 9, 9, 89, 88,9 8,7 8, 8,8 8,,, Katastrální úřad Úřad práce Stavební úřad Krajský úřad Finanční úřad Hygienická stanice Inspektorát bezpečnosti práce Centrum podnikání a rozvoje Statistický úřad Obchodní inspekce instituce n =.8 Všeobecný dojem V závěru dotazníku byly zařazeny otázky na všeobecný dojem respondentů z prostředí Kopřivnice a na silné a slabé stránky města a jeho okolí. Pokud jde o klasifikaci charakteristik podnikatelského prostředí v Kopřivnici, získalo nejlepší známku v očích podnikatelů město za prvek dodavatelé v regionu a kvalita života. Naopak nejhůře byla hodnocena podnikateli dovednost a kvalita pracovní síly a potenciál výzkumu a vývoje. Blíže viz Graf č. 8. CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o. 7

Průzkum podnikatelského prostředí v Chebu

Průzkum podnikatelského prostředí v Chebu I. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PODNIKU Průzkum podnikatelského prostředí v Chebu. Ve kterém roce byla Vaše firma (nebo její předchůdce) založena / etablovala se v tomto městě?. Jaká je právní forma Vašeho podniku?

Více

Průzkum podnikatelského prostředí podzim 2006

Průzkum podnikatelského prostředí podzim 2006 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PODNIKU Průzkum podnikatelského prostředí podzim 00. Ve kterém roce byla Vaše firma (nebo její předchůdce) zaloţena / etablovala se v tomto městě?. Jaká je právní forma Vašeho

Více

M Ě S T O Š U M P E R K

M Ě S T O Š U M P E R K M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA DOTAZNÍK EKONOMICKÝM SUBJEKTŮM Vážení podnikatelé města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický

Více

Průzkum podnikatelského prostředí

Průzkum podnikatelského prostředí Průzkum podnikatelského prostředí MIKROREGION URBANICKÁ BRÁZDA Dobřenice, Kratonohy, Lhota pod Libčiany, Obědovice, Osice, Osičky, Praskačka, Roudnice, Syrovátka, Urbanice, Libčany, Hvozdnice Název firmy

Více

OBSAH. Úvod Základní charakteristika respondentů průzkumu Zaměstnanci u respondentů průzkumu Sebehodnocení inovativnosti 7

OBSAH. Úvod Základní charakteristika respondentů průzkumu Zaměstnanci u respondentů průzkumu Sebehodnocení inovativnosti 7 OBSAH Úvod 2 1. Základní charakteristika respondentů průzkumu 3 2. Zaměstnanci u respondentů průzkumu 5 2.1 Počet zaměstnanců 5 2.2 Počet zaměstnanců pocházejících z Jablunkova 6 3. Sebehodnocení inovativnosti

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření podnikatelské subjekty Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení podnikatelé, Vážení zástupci podnikatelských subjektů, dovolujeme si Vás oslovit a požádat

Více

V 1. čtvrtletí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře

V 1. čtvrtletí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře V 1. čtvrtletí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře Výdělky ve mzdové a platové sféře Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že v 1. čtvrtletí 2011 vzrostla hrubá

Více

Průzkum Podnikatelského prostředí ve městě Přelouč. Strategický plán města Přelouč

Průzkum Podnikatelského prostředí ve městě Přelouč. Strategický plán města Přelouč Průzkum Podnikatelského prostředí ve městě Přelouč Strategický plán města Přelouč Zadavatel: Město Přelouč Datum: listopad 0 Obsah. Úvod a metodika.... Shrnutí závěrů z průzkumu... 4. Základní charakteristika...

Více

Kvalifikace. Město začíná pociťovat nedostatek pracovníků v některých profesích zejména technicky orientovaných a v řemeslech.

Kvalifikace. Město začíná pociťovat nedostatek pracovníků v některých profesích zejména technicky orientovaných a v řemeslech. Úvod a metodika V červenci a srpnu 2006 byl mezi 46 významnými podnikatelskými subjekty a zaměstnavateli občanů Chebu proveden průzkum podnikatelského prostředí. Průzkum byl součástí analýzy prostředí

Více

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů prosinec 2003 1. Úvod Od června do září roku 2003 byl mezi zaměstnavateli, resp. podnikatelskými subjekty v Chrudimi,

Více

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí připravila Berman Group ve spolupráci s Komisí pro strategický rozvoj města Děčína Průzkum podnikatelského prostředí II. ÚVOD V červenci a srpnu 000 byl mezi

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření občané obce Seloutky Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

1 Průzkum podnikatelského prostředí

1 Průzkum podnikatelského prostředí trategický plán města České Budějovice Průzkum podnikatelského prostředí města České Budějovice listopad 1999 Příloha B 1 Průzkum podnikatelského prostředí trategický plán města České Budějovice Průzkum

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko Příprava Strategie rozvoje regionu Hranicko 04-00 je realizována za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 03 Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu

Více

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO Toto dotazníkové šetření bylo zaměřeno na podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, které se nacházejí v regionu MAS Hlinecko. Anketa měla za úkol zjistit oblasti, ve kterých jsou podniky ochotny

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

ODBORNÉ PRAXE PRO MLADÉ DO 30 LET V PARDUBICKÉM KRAJI, reg. č. CZ.1.04/2.1.00/

ODBORNÉ PRAXE PRO MLADÉ DO 30 LET V PARDUBICKÉM KRAJI, reg. č. CZ.1.04/2.1.00/ REGIONÁLNÍ INDIVIDUÁLNÍ PROJEKT ODBORNÉ PRAXE PRO MLADÉ DO 30 LET V PARDUBICKÉM KRAJI, reg. č. CZ.1.04/2.1.00/70.00069 Projekt Odborné praxe do 30 let v Pardubickém kraji byl realizován Úřadem práce ČR

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků)

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků) Cílem příručky Stavebnictví České Republiky je poskytovat základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách, a to tuzemským osobám činným ve stavebnictví a ve výrobě stavebních

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015 eu22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 12 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

Mzdová statistika z hlediska genderu

Mzdová statistika z hlediska genderu Mzdová statistika z hlediska genderu Mgr. Marek Řezanka, ČSÚ GPG využití a proměny ukazatele Výpočet (100-Mž/Mm*100) Co měří a co ne? Jakých hodnot dosahuje: ČR x Evropa Jakou informaci obsahuje GPG? 1.

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

Průzkum podnikatelského prostředí v Olomouci

Průzkum podnikatelského prostředí v Olomouci Průzkum podnikatelského prostředí v Olomouci Zpráva za rok 008 Město Olomouc Zadavatel: Město Olomouc Zhotovitel: Berman Group Datum: září 008 Město Olomouc Olomouc - průzkum podnikatelského prostředí

Více

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ E-BUSINESS V PODNIKOVÉ SFÉŘE PŘEHLED VÝSLEDKŮ VÝZKUMU Pecharova 1, 146 PRAHA 4 Tel.: 135 544, Fax: 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Říjen 1 O č i, které vidí víc Markent, s.r.o., je společnost specializovaná

Více

Městys Mladé Buky. Průzkum podnikatelského prostředí. Strategický plán rozvoje městyse Mladé Buky

Městys Mladé Buky. Průzkum podnikatelského prostředí. Strategický plán rozvoje městyse Mladé Buky Městys Mladé Buky Průzkum podnikatelského prostředí Strategický plán rozvoje městyse Mladé Buky Zadavatel: Městys Mladé Buky Zpracovatel: Berman Group Datum verze: leden březen 2016 Obsah 1. Úvod a metodika...

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

1BHospodářský telegram 08/2010

1BHospodářský telegram 08/2010 1BHospodářský telegram 08/2010 Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání Index obchodního klimatu ifo pro živnostenské hospodářství Saska, nových spolkových zemí a Německa, statistické hodnoty,

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PODNIKATELŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PODNIKATELŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PODNIKATELŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA Dotazníkového šetření se zúčastnilo 10 firem nacházejících se na území obce Červenka. Všechny vyplněné

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA Vážení občané města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický plán

Více

Hodnocení dotazníkového šetření Respondenti: Ekonomické subjekty

Hodnocení dotazníkového šetření Respondenti: Ekonomické subjekty Hodnocení dotazníkového šetření Respondenti: Ekonomické subjekty Termín šetření: od 7. září do 5. října 2007 Počet respondentů: 19 I. IDENTIFIKACE PODNIKATELE 1. Charakteristika podnikatele Fyzická osoba

Více

Výsledky z dotazníkového šetření budou k dispozici veřejnosti v červnu 2013 a budou volně dostupné na webových stránkách města Telče.

Výsledky z dotazníkového šetření budou k dispozici veřejnosti v červnu 2013 a budou volně dostupné na webových stránkách města Telče. Dobrý den, žádáme všechny ubytovatele, hoteliéry, restauratéry o vyplnění dotazníku, který je součástí Marketingového průzkumu města Telče. Realizátorem marketingového průzkumu je Vysoká škola polytechnická

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2016

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2016 eu2 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201 Technické

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro zaměstnavatele v regionu Zlín

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro zaměstnavatele v regionu Zlín Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro zaměstnavatele v regionu Zlín Zjišťování názorů, postojů a požadavků zaměstnavatelů, klíčových aktérů trhu práce, na zaměstnávání občanů se zdravotním postižením,

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly HDP vzrostl nejvíce ze všech krajů. Středočeský kraj zasáhla zhoršená ekonomická situace z let 28 a 29 méně citelně než jako celek. Zatímco HDP České republiky mezi roky 1995 a

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

Průzkum spokojenosti obyvatel města Přelouč. Strategický plán města Přelouč

Průzkum spokojenosti obyvatel města Přelouč. Strategický plán města Přelouč Průzkum spokojenosti obyvatel města Přelouč Strategický plán města Přelouč Zadavatel: Město Přelouč Datum: listopad 201 Obsah 1. Úvod a metodika... 2. Shrnutí závěrů z průzkumu... 4. Základní charakteristika...

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013)

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Ing. Jana Šubrtová 31.05.2013 Obsah Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 8. 4. 2014 Pracovní skupina: Ekonomická udržitelnost, zaměstnanost, školství, vzdělávání 14:00 16:00 Program: 1. Diskuze k SWOT analýze a návrhové části rámcové strategie Přítomni: dle

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Eu40409 TISKOVÁ ZPRÁVA. Občané a zaměstnání

Eu40409 TISKOVÁ ZPRÁVA. Občané a zaměstnání TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Občané a zaměstnání Technické parametry Výzkum:

Více

Pruzkum podnikatelského prostredí

Pruzkum podnikatelského prostredí Pruzkum podnikatelského prostredí Strategický plán rozvoje mesta Jicín Srpen 2004 jicin.certicon..cz Obsah Úvod a metodika... 3 Shrnutí záveru z pruzkumu...3 Výsledky pruzkumu...4 Stav podnikání... 4 Exportní

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Program rozvoje venkova ČR Osnova prezentace: prioritní osy podpora podnikání cestovní

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Osnova projektu pro podopatření

Osnova projektu pro podopatření Osnova projektu pro podopatření 1.3.4. 1. Název projektu 1.1. Stručný a výstižný název projektu - uveďte stručný a výstižný název projektu, návaznost projektu k prioritě, opatření, podopatření a investičnímu

Více

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21 Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ V průběhu září října 2011 bylo osloveno 17 neziskových organizací působících v MČ Praha 21. Z toho 11 organizací svolilo

Více

Osnova projektu pro podopatření

Osnova projektu pro podopatření Osnova projektu pro podopatření 1.3.3. 1. Název projektu 1.1. Stručný a výstižný název projektu - uveďte, stručný a výstižný název projektu, návaznost projektu k prioritě, opatření, podopatření a investičnímu

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko

Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko V červnu a červenci 2002 byl mezi zaměstnavateli obyvatel mikroregionu Krnovsko proveden členy Komise pro strategický rozvoj mikroregionu Krnovsko

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO SEKTORU MČ Praha 21 Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ V průběhu září října 2011 bylo osloveno 13 podnikatelských subjektů působících v MČ Praha 21. Z toho 9 svolilo k rozhovoru

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR

ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR ČESKÝ NEZISKOVÝ SEKTOR SATELITNÍ ÚČET NEZISKOVÝCH INSTITUCÍ A ROČNÍ NÁRODNÍ ÚČTY Vladimír Kermiet, Lucie Smejkalová Odbor ročních národních účtů Seminář,, TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU

Více

Průzkum neziskového sektoru

Průzkum neziskového sektoru Průzkum neziskového sektoru Mikroregion Urbanická brázda Průzkum neziskového sektoru slouží jako jeden z podkladů pro aktualizaci Programu rozvoje mikroregionu Urbanická brázda a tedy jako vodítko pro

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Strategický plán rozvoje města Rokytnice nad Jizerou

Strategický plán rozvoje města Rokytnice nad Jizerou Centrum EP Hradec Králové Strategický plán rozvoje města Rokytnice nad Jizerou Příloha č. : Vyhodnocení průzkumu podnikatelského prostředí Obsah 1 Metodika průzkumu... Vyhodnocení průzkumu... Závěr souhrn

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026 STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8 NA OBDOBÍ 2017 2026 Ing. Radek Fujak expert v oblasti strategického plánování a prostorových analýz PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů,

Více

Generační obměna jako předpoklad konkurenceschopnosti zemědělství. Ing. Martin Pýcha. předseda ZS ČR viceprezident COGECA SENÁT 31.3.

Generační obměna jako předpoklad konkurenceschopnosti zemědělství. Ing. Martin Pýcha. předseda ZS ČR viceprezident COGECA SENÁT 31.3. Generační obměna jako předpoklad konkurenceschopnosti zemědělství Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR viceprezident COGECA SENÁT 31.3.2016 Osnova vystoupení Analýza úbytku pracovníků v zemědělství - v ČR

Více

pm007 Graf 1: Kladné a záporné stránky členství ČR v Evropské unii 20(v %) nárůst byrokracie a úřadů 2 0 přílišné omezování evropskými zákony př

pm007 Graf 1: Kladné a záporné stránky členství ČR v Evropské unii 20(v %) nárůst byrokracie a úřadů 2 0 přílišné omezování evropskými zákony př pm007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Dopady členství v EU na ČR duben 20 Technické parametry

Více

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice

Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst. 28. dubna 2012, České Budějovice Výkonnost Karlovarského kraje, její řešení a vliv na tvorbu pracovních míst 28. dubna 2012, České Budějovice Vývoj HDP v KV kraji V polovině 90 let patřil KV kraj k bohatším krajům V dalších letech ale

Více

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 2010 OBSAH: 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - OBČANÉ... 3 1.1 Základní charakteristiky... 4 1.2 Bydlení... 8 1.3 Kvalita života... 11 1.4 Sociální

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2015 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 049 Chrudim 104 021 Pardubice 169 356 Svitavy 104 342 Ústí nad Orlicí

Více

ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2015 ZPRACOVÁNO PRO STŘEDNĚDOBÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA LITOVELSKU Zpracovala: Ing. Ludmila Zavadilová 0 Analýza finančních zdrojů

Více

Strategický plán města Plzně Hospodářský rozvoj a podnikatelské prostředí

Strategický plán města Plzně Hospodářský rozvoj a podnikatelské prostředí Strategický plán města Plzně Hospodářský rozvoj a podnikatelské prostředí 30. 3. 2016 Strategický plán Základní informace o strategickém plánu Tematické analýzy Organizační struktura Harmonogram zpracování

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

Úvod... 3. Metodika... 3 Výběr respondentů... 3

Úvod... 3. Metodika... 3 Výběr respondentů... 3 STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 2008-2020 Příloha č. 2 PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ Obsah Úvod... 3 Metodika... 3 Výběr respondentů... 3 Výsledky průzkumu... 5 Charakteristika firem... 5

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Průzkum Podnikatelského prostředí ve městě Písku. Strategický plán rozvoje města Písku

Průzkum Podnikatelského prostředí ve městě Písku. Strategický plán rozvoje města Písku Průzkum Podnikatelského prostředí ve městě Písku Strategický plán rozvoje města Písku Zadavatel: Město Písek Zpracovatel: Berman Group Cassia Development & Consulting Datum verze: duben 0 Obsah. Úvod a

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více