NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA"

Transkript

1 NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Dnem 1. èervence 2008 vstoupí v úèinnost rozsáhlá novela āivnostenského zákona, jejíā cílem je zjednodušit administrativní zátìā pøi získávání āivnostenských oprávnìní. Novela zákona vyšla ve Sbírce zákonù pod èíslem 130/2008 Sb., a podstatnou mìrou ovlivní èinnost všech podnikatelù. Nejvýznamnìjší zmìny Letecký pohled na Strakonice. Prùkazy āivnostenského oprávnìní (āivnostenské listy èi koncesní listiny) nahradí jediný dokument, výpis z āivnostenského rejstøíku, a podnikatel tak bude moci prokazovat oprávnìní k provozování více āivností jediným dokladem. Pro bliāší pøedstavu výpis ze āivnostenského rejstøíku bude obdoba dosud vydávaných výpisù z obchodního rejstøíku, tzn. na bílém papíøe budou uvedeny údaje o podnikateli a všech jeho provozovaných āivnostech. Dùleāité je, āe døíve vydaná āivnostenská oprávnìní nepozbývají platnost, ale pøi prvním oznámení zmìn na mateøském úøadu, pøíp. na āádost podnikatele vydá āivnostenský úøad uā pouze výpis ze āivnostenského rejstøíku. Pro podnikatele bude jistì výhodnìjší pøedkládat jen jediný dokument, pominout však nelze snadnìjší moānost falzifikovat výpis, proto je doporuèeno ovìøování smluvních partnerù ve veøejnì pøístupných registrech. V souèasné dobì existuje 125 volných āivností s 622 pøedmìty èinnosti. Novì se zavádí jediná volná āivnost (výroba, obchod a sluāby neuvedené v pøílohách 1 aā 3 āivnostenského zákona) s 80 obory s tím, āe podnikatel pouze oznámí obor èinnosti, který bude v rámci této āivnosti vykonávat. K podnikání v rámci volné āivnosti tedy jiā nebude potøebovat nìkolik āivnostenských oprávnìní a nebude muset platit poplatek za kaādý obor své èinnosti. Pro stávající podnikatele platí, āe pokud mají oprávnìní k podnikání pro jednu volnou āivnost, mohou vykonávat všechny obory této volné āivnosti. Novì se ruší místní pøíslušnost āivnostenských úøadù. V souladu s moānostmi, které poskytuje informaèní systém āivnostenského rejstøíku, budou podnikatelé moci ohlašovat āivnosti, podávat āádosti o koncesi a plnit své ohlašovací a oznamovací povinnosti na kterémkoli obecním āivnostenském úøadì na celém území Èeské republiky. Podle tiskové zprávy ministerstva prùmyslu a obchodu si podnikatel bude moci vybrat konkrétní úøad podobnì jako tøeba svého lékaøe. Výhodou má být sníāení nákladù pro podnikatele. Pøíslušnost všech dalších úøadù (finanèní úøady, OSSZ, zdravotní pojiš- ovny, úøady práce) zùstává nezmìnìna, tedy podle bydlištì, sídla nebo místa èinnosti. Spisy se mezi āivnostenskými úøady nebudou postupovat, vše bude øešeno elektronicky. Oznamovací povinnost podnikatele vùèi āivnostenským úøadùm se bude týkat jen zmìn takových údajù, které nejsou āivnostenské úøady schopny získat z databází, jeā má veøejná a státní správa k dispozici. Takovou databází je v souèasné dobì obchodní rejstøík, pøipravuje se i propojení na informaèní systém evidence obyvatel. Foto: Archiv MìÚ Pro zaèínající podnikatele se výraznì sniāují nároky na povinnou praxi, pokud má zaèínající podnikatel vzdìlání v oboru, mùāe zaèít podnikat okamāitì a jiā není vázán tøíletou praxí, kterou dosud musel øešit ustanovením odpovìdného zástupce. Vystudoval-li budoucí podnikatel pøíbuzný obor, bude mu staèit roèní praxe. (Ti, kteøí nemají potøebné vzdìlání v oboru, doloāí šestiletou praxi v oboru, ale tato moānost není novinkou.) Zùstává zachována koncepce výkonu urèitých āivností odbornì zpùsobilými osobami, novì jsou tyto āivnosti uvedeny pøímo v āivnostenském zákonì, v pøíloze è. 5 (jde o masérské sluāby, tìlovýchovné sluāby, manikúru, pedikúru a jiné). Zjednodušit se má i samotná registrace. Zatímco dnes musí kaādý zaèáteèník vyplnit ètyøstránkový formuláø a nìkteré další formuláøe v pøípadì registrace u dalších úøadù, po novele dochází k redukci. ivnostenské úøady nemají dosud k dispozici nové formuláøe, proto je poèet stran a struktura údajù stále otazníkem. Velkou novinkou je moānost ohlásit āivnost pøes kontaktní místa veøejné zprávy Czech POINT, podání bude elektronicky pøeposláno āivnostenskému úøadu, pøípadné písemné doklady musí āivnostenský úøad obdrāet do 5 dnù, poté je podání āivnostenským úøadem zpracováno, a buï je vydán výpis ze āivnostenského rejstøíku, nebo je v pøípadì nekompletního podání podnikatel vyzván k doplnìní. Za ohlášení podané pøes Czech POINT uhradí āadatel 50,- Kè. Oèekává se, āe jej budou vyuāívat zejména notáøi, kteøí pøipravují zakladatelské dokumenty pro právnické osoby. Zákon zavádí i další novinky týkající se pøerušení provozování āivnosti jiā nebude vázáno na dva roky, odpovìdní zástupci budou moci vykonávat èinnost pro ètyøi podnikatele (dosud platilo omezení na dva). Mobilní provozovny (automaty a stánky) podléhají oznamovací povinnosti jen v pøípadì, āe jsou na jednom místì umístìny déle neā tøi mìsíce. Pro podnikatele se zpøísòuje správní trestání. Prostor na tìchto stránkách nedovoluje podrobnìjší popis všech zmìn, ale pracovníci āivnostenských úøadù jsou pøipraveni jednotlivé konkrétní problémy konzultovat. Od roku 1991 byl āivnostenský zákon mnohokrát zmìn, poèet novelizací jiā pøesáhl èíslo 100, nyní lze oèekávat, āe tato novela nebude pro podnikatele ani pro úøedníky problémem, ale pøínosem pro další práci. Bc. Jana Vadlejchová vedoucí odboru, obecní āivnostenský úøad

2 STRANA 2 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE ČERVEN 2008 Prodej, pronájem Nabídka bytových jednotek k pøímému prodeji Rada mìsta na svém jednání dne rozhodla obsadit níāe uvedené bytové jednotky pøímým prodejem do osobního vlastnictví dle zákona è. 72/1994 Sb., v platném znìní, na základì nejvyšší nabídky: byt è. 001 o velikosti v èp. 409, ul. Petra Bezruèe, Strakonice, o výmìøe 40,10 m 2, minimální cenová nabídka: ,- Kè byt è. 004 o velikosti v èp. 610, ul. Petra Bezruèe, Strakonice, o výmìøe 87,20 m 2, minimální cenová nabídka: ,- Kè byt è. 004 o velikosti v èp. 402, ul. Nádraāní, Strakonice II, o výmìøe 92,20 m 2, minimální cenová nabídka: ,- Kè byt è. 020 o velikosti v èp. 1142, na sídlišti 1. máje, Strakonice, o výmìøe 29,00 m 2, minimální cenová nabídka: ,- Kè. Bliāší informace na tel.: nebo na úøední desce MìÚ. Rada mìsta Strakonice 59. jednání rady mìsta dne Výše úplaty za pøedškolní vzdìlávání Rada mìsta vzala na vìdomí mìsíèní výši úplaty za pøedškolní vzdìlávání, a to: MŠ A. B. Svojsíka 270,- Kè, MŠ U Parku a MŠ Ètyølístek 300,- Kè, MŠ Lidická a MŠ Šumavská 330,- Kè. 60. jednání rady mìsta dne Mìsto zadalo pøípravu dalších projektù Rada mìsta rozhodla zaslat výzvu k podání nabídek na zhotovitele provádìcích projektových dokumentací staveb: Páteøní komunikace Nad Vanìèkù lomem za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvì tìmto dodavatelùm: Ing. Pavel Bláha, Strakonice, A 32, spol. s r. o., Strakonice, Ing. Oldøich Slováèek, Blatná, Ing. Jiøí Treybal TMS projekt, Strakonice, SUDOP projekty Plzeò, a. s., Plzeò, vèetnì zveøejnìní výzvy na www stránkách mìsta Strakonice pro pøípadné další zájemce. Páteøní komunikace Vìtrolamka za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvì tìmto dodavatelùm: Ing. Maroušek Ateliér DS, Èeské Budìjovice, Ateliér Penta, spol. s r. o., Strakonice, Ing. Jiøí Treybal TMS projekt, Strakonice, SUDOP projekty Plzeò, a. s., Plzeò, Ing. Jiøí Jíra, Písek, vèetnì zveøejnìní výzvy na www stránkách mìsta Strakonice pro pøípadné další zájemce. Více informací naleznete v kvìtnovém Zpravodaji 2008 na stranì 2. Stavební úpravy v MŠ Na základì doporuèení komise rada mìsta souhlasila s uzavøením smlouvy na stavbu: MŠ Lidická výmìna oken v jiāní fasádì s firmou Vekra, s. r. o., Láznì Toušeò, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). MŠ Spojaøù 1260 rozšíøení kapacity školky s firmou VKS stavební, Strakonice, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). V MŠ Spojaøù 1260 vznikne stavebními úpravami prostor bývalé miniškolky další tøída. Chodník na Podsrpu bude prodlouāen Rada mìsta rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci stavby Prodlouāení chodníku na Podsrpu za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvì tìmto dodavatelùm: Strabag, a. s., Písek, Znakon, a. s., Sousedovice, Swietelsky stavební, s. r. o., Èeské Budìjovice, VKS stavební, s. r. o., Strakonice, Prima, a. s., Strakonice, Jihospol, a. s., Strakonice, Protom, s. r. o., Strakonice, František ahour Garantstav, Strakonice, vèetnì zveøejnìní výzvy na www stránkách mìsta Strakonice pro pøípadné další zájemce. Jedná se o prodlouāení trasy stávajícího chodníku na Podsrpu, který vede po pravé stranì státní komunikace I/22 ve smìru od Strakonic. Dojde k rekonstrukci stávajícího a èásteènému vybudování nového chodníku v úseku od budovy bývalé školy na Podsrpu aā k stávajícímu platu pøed vstupem do kostela Panny Marie na Podsrpu. Povrch bude z kamenných kostek a kamenných desek. Souèástí akce bude rovnìā prodlouāení stávající veøejné kanalizace. Parkovištì v ulici Pováāská bude opraveno Rada mìsta rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci stavby Oprava parkovištì a komunikace v ulici Pováāská za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvì tìmto dodavatelùm: Strabag, a. s., Písek, Znakon, a. s., Sousedovice, Swietelsky stavební, s. r. o., Èeské Budìjovice, Silnice Klatovy, a. s., Klatovy, vèetnì zveøejnìní výzvy na www stránkách mìsta Strakonice pro pøípadné další zájemce. Povrch stávajících betonových parkovacích ploch v ulici Pováāská je v souèasné dobì jiā znaènì narušen. Poškozený povrch u uvedených ploch bude odfrézován a nahrazen asfaltobetonem. Souèasnì dojde k opravì propadlé komunikace v místì starého pøekopu. Nový chodník ve Starém Draāejovì Na základì výbìrového øízení souhlasila rada mìsta s uzavøením smlouvy na stavbu Chodník Starý Draāejov se spoleèností Silnice Nepomuk, s. r. o., Nepomuk, za cenu ,74 Kè (vèetnì DPH). Nový chodník ve Starém Draāejovì bude postaven ze zámkové dlaāby v prostoru køiāovatky Virtova Starý Draāejov. Nový vzhled vstupu na høbitov Na základì výbìrového øízení souhlasila rada mìsta s uzavøením smlouvy na stavbu Úprava pozemkù a vstupního prostoru kruhová køiāovatka, kostel sv. Václava s firmou Prima, a. s., Strakonice, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Více informací je uveøejnìno v kvìtnovém Zpravodaji 2008 na stranì 2. Foto: Archiv MìÚ 61. jednání rady mìsta dne Køiāovatka u Penny Marketu bude bezpeènìjší Rada mìsta rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla Úprava svìtelného a signalizaèního zaøízení a osvìtlení køiāovatky ul. Katovická/Husova za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvì tìmto dodavatelùm: Unielektro, s. r. o., Strakonice, Elektrostav, s. r. o., Strakonice, Elstav, v. o. s., Strakonice, Elektromontáāe Blatná, s. r. o., Blatná, vèetnì zveøejnìní výzvy na www stránkách mìsta Strakonice pro pøípadné další zájemce. Pro zvýšení bezpeènosti chodcù bude provedeno nasvìtlení pøechodù pro chodce a pøejezdù pro cyklisty, které budou vybudované vedle pøechodu pro chodce. Dále dojde k úpravì svìtelné signalizace, svislého i vodorovného dopravního znaèení. V Lidické ulici dojde k rekonstrukci kanalizace Na základì výbìrového øízení souhlasila rada mìsta s uzavøením smlouvy na stavbu Rekonstrukce kanalizace v Lidické ulici s firmou Mebikan, spol. s r. o., Ústí nad Labem, za cenu ,60 Kè (vèetnì DPH). Pøed úpravou vnitøního povrchu sbìraèe bude provedeno jeho vyèištìní, proplach a kamerový prùzkum pro zjištìní stavu a lokalizaci pøípojek. Po provedení pøípravných prací bude do sanovaného úseku instalován sklolaminátový rukáv tl. 7 mm vytvrzený UV záøením. Po vytvrzení se pomocí robotù vyøíznou otvory pro stávající domovní pøípojky a ulièní vpustì. 62. jednání rady mìsta dne Ocenìní mimoøádných sportovních úspìchù Rada mìsta souhlasila s poskytnutím pøíspìvku ve výši 5.000,- Kè Annì Švecové (TJ ÈZ Strakonice) a ve výši ,- Kè Veronice Vojtové (TJ Otava Strakonice) jako ocenìní mimoøádných sportovních úspìchù.

3 ČERVEN 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 3 Veronika Vojtová se stala v roce 2007 mistryní Evropy ve vodním slalomu a Anna Švecová je nejlepší atletkou Jihoèeského kraje v roce 2007 v kategorii mladších āákyò. Za uvedené úspìchy byly jmenované finanènì ocenìny radou mìsta. Bude parkovištì vedle Èeské pošty? Rada mìsta rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele provádìcí projektové dokumentace stavby Parkovištì ulice Podskalská za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvì tìmto dodavatelùm: Ing. Pavel Bláha, Strakonice, A 32 spol. s r. o., Strakonice, Ing. Oldøich Slováèek, Blatná, Ing. Jiøí Treybal TMS projekt, Strakonice, Ateliér Penta, spol. s r. o., Strakonice, vèetnì zveøejnìní výzvy na www stránkách mìsta Strakonice pro pøípadné další zájemce. Provádìcí projektová dokumentace bude øešit mimo jiné, zdali bude moāné zøídit parkovištì vedle Èeské pošty, s. p., vzhledem k výjezdu z uvedené plochy. Pokud to bude moāné, bude plocha vydláādìna zámkovou dlaābou. Opravy mateøských a základních škol V souvislosti s vyhodnocením výbìrových øízení rada mìsta souhlasila s uzavøením smlouvy na stavbu: MŠ U Parku rekonstrukce kuchynì a høištì s firmou Protom, s. r. o., Strakonice, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). MŠ Holeèkova èp. 410 rekonstrukce sociálního zaøízení s firmou VKS stavební, s. r. o., Strakonice, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). MŠ Svojsíkova èp. 892 rekonstrukce chodníkù s firmou Strabag, a. s., Písek, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Na základì výbìrového øízení souhlasila rada mìsta s uzavøením smlouvy na stavbu: ZŠ Dukelská èp. 166 rekonstrukce dívèích WC s firmou Chládek FCH, s. r. o., Strakonice, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). ZŠ Podìbradova èp. 882 rekonstrukce WC s firmou VKS stavební, s. r. o., Strakonice, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Podrobné informace o opravách základních škol ve Strakonicích vám pøineseme v nìkterým z dalších èísel Zpravodaje. Pøíspìvky v oblasti kultury a cestovního ruchu byly vyplaceny Rada mìsta souhlasila s vyplacením pøíspìvku ve výši: ,- Kè RM dance studiu na dopravu do Chorvatska na mistrovství Evropy v taneèních formacích; 5.000,- Kè ZŠ a MŠ Pováāská na nákup odmìn pro finalisty soutìāe Znáš své mìsto?; ve výši 4.000,- Kè Osadnímu výboru Modlešovice na uspoøádání Dne dìtí; 5.000,- Kè Taneèní skupinì Rozálie na úhradu dopravy na mistrovství ÈR v country tancích v Trusnovì; ,- Kè výboru Bavorù Baborù na zajištìní 3. setkání nositelù jmen Bavor Babor. Pøíprava obytné zóny Na Muškách Na základì výbìrového øízení souhlasila rada mìsta s uzavøením smlouvy na vypracování provádìcí projektové dokumentace stavby Komunikace a ināenýrské sítì obytné zóny Na Muškách s firmou Ateliér Penta, s. r. o., Strakonice, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Obytná zóna Na Muškách se nachází v lokalitì, která je ohranièená ulicemi Hranièní, Ptákovická a Strojaøù. Uvedená projektová dokumentace bude øešit komunikace, chodníky, vodovod, kanalizaci, teplovod a veøejné osvìtlení. Oprava tiskové chyby: Pøíspìvek Svazu diabetikù ÈR, Strakonice, èiní 900,- Kè. Za omyl na stranì 2 v kvìtnovém Zpravodaji 2008 se omlouváme. Plné znìní usnesení z jednání RM naleznete na MìÚ. Prázdninový provoz v mateøských školách v roce 2008 Mateøská škola aā aā aā aā aā aā aā aā aā Šumavská provoz provoz provoz U Parku provoz Ètyølístek provoz A. B. Svojsíka provoz provoz Lidická provoz provoz provoz Holeèkova 413 provoz provoz provoz Školní provoz provoz Spojaøù provoz Mìš anský pivovar Strakonice pøichází s další novinkou Od 12. kvìtna 2008 nabízí nové nepasterované svìtlé výèepní pivo Švanda. Nový výrobek navazuje na místní tradici výroby nepasterovaných piv. K dostání je pouze v lahvích o objemu 0,5 l, které byly stoèeny pod ochrannou atmosférou oxidu uhlièitého. Svìtlé výèepní pivo Švanda vyniká jemnou zakulacenou hoøkostí, vyznaèuje se plností a øízem. Je vyrobeno z kvalitních èeských svìtlých sladù spodním kvašením, za pouāití kulturních kvasinek. Upravený chmel na výrobu pochází pouze z tuzemských sklizní a je prvotøídní kvality. Obsah alkoholu dosahuje hodnoty 3,9 % objemu, uvedl Jaroslav Tùma, øeditel Mìš anského pivovaru Strakonice, a. s. Letošní první novinkou byl polotmavý leāák Klostermann s jemnì nasládlou, karamelovou chutí, vyrobený u pøíleāitosti oslav 160. výroèí narození známého spisovatele. Mgr. Marie Tùmová, PR Speciální poèítaèe mají novì k dispozici také pøedškoláci z Mateøské školy Šumavská Ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeāe a tìlovýchovy ÈR darovala spoleènost IBM dvì poèítaèové stanice Centre for Young Learners pro potøeby MŠ Šumavské ve Strakonicích. Zájem ze strany mateøských škol z celé Èeské republiky je obrovský. Na základì rozhodnutí komise, sloāené ze zástupcù ministerstva a spoleènosti IBM, putují v rámci Jihoèeského kraje poèítaèové stanice také do mateøských škol v Daèicích, Jindøichovì Hradci a Vodòanech. KidSmart Early Program je urèen pro dìti ve vìku od 3 do 7 let a klade si za cíl nauèit dìti i rodièe zdravému pøístupu k informaèním technologiím a hravou formou podporovat poèítaèovou gramotnost pøedškolákù. Speciální softwarové programy, kterými jsou poèítaèe vybaveny, napomáhají rozvíjet znalost jazyka, matematiky, vìdy a humanitních oborù, øíká o programu Aleš Bartùnìk, generální øeditel spoleènosti IBM Èeská republika. Pracovištì tvoøí barevný plastový domeèek, ve kterém je uzavøen poèítaè i veškerá další technika a sedátko pro dvì dìti. Program zcela odpovídá pojetí vzdìlávání tak, jak jej charakterizuje Rámcový vzdìlávací program pro pøedškolní vzdìlávání MŠMT, uvádí ministr školství Ondøej Liška a dodává: Mateøské školy tak mají moānost zásadnì obohatit a rozšíøit zpùsob výuky. Od svého vzniku v roce 1999 je program KidSmart dostupný více neā 2,5 milionu dìtí v 57 zemích svìta. Speciální webová stránka poskytuje øadu informací i moānost výmìny zkušeností uèitelù a rodièù. Mgr. Marie Tùmová, PR Organizace školního roku 2008/2009 v základních školách, støedních školách, základních umìleckých školách a konzervatoøích Období školního vyuèování ve školním roce 2008/2009 zaène v pondìlí 1. záøí Vyuèování bude v prvním pololetí ukonèeno ve ètvrtek 29. ledna Období školního vyuèování ve druhém pololetí bude ukonèeno v úterý 30. èervna Podzimní prázdniny pøipadnou na pondìlí 27. øíjna a støedu 29. øíjna Vánoèní prázdniny budou zahájeny v pondìlí 22. prosince 2008 a skonèí v pátek 2. ledna Vyuèování zaène v pondìlí 5. ledna Jednodenní pololetní prázdniny pøipadnou na pátek 30. ledna Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Strakonice stanoveny na termín pondìlí 9. února 2009 aā nedìle 15. února Velikonoèní prázdniny pøipadnou na ètvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od støedy 1. èervence 2009 do pondìlí 31. srpna Období školního vyuèování ve školním roce 2009/2010 zaène v úterý 1. záøí Krizové øízení a plánování na území obce s rozšíøenou pùsobností Strakonice je stále aktuální Ve støedu 30. dubna 2008 se uskuteènilo setkání zástupcù Mìstského úøadu Strakonice s vybranými organizacemi, institucemi a zástupci firem, kteøí zabezpeèují plnìní úkolù krizového øízení a plánování na našem území a kaādoroènì aktualizují své havarijní a krizové plány. Všichni úèastníci shodnì konstatovali, āe jsou na tyto situace pøipraveni. Pracovníci krizového øízení mìstského úøadu pøipravili dùleāitý podkladový materiál nazvaný Plán èinnosti obce pøi vzniku mimoøádné události, který má slouāit jako základní dokument pro zabezpeèení úkolù a opatøení na ochranu āivotù, zdraví, majetku nebo āivotního prostøedí pøi vzniku mimoøádných událostí. Dùleāitá telefonní èísla, která by mìl kaādý obèan znát, nejen pro pøípad mimoøádné události: 150 (hasièský záchranný sbor), 155 (zdravotnická záchranná sluāba), 158 (Policie ÈR), 112 (SOS linka tísòového volání). Mgr. Marie Tùmová, PR PORADENSKÝ DEN Èeské obchodní inspekce a āivnostenského úøadu v mìsíci èerven se uskuteèní ve støedu od 9.00 do hod. ve Smetanovì ulici (3. patro, kanceláø è. 64).

4 STRANA 4 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE ČERVEN 2008 Mìstská policie Strakonice Více neā padesát zájemcù vyuāilo moānosti seznámit se nejen s technickými prostøedky, které pøi své èinnosti pouāívají stráāníci mìstské policie, s kamerovým systémem, ale i s ukázkou techniky, kterou pouāívají pøíznivci AIR- SOFTU. Toto vše bylo k vidìní poslední den v dubnu v rámci Dne otevøených dveøí na Mìstské policii ve Strakonicích. V uplynulém mìsíci jsme zaregistrovali sedm set osmdesát jednu událost. Zaregistrovali jsme jedenáct trestných èinù, dvacet sedm pøestupkù na úseku veøejného poøádku èi majetku. Polovinu z celkového poètu tvoøily pøestupky na úseku dopravy. A zde jsou nìkteré z událostí øešených v uplynulém mìsíci. Z balkonu na balkon pøelezl v 6. patøe v ulici Arch. Dubského dne v odpoledních hodinách stráāník mìstské policie, aby se dostal do bytu osmdesátileté paní, jejíā pøítomnost postrádali její sousedé jiā nìkolik dní. Uvnitø bytu byla bohuāel nalezena paní jiā po smrti, proto byl celý pøípad pøedán k doøešení Policii ÈR. Do nemocnice musel být pøevezen RZS ètyøiapadesátiletý muā, kterého našla s rozbitou hlavou hlídka mìstské policie v odpoledních hodinách dne pøi kontrole ulice Bezdìkovské. Hodinu pøed pùlnocí prvního aprílového dne jsme pøijali āádost o pomoc pøi pátrání po vozidle, jehoā osádka je údajnì podezøelá z únosu. Za pomoci kamerového systému bylo vozidlo zjištìno v centru mìsta a osádka následnì pøedána hlídce OO PÈR. Policii ÈR byl hodinu po pùlnoci dne pøedán mladík z Kasejovic, který si udìlal noclehárnu z vozidla, jehoā však nebyl ani majitelem. Stráāníci, kteøí jej kontrolovali, pojali podezøení ze spáchání trestného èinu. Dìkujeme oznamovateli, který nás na podezøelé chování mladíka upozornil. Blokovou pokutou byl stráāníky v odpoledních hodinách dne potrestán tøiatøicetiletý muā z Prahy, který po mìstì vylepoval plakáty, a to i na místa, která k tomuto úèelu urèena nejsou. Podìkování patøí oznamovatelce, která nás krátce pøed pùlnocí dne upozornila na nehodu, ke které došlo v ulici Mírové. Øidiè osobního vozidla zde poškodil plot u tenisových kurtù. Vozidlo, jímā byla pravdìpodobnì dopravní nehoda zpùsobena, našli stráāníci odstavené u nedalekých garáāí a osádku pak na pøeloāce, která vede mezi ulicemi Katovickou a Zvolenskou. Událost hlídka mìstské policie pøedala Policii ÈR k doøešení. Celostátnì hledaná osoba se vyklubala ze zlodìje, který ukradl v jednom ze strakonických marketù zboāí za více neā ètyøi tisíce korun èeských. Poté, co výteèník ostraze utekl, jej hlídka mìstské policie dopadla v ulici Bavorovì a pøedala na obvodní oddìlení ve Strakonicích. Padesátiletý opilý cizinec si dne v odpoledních hodinách popletl kolejištì s chodníkem, kdyā si chtìl tudy zkrátit cestu z ulice Tovární do centra mìsta. Naštìstí pro nìho byl spatøen zamìstnanci teplárny, kteøí ihned informovali stráāníky mìstské policie. O tom, āe se na kolejišti pohybuje muā, byl nejdøíve informován výpravèí ÈD a pak byl muā z kolejištì hlídkou mìstské policie odveden. Pozdì veèer dne jsme byli upozornìni prostøednictvím linky tísòového volání mìstské policie (156) na partu mladíkù, kteøí v ulici Mlýnské tloukli do zaparkovaných vozidel. U dvou mladíkù provedla hlídka mìstské policie kontrolu na místì samém, další dva byli nalezeni na dámských záchodech v nedaleké restauraci. Vzhledem k tomu, āe poškozených vozidel bylo zjištìno po trase od ulice Zvolenské aā po ulici Mlýnskou nìkolik a celková škoda na poškozených vozidlech byla vyšší neā šedesát tisíc korun èeských, putovali svornì všichni ètyøi s podezøením z trestné èinnosti na OO PÈR. Barovou āidlièku si chtìl dne v brzkých ranních hodinách odnést mladík z jednoho ze strakonických barù. Pøi svém prohøešku však byl zachycen kamerou. idle byla vrácena do baru a mladík pøedán hlídce Policie ÈR. Rychlá záchranná sluāba byla pøivolána hlídkou mìstské policie ve veèerních hodinách dne k poranìnému muāi, kterého našli stráāníci leāícího na trávníku bìhem kontroly ulice Nádraāní. Dne bylo krátce pøed dvacátou hodinou oznámeno z jednoho ze strakonických marketù na linku tísòového volání mìstské policie následující sdìlení: Pøed nìkolika okamāiky prošlo pøes pokladnu bez zaplacení nìkolik lidí s dìtským kolem. Stráāníci si na dvaaètyøicetiletého muāe poèkali pøed jeho bydlištìm a ihned i s kradeným kolem pøedali hlídce Policie ÈR. Dva mladíci byli dne v odpoledních hodinách zadrāeni v supermarketu pøi drobné krádeāi. Vzhledem k tomu, āe oba výteèníci jiā byli v minulosti za majetkové prohøešky trestáni, pøípad pøevzala Policie ÈR. Jako smyslù zbavený se choval mladík ze Strakonic, který byl chycen v jednom z obchodních center pøi krádeāi. Poté, co jej chtìl vedoucí z obchodu vyvést, stihl zde mladík rozkopat odpadový koš a pøed vchodem vyvrátit dva ocelové sloupky. Vzhledem ke stupòující se agresivitì mu musela být nasazena pøivolanými stráāníky pouta, poté byl pøedán na Policii ÈR. Dne se dostavil kolem páté hodiny ranní na sluāebnu mìstské policie padesátiletý muā ze Strakonic se stíāností, āe mu v jedné z místních heren nechtìjí nalít alkohol. Protoāe byl muā jiā pøi podávání stíānosti v silnì podnapilém stavu, stráāník mu vysvìtlil dùvod jednání obsluhy. Na sluāebnì toto muā pochopil, ovšem pøed svým domem si vše pravdìpodobnì rozmyslel a nejdøíve pøipravil brzký ranní budíèek svému sousedovi a pak se pustil i do stráāníkù mìstské policie. Poté, co byl zpacifikován, si jej pøevzala a následnì usmìrnila manāelka. Ètrnáctiletý mladík byl dopaden dne v noèních hodinách pøi pokusu krádeāe z výlohy patøící jednomu z obchùdkù v centru mìsta. Poté, co rukama vylomil sklenìnou výplò výlohy, byl zachycen kamerovým systémem. Mladík byl zadrāen kombinovanou hlídkou mìstské policie a Policie ÈR. Milan Michálek, velitel stráāníkù MP Strakonice Soutìā Znáš své mìsto? Po celý letošní školní rok organizuje ZŠ Pováāská ve spolupráci s mìstským úøadem a strakonickým muzeem soutìā pro āáky základních škol s názvem Znáš své mìsto? Soutìā pøipomíná 640. výroèí vzniku našeho mìsta a jejím cílem je pøiblíāit dìtem historii i souèasnost mìsta, seznámit je s významnými osobnostmi, nauèit je, aby umìly pøedstavit naše mìsto cizinci v jeho rodném jazyce, nabídly moānosti kulturního vyāití i sportovních aktivit, vìdìly o firmách pùsobících na území našeho mìsta, popø. našly sponzora, který by finanènì podpoøil druāstvo v závìreèné fázi soutìāe a v jehoā dresu by āáci jednotlivých škol prezentovali své znalosti a dovednosti. Z oslovených škol se do soutìāe pøihlásily všechny strakonické základní školy, doplòuje je ZŠ Katovice. První èást soutìāe probíhala od øíjna loòského roku korespondenèním zpùsobem. Reprezentanti jednotlivých škol vypracovávali zadané tematické okruhy a odevzdávali je k posouzení porotì. Dne 10. èervna se uskuteèní èást závìreèná, kdy se šestièlenná druāstva z jednotlivých škol sejdou v prostøedí strakonického hradu (v pøípadì nepøíznivého poèasí v hale v Lidické ulici). Soutìāící nejprve pøedstaví své práce, na nichā po celý rok usilovnì pracovali, pak budou plnit další úkoly, napø. test, oblékání do dobových kostýmù, poznávání historických pøedmìtù, skládání puzzle, úèastní se sportovní disciplíny, budou prezentovat svou školu a naše mìsto v cizím jazyce. Na vše dohlédne nìkolikaèlenná porota. Celý program doplní hudební a taneèní vystoupení strakonických skupin Yamaha, Radka, Prácheòáèek, své umìní pøedstaví i skupina historického šermu. Pro vítìze, ale i ostatní úèastníky soutìāe jsou pøipraveny hodnotné ceny videokamera, digitální fotoaparát a DVD pøehrávaèe pro školy a další drobné pøedmìty pro jejich reprezentanty. Na nákup cen bylo vyuāito grantu vyhlášeného mìstským úøadem na podporu kultury a sponzorského daru. Chtìla bych podìkovat všem organizátorùm soutìāe, popøát soutìāícím i jejich uèitelùm hodnì zdaru v posledním kole a pozvat diváky, aby 10. èervna v 9 hodin pøišli povzbudit soutìāící druāstva. A pokud nevyhrají, nic se nedìje, nebo všichni zúèastnìní si kromì cen odnesou i další znalosti o našem mìstì a minimálnì se dobøe pobaví. Zájemce o zhlédnutí celoroèních prací jednotlivých škol zveme rovnìā do Šmidingerovy knihovny, kde budou po soutìāi vystaveny do 23. èervna Mgr. Jaroslava Cháberová JIHOÈESKÁ HOSPODÁØSKÁ KOMORA OBLASTNÍ KANCELÁØ STRAKONICE vás zve na semináø PODPORA PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTÙ Z RESORTU PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VÌCÍ Pøednáší: Mgr. Jan Dudek, zástupce øeditele Úøadu práce v Prachaticích Termín: 16. èervna 2008, 9.00 hod. (prezence od hod.) Místo konání: Zasedací místnost JHK, Palackého námìstí 106, Strakonice Tìšíme se na setkání s vámi. Informace a pøihlášky na tel./fax: nebo Zmìna termínu a místa vyhrazena (dle zájmu úèastníkù). Další informace a pøihlášky na semináø je moānost stáhnout i na webových stránkách PØIJÏTE NA PIVOVARSKOU POU NA PODSKALÍ VE STRAKONICÍCH Koná se v sobotu 28. èervna 2008 od do hodin. Moderuje Michal Janèaøík. Návštìvníky èeká: bohatý kulturní program s atrakcemi pro dìti obèerstvení tradièní závody netradièních plavidel Neckyáda Putování za dráèkem Podskaláèkem Udìlejte si èas na dobrou zábavu.

5 ČERVEN 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 5 Program na èerven 2008 Sobota 7. nedìle 8. èervna NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT MAORETKOVÝCH SKUPIN MISTROVSTVÍ ÈECH Program: Sobota 7. èervna hod. PRÙVOD MÌSTEM øazení prùvodu pod køiāovatkou u Penny Marketu, ulicí Katovickou, na most Jana Palacha hod. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ na mostì Jana Palacha hod. I. èást soutìāe POCHODOVÉ DEFILÉ (most J. Palacha) Nedìle 8. èervna II. èást soutìāe PÓDIOVÉ FORMACE KLASICKÁ MAORETKA (letní kino) Vyhlášení výsledkù a vystoupení vítìzù. V doprovodném programu uvidíte ukázku boje zblízka pøíslušníkù 25. protiletadlové raketové brigády ve Strakonicích. Úterý 10. èervna KOLÍNE, KOLÍNE Divadelní hra se zpìvy v podání ochotnického divadla v Novosedlech. Dùm kultury hod. Støeda 11. ètvrtek 12. èervna STRAKONICKÝ DUDÁÈEK II. roèník pøehlídky dìtských dudáckých skupin a jednotlivcù. Program: Støeda 11. èervna MY JSME SE K VÁM PØIŠLI PTÁTI, SMÍME-LI TU ZADUDATI Dostaveníèko dìtských dudáckých muzik a souborù z celých Èech a jiāní Moravy. Dùm kultury hod. Ètvrtek 12. èervna S PÍSNIÈKOU JDU JAKO PTÁÈEK, NA CESTU MI HRÁ DUDÁÈEK Dopoledne plné èeské a moravské dudácké muziky v podání dìtských souborù. II. nádvoøí strakonického hradu 8.30 hod. Pátek 13. èervna KONCERT SKUPINY TØI SESTRY Gambrinus tour 2008 opìt s hospodou na pódiu a projekcí strašlivého filmu II.! Hosté: MZH, E!E, Doctor P.P. Letní kino hod. Sobota 21. èervna DANCE SHOW 7. roèník mezinárodní taneèní pøehlídky country, disco tancù, break danc, show formací a parketových taneèních kompozic. Letní kino hod. Støeda 25. èervna Divadlo Járy Cimrmana BLANÍK Pøíèinu silné obliby blanické povìsti v Èechách vidí Cimrman hlavnì v zemìpisné poloze naší vlasti. Shodnì s Palackým byl si vìdom toho, āe jsme tu v Evropì jako zrnko mezi dvìma mlýnskými kameny. Ze západu na nás naléhá imperialismus germánský a z východu nás drtí rozpínavost kolosu velkoruského. Není divu, āe takto tísnìný malý národ hledá sobì ochrany nadpøirozené, a i zázraèné, nebo jedinì zázrakem lze tu pøeāít. Dùm kultury hod. () POHÁDKOVÉ PØEDPLATNÉ PRO DÌTI I RODIÈE Pøedplatné bude zahrnovat pìt pohádkových pøedstavení a šesté pøedstavení zdarma jako dárek pro pøedplatitele. Pøedstavení budou probíhat vādy jednu sobotu nebo nedìli v mìsíci, a to od øíjna 2008 do bøezna 2009 vādy od hod. Cena pøedplatného èiní pro dítì 250,- Kè, pro dospìlého 350,- Kè. Výhodou pøedplatného je záruka stálého místa v hledišti a sleva oproti vstupence zakoupené na jednotlivá pøedstavení. Všechny potøebné informace k pohádkovému pøedplatnému obdrāíte v pøedprodeji vstupenek MìKS v pøízemí mìstského domu kultury, tel.: , nebo na Pøedplatné je moāno zakoupit od Programová nabídka: Divadelní agentura Praha: O CHYTRÉ PRINCEZNÌ Divadlo Krapet, o.s.: PØÍBÌHY VÈELÍCH MEDVÍDKÙ Docela velké divadlo Litvínov: ÈERT A KÁÈA Loutkoherecká skupina Èeské televize: NEBOJTE SE STRAŠIDEL Divadelní spoleènost Julie Jurištové: DOBRODRUSTVÍ HASTRMANA TATRMANA Tìšínské divadlo Èeský Tìšín: FERDA MRAVENEC Zmìna programu vyhrazena! () DIVADELNÍ PØEDPLATNÉ Divadlo ABC Stefan Vogel: DOBØE ROZEHRANÁ PARTIE Divadlo Bez zábradlí Milan Kundera: JAKUB A JEHO PÁN Divadlo Kalich Miguel de Cervantes M. Lasica J. Satinský V. Strnisko: DON QUIJOTE Divadlo Radka Brzobohatého Jean Poiret: KLEC BLÁZNÙ Agentura HARLEKÝN Eric Assous: ŠVAGØIÈKY Mìstské divadlo Mladá Boleslav Federico Garcia Lorca: DÙM BERNARDY ALBY DIVADLO POD PALMOVKOU Gabriela Preissová: GAZDINA ROBA Všechny potøebné informace k divadelnímu pøedplatnému obdrāíte v pøedprodeji vstupenek MìKS v pøízemí mìstského domu kultury, tel.: , nebo na Drāitelé pøedplatného v sezonì mají pøednostní právo na zakoupení stávajícího místa za pøedpokladu, āe je zakoupí od do Od nabízíme pøedplatné ve volném prodeji. Ceny pøedplatného èiní 1.100,- Kè, dùchodci a ZTP 800,- Kè, dìti a studenti 600,- Kè (za sedm divadelních pøedstavení). Zmìna programu vyhrazena! () KRUH PØÁTEL HUDBY KATEØINA ENGLICHOVÁ harfa ANDREA KALIVODOVÁ mezzosoprán BENA HAVLÙ malý xylofon HUDBA V DØEVÌ ZAKLETÁ FELIX SLOVÁÈEK klarinet, saxofon BORIS KRAJNÝ klavír SPLNILO SE PÍSMO SVATÉ Koncert ve spolupráci s mezinárodním hudebním festivalem PONTES 2008 Adventní koncert vánoèních písní a pastorel VIRTUOSI DI PRAGA Praāská komorní zpìvohra uvádí hudební komedii Járy Beneše RÙE Z ARGENTINY GABRIELA DEMETEROVÁ Collegium Gabriely Demeterové VIVALDI TOUR ADAMUSOVO TRIO s hostem veèera EMILEM VIKLICKÝM Vše potøebné pro èlenství v KPH obdrāíte v pøedprodeji vstupenek MìKS v pøízemí mìstského domu kultury, tel nebo na Drāitelé pøedplatného v sezonì mají pøednostní právo na zakoupení stávajícího místa za pøedpokladu, āe je zakoupí od do Od nabízíme pøedplatné ve volném prodeji. Ceny pøedplatného èiní 1.000,- Kè, dùchodci a ZTP 700,- Kè, dìti a studenti 500,- Kè (za sedm koncertù). Zmìna programu vyhrazena!

6 STRANA 6 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE ČERVEN 2008 KINO OKO STRAKONICE Nedìle 1. pondìlí 2. èervna ÈR, drama, 126 doporuèená pøístupnost: od 15 let VENKOVSKÝ UÈITEL vstupné 75,- Kè Kaādý nìkoho potøebuje. Reāie: Bohdan Sláma Hrají: Pavel Liška, Zuzana Bydāovská, Marek Daniel, Hrají: Miroslav Krobot, Zuzana Krónerová ad. Bontonfilm Úterý 3. støeda 4. èervna USA, dobrodruāný/sci-fi, titulky, 88 doporuèená pøístupnost: všem JUMPER Kdekoliv. Cokoliv. Hned. Reāie: Doug Liman Hrají: Hayden Christensen, Jamie Bell, Samuel L. Jackson, Hrají: Rachel Bilson, Diane Lane ad. Bontonfilm Ètvrtek 5. pátek 6. èervna Velká Británie/Belgie, krimi/komedie/drama, titulky, 107 dopor. pøístupnost: od 12 let V BRUGGÁCH Drāitel Oscara a známý scénárista Martin McDonagh nám pøináší èernou komedii o cti a podvodech, která se odehrává v nádherném prostøedí belgického Bruggy. Reāie: Martin McDonagh Hrají: Colin Farrell, Jean Marc Favotin, Ralph Fienner, Hrají: Brendan Gleeson, Elizabeth Berrington, ad. HCE + 35 mm Sobota 7. nedìle 8. èervna Francie/Švýcarsko, horor, titulky, 108 HRANICE SMRTI Parta zlodìjù prchá s ukradenými penìzi pøes hranice. Narazí ale na gang neonacistù, který je pronásleduje. Zaèíná boj o holý āivot! doporuèená pøístupnost: od 18 let Reāie: Xavier Gens Hrají: Karina Testa, Aurélien Viik, Patrick Ligardes, Robert Hoffmann ad. Bioscop Pondìlí 9. èervna POZOR!!! od a hod. USA, psychologický/historický/adaptace, titulky, 158 dopor. pøístupnost: od 15 let A NA KREV vstupné: 70,- Kè Kdyā se ambice snoubí s vírou... Reāie: Paul Thomas Anderson Hrají: Daniel Day Lewis, Paul Dano, Kevin J. O Connor, Hrají: Ciaran Hinds, Dillon Freasier ad. Falcon Úterý 10. nedìle 15. èervna POZOR!!! pouze od hod., USA, animovaný/rodinný/komedie/dobrodruāný, dabing, 97 so ne a hod. HORTON doporuèená pøístupnost: všem Budete-li pøístupní nenároèné zábavì a relaxu, budete se dobøe bavit. Reāie: Steve Martino Bontonfilm Úterý 10. ètvrtek 12. èervna POZOR!!! pouze od hod. Nìmecko, historický/dobrodruāný, titulky, 129 doporuèená pøístupnost: od 15 let MONGOL ÈINGISCHÁN vstupné 65,- Kè Byl zrozen k vítìzstvím. Reāie: Sergej Bodrov Hrají: Tadanobu Asano, Honglei Sun, Khulan Chuluun, Odnyam Odsuren Bontonfilm Pátek 13. èervna USA, sci-fi/horor, titulky, 101 JÁ, LEGENDA Poslední èlovìk na Zemi není sám Reāie: Francis Lawrence Hrají: Will Smith, Alice Braga, Thomas J. Pilutik, Hrají: Paradox Pollack, Charlie Tahan ad. POZOR!!! pouze od hod. doporuèená pøístupnost: od 12 let Warner Bros Sobota 14. nedìle 15. èervna POZOR!!! pouze od hod. USA/V. Británie, romantický/drama, titulky, 119 doporuèená pøístupnost: od 12 let TAJEMSTVÍ PRSTENU vstupné: 65,- Kè Válka je rozdìlila, ale āivot se nedá zastavit. Reāie: Richard Attenborough Hrají: Shirley MacLaine, Christopher Plummer, Mischa Barton, Hrají: Gregory Smith, Brenda Fricker, Pete Postlethwaite, Hrají: Neve Campbell, Allan Gildea, John Kavanagh. Bontonfilm Pondìlí 16. úterý 17. èervna USA/Èína, psychologický/politický, titulky, 127 doporuèená pøístupnost: od 15 let LOVEC DRAKÙ vstupné 65,- Kè Vādycky existuje zpùsob, jak napravit chybu. Reāie: Marc Forster Hrají: Khalid Abdalla, Dhaun Toub, Atossa Leoni ad. Bontonfilm Støeda 18. èervna Velká Británie, akèní/drama/sci-fi/thriller, dabing, 100 doporuèená pøístupnost: všem SOUDNÝ DEN Za 25 let je virus jménem Sekáè úplnì zapomenut. Jenāe teï zaèal v Londýnì znovu vylézat na povrch Reāie: Neil Marshall Hrají: Rhona Mitra, Malcolm McDowell, Bob Hoskins, Rick Warden ad. HCE + 35 mm Ètvrtek 19. èervna Španìlsko, western, titulky, 125 doporuèená pøístupnost: od 15 let KRTEK vstupné 60,- Kè El Topo (Krtek) je legendárním psychedelickým westernem Alejandra Jodorowskeho, vrcholem éry pùlnoèních filmù v newyorských kinech sedmdesátých let, lahùdka pro filmové fajnšmekry. Reāie: Alejandro Jodorowsky Hrají: Alejandro Jodorowsky, Alfonso Arau, Bertha Lomelí ad. Aerofilms Pátek 20. pondìlí 23. èervna USA, dobrodruāný/sci-fi, titulky, 123 doporuèená pøístupnost: všem INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KØIŠÁLOVÉ LEBKY vstupné 75,- Kè Devatenáct let èekání skonèilo. Jedna z nejslavnìjších postav filmové historie se vrací na støíbrné plátno. Reāie: Steven Spielberg Hrají: Harrison Ford, Karen Allen, Jim Broadbent, Hrají: Shia LaBeouf, Cate Blanchett ad. Bontonfilm Úterý 24. støeda 25. èervna USA, dobrodruāný/drama/komedie, titulky, 97 NE SI PRO NÁS PØIJDE Ještì si to uāít Reāie: Bob Reiner Hrají: Jack Nicholson, Morgan Freeman, Hrají: Sean Hayes, Beverly Todd ad. doporuèená pøístupnost: od 12 let Warner Bros Ètvrtek 26. pátek 27. èervna USA, krimi/drama, titulky, 117 doporuèená pøístupnost: od 15 let NOC PATØÍ NÁM vstupné 65,- Kè Drsný krimi thriller, který jde ve stopách oscarové Skryté identity. Reāie: James Gray Hrají: Joaquin Phoenix, Eva Mendes, Mark Wahlberg ad. Palace Pictures Sobota 28. pondìlí 30. èervna ÈR, komedie, 95 doporuèená pøístupnost: od 12 let FRANTIŠEK JE DÌVKAØ vstupné 75,- Kè František Soukenický, povoláním psychiatr, si vādycky vybíral āeny, které za to stály. Pøesnìji øeèeno ony si vybíraly jeho. Všechny je miloval, ale nìkteré se mezi sebou bohuāel kryly. Není tedy divu, āe jednoho dne pøišel o lékaøský diplom, støechu nad hlavou a vlastní āenu. Reāie: Jan Prušinovský Hrají: Josef Polášek, Ela Lehotská, Martin Pechlát, Hrají: Zdena Hadrbolcová, Petra Nesvaèinová ad. Bioscop KINO U MRAVENÈÍ SKÁLY Tel.: Ètvrtek 5. pátek 6. èervna Francie/Švýcarsko, horor, titulky, 108 HRANICE SMRTI Parta zlodìjù prchá s ukradenými penìzi pøes hranice. Narazí ale na gang neonacistù, který je pronásleduje. Zaèíná boj o holý āivot! Reāie: Xavier Gens Hrají: Karina Testa, Aurélien Viik, Hrají: Patrick Ligardes, Robert Hoffmann ad. Ètvrtek 12. èervna USA, sci-fi/horor, titulky, 101 JÁ, LEGENDA Poslední èlovìk na Zemi není sám Reāie: Francis Lawrence Hrají: Will Smith, Alice Braga, Thomas J. Pilutik, Hrají: Paradox Pollack, Charlie Tahan ad. Ètvrtek 19. èervna Velká Británie, akèní/drama/sci-fi/thriller, dabing, 100 SOUDNÝ DEN Za 25 let je virus jménem Sekáè úplnì zapomenut. Jenāe teï zaèal v Londýnì znovu vylézat na povrch Reāie: Neil Marshall Hrají: Rhona Mitra, Malcolm McDowell, Hrají: Bob Hoskins, Rick Warden ad. od hod. doporuèená pøístupnost: od 18 let Bioscop od hod. doporuèená pøístupnost: od 12 let Warner Bros od hod. doporuèená pøístupnost: všem HCE + 35 mm Ètvrtek 26. pátek 27. èervna od hod. ÈR, komedie, 95 doporuèená pøístupnost: od 12 let FRANTIŠEK JE DÌVKAØ vstupné 75,- Kè František Soukenický, povoláním psychiatr, si vādycky vybíral āeny, které za to stály. Pøesnìji øeèeno ony si vybíraly jeho. Všechny je miloval, ale nìkteré se mezi sebou bohuāel kryly. Není tedy divu, āe jednoho dne pøišel o lékaøský diplom, støechu nad hlavou a vlastní āenu. Reāie: Jan Prušinovský Hrají: Josef Polášek, Ela Lehotská, Martin Pechlát, Hrají: Zdena Hadrbolcová, Petra Nesvaèinová ad. Bioscop Zmìna programu vyhrazena. Na èervenec 2008 pøipravujeme: Sobota 12. èervence fest No.5 Pátý roèník punkového, hardcorového, ska a rockabilly festivalu se skupinami Plexis, StreetMachine, Slapdash, Pink sox, Qýchodu, Prague ska conspiracy, Liberty jail a Jana Kratochvílová se skupinou Illuminatica Pondìlí 21. èervence SPIRIT OF AFRICA Vystoupení africké skupiny IYASA

7 ČERVEN 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA AKCE V ÈERNU 2008 Do 9. èervna si mùāete ještì ve vstupní hale knihovny prohlédnout výstavu Zapomenutý malíø Josef Bosáèek pøítel Mikoláše Alše, podle jehoā návrhù realizoval sgrafita a fresky, také ve Strakonicích. od mùāete navštívit výstavu soutìāních prací jednotlivých ZŠ na téma prezentace a propagace mìsta z hlediska cestovního ruchu pod názvem Znáš své mìsto? Výstavu si mùāete prohlédnout do 23. èervna 2008, ŠK, vstupní hala. Zelený veèer beseda s Ing. Miroslavou Jopkovou ze sdruāení Arnika: Proè si nehrát s PVC? Èajovna Inspirace v hotelu Bavor, 18 hod. Vzpomínkový veèer ke 100. výroèí narození spisovatele Ladislava Stehlíka. Hostem veèera bude spisovatelova dcera PhDr. B. Stehlíková, ŠK, spoleèenská místnost, 17 hod. Kateøina Jankovcová, instruktorka ÈÈK: Kurz první pomoci 3. lekce: Banální pøípady nemusí být banální aneb Jak pomoci svým dìtem pøi úrazech, ŠK, spoleèenská místnost, 18 hod Arletiny barevné sny výstava fotografií Kamily Berndorfové s básnickými texty Luboše Vinše. Otevøení výstavy bude doprovázeno autorským ètením. Výstava potrvá do , ŠK, vstupní hala, 18 hod. Šmidingerova knihovna se pøipojila k celostátní kampani Brýle pro Afriku. Jedná se o sbírku pouāitých a nepotøebných brýlí pro Støedoafrickou republiku. Brýle pøijímáme v pùjèovnì ŠK. Sbírka trvá do Více informací Poboèka ŠK v Husovì ulici èp. 380 poøádá v letních mìsících burzu nápadù na cestování, zábavu ve volném èase a vytváøení drobných dárkù (napø. z drátkù, bavlnek, korálkù, papíru apod., coā se všechno mùāete v poboèce nauèit). S námìty a dotazy mùāete pøicházet do pùjèovny pro dìti a dospìlé v Husovì ulici èp. 380 (PO a ÈT 13 18, ST 8 12) nebo psát mailem na adresu ŠK a ÈSOP zvou dospìlé i dìti: k úèasti na akci Pamì strakonických stromù. Více informací je uveøejnìno v kvìtnovém Zpravodaji 2008 na stranì 7. v sobotu na celodenní výlet za zajímavostmi Malenic spojený s ukázkou nenásilné metody výcviku kobylky Ketynky. Sraz je v 9.10 na strakonickém nádraāí, vlak jede v Výlet vede stejnì jako pøed rokem studentka Tereza Tøeštíková. Vlak zpìt jede napø. ve 14.17, v nebo v sobotu na pøírodovìdný výlet s panem Františkem Langmajerem. Sraz je v 7.55 pøed strakonickým nádraāím. V 8.04 jede vlak do Zbytin (s pøesedáním v Èíèenicích). Pùjde se kolem blaāejovického mlýna do míst, kde stávala ves Cudrovice, pak po modré turistické znaèce ke zøíceninì hradu Hus a dále do Hlásné Lhoty buï divokým údolím øeky Blanice nebo po pohodlnìjší cestì kolem Køiš anovického rybníka. Z Hlásné Lhoty se pùjde na rozcestí u Køiš anovic na autobus, který jede v Maximální délka trasy je 18 km, po dohodì je moāno ji zkrátit na 9 km. k pravidelným páteèním schùzkám urèeným pro mladší školní dìti, pøípadnì i pøedškoláèky s rodièi nebo prarodièi. Konají se vìtšinou od 16 do 17 hod. na rùzných místech, pokud moāno venku, a jsou zamìøeny na tvoøivé èinnosti a na poznávání pøírody v duchu zásady škola hrou. V èervnu se chystáme na Podskalí a na Kuøidlo podívat se na chránìné okrotice a invazní netýkavky, zahrajeme si zase rùzné hry a rozlouèíme se pøed prázdninami návštìvou psího útulku. Další schùzky budou zase od záøí. Zúèastòovat se mohou i jiní zájemci, napøíklad maminky s koèárky nebo senioøi. Bliāší informace v ŠK v Husovì ul. èp. 380, na plakátech a na prùbìānì budou podle poèasí poøádány kratší pøírodovìdné procházky. Informace získáte prostøednictvím knihovny a na Ve dnech kvìtna 2008 se konalo v Oldøichovì v Hájích na Liberecku v krásné pøírodì Jizerských hor národní kolo Ekologické olympiády. Jihoèeský kraj reprezentovalo druāstvo našeho gymnázia (druāstvo, které se stalo vítìzem krajského kola v Blatnici v dubnu letošního roku) ve sloāení Hana Harantová, Miroslav Homola a Veronika Kadlecová, která nahradila Luïka Míku. Ve velké konkurenci nejlepších týmù z celé republiky zde obsadili krásné 4. místo. Za ÈSOP Strakonice Zdena Skalická Kudy chodil Karel Klostermann Projekt pøipravený k pøipomenutí 160. výroèí narození významného spisovatele. Výstava obohatí celkový rámec oslav jubilejního roku v Jihoèeském kraji. Motto výstavy: Šumava, láska má Vlastními slovy provede Karel Klostermann návštìvníky výstavy Šumavou svých románù pøeváānì druhé poloviny 19. století. Vernisáā výstavy Kudy chodil Karel Klostermann.. Foto: Archiv MSP Atmosféru doby napomáhá vytvoøit nìkolik artefaktù, pøipomínajících āivot tehdejších Šumavanù a pøedevším nádherné ilustrace Klostermannových souèasníkù napø. Františka Vrobela, Karla a Adolfa Liebshera, Vìnceslava Èerného, Marie Voøechové a dalších. Spojení s regionem pøipomenou originály Klostermannových dopisù i vìnování a èetné fotografie z jeho pobytù v nedaleké Štìkni. Originální zábìry na videofilmu ukáāou i poslední rozlouèení se spisovatelem na štìkeòském zámku. Výstava rovnìā nabízí témìø kompletní ukázku rozsáhlého Klostermannova díla. Jana Šilhanová, autorka výstavy I. èást výstavy výstavní síò v muzeu ( ) pøedstavení osobnosti a díla, výbìr nejzdaøilejších ilustrací, Karel Klosterman a štìkeòský zámek, Klostermannova Šumava oèima výtvarných umìlcù výbìr autorù pøedevším z pøelomu 19. a 20. století. II. èást výstavy Zámecká galerie ( ) Klostermannova Šumava ve fotografii Františka Zemena a Ivana Jany ukazuje místa, o kterých Klostermann psal, tak jak je návštìvníci Šumavy mohou nalézt nyní. Pro základní školy nabízíme speciální prohlídku s výkladem rezervace po u Muzeum støedního Pootaví ve Strakonicích VÝSTAVY: Výstavní sínì hradu: Marcela Vichrová (25. èervna 31. srpna) obrazy, grafika Vernisáā v úterý 24. èervna v hod. Umìní Makondù (Afrika) døevoøezbáøské plastiky Do 22. èervna 2008 pokraèuje výstava obrazù, ilustrací a grafiky Karla Franty Do 31. srpna 2008 pokraèuje výstava Kudy chodil Karel Klostermann Do 31. srpna 2008 prodlouāená výstava z roku 2007 Obrázky z historie a rekonstrukce strakonického hradu Zámecká galerie Tinga, Tinga (17. èervna 13. èervence) tradièní africké umìní obrazy Do 15. èervna 2008 pokraèuje výstava Klostermannova Šumava fotografie Františka Zemena a Ivana Jany Stálá prodejní výstava kmenových autorù galerie (kvìten øíjen) KULTURNÍ AKCE: Mladí umìlci Strakonicka se pøedstavují (úterý 3. èervna od hod.) V kapitulní síni vystoupí: Ivan Vokáè (violoncello) Noèní prohlídka aneb Obrazy z dìjin strakonického hradu (pátek 13. èervna od 20.00, a 22.30) Historie strakonického hradu a mìsta v hraných scénkách v podání: MSP, DS Èelakovský, SHŠ Markýz a SHŠ Vendetta. Strašidla na hradì (26. èervna) hry a soutìāe pro dìti ZŠ Putování za dráèkem Podskaláèkem (28. èervna) zábavné odpoledne na Podskalí (ve spolupráci s Mìš anským pivovarem Strakonice) Zmìna programu vyhrazena! Muzeum a výstavy jsou otevøeny: dennì mimo pondìlí 9 16 hod. Zámecká galerie otevøena: Út Pá 9 16, So 9 13, Ne hod. Areál vodního mlýna v Hoslovicích otevøen: Út Pá 13 16, So, Ne hod. Kontaktní adresa: Muzeum støedního Pootaví Strakonice, Zámek 1, Strakonice, tel.: , fax: ,

8 STRANA 8 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE ČERVEN 2008 STARZ STRAKONICE ÈERVEN 2008 Letní areál bude v èervnu v provozu dennì od do hodin (pokud bude pøíznivé poèasí jinak bude provoz pro veøejnost v krytém bazénu dle rozpisu), veèerní plavání v krytém bazénu pak od hod. Info, kde se plave, je na tel. èíslech: , Dne byl slavnostnì zahájen provoz in-line dráhy, která je pro veøejnost zdarma. Provozní doba: Po Pá hod., So Ne po individuální dohodì s vedoucím provozu Ing. Miroslavem Štefkou, tel.: Martin Walter, vedoucí plaveckého stadionu PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU V ÈERVNU 2008 Krytý bazén: PO (kondièní plavání) x x ÚT ST * (kondièní plavání) ( o x, x) ÈT (lichý týden) (sudý týden) PÁ ( x) (kondièní plavání) SO NE Vysvìtlivky: x polovina bazénu, o plavání pro tìhotné, Vysvìtlivky: * plavání pro dùchodce Aktuální program v páteèním Strakonickém deníku, Kurýru, na infolince , na webu: SAUNA Mimo provoz PLAVECKÝ STADION So 7. èervna Plavecké závody Zlatý fez, omezení provozu pro veøejnost So 21. èervna Zavøeno (sportovní den FEZKO, a. s.) VÝJIMKY: SOUSTØEDÌNÍ SPORTOVNÍCH ODDÍLÙ èervna USK Praha plavci èervna ÈSPS junioøi plavci èervna TJ Lokomotiva Beroun plavci 14. èervna I. liga āen vodní pólo, finále CENÍK LETNÍHO AREÁLU V ÈERVNU dìti do 3 let (vèetnì) zdarma dìti od 4 do 15 let (vèetnì) 50,- Kè osoby starší 15 let 60,- Kè osoby s prùkazem ZTP 30,- Kè osoby s prùkazem ZTP/P zdarma rodina 2 dospìlí + 1dítì (do 15 let) platí 2 dospìlí rodina 2 dospìlí + 2 dìti (do 15 let) platí 2 dospìlí + 1 dítì rodina 2 dospìlí + 3 dìti (do 15 let) platí 2 dospìlí + 2 dìti Rodinné vstupné platí v pøípadì, āe rodièe nevyuāívají nìkterou z dalších slev (permanentní vstupenka, bodová vstupenka, legitimace pro volný vstup)! STARZ Strakonice, Na Køemelce 512, Strakonice web: Zmìny programù vyhrazeny!

9 ČERVEN 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 9 CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉÈE MUDr. Chvalové trvalá úprava váhy, vhodné i pro vyšší nadváhu úprava stravovacích návykù cílená výāiva pro sportovce prevence civilizaèních chorob bez pouāití lékù instruktáāní poradenství péèe o ple a líèení Konzultace Centrum MUDr. Chvalové, tel.: Strakonice, Palackého námìstí 91 Tel.: , mob.: èlen asociace realitních kanceláøí ÈR PRODEJ, PRONÁJEM VŠECH NEMOVITOSTÍ Pro velký zájem klientù hledáme byty k prodeji a k pronájmu Vyøizujeme výhodné hypoteèní úvìry STAVEBNÍ SPOØENÍ Pøijïte si pro dárek ke stavebnímu spoøení * MOBILNÍ TELEFON Stavební spoøení se státním pøíspìvkem je nejvýhodnìjší finanèní produkt na trhu. Máte jiā zaloāeno stavební spoøení nevadí pøijïte!!! Nemáte ještì stavební spoøení pøijïte urèitì!!!! Pokud Vás zajímají další informace, neváhejte pøijít èi zavolat. Kanceláø: Budova ÈSAD autobusové nádraāí Strakonice, kanceláø è. 802 (v pøízemí vedle informací), tel.: , , * CÈ Kè Chcete výhodnìji udrāovat své auto? VÝFUKY NYNÍ U NÁS SE SLEVOU AŽ 40 % Autek autodíly tel.: POVINNÉ RUÈENÍ Osobní automobily do 1000 cm *,- Kè 1000 cm 3 do 1250 cm *,- Kè 1250 cm 3 do 1350 cm *,- Kè 1350 cm 3 do 1650 cm *,- Kè 1650 cm 3 do 1850 cm **,- Kè 1850 cm 3 do 2500 cm **,- Kè nad 2500 cm *,- Kè * produkt Sporopov se 40% bonusem a 10% extrabonusem, zohledňuje region, stáří vozidla a věk pojistníka ** bonus 40%, zohledňuje stáří vozidla, věk pojistníka, výkon motoru do 50 kw Kanceláře: Budova ČSAD autobusové nádraží Strakonice, kancelář č. 802 (přízemí vpravo vedle informací), tel.: , , Bezděkovská 30, Obchodní dům LabuŅ (bývalá prodejna Bytservisu), tel.: , , ,

10 STRANA 10 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE ČERVEN 2008 Drobné zoologické zajímavosti Strakonic a okolí (3) O āivotì na høbitovì Úèastníci akcí Šmidingerovy knihovny a ZO ÈSOP Strakonice se èasto stávají návštìvníky zajímavých míst. K nim patøil uā vícekrát i strakonický høbitov u sv. Václava, kde jsme mohli naslouchat výkladùm o historii od pana Jiøího Kupky nebo pana Karla Skalického. Høbitov jako takový je však kromì místa posledního odpoèinku nás lidí i místem pro āivot rozlièných āivoèichù a rostlin. Pokud procházíme jeho starou èástí a zaposloucháme se do zvukù, které se nám ozývají nad hlavami v korunách vzrostlých stromù, jistì rozpoznáme zpìv všudypøítomné sýkory koòadry (Parus major) nebo její pøíbuzné sýkory modøinky (Parus caeruleus). Na jaøe nás vítá svým pronikavým hlasem brhlík lesní (Sitta europaea). Na vrcholcích jehliènatých stromù vìtšinou prozpìvuje zvonek zelený (Carduelis chloris). Bøízy v novìjší èásti høbitova bývají navštìvovány mlynaøíky dlouhoocasými (Aegithalos caudatus). Sakrální stavby osídlil rehek domácí (Phoenicurus ochruros) projevující se svým vrzavým zpìvem na rozích budov nebo na vyvýšených místech. Keøové patro skrývá èasto budníèka menšího (Phylloscopus collybita) nebo na vrchních vìtvièkách prozpìvujícího strnada obecného (Emberiza citrinella). Vrcholky stromù osidluje droz zpìvný (Turdus philomelos) a mezi náhrobky se èasto potkáme s kosem èerným (Turdus merula). Na jeho hnízdo mùāeme èasto narazit ve vidlici niāšího stromu nebo keøe. Pokud budeme poslouchat pøes zeï, uslyšíme v jarních dnech èasto pìnici èernohlavou (Sylvia atricapilla) s jejím pronikavým zpìvem, a budeme-li mít štìstí, i pìnici slavíkovou (Sylvia borin). V prvních kvìtnových dnech v ranních nebo podveèerních hodinách se zde hlasitì projevuje jiā nìkolikátým rokem slavík obecný (Luscinia megarhynchos), jehoā tlukot je slyšet od køovin u nádraāí aā k staré bránì høbitova. Nad pøípadným pøemnoāením ptactva bdí poštolka obecná (Falco tinnunculus). Høbitov však není osídlen jen ptáky. V zimì zde mùāeme potkat tøeba i zajíce polního (Lepus europaeus). Jaro a léto je pøíleāitostí pro drobnìjší āivoèichy, jako jsou napøíklad mìkkýši. Snad jen namátkou mùāeme jmenovat hojného hlemýādì zahradního (Helix pomatia), páskovku keøovou (Cepaea hortensis), srstnatku chlupatou (Trichia hispida) āijící v listnatém odpadu, plamatku lesní (Arianta arbustorum) osidlující zejména starou èást høbitova a vázanou na dostatek døevitého a listového materiálu. Na soklech náhrobkù se potom objevuje vøetenatka obecná (Alinda biplicata) a s vápencovým štìrkem sem byla zavleèena suchomilka obecná (Xerolenta obvia). Z bezulitnatých mìkkýšù se zde mùāeme setkat se slimáèkem sí kovaným (Deroceras retikulatum), plzákem hnìdým (Arion subfuscus), a ani høbitov nebyl ušetøen výskytu invazního plzáka španìlského (Arion lusitanicus). Opustíme-li sliznaté tvory a vìnujeme pozornost tøeba motýlùm, postøehneme v letních mìsících prùlet otakárka fenyklového (Papilio machaon), baboèky osikové (Nymphalis antiopa) nebo tøeba zástupce lišajovitých motýlù dlouhozobky svízelové (Macroglossum stellatarum) povaāované mnohdy lidmi za kolibøíka. Tento motýl rád saje nektar z našich kvìtin, kterých je v letních mìsících na hrobech dost a pro motýly v pestré rozmanitosti. Za høbitovní zdí jsem se jiā nìkolikrát setkal s dalším zástupcem lišajù, a to lišajem vrbkovým (Deilephila elpenor). Pøi našem putování nelze opomenout ani pøítomnost ještìrky obecné (Lacerta agilis) redukující poèet drobných bezobratlých. Na strakonickém høbitovì āije mnoho tvorù, nedotkli jsme se velké vìtšiny z nich. Jejich osud je vázán na prostøedí, které tvoøí specifický biotop. U høbitovù tomu èasto tak bývalo na jedné stranì místo posledního odpoèinku pro lidi a na druhé tøeba štìpnice pro ovocné stromy a v nìkterých krajích i uāitková zahrada kdesi v koutku. Èasto byly høbitovy svìdky prvních importù thují (které se u nás poprvé objevily v 19. století), cypøiškù nebo jiných exotických stromù. A tak patøí také do historie tohoto místa. Jsou èasto starší neā náhrobky pod nimi nebo mohou být dìdictvím po našich pøedcích, na které jsme zapomnìli. Høbitovy nìkdy obnášely i rùznì tvarované døeviny, ale ne tvarované tak, āe by to bylo na hranici jejich pøeāití nebo zkrácení produkèního vìku. Poslední dobou takovéto necitlivé zásahy vidíme èasto. Stejnì tak se stává, āe tam, kde byly døíve stromy, dnes bují jen rumištní rostlinstvo. Ke høbitovu èasto vedly aleje, které jednak zvýrazòovaly jejich jedineèné postavení v krajinì, jednak slouāily jako místo k posezení a pøemýšlení o posledních vìcech èlovìka. Staly se souèástí krajiny, jako tøeba v Radomyšli, Štìkni, Volyni nebo na Svaté Annì. Malebnost høbitovù vídaná na starých obrázcích a fotografiích a mnohdy zachovaná v naší krajinì mùāe èasto tratit jenom tím, āe nìco zaèneme, zasadíme, a pøitom nevíme, co chceme jestli stinný prostor oāivený zpìvem ptactva, nebo plochu, která se snadno uklízí. Vilém Hrdlièka TJ FEZKO Strakonice nabízí PRONÁJEM TENISOVÉHO KURTU v areálu Sádky (nalevo u hradu smìrem na letištì). Cena: 70,- Kè/hod., kontaktní telefon: Moānost zapùjèení raket a míèkù. Námìty obèanù vzešlé z Fóra Zdravého mìsta Komunitní plán potøeby obèanù mìsta, které si samotní obèané stanovili na Fóru Zdravého mìsta Strakonice, konaném v listopadu loòského roku, je v souèasné dobì projednáván v jednotlivých komisích Rady mìsta Strakonice a zároveò bude ve finální podobì pøedloāen na nejbliāším jednání Zastupitelstva mìsta Strakonice. V souèasné dobì se øada námìtù obèanù øeší, a uā formou jednání èi pøímo tvorbou projektù. V pøíštím èísle Zpravodaje vám pøineseme úplné znìní komunitního plánu vèetnì zpùsobu øešení dílèích námìtù. Za všechny vaše námìty pøedstavujeme v tomto èísle Zpravodaje následující: a) zprovoznìní hradního sklípku s moāností obèerstvení V záøí letošního roku se zaène se stavebními úpravami hradního sklípku s tím, āe jeho pøedpokládané otevøení se uskuteèní v turistické sezonì b) poāadavek aktivního programu pro seniory, akce pro vzdìlávání seniorù, univerzita tøetího vìku O moānosti realizování tohoto námìtu mìsto bude se zájemci dále jednat, pøedpokládá se, āe bude moāné na tyto aktivity èerpat prostøedky z pøipravovaného grantového systému Zdravého mìsta Strakonice. c) pøemístìní dud z kruhového objezdu u Lidlu na jiné vhodnìjší místo Nepøedpokládá se pøemístìní monumentu dud, protoāe v místì plní významnou funkci propagace tradic mìsta. Na tomto závìru se shodla kulturní komise rady mìsta, která souèasnì doporuèila úpravu dud na stávajícím místì tak, aby došlo k jejich zviditelnìní. d) poāadavek na zøízení jeslí (popø. jeslové tøídy) Aby pøed dalším jednáním a pøípadným investováním byl zjištìn skuteèný zájem obèanù o tuto sluābu, bude provádìno dotazníkové šetøení u rodièù, kteøí mají dìti narozené v letech , tedy potencionálních vyuāivatelù jeslové tøídy. Zároveò bychom vás, milí rodièové, kterých se to týká, rádi poprosili o spolupráci. Vaše odpovìdi budou pro nás velmi významné. Dìkujeme. e) lávka na Zadním Podskalí O tomto námìtu bylo informováno v minulém èísle tohoto Zpravodaje. Rádi bychom vás chtìli pozvali na podzimní Fórum Zdravého mìsta Strakonice, které se bude konat ve ètvrtek 30. øíjna 2008 od hodin v Domì kultury ve Strakonicích. O námìtech a pøipomínkách, které by mìly pøispìt ke zlepšení kvality vašeho āivota ve mìstì, budou opìt veøejnì diskutováno a budou zapracovány do komunitního plánu. Za tým zdravého mìsta Mgr. Jaroslava Mrùzková CVIÈENÍ PILATES ve Strakonicích Pro zlepšení kondice, pro správné drāení tìla Pro odstranìní bolestí zad a tìla, pro uvolnìní šíje Vhodné cvièení po porodu Kombinace posilovacích a protahovacích cvikù Informace o cvièení a termínech: pí Halamová: KÈT Rakovník a KÈT Fezko Strakonice si vás dovolují pozvat ve dnech èervna 2008 na 14. roèník pochodu IVV a 10. roèník mezinárodního pochodu IVV STRAKONICKÁ 100 a PO STOPÁCH ŠVANDY DUDÁKA Start a cíl: Strakonice pátek: v místì ubytování Trasy: Strakonice sobota a nedìle: hradní nádvoøí pátek km start hod. 100 km start hod. sobota km start hod km cyklo start stejný jako pìší nedìle , 10 km start hod km cyklo start stejný jako pìší Cíl: pátek do 22.00, sobota do 18.00, nedìle do hod. Ubytování: tìlocvièna ZŠ u nemocnice v ul. Radomyšlská 35 Kè/noc Startovné: 15 Kè/den, 25 Kè/2 dny, 35 Kè/3 dny pro èleny KÈT sleva 5,- Kè, mládeā do 15 let zdarma Odmìna: diplom, razítka IVV Stravovaní: z vlastních zásob, na kontrolách moāno zakoupit pití Mapy: KÈT è. 68 Pootaví: Strakonicko a Sušicko KÈT è. 71 Písecko, cyklomapa Strakonicko (edice Geobáze) Ostatní: pøi pochodu lze plnit podmínky OTO Strakonicko, TTO Volyòka, TTO Blanice pøímìstský okruh IVV S DUDÁ- KEM ZA NEKTAREM nový pøímìstský okruh IVV PO STOPÁCH ŠVANDY DUDÁKA pochod je zaøazen do Dvoustovky turistických akcí Informace: Zdenìk Nìmec, Trāní 1151, Strakonice, tel.: ,

11 ČERVEN 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 11 Plán akcí na èerven èervna Závìreèný koncert vystoupení hudebních a taneèních krouākù DDM (sál DDM Na Ohradì, od 16,00 hod.) 11. èervna Závìreèný koncert vystoupení hudebních a taneèních krouākù DDM (od 16,00 hod. v DDM Vodòany) 12. èervna Pojïte, dìti, budeme si hrát! akce pro MŠ (DDM Na Ohradì, 9 11 hod.) 12. èervna Vernisáā výstavy prací dìtí z výtvarného krouāku DDM ve Volyni (od 14,00 hod. v Muzeu ve Volyni) Ozdravný táborový pobyt pro dìti v Chorvatsku èervna èervna Výlet do Brna pro dìti se zájmem o pøírodu (prohlídka ZOO, exkurze do zpracovny odpadu, program v lanovém centru, hry a soutìāe v pøírodì); bliāší info na plakátech 17. èervna Pojïte, dìti, budeme si hrát! akce pro MŠ (dopravní høištì u ZŠ Podìbradova, 9 11 hod.) 24. èervna Hurá, na prázdniny! zábavné odpoledne pro dìti s rodièi; prohlídka zvíøátek, hry a soutìāe (od 15,00 hod. v CEV Podskalí) 26. èervna Závìreèné posezení pracovníkù a pøátel DDM Zájmové krouāky DDM Strakonice konèí k Nabídka krouākù na pøíští školní rok bude k dispozici bìhem srpna na všech pracovištích DDM. Sledujte naše webové stránky: Strakonice tel.: , Vodòany tel.: Základní umìlecká škola Strakonice Kochana z Prachové 263 Tel./fax: Pøijímací, postupové a závìreèné zkoušky āákù. Prùzkum èervna hudebnosti. 5. èervna 2. absolventský koncert v zámeckém sálku od 18 hod èervna Úèast výtvarného oboru na krajské soutìāi ZUŠ v Jindøichovì Hradci (Výstava vítìzných prací Jihoèeského kraje). 7. èervna Vystoupení dudácké muziky a trubaèù na setkání Bavor Babor v hotelu Amber. 10. èervna Ukonèení výstavy výtvarného oboru v Euroškole Úèast na akci Strakonický dudáèek. èervna 12. èervna 3. absolventský koncert v zámeckém sálku od 18 hod èervna Odjezd ocenìných āákù výtvarného oboru do Roudnice nad Labem na pøevzetí cen z celostátního kola soutìāe Evropa ve škole. 14. èervna Zájezd na koncert vítìzù mezinárodní soutìāe Concertino Praga do praāského Rudolfina. 17. èervna Tøídní pøehrávka tøídy uèitele P. Reitmaiera od 16 hod. 19. èervna Tøídní pøehrávka akordeonové tøídy uèitelky Páté. 21. èervna Vystoupení L Bandu na Pootavských slavnostech v Katovicích. 27. èervna Hostování L Bandu na noèním koncertì ZUŠ ve Vimperku. Kdy a kde se koná výbìr pro školní rok ? Bliāší informace jsou uveøejnìny v kvìtnovém Zpravodaji na stranì 15. Dìtský pìvecký sbor FERE ANGELI ZUŠ Strakonice, úèastník Celostátního kola pøehlídky školních dìtských pìveckých sborù 2008, ocenìný zlatým pásmem na soutìāi pìveckých sborù Zahrada písní 2008, poøádá NÁBOR NOVÝCH ÈLENÙ SOUBORU Co u nás najdete? Perspektivní zájmovou èinnost na atraktivní hudební úrovni Smysluplné, kvalitní a tvoøivé uplatnìní v souboru správných klukù a dìvèat Vedení souboru hudebními a pìveckými profesionály Dlouhodobé zlepšování se ve sborovém zpìvu Pøehlídky, festivaly, soutìāe, slavnosti, vystoupení, akademie, koncerty, soustøedìní Moānost uèit se a zpívat písnì z celého svìta vèetnì populárních melodií z filmù (napø. Shrek) Nábor je zamìøen na dìti z tøíd do pøípravného sboru a starších dìtí do koncertního sboru. 1. kolo náboru se koná 6. èervna 2008 v 16,00 hod., sál ZUŠ, zámek (areál strakonického hradu) Náhradní 2. kolo se koná 13. èervna 2008 v 16,00 hod., sál ZUŠ, zámek (areál strakonického hradu) Dle domluvy je moāný i individuální termín Kontaktní osobou pro nábor do sboru je sbormistrynì Fere Angeli paní Mgr. Marcela Miková, KLUB MANA Ul. Zvolenská 918, Strakonice pavilon s východem na ul. Prof. A. B. Svojsíka vás zve v èervnu na: NEDÌLNÍ BOHOSLUBY od 9.00 hod. na téma OBJEV VLASTNÍ STYL Uā jsem prostì takový! Svìtlé stíny BIBLICKÉ VEÈERY kaādou støedu od hod. TANÈÍME PRO RADOST I PRO ZDRAVÍ Pro všechny vìkové i váhové kategorie, scénický výrazový tanec, arabské, izraelské tance, prvky indických, romských, irských i latinsko-amerických tancù. Kaādé úterý od hod. (do èerven) a sobota odpoledne, bliāší informace na mobilu: ZÁBAVNÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO HOLKY A KLUKY 6. èervna 2008 Setkávání pro holky a kluky ve vìku 9 aā 15 let, v pátek od do hodin v tìlocviènì Základní školy F. L. Èelakovského v Chelèického ulici (vchod do tìlocvièny ze dvora), zdarma. Více informací o našich aktivitách najdete na Mateøské centrum Beruška Bezdìkovská èp. 216, Strakonice, naproti poliklinice PROGRAM NA ÈERVEN Otevøeno je od pondìlí do pátku od 9.00 do hod. Pravidelný program Po 9.30 Hajánci pro dìti do 12 mìsícù Út 9.30 Hudebnì pohybové hrátky (sudý týden hudební a lichý týden pohybový) pro dìti od 2 let Klub dvojèátek kaādé první úterý v mìsíci vyhrazeno POUZE pro dvojèata a víceèata (do hod.) St 9.30 Pohádkové støedy pro dìti od 2 let Barvínek výtvarka pro dìti od 3,5 let Biblické pøíbìhy pro pøedškolní dìti a pískání na zobcové flétny, do 18 hod. (pùl hod. pøíbìhy a zbylé pùl hod. flétna) Èt 9.30 Hrátky s batolátky pro dìti od 1 roku Tanyny tancování pro dìti a rodièe Pá 9.30 Výtvarný program pro dìti od 2 let Mimo pravidelný program: Úterý 3. èervna Dvojèátka od do hod. Odpoledne plné her na zahradì pískovištì, klouzaèky, házení míèkem na terè. (V pøípadì špatného poèasí program v hernì). Støeda 18. èervna pátek 20. èervna Dobroèinný bazar pro Berušku Støeda 25. èervna Vítání prázdnin s Beruškou od hod. Odpoledne plné her a soutìāí, výtvarná soutìā a vše zakonèíme ohníèkem. pøedsedkynì MC Jitka Vápeníková koordinátorka MC Monika Zíková

12 STRANA 12 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE ČERVEN 2008 Støípky ze āeleznièní historie V letošním roce si pøipomínáme 140 let od pøíjezdu prvního vlaku do Strakonic. Na stránkách Zpravodaje vám pøibliāujeme zajímavosti z této bohaté historie. V minulém vydání jsme pøedstavili sanitní vlaky maltézských rytíøù, dnes bychom vás rádi seznámili se strakonickou výtopnou a jejími lokomotivami. O poèátcích provozu na Dráze císaøe Františka Josefa jsme se jiā v našem malém seriálu zmiòovali, nutno však dodat, āe pro provoz na trati Plzeò Èeské Budìjovice bylo zpoèátku nakoupeno celkem šest lokomotiv. Tøi osobní lokomotivy øady AF I, u k.k.st.b. (Rakouské státní dráhy) oznaèené øadou 24 a pozdìji u ÈSD oznaèované jako øada 233.0, byly 8,6 metru dlouhé tøínápravové lokomotivy vyrobené firmou Sigl ve Vídeòském Novém Mìstì. První z nich nesla jméno Johann Adolf, ostatní jiā byly jen èíslovány. Parní kotel pohánìl dvì spøaāené nápravy s koly o prùmìru 157 cm, lokomotiva s výkonem 210 kw byla schopna jet rychlostí 60 km/h. Pro nákladní dopravu byly urèeny tøi lokomotivy øady BF I (k.k.st.b. 35, u ÈSD 312.3). Tyto lokomotivy od stejného výrobce byly 8 m dlouhé a tøi spøaāené nápravy se 117 cm vysokými koly jim umoāòovaly výkon 250 kw a rychlost 45 km/h. K osobním i nákladním lokomotivám se pøipojovaly stejné tøínápravové tendry pro zásobu vody a uhlí, vyrábìné stejnou lokomotivkou. Všechny lokomotivy pøijely do Èeských Budìjovic po vlastní ose pøes Bavorsko, Plzeò a Strakonice, nebo jiná tra s Vídní prozatím neexistovala. Pro moānost doplòování vody byla jiā pøi výstavbì trati v roce 1867 postavena u slepého ramene Otavy ve Strakonicích vodárna, ze které byly napájeny dva vodní jeøáby ve stanici. Samotná strakonická výtopna vdìèí za svùj vznik aā stavbì trati do Vimperka a v roce 1892 vyrùstá na východní stranì nádraāí ve Strakonicích budova depa spoleènosti Místní dráha Strakonice Jindøich Jindrák Mezi velmi významné osobnosti našeho mìsta bezesporu patøí strakonický rodák Jindøich Jindrák, sólista opery Národního divadla v Praze. Jindøich Jindrák Narodil se v hudebnì zaloāené rodinì, jeho otec byl sbormistrem pìveckého spolku Zvon a matka amatérskou zpìvaèkou a divadelní ochotnicí. Jiā toto rodinné prostøedí ovlivnilo Jindrùv zájem o hudbu a herectví. Bìhem studia na gymnáziu se Jindøich Jindrák stal èlenem Zvonu a úèast na rùzných školních akademiích byla vlastnì zaèátkem jeho sólistické dráhy. Pro mnohé vrstevníky zùstalo nezapomenutelným jeho podání písnì Mississippi. Zaèal také s pøáteli dávat dohromady orchestr, ve kterém se ujal hry na trubku, protoāe mìl od skautù zkušenost s troubením na polnici. Postupnì zvládal i další hudební nástroje. Jako zpìvák a taneèník pùsobil v Prácheòském souboru zaloāeném Josefem Reāným. Tam se nauèil hrát i na dudy a oba pak spolu vytvoøili nejen výborné dudácké duo, ale i nerozluènou pøátelskou dvojici. S Prácheòským souborem spolupracoval ještì i po svém odchodu do Prahy. Jindrák zaèal studovat hudební výchovu na Pedagogické fakultì Univerzity Karlovy, ale díky Vimperk s jednokolejnou remízou o dvou stáních. Spoleènost vlastnila tøi lokomotivy øady 97 k.k.st.b., u ÈSD dodnes provozuschopných lokomotiv øady Tyto krátké trojspøeāní lokomotivy se vyrábìly v letech 1878 aā 1913 v lokomotivkách ve Vídeòském Novém Mìstì, Krauss v Linci, Spoleènosti státní dráhy ve Floridsdorfu a v První Èeskomoravské továrnì v Praze Libni. Lokomotiva má uspoøádání náprav C s koly o prùmìru 930 mm, pøièemā prostøední dvojkolí je hnací. Pøi výkonu 300 koní (230 kw) a maximální rychlosti 40 km/h byla nejrozšíøenìjší lokomotivou vedlejších tratí. Pro sluābu na lokálce do Vimperka byly pøidìleny stroje èíslo 97.66/ , 97.67/ a 97.68/ , jedna z nich byla vādy pøes noc ve výtopnì ve Vimperku. Pøes den lokomotivy zajiš ovaly i posun a obsluhu kolejištì ve Strakonicích. Stav lokomotiv v roce 1900 doplnily volarské / , / a / Tyto lokomotivy zajiš ovaly na trati do Vimperka a Volar provoz smíšených vlakù do roku 1929, kdy byly z dùvodu rostoucí nákladní dopravy nahrazeny silnìjšími stroji øady 422.0, ale hlavnì Také blatenské lokomotivy øady vyuāívaly pohostinnosti topírny ve Strakonicích, která jiā v roce 1896 patøila pod výtopnu Budweis I. Aby výtopna mohla zvládat zvýšené provozní nároky spojené i s údrābou lokomotiv pro soupravu sanitního vlaku, bylo v roce 1906 pøistoupeno k pøestavbì. Vodárna u Otavy byla osazena parním èerpadlem, remíza byla rozšíøena o druhou kolej a vedle vyrostla døevìná správní budova, dílna a pøeèerpávací vodárenská vìā s nádrāí. Ve Strakonicích bylo v provozu šest vodních jeøábù na doplòování vody a pìt popelových jam. Zauhlování se provádìlo z rampy u topírny, lopatou a koši aā do konce druhé svìtové války, kdy byl nainstalován zauhlovací výtah typu Vosáhlo s vozíky. Ani Osobnosti témìø zapomenuté svému pìveckému talentu byl hned po dvou letech pøijat na AMU, kde v r absolvoval výuku u Kamily Ungrové. Na tøi roky mu byla udìlena umìlecká aspirantura. Dále pokraèoval ještì v soukromém studiu u Bronislava Chorovièe , ve svých 27 letech, byl angaāován jako sólista do opery Národního divadla, kde vytvoøil za 33 let svého pùsobení více neā 110 rolí v devadesáti operách 53 skladatelù. Svým sametovým barytonem výbornì interpretoval cizí tvorbu, byl však pøedevším umìlcem ryze èeským. Vynikajícím zpùsobem, pøesvìdèivì tlumoèil postavy Smetanovy, Dvoøákovy, Fibichovy. Velmi vøelý vztah mìl k dílu Leoše Janáèka. Jindrákùv styl zpìvu se vyznaèoval chrakteristickou civilní pøirozeností bez operního patosu. Kromì angaāmá v divadle, kde byl roce 1973 jmenován zaslouāilým èlenem Národního divadla, se Jindøich Jindrák soustavnì vìnoval koncertní a písòové èinnosti. Ve svém repertoáru mìl písnì nejménì tøiceti autorù a významnì se podílel na koncertním provedení èeské soudobé písòové tvorby nejen u nás, ale i v zahranièí. Na tomto místì nelze struènì uvést všechna vyznamenání, ceny a medaile, které získával v mnoha mezinárodních pìveckých soutìāích a na festivalech. Za dlouholetou operní a koncertní èinnost mu byl v roce 1980 udìlen èestný titul zaslouāilý umìlec. Jeho pøíjemný a výrazovì bohatý baryton se naštìstí ten se však nedoèkal ukonèení parního provozu a byl nahrazen kolejovým jeøábem Kirow. Druhá svìtová válka na tratì ÈSD zahnala rùznorodou smìsici vozidel, a tak v roce 1946 ve strakonické výtopnì mùāeme spatøit napøíklad maïarskou lokomotivu øady (u ÈSD 331.0), nìmeckou 98.8 (ÈSD 411.2) se zvoncem a vodní pumpou nebo staøièkou z roku Stav doplòují lokomotivy øad 310.0, a pozdìji silnìjší øady a V roce 1946 je postavena nová správní budova, nádrāe na naftu, pøestavìna dílna, sklad a svaøovna. Do Strakonic pøechází lokomotivní èety parní trakce z Blatné, kde nadále zùstávají jen strojvedoucí motorových vozù. V roce 1965 jsou náhradou za parní lokomotivy dodány lokotraktory øady T444.0 (známé jako Karkulky) a v roce 1971 pøicházejí do Strakonic Hektory T435.0, èímā je ve Strakonicích ukonèen parní provoz. Na nákladních vlacích se ještì vystøídají lokomotivy øad T466,0 (Pilštiky), v roce 1987 Bardotky øady T478.1 (pozdìji øada 751) nahrazené Legy øady 704, 708 a 714. Souèasný provoz nákladní dopravy zajiš ují Tranzistory øady 742, osobní dopravì vládnou od roku 1974 motorové vozy øady 810, pøezdívané jako Orchestriony nebo Kredence. Sluší se pøipomenout jména tìch, kteøí stáli ve vedení strakonické výtopny. První známé jméno je aā z roku 1937, kdy je vedoucím topírny ve Strakonicích vrchní oficiál Josef Turek. Dále je nám znám aā pan Štìrba, kterého v roce 1980 nahrazuje pan Polák, zastupovaný pány Mašátem a Bastiánem. V roce 1990 pøebírá na rok āezlo pan Michl, po nìm pan Hanzlík a posledním vedoucím strojové stanice ve Strakonicích byl od roku 1994 pan Pojsl. V souèasné dobì patøí výtopna ve Strakonicích akciové spoleènosti ÈD Cargo, zajiš ující nákladní dopravu, motorové vozy a lokomotivní èety osobních vlakù patøí pod Èeské dráhy, a. s., depo kolejových vozidel Plzeò, provozní jednotka Blatná. Stifterùv pošumavský āeleznièní spolek Vimperk Vladislav Šlégr uchoval na mnoha rozhlasových a televizních nahrávkách, na gramofonových deskách i na CD. Bohaté umìlecké zkušenosti uplatnil pøi své pedagogické èinnosti. V létech pùsobil jako profesor praāské konzervatoøe, pak jako odborný asistent hudební fakulty AMU a tam byl v roce 1982 ustanoven docentem a pozdìji profesorem. V poslední dobì, kdy kvùli nemoci nemohl zpívat, se zamìøil na pøekládání písní a na poezii. J. Jindrák, neobyèejnì skromný èlovìk s vøelým srdcem, zemøel v Ústí nad Labem. Po celý āivot miloval Jindøich Jindrák jiāní Èechy a lásku k rodným Strakonicím vyjádøil ve své dlouhé básni Kytka mého dìdeèka, kterou zakonèil výzvou: Nad splavem, vzdutým jako pøi zátopì silou, kterou je zemì zalita, mùj dìda v āirardu a s kytkou v klopì hledí, jak jeho mìsto rozkvítá Je dobøe zalito a dobøe roste! Ten, kdo je miluje, ten pochopí. To naše mìsto jako kytku noste, vetknìte si je provādy do klopy! Alena Treybalová Zpravodaj mìsta Strakonice, mìsíèník vydává mìsto Strakonice, reg. è. RR/330725/99. Šéfredaktorka: Mgr. Marcela Køiváèková. Redakèní rada: Eva Dresslerová, Mgr. Ivana Parkosová. Adresa redakce: Mìsto Strakonice, Velké námìstí 2, Strakonice I, tel.: , (Lucie Šnajdrová DiS.). Reg. è. MK ÈR E Redakèní uzávìrka je 10. den pøedchozího mìsíce. U lednového èísla døíve. Náklad Zdarma. Sazba DTP Benda Strakonice, vytiskla Tiskárna Strakonice. Redakce nezodpovídá za obsah soukromých inzercí. Cena inzerce: 15 Kè/cm 2 1/16 strany (rozmìr 9,25 cm x 3,2 cm) za cenu 525,- Kè, 1/8 strany (rozmìr 9,25 cm x 6,5 cm) za cenu 1.050,- Kè, 1/4 strany (rozmìr 9,25 cm x 13,2 cm) za cenu 2.100,- Kè, 1/2 strany (rozmìr 19 cm x 13,2 cm) za cenu 4.200,- Kè.

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Jaké byly prázdniny ve školách

Jaké byly prázdniny ve školách Jaké byly prázdniny ve školách K výmìnì oken došlo také v Mateøské škole Lidická. Nová okna dodají budovì Mateøské školy U Parku správnou tváø. Mìsíce èervenec a srpen jsou dobou školních prázdnin a dovolených,

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Šmidingerova knihovna slaví v letošním roce 165. výroèí

Šmidingerova knihovna slaví v letošním roce 165. výroèí Šmidingerova knihovna slaví v letošním roce 165. výroèí Historie Šmidingerovy knihovny, která se øadí k nejdéle pùsobícím knihovnám v Èechách, poèíná rokem 1843, kdy vlastenecký knìz páter Josef Šmidinger

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Povodně budou brzy minulostí

Povodně budou brzy minulostí Třiïte nápojové kartony str. 4 Černá kuchyně poprvé otevřena str. 10 Letošní záplavy uā øádnì potrápily Moravu, nám se zatím naštìstí dosud vyhýbají. Sledování rozbìsnìných vodních āivlù na televizní obrazovce

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 Zaèátkem roku hodnotí kaādý z nás uplynulý rok. I my jsme pro vás pøipravili pøehled nìkterých zajímavých a dùleāitých akcí, které se ve mìstì Strakonice uskuteènily v roce 2007.

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

Historie úpravny vody v Hajské

Historie úpravny vody v Hajské Historie úpravny vody v Hajské Historie úpravny vody v Hajské se datuje od roku 1929, kdy mìsto Strakonice trpìlo aā katastrofálním nedostatkem pitné vody. V této dobì byly na pøání mìstských radních provádìny

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Co nás èeká v novém roce

Co nás èeká v novém roce Chodníková novela v praxi str. 2 Revitalizace veřejného prostranství v ulici Čelakovského str. 2 Co nás èeká v novém roce Foto: Robert Malota Foto: Robert Malota Za poslední léta se Strakonice hodnì zmìnily.

Více

w w w. s t r a k o n i c e. e u Hrad má své internetové stránky str. 2 Okradený senior str. 4

w w w. s t r a k o n i c e. e u Hrad má své internetové stránky str. 2 Okradený senior str. 4 w w w. s t r a k o n i c e. e u 3 Hrad má své internetové stránky str. 2 Okradený senior str. 4 Rekonstrukce Velkého náměstí pokračuje Rekonstrukce (revitalizace) centra mìsta pokraèuje i v letošním roce.

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

První jarní setkání obèanù mìsta Strakonice spojené s projednáním architektonické studie. studie Velkého námìstí a navazujících prostor,

První jarní setkání obèanù mìsta Strakonice spojené s projednáním architektonické studie. studie Velkého námìstí a navazujících prostor, První jarní setkání obèanù mìsta Strakonice spojené s projednáním architektonické studie Velkého námìstí a navazujících prostor První jarní setkání obèanù je další aktivitou projektu Zdravého mìsta Strakonice.

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

HRAD OPĚT OŽIJE STŘEDOVĚKEM

HRAD OPĚT OŽIJE STŘEDOVĚKEM HRAD OPĚT OŽIJE STŘEDOVĚKEM Silák Zekon na strakonickém hradì. Foto: Archiv MìÚ První srpnový víkend bude strakonický hrad patøit devátému roèníku oblíbených historických slavností, jehoā poøadatelé jsou

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2006 2007 2008 2009 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 928 3 954 3 957 3 830 2006 2007 2008

Více

w w w. s t r a k o n i c e. e u Vy se ptáte, my odpovídáme ZŠ Povážská str. 3 Severní dopravní půloblouk je pro město prioritní záležitostí str.

w w w. s t r a k o n i c e. e u Vy se ptáte, my odpovídáme ZŠ Povážská str. 3 Severní dopravní půloblouk je pro město prioritní záležitostí str. w w w. s t r a k o n i c e. e u Vy se ptáte, my odpovídáme ZŠ Povážská str. 3 Severní dopravní půloblouk je pro město prioritní záležitostí str. 4 Kvalita strakonické vody je mimořádná Budeme následovat

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí Ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky Ubìhly ètyøi roky a pøed námi jsou znovu volby do zastupitelstva mìsta. Po ukonèení kaādé etapy bývá zvykem bilancovat. Ohlédneme-li se zpìt, mùāeme souhlasit s tím,

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Uèíme se pro āivot, ne pro školu. Známé úsloví, jehoā koøeny najdeme jiā ve starovìku. Všichni si však uvìdomujeme,

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Ohlédnutí za uplynulým rokem

Ohlédnutí za uplynulým rokem Rekonstrukce a modernizace ÚV Hajská str. 3 Rekonstrukce Velkého náměstí str. 3 Ohlédnutí za uplynulým rokem Pohled do minulosti, tøeba té nedávné, s sebou vādy pøináší trochu nostalgie. Naše vzpomínky

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p.

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p. n Objednatel posudku: Úèel posudku: JUDr.L.Jedlièková, notáøka v Praze soudní komisaøka povìøená Obvodním soudem pro Prahu 3 Milešovská 6 130 00 Praha 3 urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více