Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny"

Transkript

1 Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny kapitola 1 ZAMĚSTNANOST Opravenka k 1. červnu aktualizace k Str. 34 Před nadpis Zelené karty se doplňuje číslo podkapitoly kapitola 4 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Nabyla úèinnosti 1. května 2010 Nařízení EP a Rady (ES) č. 883/04 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení Nařízení EP a Rady (ES) č. 987/09, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/04 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení Změny od na základě nových koordinačních nařízení Dne vstoupila v účinnost nová koordinační nařízení EU. Podle dosavadních nařízení (č. 1408/71 a č. 574/72) se nadále postupuje u případů, které nastaly před Vyslání Doba, po kterou osoba vyslaná z jednoho státu EU do druhého státu EU zůstává v systému pojištění vysílajícího státu, se prodlužuje z 12 na 24 měsíců. K údaji o době vyslání uvedeném v publikaci je proto třeba připočítat 12 měsíců. Je-li například uvedeno, že doba vyslání činí 18 měsíců, znamená to, že měla trvat déle než 12 měsíců, a proto podle nové úpravy musí trvat déle než 24 měsíců. Namísto 18 měsíců je třeba dosadit 30 měsíců. Číslovku 12 (nebo slova 1 rok ) je třeba nahradit číslovkou 24 (popř. 2 roky). Změny str. 137 první příklad, str. 144, str. 152 první odst. třetí odrážka, str. 157, str. 158 před částí 4.5. Zaměstnanec je zaměstnán jen u jednoho zaměstnavatele, vykonává pro něho práci trvale na území více států EU. Příslušné jsou předpisy státu, v němž sídlí zaměstnavatel. Pouze v případě, že by zaměstnanec pracoval i ve státě bydliště a zde by byla i podstatná část jeho činnosti, jsou příslušné předpisy státu bydliště. Podstatná část činnosti je ve státě bydliště vykonávána, jestliže podíl její činnosti v tomto státě není nižší než 25 % z celkové činnosti. Pro hodnocení činnosti jsou stanovena kritéria: pro zaměstnance pracovní doba nebo odměna, pro OSVČ obrat, pracovní doba, počet poskytnutých služeb nebo příjem. 1

2 Změny str. 145 text posledního odstavce se nahrazuje textem: Má-li zaměstnanec bydliště ve státě EU, ve kterém pracuje, je pojištěn ve státě bydliště, pokud zde vykonává podstatnou část své činnosti. Nemá-li bydliště v žádném ze států, v nichž pracuje, je pojištěn ve státě, v němž sídlí zaměstnavatel. str. 146 v neoznačeném příkladě se v bodě 1 a v bodě 2 doplňuje věta první o text:..., pokud zde vykonává podstatnou část své činnosti. str. 156 část v první odrážce na konec věty druhé se doplňuje:..., pokud zde vykonává podstatnou část své činnosti. OSVČ příslušnost k právním předpisům Příslušnost k právním předpisům OSVČ se posuzuje podle stejných zásad jako u zaměstnanců. Změny str. 152 ve třetí odrážce v předposlední větě se část začínající anebo proto, že vykonává činnost až do konce věty vypouští. Celá část včetně nadpisu Na rozdíl od příslušnosti k pojištění zaměstnanců je OSVČ: se vypouští. Souběh zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti Změny str. 153 a 154 celá část 4.3 pod nadpisem se nahrazuje tímto textem (včetně souhrnných příkladů): V případě, že OSVČ podniká v jednom státě EU a je zároveň zaměstnaná v jiném státě EU, je příslušný stát výkonu zaměstnání. Souhrnné příklady k příslušnosti právních předpisů U zaměstnavatele je v závorce uveden stát jeho sídla, u zaměstnance stát jeho bydliště. 1. Zaměstnavatel (ČR) zaměstnává zaměstnance (Slovensko) 4 dny na Slovensku a jeden den v ČR. Příslušné jsou slovenské předpisy, podstatnou část činnosti vykonává zaměstnanec v místě bydliště. 2. Zaměstnavatel (ČR), zaměstnanec (ČR) pracuje trvale 4 dny na Slovensku a jeden den v ČR. Příslušné jsou české předpisy. 3. Zaměstnavatel (ČR), zaměstnanec (Slovensko) je zároveň OSVČ na Slovensku. Příslušné jsou české předpisy. 4. Zaměstnanec (ČR) pracuje jeden den v ČR pro zaměstnavatele (ČR) a 4 dny v Rakousku pro zaměstnavatele (Rakousko). Příslušné jsou předpisy ČR (25% podíl na celkové činnosti se zkoumá jen při zaměstnání u jednoho zaměstnavatele). 2

3 5. Zaměstnanec (ČR) pracuje pro zaměstnavatele (Slovensko) 3 dny a pro zaměstnavatele (Rakousko) také 3 dny. Příslušné jsou české předpisy (místo bydliště). 6. OSVČ (ČR) vykonává samostatnou výdělečnou činnost v ČR a na Slovensku. Příslušné jsou české předpisy, pokud v ČR vykonává podstatnou část činnosti. 7. OSVČ (ČR) vykonává samostatnou výdělečnou činnost jen v SRN a Rakousku. Příslušné jsou předpisy toho státu, v němž převážně podniká (v němž se nachází střed zájmu její činnosti). 8. OSVČ (ČR) podniká v Rakousku, je zároveň zaměstnaná v Rakousku a v SRN (pro jiného zaměstnavatele). Příslušné jsou české předpisy. 9. OSVČ (ČR) podniká v ČR. Obdržela zakázku ze Slovenska, 14 měsíců pracuje jen na Slovensku. Příslušné jsou české předpisy, jde o vyslanou OSVČ. Výjimky pro některé osoby Pro zaměstnance v mezinárodní dopravě a pendlery neplatí výjimka. Změny str. 147 až 149 příslušné dvě části včetně příkladů se vypouští. Tiskopisy Pro prokazování příslušnosti k použití právních předpisů se nadále používá formulář E 101, který bude ještě v roce 2010 nahrazen formulářem A 1. Žádost o vydání jakéhokoliv formuláře a žádost o výjimku z příslušnosti k použití právních předpisů se musí uplatnit na tiskopise, který vydala ČSSZ. Změny str. 150 a 151 Poskytování dávek nemocenského pojištění Koordinační nařízení (nová i předchozí) se vztahují i na náhradu mzdy za období prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti (náhrada se považuje za nemocenské). Členské státy EU potvrzují pojištěncům pracovní neschopnost na tiskopisech, které platí pro jejich pojištěnce (nepoužívají se tiskopisy E 115 a E 116). Pojištěnec, který obdržel příslušný tiskopis, jej sám předává zaměstnavateli nebo instituci, u níž je pojištěn (v ČR vždy zaměstnavatel). Nárok na peněžitou pomoc v mateřství uplatňuje v ČR pojištěnka na tiskopise Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při bydlišti/pobytu v zahraničí. Tiskopis lze stáhnout z K tomuto tiskopisu předloží potvrzení lékaře o předpokládaném dnu porodu. Změny str. 159 a 160 části týkající se nemocenského a peněžité pomoci v mateřství se vypouští. 3

4 str. 161 text pod nadpisem části se nahrazuje textem: Zaměstnanci (nebo OSVČ), který podléhá předpisům jiného členského státu EU než ČR, vydá v ČR lékař potvrzení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti na českém tiskopise. Pouze jej vyplní o údaj o předpokládané době trvání dočasné pracovní neschopnosti. Tento tiskopis odevzdá zaměstnanec svému zaměstnavateli nebo pojišťovně, která provádí jeho nemocenské pojištění. Dohoda se Slovenskem Tiskopisy vydané na Slovensku se uznávají v ČR stejně jako tiskopisy vydané v ČR. Posudkový lékař nepotvrzuje platnost tiskopisu potvrzení o vzniku a trvání pracovní neschopnosti, který vydal slovenský lékař. Změny str. 161 v části se vypouští zmínky o nostrifikaci a o uplatňování nároku na nemocenské u slovenské pojišťovny. Slovenský tiskopis se předává zaměstnavateli. str. 162 část Výjimka se celá vypouští. Poskytování dávek po skončení zaměstnání Zaměstnanec nebo OSVČ, který byl nemocensky pojištěn v jiném státě EU než v ČR a vrací se trvale do ČR, nemá z nemocenského pojištění v ČR nárok na dávku. Cizinci, který byl nemocensky pojištěn v ČR a vrací se po skončení zaměstnání trvale do jiného státu EU, nenáleží dávka z nemocenského pojištění z důvodu ochranné lhůty. Další změny str. 134 od uzávěrky této příručky došlo k rozšíření počtu států, s nimiž ČR uzavřela smlouvu o sociálním zabezpečení, o: Japonsko ( , č. 41/2009 Sb. m.s.), USA ( , č. 85/2008 Sb. m.s.). kapitola 5 VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Nabyla úèinnosti 1. května 2010 Nařízení EP a Rady (ES) č. 883/04 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení Nařízení EP a Rady (ES) č. 987/09, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/04 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení Evropská nařízení a zdravotní pojištění po Dne nabyla účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení včetně prováděcího nařízení č. 987/09 (dále jen Nařízení). Tato Nařízení představují základní a závazné normy, které jsou postaveny nad národní právní předpisy jednotlivých států. Nařízení č. 1408/71 a č. 574/72, podle kterých se postupovalo do , však defi- 4

5 nitivně nepozbývají platnosti, protože budou i po dočasně uplatňována ve vztahu k Norsku, Islandu, Lichtenštejnsku a Švýcarsku. 1. Vybrané základní pojmy Zaměstnání každá činnost nebo obdobná situace, která je za takovou považována pro účely právních předpisů sociálního zabezpečení členského státu, v němž taková činnost nebo obdobná situace existuje. Samostatná výdělečná činnost každá činnost nebo obdobná situace, která je za takovou považována pro účely právních předpisů sociálního zabezpečení členského státu, v němž taková činnost nebo obdobná situace existuje. Pojištěná osoba osoba, která splňuje podmínky nároku na dávky vyžadované právními předpisy členského státu příslušného podle Hlavy II nařízení č. 883/2004 s přihlédnutím k tomuto nařízení. Přeshraniční (příhraniční) pracovník každá osoba zaměstnaná nebo samostatně výdělečně činná v určitém členském státě, která má bydliště v jiném členském státě, do něhož se zpravidla vrací denně nebo alespoň jednou týdně. Rodinný příslušník osoby považované za rodinné příslušníky určují předpisy státu bydliště. Pokud tyto předpisy neobsahují definici rodinného příslušníka, vychází se z definice uvedené v čl. 1 nařízení č. 883/2004. Věcné dávky tento termín se v rámci EU užívá pro pojem zdravotní péče. Lékařsky nezbytná zdravotní péče péče, jejíž poskytnutí je nezbytné z lékařského hlediska. Péče musí být poskytnuta v takovém rozsahu, aby se pojištěnec nemusel vracet do země pojištění dříve, než zamýšlel. Plná neboli komplexní zdravotní péče je stejná péče, na kterou má nárok místní pojištěnec podle platných právních předpisů. V ČR se za plnou zdravotní péči považuje veškerá zdravotní péče, která je pojištěnci poskytována v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a techniky. Spoluúčast finanční částka, kterou musí pojištěnec zaplatit za ošetření sám a která mu nebude jeho zdravotní pojišťovnou refundována. 2. Základní principy 2.1 Zajištění volného pohybu Článek 26 Lisabonské smlouvy definuje vnitřní trh EU jako oblast bez vnitřních hranic, ve které je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Současně mají občané členských států právo pracovat kdekoliv v rámci Společenství. S právem na svobodný pohyb osob bezprostředně souvisejí i nároky na sociální dávky, kdy smyslem Nařízení je zajistit, aby migrující osoba pracující ve více zemích nepřišla o své nároky z důvodu jiného občanství, bydliště nebo s ohledem na skutečnost, že v žádné ze zemí, ve kterých byla výdělečně činná, nesplnila potřebnou dobu pojištění stanovenou předpisy příslušné země. 5

6 2.2 Základní principy koordinace Tyto principy se vztahují na státní příslušníky členského státu, osoby bez státní příslušnosti a uprchlíky bydlící v některém členském státě, které podléhají nebo podléhaly právním předpisům jednoho nebo více členských států, jakož i na jejich rodinné příslušníky a pozůstalé. V této souvislosti zaujímají rozhodující roli čtyři základní principy: Rovnost nakládání Tento princip, který lze vyložit i jako zásadu rovného zacházení, je považován za jeden z pilířů celého evropského práva, neboť zamezuje jakékoliv diskriminaci z důvodu státní příslušnosti. Podle čl. 4 nařízení č. 883/2004 totiž (není-li stanoveno jinak) platí, že osoby, na které se nařízení vztahuje, požívají stejné dávky a mají podle právních předpisů kteréhokoliv členského státu stejné povinnosti jako jeho státní příslušníci. K tomuto principu můžeme přičlenit tzv. princip asimilace faktů neboli zásadu rovného nakládání s dávkami, příjmy, skutečnostmi nebo událostmi, což v podstatě znamená, že dávkám poskytovaným jiným státem nebo skutečnostem nastalým v jiném státě se přisuzují stejné účinky tak, jako by byly tyto dávky poskytovány nebo události nastaly na území příslušného členského státu. Aplikace právních předpisů jediného státu Prostřednictvím tohoto principu je určována příslušnost k právním předpisům sociálního zabezpečení. Při praktické aplikaci příslušných ustanovení Nařízení nemůže dojít k situaci, že by byla osoba pojištěna ve více zemích nebo naopak nebyla pojištěna v žádné z nich. Z hlediska určení příslušnosti platí, že osoba podléhá právním předpisům státu, ve kterém jako zaměstnaná nebo samostatně výdělečně činná vykonává svou výdělečnou činnost, bez ohledu na místo (stát) bydliště. Z tohoto pravidla však existují výjimky, kdy se např. jedná o vyslané pracovníky, státní úředníky nebo výkon činnosti ve dvou nebo více členských státech. Článek 16 nařízení č. 883/2004 však připouští stanovení výjimky z článků 11 až 15 pro určité osoby nebo skupiny osob na základě vzájemné dohody příslušných orgánů nebo úřadů dvou nebo více členských států. Sčítání dob pojištění Nárok na některé z dávek je v jednotlivých zemích podmíněn získáním určité doby pojištění (zaměstnání, bydlení). Tato závažná okolnost je rovněž posuzována a v situacích, kdy to přichází v úvahu, se přihlíží i k dobám pojištění získaným v jiných členských státech. Princip sčítání dob pojištění pro přiznání nároku platí pro všechny druhy dávek, samozřejmě pouze v případě, kdy je příslušná dávka v daném státě na době pojištění závislá. 6

7 Zachování nabytých práv výplata dávek do ciziny Osoba, která získala nárok na zdravotní péči podle právních předpisů jednoho státu, má nárok na to, aby jí tato péče byla poskytnuta i v jiném členském státě, a to na náklady státu, v němž má nárok na dávky, tedy ve státě pojištění. Poskytování dávek bez ohledu na bydliště platí (mimo výjimečných případů) rovněž pro dávky v nezaměstnanosti nebo pro rodinné dávky včetně přídavku na dítě. 3. Pracovník Tento základní pojem nevychází z vnitrostátního práva členského státu, ale z definice stanovené právním řádem Společenství. Nevztahuje se pouze na migrující pracovníky (pohybující se v rámci prostoru za účelem výkonu zaměstnání), ale zahrnuje obecně všechny osoby, které se nacházejí na území kteréhokoliv členského státu v situaci vykazující mezinárodní prvky. Souvisejícím pojmem zaměstnání se rozumí každá činnost nebo obdobná situace, která je za takovou považována pro účely právních předpisů sociálního zabezpečení členského státu, v němž taková činnost nebo obdobná situace existuje. Toto pojetí je aplikováno i na samostatnou výdělečnou činnost. 4. Rodinný příslušník Osoby považované za rodinné příslušníky určují předpisy státu bydliště. Pokud tyto předpisy neobsahují definici rodinného příslušníka, vychází se z definice uvedené v čl. 1 nařízení č. 883/2004. V České republice se za rodinného příslušníka považuje manžel(ka), nezletilé dítě, zletilé nezaopatřené dítě a registrovaný partner. Základním předpokladem pro uplatnění odvozeného nároku je nezaopatřenost. Osoba je považována za nezaopatřenou v případě, kdy: sama nevykonává výdělečnou činnost, nepobírá důchod, nepobírá peněžité dávky vyplývající z předcházející činnosti (nemocenské, podpora v nezaměstnanosti). 5. Bydliště Určení bydliště má význam jak z hlediska příslušnosti, tak v přímé vazbě na určení rozsahu nároků na dávky. Základními kritérii pro posouzení bydliště jsou: trvání a kontinuita přítomnosti v dotčených státech, povaha a podmínky činnosti (její stabilita), trvání pracovní smlouvy, rodinný stav a rodinné vazby, bytová situace, nevýdělečné aktivity, zdroj příjmů (u studentů) apod. Pokud nelze z uvedených kritérií bydliště určit, rozhoduje záměr dotyčné osoby vyplývající z okolností. 7

8 6. Výdělečná činnost ve více zemích Za výdělečnou činnost se považuje ta činnost, která je za zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost považována předpisy o sociálním zabezpečení státu pojištění. V případě výkonu výdělečné činnosti ve dvou nebo více členských státech se na osobu vztahují právní předpisy státu bydliště za předpokladu, že vykonává v tomto státě podstatnou část své činnosti. Podmínka podstatné části činnosti se považuje za splněnou tehdy, jedná-li se alespoň o 25 % z hlediska: pracovní doby nebo mzdy zaměstnance, obratu, pracovní doby, množství poskytovaných služeb a příjmu u OSVČ, přičemž je brán v úvahu i očekávaný vývoj v příštích 12 měsících. Příslušnost k pojištění je na žádost osoby určena pověřenou institucí státu bydliště, přičemž v České republice je touto institucí Česká správa sociálního zabezpečení. Pokud OSVČ vyvíjí svoji činnost ve dvou státech a ani v jednom z nich nebydlí, je v tomto případě určující centrum činnosti. Při souběhu zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností podléhá osoba předpisům státu, ve kterém vykonává zaměstnání. V případě výkonu činnosti ve dvou státech pro zaměstnavatele třetího státu je z hlediska pojištění příslušný stát bydliště. 6.1 Významná změna Nově již nepřichází v úvahu, aby občan podléhal právním předpisů dvou států, což bylo umožněno přílohou č. VII nařízení č. 1408/71. Nicméně problematiku dvojího pojištění nemůžeme definitivně zařadit do minulosti, neboť tato legislativní úprava (včetně zmíněné přílohy č. VII) nadále platí v případě, kdy osoba po dobu maximálně 10 let nepožádá o přehodnocení podle nového nařízení. Naopak, pokud požádá o přehodnocení: do 3 měsíců od účinnosti nového nařízení, nastane změna k datu , později, bude tato změna účinná k 1. dni následujícího kalendářního měsíce. Tato filozofie prakticky umožňuje, aby byl občan nadále účasten v režimu, který je pro něj výhodnější. 7. Přeshraniční pracovníci pendleři V rámci neustále se prohlubující a rozšiřující ekonomické spolupráce mezi jednotlivými zeměmi EU se rovněž zvyšuje počet přeshraničních pracovníků, tzv. pendlerů. Českým přeshraničním pracovníkem rozumíme zaměstnance nebo OSVČ pracující na území ČR a bydlící na území jiného členského státu EU (zpravidla sousedního), který se denně nebo nejméně jednou týdně vrací do svého bydliště. ČR je za této situace státem jeho pojištění. S účinností od platí, že nárok na poskytnutí plné zdravotní péče ve státě bydliště i ve státě pojištění mají jak tito přeshraniční pracovníci, tak jejich nezaopatření rodinní příslušníci (mimo států uvedených jako výjimka v příloze III nařízení č. 883/2004 pro Českou republiku však tato výjimka neplatí). 8

9 8. Evropská unie vyslaní pracovníci z České republiky Na základě členství České republiky v Evropské unii se mohou z hlediska praktické aplikace institutu vyslání uplatňovat dvě varianty, a to buď vyslání pracovníka z ČR nebo do ČR. V následujícím textu je provedena analýza situace z pohledu občana České republiky vyslaného na území druhého státu EU. 8.1 Základní principy Mezi základní principy stanovené Nařízeními např. patří, že osoba podléhá právním předpisům: sociálního zabezpečení pouze jednoho státu, toho členského státu, na jehož území vykonává výdělečnou činnost. Z těchto základních principů však existují výjimky, mezi kterými registrujeme např. právě vyslané pracovníky, neboť institut vyslání pracovníka do jiného členského státu za účelem výkonu práce je běžnou (a poměrně často využívanou) formou umožňující zaměstnancům i OSVČ nadále zůstat v systému sociálního zabezpečení vysílajícího státu. Podle čl. 12 nařízení č. 883/2004 činí doba vyslání maximálně 24 měsíců. 8.2 Osoba vyslaná z ČR Pro účely nařízení č. 883/2004 se za osobu vyslanou z České republiky považuje: zaměstnanec, který: zůstává v zaměstnaneckém vztahu u původní mateřské organizace, dočasně vykonává pro svého českého zaměstnavatele práci v jiném státě EU. Zaměstnavatel práci vyslaného zaměstnance řídí a taktéž zaměstnance odměňuje, je vyslán na dobu nepřevyšující 24 měsíců, nebyl vyslán za tím účelem, aby nahradil jinou osobu, která dovršila dobu svého vyslání. Po dobu vyslání je pojistné za zaměstnance odváděno v České republice. Za vyslání v duchu výše uvedeného se nepovažuje případ, kdy zaměstnanec čerpá u svého zaměstnavatele v České republice pracovní volno bez náhrady mzdy (neplacené volno) a ve druhém státě Evropské unie pracuje v pracovněprávním vztahu uzavřeném s jiným zaměstnavatelem. osoba samostatně výdělečně činná, která dočasně vykonává samostatnou výdělečnou činnost na území jiného členského státu, přičemž musí být splněny tyto podmínky: OSVČ vykonává samostatnou výdělečnou činnost v České republice, kde nadále udržuje prostředky pro výkon samostatné výdělečné činnosti, OSVČ vykonává přechodně činnost v jiném členském státě po dobu maximálně 24 měsíců. V souvislosti s naplněním institutu vyslání je tedy zapotřebí si uvědomit, že pracovník vyslaný z České republiky nadále zůstává příslušen (účasten) v českém systému nejen zdravotního, ale i důchodového, nemocenského a úrazového pojištění. 9

10 kapitola 6 DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ Nabyla úèinnosti 1. května 2010 Nařízení EP a Rady (ES) č. 883/04 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení Nařízení EP a Rady (ES) č. 987/09, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/04 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení Str. 209 a str. 214 Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a nařízení Rady (ES) č. 574/72 jsou ve vztahu k ostatním členským státům EU od nahrazena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění nařízení č. 988/2009, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Ve vztahu ke státům EHP a Švýcarsku však zatím dočasně (do uzavření zvláštních dohod) platí dosavadní nařízení č. 1408/71 a č. 574/72. Str. 214 Výjimka v případě vyslání zaměstnance do jiného státu, který aplikuje koordinační nařízení, spočívající v zachování příslušnosti k dosavadním právním předpisům se od týká zaměstnanců, jejichž doba vyslání nepřesahuje 24 měsíců (před tímto datem se jednalo o 12 měsíců). Výjimky z příslušnosti k právním předpisům jsou nyní obsaženy v čl. 12 až 16 nařízení č. 883/2004. Další změny str. 210 U osob účastných jen důchodového pojištění (společníci a jednatelé s.r.o. a další uvedené osoby) se jedná o částku rozhodného příjmu, která zakládá tuto účast, ve výši Kč. str. 216 Do přehledu států, s nimiž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, se doplňuje smlouva a správní ujednání č. 41 a č. 42/2009 Sb. m.s. s Japonskem. kapitola 7 ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZAMĚSTNANCŮ Nabyl úèinnosti 20. července 2009 Zákon č. 216/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Str. 238 Na konec kapitoly se doplňuje text: Novela zákona o daních z příjmů přijatá v průběhu roku 2009 zákon č. 216/2009 Sb. u příjmů ze závislých zaměstnání zavedla metodu vynětí příjmů z výhradou progrese přímo v zákoně o daních z příjmů s tím, že se to týká jen států, s nimiž má ČR uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Logicky v těch případech, kdy tato me- 10

11 Nabyl úèinnosti 1. ledna 2010 toda není zakotvena již v mezinárodní smlouvě, tedy v případech, kdy v mezinárodní smlouvě je aplikována metoda zápočtu zahraniční daně na českou daň z příjmů. Nový odstavec 4 v 38f zákona o daních z příjmů ovšem není v rozporu s mezinárodními smlouvami, neboť nevylučuje metodu zápočtu zahraniční daně na českou daň podle smlouvy a poplatníkovi nechává na vybranou výhodnější způsob. Většinou je výhodnější metoda vynětí podle vnitrostátní úpravy. Jen pro úplnost podle novelizovaného znění se metoda vynětí podle zákona o daních z příjmů použije, když českému daňovému rezidentovi vyplácí příjem ze závislého zaměstnání buď zahraniční zaměstnavatel, anebo český zaměstnavatel a příjmy (mzda za práci v zahraničí) jdou k tíži jeho stálé provozovny v daném státě. Definice stálé provozovny se v jednotlivých smlouvách může lišit. Pokud český daňový rezident vykonává práci v zahraničí pro českého zaměstnavatele, ale nejedná se o stálou provozovnu českého zaměstnavatele (mzda nejde k tíži jeho stálé provozovny v daném státě), pak zaměstnanec daň z příjmů v zahraničí platí např. z důvodu překročení časového limitu ve smlouvě (zpravidla 183 dnů). V takovém případě se použije pouze metoda vyloučení dvojího zdanění podle mezinárodní smlouvy. Například česká firma zaměstnává českého daňového rezidenta, který vykonává větší část roku práci na území Slovenska, avšak nikoliv v rámci stálé provozovny české firmy českého zaměstnavatele. Zaměstnanec platí ze mzdy za práci na území Slovenska daň z příjmů na Slovensku. V takovém případě se použije výlučně metoda zápočtu slovenské daně z příjmů na českou daň, jak vyplývá z mezinárodní smlouvy se Slovenskem. Zákon č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Str. 226 Kapitola s ohledem na úpravy v důchodovém pojištění s účinností k se text: invalidní nebo částečný invalidní důchod nahrazuje textem invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně. Další změny str. 229 Na konec druhého odstavce shora se doplňuje: V roce 2010 je maximálním vyměřovacím základem pro pojistné částka Kč. 11

12 str. 241 a násl. Přehled platných smluv se doplňuje takto: Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku Změny jsou v tabulce vyznačeny tučně. Smluvní stát Arménie Platnost ode dne Sbírka zákonů (event. Sb. m.s.) Finanční zpravodaj Poznámka /2009 Sb. m.s. Gruzie /2007 Sb. m.s. č. 8-9/07, č. 3/10 Pokyn D 314 Indonésie /1996 Sb. č. 4-5/99, č. 4/10 Pokyn D 197 Irsko /1996 Sb. č. 5/98, č. 4/09 Kazachstán /2000 Sb. m.s. č. 4-5/00, č. 4/09 Pokyn D 215 smlouva nahrazující Kypr /2009 Sb. m.s č. 4/10 smlouvu č. 30/1981 Sb. Nový V ČR se začala provádět /2008 Sb. m.s. č. 4/09 Zéland od Rusko /1997 Sb. m.s. č. 12/98, č. 1/2/99 Protokol č. 56/2009 Sb. m.s. Srbsko a Černá Hora Sýrie č. 10/1/05, /2005 Sb. m.s. 8-9/07, č. 1-2/ /2009 Sb. m.s. Pokyn D 315 ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ A VYSÍLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A OSVČ DO CIZINY 3. aktualizované vydání Mgr. Petra Boušková, Ing. Antonín Daněk, Mgr. Iva Hřebíková, PaedDr. Věra Kolmerová, Mgr. Petr Pelech, JUDr. Jan Přib, CSc., JUDr. Bořivoj Šubrt, Ing. Marta Ženíšková Vydalo nakladatelství ANAG Tisk a vazba PBtisk, s.r.o. Odpovědná redaktorka Mgr. Jitka Bezoušková Sazba Lenka Píš ková Autorská uzávěrka 30. března 2009 ISBN ANAG, spol. s r. o. Kollárovo nám. 698/7, Olomouc, Město tel.: , fax:

Změny v legislativě EU v oblasti sociálního zabezpečení

Změny v legislativě EU v oblasti sociálního zabezpečení Změny v legislativě EU v oblasti sociálního zabezpečení Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradca PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátska kancelária Konferencia Pracovné Právo 2010 13. apríl 2010 Radisson Blu

Více

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, 27.2.2013 Lidéna prvním místě ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci

Více

Ing. Michal Proks. Příkop 6, Brno tel., fax:

Ing. Michal Proks.  Příkop 6, Brno tel., fax: METODICKÉ SDĚLENÍ SPOLEČNOSTI AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. EXPATRIOTI OSOBY EKONOMICKY AKTIVNÍ V ZAHRANIČÍ daň z příjmů l sociální a zdravotní pojištění Ing. Michal Proks ŘÍJEN 2012 www.auditucetnictvi.cz

Více

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Václav Janalík Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad CMU - styčný orgán ČR pro oblast zdravotní péče na

Více

Zákon o nemocenském pojištění

Zákon o nemocenském pojištění Zákon o nemocenském pojištění 1. aktualizace k 1. 8. 2010 Nabyl úèinnosti 1. srpna 2010 Zákon č. 157/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

12. května 2015. Lucie Rytířová

12. května 2015. Lucie Rytířová 12. května 2015 Lucie Rytířová Sociální zabezpečení Daň z příjmů Zaměstnávání zahraničních pracovníků Vysílání pracovníků do zahraničí 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea,

Více

NÁHRADA MZDY A NEMOCENSKÉ ZAMĚSTNANCE

NÁHRADA MZDY A NEMOCENSKÉ ZAMĚSTNANCE NÁHRADA MZDY A NEMOCENSKÉ ZAMĚSTNANCE 6. aktualizované vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 1. 2015 Str. 14 Bod 3 v kapitole 4 zní: státní zaměstnanci podle zákona o státní službě. Str. 20 Ve druhém

Více

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Zdravotní pojištění a poskytování zdravotní péče při cestách po EU Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad od 1.1. 2002 styčnou institucí (tzv. liaison body) pro oblast dávek

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE

1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE Obsah Úvod........................................................ 17 1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE....................................... 21 1.1 Vývoj od roku 1993 do současnosti

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Koordinace systémů sociálního zabezpečení v rámci EU z pohledu ČSSZ

Koordinace systémů sociálního zabezpečení v rámci EU z pohledu ČSSZ Koordinace systémů sociálního zabezpečení v rámci EU z pohledu ČSSZ Liberec, 10.4.2012 Eva Knoblochová Metodik ČSSZ pracoviště Ústí nad Labem Lidéna prvním místě 1 Profil ČSSZ ČSSZ je největší a v rámci

Více

Úřad práce v Pardubicích

Úřad práce v Pardubicích Úřad práce v Pardubicích Seminář v rámci mikroprojektu Europraca Sudety Pardubice, 17.12.2009 Koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v EU/EHP E formuláře Radka Vojtíšková Eures poradce Vnitřní

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

Abeceda mzdové účetní 2010

Abeceda mzdové účetní 2010 Abeceda mzdové účetní 2010 20. vydání 1. aktualizace k 1. 7. 2010 Kapitola 2 PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVÉ MINIMUM Nabylo úèinnosti 1. 7. 2010 Nařízení vlády č. 33/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

Seminář EURAXESS ČR. Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Seminář EURAXESS ČR. Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Seminář EURAXESS ČR Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných Mgr. Dalibor Fadrný vedoucí oddělení mezinárodních pojistných vztahů odbor nemocenského pojištění zaměstnanců ČSSZ Brno, 18/4/2012 Obsah

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

KATALOG PRACÍ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ KATALOG SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

KATALOG PRACÍ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ KATALOG SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ KATALOG PRACÍ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ KATALOG SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ 2. aktualizované a rozšířené vydání (červenec 2015) 2. aktualizace k 1. 11. 2016 Nabývá úèinnosti 1. ledna 2017 Str. 42 Změna nařízení

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 8. funkční období 230 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 444 z 6. volebního období

Více

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

24. září 2015. Lucie Rytířová

24. září 2015. Lucie Rytířová 24. září 2015 Lucie Rytířová Zaměstnání Vyslání Imigrační povinnosti Daňové povinnosti Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea, Japonsko,

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Obsah 1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE...21

Obsah 1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE...21 Obsah Ú vod...17 1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE...21 1.1 Vývoj od roku 1993 do současnosti se zaměřením na zdaňování cizin ců...21 1.2 Určení daňové rezidence v České republice...22

Více

Podnikání českých firem ve Francii

Podnikání českých firem ve Francii Podnikání českých firem ve Francii Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní podmínky Stálá provozovna

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

1. Komise předložila Radě výše uvedený návrh dne 30. března 2007.

1. Komise předložila Radě výše uvedený návrh dne 30. března 2007. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. května 2007 9351/1/07 Interinstitucionální spis: 2007/0054 (COD) REV 1 SOC 193 CODEC 476 ZPRÁVA Odesílatel: Výbor stálých zástupců (část I) Příjemce: Rada ve složení pro zaměstnanost,

Více

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení Správní ujednání o podmínkách provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení Podle článku 40 odstavce 2 písmeno a) Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským

Více

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.12.2016 COM(2016) 815 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Více

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 203/2015 Sb. ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějích předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Odvody z odměn členů orgánů veřejné výzkumné instituce

Odvody z odměn členů orgánů veřejné výzkumné instituce M ETIS Praha spol. s r.o. Kancelář daňových poradců Mgr. Květoslava Coufová RNDr. Mgr. Petr Couf Akademie věd České republiky k rukám Ing. Jany Jeřábkové č.j. 0782/17 V Praze 29.5.2017 Odvody z odměn členů

Více

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení Smlouva mezi v Ceskou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení J Česká republika a Ruská federace (dále jen "smluvní strany"), vedeny přáním rozvíjet spolupráci mezi oběma státy v oblasti sociálního

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR Systém pojistného sociálního v ČR SUBSYSTÉMY a jejich SPRÁVCI sociální (VZP) sociální zabezpečení (SZ) Veřejné zdravotní Nemocenské (NEP) Důchodové (DUP) Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (PSPZ)

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962 Neoficiální pracovní překlad Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962 Generální konference Mezinárodní organizace

Více

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Eurocentrum Praha Mgr. Gabriela Obermannová Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor rodiny a dávkových systémů Obsah Definice rodinných dávek Rodinné dávky

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 23 Sbírka zákonů č. 60 / 2014 Strana 703 60 ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

Podklad pro jednání Odborné komise pro důchodovou reformu, pracovního týmu 2. Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod

Podklad pro jednání Odborné komise pro důchodovou reformu, pracovního týmu 2. Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod Podklad pro jednání Odborné komise pro důchodovou reformu, pracovního týmu 2 Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod Doba pojištění a náhradní doba pojištění jsou jedním ze základních institutů

Více

Sociální zabezpečení v Evropské unii a úloha ČSSZ

Sociální zabezpečení v Evropské unii a úloha ČSSZ M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í CH V Ě C Í Č ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČ ENÍ Sociální zabezpečení v Evropské unii a úloha ČSSZ Tisková konference dne 7. dubna 2004 Česká republika

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296)

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296) Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296) Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. A. Pozměňovací

Více

Zdravotní pojištění při cestách po Evropské unii Tereza Podaná Centrum mezistátních úhrad

Zdravotní pojištění při cestách po Evropské unii Tereza Podaná Centrum mezistátních úhrad Zdravotní pojištění při cestách po Evropské unii Tereza Podaná Centrum mezistátních úhrad ve spolupráci s CMU (Centrum mezistátních úhrad) styčný orgán ČR pro oblast zdravotní péče (pověření státem) CMU

Více

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy Cíl prezentace EURES, práce v EU/EHP, Švýcarsku Zdravotní a sociální pojištění při práci v

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU ALBÁNSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU ALBÁNSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A ALBÁNSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Příslušné úřady, podle článku 26 Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prakticky a přehledně podle normy ČSN OHSAS 18001:2008 Aktualizace k 1. 1. 2011

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prakticky a přehledně podle normy ČSN OHSAS 18001:2008 Aktualizace k 1. 1. 2011 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prakticky a přehledně podle normy ČSN OHSAS 18001:2008 Aktualizace k 1. 1. 2011 Na přání autora knihy uvádíme 1. a 2. aktualizaci zapracované do jednoho celku. Nabylo

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 1 4 4 1 6 Edice Účetnictví a daně

Více

KATALOG PRACÍ. uplatňování podle povolání a platových tříd ve veřejných službách a správě k aktualizace k 1. 3.

KATALOG PRACÍ. uplatňování podle povolání a platových tříd ve veřejných službách a správě k aktualizace k 1. 3. KATALOG PRACÍ uplatňování podle povolání a platových tříd ve veřejných službách a správě k 1. 10. 2010 1. aktualizace k 1. 3. 2011 Nabylo úèinnosti 1. března 2011 Nabylo úèinnosti 1. ledna 2011 Nařízení

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn ZÁKON o stání sociální podpoře (1) Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují 5 a)

Více

DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období od 1. července 2013 do 30.

DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. za období od 1. července 2013 do 30. 2. DVANÁCTÁ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ za období od 1. července 2013 do 30. června 2014 Seznam právních předpisů: ODDÍL I. Část II Zdravotní péče zákon č.

Více

Návrh ZÁKON. ze dne ,

Návrh ZÁKON. ze dne , III. Návrh ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

D O H O D A o používání Úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění podepsané ve Varšavě 5.

D O H O D A o používání Úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění podepsané ve Varšavě 5. D O H O D A o používání Úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění podepsané ve Varšavě 5. dubna 1948 Na základě čl. 1 odst. 6, článku 4 odst. 1, čl. 14 odst. 7 a

Více

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zaměstnanci jsou pojištěni ve státě, kde pracují. Pokud pracují zároveň ve dvou státech, musí se pojistit v zemi bydliště. Je třeba mít na zřeteli, že mezi ČR,

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Více

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EU

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EU SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EU K podpoře volného pohybu osob na území EU je nutné zajistit koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Až donedávna byl režim pro zaměstnance a další

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

SMLOUVA SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU KOREJSKOU REPUBLIKOU

SMLOUVA SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU KOREJSKOU REPUBLIKOU SMLOUVA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KOREJSKOU REPUBLIKOU Česká republika a Korejská republika (dále jen smluvní státy ), vedeny přáním upravit vztahy mezi oběma státy na poli sociálního

Více

PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014

PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014 PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014 Do vývoje dočasné pro nemoc a úraz v České republice v 1. pololetí 2014 se výrazně promítly právní úpravy nemocenského pojištění platné

Více

Dotazník pro určení státu bydliště pro účely aplikace koordinačních nařízení ES 1

Dotazník pro určení státu bydliště pro účely aplikace koordinačních nařízení ES 1 ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÁ POBOČKA PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU Dotazník pro určení státu bydliště pro účely aplikace koordinačních nařízení ES 1 Muž Žena Datum narození:. Jméno/jména Místo a stát narození:..

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ

APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ 6. aktualizované vydání (březen 2016) 1. aktualizace k 1. 1. 2017 Změna nařízení vlády č. 567/2006 Sb. Nabylo účinnosti 1. ledna 2017 Nařízení vlády č. 336/2016

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení 13SpolZadZamAZtele.pdf Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení

Více

106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015

106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období 106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004

Více

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014

Více

PETERKA & PARTNERS v.o.s.

PETERKA & PARTNERS v.o.s. PETERKA & PARTNERS v.o.s. Advokátní kancelář Praha - Bratislava - Kyjev Magdaléna Vyškovská daňový poradce EXPORT SLUŽEB Daňové aspekty vysílání pracovníků do členských států EU pro zaměstnance a zaměstnavatele

Více

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení nc_11sszzadosvcovyspot.pdf Evidenční štítek Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely potvrzení příslušnosti k právním předpisům

Více

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění:

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Otázka: Sociální pojištění Předmět: Ekonomie Přidal(a): Dudis - Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Důchodové Nemocenské Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti PLÁTCI

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Běloruskem

Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Běloruskem Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Běloruskem Zuzana Potočková Praha, 26.1.2016 www.peterkapartners.com Účel smluv o zamezení dvojímu zdanění Určení základních pravidel pro možnost

Více

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Používání pojmů. Článek 2 Styčná místa

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Používání pojmů. Článek 2 Styčná místa Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce a sociální ochrany Ruské federace k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

Platná znění zákonů. 19a

Platná znění zákonů. 19a Platná znění zákonů Platné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 19a (1) Starobní a invalidní důchod pojištěnce,

Více

Živnostenský zákon v praxi

Živnostenský zákon v praxi Živnostenský zákon v praxi 8. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2012 Str. 114 Str. 196 Ve výčtu zákonů si za zákon č. 160/2010 Sb. doplňte zákonem č. 424/2010 Sb., zákonem č. 427/2010 Sb., zákonem

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

ES není jen oblastí společného hospodářství (ekonomiky). Vzhledem k principům

ES není jen oblastí společného hospodářství (ekonomiky). Vzhledem k principům SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PRACOVNÍ PRÁVO ES ES není jen oblastí společného hospodářství (ekonomiky). Vzhledem k principům základních svobod, zejména svobody volného pohybu osob, byla již od začátku jasná

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT POJISTNÉ SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ (SP) - největším veřejným příjmem - vykazuje znaky účelovosti - vykazuje znaky ekvivalentnosti - povinná platba ( tedy má daňový charakter) SP je uceleným, odděleným systémem,

Více

Slevu na pojistném lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009 a naposledy sleva náleží za prosinec 2010.

Slevu na pojistném lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009 a naposledy sleva náleží za prosinec 2010. 1. Slevy na pojistném na sociální pojištění od 1. srpna 2009 Kdy a koho se slevy týkají? Slevu na pojistném lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009 a naposledy sleva náleží za prosinec 2010.

Více

Koordinace sociálního zabezpečení ve vztahu k migrujícím vědeckým a výzkumným pracovníkům

Koordinace sociálního zabezpečení ve vztahu k migrujícím vědeckým a výzkumným pracovníkům Koordinace sociálního zabezpečení ve vztahu k migrujícím vědeckým a výzkumným pracovníkům Mgr. Vít Holubec Oddělení koordinace sociálního zabezpečení Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Obsah Co je

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění

Více