INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 Obsah 1. Soustava počátečního (školního) vzdělávání v ČR Možnosti školního vzdělávání po absolvování SŠ Národní soustava kvalifikací Možnosti dalšího profesního vzdělávání (vzdělávání dospělých) Kariérové poradenství a studijní možnosti v zahraničí Práva a povinnosti Sociální pojištění českých studentů v zahraničí: Instituce poskytující poradenství Práce s informačními systémy Nabídky vzdělávání a podmínky studia

2 1. Soustava počátečního (školního) vzdělávání v ČR Zákon č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) rozlišuje následující stupně vzdělání: - Základní vzdělání - Střední vzdělání - Střední vzdělání s výučním listem - Střední vzdělání s maturitní zkouškou - Vyšší odborné vzdělání - Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu - Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu - Vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu Podrobnější členění poskytují tzv. kategorie vzdělání. Každá kategorie vzdělání je označena písmenem velké abecedy, které je současně pátým znakem (jediným písmenem) v kódu oboru vzdělání (pro střední a vyšší školy), resp. v kódu studijního programu (pro vysoké školy): A B C D E H J K L M N R T V Bez vzdělání Neúplné základní vzdělání Základní vzdělání Nižší střední vzdělání (praktická škola) Nižší střední odborné vzdělání (učební obory OU) Střední vzdělání s výučním listem (dvouleté a tříleté učební obory SOU) Střední vzdělání bez maturity i výučního listu (kratší než čtyřleté obory SOŠ) Střední vzdělání s maturitou získané na gymnáziu Střední vzdělání s maturitou získané v oborech SOU (čtyřleté obory SOU a nástavbové obory pro vyučené) Střední vzdělání s maturitou získané v oborech SOŠ Vyšší odborné vzdělání Vysokoškolské bakalářské vzdělání Vysokoškolské magisterské vzdělání Vysokoškolské doktorské vzdělání 3

3 4

4 2. Možnosti školního vzdělávání po absolvování SŠ Pro absolventy tříletých učebních oborů existuje možnost studia v nástavbových dvouletých oborech s maturitou. Vazbu učebních oborů na nástavbové obory stanovuje MŠMT vyhláškou. Po maturitě je možné pokračovat ve studiu buď na vyšší odborné škole, nebo na vysoké škole. Zatímco vysokoškolské studium je zaměřeno hlavně na získání hlubokých teoretických znalostí, studium na vyšší odborné škole spíš na přímo v praxi upotřebitelné znalosti a dovednosti. - Studium na vyšších odborných školách trvá většinou tři roky a připravuje pro náročnější odborné činnosti než studium na školách středních. Toto studium bývá většinou realizováno při středních odborných školách a obsahově zpravidla navazuje na studijní obory těchto středních škol. - Studium na vysoké škole je většinou realizováno jako bakalářské studium (zpravidla 3 roky), absolventi získávají titul bakalář, jako magisterské studium (zpravidla 5 let), absolventi na technicky a ekonomicky zaměřených fakultách získávají zpravidla titul inženýr, na lékařských fakultách doktor medicíny, na ostatních zpravidla titul magistr. Na magisterské studium může navázat doktorandské studium zakončené získáním doktorátu. Pro všechny typy škol platí, že mohou být státní, soukromé nebo církevní. Na soukromých a církevních školách se zpravidla platí školné. test 1. Maturita není vstupním požadavkem (b) a) Pro studium v bakalářském studijním oboru b) Pro studium v lyceu c) Pro studium ve vyšší odborné škole 2. Doktorem práv se stane (c) a) Absolvent vyšší odborné školy s právním zaměřením b) Absolvent magisterského studia na právnické fakultě c) Absolvent doktorandského studia na právnické fakultě cvičný úkol V následujícím příkladu si prohlédněte různé možnosti průchodu vzdělávacím systémem vedoucí ke stejnému výsledku k povolání Specialista marketingu. Na ukázce tří různých variant vzdělávacích cest se pokuste pro každou variantu vyhledat některý obor vzdělání a školu. Varianta A: - Magisterské studium obchodně-ekonomického směru - Povolání Specialista marketingu 5

5 Varianta B: Magisterské studium strojírenského zaměření Kurs marketingu Povolání Specialista marketingu Varianta C: Nástavbové elektrotechnické studium pro absolventy učebních oborů Elektrotechnická fakulta Kurs marketingu Povolání Specialista marketingu zapamatujte si Doporučuje-li poradce žákovi vzdělání, měl by při tom vždy zvažovat budoucí profesní uplatnění. K jednomu profesnímu cíli lze dojít různými vzdělávacími cestami, přičemž ne vždy k tomu stačí vzdělávání ve školské soustavě, někdy je třeba absolvovat ještě nějaký kurs dalšího vzdělávání (ty budou předmětem další kapitoly). 6

6 3. Národní soustava kvalifikací INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Je čím dál běžnější, že člověk pracuje v jiném oboru, než který vystudoval, nebo v němž se vyučil. Často tuto novou práci i mnohem lépe ovládá. Jenže změní-li pak zaměstnavatele, zůstává mu jako doklad o kvalifikaci zase jen původní vysvědčení, diplom či výuční list. Také je čím dál běžnější, že lidé se celý život učí. Nabídka celoživotního učení se stále rozšiřuje a orientovat se v ní je čím dál složitější. Nejrůznější certifikáty získané z nejrůznějších kursů nemohou být pro zaměstnavatele jednoznačnými a průkaznými doklady o kvalifikaci. Je tedy zřejmé, že občané i zaměstnavatelé potřebují, aby fungoval důvěryhodný systém uznávání znalostí a dovedností, kde nezáleží na tom, zda byly získány ve škole, praxí či kursem, ale jaká je jejich úroveň a kvalita. Na pomoc lidem, kteří získali profesní dovednosti nad rámec svého původního vzdělání, přichází Národní soustava kvalifikací (NSK). Její strukturu, obsah i způsob uplatnění stanovuje zákon č.179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Podstatou NSK i zmíněného zákona je, že jednotlivé kvalifikace jsou popsány prostřednictvím toho, co by člověk měl umět (tedy znalostmi a dovednostmi, které tvoří příslušné kompetence, způsobilosti, ale nikoliv učebními plány ani osnovami). Uvedený zákon rozlišuje dva typy kvalifikací. Tzv. úplná kvalifikace je způsobilost vykonávat celé určité povolání a není vlastně ničím novým, člověk ji získá většinou ve škole nebo v učilišti absolvováním určitého oboru vzdělání. Novým prvkem jsou tzv. dílčí kvalifikace. Dílčí kvalifikace je způsobilost vykonávat pouze část určitého povolání, tj. určitou pracovní činnost nebo více pracovních činností, které ale dávají možnost pracovního uplatnění (např. montáž nábytku, montáž výtahů, výroba čalouněných sedadel, sportovní masáž, vazba a aranžování květin, příprava studené kuchyně, výroba zmrzliny aj.). Každá dílčí kvalifikace má v NSK svůj tzv. kvalifikační standard a tzv. hodnoticí standard. Kvalifikační standard určuje, co je třeba pro získání příslušné kvalifikace umět, čili soubor požadovaných kompetencí. Hodnoticí standard určuje, jakými kritérii a postupy se zjistí, zda to člověk skutečně umí. Hodnoticí standard obsahuje ještě další informace, např. vstupní požadavky, pokyny pro stanovení výsledného hodnocení, požadavky na složení zkušební komise, potřebné materiálně technické zabezpečení, včetně podkladů, norem, katalogů apod., příp. další pokyny, doporučení. Zkoušení občanů z dílčích kvalifikací provádějí tzv. autorizované osoby, čili fyzické nebo právnické osoby, které získají pro konkrétní dílčí kvalifikaci autorizaci, což je oprávnění vydané příslušným ministerstvem (tzv. autorizujícím orgánem). Zkouší se podle hodnoticích standardů příslušných dílčích kvalifikací, a kdo uspěje, získá celostátně platné osvědčení. Za vykonání zkoušky se musí zaplatit. Výše úhrady za zkoušky se pohybuje nejčastěji v rozpětí jednoho až pěti tisíc korun. Autorizovanými osobami mohou být i školy, zatím dokonce tvoří většinu autorizovaných osob. Mohou provádět ověřování dílčích kvalifikací, které jsou obsahově součástí jimi vyučovaných oborů. Rovněž se jim otevírá příležitost realizovat kursy pro tyto dílčí kvalifikace. Je zřejmé, že aby celý systém uznávání kvalifikací mohl fungovat, musí jej akceptovat zaměstnavatelé. A to znamená, že musí být v maximální možné míře zapojeni do jeho vytváření. Za tímto účelem začaly být ustavovány tzv. sektorové rady složené z reprezentativních zástupců zaměstnavatelů příslušného odvětví. Vypracované standardy tak procházejí dalšími procesy projednávání, posuzování a úprav v sektorových radách. Následně jsou postoupeny příslušným odvětvovým ministerstvům, jejichž požadavky se do standardů rovněž zapracovávají. Pak se k nim vyjadřuje ještě také Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), a teprve poté jsou předkládány MŠMT ke schválení. Je zřejmé, že procesy se standardy jsou poměrně složité, ale mělo by to vést k jistotě, že kvalifikace odpovídají skutečným požadavkům zaměstnavatelů, a v neposlední řadě, že vzniká životaschopný systém s danými pravidly a potřebnou institucionální základnou. Dílčí kvalifikace, které úspěšně projdou všemi uvedenými procesy, jsou zveřejněny na informačním systému NSK na adrese Jsou tu uvedeny i autorizované osoby. Nyní tu lze nalézt standardy a další důležité informace pro zatím cca dvě stovky dílčích kvalifikací, především z oblasti služeb a řemesel, zejména v gastronomii, hotelnictví, potravinářství, obchodu, masérství, bezpečnostních službách, pohřebnictví, stavebnictví, truhlářství, čalounictví, oděvnictví, elektrotechnice, výtahovém průmyslu, zemědělství, zahradnictví aj., které již prošly všemi zmíněnými procesy. Také již proběhlo prvých cca 1000 zkoušek. NSK nabídne občanům ještě další možnost, a tou je získat nejen dílčí kvalifikace, ale i tzv. úplnou kvalifikaci plně srovnatelnou s absolvováním oboru vzdělání ve škole, aniž by bylo nutné absolvovat školní vzdělávání. Některé úplné kvalifikace totiž lze poskládat z kvalifikací dílčích. V praxi to znamená, že získá-li občan osvědčení o všech těchto dílčích kvalifikacích, bude moci na příslušné škole složit závěrečnou učňovskou nebo maturitní zkoušku. 7

7 Každý, kdo po shlédnutí hodnoticího standardu některé z dílčích kvalifikací na adrese získá pocit, že by u zkoušky mohl uspět, má možnost se přihlásit ke zkoušce u některé z autorizovaných osob, které jsou u příslušné dílčí kvalifikace uvedeny. Pokud u některé dílčí kvalifikace dosud žádná autorizovaná osoba uvedena není, znamená to, že kvalifikace byla schválena teprve nedávno a mělo by se to v brzké době změnit. test 1. Nejdetailnější podrobnosti o zkoušce k určité dílčí kvalifikaci se najdou (a) a) V hodnoticím standardu b) V kvalifikačním standardu c) V zákoně 179 / 2006 Sb. 2. Občan, který bude chtít získat dílčí kvalifikaci, musí (c) a) Podat žádost na autorizující orgán, tj. příslušné ministerstvo, přičemž seznam autorizujících orgánů najde v hodnoticím standardu, a složit úspěšně zkoušku b) Přihlásit se ke zkoušce u autorizované osoby, přičemž seznam autorizovaných osob najde v zákoně 179/2006 Sb., a složit úspěšně zkoušku c) Přihlásit se ke zkoušce u autorizované osoby, přičemž seznam autorizovaných osob najde v hodnoticím standardu, a složit úspěšně zkoušku 3. Získat výuční list v určitém oboru vzdělání, tedy úplnou kvalifikaci, bude podle zákona 179/2006 Sb. možné tak, že (c) a) Občan složí u autorizované osoby zkoušku z příslušné úplné kvalifikace b) Občan získá všechny dílčí kvalifikace, které jsou ve svém celku ekvivalentní s určitou úplnou kvalifikací, a po předložení osvědčení o těchto dílčích kvalifikacích na některém SOU, kde se učí tento obor, automaticky obdrží výuční list c) Občan získá všechny dílčí kvalifikace, které jsou ve svém celku ekvivalentní s určitou úplnou kvalifikací, a po předložení osvědčení o těchto dílčích kvalifikacích na některém SOU, kde se učí tento obor, mu bude umožněno složit závěrečnou učňovskou zkoušku, aniž před tím absolvoval školní vzdělání v tomto oboru. zapamatujte si Národní soustavu kvalifikací (NSK) a způsob její aplikace popisuje zákon č.179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Hlavním prvkem jsou tzv. dílčí kvalifikace, které jsou popsány svými standardy. V nich je stanoveno, co musí uchazeč o kvalifikaci prokázat u zkoušky, kterou realizují tzv. autorizované osoby. Standardy dílčích kvalifikací i autorizované osoby jsou na 8

8 4. Možnosti dalšího profesního vzdělávání (vzdělávání dospělých) Vzdělání získané ve škole je pouze základem, na který v průběhu pracovního života navazuje vzdělávání dospělých, které se označuje pojmem další vzdělávání nebo další profesní vzdělávání. Zatímco školní vzdělávání má v sobě obsaženu poměrně širokou všeobecnou složku, je další vzdělávání zaměřeno téměř výhradně na odborné znalosti a dovednosti využitelné v praxi. Důvodů pro další vzdělávání je mnoho, ukážeme si je na několika příkladech: Pan Jícha je vyučený soustružník a léta pracoval na soustruhu. Najednou ale do jeho dílny byly nasazeny číslicově řízené obráběcí stroje. To bylo pro něho něco zcela nového a musel absolvovat kurs pro jejich programování a obsluhu. Slečna Maříková pracuje jako mzdová účetní. Na střední škole se naučila pracovat s jednoduchým programem pro mzdové účetnictví. Její zaměstnavatel ale pořídil do počítačů nové programové vybavení integrující v sobě různé ekonomické subsystémy. Slečna Maříková musela absolvovat kurs pro práci s těmito programy. cvičný úkol Pokuste se zobecnit důvod, pro který Pan Jícha i slečna Maříková museli absolvovat další vzdělávání. Řešení je následující: Pan Jícha i slečna Maříková museli absolvovat další vzdělávání z důvodu modernizace svých pracovních prostředků. Inženýr Šimon pracoval ve svém podniku jako vedoucí provozu. Protože byl schopný pracovník, byl jmenován do funkce výrobního ředitele. Cítil však, že tato funkce vyžaduje velmi vysoké řídicí, organizační a plánovací dovednosti, na které jeho dosavadní znalosti a zkušenosti nestačí, Absolvoval proto kurs managementu. cvičný úkol Pokuste se zobecnit důvod, pro který inženýr Šimon musel absolvovat další vzdělávání. Řešení je následující: Inženýr Šimon musel absolvovat další vzdělávání z důvodu postupu na vyšší pozici. Paní Klímová pracovala jako úřednice v ekonomickém úseku. Podnik ale příliš neprosperoval a to se projevovalo na nízkých mzdách. Rozhodla se proto změnit zaměstnavatele. Známá jí zprostředkovala místo v bance. Bylo mnohem lépe placené, ale paní Klímová, přestože měla ekonomické znalosti a nemusela měnit svou kvalifikaci, musela absolvovat přímo v bance kurs zaměřený na konkrétní bankovní operace a související záležitosti. Inženýr Brož byl chemik pracující ve vývoji nových léčiv. Jeho schopností si všimla zahraniční farmaceutická firma a nabídla mu atraktivní místo obchodního zástupce v prodeji léčiv. Inženýr Brož se z finančních důvodů rozhodl místo přijmout. Podmínkou však byla perfektní znalost němčiny, kterou ovládal jen částečně. Přestože nemusel měnit svoji kvalifikaci, musel proto absolvovat intenzívní jazykový kurs a dále kurs zaměřený na prodejní dovednosti (marketing). cvičný úkol Pokuste se zobecnit důvod, pro který paní Klímová i inženýr Brož museli absolvovat další vzdělávání. Řešení je následující: Paní Klímová i inženýr Brož museli absolvovat další vzdělávání z důvodu změny zaměstnavatele. 9

9 Pan Horyna je vyučený opravář zemědělských strojů a pracoval v zemědělském družstvu jako traktorista. Po svatbě se však se svou ženou přestěhoval do města a svou kvalifikaci zde uplatnit nemohl. Absolvoval proto rekvalifikační kurs na automechanika, což bylo pro něho povolání sice jiné, ale řadu svých znalostí a dovednost v něm mohl využít, a podařilo se mu získat místo v autoservisu. cvičný úkol Pokuste se zobecnit důvod, pro který pan Horyna musel absolvovat další vzdělávání. Řešení je následující: Pan Horyna musel absolvovat rekvalifikaci, tedy změnu své dosavadní kvalifikace, svého dosavadního povolání, z důvodu svého přestěhování. Pan Černý byl vyučený horník a pracoval v dole. Důl najednou uzavřeli, a z něho se tak stal nezaměstnaný. Nějaký čas pobíral podporu v nezaměstnanosti a posléze mu v úřadu práce nabídli možnost rekvalifikovat se na kuchaře. Bylo to sice zcela jiné povolání, ale on neměl příliš na vybranou a rozhodl se (částečně proto, že k vaření měl dobrý vztah a dost toho uvařit uměl), že tento zásadní životní krok podstoupí. Podařilo se a získal místo v restauraci. cvičný úkol Pokuste se zobecnit důvod, pro který pan Černý musel absolvovat další vzdělávání. Řešení je následující: Pan Černý musel absolvovat rekvalifikaci z důvodu neperspektivnosti svého povolání v místě svého bydliště. cvičný úkol Na internetové adrese je databáze dalšího vzdělávání, která se jmenuje DAT. Pokuste se v ní najít nějaký kurs pro inženýra Brože. Jak bylo uvedeno, kursy dalšího profesního vzdělávání vždy slouží pro získání odborných znalostí a dovedností využitelných v praxi. Směřují tedy vždy k nějakému povolání, k nějakému konkrétnímu pracovnímu uplatnění. cvičný úkol Pokuste se do následující tabulky k jednotlivým povoláním uvedeným v levém sloupci přiřadit do prostředního sloupce odpovídající názvy kurzů uvedené v pravém sloupci. (správnost svého řešení poznáte tak, že ke každému povolání by měl být přiřazen právě jeden kurs): Seznam povolání Vložte název kursu Seznam kursů Samostatný pracovník reklamy Strojní zámečník Recepční Lesní mechanizátor Analytik finančního trhu Svářečský kurs Obsluha motorové pily Bankovní vzdělávání Angličtina Kurs marketingu 10

10 Zvláštní důležitost mají informace týkající se výstupu kursu. Aby kurs absolventovi skutečně pomohl k profesnímu uplatnění, je nutné, aby byl zakončen závěrečnou zkouškou, o jejímž úspěšném složení bude informovat výstupní certifikát, který bude uznáván zaměstnavateli. Celostátní platnost mají osvědčení o dílčích kvalifikacích podle zákona č. 179/2006 Sb. registrované v Národní soustavě kvalifikací (NSK). V případě zkoušek vyžadovaných zákonem (např. svařování, obsluha plynových zařízení, práce na elektrických zařízeních apod.) je třeba, aby certifikát udělovala organizace, která k tomu má oprávnění. Některé tyto certifikáty je třeba v určitých intervalech obnovovat. Užitečný význam mají certifikáty uznávané profesními asociacemi (např. svazem účetních, advokátní komorou apod.), zvlášť pokud se jedná o asociaci nadnárodní (např. certifikát z oblasti marketingu CIMA). Obdobný význam mají certifikáty udělované firmami a společnostmi, které mají zvlášť dominantní postavení na trhu např. v oblasti výpočetní techniky to jsou certifikáty Microsoft. V poslední době se v oblasti výpočetní techniky ujímá tzv. evropský počítačový řidičák certifikát ECDL (definuje různé uživatelské úrovně práce s počítačem). V oblasti jazyků mají význam certifikáty o státní jazykové zkoušce, u angličtiny pak zejména mezinárodně uznávané certifikáty (např. FCI). V ostatních případech je z hlediska uznávanosti zaměstnavateli třeba, aby kurs měl akreditaci MŠMT (akreditaci uděluje tzv. akreditační komise při MŠMT). zapamatujte si Další vzdělávání se stále více stává běžnou součástí života. Budoucí absolvent by měl počítat s tím, že se bez něj neobejde. 11

11 5. Kariérové poradenství a studijní možnosti v zahraničí V současné době mají žáci a studenti široké spektrum možností vyjet za studiem do zahraničí. Tyto studijní pobyty jsou možné od několika dnů po několik let (od týdenního výměnného pobytu po standardní délku studia). Spolupráce českých a zahraničních škol je dnes běžná od mateřských po vysoké školy. Možnosti jsou různé, podstatné je znát jejich šíři a rozdílné charakteristiky, jako např. podmínky věkové, podmínky přijetí či finanční náklady. Z tohoto důvodu je velmi podstatné se dobře orientovat v informačních zdrojích, zejména na internetu. Odjet na část studijní doby do zahraničí během studia na vlastní škole je nejjednodušší a zpravidla také nejlevnější způsob. Podmínkou je zpravidla standardní forma studia a věk do 26 let (výjimkou je věk studentů doktorského studia, který je běžně vyšší). U nás je tento typ studia podporován hlavně v rámci evropských zemí. Možnost studia v zahraničí ovšem nemají jen stávající žáci a studenti, ale i osoby, které již na škole nejsou. Ti si ovšem musí studium a veškeré organizační záležitosti (cestu, ubytování, atp.) v zahraničí zařídit zpravidla sami. Tento způsob bývá obvykle nákladnější, ovšem zpravidla není věkově limitován a možností výběru škol či destinací je více. Podpora studia v zahraničí je finančně i poradensky podporována jak veřejnoprávními institucemi, tak i soukromými fondy, nadacemi. Ke studiu v zahraničí je většinou nutná prvotní vstupní investice, ovšem často lze získat na cestu či na pobyt finanční podporu (od školy, nadace, firmy, ). Předpokládá se, že studenti se zahraniční zkušeností zdokonalí své jazykové dovednosti, naučí se samostatnosti, získají nové přátele, naučí se smýšlet multikulturně a být více tolerantní k odlišnostem. Jde často o nákladnou záležitost, ovšem studentovi se zpravidla tato investice vrací jak v osobním, tak ve studijním a v budoucnu také v pracovním životě. 12

12 6. Práva a povinnosti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ zapamatujte si Právo studovat v zahraničí má každý občan ČR. Studovat mohou jak stávající studenti, tak osoby, které se ke studiu teprve chystají (nejsou v danou chvíli studenty). V rámci EU platí pro členy pravidlo, že student má právo studovat v jiné členské zemi za stejných podmínek jako místní obyvatelé. Tj. pokud se tam platí školné, platí i on. A naopak. Má také stejný nárok na stipendium jako místní studenti. A to platí i pro ty, kteří nyní nejsou studenti a chtěli by se studiem začít. Zájemci mohou školu v zahraničí absolvovat celou nebo pouze část studia (od několika dnů po několik měsíců/let) nebo využít jiných dalších forem (letní školy, kurzy, neplacené stáže atp.). V čem se tyto studijní pobyty liší? Pokud pomineme kvalitu školy a kulturní rozdíly v jednotlivých zemích, pak jsou rozdíly markantní zejména ve výši nákladů, které jsou spojeny přímo či nepřímo se studiem: - školné - náklady na ubytování - kapesné - zdravotní pojištění Obecně platí, že studium v zahraničí vyžaduje zpravidla nějakou finanční vstupní investici. Prostředky se ovšem několikanásobně vrátí, ať již v podobě kvalitního jazykového vybavení, získaných zkušeností, kontaktů nebo praxe. Náklady se dále mohou lišit podle: - vybrané destinace (země EU či mimo EU) - legislativy upravující školskou soustavu dané země - typu a délky vybraného studia (celé studium, krátkodobé studium, v rámci stávajícího studia v ČR či ne ) - typu školy (SŠ, VŠ, soukromá, ) - věku uchazeče o studium (pod/nad 26 let) - způsobu zařizování si cesty (sám = freemover, nabídka školy, ) Možnosti, jak získat na studium finanční prostředky jsou u SŠ i VŠ teoreticky stejné: CHCI ZÍSKAT FINANČNÍ PODPORU NA STŘEDNÍ ŠKOLU Stipendium z ČR Stipendium z dané školy Stipendium z nadací ČR i zahraničí VYSOKOU ŠKOLU Stipendium z ČR Stipendium z dané školy Stipendium z nadací ČR i zahraničí ALE obecně mají větší šanci získat podporu na studium v zahraničí studenti VŠ 13

13 Možné druhy stipendií: - Fulbrightovo - Robitschekovo - Cheving - CEEPUS - DAAD - Open Society Fund - stipendia jednotlivých škol, např. Lyceum Dijon, Nimes, Bad Leonfelden, ad. Příklady nadací, které poskytují za určitých podmínek stipendia na studium v zahraničí: - Open Society Fund - UWC United World College - ASF Mezikulturní programy Možnosti, jak školu v zahraniční studovat: CHCI STUDOVAT STŘEDNÍ ŠKOLU Stáž (půl až rok) - Open Society Fund - United World College - ASF Mezikulturní programy - Ad. VYSOKOU ŠKOLU Stáž (1 až 2 semestry) - Socrates a Leonardo da Vinci (programy EU do 2006) - Life Learning Programs LLP (program EU od 2007) např. Erasmus pro studenty i pedagogy - Stipendia MŠMT Program na podporu rozvoje internalizace - Program CEPUS II. Pro středoevropský prostor (i ne EU země) - Open Society Fund - Ad. Standardní studium - celé v zahraničí vč. pobytu - dojíždění v rámci příhraniční Work and Study (studium spojené s prací) Letní a jazykové školy Standardní studium - celé v zahraničí vč. pobytu - dojíždění v rámci příhraniční Work and Study (studium spojené s prací) Letní a jazykové školy Vzájemné výměnné krátkodobé pobyty škol 14

14 shrnutí - Zpravidla platí, že většinu studijních pobytů si lze zařídit samostatně (za asistence obou škol české i vybrané zahraniční), ovšem většinu pobytů v zahraničí tohoto typu dokážou zajistit také soukromé agentury což se samozřejmě odrazí v ceně. - České školství umožňuje přerušit studium, resp. odjet až na 1 rok do zahraničí a pak se vrátit zpět do příslušného ročníku, tj. bez opakování roku (zpravidla po složení rozdílové zkoušky); toto je v pravomoci ředitele školy, se kterým je nutné se domluvit. - Do programu Erasmus se mohou zapojit VŠ s akreditací z MŠMT a vybraných 10 VOŠ podrobné info vč. zapojených zemí viz. podmínkou je zpravidla minimálně 1 rok studia v ČR a potřebné jazykové vybavení; informace podá zahraniční oddělení dané školy. - Stipendia MŠMT vyžadují jako podmínku akceptační dopis o přijetí na danou VŠ. - Freemover = osamělý cestovatel školu, stipendium a vše potřebné si zařizuje sám; vyjet takto může i čerstvý absolvent SŠ (bez podmínky minimálně 1 roku studia na VŠ/VOŠ); doba na zařizování je cca 1 rok. test 1) Pokud se v zemi, kde chci studovat, neplatí školné, MUSÍM / NEMUSÍM ho platit ani já. 2) Freemover je ČERSTVÝ ABSOLVENT SŠ / OSOBA ZAŘIZUJÍCÍ SI STUDIUM V ZAHRANIČÍ SAMA. 3) Pokud chci v zahraničí studovat rok, opakovat ročník po návratu MUSÍM / NEMUSÍM. zapamatujte si ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V případě, že si zájemce o studium vyřídil možnost na škole studovat, případně si zajistil prostředky z jiných než vlastních zdrojů, pak by měl vědět, že je nutné zařídit změny ve zdravotním a sociálním pojištění: Zdravotní pojištění českých studentů v zahraničí: Krátkodobý kurz, stáž, jazykový kurz, letní škola: - u plateb se nic nemění, pokud zůstává stále studentem české školy; - nutno si pouze zařídit Evropský průkaz zdravotního pojištění; - doporučuje se zařídit si také cestovní pojištění, protože zdravotní pokrývá pouze minimum nákladů. Dlouhodobý pobyt (tj. více než 6 měsíců): - u studentů do 26 let hradí zdravotní pojištění stát; - studenti i nestudenti nad 26 let si hradí zdravotní pojištění sami; - po návratu ze zahraničí je nutné tento pobyt pojišťovně doložit (a vrátit Evropský průkaz). Řádné studium v zahraničí: - do 26 let hradí za studenta zdravotní i sociální pojištění stát, ale pouze v případě, že doloží pojišťovně rozhodnutí MŠMT o postavení studia na VŠ v cizině na roveň studiu v ČR; - o toto rozhodnutí je nutné žádat na MŠMT; 15

15 - po schválení na ministerstvu a v pojišťovně je vystaven Evropský průkaz zdravotního pojištění; - pro zdravotní i sociální pojištění se postupuje stejně. Jak získat Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC)? - vyplnit formulář Žádost o posouzení postavení studia na vysoké škole v cizině pro sociální účely a účely zdravotního pojištění (nebo jeho obdoba pro středoškoláky). 184&DISP=1&NAHLEDVZORU=true. 16

16 7. Sociální pojištění českých studentů v zahraničí Naše zákony umožňují studentům do 26 let uplatňovat nárok na dávky státní sociální podpory a důchod z důchodového pojištění. Opět je ale nutné, aby vaše studium v zahraničí bylo postavené na roveň studia na školách v České republice (viz zdravotní pojištění). Vedle dávek státní sociální podpory (přídavek na dítě, sociální příplatek) lze rozhodnutí ministerstva využít i pro uplatňování dalších nároků podle jiných zákonných norem, zejména pro: dávky nemocenského pojištění (peněžitá pomoc v mateřství), zdravotní pojištění, důchodové pojištění (sirotčí důchod, starobní důchod), podpora v nezaměstnanosti test 1) Rozdíl v platbách zdravotního pojištění mezi studentem 24letým a 27letým na stejné roční stáži JE/NENÍ. 2) EHIC potřebuje student VŽDY/POUZE U ŘÁDNÉHO STUDIA V ZAHRANIČÍ. cvičný úkol Najděte na internetu webové stránky, které jsou uvedeny u každého tématu. Pozorně si je projděte a pokuste se najít vždy 1 klad a 1 zápor dané stránky. Hodnotit můžete objektivitu, přehlednost, aktuálnost informací a jejich komplexnost. Hodnocení provádějte z hlediska toho, co chcete zjistit o daném tématu a co www k tomuto tématu nabízí a v jaké kvalitě. TÉMATA, POJMY Stipendium pro studium v zahraničí na SŠ Erasmus INFORMAČNÍ ZDROJE + - ww.osf.cz MOŽNÁ ŘEŠENÍ + obsahuje články z různých zdrojů, které jsou označené datem aktualizace - graficky nevydařené, nepřehledné ww.osf.cz + obsahuje relevantní informace o stipendiu udělovaném danou společností - obsahuje pouze dílčí informace + obsahuje dobře členěné a filtrovatelné zkušenosti účastníků - neobsahuje souhrnné informace o programu Erasmus + obsahuje základní informace pro první orientaci 17

17 - - obsahuje pouze základní informace Zdravotní pojištění během studia zahraničí v obsahuje poměrně kvalitní informace - informace je mírně zastaralá a je nutno ji dohledat v šířeji pojatém článku ni-a-socialni-pojisteni-pri-studiu-vzahranici/ obsahuje stručné a jasné informace - - není uvedeno datum aktualizace 18

18 8. Instituce poskytující poradenství Informací o studiu v zahraničí je v dnešní době poměrně velké množství. Problémem je tedy spíše zorientovat se v šíři informací a získat aktuální a relevantní informace šité na míru. Prvotní úvodní SOUHRNNÉ INFORMACE může poskytnout: - Národní informační centrum pro mládež (pod MŠMT) Další informace poskytují různé AGENTURY, které se na zprostředkování studia v zahraničí specializují. Obecně opět platí, že zprostředkovávají více příležitostí pro studenty VŠ než studenty SŠ. Agentury zpravidla zprostředkovávají dvojí typ studia: - standardní v rámci studia na střední nebo vysoké škole - jazykové kurzy Kvalitní agentura by měla být schopna zpracovat také nabídku, kterou v dané chvíli nemají. Třeba když si zájemce vybere školu sám (např. v rámci mezinárodního řetězce jazykových škol GEOS NÁRODNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Vstupní a poměrně rozsáhlé a relevantní informace, které lze získat na jednom místě, získá zájemce v NICM tj. v Národním informačním centru pro mládež (www.nicm.cz). Centrum je jedním z oddělení Národního institutu dětí a mládeže, které je přímo řízenou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Poskytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží bezplatné informace z těchto oblastí: - vzdělávání a práce v ČR a v zahraničí - cestování, volný čas - a dále pak např. sociálně - patologické jevy, občan a společnost, mládež v EU atp. - informace poskytují přes www, telefonicky, em, či osobně od pondělí do pátku (Po - Čt 10:00-17:00, Pá 10:00-16:00) v centru na Praze 1. cvičný úkol Zorientujte se rychle na stránkách Napište cestu, jak byste klientovi poradili, kde na webu dohledá požadované informace: PŘÍKLAD DOPLŇTE ŘEŠENÍ Seznam letních škol Př: Vzdělávání v zahraničí Vzdělávání v zahraničí Krátkodobé kurzy, letní školy Letní školy Krátkodobé kurzy, letní školy Letní školy Agentury zprostředkující Vzdělávání v zahraničí Studium studium na SŠ na střední škole - agentury Co / kdo je freemover Vzdělávání v zahraničí Obecné informace a legislativa-zahraničí Freemover-osamělý cestovatel Kde se v EU platí školené Vzdělávání v zahraničí Obecné informace a legislativa-zahraničí školné v EU Jak získat stipendium na VŠ Vzdělávání v zahraničí Studium na vysoké škole Vysokoškolská stipendia Kdo nabízí VŠ stipendia 19

19 9. Práce s informačními systémy Informací dostupných k tématu studium v zahraničí je na internetu nepřehledné množství. Pro získání relevantních a aktuálních informací je tedy důležité pracovat se správnými zdroji. EVROPA Pro snadnou orientaci a získání kompletních informací k tomuto tématu byl vytvořen systém PLOTEUS. Tento portál, spadající pod agendu Evropské komise, byl ovšem vytvořen pouze pro studium v rámci Evropy (nejen EU nabídka zahrnuje např. země jako Island nebo Turecko). Portál PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities Throughout the EUropean Space) je informační systém o vzdělávacích příležitostech v Evropě. Je určen pro: - studenty a jejich rodiče - zájemce o další vzdělávání - poradce a učitele K nalezení jsou na portále tyto informace: - Možnosti studia a odborné přípravy v evropských zemích - odkazy na webové stránky vysokých škol a dalších institucí terciárního vzdělávání, na databáze vzdělávacích institucí a studijních a vzdělávacích programů včetně vzdělávání dospělých. - Vzdělávací systémy - stručný průvodce evropskými vzdělávacími systémy. - Výměnné pobyty a granty - možnosti pobytů v zahraničí a finančních zdrojů pro jejich krytí, které skýtají evropské vzdělávací programy, jako jsou Erasmus, Socrates a Tempus. - Kontakty - nevíte-li na koho se obrátit, zde naleznete kontakty na informační a poradenské instituce doma i v zahraničí. - Všechno, co potřebujte vědět o pobytu v zahraničí v zemích Evropy- životní náklady, poplatky za studium, nalezení ubytování, právní aspekty a další informace o evropských zemích. Jde o indexovanou databázi odkazů, aktualizaci má na starost síť Euroguidance. Odkazy: ZEMĚ MIMO EVROPU Pro vyhledávání informací o studiu mimo Evropu je doporučen tento postup: 1) vyhledat si zemi, kde chci studovat 2) vyhledat si školy, univerzity, které v dané zemi jsou, vybrat si typ studia (stáž/celé studium na dané škole) 3) kontaktovat zástupce vybrané školy, univerzity a informovat se o možnostech studia pro zahraniční studenty (vč. možnosti stipendií atp.) 4) ověřit si, v jakém jazyce je vedeno studium 5) ověřit si v ČR možnosti získání grantu, stipendia Existuje také poměrně větší množství www stránek, které se této problematice věnují. Zpravidla nejde o souhrnné informační databáze typu Ploteus, ale jde o místa, kde lze také nalézt mnoho užitečných odkazů. Např.: České: Zahraniční: test 1) Na portálu Ploteus mohu najít také zahraniční pracovní nabídky: ANO / NE. 2) Na portálu Ploteus mohu najít pouze informace o studiu v zemích EU: ANO / NE. 20

20 cvičný úkol Spojte k sobě informace a informační zdroje, které k sobě patří (tj. které naleznete, na kterém webu). INFORMACE ZDROJ ŘEŠENÍ 1- Možnosti studia v Japonsku A 1 C 2 - Stipendia v USA popsaná v B - 2 B češtině 3 - Popis vzdělávacích systémů v C - 3 D Evropě 4 Zahraniční VŠ v ČR D - 4 A 21

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Studium v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Práce v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Mít přehled Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Obsah MÍT PŘEHLED 5 VZDĚLÁVÁNÍ 7 Předškolní vzdělávání 7 Základní školy 12 Střední školy 17 Vysoké školy 28 Pomaturitní nevysokoškolské

Více

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Zpracovala: Mgr. Lenka Bílková 30. 6. 2010, Praha Podpořeno grantem

Více

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku České vysoké školy pro zahraniční studenty Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku Vydání, aktualizované k 1. září 2004. Vydalo: České informační středisko pro integraci cizinců REK, s.r.o. 1.0.

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK Z OBSAHU Polemika kolem maturit Příklady využití systému ECVET Co už vykonal projekt UNIV 3 Finský úspěch je založen na učitelích 2/2014 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁ STRATEGIE DO ROKU

Více

DAIRY-EU. Identifikace a uznávání odborných kvalifikací v mlékářském sektoru v zemích EU. Sborník podkladů

DAIRY-EU. Identifikace a uznávání odborných kvalifikací v mlékářském sektoru v zemích EU. Sborník podkladů DAIRY-EU Identifikace a uznávání odborných kvalifikací v mlékářském sektoru v zemích EU Sborník podkladů Jaroslav Havlíček Milan Houška Roman Kvasnička Jan Bartoška Prague 2008 Identifikace a uznávání

Více

Zavedení školného a sociální situace studentů

Zavedení školného a sociální situace studentů Bankovní institut vysoká škola Praha Fakulta finančních obchodů Zavedení školného a sociální situace studentů Diplomová práce Autor: Bc. Tokhtar Karina Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Evžen

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání

A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: A3 - Kvalita dalšího vzdělávání Podaktivita: Činnost, úkol: Vymezení aktivit nezbytných pro zajištění komplexu procesů vyplývajících ze zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání

Více

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky.

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky. Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Medailony... 4 Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko... 4 Mgr. Bc. Michaela Beranová... 5 Ing. Zdeněk Borůvka... 7 Mgr. Martin Čapka... 8 Mgr. Petra Fortelná...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

PRŮVODCE evropským trhem práce

PRŮVODCE evropským trhem práce PRŮVODCE evropským trhem práce Praktické informace pro zájemce o práci v zahraničí Úvod... RNDR. PETR NEČAS Ministr práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR EURES Klub mladých Evropanů,

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce Rejstříky jazykových škol a kurzů Průvodce doporučená prodejní cena: 10 Kč praha ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí jazykové zkoušky

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Publikace vznikla v rámci Operačního programu

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více