INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 Obsah 1. Soustava počátečního (školního) vzdělávání v ČR Možnosti školního vzdělávání po absolvování SŠ Národní soustava kvalifikací Možnosti dalšího profesního vzdělávání (vzdělávání dospělých) Kariérové poradenství a studijní možnosti v zahraničí Práva a povinnosti Sociální pojištění českých studentů v zahraničí: Instituce poskytující poradenství Práce s informačními systémy Nabídky vzdělávání a podmínky studia

2 1. Soustava počátečního (školního) vzdělávání v ČR Zákon č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) rozlišuje následující stupně vzdělání: - Základní vzdělání - Střední vzdělání - Střední vzdělání s výučním listem - Střední vzdělání s maturitní zkouškou - Vyšší odborné vzdělání - Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu - Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu - Vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu Podrobnější členění poskytují tzv. kategorie vzdělání. Každá kategorie vzdělání je označena písmenem velké abecedy, které je současně pátým znakem (jediným písmenem) v kódu oboru vzdělání (pro střední a vyšší školy), resp. v kódu studijního programu (pro vysoké školy): A B C D E H J K L M N R T V Bez vzdělání Neúplné základní vzdělání Základní vzdělání Nižší střední vzdělání (praktická škola) Nižší střední odborné vzdělání (učební obory OU) Střední vzdělání s výučním listem (dvouleté a tříleté učební obory SOU) Střední vzdělání bez maturity i výučního listu (kratší než čtyřleté obory SOŠ) Střední vzdělání s maturitou získané na gymnáziu Střední vzdělání s maturitou získané v oborech SOU (čtyřleté obory SOU a nástavbové obory pro vyučené) Střední vzdělání s maturitou získané v oborech SOŠ Vyšší odborné vzdělání Vysokoškolské bakalářské vzdělání Vysokoškolské magisterské vzdělání Vysokoškolské doktorské vzdělání 3

3 4

4 2. Možnosti školního vzdělávání po absolvování SŠ Pro absolventy tříletých učebních oborů existuje možnost studia v nástavbových dvouletých oborech s maturitou. Vazbu učebních oborů na nástavbové obory stanovuje MŠMT vyhláškou. Po maturitě je možné pokračovat ve studiu buď na vyšší odborné škole, nebo na vysoké škole. Zatímco vysokoškolské studium je zaměřeno hlavně na získání hlubokých teoretických znalostí, studium na vyšší odborné škole spíš na přímo v praxi upotřebitelné znalosti a dovednosti. - Studium na vyšších odborných školách trvá většinou tři roky a připravuje pro náročnější odborné činnosti než studium na školách středních. Toto studium bývá většinou realizováno při středních odborných školách a obsahově zpravidla navazuje na studijní obory těchto středních škol. - Studium na vysoké škole je většinou realizováno jako bakalářské studium (zpravidla 3 roky), absolventi získávají titul bakalář, jako magisterské studium (zpravidla 5 let), absolventi na technicky a ekonomicky zaměřených fakultách získávají zpravidla titul inženýr, na lékařských fakultách doktor medicíny, na ostatních zpravidla titul magistr. Na magisterské studium může navázat doktorandské studium zakončené získáním doktorátu. Pro všechny typy škol platí, že mohou být státní, soukromé nebo církevní. Na soukromých a církevních školách se zpravidla platí školné. test 1. Maturita není vstupním požadavkem (b) a) Pro studium v bakalářském studijním oboru b) Pro studium v lyceu c) Pro studium ve vyšší odborné škole 2. Doktorem práv se stane (c) a) Absolvent vyšší odborné školy s právním zaměřením b) Absolvent magisterského studia na právnické fakultě c) Absolvent doktorandského studia na právnické fakultě cvičný úkol V následujícím příkladu si prohlédněte různé možnosti průchodu vzdělávacím systémem vedoucí ke stejnému výsledku k povolání Specialista marketingu. Na ukázce tří různých variant vzdělávacích cest se pokuste pro každou variantu vyhledat některý obor vzdělání a školu. Varianta A: - Magisterské studium obchodně-ekonomického směru - Povolání Specialista marketingu 5

5 Varianta B: Magisterské studium strojírenského zaměření Kurs marketingu Povolání Specialista marketingu Varianta C: Nástavbové elektrotechnické studium pro absolventy učebních oborů Elektrotechnická fakulta Kurs marketingu Povolání Specialista marketingu zapamatujte si Doporučuje-li poradce žákovi vzdělání, měl by při tom vždy zvažovat budoucí profesní uplatnění. K jednomu profesnímu cíli lze dojít různými vzdělávacími cestami, přičemž ne vždy k tomu stačí vzdělávání ve školské soustavě, někdy je třeba absolvovat ještě nějaký kurs dalšího vzdělávání (ty budou předmětem další kapitoly). 6

6 3. Národní soustava kvalifikací INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Je čím dál běžnější, že člověk pracuje v jiném oboru, než který vystudoval, nebo v němž se vyučil. Často tuto novou práci i mnohem lépe ovládá. Jenže změní-li pak zaměstnavatele, zůstává mu jako doklad o kvalifikaci zase jen původní vysvědčení, diplom či výuční list. Také je čím dál běžnější, že lidé se celý život učí. Nabídka celoživotního učení se stále rozšiřuje a orientovat se v ní je čím dál složitější. Nejrůznější certifikáty získané z nejrůznějších kursů nemohou být pro zaměstnavatele jednoznačnými a průkaznými doklady o kvalifikaci. Je tedy zřejmé, že občané i zaměstnavatelé potřebují, aby fungoval důvěryhodný systém uznávání znalostí a dovedností, kde nezáleží na tom, zda byly získány ve škole, praxí či kursem, ale jaká je jejich úroveň a kvalita. Na pomoc lidem, kteří získali profesní dovednosti nad rámec svého původního vzdělání, přichází Národní soustava kvalifikací (NSK). Její strukturu, obsah i způsob uplatnění stanovuje zákon č.179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Podstatou NSK i zmíněného zákona je, že jednotlivé kvalifikace jsou popsány prostřednictvím toho, co by člověk měl umět (tedy znalostmi a dovednostmi, které tvoří příslušné kompetence, způsobilosti, ale nikoliv učebními plány ani osnovami). Uvedený zákon rozlišuje dva typy kvalifikací. Tzv. úplná kvalifikace je způsobilost vykonávat celé určité povolání a není vlastně ničím novým, člověk ji získá většinou ve škole nebo v učilišti absolvováním určitého oboru vzdělání. Novým prvkem jsou tzv. dílčí kvalifikace. Dílčí kvalifikace je způsobilost vykonávat pouze část určitého povolání, tj. určitou pracovní činnost nebo více pracovních činností, které ale dávají možnost pracovního uplatnění (např. montáž nábytku, montáž výtahů, výroba čalouněných sedadel, sportovní masáž, vazba a aranžování květin, příprava studené kuchyně, výroba zmrzliny aj.). Každá dílčí kvalifikace má v NSK svůj tzv. kvalifikační standard a tzv. hodnoticí standard. Kvalifikační standard určuje, co je třeba pro získání příslušné kvalifikace umět, čili soubor požadovaných kompetencí. Hodnoticí standard určuje, jakými kritérii a postupy se zjistí, zda to člověk skutečně umí. Hodnoticí standard obsahuje ještě další informace, např. vstupní požadavky, pokyny pro stanovení výsledného hodnocení, požadavky na složení zkušební komise, potřebné materiálně technické zabezpečení, včetně podkladů, norem, katalogů apod., příp. další pokyny, doporučení. Zkoušení občanů z dílčích kvalifikací provádějí tzv. autorizované osoby, čili fyzické nebo právnické osoby, které získají pro konkrétní dílčí kvalifikaci autorizaci, což je oprávnění vydané příslušným ministerstvem (tzv. autorizujícím orgánem). Zkouší se podle hodnoticích standardů příslušných dílčích kvalifikací, a kdo uspěje, získá celostátně platné osvědčení. Za vykonání zkoušky se musí zaplatit. Výše úhrady za zkoušky se pohybuje nejčastěji v rozpětí jednoho až pěti tisíc korun. Autorizovanými osobami mohou být i školy, zatím dokonce tvoří většinu autorizovaných osob. Mohou provádět ověřování dílčích kvalifikací, které jsou obsahově součástí jimi vyučovaných oborů. Rovněž se jim otevírá příležitost realizovat kursy pro tyto dílčí kvalifikace. Je zřejmé, že aby celý systém uznávání kvalifikací mohl fungovat, musí jej akceptovat zaměstnavatelé. A to znamená, že musí být v maximální možné míře zapojeni do jeho vytváření. Za tímto účelem začaly být ustavovány tzv. sektorové rady složené z reprezentativních zástupců zaměstnavatelů příslušného odvětví. Vypracované standardy tak procházejí dalšími procesy projednávání, posuzování a úprav v sektorových radách. Následně jsou postoupeny příslušným odvětvovým ministerstvům, jejichž požadavky se do standardů rovněž zapracovávají. Pak se k nim vyjadřuje ještě také Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), a teprve poté jsou předkládány MŠMT ke schválení. Je zřejmé, že procesy se standardy jsou poměrně složité, ale mělo by to vést k jistotě, že kvalifikace odpovídají skutečným požadavkům zaměstnavatelů, a v neposlední řadě, že vzniká životaschopný systém s danými pravidly a potřebnou institucionální základnou. Dílčí kvalifikace, které úspěšně projdou všemi uvedenými procesy, jsou zveřejněny na informačním systému NSK na adrese Jsou tu uvedeny i autorizované osoby. Nyní tu lze nalézt standardy a další důležité informace pro zatím cca dvě stovky dílčích kvalifikací, především z oblasti služeb a řemesel, zejména v gastronomii, hotelnictví, potravinářství, obchodu, masérství, bezpečnostních službách, pohřebnictví, stavebnictví, truhlářství, čalounictví, oděvnictví, elektrotechnice, výtahovém průmyslu, zemědělství, zahradnictví aj., které již prošly všemi zmíněnými procesy. Také již proběhlo prvých cca 1000 zkoušek. NSK nabídne občanům ještě další možnost, a tou je získat nejen dílčí kvalifikace, ale i tzv. úplnou kvalifikaci plně srovnatelnou s absolvováním oboru vzdělání ve škole, aniž by bylo nutné absolvovat školní vzdělávání. Některé úplné kvalifikace totiž lze poskládat z kvalifikací dílčích. V praxi to znamená, že získá-li občan osvědčení o všech těchto dílčích kvalifikacích, bude moci na příslušné škole složit závěrečnou učňovskou nebo maturitní zkoušku. 7

7 Každý, kdo po shlédnutí hodnoticího standardu některé z dílčích kvalifikací na adrese získá pocit, že by u zkoušky mohl uspět, má možnost se přihlásit ke zkoušce u některé z autorizovaných osob, které jsou u příslušné dílčí kvalifikace uvedeny. Pokud u některé dílčí kvalifikace dosud žádná autorizovaná osoba uvedena není, znamená to, že kvalifikace byla schválena teprve nedávno a mělo by se to v brzké době změnit. test 1. Nejdetailnější podrobnosti o zkoušce k určité dílčí kvalifikaci se najdou (a) a) V hodnoticím standardu b) V kvalifikačním standardu c) V zákoně 179 / 2006 Sb. 2. Občan, který bude chtít získat dílčí kvalifikaci, musí (c) a) Podat žádost na autorizující orgán, tj. příslušné ministerstvo, přičemž seznam autorizujících orgánů najde v hodnoticím standardu, a složit úspěšně zkoušku b) Přihlásit se ke zkoušce u autorizované osoby, přičemž seznam autorizovaných osob najde v zákoně 179/2006 Sb., a složit úspěšně zkoušku c) Přihlásit se ke zkoušce u autorizované osoby, přičemž seznam autorizovaných osob najde v hodnoticím standardu, a složit úspěšně zkoušku 3. Získat výuční list v určitém oboru vzdělání, tedy úplnou kvalifikaci, bude podle zákona 179/2006 Sb. možné tak, že (c) a) Občan složí u autorizované osoby zkoušku z příslušné úplné kvalifikace b) Občan získá všechny dílčí kvalifikace, které jsou ve svém celku ekvivalentní s určitou úplnou kvalifikací, a po předložení osvědčení o těchto dílčích kvalifikacích na některém SOU, kde se učí tento obor, automaticky obdrží výuční list c) Občan získá všechny dílčí kvalifikace, které jsou ve svém celku ekvivalentní s určitou úplnou kvalifikací, a po předložení osvědčení o těchto dílčích kvalifikacích na některém SOU, kde se učí tento obor, mu bude umožněno složit závěrečnou učňovskou zkoušku, aniž před tím absolvoval školní vzdělání v tomto oboru. zapamatujte si Národní soustavu kvalifikací (NSK) a způsob její aplikace popisuje zákon č.179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Hlavním prvkem jsou tzv. dílčí kvalifikace, které jsou popsány svými standardy. V nich je stanoveno, co musí uchazeč o kvalifikaci prokázat u zkoušky, kterou realizují tzv. autorizované osoby. Standardy dílčích kvalifikací i autorizované osoby jsou na 8

8 4. Možnosti dalšího profesního vzdělávání (vzdělávání dospělých) Vzdělání získané ve škole je pouze základem, na který v průběhu pracovního života navazuje vzdělávání dospělých, které se označuje pojmem další vzdělávání nebo další profesní vzdělávání. Zatímco školní vzdělávání má v sobě obsaženu poměrně širokou všeobecnou složku, je další vzdělávání zaměřeno téměř výhradně na odborné znalosti a dovednosti využitelné v praxi. Důvodů pro další vzdělávání je mnoho, ukážeme si je na několika příkladech: Pan Jícha je vyučený soustružník a léta pracoval na soustruhu. Najednou ale do jeho dílny byly nasazeny číslicově řízené obráběcí stroje. To bylo pro něho něco zcela nového a musel absolvovat kurs pro jejich programování a obsluhu. Slečna Maříková pracuje jako mzdová účetní. Na střední škole se naučila pracovat s jednoduchým programem pro mzdové účetnictví. Její zaměstnavatel ale pořídil do počítačů nové programové vybavení integrující v sobě různé ekonomické subsystémy. Slečna Maříková musela absolvovat kurs pro práci s těmito programy. cvičný úkol Pokuste se zobecnit důvod, pro který Pan Jícha i slečna Maříková museli absolvovat další vzdělávání. Řešení je následující: Pan Jícha i slečna Maříková museli absolvovat další vzdělávání z důvodu modernizace svých pracovních prostředků. Inženýr Šimon pracoval ve svém podniku jako vedoucí provozu. Protože byl schopný pracovník, byl jmenován do funkce výrobního ředitele. Cítil však, že tato funkce vyžaduje velmi vysoké řídicí, organizační a plánovací dovednosti, na které jeho dosavadní znalosti a zkušenosti nestačí, Absolvoval proto kurs managementu. cvičný úkol Pokuste se zobecnit důvod, pro který inženýr Šimon musel absolvovat další vzdělávání. Řešení je následující: Inženýr Šimon musel absolvovat další vzdělávání z důvodu postupu na vyšší pozici. Paní Klímová pracovala jako úřednice v ekonomickém úseku. Podnik ale příliš neprosperoval a to se projevovalo na nízkých mzdách. Rozhodla se proto změnit zaměstnavatele. Známá jí zprostředkovala místo v bance. Bylo mnohem lépe placené, ale paní Klímová, přestože měla ekonomické znalosti a nemusela měnit svou kvalifikaci, musela absolvovat přímo v bance kurs zaměřený na konkrétní bankovní operace a související záležitosti. Inženýr Brož byl chemik pracující ve vývoji nových léčiv. Jeho schopností si všimla zahraniční farmaceutická firma a nabídla mu atraktivní místo obchodního zástupce v prodeji léčiv. Inženýr Brož se z finančních důvodů rozhodl místo přijmout. Podmínkou však byla perfektní znalost němčiny, kterou ovládal jen částečně. Přestože nemusel měnit svoji kvalifikaci, musel proto absolvovat intenzívní jazykový kurs a dále kurs zaměřený na prodejní dovednosti (marketing). cvičný úkol Pokuste se zobecnit důvod, pro který paní Klímová i inženýr Brož museli absolvovat další vzdělávání. Řešení je následující: Paní Klímová i inženýr Brož museli absolvovat další vzdělávání z důvodu změny zaměstnavatele. 9

9 Pan Horyna je vyučený opravář zemědělských strojů a pracoval v zemědělském družstvu jako traktorista. Po svatbě se však se svou ženou přestěhoval do města a svou kvalifikaci zde uplatnit nemohl. Absolvoval proto rekvalifikační kurs na automechanika, což bylo pro něho povolání sice jiné, ale řadu svých znalostí a dovednost v něm mohl využít, a podařilo se mu získat místo v autoservisu. cvičný úkol Pokuste se zobecnit důvod, pro který pan Horyna musel absolvovat další vzdělávání. Řešení je následující: Pan Horyna musel absolvovat rekvalifikaci, tedy změnu své dosavadní kvalifikace, svého dosavadního povolání, z důvodu svého přestěhování. Pan Černý byl vyučený horník a pracoval v dole. Důl najednou uzavřeli, a z něho se tak stal nezaměstnaný. Nějaký čas pobíral podporu v nezaměstnanosti a posléze mu v úřadu práce nabídli možnost rekvalifikovat se na kuchaře. Bylo to sice zcela jiné povolání, ale on neměl příliš na vybranou a rozhodl se (částečně proto, že k vaření měl dobrý vztah a dost toho uvařit uměl), že tento zásadní životní krok podstoupí. Podařilo se a získal místo v restauraci. cvičný úkol Pokuste se zobecnit důvod, pro který pan Černý musel absolvovat další vzdělávání. Řešení je následující: Pan Černý musel absolvovat rekvalifikaci z důvodu neperspektivnosti svého povolání v místě svého bydliště. cvičný úkol Na internetové adrese je databáze dalšího vzdělávání, která se jmenuje DAT. Pokuste se v ní najít nějaký kurs pro inženýra Brože. Jak bylo uvedeno, kursy dalšího profesního vzdělávání vždy slouží pro získání odborných znalostí a dovedností využitelných v praxi. Směřují tedy vždy k nějakému povolání, k nějakému konkrétnímu pracovnímu uplatnění. cvičný úkol Pokuste se do následující tabulky k jednotlivým povoláním uvedeným v levém sloupci přiřadit do prostředního sloupce odpovídající názvy kurzů uvedené v pravém sloupci. (správnost svého řešení poznáte tak, že ke každému povolání by měl být přiřazen právě jeden kurs): Seznam povolání Vložte název kursu Seznam kursů Samostatný pracovník reklamy Strojní zámečník Recepční Lesní mechanizátor Analytik finančního trhu Svářečský kurs Obsluha motorové pily Bankovní vzdělávání Angličtina Kurs marketingu 10

10 Zvláštní důležitost mají informace týkající se výstupu kursu. Aby kurs absolventovi skutečně pomohl k profesnímu uplatnění, je nutné, aby byl zakončen závěrečnou zkouškou, o jejímž úspěšném složení bude informovat výstupní certifikát, který bude uznáván zaměstnavateli. Celostátní platnost mají osvědčení o dílčích kvalifikacích podle zákona č. 179/2006 Sb. registrované v Národní soustavě kvalifikací (NSK). V případě zkoušek vyžadovaných zákonem (např. svařování, obsluha plynových zařízení, práce na elektrických zařízeních apod.) je třeba, aby certifikát udělovala organizace, která k tomu má oprávnění. Některé tyto certifikáty je třeba v určitých intervalech obnovovat. Užitečný význam mají certifikáty uznávané profesními asociacemi (např. svazem účetních, advokátní komorou apod.), zvlášť pokud se jedná o asociaci nadnárodní (např. certifikát z oblasti marketingu CIMA). Obdobný význam mají certifikáty udělované firmami a společnostmi, které mají zvlášť dominantní postavení na trhu např. v oblasti výpočetní techniky to jsou certifikáty Microsoft. V poslední době se v oblasti výpočetní techniky ujímá tzv. evropský počítačový řidičák certifikát ECDL (definuje různé uživatelské úrovně práce s počítačem). V oblasti jazyků mají význam certifikáty o státní jazykové zkoušce, u angličtiny pak zejména mezinárodně uznávané certifikáty (např. FCI). V ostatních případech je z hlediska uznávanosti zaměstnavateli třeba, aby kurs měl akreditaci MŠMT (akreditaci uděluje tzv. akreditační komise při MŠMT). zapamatujte si Další vzdělávání se stále více stává běžnou součástí života. Budoucí absolvent by měl počítat s tím, že se bez něj neobejde. 11

11 5. Kariérové poradenství a studijní možnosti v zahraničí V současné době mají žáci a studenti široké spektrum možností vyjet za studiem do zahraničí. Tyto studijní pobyty jsou možné od několika dnů po několik let (od týdenního výměnného pobytu po standardní délku studia). Spolupráce českých a zahraničních škol je dnes běžná od mateřských po vysoké školy. Možnosti jsou různé, podstatné je znát jejich šíři a rozdílné charakteristiky, jako např. podmínky věkové, podmínky přijetí či finanční náklady. Z tohoto důvodu je velmi podstatné se dobře orientovat v informačních zdrojích, zejména na internetu. Odjet na část studijní doby do zahraničí během studia na vlastní škole je nejjednodušší a zpravidla také nejlevnější způsob. Podmínkou je zpravidla standardní forma studia a věk do 26 let (výjimkou je věk studentů doktorského studia, který je běžně vyšší). U nás je tento typ studia podporován hlavně v rámci evropských zemí. Možnost studia v zahraničí ovšem nemají jen stávající žáci a studenti, ale i osoby, které již na škole nejsou. Ti si ovšem musí studium a veškeré organizační záležitosti (cestu, ubytování, atp.) v zahraničí zařídit zpravidla sami. Tento způsob bývá obvykle nákladnější, ovšem zpravidla není věkově limitován a možností výběru škol či destinací je více. Podpora studia v zahraničí je finančně i poradensky podporována jak veřejnoprávními institucemi, tak i soukromými fondy, nadacemi. Ke studiu v zahraničí je většinou nutná prvotní vstupní investice, ovšem často lze získat na cestu či na pobyt finanční podporu (od školy, nadace, firmy, ). Předpokládá se, že studenti se zahraniční zkušeností zdokonalí své jazykové dovednosti, naučí se samostatnosti, získají nové přátele, naučí se smýšlet multikulturně a být více tolerantní k odlišnostem. Jde často o nákladnou záležitost, ovšem studentovi se zpravidla tato investice vrací jak v osobním, tak ve studijním a v budoucnu také v pracovním životě. 12

12 6. Práva a povinnosti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ zapamatujte si Právo studovat v zahraničí má každý občan ČR. Studovat mohou jak stávající studenti, tak osoby, které se ke studiu teprve chystají (nejsou v danou chvíli studenty). V rámci EU platí pro členy pravidlo, že student má právo studovat v jiné členské zemi za stejných podmínek jako místní obyvatelé. Tj. pokud se tam platí školné, platí i on. A naopak. Má také stejný nárok na stipendium jako místní studenti. A to platí i pro ty, kteří nyní nejsou studenti a chtěli by se studiem začít. Zájemci mohou školu v zahraničí absolvovat celou nebo pouze část studia (od několika dnů po několik měsíců/let) nebo využít jiných dalších forem (letní školy, kurzy, neplacené stáže atp.). V čem se tyto studijní pobyty liší? Pokud pomineme kvalitu školy a kulturní rozdíly v jednotlivých zemích, pak jsou rozdíly markantní zejména ve výši nákladů, které jsou spojeny přímo či nepřímo se studiem: - školné - náklady na ubytování - kapesné - zdravotní pojištění Obecně platí, že studium v zahraničí vyžaduje zpravidla nějakou finanční vstupní investici. Prostředky se ovšem několikanásobně vrátí, ať již v podobě kvalitního jazykového vybavení, získaných zkušeností, kontaktů nebo praxe. Náklady se dále mohou lišit podle: - vybrané destinace (země EU či mimo EU) - legislativy upravující školskou soustavu dané země - typu a délky vybraného studia (celé studium, krátkodobé studium, v rámci stávajícího studia v ČR či ne ) - typu školy (SŠ, VŠ, soukromá, ) - věku uchazeče o studium (pod/nad 26 let) - způsobu zařizování si cesty (sám = freemover, nabídka školy, ) Možnosti, jak získat na studium finanční prostředky jsou u SŠ i VŠ teoreticky stejné: CHCI ZÍSKAT FINANČNÍ PODPORU NA STŘEDNÍ ŠKOLU Stipendium z ČR Stipendium z dané školy Stipendium z nadací ČR i zahraničí VYSOKOU ŠKOLU Stipendium z ČR Stipendium z dané školy Stipendium z nadací ČR i zahraničí ALE obecně mají větší šanci získat podporu na studium v zahraničí studenti VŠ 13

13 Možné druhy stipendií: - Fulbrightovo - Robitschekovo - Cheving - CEEPUS - DAAD - Open Society Fund - stipendia jednotlivých škol, např. Lyceum Dijon, Nimes, Bad Leonfelden, ad. Příklady nadací, které poskytují za určitých podmínek stipendia na studium v zahraničí: - Open Society Fund - UWC United World College - ASF Mezikulturní programy Možnosti, jak školu v zahraniční studovat: CHCI STUDOVAT STŘEDNÍ ŠKOLU Stáž (půl až rok) - Open Society Fund - United World College - ASF Mezikulturní programy - Ad. VYSOKOU ŠKOLU Stáž (1 až 2 semestry) - Socrates a Leonardo da Vinci (programy EU do 2006) - Life Learning Programs LLP (program EU od 2007) např. Erasmus pro studenty i pedagogy - Stipendia MŠMT Program na podporu rozvoje internalizace - Program CEPUS II. Pro středoevropský prostor (i ne EU země) - Open Society Fund - Ad. Standardní studium - celé v zahraničí vč. pobytu - dojíždění v rámci příhraniční Work and Study (studium spojené s prací) Letní a jazykové školy Standardní studium - celé v zahraničí vč. pobytu - dojíždění v rámci příhraniční Work and Study (studium spojené s prací) Letní a jazykové školy Vzájemné výměnné krátkodobé pobyty škol 14

14 shrnutí - Zpravidla platí, že většinu studijních pobytů si lze zařídit samostatně (za asistence obou škol české i vybrané zahraniční), ovšem většinu pobytů v zahraničí tohoto typu dokážou zajistit také soukromé agentury což se samozřejmě odrazí v ceně. - České školství umožňuje přerušit studium, resp. odjet až na 1 rok do zahraničí a pak se vrátit zpět do příslušného ročníku, tj. bez opakování roku (zpravidla po složení rozdílové zkoušky); toto je v pravomoci ředitele školy, se kterým je nutné se domluvit. - Do programu Erasmus se mohou zapojit VŠ s akreditací z MŠMT a vybraných 10 VOŠ podrobné info vč. zapojených zemí viz. podmínkou je zpravidla minimálně 1 rok studia v ČR a potřebné jazykové vybavení; informace podá zahraniční oddělení dané školy. - Stipendia MŠMT vyžadují jako podmínku akceptační dopis o přijetí na danou VŠ. - Freemover = osamělý cestovatel školu, stipendium a vše potřebné si zařizuje sám; vyjet takto může i čerstvý absolvent SŠ (bez podmínky minimálně 1 roku studia na VŠ/VOŠ); doba na zařizování je cca 1 rok. test 1) Pokud se v zemi, kde chci studovat, neplatí školné, MUSÍM / NEMUSÍM ho platit ani já. 2) Freemover je ČERSTVÝ ABSOLVENT SŠ / OSOBA ZAŘIZUJÍCÍ SI STUDIUM V ZAHRANIČÍ SAMA. 3) Pokud chci v zahraničí studovat rok, opakovat ročník po návratu MUSÍM / NEMUSÍM. zapamatujte si ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V případě, že si zájemce o studium vyřídil možnost na škole studovat, případně si zajistil prostředky z jiných než vlastních zdrojů, pak by měl vědět, že je nutné zařídit změny ve zdravotním a sociálním pojištění: Zdravotní pojištění českých studentů v zahraničí: Krátkodobý kurz, stáž, jazykový kurz, letní škola: - u plateb se nic nemění, pokud zůstává stále studentem české školy; - nutno si pouze zařídit Evropský průkaz zdravotního pojištění; - doporučuje se zařídit si také cestovní pojištění, protože zdravotní pokrývá pouze minimum nákladů. Dlouhodobý pobyt (tj. více než 6 měsíců): - u studentů do 26 let hradí zdravotní pojištění stát; - studenti i nestudenti nad 26 let si hradí zdravotní pojištění sami; - po návratu ze zahraničí je nutné tento pobyt pojišťovně doložit (a vrátit Evropský průkaz). Řádné studium v zahraničí: - do 26 let hradí za studenta zdravotní i sociální pojištění stát, ale pouze v případě, že doloží pojišťovně rozhodnutí MŠMT o postavení studia na VŠ v cizině na roveň studiu v ČR; - o toto rozhodnutí je nutné žádat na MŠMT; 15

15 - po schválení na ministerstvu a v pojišťovně je vystaven Evropský průkaz zdravotního pojištění; - pro zdravotní i sociální pojištění se postupuje stejně. Jak získat Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC)? - vyplnit formulář Žádost o posouzení postavení studia na vysoké škole v cizině pro sociální účely a účely zdravotního pojištění (nebo jeho obdoba pro středoškoláky). 184&DISP=1&NAHLEDVZORU=true. 16

16 7. Sociální pojištění českých studentů v zahraničí Naše zákony umožňují studentům do 26 let uplatňovat nárok na dávky státní sociální podpory a důchod z důchodového pojištění. Opět je ale nutné, aby vaše studium v zahraničí bylo postavené na roveň studia na školách v České republice (viz zdravotní pojištění). Vedle dávek státní sociální podpory (přídavek na dítě, sociální příplatek) lze rozhodnutí ministerstva využít i pro uplatňování dalších nároků podle jiných zákonných norem, zejména pro: dávky nemocenského pojištění (peněžitá pomoc v mateřství), zdravotní pojištění, důchodové pojištění (sirotčí důchod, starobní důchod), podpora v nezaměstnanosti test 1) Rozdíl v platbách zdravotního pojištění mezi studentem 24letým a 27letým na stejné roční stáži JE/NENÍ. 2) EHIC potřebuje student VŽDY/POUZE U ŘÁDNÉHO STUDIA V ZAHRANIČÍ. cvičný úkol Najděte na internetu webové stránky, které jsou uvedeny u každého tématu. Pozorně si je projděte a pokuste se najít vždy 1 klad a 1 zápor dané stránky. Hodnotit můžete objektivitu, přehlednost, aktuálnost informací a jejich komplexnost. Hodnocení provádějte z hlediska toho, co chcete zjistit o daném tématu a co www k tomuto tématu nabízí a v jaké kvalitě. TÉMATA, POJMY Stipendium pro studium v zahraničí na SŠ Erasmus INFORMAČNÍ ZDROJE + - ww.osf.cz MOŽNÁ ŘEŠENÍ + obsahuje články z různých zdrojů, které jsou označené datem aktualizace - graficky nevydařené, nepřehledné ww.osf.cz + obsahuje relevantní informace o stipendiu udělovaném danou společností - obsahuje pouze dílčí informace + obsahuje dobře členěné a filtrovatelné zkušenosti účastníků - neobsahuje souhrnné informace o programu Erasmus + obsahuje základní informace pro první orientaci 17

17 - - obsahuje pouze základní informace Zdravotní pojištění během studia zahraničí v obsahuje poměrně kvalitní informace - informace je mírně zastaralá a je nutno ji dohledat v šířeji pojatém článku ni-a-socialni-pojisteni-pri-studiu-vzahranici/ obsahuje stručné a jasné informace - - není uvedeno datum aktualizace 18

18 8. Instituce poskytující poradenství Informací o studiu v zahraničí je v dnešní době poměrně velké množství. Problémem je tedy spíše zorientovat se v šíři informací a získat aktuální a relevantní informace šité na míru. Prvotní úvodní SOUHRNNÉ INFORMACE může poskytnout: - Národní informační centrum pro mládež (pod MŠMT) Další informace poskytují různé AGENTURY, které se na zprostředkování studia v zahraničí specializují. Obecně opět platí, že zprostředkovávají více příležitostí pro studenty VŠ než studenty SŠ. Agentury zpravidla zprostředkovávají dvojí typ studia: - standardní v rámci studia na střední nebo vysoké škole - jazykové kurzy Kvalitní agentura by měla být schopna zpracovat také nabídku, kterou v dané chvíli nemají. Třeba když si zájemce vybere školu sám (např. v rámci mezinárodního řetězce jazykových škol GEOS NÁRODNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Vstupní a poměrně rozsáhlé a relevantní informace, které lze získat na jednom místě, získá zájemce v NICM tj. v Národním informačním centru pro mládež (www.nicm.cz). Centrum je jedním z oddělení Národního institutu dětí a mládeže, které je přímo řízenou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Poskytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží bezplatné informace z těchto oblastí: - vzdělávání a práce v ČR a v zahraničí - cestování, volný čas - a dále pak např. sociálně - patologické jevy, občan a společnost, mládež v EU atp. - informace poskytují přes www, telefonicky, em, či osobně od pondělí do pátku (Po - Čt 10:00-17:00, Pá 10:00-16:00) v centru na Praze 1. cvičný úkol Zorientujte se rychle na stránkách Napište cestu, jak byste klientovi poradili, kde na webu dohledá požadované informace: PŘÍKLAD DOPLŇTE ŘEŠENÍ Seznam letních škol Př: Vzdělávání v zahraničí Vzdělávání v zahraničí Krátkodobé kurzy, letní školy Letní školy Krátkodobé kurzy, letní školy Letní školy Agentury zprostředkující Vzdělávání v zahraničí Studium studium na SŠ na střední škole - agentury Co / kdo je freemover Vzdělávání v zahraničí Obecné informace a legislativa-zahraničí Freemover-osamělý cestovatel Kde se v EU platí školené Vzdělávání v zahraničí Obecné informace a legislativa-zahraničí školné v EU Jak získat stipendium na VŠ Vzdělávání v zahraničí Studium na vysoké škole Vysokoškolská stipendia Kdo nabízí VŠ stipendia 19

19 9. Práce s informačními systémy Informací dostupných k tématu studium v zahraničí je na internetu nepřehledné množství. Pro získání relevantních a aktuálních informací je tedy důležité pracovat se správnými zdroji. EVROPA Pro snadnou orientaci a získání kompletních informací k tomuto tématu byl vytvořen systém PLOTEUS. Tento portál, spadající pod agendu Evropské komise, byl ovšem vytvořen pouze pro studium v rámci Evropy (nejen EU nabídka zahrnuje např. země jako Island nebo Turecko). Portál PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities Throughout the EUropean Space) je informační systém o vzdělávacích příležitostech v Evropě. Je určen pro: - studenty a jejich rodiče - zájemce o další vzdělávání - poradce a učitele K nalezení jsou na portále tyto informace: - Možnosti studia a odborné přípravy v evropských zemích - odkazy na webové stránky vysokých škol a dalších institucí terciárního vzdělávání, na databáze vzdělávacích institucí a studijních a vzdělávacích programů včetně vzdělávání dospělých. - Vzdělávací systémy - stručný průvodce evropskými vzdělávacími systémy. - Výměnné pobyty a granty - možnosti pobytů v zahraničí a finančních zdrojů pro jejich krytí, které skýtají evropské vzdělávací programy, jako jsou Erasmus, Socrates a Tempus. - Kontakty - nevíte-li na koho se obrátit, zde naleznete kontakty na informační a poradenské instituce doma i v zahraničí. - Všechno, co potřebujte vědět o pobytu v zahraničí v zemích Evropy- životní náklady, poplatky za studium, nalezení ubytování, právní aspekty a další informace o evropských zemích. Jde o indexovanou databázi odkazů, aktualizaci má na starost síť Euroguidance. Odkazy: ZEMĚ MIMO EVROPU Pro vyhledávání informací o studiu mimo Evropu je doporučen tento postup: 1) vyhledat si zemi, kde chci studovat 2) vyhledat si školy, univerzity, které v dané zemi jsou, vybrat si typ studia (stáž/celé studium na dané škole) 3) kontaktovat zástupce vybrané školy, univerzity a informovat se o možnostech studia pro zahraniční studenty (vč. možnosti stipendií atp.) 4) ověřit si, v jakém jazyce je vedeno studium 5) ověřit si v ČR možnosti získání grantu, stipendia Existuje také poměrně větší množství www stránek, které se této problematice věnují. Zpravidla nejde o souhrnné informační databáze typu Ploteus, ale jde o místa, kde lze také nalézt mnoho užitečných odkazů. Např.: České: Zahraniční: test 1) Na portálu Ploteus mohu najít také zahraniční pracovní nabídky: ANO / NE. 2) Na portálu Ploteus mohu najít pouze informace o studiu v zemích EU: ANO / NE. 20

20 cvičný úkol Spojte k sobě informace a informační zdroje, které k sobě patří (tj. které naleznete, na kterém webu). INFORMACE ZDROJ ŘEŠENÍ 1- Možnosti studia v Japonsku A 1 C 2 - Stipendia v USA popsaná v B - 2 B češtině 3 - Popis vzdělávacích systémů v C - 3 D Evropě 4 Zahraniční VŠ v ČR D - 4 A 21

Příloha č. 2. Doklady požadované při ukončení jednotlivých stupňů vzdělání /pozn. konzultováno s MŠMT/

Příloha č. 2. Doklady požadované při ukončení jednotlivých stupňů vzdělání /pozn. konzultováno s MŠMT/ Příloha č. 2 Doklady požadované při ukončení jednotlivých stupňů vzdělání /pozn. konzultováno s MŠMT/ A) Doklady požadované při ukončení základního vzdělání (od 1948)... 1 B) Doklady požadované při ukončení

Více

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací Národní soustava kvalifikací Konference projektu KRUH 18.5.2012 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Národní soustava kvalifikací Hlavní cíl Umožnit

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Podle nového školského zákona (z. č. 561/2004 Sb.) lze středoškolským studiem (absolvováním příslušného vzdělávacího

Více

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání

AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH. Program. Další vzdělávání? Příklady Akreditačních komisí v oblasti vzdělávání WORKSHOP PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Co dělat pro vytváření lepších programů pro další profesní vzdělávání I. část AKREDITAČNÍ ŘÍZENÍ NA MŠMT PhDr. Lenka Vlčková MŠMT Pondělí 17. října 2011, Liberec Program

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

A b c. Vzdělávací systém v České republice

A b c. Vzdělávací systém v České republice Vzdělávací systém v České republice Vzdělávací systém v České republice Předškolní zařízení Základní školy Střední vzdělávání Pomaturitní studium Vyšší odborné školy Vysoké školy Dle Listiny základních

Více

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaném bakalářském studijním programu Zemědělské inženýrství, studijního oboru Agrobyznys na Mendelově univerzitě v Brně v akademickém roce 2014/2015 Studijní program

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí č.j. 09/0072/15 Vodňany, 12.2.2015 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí Cílem tohoto rozhodnutí

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE Předškolní zařízení Základní školy Střední vzdělávání Vyšší odborné školy Pomaturitní studium Vysoké školy Dle Listiny základních

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011)

Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011) Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011) OBECNÁ PRAVIDLA Je nutné si uvědomit, že pomocí klasifikace ISCED 2011 se kóduje jak proces vzdělávání v současných vzdělávacích

Více

Část první Pobyt studentů SVŠE Znojmo v zahraničí. Článek 1 Základní ustanovení

Část první Pobyt studentů SVŠE Znojmo v zahraničí. Článek 1 Základní ustanovení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz Vyhláška prorektorky pro vnější vztahy č. 3/2015 pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Nový mobilitní program pro studenty Ostravské univerzity

Nový mobilitní program pro studenty Ostravské univerzity Nový mobilitní program pro studenty Ostravské univerzity Nabídka studijních pobytů a praktických stáží mimo mobilitní program Erasmus+ letní semestr 2016/2017 a zimní semestr 2017/2018 Vyjeďte v rámci

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012 Personalista (kód: 62-007-N) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (kód: 75-004- R) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Týká

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N)

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání:

Více

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU

Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Průvodce studenta světem práce a studia v zemích EU Národní informační centrum pro mládež Senovážné nám. 24, Praha 1 www.icm.cz Národního institutu dětí a mládeže MŠMT Studium v zahraničí Studijní možnosti

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 NA SOŠ A SOU PRAHA ČAKOVICE, KE STADIONU 623, PRAHA 9 ČAKOVICE Upozornění: v souladu s 60a odst. 3 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Obsluha mobilních štěpkovacích strojů (kód: H)

Obsluha mobilních štěpkovacích strojů (kód: H) Obsluha mobilních štěpkovacích strojů (kód: 41-053-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Lesní mechanizátor Kvalifikační úroveň

Více

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii

CampusFrance Praha Česká republika. Studovat ve Francii Studovat ve Francii Proč vybrat Francii? CampusFrance Velká moderní evropská země, ve které byly vynalezeny velké technické objevy Příjemné životní prostředí Široká nabídka studijních programů -----------------------------------------

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 19. Dílčí kvalifikace dřevařské obory Mgr. Zuzana Válková

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

Národní soustava kvalifikací v České republice

Národní soustava kvalifikací v České republice Národní soustava kvalifikací v České republice Miroslav Kadlec miroslav.kadlec@nuov.cz 1 Prezentace rozvádí informaci z pozvánky na konferenci: Dne 1. srpna tohoto roku vstoupí v platnost o zákon č. 179/2006

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09 1 z 7 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

VET Vocational Education and Training

VET Vocational Education and Training Seznamte se, Erasmus+ Odborné vzdělávání a příprava VET Vocational Education and Training Struktura programu Erasmus+ Členění podle sektorů: Podle klíčových akcí: školní vzdělávání odborné vzdělávání a

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 18. Dílčí kvalifikace stavební obory. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 18. Dílčí kvalifikace stavební obory. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 18. Dílčí kvalifikace stavební obory Mgr. Zuzana Válková V České republice vzniká Národní soustava kvalifikací (NSK), která přehledně popíše jednotlivé kvalifikace tak,

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Identifikační údaje zaměstnavatele, právní forma a předmět podnikání nebo činnosti:

Identifikační údaje zaměstnavatele, právní forma a předmět podnikání nebo činnosti: Určeno pro záznamy Úřadu práce ČR: RZ Tiskopis vyplňte, prosím, strojem nebo hůlkovým písmem Žádost o úhradu nákladů na zabezpečení rekvalifikace zaměstnanců 110 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Hradec Králové, 30. května 2016 č. j. DFF/256/16 Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Výnos FF UHK o organizačním zajištění studijních pobytů a praktických stáží studentů a mobilitách akademických a administrativních

Více

Technický pracovník pro hmotný a investiční majetek v lesním hospodářství (kód: M)

Technický pracovník pro hmotný a investiční majetek v lesním hospodářství (kód: M) Technický pracovník pro hmotný a investiční majetek v lesním hospodářství (kód: 41-068-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání:

Více

Specialista poradenství a prodeje potravinářských surovin

Specialista poradenství a prodeje potravinářských surovin Specialista poradenství a prodeje potravinářských surovin (kód: 29-05-T) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Specialista

Více

schopnost dané osoby vykonávat určité povolání, zaměstnanec v tomto oboru získal nějaký stupeň odborné přípravy (vyučil se)

schopnost dané osoby vykonávat určité povolání, zaměstnanec v tomto oboru získal nějaký stupeň odborné přípravy (vyučil se) Mgr. Zuzana Válková Rekvalifikace (RK): Změna dosavadní kvalifikace uchazeče o zaměstnání, získání nových znalostí, dovedností, teoretická nebo praktická příprava umožňující jeho pracovní uplatnění ve

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY Finanční prostředky určené na aktivitu mobilita studentů - studijní pobyty v rámci programu Erasmus budou použity v souladu s následujícími podmínkami.

Více

Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a

Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, přízemí Pro studenty všech fakult ZČU zajišťuje: - Poradenství týkající se zahraničních stáží - Organizační a smluvní přípravu studijních a pracovních stáží - Finance

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice I. Postavení vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské

Více

Možnosti studia v zahraničí

Možnosti studia v zahraničí Možnosti studia v zahraničí Kancelář zahraničních styků UP http://www.upol.cz/fakulty/zarizeni-asluzby/zahranicni-styky/uvodni-strana/ poskytuje informace o studiu v zahraničí, o možnostech získat zahraniční

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI INFORMACE o přijímacím řízení pro akademický rok 2014/2015 Lékařská fakulta v Plzni otevírá magisterské studijní programy: Všeobecné lékařství Zubní lékařství

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

Agenda uznávání rovnocennosti vzdělání. Mgr. Michal Zídek

Agenda uznávání rovnocennosti vzdělání. Mgr. Michal Zídek Agenda uznávání rovnocennosti vzdělání Mgr. Michal Zídek kompetence Uznávání rovnocennosti vzdělání dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, spadá

Více

Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (kód: R)

Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (kód: R) Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (kód: 62-013-R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Týká se povolání: Personalista specialista

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI INFORMACE o přijímacím řízení pro akademický rok 2015/2016 Lékařská fakulta v Plzni otevírá magisterské studijní programy: Všeobecné lékařství Zubní lékařství

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁJEM O ZVOLENOU REKVALIFIKACI uchazeče o zaměstnání - zájemce o zaměstnání v rámci projektu OP LZZ: Vzdělávání a dovednosti pro trh práce (reg.č.: CZ.1.04./2.1.00/03.00017)

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

Stipendium MŠMT v rámci mezivládního výměnného programu

Stipendium MŠMT v rámci mezivládního výměnného programu Stipendium MŠMT v rámci mezivládního výměnného programu 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Smluvní

Více

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o.

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2016/2017 V souladu s ustanovením 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Zadání chemicko-technologické specifikace zákazníkem požadovaného produktu technickému a výrobnímu útvaru 7

Zadání chemicko-technologické specifikace zákazníkem požadovaného produktu technickému a výrobnímu útvaru 7 Inženýr chemie produktmanažer (kód: 28-020-T) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Inženýr chemie Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Dělník v chemické výrobě (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Dělník v chemické výrobě (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Dělník v chemické výrobě (kód: 8-059-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 8) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: Odborná

Více

Hodnoticí standard. Obráběč keramiky (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Obráběč keramiky (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Obráběč keramiky (kód: 28-009-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Keramik Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ Možnosti studia v zahraničí PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ 21. 11. 2014 Ing. Dana Brázdová ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE PROGRAM INTERNACIONALIZACE NA VŠE ZAPOJENÍ STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA DO INTERNATIONALIZACE

Více

Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků

Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, náměstí Svobody 318 Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

Hodnoticí standard. Referent železniční dopravy (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37)

Hodnoticí standard. Referent železniční dopravy (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Referent železniční dopravy (kód: 37-063-M) Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Referent železniční dopravy Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Hodnoticí standard. Chemický technik produktmanažer (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Chemický technik produktmanažer (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Chemický technik produktmanažer (kód: 28-09-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Chemický technik produktmanažer

Více

Administrativní pracovník

Administrativní pracovník Asistent/ka, sekretář/ka (kód: 62-008-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Administrativní pracovník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Termíny uzávěrek etap sběru přihlášek: 1) do 30. 4. 2015 2) do 31. 5. 2015 3) do 30. 6. 2015. 4) do 31. 7. 2015 5) do 31. 8. 2015

Termíny uzávěrek etap sběru přihlášek: 1) do 30. 4. 2015 2) do 31. 5. 2015 3) do 30. 6. 2015. 4) do 31. 7. 2015 5) do 31. 8. 2015 Podmínky pro přijetí na VŠFS 1. Podmínky pro přijetí na VŠFS do bakalářského studijního programu v českém jazyce a způsob jejich ověřování pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí: ukončené úplné

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

Hodnoticí standard. Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba nečokoládových cukrovinek (kód: 29-046-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Cukrář Kvalifikační úroveň

Více

O nás. Univerzita s TRADICÍ založena jako NEZISKOVÁ ORGANIZACE

O nás. Univerzita s TRADICÍ založena jako NEZISKOVÁ ORGANIZACE O nás Univerzita s TRADICÍ založena 1999 jako NEZISKOVÁ ORGANIZACE s řadou významných PARTNERŮ: Apogeo, ČSOB, J&T Banka, Kooperativa pojišťovna, Škoda AUTO, Lidové noviny, Mladá Fronta Dnes, Hospodářské

Více

Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: T)

Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: T) Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: 75-014-T) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Týká se povolání:

Více

Hodnoticí standard. Pracovník cenotvorby (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66)

Hodnoticí standard. Pracovník cenotvorby (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Pracovník cenotvorby (kód: 66-038-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Pracovník cenotvorby Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Ubytování v soukromí (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Ubytování v soukromí (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Ubytování v soukromí (kód: 65-016-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Pomocný pracovník v pohostinství Kvalifikační

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

Technik řízení jakosti ve strojírenství (kód: M)

Technik řízení jakosti ve strojírenství (kód: M) Technik řízení jakosti ve strojírenství (kód: 23-070-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Technik jakosti

Více

do bakalářského studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2013/2014:

do bakalářského studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení do bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení (kód: E)

Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení (kód: E) Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení (kód: 65-003-E) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Hodnoticí standard. Produkční kulturních projektů (kód: R) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Produkční kulturních projektů (kód: R) Odborná způsobilost. Platnost standardu Produkční kulturních projektů (kód: 82-027-R) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 6 Odborná způsobilost

Více

Hodnoticí standard. Dělník výroby bednění (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Dělník výroby bednění (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Dělník výroby bednění (kód: 33-026-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání: Dělník v dřevozpracujícím

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více