%#)! #+#,# -,(!. #( %#)! #+#,.($

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "%#)! #+#,# -,(!. #( %#)! #+#,.($"

Transkript

1

2 !"# $%&!'!# ('#*#+'!#!* %#! #+#,# -,(!. #( %#! #+#,.($

3 ! " #$

4 ' 1 KPMG'S AUTO EXECUTIVE SURVEY 4, KPMG, DATA OICA, DATA ACEA, EUROPEAN MOTOR VEHICLE PARC, ANFAC, NOVEMBER PANORAMA ESKÉHO PRMYSLU, MINISTERSTVO PRMYSLU A OBCHODU DATA SÚ DATA SDRUŽENÍ SAP... 4 VÝRONÍ ZPRÁVA, ŠKODA AUTO, ROENKA DOPRAVY, MINISTERSTVO DOPRAVY R,, EUROSTAT QUARTERLY PANORAMA OF EUROPEAN BUSINESS STATISTICS, EUROSTAT, DATA EUROSTAT THE SECOND AUTOMOTIVE CENTURY, PRICEWATERHOUSECOOPERS, REGIONÁLNÍ STATISTIKY % &

5 1 KPMG'S AUTO EXECUTIVE SURVEY 4, KPMG, 3!" # $!%&' (*+,-.56$ -*,* 1'3 1'43 +* (* &* * * ZDROJ: KPMG LLP &( &+ &, &- &. & *#%%!"$#3 $!"%3!' (*+,-.56$ 45(67*,.4$ *.* -*,* +* 1 & && &( 1 1 (* &* * * ZDROJ: KPMG LLP 7!4 3$ 7 '$ &( % (

6 -&"!3# %& $!%& (*+,-.56$ 45(67*,."4=+>,,>? * 9* & && &( *.* -*,* +* 1 1 (* &* * * : ; $ 1 $ #! <$ ; $ ZDROJ: KPMG LLP 5""%9! $! :$ %& $!$%' (*+,-.56$ 45(67*,.!*%4'A1A * 9* * 1.* -*,* +* (* &* * 1 * & && &( & && &( & && &( ZDROJ: KPMG LLP ;! % +

7 5"# $ # $!% & $!$%' (*+,-.56$ 45(67*,.!*%4'A1A * 9* * 1.* -*,* +* (* 1 &* * * ZDROJ: ; ; %<"!=%< & #$! $!&$ ' (*+,-.56$ 45(67*,.4=+>,,>? * 9* * & && &(.* -*,* +* (* &* * * $ 1 1 B$!! B$ 3 : $ C "$ 1 4 ' ZDROJ: KPMG LLP %,

8 5"9=%&% :$%& $%' (*+,-.56$ *.* -* 1,* 1 +* (* &* 1 * 1 * ZDROJ: KPMG LLP 7 & '$ * $#$!! $3$!"%3!' (*+,-.56$ 45(67*,.4$ * 9* && &( *.* -*,* +* (* &* * * ZDROJ: KPMG LLP 1 $ 1 C 1 D ' % -

9 ; &"!% "# %&%<! %<$!%' (*+,-.56$ 45(67*,."4=+>,,>? * 1 9* * 1.* -*,* +* (* &* * * : ZDROJ: KPMG LLP E! F ; 1 ' 1$ 1! & && &( $ C4 E $ %.

10 DATA OICA, 3 4#!>%3%& 7! A3 1B1 >% C A >%D! # - +&-,,+(,&-& >&%.* E (- ((&9+.&,.,-(. >%* " 7 (9&- +&(& ++- >&%* 7$=? (.-9 ((+(, (-&+ (-9&.( %* 1$ =&? +9..,,&--,,-9-..,+-9(9 >(%9* B &&.((,, &-9+. >9%.* 1=? (9 &+,-9 &(9+( &(&9 >(%&* &+-.&+ &(9.9 &,(& +%-* G &,( ((&.+ &+9 &,,&(9 %&* G =(? + ((+( &9+. &.-9( >+%,* H E=?,-- (9+ -,&( &+ %* G3$ + # E<>% 1 1A I # +-,& >(%9* CJ ++(( +,( >%9* (+.., (9.(( >%* # ,,%,* & ((%(* # &( &&,- &+%* -& &--- 9%* E6E 1 1A F 1 1A Zdroj: OICA %

11 4$!>%3%& 7! A3 1B1 >% C 11 1A >%D! 1 1 #,9.9 (9 (+ %&* E 9&&((,-,- 9(-9( >%,* " 7 ( >&%* 7$=? &.9 (,+9 (&(.., (%&* 1$ =&?,(9,(9,&(&( >(%+* B +&&&+ &.. &,.- >%,* 1=? &,, 9&- &(- >(%-*.,9..(,. &,.( &%9* G &(--(,9 &&.& &&--9& &%,* G =(? &,99,9 &,(, &(.9., >,%&* H E=? -++,& +9&(-, -&& 9%* G3$ # E<>% 1 1 A I # +,-9&. ++(& >(%+* CJ ++ (&(9 >%,* ((,99- &--,- >+%.* #,-..+ -,&--,%*.+9 &. (.%* # -++ &&,+.- &+%* -& &--- 9%*! E6E A F 1 A Zdroj: OICA 4#"!#!>%3%& 7! A3 1B1 >% C 111 A >%D! # & E 9-( 9,9 & >* " 7 7$=? (9,(+& (,9- >9* 1$ =&? &(,9( &.&99. >+* B &.&, &-,, &,9,(& >&* 1=? -(-9,9+-- -,9, 9* G -+&+&&,-+,,&&,& >* G H E=?,,&.-&+.,+&- * G3$ # E<>% A I # +. 9, >.* CJ &., &&+ +(* # -+ (.& *.- - &(* #!! E6E 1 A F 1 A Zdroj: OICA % 9

12 4 $!&>%3%& 7! A3 1B1 >% C 1 A >%D! 11 11!! # &+9 &+&,. 9(- >%&* E (+99 &-&+( &-&& >%* " 7 +, ++ (9( >&%.* 7$=?,,& +.9,, +.+, >%* 1$ +&,-.&+9,&&- >.%-* B +&- +-9 (. >+%(* 1=? &9& ++& +., >%9* +(+. &--9 &99, &%&* G &&,-.(9( ---,. >%9* G ((-, (. &99( >%* H E=? +-& +9,,-9 +%,* G3$ # E<>% 1 1 A I # &.9 &.,9 %,* CJ & &,. &%(* &&(&,. >&9%(* # ((( +, (,%+*,- -.%* # (&( 9 >+%,*!! E6E 1 1 1A F A Zdroj: OICA 4 $& &>%3%& 7! A3 1B1 >% C 1 1A >%D! # ( +, >-%* E +99 (.-. +(,,%.* " 7 7$=? (+.( (,.& &,&- >&9%(* 1$ (, , >%+* B (-( &&& &..- &,%,* 1=? -(& &,+ +&( (%,*. &&. -9 >&,%-* G,. + +& %+* G & &. +%(* H E=? &,. 9, &-9 -%* G3$ + # E<>% A I #,,& -%.* CJ +. >(%* (.& (., %&* # + ( >-.%,* &&+ &(( +%* # (-, >,%(*!! E6E 11 A F 1 A Zdroj: OICA %

13 3 DATA ACEA, 3 G,H>, = 7! ; 4 $3$<; -9+( >$ + 1<; -,&- > +(9 < K %9 ;L# +,& ; ;L# &. ;L# ( B$ ;L# (( #M" ;L# 9 H3 ;L#,9% " ;L# &%9 $$ ;L# (%9 L4 &-+9 L4 ++&, $ $$ >3'=$ $3$?.(- >33 = N?.. >+6+ *3$$,%& >" *3$$ +%9 '! ;L# ((+ F&O&99, &,* $ E!O& 9. +!' +-9 "# $%#& ' %

14 4 EUROPEAN MOTOR VEHICLE PARC, ANFAC, NOVEMBER 3 #% %3 *! *! *! I! #% *! K-4A!J A K-4 11B11! 11B11 % % % # >+%. % &%( (% %( % E 9& %9 %. %. %9 %- %9 ". % %, %- %+ %( &%( 7, %- %& % >%, &% &%- 7$ 99 %- %& %9 %( &%( %9 1$ 9 %- %& (%( -%- %+ %+ H E 9. &%, % &% %. &%( &%, P$ -..% +% -%9 -%+ %, &%, B.+ +%- -%,% +%(,%+.%+ B 9 %+ %+ %- %- &% %, 1 - &%& %& &%, %9 (% &%,., (%. %,.%& 9%&,%9 &%+ G 9( (%& &% (%. (%& +% &%- G 9 %- %9 % % %. &% >%D! Zdroj: anfac, data k roku #% 1 %3 I!!J! #% A 11B11 K-4A 11B11 *! *! K-4 % # 9 >% %,%, &% E. +% %. 9%+ &%+ ". % %, >&% &%+ 7 (+ >%- %&.%, (%- 7$ 9. &%. %& (% &%- 1$ 99.%+ %& %. %, H E >+%( % (%( &%- P$ 9& %& +% 9%+ (%. B ( >(%, -% (% %. B + (% %+ (%& % 1,%( %&.% &%.( 9%, %, &+%( &% G (%+ &% %9 (%, G &+ >%- %9 +% &%9 >%D! Zdroj: anfac, data k roku % &

15 D" $! A& 1B1 # (.&,++ ( , +&&. (9.9( >+%. E +(.(&( ++, +,+.&(- +-& ,+ +.&+, %9 "..-(9 &.( +-9+( +&9+(.,&,& 99.9 % 7 9(,(9 &.9&. &-9,, &&.+9 &+-&+( &&, %- 7$ &-9 &- &.+ &- &. &9- %- 1$ +(.99& +-.(.. +&(&(-.& +(..&&- ++(((&( ++-,.(( %- H E &,,9(9&& &-&-& &-..,+- &.+-. &..9&, &+(9- &%, P$ &+++ &,-9( &&.( (,-( (+,9- (-,-+,.% B (++&9 9-9 &-9&+, (9&, ( %- B (,+9+ (,-+ (&(&9 (&,(, ((&(9&9 ((.-,( %+ 1,9( -& -(+( -,(9&& -. -,, &%& &9, (, (+-9 (,9( (.+- (, (%. G,&9.(-- -,,. -+.(9..++9&(,,.(&-(& (%& G (.. (.9-9, (9,9 (99-+ +,(( ++&.9& %- >%D! Zdroj: anfac, data k roku D" "!! L A& 1B1 # K K K K K K K E (&.,&+ (,9&& (.(-- (99,-& +&.,, +(--&+ (%, " &9( (.9 (&(-9, ((,(& (+(+-- (,(&9- &%9 7 &&.&. &&(+9 &(&- &(-&9 &+&, &++&99 %( 7$ +., ,,&+,(( %. 1$ 99&9 9,,+9 &.,&9 &&+ &(,.99 &(&(,+ % H E &,9+(& &--- &--,. &.&(9& & &+&,(. &%, P$.9& &-+ + &&99 &(&- &%- B K K K K K K K B &.,(- &&9(+-9 &+-9.+ &,,,(+- &.9.+- K K 1,-. -& -9-.,, (- +%9,, 9+, 9&,. 9. (% G &99,& (-+ ((+(9 (,,(+& (.+. (,9& (%. G &+9+. &-(.+ &.(( &9.&. (,- ((&... +%, >%D! Zdroj: anfac, data k roku D"! A& 1B1 # K K K K (+9-. ((.9+ >(% E +9&(,+,,&.&,+.&,+9-,(-9, >%( " +9& +9.-.,,&,&+, & >% 7,+&.,.+- -&. -+& -+,.&9,%. 7$,+,,,,,,-(,-,-, >%, 1$ -,-,,9(.(( &-+& ,..9- >(%, H E,++,-,+9(-(,((+.,+&+-&,+&,(&,+.(( % P$ &-+&, &&(+, &((9. &++ &++-+ &,+99 +%& B K K K K K K K B.(,+.9-&( -( +( -& K K &( 9& &% &- &. (( (, (9 +( &%9 G (,( (&9(. (,.9 (-9.,, ( %, G.&&-(.+&((.,9..,....--( >%& >%D! Zdroj: anfac, data k roku % (

16 D" $ A& 1B1 # , 9( & 9.9 >.%( E ++,. +,, ,,, ( %- ".9, & (9-9+ -( 9%, 7 +, ( 99-- &%+ 7$ & & % 1$ +9 (&, ,- -+-, >%. H E.9&, -. 9(-- 9,+,, 9,, 9-,9 %- P$ &+., &,+,- &-.-9 &&- &99, (. &%. B K K K K K K K B +. (,&,.-&.9,- 9, 9.- &% 1 (.+ % (( (& ( + +, %+ G,(,,,,(,+,+.(&,-+-,-9,( %+ G +( +9& &+- +( >%- >%D! Zdroj: anfac, data k roku H#%" #! A& 1B1 # +.(& +&&&+ +(,,&& ++,,&9 +,+,99 +((,-- >+%, E +-+((, +9.+,(+,9&9.,9.&(,&.,,+,(( % " &+&,(9 &( &&&99 &&(--+ &&.-.&9 &(,9 % 7 &&.( &&9.,.. &(.&&+9 &+(-. &+-,&+( &,-(9 %. 7$ (+. (&( ((9 ((( (+,9. (,++ %- 1$ ++,(-. ++9,(+ +, (-,- +.9.,(.. +&&+(( %, H E &,9( &9,--.-& (-&9 (,+,-- (&& (9.9&& &%, P$ ((,(,&, (,,9+9 (+&. +&&,&+, ++9&, +.-,(&, -% B &9&,. ( ((&,&+&, -+& % B ((&9.+( (+(&.+&9 (,+,&+ (--,(& (-99+, (.-&9 % &..&& &%+ (9++( +&(,& +,(, +., +9,-,+ (%. G -, ( &-(-&, &+&.+( &&(9+ &(++.+ (%( G +(.( ++(,9& +&,9(& +(.&,( ++&+.& ++-,.+, % >%D! Zdroj: anfac, data k roku % +

17 5 PANORAMA ESKÉHO PRMYSLU, MINISTERSTVO PRMYSLU A OBCHODU 4$& "$ % #$& "$ 11 45(67*,.Q'43$$$ -%! A - %< #! A ZDROJ: SÚ, vlastní dopoet MPO *! #! A %,

18 4!3!% %&11"$ % E 45(67*,.Q'43$$$ :43 "$'$ 3 $ 3 : $ F$ 3 S 3 $ R$$ H3 3$3 H3' H3 $ 3$'!! H3 K'' H33$%K'K H3'%KK$ H33$3$ H3$$ 1 $K <$K3$ 1 ZDROJ: SÚ, vlastní dopoet MPO *,* *,* &* 4!3!% %&11%<! #$ 45(67*,.Q'43$$$ :43 "$'$ 3 $ 3 : $ F$ 3 S 3 $ R$$ H3 3$3 H3' H3 $ 3$'!! H3 K'' H33$%K'K H3'%KK$ H33$3$ H3$$ 1 $K <$K3$ ZDROJ: SÚ, vlastní dopoet MPO *,* *,* &* % -

19 4!3!% %&11 3! 45(67*,.Q'43$$$ :43 "$'$ 3 $ 3 : $ 1 F$ 3 S 3 $ R$$ H3 3$3 H3' H3 $ 3$'!! H3 K'' H33$%K'K H3'%KK$ H33$3$ H3$$ 1 $K <$K3$ 1 ZDROJ: SÚ, vlastní dopoet MPO *,* *,* &*.* 4!%!:! %!!11 45(67*,.Q'43$$$ -* 4'$H 3 1,*!3$ +* (* &* * * 1 1 >9 >+9,>&+9 &,>999 $4 ZDROJ: SÚ, vlastní dopoet MPO %.

20 4 & %!!11 F"$ E 45(67*,.Q'43$$$ < 3 C 3 $ 3 T H! $ 3 :$ 3 D$ 3 Q$ 3 : 3 U 3 T! 3! 3 R ZDROJ: SÚ, vlastní dopoet MPO * * &* (* +*,* -* 4 & %!!11 4<! #$& 45(67*,.Q'43$$$ < 3 C 3 1 $ 3 T H! $ 3 :$ 3 1 D$ 3 Q$ 3 : 3 U 3 T! 3! 3 R ZDROJ: SÚ, vlastní dopoet MPO * * &* (* +*,* -* %

21 4 & %!!11 ( 3! 45(67*,.Q'43$$$ < 3 C 3 $ 3 T 3 H! $ 3 :$ 3 D$ 3 Q$ 3 : 3 U 3 T! 3! 3 R ZDROJ: SÚ, vlastní dopoet MPO * * &* (* +*,* -* ##!J&#$&11 6 A B B 11B 1B11 1B1 :(+K &%+ 99% %.,%( % :(+K& (%, %, % 99%& 9,%+ :(+K( ( %+ % +% 99%& E4* <"#TOIQ%!C F"$ % #$& C :;I(+K 9&-&%( (9-+%,-%+ ++(+% -(.,%+,+9-%( :;I(+K& (&%,-(%, (&(%, (.9%. +(.%. +,&%. :;I(+K( (+,% +&.%( -,9,%( 9+&9% 999%. &,-+&%9 5*>G 1 1 1!6=K$K? V 9%( (%( (%-.%+ 9%, 36=K$K? % 9%( (,%..% &%9 &,%-!6=K$K? V (%, % (&% -%& %( 36=K$K? % (%, &-% --%, 9(%+ 9,%9 W4 <"#TOIQ%!C % 9

22 4<! C :;I(+K -9,+% &9%..9(%& 9(9%( &&9&%, &,+%( :;I(+K& %9 +% &%+ (-%9 (,%( &%, :;I(+K( 99+.%+ &&+.%. -&%( &&&9% &.-+-% (&+&%( 5*>G!6=K$K? V (% (% &% &%( % 36=K$K? % (% &.%9,(%+ -% -%!6=K$K? V % +%+ +(%, &&%-,%- 36=K$K? % %,%,,%+,%, 9,% W4 <"#TOIQ%!C C :;I(+K (,+, (-+ (+ (+9( (- (&( :;I(+K& (, +(& (& &,( (9+ +(. :;I(+K( &., (9, (-&, ++,.,&-.,&( 5*>G 1!6 V 9% % (%-.%. &%9 36 % 9% % &-% (,%. (9%- W4 <"#TOIQ%!C C :;I(+K &-++%- (+(,%- (,&&% -+% ((%.&9(%( :;I(+K& +.9&%,.&-%. +,(%& +.,%(,(+%-,(&-%& :;I(+K( (-(%. +9(9&%(.(.9%+ (,+%( (&+++%+ (9-(-% 5*>G !6 V,%+ &% &.%+ -%9 99% 36 %,%+ &9%+ -+% 9&% 9&%( W4 <"#TOIQ%!C % &

23 -* # %!! 11?% 3 45(67*,.Q'K$K &%W4!3$:;I(+ +*!3$< 1 &* 1 11 * 11 * -* ZDROJ: SÚ, vlastní dopoet MPO & & &&W &&* # %!! 11?F"$ 45(67*,.Q'K$K &%W4 &* 4H:;I(+ 4H< * -* +* &* * * -* ZDROJ: SÚ, vlastní dopoet MPO & & &&W % &

24 &&* # %!! 11?4<! #& 45(67*,.Q'K$K &%W4 &* 3 :;I(+ 3 < * -* +* &* * * -* ZDROJ: SÚ, vlastní dopoet MPO & & &&W 4!! %%<! #&$MM11?!M*B C :;I(+K,(.%,,-9%,9(% -,%..(-%+ --.%( :;I(+K& &,.%( &+(%& &-+% (&9%. (&+% &.%- :;I(+K( (-%- ((%9 +--%9,%,,%,..%( 5*>G 11!6=K$K? V (%. %,%- &%. 9.%& 36=K$K? % (%.,%& &%. (.% ((%(!6=K$K? V 9&%. &%, &-%( (% &%- 36=K$K? % 9&%. 9,% &% (-%- +%& W4 <"#TOIQ%!C % &&

25 -* #%# %3# & 11?4!! 45(67*,. $R3 K$K &%$ X!RK$K% W4 $R3 :;I(+ +* $R3 < 1 &* * * -* ZDROJ: SÚ, vlastní dopoet MPO & & &&W +* &* #%# %3# & 11?4$ & 45(67*,. $R3 K$K &%$ X!RK$K% W4 $ X!R:;I(+ $ X!R< * * -* ZDROJ: SÚ, vlastní dopoet MPO & & &&W % &(

26 F%<$ C :;I(+K.(9%,,&+% 9+%. 9((+.%& :;I(+K& V V V V :;I(+K( +&(&%+,9(-+%(.(,-%+ -.-,% 5*>G 1 1!6=K$? V &.% (%( 9%- 36=K$K? % &.% ++% +&% W4 <"#TOIQ%!C F%<$ :! C :;I(+K.((.% &9-,%+.% 9-+.% :;I(+K& (9%- (9+% ++.9% +((%9 :;I(+K(,..%&,,-%&...%( &9%. 5*>G 1 1!6=K$? V &9%( &+% 9(%& 36=K$K? % &9%( -%+ +9%, W4 <"#TOIQ%!C #!$#$$MM11 E* C :(+K,&.,%&.99(9%9,(,%-,%+ &+%.,% :(+K&,9.% --9-%..-,%, (+%.(-(% -&(%, :(+K( &-(%, (.,%.,&,.%+ -+.-% -(%+ 9,,% E4* !6 V (.%+,% &,%.,%, 99%9 ;L,-,,%,,((%&.,% (+(&%.,+.%,+(.&%9 36 V -,%- &-%, &+%&,%( 99%. E* C :(+K +&9(.%& (9(--%. +(-%.,&(+%-,9.+% -+-9% :(+K& (&+%+ (,&%( ((+9% (9.%. +&&+%+ +99.%9 :(+K( &,+.+%+ ((&% (.(+%- +-.%+,9.,%,9(&%- E4* !6 V (%. (%9 &&% 9%9 (%, ;L,,&%. -(-&%+ -.,%,,(-%. &,-%9,,&%- 36 V % &% &+% &% (%( E* C :(+K,((% +,.(%& +,+%9,,--(% -+.9%& +.,+,%( :(+K& &.&%. (+%+ (-%, +-(%+ ((%- &,%- :(+K( --+% -.(%. (9%.&%. &(.%+ (%- E4* 1 ;L >(,,(%. &+.% (9(9%, +9,&%,&(%& +,&%( W4 <"#TO SPF%!C % &+

27 F!!3!$11E*4 #!! 11 45(67*,.Q'43$$$ 5 A 63 A I A R! A 4 A Q% 3 A E A P! A MO!! A ZDROJ: Statistika GC, vlastní dopoet MPO F!!3!$11E*4 -!! 11 45(67*,.Q'43$$$ 5 A 6! A I A O:! A R! A Q% 3 A 63 A 7 S A P! 1A ZDROJ: Statistika GC, vlastní dopoet MPO % &,

28 ## B B 11B 1B11 1B1 B$$ K$K (, &.-- (9& &+(&. -%. (%( +,%,,%(.-%( <,-,,9( (. ++.& (.,,,.+ 99%., -(% 9, %( B$'K$K 9+,,-+ &(, &-(++ &( %& (.%-,-% &.-%& B$$ K$K 9, &&- --& &(-.9 &.(, &9 (%& (%. +.%+ +%&.%+ B$'K$K 9& 9-9 (, &-9 &(-9 -& %, (-%9,,%9 &%+.%- $KKK99+5 <"#TOIQ%!C MM MM MM MM111 MM11!$$I# &-9% &9&.%& (&+%&,&+%9 -&%& 3$$! +-%- >&&%9 >&.%9 >(9,%- >(% <"#TOI1E%!C &,* &(* &* 9*!$:;I(+!$< 1.*,* (* * 9* *,* ZDROJ: NB & & % &-

29 (* $!:;I(+ &* $!< * * 1 >* ZDROJ: NB & & F"$ % #$& (*+,-.4K$K$ + (, ( 1 &, &,, , & ( Zdroj: SÚ, vlastní dopoet MPO % &.

30 F"$ % #$& "$ 5*>G? N-4 (, &* ( 4:;I(+=K:!? R"=* 99,? A,* A &, 1A * &, 1A 1A 1A 11A 1 1 1A 1 1A,* *, 9,* 9, & ( Zdroj: SÚ, vlastní dopoet MPO 9* F"$ 5*>G "$Q, (*+,-.4K$K$ (, ( G :;I(+ 1 &, &, 1, 999 & & && &( Zdroj: SÚ, vlastní dopoet MPO, Škoda Auto % &

31 F"$ % #$& (*+,-.4K$K$ & :;I(+K :;I(+K& :;I(+K( & & 9+ 9, & Zdroj: SÚ, vlastní dopoet MPO 4!#$&! "$ % #$& "$ (*+,-.4K$K :;I(+K :;I(+K& :;I(+K( 9. -, + ( 1 1 & 9+ 9, & Zdroj: SÚ, vlastní dopoet MPO % &9

32 #$ %##$&! (*+,-.H%4 % %%$ ' -,, ;6 3' H3, +, + 1 (, ( 1 1 &, &,, 1 Zdroj: Sdružení AP 9, & 4!! %%<! (*+,-.K:!K 9. -, 1 + ( 1 & Zdroj: SÚ, vlastní dopoet MPO 9+ 9, & % (

33 4!! %%<! (*+,-.K:!K :;I(+K :;I(+K& :;I(+K( 9. -, ( 1 1 & 9+ 9, & Zdroj: SÚ, vlastní dopoet MPO (*+,-.Q'K:! #!$#$$MM &, H3:;I(+ ":;I(+ :;I(+ 1 1 & 1,, , & & && Zdroj: SÚ, vlastní dopoet MPO % (

34 (*+,-.H3$ K:!, :;I(+K :;I(+K& :;I(+K( , , & & && Zdroj: SÚ, vlastní dopoet MPO (*+,-."$ K:!, :;I(+K :;I(+K& :;I(+K(, , & & && Zdroj: SÚ, vlastní dopoet MPO % (&

35 - #$ (*+,-.":;I(+K&Y(+K($ K:!%3:;I(+ ( 4K$K=K:!?:;I(+ ":;I(+K&%(+K( 1 &, &, 1, , & & && Zdroj: SÚ, vlastní dopoet MPO (*+,-.K:! :;I(+K :;I(+K& :;I(+K( 1, , & & && Zdroj: SÚ, vlastní dopoet MPO % ((

36 (*+,-.!$:;I(+K:! 9. -, + ( 1 & Zdroj: NB, vlastní dopoet MPO & & && (*+,-.Q'K:! N!!5*>G + (, B$$ K$K B$'K$K ( &, & 1 1, 1 1, , & & && Zdroj: SÚ, vlastní dopoet MPO % (+

37 4J%#"$5*>G -,, 4K$KK:! ;6K:! ;64 * 9*, +, A A A A A * + A A A.* (, -* ( 1,* &, &,, * (* &* * 9, & Zdroj: SÚ, vlastní dopoet MPO * 4!! %%<! GI (*+,-.!$'3$ $ 45(67*,.K:!$ :;I(+ <$ , + ( & & & && Zdroj: MPO % (,

38 F"$ % 3 + 4K$K$ (, ( &, &, 4K$K=K:!?!$=K? , + (!$$$ 1, 1 & Zdroj: SÚ, vlastní dopoet MPO 9+ 9, & ( #"$ % 3 9 4= 36K$K?!$= 36?. -, + ( 1 & , & ( Zdroj: SÚ, vlastní dopoet STEMMARK % (-

39 #$ % 3 -, -,,, +, + (, ( &, &,, H3$!$=K? , + ( &!$$$ Zdroj: SAP a SÚ, vlastní dopoet MPO 9+ 9, & ( + ##$ % 3 H3 $= 36? (!$= 36? & , & ( Zdroj: SÚ, vlastní dopoet STEMMARK % (.

40 #% 3 & (*+,-.!$$$ - :;I(+K :;I(+K& :;I(+K(, 1 + ( & 9+ 9, & Zdroj: SÚ, vlastní dopoet MPO #"$ (*+,-.4K:!K$K & :;I(+K :;I(+K& :;I(+K( & & , & ( Zdroj: SÚ, vlastní dopoet MPO % (

41 #% 3 & #!J &, :;I(+K= 36? :;I(+K&= 36? :;I(+K(= 36? &, , 9+ 9, & Zdroj: SÚ, vlastní dopoet MPO #"$ + ( & :;I(+K= 36? :;I(+K&= 36? :;I(+K(= 36? 9. -, + 1 ( & , & ( Zdroj: SÚ, vlastní dopoet MPO % (9

42 6 DATA SÚ (*+,-.4'3$ 4!5*>G!!GI &,* $:;I(+$$ $:;I(+$$ &* $:;I(+$$!$Z&,* *,* * Zdroj: SÚ 99. & & && &( 4!5*>G 3 (*+,-.!$'3$ $ &,* $:;I(+' $$ $:;I(+' $$ &* $:;I(+' $$! $Z&,* * 1 1,* * Zdroj: SÚ 99. & & && &( % +

43 4&33GI ( &, C$'$><$ 3 1$'$><$ 3 1 & 1, , Zdroj: SÚ, dopoet STEMMARK 99. & & && &( 4 3% $ $! % %& (*+,-.!$'3$ $ <$ 3,* +* (* &* * * Zdroj: SÚ 99. & & && &( % +

44 H#$ $!%&GI (*+,-.!$ 45(67*,.K:! &, &, 1 1 1$'$ C$'$, & & && &( Zdroj: SÚ H#$% %&GI (*+,-.!$$ 45(67*,.K:! &, 1$'$ C$'$, & & && &( Zdroj: SÚ % +&

45 I5*>G 3 (*+,-.!K - :;I(+ I#$, + ( & 1 Zdroj: SÚ 99. & & && &( ( 3,4 "$%#,4 (*+,-.!K A 9. A :;I(+ 4$=:;I,? 64:;I,:;I(+ A A 1 A * 9* *.* - -*,,* + +* ( & (* &* * Zdroj: SÚ, dopoet STEMMARK 99. & & && &( * % +(

46 #$ $ ##$&% "=? * A -* +* A : A A 1A A A &* A 1A A A * * 1A A A A -* +* &* 1A A A * & & && &( Zdroj: SÚ, vlastní dopoet STEMMARK % ++

47 99.!K#; =&+? 4$ =K:!? KK! K KK CKK K =K:!? KK! $'$$ KK C $'$$ KK K= K:!? 33= K:!? 3= K:!? -.,(&9,-, ,,99 +,(,&&&,+( &-+9.,(9 (-9+,..9(+ &9.+ ++,,& &.+(-. &.(+(+&( &, (99 99, , &.,.&(& &&(& (.9-., &+&9&, (--,&& 9&,,,.99-,(+9++-+,-(!X!O!K#; =&+? 4$ =K:!? KK! K KK CKK K =K:!? KK! $'$$ KK C $'$$ KK K= K:!? 33= K:!? 3= K:!? &-+( +-.&+ &+&.. -,&,+.( +,(-,.,, &+(99((9,.(.(-&,,(,+ +-+&, &9-&- 9,9&,(.,9- &+,.,,,&..9(.+,(9,9+&,++&- &9&-&+. 9,9& &.9 +&(-9((.(9 &.(,&& -+(( -,9 +,.9,9+,-++-(9 &!K#; =&+? 4$ = K:!? KK! K KK C KK K= K:!? KK! $'$$ KK C $'$$ KK K= K:!? 33= K:!? 3= K:!? &. &+.,9(+, &,,-, 9&-+.&-+(&, (+,&9 9&9 -,+9-- 9(+-9 +&(,+.& && --( +.9(&- 9+&- 9+,+&.(,,.,999.(+( -.& --,(-. +&&.9 &++(9 (99&99.( &9 (+(&( &9,. +&&+.++ +&-+&,(!X!O!K#; =&+? 4$ = K:!? KK! K KK C KK K= K:!? KK! $'$$ KK C $'$$ KK K= 33= K:!? 3= K:!? &. &&(( (+-++& ( ,+-(,-. 9,( 9&9 -((-++&9& &+(.9 +,,+9& -- &&.99 (-,(,& &+9--&+ 9+&- -+9,. &,,-& +.+(+ 9.9& &9.-+, (-,.-,&9( &--(- &++(9 &9(&+.&9 (99-9.9&-&-9 9&.( &9&,-+- (99&, +-.&&++( & % +,

48 !K#; =&+? 4$ = K:!? KK! K KK C KK K= K:!? KK! $'$$ KK C $'$$ KK K= K:!? 33= K:!? &&, &9((,& (..&+9 -& 9,++- &&.&-9 9&.( 9(,.9(((&., ,-.++ ((&(,, 9,. &&9+.,+9 &+9( &9,+((- + -.(.+,&,9-, & &9,+, &&9&9& (.+,9& &-&&(&,+!X!O!K#; =&+? 4$ = K:!? KK! K KK C KK K= K:!? KK! $'$$ KK C $'$$ KK K= 33= K:!? &-,+,-,((- (&,+9& ++&(,-&9& &,,+ 9,- &9.(-+ (-9-+..(+9 &-&&9& +&.(9+-,(.((& & +(,,,. (9-(&.9+,.&( &..+. +,+.(+,+,9,-9 (+&- &,9(99 -,.99 &9-&,, &.&( +,,9&,., -(,.9+9 &&!K#; =&+? 4$ = K:!? KK! K KK C KK K= K:!? KK! $'$$ KK C $'$$ KK K= K:!? 33= K:!? && &9-(9,&..,+&&9 -,+9-9(+,. &(+.(+- 9(,9 9&&..,,,,,,(.9,+&.9&.9,&,&.& & 9-,. &&..&+9(&.-&, &,&&9(.,+ &,9-, 9&(+.& &,- +-.,9-& &&-(. +9,.&(,(.9+,+ &&&9 9++(+!X!O!K#; =&+? 4$ = K:!? KK! K KK C KK K= K:!? KK! $'$$ KK C $'$$ KK K= 33= K:!? & &-((-& -&(,& ++,. +..( 9(9,+-- &&,&,. 9& +99.,- +&(9.&.(+,+ ((-9,9&&+. -.-,9&. &(. ( & 9..+(-.. (&+,,--+,. -..,(+ (+.& &(++.(,&.&-..,&,(,9 (&9(9(,,&&&-.+-&++- &( % +-

49 !K#; =&+? 4$ = K:!? KK! K KK C KK K= K:!? KK! $'$$ KK C $'$$ KK K= K:!? 33= K:!? && (&+.(, 9-+ &.& -.+, &&-+ &,(.-, 9(- &-&+,,,9, 9.+&( &&&(9 9-+ &+-& -,9- &&,++(,+.-,(- &&.& &+9,9 &,+9+,&++9 &&,9+, ++.9,(.,.--(& &(,. &(,(+9&!X!O!K#; =&+? 4$ = K:!? KK! K KK C KK K= K:!? KK! $'$$ KK C $'$$ KK K= 33= K:!? (,++ --&-& -(+-,. (&-++ &(99-+( 9-9 &99, ++,+ 9-& (+, ,&(9- && & +&-,- -+(,-- (((..9,9.(-.--&+,( (+, &.&+.&9+.(..&.,&.,(,- ((+(-9,9&-+(- -&-9-- % +.

50 7 DATA SDRUŽENÍ SAP #%#$ $!&!! #$GI (*+,-.F 3!3$3$$$$ & & - + & & ( Zdroj: Sdružení SAP % +

51 VÝRONÍ ZPRÁVA, ŠKODA AUTO, 3 $ #! " (,(( +(,+( +-&,& ++,,&, ++9., (.-(&9 ++( ,.& +(+( H3 (.-9 +, &+-9 +(.,,+!$= (K&K? &&( &,(( &+&9 &(+. &&.9 O$. (&+, &.(, &.9 &( 4$ K:! +9 (-&(,(&. +,-9+ +,9. O * 9.! * & & & ( 3 K:!,&(.,&+ +-+( (-..,&9 3 4 * +%. (% ( &%, (%- H3 K:! (+ +., &-.+ &+9 &,. * (%, (% %. %. %. H3 K:! &-(. (((- &&9 &, +. I B9! K:! ((-. (9., +, ++.( K:! &9&( &.+- &-( &9+, &&.. H K:! &&. &-(& &,. &9. (., F' K:! (&9 +-&9 (+,+ (. (+(9( F [ K:! 9..,- -9( &,+ (& B!! K:!.9 (&+,+(.- 9,&& C$ * 9%. 9%. %.%+ -%- $ 3 * +% (9% +&%( ++%- + :' * -.%+ --%, -&%- --%+.&% % +9

52 9 ROENKA DOPRAVY, MINISTERSTVO DOPRAVY R,, EUROSTAT 4$ $!& 111$ GI 63 R! P! Q% 3 O!! R DE, ;% 99, (? +9,,&9 +&& (-& (.+ &-,.(9 (,- & ((,,&,-( +-( ++& +9 (+(.. & && &(? 99- <"#TO#! ;&( 4$ $!& GI 63 R! P! Q% 3 O!! R DE, ; % 99, (+((- +++ (. &, +&&&,9 &9, 99(+ & (+(. +(..& (&,+ &-.++9 &,-. (9 & && &( <"#TO#! I#&&%C" 4 63 R! P! Q% 3 O!! R DE, ;% $ &&9&9 &&,&(- &. (,9-9- &9(-.-, &+-& +., &.,-. &-, ((..,.(,9+. (.&& &-+-( &,,., &9-+& &-+99. K K (9+9 &9-,+& K & (((9 +9 &,++9 K (+9+( K (-, ((.-& &&-.,.9&,,.,,-,+9(9,9&, (9,-& +-.(- K K,+(, --- K &>, (&9.9&,9 +,,++& K -&9+. K +&.( --9&, -(99 K , ,--99 -( -,.+ K K &&.&(9. K,> +.,,&,-.,-- K K -9-( K,9.- -9&&( 9,(- K -,.+, 9+,.(-,+,-99- -(+9 (++( K K 99,...,( K 99,--& K K 9.-& K &9+,.. -.(9.&.+ (&&&( &.. (&9,, 9& K K -((.(-..-- K?' $%'O#! I#&&%C" <"#TO; 4 63 R! P! Q% 3 O!! R DE, ;% $ &&9&9 &&,&(- &. (,9-9- &9(-.-, &+-& +., &.,-. &-, ((..,.(,9+. (.&& &-+-( &,,., &9-+& &-+99. K K (9+9 &9-,+& K (+-, (+,.9 (+(&.-&.. 9-,.- + (+,&+ &,-., (-&,(.+( ((+,+,(&( +(.,-+, &.-&+ K K &+& +.(9+9 K -(-+, -+ &-+& &&-, &&9,.- (&9+ &&&,. &(&&&, &9,. +(- &9+(. &&&99(( &-+ &(.( &(.(.( K K ((-, &(9&&+ K +-&- &9 &&.9 &?,,( K 9.. Y &.9 (, &&. &.,(( K +&+ 9 &,(- (- K K K (+ K?' $%'O#! I#&&%C" &? <"#TO; %,

53 4$ 63 R! P! Q% 3 O!! R DE, ;% $ (+((- +++ (( &, +&& &9, 99 (+(. +(..& (&,+ &-.++9 &,-. (9 (,&9.9 ++(( K K, &,.( K &((.& (+,, &,.-9 K &,( 9,((,+ (+,&+ (.+- &-9, &.+. &&(( +- (99&, (.(9- K K &.9- &-+ K &(,,+, (99-9( &,9 9 (, ((.9 -(, & (,(.( +(& -9., K K +(,, (+- K & K K 6K K ( & K && 9 ( K K K &.& K..& ( K K 6K (.(. K K (,+ K K -&- K K K K K K?' $%'O#! I#&&%C" <"#TO; 4$ 63 R! P! Q% 3 O!! R DE, ;% $ (+((- +++ (( &, +&& &9, 99 (+(. +(..& (&,+ &-.++9 &,-. (9 (,&9.9 ++(( K K, &,.( K & &.(,&, (+- +(.9 K, &,,(,.-- +-( (( (.+ &,-(&& -., K K &+ +., K &>, (&9-&, +& -&+,9.+ &-.+ K &- +.9(,. (. K,. &+& -9 (-9 +-,9.,& K K (.( -&+( K,>..(&- (.9. K 9(.( +- K ( (,&9 K 9(( +(.9., (9+.+9(( K K +(,, ( K.((9&,+ K,.,,- K &(& &&&, &(.,9+( -( -+(( ( &,&& &+& K K.&+& -., K?' $%'O#! I#&&%C" <"#TO; %,

54 E%<$ :!!!% R! P! Q% 3 O!! R DE, ;% $ (,9&,%9 &+9,%& &+,%! +9%. &9% &%-,.%&.%, %+ (&-%(.-%&,9%. $ 3 %+ % % $ 3 %& ' % % K &9,% +%- (+%9 ((,,%,9,,%9,(,+% % % 3' -,%( +%9.,,%, 9%, &%,(%9 % -%. $ &((%9 &+(+%. &(,%.,9%9 &%9,(-%(?<"#TO#! I#&&%C" 43:! # GI 63 R! P! Q% 3 O!! R DE, ;% 99, &&%& +(% ((&%.9%( &&%9 (% & &,%+ &+-% &((%( ++&%& (,%, K ((%- & (%. &&9%& K K &.%+ K K && &( <"#TO; 43:! #$ GI 63 R! P! Q% 3 O!! R DE, ;% 99, ((+%.--% 9(%,.%, 9(% &%. & &-% ((.%( &(,9%9 &((%9 +-.%& &+&9%9 &&,%( & &9% ((+%. K K +9%9 &-+% K && &( <"#TO; %,&

55 4!!%! % 3% 63 R! P! Q% 3 O!! R DE, ;% 99,,+%( -(% %.(%, 9%& 9&%( 9% (,%. 9&% & --%& --%( %9.,%- 9&%+ 9%9 9-%& 9(%+ & -.%. -.%,..%. 9-% &&.%( &(?!'!K $ 3 K % '%'O#! I#&&%C" <"#TO#! ;&( 4 $!& GI 63 R! P! Q% 3 O!! R DE, ;% 99, &&9&9 &&,&(-,, (,9-9- &9(-.-, &+-. +., & &.,-. &-, ((..,.(,9+. (.&& &-+-( &,,., & &-+99. (9+9 &9-,+& && &( <"#TO#! I#&&%C"\; 4 %%!-7!9!!6,H>5*>G =' %OK?O GI 63 R! P! Q% 3 O!! R DE, ;% 99, & &&% +9&-%9 +&%9 ++-%(,,9.% +&% & &&-&%- +&&.(%& &&,9+%( +&&%&,&,,9%- +&% && &( %,(

56 4 3 #$ $!%&?!9! 6,H>5*>G%! -7#$ %#M! I# 1$ B 7$ B E G,+.-.,(+( &&-+ ++,? 6K 6K 6K 6K,,,. -(&. +(%9- ++%,(.-.+++& 9%9 9% &..&,- &-+9 +%&, +%.- ((9+ ((9+ %. % &(&-, && % %(, -,-- - %, %(, T 6K 6K 6K 6K?43X' <"#TO;%$! I#&( 4 $!%!$% % 3%$!& 63 R! P! Q% 3 O!! R DE, ;% 99,,9%, &% &%+ -%.9%+ %9.%( 9,%.,-%. & -(% &%+ &%,%9 %,.%9 %9 9,%, -% & -%- &%& -% %9 && -(% &(?!' K =3? $ 3 K % '%'O#! I#&&%C" <"#TO#! ;&( %,+

57 #$ $ ##$& D &.(+++ (+,9(- 9.+ Q$ % K (,9 &99, &.+,- (&(9 "3$= 3$? K:!,.&9 &.(&..& -&+& := $?,+--(.,&,( (.(. 9(9& := $?.,-(+&.((. +(+9+ ++,-. := $?,(, &9.9-9&!%!4!$ &(.9&, 99(+ -&.9(- (+.9.& C$X!' &.( &.. &9( +( :=!!?,(,.,9(,( + % 99 ( &- (,(,(,+,&..-( "%'3$43$ K:! &+& +.&(&.+.99 &-+-, :!%''$.+ &9+,&,( (((&+- +(+,-(!3 3 ((-&.-( -(.,-, -9,( &.+, "' K:!..&+& &&+&+9+ &(9.,+( (-,., E! (,9+9-& &(.9, &.,&(-. &9,-9. " =!!? K:! &+9(-+ (.,&. ((,+( +&,+&. "$ =!? K:! &(&+( 9,+ %,,

58 1 QUARTERLY PANORAMA OF EUROPEAN BUSINESS STATISTICS, EUROSTAT, 3 4!!!9 9 9 :V BBB>& BH>& B>( BB>( 9>& >& >& &>& KBBB &>( (>( +>(,>( ->(.>( >( ;L>, %- %- >%& %, >%. %( >%- %& %+ >% % >%( >%, O ;> %. >%& >%+ >%( >&%& >%& %+ >(%( %- %( > %, >%9 >%9 (%( O E; >%- >%( >%( (%, %+ &%- >%& >&% >+%, >%& >%- (% +%+ >-% +%- O ": &%( >(%9 >(%9 >%+,%( >& %9 >+%+ >%+ %& >%, >% >+%9 &%. 9%. O "; +% >&%9 &%. >(%( >%. >,%& - >,%9, %. >%- >& %- >+%+ 9%9 O ;D >+%, +% >.%9 -% (% > >.%,,% >&%9 %& >+%- %-.%- &%& 9% O ; +%+ % >% %. >%9 &%& >& >% >&% %( %, %. >(%9 &%. >%+ >%- 7# % >%9 %. >,%. %- %9 >(%+ %, %+ % %. >% >%& %9 O B; >( &%+ %( >(%9 >+%- %,,%. >-% &9%- >,%& >-%( (% > >%+ 9 O B >% >+%+ %( %( >%& >&%& >%- %- >.%( (%( +%+ >(% % >%9 O DL O O O O O O O O O O O O O O O O 1D >%9 >%, ( % >%+ >%, >-%, %- %& >%+ > >% >% O >+%+ -%+ O O %9 +%, >+%- >%- %+ O O O O O O O %( + >9%9 >+% %, %. >&%, % >.%, +%( >-% &%- >-%9 >( %, (%. 7B (%9 >(%9 >%( >%( %+ >% >-%, >%& -%, +% & >%+ % & >,%- >+%+ ; >%. %9 >&%+ % %+ -%. &%+ +%( >,%- >,% % ( % % >(%. O L:, >%+ & %. >,%& >%, %- >% % %. %. >(%9 (%, >%( O 1 >&%+ >%+ >&%, >-%+ %& %( >&% >&%( %( >%9 >&%& >,%. + >+% -%+ O 4!!!9 9 9 >& 9>& >& >& &>& >( &>( (>( +>(,>( ->( C$>=(+?,%& >&%( >%& %, >&% %, >% %, %( >%, >%, C$=(+K? 9%- >,%& >%+ &% >+%& &% % >%, %( >%( >%& E\M>=(+K&? -%, >(%9 % >% >&%+ >% %+ >%9 >% >%& & M$$=(+K(? %( %, >% %9 >%- %. >%- %& %. >%, ]=(,? >% >%9 &%. &% %( >&%, &% %, >%, >%- >%- E =(,K? >&% (%- >%+ >+%, +% >+% % >+%& &%+ %& >+%. #[$$ =(,K&?,% >%, >%. &+%, >.% >+%&,%, &%+ >&%. (% $$ =(,K(? >%+ >%9 (% &%- (%, >+%( %+ &%. >+%( >% % C$$$$=(,K+? (% >%( -%( &%. >%& %, >,%. >%+ >(%( >%( C$$=(,K+? >,%( (% % &%& >% %9 >-%. >%& %- >+%& >% E$$=(,K+&? % %, % %- &%- %& >+% >% %+ >% >%- ]KK$K=(,K,?. (%, >(%9 >(%. >-%.,%. (% >%,%. >& >% %,-

59 11 DATA EUROSTAT 4!! %%<! 11 EGI %# (% #%& (*+,-.!$$ 45(67*,.K:!$ & & & 11 ;L, I# ; : D D CJ # # Zdroj: Eurostat 45(67*,.K:!$ 7 11 EGI %# (% #%& & - + & - + & ;L, I# ; : D D CJ # # Zdroj: Eurostat %,.

60 7 % %&!M* (*+,-.!$$ 3 ;L, +. :,9 +(& CJ &(, I# &- # -+ ; - D 9 D 9 #.+ %,

61 1 THE SECOND AUTOMOTIVE CENTURY, PRICEWATERHOUSECOOPERS, 3 ###$$ -, + ( & && &( &+ &, &- &. & &9 & <; -%( -%& -%, -%9.%(.%+.%+.%+.%, %9 %9 &% &% &%( &%+ &%, &%- -%(,%,% -% -%.%.%&.%(.%, %9 %9 % % % % % % % H3$; &%9 &%9 (%+ (%. +%+ +%- +%, +%, %- 9%( &%& &%, &%9 &%& &%+ &%, F,,%,,-%(,.%9 -% -&%( -(%- -+% -+%( -+%. Zdroj: Autofacts, PwC ###$$ +, + (, ( &, &,, I +( +. ++,.&.+ (& + H3$; =!K#? Zdroj: Autofacts, PwC && &( &+ &, &- &. & &9 & &,( &9 (+ (-, +(-& +,. +,9 +,( +,. %,9

62 ###$$ -, + ( & && &( &+ &, &- &. & &9 & 1$ & +9,,,9,&9,&-,&.&,&,. # (&. & &( (.. ( & &+. &, &.-, -(. -,,-9 ( (&,, +9( +. +&. (9 +( +- CJ ( ,.+ I# +( +. ++,.&.+ (& + #$ --9 -,9 -((9 --(.(-.+.++(.+&&.(99 Zdroj: Autofacts, PwC % -

63 13 REGIONÁLNÍ STATISTIKY % -

64 % -&

65 % -(

66 % -+

67 % -,

68 % --

69

70 ! 1 ÚVOD...3 METODIKA SBR DAT...4. TÉMATICKÁ STRUKTURA ROZHOVORU TRENDY ZVÝŠENÍ TECHNOLOGICKÉ ÚROVN NÁROKY NA KVALIFIKACI PRACOVNÍ SÍLY ZMNY VE STRUKTUE VÝROBY SPOLUPRÁCE VÝROBC FIREMNÍ FÚZE RST VÝROBY... 4 RIZIKA AUTOMOBILOVÉHO SEKTORU VLIV KONKURENNÍHO PROSTEDÍ DOMINANCE AUTOMOBILOVÉHO SEKTORU V RÁMCI EKONOMIKY PESUN VÝROB Z R HODNOCENÍ AKTIVIT STÁTU UPLATOVÁNÍ SYSTÉMU INVESTINÍCH POBÍDEK HODNOCENÍ ÚAD PRÁCE KVALIFIKACE A VZDLÁVÁNÍ HODNOCENÍ ÚROVN PRACOVNÍ SÍLY V R HODNOCENÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ HODNOCENÍ STEDNÍHO A UOVSKÉHO ŠKOLSTVÍ HODNOCENÍ REKVALIFIKACÍ A MOŽNOSTÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ DOPORUENÍ KE VZDLÁVACÍMU SYSTÉMU...19

71 1 ÚVOD #$ %& ' & & &( * &+, -& - &&.$ %1' '&&,% '&& 3& (,4 % - % 5& 65 5%& && '%,' ' "

72 METODIKA.1 Sbr dat "9: ;< $ 3= ; ;9, 5 %% %>9+;9. Tématická struktura rozhovoru 5&-- && -' : ; &(65? ' - % %&? % & &% % % B,4.%.. % - 7

73 % -, ( &(?'& -.B ( C +% &% -? % % " E! F &?- - F D B'&? GBG -,. %-? 5 E? H& A ' E E (,- I4. J$- - %-?- 5&,,. <

74 ?LGL*' C & J & D& ' &M E%D$& & (H 7 F% E% K

75 3 TRENDY & ( &: 3.1 Zvýšení technologické úrovn *.,4'&& *.,4 65&'O9!& - G L 5PF? * &, E'&,G QFG ( Q'%., *&& %' % 3. Nároky na kvalifikaci pracovní síly R'&.,4& ',:R & - -&-&? && * &? &&& -% 3.3 Zmny ve struktue výroby 65';>>9 : N

76 3.4 Spolupráce výrobc E '& % G ( % 65& & &-&' %&& % 65 5&65 % ' G (& &G A %&- F && &% $ & 3.5 Firemní fúze & & %$&O & -%-<+KR,G ( Q. % -?'- 3.6 Rst výroby % & & & R %: S:&*3( % 65T S: &&'D' &$ 5'U. &65 G ( ( O

77 6 ( &''&' & : ; % % " &4' & 7 &D&' &&.V %&'V65?LD4 *& : $&%%'' 6'%4% & * %& % V &'T&$ >

78 4 RIZIKA AUTOMOBILOVÉHO SEKTORU 5 (&- : ; &':-- : &&& *& ( 4.1 Vliv konkurenního prostedí.& & - - %*&&65 ( %( S& - - ',%A S G (-& &'' % ($& & -' - %$&W - '& -4& 4 - & 4. Dominance automobilového sektoru v rámci ekonomiky 5% ( -6 A#(& - %- & *- %& ;9

79 4.3 Pesun výrob z R -&' : ; :X65 - & &#Y* %' 65& ' % && F-'- -' & LV: && 4& D& &' 5V & & " 5 : & & & %% -% 7 :5 - : - && ', R(' '- & ' Y% & L-'& + & +& + L& -& ;;

80 5 HODNOCENÍ AKTIVIT STÁTU 5.1 Uplatování systému investiních pobídek 5 %%,%% & &'&=% &D&'&% - #$& - : Z : V - : =% ' &-&& - & & & %&%L.& % %. $? & - &% S&' '.' & ;

81 R&4 R & &: L-% E& 4 % I%& % -&% R =% %& % 4, ' %$& : (65&- -V'&- =&!&' 5. Hodnocení úad práce R%-&,4I?% ', & & '- % F',-&- & - '& U &%&&&, %&S& * &%- & %6%'&% ;"

82 .* & A %.& ;7

83 6 KVALIFIKACE A VZDLÁVÁNÍ 6.1 Hodnocení úrovn pracovní síly v R,65&: &%A' -'& $& A% %% * % % &?5S $& S.,4 &&% '. $ - $&& -,4 & U-& - &&%4 Y- & - & -%?-& $. & -& *'%. & - A+[' & *$ -4&$.& &?& & &% && -&&% S '& - - A;9\-% ;<

84 *&' & ''& Y & & U- - %& %?V&- 6. Hodnocení vysokého školství U &-%' & % ' & F' S& &&!:J%%& -% A ' F-& $ % & %' ' 6' && % ' &"? ;K

85 6.3 Hodnocení stedního a uovského školství '&, #!$S, D,4& % ' & &% ' & &.,*. & -%'V5,. 4& % %4 ' % & 3S3& & $ ( & U: % R% E% & &%% L&&%%.&&: ;N

86 ,4 C'! %'% '( "$S'' & % & -,4 ',4 D-- & - ' # $ ( % &-. U&%.& Y%-& -U '-? - & G % &- && &&. && && -& % 6.4 Hodnocení rekvalifikací a možností celoživotního vzdlávání X& % -?&,4'' &%- %&' % S- % ' &F&& ',4 %, ;O

87 %,&&: &- ( I &'V. %. R && - %- & I*:! ',%&'V, E %& % 6.5 Doporuení ke vzdlávacímu systému F% : ' ;9-& $&-RG'' RG-& %&' - &-, ' & & ' ' R %% ' ' G.'' Y & - -.,U. -', ;>

88 U &-- - &%:A ^ - L &%4 - $& $ & '% V&&-& 9

89 !

90 !"# $%$& '( * % $#$& '+( * #, $$-!., $$(1( + % " #

91 - ( (!. (( "1!! ("1(!!( "!!( $#3. (!!(#4 "5( -!$6!! ".+(!$ ".(*$ 7 (! ( %4 *!!($9 ("!!(.(!!+:"( "!! (!!!( (! ( $ ( (!(( + "!!(.( 1(. ( $. +!. ( + +". 1(.!+: $ 6. *!+:! "!!(.!( $&! (! (( * + (( " ;..(*$ <!( ( +!! ((!$ "

92 - (! ( = 7> 6? $ 7! #% #$3 5( %4 - #%4 3$ A ( % $# B!(C! # $., 3$ D #,4 3$% 6 $3 #4 D #3 $% E #3 $% A %F% # $ %,F# $ F3 3,$ %$4 %F3 F3 ## $ 6 # $ -E<9=GHI&E7"& I# "

93 %& 7! $% #$3 -,, J( % $3. %3,$# D 3 A % % $3 %, # %$ %4 $4 # #4 %$4 G+ K, $ <LF(( 3 %$% <LF 3 #$4 M %# #$ 9( 3 #$ 6 % $3 -E<9=GHI&E7"& I# " 3

94 '( 7! 4 $, 5( %$# -,% $ A ( % $3 B( %,$# % A % % #$ %3 %3,$% $4 * 7! 4 $, 5( %$# -,% $ A ( % $3. %4$3 D %#,4$ 6 %$3 A '3 3 ##$ #$ %F3 3 #$ F3 ## %$, 6 # %$ A - 3 #$ 4$3 4 3$ A + #3 %#$# 6 % $3 -( A ( 4 $ * #3 %#$# < 4 $ 6 % $3 -E<9=GHI&E7"& I# "

95 A ( "!. ( N,?. (($ -(( ( ($!".1((( ("!(+!" +.(($!!(+" (. ( (( $ +!+!. (. $+ ((! + $- ( $6' " ( " ".! $ & ". 1( (( (!! 1(! ( (. ( C. ( (( *$ 9 ( (. ( (! (($ %& < =!"#$%&$ &'( *+,&-.+*, #* *+*(*,1?! 3$4!(( #4$# 6+ "(( %,$, 6+ " (( %$3 9 $, -E<9=GHI&E7"& I# < =!" &..!." $ +&.,!" $ %'(, &,#**&$3&* #* *+*(*,1? 7. $( (*!!( ". $*$% *(!+ " 1O$*$ G(( (!(. $ 7(( ( ((! $* (*+$ #$ -E<9=GHI&E7"& I# ",

96 '(!" # $%&$ &'( *+,&-.+*, #* *+*#*,1?! %$,!(( $, 6+ "(( #$ 6+ " (( %$# 9 %$3 -E<9=GHI&E7"& I# * +(( $ &.. $.,* $ %!43#5"'(, &,#** &$3&* #* *+*(*,1? $ 7. $( (*!!( ". $*%4$3 *(!+ " 1O$*#$# G(( (!(. $ 7(( ( ((! $* (*+$ 4$ 6 $3 -E<9=GHI&E7"& I#

97 $ + G F 4?*!$.( ( "!!( *.! ( ("! ((.! H$ - & PE ( (3F% (( * ($ A!".!" ( (! ( ($-!+"..!!.!PE"!.!(":!"! $ A!+". ( PE!!.*$ -! + ".! + + (.! ( ("! 1( ( (( ( 4? (*"! ( (( ( (*$ 5.! ( (! (( + ( " (! 1 (( (1($G+! (,?*$ - B >!! " + + $<.(+ ( (!". *! +!*"..($ - "!!! "! "! (!+ ( N (*!!.($ - A +!+ C 1 (. (( PE ". + (!!!( ( (((."!$ - B.+!((.!+! " + " 1 ($9(+( + *!".+!>+!. (( $!". (( +! + ( ( + (( "(..!. ( ( + (( $ - N *.! (( "!!. + "!".! (( (( *$ (+!!(*34?'.$ " 4

98 - Q "!!!+ ((( "! " ( ((.."! + $ 7!+". (( (!!" ".!(!+ (.("!!(. ".! ( +!*$ - <!". (.!+ ((...! +.,?*.!4?*$A + +!+! '!!! (((. #=%*$ 9 = (( (!!! (! (.."(.!!. $ -!". 1 "!..!(! (( "! $ A+ ( ". " "! + (( $6((!"!. ".(!($ - A (! +!.$"!!.! >!+ ".".!!$ - (!!(+*! +!!( $ A!! + (. " ( ( ".! (!+.$. ("! + "..( ( +! (+!$ -! (!+". ++"++!!!(".. N N! + $!". + (!!!.(( $6((!+ ( "(.!(C.($ - 6 1".! +! $-!."!.!! $!! ( (!+.!(!$ - 6 ".C((. +* +( ( F!.!+.!"! ( $- (..!" 1 (".$A!.!+ ( F! " %

99 ( ((.! +.!+$ J ("! *! + +$E. (+!!$ - A +!!. ( ($!".( ( " " 1( ( $ D ( *(! + "! ($ 6(" ( " " $A! + " +!"! $ 9. ((! ".! ((!! ".( ( + *$ ".!(( ( "! " ++!(( 1 1$9.! ". +(( ((( (!(..$ 6 1 +!.*".((!>>!+. (..$G+."!!+".!+! ( (..!!((!+(! (.. ( $ - 9 " ( ".(.,?* (. (+ 3?* ( (( ( $ 5 ".. ( +!(( $ - 7 ".!(+1 ( ((.(" (!" 1( (!(( ( (((!.$ & ("!! (!( + 1! ( $ A +(..$ - 7 ".! ( +. 1( " ( + (!"+. (!+$ " %%

100 !"# A (! $ A!+!(. $ A!! (!!+:"!! "(!!$!!+:".!!!(!((.$6 (( ( (! ($- +( (!$. ( "!!( *! >1($ G".! (!( ( (.(""*$!$9!!+ + "! $ G(! ".!((!(. $ P (+1( + $ " %#

101 ,$&-#"+(",&.$1 B! (( > *!!+: ( ( ( 1($.!%3( "! % (* 3 (*". (!*$R(+ (!(;= 5 $ $%& (,. - $ 6.!"*+,&- &'(+&5.%&, +& 34* 5## *+(.$%&.1 ( +( (! (( K1%".! +( (! ( ( $A + + (( O$->1!!".'! ( S+F(TS F T'. (. ( $ <( ("...! " ("N+ "!++(.++$ K1% "((,9$&-#" :;<=>A+(UV%4 R -! 47 3 B 6 < 6+ B L A! R P < + 6 <( ! 6 L R L - < 6 % # 3 -E<9=GHI&E7"& I# " %

102 E. (+! (( (!!K1#$ 6!! ( S F T" S F TS+ F T"S F T$( >((!$A!!(+ S+F(T$A+ ( (!.! + " ("! " ($& + (! (!( ( > (".(" *$ K1# "((,9$&-#" :;<=>A+("V%4 % # R 5 B -! < B L A 5 3 6! ! R P L < 4 4 R L <( 7 4 < " %

103 G( ( 1(. " ' ".!!.$! C" (.!+ (. ( ".! $ G.! ( + (! ($ 9 (!!1 " ( ".! ( (! + ( C"!(*"$1 $ ( 1 1 "!!(. 33? ( ". +!( ( ( ( 1 *$ 6.! (!!( $ M!! ( ( " ( +*$ Q %! ( >(! "!!R '6 "P 'L "- ' 6 "< 'R + 'L $ Q #!!!<( '<"-! '6 "6 '- R 'B $ Q!!! $-!! ' "A '6 L '5 $ Q C(. 6+'B '< 1 $!. $ < % & %" " " % 4 %3 %% % 3 % # %=R W6 #=P WL =- W6 =< WR 3=+ WL =! W6!,=6 4=-! W6 %=R WB %%=L W5 %#= W %=A W6 %=6+WB %3= W< " %# % " "3 %" ( >(! 5(".! ( ++".! >(! ".! "!$! ($ " %3

104 <( (!!.(!.! ((.!!+: ( $A!"! " ("!".!" PE" H! $ K1!". ( +! ".!!$ G +(4#?' 4?*!. ( H! (*"!!+! + (!".! F (.!!($7"!.. S T"! %? ($ A.!( (!(. "!!("..$ Graf. 3 :;<=>A+("V%4 (",9$&-#" M + + M AA+! 7 APE 53 7 AH ? %? -E<9=GHI&E7"& I# 6!.! ((.! ( ( (!+"! +! (= + (4%?' 4#?*! ((. +!,? * H? *$ 9! K1 " (PE!".!"( =6 SX " " %

105 ! PE ((.YT" ##? ((.3#?*.!! ((.!#%?*$ K1,$&-#"$"#$&(($A" :;<=>A+("V%4 M + + M AA+! 3 APE AH ? %? -E<9=GHI&E7"& I# A ( ( (!( $9!K13"!!! ".!! ((.$ " %,

106 K13,$&-#"$"#$&(($A" ".$&1 :;<=>A+("V%4 M + + M! (! ! 5 56 B E<9=GHI&E7"& I#? %?. (!. "!.!!+:!!( ( (( (! $ AK1! >1$<(("..! +.! ( ( "

107 ("! > ( (( ( ( ( 1($ 6! ( ".! 1 #%?*$ K1?#,9$&-#""&" :;<=>. "V% M M+ > * 75 G(( (( (1 3 (( ( ( ( (1( 6 4 -E<9=GHI&E7"& I#? %? & ". (" ( + "!.!$ K1,$ 6!!+!.!( (.! 1 ( +#? +*.! ( ( (!%? $ 5(!! (! = #? F #3?*.! 1 ( +.! (($ " %4

108 K1,?#,9$&-#""&" :;<=>. "V% M M+! 3 4 5(! 3 -! 5 76 B 6 4 -E<9=GHI&E7"& I#? %? ( (. *$( (.. ( " #

109 :;<=>. "V% &"$-1 M M+ E B 3? %? -E<9=GHI&E7"& I# K14?#,9$&-#""&" B :;<=>. "V%.$&"$-1 M M+ E B 75? %? -E<9=GHI&E7"& I# " #%

110 (. ( (!!!+.!!( (" ( ( (! ( 1!K1%*$(! ( +.! ( ( + 3?S+T4?S++TS+T*$!.!(( (( ( ( ( 1"! + ".! Z S+ +T? 3? ( ( *$ A ( ( (! (!("... $ K1%?&($&",9$&-#""& " :;<=>. "V% M M+ > * 7 3 G(( (( ( (( ( ( ( (1( 3 -E<9=GHI&E7"& I#? %? G (. (! ".!( +.! ((. +" *$ " ##

111 K1%% ($#,9$&-#"""& "> :;<=>. "V% $& 5D C&*& 6D C&*$ 5D -E<9=GHI&E7"& I# $$ 3D " #

112 R!(!!+:!((!($G!.. $6 1(! 1 = S<(!".(( ( ( HM +( ( + $ (H!!!! " H$ A!!P $. *. *!YT E. K1 %#"!.! ". (. 3?* +( ( ( +( ( PE.!$ K1%# &"",9$&-#"> :;<=>A+("V%4 C&* 9 5D C&*9 D $ 9 6D $9 3D -E<9=GHI&E7"& I# (! ( +!" $ E!K1%"!.!!".( ' S!TS+!T*!(!(! -!#? ( *$ " #

113 K1% &"",9$&-#">.$&1 :;<=>A+("V%4 M! +! +! M!! 5 5(! ! B E<9=GHI&E7"& I#? %? " #3

114 (!(1( K1%* (!!+(!+*$ -!.( 3?. "33?3?. $+!! %4?* Z S!T$ A. (! (..= (".!!+!$ K1% &"",9$&-#">.$&"$-1 :;<=>A+("V%4 M! +! +! M! E D( B 4 6 5? %? -E<9=GHI&E7"& I# " #

115 ,$&-#"+(.#1 A+(! ".!( "! (! ( N!!!! "".! " (!$- (!" (. $ ( (!!. ( $!!! 7! P( 5( - A+( D! #, #% #,! # # #, - +! #, #3 A! % % % B % % % 6V%, -E<9=GHI&E7"& I# E!!-!!.+!5( "!++( (?*!!+:!((!! (%?* +( $ - (! & 7! P( 5( - A+( M % % 3% 3% B % % % 6V%, -E<9=GHI&E7"& I# A +(!+"! ;". 5(!!. N!.+!". "!$ " #,

116 -! -! -& 6 & D # - + A B # 6 % -E<9=GHI&E7"& I# #4 %!!! ("!!( ( ( (! $ 9 #?* ("!!(. (!"! (.! '?* ("!$ -! $ <!!...=(.!!.,?*!%?.$6 +!!%?.!##?.$<((".!+!!!!+>( (+(#% +!U.!#%?*$6!+!!! (?++!U.!3?*$ +! #,?!.!*$ "

117 - ( 9! ( "!!+:!( =!!$ -!+! C! &*$ 6 " S7 A+ " + YT" =? D( E %F4 #3 %3 %3 %'# # # ## #%F3 % %4 #3 3%F% % %, % %%F%3 %% ## 6 # % B % % -E<9=GHI&E7"& I# &.! % $ + ( (! (= 3,?.(* F 3? * ; 3 $&N 3% F%3*!( #,?*!. %4?*$ 9!!( "! ( $6 "!(" + PE "! ' 3? (!#?!$L *$ ( $ (? D( E # 3 % # # # #, 3 % #3 3 B % % % -E<9=GHI&E7"& I# " #4

118 6!! L7<& $$" G&GE& $$ "!5[&-$P!!+!R&EM B<6G[6H6G&5"$$$ &A[& 7&E<HE[& RE6<" $$ +.!!$ &N +( (*! = 7&E<& " [" 1(>" >1 R" A & ($. (!!+ $G"!!"!(! "! &$ 5 ".!! ((($A+(.3?!L $G?* (!! + L *"#?!+! +!?!( $ <( ".Z! "$9 (#?*! " $ G! $ 6!!!+!(!+=! #? ( - ( +!"++... $.?*!..#?* " + $-!!+!+.( (+ *!+ $5+.!"!!"!!(. (!$ "

119 -! ( % -! % # ; # # # A+( 3 # % # # B % 3 % % 5 % 6V%4 -E<9=GHI&E7"& I# A! C "! " +( $ P ++!!" (!( $ " ++ 1 ". " (! $ " %

120 ! 6 %3! (!( (!*" > (>!* ( (!*$ A+( (!%3$ - C!!!(. ($! "!.!+ (U%$ ".!#3? ; *"#$ ".! 3? ;*$ ".!,3?$++(. *$!! $ 4 $ &! 6>! $ #$# 3 %$ % #$ 3 $, <( $ #$# -E<9=GHI&E7"& I# -( C!!!".!!! ( $ 6>! $ 5 ".! (! >$!.!!+=( (#,?.!%?.$.!..! ( ( (= S! F T" S ' T" S F T"S ' T"S+ F+ T$A + $!$P+!!"! $ > (!($(! ( $-+! ( (! ( "! 1(". +$ " #

121 -.! C! ( $ ("!+ ( ( (! $ -! (! F %, -! # ; #, % % A+( ## 3F #3 #4 # #3,F4 ## #, % % %( % % ## B % % -E<9=GHI&E7"& I# % % "

122 -!( -! (!!+: $ 6!!"..(! C!!( (*$ 6!+:!(!!( (( ( (!$G( 1( ". + HM $ 6 1( ".. *!$ <!(! ( $"..!"!!! 1(. +( ( PE$ 6( 1(! (!(! +$ E (!( (! ( 1(! & M + M.*! (& M.! M. ## 3 6 A+( + M %4 % % A+( %# 6V%3 -E<9=GHI&E7"& I# +! (. (. (..! " ' ". +$!". "..!.!!%#? +( ($ 5 (".1((!!(: (* +"+ +(". $ G". (." " A + $ (! (!! " " (!$-!!!+"! ".(!""!! $ 6!!+!! C($ "

123 -!!( -E<9=GHI&E7"& I# A! (! ($-! ( >($ -!(!( R' PE " (& M! -!(& M.! M.*! " *! 6 B % -! # ; % 4 3 % 3 % %% % -! # ; 4 5 A+( 4 +! #4 # #4 M! % %3 %# % % B % % % % 6V3,4 -E<9=GHI&E7"& I#! (! ( $ 9. "!+!+. $A(..!' ( (((*!( "+!++. * (! ( " 3

124 ((! +.. $. 1( 1( >(' BB*$ P ++!+!" ((!+$ (!..( (! (& M! +! B( # D( 3 # #3, E ( % %. ## % D 4 #, +! M! B % % % 3% # % # % % ## % % #4 % -E<9=GHI&E7"& I# "

125 ,""&-A- +!(! ( (($ -! - PN! (" ((Y!NY 6+!N!( Y R*! ((Y 5A (*Y 9 " Y ( ( -E<9=GHI&E7"& I# 9 (!.! ( *$! Z!. ( *! (. (#4?*"! ZF *!! (?*! Z3' ($ -! ".!! 3? "!4?(("!!#?((#? U #4?!N!!%?*$ R!+. * =! $!!! + " (!! ((!"!+$E!(!!! " (!! (( $-!!. + " +!= ++.!!! 3?!(( + ((! ("!! +! (( $ 6 " ( $ M % 4 %, ",

126 (" (! " "!. ( $ <!!! + " (! (( $ B ( ( (! $ U!%?((!.!$ E!!! (. (($ ++!!!,?* $! + "!! (( ".! "".!(( "!!+! (( $ -!.!!( ( (. >* -!N Y PN! (" $($Y 6+!N!( Y R*! ((Y 5A (*Y 9 " " $Y % 3 #% %3 B( <(,4,# 3 # 3 %3 % % -E<9=GHI&E7"& I# D!!$ > Z +(. *!? ( #%? ( $! Z!. *!?++! Z( *!?4?$[!+: (!$-!!".+(!$! (. (!*!! ++!((.(++!. ($ & ".! $ A! +( " +:( $ 5 ".!!!!!($-!N!!$M +!+:!((!!!+ ($!(( (! +!(!.($ %3, # %3

127 6 ( (!! $ D!!!!%3?"?!!! Z%. *##? ++! Z$* 6!1 (!+ *$6!(!!!!( ( (!!( ( $ A +( ( (!! (! ( (( ($6!!+!(!+! $ -! B! D ($ N % % # ; 4 # 4 %% %F $ 4 A++ F ( $ 6!++,( $$ %, B % % % % -E<9=GHI&E7"& I# 9#??!!( (! $ A+!!..." (!! (. ($-! (( ( $ 9 ( ".! +:.. + >! $ < "!(!.!.. $ +!$A(.! $M (!.! >$ 6>!!!" N!!.$ 6!!($ 1!=%$7. $. $#$-! "$!( ". $$!+ " 1O$*$$G(( (!(. $7(( ( ((! *$(*+$ " 4

128 6>(. * -!.Y >( ( & ( ' 3'4 %'%3 B 4 3 % % -E<9=GHI&E7"& I# B!.! ( 1!(( + $ ( ( (!C $".". ( "! + $ G ".!"!!!.. "

129 . 5!. % 1 " ( + $ 6!!!.".("!!C"! ( $!!( " ' 1 C"."(!!+ ". *$ G =%$."#$ +." $ +."$.$-.$ P! ++"!. " ( ( ". ( ++*$ Q N!(( & $<($ $<($ %$(" %$#$ #$!%$ $ $!(%$$ $%$$ 3$C $((%$,$,,$ 4$#$$4 %$"!..#$$4 %%$ %#$.#$#%$ %$(#$%$ %$.#$3$4 %3$'''''' %$'''''''''' (" C ((%$4$4 #$$4 C(#$%$4.#$%$ #$$4 #$%$ (#$%$.#$%$ #$,$%$ -E<9=GHI&E7"& I# -!.!+ " ".!!("!"1".! " (! ( " ".C ("!$ A+!+! 1". $ 1(!+ ++ ( *!!. " (".".1"!.1(((!((!!+ $!+ ( +.!!(! ( ( C( + $ G! =%$!.!+..!+*"#$!!. " %

130 *" $.!+. (.!+*$ A (!! (" +. ( A & E $ [ $ B (" ( 1".." -.1". 6( ". C 1". 6! 6 ( " A. 1". A!( C("!+ ("!"(, %% %% % %# 4 % % %3, %% % 3 3 # # #% # ## #3 # # ## % # % % % % % % % % % % % % \ 1. 1(!(( -E<9=GHI&E7"& I# 4 %3 33 3% % % ( +! 4? + ( ( ( +. ( *$ 6!(,? (* S! (T (.!!!!.. *" S(T(.! (.!. *$-!(!!!+(C(("( (!!!+$ " #

131 A (!+*!! S 1"!. 1( (("!!!+ =$" "!+ $T3%? "%3? +. "? ( ( *$! S\ T!33?!4? +"..! *$ A (! ".!! + C(. $ \( ". "!$.( "!.! "!(.! $ A+!.!+ #%?( *.? *$6!,F%3? ( + +.C( $ A+! + C( " $ 6 +.C($ 6 ( (!!!( " (.! + $G!( ". ($ (! ; (*! "F%?! %% ( ; ( *$ (A!!( $ ".!""! $ A(. S(T + >? (*! ( ( + (( %4? (*$ G ( ; * ( (!!?* " (! + $- "! "! (!#3?$ 9 "!( N!!( > "! + "!!( + (( $ " $ A+ E ( + + (!!( " + + (! $!!( +!(!!( $ 9 4? ".!!( ($ = "

132 ? 3 A %% (!" + % E B % -E<9=GHI&E7"& I# & (! "!! (""!$9!. " "!!(. +.!!("!( ($ 6+!!( V F3 F% %%( B 4, % -E<9=GHI&E7"& I# #% % ".+!!(! "!..! " $ E! N ( (= S 1".!T"S..1.T"S6(T$A+((("!!(.! "..!+".! (+ $[((!+!.+ "!. "( $ ( > $ M + 1 $- ++" 1!" U " 1!((( $ G" 1! " ( C(!.! (". ( ".! "

133 . $[.! ( C( ". +" 1".!$1!(.!!...".1($M ( +.*!( +!$ 1!(! '( (1!(($B!'" +.(!..!. $ + C. ". ".. ( $ (!.1".!"+. +". $ A! 1!( (( ( 1"..,%?.!. "! *$ A+.,?* (!U34? ++ + $ 6 + ("! ( #4? (*"(( U!?.!! $ +. (! " C $L (+ ( "!+(!AL"+ + + (.!+++ $A!! + -!?( +!##? (*"!! 3%?*$ 6 ( +! 5(,?*$!!( CA<L %4?35(!%#?- *$ " 3

134 ! + + >"!!( +!. (( " + (! ($!+($ + ( ( D K' 9 +!Y E <L (( 9 # M $,3 A<L A + B 4 % # % % 6V#4 -E<9=GHI&E7"& I# ( (+ ((.! +!. ( ( + ". >$ "

135 (!( $!+C!($!!( ( ( D A<L A + B!!(! % 4,, % F " (( (( &! 4 # % 6V#4 -E<9=GHI&E7"& I# -!". " (.!! " + (( ".! +. ".!! $ ",

136 1 A! ". ("! ++ + $ 7 +! $6!!"!!+.+ AL A<L*$!!+:" ( + (+ "!( ".!!++( $ 1 <? %% H % < %3 (, % G((,& 6 % # B % -E<9=GHI&E7"& I# 6!+!!!!( ( $ 6("! ((! $ <' "!!!! $ -! +!! + (( +.$ A +! + (( "!" * $ 1( (( ( ( ( $ "!!(. ( ++.#"#"! 1! (( 3? ( 1! (( %,? #4? (!( #"#*$G(( + 1!"!.++ +? (* ( 3? (*U N " ".. (!.(3?(%#F?(*$G(( 1!+".!(( "".!!,F,%?* "".! $P! (!+"+1! ((!(*

137 1 N 1 N # % # G(( \ 9 B B % %4 5 3# % 54 #3 #, % 7 %% % -E<9=GHI&E7"& I# -!!". (( (!! 1( ((( ($ 9(".(+ "! "!!!+ " 1!$G'! (+ $6( (?*! + "++ + (=,?+ "#? + %#?+ $6!(+ #?* %,? ( #3? +( (*$6(( #%?+,? (( ( "?! %%?!(( *$6 %?+ $ A +! "(.! + ( ".!( ( ".!!! *! + $ 9! ". " ( (" +!$ % #% # <!!+:(! =%$!.+N*S7. ( * T" N# S ( *!!( $*" N S* (!+ T $*!++N*SG(( (!(. T ( ( (($*(*+$ " 4

138 <".+ <" \! \! (( (* " " ((9 9,&#.*(1 ""((9,&# \!!.(( B? 6 %, % -E<9=GHI&E7"& I# (" (.!+ "!" + ("."!! (!!++($9!. "(( (( ( ((" ".!. (".$ <1(+(! < G((9 6!(! 7!+ L( 6 H %4 % < \ %4 # 9 % # 6 % #% B % % -E<9=GHI&E7"& I# 9."((!((. " + $ A ( "(!+ " ++!$! 1 (( + "!. + " +! $ A+ "!""!."!( " (( $ 9 (! + "! + (( F,%? ( (( " 3

139 @?!((?((! *$-> +( 33?%?!.*$-!!+". #?* > (( $ 9 "!. "!!(!!( $ G(( (( $ A!+! ( C+ ( (.( ($!". ++!. ((! + (( ( " ".!!(..! ($ <!.".!.!+ (!. (( (!$ 7! ".!++..(( $ (!( "!!(.. ( (" ( $ 6! + A 7 "! + (( ( $,, G(( +!!!$ G"!"(."(! $ 3, %$ (+ ((!+( +!$ \! ++..(( $ (!!+. (( ($ " 3%, $,4 -E<9=GHI&E7"& I# -(!!( $ S. (( ( T!!. " ( %?*$ 6!! + " (! (( #?*$M(! %3?$ A + +! $M

140 + * ( 1 $G" (( "!! "! 1"!! ".!++.(( $G"!! ".! ("!("! (( $ ". ( (( ( +!. "! " ((!" +"!$! ". " "! "..!!!!(!+.$9+!!". ((!+ ($ < + (! + ( $ G"! +?* %4?*$ G((!((,?(*" " (.! (( + + $ -".((!".! $ G((.! + ".! (( ("! (!+ 3? (".!!+ (( $- (!! ( ((!%?(" ;. "!,?$G (!+#?*$ 5'(!!. (.!!" ". "! (!. "!. $!!(."..". + + ( $ 9 +."+." +.".*$E! ($. ".! "! ( (( $P++!" +.$ P!.+ ( " ( (. $ " 3#

141 Q N!(C+ & -!( 1". M("! (.1 -".C( E" O( ( M1(!((!+" ( $* [ <( <( %$ $3, %$4 $34# %$ %$# %$ %$3 %$3 %$ %$4, $3#4 $33% $3, $,, $ $4 $,% %$3 %$33 ] %$, %$,3 ] #$# $% $,3 $, $,#, $43.* $,,, 1". %$44 #$%# $4%." #$ #$#% #$% #$#4 $4% -(( #$ $,3 #$3# -E<9=GHI&E7"& I# + C(.! + $ A.!.. S.T"!. C( (. ("! (" 1". ". 1 ("! (*$ 6(! (! (.$ A!! 1(!(( " ( C $ A (! ( ( (! (" 1"..("! (*$ A +( ( (! "!!(. ( *$G!!+ C( $<!+!(. +(($< ( N!!++( *".!' $!(+ " 3

142 +$ <( (". (!.!+.!"( $.!"! ( (" (!1".N!. 1*$.. "! = ( " 1(!(( " C( "((". $ Q N!(C+. & -!( [ ( ( %$%3 %$#, $3, 1".! \ %$ $3# %$ $3 %$ $34 ("! 1". 6( "C -". %$33 $, %$, $, %$# %$, $,# %$,% %$,, $,3, $, %$,4 $,, $,,." #"% $4.1 -E<9=GHI&E7"& I# "!! "! +..C($<' ".! "!! $ 6(" (!.!.!+."C( "( $ A +!.!+.! *$ 6!. "!$ "!((!! "! +.$.!!.!+!("1$. "("!($!(.!+.$ " 3

143 6 ( (!! ( *"! ".! (!!( $G!. =%$ +...!+*U#$!. *U $!.!+ (..!+*$ B! ( ($ + & < ( -! (. 1 E ( (( $ Q (( ( C( 6 X( 4 4 E 6,,%,%,%, [.!+ % # ## #% #% # #% #% 3 %# %%, ' ' [.!+ % 4 #% ' ' ' %# ## ' ' ' %# ## ' ' ' 3 #,. % 33 % %, % ' ' # % %, %, # % ' ' -E<9=GHI&E7"& I# - ( " 33

144 ..$-(,? ( ( (!!!%? (.."! 33? %?* ( ( $ E!( ( ((*$!(.!!(".. 1". $ E Z! " +. C( $!(. %? " (. %?*+..1(.C( $ A!!(! ("! ( ($ A +( ( (!!( " ( +!+.! ($ 7+ (! ( + 1( (!$#3$,*.C( 1( (! $% $%*$ A+ ( "!.."!. (! $% $,*. ( ( ( $ 6!+ (!! S! (T ( ( ( $%$#3*F!... " ( +. $ +! $ 5 ".!.!+ C( (. " (!$ M!. " ". 1! $-.! ".!!+ ("!(*'+!! (!.$A. ". $ 71(( *%(*$A+(!+ ( ( $ " 3

145 1.!!+:"!.( ( 1!"!!("("! " $ ". "#?! 4?!!+($E ( ((! (.*" + + ( ". (.*$A.!. ",3?*U!((#? " + $ + #? #?$!+($ B*Y G B( A+( K <L(( <L! M M 9 B #3 # %4 %# % % 4 3 % 3 % #% # %3 %# # % (" ((* -E<9=GHI&E7"& I# " 3,

146 6(!!! $-! +" $6. + "!!(.!++( #*. (.? (+ 3?+ $ + + L? + K %4 <LF # <LF! <LF(( <LF 3 4 M&* %4 < %, -E<9=GHI&E7"& I# (>" + ".! $! + (! +!+ $+ >( +!.+. (" $ & >(#4? (. 4$ " ( + + >!%4?$6"!#? ( "+!?!+*$ <!!!! C! " + +:* (". "!(! $ A C. + ( + *" '.. N! + $ P! ". (!! + ( + (( $ + L = G(( + ((, G(( M= & &( %% 7 % 5 % ( %, (!3 < %. % J.!% - -E<9=GHI&E7"& I# "

147 ." "! >"!!(. $ 6! (".".(!(! G? ( K # #*,,&# $9? +!. (( M!. A& 6! 6 -E<9=GHI&E7"& I#!(+1 $!!(".!>!.(( +! ( + (>%? #,? (("! (.(( ((+ (( +! +(($- "..! +! ((.!!4?((!%%? *$ 6 1(! ( * ( "!!(1$-!+!! +( $ +!!! + ( >$ C *+! + " "!!(.!!!.$E "!. "! + $ + (! N! 1. (!+ (. (! +(!( *$ 3 %% " 34

148 !!. ( $ 9!(!. Z (!+!! *$ - +! 1( ( + $ 9 ".! ((!! (( ( $ G (.! ( ($ 6( 1(!!+.1( ($ D( E + B( ( K #3 3 %4 4 <L(( <L! < B # % % 4 3 #% % %3 % #% % BBV$#4*BBV$%* -E<9=GHI&E7"& I# 9 "(1!!.((!.!! 1! $ A!+ 1(.!!(! 1( ( 1( ("! *$ "

149 <.$ "..("!$6 C!+ (! "!!. (!( $ 6S<+ T G+ *".. %$&N!+ <L(( #$&N!+. & $+ <L($. & $< B -E<9=GHI&E7"& I#? (. % % -".4? (. ( (+ "!. ( + * $A!+ ".!+ ((=4? (!.(( ((!#?. $<!3?((!!.(( ##? <L"#3??!*$ A 1 "!!( "!+!" $R+ (!(!( (!!!( *$ A ".!((! ( (*$ " %

150 <( ". (( +. + (( ($9!. (. $ <"!!(!( + <L(( M<. & <L(( M<& < B <!( 6(( \ G(( G((!!!! %% 4# % 4 %,, %, 3, % -E<9=GHI&E7"& I# 6+ (( +.(".! ((! + ".! (( +$7>!!> + $ 6 +!.((!$ " #

151 !!( ( < % # ; 6((! \! G(( " G(( " # %% 3 3 # 57 B % % % % -E<9=GHI&E7"& I# "!. ( *.! +! $ 6 ".! ((! " ( (! $ G + (". C$ " <+ &N! <L($ &N! M<& 6($<L M<& < % # ; % %3 #3 % 3 %, 3 B % % % % -E<9=GHI&E7"& I# 6 (( + "!!(.! (. "+"!+ ( $ 9 ".!( ("!+"!(!!! ((!!(!!.! (( $ G(( (!. "

152 $& "!.!! (( + (" + > +!. (( $ A". (! 1" (( ($ M 1 " " (! $ +. "!.!+!"!"!!(. (!""!!(.! (!!+! (. (*$ A +!* $ -! + >" (( " * " + " ( =S9'"!! " (!++. T$ G" " +.!##?(*"." %,?*$ "

153 6! D (!!(!.+ (!(( >"+ *!" $($ 6.!!(+ A 9'"!!(!++.$ A!.".!! + ":!!$ >!+. +$ 7! + (( $ +!!!$ E+ ( + -E<9=GHI&E7"& I# E 6$?? ##, #, D( % -!!". (! +$M!!. ( ( ( + $ ".+!!!?3?$".! +!" + "! + (( ++$".>!+.+". ( " (" " >$ 9 $ -! ( ( $A!!. "(.( (! O (! 1!.!(N $ 3% #% 3 # # %,, # " 3

154 6 1 ( ( A = M ( &! ( O$!!! #4 ($ ( &! 1! " #,.! N $ -E<9=GHI&E7"& I# + + # #3 M # B % % 9!".. (! + ". (!! O,3? (*!!!.!(N,?*$ E" ". (.!N "!.C!.!".!!(($ A! + "!.!!!( ( $.!!!(!( " $A(.33?*3,?*".!!( + * ( $ 9,? ".!!( ($ G" ( " #3? %4?.. + "? U #? #?.! $A + " (!!.(".!*$P!+ ".! + $ M " +.! ("!! (!!("!.+ (! $ A (!. ( $ P!+! ++! ( " + > + "!! 1 1" +!!!($E.!(".!+ $ A +! ( ( (!$%(! A +. +.N! "

155 + 1(! ( $ E!! = >"<L"<L $ 1( +("!+ ($ ",

156 1(+ G E 1( +( 1( +( K #4 #, % <L M< & # #4 <<L 4 <M< B % % % % -E<9=GHI&E7"& I# A! +$- (!".?! "! (. &" $ A 1((!. $ 1 A 1 A A AL K %# <LM<& 53 #3 #, 9<L M<, B % -E<9=GHI&E7"& I# % % A + 1! + >"! +!((.!*"!( <L+!.(( $A 1!! "!! <L (( $ 1( 1 ". " $-!+!".(!( 1 + ("! ( ((.. + "!!(.!$

157

158 # 1 ÚVOD... 3 METODIKA REKVALIFIKACE POLITIKA ZAMSTNANOSTI AUTOMOBILOVÝ PRMYSL SLEDOVANÁ MÉDIA... TIŠTNÁ MÉDIA... TELEVIZE A ROZHLAS ZÁKLADNÍ ZJIŠTNÍ REKVALIFIKACE V MÉDIÍCH REKVALIFIKACE Z RZNÝCH HLEDISEK HODNOCENÍ REKVALIFIKACE POLITIKA ZAMSTNANOSTI AUTOMOBILOVÝ PRMYSL GRAFICKÁ ÁST... $% &'(*+,-,(*.'... $" *#1#,+#3& ! "

! "#" $ % % &$ ' ( # )

! # $ % % &$ ' ( # ) "#"$%% &$'(# ) "# $ %& ' "*+ ", -.-/% ", ) 0"/-/% 1 1"234/ 5" 5 "#) 0 6",7## 5 8"3/ /. 0 "%#) #9 10 ",. :% ; /% # /;.)9).% # #) =? /#) ;/ " @A : "#" ) A% 3?>#B#: @C3 55516

Více

Á Á Í ŘÍ Í Ž Í Ť č é Ť é ť Ž Ť é č Í Í Š Ť Ť é č Í é Ž Ť č Í č Ť é é é é Č č é é č č Ť Ť Ť é é Ť Ť Í Ž é Ď Ď Í Ť č é Í Ž Í é Ť Í Ť é Ť é é Ť Ť Ž é Ť Š Ť é ň č Ť ď é č é ň č Ť ď č é Ť Š č é č é ň Ý ň Ť

Více

Č Ú Í Á Ú Í Ú Ú Í Á Ě Č Ě Á Á Í Á Í Í Á Í Ý Í Í Á Í ž Í š š ž ť ž ž Í š š š ž š š Ý Č Í Á ú ý ó Č Č ž Í ř ř ž ž ř ř Č ř ý ž ř ž ř ž ý Í ú ů ý ř ř ú ř š š š š ř ž ž ř ý ý ř ý Č ý ž ý š Í ý ý ř Ú š š ž ť

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Č ó š ě š ě Í šť Č šť Č Č Č ř ě ž š ě ř Č Č ř š ě ř š ě ř š š ě ř Ň š ň š ě š ě š ě š ě š ě ě š ě š ě ě šť šť š ě ě ř ě šť š ě š ě Č š ě Č š ě š ě ě š ě š ě ě šť šť š ě Ě ř ě šť š ě š ě Č š ě Č š ě š ě

Více

ó ý ě ŘÍ ú š ě ů ě ě ý ýš ň Í ě ý Č ť ť ý ř š ě ř š ě ýš ě š ě š ě ě ýš ě š ě šť ě ž š ě ý ý ý š š ě š ě š ř ě š ě ě ř š ě ě š ě š ě ý ě š ě ý ě ř Ž ú ů ř ž ú š ě Ž š ě ě š ě Č ť ú ú ř Ž š ě ýš ř š ě ý

Více

+/?& '1# ' '$ - ' # '1# ' '$ -%&

+/?& '1# ' '$ - ' # '1# ' '$ -%& !"#$% &'(# )*)*++$ ,'!.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/ +0&#1&','' '&# '&1# +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2

Více

áž í í řá é áž Í á í á á ř í Č é í ř ě á á Ž Č Š ř ý á Í ě ší á á á é á í á í á í áš í ě é í á Ž ý í ů č á ř ě á í ří Š ý á é ůží í ě Ů Í š č á á ý á í ř í ú Š Č á é á í íž ý ř Č é Ž é í Ž ůž á ě á ř ě

Více

ROZVRH KONZULTAČNÍCH HODIN 1.C 8.00-9.30 9.45-11.15 11.30-13.00 13.05-14.35 1.11. Ú M CH AJ NJ 8.11. AJ NJ AP ON ČJ 22.11.

ROZVRH KONZULTAČNÍCH HODIN 1.C 8.00-9.30 9.45-11.15 11.30-13.00 13.05-14.35 1.11. Ú M CH AJ NJ 8.11. AJ NJ AP ON ČJ 22.11. 1.C 1.11. Ú M CH AJ NJ 8.11. AJ NJ AP ON ČJ 22.11. AP CH AJ NJ Ú 29.11. E aula ČJ Ú AJ NJ 1.D 1.11. CH Ú AJ NJ E 8.11. ČJ AJ NJ HZ ON 22.11. AJ NJ Ú M HZ 29.11. AJ NJ Ú ČJ E aula 1.E 1.11. ZB AJ NJ Ú CH

Více

! "! # % &#' " (( ##!% # ) *##" # # # -# # %# #.0! %" (!#!!#!##. %" # ( 2.6# /8*... /8*9*,7..

! ! # % &#'  (( ##!% # ) *## # # # -# # %# #.0! % (!#!!#!##. % # ( 2.6# /8*... /8*9*,7.. ! "! # $#!# ##" % &#' " (( ##!% # ) *##" ##+,-#./# # # # -# # %# #.0! %" #1#!2.'3" &*&4#$5+ ##! (!#!!#!##. %" # ( 2.6# 7%*6+,. /8*... /8*9*,7.. !"# EXECUTIVE UMMARY 1 ÚVOD... 1 1.1 VTUPNÍ ZADÁNÍ... 1 1.2

Více

š ý ó ř ó ýš ž ó ř ž ý ý ů ž ž ř ě ěř ěř ý š ě ý ý ý ří ě ě ě Ž ě ř ě ě ř ě ě Í Í š ř Ž ý ř ř ř Ž ř Ž ř Ž ý ř Í Á ý ó Ó Í ě ý ů š ř ť Ť Ó ř ě ě ě Ž ě ř ě ě ř ě ě Í š ř ý ř ř ř Ž ř Ž ř ý ý ě ý ů š Í š ó

Více

š ě ě ý ř ř ě ě ě ý ů ě ě š ř ů é ě š ř ů ý ů é Í ě ě š ř ů ř ř ú ý ů ý ů ě ě š ř ů ž ě š Í ú ř ž é ú é š ě ě é ě ř Í ř ú š ě š ě ř ř é ř ř é é ř ř š Ř Ě Ř Á Í Ř Í ř ě ř ú ř ř ě ě é ú ě ý ú ů ě ě š ř ů

Více

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1.

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1. 4 4 = 8 8 8 = 5 + 19 1 = 4 = 11 : 1 k > 0 k 4k x 1 x x k + (1 x) 4k = k x + 4 4x = x = x 1 x = 1 = : 1. v h h s 75 v 50 h s v v 50 s h 75 180 v h 90 v 50 h 180 90 50 = 40 s 65 v 80 60 80 80 65 v 50 s 50

Více

č í í žá é ý í í č é ý á íč ř íž é ě ýš á áš ů š í ů ří š á č á ě Š ří é í š ž í ř í é č í č ž í í á á í ě Ž é č á á á ý ě í í á íč č ř ří í š í á ě í ž í čí á ž í á ě í ý č ý ě ý ě í ř í ě ř š ě í í ě

Více

ó Šú ž ó ó ó É Ž É Š Ž Š ú ů ó š Š Š Ž ó Š Ž ú ů Š Ž ň š ů É Ž š Ž ó Ž ů ň š š ů š Ú ů Š Ž ž ó Ž ů ú É Ú š É Ť ú ů Š Ž Š š Ť É Š Š Ž Ž Š Š ť ť ť Ž É Š Š Š Ž š Š Ž Ž Ů Š š Ž Ý Ý Š Ž Š Ž Ť Ž É Ý Š Š Ž š

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

Ě ÁÁ Ú é é ý ů ý ů é ý ů é é ú Ž ý ů é ů é é Ě ÁÁ Ú é Ý ž ý ž ý ý ů ž ů ň é Ž ý Ž ů ý é é é é ý ž Í Ě ÁÁ Ú é é ň é Ž ý ž Ž Í ý é ý Í ů ý ý ý é ý é ý é ň Ž Ž Ě ÁÁ Ú é é ý Ý é é ý Ž Í Í é ž Í Ž Ě ÁÁ Ú é

Více

Í ó ů š ú ý š ň Ž ý ů š ý Í ž ů ý ý ů Č Č š ý ž ž ý ý ý ž š š ž ý š ů ů ů ž ýú š š ů Í š ž š Ž ý ž ž š ý ý ů Ž š ú Í š š Ž ů ů ý ů Ž ů šš ý šš ý ý šš š ý Ž š Ž ýš ó š ý š ž ýý Ž Ž ú š ž ů š ž š ý š ň š

Více

š ě í í í í č ý Č ý ř í č íčí Í ě š í ě í čí úč í í ě č Č í ř é í č ú Č Č Č ř ě í ří š í ř ě č ř ý Ú í í ž Ř ř ě é ě í ý č ú íí é ří é í ž ř ý é ě ří é ý ř ě é ří č é Ě Í č ý ě í ů é ě í íí ž Ůž ý ě ří

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

ďé í š ř é í ř í ěí í é í ř Ú Ú ě í ě í Č í ě í í š ě í í Č ř í ří š é í ř ů í í ř é í ě ř ř ří ř í é ř í í ů í é í é ř é ž í ěů í ú ž í é íí í é é é é í ě í í é ž í í ř í ě í í é Č é ří í í í ů í Č é

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

š Á š š ů š ý š Č Š Č ň ý ž ů ý ž ů Č ý ž ú Ň Š Í š ý ú ý š š š ý š š š š ý š š š Ů š š š š ý ů ů š ý ň š š š ž ů ň š ž ž ň ý ž š ý ý š ý š ý ú ů ž ý š ž š ú ú š ý ň ň š ý š š š Ú ú š ý ů š š š š š š š

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Á ů Á Á ů Ř Ý ú ř ř ů Ě Á ú ř Ř Ž Ý Ř Ž Á ť ř ů Á Š ú ř ť É Í ř ú ú Á Ě Ý ř ó Ř ú ř ú Ý Í ú Ř ů ú Š ú ř ť ř ř Á ŘÍ ř Ů ú ř ú ú ř Ž ú ú ů ú ř ř ó ř ů ů ř ř ř ř ů ů ř ř ř ů ů Í Ý Ů ů ř ů ř Ř ř ř ú Ý ř ř

Více

ů ž Ř Š Í Ú ů š ů š ů Í Í ů ů ů ů ů Š ú ů ů š ů Š ů ů ů ž ů š ů ů Š Č ů ů š š Í Š Š š ů š ů š ú ž š ů ů ů ů š ů ů ů ú š š ž š š ž ů š ů Š ú Š ů Š š ů š š ú ů ů ů ů ú ů ů š š ú ú Š ů Š ů ů Š ů ů ů š Š ň

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

ř š Ž Ž Ř ř š ř š Ž ř é Ž é š ř ý š Ž Ž Ž š ř š ř ž ť š ň ř Ž Ž ř ř Ě ř Ž š ř š Ž Ž ř ř ř Ž é ý Ž ř é š ý ř é é ř ř Ž š éýš ť ř ň ř Ž š é ý é Ž š ř š ú ř ú ř ř ř š ř š ř š Ž é é ř ž Ž ř é š Ů ř š ř Ž é

Více

ž ě ž ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ě ž š ě ě ž ň ň ž Í ň ě ě š ž ě ě ě š ž ě ě ň ě ň ž ě š ě š ž ě ě ě ě ě ě ž š ň ě ě ň ď ě ž ě š ě š š ě ž ž ě ě š ěž ě ě ž ž ě ť ě Ž ě ě ě ě š ě ř ě ěš ť Ž ž ď Ž ž ž ě ě ž Í ě

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

š š ř š ř š ží ř ý úř ř š ř š ř ř š ř Ž Ž ý ý ú ú š ř ř Ž š ý ř ř ý ř š ř ř ž ý ý ř ř ú ý ř Ó ř ý ř š ř ý ží ř ř š ž ř ý ý ř Ž Ž ř ří ý ý ž ř ý ř Ž ý Ž ř š ú ř ř ý ř ú ř Ž š ř Ž ý ž ř ú Ž ř ř ř ž ř š Ž

Více

š ú ě Ú ě ě ú Ú Ý Í Ě Í Ú Í Á Ý Ů Ý Ů Í ě Á Í ě Č ú ř ě ň ř ů ň ř ů Č ň ř ů ů ň ř ů Í ň ř šť š ů ř ř ě ř ř ů ň ů ř ě ř š ř ř ř ů ř ů ř ů ř ř ř ů ě ě ě ř ř ů ř ů ě š ě ř ů Ú ř ě ř ř ě Č ř ů ř ř ě ř ů ř

Více

š š ž š ň ň š ř š ý ň ř ž ůž ř ú Č ř š ž ž ž ř ř ů ýš Č ř ů ř ý š ý ý ř š šř ů ň ž ř ú ř ý ř š řů ů ů ý ř ý ý ř ř ř ýš ý ň ý ž ř ú šř ž úž ž ý ž ň ý ž š ž ý ř Č ž ý š ž š ž ý ý š ž ý ů š ž ř ž š ř ž ý

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více

ň Ď Ť ř Č ý ůž š ž ý ř ř ž ý ř ž ň ž ž ů ú ž Ž ž ů ééé Ň š ž Š ý ť š Ů ó ó Š Á Á Ž Ě Á Š Ž Ě ÉÉÉ ý ý š ř ů ů é Ž ů úž ň Č ť ž š ř š ž Š ů ů ťý Č Č ú ý ÓÓÓ úž ň š ř ý ž ý š ý š ř ž ú Ť ž ž Š ý Ž Ž ř é Ž

Více

Internet Projekt, a. s. p!edstavení spole"nosti

Internet Projekt, a. s. p!edstavení spolenosti Internet Projekt, a. s. p!edstavení spole"nosti P!edstavení Internet Projekt, a. s. Akciová spole"nost, zalo#ena 2001, "esk$ kapitál Orientace na náro"né implementace ecms/wcms Advanced Partner Open Text

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

Ě ÁčÁ ÚŘ Ě ÉčÁ ý Č ř š š Ú ě éě ý ď š ý ě ř ě ě š ř ů ď š ě ú ě ě š Ť ů č é ú ří ř ď ž ž ž ě Í č ř ě é ř š ě Í Š š č ě šú ě ú ř ř ú ř ř ě š č Í ě ě Í ě ř ý ů š č ú Š ý ů é é óý Í ž ě ě ě ú Š ý č é ú ěř

Více

í ž ý í í í ří ě čí íž ž ě čí Ž ý č ř čí ě é í é íž í ě ř í ě í ř ž ě é é ě í ď í ě ý ž é Ž ě í ě é ě í í í é é ů ě Ž Ž ě ě ř í ý ý ě ř í ů í ý í ů ý íč ě ý č Ž íž č ř ě ří Š í í íť í Ž ý í ř íť í ě í

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Označovací karty. SES-Markers označovací karty. Produkt skupiny SES-STERLING

Označovací karty. SES-Markers označovací karty. Produkt skupiny SES-STERLING SES-Markers označovací karty SES- MARKERS Produkt skupiny SES-STERLING B1 Označovací karty TEV označovací karty se skládají ze samolepící bavlněné tkaniny opatřené vrstvou plastu, natažené na speciálním

Více

á ř á á Č É ř ř é á Š á ý ř ř áž á é ř ý á á é á éí á á á ř é á Š á ý ř é á ř é ř á Ž á Í á Žá á ů á á á ž é á ž á š é é Í é Í é Í ž ý ý é á á Í á Í ř ý á ú Í á é ý ž Žá ý ť ř áš á ž á ř ý á Ž ř áš Ž á

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Í ý Á ó Í Ě Á Á č č č ž š Ž č é é ř é ý ř ř ň č ř ř č ý úč č ú č Ú ý úč ř š č š é š é Ř š ř š Ž ů ú ů ř š č Á Ě Ě É ř ř é č é š č Ž š ý ý Ú ů č ř č šú ř é ř ýš ó ó é ň é ý é č é ř č ýš ý ř ů č é é ň é

Více

č Č ó Č ě ó č ý ý č ř é č č é Ž é ř é ý č č ý ý Ž ř ě ň ú č Ž č č ř é č č ý Úč ě é úč ěř úč ě ý č ď č č Ú Č Č č č Ž ý ě Ž ž č č Ž ý č Č é é ě ý ř š ý ý ú ý ř é ř ě Ž š ý ř č ř ý Ž é ř ž Ž é ý ý ů ř ů ý

Více

ť ý ř ý ž í ř í š í ý ě ž í ř í š š č ř š š č Ž ý ě ěř í ý ú ř ř ý ě š ě í í Ťí í ř í ř Ž ř ě í ů ř ž ý ý í Ťí í ý š ř ž Ž ň í í í í ř úč í ř ú š č Č Č í í č ú í ř ř Č Ž í ř í ě ř č ě í ě í č ě ě č ě ě

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

Ž Ú ď Č Ú ď Ž Š Ž ť Š Ž Ž ť Č Č Ž Ž ť Č ť Š Ý ŘÁ Ů ť Č Š Ž ť ď Č Ú ť ť ť ť Č Č Ů ť Ů Á ť Š Á ď Š ť Č Ó ť Ú Ž ť Ž Ú Č Ú ť É ť ť ť Ž Ž Ž ť Ž ÝČ Č ť Š ť ť ť Ž ť ť ď ť Ž ť ť Á Ž Ž Ž Ů Ž Ž Ú Ě Ý Č Ž Š Š Ř Ě

Více

ěš š Č É Ý Í š ň ň ť ť Á Ř Ř Ú ú š ů Ť ů ě ě ě ů ě ě š ó ó ó Ý ěž ú ě ě ž ě Ž ů ž ú ů ž ž Ž š ž Ž ě ž ě š ě ě ě ů ě ů š š ě ú ě ě ě ě ú ů ě ů ě ů ě ě ů ěž ě ů ě Ť ž Ž šš ů ě ú š Š Ý Ž Ý Í š š Í ů ů ů

Více

š ý ě á úář Ú á ď š ř ú á ěž ý ář é ě ě ý ú á é ž á é š ě ď é š ě ý ě ř š é ď ůž ř š ů ě á ě Š ú Č á ý ě ě ř á á ů á é ě ř Š ě ř é á ř á š Č Š ý ář é é á á á ů ář ý é á ý ě á á ř úř á á á á á úř ř á á

Více

ř ř š ů ř č ú ř Š Ů ť č ú ť č ř č š Č ď č ř ý Ž š ů ž č č ÁČ Á Á Ž Ý Á Ý É ř š ý ž ů Č Ž ýř Ú Č Ž š Í ý ů ý ů ř ž ř č š č ú š ž ť ů č č ď Í Ž č ý Ž č Á ř š ž ý Ž Ž ů ý š Ť ř úč Í Č ý ž ý ů ř ž ň ů ů ř

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

Š í ý ř í ř í ř í ú í ú í í Š í ří í í í ř í í ř ř í í ý ů ý ů í ř í ř í ř ý ř í ř í í í ů Í í ř ž ž ý ř í ř í ř í ř í Š Ť í š ř Ú ř í ř í í Í ú í ř í ř í ý ší ý í í í í ř í ř í ý ý ů ý ř í ř í ý í ř í

Více

ý úř Č ý ř ř ř ř ř é ř ř ř ú ý ů ý ů ř ř ř š ř ř ý ř ř ř ř úó ř ř ř ř ř ú é ř ř ř ř ř ř ý ý ů ý ý ř ř ř ý ú ů ř ů ý ú Č ú Ý ř ř ř Í ř š ý š é ř ř ý ř é ř ř ř ř é ř ř é ř é ř ý Ů ý ý Ú ý ý ř ř Ů ý ů š ý

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

š á č á č á í ů ž í í ě ě ě ý í í á ů á á í ů ž í í ě í ě ší ů č íú á á í á í á í á í á éž í é í í š á í ý í í é ů íž í í ý úč ů í í ý í ž é ží á íě š ě í á ý ž š á í í ě ů é á á í í á š ý á é ě á č á

Více

ř é ř ň é ý ř ý š Ú ř ř ř ý ů ř Ž ř ů é š é ěř ů ř š ěř é é ř ř é ř ů ř ů ř ů ú šť š é ú Í ú ě ý š ú ř š é ů é ě ě ů š é ř š ě ů ř ř ř š ú ř š ř š š ů ů ě š ů ř é ě ý é ě ř ř Ž ř ě ř š ý ě ý ř ě ě ř ř

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

í é í íč š Č é š ří í ů é č í ř ý í í ří í ř Č š ý ř í í ů é é Č č Č í ě ší í ý ě í í ř í í ř í í ř í ř í ř ý í ří ý š ý í íč í ý ěř í ě í ř ěř ří ý é é í Ž č é í ů ů í í ů í ů Ů í í č í í úč ů ů í í ý

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í D I T A D E R K O V Á 2. r o n ík n a v a z u j íc

Více

ř ý ř ř É Í ý ř úř ř š ý ú Ť š ř ž š ř ú Ť ř Ž ž ž ú ř šú ú ř ř ř ú ř ž š Ž ý š ú ř ř š ú š ú ř ýš ř ř ú ň ý ý ý Í ž ý š ú ď ú ý ú ř š š ý Ž ř ý š š ý ž ý ř ý ý š ř ý š ř š Ž š ř ř ř ž š š ú ř ř Ť ý ř

Více

Í ž š Ě Í š Ď Ť Í Ó ú ž š Ť š ž ž Ť Ť ž ž Ď Ď š š š š Ť ž ž š ž ň ž Ť š Ť ž š š š Ť ž ž ň š ž ž ž š ž ú ň š Ť Ť Ť Ť ž Í Ť ž ň ž š Ť Ť š š ž ň ž ň Ť ž š ž ž ž ž Ť Ť Í ž Š Í Í Ě Í Ř É É Í Ě ž ž ň š Ž ž ž

Více

č íř é é á í í č ýú č í ž í Ž ř á í ž ž í í ř šíú í í Ž í ž í í é á á ší ší í í ý ů í Íí ůž ý ří ů á ř š č í íž á é Ííž ž á ů í í ř ší í říč é ž í ý é á Íá á š í í é á á ý ž í š Ž ží é á í ž á á á í í

Více

Ý Ř É Á ý ď Ř Á É Á Á ě Ř É Á ě ě ó ý ř ě Ů ě ř ý ě ě š ř ů Á É Ř ý ř ý ů ž ž ý ěř ř ě ž ý š ě ř ě ř ý ý ě ě ď ř ó ů ď Ú ú ř ě ě ě ř ě ě ř ý ž ě ě ř ě ý ě ě Ř Ě Ř É ř ě ř ě ď Ž ř ď ý ď ř ý ě ř š ě ě š

Více

ří í š Š í š ří ň Š ř é š ů é ů ž í Š íž ů í í ú í ú ř í ň íš é é Íť š Ž ů š Ž ú ý ž ří í š ů ů š í é š ů ž é ř ř ř í Ú ý ří é é í í ů ý í ř é ó Ž í í é é í í ř ší íž ř š é ů é ť ý ú ř ř š í í í ů Ž š

Více

Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry

Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry k 30.09.2013 I. Údaje o obchodníkovi s cennými papíry a jeho innosti

Více

ř š Ú Í Á Á Í Ý Ž Í Ř Í Č Í š ř ň ť Í Í é Č é ý ý úř š ú ý ž ř úř ř š ý ú ř é š ř ů é ú ř Í ž ž ž Í é Č é ř š šú ú Í ř ú ř š ř é Ž ž ý é ý ů Ž ú Š Č ý ř ž ý ý ú Š Č ý ý ů ř ř ž š ý ň ž ž ž ý é ř ř ř šť

Více

Š ý ů ř č č ý ř ý ä š ř ů č řĺč ĺ č ř ř ů Č č Úč č ř Č š ň Č ř ř š č Ú č Ž č Ú ľ łľ ľĺ ř ř ĺ ť ř ř Ž ř ä ř ý š č ř ĺ ř ý ř ÍŽ ř ř Úč ŕ š ú ů č ý ů ř ř ř ý úč ý ř ů ý Ú ů č Ž ý ĺ ĺ č č ĺ Ř ĺ Ě Ě ř Ž č ý

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

ž ž ž ž ž Č ž Ž Ž Ů Ů ž Č Ú Č ž Č Č Č Č Č Ů ž Ž ž Ž ž Ž Ů Ž ž ž Ů ž ž Ž ž ž Ů Č ž Ž ž ž Ú ž Ú Ú Ó ž Ů Ú ď Č Ú Ú Ú Č Ú Č Č Č Č Č Č ž Č Ú Č Ó Ú Č Ú Č Č Č Ú Ó Č Ú Č Č Č Č Č Ó Ó Ó Č Č Ž Ú ž ž Ú ž ž Ó Ó Ž Ů

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

ě č ří č á ě íč á á í ř ý á é í š Ú í í ú á ř ý é é í ž š á ď í í ř á ě ý ě ě ší í á ž í á í čí ř ý á á é í ď í á ý ř á á ř ý é é í š č ě á ů ě ů ří á ý é íč í í á ž Í ý é ď ě á ě í č í řá í ř š é ř í

Více

Kopie z www.dschuchlik.cz

Kopie z www.dschuchlik.cz ó š ó Ň Ť ú š ú š š š ř Ú ó ú ň ú š řš ř řš ř ú ú ú ú ř ú ň ů ů š ň ú š řš ú ř ó š Ý Á ů ú úř š ň š ú š š š š ťť ř ň ů ř ř ř š ů ů ů řš ř ú ú ř ň ř ů ř ř ú ř ř ú ú ř ř ú ří š š ř ů ú Ú ř ú ÚČ ú ú ú š ů

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

KDE programming tutorial using KDevelop. 1. Nový projekt

KDE programming tutorial using KDevelop. 1. Nový projekt KDE programming tutorial using KDevelop Tutoriál od Richarda Crooka se snažil přeložit a trochu okomentoval Juraj Václavík Poznámka překladatele (dále jen PP): Tento překlad vznikl za účelem vlastního

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

á ž Í Í ř Á ď ý Í Í Ť Í Á Á á ž é ý ář ž šš ě č ů é á ř é é š á š ř á ž é á ě á á á ů é ě á é á ř á š ř ž Ž ř á á á ž Ž ž á Ž ř é š č č ý š é č é š š č é č š á ě á čňá ě á á ě á ě á ě ž é á é ř š ě ě á

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Í č ž š Č ů ú ú řč ř š řč ů ř ý ů č č ř ý Žš ř ú š ý Š ř č ž č ú ň ř č ř Í Ť ůč ý ů ř Š ý ý ů Ž ž řč ř ů Ž ý ů ý ýš ř č ý ů ý ý č š ů Ž č š š ýý č ý ů š ý š Ž Ž žš ý ý ý šš ů ř č č ž Š ř ý ř ž č š ý ý

Více

Č ó ě ěš ř ě ěš ý ý ú ú ó ř Ž Ž ř ý ě š ň ě š ř ř ň ě ě ř ň ů ú ě ý ě ě ň ěř ň ý ěř ř ř ý ý ěř ý ř š ď ý ý ř ě ýš ě ů Ž ú ě Š ř ň Ž š ý š š ě ý ě ů š š ť ř ě š ř Í ú ú ř ů ó š ň ě ř š š ě ě ř š ú ř Í Š

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 9 Jméno: Jan Datum mení: 23.

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

Ř Í Ř Ý Ú Á Ř Í Í Í Ř Ř Á É Í Ě Ě Š Ř Ů Ř Ý Á Ř Á É Á Á Á Á Ý č ú é Í š č ž Š Á ý ý ý ý č é é é Ř Ř Í é Š é é Í ó č é ů ý é Í č Í Š é é é š ý ů é ý Ó Í Í ý ý č é ú Í ý ý Úč Í Ř Ř ů ý ý ší čů Í ů Í é čá

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Č š ž ý ČŠ ý š šš é é ďě š ý ě ě š ů ě ě š ů é ě ě ě ě ý ů ě ě š ů Č ď š Í ě Í ě Č é ě ž ů ý ý š š ý Ť Ť ý ý š šš é é ě š ý ě ú é é š ý š é š ě ě ú ž ů ě ý š ě ýš ě ů š é ú ě ť ú ů š š ý š š š ý Ť š ě

Více