%#)! #+#,# -,(!. #( %#)! #+#,.($

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "%#)! #+#,# -,(!. #( %#)! #+#,.($"

Transkript

1

2 !"# $%&!'!# ('#*#+'!#!* %#! #+#,# -,(!. #( %#! #+#,.($

3 ! " #$

4 ' 1 KPMG'S AUTO EXECUTIVE SURVEY 4, KPMG, DATA OICA, DATA ACEA, EUROPEAN MOTOR VEHICLE PARC, ANFAC, NOVEMBER PANORAMA ESKÉHO PRMYSLU, MINISTERSTVO PRMYSLU A OBCHODU DATA SÚ DATA SDRUŽENÍ SAP... 4 VÝRONÍ ZPRÁVA, ŠKODA AUTO, ROENKA DOPRAVY, MINISTERSTVO DOPRAVY R,, EUROSTAT QUARTERLY PANORAMA OF EUROPEAN BUSINESS STATISTICS, EUROSTAT, DATA EUROSTAT THE SECOND AUTOMOTIVE CENTURY, PRICEWATERHOUSECOOPERS, REGIONÁLNÍ STATISTIKY % &

5 1 KPMG'S AUTO EXECUTIVE SURVEY 4, KPMG, 3!" # $!%&' (*+,-.56$ -*,* 1'3 1'43 +* (* &* * * ZDROJ: KPMG LLP &( &+ &, &- &. & *#%%!"$#3 $!"%3!' (*+,-.56$ 45(67*,.4$ *.* -*,* +* 1 & && &( 1 1 (* &* * * ZDROJ: KPMG LLP 7!4 3$ 7 '$ &( % (

6 -&"!3# %& $!%& (*+,-.56$ 45(67*,."4=+>,,>? * 9* & && &( *.* -*,* +* 1 1 (* &* * * : ; $ 1 $ #! <$ ; $ ZDROJ: KPMG LLP 5""%9! $! :$ %& $!$%' (*+,-.56$ 45(67*,.!*%4'A1A * 9* * 1.* -*,* +* (* &* * 1 * & && &( & && &( & && &( ZDROJ: KPMG LLP ;! % +

7 5"# $ # $!% & $!$%' (*+,-.56$ 45(67*,.!*%4'A1A * 9* * 1.* -*,* +* (* 1 &* * * ZDROJ: ; ; %<"!=%< & #$! $!&$ ' (*+,-.56$ 45(67*,.4=+>,,>? * 9* * & && &(.* -*,* +* (* &* * * $ 1 1 B$!! B$ 3 : $ C "$ 1 4 ' ZDROJ: KPMG LLP %,

8 5"9=%&% :$%& $%' (*+,-.56$ *.* -* 1,* 1 +* (* &* 1 * 1 * ZDROJ: KPMG LLP 7 & '$ * $#$!! $3$!"%3!' (*+,-.56$ 45(67*,.4$ * 9* && &( *.* -*,* +* (* &* * * ZDROJ: KPMG LLP 1 $ 1 C 1 D ' % -

9 ; &"!% "# %&%<! %<$!%' (*+,-.56$ 45(67*,."4=+>,,>? * 1 9* * 1.* -*,* +* (* &* * * : ZDROJ: KPMG LLP E! F ; 1 ' 1$ 1! & && &( $ C4 E $ %.

10 DATA OICA, 3 4#!>%3%& 7! A3 1B1 >% C A >%D! # - +&-,,+(,&-& >&%.* E (- ((&9+.&,.,-(. >%* " 7 (9&- +&(& ++- >&%* 7$=? (.-9 ((+(, (-&+ (-9&.( %* 1$ =&? +9..,,&--,,-9-..,+-9(9 >(%9* B &&.((,, &-9+. >9%.* 1=? (9 &+,-9 &(9+( &(&9 >(%&* &+-.&+ &(9.9 &,(& +%-* G &,( ((&.+ &+9 &,,&(9 %&* G =(? + ((+( &9+. &.-9( >+%,* H E=?,-- (9+ -,&( &+ %* G3$ + # E<>% 1 1A I # +-,& >(%9* CJ ++(( +,( >%9* (+.., (9.(( >%* # ,,%,* & ((%(* # &( &&,- &+%* -& &--- 9%* E6E 1 1A F 1 1A Zdroj: OICA %

11 4$!>%3%& 7! A3 1B1 >% C 11 1A >%D! 1 1 #,9.9 (9 (+ %&* E 9&&((,-,- 9(-9( >%,* " 7 ( >&%* 7$=? &.9 (,+9 (&(.., (%&* 1$ =&?,(9,(9,&(&( >(%+* B +&&&+ &.. &,.- >%,* 1=? &,, 9&- &(- >(%-*.,9..(,. &,.( &%9* G &(--(,9 &&.& &&--9& &%,* G =(? &,99,9 &,(, &(.9., >,%&* H E=? -++,& +9&(-, -&& 9%* G3$ # E<>% 1 1 A I # +,-9&. ++(& >(%+* CJ ++ (&(9 >%,* ((,99- &--,- >+%.* #,-..+ -,&--,%*.+9 &. (.%* # -++ &&,+.- &+%* -& &--- 9%*! E6E A F 1 A Zdroj: OICA 4#"!#!>%3%& 7! A3 1B1 >% C 111 A >%D! # & E 9-( 9,9 & >* " 7 7$=? (9,(+& (,9- >9* 1$ =&? &(,9( &.&99. >+* B &.&, &-,, &,9,(& >&* 1=? -(-9,9+-- -,9, 9* G -+&+&&,-+,,&&,& >* G H E=?,,&.-&+.,+&- * G3$ # E<>% A I # +. 9, >.* CJ &., &&+ +(* # -+ (.& *.- - &(* #!! E6E 1 A F 1 A Zdroj: OICA % 9

12 4 $!&>%3%& 7! A3 1B1 >% C 1 A >%D! 11 11!! # &+9 &+&,. 9(- >%&* E (+99 &-&+( &-&& >%* " 7 +, ++ (9( >&%.* 7$=?,,& +.9,, +.+, >%* 1$ +&,-.&+9,&&- >.%-* B +&- +-9 (. >+%(* 1=? &9& ++& +., >%9* +(+. &--9 &99, &%&* G &&,-.(9( ---,. >%9* G ((-, (. &99( >%* H E=? +-& +9,,-9 +%,* G3$ # E<>% 1 1 A I # &.9 &.,9 %,* CJ & &,. &%(* &&(&,. >&9%(* # ((( +, (,%+*,- -.%* # (&( 9 >+%,*!! E6E 1 1 1A F A Zdroj: OICA 4 $& &>%3%& 7! A3 1B1 >% C 1 1A >%D! # ( +, >-%* E +99 (.-. +(,,%.* " 7 7$=? (+.( (,.& &,&- >&9%(* 1$ (, , >%+* B (-( &&& &..- &,%,* 1=? -(& &,+ +&( (%,*. &&. -9 >&,%-* G,. + +& %+* G & &. +%(* H E=? &,. 9, &-9 -%* G3$ + # E<>% A I #,,& -%.* CJ +. >(%* (.& (., %&* # + ( >-.%,* &&+ &(( +%* # (-, >,%(*!! E6E 11 A F 1 A Zdroj: OICA %

13 3 DATA ACEA, 3 G,H>, = 7! ; 4 $3$<; -9+( >$ + 1<; -,&- > +(9 < K %9 ;L# +,& ; ;L# &. ;L# ( B$ ;L# (( #M" ;L# 9 H3 ;L#,9% " ;L# &%9 $$ ;L# (%9 L4 &-+9 L4 ++&, $ $$ >3'=$ $3$?.(- >33 = N?.. >+6+ *3$$,%& >" *3$$ +%9 '! ;L# ((+ F&O&99, &,* $ E!O& 9. +!' +-9 "# $%#& ' %

14 4 EUROPEAN MOTOR VEHICLE PARC, ANFAC, NOVEMBER 3 #% %3 *! *! *! I! #% *! K-4A!J A K-4 11B11! 11B11 % % % # >+%. % &%( (% %( % E 9& %9 %. %. %9 %- %9 ". % %, %- %+ %( &%( 7, %- %& % >%, &% &%- 7$ 99 %- %& %9 %( &%( %9 1$ 9 %- %& (%( -%- %+ %+ H E 9. &%, % &% %. &%( &%, P$ -..% +% -%9 -%+ %, &%, B.+ +%- -%,% +%(,%+.%+ B 9 %+ %+ %- %- &% %, 1 - &%& %& &%, %9 (% &%,., (%. %,.%& 9%&,%9 &%+ G 9( (%& &% (%. (%& +% &%- G 9 %- %9 % % %. &% >%D! Zdroj: anfac, data k roku #% 1 %3 I!!J! #% A 11B11 K-4A 11B11 *! *! K-4 % # 9 >% %,%, &% E. +% %. 9%+ &%+ ". % %, >&% &%+ 7 (+ >%- %&.%, (%- 7$ 9. &%. %& (% &%- 1$ 99.%+ %& %. %, H E >+%( % (%( &%- P$ 9& %& +% 9%+ (%. B ( >(%, -% (% %. B + (% %+ (%& % 1,%( %&.% &%.( 9%, %, &+%( &% G (%+ &% %9 (%, G &+ >%- %9 +% &%9 >%D! Zdroj: anfac, data k roku % &

15 D" $! A& 1B1 # (.&,++ ( , +&&. (9.9( >+%. E +(.(&( ++, +,+.&(- +-& ,+ +.&+, %9 "..-(9 &.( +-9+( +&9+(.,&,& 99.9 % 7 9(,(9 &.9&. &-9,, &&.+9 &+-&+( &&, %- 7$ &-9 &- &.+ &- &. &9- %- 1$ +(.99& +-.(.. +&(&(-.& +(..&&- ++(((&( ++-,.(( %- H E &,,9(9&& &-&-& &-..,+- &.+-. &..9&, &+(9- &%, P$ &+++ &,-9( &&.( (,-( (+,9- (-,-+,.% B (++&9 9-9 &-9&+, (9&, ( %- B (,+9+ (,-+ (&(&9 (&,(, ((&(9&9 ((.-,( %+ 1,9( -& -(+( -,(9&& -. -,, &%& &9, (, (+-9 (,9( (.+- (, (%. G,&9.(-- -,,. -+.(9..++9&(,,.(&-(& (%& G (.. (.9-9, (9,9 (99-+ +,(( ++&.9& %- >%D! Zdroj: anfac, data k roku D" "!! L A& 1B1 # K K K K K K K E (&.,&+ (,9&& (.(-- (99,-& +&.,, +(--&+ (%, " &9( (.9 (&(-9, ((,(& (+(+-- (,(&9- &%9 7 &&.&. &&(+9 &(&- &(-&9 &+&, &++&99 %( 7$ +., ,,&+,(( %. 1$ 99&9 9,,+9 &.,&9 &&+ &(,.99 &(&(,+ % H E &,9+(& &--- &--,. &.&(9& & &+&,(. &%, P$.9& &-+ + &&99 &(&- &%- B K K K K K K K B &.,(- &&9(+-9 &+-9.+ &,,,(+- &.9.+- K K 1,-. -& -9-.,, (- +%9,, 9+, 9&,. 9. (% G &99,& (-+ ((+(9 (,,(+& (.+. (,9& (%. G &+9+. &-(.+ &.(( &9.&. (,- ((&... +%, >%D! Zdroj: anfac, data k roku D"! A& 1B1 # K K K K (+9-. ((.9+ >(% E +9&(,+,,&.&,+.&,+9-,(-9, >%( " +9& +9.-.,,&,&+, & >% 7,+&.,.+- -&. -+& -+,.&9,%. 7$,+,,,,,,-(,-,-, >%, 1$ -,-,,9(.(( &-+& ,..9- >(%, H E,++,-,+9(-(,((+.,+&+-&,+&,(&,+.(( % P$ &-+&, &&(+, &((9. &++ &++-+ &,+99 +%& B K K K K K K K B.(,+.9-&( -( +( -& K K &( 9& &% &- &. (( (, (9 +( &%9 G (,( (&9(. (,.9 (-9.,, ( %, G.&&-(.+&((.,9..,....--( >%& >%D! Zdroj: anfac, data k roku % (

16 D" $ A& 1B1 # , 9( & 9.9 >.%( E ++,. +,, ,,, ( %- ".9, & (9-9+ -( 9%, 7 +, ( 99-- &%+ 7$ & & % 1$ +9 (&, ,- -+-, >%. H E.9&, -. 9(-- 9,+,, 9,, 9-,9 %- P$ &+., &,+,- &-.-9 &&- &99, (. &%. B K K K K K K K B +. (,&,.-&.9,- 9, 9.- &% 1 (.+ % (( (& ( + +, %+ G,(,,,,(,+,+.(&,-+-,-9,( %+ G +( +9& &+- +( >%- >%D! Zdroj: anfac, data k roku H#%" #! A& 1B1 # +.(& +&&&+ +(,,&& ++,,&9 +,+,99 +((,-- >+%, E +-+((, +9.+,(+,9&9.,9.&(,&.,,+,(( % " &+&,(9 &( &&&99 &&(--+ &&.-.&9 &(,9 % 7 &&.( &&9.,.. &(.&&+9 &+(-. &+-,&+( &,-(9 %. 7$ (+. (&( ((9 ((( (+,9. (,++ %- 1$ ++,(-. ++9,(+ +, (-,- +.9.,(.. +&&+(( %, H E &,9( &9,--.-& (-&9 (,+,-- (&& (9.9&& &%, P$ ((,(,&, (,,9+9 (+&. +&&,&+, ++9&, +.-,(&, -% B &9&,. ( ((&,&+&, -+& % B ((&9.+( (+(&.+&9 (,+,&+ (--,(& (-99+, (.-&9 % &..&& &%+ (9++( +&(,& +,(, +., +9,-,+ (%. G -, ( &-(-&, &+&.+( &&(9+ &(++.+ (%( G +(.( ++(,9& +&,9(& +(.&,( ++&+.& ++-,.+, % >%D! Zdroj: anfac, data k roku % +

17 5 PANORAMA ESKÉHO PRMYSLU, MINISTERSTVO PRMYSLU A OBCHODU 4$& "$ % #$& "$ 11 45(67*,.Q'43$$$ -%! A - %< #! A ZDROJ: SÚ, vlastní dopoet MPO *! #! A %,

18 4!3!% %&11"$ % E 45(67*,.Q'43$$$ :43 "$'$ 3 $ 3 : $ F$ 3 S 3 $ R$$ H3 3$3 H3' H3 $ 3$'!! H3 K'' H33$%K'K H3'%KK$ H33$3$ H3$$ 1 $K <$K3$ 1 ZDROJ: SÚ, vlastní dopoet MPO *,* *,* &* 4!3!% %&11%<! #$ 45(67*,.Q'43$$$ :43 "$'$ 3 $ 3 : $ F$ 3 S 3 $ R$$ H3 3$3 H3' H3 $ 3$'!! H3 K'' H33$%K'K H3'%KK$ H33$3$ H3$$ 1 $K <$K3$ ZDROJ: SÚ, vlastní dopoet MPO *,* *,* &* % -

19 4!3!% %&11 3! 45(67*,.Q'43$$$ :43 "$'$ 3 $ 3 : $ 1 F$ 3 S 3 $ R$$ H3 3$3 H3' H3 $ 3$'!! H3 K'' H33$%K'K H3'%KK$ H33$3$ H3$$ 1 $K <$K3$ 1 ZDROJ: SÚ, vlastní dopoet MPO *,* *,* &*.* 4!%!:! %!!11 45(67*,.Q'43$$$ -* 4'$H 3 1,*!3$ +* (* &* * * 1 1 >9 >+9,>&+9 &,>999 $4 ZDROJ: SÚ, vlastní dopoet MPO %.

20 4 & %!!11 F"$ E 45(67*,.Q'43$$$ < 3 C 3 $ 3 T H! $ 3 :$ 3 D$ 3 Q$ 3 : 3 U 3 T! 3! 3 R ZDROJ: SÚ, vlastní dopoet MPO * * &* (* +*,* -* 4 & %!!11 4<! #$& 45(67*,.Q'43$$$ < 3 C 3 1 $ 3 T H! $ 3 :$ 3 1 D$ 3 Q$ 3 : 3 U 3 T! 3! 3 R ZDROJ: SÚ, vlastní dopoet MPO * * &* (* +*,* -* %

21 4 & %!!11 ( 3! 45(67*,.Q'43$$$ < 3 C 3 $ 3 T 3 H! $ 3 :$ 3 D$ 3 Q$ 3 : 3 U 3 T! 3! 3 R ZDROJ: SÚ, vlastní dopoet MPO * * &* (* +*,* -* ##!J&#$&11 6 A B B 11B 1B11 1B1 :(+K &%+ 99% %.,%( % :(+K& (%, %, % 99%& 9,%+ :(+K( ( %+ % +% 99%& E4* <"#TOIQ%!C F"$ % #$& C :;I(+K 9&-&%( (9-+%,-%+ ++(+% -(.,%+,+9-%( :;I(+K& (&%,-(%, (&(%, (.9%. +(.%. +,&%. :;I(+K( (+,% +&.%( -,9,%( 9+&9% 999%. &,-+&%9 5*>G 1 1 1!6=K$K? V 9%( (%( (%-.%+ 9%, 36=K$K? % 9%( (,%..% &%9 &,%-!6=K$K? V (%, % (&% -%& %( 36=K$K? % (%, &-% --%, 9(%+ 9,%9 W4 <"#TOIQ%!C % 9

22 4<! C :;I(+K -9,+% &9%..9(%& 9(9%( &&9&%, &,+%( :;I(+K& %9 +% &%+ (-%9 (,%( &%, :;I(+K( 99+.%+ &&+.%. -&%( &&&9% &.-+-% (&+&%( 5*>G!6=K$K? V (% (% &% &%( % 36=K$K? % (% &.%9,(%+ -% -%!6=K$K? V % +%+ +(%, &&%-,%- 36=K$K? % %,%,,%+,%, 9,% W4 <"#TOIQ%!C C :;I(+K (,+, (-+ (+ (+9( (- (&( :;I(+K& (, +(& (& &,( (9+ +(. :;I(+K( &., (9, (-&, ++,.,&-.,&( 5*>G 1!6 V 9% % (%-.%. &%9 36 % 9% % &-% (,%. (9%- W4 <"#TOIQ%!C C :;I(+K &-++%- (+(,%- (,&&% -+% ((%.&9(%( :;I(+K& +.9&%,.&-%. +,(%& +.,%(,(+%-,(&-%& :;I(+K( (-(%. +9(9&%(.(.9%+ (,+%( (&+++%+ (9-(-% 5*>G !6 V,%+ &% &.%+ -%9 99% 36 %,%+ &9%+ -+% 9&% 9&%( W4 <"#TOIQ%!C % &

23 -* # %!! 11?% 3 45(67*,.Q'K$K &%W4!3$:;I(+ +*!3$< 1 &* 1 11 * 11 * -* ZDROJ: SÚ, vlastní dopoet MPO & & &&W &&* # %!! 11?F"$ 45(67*,.Q'K$K &%W4 &* 4H:;I(+ 4H< * -* +* &* * * -* ZDROJ: SÚ, vlastní dopoet MPO & & &&W % &

24 &&* # %!! 11?4<! #& 45(67*,.Q'K$K &%W4 &* 3 :;I(+ 3 < * -* +* &* * * -* ZDROJ: SÚ, vlastní dopoet MPO & & &&W 4!! %%<! #&$MM11?!M*B C :;I(+K,(.%,,-9%,9(% -,%..(-%+ --.%( :;I(+K& &,.%( &+(%& &-+% (&9%. (&+% &.%- :;I(+K( (-%- ((%9 +--%9,%,,%,..%( 5*>G 11!6=K$K? V (%. %,%- &%. 9.%& 36=K$K? % (%.,%& &%. (.% ((%(!6=K$K? V 9&%. &%, &-%( (% &%- 36=K$K? % 9&%. 9,% &% (-%- +%& W4 <"#TOIQ%!C % &&

25 -* #%# %3# & 11?4!! 45(67*,. $R3 K$K &%$ X!RK$K% W4 $R3 :;I(+ +* $R3 < 1 &* * * -* ZDROJ: SÚ, vlastní dopoet MPO & & &&W +* &* #%# %3# & 11?4$ & 45(67*,. $R3 K$K &%$ X!RK$K% W4 $ X!R:;I(+ $ X!R< * * -* ZDROJ: SÚ, vlastní dopoet MPO & & &&W % &(

26 F%<$ C :;I(+K.(9%,,&+% 9+%. 9((+.%& :;I(+K& V V V V :;I(+K( +&(&%+,9(-+%(.(,-%+ -.-,% 5*>G 1 1!6=K$? V &.% (%( 9%- 36=K$K? % &.% ++% +&% W4 <"#TOIQ%!C F%<$ :! C :;I(+K.((.% &9-,%+.% 9-+.% :;I(+K& (9%- (9+% ++.9% +((%9 :;I(+K(,..%&,,-%&...%( &9%. 5*>G 1 1!6=K$? V &9%( &+% 9(%& 36=K$K? % &9%( -%+ +9%, W4 <"#TOIQ%!C #!$#$$MM11 E* C :(+K,&.,%&.99(9%9,(,%-,%+ &+%.,% :(+K&,9.% --9-%..-,%, (+%.(-(% -&(%, :(+K( &-(%, (.,%.,&,.%+ -+.-% -(%+ 9,,% E4* !6 V (.%+,% &,%.,%, 99%9 ;L,-,,%,,((%&.,% (+(&%.,+.%,+(.&%9 36 V -,%- &-%, &+%&,%( 99%. E* C :(+K +&9(.%& (9(--%. +(-%.,&(+%-,9.+% -+-9% :(+K& (&+%+ (,&%( ((+9% (9.%. +&&+%+ +99.%9 :(+K( &,+.+%+ ((&% (.(+%- +-.%+,9.,%,9(&%- E4* !6 V (%. (%9 &&% 9%9 (%, ;L,,&%. -(-&%+ -.,%,,(-%. &,-%9,,&%- 36 V % &% &+% &% (%( E* C :(+K,((% +,.(%& +,+%9,,--(% -+.9%& +.,+,%( :(+K& &.&%. (+%+ (-%, +-(%+ ((%- &,%- :(+K( --+% -.(%. (9%.&%. &(.%+ (%- E4* 1 ;L >(,,(%. &+.% (9(9%, +9,&%,&(%& +,&%( W4 <"#TO SPF%!C % &+

27 F!!3!$11E*4 #!! 11 45(67*,.Q'43$$$ 5 A 63 A I A R! A 4 A Q% 3 A E A P! A MO!! A ZDROJ: Statistika GC, vlastní dopoet MPO F!!3!$11E*4 -!! 11 45(67*,.Q'43$$$ 5 A 6! A I A O:! A R! A Q% 3 A 63 A 7 S A P! 1A ZDROJ: Statistika GC, vlastní dopoet MPO % &,

28 ## B B 11B 1B11 1B1 B$$ K$K (, &.-- (9& &+(&. -%. (%( +,%,,%(.-%( <,-,,9( (. ++.& (.,,,.+ 99%., -(% 9, %( B$'K$K 9+,,-+ &(, &-(++ &( %& (.%-,-% &.-%& B$$ K$K 9, &&- --& &(-.9 &.(, &9 (%& (%. +.%+ +%&.%+ B$'K$K 9& 9-9 (, &-9 &(-9 -& %, (-%9,,%9 &%+.%- $KKK99+5 <"#TOIQ%!C MM MM MM MM111 MM11!$$I# &-9% &9&.%& (&+%&,&+%9 -&%& 3$$! +-%- >&&%9 >&.%9 >(9,%- >(% <"#TOI1E%!C &,* &(* &* 9*!$:;I(+!$< 1.*,* (* * 9* *,* ZDROJ: NB & & % &-

29 (* $!:;I(+ &* $!< * * 1 >* ZDROJ: NB & & F"$ % #$& (*+,-.4K$K$ + (, ( 1 &, &,, , & ( Zdroj: SÚ, vlastní dopoet MPO % &.

30 F"$ % #$& "$ 5*>G? N-4 (, &* ( 4:;I(+=K:!? R"=* 99,? A,* A &, 1A * &, 1A 1A 1A 11A 1 1 1A 1 1A,* *, 9,* 9, & ( Zdroj: SÚ, vlastní dopoet MPO 9* F"$ 5*>G "$Q, (*+,-.4K$K$ (, ( G :;I(+ 1 &, &, 1, 999 & & && &( Zdroj: SÚ, vlastní dopoet MPO, Škoda Auto % &

31 F"$ % #$& (*+,-.4K$K$ & :;I(+K :;I(+K& :;I(+K( & & 9+ 9, & Zdroj: SÚ, vlastní dopoet MPO 4!#$&! "$ % #$& "$ (*+,-.4K$K :;I(+K :;I(+K& :;I(+K( 9. -, + ( 1 1 & 9+ 9, & Zdroj: SÚ, vlastní dopoet MPO % &9

32 #$ %##$&! (*+,-.H%4 % %%$ ' -,, ;6 3' H3, +, + 1 (, ( 1 1 &, &,, 1 Zdroj: Sdružení AP 9, & 4!! %%<! (*+,-.K:!K 9. -, 1 + ( 1 & Zdroj: SÚ, vlastní dopoet MPO 9+ 9, & % (

33 4!! %%<! (*+,-.K:!K :;I(+K :;I(+K& :;I(+K( 9. -, ( 1 1 & 9+ 9, & Zdroj: SÚ, vlastní dopoet MPO (*+,-.Q'K:! #!$#$$MM &, H3:;I(+ ":;I(+ :;I(+ 1 1 & 1,, , & & && Zdroj: SÚ, vlastní dopoet MPO % (

34 (*+,-.H3$ K:!, :;I(+K :;I(+K& :;I(+K( , , & & && Zdroj: SÚ, vlastní dopoet MPO (*+,-."$ K:!, :;I(+K :;I(+K& :;I(+K(, , & & && Zdroj: SÚ, vlastní dopoet MPO % (&

35 - #$ (*+,-.":;I(+K&Y(+K($ K:!%3:;I(+ ( 4K$K=K:!?:;I(+ ":;I(+K&%(+K( 1 &, &, 1, , & & && Zdroj: SÚ, vlastní dopoet MPO (*+,-.K:! :;I(+K :;I(+K& :;I(+K( 1, , & & && Zdroj: SÚ, vlastní dopoet MPO % ((

36 (*+,-.!$:;I(+K:! 9. -, + ( 1 & Zdroj: NB, vlastní dopoet MPO & & && (*+,-.Q'K:! N!!5*>G + (, B$$ K$K B$'K$K ( &, & 1 1, 1 1, , & & && Zdroj: SÚ, vlastní dopoet MPO % (+

37 4J%#"$5*>G -,, 4K$KK:! ;6K:! ;64 * 9*, +, A A A A A * + A A A.* (, -* ( 1,* &, &,, * (* &* * 9, & Zdroj: SÚ, vlastní dopoet MPO * 4!! %%<! GI (*+,-.!$'3$ $ 45(67*,.K:!$ :;I(+ <$ , + ( & & & && Zdroj: MPO % (,

38 F"$ % 3 + 4K$K$ (, ( &, &, 4K$K=K:!?!$=K? , + (!$$$ 1, 1 & Zdroj: SÚ, vlastní dopoet MPO 9+ 9, & ( #"$ % 3 9 4= 36K$K?!$= 36?. -, + ( 1 & , & ( Zdroj: SÚ, vlastní dopoet STEMMARK % (-

39 #$ % 3 -, -,,, +, + (, ( &, &,, H3$!$=K? , + ( &!$$$ Zdroj: SAP a SÚ, vlastní dopoet MPO 9+ 9, & ( + ##$ % 3 H3 $= 36? (!$= 36? & , & ( Zdroj: SÚ, vlastní dopoet STEMMARK % (.

40 #% 3 & (*+,-.!$$$ - :;I(+K :;I(+K& :;I(+K(, 1 + ( & 9+ 9, & Zdroj: SÚ, vlastní dopoet MPO #"$ (*+,-.4K:!K$K & :;I(+K :;I(+K& :;I(+K( & & , & ( Zdroj: SÚ, vlastní dopoet MPO % (

41 #% 3 & #!J &, :;I(+K= 36? :;I(+K&= 36? :;I(+K(= 36? &, , 9+ 9, & Zdroj: SÚ, vlastní dopoet MPO #"$ + ( & :;I(+K= 36? :;I(+K&= 36? :;I(+K(= 36? 9. -, + 1 ( & , & ( Zdroj: SÚ, vlastní dopoet MPO % (9

42 6 DATA SÚ (*+,-.4'3$ 4!5*>G!!GI &,* $:;I(+$$ $:;I(+$$ &* $:;I(+$$!$Z&,* *,* * Zdroj: SÚ 99. & & && &( 4!5*>G 3 (*+,-.!$'3$ $ &,* $:;I(+' $$ $:;I(+' $$ &* $:;I(+' $$! $Z&,* * 1 1,* * Zdroj: SÚ 99. & & && &( % +

43 4&33GI ( &, C$'$><$ 3 1$'$><$ 3 1 & 1, , Zdroj: SÚ, dopoet STEMMARK 99. & & && &( 4 3% $ $! % %& (*+,-.!$'3$ $ <$ 3,* +* (* &* * * Zdroj: SÚ 99. & & && &( % +

44 H#$ $!%&GI (*+,-.!$ 45(67*,.K:! &, &, 1 1 1$'$ C$'$, & & && &( Zdroj: SÚ H#$% %&GI (*+,-.!$$ 45(67*,.K:! &, 1$'$ C$'$, & & && &( Zdroj: SÚ % +&

45 I5*>G 3 (*+,-.!K - :;I(+ I#$, + ( & 1 Zdroj: SÚ 99. & & && &( ( 3,4 "$%#,4 (*+,-.!K A 9. A :;I(+ 4$=:;I,? 64:;I,:;I(+ A A 1 A * 9* *.* - -*,,* + +* ( & (* &* * Zdroj: SÚ, dopoet STEMMARK 99. & & && &( * % +(

46 #$ $ ##$&% "=? * A -* +* A : A A 1A A A &* A 1A A A * * 1A A A A -* +* &* 1A A A * & & && &( Zdroj: SÚ, vlastní dopoet STEMMARK % ++

47 99.!K#; =&+? 4$ =K:!? KK! K KK CKK K =K:!? KK! $'$$ KK C $'$$ KK K= K:!? 33= K:!? 3= K:!? -.,(&9,-, ,,99 +,(,&&&,+( &-+9.,(9 (-9+,..9(+ &9.+ ++,,& &.+(-. &.(+(+&( &, (99 99, , &.,.&(& &&(& (.9-., &+&9&, (--,&& 9&,,,.99-,(+9++-+,-(!X!O!K#; =&+? 4$ =K:!? KK! K KK CKK K =K:!? KK! $'$$ KK C $'$$ KK K= K:!? 33= K:!? 3= K:!? &-+( +-.&+ &+&.. -,&,+.( +,(-,.,, &+(99((9,.(.(-&,,(,+ +-+&, &9-&- 9,9&,(.,9- &+,.,,,&..9(.+,(9,9+&,++&- &9&-&+. 9,9& &.9 +&(-9((.(9 &.(,&& -+(( -,9 +,.9,9+,-++-(9 &!K#; =&+? 4$ = K:!? KK! K KK C KK K= K:!? KK! $'$$ KK C $'$$ KK K= K:!? 33= K:!? 3= K:!? &. &+.,9(+, &,,-, 9&-+.&-+(&, (+,&9 9&9 -,+9-- 9(+-9 +&(,+.& && --( +.9(&- 9+&- 9+,+&.(,,.,999.(+( -.& --,(-. +&&.9 &++(9 (99&99.( &9 (+(&( &9,. +&&+.++ +&-+&,(!X!O!K#; =&+? 4$ = K:!? KK! K KK C KK K= K:!? KK! $'$$ KK C $'$$ KK K= 33= K:!? 3= K:!? &. &&(( (+-++& ( ,+-(,-. 9,( 9&9 -((-++&9& &+(.9 +,,+9& -- &&.99 (-,(,& &+9--&+ 9+&- -+9,. &,,-& +.+(+ 9.9& &9.-+, (-,.-,&9( &--(- &++(9 &9(&+.&9 (99-9.9&-&-9 9&.( &9&,-+- (99&, +-.&&++( & % +,

48 !K#; =&+? 4$ = K:!? KK! K KK C KK K= K:!? KK! $'$$ KK C $'$$ KK K= K:!? 33= K:!? &&, &9((,& (..&+9 -& 9,++- &&.&-9 9&.( 9(,.9(((&., ,-.++ ((&(,, 9,. &&9+.,+9 &+9( &9,+((- + -.(.+,&,9-, & &9,+, &&9&9& (.+,9& &-&&(&,+!X!O!K#; =&+? 4$ = K:!? KK! K KK C KK K= K:!? KK! $'$$ KK C $'$$ KK K= 33= K:!? &-,+,-,((- (&,+9& ++&(,-&9& &,,+ 9,- &9.(-+ (-9-+..(+9 &-&&9& +&.(9+-,(.((& & +(,,,. (9-(&.9+,.&( &..+. +,+.(+,+,9,-9 (+&- &,9(99 -,.99 &9-&,, &.&( +,,9&,., -(,.9+9 &&!K#; =&+? 4$ = K:!? KK! K KK C KK K= K:!? KK! $'$$ KK C $'$$ KK K= K:!? 33= K:!? && &9-(9,&..,+&&9 -,+9-9(+,. &(+.(+- 9(,9 9&&..,,,,,,(.9,+&.9&.9,&,&.& & 9-,. &&..&+9(&.-&, &,&&9(.,+ &,9-, 9&(+.& &,- +-.,9-& &&-(. +9,.&(,(.9+,+ &&&9 9++(+!X!O!K#; =&+? 4$ = K:!? KK! K KK C KK K= K:!? KK! $'$$ KK C $'$$ KK K= 33= K:!? & &-((-& -&(,& ++,. +..( 9(9,+-- &&,&,. 9& +99.,- +&(9.&.(+,+ ((-9,9&&+. -.-,9&. &(. ( & 9..+(-.. (&+,,--+,. -..,(+ (+.& &(++.(,&.&-..,&,(,9 (&9(9(,,&&&-.+-&++- &( % +-

49 !K#; =&+? 4$ = K:!? KK! K KK C KK K= K:!? KK! $'$$ KK C $'$$ KK K= K:!? 33= K:!? && (&+.(, 9-+ &.& -.+, &&-+ &,(.-, 9(- &-&+,,,9, 9.+&( &&&(9 9-+ &+-& -,9- &&,++(,+.-,(- &&.& &+9,9 &,+9+,&++9 &&,9+, ++.9,(.,.--(& &(,. &(,(+9&!X!O!K#; =&+? 4$ = K:!? KK! K KK C KK K= K:!? KK! $'$$ KK C $'$$ KK K= 33= K:!? (,++ --&-& -(+-,. (&-++ &(99-+( 9-9 &99, ++,+ 9-& (+, ,&(9- && & +&-,- -+(,-- (((..9,9.(-.--&+,( (+, &.&+.&9+.(..&.,&.,(,- ((+(-9,9&-+(- -&-9-- % +.

50 7 DATA SDRUŽENÍ SAP #%#$ $!&!! #$GI (*+,-.F 3!3$3$$$$ & & - + & & ( Zdroj: Sdružení SAP % +

51 VÝRONÍ ZPRÁVA, ŠKODA AUTO, 3 $ #! " (,(( +(,+( +-&,& ++,,&, ++9., (.-(&9 ++( ,.& +(+( H3 (.-9 +, &+-9 +(.,,+!$= (K&K? &&( &,(( &+&9 &(+. &&.9 O$. (&+, &.(, &.9 &( 4$ K:! +9 (-&(,(&. +,-9+ +,9. O * 9.! * & & & ( 3 K:!,&(.,&+ +-+( (-..,&9 3 4 * +%. (% ( &%, (%- H3 K:! (+ +., &-.+ &+9 &,. * (%, (% %. %. %. H3 K:! &-(. (((- &&9 &, +. I B9! K:! ((-. (9., +, ++.( K:! &9&( &.+- &-( &9+, &&.. H K:! &&. &-(& &,. &9. (., F' K:! (&9 +-&9 (+,+ (. (+(9( F [ K:! 9..,- -9( &,+ (& B!! K:!.9 (&+,+(.- 9,&& C$ * 9%. 9%. %.%+ -%- $ 3 * +% (9% +&%( ++%- + :' * -.%+ --%, -&%- --%+.&% % +9

52 9 ROENKA DOPRAVY, MINISTERSTVO DOPRAVY R,, EUROSTAT 4$ $!& 111$ GI 63 R! P! Q% 3 O!! R DE, ;% 99, (? +9,,&9 +&& (-& (.+ &-,.(9 (,- & ((,,&,-( +-( ++& +9 (+(.. & && &(? 99- <"#TO#! ;&( 4$ $!& GI 63 R! P! Q% 3 O!! R DE, ; % 99, (+((- +++ (. &, +&&&,9 &9, 99(+ & (+(. +(..& (&,+ &-.++9 &,-. (9 & && &( <"#TO#! I#&&%C" 4 63 R! P! Q% 3 O!! R DE, ;% $ &&9&9 &&,&(- &. (,9-9- &9(-.-, &+-& +., &.,-. &-, ((..,.(,9+. (.&& &-+-( &,,., &9-+& &-+99. K K (9+9 &9-,+& K & (((9 +9 &,++9 K (+9+( K (-, ((.-& &&-.,.9&,,.,,-,+9(9,9&, (9,-& +-.(- K K,+(, --- K &>, (&9.9&,9 +,,++& K -&9+. K +&.( --9&, -(99 K , ,--99 -( -,.+ K K &&.&(9. K,> +.,,&,-.,-- K K -9-( K,9.- -9&&( 9,(- K -,.+, 9+,.(-,+,-99- -(+9 (++( K K 99,...,( K 99,--& K K 9.-& K &9+,.. -.(9.&.+ (&&&( &.. (&9,, 9& K K -((.(-..-- K?' $%'O#! I#&&%C" <"#TO; 4 63 R! P! Q% 3 O!! R DE, ;% $ &&9&9 &&,&(- &. (,9-9- &9(-.-, &+-& +., &.,-. &-, ((..,.(,9+. (.&& &-+-( &,,., &9-+& &-+99. K K (9+9 &9-,+& K (+-, (+,.9 (+(&.-&.. 9-,.- + (+,&+ &,-., (-&,(.+( ((+,+,(&( +(.,-+, &.-&+ K K &+& +.(9+9 K -(-+, -+ &-+& &&-, &&9,.- (&9+ &&&,. &(&&&, &9,. +(- &9+(. &&&99(( &-+ &(.( &(.(.( K K ((-, &(9&&+ K +-&- &9 &&.9 &?,,( K 9.. Y &.9 (, &&. &.,(( K +&+ 9 &,(- (- K K K (+ K?' $%'O#! I#&&%C" &? <"#TO; %,

53 4$ 63 R! P! Q% 3 O!! R DE, ;% $ (+((- +++ (( &, +&& &9, 99 (+(. +(..& (&,+ &-.++9 &,-. (9 (,&9.9 ++(( K K, &,.( K &((.& (+,, &,.-9 K &,( 9,((,+ (+,&+ (.+- &-9, &.+. &&(( +- (99&, (.(9- K K &.9- &-+ K &(,,+, (99-9( &,9 9 (, ((.9 -(, & (,(.( +(& -9., K K +(,, (+- K & K K 6K K ( & K && 9 ( K K K &.& K..& ( K K 6K (.(. K K (,+ K K -&- K K K K K K?' $%'O#! I#&&%C" <"#TO; 4$ 63 R! P! Q% 3 O!! R DE, ;% $ (+((- +++ (( &, +&& &9, 99 (+(. +(..& (&,+ &-.++9 &,-. (9 (,&9.9 ++(( K K, &,.( K & &.(,&, (+- +(.9 K, &,,(,.-- +-( (( (.+ &,-(&& -., K K &+ +., K &>, (&9-&, +& -&+,9.+ &-.+ K &- +.9(,. (. K,. &+& -9 (-9 +-,9.,& K K (.( -&+( K,>..(&- (.9. K 9(.( +- K ( (,&9 K 9(( +(.9., (9+.+9(( K K +(,, ( K.((9&,+ K,.,,- K &(& &&&, &(.,9+( -( -+(( ( &,&& &+& K K.&+& -., K?' $%'O#! I#&&%C" <"#TO; %,

54 E%<$ :!!!% R! P! Q% 3 O!! R DE, ;% $ (,9&,%9 &+9,%& &+,%! +9%. &9% &%-,.%&.%, %+ (&-%(.-%&,9%. $ 3 %+ % % $ 3 %& ' % % K &9,% +%- (+%9 ((,,%,9,,%9,(,+% % % 3' -,%( +%9.,,%, 9%, &%,(%9 % -%. $ &((%9 &+(+%. &(,%.,9%9 &%9,(-%(?<"#TO#! I#&&%C" 43:! # GI 63 R! P! Q% 3 O!! R DE, ;% 99, &&%& +(% ((&%.9%( &&%9 (% & &,%+ &+-% &((%( ++&%& (,%, K ((%- & (%. &&9%& K K &.%+ K K && &( <"#TO; 43:! #$ GI 63 R! P! Q% 3 O!! R DE, ;% 99, ((+%.--% 9(%,.%, 9(% &%. & &-% ((.%( &(,9%9 &((%9 +-.%& &+&9%9 &&,%( & &9% ((+%. K K +9%9 &-+% K && &( <"#TO; %,&

55 4!!%! % 3% 63 R! P! Q% 3 O!! R DE, ;% 99,,+%( -(% %.(%, 9%& 9&%( 9% (,%. 9&% & --%& --%( %9.,%- 9&%+ 9%9 9-%& 9(%+ & -.%. -.%,..%. 9-% &&.%( &(?!'!K $ 3 K % '%'O#! I#&&%C" <"#TO#! ;&( 4 $!& GI 63 R! P! Q% 3 O!! R DE, ;% 99, &&9&9 &&,&(-,, (,9-9- &9(-.-, &+-. +., & &.,-. &-, ((..,.(,9+. (.&& &-+-( &,,., & &-+99. (9+9 &9-,+& && &( <"#TO#! I#&&%C"\; 4 %%!-7!9!!6,H>5*>G =' %OK?O GI 63 R! P! Q% 3 O!! R DE, ;% 99, & &&% +9&-%9 +&%9 ++-%(,,9.% +&% & &&-&%- +&&.(%& &&,9+%( +&&%&,&,,9%- +&% && &( %,(

56 4 3 #$ $!%&?!9! 6,H>5*>G%! -7#$ %#M! I# 1$ B 7$ B E G,+.-.,(+( &&-+ ++,? 6K 6K 6K 6K,,,. -(&. +(%9- ++%,(.-.+++& 9%9 9% &..&,- &-+9 +%&, +%.- ((9+ ((9+ %. % &(&-, && % %(, -,-- - %, %(, T 6K 6K 6K 6K?43X' <"#TO;%$! I#&( 4 $!%!$% % 3%$!& 63 R! P! Q% 3 O!! R DE, ;% 99,,9%, &% &%+ -%.9%+ %9.%( 9,%.,-%. & -(% &%+ &%,%9 %,.%9 %9 9,%, -% & -%- &%& -% %9 && -(% &(?!' K =3? $ 3 K % '%'O#! I#&&%C" <"#TO#! ;&( %,+

57 #$ $ ##$& D &.(+++ (+,9(- 9.+ Q$ % K (,9 &99, &.+,- (&(9 "3$= 3$? K:!,.&9 &.(&..& -&+& := $?,+--(.,&,( (.(. 9(9& := $?.,-(+&.((. +(+9+ ++,-. := $?,(, &9.9-9&!%!4!$ &(.9&, 99(+ -&.9(- (+.9.& C$X!' &.( &.. &9( +( :=!!?,(,.,9(,( + % 99 ( &- (,(,(,+,&..-( "%'3$43$ K:! &+& +.&(&.+.99 &-+-, :!%''$.+ &9+,&,( (((&+- +(+,-(!3 3 ((-&.-( -(.,-, -9,( &.+, "' K:!..&+& &&+&+9+ &(9.,+( (-,., E! (,9+9-& &(.9, &.,&(-. &9,-9. " =!!? K:! &+9(-+ (.,&. ((,+( +&,+&. "$ =!? K:! &(&+( 9,+ %,,

58 1 QUARTERLY PANORAMA OF EUROPEAN BUSINESS STATISTICS, EUROSTAT, 3 4!!!9 9 9 :V BBB>& BH>& B>( BB>( 9>& >& >& &>& KBBB &>( (>( +>(,>( ->(.>( >( ;L>, %- %- >%& %, >%. %( >%- %& %+ >% % >%( >%, O ;> %. >%& >%+ >%( >&%& >%& %+ >(%( %- %( > %, >%9 >%9 (%( O E; >%- >%( >%( (%, %+ &%- >%& >&% >+%, >%& >%- (% +%+ >-% +%- O ": &%( >(%9 >(%9 >%+,%( >& %9 >+%+ >%+ %& >%, >% >+%9 &%. 9%. O "; +% >&%9 &%. >(%( >%. >,%& - >,%9, %. >%- >& %- >+%+ 9%9 O ;D >+%, +% >.%9 -% (% > >.%,,% >&%9 %& >+%- %-.%- &%& 9% O ; +%+ % >% %. >%9 &%& >& >% >&% %( %, %. >(%9 &%. >%+ >%- 7# % >%9 %. >,%. %- %9 >(%+ %, %+ % %. >% >%& %9 O B; >( &%+ %( >(%9 >+%- %,,%. >-% &9%- >,%& >-%( (% > >%+ 9 O B >% >+%+ %( %( >%& >&%& >%- %- >.%( (%( +%+ >(% % >%9 O DL O O O O O O O O O O O O O O O O 1D >%9 >%, ( % >%+ >%, >-%, %- %& >%+ > >% >% O >+%+ -%+ O O %9 +%, >+%- >%- %+ O O O O O O O %( + >9%9 >+% %, %. >&%, % >.%, +%( >-% &%- >-%9 >( %, (%. 7B (%9 >(%9 >%( >%( %+ >% >-%, >%& -%, +% & >%+ % & >,%- >+%+ ; >%. %9 >&%+ % %+ -%. &%+ +%( >,%- >,% % ( % % >(%. O L:, >%+ & %. >,%& >%, %- >% % %. %. >(%9 (%, >%( O 1 >&%+ >%+ >&%, >-%+ %& %( >&% >&%( %( >%9 >&%& >,%. + >+% -%+ O 4!!!9 9 9 >& 9>& >& >& &>& >( &>( (>( +>(,>( ->( C$>=(+?,%& >&%( >%& %, >&% %, >% %, %( >%, >%, C$=(+K? 9%- >,%& >%+ &% >+%& &% % >%, %( >%( >%& E\M>=(+K&? -%, >(%9 % >% >&%+ >% %+ >%9 >% >%& & M$$=(+K(? %( %, >% %9 >%- %. >%- %& %. >%, ]=(,? >% >%9 &%. &% %( >&%, &% %, >%, >%- >%- E =(,K? >&% (%- >%+ >+%, +% >+% % >+%& &%+ %& >+%. #[$$ =(,K&?,% >%, >%. &+%, >.% >+%&,%, &%+ >&%. (% $$ =(,K(? >%+ >%9 (% &%- (%, >+%( %+ &%. >+%( >% % C$$$$=(,K+? (% >%( -%( &%. >%& %, >,%. >%+ >(%( >%( C$$=(,K+? >,%( (% % &%& >% %9 >-%. >%& %- >+%& >% E$$=(,K+&? % %, % %- &%- %& >+% >% %+ >% >%- ]KK$K=(,K,?. (%, >(%9 >(%. >-%.,%. (% >%,%. >& >% %,-

59 11 DATA EUROSTAT 4!! %%<! 11 EGI %# (% #%& (*+,-.!$$ 45(67*,.K:!$ & & & 11 ;L, I# ; : D D CJ # # Zdroj: Eurostat 45(67*,.K:!$ 7 11 EGI %# (% #%& & - + & - + & ;L, I# ; : D D CJ # # Zdroj: Eurostat %,.

60 7 % %&!M* (*+,-.!$$ 3 ;L, +. :,9 +(& CJ &(, I# &- # -+ ; - D 9 D 9 #.+ %,

61 1 THE SECOND AUTOMOTIVE CENTURY, PRICEWATERHOUSECOOPERS, 3 ###$$ -, + ( & && &( &+ &, &- &. & &9 & <; -%( -%& -%, -%9.%(.%+.%+.%+.%, %9 %9 &% &% &%( &%+ &%, &%- -%(,%,% -% -%.%.%&.%(.%, %9 %9 % % % % % % % H3$; &%9 &%9 (%+ (%. +%+ +%- +%, +%, %- 9%( &%& &%, &%9 &%& &%+ &%, F,,%,,-%(,.%9 -% -&%( -(%- -+% -+%( -+%. Zdroj: Autofacts, PwC ###$$ +, + (, ( &, &,, I +( +. ++,.&.+ (& + H3$; =!K#? Zdroj: Autofacts, PwC && &( &+ &, &- &. & &9 & &,( &9 (+ (-, +(-& +,. +,9 +,( +,. %,9

62 ###$$ -, + ( & && &( &+ &, &- &. & &9 & 1$ & +9,,,9,&9,&-,&.&,&,. # (&. & &( (.. ( & &+. &, &.-, -(. -,,-9 ( (&,, +9( +. +&. (9 +( +- CJ ( ,.+ I# +( +. ++,.&.+ (& + #$ --9 -,9 -((9 --(.(-.+.++(.+&&.(99 Zdroj: Autofacts, PwC % -

63 13 REGIONÁLNÍ STATISTIKY % -

64 % -&

65 % -(

66 % -+

67 % -,

68 % --

69

70 ! 1 ÚVOD...3 METODIKA SBR DAT...4. TÉMATICKÁ STRUKTURA ROZHOVORU TRENDY ZVÝŠENÍ TECHNOLOGICKÉ ÚROVN NÁROKY NA KVALIFIKACI PRACOVNÍ SÍLY ZMNY VE STRUKTUE VÝROBY SPOLUPRÁCE VÝROBC FIREMNÍ FÚZE RST VÝROBY... 4 RIZIKA AUTOMOBILOVÉHO SEKTORU VLIV KONKURENNÍHO PROSTEDÍ DOMINANCE AUTOMOBILOVÉHO SEKTORU V RÁMCI EKONOMIKY PESUN VÝROB Z R HODNOCENÍ AKTIVIT STÁTU UPLATOVÁNÍ SYSTÉMU INVESTINÍCH POBÍDEK HODNOCENÍ ÚAD PRÁCE KVALIFIKACE A VZDLÁVÁNÍ HODNOCENÍ ÚROVN PRACOVNÍ SÍLY V R HODNOCENÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ HODNOCENÍ STEDNÍHO A UOVSKÉHO ŠKOLSTVÍ HODNOCENÍ REKVALIFIKACÍ A MOŽNOSTÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ DOPORUENÍ KE VZDLÁVACÍMU SYSTÉMU...19

71 1 ÚVOD #$ %& ' & & &( * &+, -& - &&.$ %1' '&&,% '&& 3& (,4 % - % 5& 65 5%& && '%,' ' "

72 METODIKA.1 Sbr dat "9: ;< $ 3= ; ;9, 5 %% %>9+;9. Tématická struktura rozhovoru 5&-- && -' : ; &(65? ' - % %&? % & &% % % B,4.%.. % - 7

73 % -, ( &(?'& -.B ( C +% &% -? % % " E! F &?- - F D B'&? GBG -,. %-? 5 E? H& A ' E E (,- I4. J$- - %-?- 5&,,. <

74 ?LGL*' C & J & D& ' &M E%D$& & (H 7 F% E% K

75 3 TRENDY & ( &: 3.1 Zvýšení technologické úrovn *.,4'&& *.,4 65&'O9!& - G L 5PF? * &, E'&,G QFG ( Q'%., *&& %' % 3. Nároky na kvalifikaci pracovní síly R'&.,4& ',:R & - -&-&? && * &? &&& -% 3.3 Zmny ve struktue výroby 65';>>9 : N

76 3.4 Spolupráce výrobc E '& % G ( % 65& & &-&' %&& % 65 5&65 % ' G (& &G A %&- F && &% $ & 3.5 Firemní fúze & & %$&O & -%-<+KR,G ( Q. % -?'- 3.6 Rst výroby % & & & R %: S:&*3( % 65T S: &&'D' &$ 5'U. &65 G ( ( O

77 6 ( &''&' & : ; % % " &4' & 7 &D&' &&.V %&'V65?LD4 *& : $&%%'' 6'%4% & * %& % V &'T&$ >

78 4 RIZIKA AUTOMOBILOVÉHO SEKTORU 5 (&- : ; &':-- : &&& *& ( 4.1 Vliv konkurenního prostedí.& & - - %*&&65 ( %( S& - - ',%A S G (-& &'' % ($& & -' - %$&W - '& -4& 4 - & 4. Dominance automobilového sektoru v rámci ekonomiky 5% ( -6 A#(& - %- & *- %& ;9

79 4.3 Pesun výrob z R -&' : ; :X65 - & &#Y* %' 65& ' % && F-'- -' & LV: && 4& D& &' 5V & & " 5 : & & & %% -% 7 :5 - : - && ', R(' '- & ' Y% & L-'& + & +& + L& -& ;;

80 5 HODNOCENÍ AKTIVIT STÁTU 5.1 Uplatování systému investiních pobídek 5 %%,%% & &'&=% &D&'&% - #$& - : Z : V - : =% ' &-&& - & & & %&%L.& % %. $? & - &% S&' '.' & ;

81 R&4 R & &: L-% E& 4 % I%& % -&% R =% %& % 4, ' %$& : (65&- -V'&- =&!&' 5. Hodnocení úad práce R%-&,4I?% ', & & '- % F',-&- & - '& U &%&&&, %&S& * &%- & %6%'&% ;"

82 .* & A %.& ;7

83 6 KVALIFIKACE A VZDLÁVÁNÍ 6.1 Hodnocení úrovn pracovní síly v R,65&: &%A' -'& $& A% %% * % % &?5S $& S.,4 &&% '. $ - $&& -,4 & U-& - &&%4 Y- & - & -%?-& $. & -& *'%. & - A+[' & *$ -4&$.& &?& & &% && -&&% S '& - - A;9\-% ;<

84 *&' & ''& Y & & U- - %& %?V&- 6. Hodnocení vysokého školství U &-%' & % ' & F' S& &&!:J%%& -% A ' F-& $ % & %' ' 6' && % ' &"? ;K

85 6.3 Hodnocení stedního a uovského školství '&, #!$S, D,4& % ' & &% ' & &.,*. & -%'V5,. 4& % %4 ' % & 3S3& & $ ( & U: % R% E% & &%% L&&%%.&&: ;N

86 ,4 C'! %'% '( "$S'' & % & -,4 ',4 D-- & - ' # $ ( % &-. U&%.& Y%-& -U '-? - & G % &- && &&. && && -& % 6.4 Hodnocení rekvalifikací a možností celoživotního vzdlávání X& % -?&,4'' &%- %&' % S- % ' &F&& ',4 %, ;O

87 %,&&: &- ( I &'V. %. R && - %- & I*:! ',%&'V, E %& % 6.5 Doporuení ke vzdlávacímu systému F% : ' ;9-& $&-RG'' RG-& %&' - &-, ' & & ' ' R %% ' ' G.'' Y & - -.,U. -', ;>

88 U &-- - &%:A ^ - L &%4 - $& $ & '% V&&-& 9

89 !

90 !"# $%$& '( * % $#$& '+( * #, $$-!., $$(1( + % " #

91 - ( (!. (( "1!! ("1(!!( "!!( $#3. (!!(#4 "5( -!$6!! ".+(!$ ".(*$ 7 (! ( %4 *!!($9 ("!!(.(!!+:"( "!! (!!!( (! ( $ ( (!(( + "!!(.( 1(. ( $. +!. ( + +". 1(.!+: $ 6. *!+:! "!!(.!( $&! (! (( * + (( " ;..(*$ <!( ( +!! ((!$ "

92 - (! ( = 7> 6? $ 7! #% #$3 5( %4 - #%4 3$ A ( % $# B!(C! # $., 3$ D #,4 3$% 6 $3 #4 D #3 $% E #3 $% A %F% # $ %,F# $ F3 3,$ %$4 %F3 F3 ## $ 6 # $ -E<9=GHI&E7"& I# "

93 %& 7! $% #$3 -,, J( % $3. %3,$# D 3 A % % $3 %, # %$ %4 $4 # #4 %$4 G+ K, $ <LF(( 3 %$% <LF 3 #$4 M %# #$ 9( 3 #$ 6 % $3 -E<9=GHI&E7"& I# " 3

94 '( 7! 4 $, 5( %$# -,% $ A ( % $3 B( %,$# % A % % #$ %3 %3,$% $4 * 7! 4 $, 5( %$# -,% $ A ( % $3. %4$3 D %#,4$ 6 %$3 A '3 3 ##$ #$ %F3 3 #$ F3 ## %$, 6 # %$ A - 3 #$ 4$3 4 3$ A + #3 %#$# 6 % $3 -( A ( 4 $ * #3 %#$# < 4 $ 6 % $3 -E<9=GHI&E7"& I# "

95 A ( "!. ( N,?. (($ -(( ( ($!".1((( ("!(+!" +.(($!!(+" (. ( (( $ +!+!. (. $+ ((! + $- ( $6' " ( " ".! $ & ". 1( (( (!! 1(! ( (. ( C. ( (( *$ 9 ( (. ( (! (($ %& < =!"#$%&$ &'( *+,&-.+*, #* *+*(*,1?! 3$4!(( #4$# 6+ "(( %,$, 6+ " (( %$3 9 $, -E<9=GHI&E7"& I# < =!" &..!." $ +&.,!" $ %'(, &,#**&$3&* #* *+*(*,1? 7. $( (*!!( ". $*$% *(!+ " 1O$*$ G(( (!(. $ 7(( ( ((! $* (*+$ #$ -E<9=GHI&E7"& I# ",

96 '(!" # $%&$ &'( *+,&-.+*, #* *+*#*,1?! %$,!(( $, 6+ "(( #$ 6+ " (( %$# 9 %$3 -E<9=GHI&E7"& I# * +(( $ &.. $.,* $ %!43#5"'(, &,#** &$3&* #* *+*(*,1? $ 7. $( (*!!( ". $*%4$3 *(!+ " 1O$*#$# G(( (!(. $ 7(( ( ((! $* (*+$ 4$ 6 $3 -E<9=GHI&E7"& I#

97 $ + G F 4?*!$.( ( "!!( *.! ( ("! ((.! H$ - & PE ( (3F% (( * ($ A!".!" ( (! ( ($-!+"..!!.!PE"!.!(":!"! $ A!+". ( PE!!.*$ -! + ".! + + (.! ( ("! 1( ( (( ( 4? (*"! ( (( ( (*$ 5.! ( (! (( + ( " (! 1 (( (1($G+! (,?*$ - B >!! " + + $<.(+ ( (!". *! +!*"..($ - "!!! "! "! (!+ ( N (*!!.($ - A +!+ C 1 (. (( PE ". + (!!!( ( (((."!$ - B.+!((.!+! " + " 1 ($9(+( + *!".+!>+!. (( $!". (( +! + ( ( + (( "(..!. ( ( + (( $ - N *.! (( "!!. + "!".! (( (( *$ (+!!(*34?'.$ " 4

98 - Q "!!!+ ((( "! " ( ((.."! + $ 7!+". (( (!!" ".!(!+ (.("!!(. ".! ( +!*$ - <!". (.!+ ((...! +.,?*.!4?*$A + +!+! '!!! (((. #=%*$ 9 = (( (!!! (! (.."(.!!. $ -!". 1 "!..!(! (( "! $ A+ ( ". " "! + (( $6((!"!. ".(!($ - A (! +!.$"!!.! >!+ ".".!!$ - (!!(+*! +!!( $ A!! + (. " ( ( ".! (!+.$. ("! + "..( ( +! (+!$ -! (!+". ++"++!!!(".. N N! + $!". + (!!!.(( $6((!+ ( "(.!(C.($ - 6 1".! +! $-!."!.!! $!! ( (!+.!(!$ - 6 ".C((. +* +( ( F!.!+.!"! ( $- (..!" 1 (".$A!.!+ ( F! " %

99 ( ((.! +.!+$ J ("! *! + +$E. (+!!$ - A +!!. ( ($!".( ( " " 1( ( $ D ( *(! + "! ($ 6(" ( " " $A! + " +!"! $ 9. ((! ".! ((!! ".( ( + *$ ".!(( ( "! " ++!(( 1 1$9.! ". +(( ((( (!(..$ 6 1 +!.*".((!>>!+. (..$G+."!!+".!+! ( (..!!((!+(! (.. ( $ - 9 " ( ".(.,?* (. (+ 3?* ( (( ( $ 5 ".. ( +!(( $ - 7 ".!(+1 ( ((.(" (!" 1( (!(( ( (((!.$ & ("!! (!( + 1! ( $ A +(..$ - 7 ".! ( +. 1( " ( + (!"+. (!+$ " %%

100 !"# A (! $ A!+!(. $ A!! (!!+:"!! "(!!$!!+:".!!!(!((.$6 (( ( (! ($- +( (!$. ( "!!( *! >1($ G".! (!( ( (.(""*$!$9!!+ + "! $ G(! ".!((!(. $ P (+1( + $ " %#

101 ,$&-#"+(",&.$1 B! (( > *!!+: ( ( ( 1($.!%3( "! % (* 3 (*". (!*$R(+ (!(;= 5 $ $%& (,. - $ 6.!"*+,&- &'(+&5.%&, +& 34* 5## *+(.$%&.1 ( +( (! (( K1%".! +( (! ( ( $A + + (( O$->1!!".'! ( S+F(TS F T'. (. ( $ <( ("...! " ("N+ "!++(.++$ K1% "((,9$&-#" :;<=>A+(UV%4 R -! 47 3 B 6 < 6+ B L A! R P < + 6 <( ! 6 L R L - < 6 % # 3 -E<9=GHI&E7"& I# " %

102 E. (+! (( (!!K1#$ 6!! ( S F T" S F TS+ F T"S F T$( >((!$A!!(+ S+F(T$A+ ( (!.! + " ("! " ($& + (! (!( ( > (".(" *$ K1# "((,9$&-#" :;<=>A+("V%4 % # R 5 B -! < B L A 5 3 6! ! R P L < 4 4 R L <( 7 4 < " %

103 G( ( 1(. " ' ".!!.$! C" (.!+ (. ( ".! $ G.! ( + (! ($ 9 (!!1 " ( ".! ( (! + ( C"!(*"$1 $ ( 1 1 "!!(. 33? ( ". +!( ( ( ( 1 *$ 6.! (!!( $ M!! ( ( " ( +*$ Q %! ( >(! "!!R '6 "P 'L "- ' 6 "< 'R + 'L $ Q #!!!<( '<"-! '6 "6 '- R 'B $ Q!!! $-!! ' "A '6 L '5 $ Q C(. 6+'B '< 1 $!. $ < % & %" " " % 4 %3 %% % 3 % # %=R W6 #=P WL =- W6 =< WR 3=+ WL =! W6!,=6 4=-! W6 %=R WB %%=L W5 %#= W %=A W6 %=6+WB %3= W< " %# % " "3 %" ( >(! 5(".! ( ++".! >(! ".! "!$! ($ " %3

104 <( (!!.(!.! ((.!!+: ( $A!"! " ("!".!" PE" H! $ K1!". ( +! ".!!$ G +(4#?' 4?*!. ( H! (*"!!+! + (!".! F (.!!($7"!.. S T"! %? ($ A.!( (!(. "!!("..$ Graf. 3 :;<=>A+("V%4 (",9$&-#" M + + M AA+! 7 APE 53 7 AH ? %? -E<9=GHI&E7"& I# 6!.! ((.! ( ( (!+"! +! (= + (4%?' 4#?*! ((. +!,? * H? *$ 9! K1 " (PE!".!"( =6 SX " " %

105 ! PE ((.YT" ##? ((.3#?*.!! ((.!#%?*$ K1,$&-#"$"#$&(($A" :;<=>A+("V%4 M + + M AA+! 3 APE AH ? %? -E<9=GHI&E7"& I# A ( ( (!( $9!K13"!!! ".!! ((.$ " %,

106 K13,$&-#"$"#$&(($A" ".$&1 :;<=>A+("V%4 M + + M! (! ! 5 56 B E<9=GHI&E7"& I#? %?. (!. "!.!!+:!!( ( (( (! $ AK1! >1$<(("..! +.! ( ( "

107 ("! > ( (( ( ( ( 1($ 6! ( ".! 1 #%?*$ K1?#,9$&-#""&" :;<=>. "V% M M+ > * 75 G(( (( (1 3 (( ( ( ( (1( 6 4 -E<9=GHI&E7"& I#? %? & ". (" ( + "!.!$ K1,$ 6!!+!.!( (.! 1 ( +#? +*.! ( ( (!%? $ 5(!! (! = #? F #3?*.! 1 ( +.! (($ " %4

108 K1,?#,9$&-#""&" :;<=>. "V% M M+! 3 4 5(! 3 -! 5 76 B 6 4 -E<9=GHI&E7"& I#? %? ( (. *$( (.. ( " #

109 :;<=>. "V% &"$-1 M M+ E B 3? %? -E<9=GHI&E7"& I# K14?#,9$&-#""&" B :;<=>. "V%.$&"$-1 M M+ E B 75? %? -E<9=GHI&E7"& I# " #%

110 (. ( (!!!+.!!( (" ( ( (! ( 1!K1%*$(! ( +.! ( ( + 3?S+T4?S++TS+T*$!.!(( (( ( ( ( 1"! + ".! Z S+ +T? 3? ( ( *$ A ( ( (! (!("... $ K1%?&($&",9$&-#""& " :;<=>. "V% M M+ > * 7 3 G(( (( ( (( ( ( ( (1( 3 -E<9=GHI&E7"& I#? %? G (. (! ".!( +.! ((. +" *$ " ##

111 K1%% ($#,9$&-#"""& "> :;<=>. "V% $& 5D C&*& 6D C&*$ 5D -E<9=GHI&E7"& I# $$ 3D " #

112 R!(!!+:!((!($G!.. $6 1(! 1 = S<(!".(( ( ( HM +( ( + $ (H!!!! " H$ A!!P $. *. *!YT E. K1 %#"!.! ". (. 3?* +( ( ( +( ( PE.!$ K1%# &"",9$&-#"> :;<=>A+("V%4 C&* 9 5D C&*9 D $ 9 6D $9 3D -E<9=GHI&E7"& I# (! ( +!" $ E!K1%"!.!!".( ' S!TS+!T*!(!(! -!#? ( *$ " #

113 K1% &"",9$&-#">.$&1 :;<=>A+("V%4 M! +! +! M!! 5 5(! ! B E<9=GHI&E7"& I#? %? " #3

114 (!(1( K1%* (!!+(!+*$ -!.( 3?. "33?3?. $+!! %4?* Z S!T$ A. (! (..= (".!!+!$ K1% &"",9$&-#">.$&"$-1 :;<=>A+("V%4 M! +! +! M! E D( B 4 6 5? %? -E<9=GHI&E7"& I# " #

115 ,$&-#"+(.#1 A+(! ".!( "! (! ( N!!!! "".! " (!$- (!" (. $ ( (!!. ( $!!! 7! P( 5( - A+( D! #, #% #,! # # #, - +! #, #3 A! % % % B % % % 6V%, -E<9=GHI&E7"& I# E!!-!!.+!5( "!++( (?*!!+:!((!! (%?* +( $ - (! & 7! P( 5( - A+( M % % 3% 3% B % % % 6V%, -E<9=GHI&E7"& I# A +(!+"! ;". 5(!!. N!.+!". "!$ " #,

116 -! -! -& 6 & D # - + A B # 6 % -E<9=GHI&E7"& I# #4 %!!! ("!!( ( ( (! $ 9 #?* ("!!(. (!"! (.! '?* ("!$ -! $ <!!...=(.!!.,?*!%?.$6 +!!%?.!##?.$<((".!+!!!!+>( (+(#% +!U.!#%?*$6!+!!! (?++!U.!3?*$ +! #,?!.!*$ "

117 - ( 9! ( "!!+:!( =!!$ -!+! C! &*$ 6 " S7 A+ " + YT" =? D( E %F4 #3 %3 %3 %'# # # ## #%F3 % %4 #3 3%F% % %, % %%F%3 %% ## 6 # % B % % -E<9=GHI&E7"& I# &.! % $ + ( (! (= 3,?.(* F 3? * ; 3 $&N 3% F%3*!( #,?*!. %4?*$ 9!!( "! ( $6 "!(" + PE "! ' 3? (!#?!$L *$ ( $ (? D( E # 3 % # # # #, 3 % #3 3 B % % % -E<9=GHI&E7"& I# " #4

118 6!! L7<& $$" G&GE& $$ "!5[&-$P!!+!R&EM B<6G[6H6G&5"$$$ &A[& 7&E<HE[& RE6<" $$ +.!!$ &N +( (*! = 7&E<& " [" 1(>" >1 R" A & ($. (!!+ $G"!!"!(! "! &$ 5 ".!! ((($A+(.3?!L $G?* (!! + L *"#?!+! +!?!( $ <( ".Z! "$9 (#?*! " $ G! $ 6!!!+!(!+=! #? ( - ( +!"++... $.?*!..#?* " + $-!!+!+.( (+ *!+ $5+.!"!!"!!(. (!$ "

119 -! ( % -! % # ; # # # A+( 3 # % # # B % 3 % % 5 % 6V%4 -E<9=GHI&E7"& I# A! C "! " +( $ P ++!!" (!( $ " ++ 1 ". " (! $ " %

120 ! 6 %3! (!( (!*" > (>!* ( (!*$ A+( (!%3$ - C!!!(. ($! "!.!+ (U%$ ".!#3? ; *"#$ ".! 3? ;*$ ".!,3?$++(. *$!! $ 4 $ &! 6>! $ #$# 3 %$ % #$ 3 $, <( $ #$# -E<9=GHI&E7"& I# -( C!!!".!!! ( $ 6>! $ 5 ".! (! >$!.!!+=( (#,?.!%?.$.!..! ( ( (= S! F T" S ' T" S F T"S ' T"S+ F+ T$A + $!$P+!!"! $ > (!($(! ( $-+! ( (! ( "! 1(". +$ " #

121 -.! C! ( $ ("!+ ( ( (! $ -! (! F %, -! # ; #, % % A+( ## 3F #3 #4 # #3,F4 ## #, % % %( % % ## B % % -E<9=GHI&E7"& I# % % "

122 -!( -! (!!+: $ 6!!"..(! C!!( (*$ 6!+:!(!!( (( ( (!$G( 1( ". + HM $ 6 1( ".. *!$ <!(! ( $"..!"!!! 1(. +( ( PE$ 6( 1(! (!(! +$ E (!( (! ( 1(! & M + M.*! (& M.! M. ## 3 6 A+( + M %4 % % A+( %# 6V%3 -E<9=GHI&E7"& I# +! (. (. (..! " ' ". +$!". "..!.!!%#? +( ($ 5 (".1((!!(: (* +"+ +(". $ G". (." " A + $ (! (!! " " (!$-!!!+"! ".(!""!! $ 6!!+!! C($ "

123 -!!( -E<9=GHI&E7"& I# A! (! ($-! ( >($ -!(!( R' PE " (& M! -!(& M.! M.*! " *! 6 B % -! # ; % 4 3 % 3 % %% % -! # ; 4 5 A+( 4 +! #4 # #4 M! % %3 %# % % B % % % % 6V3,4 -E<9=GHI&E7"& I#! (! ( $ 9. "!+!+. $A(..!' ( (((*!( "+!++. * (! ( " 3

124 ((! +.. $. 1( 1( >(' BB*$ P ++!+!" ((!+$ (!..( (! (& M! +! B( # D( 3 # #3, E ( % %. ## % D 4 #, +! M! B % % % 3% # % # % % ## % % #4 % -E<9=GHI&E7"& I# "

125 ,""&-A- +!(! ( (($ -! - PN! (" ((Y!NY 6+!N!( Y R*! ((Y 5A (*Y 9 " Y ( ( -E<9=GHI&E7"& I# 9 (!.! ( *$! Z!. ( *! (. (#4?*"! ZF *!! (?*! Z3' ($ -! ".!! 3? "!4?(("!!#?((#? U #4?!N!!%?*$ R!+. * =! $!!! + " (!! ((!"!+$E!(!!! " (!! (( $-!!. + " +!= ++.!!! 3?!(( + ((! ("!! +! (( $ 6 " ( $ M % 4 %, ",

126 (" (! " "!. ( $ <!!! + " (! (( $ B ( ( (! $ U!%?((!.!$ E!!! (. (($ ++!!!,?* $! + "!! (( ".! "".!(( "!!+! (( $ -!.!!( ( (. >* -!N Y PN! (" $($Y 6+!N!( Y R*! ((Y 5A (*Y 9 " " $Y % 3 #% %3 B( <(,4,# 3 # 3 %3 % % -E<9=GHI&E7"& I# D!!$ > Z +(. *!? ( #%? ( $! Z!. *!?++! Z( *!?4?$[!+: (!$-!!".+(!$! (. (!*!! ++!((.(++!. ($ & ".! $ A! +( " +:( $ 5 ".!!!!!($-!N!!$M +!+:!((!!!+ ($!(( (! +!(!.($ %3, # %3

127 6 ( (!! $ D!!!!%3?"?!!! Z%. *##? ++! Z$* 6!1 (!+ *$6!(!!!!( ( (!!( ( $ A +( ( (!! (! ( (( ($6!!+!(!+! $ -! B! D ($ N % % # ; 4 # 4 %% %F $ 4 A++ F ( $ 6!++,( $$ %, B % % % % -E<9=GHI&E7"& I# 9#??!!( (! $ A+!!..." (!! (. ($-! (( ( $ 9 ( ".! +:.. + >! $ < "!(!.!.. $ +!$A(.! $M (!.! >$ 6>!!!" N!!.$ 6!!($ 1!=%$7. $. $#$-! "$!( ". $$!+ " 1O$*$$G(( (!(. $7(( ( ((! *$(*+$ " 4

128 6>(. * -!.Y >( ( & ( ' 3'4 %'%3 B 4 3 % % -E<9=GHI&E7"& I# B!.! ( 1!(( + $ ( ( (!C $".". ( "! + $ G ".!"!!!.. "

129 . 5!. % 1 " ( + $ 6!!!.".("!!C"! ( $!!( " ' 1 C"."(!!+ ". *$ G =%$."#$ +." $ +."$.$-.$ P! ++"!. " ( ( ". ( ++*$ Q N!(( & $<($ $<($ %$(" %$#$ #$!%$ $ $!(%$$ $%$$ 3$C $((%$,$,,$ 4$#$$4 %$"!..#$$4 %%$ %#$.#$#%$ %$(#$%$ %$.#$3$4 %3$'''''' %$'''''''''' (" C ((%$4$4 #$$4 C(#$%$4.#$%$ #$$4 #$%$ (#$%$.#$%$ #$,$%$ -E<9=GHI&E7"& I# -!.!+ " ".!!("!"1".! " (! ( " ".C ("!$ A+!+! 1". $ 1(!+ ++ ( *!!. " (".".1"!.1(((!((!!+ $!+ ( +.!!(! ( ( C( + $ G! =%$!.!+..!+*"#$!!. " %

130 *" $.!+. (.!+*$ A (!! (" +. ( A & E $ [ $ B (" ( 1".." -.1". 6( ". C 1". 6! 6 ( " A. 1". A!( C("!+ ("!"(, %% %% % %# 4 % % %3, %% % 3 3 # # #% # ## #3 # # ## % # % % % % % % % % % % % % \ 1. 1(!(( -E<9=GHI&E7"& I# 4 %3 33 3% % % ( +! 4? + ( ( ( +. ( *$ 6!(,? (* S! (T (.!!!!.. *" S(T(.! (.!. *$-!(!!!+(C(("( (!!!+$ " #

131 A (!+*!! S 1"!. 1( (("!!!+ =$" "!+ $T3%? "%3? +. "? ( ( *$! S\ T!33?!4? +"..! *$ A (! ".!! + C(. $ \( ". "!$.( "!.! "!(.! $ A+!.!+ #%?( *.? *$6!,F%3? ( + +.C( $ A+! + C( " $ 6 +.C($ 6 ( (!!!( " (.! + $G!( ". ($ (! ; (*! "F%?! %% ( ; ( *$ (A!!( $ ".!""! $ A(. S(T + >? (*! ( ( + (( %4? (*$ G ( ; * ( (!!?* " (! + $- "! "! (!#3?$ 9 "!( N!!( > "! + "!!( + (( $ " $ A+ E ( + + (!!( " + + (! $!!( +!(!!( $ 9 4? ".!!( ($ = "

132 ? 3 A %% (!" + % E B % -E<9=GHI&E7"& I# & (! "!! (""!$9!. " "!!(. +.!!("!( ($ 6+!!( V F3 F% %%( B 4, % -E<9=GHI&E7"& I# #% % ".+!!(! "!..! " $ E! N ( (= S 1".!T"S..1.T"S6(T$A+((("!!(.! "..!+".! (+ $[((!+!.+ "!. "( $ ( > $ M + 1 $- ++" 1!" U " 1!((( $ G" 1! " ( C(!.! (". ( ".! "

133 . $[.! ( C( ". +" 1".!$1!(.!!...".1($M ( +.*!( +!$ 1!(! '( (1!(($B!'" +.(!..!. $ + C. ". ".. ( $ (!.1".!"+. +". $ A! 1!( (( ( 1"..,%?.!. "! *$ A+.,?* (!U34? ++ + $ 6 + ("! ( #4? (*"(( U!?.!! $ +. (! " C $L (+ ( "!+(!AL"+ + + (.!+++ $A!! + -!?( +!##? (*"!! 3%?*$ 6 ( +! 5(,?*$!!( CA<L %4?35(!%#?- *$ " 3

134 ! + + >"!!( +!. (( " + (! ($!+($ + ( ( D K' 9 +!Y E <L (( 9 # M $,3 A<L A + B 4 % # % % 6V#4 -E<9=GHI&E7"& I# ( (+ ((.! +!. ( ( + ". >$ "

135 (!( $!+C!($!!( ( ( D A<L A + B!!(! % 4,, % F " (( (( &! 4 # % 6V#4 -E<9=GHI&E7"& I# -!". " (.!! " + (( ".! +. ".!! $ ",

136 1 A! ". ("! ++ + $ 7 +! $6!!"!!+.+ AL A<L*$!!+:" ( + (+ "!( ".!!++( $ 1 <? %% H % < %3 (, % G((,& 6 % # B % -E<9=GHI&E7"& I# 6!+!!!!( ( $ 6("! ((! $ <' "!!!! $ -! +!! + (( +.$ A +! + (( "!" * $ 1( (( ( ( ( $ "!!(. ( ++.#"#"! 1! (( 3? ( 1! (( %,? #4? (!( #"#*$G(( + 1!"!.++ +? (* ( 3? (*U N " ".. (!.(3?(%#F?(*$G(( 1!+".!(( "".!!,F,%?* "".! $P! (!+"+1! ((!(*

137 1 N 1 N # % # G(( \ 9 B B % %4 5 3# % 54 #3 #, % 7 %% % -E<9=GHI&E7"& I# -!!". (( (!! 1( ((( ($ 9(".(+ "! "!!!+ " 1!$G'! (+ $6( (?*! + "++ + (=,?+ "#? + %#?+ $6!(+ #?* %,? ( #3? +( (*$6(( #%?+,? (( ( "?! %%?!(( *$6 %?+ $ A +! "(.! + ( ".!( ( ".!!! *! + $ 9! ". " ( (" +!$ % #% # <!!+:(! =%$!.+N*S7. ( * T" N# S ( *!!( $*" N S* (!+ T $*!++N*SG(( (!(. T ( ( (($*(*+$ " 4

138 <".+ <" \! \! (( (* " " ((9 9,&#.*(1 ""((9,&# \!!.(( B? 6 %, % -E<9=GHI&E7"& I# (" (.!+ "!" + ("."!! (!!++($9!. "(( (( ( ((" ".!. (".$ <1(+(! < G((9 6!(! 7!+ L( 6 H %4 % < \ %4 # 9 % # 6 % #% B % % -E<9=GHI&E7"& I# 9."((!((. " + $ A ( "(!+ " ++!$! 1 (( + "!. + " +! $ A+ "!""!."!( " (( $ 9 (! + "! + (( F,%? ( (( " 3

139 @?!((?((! *$-> +( 33?%?!.*$-!!+". #?* > (( $ 9 "!. "!!(!!( $ G(( (( $ A!+! ( C+ ( (.( ($!". ++!. ((! + (( ( " ".!!(..! ($ <!.".!.!+ (!. (( (!$ 7! ".!++..(( $ (!( "!!(.. ( (" ( $ 6! + A 7 "! + (( ( $,, G(( +!!!$ G"!"(."(! $ 3, %$ (+ ((!+( +!$ \! ++..(( $ (!!+. (( ($ " 3%, $,4 -E<9=GHI&E7"& I# -(!!( $ S. (( ( T!!. " ( %?*$ 6!! + " (! (( #?*$M(! %3?$ A + +! $M

140 + * ( 1 $G" (( "!! "! 1"!! ".!++.(( $G"!! ".! ("!("! (( $ ". ( (( ( +!. "! " ((!" +"!$! ". " "! "..!!!!(!+.$9+!!". ((!+ ($ < + (! + ( $ G"! +?* %4?*$ G((!((,?(*" " (.! (( + + $ -".((!".! $ G((.! + ".! (( ("! (!+ 3? (".!!+ (( $- (!! ( ((!%?(" ;. "!,?$G (!+#?*$ 5'(!!. (.!!" ". "! (!. "!. $!!(."..". + + ( $ 9 +."+." +.".*$E! ($. ".! "! ( (( $P++!" +.$ P!.+ ( " ( (. $ " 3#

141 Q N!(C+ & -!( 1". M("! (.1 -".C( E" O( ( M1(!((!+" ( $* [ <( <( %$ $3, %$4 $34# %$ %$# %$ %$3 %$3 %$ %$4, $3#4 $33% $3, $,, $ $4 $,% %$3 %$33 ] %$, %$,3 ] #$# $% $,3 $, $,#, $43.* $,,, 1". %$44 #$%# $4%." #$ #$#% #$% #$#4 $4% -(( #$ $,3 #$3# -E<9=GHI&E7"& I# + C(.! + $ A.!.. S.T"!. C( (. ("! (" 1". ". 1 ("! (*$ 6(! (! (.$ A!! 1(!(( " ( C $ A (! ( ( (! (" 1"..("! (*$ A +( ( (! "!!(. ( *$G!!+ C( $<!+!(. +(($< ( N!!++( *".!' $!(+ " 3

142 +$ <( (". (!.!+.!"( $.!"! ( (" (!1".N!. 1*$.. "! = ( " 1(!(( " C( "((". $ Q N!(C+. & -!( [ ( ( %$%3 %$#, $3, 1".! \ %$ $3# %$ $3 %$ $34 ("! 1". 6( "C -". %$33 $, %$, $, %$# %$, $,# %$,% %$,, $,3, $, %$,4 $,, $,,." #"% $4.1 -E<9=GHI&E7"& I# "!! "! +..C($<' ".! "!! $ 6(" (!.!.!+."C( "( $ A +!.!+.! *$ 6!. "!$ "!((!! "! +.$.!!.!+!("1$. "("!($!(.!+.$ " 3

143 6 ( (!! ( *"! ".! (!!( $G!. =%$ +...!+*U#$!. *U $!.!+ (..!+*$ B! ( ($ + & < ( -! (. 1 E ( (( $ Q (( ( C( 6 X( 4 4 E 6,,%,%,%, [.!+ % # ## #% #% # #% #% 3 %# %%, ' ' [.!+ % 4 #% ' ' ' %# ## ' ' ' %# ## ' ' ' 3 #,. % 33 % %, % ' ' # % %, %, # % ' ' -E<9=GHI&E7"& I# - ( " 33

144 ..$-(,? ( ( (!!!%? (.."! 33? %?* ( ( $ E!( ( ((*$!(.!!(".. 1". $ E Z! " +. C( $!(. %? " (. %?*+..1(.C( $ A!!(! ("! ( ($ A +( ( (!!( " ( +!+.! ($ 7+ (! ( + 1( (!$#3$,*.C( 1( (! $% $%*$ A+ ( "!.."!. (! $% $,*. ( ( ( $ 6!+ (!! S! (T ( ( ( $%$#3*F!... " ( +. $ +! $ 5 ".!.!+ C( (. " (!$ M!. " ". 1! $-.! ".!!+ ("!(*'+!! (!.$A. ". $ 71(( *%(*$A+(!+ ( ( $ " 3

145 1.!!+:"!.( ( 1!"!!("("! " $ ". "#?! 4?!!+($E ( ((! (.*" + + ( ". (.*$A.!. ",3?*U!((#? " + $ + #? #?$!+($ B*Y G B( A+( K <L(( <L! M M 9 B #3 # %4 %# % % 4 3 % 3 % #% # %3 %# # % (" ((* -E<9=GHI&E7"& I# " 3,

146 6(!!! $-! +" $6. + "!!(.!++( #*. (.? (+ 3?+ $ + + L? + K %4 <LF # <LF! <LF(( <LF 3 4 M&* %4 < %, -E<9=GHI&E7"& I# (>" + ".! $! + (! +!+ $+ >( +!.+. (" $ & >(#4? (. 4$ " ( + + >!%4?$6"!#? ( "+!?!+*$ <!!!! C! " + +:* (". "!(! $ A C. + ( + *" '.. N! + $ P! ". (!! + ( + (( $ + L = G(( + ((, G(( M= & &( %% 7 % 5 % ( %, (!3 < %. % J.!% - -E<9=GHI&E7"& I# "

147 ." "! >"!!(. $ 6! (".".(!(! G? ( K # #*,,&# $9? +!. (( M!. A& 6! 6 -E<9=GHI&E7"& I#!(+1 $!!(".!>!.(( +! ( + (>%? #,? (("! (.(( ((+ (( +! +(($- "..! +! ((.!!4?((!%%? *$ 6 1(! ( * ( "!!(1$-!+!! +( $ +!!! + ( >$ C *+! + " "!!(.!!!.$E "!. "! + $ + (! N! 1. (!+ (. (! +(!( *$ 3 %% " 34

148 !!. ( $ 9!(!. Z (!+!! *$ - +! 1( ( + $ 9 ".! ((!! (( ( $ G (.! ( ($ 6( 1(!!+.1( ($ D( E + B( ( K #3 3 %4 4 <L(( <L! < B # % % 4 3 #% % %3 % #% % BBV$#4*BBV$%* -E<9=GHI&E7"& I# 9 "(1!!.((!.!! 1! $ A!+ 1(.!!(! 1( ( 1( ("! *$ "

149 <.$ "..("!$6 C!+ (! "!!. (!( $ 6S<+ T G+ *".. %$&N!+ <L(( #$&N!+. & $+ <L($. & $< B -E<9=GHI&E7"& I#? (. % % -".4? (. ( (+ "!. ( + * $A!+ ".!+ ((=4? (!.(( ((!#?. $<!3?((!!.(( ##? <L"#3??!*$ A 1 "!!( "!+!" $R+ (!(!( (!!!( *$ A ".!((! ( (*$ " %

150 <( ". (( +. + (( ($9!. (. $ <"!!(!( + <L(( M<. & <L(( M<& < B <!( 6(( \ G(( G((!!!! %% 4# % 4 %,, %, 3, % -E<9=GHI&E7"& I# 6+ (( +.(".! ((! + ".! (( +$7>!!> + $ 6 +!.((!$ " #

151 !!( ( < % # ; 6((! \! G(( " G(( " # %% 3 3 # 57 B % % % % -E<9=GHI&E7"& I# "!. ( *.! +! $ 6 ".! ((! " ( (! $ G + (". C$ " <+ &N! <L($ &N! M<& 6($<L M<& < % # ; % %3 #3 % 3 %, 3 B % % % % -E<9=GHI&E7"& I# 6 (( + "!!(.! (. "+"!+ ( $ 9 ".!( ("!+"!(!!! ((!!(!!.! (( $ G(( (!. "

152 $& "!.!! (( + (" + > +!. (( $ A". (! 1" (( ($ M 1 " " (! $ +. "!.!+!"!"!!(. (!""!!(.! (!!+! (. (*$ A +!* $ -! + >" (( " * " + " ( =S9'"!! " (!++. T$ G" " +.!##?(*"." %,?*$ "

153 6! D (!!(!.+ (!(( >"+ *!" $($ 6.!!(+ A 9'"!!(!++.$ A!.".!! + ":!!$ >!+. +$ 7! + (( $ +!!!$ E+ ( + -E<9=GHI&E7"& I# E 6$?? ##, #, D( % -!!". (! +$M!!. ( ( ( + $ ".+!!!?3?$".! +!" + "! + (( ++$".>!+.+". ( " (" " >$ 9 $ -! ( ( $A!!. "(.( (! O (! 1!.!(N $ 3% #% 3 # # %,, # " 3

154 6 1 ( ( A = M ( &! ( O$!!! #4 ($ ( &! 1! " #,.! N $ -E<9=GHI&E7"& I# + + # #3 M # B % % 9!".. (! + ". (!! O,3? (*!!!.!(N,?*$ E" ". (.!N "!.C!.!".!!(($ A! + "!.!!!( ( $.!!!(!( " $A(.33?*3,?*".!!( + * ( $ 9,? ".!!( ($ G" ( " #3? %4?.. + "? U #? #?.! $A + " (!!.(".!*$P!+ ".! + $ M " +.! ("!! (!!("!.+ (! $ A (!. ( $ P!+! ++! ( " + > + "!! 1 1" +!!!($E.!(".!+ $ A +! ( ( (!$%(! A +. +.N! "

155 + 1(! ( $ E!! = >"<L"<L $ 1( +("!+ ($ ",

156 1(+ G E 1( +( 1( +( K #4 #, % <L M< & # #4 <<L 4 <M< B % % % % -E<9=GHI&E7"& I# A! +$- (!".?! "! (. &" $ A 1((!. $ 1 A 1 A A AL K %# <LM<& 53 #3 #, 9<L M<, B % -E<9=GHI&E7"& I# % % A + 1! + >"! +!((.!*"!( <L+!.(( $A 1!! "!! <L (( $ 1( 1 ". " $-!+!".(!( 1 + ("! ( ((.. + "!!(.!$

157

158 # 1 ÚVOD... 3 METODIKA REKVALIFIKACE POLITIKA ZAMSTNANOSTI AUTOMOBILOVÝ PRMYSL SLEDOVANÁ MÉDIA... TIŠTNÁ MÉDIA... TELEVIZE A ROZHLAS ZÁKLADNÍ ZJIŠTNÍ REKVALIFIKACE V MÉDIÍCH REKVALIFIKACE Z RZNÝCH HLEDISEK HODNOCENÍ REKVALIFIKACE POLITIKA ZAMSTNANOSTI AUTOMOBILOVÝ PRMYSL GRAFICKÁ ÁST... $% &'(*+,-,(*.'... $" *#1#,+#3& ! "

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

š ž é é Č é ě é ě ž Í ž é š ň é ž š ú ě ž ú é ě é Ó ž ě ě ý ý é š é ú ě š ě ú ň Ť ý ý ý ýš ý ý ě ý ýš š ě é ě ň ý ý ě ý š ě ý ě ý ě ě é ě ý ý ě é ě ď ě ý ý ě Ť ě ě ý ý ě ý ě ý ě Í ě ý ž ž é ě ý ě Í ý ě

Více

Křenovice horní nádraží - Brno - Blansko - - Skalice nad Svitavou - Březová nad Svitavou (I. část)

Křenovice horní nádraží - Brno - Blansko - - Skalice nad Svitavou - Březová nad Svitavou (I. část) S2+R2 Integrovaný dopravní systém ihomoravského kraje Informace a podněty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz Platí od 14.12.2014 do 12.12.2015 40 Brno 75 Brno zastávka 167 Vyškov 234 Boskovice město 258 Obora

Více

Tlačné pružiny. Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data.

Tlačné pružiny. Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data. Tlačné pružiny Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data. Každá pružina má své vlastní katalogové číslo. Při objednávce udávejte prosím

Více

č č ň Ž ť ň Ž č Í č Ž Í č Í ň č ň Ž č č Ď ň Í Š č ň č Ž ň ň ň ň ň č Ž č ť Ů č ň ň č Í č ň Ó č č ň č Í č č ň Ď ň č č ň ň Í č č č Ž Ž č Ž Ž ň Ž ň ň Ó č ň ň Ž č č č ň ď Ž ň Íč ť č Ů Ž č č č Í ň Í ň č č ň

Více

Ň ý Ů ť Č É ŤŤ š é í Ž í í ů Č ří ů Ž í Ž ří ř é Ž í í ýš é é Ž í í ř í ž í ů ř Š í é Ž í í ů Ž í Ž ů ř Š í é Ž í ř Ž í ů í é ú íč é Ž í í í é Ž í í ří š í Ž í Ž í ý í ý Ž í Ů Ž í í é í Š í ší Ž í ů é

Více

Áľ Á Á ÁŘ Ý Ř ŕ Ž ř Č Č Č ř ů ú Č Č Ř Ě ř ř ř Ž ř ř ř ř ř ř Ž ř ř ř ř Ž ř š Ž Ž ř ř ř ř ř ř ř ř ř š š ř ů ř ů š ř ř ř ř ůž Ž š ř ř ř Ž ř ř ů š ř Ž ů ř Ž ř ř ř ř ř ř Ž ř ř ř š ř ř ž ř ř Ž ř ń ř š ř ř ř

Více

S2 R2. Přepravu zajišťuje: České dráhy, a. s. Číslo spoje: Číslo linky: Zastávka

S2 R2. Přepravu zajišťuje: České dráhy, a. s. Číslo spoje: Číslo linky: Zastávka Integrovaný dopravní systém ihomoravského kraje Informace a podněty: 4317 4317, www.idsjmk.cz 610 ostěrádky-rešov 40 Brno 7 Brno 210 Ochoz u Brna 17 Vyškov zastávka 12 Kuřim 167 Vyškov 221 Okružní 221

Více

Á Á Í ŘÍ Í Ž Í Ť č é Ť é ť Ž Ť é č Í Í Š Ť Ť é č Í é Ž Ť č Í č Ť é é é é Č č é é č č Ť Ť Ť é é Ť Ť Í Ž é Ď Ď Í Ť č é Í Ž Í é Ť Í Ť é Ť é é Ť Ť Ž é Ť Š Ť é ň č Ť ď é č é ň č Ť ď č é Ť Š č é č é ň Ý ň Ť

Více

É ý ě š ý ó š ý ů ý ž ů ý ý ě ó š Š ó ó ů ě š ě ý ž ó ó ž ý ý ů ě š Š ý ó ě š ů ě ě ý ý š ě ý š ě š ě ý ž ě ů ě ý ů ě ý ů š ě ž š ě ů ů ě ě ů ě ý ů ě ě ů ň É ý š ů ý š ú š š Ů Ý Ů ě ž ž š š ž š ý ý ý ž

Více

Ý Ž Š Š Š Ť ů ú ý ž ý ž ý Š ý ú Ž ů ý ů Ž Ž š Ú š ř ý Ž ř ů Ú ů ý ý ž ý ú ů ů Ó ý ř Ó ýš Í ú Ý Ž Š Š Š Š ú ů ý ž ý Ž ý ý ú Ž ů ý ú Ž Ž š ú š ř ý Ž ř ů Í Ú ů š ý ž ó ý ž ý ý ý ř ý ó Ř Ý ř ů ú ý ž ý ž Š

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

! "#" $ % % &$ ' ( # )

! # $ % % &$ ' ( # ) "#"$%% &$'(# ) "# $ %& ' "*+ ", -.-/% ", ) 0"/-/% 1 1"234/ 5" 5 "#) 0 6",7## 5 8"3/ /. 0 "%#) #9 10 ",. :% ; /% # /;.)9).% # #) =? /#) ;/ " @A : "#" ) A% 3?>#B#: @C3 55516

Více

Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK)

Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK) Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK) Prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. CERGE UK a Národohospodářský ústav AV ČR GAČR seminář

Více

Ů Í ř ř š í Í ó í É É Ů úň í ř é č ý í á í é á š š í á ž ě ý Č á í á č é áž ý á š ř í á š ě á ů ý ý á í í é Č é ř ř í Č ý é é é č í ř ř í á í ř ý ř á Č ě á í é ú ř ž ž é áž é í č í č é í ý í í í č í ě

Více

Vibrační. 112 Přehled VEGASWING 114 VEGASWING 51. 116 VEGASWING série 60. 124 Přehled VEGAVIB. 126 VEGAVIB série 60. 134 Přehled VEGAWAVE

Vibrační. 112 Přehled VEGASWING 114 VEGASWING 51. 116 VEGASWING série 60. 124 Přehled VEGAVIB. 126 VEGAVIB série 60. 134 Přehled VEGAWAVE Vibrační 112 Přehled VEGASWING 114 VEGASWING 51 116 VEGASWING série 60 124 Přehled VEGAVIB 126 VEGAVIB série 60 134 Přehled VEGAWAVE 136 VEGAWAVE série 60 111 Přehled VEGASWING Oblast použití Limitní spínače

Více

š ř Č ř ř ý ř ň Č ú Č Č Í š ř Š ř ř ú ů š ů Ž š š ř ů ý ů ů ř Ž ůž ý ý ř ů ý ý ř ý ř ý ý ř ů ů ý ý ď ř ý ý ř ý ř ř ý šš ř Ž ý ů ř š ř š ř ý Ž Ž Í ý Í ř ý š ř š ř ř ř ýš ý ř ř ř š Č ř ú ř ň ř ť ů ř ý ř

Více

Č Ú Í Á Ú Í Ú Ú Í Á Ě Č Ě Á Á Í Á Í Í Á Í Ý Í Í Á Í ž Í š š ž ť ž ž Í š š š ž š š Ý Č Í Á ú ý ó Č Č ž Í ř ř ž ž ř ř Č ř ý ž ř ž ř ž ý Í ú ů ý ř ř ú ř š š š š ř ž ž ř ý ý ř ý Č ý ž ý š Í ý ý ř Ú š š ž ť

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 Účet 028 001 8028 10130 828000 Digitální fotoaparát 0000 001 00010001 1 10685.00 10685.00 8028 100240 828000 Skříň 0000 001 00010008 1 3700.00 3700.00 8028 10225

Více

ž ě č é č ě é č č ý ě č ě ý š ě ý č ě č ě ž č ý č ž ě ň ý č č ý č č é ě ý ž ě ž č ý é ž ě š é é š ž ě ě ě é š úč ň é č ě ě š ý č é š č š Ž é é ý é ž ě ý č é ě č ý ě é ý č š ě č ě ž ě č ýš č š ě š š ž ě

Více

ÚŘ Á Í Š Í ĚŘ Á Í ĚŘ ě ň ě ý ů ý š ý ů ý š ý ů ý š Č ě ě ý ě ý ý ě ů ý ě ě ýš ť š Ó ě š ý ě ě ě š ů ý ý ý ě ý ě š ý ě ě ě ů ě ý ě ý ý Č ě ě ě ě ě ě ů ý ě ě ů ď ů ě ů ý Č ě Ú š Ú š ě ý ý ě ů ě ě š ě ů š

Více

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900 Manipulace Série 000 SpA 4050 LURANO (BG) - Italia Via Cascina Barbellina, 0 Tel. 035/49777 Fax 035/49740 035/4974 http://www.pneumaxspa.com CAP. SOC...700.000 I.V. R.E.A. BERGAMO N. 0798 R.E.A. MILANO

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D L Á V Á N Í #%&# ,7885-.1512. 53 /3-5/ ;<1=, )">>9C<;D. E>?!A+""+"!A$(FB" "! A$(>%+$!@+>"?

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D L Á V Á N Í #%&# ,7885-.1512. 53 /3-5/ ;<1=, )>>9C<;D. E>?!A++!A$(FB ! A$(>%+$!@+>? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D L Á V Á N Í!"#"#$!%&' ()#*+ $!&%"!& #%&#,-./0 123/2 1-.45-.6.2,7885-.1512. 53 /3-5/ 9&:# ;?"(@* "%&>"( >?$$!A$"!'+ B!>>#-1 -++"!C )">>9C?!A+""+"!A$(FB"

Více

Č ó š ě š ě Í šť Č šť Č Č Č ř ě ž š ě ř Č Č ř š ě ř š ě ř š š ě ř Ň š ň š ě š ě š ě š ě š ě ě š ě š ě ě šť šť š ě ě ř ě šť š ě š ě Č š ě Č š ě š ě ě š ě š ě ě šť šť š ě Ě ř ě šť š ě š ě Č š ě Č š ě š ě

Více

! "! # % &#' " (( ##!% # ) *##" # # # -# # %# #.0! %" (!#!!#!##. %" # ( 2.6# /8*... /8*9*,7..

! ! # % &#'  (( ##!% # ) *## # # # -# # %# #.0! % (!#!!#!##. % # ( 2.6# /8*... /8*9*,7.. ! "! # $#!# ##" % &#' " (( ##!% # ) *##" ##+,-#./# # # # -# # %# #.0! %" #1#!2.'3" &*&4#$5+ ##! (!#!!#!##. %" # ( 2.6# 7%*6+,. /8*... /8*9*,7.. !"# EXECUTIVE UMMARY 1 ÚVOD... 1 1.1 VTUPNÍ ZADÁNÍ... 1 1.2

Více

KLASIFIKACE RASTROVÝCH DAT METODAMI STROJOVÉHO UČENÍ

KLASIFIKACE RASTROVÝCH DAT METODAMI STROJOVÉHO UČENÍ MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY KLASIFIKACE RASTROVÝCH DAT METODAMI STROJOVÉHO UČENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Andrea KÝNOVÁ Brno, 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem,

Více

áž í í řá é áž Í á í á á ř í Č é í ř ě á á Ž Č Š ř ý á Í ě ší á á á é á í á í á í áš í ě é í á Ž ý í ů č á ř ě á í ří Š ý á é ůží í ě Ů Í š č á á ý á í ř í ú Š Č á é á í íž ý ř Č é Ž é í Ž ůž á ě á ř ě

Více

Profil m sta Dubí. Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 0 (celkem 60)

Profil m sta Dubí. Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 0 (celkem 60) Profil m sta Dubí Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 0 (celkem 60) ... 2... 2... 3... 6... 6... 9!"""##$%... 11 &%'... 19 (#)'... 23 *+#... 28,-... 35./)'"#... 36 01! $$... 39 23"4"...

Více

+/?& '1# ' '$ - ' # '1# ' '$ -%&

+/?& '1# ' '$ - ' # '1# ' '$ -%& !"#$% &'(# )*)*++$ ,'!.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/ +0&','' '&# '&1# +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2

Více

Í Ů Ř É ř á é ý á á á é ý š ář ý ý Í É Ý Á Ě Á Á Ě Ý Š ÁŘ Ý Ý Ú ř ú á š ář ý ý é á á Í á š á Ž á ý š á š á ů š ř ů á á Š ž š řá á š á š á é š é ý ř ů ů á á é š é á á á á š ář é á á ář é á ř Ú š á á á š

Více

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 Rámcové téma 1. Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu 2. Píprava podnikatelského

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Í Í ů ř ý ý ď ž ě Č č č č š ě š ě ě ě ě ž ě ě ř ě ě ú ě ě ě č řš ě ř ě ě ž ý ě ž č š ě ř ě ě řč ě š ů ů š ě ý ě ž ř č š ě ě ř š ř ý ě ě š ř ž ě ě ě ě ů ě ú ů ě ě Á ý ě ý ň Úč ž ů ý ě ů š ě č ř š ě ů Ž

Více

ROZVRH KONZULTAČNÍCH HODIN 1.C 8.00-9.30 9.45-11.15 11.30-13.00 13.05-14.35 1.11. Ú M CH AJ NJ 8.11. AJ NJ AP ON ČJ 22.11.

ROZVRH KONZULTAČNÍCH HODIN 1.C 8.00-9.30 9.45-11.15 11.30-13.00 13.05-14.35 1.11. Ú M CH AJ NJ 8.11. AJ NJ AP ON ČJ 22.11. 1.C 1.11. Ú M CH AJ NJ 8.11. AJ NJ AP ON ČJ 22.11. AP CH AJ NJ Ú 29.11. E aula ČJ Ú AJ NJ 1.D 1.11. CH Ú AJ NJ E 8.11. ČJ AJ NJ HZ ON 22.11. AJ NJ Ú M HZ 29.11. AJ NJ Ú ČJ E aula 1.E 1.11. ZB AJ NJ Ú CH

Více

!"# * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *& " & & )0+% 0 1 + % )" 2 3 3 4) 3 5

!# * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *&  & & )0+% 0 1 + % ) 2 3 3 4) 3 5 2 3 !"# $ %&%'()* * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *& " & & )0+% 0 1 * ) 0%&*&* &) + % )" 2 3 3 4) 3 5 4"6&) 4%"&&)& 4"70 +" 4 5 !" #!$ %&'()(*(+),)- 6 89:!7: 8;?@AB:,!7>=B2CDE,;FG... 16!;

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

ó ý ě ŘÍ ú š ě ů ě ě ý ýš ň Í ě ý Č ť ť ý ř š ě ř š ě ýš ě š ě š ě ě ýš ě š ě šť ě ž š ě ý ý ý š š ě š ě š ř ě š ě ě ř š ě ě š ě š ě ý ě š ě ý ě ř Ž ú ů ř ž ú š ě Ž š ě ě š ě Č ť ú ú ř Ž š ě ýš ř š ě ý

Více

Á Á ň ň ť Í Ť ň Í ř ň ř ř ň Í Ť Ě ň Č Ť Á Í Á Ť Í Á Ď ř ř ň Í ť ť ň ň Ě Í ů Í Í ř Ě ř Ě Ť ň Ť Ý ň ň Ť ň ň ň ň Ě ť Í Á Ť Ť ň Ť ř ú ň Í Ť Í Ť ň Á ň Ž ď Ě ň Ě Í Ů ň Ť ň ň Í Ě Ť ň ř Í Ť Í ň ň Č Ť ť ň ň ř ň

Více

ď é Í Á é ě Ř Ú Š ě š š Ř ý š ý š ě ý ý ý é ě š ý ů ů ú ě é é ů ě ý ě Š Ř š Č Č š ú ě é Ř ň š é ť Ř š éě é Í é ú ů Áž ď ě ž ť ď ý ý š ú é ďď ď ú ý š ú ž é Ř š ě Č š é ž Č ú š š š ď Ý ŘÍ š ť Č Č ó š ú ž

Více

š ý ó ř ó ýš ž ó ř ž ý ý ů ž ž ř ě ěř ěř ý š ě ý ý ý ří ě ě ě Ž ě ř ě ě ř ě ě Í Í š ř Ž ý ř ř ř Ž ř Ž ř Ž ý ř Í Á ý ó Ó Í ě ý ů š ř ť Ť Ó ř ě ě ě Ž ě ř ě ě ř ě ě Í š ř ý ř ř ř Ž ř Ž ř ý ý ě ý ů š Í š ó

Více

š ě ě ý ř ř ě ě ě ý ů ě ě š ř ů é ě š ř ů ý ů é Í ě ě š ř ů ř ř ú ý ů ý ů ě ě š ř ů ž ě š Í ú ř ž é ú é š ě ě é ě ř Í ř ú š ě š ě ř ř é ř ř é é ř ř š Ř Ě Ř Á Í Ř Í ř ě ř ú ř ř ě ě é ú ě ý ú ů ě ě š ř ů

Více

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1.

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1. 4 4 = 8 8 8 = 5 + 19 1 = 4 = 11 : 1 k > 0 k 4k x 1 x x k + (1 x) 4k = k x + 4 4x = x = x 1 x = 1 = : 1. v h h s 75 v 50 h s v v 50 s h 75 180 v h 90 v 50 h 180 90 50 = 40 s 65 v 80 60 80 80 65 v 50 s 50

Více

ó Šú ž ó ó ó É Ž É Š Ž Š ú ů ó š Š Š Ž ó Š Ž ú ů Š Ž ň š ů É Ž š Ž ó Ž ů ň š š ů š Ú ů Š Ž ž ó Ž ů ú É Ú š É Ť ú ů Š Ž Š š Ť É Š Š Ž Ž Š Š ť ť ť Ž É Š Š Š Ž š Š Ž Ž Ů Š š Ž Ý Ý Š Ž Š Ž Ť Ž É Ý Š Š Ž š

Více

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka s t u d i e Hasičská zbrojnice stavební úpravy a přístavba, přeložka telekomunikačního kabelu, přeložka kabelu NN,přeložka veřejného osvětlení, vnitřní splaškové kanalizace, vnitřní kanalizace pro odvod

Více

č í í žá é ý í í č é ý á íč ř íž é ě ýš á áš ů š í ů ří š á č á ě Š ří é í š ž í ř í é č í č ž í í á á í ě Ž é č á á á ý ě í í á íč č ř ří í š í á ě í ž í čí á ž í á ě í ý č ý ě ý ě í ř í ě ř š ě í í ě

Více

KYVNÉ POHONY. Náhradní díly. Objednací kódy, technická data. Základní rozmìry. Pracovní podmínky. Kyvný pohon s ozubeným høídelem Série 6410

KYVNÉ POHONY. Náhradní díly. Objednací kódy, technická data. Základní rozmìry. Pracovní podmínky. Kyvný pohon s ozubeným høídelem Série 6410 Manipulace Série 00 KYVNÉ POHONY Otoèný stùl s dvoupístovým pohonem Série 00 Strana Náhradní díly Objednací kódy, technická data Základní rozmìry Pracovní podmínky...3. Kyvný pohon s ozubeným høídelem

Více

á á á áš á á á á š ř ů á ř š ř ů á áš á áš Ú á á áš á ů á ň ý ž á ř Ž á ř ř ž á ň á á ů Ř á á úř á á Á Ů Č ř ů Ž ž á á á á á ý ú á ů ů š ů á š ř ů á á Í á á á á á ž š ář ř ů ž š ř ů ř ž š Ž ýš á á ý ář

Více

é ě č é ě š á á ž á á é čá š á š č éě á ě á š č é ě ě é á Ť š Ť ěž ě é Í ž Í č š Č á Í á é é ě š ě é ěš á ž Í ě Ť č é ě á ě č Í ž ě č Ť á á é ž ě č á é Ť é š é ě č Ť ě Ř š č š š á ě é Í ž Ť éč č Í ě ě

Více

ú ť á á á á á á á Š É Č á ú é á é š š é á á ž é š é á ů é é ž á é á ž é é á ž é á á ú ý é é ž ž ž é Ťé š ň é é š é ž á á á á é Š á á á ó ž ů é á é á ž á é á á ú ú á ž ž á á á é á Ž á áš á ž é á š á á á

Více

Ě Ý Í Č í ří í Ř ř ř ří é í í í Ž ř é ř é č ů í é é ž č é č é ž í ů é č í é é ž í í Ž Ž é ú í ř é é Íí ř ů é ž č ů ú í ů ů ú é í í č í í é ř é ů ů í é ř é í ů ž í Í é Í Ř ř ů ř ů ž í é í č í č í í ří í

Více

ř á ž é á á ý á Í Ě Í Č ú ý é á á ů ů á Č Č Č á ř ý ž é ý é ó ť é ř é řá é ú á é é á é é ř š ý á ž ý ž á ř é ý é š ž ř á ř é é á á á ř ú š á ž ý ď é ý ý é ř á é ů é é ú ž á š š ž á ý é ý ž ú ž ý ř ý é

Více

JEDNODUŠE A PROSTĚ Tento katalog představuje v přehledném členění všechny potřebné technické údaje týkající se našich 8000 pružin.

JEDNODUŠE A PROSTĚ Tento katalog představuje v přehledném členění všechny potřebné technické údaje týkající se našich 8000 pružin. S oprávněnou hrdostí si Vám dovolujeme představit naši rozsáhlou nabídku pružin a per. Náš sortiment totiž zahrnuje přes 8000 standardních provedení pružin, které jsme schopni dodávat z našich skladů v

Více

Vývoj počtu obcí na území ČR

Vývoj počtu obcí na území ČR Vývoj státn tní ekonomiky 2006 - dopady na obce a kraje Ing. Luděk k Tesař ekonom externí poradce ministra financí Osobní motto: Kdo pokládá něco za nemožné ani se nepokusí aby to učinil u možným. Vývoj

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

ž ú Á Í úč ů ú Í ů ů ú Í č č ů ú ů Í č ó Í ž Ž Íč č ó ž Ž č úč ů ů Í ž Í úč ů Í ž Ž Š Č Á Ř ŘÍ ž Ú ž Í š ž Í č ňň Ú Í Ě Ž č Ž č č ó ÓČ ú č Í čšě ž ňč Ťž Í ů ž ž č č š Ž ž č Í č Í Č Ý Ť ó ú ó ň Ž ň Č ů

Více

ť á ý š í č ě í č ář í š ý ý ý ž ří á á ě ý á ě ř í ě í í í ů ě ší é ý í čí ě á í ž š á ž ň ě é ů ž ě ří á ě í ý ě í ě ě š ř í ý ý ř ů ň í áží ý í ý ů í ří ě č é ě ří ě ž é á ý ó ý á í á í ě á ů ří š í

Více

Í ů ý é ž ý é á ý Í ž ř Ž ý é á ý ř ý Č ř ř ž é á řá řá é úř ý ů ý ý á ú ř ř ž é á á á ý ř ů Í ď ž ř á ý ř ů á ř ř Ž é á ú á Ť á ý Č žá á ý š á é ř ý é ř ř Ž é á ř é á ú š ů é š ů é ř ýš á řá é š ů é Í

Více

Milí závodníci, Občas sledujte náš i váš web WWW.XTERRA.CZ, který už brzy změní svou tvář a všechny aktuální informace najdete právě tam.

Milí závodníci, Občas sledujte náš i váš web WWW.XTERRA.CZ, který už brzy změní svou tvář a všechny aktuální informace najdete právě tam. Milí závodníci, Chceme, aby jste na své výkony ze závodů XTERRA nikdy nezapomněli, proto vydáváme tuto ročenku, která vám kdykoliv připomene výsledky ze sezóny 2009. Celkem sedm závodů Českého poháru Xterra

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Návod na použití Posilovací vž ATHLET/ Návod na použitie Posilovacia veža ATHLET

Návod na použití Posilovací vž ATHLET/ Návod na použitie Posilovacia veža ATHLET Návod na použití Posilovací vž ATHLET/ Návod na použitie Posilovacia veža ATHLET!"# "$%&'()*+",&("-!"#!""( ".&&/+ "0 "() 421 32 626704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk 1 !" #" # " $ % "!# & #"

Více

š ě í í í í č ý Č ý ř í č íčí Í ě š í ě í čí úč í í ě č Č í ř é í č ú Č Č Č ř ě í ří š í ř ě č ř ý Ú í í ž Ř ř ě é ě í ý č ú íí é ří é í ž ř ý é ě ří é ý ř ě é ří č é Ě Í č ý ě í ů é ě í íí ž Ůž ý ě ří

Více

Í ó ů š ú ý š ň Ž ý ů š ý Í ž ů ý ý ů Č Č š ý ž ž ý ý ý ž š š ž ý š ů ů ů ž ýú š š ů Í š ž š Ž ý ž ž š ý ý ů Ž š ú Í š š Ž ů ů ý ů Ž ů šš ý šš ý ý šš š ý Ž š Ž ýš ó š ý š ž ýý Ž Ž ú š ž ů š ž š ý š ň š

Více

Ě ÁÁ Ú é é ý ů ý ů é ý ů é é ú Ž ý ů é ů é é Ě ÁÁ Ú é Ý ž ý ž ý ý ů ž ů ň é Ž ý Ž ů ý é é é é ý ž Í Ě ÁÁ Ú é é ň é Ž ý ž Ž Í ý é ý Í ů ý ý ý é ý é ý é ň Ž Ž Ě ÁÁ Ú é é ý Ý é é ý Ž Í Í é ž Í Ž Ě ÁÁ Ú é

Více

ďé í š ř é í ř í ěí í é í ř Ú Ú ě í ě í Č í ě í í š ě í í Č ř í ří š é í ř ů í í ř é í ě ř ř ří ř í é ř í í ů í é í é ř é ž í ěů í ú ž í é íí í é é é é í ě í í é ž í í ř í ě í í é Č é ří í í í ů í Č é

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. D.1.4.a SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA. D.1.4.a SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.a SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1. Rozsah projektu 2. Hlavní rozvody a napájení 3. Základní technické údaje 4. Silnoproudá elektroinstalace 5. Záver TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.a SILNOPROUDÁ

Více

ř š ř š š ř š ž ř š š ý ý š ž ř ýš š Í Í ž ž ý š ýž ž ř š š ř š š ň ž ř ž ů š š š ž š ů ž ý ž ž ť š ř š š ž ř ř š ř š š ř ž Á Ť Á ž ž ř ž ý š ý ž ý š Žů ý ž ůž ůž ý š ř ď š š ž š š Ž Á Í Ž ž ý ž ň ž š

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

ě ř š Š š ů í ť í í Ž ě ří š ř ě ř Š ě ó ě ž ě Š ý š ř ě š ě ě š ší Š ó ě ř ě š ě ě ě š ů š Ý ě ř ě Š ě ě ě š š ě í ř Ě ř š ó ě í í š ě ř ě š ě ě ě í í š ř ě š ě ě ě í š ř ř ě Š ě ě š ě ř Š ě ó ě Ť ě š

Více

Í é š é ř é Šč č Í š š é ř ý é ý ý ů č é ď č š é ř ř Ž é ů č ď č š é ř č é Í č č š é ř é č é ď ď é ř é é č é é Š é č č Í č š č é ř ý č é ů š ř ý ý ú ř é ř é é é ř č Í š ř ď č ř é é ř é é é ď ů é ů Č ď

Více

ž ž é á Ú ý é ý Ú č č á ý ě Ú š á č ť ý á á č Č á ý Č š Í Í á á é ě ý ó á Š á á é é á Ú á Í á Í áš á Č á úč ů ž ž á Úč ů ž á úč ů á ě á á ž á ě ě ž š á Š á á Š á š č č Č é šť á ť é é é ě é š á č č Ó ý

Více

ě á ž š ž ž š úž úž ě ě Ž ř ř á á ž é ž ř á ě ž č Ž í íš ú š í ěř ě ě š á ž ť á ě ě ž č í íš Ž č Ž é éž č Ž č ž ř ú ě š ř Ž í é ě úž í ž á á ě ž Ž ň ó Í č á ř á š á ž ř š Ž ř š á í ďá ř í Ó š ě č Ž ě í

Více

ň ť č č Ú Ž Š č ó Š č ý Ž Ž č č č ý ř ó č č ó ý ý Ú ě Ž č Š ý Š č š Ú Ž Ď Ú Ž š Ž ýž ň č č č Í Š š Í č š Ú Š č š š š Í Ú Í č ť Ú Ž č č Ú č ý Ú č ý Ž Ž č Í Ó ý Š š č Ú ž č ý ý Ú Ž ýž ň ý Ú č ř č č š Ó ý

Více

ý č řč Š ř ř Č Č č ř Č úč ý ř š č ř ý ř řĺ Š ř ý Ž ž š ř ř Ž Ž š ř ř Č Č ř Ž č ř č Úč ĺ ĺ ř ý č š ž ř č č ĺ č ý ĺ č ĺ ĺ Ú Úč Č ř č ĺ ř č ý ý ý ĺ Š ĺ ý Š ý ĺ ř ý ů ří ř ý ř ř ří ř Ž ř ř š ř Úč ú ř č ř ý

Více

č Ž ě ŘÍ Á Ž ť ř č ě ě ž ů ž ú ř ř ř š ž č ě ě Ž ř ř č ž ř š š š š ě ř ž úč ů Ž ř š Ž úč ů ě ř č Ž Č ě Ž Č Ž Ž Í ž úč š ŘÍ Č ŽÍ Á ě ěž ě ě Č Ž ú ě ů ó Ž ř ě ó š č ř ř ř ů ů ř č ž ď ř č ě ř č ř ů ž š ů

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

ž á ž á á Ž á á ž é á é Ť á é á é žá š é é Ť ÍŽ á é á á ň ť á á Í Ť á á á á ť ž á é á ň Ť ť Ď á é é ť é Í ž á á á é é á á é áž Í ť ď á š é á Í Ž Č ď ř ť Í á ď é ď ť ž é á Í š á é ď á é é é á á ž á á á

Více

III. C Účelové výdaje státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace

III. C Účelové výdaje státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2013 s výhledem na léta 2014 a 2015 (tabulková části III. A, III. B, III. C a III. D) III. III. A Celkové

Více

Ý é š á ě í í čá í ří í á ň ě ě á ř ář í ý ý á ů Č ě ý í šíč é ů é é á í ě ý í ě é ý ě é áž ý řá í č ě é ř á š ří é š í í ě é ě ž ý ří ě ůž á ř ž č íší í á í ř š é í ž á ý é í á š ě ž í č é á í í í áš

Více

Řada 83 - Průmyslové časové relé 8-12 - 16 A

Řada 83 - Průmyslové časové relé 8-12 - 16 A Řada 83 - Průmyslové časové relé 8-12 - 16 A Řada 83 multinapěťové a multifunkční časové relé pro průmyslové použití 83.01 83.02 83.52 multifunkčni: 8 časových funkcí 83.91 se 4 blikacími funkcemi : (12...240)

Více

ý Úř ý š Úř é á ý š ý š á á úř ý úř ý Š úř úř ř Š ý á ú á á řá á š ř Ů á á Žá á é ó é ú ý š ó ď ů Č á ý š Č Č á ý š é é ú ý Š á áš šú ú á ú ř řá š ř Ů é ř é ř ř é é ý é Ž á ý á š ý ž ů ý áš ř é áš š Ž

Více

š Á š š ů š ý š Č Š Č ň ý ž ů ý ž ů Č ý ž ú Ň Š Í š ý ú ý š š š ý š š š š ý š š š Ů š š š š ý ů ů š ý ň š š š ž ů ň š ž ž ň ý ž š ý ý š ý š ý ú ů ž ý š ž š ú ú š ý ň ň š ý š š š Ú ú š ý ů š š š š š š š

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

í É Ř Í č í á í ž í ř í á č í í ř í í á í ž í ř í Č é í č í Č ý ř á Ž í í Č á á í čí úč á úč í Č á ě ř í í úř ě ř ě ř ě ř á áš Š ý ří í í Č á á í čí úč á í ř ě úč ý á á č í ř Í á Ž í Ó á á ž í ý á á ěží

Více

š š ř š ř š ží ř ý úř ř š ř š ř ř š ř Ž Ž ý ý ú ú š ř ř Ž š ý ř ř ý ř š ř ř ž ý ý ř ř ú ý ř Ó ř ý ř š ř ý ží ř ř š ž ř ý ý ř Ž Ž ř ří ý ý ž ř ý ř Ž ý Ž ř š ú ř ř ý ř ú ř Ž š ř Ž ý ž ř ú Ž ř ř ř ž ř š Ž

Více

TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 Co je to Sojka?

TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 Co je to Sojka? ČÍSLO 33 WWW.SOJKA.CZ SOJKA@SOJKA.CZ ROČNÍK 11 TÁBOROVÝ SPECIÁL 2009 C j t Sj? Pč t čl Sjy?» J čé zýj z lčý tt t l» Př č-é j řl lt ty N lč Č ý wů té tč SOJKA-l» Nš č 2008 fč řly tyt t: MŠMT ČR MZV ČR Č-ý

Více

É Á Í Í Á Á ÝŤ ÚŘÍ ř ý ř ř říú ř É Á Í ÍÍ Á Í ž ž ý ýš ý ř ý š ř ů é ř é é ÍÚ ž ř É é ř éř ř é é ř ý é ř ř é Ž é é ýš é ď é ú ř Č Ú ř ř ž ů ř š éž Ť ž ů ř ř š é ž ď ů Ž ď Ž ď ý Ž ů ý ž ů é ž ůí Ý ůž ř

Více

ť Ý ů ž ž Č ž š ě ů ě ť ž ě ě ě ž ě ě ž ž ž ě ě ě ž ž ě ě ž ě ě ž ě ě ň ž ž ž ň ě š ě ě ěš ž š ž š ě ň ž ě š ž ě ň ě ě ž Ň š ó ž ě ěš ě ě ě ž Č š Á Č ě ž ě ě ě š Ú ť ě Ý ť ť Ž ě ě ě š ě Č ž Č š ě ž ž

Více

ž ň ý Č ý ž ý ň ý ň ž ž ý ů ž ž ž ž ž ů ž ž ž š ž ý ú ů ý ý ň ý ů ž ý ž šť ý ž š š ů š ů š š ý ů ů ý ž ú ý ž š ž ý ú ů ň ú ň ý ý ý ý ž ž ž ý ž ý ž ž ž ž ý ů ž ž ý ů ý ž ý ů ý ý ž ž ž ž ž ů ž šš ž ž ž ň

Více

Š Š á ý í á íč é á í í á í ě ž ř á í í ě é í í č ř ů čí ří š í í š Š č é í á š á í ó í á ž í ů čí ý í ě é í ý ý ý ý ůč é ě é ý é ů číý ř á í í ů ě ý ě é ář ě ří é á č ý ě ý í é ě í ř é í é á í ě í ě ý

Více

É ú ž ž č ž ů ý ů ř ů ý ň ú ň č ůč Ž ř č ý ů Í ý č Ž ř č ř č ší ý ů ř š š ů ř Ž š ů č č ň Í ý ř š š č Ž š š ý č Ž č š ú Ž ř Š Ž Í ů ř č š č č ůč Ž ř Í č č ý Í ř ý č š Ž Š š Ž ř č Í ý úč ý ý ř š ý š ř Ž

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

Á ů Á Á ů Ř Ý ú ř ř ů Ě Á ú ř Ř Ž Ý Ř Ž Á ť ř ů Á Š ú ř ť É Í ř ú ú Á Ě Ý ř ó Ř ú ř ú Ý Í ú Ř ů ú Š ú ř ť ř ř Á ŘÍ ř Ů ú ř ú ú ř Ž ú ú ů ú ř ř ó ř ů ů ř ř ř ř ů ů ř ř ř ů ů Í Ý Ů ů ř ů ř Ř ř ř ú Ý ř ř

Více

ů ž Ř Š Í Ú ů š ů š ů Í Í ů ů ů ů ů Š ú ů ů š ů Š ů ů ů ž ů š ů ů Š Č ů ů š š Í Š Š š ů š ů š ú ž š ů ů ů ů š ů ů ů ú š š ž š š ž ů š ů Š ú Š ů Š š ů š š ú ů ů ů ů ú ů ů š š ú ú Š ů Š ů ů Š ů ů ů š Š ň

Více

É Á ř ř ř ř Ú ř ň ř ř ř Á Á Á Á Ú Ú ří ř ří ř ří ř ř ť ř ř ř ř ř ř ř Í Ú ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř Ř ř ť ř ř ř ř ř ť ň ř Ř ř ť ř Ý ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř Ý ř ř ť Í Á Á Á Á ř ř ř ř ř ř ř Í ř

Více

Š í í ďé í í é Í í ě ěř é í í š Š š ří ř é í í í í Ú ř Ž é í í í ěř í í ě ě ý ú í ě ř í ř í Ú í ý ě ý ú í íř ř í ř í í Ž í é ě í í í í í ř ě Ž í Ť ě úř í í úř í ý é ě í ř í í Ž ří š í é Ť ď í ří é ď í

Více

ž ŘÁ řá á á č ř š ř ů áš Ó ý Ž ů Í š řá ř č á á č ŽÍ Ó řá Š Ž Í Í á Č š á ř ář á ů á Ú Í á Ú Ó Í č ář Ž ý ý Ž ý úř úř ř á á ř Š Š Ě Ž á Ž á ó Í Í č ář č á á ý ý ý áž ý Ů á č š ř á ř č áž ý á č ý á š ř

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

é é í č é í ě í é é ř í í í ší č ý í í č ý š ě í říň ě é é í ě ů ý ž ů á í í ě č ž ří ř á í úč á č é ř í ž ě čá í á ž í ž ř é ý ý š ě č ř íň Č éř ř é í ýš ý í é ž í ů ý í ý ý ý ší é é í í ž á á í í é č

Více