Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny. Příloha 1. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny. Příloha 1. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny Příloha 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání upravený pro žáky s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle přílohy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením ZÁŘÍ 2007, úpravy k , úpravy k

2 OBSAH PŘÍLOHY O B S A H P Ř Í L O H Y 1 Příloha 1: ŠVP ZV LMP 1. Úvodní informace Klíčové kompetence Charakteristika přílohy ŠVP... 3 Průřezová témata Učební plán Učební osnovy 1. stupeň Učební osnovy 2. stupeň

3 Příloha ŠVP ZV LMP 1. Ú V O D N Í I N F O R M A C E Tato příloha je zpracována podle přílohy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a je určena pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Principy ŠVP ZV - LMP: je součástí ŠVP ZV a představuje jeho modifikaci pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením respektuje sníženou úroveň rozumových schopností žáků, jejich fyzické a pracovní možnosti a předpoklady vymezuje podmínky pro speciální vzdělávání žáků s LMP diferencuje úroveň klíčových kompetencí, jíž by měli žáci s LMP dosáhnout na konci základního vzdělávání, tak, aby byla respektována odlišná intelektová úroveň jednotlivých žáků rozpracovává vzdělávací obsah očekávané výstupy a učivo na úrovni, kterou by si měli žáci osvojit v průběhu základního vzdělávání s přihlédnutím k jejich individuálním dispozicím zařazuje jako součást základního vzdělávání průřezová témata podporuje přípravu na sociální a profesní uplatnění umožňuje uplatňování speciálně pedagogických metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání a míru podpůrných opatření, s jejichž pomocí mohou žáci dosahovat výsledků, které odpovídají jejich maximálním možnostem Vzdělávací proces se přizpůsobuje úrovni psychického a fyzického rozvoje žáků. Vzhledem k vysoké míře variability schopností a úrovni vědomostí a dovedností, jsou při vzdělávání uplatňovány přístupy odpovídající vývojovým a osobnostním specifikům žáků za přispění podpůrných opatření. Speciální vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je zajišťováno: formou individuální integrace ve třídě základní školy nebo ve třídě určené pro žáky s LMP tvořené různými ročníky formou skupinové integrace ve třídě základní školy při psychiatrické nemocnici při uplatnění individuálních speciálních potřeb jednotlivých žáků v souvislosti s LMP a individuálními psychiatrickými diagnózami ve třídě základní školy samostatně zřízené pro žáky s lehkým mentálním postižením při uplatnění individuálních speciálních potřeb jednotlivých žáků v souvislosti s LMP a individuálními psychiatrickými diagnózami 2. K L Í Č O V É K O M P E T E N C E V maximální možné míře se snažíme dovést žáky k získání klíčových kompetencí se zohledněním jejich individuálních dispozic, schopností a osobnostních předpokladů. Kompetence k učení Na konci základního vzdělávání žák: využívá vhodné naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek a jiné pomocné techniky pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami poznává vlastní pokroky a uvědomuje si problémy, které mu brání v učení používá základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě chápe obecně používané termíny, znaky a symboly uvědomuje si význam vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním - 1 -

4 Příloha ŠVP ZV LMP Kompetence k učení Na konci základního vzdělávání žák: využívá vhodné naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek a jiné pomocné techniky pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami poznává vlastní pokroky a uvědomuje si problémy, které mu brání v učení používá základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě chápe obecně používané termíny, znaky a symboly uvědomuje si význam vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním Kompetence k řešení problémů Na konci základního vzdělávání žák: vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení řeší samostatně běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonává životní překážky přijímá důsledky svých rozhodnutí nenechá se při řešení problému odradit nezdarem dokáže popsat problém a svěřit se s ním, při řešení složitějších problémů požádá o radu a řídí se jí dokáže přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby Kompetence komunikativní Na konci základního vzdělávání žák: vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje využívá tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumí běžně užívaným textům, záznamům a obrazovým materiálům zvládá jednoduchou formu písemné komunikace vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Kompetence sociální a personální Na konci základního vzdělávání žák: posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy posiluje sociální chování a sebeovládání, je vnímavý k potřebám starých, nemocných a postižených lidí uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby Kompetence občanské Na konci základního vzdělávání žák: zná základní práva a povinnosti občanů, respektuje společenské normy a pravidla soužití zvládá běžnou komunikaci s úřady chápe nebezpečí rasizmu a xenofobie chrání své zdraví, uvědomuje si význam zdravého životního stylu, podílí se na ochraně životního prostředí dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob a uplatnit osvojené dovednosti a postupy - 2 -

5 Příloha ŠVP ZV LMP Kompetence pracovní Na konci základního vzdělávání žák: zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy, rozšiřuje své komunikační schopnosti při kolektivní práci má vytvořen pozitivní vztah k manuálním činnostem dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí a společenských hodnot a uplatňuje je při pracovních činnostech pracuje podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu a orientuje se v jednoduché technické dokumentaci je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních má konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí využívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění 3. C H A R A K T E R I S T I K A Š V P P Ř Í L O H Y P R O Ž Á K Y S L M P Celý výchovný a vzdělávací proces v naší škole je přednostně zaměřen na osobnostní, sociální a morální rozvoj žáků a na zlepšeních sociálních a komunikačních dovedností, dále na nápravu individuálních problémů jednotlivých žáků Zaměření školy Hlavní priority naší školy spočívají v následujících bodech: individuální přístup ke každému žákovi, individuálně přizpůsobené vzdělávání, řešení a náprava individuálních problémů jednotlivých žáků vysoká diferenciace, respektování značně odlišných intelektových a sociálních dispozic žáků, velmi odlišných zájmů a zaměření, prožitých situací a získaných zkušeností žáků zaměření na osobnostní a sociální výchovu, která prolíná do všech oblastí vzdělávacího programu a všech časových a organizačních částí, na zlepšení komunikačních a sociálních dovedností žáků aktivizace žáků a vytvoření pozitivního přístupu ke škole a vzdělávání dovednosti pro praktický život se zaměřením na schopnost bezproblémového začlenění v současné společnosti Ředitelka školy stanovuje následující úpravy, nezbytné pro praktickou realizaci ŠVP ve škole při dětské psychiatrické nemocnici: 1) Snížení počtu hodin povinné týdenní časové dotace výuky pro jednotlivé ročníky, snížení počtu hodin minimální povinné časové dotace pro některé předměty z důvodu omezení výuky na dopolední hodiny kvůli dennímu režimu DPN. 2) Omezení při výuce některých částí vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů z důvodů bezpečnosti žáků a jejich zdravotního stavu a prostorových podmínek školy. 3) Distribuce očekávaných výstupů, školních výstupů a učiva do jednotlivých ročníků je orientační. Jsou možné přesuny vzhledem ke konkrétním potřebám vzdělávání jednotlivých žáků a k možnostem jejich zařazení ve výukové skupině tvořené z více ročníků. 4) Zkrácení některých vyučovacích hodin na 40 min. z důvodu denního režimu DPN Začlenění průřezových témat Vzhledem k zaměření školy se okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální prolínají celým vyučovacím procesem a podle příležitostí všemi vyučovacími předměty. V přehledu jsou tedy zaznamenány pouze příklady začlenění, kde se jedná o přímou návaznost na osnovy předmětu. Přehled je zpracován samostatně pro 1. a 2. stupeň. Většina průřezových témat je začleněna formou integrace ve vyučovacích předmětech, dle možností budou začleněna i do projektů. Vysvětlivky: INT - integrace v předmětu, P - projekt - 3 -

6 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - 1. STUPEŇ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - zařazení cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů dovednosti pro učení já jako zdroj informací o sobě druzí jako zdroj informací o mně moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty) co o sobě vím a co ne jak se promítá mé já v mém chování můj vztah ke mně samé/mu moje vztahy k druhým lidem moje učení zdravé a vyrovnané sebepojetí cvičení sebekontroly, sebeovládání regulace vlastního jednání i prožívání, vůle organizace vlastního času dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému organizace času dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění relaxace, efektivní komunikace atd.) hledání pomoci při potížích (OSV) HV, VV, M, ČJ; 1.-5.; INT Všechny předměty; 1.-5.roč.; INT ČS, ČJ; 1.-5.roč.; INT TV, 1.-5.roč.; INT ČS; 1.,3.roč.; INT ČS; 1.-5.roč.; INT Kreativita cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity VV, PV; 1.-5.roč.; INT Sociální rozvoj Poznávání lidí vzájemné poznávání se ve skupině/třídě rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech ČS; roč.; INT Mezilidské vztahy Komunikace Spolupráce a soutěživost péče o dobré vztahy chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc lidská práva vztahy a naše skupina/třída řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči,...) komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.) pravda, lež a předstírání v komunikaci rozvoj individuálních dovedností pro spolupráci (nesouhlas, odpor apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, pozitivní myšlení apod.) rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny) rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence ČS, 1.-5.roč.; INT ČJ, VV, HV, TV; 4.-5.roč.; INT ČJ, 1.-5.roč.; INT ČJ; 1.-5.roč.; INT ČJ, ČS; 1.-5.roč.; INT ČS; 1.-5.roč.; INT VV, PV, TV; 1.-5.roč.; INT ČS; roč.; projekty ČS,VV,TV,HV; 1.-5.roč.; INT, projekty TV, HV, M, ČJ; 1.-5.roč

7 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - 1. STUPEŇ Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd. pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu) ČS, M ČJ; 1.-5.roč.; INT Všechny předměty, 1.-5.roč.;INT VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole občan jako odpovědný člen společnosti( jeho práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy, angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku) lidská práva principy soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů) volební systémy a demokratické volby obec jako základní jednotka samosprávy státu společenské organizace a hnutí principy demokracie základní kategorie fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka) demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti (VDO) ČS; 1.-5.roč.; INT ČS; roč.; INT ČS; 5.roč.; INT ČS; 4.-5.roč.; INT VV, HV; 1.-5.roč.;INT ČS; 5.roč.; INT ČS; 5.roč.; INT VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH(VMEGS) rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa ČJ; 4.-5.roč.; INT místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah ČS; 5.roč.; INT Evropa a svět k Evropě a světu nás zajímá naši sousedé v Evropě život dětí v jiných zemích VV, HV, PV; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy 1.-5.roč.; INT Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané naše vlast a Evropa státní a evropské symboly co Evropu spojuje a co ji rozděluje mezinárodní organizace ČS; 5.roč.; INT ČS; 5.roč.; INT MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní rozdíly Lidské vztahy jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti poznávání vlastního kulturního zakotvení důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích uplatňování principu slušného chování význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický (MkV) HV, ČJ, VV, ČS; 1.-5.roč. INT ČS; 1.-5.roč.; INT ČS; 1.-5.roč.; INT ČS; 4.-5.roč.; INT - 5 -

8 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - 1. STUPEŇ Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity rozvoj osobnosti tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy rovnocennost všech etnických skupin a kultur odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem nekonfliktní život v multikulturní společnosti aktivní spolupodílení dle svých možností na přetváření společnosti otázka lidských práv ČS; 2.-5.roč.; INT všechny předměty, INT HV, VV, ČS, 5.roč.; INT VV, ČS, 3.roč.; INT ČJ, ČS; 5.roč.; INT HV, VV, ČS, 5.roč.; INT ČS, 5.roč.; INT ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Receptivní činnosti Kritické čtení a vnímání mediál. sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Fungování a vliv médií ve společnosti Produktivní činnosti Tvorba mediálního sdělení les, pole, vodní zdroje, moře, lidské sídlo město vesnice, kulturní krajina voda, ovzduší, půda ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů) energie, přírodní zdroje zemědělství a životní prostředí doprava a životní prostředí průmysl a životní prostředí odpady a hospodaření s odpady ochrana přírody a kulturních památek změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy) naše obec prostředí a zdraví pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě identifikování základních orientačních prvků v textu vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících předsudky a představy od sdělení vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje) různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce rozdíl mezi reklamou a zprávou vliv médií na každodenní život, společnost, politický život a kulturu role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne, na rejstřík konverzačních témat, na postoje a chování vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti) uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení ČS, 3., 5.roč.; INT ČS, 3., 4.roč.; INT ČS, 5.roč.; INT ČS, 5.roč.; INT ČS, 1.-2.roč.; INT ČS, 5.roč.; INT ČS, 5.roč.; INT ČS, 5.roč.; INT (EV) (MV) ČJ, 4.-5.roč.; INT ČJ, 4.-5.roč.; INT ČJ, 5.roč.; INT ČJ, 4.-5.roč.; INT ČJ, 4.-5.roč.; INT ČJ, 4.-5.roč.; INT - 6 -

9 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - 2. STUPEŇ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Sociální rozvoj Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů dovednosti pro učení já jako zdroj informací o sobě druzí jako zdroj informací o mně moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty) co o sobě vím a co ne jak se promítá mé já v mém chování můj vztah ke mně samé/mu moje vztahy k druhým lidem moje učení zdravé a vyrovnané sebepojetí cvičení sebekontroly, sebeovládání regulace vlastního jednání i prožívání, vůle organizace vlastního času dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému organizace času dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění relaxace, efektivní komunikace atd.) hledání pomoci při potížích cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích vzájemné poznávání se ve skupině/třídě rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech chyby při poznávání lidí péče o dobré vztahy chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc lidská práva jako regulativ vztahů vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny) řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování) specifické komunikační dovednosti dialog (vedení dialogu, jeho pravidla) komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.) asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace pravda, lež a předstírání v komunikaci (OSV) OV, ČJ, 7.ročník, INT ČZ, 8.ročník, INT VZ, VP, 9.ročník, INT OV, 6.ročník, INT SPZ, 8.-9.ročník, INT PV, 6.-9.ročník, INT ČZ, 8.ročník, INT VZ, 9.ročník, INT M, ročník, INT ČJ, ročník, INT VV, 6.-9.ročník, INT PV, 6.-9.ročník, INT OV, 6.ročník, INTprak.cvič. prak.cvič. OV, 6.ročník, INT SPZ, 9.ročník, INT ČJ, 6.ročník, INT OV, 6.ročník, INT ČJ, 9.ročník, INT ČJ, 6.ročník, INT SPZ, 9.ročník, INT - 7 -

10 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - 2. STUPEŇ Spolupráce a soutěživost Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika rozvoj individuálních dovedností pro spolupráci (nesouhlas, odpor apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, pozitivní myšlení apod.) rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se) rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro zvládání soutěže a konkurence dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd. pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu) dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne SPZ, 9.ročník, INT TV, M, ČJ, Z,6.- 9.roč.,INT Všechny předměty v každém ročníku, dle příležitosti SPZ, 9.ročník, INT VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společnost a společenství, demokratická atmosféra a demokratické škola vztahy ve škole způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci občan jako odpovědný člen společnosti (jeho práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy, angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku) Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti občana úloha občana v demokratické společnosti základní principy a hodnoty demokratického politického systému (právo, spravedlnost) principy soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů) volební systémy a demokratické volby a politika (parlamentní, krajské a komunální volby) obec jako základní jednotka samosprávy státu společenské organizace a hnutí demokracie jako protiváha diktatury a anarchie principy demokracie základní kategorie fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka) význam Ústavy jako základního zákona země demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti (VDO) OV, 6.ročník, INT D, 8.-9.ročník, INT Z, 8., 9.ročník, INT D, 8.-9.ročník, INT VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH(VMEGS) Evropa a svět nás zajímá rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu naši sousedé v Evropě ČJ, 6., 7.ročník, INT Z, 7., 8.ročník, INT - 8 -

11 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - 2. STUPEŇ Objevujeme Evropu a svět život dětí v jiných zemích lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy naše vlast a Evropa evropské krajiny Evropa a svět mezinárodní setkávání státní a evropské symboly Den Evropy život Evropanů a styl života v evropských rodinách životní styl a vzdělávání mladých Evropanů Jsme Evropané Evropská unie co Evropu spojuje a co ji rozděluje mezinárodní organizace MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní rozdíly Lidské vztahy Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti člověk jako součást etnika poznávání vlastního kulturního zakotvení respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy) základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženské, zájmové nebo generační příslušnost vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti) předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace) důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích uplatňování principu slušného chování (základní morální normy) tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti rovnocennost všech etnických skupin a kultur odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost postavení národnostních menšin různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa projevy rasové nesnášenlivosti jejich rozpoznávání a důvody vzniku základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání Z, 7., 8.ročník, INT Z, 9.ročník, INT D, 7., 8., 9.ročník, INT Z, 7.ročník, INT (MkV) OV, 6.,7.ročník, INT VV, HV, ročník Z, 7., 8., 9.ročník, INT OV, 6.,7.ročník, INT VZ, 9.ročník, INT OV, 6.,7.ročník, INT VZ, 9.ročník, INT ČZ, 8.ročník, INT Z, 9.ročník, INT OV, 6.ročník, INT D, 6.-9.ročník, INT Z, 8.ročník, INT Z, 9.ročník, INT D, 9.ročník, INT VV, HV, ročník ČJ, 6.ročník, INT AJ, 6.-9.ročník, INT - 9 -

12 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - 2. STUPEŇ Princip sociálního smíru a solidarity odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám nekonfliktní život v multikulturní společnosti aktivní spolupodílení dle svých možností na přetváření společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin otázka lidských práv, základní dokumenty OV, 6.-7.ročník, INT ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy les (les v našem prostředí, význam lesa) pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na nich, pole a jejich okolí) vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii) moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás) lidské sídlo město vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky) kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek) Základní voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro podmínky lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u života nás, způsoby řešení) ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás) půda (propojenost složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství v krajině ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů) Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí ekosystémy přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí) energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky) zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství doprava a životní prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace) průmysl a životní prostředí (vliv průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení) odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny) ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy) ochrana přírody při masových sportovních akcích zásady MOV) dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti a akce typu (Den životního prostředí OSN, Den Země apod.) (EV) Z, 6.,9.ročník, INT Př, 9.ročník, INT D, 6.-9.ročník, INT Z, 6.ročník, INT Ch, 9.ročník, INT Z, 9.ročník, INT Z, 9.ročník, INT Ch, 9.ročník, INT F, 9.ročník, INT Z, 9.ročník, INT Z, 7.-9.ročník, INT Ch, 9.ročník, INT PV, 6.-9.ročník, INT OV, 6.-7.ročník, INT Z, 9.ročník, INT Př, 9.ročník, INT TV, 6.-9.ročník, INT Př, 9.ročník, Projekt

13 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - 2. STUPEŇ Vztah člověka k prostředí naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé) náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí) aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace) prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, možnosti a způsoby ochrany zdraví) nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, OV, 6.-7.ročník, INT OV, 6.-7.ročník, INT SPZ, 8.-9.ročník, INT Z, 8.ročník, Projekt SPZ, 8.-9.ročník, INT Ch, 9.ročník, INT Z, 9.ročník, INT MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Receptivní činnosti Kritické čtení pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě a vnímání rozlišování zábavních ( bulvárních ) prvků ve sdělení od mediálních informativních a společensky významných sdělení hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů) hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel identifikování základních orientačních prvků v textu Interpretace vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení vztahu sdělení potvrzujících předsudky a představy od sdělení mediálních vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého sdělení a reality postoje) různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce rozdíl mezi reklamou a zprávou vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících předsudky a představy od sdělení vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje) Fungování a organizace a postavení médií ve společnosti vliv médií ve faktory ovlivňující média, interpretace vlivů působících na společnosti jejich chování způsoby financování médií a jejich dopady vliv médií na každodenní život, společnost, politický život a kulturu role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne, na rejstřík konverzačních témat, na postoje a chování role médií v politickém životě (předvolební kampaně a jejich význam) vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti) role médií v politických změnách Produktivní činnosti Tvorba uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací mediálního pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení sdělení tvorba mediálního sdělení pro školní časopis technologické možnosti a jejich omezení (MV) ČJ, 8.-9.ročník, INT Inf, 6.-9.ročník, INT Z, VZ, 9.ročník, INT OV, 6.ročník, INT ČZ, 8.ročník, INT ČJ, 6.ročník, INT ČJ, 8.-9.ročník, INT Inf, 6.-9.ročník, INT SPZ, 8.-9.ročník, INT OV, 6.-7.ročník, INT Z, 9.ročník, INT Př, 9.ročník, INT Ch, 9.ročník, INT OV, 6.-7.ročník, INT Inf; 6.-9.ročník; INT SPZ, 8.-9.ročník; INT ČJ, 9.ročník, INT Inf, 8.-9.ročník, INT

14 Verze 2013 UČEBNÍ PLÁN ŠVP ZV LMP 4. U Č E B N Í P L Á N Učební plán Školního vzdělávacího programu ŠKOLA PRO ŽIVOT vychází z učebního plánu RVP ZV - LMP. Stanovené minimální časové dotace bylo nutné v některých případech zkrátit vzhledem k časovému omezení doby výuky z důvodů léčebného režimu DPN. Rovněž disponibilní časovou dotaci není možné z těchto důvodů plně využít Učební plán pro 1.stupeň Rozpis dotací podle vzdělávacích oblastí a předmětů Vzdělávací oblasti Předměty ŠVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Hudební Výtvarná Člověk a zdraví Tělesná Člověk a svět práce Disp. dotace Celková dotace Český jazyk Anglický jazyk 0 Matematika Informatika 2 2 Člověk a svět Hudební 5 5 Výtvarná Tělesná Pracovní Min. dotace RVP ZV ZŠ DPN

15 Verze 2013 UČEBNÍ PLÁN ŠVP ZV LMP 1. stupeň - rozpis časových dotací podle předmětů a ročníků celkem min celkem disp. celkem Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Člověk a svět Hudební Výtvarná Tělesná Pracovní Průřezová témata začleněna v jednotlivých předmětech 0 disponib.dotace 9 celkem hodin

16 Verze 2013 UČEBNÍ PLÁN ŠVP ZV - LMP 4.2. Učební plán pro 2.stupeň rozpis dotací podle vzdělávacích oblastí a předmětů Předměty ŠVP Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební Výtvarná Výchova ke zdraví Tělesná Člověk a svět práce Disponibilní hodiny Celková časová dotace na předmět Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika 4 4 Dějepis 4 4 Občanská 2 2 Zeměpis 5 5 Fyzika 4 4 Chemie 1 1 Přírodopis 4 4 Člověk a zdraví 0,5 0,5 1 Hudební 4 4 Výtvarná 4 4 Tělesná 4 4 Společnost, práce a zdraví 0,5 1 0,5 2 Praktická 7 7 Volitelné předměty dotace RVP ZŠ DPN , , ,5 4 7,

17 Verze 2013 UČEBNÍ PLÁN ŠVP ZV - LMP 2.stupeň rozpis časových dotací podle předmětů a ročníků celkem min celkem disp. celkem Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Dějepis Občanská Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Člověk a zdraví Hudební Výtvarná Tělesná Společnost, práce a zdraví Praktická Průřezová témata začleněna v jednotlivých předmětech 0 disponib.dotace 12 4 celkem hodin

18 Verze 2013 UČEBNÍ PLÁN ŠVP ZV - LMP Poznámky k učebnímu plánu Tabulka počtu hodin učebního plánu podle oblastí a oborů vycházejících z RVP ZV - LMP uvádí počet hodin ve vazbě na jednotlivé oblasti RVP. Ve Školním vzdělávacím programu ŠKOLA PRO ŽIVOT dochází k následujícím úpravám jednotlivých vyučovacích předmětů: Ve výuce cizích jazyků nabízí učební plán výuku anglického jazyka od osmého ročníku, v případně potřeby od šestého ročníku pro žáky, kteří mají tento jazyk v šestém nebo sedmém ročníku zařazený na kmenové škole. Pokud má žák zařazen na kmenové škole německý jazyk, zajišťujeme jeho výuku podle ŠVP kmenové školy ve vzdělávacím předmětu německý jazyk. Ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie je předmět Informatika vyučován ve ročníku a v ročníku. Informační a komunikační techniku žáci využívají i v dalších předmětech od 1. do 9. ročníku. Očekávané výstupy vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět jsou naplňovány v předmětu Člověk a svět od 1.do 5.ročníku. Předmět Člověk a zdraví je integrovaný obor zahrnující tematické okruhy biologie člověka z přírodopisu a část tematických okruhů z oboru výchovy ke zdraví. Je vyučován v 8.ročníku. Vzdělávací oblast Výchova k občanství je realizována v předmětu Občanská v 6. a 7. ročníku, část výstupů v souvisejících tematických okruzích je včleněna do předmětu Zeměpis v 8. a 9.ročníku a v předmětu Společnost, práce a zdraví v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se realizuje v předmětu Pracovní v 1.-5.ročníku, v předmětu Praktická v 6.-9.ročníku, kterou dělíme na oddíly Domácnost, Vaření, Dekorace. Tematický celek Svět práce se realizuje v předmětu Společnost, práce a zdraví. Vyučovací předmět Společnost, práce a zdraví je integrovaným vyučovacím předmětem, který zahrnuje některá témata vzdělávacích oborů k občanství, člověk a svět práce a ke zdraví. Vyučuje se v ročníku

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících Osobnostní a sociální výchova - (1.-5. ročník) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace PROJEKT k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu: Mgr.

Více

9.7. Průřezová temata použité zkratky

9.7. Průřezová temata použité zkratky 9.7. Průřezová temata použité zkratky Osobnostní a sociální výchova tematické okruhy: OSV- rozvoj poznávání OSV- sebeorganizace OSV- psychohygiena OSV-kreativita OSV-poznávání lidí OSV-mezilidské vztahy

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 9.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 9.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

PRŮŘEZOVÁ TEMATA. Předmět třída. Tematické okruhy průřezového tématu. Téma. Značka

PRŮŘEZOVÁ TEMATA. Předmět třída. Tematické okruhy průřezového tématu. Téma. Značka Značka OSV 1 OSV 2 OSV 3 OSV 4 OSV 5 OSV 6 OSV 7 Tematické okruhy průřezového tématu - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Průřezová témata pro 6. ročník Občanská výchova

Průřezová témata pro 6. ročník Občanská výchova Průřezová témata pro 6. ročník Občanská výchova OSV 1: Rozvoj schopností poznávání: řešení problémů - Naše škola Hra na učitele, jsem učitelem a mám své žáky naučit libovolné látce, co vše to s sebou přináší,

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ s p ř í l o h o u u p r a v u j í c í v z d ě l á v á n í ž á k ů s l e h k ý m m e n t á l n

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

3.5.1. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) ČJ - zážitky a rodinné příběhy a

3.5.1. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) ČJ - zážitky a rodinné příběhy a 3.5.1. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) Evropa a svět nás zajímá AJ PRV - Vánoce(slavení, zvyky) AJ PRV - Vánoce(slavení, zvyky) AJ AJ ČJ a L - autoři evropské a světové

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Přínos pro výchovnou a vzdělávací činnost školy. podporuje základní dovednosti dobré komunikace a spolupráce

Přínos pro výchovnou a vzdělávací činnost školy. podporuje základní dovednosti dobré komunikace a spolupráce 3. 7. Průřezová témata a jejich zařazení jako projekty Název Charakteristika Aktuální celoškolní celoroční tematický projekt Námětová základna se stanovenými společnými akcemi a konkrétními výstupy prolínajícími

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě ; TV - diskuse o ČJ - zpráva, oznámení; VkZ- život bez závislostí (reklama

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 5. Průřezové téma - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy les (les v našem okolí; produkční a mimoprodukční významy lesa) pole (změny okolní krajiny vlivem význam způsoby

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok 2014/ 2015 Environmentální

Více

6.ročník 7.ročník 8. ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8. ročník 9.ročník 5.1. - OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8. ročník 9.ročník cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění F - měření síly,pokusy s magnety a měření ostatních fyzikálních veličin, Tv,

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3. období 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. respektuje přijatá

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zeměpis pro 8. a 9. ročník : Lidé žijí a hospodaří na Zemi (SPN Praha 2001) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zeměpis pro 8. a 9. ročník : Lidé žijí a hospodaří na Zemi (SPN Praha 2001) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002) Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Zeměpis 3. období 9. ročník Zeměpis pro 8. a 9. ročník : Lidé žijí a hospodaří na Zemi (SPN Praha 2001) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002) Očekávané

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

6.ročník 7.ročník 8. ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8. ročník 9.ročník 1. Průřezové téma - OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8. ročník 9.ročník cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění F - měření síly,pokusy s magnety a měření ostatních fyzikálních

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník kritické, poslouchání a pozorování mediálních sdělení pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě rozlišování zábavních

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV)

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Pracovní činnosti průřezová témata 6. ročník

Pracovní činnosti průřezová témata 6. ročník Pracovní činnosti průřezová témata 6. ročník OSV 1: OSV 2 Rozvoj schopností poznávání: cvičení pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení a studium

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět mediální výchova byl vytvořen ze stejnojmenného průřezového tématu. Má blízkou

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Občanská výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Občanská výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Občanská výchova Charakteristika předmětu V předmětu Výchova k občanství je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost,

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník)

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Učební plán je přizpůsoben jednohodinové týdenní dotaci. Občanská výchova seznamuje žáky s poznatky, které jim mohou pomoci vytvořit si povědomí

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

! " # " Průřezová témata reprezentují v ŠVP ZV: Škola pro 21. století okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví

V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví 1/8 V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví V.8.1.II 2. stupeň V.8.1. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět svým obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací

Více

4. Učební osnovy. 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

4. Učební osnovy. 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 4. Učební osnovy 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Vychází z provedené analýzy dotazníkového šetření mezi rodiči, učiteli a žáky. Je zaměřen na základní dovednosti a znalosti potřebné pro život s ohledem na umístění

Více

Výchova k občanství. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník:

Výchova k občanství. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Výchova k občanství 3. období 9. ročník Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 7 (Fraus) Janošková, D.: Občanská výchova - Rodinná výchova 8 (Fraus)

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534.

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534. 6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Průřezová témata prolínají všemi vyučovacími předměty tak, aby korespondovaly s náplní a výstupy v jednotlivých vzdělávacích oblastech a aby přispívaly nejen k rozvoji vědomostí, dovedností

Více