Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny. Příloha 1. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny. Příloha 1. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny Příloha 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání upravený pro žáky s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle přílohy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením ZÁŘÍ 2007, úpravy k , úpravy k

2 OBSAH PŘÍLOHY O B S A H P Ř Í L O H Y 1 Příloha 1: ŠVP ZV LMP 1. Úvodní informace Klíčové kompetence Charakteristika přílohy ŠVP... 3 Průřezová témata Učební plán Učební osnovy 1. stupeň Učební osnovy 2. stupeň

3 Příloha ŠVP ZV LMP 1. Ú V O D N Í I N F O R M A C E Tato příloha je zpracována podle přílohy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a je určena pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Principy ŠVP ZV - LMP: je součástí ŠVP ZV a představuje jeho modifikaci pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením respektuje sníženou úroveň rozumových schopností žáků, jejich fyzické a pracovní možnosti a předpoklady vymezuje podmínky pro speciální vzdělávání žáků s LMP diferencuje úroveň klíčových kompetencí, jíž by měli žáci s LMP dosáhnout na konci základního vzdělávání, tak, aby byla respektována odlišná intelektová úroveň jednotlivých žáků rozpracovává vzdělávací obsah očekávané výstupy a učivo na úrovni, kterou by si měli žáci osvojit v průběhu základního vzdělávání s přihlédnutím k jejich individuálním dispozicím zařazuje jako součást základního vzdělávání průřezová témata podporuje přípravu na sociální a profesní uplatnění umožňuje uplatňování speciálně pedagogických metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání a míru podpůrných opatření, s jejichž pomocí mohou žáci dosahovat výsledků, které odpovídají jejich maximálním možnostem Vzdělávací proces se přizpůsobuje úrovni psychického a fyzického rozvoje žáků. Vzhledem k vysoké míře variability schopností a úrovni vědomostí a dovedností, jsou při vzdělávání uplatňovány přístupy odpovídající vývojovým a osobnostním specifikům žáků za přispění podpůrných opatření. Speciální vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je zajišťováno: formou individuální integrace ve třídě základní školy nebo ve třídě určené pro žáky s LMP tvořené různými ročníky formou skupinové integrace ve třídě základní školy při psychiatrické nemocnici při uplatnění individuálních speciálních potřeb jednotlivých žáků v souvislosti s LMP a individuálními psychiatrickými diagnózami ve třídě základní školy samostatně zřízené pro žáky s lehkým mentálním postižením při uplatnění individuálních speciálních potřeb jednotlivých žáků v souvislosti s LMP a individuálními psychiatrickými diagnózami 2. K L Í Č O V É K O M P E T E N C E V maximální možné míře se snažíme dovést žáky k získání klíčových kompetencí se zohledněním jejich individuálních dispozic, schopností a osobnostních předpokladů. Kompetence k učení Na konci základního vzdělávání žák: využívá vhodné naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek a jiné pomocné techniky pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami poznává vlastní pokroky a uvědomuje si problémy, které mu brání v učení používá základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě chápe obecně používané termíny, znaky a symboly uvědomuje si význam vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním - 1 -

4 Příloha ŠVP ZV LMP Kompetence k učení Na konci základního vzdělávání žák: využívá vhodné naučené metody, strategie učení včetně mnemotechnických pomůcek a jiné pomocné techniky pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami poznává vlastní pokroky a uvědomuje si problémy, které mu brání v učení používá základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě chápe obecně používané termíny, znaky a symboly uvědomuje si význam vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním Kompetence k řešení problémů Na konci základního vzdělávání žák: vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení řeší samostatně běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonává životní překážky přijímá důsledky svých rozhodnutí nenechá se při řešení problému odradit nezdarem dokáže popsat problém a svěřit se s ním, při řešení složitějších problémů požádá o radu a řídí se jí dokáže přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby Kompetence komunikativní Na konci základního vzdělávání žák: vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje využívá tištěné informace k rozvoji vlastních vědomostí, rozumí běžně užívaným textům, záznamům a obrazovým materiálům zvládá jednoduchou formu písemné komunikace vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Kompetence sociální a personální Na konci základního vzdělávání žák: posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce rozpoznává nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy posiluje sociální chování a sebeovládání, je vnímavý k potřebám starých, nemocných a postižených lidí uvědomuje si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužívání vlastní osoby Kompetence občanské Na konci základního vzdělávání žák: zná základní práva a povinnosti občanů, respektuje společenské normy a pravidla soužití zvládá běžnou komunikaci s úřady chápe nebezpečí rasizmu a xenofobie chrání své zdraví, uvědomuje si význam zdravého životního stylu, podílí se na ochraně životního prostředí dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob a uplatnit osvojené dovednosti a postupy - 2 -

5 Příloha ŠVP ZV LMP Kompetence pracovní Na konci základního vzdělávání žák: zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy, rozšiřuje své komunikační schopnosti při kolektivní práci má vytvořen pozitivní vztah k manuálním činnostem dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí a společenských hodnot a uplatňuje je při pracovních činnostech pracuje podle daného pracovního postupu, návodu, náčrtu a orientuje se v jednoduché technické dokumentaci je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních má konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí využívá získané znalosti a zkušenosti a vytváří si představu o možnostech svého budoucího pracovního uplatnění 3. C H A R A K T E R I S T I K A Š V P P Ř Í L O H Y P R O Ž Á K Y S L M P Celý výchovný a vzdělávací proces v naší škole je přednostně zaměřen na osobnostní, sociální a morální rozvoj žáků a na zlepšeních sociálních a komunikačních dovedností, dále na nápravu individuálních problémů jednotlivých žáků Zaměření školy Hlavní priority naší školy spočívají v následujících bodech: individuální přístup ke každému žákovi, individuálně přizpůsobené vzdělávání, řešení a náprava individuálních problémů jednotlivých žáků vysoká diferenciace, respektování značně odlišných intelektových a sociálních dispozic žáků, velmi odlišných zájmů a zaměření, prožitých situací a získaných zkušeností žáků zaměření na osobnostní a sociální výchovu, která prolíná do všech oblastí vzdělávacího programu a všech časových a organizačních částí, na zlepšení komunikačních a sociálních dovedností žáků aktivizace žáků a vytvoření pozitivního přístupu ke škole a vzdělávání dovednosti pro praktický život se zaměřením na schopnost bezproblémového začlenění v současné společnosti Ředitelka školy stanovuje následující úpravy, nezbytné pro praktickou realizaci ŠVP ve škole při dětské psychiatrické nemocnici: 1) Snížení počtu hodin povinné týdenní časové dotace výuky pro jednotlivé ročníky, snížení počtu hodin minimální povinné časové dotace pro některé předměty z důvodu omezení výuky na dopolední hodiny kvůli dennímu režimu DPN. 2) Omezení při výuce některých částí vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů z důvodů bezpečnosti žáků a jejich zdravotního stavu a prostorových podmínek školy. 3) Distribuce očekávaných výstupů, školních výstupů a učiva do jednotlivých ročníků je orientační. Jsou možné přesuny vzhledem ke konkrétním potřebám vzdělávání jednotlivých žáků a k možnostem jejich zařazení ve výukové skupině tvořené z více ročníků. 4) Zkrácení některých vyučovacích hodin na 40 min. z důvodu denního režimu DPN Začlenění průřezových témat Vzhledem k zaměření školy se okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální prolínají celým vyučovacím procesem a podle příležitostí všemi vyučovacími předměty. V přehledu jsou tedy zaznamenány pouze příklady začlenění, kde se jedná o přímou návaznost na osnovy předmětu. Přehled je zpracován samostatně pro 1. a 2. stupeň. Většina průřezových témat je začleněna formou integrace ve vyučovacích předmětech, dle možností budou začleněna i do projektů. Vysvětlivky: INT - integrace v předmětu, P - projekt - 3 -

6 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - 1. STUPEŇ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - zařazení cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů dovednosti pro učení já jako zdroj informací o sobě druzí jako zdroj informací o mně moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty) co o sobě vím a co ne jak se promítá mé já v mém chování můj vztah ke mně samé/mu moje vztahy k druhým lidem moje učení zdravé a vyrovnané sebepojetí cvičení sebekontroly, sebeovládání regulace vlastního jednání i prožívání, vůle organizace vlastního času dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému organizace času dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění relaxace, efektivní komunikace atd.) hledání pomoci při potížích (OSV) HV, VV, M, ČJ; 1.-5.; INT Všechny předměty; 1.-5.roč.; INT ČS, ČJ; 1.-5.roč.; INT TV, 1.-5.roč.; INT ČS; 1.,3.roč.; INT ČS; 1.-5.roč.; INT Kreativita cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity VV, PV; 1.-5.roč.; INT Sociální rozvoj Poznávání lidí vzájemné poznávání se ve skupině/třídě rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech ČS; roč.; INT Mezilidské vztahy Komunikace Spolupráce a soutěživost péče o dobré vztahy chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc lidská práva vztahy a naše skupina/třída řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči,...) komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.) pravda, lež a předstírání v komunikaci rozvoj individuálních dovedností pro spolupráci (nesouhlas, odpor apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, pozitivní myšlení apod.) rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny) rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence ČS, 1.-5.roč.; INT ČJ, VV, HV, TV; 4.-5.roč.; INT ČJ, 1.-5.roč.; INT ČJ; 1.-5.roč.; INT ČJ, ČS; 1.-5.roč.; INT ČS; 1.-5.roč.; INT VV, PV, TV; 1.-5.roč.; INT ČS; roč.; projekty ČS,VV,TV,HV; 1.-5.roč.; INT, projekty TV, HV, M, ČJ; 1.-5.roč

7 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - 1. STUPEŇ Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd. pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu) ČS, M ČJ; 1.-5.roč.; INT Všechny předměty, 1.-5.roč.;INT VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole občan jako odpovědný člen společnosti( jeho práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy, angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku) lidská práva principy soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů) volební systémy a demokratické volby obec jako základní jednotka samosprávy státu společenské organizace a hnutí principy demokracie základní kategorie fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka) demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti (VDO) ČS; 1.-5.roč.; INT ČS; roč.; INT ČS; 5.roč.; INT ČS; 4.-5.roč.; INT VV, HV; 1.-5.roč.;INT ČS; 5.roč.; INT ČS; 5.roč.; INT VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH(VMEGS) rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa ČJ; 4.-5.roč.; INT místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah ČS; 5.roč.; INT Evropa a svět k Evropě a světu nás zajímá naši sousedé v Evropě život dětí v jiných zemích VV, HV, PV; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy 1.-5.roč.; INT Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané naše vlast a Evropa státní a evropské symboly co Evropu spojuje a co ji rozděluje mezinárodní organizace ČS; 5.roč.; INT ČS; 5.roč.; INT MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní rozdíly Lidské vztahy jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti poznávání vlastního kulturního zakotvení důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích uplatňování principu slušného chování význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický (MkV) HV, ČJ, VV, ČS; 1.-5.roč. INT ČS; 1.-5.roč.; INT ČS; 1.-5.roč.; INT ČS; 4.-5.roč.; INT - 5 -

8 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - 1. STUPEŇ Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity rozvoj osobnosti tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy rovnocennost všech etnických skupin a kultur odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem nekonfliktní život v multikulturní společnosti aktivní spolupodílení dle svých možností na přetváření společnosti otázka lidských práv ČS; 2.-5.roč.; INT všechny předměty, INT HV, VV, ČS, 5.roč.; INT VV, ČS, 3.roč.; INT ČJ, ČS; 5.roč.; INT HV, VV, ČS, 5.roč.; INT ČS, 5.roč.; INT ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Receptivní činnosti Kritické čtení a vnímání mediál. sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Fungování a vliv médií ve společnosti Produktivní činnosti Tvorba mediálního sdělení les, pole, vodní zdroje, moře, lidské sídlo město vesnice, kulturní krajina voda, ovzduší, půda ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů) energie, přírodní zdroje zemědělství a životní prostředí doprava a životní prostředí průmysl a životní prostředí odpady a hospodaření s odpady ochrana přírody a kulturních památek změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy) naše obec prostředí a zdraví pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě identifikování základních orientačních prvků v textu vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících předsudky a představy od sdělení vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje) různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce rozdíl mezi reklamou a zprávou vliv médií na každodenní život, společnost, politický život a kulturu role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne, na rejstřík konverzačních témat, na postoje a chování vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti) uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně) vhodných sdělení ČS, 3., 5.roč.; INT ČS, 3., 4.roč.; INT ČS, 5.roč.; INT ČS, 5.roč.; INT ČS, 1.-2.roč.; INT ČS, 5.roč.; INT ČS, 5.roč.; INT ČS, 5.roč.; INT (EV) (MV) ČJ, 4.-5.roč.; INT ČJ, 4.-5.roč.; INT ČJ, 5.roč.; INT ČJ, 4.-5.roč.; INT ČJ, 4.-5.roč.; INT ČJ, 4.-5.roč.; INT - 6 -

9 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - 2. STUPEŇ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Sociální rozvoj Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů dovednosti pro učení já jako zdroj informací o sobě druzí jako zdroj informací o mně moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty) co o sobě vím a co ne jak se promítá mé já v mém chování můj vztah ke mně samé/mu moje vztahy k druhým lidem moje učení zdravé a vyrovnané sebepojetí cvičení sebekontroly, sebeovládání regulace vlastního jednání i prožívání, vůle organizace vlastního času dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému organizace času dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění relaxace, efektivní komunikace atd.) hledání pomoci při potížích cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích vzájemné poznávání se ve skupině/třídě rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech chyby při poznávání lidí péče o dobré vztahy chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc lidská práva jako regulativ vztahů vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny) řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování) specifické komunikační dovednosti dialog (vedení dialogu, jeho pravidla) komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.) asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace pravda, lež a předstírání v komunikaci (OSV) OV, ČJ, 7.ročník, INT ČZ, 8.ročník, INT VZ, VP, 9.ročník, INT OV, 6.ročník, INT SPZ, 8.-9.ročník, INT PV, 6.-9.ročník, INT ČZ, 8.ročník, INT VZ, 9.ročník, INT M, ročník, INT ČJ, ročník, INT VV, 6.-9.ročník, INT PV, 6.-9.ročník, INT OV, 6.ročník, INTprak.cvič. prak.cvič. OV, 6.ročník, INT SPZ, 9.ročník, INT ČJ, 6.ročník, INT OV, 6.ročník, INT ČJ, 9.ročník, INT ČJ, 6.ročník, INT SPZ, 9.ročník, INT - 7 -

10 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - 2. STUPEŇ Spolupráce a soutěživost Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika rozvoj individuálních dovedností pro spolupráci (nesouhlas, odpor apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, pozitivní myšlení apod.) rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se) rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro zvládání soutěže a konkurence dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd. pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu) dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne SPZ, 9.ročník, INT TV, M, ČJ, Z,6.- 9.roč.,INT Všechny předměty v každém ročníku, dle příležitosti SPZ, 9.ročník, INT VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společnost a společenství, demokratická atmosféra a demokratické škola vztahy ve škole způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci občan jako odpovědný člen společnosti (jeho práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy, angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku) Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti občana úloha občana v demokratické společnosti základní principy a hodnoty demokratického politického systému (právo, spravedlnost) principy soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů) volební systémy a demokratické volby a politika (parlamentní, krajské a komunální volby) obec jako základní jednotka samosprávy státu společenské organizace a hnutí demokracie jako protiváha diktatury a anarchie principy demokracie základní kategorie fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka) význam Ústavy jako základního zákona země demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti (VDO) OV, 6.ročník, INT D, 8.-9.ročník, INT Z, 8., 9.ročník, INT D, 8.-9.ročník, INT VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH(VMEGS) Evropa a svět nás zajímá rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu naši sousedé v Evropě ČJ, 6., 7.ročník, INT Z, 7., 8.ročník, INT - 8 -

11 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - 2. STUPEŇ Objevujeme Evropu a svět život dětí v jiných zemích lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy naše vlast a Evropa evropské krajiny Evropa a svět mezinárodní setkávání státní a evropské symboly Den Evropy život Evropanů a styl života v evropských rodinách životní styl a vzdělávání mladých Evropanů Jsme Evropané Evropská unie co Evropu spojuje a co ji rozděluje mezinárodní organizace MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní rozdíly Lidské vztahy Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti člověk jako součást etnika poznávání vlastního kulturního zakotvení respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy) základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci udržovat tolerantní vztahy a rozvíjet spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženské, zájmové nebo generační příslušnost vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti) předsudky a vžité stereotypy (příčiny a důsledky diskriminace) důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích uplatňování principu slušného chování (základní morální normy) tolerance, empatie, umět se vžít do role druhého lidská solidarita, osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti rovnocennost všech etnických skupin a kultur odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost postavení národnostních menšin různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa projevy rasové nesnášenlivosti jejich rozpoznávání a důvody vzniku základní informace o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnosti multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání Z, 7., 8.ročník, INT Z, 9.ročník, INT D, 7., 8., 9.ročník, INT Z, 7.ročník, INT (MkV) OV, 6.,7.ročník, INT VV, HV, ročník Z, 7., 8., 9.ročník, INT OV, 6.,7.ročník, INT VZ, 9.ročník, INT OV, 6.,7.ročník, INT VZ, 9.ročník, INT ČZ, 8.ročník, INT Z, 9.ročník, INT OV, 6.ročník, INT D, 6.-9.ročník, INT Z, 8.ročník, INT Z, 9.ročník, INT D, 9.ročník, INT VV, HV, ročník ČJ, 6.ročník, INT AJ, 6.-9.ročník, INT - 9 -

12 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - 2. STUPEŇ Princip sociálního smíru a solidarity odpovědnost a přispění každého jedince za odstranění diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám nekonfliktní život v multikulturní společnosti aktivní spolupodílení dle svých možností na přetváření společnosti, zohlednění potřeb minoritních skupin otázka lidských práv, základní dokumenty OV, 6.-7.ročník, INT ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy les (les v našem prostředí, význam lesa) pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na nich, pole a jejich okolí) vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii) moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás) lidské sídlo město vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky) kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek) Základní voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro podmínky lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u života nás, způsoby řešení) ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás) půda (propojenost složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství v krajině ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů) Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí ekosystémy přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí) energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky) zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství doprava a životní prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace) průmysl a životní prostředí (vliv průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení) odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny) ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy) ochrana přírody při masových sportovních akcích zásady MOV) dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti a akce typu (Den životního prostředí OSN, Den Země apod.) (EV) Z, 6.,9.ročník, INT Př, 9.ročník, INT D, 6.-9.ročník, INT Z, 6.ročník, INT Ch, 9.ročník, INT Z, 9.ročník, INT Z, 9.ročník, INT Ch, 9.ročník, INT F, 9.ročník, INT Z, 9.ročník, INT Z, 7.-9.ročník, INT Ch, 9.ročník, INT PV, 6.-9.ročník, INT OV, 6.-7.ročník, INT Z, 9.ročník, INT Př, 9.ročník, INT TV, 6.-9.ročník, INT Př, 9.ročník, Projekt

13 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - 2. STUPEŇ Vztah člověka k prostředí naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé) náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí) aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace) prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, možnosti a způsoby ochrany zdraví) nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, OV, 6.-7.ročník, INT OV, 6.-7.ročník, INT SPZ, 8.-9.ročník, INT Z, 8.ročník, Projekt SPZ, 8.-9.ročník, INT Ch, 9.ročník, INT Z, 9.ročník, INT MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Receptivní činnosti Kritické čtení pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě a vnímání rozlišování zábavních ( bulvárních ) prvků ve sdělení od mediálních informativních a společensky významných sdělení hodnotící prvky ve sdělení (výběr slov a záběrů) hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel identifikování základních orientačních prvků v textu Interpretace vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení vztahu sdělení potvrzujících předsudky a představy od sdělení mediálních vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého sdělení a reality postoje) různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce rozdíl mezi reklamou a zprávou vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících předsudky a představy od sdělení vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje) Fungování a organizace a postavení médií ve společnosti vliv médií ve faktory ovlivňující média, interpretace vlivů působících na společnosti jejich chování způsoby financování médií a jejich dopady vliv médií na každodenní život, společnost, politický život a kulturu role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne, na rejstřík konverzačních témat, na postoje a chování role médií v politickém životě (předvolební kampaně a jejich význam) vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti) role médií v politických změnách Produktivní činnosti Tvorba uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací mediálního pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení sdělení tvorba mediálního sdělení pro školní časopis technologické možnosti a jejich omezení (MV) ČJ, 8.-9.ročník, INT Inf, 6.-9.ročník, INT Z, VZ, 9.ročník, INT OV, 6.ročník, INT ČZ, 8.ročník, INT ČJ, 6.ročník, INT ČJ, 8.-9.ročník, INT Inf, 6.-9.ročník, INT SPZ, 8.-9.ročník, INT OV, 6.-7.ročník, INT Z, 9.ročník, INT Př, 9.ročník, INT Ch, 9.ročník, INT OV, 6.-7.ročník, INT Inf; 6.-9.ročník; INT SPZ, 8.-9.ročník; INT ČJ, 9.ročník, INT Inf, 8.-9.ročník, INT

14 Verze 2013 UČEBNÍ PLÁN ŠVP ZV LMP 4. U Č E B N Í P L Á N Učební plán Školního vzdělávacího programu ŠKOLA PRO ŽIVOT vychází z učebního plánu RVP ZV - LMP. Stanovené minimální časové dotace bylo nutné v některých případech zkrátit vzhledem k časovému omezení doby výuky z důvodů léčebného režimu DPN. Rovněž disponibilní časovou dotaci není možné z těchto důvodů plně využít Učební plán pro 1.stupeň Rozpis dotací podle vzdělávacích oblastí a předmětů Vzdělávací oblasti Předměty ŠVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Hudební Výtvarná Člověk a zdraví Tělesná Člověk a svět práce Disp. dotace Celková dotace Český jazyk Anglický jazyk 0 Matematika Informatika 2 2 Člověk a svět Hudební 5 5 Výtvarná Tělesná Pracovní Min. dotace RVP ZV ZŠ DPN

15 Verze 2013 UČEBNÍ PLÁN ŠVP ZV LMP 1. stupeň - rozpis časových dotací podle předmětů a ročníků celkem min celkem disp. celkem Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Člověk a svět Hudební Výtvarná Tělesná Pracovní Průřezová témata začleněna v jednotlivých předmětech 0 disponib.dotace 9 celkem hodin

16 Verze 2013 UČEBNÍ PLÁN ŠVP ZV - LMP 4.2. Učební plán pro 2.stupeň rozpis dotací podle vzdělávacích oblastí a předmětů Předměty ŠVP Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební Výtvarná Výchova ke zdraví Tělesná Člověk a svět práce Disponibilní hodiny Celková časová dotace na předmět Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika 4 4 Dějepis 4 4 Občanská 2 2 Zeměpis 5 5 Fyzika 4 4 Chemie 1 1 Přírodopis 4 4 Člověk a zdraví 0,5 0,5 1 Hudební 4 4 Výtvarná 4 4 Tělesná 4 4 Společnost, práce a zdraví 0,5 1 0,5 2 Praktická 7 7 Volitelné předměty dotace RVP ZŠ DPN , , ,5 4 7,

17 Verze 2013 UČEBNÍ PLÁN ŠVP ZV - LMP 2.stupeň rozpis časových dotací podle předmětů a ročníků celkem min celkem disp. celkem Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Dějepis Občanská Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Člověk a zdraví Hudební Výtvarná Tělesná Společnost, práce a zdraví Praktická Průřezová témata začleněna v jednotlivých předmětech 0 disponib.dotace 12 4 celkem hodin

18 Verze 2013 UČEBNÍ PLÁN ŠVP ZV - LMP Poznámky k učebnímu plánu Tabulka počtu hodin učebního plánu podle oblastí a oborů vycházejících z RVP ZV - LMP uvádí počet hodin ve vazbě na jednotlivé oblasti RVP. Ve Školním vzdělávacím programu ŠKOLA PRO ŽIVOT dochází k následujícím úpravám jednotlivých vyučovacích předmětů: Ve výuce cizích jazyků nabízí učební plán výuku anglického jazyka od osmého ročníku, v případně potřeby od šestého ročníku pro žáky, kteří mají tento jazyk v šestém nebo sedmém ročníku zařazený na kmenové škole. Pokud má žák zařazen na kmenové škole německý jazyk, zajišťujeme jeho výuku podle ŠVP kmenové školy ve vzdělávacím předmětu německý jazyk. Ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie je předmět Informatika vyučován ve ročníku a v ročníku. Informační a komunikační techniku žáci využívají i v dalších předmětech od 1. do 9. ročníku. Očekávané výstupy vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět jsou naplňovány v předmětu Člověk a svět od 1.do 5.ročníku. Předmět Člověk a zdraví je integrovaný obor zahrnující tematické okruhy biologie člověka z přírodopisu a část tematických okruhů z oboru výchovy ke zdraví. Je vyučován v 8.ročníku. Vzdělávací oblast Výchova k občanství je realizována v předmětu Občanská v 6. a 7. ročníku, část výstupů v souvisejících tematických okruzích je včleněna do předmětu Zeměpis v 8. a 9.ročníku a v předmětu Společnost, práce a zdraví v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se realizuje v předmětu Pracovní v 1.-5.ročníku, v předmětu Praktická v 6.-9.ročníku, kterou dělíme na oddíly Domácnost, Vaření, Dekorace. Tematický celek Svět práce se realizuje v předmětu Společnost, práce a zdraví. Vyučovací předmět Společnost, práce a zdraví je integrovaným vyučovacím předmětem, který zahrnuje některá témata vzdělávacích oborů k občanství, člověk a svět práce a ke zdraví. Vyučuje se v ročníku

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících Osobnostní a sociální výchova - (1.-5. ročník) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení

Více

9.7. Průřezová temata použité zkratky

9.7. Průřezová temata použité zkratky 9.7. Průřezová temata použité zkratky Osobnostní a sociální výchova tematické okruhy: OSV- rozvoj poznávání OSV- sebeorganizace OSV- psychohygiena OSV-kreativita OSV-poznávání lidí OSV-mezilidské vztahy

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

PRŮŘEZOVÁ TEMATA. Předmět třída. Tematické okruhy průřezového tématu. Téma. Značka

PRŮŘEZOVÁ TEMATA. Předmět třída. Tematické okruhy průřezového tématu. Téma. Značka Značka OSV 1 OSV 2 OSV 3 OSV 4 OSV 5 OSV 6 OSV 7 Tematické okruhy průřezového tématu - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Průřezová témata pro 6. ročník Občanská výchova

Průřezová témata pro 6. ročník Občanská výchova Průřezová témata pro 6. ročník Občanská výchova OSV 1: Rozvoj schopností poznávání: řešení problémů - Naše škola Hra na učitele, jsem učitelem a mám své žáky naučit libovolné látce, co vše to s sebou přináší,

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ s p ř í l o h o u u p r a v u j í c í v z d ě l á v á n í ž á k ů s l e h k ý m m e n t á l n

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok 2014/ 2015 Environmentální

Více

Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět mediální výchova byl vytvořen ze stejnojmenného průřezového tématu. Má blízkou

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Občanská výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Občanská výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Občanská výchova Charakteristika předmětu V předmětu Výchova k občanství je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

! " # " Průřezová témata reprezentují v ŠVP ZV: Škola pro 21. století okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník)

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Učební plán je přizpůsoben jednohodinové týdenní dotaci. Občanská výchova seznamuje žáky s poznatky, které jim mohou pomoci vytvořit si povědomí

Více

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534.

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534. 6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Průřezová témata prolínají všemi vyučovacími předměty tak, aby korespondovaly s náplní a výstupy v jednotlivých vzdělávacích oblastech a aby přispívaly nejen k rozvoji vědomostí, dovedností

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

b) který sjednocuje poznatky, dovednosti a zkušenosti z výuky, z osobního života žáků a informace z dalších zdrojů

b) který sjednocuje poznatky, dovednosti a zkušenosti z výuky, z osobního života žáků a informace z dalších zdrojů Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA I. název vzdělávacího oboru: SEMINÁŘ ZE SPOLEČENSKOVĚDNÍCH PŘEDMĚTŮ (Ssvp) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Je zařazen jako

Více

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5. 2 Občanská výchova Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika:

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 3. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Legenda: Int = integrace do vyuč. předmětu; Pro = samostatný projekt; P = samostatný předmět; Z = zájmový útvar Osobnostní rozvoj Ročník Forma Předmět Popis

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství svým obsahem navazuje na

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT (RVP ZV) 1. stupeň

ČLOVĚK A JEHO SVĚT (RVP ZV) 1. stupeň Příklady oborových témat obsahující průřezové téma Výchova demokratického občana (dále PT VDO) Anotace: Smyslem tohoto dokumentu je odpovědět na otázku: Kde je v jednotlivých vyučovacích oborech nalezneme

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět Přírodověda

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník kritické, poslouchání a pozorování mediálních sdělení pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě rozlišování zábavních

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Vzdělávací obor Etická výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výuka etické výchovy Prioritou naší školy je zařazení etické výchovy do ŠVP. Jde o jeden ze základních pilířů vedoucí k trvalému

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JEŽOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT Struktura školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat)

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační V předmětu Mediální seminář je realizován

Více

Člověk v rytmu času Člověk jako součást přírody Orientace v čase, kalendář

Člověk v rytmu času Člověk jako součást přírody Orientace v čase, kalendář Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: 6. chápe závislost člověka na přírodě v návaznosti na vegetační cyklus přírody umí vysvětlit původ a způsoby dodržování

Více

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Příloha č. 6 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Žák respektuje pravidla chování mezi spolužáky, vrstevníky. Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě). Žák je schopen vysvětlit

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

6.11 Občanská výchova

6.11 Občanská výchova 6.11 Občanská výchova 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník. Charakteristika výuky. Obsahové, časové a organizační vymezení

OBČANSKÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník. Charakteristika výuky. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika výuky OBČANSKÁ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Občanská výchova je realizován v 6. až 9. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. Tento předmět je

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

4.10. Další zavedené povinné a volitelné předměty. 4.10.1. Globální výchova Charakteristika předmětu

4.10. Další zavedené povinné a volitelné předměty. 4.10.1. Globální výchova Charakteristika předmětu 4.10. Další zavedené povinné a volitelné předměty 4.10.1. Globální výchova Charakteristika předmětu Vyučovací obor Globální výchova je zaveden jako povinný v 7. 9.ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně.

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Zpracovaný podle přílohy. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Vinohradská 54, Praha 2

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Zpracovaný podle přílohy. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Vinohradská 54, Praha 2 pro ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Zpracovaný podle přílohy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Vinohradská 54, Praha 2 OBSAH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ... 6 1. Identifikační údaje...

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Vzdělávací obor Výchova k občanství Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět výchova k občanství směřuje k tomu, aby se žáci: - dokázali orientovat v sociální realitě a začlenit sama sebe do

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Školní vzdělávací program Základní škola.b y s t r ý a z v í d a v ý Verze II. z 27. 6. 2008 Platnost od 1. 9. 2008 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět

5.5.1 Občanská výchova povinný předmět 5.5.1 Občanská výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 1 1 1 0+1 Občanská výchova se na druhém stupni

Více