Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková"

Transkript

1 Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková Dobrý den, dámy a pánové, vážení hosté. Dovolte abych se představila, jmenuji se Margita Peřinková a pracuji jako ambulantní psychiatr na nové poliklinice zde v Uherském brodě. Byla jsem požádána, abych zde přednesla pár slov. Svoji přednášku jsem se snažila pojmout z čistě psychiatrického hlediska a pokusím se nastínit danou problematiku co nejsrozumitelněji, přehledně a stručně. Chtěla bych zde pohovořit o onemocněních, která se mohou u mladých dospělých nejčastěji vyskytnout, aby jste měli zhruba přehled, o které nemoci se jedná, jak začínají, jejich průběh, na co se zaměřit, aby byly odhaleny již v začátcích a mohly se zdárně léčit. K přehledu jsem použila nejnovější mezinárodní klasifikaci nemocí MKN 10. Začneme chronologicky: 1.F00 Organické duševní poruchy Jedná se o duševní poruchy, jejichž vymezení spočívá v možnosti průkazu jejich etiologie příčiny vzniku. Ta je dána: onemocnění mozku např. nádor, neuroinfekce, Úraz Jiné poškození např. otrava toxiny, návykovými látkami, plyny Postižení může být primární, je li mozek postižen přímo a selektivně Nebo sekundární, je li mozek zasažen jako jeden z mnoha orgánů./systémová onemocnění/. U organických poruch tedy známe příčinu vzniku, na rozdíl od funkčních duševních poruch např. schizofrenie, poruchy nálady kde příčiny známé nejsou. Obecný přístup k diagnostice organických poruch: Podle základních projevů je rozdělujeme do dvou skupin: 1.Syndromy, kde základními projevy jsou poruchy kognitivních funkcí intelekt, učení, schopnost plánovat, organizovat, mluvit, číst, účelně se pohybovat, manipulovat s předměty, psát, počítat 2.Syndromy, které se nejvíce projevují v oblasti vnímání halucinace, obsahu myšlení bludy, nálady a emocí deprese, úzkost, elace, nebo osobnosti a chování. Shodná vyvolávající příčina může vyvolat různou kombinaci duševních syndromů.

2 Věk začátku poruchy prakticky v kterémkoliv věku, snad kromě raného dětství, většinou začínají v mladém dospělém věku. Příznaky a znaky duševní poruchy: Nerovnoměrný a kolísavý výkon Zhoršení intelektu, paměti a obecně kognitivních funkcí Změna osobnosti, nebo zvýraznění některých, často nepříjemných osobnostních rysů Dezorientace Vizuální halucinace nebo iluze Frázovitá nebo překotná mluva s omezeným slovníkem Emotivita zpočátku depresivní, úzkostná a labilní, později oploštělá, apatická Parestesie pocity mravenčení Delirium zaměstnanosti Zhoršení motorické koordinace Předcházející somatické onemocnění nebo souběžné somatické příznaky Vegetativní příznaky tachykardie, horečka, pocení, hypertenze. I v těch případech, kdy je přítomna určitá přesně definovaná organická příčina, jsou závažnost a typ příznaků závislé na fyzikálních, psychických a sociálních vlivech. Fyzikální vlivy: rozsah organického poškození/např. při nádoru velikost a lokalizace/, rychlost jakou je mozek postižen, somatický stav pacienta. Psychické vlivy: osobnost pacienta a psychologické obranné mechanismy, inteligence a vzdělání, úroveň premorbidní psychické přizpůsobivosti, současný psychický stres nebo konflikt. Sociální vlivy: stupeň sociální izolace nebo podpory, stupeň obeznámenosti s prostředím. Léčba: základní vyvolávající příčiny, dalších přidružených a doprovázejících komplikujících příznaků. 2. F10 - další skupinou v klasifikaci MKN jsou poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek alkohol, drogy, tabák záměrně se o této problematice zmiňovat nebudu bude o nich bohatě pohovořeno v dalších přednáškách o sociálně patologických jevech. 3.F20-schizofrenní onemocnění. Poruchy zařazené do této kategorie se vyznačují přítomností psychotických příznaků. Základ tvoří schizofrenie jako duševní porucha, charakterizovaná narušením myšlení a vnímání. Spočívá v průkazu psychotických příznaků trvajících déle než jeden měsíc. Mohou být: pozitivní nebo negativní. 1. pozitivní přítomnost bludů kontrolování, ovlivňování, ovládání,bludy zcela nepatřičné k dané kultuře, halucinací- hlasů, které komentují pacientovo jednání a chování,hovoří mezi sebou, ozvučování myšlenek, vkládání nebo odnímání myšlenek, neologismy, zmatený slovní projev, katatonní chování vzrušení, nástavy, vosková ohebnost, mutismus, stupor. 2.negativní apatie, ochuzení řeči, stahování se do sebe, sociální izolace.

3 Typy poruch : a, paranoidní b, hebefrenní tato forma začíná nejčastěji v adolescenci nebo raném věku dospělosti v popředí jsou emotivní změny, proměnlivé bludy a halucinace, nevhodné a nepředvidatelné chování, oploštělá nálada, řeč inkoherentní, tendence k sociální izolaci, Prognosa špatná pro rychlý rozvoj negativních příznaků, zvláště oploštění emocí a ztráty volných schopností. c, katatonní extrémy hyperkineze a stupor, povelový automatismus a negativismus, strnulé postoje a pózování. d, nediferencovaná e, postschizofrenní deprese f, reziduální chronické stadium ve vývoji schizofrenního onemocnění. g,simplexní plíživý rozvoj podivínského chování, rysy reziduální schizofrenie. Epidemiologie:odhady prevalence jsou od 0,2 do 2%. Poměr ženy/muži je 1:1. Vyšší prevalence v nižších socioekonomických skupinách. Incidence je vyšší v zimním a časném jarním období. Etiologie a patogeneze: nebyl dosud objeven žádný jednotný kauzální faktor převažuje názor o multifaktoriální etiologii. Jedinec musí být specificky biologicky vulnerabilní, vystaven expozici zátěži ta může být genetická, psychosociální, zevní prostředí. Riziko výskytu :u příbuzných prvního stupně pacienta je 10-20%, u dítěte dvou schizofrenních rodičů je riziko výskytu 40%. Více než 60% pacientů má rodinnou anamnézu co do výskytu schizofrenie zcela negativní. Diferenciální diagnostika: je nutné odlišit: Organické duševní poruchy Duševní poruchy způsobené psychoaktivními látkami Poruchy nálady Porucha s bludy Akutní a přechodné psychotické poruchy Poruchy osobnosti Předstírání a simulace Současné způsoby léčby: Psychofarmakologická léčba neuroleptika, antidepresiva, sedativa, stabilizátory nálady

4 Elektrokonvulzivní terapie vzácněji u katatonní a depresivní symptomatologie Psychosociální terapie a trénink sociálních návyků/systematická práce terapeutického týmu a rodiny. 4.F30 poruchy nálady afektivní poruchy. Hlavním projevem poruch nálady je změna nálady či afektu ve smyslu snížení deprese, nebo zvýšení hypománie, mánie. a,hypománie trvale mírně nadnesená nálada, vzrůst energie a aktivity, prožitek dobré pohody a vysoké fyzické a duševní výkonnosti, zvýšená sociabilita, hovornost, nenucenost, zvýšená sexuální energie, snížená potřeba spánku nevedou však k závažnému narušení pracovní schopnosti či sociální izolaci. Začíná typicky náhle, s rychlým rozvojem v průběhu 1-2 dnů, trvá několik dnů, někdy i týdnů či měsíců b,mánie- nálada zvýšená nezávisle na okolnostech, neomalená žoviálnost, nekontrolované vzrušení, zvýšená energie, hyperaktivita, hovornost, snížená potřeba spánku, neudrží pozornost, roztržitost, zvýšené sebehodnocení, velikášské myšlenky, přehnaná sebedůvěra, ztráta normálních sociálních zábran, nedbalé, nezodpovědné, riskantní chování, myšlenkový trysk, řeč se mění v slovní salát, vzrušení může přejít v agresivitu, zuřivost, odmítání jídla, osobní hygieny, mohou se přidat psychotické příznaky bludy a halucinace. Měla by trvat nejméně 1 týden, může trvat několik týdnů i měsíců. Průběh a prognosa: obvykle začínají rychleji než epizody depresí, mívají kratší trvání. U 5-15% pacientů přerůstá hypománie v mánii. Ve školním věku mohou být epizody hypománie spojeny se záškoláctvím, asociálním chováním, předčasným ukončením školy nebo s užíváním psychoaktivních látek. Průměrným věkem pro nástup první manické epizody bývá zhruba 3. decénium, často se dostavuje již v adolescenci, často po psychosociální zátěži. Depresivní epizody asi u 50-60% pacientů předcházejí manickou epizodu. Léčba: medikamentosní Lithium, karbamazepin, valproát, neuroleptika, benzodiazepiny elektrokonvulzivní c,bipolární afektivní porucha je charakterizovaná epizodami mánie nebo hypománie, kterým předchází nebo po nich následují depresivní epizody. d,depresivní porucha - charakterizovaná trvalým poklesem nálady. Podle intenzity: mírná, střední, těžká s nebo bez psychotických příznaků. Depresivní epizoda by měla trvat nejméně 2 týdny. Patří k nejčastějším onemocněním. Diagnostická kritéria: Depresivní nálada je přítomna po většinu dne a téměř každý den Ztráta zájmu nebo potěšení při aktivitách, které jsou normálně příjemné Pokles energie nebo zvýšená unavitelnost

5 Ztráta sebedůvěry nebo sebeúcty Bezpředmětné prožívání výčitek proti sobě samému Opakované myšlenky na smrt nebo sebevraždu Nesoustředivost, nerozhodnost, váhavost Poruchy spánku Změna chuti k jídlu plus i mínus U těžké formy přítomnost bludů nebo halucinací, depresivní stupor Epidemiologie: prevalence u dospělých je odhadována na 5-9% u žen, 2-3% u mužů. Celková prevalnece od 9-20%. Výskyt depresivní poruchy je zhruba dvojnásobný u adolescentních žen než u adolescentních mužů. Těžká depresivní epizoda je spojena s vysokou mortalitou-až 15% umírá sebevraždou. Příčina depresivních poruch zůstává dosud nejasná. Roli zde hrají: genetické faktory 1,5-3x vyšší u příbuzných prvého stupně. psychosociální faktory okolí reaguje zrcadlově, osobnostní rysy Průběh a prognosa: začíná v kterémkoliv věku, čím dříve, tím je větší riziko rekurentnosti. Někdy navazují na zvýšenou psychickou zátěž, jindy bez zjistitelné příčiny.neléčena epizoda trvá zhruba 6 měsíců a déle, nezávisí na věku,zhruba u 20-30% nedojde k úplné remisi vymizení příznaků.i u léčených dochází k úplné remisi zhruba jen u 50%. Riziko relapsu je vysoké. Asi 25% se dostaví během 12ti týdnů remise. Asi u 20-30% pacientů se v dalším průběhu dostaví manická nebo hypomanická epizoda. Léčba: antidepresiva elektrokonvulzivní terapie EŠ spánková deprivace fototerapie osvit intenzivním bílým světlem v intenzitě 2500 luxů po dobu 1-2hodin psychoterapie v kombinaci s farmakologickou léčbou 5.F40 neurotické poruchy a,fobické úzkostné poruchy b,panická porucha c,akutní reakce na stres a poruchy přizpůsobení Úzkostné poruchy úzkost a strach jsou běžnými emocemi, které mají za normálních okolností nezastupitelný ochranný význam. Úzkost je nepříjemný emoční stav jehož příčinu není možné přesněji definovat. Často je doprovázen vegetativními příznaky. Strach lze definovat jako emoční a fyziologickou odpověď na rozpoznatelné nebezpečí. Diagnostika: obecné znaky a příznaky: Psychické příznaky: pocit ohrožení obtíže s koncentrací nadměrná bdělost

6 insomnie nespavost snížené libido pocit knedlíku v krku brnění v ústech Somatické příznaky: třes, cukání, rozechvělost bolení v zádech, hlavy napětí ve svalech zkrácení dechu, hyperventilace unavitelnost, rudnutí, blednutí, tachykardie, pocení, studené ruce, průjem, sucho v ústech, časté močení, parestézie, obtíže s polykáním. Fobické úzkostné poruchy: Agorafobie strach z davů, veřejných prostranství, cestování bez doprovodu, opuštění domova Sociální fobie strach být středem pozornosti Specifické izolované fobie výšky/akrofobie/ bouřka, tma, cestování letadlem, uzavřené prostory/klaustrofobie/zubní ošetření, pohled na krev Panická porucha opakované ataky těžké úzkosti, které nejsou omezené na určitou situaci či podmínky, nelze je proto předvídat, Náhlé vypuknutí palpitací, bolestí na hrudníku, pocity dušení, závratí, pocity nereálnosti, strach ze smrti, ze ztráty kontroly, ze zešílení. Smíšená úzkostně depresivní porucha Obsedantně kompulsivní porucha Obsedantní myšlenky které se opakovaně vtírají do mysli pacienta ve stereotypní podobě, pacient se jim neúspěšně snaží čelit Kompulsivní rituály opakované, stereotypní chování neúčelné, provázené úzkostí. Etiologie: dědičné vlivy. Průběh a prognosa: začátek obvykle v adolescenci nebo časném věku dospělosti, dříve u mužů. Akutní reakce na stres přechodná porucha, odpověď na vnější fyzickou nebo duševní zátěž u zdravé osoby. Odeznívá v průběhu hodin nebo dnůdůležitá je adaptační kapacita jedince. Iniciální stadium omráčení, se zúženým vědomím a snížením pozornosti, neschopností pochopit situaci a orientovat se. Může být následováno uzavřením se do sebe, nebo agitovaností a nadměrnou aktivitou únikové reakce. Běžné jsou vegetativní příznaky panické úzkosti. Mizí během 2-3 dnů, může být částečná nebo úplná amnezie. Poruchy přizpůsobení: vyvíjejí se v období adaptace na významnou životní změnu či stresovou událost jedná se o vystavení zřetelnému psychosociálnímu stresoru, nikoliv

7 katastrofického typu, např. prožitek odloučení, migrace, nástup do školy projevují se příznaky kterékoliv afektivní poruchy. Převládají poruchy chování zármutek u adolescenta až k agresivnímu či asociálnímu chování. 6.F50 poruchy přijmu jídla. Jídlo a příjem jídla mohou mít mnoho psychologických významů. Jídlo může být požitkem, prostředkem ke snížení úzkosti, strachu nebo frustrace, jako prostředek k odměnění sebe sama nebo k uvolnění pocitů osamělosti a prázdnoty. Mohou symbolicky zastupovat konfliktní vztah k matce, sexuální touhu, destruktivní nebo sadistické impulsy. Mentální anorexie: ubývání na hmotnosti úmyslně vyvolané a udržované pacientem, obavy z tloušťky jsou neustále v popředí neodbytná, ovládavá myšlenka. Pacienti sami usilují o nízkou hmotnost jejímž následkem je obvykle podvýživa různé intenzity a závažnosti, sekundární metabolické a endokrinní změny, narušení tělesných funkcí. Příznaky: dietní omezování, nadměrné cvičení, vyprovokované zvracení a průjmy, užívání anorektik a diuretik., Porucha je nejčastější u adolescentních dívek, mohou být postiženi i chlapci. Epidemiologie: prevalence je 0,5-1%, poměr muži/ženy 1:10 Incidence značně vzrůstá od 70tých let. Častěji se vyskytuje ve středních a vyšších socioekonomických vrstvách. Etiologie a patogeneza: Biologické faktory teorie o hypotalamo endokrinním původu, tyto změny hormonální jsou však spíše sekundární, jako důsledek hladovění. Psychosociální faktory zdůrazňuje se význam úspěchu a s tím nezbytně spojené štíhlosti, mladistvého vzhledu, síly a schopností, rodinní terapeuti vysvětlují mentální anorexii jako výsledek dysfunkce rodinných interakcí. Průběh a prognosa: začíná nejčastějí kolem 17. roku, často v nové životní situaci, se kterou pacient není schopen se dobře vypořádat změny biologické jako je začátek puberty nebo sociální nástup na střední či vysokou školu, narušení příbuzenských vztahů, úmrtí přítele Začíná u lidí s normální hmotností nebo mírně obézních, předchází dieta podporovaná přáteli, trenéry, učiteli. Pacientky se dostavují k lékaři spíše kvůli amenorei, otokům, zácpě, bolestem břicha, než kvůli úbytku hmotnosti Žádají předpis anorektik či diuretik, někdy končí na jednotkách intenzivní péče pro dehydrataci a elektrolytový rozvrat. Běžně se vyskytují obsedantně kompulsivní rysy, úzkostné a depresivní stavy, snížený zájem o sexuální život. Zhruba 40% pacientů se uzdraví úplně, 30% se zlepší. 2-5% končí sucidiem. Léčba: ambulantní, za hospitalizace:

8 Farmakologická neuroleptika, antidepresiva, Intenzivní psychoterapie, spíše kombinace obou metod. Mentální bulimie: opakované záchvaty přejídání s následným zvracením nebo užitím projímadel. Opakované zvracení má za následek často elektrolytové poruchy a somatické komplikace. Před touto poruchou se může vyskytnout v průběhu několika měsíců až let epizoda mentální anorexie. Epidemiologie: u adolescentních mladých dospělých je výskyt asi 1-3%, O něco vyšší je u studentek středních a vysokých škol 4-15%.

F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických

F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických mohou začínat v kterémkoli věku, kromě raného dětství o začínají většinou v dospělém nebo pozdějším věku organické = vznikají na podkladě poškození

Více

Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra

Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra DĚTI S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra 1 Mgr. Monika Marxtová Vystudovala Univerzitu Kalovu v Praze Filozofickou fakultu, obor psychologie.

Více

NEUROTICKÉ PORUCHY. - Chování člověka trpícího neurotickou poruchou může být nápadné a neobvyklé, ale neporušuje základní sociální normy

NEUROTICKÉ PORUCHY. - Chování člověka trpícího neurotickou poruchou může být nápadné a neobvyklé, ale neporušuje základní sociální normy NEUROTICKÉ PORUCHY - jsou typické změnou prožívání, ale pod vlivem narušených emocí se mohou měnit fyziologické reakce i uvažování a chování takto postiženého člověka. - Tyto potíže lze chápat jako poruchy

Více

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota)

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota) Otázka: Psychické poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ruffy Psychická porucha je považována jako nepříjemný stav, znemožňuje úplné zapojení do běžného života, ztěžuje člověku vztahy a

Více

CZ.1.07/1.3.46/01.0021

CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Školaza oponou RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D. Mgr. Monika Pelcáková 1 Školaza

Více

PORUCHY CHOVÁNÍ V INTERNÍ PRAXI

PORUCHY CHOVÁNÍ V INTERNÍ PRAXI PORUCHY CHOVÁNÍ V INTERNÍ PRAXI MUDr. Dagmar Přikrylová Psychiatrická klinika FN Olomouc Tento článek je zaměřen na poruchy chování dospělých z pohledu interní medicíny. Poruchy chování jsou rozděleny

Více

a její léčba Bipolární porucha Jiří Hovorka Pavel Doubek Ján Praško Erik Herman

a její léčba Bipolární porucha Jiří Hovorka Pavel Doubek Ján Praško Erik Herman Erik Herman Ján Praško Pavel Doubek Jiří Hovorka Bipolární porucha a její léčba Erik Herman, Ján Praško, Pavel Doubek, Jiří Hovorka Bipolární porucha a její léčba Nemocnice Na Františku s poliklinikou,

Více

Klinická část: diagnostické okruhy

Klinická část: diagnostické okruhy 1 Klinická část: diagnostické okruhy Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné MUDr. Petr Příhoda pracuje jako psychiatr od

Více

Stres, zátěž a jejich zvládání

Stres, zátěž a jejich zvládání Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Stres, zátěž a jejich zvládání Autoři studijního textu : MUDr. PhDr. Miroslav Orel PaedDr. Mgr. Věra

Více

Psychopatologie. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Distanční studijní opora. Věra Juříčková

Psychopatologie. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Distanční studijní opora. Věra Juříčková ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Věra Juříčková Psychopatologie Distanční studijní opora Opava 2011 Obecná charakteristika

Více

Mentální anorexie na základních školách. Je pro učitele stále tabu?

Mentální anorexie na základních školách. Je pro učitele stále tabu? Mentální anorexie na základních školách Je pro učitele stále tabu? Zpracovaly: Markéta Indráková, Tereza Hanyášová 3. ročník prezenčního bakalářského studia Ošetřovatelství oboru Všeobecná sestra Odborná

Více

Různé problémy a co s nimi tipy a doporučení

Různé problémy a co s nimi tipy a doporučení Různé problémy a co s nimi tipy a doporučení Motto: Poradím ti, jak poradit sám sobě Hlavní zásada psychologického poradenství zní: Nikdy neradit! Dostali jste se do osobních problémů, které narušují vaše

Více

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Příručka pro pedagogické pracovníky a poradce obsahující základní doporučení ohledně přístupu ke znevýhodněným studentům Určeno

Více

Vybrané kapitoly z psychopatologie

Vybrané kapitoly z psychopatologie UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE Vybrané kapitoly z psychopatologie Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2011

Více

Sociální a školní práce s problémovými dětmi

Sociální a školní práce s problémovými dětmi Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Sociální a školní práce s problémovými dětmi Sociální Práce Vedoucí práce: ThDr. et Mgr. Ladislava Marešová Vypracovala: Lucie

Více

Navigace laická veřejnost

Navigace laická veřejnost SCHIZOFRENIE Navigace laická veřejnost Co to je schizofrenie Schizofrenie je závažné psychické onemocnění narušující schopnost člověka vnímat skutečný svět okolo a měnící jeho chování. Nejčastěji se poprvé

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

ISBN 978-80-904541-8-7 978-80-904541-3-2

ISBN 978-80-904541-8-7 978-80-904541-3-2 ODBORNÉ PSYCHOSOMATICKÉ ČTENÍ A LÉKAŘSTVÍ PSANÍ MUDr. PhDr. Richard Jan Poněšický, Machan, Ph.D. Th.D. ISBN 978-80-904541-8-7 978-80-904541-3-2 PhDr. MUDr. Richard Jan Poněšický, Machan, Ph. Ph.D. Th.D.

Více

Klinická psychologie

Klinická psychologie Klinická psychologie Společně se sociálním lékařstvím, dětskou psychiatrií, psychiatrií a medicínou jako takovou - --toto vše pomáhá při rozvoji klinické psychologie Historie: Lightner Witmer (1867 1956)

Více

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ. Úvod STUDIJNÍ OPORA. PhDr. Josef Duplinský, CSc.

PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ. Úvod STUDIJNÍ OPORA. PhDr. Josef Duplinský, CSc. STUDIJNÍ OPORA PSYCHOPATOLOGIE V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ PhDr. Josef Duplinský, CSc. Úvod Určitý stupeň vzdělání učitele-výchovného poradce v psychopatologii je z mnoha důvodů potřebný a nutný. Celá řada psychických

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci nervové soustavy Označení materiálu:

Více

Disociativní poruchy v praxi

Disociativní poruchy v praxi Prehľadové články 13 Disociativní poruchy v praxi MUDr. Erik Herman 1,2,3, doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc. 3,4, doc. MUDr. Ján Praško, CSc. 5,6,7,8, MUDr. Tomáš Nežádal 3, MUDr. Michal Bajaček 3, MUDr. Pavel

Více

Disociativní procesy a poruchy v dětství a adolescenci

Disociativní procesy a poruchy v dětství a adolescenci Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Katedra psychologie Disociativní procesy a poruchy v dětství a adolescenci (Výzkum pomocí dotazníku A-DES) Rigorózní práce Jan Soukup jednooborová psychologie konzultant:

Více

Syndrom dráždivého tračníku Susan Thornton

Syndrom dráždivého tračníku Susan Thornton Syndrom dráždivého tračníku Susan Thornton Tradičně se předpokládá, že v rozvoji řady nemocí gastrointestinálního traktu se účastní psychologické faktory. Například zánětlivé onemocnění tračníku a vředová

Více

Ve výzkumné části práce je formou přehledných tabulek a grafů zpracován výsledek výzkumu.

Ve výzkumné části práce je formou přehledných tabulek a grafů zpracován výsledek výzkumu. Úvod ÚVOD Měli bychom si být vědomi nebezpečí, kterým nás všechny ohrožuje stres, i nutnosti něco s tím dělat. Náklady a výdaje na nezodpovědnost v řešení této otázky jsou děsivé. J. Knowles Těžké životní

Více

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence V ÝUKOVÝ TEXT Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence Úvod Zrychlení životního tempa, celospolečenský tlak na intenzivní výkon, velká urbanizace, rostoucí nezaměstnanost a anonymita představují

Více

Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová. Depresivní porucha

Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová. Depresivní porucha Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová Depresivní porucha a jak ji překonat Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová Depresivní porucha a jak ji překonat Ján Praško, Barbora Buliková,

Více

Směnný režim a jeho vliv na pozornost záchranáře

Směnný režim a jeho vliv na pozornost záchranáře Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Směnný režim a jeho vliv na pozornost záchranáře Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: PhDr. Martina Muknšnáblová

Více

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová. Panická porucha a jak ji zvládat

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová. Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško,

Více