Vodící pes jeho výchova a význam pro nevidomé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vodící pes jeho výchova a význam pro nevidomé"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra Speciální pedagogiky Vodící pes jeho výchova a význam pro nevidomé Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Petra Hamadová, Ph.D. Vypracovala: Michaela Fillová

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a použila jsem jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. podpis

3 Poděkování: Děkuji paní PhDr. Hamadové, Ph.D. za odborné vedení, konzultace a ochotu při zpracovávání bakalářské práce a manželům Dvořákovým za pomoc při realizaci rozhovorů a poskytnutí materiálů o vodících psech.

4 OBSAH ÚVOD OSOBA S TĚŽKÝM ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM DEFINICE, VYMEZENÍ POJMU, STUPNĚ ZRAKOVÉHO POSTIŽENÍ AKCEPTACE POSTIŽENÍ A SOCIALIZACE KOGNITIVNÍ A SOMATICKÝ VÝVOJ KVALITA ŽIVOTA PROSTOROVÁ ORIENTACE A SAMOSTATNÝ POHYB TĚŽCE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH POHYB,,BEZ HOLE TECHNIKA DLOUHÉ HOLE ORIENTAČNÍ ANALYTICKO - SYNTETICKÁ ČINNOST HISTORIE VYUŽITÍ VODÍCÍCH PSŮ PRO USNADNĚNÍ PROSTOROVÉ ORIENTACE VYUŽITÍ PSŮ U ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH CANISTERAPEUTIČTÍ PSI ASISTENČNÍ PSI SIGNÁLNÍ PSI VODÍCÍ PSI VÝCVIK VODÍCÍCH PSŮ LEGISLATIVA PŘEDVÝCHOVA ŠTĚNĚTE VÝCVIK VODÍCÍCH PSŮ SOUŽITÍ TĚŽCE ZRAKOVĚ POSTIŽENÉHO JEDINCE S VODÍCÍM PSEM VÝZNAM VODÍCÍHO PSA PRO NEVIDOMÉ METODOLOGIE VÝZKUMU INTERPRETACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU ZÁVĚRY ŠETŘENÍ ZÁVĚR RESUMÉ SUMMARY SEZNAM LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH... 46

5 Úvod Kráčet s přítelem tmou je lepší než jít za světla, ale osamocen. Helen Keller Můj zájem cvičit psy mě před dvěma roky přivedl do brněnské klubovny Vodící pes o.s., kde jsem se poprvé setkala s velice příjemnou paní Dvořákovou, která se stará o chod klubovny. Tehdy jsem si chtěla vzít do předvýchovy štěňátko a pomoci tak s výchovou budoucího vodícího psa. Tato forma pomoci nakonec z mé strany nevyšla a tak jsem se nabídla alespoň jako dobrovolnice. Dělám průvodce nevidomým na soutěžích a občas vypomáhám na pátečních setkáních v klubovně. Kontakt s vodícími psy a osobami se zrakovým postižením mě motivoval k bližšímu zkoumání jejich vzájemného života. Práce je členěna do pěti kapitol. V první kapitole vymezuji osobu se zrakovým postižením. Pozornost věnuji kvalitě života osob se zrakovým postižením, akceptaci postižení a socializaci. V kapitole o prostorové orientaci a samostatném pohybu osob s těžkým zrakovým postižením se snažím poskytnout informace o pohybu s holí a bez hole, a seznámit s novinkami, které se v této oblasti v současné době nabízí. V další kapitole pak blíže specifikuji výchovu, výcvik vodících psů a legislativu týkající se této oblasti. V následující kapitole rozděluji psí pomocníky dle druhu jejich pomoci. Nabízím výčet organizací, které se zabývají výcvikem canisterapeutických a asistenčních psů a popisuji jejich práci a uplatnění. Ve čtvrté kapitole se zaměřuji na přímou výchovu vodícího psa. Nejprve vymezuji legislativu, která je spojena s výcvikem vodících psů a s jejich vlastněním a poté charakterizuji přímou výchovu a výcvik od štěněte po dospělého psa. Na závěr kapitoly vysvětluji způsob a podmínky předání psa nevidomému a jejich vzájemné soužití. V praktické části zkoumám význam vodícího psa pro nevidomého člověka. Formou rozhovorů zjišťuji pozitiva a negativa spojená s držením vodícího psa, jak vodící pes pomáhá při orientaci v prostoru, při socializaci a zda má vodící pes na svého držitele i terapeutické účinky. 5

6 1 OSOBA S TĚŽKÝM ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 1.1 Definice, vymezení pojmu, stupně zrakového postižení Ludíková (2004) definuje osobu se zrakovým postižením následovně: Za zrakově postiženého jednice chápeme osobu, která trpí oční vadou či chorobou, kdy po optimální korekci má stále zrakové vnímání narušeno natolik, že mu činí problémy v běžném životě. Schnidler a Pešák 1 dodávají, že kromě termínu zrakově postižený se užívá také označení osoba se zrakovým postižením, což je v dnešní době příznačnější. Jsou to lidé, kteří mají různé druhy a stupně snížených zrakových schopností. Někdy se také mluví o těžce zrakově postižených. Termín se užívá proto, aby se odlišily osoby, kterým nepostačí běžná brýlová korekce k plnému vidění, od osob, které s brýlemi bez obtíží zvládají běžné denní činnosti. Skupina osob těžce zrakově postižených by se mohla dále rozdělit na slabozraké a nevidomé. Při vyšetření u oftalmologa se zkoumá především zraková ostrost, která je vyjádřená tzv. vizem. Vizus se udává ve zlomku, kde první číslo představuje vzdálenost v metrech, ze které vyšetřovaný čte a druhé číslo představuje vzdálenost, ze které by tu samou velikost písmene přečetl zdravý člověk. (To například znamená, že vizus 6/6 je naprosto v pořádku.) Moravcová (2004) dělí stupně zdravotního postižení podle skupin zrakové ostrosti: 1. Slabozrakost lehká a střední 2. Slabozrakost těžká 3. Těžce slabý zrak 4. Praktická nevidomost 5. Úplná nevidomost obou očí 1 SCHNIDLER, R., PEŠÁK, M.: Kdo je zrakově postižený. [online]. c [cit. 4. listopadu 2008]. Dostupné z WWW: <http://www.sons.cz/kdojezp.php>. 6

7 Podle mezinárodní klasifikace WHO se zrakové vady rozdělují dle rozsahu korekce a zrakové ostrosti do 5 následujících kategorií: Klasifikace zrakového postižení dle WHO 2 : 1. Střední slabozrakost 2. Silná slabozrakost 3. Těžce slabý zrak 4. Praktická nevidomost 5. Úplná nevidomost. Nevidomost je nejtěžší stupeň zrakového postižení. Užívá se také termínu slepota, který Květoňová-Švecová (1998) definuje jako,,neschopnost jedince vnímat zrakem. I když je zachováno určité zrakové čití světlocit. 1.2 Akceptace postižení a socializace Akceptace vady znamená ve volném,,překladu přijetí vady a smíření se s ní. Dle Čálka (Čálek, Cerha, Holubář, 1992) je akceptace vady,,poznávací, citové a jednající osvojení všech životních možností a omezení, které tato vada zanechává. V případě zrakové vady, tj. těžké nebo úplné ztráty zraku, to znamená osvojení všech podstatných zbývajících životních možností a jejich způsobů uskutečňování při souběžném zohledňování všech životních omezení, která toto zdravotní postižení přináší. Opakem akceptace je nonakceptace vady, kdy zrakově postižený buď svou vadu popírá, nebo zveličuje její důsledky. V případě popírání vady se člověk chová, jako by vada neexistovala. Nevyužívá možnosti, které se mu nabízí a zároveň chce uskutečňovat činnosti, které nezvládne. Pokud zveličuje důsledky své vady, znamená to, že se chová nesamostatně, bezmocně a vyžaduje neustálou pomoc od svého okolí. Oba typy nonakceptace pak brání zrakově postiženému vidět a využívat reálné možnosti, které se mu nabízí (Čálek, Cerha, Holubář, 1992). 2 Mezinárodní klasifikace zrakového postižení dle WHO [online]. c [cit. 10. ledna 2009]. Dostupné z WWW: <http://www.sons.cz/klasifikace.php> 7

8 Jakým způsobem bude osoba se zrakovým postižením akceptovat svou vadu, hraje roli doba vzniku postižení a postoje okolí. Vrozená vada představuje obrovskou zátěž na psychiku dítěte. Postoje k postižení, které zaujmou rodiče dítěte, se odrážejí v celkové sebeakceptaci osoby s postižením. Získaná vada působí jako trauma, člověk si uvědomuje ztrátu určitých kompetencí a trvalost vady. Pozvolná ztráta zraku představuje psychickou zátěž na jedince s postižením, často se mohou objevit i deprese. Prostředí, ve kterém dítě roste, by mělo nejen uspokojovat základní potřeby, ale také by se mělo aktivně podílet na rozvoji jeho osobnosti, na vytváření sebevědomí, postojů, hodnot a vlastní identity (Vágnerová, 1995, sec.cit. Hamadová, Květoňová, Nováková, 2007). Osobnost a její sebepojetí není ovlivněno jen působením rodiny, ale její celkovou socializací. Nováková (In Pipeková 2006) charakterizuje socializaci jako,, interaktivní proces, v němž jsou zahrnuti ostatní jedinci. V socializačním vývoji definuje několik socializačních mezníků. Prvním je potvrzení zrakového handicapu rodiči a jejich následná změna postoje k dítěti. Reakce rodičů na postižení dítěte se různí. Mohou vadu svého dítěte akceptovat, mohou mít odmítavé reakce, ochranářský přístup, skrytě nebo otevřeně své dítě zavrhovat nebo si ho idealizovat. Dalším mezníkem je vstup do kolektivu, tedy zařazení do školy. V tomto období si dítě začíná uvědomovat svou odlišnost od ostatních dětí. Dalším velmi zátěžovým socializačním obdobím je přechod ze školy do zaměstnání. Různé reakce mohou v tomto období způsobit adolescentovi trauma, zvláště pokud se neshodují s jeho zkušenostmi a očekáváními (Vágnerová, 1996, sec.cit. Nováková in Pipeková, 2006). 1.3 Kognitivní a somatický vývoj Vzhledem k tomu, že člověk získává pomocí zraku % informací o okolním světě, je zřejmé, že zrakové postižení zasahuje do celkového vývoje osobnosti. Co se týče vývoje zrakového vnímání osob s těžkým zrakovým postižením, je nutné zbytky zraku dostatečně stimulovat již od novorozeneckého období. V tomto věku se mluví o senzorické deprivaci, kdy dítě nemá v okolí dostatek atraktivních podnětů. 8

9 Proto je nutné dítěti nabízet osvětlené a kontrastní předměty v přiměřené vzdálenosti a v závislosti na míře poškození zraku (Vágnerová, 1995). Sluch hraje v životě těžce zrakově postižené osoby velice důležitou úlohu, proto mívají tyto osoby sluch velice dobře vytrénovaný. Schopnost správné lokalizace zvuku je velice důležitá při orientaci v prostoru (Požár, 2000, sec.cit. Hamadová, Květoňová, Nováková, 2007). Pomocí hmatu nevidomý poznává okolní svět. Hmatové vnímání probíhá od částí k celku, což je psychicky náročné a vyžaduje koncentraci pozornosti, paměti a myšlení. Nováková (In Pipeková, 2006) dělí hmat na aktivní (haptika) a instrumentální (zprostředkovaný). Haptika znamená, že zrakově postižený aktivně ohmatává objekty a dokáže tak vnímat dvojrozměrné i trojrozměrné objekty. Instrumentální hmat je způsob hmatu, při kterém probíhá ohmatávání pomocí nějakého nástroje či nářadí (např. oťukávání trasy holí). U myšlení nevidomých můžeme dle Litvaka (1979, sec.cit. Čálek, Cerha, Holubář, 1992) pozorovat nedostatečnou náplň pojmů konkrétními obsahy. Z toho pak plyne formálnost soudů a úsudků. Nevidomý má problémy s vyčleňováním rodových znaků (např. sešit, tužka, kniha = číst a psát), se zobecňováním, smyslová a logická stránka odrazu skutečnosti se neprolínají. V řeči je poukazováno na formalismus, kdy nevidomý používá odposlouchané fráze, které mívají často zkreslený obsah nebo jsou dokonce bezobsažné. Také se setkáváme s výrazem verbalismus. Pojmy, slova jsou užívána formálně, jsou osvojená bez podpory představ. Nevidomý zná například názvy barev, ale má potíže s jejich klasifikací. Při komunikaci s druhou osobou je nevidomý schopen dle modulace hlasu, jeho odstínu schopen vycítit i přetvářku. Převaha zrakového momentu v komunikaci zapřičiňuje, že vidící osobě často uniká hlasová přetvářka (Čálek, Cerha, Holubář, 1992). Pro těžce zrakově postižené má velký význam paměť, ta bývá vzhledem k dané životní situaci lépe rozvinuta než u vidících jedinců (Nováková in Pipeková, 2006). 9

10 Zrakový handicap se odráží v pohybovém vývoji už v kojeneckém věku, kdy dítě není dostatečně zrakově stimulováno ke zvedání hlavičky a otáčení se za zajímavým předmětem. Pokud dítě nevidí ani na předměty, které má v ruce je značně omezena i jeho manipulační činnost (Vágnerová, 1995). Děti s těžkou zrakovou vadou mívají často problémy s vytvářením představy o prostředí, ve kterém se nacházejí. Jsou také nejisté v orientaci v prostředí, to pak může vést k nedostatku sebevědomí při objevování svého okolního světa. Při pohybu se musí neustále soustředit, musí odhadovat svou polohu a překonávat překážky pod neustálou kontrolou vědomí. Pro samostatný život zrakově postižené osoby má velký význam nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu. Na jejím nácviku se podílejí rodiče pod vedením středisek rané péče, SPC v pokročilejším věku pak školení instruktoři prostorové orientace a samostatného pohybu (Hamadová, Květoňová, Nováková, 2007). 1.4 Kvalita života Kvalitou života, tedy vymezením, co kvalita života znamená, jakých oblastí se týká a jakými metodami se dá měřit, se v současné době zabývají snad všechny vědní obory, od filozofie, sociologie, psychologie, přes ekonomiku, medicínu, ekologii či pedagogiku. Jejich pohled na kvalitu života se velmi liší 3. Společné však mají to, že pojem kvalita života by měl obsahovat údaje o fyzickém, psychickém a sociálním stavu člověka 4. Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje kvalitu života následovně: Kvalita života je to, jak člověk vnímá své postavení v životě v kontextu kultury, ve které žije, a ve vztahu ke svým cílům, očekáváním, životnímu stylu a zájmům (1994, sec.cit. Svobodová in Šubrt, 2007). 3 MÜHLPACHR, P., VAĎUROVÁ, H. Problematika kvality života vymezení, dimenze, měření [on-line] [cit. 18. dubna 2009]. Dostupné z WWW: <http://www.equalcr.cz/files/clanky/908/kniha4.pdf>. 4 SLOVÁČEK, L., SLOVÁČKOVÁ, B., JEBAVÝ, L., BLAŽEK, M., KAČEROVSKÝ, J.: Kvalita života nemocných jeden z důležitých parametrů komplexního hodnocení léčby [on-line] [cit. 19. dubna 2009]. Dostupné z WWW: <http://www.pmfhk.cz/vzl/vzl%201_2004/vzl1_2.%20slovacek.pdf> 10

11 Vymětal 5 vymezuje dvě hlediska přístupu ke konceptu kvality života. Jedná se o hledisko objektivní a subjektivní. Objektivní kvalitou života se rozumí materiální zabezpečení, sociální podmínky života, sociální status a fyzické zdraví.,,subjektivní kvalita života se týká jedincova vnímání svého postavení ve společnosti v kontextu jeho kultury a hodnotového systému. Výsledná spokojenost je tedy závislá na jeho osobních zájmech, očekáváních a cílech. Vedle subjektivní a objektivní dimenze používají dělení činitelů kvality života dle Jesenského na vnitřní a vnější. Mezi vnitřní činitele se řadí všechna hlediska, která ovlivňují rozvoj a integritu osobnosti handicapovaného. Jde o somatické a psychické vybavení ovlivněné onemocněním, poruchou, defektem, či defektivitami. Vnější činitele představují podmínky jejich existence. Jsou to ekologické, pracovní, společensko-kulturní, výchovně-vzdělávací, ekonomické a materiálně technické faktory. WHO rozeznává za účelem měření, bez ohledu na věk, pohlaví, etnikum nebo postižení, čtyři základní oblasti, které vystihují dimenze lidského života. Jedná se o fyzické zdraví a úroveň samosatnosti (např. mobilita, energie a únava, schopnost pracovat), psychické zdraví a duchovní stránku (např. sebehodnocení, sebepojetí, myšlení, paměť, víra), sociální vztahy (např. osobní vztahy, sexuální aktivita, sociální podpora) a prostředí (např. bezpečí, domácí prostředí, fyzikální prostředí hluk, klima ). Kvalita života se pak dle těchto oblastí dá měřit pomocí dotazníků, rozhovorů a telefonních rozhovorů 6. O kvalitě života osob se zrakovým postižením se zmiňuje Jesenský (1992):,,Kvalita života a všestranný rozvoj osobnosti zrakově postižených je multifaktorovým a multidimenzionálním jevem. Týká se socializace, práce a všech vnějších a vnitřních podmínek utváření osobnosti. Těžce zrakově postižení dokážou vyjádřit své potřeby a určit jejich míru nejen ve vztahu ke svým možnostem, ale také k možnostem společnosti, která ho obklopuje. Aby se kvalita života zrakově postižených mohla vyrovnat kvalitě života intaktní populace, musí se vytvořit rovnocenné podmínky života. 5 Vymětal 2001, sec. cit. MÜHLPACHR, P., VAĎUROVÁ, H. Problematika kvality života vymezení, dimenze, měření. [on-line] [cit. 18. dubna 2009]. Dostupné z WWW: <http://www.equalcr.cz/files/clanky/908/kniha4.pdf>. 6 MÜHLPACHR, P., VAĎUROVÁ, H. Problematika kvality života vymezení, dimenze, měření. [on-line] [cit. 18. dubna 2009]. Dostupné z WWW: <http://www.equalcr.cz/files/clanky/908/kniha4.pdf>. 11

12 2 PROSTOROVÁ ORIENTACE A SAMOSTATNÝ POHYB TĚŽCE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH 2.1 Pohyb,,bez hole Wiener (1986) dělí základní oblasti prostorové orientace a samostatného pohybu zrakově postižených (dále jen POSP ZP) na prvky POSP, techniku dlouhé hole a na orientační analyticko-syntetickou činnost. Mezi prvky POSP řadí techniky pohybu bez hole a rozvíjení přirozených pohybově orientačních schopností, jako je odhad úhlů, vzdáleností, rozvoj sluchové orientace, vnímaní sklonu a zakřivení dráhy, chůzi po schodišti, omezování odchylek od přímého směru, rozvíjení,,smyslu pro překážky či posilování stability osoby se zrakovým postižením. Základní techniky pohybu bez hole dělí na: chůzi s vidícím průvodcem, bezpečnostní držení (postoje) a kluznou techniku (trailing). Další specifickou technikou pohybu je chůze s vodícím psem. Zrakově postižený může mít při pohybu se psem jako doplněk i bílou hůl, závisí však na stupni zrakového postižení a na jeho schopnostech v POSP, zda ji potřebuje či ne. Chůzi s vidícím průvodcem popisuje Cerha 7 následovně. Průvodce nabídne nevidomému svou pomoc lehkým dotykem nebo oslovením. Nijak ho netahá, ale pouze nabídne svou paži. Nevidomý se svého průvodce chytne v místě nad loktem, popřípadě se dotýká svou dlaní spodní hrany jeho předloktí. Průvodce kráčí přibližně o půl kroku před osobou se zrakovým postižením, vždy po té straně nevidomého, která je méně bezpečná (výkopy na chodníku, silniční provoz apod.). Průvodce s nevidomým neztrácí kontakt. Jde o spojení prostřednictvím hmatu - držení se nabídnuté paže nad loktem, ale též o kontakt slovní. Průvodce vždy podává nevidomému informace o okolním prostředí.,,přichází-li průvodce s nevidomým ke dveřím, snaží se již předem, aby nevidomý kráčel po té straně, na které se u dveří nacházejí závěsy (panty). Průvodce volnou rukou otevírá dveře, kliku pak vezme do ruky, za kterou se jej drží nevidomý. Nevidomý svou 7 CERHA, J.: Rady průvodcům nevidomých [on-line]. c [cit. 19. dubna 2009]. Dostupné z WWW: <http://www.tyfloservis.cz/rady-pruvodcum-nevidomych.php> 12

13 volnou rukou sklouzne po průvodcově ruce, za níž se drží. Snadno nalezne kliku a sám poté zavírá. Při nastupování nebo vystupování do hromadných dopravních prostředků, stejně tak jako na pohyblivých schodech, chodí průvodce jako vždy mírně vpředu. Při sedání si na sedadlo dopravního prostředku přichází průvodce s nevidomým k sedadlu zezadu. Na opěradlo položí svou ruku, za kterou se jej drží nevidomý. Ten pak sjede rukou k určenému cíli. Stejným způsobem může vyhledat židli i stůl. Při nasedání do osobního automobilu nevidomému ukážeme kliku u dveří, případně, jsou-li otevřeny, hranu střechy vozidla 8. Bezpečnostní postoje Wiener (1986) rozděluje na dolní a horní. Dolní držení se užívá k ochraně před překážkami umístěnými ve výši pasu nebo k jejich zjištění. Provádí se tak, že se paže spustí a ohne před stehno druhé nohy. Horní držení se užívá k ochraně obličeje a hlavy. Paže je ve výši ramen, loket je ohnutý ve výšce hlavy a dlaň je obrácena směrem vpřed. Horní bezpečnostní držení se používá také při shýbání nebo hledání spadlých předmětů. Trailing se užívá zejména při pohybu v místnostech nebo budovách, které osoba s postižením zná. Postižený jedinec se pohybuje rovnoběžně se stěnou, drží ruku ve výši pasu mírně předsunutou vpřed a nehty lehce ohnutých prstů mu kloužou po stěně. Dokáže tak najít dveře, či jiné důležité orientační znaky nebo body. Své poznatky o chůzi s vodícím psem popisuje Šusta, držitel vodícího psa, na svých webových stránkách 9. Dle jeho názoru by měl vodící pes chodit po levé straně, ať už se jedná o chodník či silnici. Je to pro něho jednodušší, protože se může držet,,vodících linií, jako je například obruba chodníku a zároveň netlačí svého majitele na zeď budovy. Tímto způsobem však porušuje pravidlo chůze po pravé straně chodníku, které běžně dodržuje každý člověk. 8 Více na WWW: <http://www.tyfloservis.cz/rady-pruvodcum-nevidomych.php> 9 ŠUSTA, P.: Jak to chodí [on-line]. [cit. 19. dubna 2009]. Dostupné z WWW: <http://www.vodicipes.tym.cz/povidani.html>. 13

14 2.2 Technika dlouhé hole Pojmem technika dlouhé hole označuje Wiener (1986),,cílevědomé a poučené užívání bílé hole přesně stanoveného poměru její délky k postavě; takové užívání bílé hole, které poskytuje zrakově postiženému plnou bezpečnost i subjektivní jistotu při dodržení základních fyziologických a estetických pravidel pohybu. Hlavním prostředkem, který slouží k získávání hmatových informací v oblasti POSP ZP je bílá hůl. Ta zprostředkovává těžce zrakově postižené osobě kontakt s trasou, po které se pohybuje. Často se u nás setkáváme s pojmem,,slepecká hůl. Toto označení však zahrnuje použití hole pouze pro nevidomé. Měli bychom proto užívat označení,,bílá hůl, které zahrnuje všechny uživatele těchto holí, a to osoby s těžkým zrakovým postižením 10. Svárovský na webových stránkách své firmy pro výrobu holí dělí funkce bílé hole 11 na: a) funkce signalizační tuto funkci splňují všechny hole, svou bílou barvou nám naznačují, že její držitel je těžce zrakově postižený b) funkce ochranná hůl včas upozorní svého držitele na překážku a ochrání před případným střetem c) funkce orientační - hůl je prodloužením ruky, to znamená, že umožňuje vyhledávat orientační body a jiná důležitá místa na trase, rozpoznávat strukturu povrchu, udržovat kontakt s vodící linií d) funkce opěrná hůl má sloužit jako opora pro osoby s pohybovým handicapem Wiener (1986) rozděluje hlavní funkce slepecké hole na: a) funkce ochranná, bezpečnostní b) funkce orientační c) funkce informativní a označující 10 SVÁROVSKÝ, M. Bílá hůl. [online]. [cit.14. února 2009]. Dostupné z WWW: <http://www.svarovsky.cz/bila_hul.php>. 11 SVÁROVSKÝ, M. Rozdělení bílých holí. [online]. 14. února 2009]. Dostupné z WWW: <http://www.svarovsky.cz/rozdeleni.php>. 14

15 Podle hlavních funkcí, které má hůl plnit, se rozdělují hole do tří skupin: 1. hůl signalizační - plní hlavně funkci signalizační popřípadě ochrannou, jen občas se použije k orientaci, vyrábí se v kratších délkách, má subtilnější dolní koncovku, která nebývá v kontaktu se zemí (nebo jenom zřídka), i úspornější rukojeť, používá se k označení slabozrakých osob (v dopravě apod.), při chůzi s průvodcem, s vodícím psem nebo při pohybu v interiéru 2. hůl orientační slouží přímo k prostorové orientaci a samostatnému pohybu, jedná se o dlouhou hůl, její konec je v přímém styku se zemí, plní nejen funkci signalizační, ale především orientační a ochrannou 3. hůl opěrná - svou konstrukcí odpovídá funkci, kterou má plnit, tj. funkci opěrnou, přičemž díky bílé barvě, kterou je opatřena, plní též funkci signalizační 12 Mezi základní techniky užití dlouhé hole patří základní postoj, kluzná technika, kyvadlová technika a technika diagonální. U základního postoje je tělo vzpřímeno, ruka držící hůl je ve výši pasu, hůl směřuje šikmo vpřed pod úhlem asi 30-40, její dolní konec se dotýká podložky. Kluzná technika se užívá u začátečníků při výuce techniky dlouhé hole, později k upřesnění povrchové struktury terénu nebo na nebezpečných místech (např. prostor nad schodišti). Spodní konec hole opisuje před tělem mírný oblouk zhruba v šíři ramen klouzavým pohybem po podložce. Důležité je dodržovat základní rytmus pohybu. Nejčastější způsob užití hole je kyvadlová technika, kdy se spodní konec hole při chůzi pohybuje do stran nízkým obloukem nad zemí. Nutné je holí prozkoumat terén dříve, než zahájíme chůzi a klást důraz na to, aby se hůl vždy v krajních bodech dotkla země, abychom zaregistrovali např. případné prohlubně. Diagonální technika se užívá převážně ve známých budovách a na schodištích (Wiener, 1986). 12 SVÁROVSKÝ, M. Rozdělení bílých holí. [online]. 14. února 2009]. Dostupné z WWW: <http://www.svarovsky.cz/rozdeleni.php>. 15

16 2.3 Orientační analyticko - syntetická činnost Wiener (1986) tento pojem definuje jako,,využívání informací všeho druhu, získaných všemi dostupnými prostředky a způsoby, při aplikaci základních technik pohybu v procesu prostorové orientace a samostatného pohybu zrakově postižených. Jde tedy o využívání různých plánků, map, modelů, popisů trasy písemných či ústních, využití techniky dlouhé hole a také zbylých smyslů. Prostor se pro těžce zrakově postiženého dělí na různé body, linie a znaky, podle kterých se pak orientuje. Body a linie jsou vlastně průmětem horizontálních a vertikálních linií. Pod pojmem orientační bod chápeme určité místo, které je neměnné a rychle a dobře rozeznatelné, jako například rohy domků. Orientační znaky jsou různé tepelné, sluchové, čichové, hmatové, horizontální a vertikální vjemy (např. stoupání a klesání silnice), které nám dokreslují správné představy o místě, kde se zrovna nacházíme (Wiener, 1986). Mezi kompenzačními pomůckami, které se objevují na současném trhu pro usnadnění POSP a na které stát přispívá, můžeme také najít GPS navigaci. Dá se pořídit samostatně nebo také jako součást jiného zařízení, například mobilního telefonu nebo elektronického zápisníku. GPS navigace udává zrakově postiženému jeho polohu a navádí podle předem nastavené trasy kudy jít 13. V USA se GPS navigace často používá v kombinaci s vodícím psem 14. Zrakově postižený může telefonicky zkontaktovat i Navigační centrum SONS ČR, kde díky GPS navigaci vědí přesnou polohu uživatele a operátoři mohou poradit s orientačními body, poskytnou informace, kde je nejbližší přechod nebo mohou sledovat, zda se uživatel nevychýlil z trasy a případně mu pomoci vrátit se na původní trasu. Navigační centrum SONS ČR sídlí v Praze od roku Jde u nás o novou formu pomoci v oblasti prostorové orientace zrakově postižených. Centrum má ve své nabídce služeb bezplatnou telefonickou linku, kde se na počkání může uživatel dozvědět informace týkající se například cestování, kterým spojem jet, jaký spoj je nejvhodnější. 13 Tmavomodrý festival 2OO5 výstava pomůcek [online]. c [cit. 4. února 2009]. Dostupné z WWW: <http://www.tyflocentrum-bm.cz/tmf/2005.php>. 14 The Guide Dog Foundation Offers Trekker Training [online]. [cit. 4. února 2009]. Dostupné z WWW: <http://www.guidedog.org/progserv/trekker/overview.htm>. 16

17 Mohou také zjistit kontakty, telefonní čísla na různé instituce, kam se uživatelé potřebují dostat. Další službou je příprava trasy. Plán obsahuje informace, jak se například dostat na zastávku dopravy, čím jet a jak pokračovat po vystoupení z dopravního prostředku dále na určené místo. Poskytne tak uživateli představu o prostředí a základních orientačních bodech. Služba je určena především pro ty, kteří se dovedou sami bezpečně pohybovat s holí nebo vodícím psem. Informace bývají zpracovány většinou do následujícího dne Historie využití vodících psů pro usnadnění prostorové orientace Podle obrázků a kreseb, které se dochovaly je patrné, že se pes uplatňoval nejen jako společník, ale i jako průvodce nevidomých již v dávných dobách. Za nejstarší zachovanou kresbu, kde pes doprovází nevidomého, se považuje obrázek z Číny z 13. století. První písemné záznamy, které se zabývají výcvikem vodících psů pro nevidomé, pocházejí z Vídně z 18. století. Kněz Johann Wilhelm Klein popsal své poznatky a zkušenosti v knize Učebnice pro výuku nevidomých. Obrovský přelom výcviku vodících psů byl zaznamenán v době 1. světové války, kdy se z fronty vracelo mnoho osleplých vojáků. K výcviku vodících psů se využívalo především vojenských psích veteránů, kterých byl zejména po válce nadbytek (Jasenovcová, 2007). První výcvikové centrum vodících psů pro nevidomé vzniklo ve 20. století v německé Postupimi pod vedením Američanky Dorothy Harrison Eustisové. Po návratu do Spojených států založila v roce 1927 první školu pro výcvik The seeing eye, která dodnes existuje a je nejstarší školou pro výcvik vodících psů na světě. Zájem o čtyřnohé pomocníky se neustále zvyšoval a začal pronikat i do dalších zemí. Po celém světě tak začala vznikat výcviková střediska. V roce 1989 byla ve Velké Británii založena Mezinárodní federace vodících psů (The International Guide Dog Faderation), která má přesně stanovené standardy v chovu, výcviku i předávání psů 15 Navigační centrum SONS ČR [online]. c [cit. 4. února 2009]. Dostupné z WWW: <http://www.sons.cz/navigace.php>. 17

18 a péči o zrakově postiženého klienta. Členské školy musí tyto standardy přijmout a podřídit se pravidelné kontrole jejich dodržování 16. U nás se jako první výcvikem vodících psů zabývali pánové Fišer, Ambruster, Skuhrovský a Dvořák v 60. letech 20. Století. V roce 1978 byl oficiálně výcvik vodících psů zařazen mezi různé druhy,,výroby kompenzačních pomůcek pod výrobní podnik Meta Praha. V roce 1985 byl založen Klub držitelů vodících psů, který sdružuje nevidomé majitele a uživatele vodících psů. V roce 1989 došlo k velkému rozvoji a možnostem ve výcviku vodících psů. Pád komunistického režimu otevřel možnosti v komunikaci se zahraničím a tím se zlepšilo i získávání informací. Tentýž rok byla založena Mezinárodní federace vodících psů ve Velké Británii a pražské Středisko výcviku vodících psů SONS ČR získalo ihned přidružené členství. Od roku 1997 je jejím plnohodnotným členem. V posledních deseti letech vzniklo několik dalších center cvičících vodící psy, mezi které patří i brněnská Škola pro výcvik vodících psů (Jasenovcová, 2007). 16 Z historie výcviku vodících psů ve světě [online]. [cit. 12. ledna 2009]. c2006. Dostupné z WWW: <http://kdvp.braillnet.cz/index.php?src=histor_svet>. 18

19 3 VYUŽITÍ PSŮ U ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH 3.1 Canisterapeutičtí psi Název canisterapie (dále CT) se užívá jako,,označení terapie, která užívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Jinak můžeme CT definovat jako zvířecí aktivitu a zvířecí asistenční léčbu prováděnou s jedním konkrétním živočišným druhem. CT se uplatňuje zejména jako podpůrná psychoterapeutická metoda při řešení různých situací, kdy jiné metody selhávají nebo je nelze použít. Působení na fyzické zdraví je u CT druhotné a zahrnuje spíše složku motivace k rehabilitaci a povzbuzení imunity prostřednictvím psychiky. Klade se důraz hlavně na řešení problémů psychologických, citových a sociálně integračních 17. Canisterapie se užívá zejména u tělesně postižených (nejčastěji u DMO, LMD, svalové dystrofie, epilepsie), u mentálně postižených, u klientů v rehabilitaci a jinak nemocných. Může se také využít u autistů, kdy pes plní funkci prostředníka mezi jejich světem a okolím. CT se využívá u široké věkové škály klientely, v nejrůznějších prostředích (sociální, vzdělávací a zdravotnická zařízení, může být i v rodině klienta). Klienty mohou být také lidé celkově zdraví, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. V těchto případech se canisterapie využívá především k odbourání stresu 18. Canisterapie má využití také u těžce zrakově postižených, kteří vlastní vodícího psa.,,pejsek varuje před překážkami či nebezpečím a tím dodává pocit bezpečí v davu. Je to kamarád a společník, který snižuje strach a stres z neznámého prostředí Přednáška o canisterapii v PL HB [online]. c2005. [cit. 4. prosince 2008]. Dostupné z WWW: <http://hipoterapie.crespo.cz/canis.asp?idmenu=3>. 18 Léčebné účinky canisterapie [online]. [cit. 4. prosince 2008]. Dostupné z WWW: <http://www.canisterapie.cz/ct-lecebne-ucinky-canisterapie.htm>. 19 Co je to canisterapie [on-line]. [cit. 15. ledna 2009]. Dostupné z WWW: <http://www.canisterapiezlin.cz/canisterapie.php>. 19

20 Metody canisterapie Animal Assisted Activites (AAA) aktivity za pomoci psů Tento druh terapie je veden speciálně vyškoleným odborníkem nebo dobrovolníkem za účasti speciálně vybraných zvířat. Pomocí přirozeného kontaktu člověka a psa se zaměřujeme na zlepšení kvality života klienta. Animal Assisted Therapy (AAT) terapie za pomoci psů Jedná se o cílenou intervenci, kdy je zvíře nedílnou součástí terapeutického procesu. Musí být vedena zdravotnickým personálem se speciálními odbornými znalostmi. Animal Assisted Education (AAE) vzdělávání za pomoci psů AAE provozují pedagogové ve školách a vzdělávacích zařízeních a to buď na úrovni obecně osvětové (např. besedy s žáky) nebo cíleně jako prostředek při vzdělávání žáků se zdravotním postižením nebo s poruchami učení 20,21. CT rozvíjí hrubou a jemnou motoriku, podněcuje verbální i neverbální komunikaci, rozvíjí orientaci v prostoru a čase, pomáhá při nácviku koncentrace a paměti, rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou, působí také v rovině rozvoje motoriky s atributem rehabilitační práce, v polohování a v relaxaci. Na druhou stranu ale tam, kde je to třeba, psi podněcují ke hře a k pohybu, zároveň mají velký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze a motivaci 22. U canisterapie je důležitý také výběr vhodného psa. Nezáleží na tom, jestli je pes s PP, jakého je vzrůstu, rasy či pohlaví, rozhodujícím faktorem jsou jeho povahové vlastnosti. Pes by měl být klidný, vyrovnaný, ochotný spolupracovat a hlavně musí úspěšně složit canisterapeutické zkoušky 23. Co se týče osob, které mohou canisterapii vykonávat, rozdělují je Pomocné tlapky, o.p.s. dle jejich pravomocí následovně: 20 Přednáška o canisterapii v PL HB [online]. c2005. [cit. 4. prosince 2008]. Dostupné z WWW: <http://hipoterapie.crespo.cz/canis.asp?idmenu=3>. 21 Slovníček canisterapie [online]. [cit. 4. prosince 2008]. Dostupné z WWW: <http://www.canisterapie.cz/ct-slovnicek-canisterapie.htm>. 22 Léčebné účinky canisterapie [online]. [cit. 4. prosince 2008]. Dostupné z WWW: <http://www.canisterapie.cz/ct-lecebne-ucinky-canisterapie.htm>. 23 Předpoklady psa u canisterapeutických zkoušek [online]. [cit. 4. prosince 2008]. Dostupné z WWW: <http://www.canisterapie.cz/nov-predpoklady-psa.htm>. 20

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Kojenecký věk - Aktivizace dítěte - Povzbuzování v pohybu - Důraz na samostatnost poznávání (různé druhy terénu) Předškolní období - Poznání většího prostoru (kaluže,

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

3.) Apolenka ADRA Domov důchodců Školka Přáslavice Speciální škola

3.) Apolenka ADRA Domov důchodců Školka Přáslavice Speciální škola CANISTERAPIE 1.) Psi pomáhající člověku Vodící Vodící pro lidi se ztrátou paměti Asistenční Signální pro neslyšící Signální pro epileptiky Signální pro kardiaky, narkoleptiky Signální pro alergiky Balanční

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

1.) Psi pomáhající člověku

1.) Psi pomáhající člověku CANISTERAPIE 1.) Psi pomáhající člověku Vodící Vodící pro lidi se ztrátou paměti Asistenční Signální pro neslyšící Signální pro epileptiky Signální pro kardiaky, narkoleptiky, diabetiky Signální pro alergiky

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Braillovo písmo česká sada a sady cizojazyčné, základní pravidla čtení a zápisu BP

Braillovo písmo česká sada a sady cizojazyčné, základní pravidla čtení a zápisu BP DÍTĚ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU Program semináře Dokončení prezentace z Diagnostiky Předškolní vzdělávání dítěte se zrakovým postižením Videomateriál Den v mateřské škole Prezentace a domácí

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÝCH STUDIÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SE ZAMĚŘENÍM NA MOŽNOSTI ROZVOJE A PODPORY OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Dita Finková, Vojtech

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení při zkouškách canisterapeutických psů organizovaných Libuší Kotkovou

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení při zkouškách canisterapeutických psů organizovaných Libuší Kotkovou Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení při zkouškách canisterapeutických psů organizovaných Libuší Kotkovou Čl. 1 Identifikační údaje pořadatele pořádajícího veřejné vystoupení (1) Tento řád ochrany

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě MUDr. Bc. Rostislav Čevela ředitel Odboru posudkové služby MPSV Obsah prezentace 1. Posudkové lékařství

Více

(teoretická a praktická příprava lidí s těžkým zrakovým postižením na převzetí a užívání vodicího psa a následné služby pro majitele vodicích psů)

(teoretická a praktická příprava lidí s těžkým zrakovým postižením na převzetí a užívání vodicího psa a následné služby pro majitele vodicích psů) POSKYTOVATEL: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky Krakovská 21 110 00 Praha 1 IČO: 65399447 Tel: 221 462 462, e-mail: sons@sons.cz, web: www.sons.cz Pracoviště: Středisko výcviku

Více

3 ZÁSADY ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

3 ZÁSADY ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM B.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ Obsah 1 ZÁSADY ŘEŠENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 1.1 Komunikace pro chodce - chodníky 1.2 Přechody pro chodce, místa pro přecházení 1.3 Nástupiště veřejné dopravy

Více

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy DOPRAVNÍ VÝCHOVA Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy PLÁN DOPRAVNÍ VÝCHOVY PRO ZŠ LITULTOVICE. Cílem výuky dopravní výchovy na naší škole je naučit žáky bezpečně

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20:

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: PŘÍLOHY Příloha č. 1 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: (1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Úprava prostředí Pomůcky pro zrakově postižené

Úprava prostředí Pomůcky pro zrakově postižené Úpravám prostředí se věnuje přednáška. Úprava prostředí Pomůcky pro zrakově postižené Základní termíny: Vodící linie Signální pás Varovný pás Reliéfní dlažba Pomůcky pro osoby se ZP: Klasifikace pomůcek:

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Programové možnosti. Ukázka monoski a sledgehokeje

Programové možnosti. Ukázka monoski a sledgehokeje Programové možnosti Ukázka monoski a sledgehokeje - Části skořepina, nosná konstrukce, lyže/nože, stabilizátory/hokejky - Základní ukázka: sed, náklon, podpora stabilizátorů vše s dopomocí Sportovní vozíky

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení Sv. Michaela, Diecézní charita Brno - Služby Brno, Gorkého 34, 602 00 Brno Vážený žadateli, tato žádost nám poskytne základní informace o Vás a o motivaci,

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace: Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu

Více

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Příspěvek se zabývá pohledem volnočasového pedagoga canisterapeutavobčanském sdružení ARIS a metodika primární prevence ve výchovném ústavu, namožnosti

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme lidi, kterým záleží na osudu ohrožených dětí, které vyrůstají bez lásky a bezpečí, jejichž počet v posledních letech roste jako důsledek krize rodiny a tradičních

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V R 1 Osoba zajišťuje péči o děti odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu Osoba pečuje/ má zajištěnu péči o svou hygienu podle svých potřeb, zvyklostí a zdravotního stavu Podpora a posilování rodičovských

Více

Sociální dotazník domova pro osoby se zdravotním postižením Nalžovický zámek, p. s. s. (dále jen Domov )

Sociální dotazník domova pro osoby se zdravotním postižením Nalžovický zámek, p. s. s. (dále jen Domov ) Příloha č. 2 Sociální dotazník domova pro osoby se zdravotním postižením Nalžovický zámek, p. s. s. (dále jen Domov ) Jméno a příjmení: Jak si přejete být v Domově oslovován? Příjmením Jménem s vykáním

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Segregace, integrace, inkluze, heterogenita, mnohočetná identita Důvody pro implementaci inkluzivního vzdělávání, základní principy, právní

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Vybrané pasáže ze zákona 247/2000 Sb.

Vybrané pasáže ze zákona 247/2000 Sb. Vybrané pasáže ze zákona 247/2000 Sb. 14 Druhy výuky a výcviku (1) Provozovatel autoškoly je oprávněn poskytovat v rozsahu stanoveném v registraci k provozování autoškoly tyto druhy výuky a výcviku: a)

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení PSI PRO ŽIVOT za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení PSI PRO ŽIVOT za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení PSI PRO ŽIVOT za rok 2009 Základní údaje: Název: PSI PRO ŽIVOT Právní forma: občanské sdružení Dat.vzniku: 1.10.2002 Dat. registrace: 2.12.2002 Sídlo: Pod

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

CVIK 1 Odložení vsedě ve skupině po dobu 30 sek., psovod v dohledu [Koef. 3]

CVIK 1 Odložení vsedě ve skupině po dobu 30 sek., psovod v dohledu [Koef. 3] I CVIKY A KOEFICIENTY Zkouška OB-Z - základní vstupní zkouška pro účast na soutěžích Obedience v ČR. Splnění této zkoušky min. na dobře opravňuje k postupu do vyšší soutěžní třídy OB1. Zvláštní směrnice

Více

staveb Bezbariérové užívání staveb Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

staveb Bezbariérové užívání staveb Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. Bezbariérové užívání dopravních staveb Bezbariérové 49.zasedání užívání Odborné dopravních skupiny staveb Tramvajové tratě SDP-ČR, 2.4. 2014 1/213 Bezbariérové užívání staveb Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Pátek Od h h

Pátek Od h h Zápis do 1. třídy pro školní rok 2014 2015 na ZŠ a MŠ Jižní Pátek 7.2. 2014 Od 14.00 h 18.00 h Pokud ze závažných důvodů (např. nemoc) k zápisu nemůžete, lze dohodnout individuální zápis - tel. 487 829

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Ergonomie a stres Ergonomická optimalizace ve výrobě

Ergonomie a stres Ergonomická optimalizace ve výrobě Praha 14.10.2015 Ergonomie a stres Ergonomická optimalizace ve výrobě Anna Pilcová 1 Zaměstnanci představují největší potenciál firmy. Čím lépe pracují, tím lépe pracuje i firma. 2 Lidé nikoliv stroje

Více

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno,

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, VÝSTUPY PROJEKTU doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, 26.4.2016 OBSAH: 1. Východiska tvorby záznamového archu. 2. Tvorba záznamového archu a jeho ověření. 3. Návrhy metodik.

Více

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619;účet: 4438771/0100

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

http://www.mpsv.cz/files/clanky/9867/klasifikace_funkcnich_schopnosti_disability_zdravi.pdf A PARTICIPACE

http://www.mpsv.cz/files/clanky/9867/klasifikace_funkcnich_schopnosti_disability_zdravi.pdf A PARTICIPACE Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění ní podle 2958 občanského zákoníku) C. Aktivity a Participace Mezinárodní klasifikace funkčních ních

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Bc. Sabina Šmatová, DiS.

Bc. Sabina Šmatová, DiS. Bc. Sabina Šmatová, DiS. Příspěvek na péči Žádá se na úřadu práce dle trvalého místa bydliště Nezáleží na výši důchodu, posuzuje se zdravotní stav Lze využívat doma i v domově pro seniory, hospici atd

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín. Tel. 577 599 918. email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY

Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín. Tel. 577 599 918. email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín Tel. 577 599 918 email: plavskola@zlinedu.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Platnost od 1. 9. 2012 Vladimír Vágner, ředitel školy Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760

Více

Sociální pedagogika. Úvod

Sociální pedagogika. Úvod Sociální pedagogika Úvod Mladý vědní obor, definice je stále nejednotná U nás je považován za zakladatele Gustav Adolf Lindner (1828 1987) Vyzvedal společenské poslání výchovy výchova pro život společenský,

Více

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav Jméno, příjmení a titul žadatele:... Rodné příjmení:...jméno, příjmení posledního manžela:... Datum narození:... Rodné číslo: Věk:

Více

VNÍMÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ARCHITEKTONICKÉHO PROSTORU OSOBAMI S HANDICAPEM

VNÍMÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ARCHITEKTONICKÉHO PROSTORU OSOBAMI S HANDICAPEM VNÍMÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ARCHITEKTONICKÉHO PROSTORU OSOBAMI S HANDICAPEM DOC. ING.ARCH. IRENA ŠESTÁKOVÁ_ČVUT PRAHA_FAKULTA ARCHITEKTURY_ÚSTAV NAUKY O BUDOVÁCH ČLOVĚK A PROSTŘEDÍ ARCHITEKTURA JAKO PROJEV EMPATIE

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko BETEZDA Komorní Lhotka Domov pro osoby se zdravotním postižením

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko BETEZDA Komorní Lhotka Domov pro osoby se zdravotním postižením Žádost o přijetí do zařízení Slezské diakonie BETEZDA Komorní Lhotka, Komorní Lhotka č. 68, PSČ 739 53 Hnojník Tel. 558 694 239, e-mail: betezda@slezskadiakonie.cz Datum podání žádosti. 1. ŽADATEL....

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

NEVIDOMÍ LIDÉ, ŽIVOT SE SLEPOTOU A VEŘEJNOST

NEVIDOMÍ LIDÉ, ŽIVOT SE SLEPOTOU A VEŘEJNOST NEVIDOMÍ LIDÉ, ŽIVOT SE SLEPOTOU A VEŘEJNOST Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s. Okamžik, modul

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory ATRIUM Liberec

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory ATRIUM Liberec ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory ATRIUM Liberec Jméno, příjmení a titul žadatele:... Rodné příjmení:...jméno, příjmení posledního manžela:... Datum narození:... Rodné číslo: Věk: Místo

Více

Zdravotně postižení příspěvek na péči Příspěvek z praxe odborného lékaře. MUDr. Petr Krawczyk Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP

Zdravotně postižení příspěvek na péči Příspěvek z praxe odborného lékaře. MUDr. Petr Krawczyk Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP Zdravotně postižení příspěvek na péči Příspěvek z praxe odborného lékaře MUDr. Petr Krawczyk Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP Představení přednášejícího MUDr. Petr Krawczyk LF UP v Olomouci Atestace

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Mezi povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích ( 4) patří mimo jiné c) řídit

Více

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR (Zpracován v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a vyhláškou 192/2004 Sb. ze dne

Více