Vodící pes jeho výchova a význam pro nevidomé

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vodící pes jeho výchova a význam pro nevidomé"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra Speciální pedagogiky Vodící pes jeho výchova a význam pro nevidomé Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Petra Hamadová, Ph.D. Vypracovala: Michaela Fillová

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a použila jsem jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. podpis

3 Poděkování: Děkuji paní PhDr. Hamadové, Ph.D. za odborné vedení, konzultace a ochotu při zpracovávání bakalářské práce a manželům Dvořákovým za pomoc při realizaci rozhovorů a poskytnutí materiálů o vodících psech.

4 OBSAH ÚVOD OSOBA S TĚŽKÝM ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM DEFINICE, VYMEZENÍ POJMU, STUPNĚ ZRAKOVÉHO POSTIŽENÍ AKCEPTACE POSTIŽENÍ A SOCIALIZACE KOGNITIVNÍ A SOMATICKÝ VÝVOJ KVALITA ŽIVOTA PROSTOROVÁ ORIENTACE A SAMOSTATNÝ POHYB TĚŽCE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH POHYB,,BEZ HOLE TECHNIKA DLOUHÉ HOLE ORIENTAČNÍ ANALYTICKO - SYNTETICKÁ ČINNOST HISTORIE VYUŽITÍ VODÍCÍCH PSŮ PRO USNADNĚNÍ PROSTOROVÉ ORIENTACE VYUŽITÍ PSŮ U ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH CANISTERAPEUTIČTÍ PSI ASISTENČNÍ PSI SIGNÁLNÍ PSI VODÍCÍ PSI VÝCVIK VODÍCÍCH PSŮ LEGISLATIVA PŘEDVÝCHOVA ŠTĚNĚTE VÝCVIK VODÍCÍCH PSŮ SOUŽITÍ TĚŽCE ZRAKOVĚ POSTIŽENÉHO JEDINCE S VODÍCÍM PSEM VÝZNAM VODÍCÍHO PSA PRO NEVIDOMÉ METODOLOGIE VÝZKUMU INTERPRETACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU ZÁVĚRY ŠETŘENÍ ZÁVĚR RESUMÉ SUMMARY SEZNAM LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH... 46

5 Úvod Kráčet s přítelem tmou je lepší než jít za světla, ale osamocen. Helen Keller Můj zájem cvičit psy mě před dvěma roky přivedl do brněnské klubovny Vodící pes o.s., kde jsem se poprvé setkala s velice příjemnou paní Dvořákovou, která se stará o chod klubovny. Tehdy jsem si chtěla vzít do předvýchovy štěňátko a pomoci tak s výchovou budoucího vodícího psa. Tato forma pomoci nakonec z mé strany nevyšla a tak jsem se nabídla alespoň jako dobrovolnice. Dělám průvodce nevidomým na soutěžích a občas vypomáhám na pátečních setkáních v klubovně. Kontakt s vodícími psy a osobami se zrakovým postižením mě motivoval k bližšímu zkoumání jejich vzájemného života. Práce je členěna do pěti kapitol. V první kapitole vymezuji osobu se zrakovým postižením. Pozornost věnuji kvalitě života osob se zrakovým postižením, akceptaci postižení a socializaci. V kapitole o prostorové orientaci a samostatném pohybu osob s těžkým zrakovým postižením se snažím poskytnout informace o pohybu s holí a bez hole, a seznámit s novinkami, které se v této oblasti v současné době nabízí. V další kapitole pak blíže specifikuji výchovu, výcvik vodících psů a legislativu týkající se této oblasti. V následující kapitole rozděluji psí pomocníky dle druhu jejich pomoci. Nabízím výčet organizací, které se zabývají výcvikem canisterapeutických a asistenčních psů a popisuji jejich práci a uplatnění. Ve čtvrté kapitole se zaměřuji na přímou výchovu vodícího psa. Nejprve vymezuji legislativu, která je spojena s výcvikem vodících psů a s jejich vlastněním a poté charakterizuji přímou výchovu a výcvik od štěněte po dospělého psa. Na závěr kapitoly vysvětluji způsob a podmínky předání psa nevidomému a jejich vzájemné soužití. V praktické části zkoumám význam vodícího psa pro nevidomého člověka. Formou rozhovorů zjišťuji pozitiva a negativa spojená s držením vodícího psa, jak vodící pes pomáhá při orientaci v prostoru, při socializaci a zda má vodící pes na svého držitele i terapeutické účinky. 5

6 1 OSOBA S TĚŽKÝM ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 1.1 Definice, vymezení pojmu, stupně zrakového postižení Ludíková (2004) definuje osobu se zrakovým postižením následovně: Za zrakově postiženého jednice chápeme osobu, která trpí oční vadou či chorobou, kdy po optimální korekci má stále zrakové vnímání narušeno natolik, že mu činí problémy v běžném životě. Schnidler a Pešák 1 dodávají, že kromě termínu zrakově postižený se užívá také označení osoba se zrakovým postižením, což je v dnešní době příznačnější. Jsou to lidé, kteří mají různé druhy a stupně snížených zrakových schopností. Někdy se také mluví o těžce zrakově postižených. Termín se užívá proto, aby se odlišily osoby, kterým nepostačí běžná brýlová korekce k plnému vidění, od osob, které s brýlemi bez obtíží zvládají běžné denní činnosti. Skupina osob těžce zrakově postižených by se mohla dále rozdělit na slabozraké a nevidomé. Při vyšetření u oftalmologa se zkoumá především zraková ostrost, která je vyjádřená tzv. vizem. Vizus se udává ve zlomku, kde první číslo představuje vzdálenost v metrech, ze které vyšetřovaný čte a druhé číslo představuje vzdálenost, ze které by tu samou velikost písmene přečetl zdravý člověk. (To například znamená, že vizus 6/6 je naprosto v pořádku.) Moravcová (2004) dělí stupně zdravotního postižení podle skupin zrakové ostrosti: 1. Slabozrakost lehká a střední 2. Slabozrakost těžká 3. Těžce slabý zrak 4. Praktická nevidomost 5. Úplná nevidomost obou očí 1 SCHNIDLER, R., PEŠÁK, M.: Kdo je zrakově postižený. [online]. c [cit. 4. listopadu 2008]. Dostupné z WWW: <http://www.sons.cz/kdojezp.php>. 6

7 Podle mezinárodní klasifikace WHO se zrakové vady rozdělují dle rozsahu korekce a zrakové ostrosti do 5 následujících kategorií: Klasifikace zrakového postižení dle WHO 2 : 1. Střední slabozrakost 2. Silná slabozrakost 3. Těžce slabý zrak 4. Praktická nevidomost 5. Úplná nevidomost. Nevidomost je nejtěžší stupeň zrakového postižení. Užívá se také termínu slepota, který Květoňová-Švecová (1998) definuje jako,,neschopnost jedince vnímat zrakem. I když je zachováno určité zrakové čití světlocit. 1.2 Akceptace postižení a socializace Akceptace vady znamená ve volném,,překladu přijetí vady a smíření se s ní. Dle Čálka (Čálek, Cerha, Holubář, 1992) je akceptace vady,,poznávací, citové a jednající osvojení všech životních možností a omezení, které tato vada zanechává. V případě zrakové vady, tj. těžké nebo úplné ztráty zraku, to znamená osvojení všech podstatných zbývajících životních možností a jejich způsobů uskutečňování při souběžném zohledňování všech životních omezení, která toto zdravotní postižení přináší. Opakem akceptace je nonakceptace vady, kdy zrakově postižený buď svou vadu popírá, nebo zveličuje její důsledky. V případě popírání vady se člověk chová, jako by vada neexistovala. Nevyužívá možnosti, které se mu nabízí a zároveň chce uskutečňovat činnosti, které nezvládne. Pokud zveličuje důsledky své vady, znamená to, že se chová nesamostatně, bezmocně a vyžaduje neustálou pomoc od svého okolí. Oba typy nonakceptace pak brání zrakově postiženému vidět a využívat reálné možnosti, které se mu nabízí (Čálek, Cerha, Holubář, 1992). 2 Mezinárodní klasifikace zrakového postižení dle WHO [online]. c [cit. 10. ledna 2009]. Dostupné z WWW: <http://www.sons.cz/klasifikace.php> 7

8 Jakým způsobem bude osoba se zrakovým postižením akceptovat svou vadu, hraje roli doba vzniku postižení a postoje okolí. Vrozená vada představuje obrovskou zátěž na psychiku dítěte. Postoje k postižení, které zaujmou rodiče dítěte, se odrážejí v celkové sebeakceptaci osoby s postižením. Získaná vada působí jako trauma, člověk si uvědomuje ztrátu určitých kompetencí a trvalost vady. Pozvolná ztráta zraku představuje psychickou zátěž na jedince s postižením, často se mohou objevit i deprese. Prostředí, ve kterém dítě roste, by mělo nejen uspokojovat základní potřeby, ale také by se mělo aktivně podílet na rozvoji jeho osobnosti, na vytváření sebevědomí, postojů, hodnot a vlastní identity (Vágnerová, 1995, sec.cit. Hamadová, Květoňová, Nováková, 2007). Osobnost a její sebepojetí není ovlivněno jen působením rodiny, ale její celkovou socializací. Nováková (In Pipeková 2006) charakterizuje socializaci jako,, interaktivní proces, v němž jsou zahrnuti ostatní jedinci. V socializačním vývoji definuje několik socializačních mezníků. Prvním je potvrzení zrakového handicapu rodiči a jejich následná změna postoje k dítěti. Reakce rodičů na postižení dítěte se různí. Mohou vadu svého dítěte akceptovat, mohou mít odmítavé reakce, ochranářský přístup, skrytě nebo otevřeně své dítě zavrhovat nebo si ho idealizovat. Dalším mezníkem je vstup do kolektivu, tedy zařazení do školy. V tomto období si dítě začíná uvědomovat svou odlišnost od ostatních dětí. Dalším velmi zátěžovým socializačním obdobím je přechod ze školy do zaměstnání. Různé reakce mohou v tomto období způsobit adolescentovi trauma, zvláště pokud se neshodují s jeho zkušenostmi a očekáváními (Vágnerová, 1996, sec.cit. Nováková in Pipeková, 2006). 1.3 Kognitivní a somatický vývoj Vzhledem k tomu, že člověk získává pomocí zraku % informací o okolním světě, je zřejmé, že zrakové postižení zasahuje do celkového vývoje osobnosti. Co se týče vývoje zrakového vnímání osob s těžkým zrakovým postižením, je nutné zbytky zraku dostatečně stimulovat již od novorozeneckého období. V tomto věku se mluví o senzorické deprivaci, kdy dítě nemá v okolí dostatek atraktivních podnětů. 8

9 Proto je nutné dítěti nabízet osvětlené a kontrastní předměty v přiměřené vzdálenosti a v závislosti na míře poškození zraku (Vágnerová, 1995). Sluch hraje v životě těžce zrakově postižené osoby velice důležitou úlohu, proto mívají tyto osoby sluch velice dobře vytrénovaný. Schopnost správné lokalizace zvuku je velice důležitá při orientaci v prostoru (Požár, 2000, sec.cit. Hamadová, Květoňová, Nováková, 2007). Pomocí hmatu nevidomý poznává okolní svět. Hmatové vnímání probíhá od částí k celku, což je psychicky náročné a vyžaduje koncentraci pozornosti, paměti a myšlení. Nováková (In Pipeková, 2006) dělí hmat na aktivní (haptika) a instrumentální (zprostředkovaný). Haptika znamená, že zrakově postižený aktivně ohmatává objekty a dokáže tak vnímat dvojrozměrné i trojrozměrné objekty. Instrumentální hmat je způsob hmatu, při kterém probíhá ohmatávání pomocí nějakého nástroje či nářadí (např. oťukávání trasy holí). U myšlení nevidomých můžeme dle Litvaka (1979, sec.cit. Čálek, Cerha, Holubář, 1992) pozorovat nedostatečnou náplň pojmů konkrétními obsahy. Z toho pak plyne formálnost soudů a úsudků. Nevidomý má problémy s vyčleňováním rodových znaků (např. sešit, tužka, kniha = číst a psát), se zobecňováním, smyslová a logická stránka odrazu skutečnosti se neprolínají. V řeči je poukazováno na formalismus, kdy nevidomý používá odposlouchané fráze, které mívají často zkreslený obsah nebo jsou dokonce bezobsažné. Také se setkáváme s výrazem verbalismus. Pojmy, slova jsou užívána formálně, jsou osvojená bez podpory představ. Nevidomý zná například názvy barev, ale má potíže s jejich klasifikací. Při komunikaci s druhou osobou je nevidomý schopen dle modulace hlasu, jeho odstínu schopen vycítit i přetvářku. Převaha zrakového momentu v komunikaci zapřičiňuje, že vidící osobě často uniká hlasová přetvářka (Čálek, Cerha, Holubář, 1992). Pro těžce zrakově postižené má velký význam paměť, ta bývá vzhledem k dané životní situaci lépe rozvinuta než u vidících jedinců (Nováková in Pipeková, 2006). 9

10 Zrakový handicap se odráží v pohybovém vývoji už v kojeneckém věku, kdy dítě není dostatečně zrakově stimulováno ke zvedání hlavičky a otáčení se za zajímavým předmětem. Pokud dítě nevidí ani na předměty, které má v ruce je značně omezena i jeho manipulační činnost (Vágnerová, 1995). Děti s těžkou zrakovou vadou mívají často problémy s vytvářením představy o prostředí, ve kterém se nacházejí. Jsou také nejisté v orientaci v prostředí, to pak může vést k nedostatku sebevědomí při objevování svého okolního světa. Při pohybu se musí neustále soustředit, musí odhadovat svou polohu a překonávat překážky pod neustálou kontrolou vědomí. Pro samostatný život zrakově postižené osoby má velký význam nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu. Na jejím nácviku se podílejí rodiče pod vedením středisek rané péče, SPC v pokročilejším věku pak školení instruktoři prostorové orientace a samostatného pohybu (Hamadová, Květoňová, Nováková, 2007). 1.4 Kvalita života Kvalitou života, tedy vymezením, co kvalita života znamená, jakých oblastí se týká a jakými metodami se dá měřit, se v současné době zabývají snad všechny vědní obory, od filozofie, sociologie, psychologie, přes ekonomiku, medicínu, ekologii či pedagogiku. Jejich pohled na kvalitu života se velmi liší 3. Společné však mají to, že pojem kvalita života by měl obsahovat údaje o fyzickém, psychickém a sociálním stavu člověka 4. Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje kvalitu života následovně: Kvalita života je to, jak člověk vnímá své postavení v životě v kontextu kultury, ve které žije, a ve vztahu ke svým cílům, očekáváním, životnímu stylu a zájmům (1994, sec.cit. Svobodová in Šubrt, 2007). 3 MÜHLPACHR, P., VAĎUROVÁ, H. Problematika kvality života vymezení, dimenze, měření [on-line] [cit. 18. dubna 2009]. Dostupné z WWW: <http://www.equalcr.cz/files/clanky/908/kniha4.pdf>. 4 SLOVÁČEK, L., SLOVÁČKOVÁ, B., JEBAVÝ, L., BLAŽEK, M., KAČEROVSKÝ, J.: Kvalita života nemocných jeden z důležitých parametrů komplexního hodnocení léčby [on-line] [cit. 19. dubna 2009]. Dostupné z WWW: <http://www.pmfhk.cz/vzl/vzl%201_2004/vzl1_2.%20slovacek.pdf> 10

11 Vymětal 5 vymezuje dvě hlediska přístupu ke konceptu kvality života. Jedná se o hledisko objektivní a subjektivní. Objektivní kvalitou života se rozumí materiální zabezpečení, sociální podmínky života, sociální status a fyzické zdraví.,,subjektivní kvalita života se týká jedincova vnímání svého postavení ve společnosti v kontextu jeho kultury a hodnotového systému. Výsledná spokojenost je tedy závislá na jeho osobních zájmech, očekáváních a cílech. Vedle subjektivní a objektivní dimenze používají dělení činitelů kvality života dle Jesenského na vnitřní a vnější. Mezi vnitřní činitele se řadí všechna hlediska, která ovlivňují rozvoj a integritu osobnosti handicapovaného. Jde o somatické a psychické vybavení ovlivněné onemocněním, poruchou, defektem, či defektivitami. Vnější činitele představují podmínky jejich existence. Jsou to ekologické, pracovní, společensko-kulturní, výchovně-vzdělávací, ekonomické a materiálně technické faktory. WHO rozeznává za účelem měření, bez ohledu na věk, pohlaví, etnikum nebo postižení, čtyři základní oblasti, které vystihují dimenze lidského života. Jedná se o fyzické zdraví a úroveň samosatnosti (např. mobilita, energie a únava, schopnost pracovat), psychické zdraví a duchovní stránku (např. sebehodnocení, sebepojetí, myšlení, paměť, víra), sociální vztahy (např. osobní vztahy, sexuální aktivita, sociální podpora) a prostředí (např. bezpečí, domácí prostředí, fyzikální prostředí hluk, klima ). Kvalita života se pak dle těchto oblastí dá měřit pomocí dotazníků, rozhovorů a telefonních rozhovorů 6. O kvalitě života osob se zrakovým postižením se zmiňuje Jesenský (1992):,,Kvalita života a všestranný rozvoj osobnosti zrakově postižených je multifaktorovým a multidimenzionálním jevem. Týká se socializace, práce a všech vnějších a vnitřních podmínek utváření osobnosti. Těžce zrakově postižení dokážou vyjádřit své potřeby a určit jejich míru nejen ve vztahu ke svým možnostem, ale také k možnostem společnosti, která ho obklopuje. Aby se kvalita života zrakově postižených mohla vyrovnat kvalitě života intaktní populace, musí se vytvořit rovnocenné podmínky života. 5 Vymětal 2001, sec. cit. MÜHLPACHR, P., VAĎUROVÁ, H. Problematika kvality života vymezení, dimenze, měření. [on-line] [cit. 18. dubna 2009]. Dostupné z WWW: <http://www.equalcr.cz/files/clanky/908/kniha4.pdf>. 6 MÜHLPACHR, P., VAĎUROVÁ, H. Problematika kvality života vymezení, dimenze, měření. [on-line] [cit. 18. dubna 2009]. Dostupné z WWW: <http://www.equalcr.cz/files/clanky/908/kniha4.pdf>. 11

12 2 PROSTOROVÁ ORIENTACE A SAMOSTATNÝ POHYB TĚŽCE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH 2.1 Pohyb,,bez hole Wiener (1986) dělí základní oblasti prostorové orientace a samostatného pohybu zrakově postižených (dále jen POSP ZP) na prvky POSP, techniku dlouhé hole a na orientační analyticko-syntetickou činnost. Mezi prvky POSP řadí techniky pohybu bez hole a rozvíjení přirozených pohybově orientačních schopností, jako je odhad úhlů, vzdáleností, rozvoj sluchové orientace, vnímaní sklonu a zakřivení dráhy, chůzi po schodišti, omezování odchylek od přímého směru, rozvíjení,,smyslu pro překážky či posilování stability osoby se zrakovým postižením. Základní techniky pohybu bez hole dělí na: chůzi s vidícím průvodcem, bezpečnostní držení (postoje) a kluznou techniku (trailing). Další specifickou technikou pohybu je chůze s vodícím psem. Zrakově postižený může mít při pohybu se psem jako doplněk i bílou hůl, závisí však na stupni zrakového postižení a na jeho schopnostech v POSP, zda ji potřebuje či ne. Chůzi s vidícím průvodcem popisuje Cerha 7 následovně. Průvodce nabídne nevidomému svou pomoc lehkým dotykem nebo oslovením. Nijak ho netahá, ale pouze nabídne svou paži. Nevidomý se svého průvodce chytne v místě nad loktem, popřípadě se dotýká svou dlaní spodní hrany jeho předloktí. Průvodce kráčí přibližně o půl kroku před osobou se zrakovým postižením, vždy po té straně nevidomého, která je méně bezpečná (výkopy na chodníku, silniční provoz apod.). Průvodce s nevidomým neztrácí kontakt. Jde o spojení prostřednictvím hmatu - držení se nabídnuté paže nad loktem, ale též o kontakt slovní. Průvodce vždy podává nevidomému informace o okolním prostředí.,,přichází-li průvodce s nevidomým ke dveřím, snaží se již předem, aby nevidomý kráčel po té straně, na které se u dveří nacházejí závěsy (panty). Průvodce volnou rukou otevírá dveře, kliku pak vezme do ruky, za kterou se jej drží nevidomý. Nevidomý svou 7 CERHA, J.: Rady průvodcům nevidomých [on-line]. c [cit. 19. dubna 2009]. Dostupné z WWW: <http://www.tyfloservis.cz/rady-pruvodcum-nevidomych.php> 12

13 volnou rukou sklouzne po průvodcově ruce, za níž se drží. Snadno nalezne kliku a sám poté zavírá. Při nastupování nebo vystupování do hromadných dopravních prostředků, stejně tak jako na pohyblivých schodech, chodí průvodce jako vždy mírně vpředu. Při sedání si na sedadlo dopravního prostředku přichází průvodce s nevidomým k sedadlu zezadu. Na opěradlo položí svou ruku, za kterou se jej drží nevidomý. Ten pak sjede rukou k určenému cíli. Stejným způsobem může vyhledat židli i stůl. Při nasedání do osobního automobilu nevidomému ukážeme kliku u dveří, případně, jsou-li otevřeny, hranu střechy vozidla 8. Bezpečnostní postoje Wiener (1986) rozděluje na dolní a horní. Dolní držení se užívá k ochraně před překážkami umístěnými ve výši pasu nebo k jejich zjištění. Provádí se tak, že se paže spustí a ohne před stehno druhé nohy. Horní držení se užívá k ochraně obličeje a hlavy. Paže je ve výši ramen, loket je ohnutý ve výšce hlavy a dlaň je obrácena směrem vpřed. Horní bezpečnostní držení se používá také při shýbání nebo hledání spadlých předmětů. Trailing se užívá zejména při pohybu v místnostech nebo budovách, které osoba s postižením zná. Postižený jedinec se pohybuje rovnoběžně se stěnou, drží ruku ve výši pasu mírně předsunutou vpřed a nehty lehce ohnutých prstů mu kloužou po stěně. Dokáže tak najít dveře, či jiné důležité orientační znaky nebo body. Své poznatky o chůzi s vodícím psem popisuje Šusta, držitel vodícího psa, na svých webových stránkách 9. Dle jeho názoru by měl vodící pes chodit po levé straně, ať už se jedná o chodník či silnici. Je to pro něho jednodušší, protože se může držet,,vodících linií, jako je například obruba chodníku a zároveň netlačí svého majitele na zeď budovy. Tímto způsobem však porušuje pravidlo chůze po pravé straně chodníku, které běžně dodržuje každý člověk. 8 Více na WWW: <http://www.tyfloservis.cz/rady-pruvodcum-nevidomych.php> 9 ŠUSTA, P.: Jak to chodí [on-line]. [cit. 19. dubna 2009]. Dostupné z WWW: <http://www.vodicipes.tym.cz/povidani.html>. 13

14 2.2 Technika dlouhé hole Pojmem technika dlouhé hole označuje Wiener (1986),,cílevědomé a poučené užívání bílé hole přesně stanoveného poměru její délky k postavě; takové užívání bílé hole, které poskytuje zrakově postiženému plnou bezpečnost i subjektivní jistotu při dodržení základních fyziologických a estetických pravidel pohybu. Hlavním prostředkem, který slouží k získávání hmatových informací v oblasti POSP ZP je bílá hůl. Ta zprostředkovává těžce zrakově postižené osobě kontakt s trasou, po které se pohybuje. Často se u nás setkáváme s pojmem,,slepecká hůl. Toto označení však zahrnuje použití hole pouze pro nevidomé. Měli bychom proto užívat označení,,bílá hůl, které zahrnuje všechny uživatele těchto holí, a to osoby s těžkým zrakovým postižením 10. Svárovský na webových stránkách své firmy pro výrobu holí dělí funkce bílé hole 11 na: a) funkce signalizační tuto funkci splňují všechny hole, svou bílou barvou nám naznačují, že její držitel je těžce zrakově postižený b) funkce ochranná hůl včas upozorní svého držitele na překážku a ochrání před případným střetem c) funkce orientační - hůl je prodloužením ruky, to znamená, že umožňuje vyhledávat orientační body a jiná důležitá místa na trase, rozpoznávat strukturu povrchu, udržovat kontakt s vodící linií d) funkce opěrná hůl má sloužit jako opora pro osoby s pohybovým handicapem Wiener (1986) rozděluje hlavní funkce slepecké hole na: a) funkce ochranná, bezpečnostní b) funkce orientační c) funkce informativní a označující 10 SVÁROVSKÝ, M. Bílá hůl. [online]. [cit.14. února 2009]. Dostupné z WWW: <http://www.svarovsky.cz/bila_hul.php>. 11 SVÁROVSKÝ, M. Rozdělení bílých holí. [online]. 14. února 2009]. Dostupné z WWW: <http://www.svarovsky.cz/rozdeleni.php>. 14

15 Podle hlavních funkcí, které má hůl plnit, se rozdělují hole do tří skupin: 1. hůl signalizační - plní hlavně funkci signalizační popřípadě ochrannou, jen občas se použije k orientaci, vyrábí se v kratších délkách, má subtilnější dolní koncovku, která nebývá v kontaktu se zemí (nebo jenom zřídka), i úspornější rukojeť, používá se k označení slabozrakých osob (v dopravě apod.), při chůzi s průvodcem, s vodícím psem nebo při pohybu v interiéru 2. hůl orientační slouží přímo k prostorové orientaci a samostatnému pohybu, jedná se o dlouhou hůl, její konec je v přímém styku se zemí, plní nejen funkci signalizační, ale především orientační a ochrannou 3. hůl opěrná - svou konstrukcí odpovídá funkci, kterou má plnit, tj. funkci opěrnou, přičemž díky bílé barvě, kterou je opatřena, plní též funkci signalizační 12 Mezi základní techniky užití dlouhé hole patří základní postoj, kluzná technika, kyvadlová technika a technika diagonální. U základního postoje je tělo vzpřímeno, ruka držící hůl je ve výši pasu, hůl směřuje šikmo vpřed pod úhlem asi 30-40, její dolní konec se dotýká podložky. Kluzná technika se užívá u začátečníků při výuce techniky dlouhé hole, později k upřesnění povrchové struktury terénu nebo na nebezpečných místech (např. prostor nad schodišti). Spodní konec hole opisuje před tělem mírný oblouk zhruba v šíři ramen klouzavým pohybem po podložce. Důležité je dodržovat základní rytmus pohybu. Nejčastější způsob užití hole je kyvadlová technika, kdy se spodní konec hole při chůzi pohybuje do stran nízkým obloukem nad zemí. Nutné je holí prozkoumat terén dříve, než zahájíme chůzi a klást důraz na to, aby se hůl vždy v krajních bodech dotkla země, abychom zaregistrovali např. případné prohlubně. Diagonální technika se užívá převážně ve známých budovách a na schodištích (Wiener, 1986). 12 SVÁROVSKÝ, M. Rozdělení bílých holí. [online]. 14. února 2009]. Dostupné z WWW: <http://www.svarovsky.cz/rozdeleni.php>. 15

16 2.3 Orientační analyticko - syntetická činnost Wiener (1986) tento pojem definuje jako,,využívání informací všeho druhu, získaných všemi dostupnými prostředky a způsoby, při aplikaci základních technik pohybu v procesu prostorové orientace a samostatného pohybu zrakově postižených. Jde tedy o využívání různých plánků, map, modelů, popisů trasy písemných či ústních, využití techniky dlouhé hole a také zbylých smyslů. Prostor se pro těžce zrakově postiženého dělí na různé body, linie a znaky, podle kterých se pak orientuje. Body a linie jsou vlastně průmětem horizontálních a vertikálních linií. Pod pojmem orientační bod chápeme určité místo, které je neměnné a rychle a dobře rozeznatelné, jako například rohy domků. Orientační znaky jsou různé tepelné, sluchové, čichové, hmatové, horizontální a vertikální vjemy (např. stoupání a klesání silnice), které nám dokreslují správné představy o místě, kde se zrovna nacházíme (Wiener, 1986). Mezi kompenzačními pomůckami, které se objevují na současném trhu pro usnadnění POSP a na které stát přispívá, můžeme také najít GPS navigaci. Dá se pořídit samostatně nebo také jako součást jiného zařízení, například mobilního telefonu nebo elektronického zápisníku. GPS navigace udává zrakově postiženému jeho polohu a navádí podle předem nastavené trasy kudy jít 13. V USA se GPS navigace často používá v kombinaci s vodícím psem 14. Zrakově postižený může telefonicky zkontaktovat i Navigační centrum SONS ČR, kde díky GPS navigaci vědí přesnou polohu uživatele a operátoři mohou poradit s orientačními body, poskytnou informace, kde je nejbližší přechod nebo mohou sledovat, zda se uživatel nevychýlil z trasy a případně mu pomoci vrátit se na původní trasu. Navigační centrum SONS ČR sídlí v Praze od roku Jde u nás o novou formu pomoci v oblasti prostorové orientace zrakově postižených. Centrum má ve své nabídce služeb bezplatnou telefonickou linku, kde se na počkání může uživatel dozvědět informace týkající se například cestování, kterým spojem jet, jaký spoj je nejvhodnější. 13 Tmavomodrý festival 2OO5 výstava pomůcek [online]. c [cit. 4. února 2009]. Dostupné z WWW: <http://www.tyflocentrum-bm.cz/tmf/2005.php>. 14 The Guide Dog Foundation Offers Trekker Training [online]. [cit. 4. února 2009]. Dostupné z WWW: <http://www.guidedog.org/progserv/trekker/overview.htm>. 16

17 Mohou také zjistit kontakty, telefonní čísla na různé instituce, kam se uživatelé potřebují dostat. Další službou je příprava trasy. Plán obsahuje informace, jak se například dostat na zastávku dopravy, čím jet a jak pokračovat po vystoupení z dopravního prostředku dále na určené místo. Poskytne tak uživateli představu o prostředí a základních orientačních bodech. Služba je určena především pro ty, kteří se dovedou sami bezpečně pohybovat s holí nebo vodícím psem. Informace bývají zpracovány většinou do následujícího dne Historie využití vodících psů pro usnadnění prostorové orientace Podle obrázků a kreseb, které se dochovaly je patrné, že se pes uplatňoval nejen jako společník, ale i jako průvodce nevidomých již v dávných dobách. Za nejstarší zachovanou kresbu, kde pes doprovází nevidomého, se považuje obrázek z Číny z 13. století. První písemné záznamy, které se zabývají výcvikem vodících psů pro nevidomé, pocházejí z Vídně z 18. století. Kněz Johann Wilhelm Klein popsal své poznatky a zkušenosti v knize Učebnice pro výuku nevidomých. Obrovský přelom výcviku vodících psů byl zaznamenán v době 1. světové války, kdy se z fronty vracelo mnoho osleplých vojáků. K výcviku vodících psů se využívalo především vojenských psích veteránů, kterých byl zejména po válce nadbytek (Jasenovcová, 2007). První výcvikové centrum vodících psů pro nevidomé vzniklo ve 20. století v německé Postupimi pod vedením Američanky Dorothy Harrison Eustisové. Po návratu do Spojených států založila v roce 1927 první školu pro výcvik The seeing eye, která dodnes existuje a je nejstarší školou pro výcvik vodících psů na světě. Zájem o čtyřnohé pomocníky se neustále zvyšoval a začal pronikat i do dalších zemí. Po celém světě tak začala vznikat výcviková střediska. V roce 1989 byla ve Velké Británii založena Mezinárodní federace vodících psů (The International Guide Dog Faderation), která má přesně stanovené standardy v chovu, výcviku i předávání psů 15 Navigační centrum SONS ČR [online]. c [cit. 4. února 2009]. Dostupné z WWW: <http://www.sons.cz/navigace.php>. 17

18 a péči o zrakově postiženého klienta. Členské školy musí tyto standardy přijmout a podřídit se pravidelné kontrole jejich dodržování 16. U nás se jako první výcvikem vodících psů zabývali pánové Fišer, Ambruster, Skuhrovský a Dvořák v 60. letech 20. Století. V roce 1978 byl oficiálně výcvik vodících psů zařazen mezi různé druhy,,výroby kompenzačních pomůcek pod výrobní podnik Meta Praha. V roce 1985 byl založen Klub držitelů vodících psů, který sdružuje nevidomé majitele a uživatele vodících psů. V roce 1989 došlo k velkému rozvoji a možnostem ve výcviku vodících psů. Pád komunistického režimu otevřel možnosti v komunikaci se zahraničím a tím se zlepšilo i získávání informací. Tentýž rok byla založena Mezinárodní federace vodících psů ve Velké Británii a pražské Středisko výcviku vodících psů SONS ČR získalo ihned přidružené členství. Od roku 1997 je jejím plnohodnotným členem. V posledních deseti letech vzniklo několik dalších center cvičících vodící psy, mezi které patří i brněnská Škola pro výcvik vodících psů (Jasenovcová, 2007). 16 Z historie výcviku vodících psů ve světě [online]. [cit. 12. ledna 2009]. c2006. Dostupné z WWW: <http://kdvp.braillnet.cz/index.php?src=histor_svet>. 18

19 3 VYUŽITÍ PSŮ U ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH 3.1 Canisterapeutičtí psi Název canisterapie (dále CT) se užívá jako,,označení terapie, která užívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Jinak můžeme CT definovat jako zvířecí aktivitu a zvířecí asistenční léčbu prováděnou s jedním konkrétním živočišným druhem. CT se uplatňuje zejména jako podpůrná psychoterapeutická metoda při řešení různých situací, kdy jiné metody selhávají nebo je nelze použít. Působení na fyzické zdraví je u CT druhotné a zahrnuje spíše složku motivace k rehabilitaci a povzbuzení imunity prostřednictvím psychiky. Klade se důraz hlavně na řešení problémů psychologických, citových a sociálně integračních 17. Canisterapie se užívá zejména u tělesně postižených (nejčastěji u DMO, LMD, svalové dystrofie, epilepsie), u mentálně postižených, u klientů v rehabilitaci a jinak nemocných. Může se také využít u autistů, kdy pes plní funkci prostředníka mezi jejich světem a okolím. CT se využívá u široké věkové škály klientely, v nejrůznějších prostředích (sociální, vzdělávací a zdravotnická zařízení, může být i v rodině klienta). Klienty mohou být také lidé celkově zdraví, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. V těchto případech se canisterapie využívá především k odbourání stresu 18. Canisterapie má využití také u těžce zrakově postižených, kteří vlastní vodícího psa.,,pejsek varuje před překážkami či nebezpečím a tím dodává pocit bezpečí v davu. Je to kamarád a společník, který snižuje strach a stres z neznámého prostředí Přednáška o canisterapii v PL HB [online]. c2005. [cit. 4. prosince 2008]. Dostupné z WWW: <http://hipoterapie.crespo.cz/canis.asp?idmenu=3>. 18 Léčebné účinky canisterapie [online]. [cit. 4. prosince 2008]. Dostupné z WWW: <http://www.canisterapie.cz/ct-lecebne-ucinky-canisterapie.htm>. 19 Co je to canisterapie [on-line]. [cit. 15. ledna 2009]. Dostupné z WWW: <http://www.canisterapiezlin.cz/canisterapie.php>. 19

20 Metody canisterapie Animal Assisted Activites (AAA) aktivity za pomoci psů Tento druh terapie je veden speciálně vyškoleným odborníkem nebo dobrovolníkem za účasti speciálně vybraných zvířat. Pomocí přirozeného kontaktu člověka a psa se zaměřujeme na zlepšení kvality života klienta. Animal Assisted Therapy (AAT) terapie za pomoci psů Jedná se o cílenou intervenci, kdy je zvíře nedílnou součástí terapeutického procesu. Musí být vedena zdravotnickým personálem se speciálními odbornými znalostmi. Animal Assisted Education (AAE) vzdělávání za pomoci psů AAE provozují pedagogové ve školách a vzdělávacích zařízeních a to buď na úrovni obecně osvětové (např. besedy s žáky) nebo cíleně jako prostředek při vzdělávání žáků se zdravotním postižením nebo s poruchami učení 20,21. CT rozvíjí hrubou a jemnou motoriku, podněcuje verbální i neverbální komunikaci, rozvíjí orientaci v prostoru a čase, pomáhá při nácviku koncentrace a paměti, rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou, působí také v rovině rozvoje motoriky s atributem rehabilitační práce, v polohování a v relaxaci. Na druhou stranu ale tam, kde je to třeba, psi podněcují ke hře a k pohybu, zároveň mají velký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze a motivaci 22. U canisterapie je důležitý také výběr vhodného psa. Nezáleží na tom, jestli je pes s PP, jakého je vzrůstu, rasy či pohlaví, rozhodujícím faktorem jsou jeho povahové vlastnosti. Pes by měl být klidný, vyrovnaný, ochotný spolupracovat a hlavně musí úspěšně složit canisterapeutické zkoušky 23. Co se týče osob, které mohou canisterapii vykonávat, rozdělují je Pomocné tlapky, o.p.s. dle jejich pravomocí následovně: 20 Přednáška o canisterapii v PL HB [online]. c2005. [cit. 4. prosince 2008]. Dostupné z WWW: <http://hipoterapie.crespo.cz/canis.asp?idmenu=3>. 21 Slovníček canisterapie [online]. [cit. 4. prosince 2008]. Dostupné z WWW: <http://www.canisterapie.cz/ct-slovnicek-canisterapie.htm>. 22 Léčebné účinky canisterapie [online]. [cit. 4. prosince 2008]. Dostupné z WWW: <http://www.canisterapie.cz/ct-lecebne-ucinky-canisterapie.htm>. 23 Předpoklady psa u canisterapeutických zkoušek [online]. [cit. 4. prosince 2008]. Dostupné z WWW: <http://www.canisterapie.cz/nov-predpoklady-psa.htm>. 20

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Příspěvek se zabývá pohledem volnočasového pedagoga canisterapeutavobčanském sdružení ARIS a metodika primární prevence ve výchovném ústavu, namožnosti

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

NEVIDOMÍ LIDÉ, ŽIVOT SE SLEPOTOU A VEŘEJNOST

NEVIDOMÍ LIDÉ, ŽIVOT SE SLEPOTOU A VEŘEJNOST NEVIDOMÍ LIDÉ, ŽIVOT SE SLEPOTOU A VEŘEJNOST Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s. Okamžik, modul

Více

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Kojenecký věk - Aktivizace dítěte - Povzbuzování v pohybu - Důraz na samostatnost poznávání (různé druhy terénu) Předškolní období - Poznání většího prostoru (kaluže,

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení PSI PRO ŽIVOT za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení PSI PRO ŽIVOT za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení PSI PRO ŽIVOT za rok 2009 Základní údaje: Název: PSI PRO ŽIVOT Právní forma: občanské sdružení Dat.vzniku: 1.10.2002 Dat. registrace: 2.12.2002 Sídlo: Pod

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové postižení Zdeněk Míkovec katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové vady 2 / 43 Základní pojmy (těžké) zrakové postižení běžná optická korekce nepostačtuje poškození zraku ovlivňuje

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

základní principy / rozdělení

základní principy / rozdělení Ing. Vlasta Hábová základní principy / rozdělení Většina návštěvníků oceňuje vizuální hodnotu zahrad, přesto sílí tendence vytvářet prostor vybízející k zapojení i ostatních smyslů Pojem zážitkové zahrady,

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace: Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR (Zpracován v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a vyhláškou 192/2004 Sb. ze dne

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Kynologický kroužek. Na léto plánujeme s dětmi návštěvu Voříškiády v Lounech, kde budeme prezentovat naše pejsky z litvínovského útulku.

Kynologický kroužek. Na léto plánujeme s dětmi návštěvu Voříškiády v Lounech, kde budeme prezentovat naše pejsky z litvínovského útulku. Kynologický kroužek V průběhu letošního roku se děti v kroužku seznámily se základy výchovy a výcviku psa vč. Praktických ukázek a absolvovaly úvod do encyklopedie psích plemen. Děti ostatním členům prezentovaly

Více

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele:.. 1) Vzhledem ke svému dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nezvládám nebo zvládám jen s pomocí nebo dohledem jiné osoby tyto

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

ZPRÁVA Z MOBILITY Č. 5 POBYT VE STOCKHOLMU, ŠVÉDSKO Mgr. Lenka Pláteníková

ZPRÁVA Z MOBILITY Č. 5 POBYT VE STOCKHOLMU, ŠVÉDSKO Mgr. Lenka Pláteníková ZPRÁVA Z MOBILITY Č. 5 POBYT VE STOCKHOLMU, ŠVÉDSKO Mgr. Lenka Pláteníková Cílem mobility byla inspirace dobrou praxí v oblasti přístupnosti a vytváření bezbariérového prostředí pro osoby se zdravotním

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

2. Hluchoslepota není prostým součtem postižení sluchu a zraku ani zvláštním případem postižení sluchu nebo zraku.

2. Hluchoslepota není prostým součtem postižení sluchu a zraku ani zvláštním případem postižení sluchu nebo zraku. Kurz: Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením Modul: Osvětová činnost Téma: Hluchoslepota, osobní zkušenost, pojmy a informace Lektor: Jan Jakeš Teze:

Více

Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. J.A.Komenský (Didaktika Magna) definoval léčebnou pedagogiku jako uvedení dobré věci, která přepadá v nákazu v původní stav. Terapeutické postupy - cvičení, programy

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ 1. Všeobecné požadavky, pojmy a definice Zastávky a stanice MHD musí mít vyřešenu návaznost na pěší trasy. Přechody pro chodce se umístí do vhodného místa umožňujícího

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Informace. Příspěvek na péči

Informace. Příspěvek na péči Informace Příspěvek na péči Příspěvek na péči Žádost O příspěvek na péči mohou žádat lidé se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc jiné osoby při zvládání základních životních funkcí. Žádost se

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace 2008 Spolek neslyšících Plzeň Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Obsah Komu jsou průkazky ZTP a ZTP/P

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY Od prvního ledna roku 2003 musí být podle vl.nař.č. 11/2002 Sb. informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelné a rozpoznatelné i při

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Národní výzkum dopravních nehod

Národní výzkum dopravních nehod Národní výzkum dopravních nehod Obsahem Národního výzkumu dopravních nehod je především jejich hloubková analýza (HADN). Ta je prováděna nejprve na místě nehody (podrobné zdokumentování) a posléze na pracovišti

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

Informace. Průkazky a další výhody

Informace. Průkazky a další výhody Informace Průkazky a další výhody Průkazky TP, ZTP a ZTP/P Zákon č. 329/2011 Sb. Tyto průkazky jsou určeny lidem se zdravotním postižením. Průkazku může získat člověk, který má více jak 1 rok a má tělesné,

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí S účinností od 1.ledna 2004 bude pro posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí nebo členů SDH podniků, kteří vykonávají službu v těchto jednotkách

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení Sv. Michaela, Diecézní charita Brno - Služby Brno, Gorkého 34, 602 00 Brno Vážený žadateli, tato žádost nám poskytne základní informace o Vás a o motivaci,

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Životní situace. Příspěvek na péči. 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči

Životní situace. Příspěvek na péči. 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči Životní situace Příspěvek na péči 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči 2. Základní informace k životní situaci Dne 1.1.2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Zkušební řád pro zkoušky asistenčních psů pro potřeby osob se zdravotním postižením, pro Test využívání, ovládání a chování asistenčního psa

Zkušební řád pro zkoušky asistenčních psů pro potřeby osob se zdravotním postižením, pro Test využívání, ovládání a chování asistenčního psa Zkušební řád pro zkoušky asistenčních psů pro potřeby osob se zdravotním postižením, pro Test využívání, ovládání a chování asistenčního psa Pestrá společnost, o.p.s. Kpt. Stránského 995/4, 198 00 Praha

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více