UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Jana Pokorná Speciálně pedagogická andragogika Vodící pes v historii a současnosti Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Veronika Růžičková Ph.D. Olomouc 2009

2 Prohlašuji, že jsem písemnou práci zpracovala samostatně a na základě informačních zdrojů, které jsou uvedeny v závěrečném soupisu literatury a pramenů. Současně souhlasím s užitím práce ke studijním účelům. V Olomouci dne 15. června Jana Pokorná

3 Děkuji paní Mgr. Veronice Růžičkové, Ph.D. za odborné vedení při zpracování mé bakalářské práce. Děkuji všem respondentům za ochotu a čas věnovaný vyplnění dotazníku. V neposlední řadě děkuji celé své rodině za podporu a pomoc během studia.

4 OBSAH ÚVOD... 7 I TEORETICKÁ ČÁST Přehled poruch zraku Obecná charakteristika zrakově postižených Klasifikace poruch zraku Osoby nevidomé Osoby slabozraké Osoby se zbytky zraku Historie výcviku vodících psů Historie výcviku vodících psů ve světě Historie výcviku vodících psů u nás Plemena psů vhodná k výcviku Retrívři Labradorský retrívr Zlatý retrívr Ovčácká plemena Německý ovčák Pudli Pudl velký (královský) Výcvik vodících psů Předvýchova štěňat Příprava vodících psů Předávání psa... 24

5 4.4 Povinnosti vodícího psa Pořízení vodícího psa Podmínky k získání vodícího psa Jak si zažádat o vodícího psa Výhody a nevýhody vlastnění vodícího psa Výhody vlastnění vodícího psa Nevýhody vlastnění vodícího psa Omyly a skutečnosti o vodících psech Zákony a vodící psi Vodící psi a příspěvky Vodící pes a jeho přeprava Vodící pes a obchody Vodící psi a hygienické požadavky Vodící psi a poplatky Vodící psi a zdravotnictví II PRAKTICKÁ ČÁST Techniky použité při průzkumu, stanovení cílů a hypotéz práce Cíle výzkumu Metody výzkumu Hypotézy Charakteristika zkoumaného vzorku Zpracování výsledků dotazníkového šetření Otázka číslo Otázka číslo

6 Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Diskuze Doporučení pro praxi ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ SEZNAM GRAFŮ SEZNAM PŘÍLOH... 67

7 ÚVOD Správně vidíme jen srdcem. Co je opravdu důležité, je očím neviditelné. Antoine de Saint Exupery Člověk, jemuž nebyl dán dar vidět očima, nebo o tento dar přišel, musí překonávat mnohem více překážek než člověk vidící. Chybějící zrak člověka omezuje v běžných činnostech, především v pohybu. Být co nejvíce soběstačný je touhou každého člověka, jak vidícího, tak i člověka nevidomého. Člověk, kterému zrak nebyl odepřen, má vše jednodušší, protože 80% vnímaného je vnímáno především zrakem. Ale co nevidomí? Nevidomým zbývají ostatní smysly sluch, čich, chuť a hmat. K běžným činnostem, jako je čtení, vaření, učení a podobně si vystačí s těmito ostatními smysly, protože mají různé kompenzační pomůcky, ale co prostorová orientace? V neznámém prostředí se nevidomý člověk cítí nejistý, ale i on chce navštěvovat kina a další různé kulturní akce. Neocenitelným pomocníkem mu v těchto situacích bývá vodící pes. Nejen pomocníkem, ale i průvodcem a dobrým kamarádem. Cílem teoretické části bakalářské práce je seznámit čtenáře se základním přehledem osob s těžkým zrakovým postižením, kteří nejvíce využívají služeb vodícího psa. Dále se budeme zabývat, jak probíhal vývoj výcviku vodících psů. Zaměříme se na vývoj výcviku ve světě, ale i na to, jaké byly počátky výcviku u nás, v naší zemi. V neposlední řadě je cílem této části shrnout, jak se tento nenahraditelný a neocenitelný pomocník cvičí od výběru štěněte až po předání nevidomé osobě. Druhá, praktická část zjišťuje informace a postoje společnosti k nevidomým osobám jako takovým, ale hlavně je směřována na informovanost o osobách, které doprovází vodící pes. Řeší se tu otázka diskriminace nevidomých osob s vodícím psem či otázka pomoci těmto osobám. Jako pomůcku pro vypracování této části jsme zvolili metodu kvantitativního výzkumu, tedy dotazník. V závěrečné části se věnujeme shrnutí výzkumu a doporučení pro praxi, jak zlepšit informovanost společnosti. 7

8 I TEORETICKÁ ČÁST 1 Přehled poruch zraku V kapitole Přehled poruch zraku se věnujeme základnímu přehledu poruch zraku a stručně charakterizujeme skupinu těžce zrakově postižených, která více či méně potřebuje k životu nenahraditelného společníka totiž vodícího psa. 1.1 Obecná charakteristika zrakově postižených Podle světové zdravotnické organizace je dnes na světě 150 milionů osob s těžkým zrakovým postižením, z čehož 45 milionů nevidomých. Každý šedesátý člověk má problémy se zrakem v Evropě (podle britských pramenů je v Evropě asi 11 milionů slabozrakých a asi 1 milion nevidomých). V České republice je takových lidí tisíc. (www.tyfloemploy.org) Jsou to lidé, kteří přišli o zrak, jakožto o nejdůležitější smysl, v průběhu svého života anebo lidé, kteří se bez tohoto smyslu narodili. Jak již bylo řečeno, nejdůležitějším smyslem je pro každého člověka zrak, protože prostřednictvím zraku vnímáme přibližně 80 procent podnětů z našeho okolí. Ztráta zraku je pro každého z nás tím nejnepříjemnějším smyslovým postižením. (www.praha.eu) Proto si stručně ujasníme, kdo jsou osoby se zrakovým postižením. Osoby se zrakovým postižení jsou lidé s různým druhem a stupněm snížených zrakových schopností. Jsou to osoby, u nichž poškození zraku nějakým způsobem ovlivňuje činnosti v běžném životě a u kterých běžná optická korekce nedostačuje. (www.praha.eu) Ovšem je tu druhá skupina osob, která má jen lehké poškození zraku a do předchozí skupiny ji nepřiřazujeme. Jsou to osoby, které nosí dioptrické brýle a s nimi normálně vidí, s brýlemi zvládají bez problémů každodenní činnosti, v orientaci a samostatném pohybu. (www.praha.eu) Poruch zraku je mnoho. Mezi nejrozšířenější patří krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus. Šeroslepost, poruchy barevného vidění, šedý a zelený zákal patří mezi závažnější problémy. Do skupiny nejzávažnějších poruch zraku řadíme patologické změny na sítnici a jejích cévách, degenerativní onemocnění sítnice nezánětlivého původu, záněty sítnice, odchlípení sítnice, anomálie duhovky, absence čočky, vrozená vada cévnaté vrstvy, některá nádorová onemocnění 8

9 Příčin ztrát zraku je celá řada. Mimo výše uvedených sem můžeme zařadit i úrazy. Kromě mechanického postižení, které je nejčastější, můžeme zrak poškodit i zářením, teplem, poleptáním kyselinami a louhem, elektrickým proudem Dalšími příčinami ztráty zraku jsou i dědičná onemocnění, či poškození rohovky v důsledku různých zánětů, případně postupnou degeneraci této původně čiré tkáně, která vedla k jejímu úplnému zakalení. Zrakové postižení přináší do života velmi závažné komplikace, ale smysluplný, užitečný a příjemný život tím však nekončí. (www.praha.eu) 1.2 Klasifikace poruch zraku Jak bylo výše uvedeno, zrakově postižení, ve správném znění osoby se zrakovým postižením, jsou lidé s různými druhy a stupni snížených zrakových schopností. Přesněji se tímto termínem rozumí ti, u kterých poškození zraku nějak ovlivňuje činnost v běžném životě a u kterých běžná optická korekce nedostačuje. Ty, kteří nosí dioptrické brýle a s nimi normálně vidí, sem nezahrnujeme. Aby se zdůraznil tento rozdíl, mluví se o těžce zrakově postižených. Patří sem skupina osob zrakově postižených, u kterých vážný funkční důsledek zrakové vady zasahuje do běžného života. Skupinu těžce zrakově postižených dále dělíme na nevidomé, slabozraké a osoby se zbytky zraku Osoby nevidomé Osoby nevidomé patří do kategorie osob s nejtěžším stupněm zrakového postižení a řadíme mezi ně jedince s praktickou a totální nevidomostí. Nevidomost je ireverzibilní pokles centrální zrakové ostrosti pod 3/60 světlocit. Praktická nevidomost: a) pokles centrální zrakové ostrosti pod 3/60 do 1/60 včetně b) binokulární zorné pole menší než 10, ale větší než 5 kolem centrální fixace Skutečná slepota: a) pokles centrální zrakové ostrosti pod 1/60 světlocit 9

10 b) binokulární zorné pole pod 5 méně i bez porušení centrální fixace. Plná slepota je světlocit s chybnou světelnou projekcí až do ztráty světlocitu (amauróza). (Kraus in Finková, Ludíková, Růžičková, 2007, s ) Nevidomí mají problémy se získáváním informací z okolního světa zrakovou cestou, a proto převážně využívají kompenzační smysly, ke kterým patří především sluch a hmat. Na rozvoj zraku se klade důraz u osob prakticky nevidomých, především kvůli rozvoji prostorové orientace a samostatného pohybu. (Hamadová, Květoňová, Nováková, 2007) Nevidomost celkově ovlivňuje rozvoj jedince. Nevnímají informace zrakovou cestou, proto k psaní a čtení používají Braillovo písmo, v prostorové orientaci a samostatném pohybu využívají tito jedinci např. průvodcovské služby vidících, speciální techniky jako je chůze s bílou holí, různé prvky ozvučení prostředí, hmatový popis trasy. K doprovodu a orientaci nevidomým slouží speciálně vycvičený vodící pes. (Finková, Ludíková, Růžičková, 2007) Osoby slabozraké Na poli speciální pedagogiky představují kategorii osob slabozrakých skupinu dětí, mládeže a dospělých, kteří mají zrakové vnímání na stupni slabozrakosti. Slabozrakost je ireverzibilní pokles zrakové ostrosti na lepším oku pod 6/18 až 3/60 včetně. Z praktického hlediska dělíme slabozrakost na lehkou do 6/60 včetně a těžkou pod 6/60 do 3/60 včetně. Obecně v širokém pojetí je za slabozrakost považováno orgánové postižení obou očí, které i při optimální brýlové korekci činí jedinci problémy v běžném životě. (Kraus in Finková, Ludíková, Růžičková, 2007, s. 43) Slabozrakost se projevuje omezením (snížení rychlosti a přesnosti) zrakových schopností a deformací zrakových představ. Z psychologického hlediska je také omezena kognitivní činnost a vytváření sociálních vztahů. Těžkosti se objevují i v samostatném pohybu a prostorové orientaci. (Hamadová, Květoňová, Nováková, 2007, s. 37) Veškerá práce se slabozrakými osobami je založena na využívání oslabeného zraku, avšak za dodržování striktně daných zásad zrakové hygieny. (Finková, Ludíková, Růžičková, 2007) 10

11 1.2.3 Osoby se zbytky zraku Osoby se zbytky zraku (částečně vidící) představují skupinu na hranici mezi osobami slabozrakými a nevidomými. Vizus je snížený v rozsahu 3/60 1/60 nebo je zorné pole omezeno na 5 až 10 stupňů kolem centrální fixace. V některých případech je zraková vada ustálená, ale v jiných dochází k progresi nebo naopak k určitému zlepšení. (Hamadová, Květoňová, Nováková, 2007, s. 38) Snížené, omezené či deformované zrakové schopnosti jedince. To jsou důsledky tohoto postižení, které mohou vést i k narušení představ. Osoby se zbytky zraku se snaží kombinovat postupy a metody, které jsou využívány jak u osob nevidomých, tak i u slabozrakých. (Finková, Ludíková, Růžičková, 2007) Většina osob s těmito poruchami zraku, nejvíce však osoby nevidomé využívají vodícího psa jako společníka a pomocníka od mládí po celý svůj život. Než ale svého psa získali, musel pes projít výcvikem trvajícím přibližně 20 měsíců. První písemné zmínky o výcviku vodících psů se objevily v 18. století, první škola pro výcvik vodících psů vzniká v roce Více o historii výcviku vodících psů se dozvíme v následující kapitole. 11

12 2 Historie výcviku vodících psů V této kapitole se dozvíme základní informace o historii výcviku vodících psů. Pes jako pomocník, kamarád a souputník člověka našel v soužití s ním bohaté uplatnění v mnoha závažných oborech lidské činnosti. Lov zvěře pro uživení, obrana před nepřítelem, hlídání obydlí a stád před škodnou, ve všech těchto oborech pes uplatňuje své přirozené vlastnosti, jako jsou ostražitost, vynikající čich, statečnost, pracovitost. Ovšem vlastnost, která psa dostala na vrchol oblíbenosti jako společenského zvířete, nesouvisí s jeho pracovitostí, ale spíše se vztahem ke člověku. Ochota s člověkem spolupracovat, potřeba komunikace, závislost na člověku, jedním slovem empatie, není vlastnost v živočišné říši obvyklá. Právě tato psí vlastnost a vynikající orientační smysl jsou základem činnosti, která má ve spolupráci člověka a psa významné místo, a tou je pes průvodce a společník nevidomých. Klidná nenápadná práce těchto psů provází lidstvo po mnohá staletí. (Jasenovcová, 2007, s. 60) 2.1 Historie výcviku vodících psů ve světě To, že se pes jako společník člověka uplatňoval jako průvodce nevidomých, je známo z obrázků a kreseb a to v některých případech z dob velmi dávných. Asi nejstarší zachovaná kresba, kde pes doprovází člověka, s největší pravděpodobností nevidomého, je z Číny datovaná do 13. století. (Jasenovcová, 2007, s. 60) V této době jistě neprobíhal nijak instruovaný výcvik těchto psů. Psi byli cvičeni svým pánem jen ke své potřebě a nebyli předáváni jiným osobám. První písemné záznamy o výcviku vodících psů pro zrakově postižené jsou až z 18. století z Vídně. V knize Učebnice pro výuku nevidomých je popisuje její autor právník a učitel Johann Wilhelm Klein. Další záznamy ohledně výcviku vodících psů z této doby pocházejí přímo od cvičitele Josepha Reisingera z Vídně, který byl sám nevidomý. (http://kdvp.braillnet.cz) Ani tahle doba však nebyla rozmachem výcviku vodících psů. Sice probíhala cvičení psů, ale na svoji řádnou premiéru si museli vodící psi ještě nějakých pár let počkat, až do 20. let 20. století Velkým přelomem ve výcviku vodících psů byla 1. světová válka. Zbraně hromadného ničení vykonaly své, z války se vracelo mnoho těžce raněných vojáků, především osleplých. V této válce byli hojně využíváni vojenští psi. Po skončení války zkoušeli v německé 12

13 armádě vojenští kynologové přecvičovat vojenské psy pro osleplé kamarády. Z této činnosti se postupně stal samostatný obor. Ve 20. letech 20. století Američanka žijící ve Švýcarsku, Dorothy Harrison Eustis zveřejnila článek o výcviku v Německu a na základě odezvy nechala v německém Potsdamu zaškolit cvičitele pro výcvik vodících psů. Jeden z mnoha dopisů byl od mladíka z Tennessee jménem Morrison Frank, který oslepl jako mladistvý. Frank přesvědčil Eustisovou a jejího cvičitele, genetika Elliota S. Humphreyho, aby pro něj na chovné a výcvikové stanici vytrénovali psa. Bylo jasné, že se po tréninku se psem (fenka německého ovčáka dostala jméno Buddy) ve Švýcarsku vrátí Frank do Spojených států, aby ho vyzkoušel i v amerických podmínkách. (Blash, Wiener, Welsh, 1997) Po úspěšném experimentu Eustisová odjíždí do Ameriky. Rozhodla se věnovat veškerý svůj zájem službám vodících psů pro nevidomé muže i ženy ze Spojených států a evropských zemí. První psi, kteří začali pomáhat nevidomým v USA, byli němečtí ovčáci. (http://kdvp.braillnet.cz) Na základě jejích úspěchů se výcvik vodících psů jako samostatný obor začíná vyvíjet. Začínají vznikat první školy pro výcvik vodících psů, a ke konci 20. století vzniká organizace věnující se standardu výcviku vodících psů. V lednu 1929 vzniká první škola pro výcvik nazvaná The Seeing Eye, Inc. (Vidící oko a.s.). V roce 1931 bylo předáno prvních pět vodících psů ve Velké Británii. Zájem o čtyřnohé pomocníky se stále zvyšoval a začal pronikat i do dalších zemí. Po celém světě vznikala výcviková střediska. V současné době jsou centra výcviku například v těchto zemích: Austrálie, Belgie, ČR, Chorvatsko, Francie, Finsko, Itálie, Irsko, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, Korea, Německo, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko, USA, Velká Británie. (Jasenovcová, 2007, s. 61) V současné době je úroveň všech center výcviku vodících psů, které získaly členství Mezinárodní federaci škol pro výcvik vodicích psů se sídlem ve Velké Británii (International Guide Dog Federation), na stejné úrovni. V roce 1989 byla ve Velké Británii ustavena mezinárodní organizace International Guide Dog Federation, jejímž cílem je určit a uplatnit uznávané standardy v chovu, výcviku i předávání psů a péči o zrakově postiženého klienta. Sídlo organizace je ve Velké Británii a členské školy jsou v podstatě po celém světě. Funkcionáři organizace navštěvují jednotlivé země a střediska, sledují a hodnotí jejich práci a dodržování stanoveného 13

14 standardu. (Jasenovcová, 2007) Členství v této organizaci získaly i 2 školy v České republice. 2.2 Historie výcviku vodících psů u nás Výcvik psů jako průvodců těžce zrakově postižených má i u nás svou historii. Na našem území proběhly první zaznamenané pokusy o výcvik psů pro nevidomé kolem roku O výcvik se pokusil přední organizátor tehdejšího kynologického života u nás Josef Podhorský. Ale s výcvikem jako takovým se začíná o několik let později. V šedesátých letech minulého století začalo pár nadšenců z oblasti kynologie (Miroslav Fišer, Josef Dvořák, Jan Skuhrovský a Josef Ambruster) s prvními začátky ve výcviku. Někdejší politická situace však komplikovala jejich snahu. Železná opona dělící Evropu nepustila žádné informace, a tak se museli učit pouze z vlastních chyb a omylů. (Jasenovcová, 2007) To je ovšem nezastavilo a začali podnikat všechno pro to, aby bylo založeno první opravdové výcvikové centrum. V roce 1974 došlo k dohodě mezi Ústředním výborem svazu invalidů a chemickým podnikem Spolana Neratovice, a bylo tu založeno ono výcvikové centrum. Ve Spolaně trval výcvik pouze 4 roky a v červnu 1978 přesouvá Svaz invalidů výcvik pod výrobní podnik Meta Praha (výroba kompenzačních pomůcek). (http://kdvp.braillnet.cz) V roce 1985 vzniká Klub držitelů vodících psů, kde se sdružují nevidomí majitelé a uživatelé vodících psů. U jeho zrodu stáli Miroslav Fišer a Miroslav Podobský. Listopadová revoluce v roce 1989, pád komunistického režimu, otevřeli možnost kontaktů se zahraničím a tím i získávání informací. Informace získávané ze světových škol vedly k výstavbě výcvikového centra, které bylo v roce 1997 dostavěno z financí převážně ministerstva práce a sociálních věcí. (Jasenovcová, 2007) Výstavba nezůstala jen u jednoho centra, postupně vznikala další centra a školy, z nichž dvě jsou dokonce členem mezinárodní federace International Guide Dog Federation. V posledních deseti letech vzniklo několik dalších center cvičících vodící a asistenční psy pro osoby s jiným než zrakovým handicapem. Výcvik vodících psů se za desítky let změnil. Už to nejsou jen přecvičení vojenští psi, kteří byli přidělováni osleplým vojákům, jako tomu bylo za první světové války. Jsou to psi, kteří jsou určeni obyčejným lidem. Začaly vznikat školy pro výcvik vodících psů, kde byli 14

15 cvičeni psi již od útlého věku. Postupně se přicházelo na to, jakým způsobem se pejsci cvičí, který se rok od roku jen zdokonaluje. Současně s výcvikem se také přicházelo na to, jaká plemena jsou pro výcvik nejvhodnější. 15

16 3 Plemena psů vhodná k výcviku Vhodná plemena psů pro výcvik jsou především plemena retrívrů a ovčácká plemena. Stále častěji se však setkáváme i s takovými plemeny, jako jsou pudli či border collie, nově labradoodle labrador křížený s královským pudlem. Pro svoji mírnou a přátelskou povahu je nejoblíbenějším plemenem retrívr, ať už zlatý či labradorský. Podle mého názoru je ovšem pro nevidomé nejvhodnějším plemenem labradorský retrívr, protože je nejméně náročný na údržbu srsti. 3.1 Retrívři Název retrívr existoval dříve, než vůbec existovala plemena retrívrů! Retrívr byl pes, který měl za úkol dohledávat a přinášet ulovenou zvěř, především pernatou. To retriever znamená nalézt, přinést. Tato lovecká činnost nebyla v žádném případě vázána na určité plemeno, mohla být prováděna všemi možnými loveckými psy. Předpokladem byla velká záliba ve vodě, dobrá technika plavání, radost z aportování a hustá srst s dobře izolující podsadou. (Räber, 1995, s. 678) Společný původ všech retrívrů sahá k novofundlandským psům a labradorům. Předpoklad, který zřejmě určitě platí, neboť pro něj máme jednoznačná a jasná svědectví. Vlastí těchto psů je tedy především Nový Foundland a Labrador. Obě země jsou značně nehostinné, původní obyvatelé eskymácké kmeny se živili převážně rybolovem a lovem sobů, medvědů, polárních lišek a kachen. (Räber, 1995) Je mnoho teorií, které zastávali různí lidé. Jedna ta teorie, kterou zastával W. C. L. Martin, poukazuje na dovezené psy z Norska, neboť Norové dříve vlastnili velké psy, které používali k lovu medvědů a vlků, psy, kteří se značně podobali novofoundlandským. Jiní se domnívali, že předchůdci novofoundlandských a labradorských psů byli na ostrov přivezeni z Anglie. (Räber, 1995) Ať je to jakkoliv, jisté je, že tito psi nepatří do skupiny severských psů, nebyli tudíž do země přivedeni Eskymáky, ale spíše Evropany. 16

17 3.1.1 Labradorský retrívr Patří do skupiny sportovních psů. Labrador je všestranný, inteligentní, nekonfliktní a přátelský pes, který je oblíben nejen jako rodinný společník. Někteří zachraňují lidské životy, jiní se stávají společníky lidí s těžkým handicapem, především zrakovým. Ve své dnešní podobě jsou retrívři velmi mladým plemenem. Labrador je pes, který miluje vodu. Původně šlo o rybářské plemeno. Koncem 18. století pomáhal tahat rybářům sítě z vody. K nám se toto plemeno dostalo až roku Popis labradorského retrívra: Má výraznou krátkou, hustou srst, tvrdou na dotek, s podsadou nepropouštějící vodu. Srst může být zbarvena černě, žlutě nebo červenohnědě až čokoládově hnědě, přičemž žluté zabarvení se pohybuje od světle krémového po barvu červené lišky. (Cunliffeová, 2004, str. 200) Čokoládová barva je u nás ještě poměrně vzácná. Všechny varianty mají hnědé oči. Uši jsou svislé. Ocas je velmi silný v kořeni, postupně se zužující ke špičce, střední délky, bez třásní, ale kolem dokola pokrytý krátkou, silnou hustou srstí, dodávající mu okrouhlý vzhled a připomínající tzv. vydří ocas. Může být nesený vesele, nikdy však stočený přes hřbet. (Císařovský, 1997, str. 165) Mohutně stavěný, široký pes, vysoký cm, vážící obvykle kg. Hmotnost není dána standardem, ale mnoho těchto psů mají problém s nadváhou. Mají totiž obrovský apetit, jsou vděční strávníci, ale rychle se kulatí a leniví. Labradorský retrívr nevyžaduje zvláštní péči. Srst se doporučuje pročesat alespoň jednou týdně. K odstranění nečistot stačí jemný kartáč a mokrý hadr. Labrador je aktivní plemeno, má rád delší procházky, rád se učí něčemu novému. Kromě schopností k lovu na vodě, v lese i na poli (v historii) je labradorský retrívr v současnosti využíván jako pes protidrogový, je spolehlivým vodícím psem nevidomých a dokonalý, vlídný a klidný společník. (www.hafici.cz) Mezi další adepty na vodícího psa je další pes ze skupiny retrívrů, a to zlatý retrívr Zlatý retrívr Také patří mezi sportovní plemena. 17

18 Zlatý retrívr je přátelský, mírný, přítulný, důvěřivý, v neposlední řadě poslušný. Je inteligentní a má vrozené vlohy pro plnění různých úkolů. Má schopnost získat si srdce lidí, velice trpělivý je i k dětem. (www.hafici.cz) Zlatý retrívr je velmi oblíbené plemeno, ať už u populace intaktní, nebo u osob se zrakovým postižením. O původu zlatého retrívra nejsou zcela přesné informace. Chovatelem prvních psů tohoto plemene byl sice Sir Dudley Marjoribank, ale jeden pramen uvádí, že v roce 1858 Dudley Marjoribank (pozdější lord Tweedmouth) náhodou zhlédl v cirkuse v anglickém Brightonu vystoupení osmi ruských pasteveckých psů. Byl jimi okouzlen, že si po představení chtěl dva z nich od majitele koupit. Ten však odmítl s tím, že cirkus by byl poškozen, kdyby se skupina psů rozdělila, takže sir Dudley si koupil všech osm. Podle této verze vytvořila takto skupina psů základ chovu zlatého retrívra. (Palmerová, 2005, s. 105) Druhý pramen říká, že zlatý retrívr byl vyšlechtěn na panství lorda Tweedmoutha spojením tehdejšího žlutě zbarveného wavy-coated retrívra (předchůdce současného flat-coated retrívra) s fenou blíže neurčeného vodního španěla, známého po jistou dobu také jako English Retriever. (Císařovský, 1997, s. 132) O původu zlatého retrívra sice nejsou přesné informace, ale v obou pramenech je uváděn lord Tweedmouth, tudíž se můžeme domnívat, že s původem tohoto psa měl něco společného. Popis zlatého retrívra: Rovná nebo zvlněná srst odolává vodě, má dobře vyvinutou podsadu, je hustá a má zbarvení ve všech odstínech zlaté nebo smetanové barvy, nikdy však není červenavá nebo mahagonově zbarvená. (Cunliffeová, 2004, s. 199) Oči má tmavohnědé, posazené široko od sebe s tmavými očními linkami. Uši má středně velké, které jsou posazené přibližně v úrovni očí. Zlatý retrívr má ocas posazený na úrovni zádi, dlouhý je zhruba k patám, konec ocasu se netočí. (www.hafici.cz) Aktivní, silné plemeno, vysoké mezi cm a vážící kg. Zlatý retrívr nepotřebuje stejně jako labrador mimořádnou péči. Chovatel musí zajistit psovi dostatek volného pohybu, a protože tento pes miluje vodu, měl by chovatel dbát na jeho základní potřebu a uspokojit ji. Srst by měl majitel psa minimálně 2x týdně kartáčovat, aby vyčesal odumřelé a ulomené chlupy. Zlatý retrívr potřebuje také pravidelně kontrolovat a čistit oči a ušní boltce. Tito laskaví, přátelští a spolehliví psi jsou jedním z nejoblíbenějších plemen na světě. (www.hafici.cz) Další velkou skupinou psů, kteří se hodí k výcviku vodících psů, jsou ovčácká plemena, z nichž nejznámější pro tuto pozici je německý ovčák. 18

19 3.2 Ovčácká plemena Ostré vymezení této skupiny není možné podle charakterových vlastností a už vůbec ne podle dřívějšího upotřebení. Vychází se z anatomických znaků, takže ovčácké psy popsat jako typy podobné divokým psům. Hlavním zástupcem této skupiny je dnes v celém světě německý ovčák. Odborníci se domnívají, že by německý ovčák mohl být potomkem vlka z doby bronzové. Jisté je, že již v sedmém století našeho letopočtu existoval v Německu ovčácký pes podobného typu, ale se světlejší srstí. Do 16. století srst výrazně ztmavla. (Palmerová, 205, s. 99) Je jasné, že tito velcí a obranyschopní psi v 16. století nebyli žádní hlídací psi v dnešním slova smyslu: byli to ochránci ovcí před nejrůznějšími šelmami a zloději Německý ovčák Německý ovčák patří do skupiny pasteveckých psů. Německý ovčák je pes velice inteligentní, poslušný, učenlivý, společenský a přátelský. Je nejrozšířenějším služebním plemenem na světě. V současnosti je to všestranný pes použitelný jako služební pes, pro sportovní účely, strážní pes, pátrací pes, ochranná služba, k pasení dobytka, v záchranné službě, k vodění nevidomých, nalézání drog Nechybí mu sebevědomí a rozvážnost. Svému pánovi je velmi oddaný a věrný. Původní využití německého ovčáka bylo jako pastevečtí psi a ochránci stád před vlky. Země původu je Německo. Přestože jeho pracovní předek byl znám již velmi dávno, současný německý ovčák, tak, jak jej známe dnes, byl poprvé předváděn na výstavě v Hannoveru, v Německu až v roce (Alderton, 1996, s. 119) Německý ovčák je pracovité plemeno, hojně se využívá jako policejní pes, ale už v první světové válce byli nejprve využíváni jako vojenští psi. Poté, co skončila válka, psi sloužili osleplým vojákům. Vůbec první pes, který byl cvičen za účelem, že bude vodit nevidomou osobu, jak je výše uvedeno, byla fenka německého ovčáka jménem Buddy. Popis německého ovčáka: Německý ovčák je pes střední velikosti, je poněkud delší stavby těla, silný, dobře osvalený. Jeho srst je středně dlouhá, rovná, tvrdá a přilehlá s hustou a silnou podsadou. Zbarvení je černé, s pravidelnými hnědými, žlutými až světle šedými znaky, s černým sedlem; tmavě kalené, celočerné, jednotně šedé nebo se světlými či hnědými znaky. Oči středně velké, tvaru mandle, barva nejlépe tmavá. Výraz má živý, 19

20 rozumný a sebejistý. Uši jsou středně velké, u kořene široké, vysoko nasazené, špičaté a posazené vzpřímeně a kupředu. (Císařovský, 1997) Délka trupu překračuje výšku kohoutku. Ideální výška je 57,5-62,5 cm. Proporce a zaúhlení končetin jsou vzájemně tak sladěny, že zajišťují dlouhý a vytrvalý klus. Hmotnost kolísá mezi 34 a 43 kg. Německý ovčák je pozorný, sebeostražitý a mrštný, má pevné nervy, je loajální, sebevědomý, statečný a lehce ovladatelný. Nikdy není přehnaně agresivní ani ostýchavý. (Cunliffeová, 2004, s. 229) 3.3 Pudli Pfudel je staré německé dialektické slovo pro kaluž vody. Pudl je podle názoru téměř všech badatelů jedním z nejstarších plemen psů. Méně jednotný názor je však na jeho původ. Jedni tvrdí, že jeho předkem je starý huňatý pastevní pes, jiní, že pochází ze starého vodního psa, používaného k přenášení vodní zvěře. Pravda je asi uprostřed. Pudl je pravděpodobně produktem křížení obou těchto původních starých plemen. Pudl se dlouho používal k účelům loveckým. Je dokonce pravděpodobné, že byl právě k tomuto účelu vyšlechtěn. Pudl má též vlohy pro pastevního psa a také zde by se mohl úspěšně uplatnit. (Räber, 1995) Pudl velký (královský) Patří do skupiny společenských psů. Pudl je velmi vnímavé a senzitivní plemeno psa se silnou vazbou na člověka, je velmi inteligentní a rád se učí. Srst má svou strukturou tak zvaně nelínavou a tak zvaně nedráždivou vůči alergikům Pudl královský je velmi živý, aktivní a temperamentní. Miluje pohyb, a proto rád chodí na vycházky, hraje si s dětmi, plave a je vhodný i pro cvičení psích sportů. Pudl velký je nejstarším druhem plemene. Samotný pudl byl původně lovecký pes se zaměřením na vodní ptactvo, v 19. století se začal užívat v cirkusovém prostředí pro svůj líbivý vzhled a komediální schopnosti. Později se z něj stal domácí mazlíček. (www.hafici.cz) Poslední dobou se stal, díky své srsti, nejen vhodným adeptem k výcviku 20

21 vodících psů, ale i ke křížení s labradorem. Vzniklo nové plemeno labradoodle, které se taktéž využívá k výcviku vodících psů. Popis pudla královského: Jeho tělo je pokryto dlouhou kadeřavou nebo šňůrovitou srstí. Kadeřavá srst je bohatá, jemná na dotyk, zkadeřená, kudrnatá, hustá. Šňůrovitá srst je také bohatá, dále je vlnitá a hustá, tvořící charakteristické šňůry stejné délky, nejméně 20 cm. Srst neustále dorůstá, proto vyžaduje pravidelné stříhání. Zbarvení srsti může být černé, hnědé, stříbrné, bílé, apricot (meruňkové) nebo červené. Oči má posazené v linii stopu, lehce zešikmené, tvaru mandle; u hnědých pudlů jantarové, u ostatních černé nebo sytě hnědé. Uši jsou dosti dlouhé, zavěšené, přiléhající k lícím, ploché, kryté dlouhou zvlněnou srstí. Jeho ocas je nasazený vysoko, ve výši beder. (Císařovský, 2000) Královský pudl je největší z příslušníků plemene. Jeho velikost se pohybuje od 45 do 60 cm. Standard F. C. I. (Federation Cynologique internationale) hmotnost neuvádí. (www.hafici.cz) Velký pudl je poslušný a přizpůsobivý, dokáže být výborným společníkem. Není náročný na výchovu. Jediné, co vyžaduje velkou péči, je jeho srst, o kterou je potřeba se pravidelně starat. Jejich srst roste neustále, i když tito psi nelínají. Musí se neustále vyčesávat, kartáčovat a také koupat a stříhat. (www.hafici.cz) Z tohoto důvodu si myslím, že královský pudl není nejvhodnějším plemenem k výcviku. Je poslušný a ochotný se učit novým věcem, proto je jeho výchova snadná a výcvik postupuje velmi rychle. Je přátelský, veselý a má rád společnost lidí. Všechny vlastnosti dělají tohoto psa výborným společníkem. (www.hafici.cz) Vodící pes musí svému pánovi sednout a naopak. Každý pes je originál, každý má jiné povahové vlastnosti, stejně jako jeho budoucí potencionální majitel, který se musí vyrovnat se svým handicapem. Pro osobu se zrakovým postižením je vodící pes zrakem, o který oni přišli nebo neměli vůbec tu možnost poznat, jaké to je vidět. Jak se takový pes cvičí, aby mohl svému pánovi, který je nevidomý ať už od narození, nebo o svůj zrak přišel vinou nemoci či úrazu, jaká štěňata jsou vhodná, jak probíhá výchova štěňat, ale i předání a spolupráce nevidomého se školou pro výcvik vodících psů to je hlavní téma příští kapitoly nazvané Výcvik vodících psů. 21

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

LABRADOR RETRIEVER. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique)

LABRADOR RETRIEVER. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) 12.01.2011/EN FCI-Standard č. 122 LABRADOR RETRIEVER LABRADORSKÝ RETRÍVR 2 ZEMĚ PŮVODU:

Více

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER)

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) FCI-Standard č. 3 / 11. 05. 2005/ GB KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) ZEMĚ PŮVODU: Irsko DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 19.04.2005. VYUŽITÍ: Používá se k těžké práci při lovu vyder

Více

Pes dobrý spoluobčan

Pes dobrý spoluobčan Pes dobrý spoluobčan BR Wallace and Gromit and TM Aardman/W&G Ltd All rights reserved The Kennel Club Good Citizen Dog Scheme and TM The Kennel Club/GCDS All rights reserved Pes dobrý spoluobčan Cavalier

Více

SMYSLOVÁ SOUSTAVA OKO

SMYSLOVÁ SOUSTAVA OKO Ict4-PRV-5 SMYSLOVÁ SOUSTAVA OKO Vypracovala: Mgr. Petra Přikrylová DOPLŇ VĚTY : Podněty z okolního prostředí vnímáme prostřednictvím #####################...##.. SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ Ty jsou sídlem 5 smyslů:

Více

Kynologický kroužek. Na léto plánujeme s dětmi návštěvu Voříškiády v Lounech, kde budeme prezentovat naše pejsky z litvínovského útulku.

Kynologický kroužek. Na léto plánujeme s dětmi návštěvu Voříškiády v Lounech, kde budeme prezentovat naše pejsky z litvínovského útulku. Kynologický kroužek V průběhu letošního roku se děti v kroužku seznámily se základy výchovy a výcviku psa vč. Praktických ukázek a absolvovaly úvod do encyklopedie psích plemen. Děti ostatním členům prezentovaly

Více

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) HOVAWART (Hovawart)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) HOVAWART (Hovawart) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) ZEMĚ PŮVODU: Německo HOVAWART (Hovawart) DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 12.01.1998

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

RUSKÝ ČERNÝ TERIÉR (Russkiy Tchiorny Terrier)

RUSKÝ ČERNÝ TERIÉR (Russkiy Tchiorny Terrier) 10.01.2011/EN FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) FCI-Standard N 327 RUSKÝ ČERNÝ TERIÉR (Russkiy Tchiorny Terrier) PŘEKLAD FCI:

Více

l HISTORIE ROTVAJLERA

l HISTORIE ROTVAJLERA l HISTORIE ROTVAJLERA Staří Římané Historie rotvajlera nás přivádí zpět do dob vlády Římanů v Evropě. Římské legie si sebou na několikaměsíční pochody neosídlenou krajinou často brávaly velké dogovité

Více

Metodický materiál pro 45 min. výuku. Specifika Života Se Zrakovým Postižením

Metodický materiál pro 45 min. výuku. Specifika Života Se Zrakovým Postižením Metodický materiál pro 45 min. výuku Specifika Života Se Zrakovým Postižením Zrak Motto: Téma: : Cesta k porozumění leží před námi. Zrakové postižení omezuje především orientaci v prostoru em hodiny je

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Můj pes

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Můj pes Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Můj pes Jméno a příjmení: Dalibor Došek Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31.03. 2014

Více

Adam Škoda. Zpracoval:

Adam Škoda. Zpracoval: Zpracoval: Adam Škoda 20.3.2012 Zlatý retrívr je plemeno psů vyšlechtěné ve Velké Británii a řazené mezi retrívry. Zlatý retrívr je obecně klidný, přátelský a vyhledávající společnost lidí a jiných psů

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Můj pes

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Můj pes Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Můj pes Jméno a příjmení: Adéla Kapalová Třída: 5.A. Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Marcela Sasková Datum odevzdání: 23.3.2015

Více

(teoretická a praktická příprava lidí s těžkým zrakovým postižením na převzetí a užívání vodicího psa a následné služby pro majitele vodicích psů)

(teoretická a praktická příprava lidí s těžkým zrakovým postižením na převzetí a užívání vodicího psa a následné služby pro majitele vodicích psů) POSKYTOVATEL: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky Krakovská 21 110 00 Praha 1 IČO: 65399447 Tel: 221 462 462, e-mail: sons@sons.cz, web: www.sons.cz Pracoviště: Středisko výcviku

Více

Najdete zde i základní výstavní hodnocení a výsledek RTG (rentgenu) kloubů.

Najdete zde i základní výstavní hodnocení a výsledek RTG (rentgenu) kloubů. 1 JAK ČÍST BONITAČNÍ KÓD Bonitačním kódem rozumíme zapsání předností, ale hlavně vad posuzovaného jedince pomocí předepsané tabulky. Pro úplného laika je to potom směs čísel a písmen na jednom řádku. V

Více

SCOTTISH TERRIER SKOTSKÝ TERIÉR

SCOTTISH TERRIER SKOTSKÝ TERIÉR FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) 10.01.2011/EN FCI-Standard č. 73 SCOTTISH TERRIER SKOTSKÝ TERIÉR 2 ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie.

Více

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení při zkouškách canisterapeutických psů organizovaných Libuší Kotkovou

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení při zkouškách canisterapeutických psů organizovaných Libuší Kotkovou Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení při zkouškách canisterapeutických psů organizovaných Libuší Kotkovou Čl. 1 Identifikační údaje pořadatele pořádajícího veřejné vystoupení (1) Tento řád ochrany

Více

Dita Finková SPECIFIKA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Dita Finková SPECIFIKA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dita Finková SPECIFIKA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM JAK NAŠE SPOLEČNOST POHLÍŽÍ NA OSOBY S POSTIŽENÍM? Vše posuzujeme na základě určité normy (legislativně daná x subjektivní) Na co se v

Více

JACK RUSSELL TERIÉR (JACK RUSSELL TERRIER)

JACK RUSSELL TERIÉR (JACK RUSSELL TERRIER) FCI-Standard č. 345 / 09. 08. 2004/ GB JACK RUSSELL TERIÉR (JACK RUSSELL TERRIER) ZEMĚ PŮVODU: Anglie ZEMĚ VÝVOJE: Austrálie DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 25.10.2000. VYUŽITÍ: Dobrý pracovní

Více

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR (Zpracován v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a vyhláškou 192/2004 Sb. ze dne

Více

VYUŽITÍ KOČEK V ZOOREHABILITACI. Ing. Adéla Palacká

VYUŽITÍ KOČEK V ZOOREHABILITACI. Ing. Adéla Palacká VYUŽITÍ KOČEK V ZOOREHABILITACI Ing. Adéla Palacká ÚLOHA KOČKY Domestikace před 10 11 tis. lety Ochránkyně úrody zpodobnění bohyně pomocník ďábla lovec myší rodinný příslušník role koterapeuta CHARAKTERISTIKA

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Úprava prostředí Pomůcky pro zrakově postižené

Úprava prostředí Pomůcky pro zrakově postižené Úpravám prostředí se věnuje přednáška. Úprava prostředí Pomůcky pro zrakově postižené Základní termíny: Vodící linie Signální pás Varovný pás Reliéfní dlažba Pomůcky pro osoby se ZP: Klasifikace pomůcek:

Více

Fríský Kůň. Pochází z Holandska a své jméno dostal podle nizozemského Fríska.

Fríský Kůň. Pochází z Holandska a své jméno dostal podle nizozemského Fríska. Fríský kůň patří mezi nejstarší evropská plemena koně. Soudí se, že jeho počátek je třeba hledat v době před 3000 lety. Pochází z Holandska a své jméno dostal podle nizozemského Fríska. Původně pracovní,

Více

DOTAZNÍK. Příloha Prosím, uveďte, zda jste muž nebo žena. muž žena

DOTAZNÍK. Příloha Prosím, uveďte, zda jste muž nebo žena. muž žena Příloha 1 DOTAZNÍK 1. Prosím, uveďte, zda jste muž nebo žena. muž žena 2. Uveďte, prosím, Váš věk. méně než 20 let 20 29 let 30 39 let 40 49 let 50 59 let 60 a více let 3. Jaká je kategorie Vašeho zrakového

Více

FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL: 13, Place Albert 1 B 653 THUIN (Belg. ) FCI - Standard č. 291/16. 06.

FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL: 13, Place Albert 1 B 653 THUIN (Belg. ) FCI - Standard č. 291/16. 06. FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL: 13, Place Albert 1 B 653 THUIN (Belg. ) FCI - Standard č. 291/16. 06. 1999/D EURASIER ZEMĚ PŮVODU: Německo DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO

Více

Základy oční patologie

Základy oční patologie Základy oční patologie Literatura: Vítková, Marie; řehůřek jaroslav: možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení (paido 1999) Hromádková lada: šilhání (idvpz 1995) Rozdělení vad Základní dělení:

Více

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. SECRETARIAT GENERAL: 14, rue Léopold II, 6530 THUIN (Belgique) F.C.I. - Standard Nr. 166 / 30.08.

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. SECRETARIAT GENERAL: 14, rue Léopold II, 6530 THUIN (Belgique) F.C.I. - Standard Nr. 166 / 30.08. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE SECRETARIAT GENERAL: 14, rue Léopold II, 6530 THUIN (Belgique) F.C.I. - Standard Nr. 166 / 30.08.91 / D Aktualizováno: 9. 2. 2011 CELKOVÝ ZJEV: Německý ovčák je pes

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Zrakovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Zrakovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Zrakovým Postižením Zrak Motto: Téma: : Cesta k porozumění leží před námi. Život se zrakovým postižením em hodiny je přiblížit žákům svět osob

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Dotazník pro rodiče Datum: 28. 04. 2016 Graf 1: Celkový

Více

Strategie rozvoje obce Žatčany

Strategie rozvoje obce Žatčany Vyhodnocení názorů obyvatel obce Strategie rozvoje obce Žatčany Ve dnech 1. 10. dubna 2011 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel na rozvoj obce. Výsledky šetření jsou důležitým podkladem pro formulaci

Více

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) HOVAWART (Hovawart)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) HOVAWART (Hovawart) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) ZEMĚ PŮVODU: Německo HOVAWART (Hovawart) DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 12.01.1998

Více

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Kojenecký věk - Aktivizace dítěte - Povzbuzování v pohybu - Důraz na samostatnost poznávání (různé druhy terénu) Předškolní období - Poznání většího prostoru (kaluže,

Více

Příloha 1 Dotazník lesní pedagogika žáci (vyplněno lesním pedagogem)

Příloha 1 Dotazník lesní pedagogika žáci (vyplněno lesním pedagogem) Příloha 1 Dotazník lesní pedagogika žáci (vyplněno lesním pedagogem) Správné odpovědi označte v tabulce O, špatné odpovědi označte v tabulce X. Zapište každou odpověď žáka na všechny otázky. 1. Jaké práce

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové postižení Zdeněk Míkovec katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové vady 2 / 43 Základní pojmy (těžké) zrakové postižení běžná optická korekce nepostačtuje poškození zraku ovlivňuje

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Standard Nº. 15.01.2011 / SCHVÁLENÍ SKG CL. KONTINENTÁLNÍ BULDOK (Continental bulldog)

Standard Nº. 15.01.2011 / SCHVÁLENÍ SKG CL. KONTINENTÁLNÍ BULDOK (Continental bulldog) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) Standard Nº. 15.01.2011 / SCHVÁLENÍ SKG CL Překlad: Kateřina Samková KONTINENTÁLNÍ BULDOK

Více

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče!

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče! Milí rodiče! Předpokládáme, že jste důkladně zvážili, zda je vaše dítě natolik zralé, aby o něj pečovala jiná osoba. Nyní stojíte před rozhodováním, komu dítě svěříte. Pečující osoba se svým způsobem stane

Více

BARZOJ RUSKÝ CHRT (Russkaya Psovaya Borzaya)

BARZOJ RUSKÝ CHRT (Russkaya Psovaya Borzaya) F E D E R A T I O N C Y N O L O G I Q U E I N T E R N A T I O N A L E Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) F.C.I.-Standard č. 193 / 22.11.2006 / D, GB BARZOJ RUSKÝ CHRT (Russkaya

Více

CVIK 1 Odložení vsedě ve skupině po dobu 30 sek., psovod v dohledu [Koef. 3]

CVIK 1 Odložení vsedě ve skupině po dobu 30 sek., psovod v dohledu [Koef. 3] I CVIKY A KOEFICIENTY Zkouška OB-Z - základní vstupní zkouška pro účast na soutěžích Obedience v ČR. Splnění této zkoušky min. na dobře opravňuje k postupu do vyšší soutěžní třídy OB1. Zvláštní směrnice

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN 11. května 2013 zámecký park Červeného hrádku u Jirkova I. uzávěrka - 29. 3. 2013

Více

NEVIDOMÍ LIDÉ, ŽIVOT SE SLEPOTOU A VEŘEJNOST

NEVIDOMÍ LIDÉ, ŽIVOT SE SLEPOTOU A VEŘEJNOST NEVIDOMÍ LIDÉ, ŽIVOT SE SLEPOTOU A VEŘEJNOST Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s. Okamžik, modul

Více

FCI-Standard č. 11 / / GB BULL TERRIER BULTERIÉR

FCI-Standard č. 11 / / GB BULL TERRIER BULTERIÉR FCI-Standard č. 11 / 12. 1. 2001/ GB BULL TERRIER BULTERIÉR 2 ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 4. 11. 2008. VYUŽITÍ: Teriér. KLASIFIKACE F.C.I.: Skupina 3 Teriéři.

Více

Bonitace psů a fen alpského brakýře jezevčíkovitého

Bonitace psů a fen alpského brakýře jezevčíkovitého Bonitace psů a fen alpského brakýře jezevčíkovitého I. Všeobecné Podkladem těchto hodnocení exteriéru jsou rasové znaky, uvedené ve standardu pro alpskou braku jezevčíkovitou. Hodnocení smí být prováděno

Více

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Segregace, integrace, inkluze, heterogenita, mnohočetná identita Důvody pro implementaci inkluzivního vzdělávání, základní principy, právní

Více

d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***)

d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***) Příloha 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností (K 7 odst. 6) Živnost

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

(K 7 odst. 6) Živnost Požadovaná odborná způsobilost Poznámka Obchod se zvířaty určenými pro zájmové

(K 7 odst. 6) Živnost Požadovaná odborná způsobilost Poznámka Obchod se zvířaty určenými pro zájmové PŘÍLOHA č. 5 k zákonu č. 455/11 Sb. Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností

Více

Hodnoticí standard. Psovod horské služby (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Psovod horské služby (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Psovod horské služby (kód: 65-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Pracovník horské služby Kvalifikační

Více

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Mezi povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích ( 4) patří mimo jiné c) řídit

Více

VODICÍ PES, O.S. Výroční zpráva za rok 2010

VODICÍ PES, O.S. Výroční zpráva za rok 2010 VODICÍ PES, O.S. Výroční zpráva za rok 2010 Základní údaje Název: Vodicí pes, O.S. Právní forma: občanské sdružení Datum vzniku: 16.srpna 2004 Sídlo: Bezručova 2, 679 04 Adamov Klubovna: Cejl 68, 602 00

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život Vyučovací předmět: Prvouka (Pr) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka 1 Pr OSV 1 (zapamatování) Tč, Tv Orientuje se ve škole a jejím okolí (v okolí svého

Více

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno,

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, VÝSTUPY PROJEKTU doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, 26.4.2016 OBSAH: 1. Východiska tvorby záznamového archu. 2. Tvorba záznamového archu a jeho ověření. 3. Návrhy metodik.

Více

Standard FCI č. 51 / 14.11.2000 / F FINSKÝ HONIČ. (Suomenajokoira)

Standard FCI č. 51 / 14.11.2000 / F FINSKÝ HONIČ. (Suomenajokoira) Standard FCI č. 51 / 14.11.2000 / F FINSKÝ HONIČ (Suomenajokoira) 2 PŘEKLAD DO FRANCOUZŠTINY : Dr.J.-M. Paschoud a Prof. R. Triquet. PŘEKLAD DO ČEŠTINY : Helena Dvořáková PŮVOD : Finsko. DATUM ZVEŘEJNĚNÍ

Více

PES PRO TEBE výcvik vodicích a asistenčních psů

PES PRO TEBE výcvik vodicích a asistenčních psů Výroční zpráva 2014 OBECNÉ INFORMACE Název: PES PRO TEBE občanské sdružení Sídlo: Malířská 13, 170 00 Praha 7 IČO: 26990458 Telefon: +420 233 370 239 Mobil: +420 777 151 678 E-mail: info@pesprotebe.com

Více

Dopravní značky 10. část

Dopravní značky 10. část Dopravní značky 10. část SPECIÁLNÍ OZNAČENÍ VOZIDEL A OSOB (1) Speciální označení vozidel jsou a) "Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou" (č. O 1), O1 67

Více

Základní škola Panenský Týnec PROJEKTOVÝ DEN I. STUPNĚ

Základní škola Panenský Týnec PROJEKTOVÝ DEN I. STUPNĚ Základní škola Panenský Týnec PROJEKTOVÝ DEN I. STUPNĚ Název projektu: DOMÁCÍ ZVÍŘATA Téma: Kočka a pes 1. den: 24. září 2010 2.den Kde: Louny kino Škola Panenský Týnec - následný projekt Věková kategorie:

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

a) osvědčení o rekvalifikaci*)

a) osvědčení o rekvalifikaci*) ŽIVNOST Obchod se zvířaty určenými pro zájmové obory Vodní záchranářská služba POŽADOVANÁ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na veterinární

Více

Kočka domácí je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po tisíciletí průvodcem člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do podčeledi malé kočky, a je typickým zástupcem skupiny. Má pružné

Více

Živnost Požadovaná odborná způsobilost Poznámka

Živnost Požadovaná odborná způsobilost Poznámka Příloha 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností (K 7 odst. 6) Živnost

Více

Bonitační karta. Míry psa. A šířka hlavy B délka čenichové partie C délka hlavy

Bonitační karta. Míry psa. A šířka hlavy B délka čenichové partie C délka hlavy Bonitační karta Míry psa A délka hlavy B délka čenichové partie C výška v kohoutku D hloubka hrudníku E obvod hrudníku F délka těla A šířka hlavy B délka čenichové partie C délka hlavy Celkový vzhled 1

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice

ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO. pořádají 2. srpna 2014. v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice ČMMJ OMS Ústí nad Orlicí ve spolupráci s KCHHMO pořádají 2. srpna 2014 v honitbách MS Háje Sloupnice MS Březina České Heřmanice Klubové Lesní zkoušky U Mudáka na Džbánovci Organizační výbor Ředitel zkoušek:

Více

Město Blansko. Obecně závazná vyhláška č

Město Blansko. Obecně závazná vyhláška č Město Blansko Obecně závazná vyhláška č. 312016 kterou se stanovuji pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů ve městě Blansko Zastupitelstvo města Blansko

Více

AUSTRALSKÁ KELPIE (Australian Kelpie)

AUSTRALSKÁ KELPIE (Australian Kelpie) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B - 6530 Thuin (Belgie) 11.12.2012/EN Překlad: Welsh corgi a kelpie klub CZ F.C. I.-Standard č. 293 AUSTRALSKÁ KELPIE

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

FCI standard č.: 98 / 29.11.2000 / D NĚMECKÝ DRÁTOSRSTÝ OHAŘ DEUTSCH DRAHTHAAR

FCI standard č.: 98 / 29.11.2000 / D NĚMECKÝ DRÁTOSRSTÝ OHAŘ DEUTSCH DRAHTHAAR FCI standard č.: 98 / 29.11.2000 / D NĚMECKÝ DRÁTOSRSTÝ OHAŘ DEUTSCH DRAHTHAAR ZEMĚ PŮVODU: Německo. DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO STANDARDU: 25. 10. 2000. POUŽITÍ: V souladu s jeho určením všestranně

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

OBEC STARÝ KOLÍN. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Starý Kolín

OBEC STARÝ KOLÍN. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Starý Kolín OBEC STARÝ KOLÍN Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Starý Kolín Zastupitelstvo obce Starý Kolín se na svém zasedání dne 8. 11.

Více

Standard FCI č.336 / / F. ŠPANĚLSKÝ VODNÍ PES CHIEN D EAU ESPAGNOL (Perro de Agua Español)

Standard FCI č.336 / / F. ŠPANĚLSKÝ VODNÍ PES CHIEN D EAU ESPAGNOL (Perro de Agua Español) Standard FCI č.336 /03.09.1999 / F ŠPANĚLSKÝ VODNÍ PES CHIEN D EAU ESPAGNOL (Perro de Agua Español) PŘEKLAD DO FRANCOUZŠTINY : Dr. J.M. Paschoud. PŘEKLAD Z FRANCOUZŠTINY : Helena Dvořáková ZEMĚ PŮVODU

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

3 ZÁSADY ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

3 ZÁSADY ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM B.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ Obsah 1 ZÁSADY ŘEŠENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 1.1 Komunikace pro chodce - chodníky 1.2 Přechody pro chodce, místa pro přecházení 1.3 Nástupiště veřejné dopravy

Více

Propozice. Výcvikové setkání plemene NSDTR

Propozice. Výcvikové setkání plemene NSDTR Propozice Výcvikové setkání plemene NSDTR KDY: 7.10.-9. 10. 2016 KDE: Hotel Amerika Velké Meziříčí PŘÍJEZD: V pátek 7. 10. 2016 v odpoledních hodinách. UBYTOVÁNÍ / STRAVOVÁNÍ /CENA: Ubytovaní budeme na

Více

Základní vyšetření zraku

Základní vyšetření zraku Základní vyšetření zraku Až 80 % informací z okolí přijímáme pomocí zraku. Lidské oko je přibližně kulového tvaru o velikosti 24 mm. Elektromagnetické vlny o vlnové délce 400 až 800 nm, které se odrazily

Více

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují,

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují, 22.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 279/47 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1739/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy (Text

Více

BARVY BORDER COLLIÍ. Na konci tohoto dokumentu naleznete schéma hlavních barev podle lokusů.

BARVY BORDER COLLIÍ. Na konci tohoto dokumentu naleznete schéma hlavních barev podle lokusů. BARVY BORDER COLLIÍ Barva psí srsti je dána geneticky. Pro všechny border collie (snad až na vzácné výjimky) platí, že ve své genetické výbavě nesou alelu Si, která determinuje irské zbarvení (bílé znaky)

Více

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU PRŮZKUM MEZI ŽÁKY FZŠ Brdičkova 1878 za rok 2013 Dotazníkového šetření v listopadu 2013 se zúčastnilo 165 žáků 7. a 9. ročníku. Leden 2014 V listopadu 2013 již potřetí hodnotili žáci

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Dotazník - Domácí zvířata

Dotazník - Domácí zvířata Dotazník - Domácí zvířata Diplomová práce se nakonec zaměřila spíše na kočky, ale dotazník byl zpracován i pro psy. Děkuji všem za účast na dotazníku a přeji příjemné počtení. :) Pokud byste chtěli vidět

Více

PRACOVNÍ TEST V PASENÍ. FCI Herding working test FCI-HWT. - Traditional Style - (tradiční styl)

PRACOVNÍ TEST V PASENÍ. FCI Herding working test FCI-HWT. - Traditional Style - (tradiční styl) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL) Place Albert 1er, 13, B-6530 Thuin (Belgie), tel.: ++32.71.59.12.38, fax: ++32.71.59.22.29, e-mail: info@fci.be PRACOVNÍ TEST V PASENÍ FCI Herding working

Více

OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY

OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY Lidmila PROCHÁZKOVÁ Oční odd. Masarykovy nemocnice Ústí n.l. prim. MUDr. Pavel Sušický CO PACIENTI ŽÁDAJÍ částečný invalidní důchod (ČID) plný invalidní důchod (PID)

Více

Zdravotní gramotnost

Zdravotní gramotnost Zdravotní gramotnost Zdravotní gramotnost pro veřejnost dle jednotlivých věkových kategorií, který je realizován za finanční podpory dotačního programu Ministerstva zdravotnictví Národní program zdraví

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu 192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy DOPRAVNÍ VÝCHOVA Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy PLÁN DOPRAVNÍ VÝCHOVY PRO ZŠ LITULTOVICE. Cílem výuky dopravní výchovy na naší škole je naučit žáky bezpečně

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Ochrana zvířat s využitím znalostí etologie - jak zvládnout kontroverzní témata. Ing. Lenka Skoupá

Ochrana zvířat s využitím znalostí etologie - jak zvládnout kontroverzní témata. Ing. Lenka Skoupá Ochrana zvířat s využitím znalostí etologie - jak zvládnout kontroverzní témata Ing. Lenka Skoupá Právo a zvířata Mezi hlavní orgány ochrany zvířat patří Ministerstvo zemědělství a Státní veterinární správa.

Více

Specifika vzdělávání. dětí slabozrakých. dětí se zbytky zraku

Specifika vzdělávání. dětí slabozrakých. dětí se zbytky zraku Specifika vzdělávání dětí slabozrakých a dětí se zbytky zraku Které děti máme na mysli? Jde o děti, které ani s využitím běžné korekce (brýle) nedosáhnou normálního zrakového vnímání a potřebují tak další

Více

DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN

DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN Katedra Speciální pedagogiky Oftalmologie Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. Úvod Zrak je považován za nejdůležitější ze všech smyslů. Abychom mohli alespoň částečně porozumět problémům

Více

Pes dobrý spoluobčan

Pes dobrý spoluobčan Pes dobrý spoluobčan Bronzové ocenění Wallace and Gromit and TM Aardman/W&G Ltd All rights reserved The Kennel Club Good Citizen Dog Scheme and TM The Kennel Club/GCDS All rights reserved Pes dobrý spoluobčan

Více

Standard plemene tak, jak ho uvádí ČMKU. Rhodéský ridgeback (Rhodesian Ridgeback) PŘEKLAD: Jochen H.Eberhardt

Standard plemene tak, jak ho uvádí ČMKU. Rhodéský ridgeback (Rhodesian Ridgeback) PŘEKLAD: Jochen H.Eberhardt Standard plemene tak, jak ho uvádí ČMKU Rhodéský ridgeback (Rhodesian Ridgeback) PŘEKLAD: Jochen H.Eberhardt ZEMĚ PŮVODU: Jižní Afrika. Standard zpracovaly kynologické organizace Kennel Union of South

Více