UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Jana Pokorná Speciálně pedagogická andragogika Vodící pes v historii a současnosti Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Veronika Růžičková Ph.D. Olomouc 2009

2 Prohlašuji, že jsem písemnou práci zpracovala samostatně a na základě informačních zdrojů, které jsou uvedeny v závěrečném soupisu literatury a pramenů. Současně souhlasím s užitím práce ke studijním účelům. V Olomouci dne 15. června Jana Pokorná

3 Děkuji paní Mgr. Veronice Růžičkové, Ph.D. za odborné vedení při zpracování mé bakalářské práce. Děkuji všem respondentům za ochotu a čas věnovaný vyplnění dotazníku. V neposlední řadě děkuji celé své rodině za podporu a pomoc během studia.

4 OBSAH ÚVOD... 7 I TEORETICKÁ ČÁST Přehled poruch zraku Obecná charakteristika zrakově postižených Klasifikace poruch zraku Osoby nevidomé Osoby slabozraké Osoby se zbytky zraku Historie výcviku vodících psů Historie výcviku vodících psů ve světě Historie výcviku vodících psů u nás Plemena psů vhodná k výcviku Retrívři Labradorský retrívr Zlatý retrívr Ovčácká plemena Německý ovčák Pudli Pudl velký (královský) Výcvik vodících psů Předvýchova štěňat Příprava vodících psů Předávání psa... 24

5 4.4 Povinnosti vodícího psa Pořízení vodícího psa Podmínky k získání vodícího psa Jak si zažádat o vodícího psa Výhody a nevýhody vlastnění vodícího psa Výhody vlastnění vodícího psa Nevýhody vlastnění vodícího psa Omyly a skutečnosti o vodících psech Zákony a vodící psi Vodící psi a příspěvky Vodící pes a jeho přeprava Vodící pes a obchody Vodící psi a hygienické požadavky Vodící psi a poplatky Vodící psi a zdravotnictví II PRAKTICKÁ ČÁST Techniky použité při průzkumu, stanovení cílů a hypotéz práce Cíle výzkumu Metody výzkumu Hypotézy Charakteristika zkoumaného vzorku Zpracování výsledků dotazníkového šetření Otázka číslo Otázka číslo

6 Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Diskuze Doporučení pro praxi ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ SEZNAM GRAFŮ SEZNAM PŘÍLOH... 67

7 ÚVOD Správně vidíme jen srdcem. Co je opravdu důležité, je očím neviditelné. Antoine de Saint Exupery Člověk, jemuž nebyl dán dar vidět očima, nebo o tento dar přišel, musí překonávat mnohem více překážek než člověk vidící. Chybějící zrak člověka omezuje v běžných činnostech, především v pohybu. Být co nejvíce soběstačný je touhou každého člověka, jak vidícího, tak i člověka nevidomého. Člověk, kterému zrak nebyl odepřen, má vše jednodušší, protože 80% vnímaného je vnímáno především zrakem. Ale co nevidomí? Nevidomým zbývají ostatní smysly sluch, čich, chuť a hmat. K běžným činnostem, jako je čtení, vaření, učení a podobně si vystačí s těmito ostatními smysly, protože mají různé kompenzační pomůcky, ale co prostorová orientace? V neznámém prostředí se nevidomý člověk cítí nejistý, ale i on chce navštěvovat kina a další různé kulturní akce. Neocenitelným pomocníkem mu v těchto situacích bývá vodící pes. Nejen pomocníkem, ale i průvodcem a dobrým kamarádem. Cílem teoretické části bakalářské práce je seznámit čtenáře se základním přehledem osob s těžkým zrakovým postižením, kteří nejvíce využívají služeb vodícího psa. Dále se budeme zabývat, jak probíhal vývoj výcviku vodících psů. Zaměříme se na vývoj výcviku ve světě, ale i na to, jaké byly počátky výcviku u nás, v naší zemi. V neposlední řadě je cílem této části shrnout, jak se tento nenahraditelný a neocenitelný pomocník cvičí od výběru štěněte až po předání nevidomé osobě. Druhá, praktická část zjišťuje informace a postoje společnosti k nevidomým osobám jako takovým, ale hlavně je směřována na informovanost o osobách, které doprovází vodící pes. Řeší se tu otázka diskriminace nevidomých osob s vodícím psem či otázka pomoci těmto osobám. Jako pomůcku pro vypracování této části jsme zvolili metodu kvantitativního výzkumu, tedy dotazník. V závěrečné části se věnujeme shrnutí výzkumu a doporučení pro praxi, jak zlepšit informovanost společnosti. 7

8 I TEORETICKÁ ČÁST 1 Přehled poruch zraku V kapitole Přehled poruch zraku se věnujeme základnímu přehledu poruch zraku a stručně charakterizujeme skupinu těžce zrakově postižených, která více či méně potřebuje k životu nenahraditelného společníka totiž vodícího psa. 1.1 Obecná charakteristika zrakově postižených Podle světové zdravotnické organizace je dnes na světě 150 milionů osob s těžkým zrakovým postižením, z čehož 45 milionů nevidomých. Každý šedesátý člověk má problémy se zrakem v Evropě (podle britských pramenů je v Evropě asi 11 milionů slabozrakých a asi 1 milion nevidomých). V České republice je takových lidí tisíc. (www.tyfloemploy.org) Jsou to lidé, kteří přišli o zrak, jakožto o nejdůležitější smysl, v průběhu svého života anebo lidé, kteří se bez tohoto smyslu narodili. Jak již bylo řečeno, nejdůležitějším smyslem je pro každého člověka zrak, protože prostřednictvím zraku vnímáme přibližně 80 procent podnětů z našeho okolí. Ztráta zraku je pro každého z nás tím nejnepříjemnějším smyslovým postižením. (www.praha.eu) Proto si stručně ujasníme, kdo jsou osoby se zrakovým postižením. Osoby se zrakovým postižení jsou lidé s různým druhem a stupněm snížených zrakových schopností. Jsou to osoby, u nichž poškození zraku nějakým způsobem ovlivňuje činnosti v běžném životě a u kterých běžná optická korekce nedostačuje. (www.praha.eu) Ovšem je tu druhá skupina osob, která má jen lehké poškození zraku a do předchozí skupiny ji nepřiřazujeme. Jsou to osoby, které nosí dioptrické brýle a s nimi normálně vidí, s brýlemi zvládají bez problémů každodenní činnosti, v orientaci a samostatném pohybu. (www.praha.eu) Poruch zraku je mnoho. Mezi nejrozšířenější patří krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus. Šeroslepost, poruchy barevného vidění, šedý a zelený zákal patří mezi závažnější problémy. Do skupiny nejzávažnějších poruch zraku řadíme patologické změny na sítnici a jejích cévách, degenerativní onemocnění sítnice nezánětlivého původu, záněty sítnice, odchlípení sítnice, anomálie duhovky, absence čočky, vrozená vada cévnaté vrstvy, některá nádorová onemocnění 8

9 Příčin ztrát zraku je celá řada. Mimo výše uvedených sem můžeme zařadit i úrazy. Kromě mechanického postižení, které je nejčastější, můžeme zrak poškodit i zářením, teplem, poleptáním kyselinami a louhem, elektrickým proudem Dalšími příčinami ztráty zraku jsou i dědičná onemocnění, či poškození rohovky v důsledku různých zánětů, případně postupnou degeneraci této původně čiré tkáně, která vedla k jejímu úplnému zakalení. Zrakové postižení přináší do života velmi závažné komplikace, ale smysluplný, užitečný a příjemný život tím však nekončí. (www.praha.eu) 1.2 Klasifikace poruch zraku Jak bylo výše uvedeno, zrakově postižení, ve správném znění osoby se zrakovým postižením, jsou lidé s různými druhy a stupni snížených zrakových schopností. Přesněji se tímto termínem rozumí ti, u kterých poškození zraku nějak ovlivňuje činnost v běžném životě a u kterých běžná optická korekce nedostačuje. Ty, kteří nosí dioptrické brýle a s nimi normálně vidí, sem nezahrnujeme. Aby se zdůraznil tento rozdíl, mluví se o těžce zrakově postižených. Patří sem skupina osob zrakově postižených, u kterých vážný funkční důsledek zrakové vady zasahuje do běžného života. Skupinu těžce zrakově postižených dále dělíme na nevidomé, slabozraké a osoby se zbytky zraku Osoby nevidomé Osoby nevidomé patří do kategorie osob s nejtěžším stupněm zrakového postižení a řadíme mezi ně jedince s praktickou a totální nevidomostí. Nevidomost je ireverzibilní pokles centrální zrakové ostrosti pod 3/60 světlocit. Praktická nevidomost: a) pokles centrální zrakové ostrosti pod 3/60 do 1/60 včetně b) binokulární zorné pole menší než 10, ale větší než 5 kolem centrální fixace Skutečná slepota: a) pokles centrální zrakové ostrosti pod 1/60 světlocit 9

10 b) binokulární zorné pole pod 5 méně i bez porušení centrální fixace. Plná slepota je světlocit s chybnou světelnou projekcí až do ztráty světlocitu (amauróza). (Kraus in Finková, Ludíková, Růžičková, 2007, s ) Nevidomí mají problémy se získáváním informací z okolního světa zrakovou cestou, a proto převážně využívají kompenzační smysly, ke kterým patří především sluch a hmat. Na rozvoj zraku se klade důraz u osob prakticky nevidomých, především kvůli rozvoji prostorové orientace a samostatného pohybu. (Hamadová, Květoňová, Nováková, 2007) Nevidomost celkově ovlivňuje rozvoj jedince. Nevnímají informace zrakovou cestou, proto k psaní a čtení používají Braillovo písmo, v prostorové orientaci a samostatném pohybu využívají tito jedinci např. průvodcovské služby vidících, speciální techniky jako je chůze s bílou holí, různé prvky ozvučení prostředí, hmatový popis trasy. K doprovodu a orientaci nevidomým slouží speciálně vycvičený vodící pes. (Finková, Ludíková, Růžičková, 2007) Osoby slabozraké Na poli speciální pedagogiky představují kategorii osob slabozrakých skupinu dětí, mládeže a dospělých, kteří mají zrakové vnímání na stupni slabozrakosti. Slabozrakost je ireverzibilní pokles zrakové ostrosti na lepším oku pod 6/18 až 3/60 včetně. Z praktického hlediska dělíme slabozrakost na lehkou do 6/60 včetně a těžkou pod 6/60 do 3/60 včetně. Obecně v širokém pojetí je za slabozrakost považováno orgánové postižení obou očí, které i při optimální brýlové korekci činí jedinci problémy v běžném životě. (Kraus in Finková, Ludíková, Růžičková, 2007, s. 43) Slabozrakost se projevuje omezením (snížení rychlosti a přesnosti) zrakových schopností a deformací zrakových představ. Z psychologického hlediska je také omezena kognitivní činnost a vytváření sociálních vztahů. Těžkosti se objevují i v samostatném pohybu a prostorové orientaci. (Hamadová, Květoňová, Nováková, 2007, s. 37) Veškerá práce se slabozrakými osobami je založena na využívání oslabeného zraku, avšak za dodržování striktně daných zásad zrakové hygieny. (Finková, Ludíková, Růžičková, 2007) 10

11 1.2.3 Osoby se zbytky zraku Osoby se zbytky zraku (částečně vidící) představují skupinu na hranici mezi osobami slabozrakými a nevidomými. Vizus je snížený v rozsahu 3/60 1/60 nebo je zorné pole omezeno na 5 až 10 stupňů kolem centrální fixace. V některých případech je zraková vada ustálená, ale v jiných dochází k progresi nebo naopak k určitému zlepšení. (Hamadová, Květoňová, Nováková, 2007, s. 38) Snížené, omezené či deformované zrakové schopnosti jedince. To jsou důsledky tohoto postižení, které mohou vést i k narušení představ. Osoby se zbytky zraku se snaží kombinovat postupy a metody, které jsou využívány jak u osob nevidomých, tak i u slabozrakých. (Finková, Ludíková, Růžičková, 2007) Většina osob s těmito poruchami zraku, nejvíce však osoby nevidomé využívají vodícího psa jako společníka a pomocníka od mládí po celý svůj život. Než ale svého psa získali, musel pes projít výcvikem trvajícím přibližně 20 měsíců. První písemné zmínky o výcviku vodících psů se objevily v 18. století, první škola pro výcvik vodících psů vzniká v roce Více o historii výcviku vodících psů se dozvíme v následující kapitole. 11

12 2 Historie výcviku vodících psů V této kapitole se dozvíme základní informace o historii výcviku vodících psů. Pes jako pomocník, kamarád a souputník člověka našel v soužití s ním bohaté uplatnění v mnoha závažných oborech lidské činnosti. Lov zvěře pro uživení, obrana před nepřítelem, hlídání obydlí a stád před škodnou, ve všech těchto oborech pes uplatňuje své přirozené vlastnosti, jako jsou ostražitost, vynikající čich, statečnost, pracovitost. Ovšem vlastnost, která psa dostala na vrchol oblíbenosti jako společenského zvířete, nesouvisí s jeho pracovitostí, ale spíše se vztahem ke člověku. Ochota s člověkem spolupracovat, potřeba komunikace, závislost na člověku, jedním slovem empatie, není vlastnost v živočišné říši obvyklá. Právě tato psí vlastnost a vynikající orientační smysl jsou základem činnosti, která má ve spolupráci člověka a psa významné místo, a tou je pes průvodce a společník nevidomých. Klidná nenápadná práce těchto psů provází lidstvo po mnohá staletí. (Jasenovcová, 2007, s. 60) 2.1 Historie výcviku vodících psů ve světě To, že se pes jako společník člověka uplatňoval jako průvodce nevidomých, je známo z obrázků a kreseb a to v některých případech z dob velmi dávných. Asi nejstarší zachovaná kresba, kde pes doprovází člověka, s největší pravděpodobností nevidomého, je z Číny datovaná do 13. století. (Jasenovcová, 2007, s. 60) V této době jistě neprobíhal nijak instruovaný výcvik těchto psů. Psi byli cvičeni svým pánem jen ke své potřebě a nebyli předáváni jiným osobám. První písemné záznamy o výcviku vodících psů pro zrakově postižené jsou až z 18. století z Vídně. V knize Učebnice pro výuku nevidomých je popisuje její autor právník a učitel Johann Wilhelm Klein. Další záznamy ohledně výcviku vodících psů z této doby pocházejí přímo od cvičitele Josepha Reisingera z Vídně, který byl sám nevidomý. (http://kdvp.braillnet.cz) Ani tahle doba však nebyla rozmachem výcviku vodících psů. Sice probíhala cvičení psů, ale na svoji řádnou premiéru si museli vodící psi ještě nějakých pár let počkat, až do 20. let 20. století Velkým přelomem ve výcviku vodících psů byla 1. světová válka. Zbraně hromadného ničení vykonaly své, z války se vracelo mnoho těžce raněných vojáků, především osleplých. V této válce byli hojně využíváni vojenští psi. Po skončení války zkoušeli v německé 12

13 armádě vojenští kynologové přecvičovat vojenské psy pro osleplé kamarády. Z této činnosti se postupně stal samostatný obor. Ve 20. letech 20. století Američanka žijící ve Švýcarsku, Dorothy Harrison Eustis zveřejnila článek o výcviku v Německu a na základě odezvy nechala v německém Potsdamu zaškolit cvičitele pro výcvik vodících psů. Jeden z mnoha dopisů byl od mladíka z Tennessee jménem Morrison Frank, který oslepl jako mladistvý. Frank přesvědčil Eustisovou a jejího cvičitele, genetika Elliota S. Humphreyho, aby pro něj na chovné a výcvikové stanici vytrénovali psa. Bylo jasné, že se po tréninku se psem (fenka německého ovčáka dostala jméno Buddy) ve Švýcarsku vrátí Frank do Spojených států, aby ho vyzkoušel i v amerických podmínkách. (Blash, Wiener, Welsh, 1997) Po úspěšném experimentu Eustisová odjíždí do Ameriky. Rozhodla se věnovat veškerý svůj zájem službám vodících psů pro nevidomé muže i ženy ze Spojených států a evropských zemí. První psi, kteří začali pomáhat nevidomým v USA, byli němečtí ovčáci. (http://kdvp.braillnet.cz) Na základě jejích úspěchů se výcvik vodících psů jako samostatný obor začíná vyvíjet. Začínají vznikat první školy pro výcvik vodících psů, a ke konci 20. století vzniká organizace věnující se standardu výcviku vodících psů. V lednu 1929 vzniká první škola pro výcvik nazvaná The Seeing Eye, Inc. (Vidící oko a.s.). V roce 1931 bylo předáno prvních pět vodících psů ve Velké Británii. Zájem o čtyřnohé pomocníky se stále zvyšoval a začal pronikat i do dalších zemí. Po celém světě vznikala výcviková střediska. V současné době jsou centra výcviku například v těchto zemích: Austrálie, Belgie, ČR, Chorvatsko, Francie, Finsko, Itálie, Irsko, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, Korea, Německo, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko, USA, Velká Británie. (Jasenovcová, 2007, s. 61) V současné době je úroveň všech center výcviku vodících psů, které získaly členství Mezinárodní federaci škol pro výcvik vodicích psů se sídlem ve Velké Británii (International Guide Dog Federation), na stejné úrovni. V roce 1989 byla ve Velké Británii ustavena mezinárodní organizace International Guide Dog Federation, jejímž cílem je určit a uplatnit uznávané standardy v chovu, výcviku i předávání psů a péči o zrakově postiženého klienta. Sídlo organizace je ve Velké Británii a členské školy jsou v podstatě po celém světě. Funkcionáři organizace navštěvují jednotlivé země a střediska, sledují a hodnotí jejich práci a dodržování stanoveného 13

14 standardu. (Jasenovcová, 2007) Členství v této organizaci získaly i 2 školy v České republice. 2.2 Historie výcviku vodících psů u nás Výcvik psů jako průvodců těžce zrakově postižených má i u nás svou historii. Na našem území proběhly první zaznamenané pokusy o výcvik psů pro nevidomé kolem roku O výcvik se pokusil přední organizátor tehdejšího kynologického života u nás Josef Podhorský. Ale s výcvikem jako takovým se začíná o několik let později. V šedesátých letech minulého století začalo pár nadšenců z oblasti kynologie (Miroslav Fišer, Josef Dvořák, Jan Skuhrovský a Josef Ambruster) s prvními začátky ve výcviku. Někdejší politická situace však komplikovala jejich snahu. Železná opona dělící Evropu nepustila žádné informace, a tak se museli učit pouze z vlastních chyb a omylů. (Jasenovcová, 2007) To je ovšem nezastavilo a začali podnikat všechno pro to, aby bylo založeno první opravdové výcvikové centrum. V roce 1974 došlo k dohodě mezi Ústředním výborem svazu invalidů a chemickým podnikem Spolana Neratovice, a bylo tu založeno ono výcvikové centrum. Ve Spolaně trval výcvik pouze 4 roky a v červnu 1978 přesouvá Svaz invalidů výcvik pod výrobní podnik Meta Praha (výroba kompenzačních pomůcek). (http://kdvp.braillnet.cz) V roce 1985 vzniká Klub držitelů vodících psů, kde se sdružují nevidomí majitelé a uživatelé vodících psů. U jeho zrodu stáli Miroslav Fišer a Miroslav Podobský. Listopadová revoluce v roce 1989, pád komunistického režimu, otevřeli možnost kontaktů se zahraničím a tím i získávání informací. Informace získávané ze světových škol vedly k výstavbě výcvikového centra, které bylo v roce 1997 dostavěno z financí převážně ministerstva práce a sociálních věcí. (Jasenovcová, 2007) Výstavba nezůstala jen u jednoho centra, postupně vznikala další centra a školy, z nichž dvě jsou dokonce členem mezinárodní federace International Guide Dog Federation. V posledních deseti letech vzniklo několik dalších center cvičících vodící a asistenční psy pro osoby s jiným než zrakovým handicapem. Výcvik vodících psů se za desítky let změnil. Už to nejsou jen přecvičení vojenští psi, kteří byli přidělováni osleplým vojákům, jako tomu bylo za první světové války. Jsou to psi, kteří jsou určeni obyčejným lidem. Začaly vznikat školy pro výcvik vodících psů, kde byli 14

15 cvičeni psi již od útlého věku. Postupně se přicházelo na to, jakým způsobem se pejsci cvičí, který se rok od roku jen zdokonaluje. Současně s výcvikem se také přicházelo na to, jaká plemena jsou pro výcvik nejvhodnější. 15

16 3 Plemena psů vhodná k výcviku Vhodná plemena psů pro výcvik jsou především plemena retrívrů a ovčácká plemena. Stále častěji se však setkáváme i s takovými plemeny, jako jsou pudli či border collie, nově labradoodle labrador křížený s královským pudlem. Pro svoji mírnou a přátelskou povahu je nejoblíbenějším plemenem retrívr, ať už zlatý či labradorský. Podle mého názoru je ovšem pro nevidomé nejvhodnějším plemenem labradorský retrívr, protože je nejméně náročný na údržbu srsti. 3.1 Retrívři Název retrívr existoval dříve, než vůbec existovala plemena retrívrů! Retrívr byl pes, který měl za úkol dohledávat a přinášet ulovenou zvěř, především pernatou. To retriever znamená nalézt, přinést. Tato lovecká činnost nebyla v žádném případě vázána na určité plemeno, mohla být prováděna všemi možnými loveckými psy. Předpokladem byla velká záliba ve vodě, dobrá technika plavání, radost z aportování a hustá srst s dobře izolující podsadou. (Räber, 1995, s. 678) Společný původ všech retrívrů sahá k novofundlandským psům a labradorům. Předpoklad, který zřejmě určitě platí, neboť pro něj máme jednoznačná a jasná svědectví. Vlastí těchto psů je tedy především Nový Foundland a Labrador. Obě země jsou značně nehostinné, původní obyvatelé eskymácké kmeny se živili převážně rybolovem a lovem sobů, medvědů, polárních lišek a kachen. (Räber, 1995) Je mnoho teorií, které zastávali různí lidé. Jedna ta teorie, kterou zastával W. C. L. Martin, poukazuje na dovezené psy z Norska, neboť Norové dříve vlastnili velké psy, které používali k lovu medvědů a vlků, psy, kteří se značně podobali novofoundlandským. Jiní se domnívali, že předchůdci novofoundlandských a labradorských psů byli na ostrov přivezeni z Anglie. (Räber, 1995) Ať je to jakkoliv, jisté je, že tito psi nepatří do skupiny severských psů, nebyli tudíž do země přivedeni Eskymáky, ale spíše Evropany. 16

17 3.1.1 Labradorský retrívr Patří do skupiny sportovních psů. Labrador je všestranný, inteligentní, nekonfliktní a přátelský pes, který je oblíben nejen jako rodinný společník. Někteří zachraňují lidské životy, jiní se stávají společníky lidí s těžkým handicapem, především zrakovým. Ve své dnešní podobě jsou retrívři velmi mladým plemenem. Labrador je pes, který miluje vodu. Původně šlo o rybářské plemeno. Koncem 18. století pomáhal tahat rybářům sítě z vody. K nám se toto plemeno dostalo až roku Popis labradorského retrívra: Má výraznou krátkou, hustou srst, tvrdou na dotek, s podsadou nepropouštějící vodu. Srst může být zbarvena černě, žlutě nebo červenohnědě až čokoládově hnědě, přičemž žluté zabarvení se pohybuje od světle krémového po barvu červené lišky. (Cunliffeová, 2004, str. 200) Čokoládová barva je u nás ještě poměrně vzácná. Všechny varianty mají hnědé oči. Uši jsou svislé. Ocas je velmi silný v kořeni, postupně se zužující ke špičce, střední délky, bez třásní, ale kolem dokola pokrytý krátkou, silnou hustou srstí, dodávající mu okrouhlý vzhled a připomínající tzv. vydří ocas. Může být nesený vesele, nikdy však stočený přes hřbet. (Císařovský, 1997, str. 165) Mohutně stavěný, široký pes, vysoký cm, vážící obvykle kg. Hmotnost není dána standardem, ale mnoho těchto psů mají problém s nadváhou. Mají totiž obrovský apetit, jsou vděční strávníci, ale rychle se kulatí a leniví. Labradorský retrívr nevyžaduje zvláštní péči. Srst se doporučuje pročesat alespoň jednou týdně. K odstranění nečistot stačí jemný kartáč a mokrý hadr. Labrador je aktivní plemeno, má rád delší procházky, rád se učí něčemu novému. Kromě schopností k lovu na vodě, v lese i na poli (v historii) je labradorský retrívr v současnosti využíván jako pes protidrogový, je spolehlivým vodícím psem nevidomých a dokonalý, vlídný a klidný společník. (www.hafici.cz) Mezi další adepty na vodícího psa je další pes ze skupiny retrívrů, a to zlatý retrívr Zlatý retrívr Také patří mezi sportovní plemena. 17

18 Zlatý retrívr je přátelský, mírný, přítulný, důvěřivý, v neposlední řadě poslušný. Je inteligentní a má vrozené vlohy pro plnění různých úkolů. Má schopnost získat si srdce lidí, velice trpělivý je i k dětem. (www.hafici.cz) Zlatý retrívr je velmi oblíbené plemeno, ať už u populace intaktní, nebo u osob se zrakovým postižením. O původu zlatého retrívra nejsou zcela přesné informace. Chovatelem prvních psů tohoto plemene byl sice Sir Dudley Marjoribank, ale jeden pramen uvádí, že v roce 1858 Dudley Marjoribank (pozdější lord Tweedmouth) náhodou zhlédl v cirkuse v anglickém Brightonu vystoupení osmi ruských pasteveckých psů. Byl jimi okouzlen, že si po představení chtěl dva z nich od majitele koupit. Ten však odmítl s tím, že cirkus by byl poškozen, kdyby se skupina psů rozdělila, takže sir Dudley si koupil všech osm. Podle této verze vytvořila takto skupina psů základ chovu zlatého retrívra. (Palmerová, 2005, s. 105) Druhý pramen říká, že zlatý retrívr byl vyšlechtěn na panství lorda Tweedmoutha spojením tehdejšího žlutě zbarveného wavy-coated retrívra (předchůdce současného flat-coated retrívra) s fenou blíže neurčeného vodního španěla, známého po jistou dobu také jako English Retriever. (Císařovský, 1997, s. 132) O původu zlatého retrívra sice nejsou přesné informace, ale v obou pramenech je uváděn lord Tweedmouth, tudíž se můžeme domnívat, že s původem tohoto psa měl něco společného. Popis zlatého retrívra: Rovná nebo zvlněná srst odolává vodě, má dobře vyvinutou podsadu, je hustá a má zbarvení ve všech odstínech zlaté nebo smetanové barvy, nikdy však není červenavá nebo mahagonově zbarvená. (Cunliffeová, 2004, s. 199) Oči má tmavohnědé, posazené široko od sebe s tmavými očními linkami. Uši má středně velké, které jsou posazené přibližně v úrovni očí. Zlatý retrívr má ocas posazený na úrovni zádi, dlouhý je zhruba k patám, konec ocasu se netočí. (www.hafici.cz) Aktivní, silné plemeno, vysoké mezi cm a vážící kg. Zlatý retrívr nepotřebuje stejně jako labrador mimořádnou péči. Chovatel musí zajistit psovi dostatek volného pohybu, a protože tento pes miluje vodu, měl by chovatel dbát na jeho základní potřebu a uspokojit ji. Srst by měl majitel psa minimálně 2x týdně kartáčovat, aby vyčesal odumřelé a ulomené chlupy. Zlatý retrívr potřebuje také pravidelně kontrolovat a čistit oči a ušní boltce. Tito laskaví, přátelští a spolehliví psi jsou jedním z nejoblíbenějších plemen na světě. (www.hafici.cz) Další velkou skupinou psů, kteří se hodí k výcviku vodících psů, jsou ovčácká plemena, z nichž nejznámější pro tuto pozici je německý ovčák. 18

19 3.2 Ovčácká plemena Ostré vymezení této skupiny není možné podle charakterových vlastností a už vůbec ne podle dřívějšího upotřebení. Vychází se z anatomických znaků, takže ovčácké psy popsat jako typy podobné divokým psům. Hlavním zástupcem této skupiny je dnes v celém světě německý ovčák. Odborníci se domnívají, že by německý ovčák mohl být potomkem vlka z doby bronzové. Jisté je, že již v sedmém století našeho letopočtu existoval v Německu ovčácký pes podobného typu, ale se světlejší srstí. Do 16. století srst výrazně ztmavla. (Palmerová, 205, s. 99) Je jasné, že tito velcí a obranyschopní psi v 16. století nebyli žádní hlídací psi v dnešním slova smyslu: byli to ochránci ovcí před nejrůznějšími šelmami a zloději Německý ovčák Německý ovčák patří do skupiny pasteveckých psů. Německý ovčák je pes velice inteligentní, poslušný, učenlivý, společenský a přátelský. Je nejrozšířenějším služebním plemenem na světě. V současnosti je to všestranný pes použitelný jako služební pes, pro sportovní účely, strážní pes, pátrací pes, ochranná služba, k pasení dobytka, v záchranné službě, k vodění nevidomých, nalézání drog Nechybí mu sebevědomí a rozvážnost. Svému pánovi je velmi oddaný a věrný. Původní využití německého ovčáka bylo jako pastevečtí psi a ochránci stád před vlky. Země původu je Německo. Přestože jeho pracovní předek byl znám již velmi dávno, současný německý ovčák, tak, jak jej známe dnes, byl poprvé předváděn na výstavě v Hannoveru, v Německu až v roce (Alderton, 1996, s. 119) Německý ovčák je pracovité plemeno, hojně se využívá jako policejní pes, ale už v první světové válce byli nejprve využíváni jako vojenští psi. Poté, co skončila válka, psi sloužili osleplým vojákům. Vůbec první pes, který byl cvičen za účelem, že bude vodit nevidomou osobu, jak je výše uvedeno, byla fenka německého ovčáka jménem Buddy. Popis německého ovčáka: Německý ovčák je pes střední velikosti, je poněkud delší stavby těla, silný, dobře osvalený. Jeho srst je středně dlouhá, rovná, tvrdá a přilehlá s hustou a silnou podsadou. Zbarvení je černé, s pravidelnými hnědými, žlutými až světle šedými znaky, s černým sedlem; tmavě kalené, celočerné, jednotně šedé nebo se světlými či hnědými znaky. Oči středně velké, tvaru mandle, barva nejlépe tmavá. Výraz má živý, 19

20 rozumný a sebejistý. Uši jsou středně velké, u kořene široké, vysoko nasazené, špičaté a posazené vzpřímeně a kupředu. (Císařovský, 1997) Délka trupu překračuje výšku kohoutku. Ideální výška je 57,5-62,5 cm. Proporce a zaúhlení končetin jsou vzájemně tak sladěny, že zajišťují dlouhý a vytrvalý klus. Hmotnost kolísá mezi 34 a 43 kg. Německý ovčák je pozorný, sebeostražitý a mrštný, má pevné nervy, je loajální, sebevědomý, statečný a lehce ovladatelný. Nikdy není přehnaně agresivní ani ostýchavý. (Cunliffeová, 2004, s. 229) 3.3 Pudli Pfudel je staré německé dialektické slovo pro kaluž vody. Pudl je podle názoru téměř všech badatelů jedním z nejstarších plemen psů. Méně jednotný názor je však na jeho původ. Jedni tvrdí, že jeho předkem je starý huňatý pastevní pes, jiní, že pochází ze starého vodního psa, používaného k přenášení vodní zvěře. Pravda je asi uprostřed. Pudl je pravděpodobně produktem křížení obou těchto původních starých plemen. Pudl se dlouho používal k účelům loveckým. Je dokonce pravděpodobné, že byl právě k tomuto účelu vyšlechtěn. Pudl má též vlohy pro pastevního psa a také zde by se mohl úspěšně uplatnit. (Räber, 1995) Pudl velký (královský) Patří do skupiny společenských psů. Pudl je velmi vnímavé a senzitivní plemeno psa se silnou vazbou na člověka, je velmi inteligentní a rád se učí. Srst má svou strukturou tak zvaně nelínavou a tak zvaně nedráždivou vůči alergikům Pudl královský je velmi živý, aktivní a temperamentní. Miluje pohyb, a proto rád chodí na vycházky, hraje si s dětmi, plave a je vhodný i pro cvičení psích sportů. Pudl velký je nejstarším druhem plemene. Samotný pudl byl původně lovecký pes se zaměřením na vodní ptactvo, v 19. století se začal užívat v cirkusovém prostředí pro svůj líbivý vzhled a komediální schopnosti. Později se z něj stal domácí mazlíček. (www.hafici.cz) Poslední dobou se stal, díky své srsti, nejen vhodným adeptem k výcviku 20

21 vodících psů, ale i ke křížení s labradorem. Vzniklo nové plemeno labradoodle, které se taktéž využívá k výcviku vodících psů. Popis pudla královského: Jeho tělo je pokryto dlouhou kadeřavou nebo šňůrovitou srstí. Kadeřavá srst je bohatá, jemná na dotyk, zkadeřená, kudrnatá, hustá. Šňůrovitá srst je také bohatá, dále je vlnitá a hustá, tvořící charakteristické šňůry stejné délky, nejméně 20 cm. Srst neustále dorůstá, proto vyžaduje pravidelné stříhání. Zbarvení srsti může být černé, hnědé, stříbrné, bílé, apricot (meruňkové) nebo červené. Oči má posazené v linii stopu, lehce zešikmené, tvaru mandle; u hnědých pudlů jantarové, u ostatních černé nebo sytě hnědé. Uši jsou dosti dlouhé, zavěšené, přiléhající k lícím, ploché, kryté dlouhou zvlněnou srstí. Jeho ocas je nasazený vysoko, ve výši beder. (Císařovský, 2000) Královský pudl je největší z příslušníků plemene. Jeho velikost se pohybuje od 45 do 60 cm. Standard F. C. I. (Federation Cynologique internationale) hmotnost neuvádí. (www.hafici.cz) Velký pudl je poslušný a přizpůsobivý, dokáže být výborným společníkem. Není náročný na výchovu. Jediné, co vyžaduje velkou péči, je jeho srst, o kterou je potřeba se pravidelně starat. Jejich srst roste neustále, i když tito psi nelínají. Musí se neustále vyčesávat, kartáčovat a také koupat a stříhat. (www.hafici.cz) Z tohoto důvodu si myslím, že královský pudl není nejvhodnějším plemenem k výcviku. Je poslušný a ochotný se učit novým věcem, proto je jeho výchova snadná a výcvik postupuje velmi rychle. Je přátelský, veselý a má rád společnost lidí. Všechny vlastnosti dělají tohoto psa výborným společníkem. (www.hafici.cz) Vodící pes musí svému pánovi sednout a naopak. Každý pes je originál, každý má jiné povahové vlastnosti, stejně jako jeho budoucí potencionální majitel, který se musí vyrovnat se svým handicapem. Pro osobu se zrakovým postižením je vodící pes zrakem, o který oni přišli nebo neměli vůbec tu možnost poznat, jaké to je vidět. Jak se takový pes cvičí, aby mohl svému pánovi, který je nevidomý ať už od narození, nebo o svůj zrak přišel vinou nemoci či úrazu, jaká štěňata jsou vhodná, jak probíhá výchova štěňat, ale i předání a spolupráce nevidomého se školou pro výcvik vodících psů to je hlavní téma příští kapitoly nazvané Výcvik vodících psů. 21

Možnosti pracovního uplatnění lidí se zrakovým handicapem

Možnosti pracovního uplatnění lidí se zrakovým handicapem Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Možnosti pracovního uplatnění lidí se zrakovým handicapem Sociální práce Vedoucí práce: Gabriela Vavřinová, DiS. Vypracovala:

Více

Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji. Lenka Prachařová

Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji. Lenka Prachařová Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji Lenka Prachařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou integrace zrakově postižených

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ Evropská 33, Praha 6 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2007 Michaela MOLKOVÁ

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ Evropská 33, Praha 6 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2007 Michaela MOLKOVÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ Evropská 33, Praha 6 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2007 Michaela MOLKOVÁ Vyšší odborná škola pedagogická a sociální Evropská 33, Praha 6 Obor: Sociální pedagogika 2006/2007

Více

Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené

Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené Bakalářská práce Brno 2007 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Petra

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL S OHLEDEM NA ZVOLENOU FORMU VZDĚLÁVÁNÍ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL S OHLEDEM NA ZVOLENOU FORMU VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Bc. LENKA MITRYCHOVÁ II. ročník kombinované studium obor: SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH

Více

Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích

Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích Průvodce pro rodiče zrakově postižených dětí a mládeže sociálními službami, které jsou poskytovány v Českých Budějovicích. Služby pro zrakově postižené děti a mládež v Českých Budějovicích (výtah z obhájené

Více

Raná péče a integrace zrakově postižených dětí

Raná péče a integrace zrakově postižených dětí MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lékařská fakulta Raná péče a integrace zrakově postižených dětí bakalářská práce vedoucí práce: MUDr. Tomáš Jurečka vypracovala: Kateřina Vávrová Optika a optometrie Brno,

Více

2 Výchova a vzdělávání žáků se zrakovým postižením... 15. 3 Výtvarný projev žáka se zrakovým postižením... 24

2 Výchova a vzdělávání žáků se zrakovým postižením... 15. 3 Výtvarný projev žáka se zrakovým postižením... 24 Úvod... 5 1 Jedinec se zrakovým postižením... 6 1.1 Definice, vymezení pojmu, stupně zrakového postižení... 6 1.2 Význam doby vzniku zrakového postižení... 8 1.3 Psychosomatický vývoj jedince se zrakovým

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY KVALITA VYUŽÍVÁNÍ VOLNÉHO ČASU U OSOB S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Eva Moulisová Sociální péče, obor

Více

Práce vychovatele na základní škole pro zrakově postižené

Práce vychovatele na základní škole pro zrakově postižené Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Práce vychovatele na základní škole pro zrakově postižené Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Dita Finková, Ph.D.

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku Simona Sasinová Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně,

Více

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC

Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského kapitálu v organizaci AIESEC Bakalářská práce 2011 Kristýna Potůčková Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Řízení lidského

Více

ve vztahu k cestování

ve vztahu k cestování Analýza potřeb zdravotně znevýhodněných osob ve vztahu k cestování Bakalářská práce Gabriela Vašinová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace

Více

Metodika pro pedagogy základních škol

Metodika pro pedagogy základních škol Metodika pro pedagogy základních škol Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obsah Potřeby žáků

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Způsoby práce s dětmi s postižením ve skautských oddílech Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Barbora

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením specifické zaměření na osoby se zrakovým postižením Zpracovala: Veronika Růžičková Obsah 1 CÍLOVÁ SKUPINA...

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií Daniela Vávrová Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky VOLNÝ ČAS, JAKO PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Bakalářská

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGAMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VÝPOČETNÍ TECHNIKA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ

Více

AU PAIR A DAŇOVÉ POVINNOSTI

AU PAIR A DAŇOVÉ POVINNOSTI Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Diplomová práce AU PAIR A DAŇOVÉ POVINNOSTI Lenka Macnerová 2006 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci

Více

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0171

Více

Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky. Bc. Michaela Škubalová

Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky. Bc. Michaela Škubalová Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky Bc. Michaela Škubalová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou dobrovolnictví mladých lidí. V práci jsou popsány a vysvětleny

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Prevence kriminality u žáků základních škol v souvislosti s jejich volnočasovými aktivitami Diplomová práce

Více

PROBLEMATIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT U JEDINCŮ SE ZÍSKANÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ

PROBLEMATIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT U JEDINCŮ SE ZÍSKANÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ 0 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce PROBLEMATIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT U JEDINCŮ SE ZÍSKANÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ Lenka Lašková Plzeň 2012 Prohlašuji,

Více

Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji

Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji Sociální práce Vypracovala: Michaela Kalousová Vedoucí práce: PaedDr.

Více

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Waldorfská mateřská škola jako jedna z možností alternativního vzdělávání v České Republice Waldorfian kindergartens

Více

Dobrovolnictví v Domovech pro seniory

Dobrovolnictví v Domovech pro seniory Vzdělávání poskytovatelů - pracovníků přímé péče v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji OP RLZ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více