UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Jana Pokorná Speciálně pedagogická andragogika Vodící pes v historii a současnosti Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Veronika Růžičková Ph.D. Olomouc 2009

2 Prohlašuji, že jsem písemnou práci zpracovala samostatně a na základě informačních zdrojů, které jsou uvedeny v závěrečném soupisu literatury a pramenů. Současně souhlasím s užitím práce ke studijním účelům. V Olomouci dne 15. června Jana Pokorná

3 Děkuji paní Mgr. Veronice Růžičkové, Ph.D. za odborné vedení při zpracování mé bakalářské práce. Děkuji všem respondentům za ochotu a čas věnovaný vyplnění dotazníku. V neposlední řadě děkuji celé své rodině za podporu a pomoc během studia.

4 OBSAH ÚVOD... 7 I TEORETICKÁ ČÁST Přehled poruch zraku Obecná charakteristika zrakově postižených Klasifikace poruch zraku Osoby nevidomé Osoby slabozraké Osoby se zbytky zraku Historie výcviku vodících psů Historie výcviku vodících psů ve světě Historie výcviku vodících psů u nás Plemena psů vhodná k výcviku Retrívři Labradorský retrívr Zlatý retrívr Ovčácká plemena Německý ovčák Pudli Pudl velký (královský) Výcvik vodících psů Předvýchova štěňat Příprava vodících psů Předávání psa... 24

5 4.4 Povinnosti vodícího psa Pořízení vodícího psa Podmínky k získání vodícího psa Jak si zažádat o vodícího psa Výhody a nevýhody vlastnění vodícího psa Výhody vlastnění vodícího psa Nevýhody vlastnění vodícího psa Omyly a skutečnosti o vodících psech Zákony a vodící psi Vodící psi a příspěvky Vodící pes a jeho přeprava Vodící pes a obchody Vodící psi a hygienické požadavky Vodící psi a poplatky Vodící psi a zdravotnictví II PRAKTICKÁ ČÁST Techniky použité při průzkumu, stanovení cílů a hypotéz práce Cíle výzkumu Metody výzkumu Hypotézy Charakteristika zkoumaného vzorku Zpracování výsledků dotazníkového šetření Otázka číslo Otázka číslo

6 Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Otázka číslo Diskuze Doporučení pro praxi ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ SEZNAM GRAFŮ SEZNAM PŘÍLOH... 67

7 ÚVOD Správně vidíme jen srdcem. Co je opravdu důležité, je očím neviditelné. Antoine de Saint Exupery Člověk, jemuž nebyl dán dar vidět očima, nebo o tento dar přišel, musí překonávat mnohem více překážek než člověk vidící. Chybějící zrak člověka omezuje v běžných činnostech, především v pohybu. Být co nejvíce soběstačný je touhou každého člověka, jak vidícího, tak i člověka nevidomého. Člověk, kterému zrak nebyl odepřen, má vše jednodušší, protože 80% vnímaného je vnímáno především zrakem. Ale co nevidomí? Nevidomým zbývají ostatní smysly sluch, čich, chuť a hmat. K běžným činnostem, jako je čtení, vaření, učení a podobně si vystačí s těmito ostatními smysly, protože mají různé kompenzační pomůcky, ale co prostorová orientace? V neznámém prostředí se nevidomý člověk cítí nejistý, ale i on chce navštěvovat kina a další různé kulturní akce. Neocenitelným pomocníkem mu v těchto situacích bývá vodící pes. Nejen pomocníkem, ale i průvodcem a dobrým kamarádem. Cílem teoretické části bakalářské práce je seznámit čtenáře se základním přehledem osob s těžkým zrakovým postižením, kteří nejvíce využívají služeb vodícího psa. Dále se budeme zabývat, jak probíhal vývoj výcviku vodících psů. Zaměříme se na vývoj výcviku ve světě, ale i na to, jaké byly počátky výcviku u nás, v naší zemi. V neposlední řadě je cílem této části shrnout, jak se tento nenahraditelný a neocenitelný pomocník cvičí od výběru štěněte až po předání nevidomé osobě. Druhá, praktická část zjišťuje informace a postoje společnosti k nevidomým osobám jako takovým, ale hlavně je směřována na informovanost o osobách, které doprovází vodící pes. Řeší se tu otázka diskriminace nevidomých osob s vodícím psem či otázka pomoci těmto osobám. Jako pomůcku pro vypracování této části jsme zvolili metodu kvantitativního výzkumu, tedy dotazník. V závěrečné části se věnujeme shrnutí výzkumu a doporučení pro praxi, jak zlepšit informovanost společnosti. 7

8 I TEORETICKÁ ČÁST 1 Přehled poruch zraku V kapitole Přehled poruch zraku se věnujeme základnímu přehledu poruch zraku a stručně charakterizujeme skupinu těžce zrakově postižených, která více či méně potřebuje k životu nenahraditelného společníka totiž vodícího psa. 1.1 Obecná charakteristika zrakově postižených Podle světové zdravotnické organizace je dnes na světě 150 milionů osob s těžkým zrakovým postižením, z čehož 45 milionů nevidomých. Každý šedesátý člověk má problémy se zrakem v Evropě (podle britských pramenů je v Evropě asi 11 milionů slabozrakých a asi 1 milion nevidomých). V České republice je takových lidí tisíc. (www.tyfloemploy.org) Jsou to lidé, kteří přišli o zrak, jakožto o nejdůležitější smysl, v průběhu svého života anebo lidé, kteří se bez tohoto smyslu narodili. Jak již bylo řečeno, nejdůležitějším smyslem je pro každého člověka zrak, protože prostřednictvím zraku vnímáme přibližně 80 procent podnětů z našeho okolí. Ztráta zraku je pro každého z nás tím nejnepříjemnějším smyslovým postižením. (www.praha.eu) Proto si stručně ujasníme, kdo jsou osoby se zrakovým postižením. Osoby se zrakovým postižení jsou lidé s různým druhem a stupněm snížených zrakových schopností. Jsou to osoby, u nichž poškození zraku nějakým způsobem ovlivňuje činnosti v běžném životě a u kterých běžná optická korekce nedostačuje. (www.praha.eu) Ovšem je tu druhá skupina osob, která má jen lehké poškození zraku a do předchozí skupiny ji nepřiřazujeme. Jsou to osoby, které nosí dioptrické brýle a s nimi normálně vidí, s brýlemi zvládají bez problémů každodenní činnosti, v orientaci a samostatném pohybu. (www.praha.eu) Poruch zraku je mnoho. Mezi nejrozšířenější patří krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus. Šeroslepost, poruchy barevného vidění, šedý a zelený zákal patří mezi závažnější problémy. Do skupiny nejzávažnějších poruch zraku řadíme patologické změny na sítnici a jejích cévách, degenerativní onemocnění sítnice nezánětlivého původu, záněty sítnice, odchlípení sítnice, anomálie duhovky, absence čočky, vrozená vada cévnaté vrstvy, některá nádorová onemocnění 8

9 Příčin ztrát zraku je celá řada. Mimo výše uvedených sem můžeme zařadit i úrazy. Kromě mechanického postižení, které je nejčastější, můžeme zrak poškodit i zářením, teplem, poleptáním kyselinami a louhem, elektrickým proudem Dalšími příčinami ztráty zraku jsou i dědičná onemocnění, či poškození rohovky v důsledku různých zánětů, případně postupnou degeneraci této původně čiré tkáně, která vedla k jejímu úplnému zakalení. Zrakové postižení přináší do života velmi závažné komplikace, ale smysluplný, užitečný a příjemný život tím však nekončí. (www.praha.eu) 1.2 Klasifikace poruch zraku Jak bylo výše uvedeno, zrakově postižení, ve správném znění osoby se zrakovým postižením, jsou lidé s různými druhy a stupni snížených zrakových schopností. Přesněji se tímto termínem rozumí ti, u kterých poškození zraku nějak ovlivňuje činnost v běžném životě a u kterých běžná optická korekce nedostačuje. Ty, kteří nosí dioptrické brýle a s nimi normálně vidí, sem nezahrnujeme. Aby se zdůraznil tento rozdíl, mluví se o těžce zrakově postižených. Patří sem skupina osob zrakově postižených, u kterých vážný funkční důsledek zrakové vady zasahuje do běžného života. Skupinu těžce zrakově postižených dále dělíme na nevidomé, slabozraké a osoby se zbytky zraku Osoby nevidomé Osoby nevidomé patří do kategorie osob s nejtěžším stupněm zrakového postižení a řadíme mezi ně jedince s praktickou a totální nevidomostí. Nevidomost je ireverzibilní pokles centrální zrakové ostrosti pod 3/60 světlocit. Praktická nevidomost: a) pokles centrální zrakové ostrosti pod 3/60 do 1/60 včetně b) binokulární zorné pole menší než 10, ale větší než 5 kolem centrální fixace Skutečná slepota: a) pokles centrální zrakové ostrosti pod 1/60 světlocit 9

10 b) binokulární zorné pole pod 5 méně i bez porušení centrální fixace. Plná slepota je světlocit s chybnou světelnou projekcí až do ztráty světlocitu (amauróza). (Kraus in Finková, Ludíková, Růžičková, 2007, s ) Nevidomí mají problémy se získáváním informací z okolního světa zrakovou cestou, a proto převážně využívají kompenzační smysly, ke kterým patří především sluch a hmat. Na rozvoj zraku se klade důraz u osob prakticky nevidomých, především kvůli rozvoji prostorové orientace a samostatného pohybu. (Hamadová, Květoňová, Nováková, 2007) Nevidomost celkově ovlivňuje rozvoj jedince. Nevnímají informace zrakovou cestou, proto k psaní a čtení používají Braillovo písmo, v prostorové orientaci a samostatném pohybu využívají tito jedinci např. průvodcovské služby vidících, speciální techniky jako je chůze s bílou holí, různé prvky ozvučení prostředí, hmatový popis trasy. K doprovodu a orientaci nevidomým slouží speciálně vycvičený vodící pes. (Finková, Ludíková, Růžičková, 2007) Osoby slabozraké Na poli speciální pedagogiky představují kategorii osob slabozrakých skupinu dětí, mládeže a dospělých, kteří mají zrakové vnímání na stupni slabozrakosti. Slabozrakost je ireverzibilní pokles zrakové ostrosti na lepším oku pod 6/18 až 3/60 včetně. Z praktického hlediska dělíme slabozrakost na lehkou do 6/60 včetně a těžkou pod 6/60 do 3/60 včetně. Obecně v širokém pojetí je za slabozrakost považováno orgánové postižení obou očí, které i při optimální brýlové korekci činí jedinci problémy v běžném životě. (Kraus in Finková, Ludíková, Růžičková, 2007, s. 43) Slabozrakost se projevuje omezením (snížení rychlosti a přesnosti) zrakových schopností a deformací zrakových představ. Z psychologického hlediska je také omezena kognitivní činnost a vytváření sociálních vztahů. Těžkosti se objevují i v samostatném pohybu a prostorové orientaci. (Hamadová, Květoňová, Nováková, 2007, s. 37) Veškerá práce se slabozrakými osobami je založena na využívání oslabeného zraku, avšak za dodržování striktně daných zásad zrakové hygieny. (Finková, Ludíková, Růžičková, 2007) 10

11 1.2.3 Osoby se zbytky zraku Osoby se zbytky zraku (částečně vidící) představují skupinu na hranici mezi osobami slabozrakými a nevidomými. Vizus je snížený v rozsahu 3/60 1/60 nebo je zorné pole omezeno na 5 až 10 stupňů kolem centrální fixace. V některých případech je zraková vada ustálená, ale v jiných dochází k progresi nebo naopak k určitému zlepšení. (Hamadová, Květoňová, Nováková, 2007, s. 38) Snížené, omezené či deformované zrakové schopnosti jedince. To jsou důsledky tohoto postižení, které mohou vést i k narušení představ. Osoby se zbytky zraku se snaží kombinovat postupy a metody, které jsou využívány jak u osob nevidomých, tak i u slabozrakých. (Finková, Ludíková, Růžičková, 2007) Většina osob s těmito poruchami zraku, nejvíce však osoby nevidomé využívají vodícího psa jako společníka a pomocníka od mládí po celý svůj život. Než ale svého psa získali, musel pes projít výcvikem trvajícím přibližně 20 měsíců. První písemné zmínky o výcviku vodících psů se objevily v 18. století, první škola pro výcvik vodících psů vzniká v roce Více o historii výcviku vodících psů se dozvíme v následující kapitole. 11

12 2 Historie výcviku vodících psů V této kapitole se dozvíme základní informace o historii výcviku vodících psů. Pes jako pomocník, kamarád a souputník člověka našel v soužití s ním bohaté uplatnění v mnoha závažných oborech lidské činnosti. Lov zvěře pro uživení, obrana před nepřítelem, hlídání obydlí a stád před škodnou, ve všech těchto oborech pes uplatňuje své přirozené vlastnosti, jako jsou ostražitost, vynikající čich, statečnost, pracovitost. Ovšem vlastnost, která psa dostala na vrchol oblíbenosti jako společenského zvířete, nesouvisí s jeho pracovitostí, ale spíše se vztahem ke člověku. Ochota s člověkem spolupracovat, potřeba komunikace, závislost na člověku, jedním slovem empatie, není vlastnost v živočišné říši obvyklá. Právě tato psí vlastnost a vynikající orientační smysl jsou základem činnosti, která má ve spolupráci člověka a psa významné místo, a tou je pes průvodce a společník nevidomých. Klidná nenápadná práce těchto psů provází lidstvo po mnohá staletí. (Jasenovcová, 2007, s. 60) 2.1 Historie výcviku vodících psů ve světě To, že se pes jako společník člověka uplatňoval jako průvodce nevidomých, je známo z obrázků a kreseb a to v některých případech z dob velmi dávných. Asi nejstarší zachovaná kresba, kde pes doprovází člověka, s největší pravděpodobností nevidomého, je z Číny datovaná do 13. století. (Jasenovcová, 2007, s. 60) V této době jistě neprobíhal nijak instruovaný výcvik těchto psů. Psi byli cvičeni svým pánem jen ke své potřebě a nebyli předáváni jiným osobám. První písemné záznamy o výcviku vodících psů pro zrakově postižené jsou až z 18. století z Vídně. V knize Učebnice pro výuku nevidomých je popisuje její autor právník a učitel Johann Wilhelm Klein. Další záznamy ohledně výcviku vodících psů z této doby pocházejí přímo od cvičitele Josepha Reisingera z Vídně, který byl sám nevidomý. (http://kdvp.braillnet.cz) Ani tahle doba však nebyla rozmachem výcviku vodících psů. Sice probíhala cvičení psů, ale na svoji řádnou premiéru si museli vodící psi ještě nějakých pár let počkat, až do 20. let 20. století Velkým přelomem ve výcviku vodících psů byla 1. světová válka. Zbraně hromadného ničení vykonaly své, z války se vracelo mnoho těžce raněných vojáků, především osleplých. V této válce byli hojně využíváni vojenští psi. Po skončení války zkoušeli v německé 12

13 armádě vojenští kynologové přecvičovat vojenské psy pro osleplé kamarády. Z této činnosti se postupně stal samostatný obor. Ve 20. letech 20. století Američanka žijící ve Švýcarsku, Dorothy Harrison Eustis zveřejnila článek o výcviku v Německu a na základě odezvy nechala v německém Potsdamu zaškolit cvičitele pro výcvik vodících psů. Jeden z mnoha dopisů byl od mladíka z Tennessee jménem Morrison Frank, který oslepl jako mladistvý. Frank přesvědčil Eustisovou a jejího cvičitele, genetika Elliota S. Humphreyho, aby pro něj na chovné a výcvikové stanici vytrénovali psa. Bylo jasné, že se po tréninku se psem (fenka německého ovčáka dostala jméno Buddy) ve Švýcarsku vrátí Frank do Spojených států, aby ho vyzkoušel i v amerických podmínkách. (Blash, Wiener, Welsh, 1997) Po úspěšném experimentu Eustisová odjíždí do Ameriky. Rozhodla se věnovat veškerý svůj zájem službám vodících psů pro nevidomé muže i ženy ze Spojených států a evropských zemí. První psi, kteří začali pomáhat nevidomým v USA, byli němečtí ovčáci. (http://kdvp.braillnet.cz) Na základě jejích úspěchů se výcvik vodících psů jako samostatný obor začíná vyvíjet. Začínají vznikat první školy pro výcvik vodících psů, a ke konci 20. století vzniká organizace věnující se standardu výcviku vodících psů. V lednu 1929 vzniká první škola pro výcvik nazvaná The Seeing Eye, Inc. (Vidící oko a.s.). V roce 1931 bylo předáno prvních pět vodících psů ve Velké Británii. Zájem o čtyřnohé pomocníky se stále zvyšoval a začal pronikat i do dalších zemí. Po celém světě vznikala výcviková střediska. V současné době jsou centra výcviku například v těchto zemích: Austrálie, Belgie, ČR, Chorvatsko, Francie, Finsko, Itálie, Irsko, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, Korea, Německo, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko, USA, Velká Británie. (Jasenovcová, 2007, s. 61) V současné době je úroveň všech center výcviku vodících psů, které získaly členství Mezinárodní federaci škol pro výcvik vodicích psů se sídlem ve Velké Británii (International Guide Dog Federation), na stejné úrovni. V roce 1989 byla ve Velké Británii ustavena mezinárodní organizace International Guide Dog Federation, jejímž cílem je určit a uplatnit uznávané standardy v chovu, výcviku i předávání psů a péči o zrakově postiženého klienta. Sídlo organizace je ve Velké Británii a členské školy jsou v podstatě po celém světě. Funkcionáři organizace navštěvují jednotlivé země a střediska, sledují a hodnotí jejich práci a dodržování stanoveného 13

14 standardu. (Jasenovcová, 2007) Členství v této organizaci získaly i 2 školy v České republice. 2.2 Historie výcviku vodících psů u nás Výcvik psů jako průvodců těžce zrakově postižených má i u nás svou historii. Na našem území proběhly první zaznamenané pokusy o výcvik psů pro nevidomé kolem roku O výcvik se pokusil přední organizátor tehdejšího kynologického života u nás Josef Podhorský. Ale s výcvikem jako takovým se začíná o několik let později. V šedesátých letech minulého století začalo pár nadšenců z oblasti kynologie (Miroslav Fišer, Josef Dvořák, Jan Skuhrovský a Josef Ambruster) s prvními začátky ve výcviku. Někdejší politická situace však komplikovala jejich snahu. Železná opona dělící Evropu nepustila žádné informace, a tak se museli učit pouze z vlastních chyb a omylů. (Jasenovcová, 2007) To je ovšem nezastavilo a začali podnikat všechno pro to, aby bylo založeno první opravdové výcvikové centrum. V roce 1974 došlo k dohodě mezi Ústředním výborem svazu invalidů a chemickým podnikem Spolana Neratovice, a bylo tu založeno ono výcvikové centrum. Ve Spolaně trval výcvik pouze 4 roky a v červnu 1978 přesouvá Svaz invalidů výcvik pod výrobní podnik Meta Praha (výroba kompenzačních pomůcek). (http://kdvp.braillnet.cz) V roce 1985 vzniká Klub držitelů vodících psů, kde se sdružují nevidomí majitelé a uživatelé vodících psů. U jeho zrodu stáli Miroslav Fišer a Miroslav Podobský. Listopadová revoluce v roce 1989, pád komunistického režimu, otevřeli možnost kontaktů se zahraničím a tím i získávání informací. Informace získávané ze světových škol vedly k výstavbě výcvikového centra, které bylo v roce 1997 dostavěno z financí převážně ministerstva práce a sociálních věcí. (Jasenovcová, 2007) Výstavba nezůstala jen u jednoho centra, postupně vznikala další centra a školy, z nichž dvě jsou dokonce členem mezinárodní federace International Guide Dog Federation. V posledních deseti letech vzniklo několik dalších center cvičících vodící a asistenční psy pro osoby s jiným než zrakovým handicapem. Výcvik vodících psů se za desítky let změnil. Už to nejsou jen přecvičení vojenští psi, kteří byli přidělováni osleplým vojákům, jako tomu bylo za první světové války. Jsou to psi, kteří jsou určeni obyčejným lidem. Začaly vznikat školy pro výcvik vodících psů, kde byli 14

15 cvičeni psi již od útlého věku. Postupně se přicházelo na to, jakým způsobem se pejsci cvičí, který se rok od roku jen zdokonaluje. Současně s výcvikem se také přicházelo na to, jaká plemena jsou pro výcvik nejvhodnější. 15

16 3 Plemena psů vhodná k výcviku Vhodná plemena psů pro výcvik jsou především plemena retrívrů a ovčácká plemena. Stále častěji se však setkáváme i s takovými plemeny, jako jsou pudli či border collie, nově labradoodle labrador křížený s královským pudlem. Pro svoji mírnou a přátelskou povahu je nejoblíbenějším plemenem retrívr, ať už zlatý či labradorský. Podle mého názoru je ovšem pro nevidomé nejvhodnějším plemenem labradorský retrívr, protože je nejméně náročný na údržbu srsti. 3.1 Retrívři Název retrívr existoval dříve, než vůbec existovala plemena retrívrů! Retrívr byl pes, který měl za úkol dohledávat a přinášet ulovenou zvěř, především pernatou. To retriever znamená nalézt, přinést. Tato lovecká činnost nebyla v žádném případě vázána na určité plemeno, mohla být prováděna všemi možnými loveckými psy. Předpokladem byla velká záliba ve vodě, dobrá technika plavání, radost z aportování a hustá srst s dobře izolující podsadou. (Räber, 1995, s. 678) Společný původ všech retrívrů sahá k novofundlandským psům a labradorům. Předpoklad, který zřejmě určitě platí, neboť pro něj máme jednoznačná a jasná svědectví. Vlastí těchto psů je tedy především Nový Foundland a Labrador. Obě země jsou značně nehostinné, původní obyvatelé eskymácké kmeny se živili převážně rybolovem a lovem sobů, medvědů, polárních lišek a kachen. (Räber, 1995) Je mnoho teorií, které zastávali různí lidé. Jedna ta teorie, kterou zastával W. C. L. Martin, poukazuje na dovezené psy z Norska, neboť Norové dříve vlastnili velké psy, které používali k lovu medvědů a vlků, psy, kteří se značně podobali novofoundlandským. Jiní se domnívali, že předchůdci novofoundlandských a labradorských psů byli na ostrov přivezeni z Anglie. (Räber, 1995) Ať je to jakkoliv, jisté je, že tito psi nepatří do skupiny severských psů, nebyli tudíž do země přivedeni Eskymáky, ale spíše Evropany. 16

17 3.1.1 Labradorský retrívr Patří do skupiny sportovních psů. Labrador je všestranný, inteligentní, nekonfliktní a přátelský pes, který je oblíben nejen jako rodinný společník. Někteří zachraňují lidské životy, jiní se stávají společníky lidí s těžkým handicapem, především zrakovým. Ve své dnešní podobě jsou retrívři velmi mladým plemenem. Labrador je pes, který miluje vodu. Původně šlo o rybářské plemeno. Koncem 18. století pomáhal tahat rybářům sítě z vody. K nám se toto plemeno dostalo až roku Popis labradorského retrívra: Má výraznou krátkou, hustou srst, tvrdou na dotek, s podsadou nepropouštějící vodu. Srst může být zbarvena černě, žlutě nebo červenohnědě až čokoládově hnědě, přičemž žluté zabarvení se pohybuje od světle krémového po barvu červené lišky. (Cunliffeová, 2004, str. 200) Čokoládová barva je u nás ještě poměrně vzácná. Všechny varianty mají hnědé oči. Uši jsou svislé. Ocas je velmi silný v kořeni, postupně se zužující ke špičce, střední délky, bez třásní, ale kolem dokola pokrytý krátkou, silnou hustou srstí, dodávající mu okrouhlý vzhled a připomínající tzv. vydří ocas. Může být nesený vesele, nikdy však stočený přes hřbet. (Císařovský, 1997, str. 165) Mohutně stavěný, široký pes, vysoký cm, vážící obvykle kg. Hmotnost není dána standardem, ale mnoho těchto psů mají problém s nadváhou. Mají totiž obrovský apetit, jsou vděční strávníci, ale rychle se kulatí a leniví. Labradorský retrívr nevyžaduje zvláštní péči. Srst se doporučuje pročesat alespoň jednou týdně. K odstranění nečistot stačí jemný kartáč a mokrý hadr. Labrador je aktivní plemeno, má rád delší procházky, rád se učí něčemu novému. Kromě schopností k lovu na vodě, v lese i na poli (v historii) je labradorský retrívr v současnosti využíván jako pes protidrogový, je spolehlivým vodícím psem nevidomých a dokonalý, vlídný a klidný společník. (www.hafici.cz) Mezi další adepty na vodícího psa je další pes ze skupiny retrívrů, a to zlatý retrívr Zlatý retrívr Také patří mezi sportovní plemena. 17

18 Zlatý retrívr je přátelský, mírný, přítulný, důvěřivý, v neposlední řadě poslušný. Je inteligentní a má vrozené vlohy pro plnění různých úkolů. Má schopnost získat si srdce lidí, velice trpělivý je i k dětem. (www.hafici.cz) Zlatý retrívr je velmi oblíbené plemeno, ať už u populace intaktní, nebo u osob se zrakovým postižením. O původu zlatého retrívra nejsou zcela přesné informace. Chovatelem prvních psů tohoto plemene byl sice Sir Dudley Marjoribank, ale jeden pramen uvádí, že v roce 1858 Dudley Marjoribank (pozdější lord Tweedmouth) náhodou zhlédl v cirkuse v anglickém Brightonu vystoupení osmi ruských pasteveckých psů. Byl jimi okouzlen, že si po představení chtěl dva z nich od majitele koupit. Ten však odmítl s tím, že cirkus by byl poškozen, kdyby se skupina psů rozdělila, takže sir Dudley si koupil všech osm. Podle této verze vytvořila takto skupina psů základ chovu zlatého retrívra. (Palmerová, 2005, s. 105) Druhý pramen říká, že zlatý retrívr byl vyšlechtěn na panství lorda Tweedmoutha spojením tehdejšího žlutě zbarveného wavy-coated retrívra (předchůdce současného flat-coated retrívra) s fenou blíže neurčeného vodního španěla, známého po jistou dobu také jako English Retriever. (Císařovský, 1997, s. 132) O původu zlatého retrívra sice nejsou přesné informace, ale v obou pramenech je uváděn lord Tweedmouth, tudíž se můžeme domnívat, že s původem tohoto psa měl něco společného. Popis zlatého retrívra: Rovná nebo zvlněná srst odolává vodě, má dobře vyvinutou podsadu, je hustá a má zbarvení ve všech odstínech zlaté nebo smetanové barvy, nikdy však není červenavá nebo mahagonově zbarvená. (Cunliffeová, 2004, s. 199) Oči má tmavohnědé, posazené široko od sebe s tmavými očními linkami. Uši má středně velké, které jsou posazené přibližně v úrovni očí. Zlatý retrívr má ocas posazený na úrovni zádi, dlouhý je zhruba k patám, konec ocasu se netočí. (www.hafici.cz) Aktivní, silné plemeno, vysoké mezi cm a vážící kg. Zlatý retrívr nepotřebuje stejně jako labrador mimořádnou péči. Chovatel musí zajistit psovi dostatek volného pohybu, a protože tento pes miluje vodu, měl by chovatel dbát na jeho základní potřebu a uspokojit ji. Srst by měl majitel psa minimálně 2x týdně kartáčovat, aby vyčesal odumřelé a ulomené chlupy. Zlatý retrívr potřebuje také pravidelně kontrolovat a čistit oči a ušní boltce. Tito laskaví, přátelští a spolehliví psi jsou jedním z nejoblíbenějších plemen na světě. (www.hafici.cz) Další velkou skupinou psů, kteří se hodí k výcviku vodících psů, jsou ovčácká plemena, z nichž nejznámější pro tuto pozici je německý ovčák. 18

19 3.2 Ovčácká plemena Ostré vymezení této skupiny není možné podle charakterových vlastností a už vůbec ne podle dřívějšího upotřebení. Vychází se z anatomických znaků, takže ovčácké psy popsat jako typy podobné divokým psům. Hlavním zástupcem této skupiny je dnes v celém světě německý ovčák. Odborníci se domnívají, že by německý ovčák mohl být potomkem vlka z doby bronzové. Jisté je, že již v sedmém století našeho letopočtu existoval v Německu ovčácký pes podobného typu, ale se světlejší srstí. Do 16. století srst výrazně ztmavla. (Palmerová, 205, s. 99) Je jasné, že tito velcí a obranyschopní psi v 16. století nebyli žádní hlídací psi v dnešním slova smyslu: byli to ochránci ovcí před nejrůznějšími šelmami a zloději Německý ovčák Německý ovčák patří do skupiny pasteveckých psů. Německý ovčák je pes velice inteligentní, poslušný, učenlivý, společenský a přátelský. Je nejrozšířenějším služebním plemenem na světě. V současnosti je to všestranný pes použitelný jako služební pes, pro sportovní účely, strážní pes, pátrací pes, ochranná služba, k pasení dobytka, v záchranné službě, k vodění nevidomých, nalézání drog Nechybí mu sebevědomí a rozvážnost. Svému pánovi je velmi oddaný a věrný. Původní využití německého ovčáka bylo jako pastevečtí psi a ochránci stád před vlky. Země původu je Německo. Přestože jeho pracovní předek byl znám již velmi dávno, současný německý ovčák, tak, jak jej známe dnes, byl poprvé předváděn na výstavě v Hannoveru, v Německu až v roce (Alderton, 1996, s. 119) Německý ovčák je pracovité plemeno, hojně se využívá jako policejní pes, ale už v první světové válce byli nejprve využíváni jako vojenští psi. Poté, co skončila válka, psi sloužili osleplým vojákům. Vůbec první pes, který byl cvičen za účelem, že bude vodit nevidomou osobu, jak je výše uvedeno, byla fenka německého ovčáka jménem Buddy. Popis německého ovčáka: Německý ovčák je pes střední velikosti, je poněkud delší stavby těla, silný, dobře osvalený. Jeho srst je středně dlouhá, rovná, tvrdá a přilehlá s hustou a silnou podsadou. Zbarvení je černé, s pravidelnými hnědými, žlutými až světle šedými znaky, s černým sedlem; tmavě kalené, celočerné, jednotně šedé nebo se světlými či hnědými znaky. Oči středně velké, tvaru mandle, barva nejlépe tmavá. Výraz má živý, 19

20 rozumný a sebejistý. Uši jsou středně velké, u kořene široké, vysoko nasazené, špičaté a posazené vzpřímeně a kupředu. (Císařovský, 1997) Délka trupu překračuje výšku kohoutku. Ideální výška je 57,5-62,5 cm. Proporce a zaúhlení končetin jsou vzájemně tak sladěny, že zajišťují dlouhý a vytrvalý klus. Hmotnost kolísá mezi 34 a 43 kg. Německý ovčák je pozorný, sebeostražitý a mrštný, má pevné nervy, je loajální, sebevědomý, statečný a lehce ovladatelný. Nikdy není přehnaně agresivní ani ostýchavý. (Cunliffeová, 2004, s. 229) 3.3 Pudli Pfudel je staré německé dialektické slovo pro kaluž vody. Pudl je podle názoru téměř všech badatelů jedním z nejstarších plemen psů. Méně jednotný názor je však na jeho původ. Jedni tvrdí, že jeho předkem je starý huňatý pastevní pes, jiní, že pochází ze starého vodního psa, používaného k přenášení vodní zvěře. Pravda je asi uprostřed. Pudl je pravděpodobně produktem křížení obou těchto původních starých plemen. Pudl se dlouho používal k účelům loveckým. Je dokonce pravděpodobné, že byl právě k tomuto účelu vyšlechtěn. Pudl má též vlohy pro pastevního psa a také zde by se mohl úspěšně uplatnit. (Räber, 1995) Pudl velký (královský) Patří do skupiny společenských psů. Pudl je velmi vnímavé a senzitivní plemeno psa se silnou vazbou na člověka, je velmi inteligentní a rád se učí. Srst má svou strukturou tak zvaně nelínavou a tak zvaně nedráždivou vůči alergikům Pudl královský je velmi živý, aktivní a temperamentní. Miluje pohyb, a proto rád chodí na vycházky, hraje si s dětmi, plave a je vhodný i pro cvičení psích sportů. Pudl velký je nejstarším druhem plemene. Samotný pudl byl původně lovecký pes se zaměřením na vodní ptactvo, v 19. století se začal užívat v cirkusovém prostředí pro svůj líbivý vzhled a komediální schopnosti. Později se z něj stal domácí mazlíček. (www.hafici.cz) Poslední dobou se stal, díky své srsti, nejen vhodným adeptem k výcviku 20

21 vodících psů, ale i ke křížení s labradorem. Vzniklo nové plemeno labradoodle, které se taktéž využívá k výcviku vodících psů. Popis pudla královského: Jeho tělo je pokryto dlouhou kadeřavou nebo šňůrovitou srstí. Kadeřavá srst je bohatá, jemná na dotyk, zkadeřená, kudrnatá, hustá. Šňůrovitá srst je také bohatá, dále je vlnitá a hustá, tvořící charakteristické šňůry stejné délky, nejméně 20 cm. Srst neustále dorůstá, proto vyžaduje pravidelné stříhání. Zbarvení srsti může být černé, hnědé, stříbrné, bílé, apricot (meruňkové) nebo červené. Oči má posazené v linii stopu, lehce zešikmené, tvaru mandle; u hnědých pudlů jantarové, u ostatních černé nebo sytě hnědé. Uši jsou dosti dlouhé, zavěšené, přiléhající k lícím, ploché, kryté dlouhou zvlněnou srstí. Jeho ocas je nasazený vysoko, ve výši beder. (Císařovský, 2000) Královský pudl je největší z příslušníků plemene. Jeho velikost se pohybuje od 45 do 60 cm. Standard F. C. I. (Federation Cynologique internationale) hmotnost neuvádí. (www.hafici.cz) Velký pudl je poslušný a přizpůsobivý, dokáže být výborným společníkem. Není náročný na výchovu. Jediné, co vyžaduje velkou péči, je jeho srst, o kterou je potřeba se pravidelně starat. Jejich srst roste neustále, i když tito psi nelínají. Musí se neustále vyčesávat, kartáčovat a také koupat a stříhat. (www.hafici.cz) Z tohoto důvodu si myslím, že královský pudl není nejvhodnějším plemenem k výcviku. Je poslušný a ochotný se učit novým věcem, proto je jeho výchova snadná a výcvik postupuje velmi rychle. Je přátelský, veselý a má rád společnost lidí. Všechny vlastnosti dělají tohoto psa výborným společníkem. (www.hafici.cz) Vodící pes musí svému pánovi sednout a naopak. Každý pes je originál, každý má jiné povahové vlastnosti, stejně jako jeho budoucí potencionální majitel, který se musí vyrovnat se svým handicapem. Pro osobu se zrakovým postižením je vodící pes zrakem, o který oni přišli nebo neměli vůbec tu možnost poznat, jaké to je vidět. Jak se takový pes cvičí, aby mohl svému pánovi, který je nevidomý ať už od narození, nebo o svůj zrak přišel vinou nemoci či úrazu, jaká štěňata jsou vhodná, jak probíhá výchova štěňat, ale i předání a spolupráce nevidomého se školou pro výcvik vodících psů to je hlavní téma příští kapitoly nazvané Výcvik vodících psů. 21

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER)

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) FCI-Standard č. 3 / 11. 05. 2005/ GB KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) ZEMĚ PŮVODU: Irsko DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 19.04.2005. VYUŽITÍ: Používá se k těžké práci při lovu vyder

Více

Kynologický kroužek. Na léto plánujeme s dětmi návštěvu Voříškiády v Lounech, kde budeme prezentovat naše pejsky z litvínovského útulku.

Kynologický kroužek. Na léto plánujeme s dětmi návštěvu Voříškiády v Lounech, kde budeme prezentovat naše pejsky z litvínovského útulku. Kynologický kroužek V průběhu letošního roku se děti v kroužku seznámily se základy výchovy a výcviku psa vč. Praktických ukázek a absolvovaly úvod do encyklopedie psích plemen. Děti ostatním členům prezentovaly

Více

NEVIDOMÍ LIDÉ, ŽIVOT SE SLEPOTOU A VEŘEJNOST

NEVIDOMÍ LIDÉ, ŽIVOT SE SLEPOTOU A VEŘEJNOST NEVIDOMÍ LIDÉ, ŽIVOT SE SLEPOTOU A VEŘEJNOST Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s. Okamžik, modul

Více

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR (Zpracován v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a vyhláškou 192/2004 Sb. ze dne

Více

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové postižení Zdeněk Míkovec katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové vady 2 / 43 Základní pojmy (těžké) zrakové postižení běžná optická korekce nepostačtuje poškození zraku ovlivňuje

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

PRACOVNÍ TEST V PASENÍ. FCI Herding working test FCI-HWT. - Traditional Style - (tradiční styl)

PRACOVNÍ TEST V PASENÍ. FCI Herding working test FCI-HWT. - Traditional Style - (tradiční styl) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL) Place Albert 1er, 13, B-6530 Thuin (Belgie), tel.: ++32.71.59.12.38, fax: ++32.71.59.22.29, e-mail: info@fci.be PRACOVNÍ TEST V PASENÍ FCI Herding working

Více

Bonitační karta. Míry psa. A šířka hlavy B délka čenichové partie C délka hlavy

Bonitační karta. Míry psa. A šířka hlavy B délka čenichové partie C délka hlavy Bonitační karta Míry psa A délka hlavy B délka čenichové partie C výška v kohoutku D hloubka hrudníku E obvod hrudníku F délka těla A šířka hlavy B délka čenichové partie C délka hlavy Celkový vzhled 1

Více

Kočka domácí je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po tisíciletí průvodcem člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do podčeledi malé kočky, a je typickým zástupcem skupiny. Má pružné

Více

Premium krmivo pro psy

Premium krmivo pro psy Premium krmivo pro psy Formule krmiva Lone Star neobsahuje žádnou pšenici nebo balastní látky. Výrobky Lone Star jsou navrženy tak, aby poskytli vašim psům ideální nutriční hodnotu. Lone Star představuje

Více

d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***)

d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***) Příloha 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností (K 7 odst. 6) Živnost

Více

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY Třídy: Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě). Ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. štěňat:

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! Zvířata žijí na souši, ve vzduchu i ve vodě. Chodí, plazí se, běhají, skáčou, létají a plavou, ať je den, nebo noc. SAVCI Na planetě žije více

Více

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení PSI PRO ŽIVOT za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení PSI PRO ŽIVOT za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení PSI PRO ŽIVOT za rok 2009 Základní údaje: Název: PSI PRO ŽIVOT Právní forma: občanské sdružení Dat.vzniku: 1.10.2002 Dat. registrace: 2.12.2002 Sídlo: Pod

Více

Jabok Vyšší sociáln pedagogická a teologická škola Absolventská práce jako kompenza ní pom cka pro osoby s poruchou zraku

Jabok Vyšší sociáln pedagogická a teologická škola Absolventská práce jako kompenza ní pom cka pro osoby s poruchou zraku Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Lenka Marková Vodicí pes jako kompenzační pomůcka pro osoby s poruchou zraku Vedoucí práce: Mgr. Jana Neudörflová 2006 1 Prohlášení

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU SLOVENSKÉHO KOPOVA se zadáním titulů Klubový vítěz

Více

základní principy / rozdělení

základní principy / rozdělení Ing. Vlasta Hábová základní principy / rozdělení Většina návštěvníků oceňuje vizuální hodnotu zahrad, přesto sílí tendence vytvářet prostor vybízející k zapojení i ostatních smyslů Pojem zážitkové zahrady,

Více

OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY

OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY Lidmila PROCHÁZKOVÁ Oční odd. Masarykovy nemocnice Ústí n.l. prim. MUDr. Pavel Sušický CO PACIENTI ŽÁDAJÍ částečný invalidní důchod (ČID) plný invalidní důchod (PID)

Více

Informace. Průkazky a další výhody

Informace. Průkazky a další výhody Informace Průkazky a další výhody Průkazky TP, ZTP a ZTP/P Zákon č. 329/2011 Sb. Tyto průkazky jsou určeny lidem se zdravotním postižením. Průkazku může získat člověk, který má více jak 1 rok a má tělesné,

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Na základě ustanovení 49 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu,

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ a SPECIÁLNÍ VÝSTAVOU

Více

Češi a pěstounská péče 2012. Mgr. Marie Oktábcová I Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR I 2. dubna 2012

Češi a pěstounská péče 2012. Mgr. Marie Oktábcová I Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR I 2. dubna 2012 Češi a pěstounská péče 2012 Mgr. Marie Oktábcová I Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR I 2. dubna 2012 METODIKA VÝZKUMU Metoda: Vzorek: Kvantitativní výzkum Reprezentativní vzorek české dospělé populace

Více

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty Obsah 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty O nadaci Nadaci Leontinka založil Jindřich Lukavský, majitel společnosti Eurolux lighting s.r.o. Nadace, jejímž cílem

Více

Co je PRŮKAZ PŮVODU rodokmen?

Co je PRŮKAZ PŮVODU rodokmen? Za dobu co máme Vanilku a teď už i Angie se mne hodně lidí zeptalo: Proč si mám pořizovat psa s PP, když pes bez PP je levnější? Pokusím se Vám v následujících řádcích odpovědět na tuto otázku, ale i další,

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Kompletní přehled druhů zkoušek :

Kompletní přehled druhů zkoušek : materiály zpracované chovatelskou stanicí Bílé království Kompletní přehled druhů zkoušek : Zkušební řád pro sportovní výcvik psů v České republice (NZŘ) : Garantem je : ČKS * pro Čechy, MSKS ** pro Moravu

Více

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer Poznáváme homeopatii Jak šetrně léčit psy a kočky Máme doma štěně, kotě Růst a dospívání Stáří Domácí homeopatická lékárna Ukázka knihy z internetového

Více

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI OVĚŘENÍ VROZENÝCH VLASTNOTÍ RETRIEVERŮ

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI OVĚŘENÍ VROZENÝCH VLASTNOTÍ RETRIEVERŮ ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI OVĚŘENÍ VROZENÝCH VLASTNOTÍ RETRIEVERŮ Čl. 1 Název sídlo žadatele (1) Tento řád ochrany zvířat při Ověření vrozených vlastností retrieverů byl zpracován a je určen pro Občanské sdružení

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I.

MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I. MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I. PREAMBULE 1. Mezinárodní chovatelský řád Fédération Cynologique Internationale (FCI) je závazný pro všechny členské země a smluvní partnery. Tento chovatelský řád FCI

Více

Klasifikační řád. 1. Klasifikace v hodině. Klasifikace známkou. Klasifikace kladnými a zápornými body

Klasifikační řád. 1. Klasifikace v hodině. Klasifikace známkou. Klasifikace kladnými a zápornými body Klasifikační řád 1. Klasifikace v hodině Klasifikace ve vyučovací hodině se provádí na základě ústního zkoušení, orientačního zkoušení, hodnocení aktivity žáka, hodnocení skupinové práce popř. jiných činností.

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY Sport Service spol. s r.o. se sídlem: Špičák 182, 340 04 Železná Ruda zastoupena: Jednatelem p. Vladimírem Kasíkem IČO 46 88 20 06 DIČ CZ 46 88 20 06 Na podkladě zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

27. 4. 2013 Praha Smíchov Něco málo o genetice potkanů

27. 4. 2013 Praha Smíchov Něco málo o genetice potkanů 27. 4. 2013 Praha Smíchov Něco málo o genetice potkanů Některé obrázky použité v prezentaci pochází z různých zdrojů na internetu a nejedná se o má díla. Byly použity k ilustraci a prezentace nejsou určeny

Více

Pohádka s živými zvířátky aneb Jak kočička s pejskem dělali dort.

Pohádka s živými zvířátky aneb Jak kočička s pejskem dělali dort. Pohádka s živými zvířátky aneb Jak kočička s pejskem dělali dort. V tomto článku bych se s vámi ráda podělila o zkušenosti z mé felinoterapeutické praxe. Pracuji pod sdružením Auracanis a začala jsem navštěvovat

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Obsah výuky volitelného předmětu

Obsah výuky volitelného předmětu Obsah výuky volitelného předmětu Komunikační dovednosti Září červen Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Zpracovala: Mgr. Jana Nováková Obsah Obsah Cíl a pojetí volitelného předmětu Komunikační

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 9.2.2009

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 9.2.2009 Ošetřovatel koní (kód: 41-018-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Chovatel a jezdec koní; Zemědělec farmář Doklady potvrzující ÚK:

Více

ZÁKLADNÍ PŘEDPIS FCI PRO ROZHODČÍ PRO POSUZOVÁNÍ EXTERIÉRU PSŮ PSI JSOU VHODNÍ KE SVÉMU PŮVODNÍMU ÚČELU

ZÁKLADNÍ PŘEDPIS FCI PRO ROZHODČÍ PRO POSUZOVÁNÍ EXTERIÉRU PSŮ PSI JSOU VHODNÍ KE SVÉMU PŮVODNÍMU ÚČELU FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) Place Albert 1er, 13, B 6530 Thuin (Belgie), tel : +32.71.59.12.38, fax : +32.71.59.22.29, Internet : http://www.fci.be ZÁKLADNÍ PŘEDPIS FCI PRO ROZHODČÍ PRO

Více

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) Place Albert 1er, 13, B 6530 Thuin (Belgique), tel : +32.71.59.12.38, fax : +32.71.59.22.29, http://www.fci.be PREAMBULE MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I.

Více

Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT. na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR

Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT. na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR Obsah: Úvod... 3 1. Význam lázeňství... 3 1.1. Společenský a zdravotnický význam... 3 1.2. Ekonomický význam... 4 2. Historie

Více

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Příspěvek se zabývá pohledem volnočasového pedagoga canisterapeutavobčanském sdružení ARIS a metodika primární prevence ve výchovném ústavu, namožnosti

Více

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Kojenecký věk - Aktivizace dítěte - Povzbuzování v pohybu - Důraz na samostatnost poznávání (různé druhy terénu) Předškolní období - Poznání většího prostoru (kaluže,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV Část I. Základní ustanovení Název a sídlo Záchytné místo pro zatoulaná a opuštěná zvířata Města Chodov Komenského 1077, 354 35

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU PRŮZKUM MEZI ŽÁKY FZŠ Brdičkova 1878 za rok 2014 Dotazníkového šetření v listopadu 2014 se zúčastnilo 116 žáků 7. a 9. ročníku. Leden 2015 V listopadu 2014 již počtvrté hodnotili

Více

Zpráva o šetření. omezení přepravy osob se zdravotním postižením, které mají v držení psa se speciálním výcvikem

Zpráva o šetření. omezení přepravy osob se zdravotním postižením, které mají v držení psa se speciálním výcvikem V Brně dne 6. ledna 2012 Sp. zn.: 189/2011/DIS/JKV Zpráva o šetření omezení přepravy osob se zdravotním postižením, které mají v držení psa se speciálním výcvikem Abstrakt Pan X., který je nevidomý, se

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ HELPPES CENTRA VÝCVIKU PSŮ PRO POSTIŽENÉ o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ HELPPES CENTRA VÝCVIKU PSŮ PRO POSTIŽENÉ o.s. HELPPES Centrum výcviku psů pro postižené o. s. Mikovcova 9/531,120 00, Praha 2 mobil: 603/769 864 IČ: 26550105 DIČ: CZ26550105 Číslo účtu: 175188017/0300 www.helppes.cz info@helppes.cz Všechna práva vyhrazena

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Číslo vyhlášky: 5/2011 Výtisk č.: 1 Platnost od: 30.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU

ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU Zápisní řád slouží pro řízení chovu plemene leopardí pes z Louisiany (LC). Pro členy Catahoula Club EU platí v plném rozsahu Zápisní řád ČMKU s těmito dodatky:

Více

Bonitace psů a fen alpského brakýře jezevčíkovitého

Bonitace psů a fen alpského brakýře jezevčíkovitého Bonitace psů a fen alpského brakýře jezevčíkovitého I. Všeobecné Podkladem tohoto hodnocení exteriéru jsou plemenné znaky, uvedené ve standardu FCI č. 254 pro alpského brakýře jezevčíkovitého (dále jen

Více

Vodící pes jeho výchova a význam pro nevidomé

Vodící pes jeho výchova a význam pro nevidomé MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra Speciální pedagogiky Vodící pes jeho výchova a význam pro nevidomé Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Petra Hamadová, Ph.D. Vypracovala:

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Zápisní řád KCHHMO. Preambule

Zápisní řád KCHHMO. Preambule Zápisní řád KCHHMO Preambule Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů (nadále KCHHMO) je členským subjektem Českomoravské kynologické jednoty a spadá pod jeji plemennou knihu. KCHHMO zajišťuje chovatelský

Více

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 :

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 : ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů pořádá ve spolupráci s AMČR, VLS ČR s.p. Divize Karlovy Vary a AGRO TRAVEL s.r.o. Klubové všestranné zkoušky přinášení retrieverů O pohár starosty

Více

33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5

33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5 Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5 Vypracovali: Schválil: Jiří Gratcl,

Více

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem?

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem? ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz Co je dobré vědět před zápisem? Zápis do 1.třídy Zahájení povinné školní docházky je významným

Více

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ 1. Všeobecné požadavky, pojmy a definice Zastávky a stanice MHD musí mít vyřešenu návaznost na pěší trasy. Přechody pro chodce se umístí do vhodného místa umožňujícího

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

VODICÍ PES, O.S. Výroční zpráva za rok 2011

VODICÍ PES, O.S. Výroční zpráva za rok 2011 VODICÍ PES, O.S. Výroční zpráva za rok 2011 Základní údaje Název: VODICÍ PES, O.S. Právní forma: občanské sdružení Datum vzniku: 16. srpna 2004 Sídlo: Bezručova 2, 679 04 Adamov Klubovna: Cejl 33/68, 602

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

Jihočeský canicross II 2015

Jihočeský canicross II 2015 Jihočeský canicross II 2015 Místo: Žíteč Datum: 11.4.2015 GPS startu: N49 00.342 E14 55.013 GPS parkoviště: N49 00.432 E14 55.199 Dojezdové vzdálenosti: Praha Žíteč: 156 km Brno Žíteč: 183 km Plzeň Žíteč:

Více

2. Hluchoslepota není prostým součtem postižení sluchu a zraku ani zvláštním případem postižení sluchu nebo zraku.

2. Hluchoslepota není prostým součtem postižení sluchu a zraku ani zvláštním případem postižení sluchu nebo zraku. Kurz: Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením Modul: Osvětová činnost Téma: Hluchoslepota, osobní zkušenost, pojmy a informace Lektor: Jan Jakeš Teze:

Více

Cyklistika a doprava

Cyklistika a doprava Cyklistika a doprava Podpora cyklistické dopravy má několik výhod z hlediska dopravní účinnosti. Úspornější využití prostoru ve městech ve prospěch životního prostředí Opotřebovává méně silniční síť Snižuje

Více

Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější

Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK nikdy snadnější Vaše domácí zvíře má cukrovku Zjištění, že váš oblíbený pes či kočka má cukrovku, může být zpočátku šokující, avšak uvědomme

Více

Kočka domácí. tělo, protáhlou klínovitou hlavu a dlouhé nohy. Extrémní štíhlý typ je znakem současných siamských koček či orientálních koček.

Kočka domácí. tělo, protáhlou klínovitou hlavu a dlouhé nohy. Extrémní štíhlý typ je znakem současných siamských koček či orientálních koček. Jan Kovalík 25.1. 2013 (Felis silvestris f. catus) je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po tisíciletí průvodcem člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do podčeledi malé kočky, a je

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Statutární zástupce: Eva Kormošová Poskytovaná služba: Domovy pro osoby se

Více

Krušnohorské derby. 5. ročník PROPOZICE

Krušnohorské derby. 5. ročník PROPOZICE Krušnohorské derby 5. ročník PROPOZICE Doubice 4.- 6.5.2012 Českomoravská myslivecká jednota, o.s. - Okresní myslivecký spolek v Děčíně 28.října 979/19, 405 01 Děčín, tel. 412 552 430, 412 516 096 ve spolupráci

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Epidemiologie a prevence dětských úrazů

Epidemiologie a prevence dětských úrazů Epidemiologie a prevence dětských úrazů Univerzita Karlova Praha 3. Lékařská fakulta Doc. MUDr. Alexander M. Čelko,CSc. Definice úrazu Jakékoliv neúmyslné či úmyslné poškození organizmu, ke kterému došlo

Více

NEMOCI. Odhalení nemocí

NEMOCI. Odhalení nemocí NEMOCI Odhalení nemocí Rotvajleři jsou všeobecně zdraví psi, ale může se samozřejmě vždycky přihodit, že náš pes začne mít nějaké potíže. Určitě si toho všimnete, protože se bude chovat jinak než normálně.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Žádost o poskytnutí grantu (projekt)

Žádost o poskytnutí grantu (projekt) Strana 1 Vyhlášení Termín pro odevzdání žádostí 14. 5. 2012 8. 6. 2012 2012 Kampaň: Milionový grant sportovní Žádost o poskytnutí grantu (projekt) Název projektu: Žadatel: Požadavek od nadace: Agility

Více

T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y

T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y platné v obvodu integrovaného dopravního systému (IDS) MHD Orlová od 1.7.2014 A. Linky městské hromadné dopravy (MHD) číslo 878501-505 I. Ceny jízdného

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

Trend v chovu maďarského krátkosrstého ohaře

Trend v chovu maďarského krátkosrstého ohaře Trend v chovu maďarského krátkosrstého ohaře Plemenem MOK se intenzivně zabývám posledních sedm let. Za tuto dobu jsem zaregistrovala posun v náhledu na plemeno, a to jak z řad majitelů, tak z pohledu

Více