27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma"

Transkript

1 27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Představujeme Městský úřad Dvůr Králové nad Labem (I. díl) V únorovém čísle Novin královédvorské radnice jsme seznámili čtenáře s platnou organizační strukturou Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Dnes Vám úřad a jeho samostatná oddělení podrobněji představíme. Městský úřad Městský úřad (dále jen úřad ) plní úkoly v oblasti samostatné působnosti i v oblasti přenesené působnosti. Ve věcech samostatné působnosti odpovídá úřad ze své činnosti radě města a zastupitelstvu města, přičemž vztahy mezi těmito orgány města jsou vymezeny zákonem o obcích. V oblasti samostatné působnosti úřad plní úkoly vyplývající ze zákona o obcích a dalších právních norem, úkoly uložené radou města a zastupitelstvem města, spolupracuje s komisemi rady města a s výbory zastupitelstva města, odborně řídí a usměrňuje organizace a zařízení, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Město Dvůr Králové nad Labem a aktivně vykonává další činnosti ve prospěch města a jeho obyvatel. V oblasti přenesené působnosti vykonává úřad činnosti dvou úřadů, a to pověřeného obecního úřadu a úřadu obce s rozšířenou působností. Při výkonu přenesené působnosti je úřad podřízen Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové, pokud zvláštní zákony nestanoví jinak. Úřad může vykonávat státní správu v přenesené působnosti i pro jiné obce na základě veřejnoprávní smlouvy nebo na základě rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové. V této souvislosti se můžeme zmínit především o výkonu státní správy na úseku přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění. Úřad tvoří starosta, dva místostarostové, tajemník úřadu a další zaměstnanci Města Dvůr Králové nad Labem zařazení do úřadu. V čele úřadu je starosta. Rada města zřídila pro jednotlivé úseky činnosti úřadu v jeho struktuře 3 samostatná oddělení a 10 odborů. Územní obvod V souladu s ustanovením 61 zákona o obcích tvoří základní územní obvod, v němž úřad vykonává svou působnost, obvody těchto obcí a jejich místní části: Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Borovnice, Borovnička, Dolní Brusnice, Doubravice, Dubenec, Dvůr Králové nad Labem, Horní Brusnice, Hřibojedy, Choustníkovo Hradiště, Kocbeře, Kohoutov, Kuks, Lanžov, Libotov, Litič, Mostek, Nemojov, Stanovice, Trotina, Třebihošť, Vilantice, Vítězná, Velký Vřešťov, Vlčkovice v Podkrkonoší, Zábřezí - Řečice, Zdobín. S tímto správním obvodem jsou dále totožné obvody obecního živnostenského úřadu, pro přenesenou působnost v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany krajiny a přírody, speciálního stavebního úřadu vodohospodářského, pro přenesenou působnost v oblasti sociální a v oblasti školství a pro přenesenou působnost v oblasti státní památkové péče. Matriční obvod je tvořen územními obvody těchto obcí a jejich místní části: Dvůr Králové nad Labem, Hajnice, Choustníkovo Hradiště, Kocbeře, Kohoutov, Kuks, Stanovice, Výběr z obsahu čísla Městská policie informuje Výběr z usnesení ze ZM a RM Pronájem bytů a dražba pozemků Výběr z usnesení ze ZM a RM Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích - pokračování Sběr nebezpečných odpadů Zprávy z královédvorských škol Informace ze ZOO Příloha Královédvorské KdeCo strana 1

2 Trotina, Vítězná, Vlčkovice v Podkrkonoší, Zábřezí - Řečice, Zdobín. Obvod obecného stavebního úřadu i speciálního stavebního úřadu (místní komunikace) je stanoven takto: Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Dolní Brusnice, Doubravice, Dubenec, Dvůr Králové nad Labem, Hřibojedy, Choustníkovo Hradiště, Kocbeře, Kohoutov, Kuks, Lanžov, Libotov, Litič, Nemojov, Stanovice, Trotina, Třebihošť, Velký Vřešťov, Vilantice, Vítězná, Vlčkovice v Podkrkonoší, Zábřezí Řečice, Zdobín. Samostatná oddělení úřadu a základní rozsah jejich činnosti Samostatné oddělení je oddělení, které není v organizační struktuře úřadu zařazeno pod některý z odborů úřadu a je podřízeno přímo starostovi nebo tajemníkovi úřadu. V rámci úřadu rada města zřídila tři samostatná oddělení, a to oddělení kontroly a interního auditu a oddělení kanceláře starosty města, která jsou podřízena přímo starostovi a oddělení kanceláře tajemníka úřadu, které je přímo podřízeno tajemníkovi úřadu. Samostatné oddělení kontroly a interního auditu (KIA) úředníci tohoto oddělení plní úkoly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) v platném znění (např. připravuje podklady pro vypracování návrhu střednědobého a ročního plánu kontrol, podílí se, v souladu s plány kontrol, na finančních auditech, auditech systémů a auditech výkonu, připravuje a předkládá starostovi roční zprávu o výsledcích interního auditu a zabezpečuje zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol), realizuje veřejnosprávní kontroly podle zákona o finanční kontrole, a to u organizačních složek, příspěvkových organizací města, u žadatelů o veřejnou finanční podporu a u příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu města, spolupracuje s kontrolním výborem zastupitelstva a využívá jeho podnětů ke své činnosti, dává podněty k zahájení správního řízení příslušným samostatným oddělením úřadu a odborům úřadu v případě závad zjištěných při kontrolách, spolupracuje s právníkem úřadu, případně s osobami zajišťujícími právní službu města, předává jim případy k vyřízení, o provedených kontrolách vede řádnou a podrobnou evidenci včetně sledování jejich vyřízení, sleduje, analyzuje a dává podněty ke vzniku, změnám či zániku právních předpisů města a interních předpisů úřadu, komplexně zajišťuje spisovou agendu oddělení v IS RADNICE VERA. Počet úředníků oddělení kontroly a interního auditu je stanoven na 2. strana 2 Samostatné oddělení kanceláře starosty města (STM) úřednice tohoto oddělení komplexně vede spisovou agendu starosty města, obou místostarostů a komisí rady, sleduje časový rozvrh starosty a obou místostarostů, zajišťuje návštěvy a pracovní jednání občanů a stran u starosty a obou místostarostů dle harmonogramu, připravuje schůze rady a jednání zastupitelstva po stránce organizační i technické, účastní se schůzí rady a jednání zastupitelstva a pořizuje usnesení a zápisy z nich, zajišťuje distribuci usnesení a zápisů z jednání rady a zastupitelstva podle platných jednacích řádů, zadává a vyhodnocuje úkoly rady a zastupitelstva v IS RADNICE VERA, vykonává další svěřené úkoly podle požadavků starosty a obou místostarostů. Počet úředníků oddělení kanceláře starosty města je stanoven na 1. Samostatné oddělení kanceláře tajemníka úřadu (TAJ) - tajemník plní úkoly vymezené zákonem o obcích a dalšími obecně závaznými předpisy, zejména plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do úřadu, vydává spisový řád, skartační plán a pracovní řád úřadu a další vnitřní směrnice úřadu, nevydává-li je rada města; zabezpečuje vedení městské kroniky, na úseku sekretariátu tajemníka úřadu úřednice tohoto oddělení komplexně zajišťuje spisovou agendu oddělení v IS RADNICE VERA, eviduje věstníky, právní předpisy města, vnitřní předpisy úřadu, shromažďuje a eviduje podkladové materiály pro jednání rady a zastupitelstva, zajišťuje distribuci těchto materiálů určeným osobám, vede komplexní agendu vzdělávání zaměstnanců úřadu dle zvláštních právních předpisů, plní další úkoly uložené tajemníkem úřadu, na úseku mzdovém a personálním úřednice vedou osobní agendu zaměstnanců úřadu včetně provádění prací spojených s přijímáním a propouštěním zaměstnanců, připravují texty pracovněprávních dokumentů, zakládají a vedou osobní agendu zaměstnanců úřadu, evidují dohody o hmotné odpovědnosti, o pracovní činnosti, sledují pracovní a životní výročí zaměstnanců, evidují docházku a čerpání dovolených, organizují školení bezpečnosti práce a zkoušky související s řízením služebních vozidel, sledují a zabezpečují platové postupy zaměstnanců úřadu, vedou příslušné výkazy a plní další úkoly uložené tajemníkem úřadu, na úseku právního poradenství právník poskytuje samostatným oddělením úřadu a odborům úřadu, organizačním složkám a příspěvkovým organizacím města konzultace a stanoviska k řešení právních problémů, zastupuje město v soudních sporech a před orgány činnými v trestním řízení, spolupracuje s odbory úřadu při přípravě právních předpisů města a vnitřních předpisů úřadu, sepisuje právní listiny, vyřizuje restituce, vede archiv originálů veškerých městem uzavřených smluv s výjimkou smluv nájemních, poskytuje odbornou pomoc při řešení stížností a petic, kompletuje, eviduje a archivuje Sbírku zákonů, informuje na poradách o publikovaných právních předpisech, přijímá, eviduje a archivuje stížnosti a petice adresované orgánům města a zpracovává návrhy příslušných nápravných opatření pro potřeby samostatných oddělení úřadu a odborů úřadu, na úseku výpočetní techniky zaměstnanci tohoto oddělení zabezpečují nákup a provoz výpočetní techniky v rámci úřadu, koordinují využití softwarových produktů v rámci úřadu, zprostředkovávají styk s dodavatelskými a servisními subjekty v oblasti výpočetní techniky, provádějí správu hlavní a dvou vedlejších počítačových sítí, údržbu a případné opravy terminálů, PC, serverů a tiskáren, provádějí administraci operačního systému UNIXWARE, Windows a systému IS RADNICE VERA, zálohují data ze serverů a lokálních PC, nahrávají data z katastrálního úřadu, po technické stránce zpracovávají internetové stránky města a na úseku GIS zajišťují a koordinují tvorbu GIS úřadu, koordinují vytváření, údržbu a využití datové základny GIS úřadu a zajišťují přebírání dat od jiných subjektů a jejich integraci do struktury GIS úřadu. Počet úředníků oddělení kanceláře tajemníka úřadu je stanoven na 6 a zaměstnanců oddělení kanceláře tajemníka úřadu na 4. Kde nás najdete Samostatné oddělení kontroly a interního auditu se nachází v budově čp. 35 (bývalá budova Strojtexu na náměstí T. G. Masaryka). Samostatné oddělení kanceláře starosty města a Samostatné oddělení kanceláře tajemníka úřadu najdete v hlavní budově radnice, tj. v čp. 38 na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem. JUDr. Simona Motlová, tajemnice MěÚ Městská policie informuje Vážení občané, milí čtenáři Novin královédvorské radnice. Dnes si poprvé přečtete novou rubriku, kterou Vám připravila Městská policie. Budeme Vás informovat o novinkách, o výsledcích její činnosti, jaké plány a úkoly má Městská policie do budoucna. Dále se seznámíte s jednotlivými příhodami, zážitky ze služby a nahlédnete i do pravomocí městských strážníků. Připomeneme si některé vyhlášky platící v našem městě a na fotografiích ukážeme, jaké máme v našem městě vzorné řidiče a občany! Cílem této rubriky je především informovat občany o situaci ve Dvoře Králové nad Labem z pohledu strážců pořádku a snažit se při řešení určitých problémů dát možnost vyjádřit se i samotným obyvatelům našeho města. Víte, že Městskou policii řídí starosta města Dvůr Králové n/l pan Ing. Jiří Rain? Některé úkoly plní pověřen ý strážník pan Jindřich Hauke? V loňském roce došlo k celkové reorganizaci Městské policie? Z původních čtrnácti strážníků se celkový počet zredukoval na deset, včetně jednoho pověřeného strážníka? Vlivem úspěšně probíhajících změn se daří i menšímu počtu strážníků pracovat efektivněji než tomu bylo v předchozím období? Jsou rozděleni na dvě směny, denní služba má na starosti také dopravní situaci? Nejdůležitějším úkolem městské policie je ochrana veřejného pořádku, majetku a bezpečnost osob? Na dodržování těchto prioritních záležitostí dohlížejí strážníci 134 hodin týdně! Zákonná ustanovení pro Městskou policii: Městská policie se řídí podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii Městskou policii zřizuje a zrušuje zastupitelstvo obce obecně závažnou vyhláškou. 2. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon. 3. Každý má právo obracet se na zaměstnance obce zařazené do obecní policie (strážník) se žádostí o pomoc: strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout. 4. Při plnění svých úkolů spolupracuje obecní policie s Policií České republiky. Toto jsou čtyři nejzákladnější podmínky pro správné fungování Městské policie v každém městě. Příště se zaměříme na hlavní úkoly Městské policie dle tohoto zákona. Jindřich Hauke, pověřený strážník

3 Výběr z usnesení Zastupitelstva města a Rady města Kompletní informace naleznete na úřední desce MěÚ a na 11. USNESENÍ ZM ze dne ZM schvaluje zapracování záměru Města do změny č. 4 územního plánu města Dvůr Králové n/l za účelem doplnění sportovního areálu o plochu, která je ve studii Dostavba sportovního areálu (zpracovatel Ing. arch. Martin Misík) označená jako rezerva kuželník. ZM schvaluje způsob projednání změny č. 4 územního plánu města Dvůr Králové n/l, a to (s využitím ustanovení 31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 17 odst. 2 vyhlášky č. 135/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) spojení zpracování a projednání konceptu řešení a návrhu změny. ZM bere na vědomí informaci o rozhodnutí RM v záležitosti dopracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí akce: Dostavba sportovního areálu (část u krytého bazénu, šaten zimního stadionu a kuželníku) Dvůr Králové n/l. ZM schvaluje předložený návrh smlouvy o přeložce plynárenského zařízení č. 06/07/04 mezi společností Východočeská plynárenská, a.s., a Městem DKn/L a bezúplatný převod plynárenského zařízení správci Východočeské plynárenské, a.s., v rámci akce Přístavba a rekonstrukce Základní školy ve Dvoře Králové n/l Podharti, 2. stavba, zplnomocňuje starostu města k podpisu této smlouvy. ZM schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne mezi Městem DKn/L a Střediskem Diakonie Českobratrské církve evangelické. ZM schvaluje Statut sociálního fondu zaměstnanců Města DKn/L a uvolněných členů ZM Dvůr Králové n/l. ZM vydává Jednací a organizační řád výborů Zastupitelstva města DKn/L. ZM vydává Statut Kontrolního výboru Zastupitelstva města DKn/L. ZM vydává Statut Finančního výboru Zastupitelstva města DKn/L. ZM ukládá RM zpracovat nový návrh zajištění činnosti kuželkářského oddílu vč. právních, technických a finančních aspektů. ZM ukládá RM prověřit možnosti ukončení nájemní smlouvy s firmou Vodovody a kanalizace, s.r.o., DKn/L, a to na základě právního rozboru nájemní smlouvy z roku 1994 v úplném znění. 44. USNESENÍ RM ze dne RM ukládá řediteli TS města zajistit nejnutnější údržbu na opěrné zdi v ul. Sladkovského, mezi p.p.č a p. p. č. 567 vše v k.ú. Dvůr Králové n/l, která spočívá v odstranění uvolněných a na zem spadlých kvádrů. Odbor majetkoprávní RM schvaluje záměr pronajmout část p. p. č. 180/2 o výměře 270 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, záměr pronajmout p. p. č. 2004/4 o výměře 849 m² v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, záměr pronajmout část p. p. č. 2316/1 o výměře 50 m² v k. ú. Dvůr Králové nad Labem., RM ukládá vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit na úřední desce městského úřadu záměr města pronajmout nebytový prostor č. 2 v čp v ul. Štefánikova, DKn/L, za cenu 600 Kč/m²/rok, vč. uplatnění meziročního inflačního růstu předem určenému zájemci na dobu určitou 5 let. Odbor správy majetku RM souhlasí se zněním výzvy k podání nabídky na provádění drobné údržby majetku města, souhlasí s podmínkami, na jejichž základě je sestavena výzva k podání nabídky na provádění drobné údržby majetku města. Odbor rozvoje a investic RM schvaluje veřejnou zakázku výzvu (vyzývací řízení) k předložení nabídky na zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení akce: Přemístění sochy Záboje včetně kašny a jejího zprovoznění na původní místo na náměstí T. G. Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem. RM žádá Osadní výbor Žireč, aby v rámci své činnosti prověřil zájem (zajistil souhlas s napojením) o přípravu a následnou případnou realizaci akce: Kanalizace Žireč. RM schvaluje veřejnou zakázku výzvu (vyzývací řízení) k předložení nabídky na zhotovitele stavby: Příprava území, rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení, přeložky vodovodů, stavební úpravy trafostanice a sadových úprav na Denisově náměstí ve Dvoře Králové nad Labem. RM schvaluje veřejnou zakázku výzvu (vyzývací řízení) k předložení nabídky na zhotovitele stavby: Kanalizace Lipnice ve Dvoře Králové nad Labem. RM schvaluje veřejnou zakázku výzvu (vyzývací řízení) k předložení nabídky na zhotovitele stavby: Vodovod Lipnice ve Dvoře Králové nad Labem. Odbor školství, kultury a sociálních věcí RM schvaluje upravený návrh rozdělení finančních příspěvků rozpočtu města na veřejně prospěšnou činnost na rok USNESENÍ RM ze dne Odbor výstavby RM bere na vědomí cenovou nabídku Ing. arch. Milan Salaby na vypracování návrhu řešení změny č. 3 územního plánu města Dvůr Králové n/l, schvaluje uzavření smlouvy o dílo v předloženém znění na vypracování návrhu řešení změny č. 3 územního plánu města Dvůr Králové n/l s Ing. arch. M. Salabou a pověřuje starostu města podpisem této SOD. RM schvaluje vybudování čtyř parkovacích míst pro osobní automobily na části p.p.č. 676/35 (před domem č.p v ul. K. Světlé, ve DKn/L) v k.ú. DKn/L, ukládá řediteli TS města zajistit vybudování čtyř parkovacích míst pro osobní automobily na části p.p.č. 676/35 (před domem č.p v ul. K. Světlé, ve DKn/L) v k. ú. DKn/L. Odbor majetkoprávní RM schvaluje smlouvu o povolení zřízení stavby a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.p.č. 4040/2, 2123(PK2123) v k.ú. DKn/L za účelem umístění a provedení stavby Plynofikace obcí Doubravice, Lanžov, Bílé Poličany, Trotina, Miletín, Zábřezí-Řečice, Zdobín, Rohoznice a Třebihošť pro Svazek obcí pro plynofikaci Podzvičinska, Doubravice 155. RM schvaluje záměr pronajmout část p. p. č. 576 o výměře 260 m² v k.ú. DKn/L, ukládá vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit záměr města pronajmout část p.p.č. 576 o výměře 260 m 2 v k.ú. DKn/L. RM vydává souhlas firmě ČESKÝ TELECOM a. s., zastoupené Ing. Pavlem Prokešem, manažerem pro nemovitosti, Praha 3, se sepsáním podnájemních smluv na st. p. č. 807/2 a st. p. č. 807/3 v k.ú. DKn/L v předloženém znění. RM schvaluje záměr pronajmout byt č. 1964/22 v čp ul. Kollárova formou obálkové metody, kde hlavním kritériem bude předplacené roční nájemné (na kolik let dopředu zaplatí zájemce nájem), ukládá vedoucí MP odboru zveřejnit záměr pronajmout byt č. 1964/22 v čp v ul. Kollárova obálkovou metodou s nabídkovou cenou - minimální roční nájemné Kč dle předloženého zveřejnění. RM schvaluje sepsání Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu na NP č. 1 v čp. 299, nám. Odboje, DKn/L, s Královským pivovarem Krušovice, na základě kterého bude nájemci pronajata část terasy Hankova domu a zahradní nábytek (8 stolků, 32, křesel, 8 plachet s kovovou konstrukcí), za cenu Kč splatnou jednorázově k na dobu určitou Odbor správy majetku města RM bere na vědomí provedení oprav havárií v bytech a nebytových prostorech města za období od minulé schůze RM. Odbor školství, kultury a sociálních věcí RM schvaluje Komunitní plán rozvoje sociálních služeb pro pověřené území DKn/L. RM bere na vědomí zápisy z druhých schůzek konkurzních komisí pro konkurzní řízení na místo ředitele(ky) ZŠ Schulzovy sady, ZŠ Strž a ZUŠ, schvaluje závěry konkurzních komisí pro konkurzní řízení na místo ředitele(ky) ZŠ Schulzovy sady, ZŠ Strž a ZUŠ. Technické služby města RM schvaluje ceník na Tyršovo koupaliště varianta č. 2. Odbor obecní živnostenský úřad informuje Dne vstoupila v platnost novela zákona o zemědělství, a to zákon č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony. V souladu s tímto zákonem je každá fyzická nebo právnická osoba, která chce podnikat v zemědělství, povinna se zaevidovat. Tuto evidenci vede Městský úřad Dvůr Králové n/l, odbor obecní živnostenský úřad pro celé území DVORSKA a zaevidované osoby obdrží osvědčení o zápisu do této evidence. Pokud jde o fyzické osoby, které zemědělskou výrobu provozovaly jako tzv. samostatně hospodařící rolníci, mohou se podle přechodných ustanovení výše uvedeného zákona zaevidovat do jednoho roku tj. do 1. května Jiná situace nastala u právnických osob (dříve jim postačil pouze zápis v obchodním rejstříku), které nemají na podání žádosti podle přechodných ustanovení zákona rok času, ale mají v současné době povinnost se zaevidovat ihned - dnem 1. května K žádosti o evidenci je nutné předložit doklady o odborné způsobilosti (vzdělání v zemědělském oboru, nebo rekvalifikační kurz a prokázání praxe v zemědělství nejméně po dobu 5ti let) a výpis z evidence Rejstříku trestů. Bližší informace a potřebné formuláře Vám poskytne odbor obecní živnostenský úřad Městského úřadu ve Dvoře Králové n/l. Hana Pokorná, odbor OŽÚ strana 3

4 1, Byt č. 1964/22 v čp ul. Kollárova, za minimální roční nájemné Kč Jedná se o byt I. kategorie s celkovou výměrou pronajímaných prostor m2 byt 2+1 ve II. NP: pokoj - 12,80 m2, pokoj - 14,90 m2, kuchyň - 13,70 m2, předsíň - 2,20 m2, spíž - 0,90 m2, balkón - 1,50 m2, koupelna s WC - 4,20 m2, sklep - 4,50 m2 Možné prohlídky bytu ve dnech : od do hod od do hod. (Je možné si domluvit individuální prohlídku s pracovníkem odboru SMM) Zájemci o pronájem výše uvedeného bytu mohou své nabídky na předplacení ročního nájemného (pouze celé roky např. 3x Kč = Kč) spolu s čestným prohlášením, že splňuje podmínky pro účast v tomto řízení, doručit do dne 14. června 2004 do hodin na podatelnu MěÚ v zalepené obálce s uvedením zpáteční adresy na zadní straně obálky a se stanoveným heslem : NEOTVÍRAT T Pronájem bytu č. 1964/22 Na adresu: MěÚ Dvůr Králové nad Labem Majetkoprávní odbor nám. T. G. Masaryka Dvůr Králové nad Labem Otvírání obálek proběhne dne od 8.30 hodin komisí pro otvírání obálek schválenou RM. Otvírání obálek mohou být přítomni jejich odesilatelé. Následně dojde k vyhodnocení nabídek a v případě, že bude více stejných nejvyšších nabídek rozhodne o vítězi další kolo, které se uskuteční do týdne od vyhodnocení. S vítězem bude sepsána nájemní smlouva na dobu určitou a to na tolik let, kolik nabídl v soutěži. Sepsání NS podléhá schválení v radě města. Úhradu celkové částky za nájem je nutné provést nejpozději do 30 dnů od vyrozumění žadatele o výsledku výběrového řízení. V opačném případě právo uzavřít nájemní smlouvu zaniká. strana 4 Město Dvůr Králové nad Labem Náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem zastoupené majetkoprávním odborem, Zveřejňuje svůj záměr pronajmout následující volnou bytovou jednotku v majetku města formou obálkové metody : 2, Byt č. 400/132 v čp. 400 ul. Švehlova, za minimální roční nájemné Kč Jedná se o byt III. kategorie vhodný na úpravu na vlastní náklady (oprava oken, dveří, elektroinstalace, vodoinstalace, oprava omítek, rekonstrukce koupelny a WC), s celkovou výměrou pronajatých prostor m2 byt 1+1 ve III. NP: pokoj - 31,80 m2, kuchyň - 31,20 m2, předsíň - 11,50 m2, WC - 1,80 m2, Spíž - 1,80 m2, komora - 2,60 m2, Možné prohlídky bytu ve dnech : od do hod od do hod. (Je možné si domluvit individuální prohlídku s pracovníkem odboru SMM) Zájemci o pronájem výše uvedeného bytu mohou své nabídky na předplacení ročního nájemného (pouze celé roky např. 3x Kč = Kč) spolu s čestným prohlášením, že splňuje podmínky pro účast v tomto řízení, doručit do dne 14. června 2004 do hodin na podatelnu MěÚ v zalepené obálce s uvedením zpáteční adresy na zadní straně obálky a se stanoveným heslem: NEOTVÍRAT Pronájem bytu č. 400/132 Na adresu: MěÚ Dvůr Králové nad Labem Majetkoprávní odbor nám. T. G. Masaryka Dvůr Králové nad Labem Otvírání obálek proběhne dne od 9.00 hodin komisí pro otvírání obálek schválenou RM. Následně dojde k vyhodnocení a v případě, že bude více stejných nejvyšších nabídek rozhodne o vítězi další kolo, které se uskuteční do týdne od vyhodnocení. Vítězové budou vyrozuměni o dalším postupu. S vítězem bude sepsána nájemní smlouva na dobu určitou a to na tolik let, kolik nabídl v soutěži. Sepsání NS podléhá schválení v radě města. Úhradu celkové částky za nájem je nutné provést nejpozději do 30 dnů od vyrozumění žadatele o výsledku výběrového řízení. V opačném případě právo uzavřít nájemní smlouvu zaniká. Zájemce se může účastnit tohoto výběrového řízení jen v případě splnění následujících podmínek: - občanství ČR - věk min. 18 let - trvalý pobyt ve městě nebo pracovní poměr popř. sídlo podnikání - nevlastní obytný dům nebo byt a není ani spoluvlastníkem obytného domu - není dlužníkem města ani příspěvkových organizací zřízených městem - nebyl vyloučen z výběrového řízení pro uvedení nepravdivých údajů - jiná nájemní smlouva na byt ve vlastnictví města, která není ve výpovědi a zní na žadatele, je překážkou k uzavření nové nájemní smlouvy (neplatí v případě vrácení původního bytu) V případě úprav na vlastní náklady je nájemce povinen postupovat v souladu s nájemní smlouvou a po dohodě s odborem SMM. S případnými dotazy se obracejte na majetkoprávní odbor buď osobně II. poschodí hl. budova MěÚ či na tel Iva Škopová nebo Zveřejnění je možné nechat si ofotit v informačním centru města nebo stáhnout na stránkách Iva Škopová, OMP

5 Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje veřejnou dobrovolnou dražbu pozemků určených k výstavbě rodinných domů Pozemky se nacházejí na severní straně města Dvora Králové n/l v blízkosti lesa, na okraji stávající zástavby rodinných domů, v blízkosti domu č.p. 2283, v ul. Tyršova v k.ú. Dvůr Králové n/l, v lokalitě s místním názvem Pod hřbitovem. Předmětem dražby je: 1. Pozemek p.p.č. 894/3 o výměře 1302 m 2 vč. ideální 1/3 p.p.č. 894/7 o výměře 31 m 2 v k.ú. Dvůr Králové n/l. Jedná se pozemek, který je Územním plánem Města Dvora Králové n/l určen pro výstavbu rodinného domu s funkčním využitím OV všeobecné obytné území. Předmětem této dražby je p.p.č. 894/3 o výměře 1302 m 2 vč. ideální 1/3 p.p.č. 894/7 o výměře 31 m 2 v k.ú. Dvůr Králové n/l, přičemž p.p.č. 894/7 bude sloužit jako přístupová komunikace k pozemkům. Předmětný pozemek není zainvestovaný žádnými inženýrskými sítěmi. Při západní straně p.p.č. 894/3 v k.ú. Dvůr Králové n/l je uloženo potrubí DN 500 výtlačný řád, jehož ochranné pásmo od vnějšího líce stěny je 1500 mm. Vyvolávací cena pozemku p.p.č. 894/3 vč. 1/3 p.p.č. 894/7 v k.ú. Dvůr Králové n/l je 200 Kč/m 2, tj Kč. Dražba se koná dne od 9,00 hod. ve velkém sále Hankova domu ve Dvoře Králové n/l, zápis dražitelů od 8,30 hod. do 9,00 hod. Dražební jistotu ve výši Kč lze uhradit bankovním převodem na účet města vedený u České spořitelny a.s., č.ú /0300, VS: , nebo v hotovosti složit na uvedený účet, dále je možno uhradit dražební jistotu v den konání dražby na místě, nejpozději před zahájením předmětné dražby. Cena zjištěná dle znaleckého ocenění je Kč. 2. Pozemek p.p.č. 894/5 o výměře 1394 m 2 vč. ideální 1/3 p.p.č. 894/7 o výměře 31 m 2 v k.ú. Dvůr Králové n/l. Jedná se pozemek, který je Územním plánem Města Dvora Králové n/l určen pro výstavbu rodinného domu s funkčním využitím OV všeobecné obytné území. Předmětem této dražby je p.p.č. 894/5 o výměře 1394 m 2 vč. ideální 1/3 p.p.č. 894/7 o výměře 31 m 2 v k.ú. Dvůr Králové n/l, přičemž p.p.č. 894/7 bude sloužit jako přístupová komunikace k pozemkům. Předmětný pozemek není zainvestovaný žádnými inženýrskými sítěmi. Při západní straně p.p.č. 894/5 v k.ú. Dvůr Králové n/l je uloženo potrubí DN 500 výtlačný řád, jehož ochranné pásmo od vnějšího líce stěny potrubí je 1500 mm. Vyvolávací cena pozemku p.p.č. 894/5 vč. 1/3 p.p.č. 894/7 v k.ú. Dvůr Králové n/l je 200 Kč/m 2, tj Kč. Dražba se koná dne od 9,30 hod. ve velkém sále Hankova domu ve Dvoře Králové n/l, zápis dražitelů od 9,00 hod. do 9,30 hod. Dražební jistotu ve výši Kč lze uhradit bankovním převodem na účet města vedený u České spořitelny a.s., č.ú /0300, VS: , nebo v hotovosti složit na uvedený účet, dále je možno uhradit dražební jistotu v den konání dražby na místě, nejpozději před zahájením předmětné dražby. Cena zjištěná dle znaleckého ocenění je Kč. 3. Pozemek p.p.č. 894/6 o výměře 1366 m 2 vč. ideální 1/3 p.p.č. 894/7 o výměře 31 m 2 v k.ú. Dvůr Králové n/l. Jedná se pozemek, který je Územním plánem Města Dvora Králové n/l určen pro výstavbu rodinného domu s funkčním využitím OV všeobecné obytné území. Předmětem této dražby je p.p.č. 894/6 o výměře 1366 m 2 vč. ideální 1/3 p.p.č. 894/7 o výměře 31 m 2 v k.ú. Dvůr Králové n/l, přičemž p.p.č. 894/7 bude sloužit jako přístupová komunikace k pozemkům. Předmětný pozemek není zainvestovaný žádnými inženýrskými sítěmi. Při jižní straně p.p.č. 894/6 v k.ú. Dvůr Králové n/l je uloženo potrubí DN 500 výtlačný řád, jehož ochranné pásmo od vnějšího líce stěny potrubí je 1500 mm. Vyvolávací cena pozemku p.p.č. 894/6 vč. 1/3 p.p.č. 894/7 v k.ú. Dvůr Králové n/l je 200 Kč/m 2, tj Kč. Dražba se koná dne od 10,00 hod. ve velkém sále Hankova domu ve Dvoře Králové n/l, zápis dražitelů od 9,30 hod. do 10,00 hod. Dražební jistotu ve výši Kč lze uhradit bankovním převodem na účet města vedený u České spořitelny a.s., č.ú /0300, VS: , nebo v hotovosti složit na uvedený účet, dále je možno uhradit dražební jistotu v den konání dražby na místě, nejpozději před zahájením předmětné dražby. Cena zjištěná dle znaleckého ocenění je Kč. Možnosti prohlídky všech pozemků : v úterý od 13,30 hod. do 14,30 hod. (na místě) Další informace o pozemcích je možné získat na Městském úřadě ve Dvoře Králové nad Labem na majetkoprávním odboru, tel , na internetových stránkách, na úřední desce MěÚ ve Dvoře Králové n/l, nebo v Městském informačním centru. Důležité upozornění: Daň z převodu nemovitostí ve výši 5% hradí vydražitel! Jaroslava Petrová, OMP strana 5

6 Město Dvůr Králové nad Labem pokr. z min. čísla obecně závazná vyhláška č. 5/2003 o místních poplatcích Oddíl IV Poplatek ze vstupného Článek 1 Předmět poplatku a poplatník (1)Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí (2)Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá. Článek 2 Oznamovací povinnost a užití vstupenek (1)Poplatník je povinen nejméně 5 pracovních dnů před konáním akce oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu údaje potřebné ke stanovení místního poplatku, zejména druh akce, jméno, název pořadatele, částku vstupného, datum, hodinu a místo konání akce, účel použití výtěžku. Této oznamovací povinnosti podléhají i akce od poplatku osvobozené. (2) Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. (1)Poplatník je povinen si nejméně 2 pracovní dny před konáním akce vyzvednout na centrální pokladně MěÚ označené vstupenky. Na akci smí prodávat pouze tyto označené vstupenky. (2)Při představeních cirkusů a varieté, artistických vystoupeních a při vystoupeních skupin historického šermu mohou být použity jejich vlastní výtvarně a graficky zpracované vstupenky. (3)Do 10 dnů po skončení akce je poplatník povinen podat správci poplatku přiznání k poplatku a neprodané vstupenky předložit ke kontrole / kontrola neprodaných vstupenek se netýká subjektů uvedených v bodě (4) /. (4)U akcí, jejichž celý výtěžek byl použit na charitativní a veřejně prospěšné účely, je poplatník povinen tuto skutečnost správci poplatku prokázat. Článek 3 Sazby poplatků (1)Sazba poplatků ze vstupného činí: a) 5 % z úhrnné částky vybraného vstupného u plesů, tanečních zábav (živá hudba), akcí kulturního a sportovního charakteru, představení cirkusů a varieté a neprodejních výstav b) 15 % z úhrnné částky vybraného vstupného u diskoték a videoprodukcí c) 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného u burz, prodejních výstav, reklamních a ostatních výdělečných akcí. Článek 4 Osvobození Od poplatku jsou osvobozeny: a)zoologická zahrada Dvůr Králové nad Labem b)akce, pořádané školou jejichž výtěžek je určen pro potřeby školy, c)akce, pořádané místními občanskými sdruženími, jejichž výtěžek je určen na vlastní činnost. Nárok na osvobození od placení poplatků u jednotlivých akcí je poplatník povinen nahlásit správci poplatku současně se splněním oznamovací povonnosti dle Čl. 2. Článek 5 Splatnost poplatku Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce, která poplatku podléhá. SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ ČERVEN 2004 Pořádá Město Dvůr Králové nad Labem, určeno pouze pro fyzické osoby. PONDĚLÍ ÚTERÝ Lipnice-u obchodu* Žireč-u obchodu Bezručova-u restaurace Žirecká Podstráň-trafo Březinova x Dvořákova Heydukova-u obchodu u prodejny Auto Říha* Klazarova-polovina ulice Macharova-parkoviště*(u čp.1798) Raisova x Sochorova* Roháčova x Rokycanova Raisova x Sylvárovská E. Krásnohorské* května-u Lacinky* E. Krásnoh. x Do Lánů Janáčkova-sídliště* Smetanova-prodejna* STŘEDA ČTVRTEK Zboží-Malibu* Nedbalova x Krkonošská Žižkov* Slunečná x Okružní* Zborovská* Čechova x Hlávkova* sídliště Legionářská II Fibichova x Spoj. národů K. Světlé-u prodejny* Máchova-u obchodu* Slunečná-u školky* Klicperova-u pekárny* Fügnerova Spojených národů* Presslova x Rooseveltova Verdek-u býv. obchodu* Erbenova-před Jednotou Roháčova*-u prodejny nábytku * zastávka je v blízkosti stanoviště kontejnerů pro papír, sklo a plasty Kromě nebezpečných odpadů můžete přinést i železný šrot a objemný odpad. DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ Veškeré odpady je nutné předávat v určeném čase přímo na auta do rukou pracovníků odborné firmy a Technických služeb města. Městská policie je pověřena přísným dohledem nad dodržování pořádku na sběrových zastávkách. Kdo bude přistižen při odkládání odpadů mimo určený čas a místo, dostane blokovou pokutu, případně s ním bude zahájeno přestupkové řízení. Jedná se totiž o přestupek ve smyslu zákona č. 200/1990 Sb., 47 odst. 1 písm. h): Přestupku se dopustí ten, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa. Pozor, za tento přestupek lze uložit pokutu do Kč!!! Případné dotazy Vám zodpovíme na tel , odbor ŽP městského úřadu. Další termíny svozů v roce 2004: strana 6

7 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM se sídlem T. G. Masaryka č.p. 38, Dvůr Králové nad Labem zastoupené JUDr. Simonou Motlovou, tajemnicí MěÚ V Y H L A Š U J E, v souladu s ustanovením 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í na obsazení funkce odborné referentky (odborného referenta) Odboru školství, kultury a sociálních věcí MěÚ Dvůr Králové nad Labem, a to na úseku kultury a vnějších vztahů. Požadavky pro vznik pracovního poměru: Středoškolské vzdělání, organizační schopnosti, kreativita, komunikativnost, práce s PC uchazeč prokazuje čestným prohlášením, praxe v oblasti veřejné správy vítána. Lhůta pro podání přihlášky: do , obálku označit VŘ - kultura - neotvírat Předpokládaný nástup do pracovního poměru po Bližší informace: úřední deska městského úřadu a internetové stránky města Mgr. Dušan Kubica, odbor ŠKS, MěÚ Dvůr Králové n. L. (2. patro), telefon Den matek a Pečovatelská služba města Dne 7. května uspořádala Pečovatelská služba Města Dvůr Králové n/l ve společenské místnosti DPS ke Dni matek malé posezení pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou. Bylo to pohodové zastavení v našem uspěchaném životě. Velmi mě těší, že zdejší obyvatelé mají zájem o podobná setkání a většina z nich se jich pravidelně zúčastňuje. Kulturní program připravily děti z místní mateřské školky ve Strži pod vedením ředitelky paní Větrníkové. Ty vždy dokáží svým bezprostředním a radostným vystoupením přimět naše seniory k úsměvu. Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Martínkové, která nám pro tuto akci věnovala kytičky a paní Lukešové, díky níž jsme mohli obdarovat sladkou odměnou i naše malé gratulanty. Dík patří samozřejmě i pečovatelkám, které ve svém volném čase připravily malé pohoštění. Musím říct zcela upřímně, že rádi takové akce pořádáme, když vidíme, že dokáží svou atmosférou zpříjemnit život našich klientů. Marcela Janečková, vedoucí PS Odvodní řízení Ve dnech a dubna 2004 proběhly ve Dvoře Králové n/l pravidelné odvody branců ročník narození 1985 a starší z území Dvorska. Odvodní řízení se konalo v krásném prostředí Hankova domu a zúčastnilo se ho 112 branců ze 120 pozvaných. Bez omluvy se nedostavilo 8 branců, jeden byl předveden městskou policií. Z branců, s nimiž byl dokončen odvod, bylo 64 odvedeno, 36 odročeno ze zdravotních důvodů (udělen odklad na 12, 24 nebo 36 měsíců) a 7 uznáno trvale neschopným výkonu služby. 5 branců bylo odesláno k došetření zdravotního stavu. V průběhu odvodního řízení zavítali mezi brance místostarostové města Mgr. Vasil Biben a Mgr. Edita Vaňková. Oba se seznámili s průběhem a zabezpečením odvodů. Toto odvodní řízení bylo pravděpodobně poslední vzhledem k připravované profesionalizaci armády. Nařízením vlády je pravidelná odvodní povinnost občanů podléhající branné povinnosti na období od do pozastavena. Toto se však netýká občanů, kteří požádají o přijetí do služebního poměru podle zvláštního právního předpisu (kterým je např. zákon o vojácích z povolání). Ing. Miroslav Pejšek a Jana Halamková, odbor VVS Začala dlouho očekávaná rekonstrukce trávníku na sportovním stadionu pod Hankovým domem. Foto: S. Ježek Safari v královédvorské ZOO zahájilo letní sezónu. Foto: T. Hajnyš Vedení města uctilo památku padlých z 5. května Foto: A. Jäger Majálesové vystoupení Big Bandu Dvorský. Foto: P. Janoušek strana 7

8 Les v podání žáků ZŠ R. A. Dvorského. Foto: archiv ZŠ R. A. Dvorského Čarodějnice z 9. třídy ZŠ Schulzovy sady připravili v parku pro ostatní zajímavé soutěže. Foto: archiv ZŠ Schulzovy sady Základní umělecká škola - přijímací zkoušky ZUŠ ve Dvoře Králové nad Labem přijímá nové žáky pro školní rok 2004/2005. Upozorňujeme proto zejména rodiče nastávajících prvňáčků na možnost přihlásit děti ke studiu v oboru hudebním, výtvarném, tanečním nebo literárně-dramatickém. Hudební obor: kromě obvyklého průzkumu v mateřských školách, který proběhne v první polovině června, budou se pro další zájemce konat přijímací zkoušky v pátek 11. a 18. června 2004, vždy od do hod. V příštím školním roce nabízí hudební obor možnost studia zpěvu, hry na klavír, akordeon, keyboard, kytaru, housle, violoncello, zobcovou i příčnou flétnu, klarinet a saxofon. Výtvarný obor: zápis nových žáků proběhne ve středu 1. září 2004 od 9.00 do hod. Vzhledem k tomu, že kapacita VO je omezena, uskuteční se v případě většího počtu zájemců výběr formou talentové zkoušky. Termín bude oznámen při zápisu. Taneční a literárně-dramatický obor: nové žáky přijímáme bez zkoušek, zájemci se mohou hlásit během prvního zářijového týdne od 1. do 3. září Bližší informace Vám poskytneme na tel. čísle Základní umělecká škola Prezentace školy na videokazetě Základní škola Podharť vydala videokazetu, CD a DVD se současnou charakteristikou školy. V rozsahu 25 minut se mohou zájemci seznámit s profilem školy, jejími preferencemi, pravidelnými akcemi a úspěchy. VHS, CD či DVD je možné zapůjčit či zakoupit v ředitelně školy. Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. čísle či u Mgr. S. Vojtíšková, ZŠ Podharť Výstava ve Staré radnici ZŠ R. A. Dvorského připravuje tradičně ke Dni matek buď akademii, nebo výstavu. V letošním roce přišla na řadu výstava a po několika výstavách výtvarných prací to tentokrát byla výstava trochu jiná, jejím námětem byl totiž LES. Žáci nejrůznějšími způsoby zpracovávali téma Les, a tak se, vedle keramických brouků, modelů mraveniště a vosího hnízda, velké pavoučí sítě a jiného výtvarného zpodobení lesa a jeho obyvatel, objevily i zpracované ekologické projekty, jako pozorování lesního biotopu, třídění odpadu, život v přírodě v cizích jazycích, historicky vývoj ekologického cítění lidí apod., ale také fotodokumentace budování školní ekologické zahrady a práce přírodovědného kroužku. K vidění byly i diplomy a ocenění žáků v přírodovědných soutěžích a slohové práce starších žáků. Na výstavě se podílely všechny ročníky, každý s exponáty přiměřenými věku žáků. Ke zdaru výstavy přispěl i školní pěvecký sbor, který pro tuto příležitost nacvičil písničky o přírodě. Přípravou výstavy žila škola téměř celý školní rok a věříme, že se královédvorské veřejnosti výstava líbila. R. Tauchmanová, ZŠ R. A. Dvorského Na košťatech do Evropy I tak by se nechal shrnout přelom dubna a května na ZŠ Schulzovy sady. V pátek zhlédly menší děti nejdříve druhé pokračování příběhů malého čaroděje jménem Harry Potter. Plni dojmů z filmového představení se pak přesunuly do Schulzových sadů, kde na ně čekaly opravdové čarodějnice. Žáci třídy 9. B se během rána kouzlem proměnili k nepoznání a na košťatech přelétli do parku, kde pro své menší kamarády připravili řadu soutěží v dovednostech nezbytných pro čarodějnické učně. Děti řešily jazykolamy, skládaly papírové létací stroje, na koštěti se prohnaly překážkovou dráhou, dokazovaly svoji sílu i šikovnost. Po vydařeném dnu se všichni rozlétli do sjednocené Evropy. Ta se stala tématem projektové práce žáků druhého stupně. V přízemí školy děti z 8. B představují státy EU a kandidátské země, vše doplněné vlajkou EU a mapou Evropy. Po měsíčním sbírání informací i s využitím internetu a shromažďování obrazových materiálů např. z cestovních katalogů připravili malou výstavu. Zde se menší děti seznamují s jednotlivými zeměmi a zajímavostmi o nich. Mgr. Ivan Jugl, ZŠ Schulzovy sady Výuka jazyků od 1. třídy Od školního roku 2004/2005 zahajuje ZŠ Podharť výuku anglického jazyka již od 1. třídy. Letos výjimečně utvoříme skupinu dětí složenou z žáků 1. a 2. třídy, do budoucna se jazyk bude vyučovat po celých 9 let vždy od 1. třídy v rámci nepovinného předmětu ve smyslu vyhlášky MŠMT č. 139/1997 Sb., od 4. třídy přejde v povinný předmět. Nadanější děti si mohou ve vyšších ročnících přibrat ve volitelném předmětu ještě druhý cizí jazyk. Škola se bude do budoucna profilovat jako škola se zaměřením na výuku jazyků či škola s rozšířenou výukou jazyků. Mgr. S. Vojtíšková, ZŠ Podharť strana 8

9 Diskuzní fórum na webu Upozorňujeme všechny čtenáře a uživatele knihovny, že na webových stránkách Městské knihovny Slavoj začalo fungovat Diskuzní fórum. Fórum je přístupné na adrese ze sekce aktuality. Do tohoto fóra můžete přidávat jakékoliv dotazy, postřehy a jiné informace, ať už o knihovně nebo o čemkoliv jiném. Ostatní uživatelé internetu Vám budou moci odpovídat nebo si jen číst Vaše postřehy. Doufáme, že se Vám tato služba bude líbit a že brzy úplně nahradí veřejný vzkazník, který se za půl roku svého trvání mezi uživateli příliš neujal. Mgr. Lenka Antošová, ředitelka knihovny Vítězové soutěže Ohrožená příroda pořádanou ke Dni Země v ZOO Dvůr Králové n. L. Foto: T. Hajnyš Den Země v ZOO Dvůr Králové ZOO Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci s DDM Jednička připravila vzdělávací soutěž pro žáky základních škol s názvem Ohrožená příroda. Děti ve dvou věkových kategoriích řešily osmnáct otázek týkajících se evropské fauny i flóry a ohrožených druhů živočichů v ZOO Dvůr Králové nad Labem. Do ZOO si přišlo zasoutěžit 121 dětí ze ZŠ Schulzovy sady, Strž a zvláštní školy ve Dvoře Králové nad Labem a Vítězná Huntířov. V kategorii žáků 5. a 6. tříd byli nejúspěšnější Viktor Marks a Tomáš Rain ze ZŠ Schulzovy sady, v kategorii žáků 7. a 8. tříd Petr Bělohoubek a David Spišák rovněž ze ZŠ Schulzovy sady. Ing. Tomáš Hajnyš, oddělení propagace a vzdělání V ZOO Dvůr Králové se narodil vzácný osel somálský Dne 8. května 2004 narodilo první mládě osla somálského v nedlouhé historii zdejšího chovu tohoto kriticky ohroženého druhu, který byl pravděpodobně v přírodě již vyhuben. Dne 2. února 2000 byli do ZOO Dvůr Králové dovezeni první jedinci - dva hřebci (Dante a Mike) ze Zoo v Ústí nad Labem. Obohatili již tak pestré druhové spektrum afrických kopytníků. Hřebci obývali první sezónu severoafrický výběh spolu s adaxi a velbloudy jednohrbými, v další sezóně pak byli v safari spolu s ostatními druhy kopytníků vypuštěni do safari. V roce 2001 získala ZOO nový pár (Toni, Torry) ze ZOO Tierpark Berlin a to výměnou za samici žirafy. V roce 2003 byl ke klisně Torry (narozené 11. prosince 2000 v Tierparku Berlin) přivezen nepříbuzný hřebec ze ZOO v Liberci Quoray (narozen 10. července 1990 v Oberwil). Tato dvojice je také rodičovským párem malé klisničky, která se narodila po 13 měsíců trvající březosti. Ihned po porodu byla samička velmi čilá, bez problému si našla u matky zdroj mléka a její porodní váha 29 kg patří u tohoto druhu k těm nejvyšším. Samice s mládětem bude v nejbližších dnech nejprve chodit do odděleného venkovního dvorku, kde se mládě poprvé přes hrazení seznámí se svým otcem a poté do volného severoafrického výběhu, kde ho bude čekat seznámení s novými druhy adaxi. Doufáme, že se bude malé klisničce, jejíž křest bude proveden veřejně za několik týdnů, bude v královédvorské ZOO dařit a že za několik let i ona zde přivede na svět svého potomka. (redakčně zkráceno) Luděk Čulík, zoolog kopytníků Seminář pro učitele v ZOO Dvůr Králové Ve čtvrtek proběhl seminář pro učitele v konferenčním centru hotelu Safari, pořádaný ZOO Dvůr Králové a Pedagogickým centrem Hradec Králové. Seminář byl uveden Mgr. Lenkou Takáčovou z Pedagogického centra a přednáškou Ing. Tomáše Hajnyše z oddělení propagace a výchovy ZOO, ve které seznámil 20 přítomných učitelů o ekologické výchově na půdě zahrady. Hlavním programem semináře byla přednáška vedoucího oddělení ptáků ZOO Dvůr Králové, Ing. Kamila Čiháka, o chovu vodních ptáků v zoologických zahradách s následnou exkurzí průchozí voliérou, pavilonem Ptačí svět a výběhem plameňáků. Ing. Kamil Čihák pracuje v ZOO Dvůr Králové již 18 let a v současné době má na starosti chov 680 ptáků v téměř 145 druzích. Posledním bodem programu byla velmi oblíbená projížďka po safari, kterou jako průvodce doplnil svým zasvěceným komentářem Ing. Tomáš Hajnyš. Michal Pyšek, vedoucí oddělení propagace a výchovy Největší světový chov žiraf v ZOO Dvůr Králové se rozrůstá Ve čtvrtek byl dopraven do královédvorské ZOO samec žirafy Rotschildovy jménem Tommy, který rozšíří stádo těchto gigantických tvorů. Tommy se narodil a naší zahradě ho darovala ZOO Amersfoort v Holandsku. Transport trval 24 hodin a proběhl bez problémů. ZOO Dvůr Králové patří díky Zdeňkovi Bártovi, pro kterého to byla 252. přepravená žirafa, k nejvyhledávanějším dopravcům zvířat a tuto službu dělá královédvorská zoo i na objednávku pro další zoologické zahrady v Čechách nebo kdekoliv jinde na světě. M. Pyšek, vedoucí oddělení propagace a výchovy Kronika města děkuje Mnozí občané města vlastní staré fotografie, dokumenty či jiné listiny a mnohdy si ani neuvědomí, že i toto staré haraburdí má mnohdy pro regionální historii značný význam. Vlastník se odstěhuje, nebo odejde navždy a dojde k tomu nejhoršímu, když se cenné historické zajímavosti ze života našich předků zničí. Často se tomu, pro letitý nezájem o práci s pamětníky, stává. Zanikl Vlastivědný kroužek z konce šedesátých let, muzeum ponechalo po dlouhá léta tuto oblast bez povšimnutí, a bude třeba vynaložit mnoho úsilí, aby se k tomuto, alespoň z části, dopracovalo. Je proto potěšitelné, když se mezi námi najdou občané, kteří nelení a svoje letité skvosty předají do povolaných rukou. K tomuto mohou zvolit kteroukoliv možnost, od Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem až po archiv v Trutnově. Za svou osobu bych chtěl poděkovat spoluobčanům, kteří tak učinili, a volili cestu zapůjčit, nebo darovat archiválie kronikáři. Jsou jimi, (abecedně řazení), občané města a okolí: Brentner Zdeněk (foto klubu Amatérů), Cábová Věra (fotografie), Čermák Zdeněk (foto ze ZOO), Černík Jan (obraz z Textilní a krajinské výstavy - podklady), Fiala Rudolf (historické podklady, dále věnoval celou sbírku archivu Trutnov), Hušek Ladislav (foto a paměti k české házené), Janeček Vladimír (pohlednice, které budou součástí Městské kroniky), Mgr. Jiřička Vladimír (dění a foto z DDM Jednička), Kraus Zdeněk (větrný mlýn v obci Borovnice), Kudrnáč Miroslav (fotografie z motocyklových závodů), MUDr. Mannová Michaela (otázky k diabetů), JUDr. Motlová Simona (historické pohlednice), Musil Pavel (foto alba ke kopírování), Nedvědovi Hana a M. (kronika hasičů), Novotná Hana (fotografie), Puš Antonín (foto a podklady k lokalitě pod skálou), Rejl Rudolf (podklady a foto k Pušovu splavu), Bc. Reil Roman, ředitel archivu Trutnov, (potřebné údaje pro kroniku), Řehák Jaroslav (foto Česká Podharť), Trohoř Vladislav (ucelená řada písemností, která se stala součástí Městské kroniky), Tykal Miloslav (závodní časopis Sochor ), Vaculík František (ucelený soubor k Městským lesům) a Zelfel Gottfried, státní občan SRN (doplňující korespondence k našemu regionu). Pavel Janoušek, kronikář strana 9

10 Turistickou sezónu v Podzvičinsku otevřel zástupce hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Jaroslav Vácha (uprostřed). Nevíte, jak strávit sobotní odpoledne? Dne pořádá Sbor dobrovolných hasičů ve Verdeku program ke 120-tému výročí založení jejich jednotky a zároveň je to pro verdecké příležitostí předvést, jak trávili posledního půl roku chystáním těchto oslav. Program začne ve 13 hod. trochu netradiční soutěží družstev dobrovolných hasičů z okolních obcí v požárním útoku, profesionální jednotka ze stanice Dvůr Králové n/l předvede ukázku vyproštění osob z vozidla, na statické ukázce budou historické stříkačky a další hasičská technika. Celá oslava bude probíhat na louce za verdeckým splavem. Pokud tedy máte chuť se společně s hasiči pobavit, uhasit alespoň svou žízeň a přikousnout něco dobrého, přijďte nebo přijeďte do Verdeka, a to buď od Nových Lesů přes Filířovice a nebo přímo přes druhou horní lávku přes Labe ve Verdeku. V průběhu celého odpoledne budou probíhat soutěže pro děti a skvělou hudbu bude servírovat až do večera pan Jiří Cerman. strana 10 Vratislav David Den Země na Novém Světě V sobotu 24. dubna se u Městského psího útulku konal IV. ročník akce nazvané Den Země. Jako již tradičně v dopoledních hodinách probíhal sběr odpadků na Hrubých lukách a podél Hartského potoka a Labe. Odpoledne čekaly na všechny účastníky soutěže a ukázky výcviku psů (tanec se psem, agility, výcvik policejního psa, obrana a poslušnost, flyball). Svézt se mohli se psím spřežením nebo si půjčit na cvičiště kynologického klubu Nový Svět pejska z útulku. Po úspěšném zakončení všech akcí se zapálil táborák a opékali jsme buřtíky. Celý letošní Den Země se vydařil a doufáme, že se nás za rok sejde ještě víc. Kateřina Dvořáková a Marcela Jansová, Pejskařský kroužek Foto: D. Kubica Podzvičinsko otevřelo turistickou sezónu Zvičina, jako turistický symbol zdejšího regionu, byla v sobota 8. května dějištěm v pořadí druhého otevíraní turistické sezóny na území Sdružení měst a obcí Podzvičinsko. U kostelíka svatého Jana Nepomuckého a Raisovy chaty se sešli zástupci členských obcí sdružení s příznivci pěší i cykloturistiky, aby společně otevřeli novou turistickou sezónu na území Podzvičinska. Otevření byl přítomen i zástupce hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Jaroslava Vácha. Chloubou celé oblasti Podzvičinska je mimo jiné na 400 km značených cyklotras, které byly otevřeny v červnu roku Tratě vedou nejčastěji po klidných silnicích, místních a účelových komunikacích. V sedlech svého kola tak mohou vyznavači cykloturistiky navštívit například Babičino údolí, Kuks nebo hrad Pecku. Mgr. Dušan Kubica, odbor ŠKS Záchranářské cvičení zaměřené na výcvik s lanem a na práci na vodě Ve dnech se zásahový tým Vodní záchranné služby Českého Červeného Kříže ze Dvora Králové n/l zúčastnil cvičení konaného v okolí Sečské přehrady. Celá akce byla zaměřena na procvičení práce s lanem ve výškách a na nácvik první pomoci na volné vodě. Náš tým, tvořený pěti členy, byl zaškolován a cvičen profesionály v oboru záchrany ve výškách. Měl možnost se seznámit se slaňováním, transportem zraněného ve speciálním postroji pro práce ve výškách atd. Další částí cvičení byl noční Psi, kteří na vás čekají Chybí vám psí kamarád? Přijďte se podívat do útulku na: KŘÍŽENEC JEZEVČÍKA BRIT 2letý milovník lidí, vhodný na zahrádku KŘÍŽENEC ROBIN 5letý středně velký pes, venčený dětmi KŘÍŽENEC JEZEVČÍKA FILIP starší klidný celobílý pes KŘÍŽENEC JEVŽÍKA MÓŇA fena celočerná, hodná, po štěňatech NĚMECKÝ OVČÁK REX 6letý pes, vhodný na hlídání zahrady DOBRMAN BLACK 2letý pes vhodný na zahradu, hluchý KŘÍŽENEC ŠPICE TURBO černobílý pes vhodný k dětem, temperamentní Daniela Hoblová, Městský psí útulek Psí útulek na výstavě voříšků Celkem 7 psů z útulku a 6 členů Pejskařského kroužku strávilo 1. květnovou neděli na 5. ročníku Rýzmburského voříška. Výstavu psů bez PP pořádá ZKO Žernov-Rýzmburk, sejde se na ni přes 100 účastníků a je se opravdu na co dívat. Z našich pejsků se žádný v žádné soutěži neumístil, úspěch jsme však slavili při vyhlášení Miss pes, kterou vyhrál nedávno osvojený Julián Romany Šormové stal se totiž nejsympatičtějším psem dne pro diváky. 2 pejskové během výstavy našli nové páníčky to nás těšilo úplně nejvíce, protože toto byl hlavní důvod našeho výletu. Nikola Odvárková, Pejskařský kroužek nácvik vyhledání pohřešovaných a zraněných osob na hladině a poskytnutí první pomoci těmto osobám. Na závěr akce proběhl nácvik zásahu z motorového člunu, záchrana osob z převrácené lodě a další záchranné práce na volné hladině. Celá akce byla velice přínosná pro další činnost naší jednotky a hlavně i pro další zaučování mladých členů v rámci oddílu VZS v našem městě. Velice rádi bychom poděkovali členům a zároveň našim kolegům a kamarádům z VZS ČČK Chrudim, kteří tuto akci připravili a již nyní se těšíme na naši další spolupráci a podobné akce. Více informací na Michal Havrda Královédvořští záchranáři při nácviku záchranných akcí. Foto: archiv VZS Dvůr Králové n. L.

11 Královédvorská Arnika hledá další dobrovolníky Dobrovolnické centrum Královédvorská Arnika je občanské sdružení, které vzniklo v říjnu Veškeré aktivity centra se zaměřují na koordinaci práce dobrovolníků a propagaci dobrovolnictví jako takového. Existuje řada různých forem dobrovolnictví. Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoli, kdo je ochoten ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu pomáhat druhým student, důchodce, maminka na mateřské dovolené Královédvorská Arnika se zaměřila především na pomoc seniorům, dětem, pacientům nebo zdravotně postiženým lidem v sociálních i léčebných zařízeních. Dobrovolníci nejsou ošetřovatelé a v žádném případě nenahrazují práci zdravotníků. Poskytují pacientům a obyvatelům kolektivních zařízení to, co jim odborný personál při své pracovní vytíženosti při nejlepší vůli dát nemůže svůj čas a upřímný zájem. Umožňují jim hodnotně trávit chvíle odpočinku (např. jako doprovod vozíčkářů při vycházkách, návštěvách různých kulturních i společenských akcí, asistují při zájmových i rehabilitačních činnostech, pomáhají s vyřizováním korespondence nebo prostě jen vyplňují volný čas svým klientům rozhovorem, předčítáním, hrou apod.). V uvedených případech se zpravidla jeden dobrovolník věnuje jednomu klientovi- -pacientovi. Celé skupiny zájemců nebo ti, kdo se dobrovolnické práci nemohou či nechtějí věnovat pravidelně, mohou se uplatnit při zajišťování jednorázových akcí pořádaných nejrůzněj- šími institucemi i sdruženími. Skupina studentů - tzv. rychlá rota se již několikrát osvědčila např. při kompletování a distribuci propagačních materiálů pro D.sv.J., zajišťování doprovodu jeho klientů-vozíčkářů na Vánoční trhy v Kuksu, v loňském roce zorganizovala mikulášskou nadílku pro obyvatele Diakonie, vlastním programem i drobnými dárečky zpestřila předvánoční atmosféru jak pacientům D.sv.J. tak i dětem v Léčebně zrak.vad, úspěch mělo i divadélko parodie na pohádku O perníkové chaloupce. Rádi touto cestou rychlé rotě za její spolehlivost a výbornou spolupráci děkujeme! Také studentky Střední odborné školy a střed. odborného učiliště začínají v rámci své praxe a některá děvčata i navíc ve svém volném čase docházet do D.sv.J., kde klientům pod dohledem své mistrové provádějí masáže obličeje a rukou. Cestovné i spotřebovaný materiál hradí naše centrum, takže jsou opět spokojeny obě strany pacientům masáže prospívají a studentky získávají větší praxi ve svém oboru. Velice nás těší, že se o dobrovolnické aktivity zajímají už i žáci základních škol. I pro ně má dobrovolnický program řadu příležitostí k uplatnění, vždy ale musí pracovat pod vedením osoby starší 18-ti let. První vlaštovkou jsou žákyně ZŠ 5. května, které se svou vychovatelkou ze školní družiny navštěvují obyvatele Diakonie, kde si společně povídají, zpívají a samozřejmě nezapomínají ani na vlastnoručně zhotovené dárky. Mezi dobrovolníky spolupracující s naším sdružením už od jeho vzniku, patří členky kynologického klubu Nový svět ve Dvoře Králové n/l. Se svými svěřenci absolvovaly potřebný výcvik, na jehož základě mohou docházet k postiženým lidem, dětem i seniorům. O tzv. canisterapii je stále velký zájem. Kontakt se zvířetem působí blahodárně především na psychiku, což si nejednou ověřili např. obyvatelé Diakonie nebo děti v Léčebně zrak.vad. Pro děti odloučené na delší dobu od domova bývají tato setkání vždy velkým zážitkem. Slibně se začala rozvíjet i spolupráce s vedením Dětského domova. Naše radost však netrvala Noviny královédvorské radnice dlouho a činnost dobrovolníků musela být zhruba po půlroce - doufáme, že jen dočasně - pozastavena. Provozní předpisy tohoto zařízení totiž nedovolují, aby dítě opustilo brány ústavu bez doprovodu personálu. Každá výjimka znamená zdlouhavé a složité vyřizování pro obě strany. Přesto se tu i v tak krátké době zrodil příběh se šťastným koncem. Jedno z dětí se podařilo umístit do pěstounské péče a našlo tak nový domov v rodině dobrovolnice, která sem docházela. A ještě o jeden úspěch bychom se s vámi rádi podělili 20. dubna 2004 probíhalo v Hradci Králové slavnostní předávání ceny Křesadlo nejaktivnějším dobrovolníkům z našeho kraje. Do kategorie Student jsme zaslali příběhy tří našich dobrovolnic. Hlasování probíhalo po internetu. Počet hlasů byl téměř vyrovnaný a naše děvčata soutěžila nakonec o místo mezi sebou. Nejvyšší počet hlasů získala Daniela Hoblová, o 2. a 3. místo se podělily Lenka Texlová a Lucie Hiebschová. Všem třem gratulujeme a za jejich práci děkujeme. Poděkování patří samozřejmě i všem ostatním dobrovolníkům, kteří s naším centrem spolupracují. Zájem o práci dobrovolníků v současné době stále roste. Domovy pro seniory, Diakonie, Domov sv.josefa v Žirči, Léčebna zrakových vad, Oddělení následné péče a další instituce i sdružení jejich pomoc vždy uvítají. Proto zveme mezi sebe i vás, kdo ještě váháte. Navštivte naše středisko v Dukelské ulici (naproti ředitelství JUTA, každou středu od do hod.). Dozvíte další užitečné podrobnosti a zjistíte, že činnost dobrovolníků nemusí být nutně časově náročná, za to je vždy prospěšná a obohacující pro všechny zúčastněné. Kontakt: Královédvorská Arnika, o. s., Dukelská 420, Dvůr Králové n/l. Kontaktní osoby: Jana Štěpánová , Libuše Flečková Přijďte těšíme se na vás! Libuše Flečková Zveřejněno na základě získání souhlasu. V dubnu letošního roku vyslovili v obřadní síni STARÉ RADNICE své ANO: Libor Hubálek a Milena Prokopová Petr Kumpoch a Renáta Mikešová Jaroslav Jiřička a Alexandra Teodoridisová Pavel Václavík a Jana Horváthová Radek Jirousek a Jaroslava Voženílková Jan Branda a Klára Čejková Radovan Středa a Markéta Síbrová Roman Petera a Zdeňka Dunková Jaroslav Čeliš a Edita Brossmannová V Hospitalu-zámku Kuks vstoupili do manželství: David Šugárek a Markéta Kazdová Aleš Košťál a Simona Obdržálková Petr Šůna a Eva Cölbová Roman Kopecký a Věra Petráková Ve stejném měsíci letošního roku z našich řad odešli: Marie Kuncová Ladislav Kolář Lidmila Andršová Benedik Bugár Anna Horáková O4 Zdeněk Jákl Jiří Čeřovský Vlasta Karešová Božena Vlková Miroslav Puš František Vrabec Rudolf Neumann Marie Jedličková Bohuslav Bohánský Eva Ježková, matrikářka V měsíci březnu se nám narodili tito občánci: Tadeáš Musil, Ondřej Schreiber, Ondřej Houžvic, Ondřej Volák, Tereza Bednářová, Jan Helbich a Jakub Kuhn. Jana Náhlovská, evidence obyvatel Výsledkový servis: Sokol oddíl trampolín Český závod - dívky (11 12 let) 1. P. Rychterová - (synchron) 3. Rychterová, Vinařová - chlapci (17 18 let) 3. Rücker Cyklistika Nejlepší cyklista Dvorska 1. závod časovka Bílá Třemešná - přehrada kategorie 1998 a ml. 2. A. Bergerová (CK Carla Dvůr Králové) kategorie K. Bíbová (CK Carla Dvůr Králové) kategorie J. Poličanský (CK Carla Dvůr Králové) kategorie L. Toman (CK Carla Dvůr Králové) kategorie T. Berger (CK Carla Dvůr Králové) Fotbal muži A (krajský přebor) Velešov Doudleby - TJ Dvůr Králové n/l 1:0 TJ Dvůr Králové n/l - Sokol Lhota p/l 2:0 TJ Dvůr Králové n/l - Jiskra Česká Skalice 2:0 Házená - muži (II. liga) 1. HK Dvůr Králové - Sokol Bělá p. B. 33:19 Sokol Železný Brod - 1. HK Dvůr Králové 23:26 1. HK Dvůr Králové - Slavia Hr. Králové 31:16 Konečná tabulka - POSTUP DO 1. LIGY HK Dvůr Králové n/l 32 bodů 2. Jiskra Zruč nad Sázavou 30 bodů 3. Sokol Bělá pod Bezdězem 28 bodů strana 11

12 R EKLAMA Textová inzerce: REKLAMA REKLAMA R EKLAMA R EKLAMA REKLAMA NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE vydává Město Dvůr Králové nad Labem. Vychází jako měsíčník. Náklad 6900 kusů. Kontakt: NKR, náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, tel.: , , Redakční rada: Ing. Jiří Rain, Mgr. Vasil Biben, Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Dušan Kubica Grafická úprava: Martin Záruba Registrováno u MK ČR pod číslem E Tiskne ARPA, tiskárna, Kotkova 792, Dvůr Králové nad Labem, tel./fax: Za obsahovou a gramatickou správnost článku odpovídají jejich autoři. Distribuci Novin královédvorské radnice zajišťuje Česká pošta s. p., kontakt NKR jsou k dispozici v Městském informačním centru a v recepci MěÚ. Uzávěrka příštího vydání je strana 12

95. VÝPIS Z USNESENÍ

95. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 95. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 07.02.2006 118/2006-95. RM V s c h v a l u j e Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na část p. p. č. 3723/2

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Slatiny se na svém zasedání dne 14. 8. 2008 usnesením č. 23 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

63. VÝPIS Z USNESENÍ

63. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 63. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21. 12. 2004 1314/2004 63. RM - V bere na vě d o m í informaci o uvolněném bytě, 1315/2004 63. RM - V schvaluje

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 16.05.2006 416/2006-104. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 3 ke Smlouvě o ubytování na byt č. 32 v čp. 950,

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

2. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území města trvalý pobyt nebo sídlo.

2. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území města trvalý pobyt nebo sídlo. 1998 - č. 5 o místních poplatcích - zrušena Vyhláška č. 5 o místních poplatcích MĚSTO RUMBURK VYHLÁŠKA č. 5/1998 Město Rumburk na základě ustanovení 14 odst. 1 písm. i), 16 a na základě usnesení Městského

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místních poplatcích Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Koloveč se na svém zasedání dne 23. 11. 2007 usnesením č. 10 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.04.2007 432/2007 15. RM V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Více

121. VÝPIS Z USNESENÍ

121. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 121. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 14.01.2014 R/1/2014-121. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. úpravu pojistné smlouvy č. 5830851989

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Pěnčín č. 1/2003 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Pěnčín č. 1/2003 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Pěnčín č. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pěnčín vydalo dne 16.12.2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

OBEC KRÁLOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2007

OBEC KRÁLOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2007 OBEC KRÁLOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2007 o místních poplatcích ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Zastupitelstvo

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011. o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného NOVELY NORMY

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011. o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného NOVELY NORMY MĚSTO CHRAST Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011 o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného Platí od: 25. 3.2011 Účinná od: 9.4.2011 Platí do: Vyvěšeno dne: 25.3.2011 Sejmuto dne: 11.4.2011

Více

12. VÝPIS Z USNESENÍ

12. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 12. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.03.2007 346/2007 12. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu práv k užití díla č.

Více

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ):

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ): Obec Příbram na Moravě Obecně závazná vyhláška obce Příbram na Moravě č. 2/2009, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku ze psů a poplatku ze vstupného Zastupitelstvo obce Příbram

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

OBEC DOLNÍ KRALOVICE

OBEC DOLNÍ KRALOVICE OBEC DOLNÍ KRALOVICE Obecně závazná vyhláška obce Dolní Kralovice č. 3/2008, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Kralovice se na svém zasedání dne 22.9.2009 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

NOVELA č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Desná č. 2/2003 o místních poplatcích

NOVELA č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Desná č. 2/2003 o místních poplatcích NOVELA č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Desná č. 2/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Desná schválilo dne 4. 3. 2004 podle ustanovení 14 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Jedlí se na svém zasedání dne 21. 1. 2004 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.ledna 2004 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích Vyhláška č. 5/2004 o místních poplatcích Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.5.2004 změněno: 13.5.2004 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC Č. 3/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Babice u Rosic se na svém zasedání dne 24. 8. 2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

Obec Praskačka. Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích

Obec Praskačka. Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Praskačka se na svém zasedání dne 17.července 2007 usneslo vydat podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21. 09. 2004 922/2004 55. RM - V a) bere na vě d o m í informaci ředitele VAK, s.r.o., o spolupráci při tvorbě

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á OBEC NASAVRKY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 2/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Nasavrky schválilo dne 30.11. 2005 podle ustanovení 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích 1 Obec Pluhův Žďár Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pluhův Žďár se na svém zasedání dne 28. 4. 2005 usnesením č. 31/05 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Organizační řád Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí schválený radou města dne 5.8.2014, který nabyl účinnosti dnem 1.9.2014, se

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hluchov č. 1/2003 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Hluchov č. 1/2003 o místních poplatcích Obec : Hluchov Obecně závazná vyhláška obce Hluchov č. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Hluchov vydalo dne 15.prosince 2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 obce Troubelice o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 obce Troubelice o místních poplatcích Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Typ: platná

Více

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích.

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích. OBEC ČERŇOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čerňovice se na svém zasedání dne 22.3.2012 usneslo vydat podle ustanovení 14 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005

Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005 Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Semčice schválilo a vydává dne 7. 12. 2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Choteč č. 3/2008 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Choteč č. 3/2008 o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Choteč č. 3/2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Choteč vydalo dne 18.6.2008 podle ustanovení 14 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

USNESENÍ. z 11. schůze rady města, která se konala dne 17. dubna 2012 od 08:30 hodin do 13:15 hodin v městské knihovně a v kanceláři starosty města

USNESENÍ. z 11. schůze rady města, která se konala dne 17. dubna 2012 od 08:30 hodin do 13:15 hodin v městské knihovně a v kanceláři starosty města USNESENÍ z 11. schůze rady města, která se konala dne 17. dubna 2012 od 08:30 hodin do 13:15 hodin v městské knihovně a v kanceláři starosty města Přítomni: Hosté: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12 o místních poplatcích Obecního zastupitelstvo obce Byzhradec se usneslo dne 19.11.2003 vydat podle 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích O b e c Nová Ves u Nového Města na Moravě Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo obce Nová Ves u Nového Města na Moravě schválilo

Více

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 3. Prodej pozemků - investiční záměr 1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 druh pozemku / využití: orná půda, zahrada, trvalý travní

Více

OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přestavlky se na svém zasedání dne 13.1.2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA CHODOVA. č. 3/2010 o místních poplatcích

MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA CHODOVA. č. 3/2010 o místních poplatcích MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA CHODOVA č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Chodova na základě zmocnění v článku 101/1 a 104/2,3 Ústavy ČR, v souladu s ustanovením 10 písm.

Více

Vyhláška obce Pamětnice

Vyhláška obce Pamětnice Vyhláška obce Pamětnice o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo v Pamětnicích se podle 36 odst.-1 písm. f ) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usneslo vydat podle 15

Více

92. VÝPIS Z USNESENÍ

92. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 92. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.01.2006 1/2006-92. RM V a) s c h v a l u j e organizační změnu MěÚ spočívající v navýšení jednoho pracovníka

Více

ODBOR SPRÁVY MAJETKU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

ODBOR SPRÁVY MAJETKU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Předkládá : Ing. Jaroslav Polášek ODBOR SPRÁVY MAJETKU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Obsah: 1. ODBOR SPRÁVY MAJETKU - ČINNOST A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 2. ODDĚLENÍ

Více

V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích

V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích obce Ratenice Zastupitelstvo obce Ratenice se usneslo na svém zasedání dne 7.11.2007 Usnesením č.13 dle ustanovení 14 odst.2 zák.č. 565/1990 Sb., o místních

Více

53. VÝPIS Z USNESENÍ

53. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 53. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24. 08. 2004 830/2004 53. RM - V doporuč u j e Z M schválit prodej bytové jednotky č. 463/221 včetně spoluvlastnického

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+2,který je umístěn v 1

Více

Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 2/2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 2/2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Morašice se na svém zasedání dne 21. února 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2. zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Jíkev vydalo dne 15. ledna 2010 podle ustanovení 14 zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích,

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích OBEC BUKOVNO, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BUKOVNO schválilo a vydává dne 6.12.2006 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. Vybavení bytu

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. Vybavení bytu MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č. 3, ulice Masarykova, čp. 357, Železný Brod o velikosti 1+3 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+3,který je umístěn v 3.

Více

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích O b e c T v r z i c e Obecně závazná vyhláška Číslo: 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tvrzice se na svém zasedání dne 28. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 ods. 2 zákona č. 565/1990

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

72. VÝPIS Z USNESENÍ

72. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 72. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 05.04.2005 337/2005 72. RM V a) bere na vě d o m í informaci o soudním sporu, b) p o t v r z u j e procesní

Více

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím 1 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (v platném znění) o svobodném přístupu k informacím 1. Důvod a způsob založení povinného subjektu (podmínky provozování činnosti): Městský obvod Pardubice

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2008 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2008 o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo Městyse Liteň vydalo dne 14. 2. 2008 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více

Odbor kancelář tajemníka

Odbor kancelář tajemníka Odbor kancelář tajemníka vedoucí odboru zastupuje tajemníka v oblasti řízení úřadu, ve spolupráci s tajemníkem zabezpečuje komplexní agendu v oblastech pracovních vztahů zaměstnanců města, personalistiky,

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Střítež č. 3 / 2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Střítež se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 3/33 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

M ě s t o K O Š Ť A N Y

M ě s t o K O Š Ť A N Y M ě s t o K O Š Ť A N Y OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2004 ze dne 19.12.2003 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo města se usneslo vydat podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003

MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003 MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Zliv vydává dne 10.12.2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 28.4.2014 v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku 4165. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 101/2014-109/2014, dle upravené

Více

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 2. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 09.12.2014 od 14:00 do 17:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad /dále jen správce poplatku/ 1. Oddíl II- Článek 2. POPLATEK ZE PSU

2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad /dále jen správce poplatku/ 1. Oddíl II- Článek 2. POPLATEK ZE PSU OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PERÁLEC č. 3/ 2010 o místních poplatcích ======================================================= Zastupitelstvo obce Perálec se na svém zasedání dne 9.prosince 2010 usnesením

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

22. VÝPIS Z USNESENÍ

22. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 22. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 26.06.2007 624/2007 22. RM V a) s c h v a l u j e veřejnoprávní smlouvu s Obcí Stanovice na vyřizování

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2003, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č.1/2003, o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č.1/2003, o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo v Dobrovízi se na svém zasedání dne 1.4.2003 usneslo vydat na základě 14 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+2,který je umístěn v 1

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY. č. 5/2015

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY. č. 5/2015 MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 5/2015 Postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky s poskytnutím služeb vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 1 (účinnost od

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

o místním poplatku ze psů

o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška č. 6/2007, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Křepice se na svém zasedání dne 29. 6. 2007 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

MĚSTO HOSTOMICE. Obecně závazná vyhláška Města Hostomice č. 3/2010

MĚSTO HOSTOMICE. Obecně závazná vyhláška Města Hostomice č. 3/2010 MĚSTO HOSTOMICE Obecně závazná vyhláška Města Hostomice č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Hostomice se na svém zasedání dne 17. března 2010 usnesením č. 3/2010 usneslo vydat na základě

Více

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Horka se na svém zasedání dne 17. 1. 2011 usnesením č. 1. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Sedlice se na svém zasedání dne 21. listopadu 2012, usnesením číslo 179/2012, usneslo vydat na základě 14, odst.

Více