Ve Vinařicích dne VNITŘNÍ ŘÁD VĚZNICE PRO ODSOUZENÉ ZAŘAZENÉ K VÝKONU TRESTU DO VĚZNICE S O S T R A H O U A D O Z O R E M

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ve Vinařicích dne 24.6. 2011 VNITŘNÍ ŘÁD VĚZNICE PRO ODSOUZENÉ ZAŘAZENÉ K VÝKONU TRESTU DO VĚZNICE S O S T R A H O U A D O Z O R E M"

Transkript

1 Ve Vinařicích dne VNITŘNÍ ŘÁD VĚZNICE PRO ODSOUZENÉ ZAŘAZENÉ K VÝKONU TRESTU DO VĚZNICE S O S T R A H O U A D O Z O R E M Vnitřní řád se vydává v souladu s 14 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vnitřní řád věznice byl schválen generálním ředitelstvím Vězeňské služby České republiky dne: Vnitřní řád nabývá účinnosti 15. dnem po jeho schválení

2 Čl. 1 Profilace věznice (1) Věznice Vinařice (dále jen věznice ) je věznicí pro výkon trestu odnětí svobody (dále jen výkon trestu ) odsouzených s ostrahou. (2) Ve věznici jsou zřízena oddělení pro výkon trestu s dozorem, s ostrahou a oddělení specializované pro výkon trestu odsouzených s mentální retardací ve věznici s ostrahou. (3) Adresa věznice: Věznice Vinařice č.p V i n a ř i c e (4) Dozor nad dodržováním právních předpisů při výkonu trestu provádí krajské státní zastupitelství, v jehož obvodu se trest vykonává. Adresa krajského státního zastupitelství: Krajské státní zastupitelství v Praze Husova Praha 1 Čl. 2 Přijímání do výkonu trestu (1) Odsouzený nastupuje výkon trestu v určené věznici. Po přemístění do zdejší věznice je ubytován v nástupním oddělení za dodržení zásad stanovených v zákoně č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVTOS ). (2) Nepovolené věci jsou uloženy do úschovy věznice, dovoluje-li to jejich povaha a množství, nebo jsou na náklady odsouzeného zaslány na jím uvedenou adresu. Nemá-li odsouzený dostatek finančních prostředků, bude vynaložená částka vedena jako škoda věznice způsobená odsouzeným. (3) Odsouzený si může ponechat u sebe povolené věci v rozsahu ZVTOS, vyhlášky č. 345/1996 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody (dále jen ŘVTOS ) a dále: a) telefonní kartu, b) snubní prsten, pokud nepožádá o jeho uložení (další prsteny, řetízky, náušnice a jiné cennosti nejsou povoleny), c) příborový nůž s kulatou špičkou, jehož čepel není delší než 7 cm, d) kuřácké potřeby (s výjimkou benzinových zapalovačů a tlakových nádob), e) spodní prádlo (ponožky, slipy nebo trenýrky, tílko) a kapesníky f) sportovní oblečení a obuv. Čl. 3 Přemísťování (1) Žádost odsouzeného nebo jeho blízkých osob o přemístění do jiné věznice (dále jen žádost o přemístění ) musí být podána písemně řediteli věznice, ve které vykonává trest. K žádosti blízkých osob se odsouzený písemně vyjádří s uvedením, zda s přemístěním souhlasí či nikoliv. Bližší informace k podání žádosti o přemístění poskytne odsouzenému vychovatel. (2) Z obsahu žádosti o přemístění musí být zřejmé důvody, které vedly žadatele k sepsání žádosti. Pokud v žádosti o přemístění nejsou důvody k přemístění nebo jiné důležité údaje uvedeny, vrátí se žádost zpět žadateli k doplnění. (3) Žádost o přemístění do jiné věznice je v případě souhlasného stanoviska ředitele kmenové věznice, odesílána maximálně do jedné věznice, do níž si odsouzený žádá, přičemž se vyčká na stanovisko této věznice. S rozhodnutím o vyřízení žádosti je odsouzený vždy prokazatelně seznámen. 2

3 Čl. 4 Eskortování a přemísťování, řád pro dočasně eskortované (1) Odsouzený, který je eskortován k soudnímu jednání nebo do zdravotnických zařízení se vybaví pro účely těchto eskort pouze věcmi osobní potřeby, kterými se rozumí zejména: a) věci osobní hygieny nezbytné na jeden den, b) přiměřené množství potravin, maximálně však v rozsahu celodenní stravní dávky, c) korespondence a dokumentace potřebná k soudním, případně jiným úkonům, d) soukromá korespondence (do pěti kusů) a fotografie (do pěti kusů), e) léky v množství stanoveném lékařem. (2) Při přemístění odsouzeného do jiné věznice nebo zdravotnického zařízení Vězeňské služby České republiky (dále jen Vězeňská služba ) se odsouzený vybaví věcmi uvedenými v předchozím odstavci a dalšími povolenými věcmi, které jsou přepravovány v zapečetěných eskortních vacích. Ostatní osobní věci uloží v oděvním skladu, ostatní výstrojní součástky odevzdá ve výstrojním skladu. Osobní věci přepravované v eskortním vaku jsou věci: a) osobní hygienické prostředky (do dvou kusů od každého druhu), b) potraviny a nápoje nad rámec celodenní stravní dávky, c) max. jeden karton cigaret nebo tomu odpovídající množství jiných tabákových výrobků, včetně nezbytných kuřáckých potřeb, d) osobní prádlo: košile nebo tričko (do dvou kusů), trenýrky nebo slipy (do sedmi kusů), pyžamo (jeden kus), ponožky (do sedmi párů), ručník (do dvou kusů), e) oděv: kalhoty (jeden kus), sako, bunda, svetr, apod. - podle ročního období (jeden kus), obuv (jeden pár), f) sportovní oděv (jeden kus), sportovní obuv (jeden pár). (3) Při trvalém přemístění do jiné věznice se odsouzený předvede k provedení lékařské prohlídky a poté do výstrojního skladu. Přidělenou skříňku nechává odsouzený prázdnou a vyčištěnou bez uzamčení a visacího zámku. Čl. 5 Propouštění z výkonu trestu (1) V den propuštění je odsouzený předveden se všemi osobními věcmi a věcmi zapůjčenými k užívání do výstrojního skladu, kde vrátí všechny zapůjčené věci zapsané v jeho evidenčním listu. Jsou mu vydány všechny jeho osobní věci uložené v úschově. (2) Samotné propuštění je realizováno v místnosti k tomu účelu určené, do které je odsouzený předveden zaměstnancem věznice. Propuštění z výkonu trestu probíhá denně v době od 08,00 do 16,00 hodin, nebo v době stanovené v listině zakládající důvod propuštění. (3) Pokud odsouzený neodevzdá zapůjčené věci, bude vrácen zpět do ubytovny k dohledání chybějících věcí a propuštění proběhne po jejich dohledání, případně bude s odsouzeným zpracován Protokol o způsobené ztrátě a škodě. Čl. 6 Vystrojování a výměna prádla a oděvu (1) Převzetí poskytnutého oděvu a výstrojních součástek se eviduje ve výstrojní kartě v oděvním skladu. V případě jejich ztráty nebo poškození je odsouzenému chybějící oděv nebo součástka opětovně vydána nebo vyměněna a předepsána k úhradě. Ztrátu, odcizení nebo poškození přidělených oděvů a jiných výstrojních součástek odsouzený oznámí příslušnému vychovateli. 3

4 (2) Odsouzený nosí výstrojní oděv a součástky podle pokynů občanských zaměstnanců a příslušníků Vězeňské služby České republiky (dále jen zaměstnanec věznice ) a řádně se o ně stará. Jakákoliv úprava výstrojního oděvu a součástky je nepřípustná s výjimkou provádění drobných oprav (např. přišití knoflíku). V opačném případě bude poškozená součást předepsána odsouzenému k náhradě. (3) Odsouzenému zařazenému do práce poskytuje věznice nebo zaměstnavatelský subjekt pracovní oděv popř. obuv podle druhu a rozsahu vykonávané práce. V případě vyřazení z pracoviště je odsouzený povinen pracovní oděv nebo obuv ihned odevzdat do výstrojního skladu, případně zaměstnavatelskému subjektu. (4) Pracovní oděv může odsouzený používat také při pracovní terapii, pracích k zajištění každodenního provozu věznice nebo při odchodu na pracoviště a zpět, pokud není stanoveno jinak. (5) Vlastní (sportovní) oděv a obuv odsouzený nosí pouze při sportovní činnosti nebo sportovní zájmové aktivitě programu zacházení, pokud není vychovatelem nebo speciálním pedagogem povoleno jinak. Vlastní oděvní součásti sportovního oděvu, které má odsouzený u sebe, musí být evidovány v oděvním skladu s poznámkou, že byly vydány odsouzenému k užívání. Odsouzený si tyto oděvní součástky ukládá do přidělené skříňky. (6) Spodní prádlo není považováno za sportovní oděv. Pantofle, přezůvky, sandály nejsou považovány za sportovní obuv. (7) Ošetřující lékař může ze zdravotních důvodů povolit na nezbytně nutnou dobu úlevu od nošení výstrojního oděvu a součástek. K tomuto účelu jsou vydávána povolení o úlevě, kterými se odsouzený prokazuje. Po uplynutí vyznačené doby je povolení neplatné. (8) Na návrh lékaře může ředitel věznice ve výjimečných případech povolit úlevy od ústrojové kázně z důvodu mimořádných klimatických podmínek. (9) Povolený vlastní sportovní oděv a spodní prádlo si může odsouzený prát a sušit na vlastní náklady podle potřeby v prostorech k tomu určených. (10) Provádění jakékoliv výměny, směny, prodeje, koupě, darování a půjčování osobních věcí, mezi odsouzenými není povoleno bez souhlasu speciálního pedagoga. (11) Výměna vlastního oděvu, prádla nebo obuvi se uskutečňuje zasíláním poštou nebo při návštěvách na základě předchozího povolení. V případě, že odsouzený žádá o odeslání balíčku s vlastním oděvem, prádlem nebo obuví, je balíček za dohledu zaměstnance věznice zabalen a odeslán na náklady odsouzeného. V případě výměny při návštěvě zpracuje odsouzený předem seznam věcí, které budou po předchozí kontrole v den návštěvy předány. (12) Během výkonu trestu lze vydat odsouzenému občanský oděv (kromě sportovního oděvu dle čl. 2, odst. 3, písm. f), pouze v těchto případech: a) Opuštění věznice povolené ředitelem věznice v souvislosti s návštěvou dle ZVTOS b) Kázeňská odměna Povolení opustit věznici až na 24 hodin v souvislosti s návštěvou nebo s programem zacházení dle ZVTOS, c) Kázeňská odměna Přerušení výkonu trestu dle ZVTOS, d) Přerušení výkonu trestu pro naléhavé rodinné důvody dle ZVTOS, e) Přerušení výkonu trestu z důvodu neodkladného poskytnutí zdravotní péče dle ZVTOS, f) Organizované akce mimo věznici dle ŘVTOS, g) Odsouzený do věznice s dozorem podle 18, odst. 3, písm. a) ŘVTOS Čl. 7 Ubytování, vybavení ložnice a cely a vzory lůžka (1) Odsouzený je ubytován v jednotlivých oddílech ubytoven nebo odděleních. Oddílem nebo oddělením se zpravidla rozumí uzavřená část chodby s ložnicemi nebo celami, kulturní nebo společenskou místností a hygienickým zařízením, prostory pro realizaci sebeobslužných aktivit nebo aktivit programu zacházení popř. dalšími vyčleněnými prostory. 4

5 (2) O zařazení do jednotlivých oddělení a oddílů rozhoduje komise odborných zaměstnanců věznice (dále jen odborná komise ), o ubytování odsouzeného do jednotlivých ložnic nebo cel rozhoduje vychovatel příslušného oddílu. V případě umístění odsouzeného v lůžkové části zdravotnického střediska rozhoduje o jeho ubytování do konkrétní ložnice vedoucí lékař. V případě umístění odsouzeného do Uzavřeného oddělení rozhoduje o jeho ubytování na konkrétní celu službukonající příslušník. (3) Při vstupu zaměstnance věznice do ložnice nebo cely a ostatních ubytovacích prostor přítomný odsouzený v době od budíčku do večerky povstane, nebrání-li tomu jeho zdravotní stav. (4) Odsouzenému je zakázáno navazovat nedovolené kontakty s osobami uvnitř nebo mimo věznici např. křikem, předáváním nebo vyhazováním věcí. (5) Odsouzenému je zakázáno poškozovat zařízení využívaných prostor a neprovádí v nich jakékoliv úpravy bez souhlasu vychovatele nebo speciálního pedagoga, nenavštěvuje odsouzené ubytované v jiných oddílech nebo odděleních bez vědomí vychovatele nebo speciálního pedagoga. (6) Vybavení ložnice musí odpovídat platnému Inventárnímu seznamu, jiné věci nejsou povoleny, kromě 1 ks orámovaného zrcadla na jednu ložnici odsouzených. O rozmístění jednotlivých kusů nábytku v ložnici rozhoduje vychovatel nebo speciální pedagog příslušného oddílu. (7) Odsouzený si může uzamykat ložnici, v níž je ubytován, pouze po dobu jeho nepřítomnosti v ložnici. Náhradní klíče jsou uloženy u vychovatele. Výměna zámků ložnic bez vědomí vychovatele není dovolena. (8) Skříňka a lůžko jsou označeny jmenovkou s identifikačním kódem, jménem a příjmením odsouzeného, kterému jsou přiděleny. Označení přidělené skříňky a lůžka jmenovkou si zajistí každý odsouzený, který dále pečuje o to, aby jmenovky byly čitelné. Jmenovky na označení skříňky a lůžka si vyzvedne odsouzený u vychovatele.vzor úpravy lůžka je uveden na konci čl. 7. (9) V době od budíčku do večerky má odsouzený ustlané lůžko podle stanoveného vzoru. Odsouzenému je povoleno ležet na ustlaném lůžku pouze v době osobního volna vymezeném v časovém rozvrhu dne (dále jen ČRD ). Mimo tuto dobu může odsouzený ležet na lůžku pouze na základě vydaného povolení o úlevě nebo povolení vychovatele. Po vyhlášení večerky odsouzený dodržuje noční klid; poslech vlastních radiopřijímačů a další povolené elektroniky omezuje tak, aby nebyli rušeni ostatní odsouzení. (10) Lůžko udržuje odsouzený v čistotě, je zakázáno lůžko jakkoliv zdobit a upravovat, připevňovat cokoliv na lůžko, vytvářet na lůžku zástěny. (11) Odsouzený si může ponechat povolené věci osobní potřeby v takovém množství, které lze uložit do poskytnuté skříňky. Věci ve skříňce musí být řádně složeny. (12) Skříňky musí být přístupné, nesmějí vytvářet zástěny a zákoutí. Skříňku si odsouzený může zamknout vlastním zámkem. Zámek k uzamčení poskytnuté skříňky si může odsouzený zakoupit ve vězeňské prodejně nebo jej může přijmout v balíčku nebo při návštěvě. (13) Na vyzvání zaměstnance věznice odsouzený skříňku odemkne a umožní její prohlídku. V případě odmítnutí požadovaného otevření skříňky, je zaměstnancem věznice skříňka otevřena bez náhrady poškozeného zámku. (14) Skříňky není povoleno využívat jako skladové prostory pro uložení čistících prostředků a jiných věcí jako např. botníky apod. Vnější a vnitřní stěny skříňky musí být čisté, je zakázáno polepovat je obrázky, fotografiemi, nebo zde cokoliv připevňovat. (15) Neobsazené skříňky musí být prázdné, bez jmenovky, umyté a čisté. (16) Na stěny ložnice lze umístit max. 4 ks závěsných standardizovaných držáků (poliček) pro odpovídající počet květináčů s květinami, upevňování pnoucích výhonků rostlin po stěnách a stropech ložnic není povoleno. Na jiných místech je zakázáno květináče umísťovat. (17) V případě vybavení ložnice policemi, slouží tyto pouze k uložení knih, časopisů a společenských her. (18) Na stěny ložnic, s výjimkou obvodových stěn ubytovny, je se souhlasem vychovatele či speciálního pedagoga možné zavěsit max. 4 ks zarámovaných reprodukcí obrazů, eventuálně originály zhotovené odsouzenými. (19) Volné vyvěšování a vylepování plakátů, obrázků a fotografií, poškozování a jakékoliv úpravy zařízení ložnic, není povoleno. 5

6 (20) Svévolné stěhování odsouzeného do jiné ložnice, záměna postelí či skříněk bez vědomí vychovatele není povolena. (21) V ložnicích není povoleno skladovat žádné nářadí (kladiva, šroubováky, kleště apod.), jakož i náčiní sloužící k posilování. Pod postel lze umístit pouze PET lahve s nápoji. (22) Úklidové a čistící prostředky se soustředí na jednom místě v ložnici, vše po jednom kuse (1 kbelík, 1 kartáč, 1 hadr, 1 prachovka, čistící prostředky po 1 ks). Nádoby na praní osobních věcí odsouzených - max. 1 ks na ložnici se ukládají v umývárnách. (23) Je zakázáno provádění jakýchkoliv zásahů do elektroinstalace, zakrývání, stínění a zabarvování krytů světel a zářivek. (24) Ve všech oddílech a odděleních jsou zřízeny kulturní nebo společenské místnosti, které jsou vybaveny přiměřeným množstvím nábytku a televizí. (25) Na stěny kulturní místnosti (s výjimkou obvodových stěn ubytovny) je možné zavěsit přiměřený počet vhodných obrazů nebo nástěnek po předchozím souhlasu vychovatele či speciálního pedagoga. Každý obraz musí být zarámován jednotlivě. Dále lze v kulturní místnosti umístit vhodnou květinovou výzdobu. (26) Chodba oddílu je vybavena vězeňským stolkem a stoličkou. U stolku je instalována nástěnná schránka se ZVTOS, ŘVTOS a Vnitřním řádem věznice (dále jen VŘV ) (27) Počet a obsah nástěnek umístěných na chodbě oddílu podléhá souhlasu příslušného vychovatele či speciálního pedagoga. (28) O další úpravě ubytovacích prostor a prostor pro zacházení rozhoduje vychovatel nebo speciální pedagog příslušného oddílu. Vzor lůžka Označení přidělené skříňky je prováděno odsouzeným, a to nalepením jmenovky v pravém horním rohu s informacemi uvedenými v odst.8 tohoto článku. Čl. 8 Stravování (1) Odsouzenému je vydávána strava v souladu s ČRD do stanoveného jídelního nádobí podle platné stravní normy v rámci stanoveného peněžního limitu na osobu a den. Jídelníček je k nahlédnutí v prostoru určeném ke stravování. (2) Při odběru stravy odsouzený bez vyzvání předkládá stravenku. Totožnost odsouzeného může být na vyzvání zaměstnance věznice ověřena předložením identifikačního průkazu odsouzeného. (3) Strava je odsouzeným (kromě studené stravy) osobně odebírána a konzumována v jídelně. Odnášení stravy nebo jejich zbytků, vynášení a používání nádobí a podnosů mimo určené prostory není povoleno. 6

7 Výjimku tvoří pouze přídavky pro pracující, přídavky nápojů, celodenní stravní dávka pro eskortované odsouzené, studená strava popř. pečivo a strava vydávaná odsouzeným umístěným na lůžkové části zdravotnického střediska a Uzavřeného oddělení. (4) Snídaně pro odsouzeného je vydávána v jednotlivých ubytovnách věznice a v těchto prostorách je odsouzeným konzumována. Obdobným způsobem je vydávána ostatní studená strava. (5) Připomínky k množství a kvalitě stravy může odsouzený uplatňovat u zaměstnanců kuchyně nebo prostřednictvím dozorce bezprostředně po převzetí stravy. Další podněty a připomínky ke stravování může odsouzený podávat písemně prostřednictvím příslušného vychovatele. (6) Odsouzený si může ve vyhrazených prostorech s využitím povolených elektrospotřebičů ohřívat vodu k přípravě nápojů nebo instantních potravin, které nepotřebují další tepelnou úpravu. Jiné svařování potravin je zakázáno. Čl. 9 Zdravotní péče, ordinace odborných lékařů (1) Ordinační hodiny praktického lékaře pro odsouzeného, dobu a způsob výdeje léků jsou stanoveny v ČRD. K lékaři se odsouzený hlásí v pracovních dnech formou zápisu do knihy, která je k dispozici v každém oddíle nebo oddělení. V akutních případech se odsouzený nahlásí k ošetření u přítomného zaměstnance věznice. (2) Odsouzený užívá pouze léky předepsané lékařem a ve stanoveném množství, není mu dovoleno opatřovat sobě nebo jinému jakékoliv léky, které nebyly lékařem předepsány. Čl. 10 Vycházky (1) Vycházky jsou realizovány dle ČRD zpravidla v prostorách určených pro jednotlivé ubytovny odsouzených. (2) Vycházkový dvůr před ubytovnou O slouží též jako hřiště k provozování míčových her. (3) V době konání vycházek je odsouzený ustrojen v ústavním oděvu a dodržuje pravidla vystrojování uvedená v čl. 6 VŘV. Pokud se odsouzený v průběhu vycházek věnuje sportovní činnosti, může být ustrojen ve vlastním sportovním oděvu a obuvi v souladu s ustanovením čl. 6 VŘV. Čl. 11 Korespondence (1) Zaměstnanci, kteří v souladu s ŘVTOS mohou zkontrolovat obsah korespondence, jsou vedle příslušného vychovatele též speciální pedagog, sociální pracovník, psycholog, vedoucí oddělení výkonu trestu se svými zástupci a v odůvodněných případech pracovník oddělení prevence a stížností. Korespondence, která podléhá kontrole, se odevzdává v nezalepené obálce. (2) Korespondenci odsouzeného s obhájci, advokáty, mezinárodními orgány a organizacemi uvedenými v čl. 23 VŘV může odsouzený odevzdávat nebo vhazovat do určených schránek v zalepené obálce. (3) Nepovolený obsah korespondence se odsouzenému nepředá a odešle se zpět odesílateli na náklady odsouzeného nebo ji lze uložit do úschovy věznice. Nemá-li odsouzený dostatek finančních prostředků k odeslání, bude vynaložená částka vedena jako pohledávka věznice vůči odsouzenému (vzniklá na základě protokolu o škodě). V případě, že korespondence bude obsahovat nepovolené věci zcela nepatrné hodnoty, lze je s prokazatelným souhlasem odsouzeného a za jeho přítomnosti zničit. (4) Jestliže je odsouzenému v korespondenci do věznice zaslána finanční hotovost, tato se odsouzenému nevydá. O této skutečnosti je odsouzený informován a finanční hotovost je předána k zaúčtování na příslušný účet vedený věznicí. Pokud o to odsouzený požádá, může být zadržená finanční hotovost na jeho náklady zaslána zpět odesilateli. 7

8 (5) Odesílání a přijímání korespondence se provádí zásadně prostřednictvím příslušného vychovatele. Odesílání a přijímání korespondence nebo dalších zpráv a sdělení jiným způsobem není povoleno. (6) U odesílané doporučené korespondence na přední stranu obálky v levém horním rohu odsouzený uvede adresu odesílatele, tedy své jméno, příjmení a adresu věznice. Bez tohoto údaje nebude korespondence jako doporučená poštou přijata. S touto korespondencí odsouzený předkládá zároveň řádně vyplněný podací lístek. Podací lístek je odsouzenému vrácen bezprostředně po potvrzení na poštovním úřadu a doručení do věznice. (7) U odesílané korespondence odsouzený ve vlastním zájmu na přední stranu levého horního rohu obálky uvede čitelně (hůlkovým písmem) své jméno, příjmení a oddíl z důvodu možného vrácení při nepřevzetí poštovním úřadem či adresátem. Čl. 12 Užívání telefonu (1) K realizaci telefonního hovoru odsouzeného je určen kartový telefonní automat vybavený digitálním záznamovým zařízením. Telefonní karty si může odsouzený zakoupit ve vězeňské prodejně, přijmout v balíčku, korespondenci nebo při návštěvě. (2) Telefonní hovor lze realizovat zásadně v pracovní době příslušného vychovatele, který je hovoru přítomen. Čl. 13 Návštěvy (1) Odsouzený má právo přijímat návštěvy blízkých osob. (2) V žádankách o návštěvu odsouzený uvádí své jméno, kód, ubytovnu, datum narození, požadovaný datum a čas návštěvy, jména a příjmení návštěvníků, vztah k odsouzenému, adresu trvalého bydliště a adresu, kam bude povolenka k návštěvě odesílána. Žádost spolu s korespondencí nebo nadepsanou obálkou předá odsouzený v dostatečném předstihu vychovateli. V individuálních případech může být odsouzenému z výchovných nebo závažných důvodů, s přihlédnutím ke kapacitním možnostem návštěvní místnosti, povolen jiný termín konání návštěvy. K žádance přikládá schválené žádosti o předání nebo výměnu věcí u návštěv, povolení osob jiných než blízkých a povolení změny termínu, pokud se bude návštěva konat s jiným oddílem. Odsouzený může na jeden termín návštěv požádat počet osob v souladu s pravidly vnitřní diferenciace. (3) Pro konání návštěv se stanovuje zpravidla jeden den v měsíci pro každý oddíl ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu a jeden den v měsíci se stanovuje pro každý oddíl v pracovní den. Návštěvy odsouzených se konají v pracovní dny v době od 08,00 do 11,00 hodin, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu se konají v termínech: 08,00-11,00; 13,30-16,30 hodin. Z kapacitních důvodů se návštěvy plánují maximálně pro 24 odsouzených v jednom termínu. Do tohoto počtu nejsou započítána 3 místa pro konání návštěv oddělených přepážkou, tzv. bezkontaktním způsobem. (4) Odsouzený, který má ve věznici povolenou návštěvu (platnou povolenku k návštěvě) a v době určené k vykonání návštěvy je přemístěn na přechodnou dobu (trvající déle než 14 dní) do jiné věznice, má nárok na uskutečnění návštěvy v rozsahu práva uvedeného ZVTOS. (5) V případě udělení kázeňské odměny mimořádného zvýšení doby trvání návštěvy během jednoho kalendářního měsíce až na 5 hodin (dle ZVTOS), odsouzený zpravidla využije k realizaci termíny návštěv stanovené pro oddíl, na němž je umístěn. (6) K návštěvě si odsouzený s sebou vezme, kromě stanoveného oděvu přiměřeného klimatickým podmínkám, pouze identifikační průkaz odsouzeného a klíč od přidělené skříňky. Identifikační průkaz odsouzeného odevzdá odsouzený příslušníkovi před začátkem návštěvy, po ukončení návštěvy ji převezme zpět. (7) Odsouzený se může přivítat a rozloučit s návštěvou běžným společenským způsobem, což je podání ruky apod. U osob blízkých lze povolit i jiný kontakt (obejmutí, polibek). Zaměstnanec věznice může povolit 8

9 kontakt odsouzených s nezletilým dítětem (pochování, apod.). V případě podezření, že je dítě využíváno jako prostředek k pronášení nepovolených věcí či dochází-li k nevhodnému chování, zaměstnanec věznice kontakt přeruší. Po dobu konání návštěv není povoleno v prostorách věznice kouření a konzumace potravin či nápojů. (8) Poučení o způsobu provádění návštěv bez zrakové a sluchové kontroly obsahuje zejména organizační ustanovení (délka návštěvy, prostory pro provádění návštěv, atd.), bezpečnostní zásady (respektování zásad běžné hygieny, neumožnění návštěvy osob nemocných nakažlivými či infekčními chorobami, způsob přivolání pomoci a komunikace se zaměstnancem věznice v závažných případech zhoršení zdravotního stavu či úrazu, atd.) a hygienické zásady (způsob případného použití lůžkovin a dalšího vybavení, způsob přípravy jednoduchého občerstvení, způsob úklidu návštěvní místnosti, atd.). Tento způsob návštěvy není jiným než blízkým osobám umožněn. (9) Návštěvy bez přímé zrakové a sluchové kontroly zaměstnancem věznice se konají v pracovní dny ve dvou termínech v čase: 07:30-10:30 a 11:00-14:00. (10) V průběhu návštěvy bez zrakové a sluchové kontroly je povolena konzumace potravin a nealkoholických nápojů včetně kávy, jejichž nákup si odsouzený nebo osoba (návštěva) může předem zajistit v prodejně věznice. Donáška vlastních potravin a nápojů návštěvníky do věznice není povolena. (11) V případě naléhavé potřeby mají návštěvník i odsouzený možnost přivolat zaměstnance věznice pomocí tísňového hlásiče, umístěného v návštěvní místnosti. Každý ze zúčastněných má možnost návštěvu kdykoliv ukončit pomocí tísňového hlásiče. (12) Ve věznici jsou zřízeny zvláštní místnosti v přízemí ubytovny M, přiměřeně vybavené pro rozhovory odsouzených s jejich advokátem. Pokud advokát neoznámí návštěvu u odsouzeného minimálně 24 hodin předem, návštěva se zpravidla uskuteční v mimopracovní době odsouzeného. Čl. 14 Uspokojování kulturních potřeb (1) Sledování televizních pořadů se umožňuje odsouzenému v době jeho osobního volna v čase stanoveném v ČRD s omezením stanoveným pro jednotlivé oddíly nebo oddělení podle jeho typu a v souladu s pravidly vnitřní diferenciace (viz Motivační činitelé ve věznici s dozorem a s ostrahou). (2) Pokud při sledování televize není v oddíle odsouzených dodržován klid, pořádek a dochází k porušování některého z ustanovení ZVTOS, ŘVTOS nebo VŘV, může zaměstnanec vězeňské služby provádějící kontrolu oddílu, se souhlasem vedoucího oddělení výkonu trestu (dále jen OVT ), přerušit sledování televizoru (dále jen TV ). Po obnovení pořádku je sledování TV obnoveno. V době nepřítomnosti vedoucího OVT může v odůvodněných případech rozhodnout o přerušení sledování TV vrchní inspektor strážní služby. (3) Odsouzenému je umožněn ve stanovené době dle ČRD výběr knih z knihovního fondu vězeňské knihovny podle jeho zájmu, duchovních potřeb a vyznání. Knihovna je umístěna v nástavbě ubytovny K a je vybavena dle možností věznice běžně dostupnou beletrii, náboženskou a odbornou literaturou, včetně základních právních předpisů z jednotlivých právních odvětví. V případě ztráty nebo zničení se kniha odsouzenému předepíše k náhradě. (4) Odsouzený může číst denní tisk a časopisy včetně zahraničních, distribuovaných v tuzemsku. Objednávka a odběr denního tisku a časopisů je odsouzeným z jejich prostředků umožněna ve vězeňské prodejně. K zasílání denního tisku a časopisů může odsouzený též využít služeb příslušných distribučních organizací. Čl. 15 Duchovní a sociální služby a jejich zajišťování (1) Účast církví a náboženských společností je ve věznici realizována v souladu s právními předpisy a Dohodou o duchovní službě. (2) Duchovní službu ve věznici koordinuje kaplan vězeňské služby 9

10 (3) Z církví a náboženských společností, které získaly oprávnění k výkonu zvláštních práv (duchovní služby ve věznicích), působí ve věznici tyto církve a náboženské společnosti: Apoštolská církev, Církev adventistů sedmého dne, Českobratrská církev evangelická, Církev římskokatolická, Náboženská společnost Svědkové Jehovovi. Čl. 16 Nákup potravin a věcí osobní potřeby, minimální sortiment zboží vězeňské prodejny (1) Podle ZVTOS je stanoven zaručený sortiment zboží vězeňské prodejny takto: a) Potraviny, pochutiny, nápoje: 1. pečivo (např. chléb, rohlíky, záviny, bábovky, vánočky), 2. trvanlivé pečivo (např. slané tyčinky, piškoty, oplatky), 3. cukrovinky (např. řezy, žvýkačky, čokolády, bonbóny, balené zmrzlinářské výrobky), 4. trvanlivé salámy a uzeniny, pomazánky, paštiky a konzervy (např. kompoty), 5. pochutiny (např. hořčice, kečup, sůl, koření, cukr, nízkokalorické sladidlo, med), 6. ovesné vločky, těstoviny, rýže, 7. mléčné výrobky (např. mléko, jogurt, sýry, máslo, kondenzované mléko), 8. instantní potraviny (např. polévky, mléko, smetana, kakao, nápoje, kávovinové směsi), 9. nápoje (např. balená voda, sirup, džus, nektar, limonády), 10. čaj (např. ovocný, bylinný, černý, porcovaný, sypaný, instantní), 11. káva (např. rozpustná, mletá), 12. vitamíny (např. B-komplex, Celaskon, šumivé vitamíny), 13. sezónní zelenina a ovoce (např. rajčata, papriky, okurky, ředkvičky, kedlubny, mrkev, jablka, pomeranče, citróny, banány, hroznové víno). b) Drogistické a průmyslové zboží: 1. toaletní potřeby (např. hřeben, kartáček na zuby, zubní pasta, mýdlo, šampon, kondicionér, prostředky na holení, prostředky k ošetření pleti po holení, pleťové krémy a mléka, opalovací a ochranné krémy, etue a pouzdro na mýdlo, pouzdro na kartáček na zuby, zrcátko, prací prostředky), 2. hygienické potřeby (např. toaletní papír, ubrousky, kapesníky, vata, prezervativy), 3. tabákové výrobky a kuřácké potřeby (např. cigarety, tabák, doutníky, cigaretové dutinky, cigaretové papírky, pomůcky k balení cigaret, tabatěrka, zápalky, zapalovače, kamínky do zapalovače), 4. prostředky k vedení korespondence a telefonování (např. dopisní papír, obálky, pohlednice, poštovní známky, telefonní karty, sešity a poznámkové bloky, pryž, ořezávátko, psací potřeby včetně pastelek, fixů), 5. jídelní potřeby (např. polévková lžíce, čajová lžička, příbor, hrnek), 6. spodní prádlo (např. ponožky, slipy, trenýrky), 7. společenské hry, tiskoviny (např. noviny, časopisy). (2) Na základě předchozí objednávky je možno zakoupit i další zboží, které se od výše uvedené nabídky zásadním způsobem neodchyluje. Na základě povolení speciálního pedagoga lze zakoupit i předměty určené k realizaci programu zacházení. (3) Na základě předchozího povolení speciálního pedagoga je možno zakoupit spotřební elektroniku včetně náhradních zdrojů. (4) Nákup odsouzeného je realizován zpravidla 1 x týdně, max. ve finanční částce dle zařazení odsouzeného do prostupné skupiny vnitřní diferenciace (viz Motivační činitelé ve věznici s dozorem a s ostrahou), v době stanovené ČRD. Nákup odsouzeného je realizován donáškovým způsobem na ubytovnu. Soupis požadovaného zboží předá odsouzený vychovateli, který jej předá vedoucí prodejny nebo jí pověřené osobě. (5) K ověření totožnosti odsouzeného při vlastním nákupu slouží identifikační průkaz odsouzeného. V případě, že odsouzeného nelze identifikovat, umožní se nákup až po ověření totožnosti odsouzeného. 10

11 (6) Pokud nákup nelze realizovat ze závažných důvodů (např. státem uznávaný svátek, eskorta odsouzeného mimo věznici), je nákup proveden, na základě dohody příslušného vychovatele s pracovnicemi ekonomického oddělení a vedoucí prodejny, v mimořádném termínu. (7) Odsouzený umístěný v krizovém oddělení realizuje nákup v den nákupu svého oddílu. (8) U odsouzeného umístěného na uzavřeném oddělení (dále jen UO) z důvodu výkonu kázeňských trestů celodenního umístění do UO a samovazby se nákup, s výjimkou nákupu základních hygienických potřeb, neumožní. (9) V případě, kdy odsouzený vykonává kázeňský trest umístění do UO s výjimkou doby stanovené k plnění úkolů programu zacházení, obdrží požadované zboží se svým kmenovým oddílem. Čl. 17 Přijetí balíčku (1) Právo na přijetí balíčku vzniká odsouzenému dnem nástupu výkonu trestu odnětí svobody. (2) Za balíček se považuje též písemné sdělení do hmotnosti 2 kg, pokud jsou k němu přiloženy potraviny nebo věci osobní potřeby. (3) Balíček se z pošty nepřevezme v případě, že: - odsouzený byl propuštěn, vyhoštěn, vydán nebo předán do ciziny nebo zemřel, - balíček zaslaný z ciziny nesplňuje příslušné celní předpisy a odsouzený nesplní požadavky celního úřadu při celním řízení, nezaplatí clo vyměřené celním úřadem, - odsouzený odmítne doplatit částku vyměřenou poštovním úřadem za doručení nebo nemá příslušnou finanční částku na zaplacení, - balíček je poškozený nebo je zřejmé, že během přepravy došlo k úbytku na váze a odsouzený nesouhlasí s jeho převzetím. (4) Odsouzenému, který vykonává kázeňský trest umístění do samovazby nebo celodenní umístění do UO, se balíček vydá po skončení tohoto kázeňského trestu. (5) Odsouzenému přemístěnému na dobu přechodnou do jiné věznice, se balíček vydá zpravidla po jeho návratu. (6) Balíčky s potravinami a věcmi osobní potřeby se povolují do hmotnosti 5 kg a mohou obsahovat potraviny nepodléhající rychlé zkáze, zakoupené v obchodní síti, které není nutno tepelně upravovat, z masných výrobků pouze trvanlivé salámy, tabákové výrobky, dopisní papíry, obálky, základní psací potřeby s výjimkou lihových, poštovní známky, spodní prádlo, povolené hygienické potřeby, elektrický holicí strojek, náramkové nebo kapesní hodinky. (7) V případě, že balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby přesahuje povolenou hmotnost, předají se odsouzenému věci pouze do hmotnosti 5 kg. Nepředaná část balíčku se vrátí na náklady odsouzeného odesílateli jako nová zásilka nebo se vrátí při návštěvě. Nemá-li odsouzený dostatek finančních prostředků k úhradě nákladů na vrácení balíčku nebo nepředaných věcí, bude vynaložená částka vedena jako škoda způsobená odsouzenými věznici. (8) V případě, že balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby obsahuje nepovolené věci, které odsouzený nemůže mít u sebe, odsouzený je ihned odešle zpět odesílateli na své náklady. Pokud odsouzený nesouhlasí s odesláním věcí zpět odesílateli, protože nemá finanční prostředky a jedná se o potraviny podléhající rychlé zkáze nebo věci zcela nepatrné hodnoty, mohou být zničeny. Jestliže se jedná o věci, které zničit nelze, jsou tyto neprodleně odeslány zpět odesílateli, přičemž vynaložená částka bude vedena jako škoda věznice způsobená odsouzeným nebo se mu věci uloží do úschovy s tím, že mu budou vydány až při propuštění. (9) Léky a vitamínové preparáty nebo podpůrné látky obsažené v zásilce se odsouzeným nevydají. (10) V případě, že balíček obsahuje věci, které odsouzený může mít u sebe, na nějž však nebylo vystaveno povolení, odsouzený jej odešle zpět odesílateli na své náklady, pokud k jeho předání nedojde při návštěvě. Pokud odsouzený nesouhlasí s odesláním a chce si zaslané věci ponechat a nemá vyčerpán limit přijatých balíčků, lze s jeho souhlasem zásilku zaevidovat jako balíček s potravinami a věcmi osobní 11

12 potřeby. Pokud odsouzený nesouhlasí s odesláním věcí zpět odesílateli, protože nemá finanční prostředky a má již vyčerpán limit přijatých balíčků, úhrada za odeslání se vede jako škoda věznice způsobená odsouzeným. (11) Balíčkem lze zasílat tabákové výrobky označené českou tabákovou nálepkou. Tabákové výrobky označené jinou než českou tabákovou nálepkou nebo tabákové výrobky nálepkou neoznačené se v případě podezření, že byl spáchán přestupek nebo jiný správní delikt odsouzenému nepředají, přičemž budou převzaty do úschovy a neprodleně se informuje místně příslušný celní úřad, který postupuje způsobem stanoveným právním předpisem. Čl. 18 Potraviny podléhající rychlé zkáze epidemiologicky rizikové skupiny potravin (1) Epidemiologicky rizikovými skupinami potravin jsou podle příslušné vyhlášky, kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin, potraviny určené k přímé spotřebě (tzn. potraviny, které se konzumují v nezměněném stavu, potraviny tepelně opracované, které se konzumují v teplém nebo studeném stavu a sušené potraviny, které musí být před spotřebou smíchány s teplou nebo studenou tekutinou), které neprocházejí při výrobě technologickým postupem, který ničí nebo zaručuje zničení nebo odstraňuje patogenní agens (původce onemocnění z potravin - bakterie, viry, plísně, paraziti a toxiny bakterií a plísní). (2) V balíčku nelze zasílat potraviny, které podléhají rychlé zkáze nebo mají povahu výše uvedených epidemiologicky rizikových skupin potravin, přičemž jde zejména o: 1. maso a výrobky z masa, včetně masa drůbežího a rybího, 2. veškeré vnitřnosti, 3. zabijačkové výrobky, 4. šunky a měkké salámy, 5. játrové sýry, játrovky nebo čajovky, 6. huspeniny, 7. vejce, majonézy a výrobky s majonézou, 8. mléko, včetně mléka koz a ovcí, mléčné výrobky, které neprošly tepelnou úpravoušlehačky, smetany, máslo, tvarohy, pribináčky apod. 9. lahůdkářské výrobky - saláty, včetně zeleninových, chlebíčky, pomazánky, aspiky, obložené housky, bagety apod., 10. měkké cukrářské výrobky, veškeré dorty, rolády, záviny a buchty, 11. zmrzlinářské výrobky, 12. ovoce a zelenina s narušenou strukturou, včetně porcovaných, které nemají obvyklý vzhled a vlastnosti, 13. zahradní a lesní ovoce - jahody, maliny, borůvky, ostružiny apod., 14. výrobky z luštěnin, včetně sójových (sójové nápoje, zakysané výrobky, Tofu, Tempeh apod., 15. naklíčená semena, naklíčené obiloviny nebo olejniny, 16. zmrazené ovoce a zelenina a výrobky z nich, které neprošly tepelnou úpravou, 17. potraviny, které se musí tepelně upravovat nebo ohřívat, 18. chlazená nebo mražená jídla, 19. polokonzervy. (3) V balíčku dále nelze zasílat balené potraviny, u kterých nelze při přepravě a uložení dodržet stanovené skladovací podmínky a jejichž datum použitelnosti nebo minimální trvanlivosti je kratší než obvyklá doba potřebná k předání balíčku. Datum použitelnosti a minimální trvanlivosti popř. též podmínky skladování stanoví výrobce a jsou uvedeny na obalu. (4) Potraviny, u kterých nelze dodržet podmínky pro jejich skladování stanovené výrobcem, nelze nakupovat ve vězeňské prodejně v množství větším, než které odpovídá možnosti konzumace v den zakoupení. 12

13 (5) Pokud v letním období klimatické podmínky vyžadují prakticky okamžitou konzumaci potravin podléhajících rychlé zkáze nebo epidemiologicky rizikových potravin, lze jejich nákup přechodně zakázat nebo prodej vyloučit. Čl. 19 Příjem peněz a nakládání s nimi (1) Veškeré platby odsouzeného se provádějí pomocí bezhotovostního styku, který je ve věznici zaveden. Držení finanční hotovosti není odsouzenému ve věznici povoleno a může být posuzováno jako porušení ZVTOS a VŘV. (2) Na základě písemné žádosti adresované ekonomickému oddělení věznice bude odsouzenému poskytnuta informace o aktuálním stavu na jeho účtech. (3) Peníze lze odsouzenému zaslat do věznice běžně používaným způsobem poštovní poukázkou s uvedením adresy věznice, jména, příjmení a data narození odsouzeného. Peníze je možné přijmout rovněž bankovním převodem přes stanovený variabilní symbol na určené číslo účtu věznice. Pokud odsouzený nesouhlasí s přijetím peněz, jsou peníze vráceny zpět na adresu odesílatele. Pokud však vyjádří prokazatelný souhlas s jejich přijetím a nejsou účelově určeny na zdravotní konto, peníze se rozdělí z jedné poloviny na rezervované peníze, z druhé poloviny na peníze v úschově. (4) Peníze odsouzeného vede věznice na oddělených účtech kapesné, úložné, peníze v úschově, cestovné, rezervované peníze, exekuce, sociální kapesné a konto zdravotní. Způsob rozúčtování pracovní odměny odsouzených, vedení účtů a jejich čerpání je uvedeno v Čl. 24 tohoto VŘV. Čl. 20 Podíl odsouzených na organizaci života ve věznici (1) Odsouzený se může podílet na řešení otázek souvisejících s jeho životem ve věznici též prostřednictvím účasti na společných setkáních odsouzených se zaměstnanci věznice nebo prostřednictvím zástupců z řad odsouzených. (2) V rámci realizace programu zacházení nebo zajištění denního chodu oddílu nebo oddělení může být odsouzený pověřován činnostmi (koordinací) souvisejícími s organizací života ve věznici, ze kterých však nevyplývají žádné nařizovací pravomoci vůči ostatním odsouzeným. Vykonávané činnosti jsou zahrnuty do programu zacházení odsouzených. (3) Koordinátor vykonává svoji činnost v době od budíčku do vyhlášení večerky oddílu. Odsouzený vykonávající činnosti koordinátora je ustrojen do vězeňského oděvu a bot a je označen štítkem KOORDINÁTOR ODDÍLU. Koordinátor je pověřen vychovatelem k plnění některých z těchto úkolů: - Po dobu výkonu činnosti se odsouzený zdržuje na určeném stanovišti. - Dbá na úsporný provoz přidělených vařičů oddílu a tyto udržuje v čistotě. - Dohlíží na šetření elektrickou energií (provoz osvětlovacích těles v denní době, zbytečný provoz TV apod.). - Dbá na řádné uzavírání vodovodních kohoutků na umývárně oddílu. - Informuje neprodleně příslušného vychovatele o závadách a mimořádných událostech, v případě nepřítomnosti příslušného vychovatele předá informaci dozorci. - V případě hromadných akcí v rámci ČRD se koordinátor těchto akcí zúčastňuje. - V dalších činnostech se řídí pokyny zaměstnanců věznice. 13

14 Čl. 21 Zásady hygieny, bezpečnosti, ochrany zdraví a požární ochrany (1) Odsouzený je povinen dbát na osobní hygienu, prádlo, osobní i výstrojní oděvní součásti udržuje čisté a je vždy řádně ustrojen v souladu s pravidly vystrojování dle čl. 6 VŘV. Vlasy udržuje z hygienických důvodů upravené a čisté. K ostříhání může využít služeb vězeňského holiče. (2) Skříňku a lůžko udržuje odsouzený v náležité čistotě při dodržování základních hygienických pravidel. Klepání dek a matrací se provádí v době stanovené v ČRD. Běžné čistící a desinfekční prostředky se vydávají k udržování čistoty a pořádku v oddílu nebo oddělení. Tyto prostředky se používají podle návodu na používání. Odsouzený nepoužívá k úklidu zdraví škodlivých látek a hořlavin. (3) Odsouzený dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a všechna stanovená protipožární opatření tak, aby nemohlo dojít ke vzniku úrazu nebo požáru. Úklidovými pracemi, udržováním pořádku apod., zabraňuje možnosti vzniku nebezpečných kluzkých míst na chodbách, ložnicích nebo v jiných prostorech věznice (koupelny, jídelny, pracoviště atp.). Tříděním komunálního odpadu předchází vzniku ekologických škod. (4) Odsouzenému je zakázáno jakýmkoli způsobem zasahovat do elektroinstalace, anténních rozvodů, televizních přijímačů, rozvodů vody a tepla a vyrábět, používat a přechovávat vlastní antény k radiopřijímačům a televizím, případné závady a poruchy hlásí neprodleně zaměstnanci věznice. Elektrická zařízení, zejména tepelná, nenechává odsouzený v provozu bez dozoru, vařiče musí mít nehořlavou tepelně izolační podložku a odsouzeným je zakázáno přemísťovat bez povolení zaměstnance věznice. Odsouzený chrání elektrické spotřebiče před mokrem, stykem s vodou a ukládáním do vlhka. Ve vlhkém prostředí, např. v koupelnách, smějí být používány pouze elektrospotřebiče s bezpečným napětím, tj. nejvýše do 24 voltů. (5) Kontrolní pečetě Vězeňské služby, kterými je označena povolená elektronika, odsouzený nesnímá, neporušuje či jakkoli nepoškozuje. (6) Každý úraz je odsouzený povinen nahlásit neprodleně zaměstnanci věznice, na pracovištích vedoucímu pracoviště. (7) V prostorech, kde není povoleno kouření, odsouzený nepoužívá otevřený oheň. V prostorech, kde je povoleno kouřit, odsouzený používá pouze popelníky z nehořlavých materiálů, tyto nevysypává do hořlavých nádob, dbá na to, aby se do odpadu nedostaly doutnající nebo žhavé materiály (nedopalky cigaret). Odpadové hořlavé materiály ukládá jen do míst k tomu určených. (8) V případě vzniku požáru je odsouzený povinen tuto skutečnost nahlásit a podle zákona o požární ochraně je povinen podle svých možností požár uhasit. Vodou a vodními ručními hasicími přístroji nelze hasit elektrická zařízení pod napětím, odsouzený nezneužívá a nepoškozuje protipožární techniku. (9) Používání náhradních zdrojů a přídavných baterií umístěných vně přístroje povolené elektroniky není umožněno. Provoz těchto přístrojů se umožní pouze s vloženými typizovanými bateriemi. Použité baterie všeho druhu jsou ukládány výhradně do plastových schránek pro tyto účely instalovaných v dostupných místech. (10) Nádoby znečištěné barvami, ředidly, ropnými látkami (používané odsouzeným zaměstnaným v pracovišti vnitřního provozu věznice a odsouzeným při programech zacházení) a vyřazené zářivkové trubice se ukládají ve vyhrazených prostorech věznice odděleně od ostatního odpadu. (11) Z hygienických důvodů odsouzený nechová nebo nepřechovává zvířata, pokud ředitel věznice nestanoví jinak. 14

15 Čl. 22 Kouření (1) Odsouzený může ve věznici kouřit jen ve vyhrazených a označených místech KOUŘENÍ POVOLENO. V ostatních prostorech a objektech věznice je kouření zakázáno, a to jak ve vnitřních, tak venkovních prostorách věznice. (2) Odsouzený dále nekouří zejména v ložnicích ubytoven a při všech organizovaných nástupech a při chůzi odsouzených ve tvaru. Čl. 23 Seznam mezinárodních orgánů a organizací ve smyslu ZVTOS (1) Stížnosti a žádosti k uplatnění svých práv a oprávněných zájmů může odsouzený adresovat kromě orgánů a institucí České republiky i mezinárodním orgánům a organizacím: a) Evropská komise pro lidská práva, Štrasburk, b) Rada Evropy Štrasburk.. (2) Odsouzený si může vyžádat přesnou adresu na příslušné instituce a organizace u vychovatele nebo sociálního pracovníka. Čl. 24 Rozúčtování pracovní odměny a další finanční náležitosti (1) Účet peněz odsouzených vede věznice, ve které odsouzený vykonává trest a ve které má uložen finanční spis na oddělených účtech (kapesné, úložné, v úschově, cestovné, rezervy, exekuce, zdravotní konto a sociální kapesné). (2) Při přemístění odsouzeného k léčení do nemocnice nebo do jiné věznice k soudu, zůstává finanční spis i konto odsouzeného v kmenové věznici. Při dočasném přemístění na dobu delší než pět pracovních dnů kmenová věznice může převést na základě písemné žádosti odsouzeného část jeho účtu (účtu kapesného, účtu sociálního kapesného, účtu v úschově) do věznice, kam byl dočasně přemístěn. (3) Peníze v úschově věznice: a) Kapesné konto: z účtu kapesného nesmějí být prováděny žádné srážky ani převody na jiné účty. Srážky mohou být provedeny jen se souhlasem odsouzeného. b) Úložné konto: použití úložného je možné na základě písemné žádosti odsouzeného. (4) Čerpání peněz z úložného se provádí na základě žádanky odsouzeného, doporučené vedoucím oddělení výkonu trestu a schválené vedoucím ekonomického oddělení. (5) Peníze v úschově: jsou peníze, které si odsouzený do věznice přinesl a peníze které mu byly do věznice zaslány a které odsouzený přijal. Patří sem rovněž peníze, které odsouzený obdržel v korespondenci, balíku nebo při návštěvě. (6) Cestovné: věznice z došlých peněz uloží na cestovné částku do výše 500 Kč (500 Kč je nutné minimum). S účtem cestovného odsouzený během výkonu trestu nenakládá. Částka je mu vyplacena při ukončení trestu odnětí svobody. (7) Rezervované peníze: Jedna polovina peněz přijatých odsouzeným (dle ZVTOS) se převede na účet tzv. rezervovaných peněz, z kterých jsou hrazeny náklady výkonu trestu. (8) Konto exekuce: tvoří zbytek peněz z konta rezervovaných peněz po uhrazení nákladů výkonu trestu a slouží k hrazení dalších pohledávek (dle ZVTOS). (9) Konto zdravotní: jedná se o účelově určené konto. Používá se výhradně k přijímání finančních prostředků k hrazení pohledávek odsouzeného za regulační poplatky ve zdravotnictví nebo doplatky na léky, dále na nákup dalších nezbytných léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků 15

16 předepsaných lékařem. (10) Konto sociální kapesné: nárok na přiznání sociálního kapesného má odsouzený, který není zařazen do práce, neodmítl bez závažného důvodu práci, není poživatelem důchodu a neměl v období jednoho kalendářního měsíce jiný příjem nebo jinou hotovost ve výši alespoň 100 Kč. Sociální kapesné je určené především na nákup základních hygienických potřeb odsouzeného. Čl. 25 Knihovní řád (1) Do prostoru vězeňské knihovny platí přísný zákaz vstupu nepovolaným osobám. (2) V knihovně není povoleno kouření a zacházení s otevřeným ohněm. (3) Půjčování knih probíhá v době stanovené v ČRD, v jiné době není návštěva knihovny odsouzenému umožňována. (4) Seznamování odsouzeného s knihovním fondem se provádí individuálně prostřednictvím knihovních (čtenářských) katalogů, které jsou k dispozici v knihovně. (5) Odsouzený si může jednorázově zapůjčit maximálně tři knihy na dobu nejdéle 14 dnů, a to pouze oproti předloženému vlastnímu identifikačnímu průkazu (6) Studium vybrané části odborné literatury je umožněno pouze v prostoru před knihovnou, tyto tituly nelze zapůjčit na ubytovnu. (7) Odsouzený odpovídá za zapůjčené knihy z majetku knihovny a dbá, aby nedošlo k jejich poškození anebo ztrátě. Závady nebo poškození zjištěné při vypůjčení knih je odsouzený povinen oznámit knihovníkovi. Závady nebo poškození knih, které nebyly včas oznámeny, budou řešeny v souladu s platnými normami uplatňující výkon trestu odnětí svobody. (8) Při odjezdu na eskortu a při skončení výkonu trestu odnětí svobody je odsouzený povinen vrátit zapůjčené knihy zpět do knihovny. Nevrácené knihy budou dány odsouzenému k úhradě v plné výši jejich ceny. Čl. 26 Podmínky pro užívání radiopřijímačů, televizních přijímačů a dalších věcí (1) Odsouzený může používat pouze takový vlastní elektrospotřebič, který mu byl stanoveným způsobem povolen. (2) Odsouzenému se na základě jeho písemné žádosti umožní provedení revize u používaného elektrospotřebiče v souladu s platnou normou. Povolení k používání elektrického spotřebiče ve věznici bude možné pouze na základě předložení platné revizní zprávy. (3) Povolení vlastního přenosného radiopřijímače napájeného z vlastního zdroje (dále jen radiopřijímač ) odsouzeného je podmíněno řádným vyplněním čestného prohlášení uživatele o hrazení poplatků za užívání radiopřijímače (tzv. koncesionářských poplatků), v souladu se zákonem o rozhlasových a televizních poplatcích. Povolení je nepřenosné, platí pouze ve věznici. Jeho ztrátu anebo zničení oznámí odsouzený neprodleně příslušnému vychovateli. (4) V případě přemístění odsouzeného z jiné věznice, kde již byla kontrola radiopřijímače provedena a odsouzený o tom vlastní platný doklad a je znám způsob hrazení koncesionářských poplatků, se radiopřijímač vydá k užívání až po řádném ověření dokladů a zaevidování radiopřijímače ve zdejší věznici. (5) Za provoz, bezpečný chod a opravy elektrického spotřebiče ve vlastnictví odsouzeného, povoleného VŘV, odpovídá odsouzený, kterému bylo uděleno povolení k používání elektrického spotřebiče. (6) Vymezení rozhlasových pásem užívaných odsouzenými: Ve věznici může odsouzený používat pouze rozhlasový přijímač, který umožňuje příjem v následujících rozhlasových pásmech: 16

17 Rozhlasové pásmo název označení frekvenční rozsah Poznámka Velmi krátké vlny VKV II (FM) 87,5 až 108 MHz Velmi krátké vlny VKV I (FM) 66 až 73 MHz (je-li součástí zařízení) Střední vlny SV 0,5265 až MHz (526,5 až 1606,5 khz) Dlouhé vlny DV až 0,2835 MHz (148,5 až 283,5 khz) (7) Odsouzenému nebude umožněno používání rozhlasového přijímače, a) který umožňuje detekci, případně automatické vyhledávání (skenování) signálu mimo výše uvedená rozhlasová pásma, b) který umožňuje nahrávání nebo ukládání záznamu nebo c) jehož součástí je paměťové médium pro záznam nebo přehrávání dat nebo hlasové komunikace. (8) Podmínky stanovené v předchozích odstavcích se vztahují rovněž na zařízení, jehož užívání již bylo povoleno. (9) V případě zjištění nedovolených parametrů u zařízení, jehož užívání již bylo povoleno, odsouzený zařízení odevzdá do úschovy věznice ke svým osobním věcem na základě podmínek stanovených v ZVTOS. Čl. 27 Organizovaná činnost odsouzených (1) Činnost odsouzeného od budíčku do večerky je ve věznici organizována a řídí se ČRD, rozvrhem aktivit programů zacházení, nařízeními a pokyny zaměstnanců věznice. Hromadně organizované akce, včetně přípravy a provádění všech nástupů, jsou vyhlašovány pověřeným zaměstnancem věznice. (2) Prověrka početního stavu probíhá v době stanovené ČRD. Po vyhlášení přípravy nastoupí odsouzený na určeném místě. Odsouzený nastupuje vždy ustrojen ve vězeňském oděvu (s výjimkou odsouzeného v lůžkové části zdravotnického střediska, v uzavřeném oddělení a na pracovišti). V nástupu odsouzený zůstane až do ukončení prověrky. (3) Při hromadných akcích se odsouzený po věznici pohybuje organizovaně v sevřených uskupeních dle pokynů zaměstnanců věznice. (4) K výdeji stravy nastupuje každý odsouzený. Při nástupu dodržuje pokyny zaměstnanců věznice. (5) Úklid společných a dalších prostor provádí odsouzený na základě rozpisu sestaveného vychovatelem v době stanovené ČRD. Pořádek v ložnicích odsouzený zajišťuje v průběhu celého dne. Čl. 28 Program zacházení, nabídka aktivit programu zacházení (1) Realizace programu zacházení vychází z příslušných ustanovení ZVTOS a ŘVTOS. Nabídka aktivit programu zacházení je k dispozici na jednotlivých oddílech. (2) Průběžné hodnocení programu zacházení je podkladem pro hodnocení naplňování účelu výkonu trestu např. pro potřeby soudu při jednání o podmíněném propuštění či o přeřazení do jiného typu věznice. (3) Minimální program zacházení pro odsouzeného se skládá z povinnosti dodržovat pořádek, kázeň, běžné společenské normy a provádění práce k zajištění každodenního provozu věznice. (4) Sportovní soutěže, utkání, turnaje, kvízy apod. si mohou odsouzení organizovat za vedení příslušného zaměstnance věznice, který stanoví základní pravidla a podmínky. Organizování těchto soutěží podléhá jejich uvedení v týdenním Časovém rozvrhu aktivit programu zacházení. 17

18 Čl. 29 Vnitřní diferenciace (1) Vnitřní diferenciace vyjadřuje zařazení odsouzených do tří prostupných skupin vnitřní diferenciace (dále jen PSVD ) podle jejich přístupu k naplňování stanoveného cíle programu zacházení, chování, jednání, postoje ke spáchanému trestnému činu a přístupu k plnění povinností v průběhu výkonu trestu v souladu s ŘVTOS. (2) Vnitřní diferenciace se neuplatňuje v nástupním, výstupním, krizovém oddělení a Specializovaném oddělení pro odsouzené s mentální retardací. V případě, že vnitřní diferenciace není realizována, jsou zpravidla využívány zásady I. a II. PSVD. V odůvodněných případech lze rozhodnout o využití zásady III. PSVD. (3) Odsouzený se po ukončení pobytu v nástupním oddělení zařadí na návrh odborné komise rozhodnutím ředitele věznice zpravidla do II. PSVD, ve zvlášť odůvodněných případech lze odsouzeného zařadit do I. nebo III. PSVD, např. při přemístění z jiné věznice stejného typu s přihlédnutím k dosavadnímu hodnocení odsouzených. (4) Ředitel věznice může rozhodnout o uplatnění pozitivního nebo negativního motivačního činitele z jiné PSVD. (5) Přeřazení odsouzeného v rámci PSVD se provádí zpravidla při hodnocení programu zacházení, pokud se nejedná o přeřazení v souvislosti s uložením kázeňského trestu dle zásad realizace vnitřní diferenciace. Návrhy na přeřazení odsouzených v rámci PSVD jsou podávány zpravidla příslušným vychovatelem až po uplynutí lhůt stanovených pro jednotlivé PSVD na základě individuálního posouzení odsouzených. (6) Sledování televize odsouzeným je stanoveno v článcích, upravující motivační činitele pro jednotlivé typy věznic. Překročení stanovené doby u významných politických, společenských, kulturních anebo sportovních programů může povolit vedoucí OVT. (7) Do I. nebo II. PSVD se přeřadí odsouzení vždy o jeden stupeň, přičemž: a) Lhůta pro přeřazení z III. do II. PSVD je po uplynutí dvou hodnotících období, pokud odsouzenému byly zpravidla zahlazeny dříve uložené kázeňské tresty umístění do UO až na 28 dnů, s výjimkou doby stanovené k plnění určených úkolů programu zacházení, celodenní umístění do UO nebo umístění do samovazby. Do II. PSVD může být přeřazen i odsouzený, který nemá zahlazeny všechny uložené kázeňské tresty, ale vzhledem k délce zbývajícího trestu již není možné všechny zahladit. Podmínkou je vzorné plnění všech stanovených povinností, včetně programu zacházení po dobu nejméně dvou hodnotících období a nespáchání žádného dalšího kázeňského přestupku, b) Lhůta pro přeřazení z II. do I. PSVD je zpravidla po dvou hodnotících obdobích, po zahlazení dříve uložených kázeňských trestů. Odsouzený současně vyhovuje kritériím, vzorně plní všechny stanovené povinnosti a nespáchal žádný další kázeňský přestupek. (8) Do II. nebo III. PSVD se přeřadí odsouzený: a) z I. do II. PSVD při uložení některého z kázeňských trestů dle ZVTOS a dále odsouzený, který nevyhovuje kritériím pro zařazení do I. PSVD, b) z I. do III. PSVD při uložení kázeňského trestu celodenního umístění do UO oddělení nebo samovazby, c) z II. do III. PSVD, který po uplynutí zpravidla jednoho hodnotícího období neplní program zacházení nebo jej odmítá, soustavně neplní své základní povinnosti, chová se a jedná v rozporu se ZVTOS, ŘVTOS a VŘV nebo byl za závažný přestupek kázeňsky trestán celodenním umístěním do UO nebo umístěním samovazby či po opakovaném uložení kázeňského trestu umístění do UO až na 28 dnů, s výjimkou doby stanovené k plnění určených úkolů programu zacházení, d) do III.PSVD se rovněž přeřadí odsouzený, kterému byl stanoven minimální program zacházení nebo bezdůvodně odmítne vykonávat pracovní nebo brigádnickou činnost, 18

19 e) je-li důvodem k přeřazení uložení kázeňského trestu, podá vychovatel návrh ihned po nabytí právní moci uloženého kázeňského trestu, f) je-li uložen podmíněný kázeňský trest, podá vychovatel návrh na přeřazení pouze v případě nesplnění podmínky. Motivační činitelé ve věznici s dozorem (9) Motivačními činiteli uplatňovanými v I. PSVD se rozumí možnost: a) podání návrhu ředitele věznice na přeřazení odsouzených do věznice s mírnějším režimem, b) podání návrhu ředitele věznice k podmíněnému propuštění nebo připojení se k takovému návrhu, c) udělení kázeňské odměny přerušení výkonu trestu, d) udělení kázeňské odměny opuštění věznice až na 24 hodin v souvislosti s návštěvou nebo programem zacházení, e) předložení návrhu k realizaci opuštění věznice v souvislosti s návštěvou nebude-li ohrožen účel výkonu trestu, f) udělení volného pohybu k návštěvě akcí realizovaných mimo věznici nebo za účelem plnění programu zacházení anebo k docházce do školy, při plnění pracovních úkolů, a to podle příslušných ustanovení ŘVTOS, g) povolení návštěv až 5 osob, h) podle podmínek věznice povolení návštěv bez zrakové a sluchové kontroly zaměstnanců věznice podle příslušného ustanovení ZVTOS, i) přednostního zařazení do práce, j) jednorázového nákupu do výše 1000,- Kč za kalendářní týden, k) účasti na pořádaných kulturních akcích ve věznici bez omezení, l) využívání místnosti pro kondiční cvičení, m) sledování televizních programů do 24 hodin, n) uplatnění estetických prvků v ubytovacím prostoru v rozsahu schváleném speciálním pedagogem, o) používání dalších věcí majících vztah k zajištění dalšího vzdělávání, programu zacházení, případně zájmové činnosti. (10) Motivační činitelé uvedené v předcházejícím odstavci se ve II. PSVD uplatňují ve výjimečných případech s tím, že a) jednorázový nákup je umožněn do výše 800 Kč za kalendářní týden, b) rozsah sledování televizních programů je omezen do 23 hodin, (11) Motivační činitelé uvedené v odstavci pro I. PSVD se ve III. PSVD neuplatňují s tím, že a) jednorázový nákup je umožněn do výše 600 Kč za kalendářní týden, b) rozsah sledování televizních programů je omezen do 22 hodin. Motivační činitelé ve věznici s ostrahou (12) Motivačními činiteli uplatňovanými v I. PSVD se rozumí možnost: a) podání návrhu ředitele věznice na přeřazení odsouzených do věznice s mírnějším režimem, b) podání návrhu ředitele věznice k podmíněnému propuštění nebo připojení se k takovému návrhu, c) udělení kázeňské odměny přerušení výkonu trestu, d) udělení kázeňské odměny opuštění věznice až na 24 hodin v souvislosti s návštěvou nebo programem zacházení, e) předložení návrhu k realizaci opuštění věznice v souvislosti s návštěvou nebude-li ohrožen účel výkonu trestu pro odsouzené umístěné na výstupním oddělení a odsouzené, kteří jsou zaměstnáni na nestřežených pracovištích mimo věznici, f) účast na akcích realizovaných mimo věznici nebo za účelem plnění programu zacházení, a to pro odsouzené umístěné na výstupním oddělení a u odsouzených, kteří jsou zaměstnáni na nestřežených pracovištích mimo věznici, g) povolení návštěv až 5 osob, 19

20 h) podle podmínek věznice povolení návštěv bez zrakové a sluchové kontroly zaměstnanců věznice podle příslušného ustanovení ZVTOS, i) přednostního zařazení do práce, j) jednorázového nákupu do výše 1000 Kč za kalendářní týden, k) účasti na pořádaných kulturních akcích ve věznici, l) využívání místnosti pro kondiční cvičení, m) sledování televizních programů do 24 hodin, n) používání dalších věcí majících vztah k zajištění dalšího vzdělávání, programu zacházení, případně zájmové činnosti. (13) Motivační činitelé uvedené v předcházejícím odstavci se ve II. PSVD uplatňují ve výjimečných případech s tím, že a) jednorázový nákup je umožněn do výše 800 Kč za kalendářní týden, b) rozsah sledování televizních programů je omezen do 23 hodin. (14) Motivační činitelé uvedené v odstavci pro I. PSVD se ve III. PSVD neuplatňují s tím, že a) jednorázový nákup je umožněn do výše 600 Kč za kalendářní týden, b) rozsah sledování televizních programů je omezen do 22 hodin. Čl. 30 Kázeňské řízení (1) K realizaci kázeňské pravomoci jsou zmocněni vychovatel, speciální pedagog, vedoucí oddělení výkonu trestu a ředitel věznice. Čl. 31 Nástupní oddělení, řád nástupního oddělení (1) Nástupní oddělení (dále jen NO ) je zřízeno v souladu s ustanovením ŘVTOS. Po příjezdu do věznice a absolvování prvotních základních úkonů, je odsouzený ubytován v NO, kde si v přidělené uzamykatelné skříňce řádně uloží vězeňský oděv, výstrojní součástky a všechny své osobní věci. (2) V NO je odsouzený prokazatelně seznámen se ZVTOS, ŘVTOS a VŘV včetně jeho příloh a dodatků, směrnicemi požární ochrany, směrnicemi bezpečnosti a ochrany práce a se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími ze zákonných norem. Odsouzený si vlastním studiem osvojuje stanovená pravidla VŘV. (3) Odsouzeným cizincům je ve výkonu trestu odnětí svobody v případě zájmu poskytována pomoc při navázání kontaktů s diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem státu, jehož je státním občanem. Dále jsou informováni o možnosti podání žádosti k předání do domovské země k dalšímu výkonu trestu odnětí svobody. (4) Odsouzený stanoví okruh svých blízkých osob, které bude chtít zvát na návštěvy s uvedením příbuzenského vztahu. Okruh je možno v průběhu výkonu trestu v odůvodněných případech doplňovat a měnit. (5) V NO je odsouzenému vystaven identifikační průkaz odsouzeného a vydána stravenka. Tyto doklady odsouzený nosí u sebe po celou dobu umístění do věznice, jiný odsouzený je nemá právo používat. Jejich úmyslné poškození nebo zničení je posuzováno jako kázeňský přestupek. Jejich ztrátu odsouzený ihned oznámí příslušnému vychovateli nebo dozorci. Nalezený identifikační průkaz odsouzeného nebo stravenku je odsouzený povinen neprodleně předat nejbližšímu zaměstnanci věznice. 20

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy Š K O L N Í Ř Á D Střední odborné školy Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Obor vzdělání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Obor vzdělání: 69-41-L/02 Masér sportovní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4 OBSAH Čl. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3 1. Vlastník budovy NTK 3 2. Důležitá telefonní čísla 3 3. Kontaktní adresa: Zkvalitnění služeb zákazníkům 3 4. Otevírací doba budovy NTK 3 Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 I. Obecná ustanovení Ke studiu na Česko Britské Základní Škole se žák se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva si vybrat školu, kde chce získat základní vzdělání 1.stupně

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015 OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015 Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky Obsah: 1. Úvod 2. Vymezení základních pojmů 3. Zákonná

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Svitavy I. Základní ustanovení Vnitřní řád domova mládeže vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ARRIVA MORAVA a.s. AUTA-BUSY STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s.r.o. AUTOBUSY KONEČNÝ s.r.o. AUTODOPRAVA Studený,

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57

Více

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Školní řád GYMNÁZIA JANA PALACHA Úvodní část Školní řád (dále jen ŠŘ), vydaný v souladu s 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je interním předpisem GJP (dále jen škola), jehož dodržování je závazné

Více