Ve Vinařicích dne VNITŘNÍ ŘÁD VĚZNICE PRO ODSOUZENÉ ZAŘAZENÉ K VÝKONU TRESTU DO VĚZNICE S O S T R A H O U A D O Z O R E M

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ve Vinařicích dne 24.6. 2011 VNITŘNÍ ŘÁD VĚZNICE PRO ODSOUZENÉ ZAŘAZENÉ K VÝKONU TRESTU DO VĚZNICE S O S T R A H O U A D O Z O R E M"

Transkript

1 Ve Vinařicích dne VNITŘNÍ ŘÁD VĚZNICE PRO ODSOUZENÉ ZAŘAZENÉ K VÝKONU TRESTU DO VĚZNICE S O S T R A H O U A D O Z O R E M Vnitřní řád se vydává v souladu s 14 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vnitřní řád věznice byl schválen generálním ředitelstvím Vězeňské služby České republiky dne: Vnitřní řád nabývá účinnosti 15. dnem po jeho schválení

2 Čl. 1 Profilace věznice (1) Věznice Vinařice (dále jen věznice ) je věznicí pro výkon trestu odnětí svobody (dále jen výkon trestu ) odsouzených s ostrahou. (2) Ve věznici jsou zřízena oddělení pro výkon trestu s dozorem, s ostrahou a oddělení specializované pro výkon trestu odsouzených s mentální retardací ve věznici s ostrahou. (3) Adresa věznice: Věznice Vinařice č.p V i n a ř i c e (4) Dozor nad dodržováním právních předpisů při výkonu trestu provádí krajské státní zastupitelství, v jehož obvodu se trest vykonává. Adresa krajského státního zastupitelství: Krajské státní zastupitelství v Praze Husova Praha 1 Čl. 2 Přijímání do výkonu trestu (1) Odsouzený nastupuje výkon trestu v určené věznici. Po přemístění do zdejší věznice je ubytován v nástupním oddělení za dodržení zásad stanovených v zákoně č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVTOS ). (2) Nepovolené věci jsou uloženy do úschovy věznice, dovoluje-li to jejich povaha a množství, nebo jsou na náklady odsouzeného zaslány na jím uvedenou adresu. Nemá-li odsouzený dostatek finančních prostředků, bude vynaložená částka vedena jako škoda věznice způsobená odsouzeným. (3) Odsouzený si může ponechat u sebe povolené věci v rozsahu ZVTOS, vyhlášky č. 345/1996 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody (dále jen ŘVTOS ) a dále: a) telefonní kartu, b) snubní prsten, pokud nepožádá o jeho uložení (další prsteny, řetízky, náušnice a jiné cennosti nejsou povoleny), c) příborový nůž s kulatou špičkou, jehož čepel není delší než 7 cm, d) kuřácké potřeby (s výjimkou benzinových zapalovačů a tlakových nádob), e) spodní prádlo (ponožky, slipy nebo trenýrky, tílko) a kapesníky f) sportovní oblečení a obuv. Čl. 3 Přemísťování (1) Žádost odsouzeného nebo jeho blízkých osob o přemístění do jiné věznice (dále jen žádost o přemístění ) musí být podána písemně řediteli věznice, ve které vykonává trest. K žádosti blízkých osob se odsouzený písemně vyjádří s uvedením, zda s přemístěním souhlasí či nikoliv. Bližší informace k podání žádosti o přemístění poskytne odsouzenému vychovatel. (2) Z obsahu žádosti o přemístění musí být zřejmé důvody, které vedly žadatele k sepsání žádosti. Pokud v žádosti o přemístění nejsou důvody k přemístění nebo jiné důležité údaje uvedeny, vrátí se žádost zpět žadateli k doplnění. (3) Žádost o přemístění do jiné věznice je v případě souhlasného stanoviska ředitele kmenové věznice, odesílána maximálně do jedné věznice, do níž si odsouzený žádá, přičemž se vyčká na stanovisko této věznice. S rozhodnutím o vyřízení žádosti je odsouzený vždy prokazatelně seznámen. 2

3 Čl. 4 Eskortování a přemísťování, řád pro dočasně eskortované (1) Odsouzený, který je eskortován k soudnímu jednání nebo do zdravotnických zařízení se vybaví pro účely těchto eskort pouze věcmi osobní potřeby, kterými se rozumí zejména: a) věci osobní hygieny nezbytné na jeden den, b) přiměřené množství potravin, maximálně však v rozsahu celodenní stravní dávky, c) korespondence a dokumentace potřebná k soudním, případně jiným úkonům, d) soukromá korespondence (do pěti kusů) a fotografie (do pěti kusů), e) léky v množství stanoveném lékařem. (2) Při přemístění odsouzeného do jiné věznice nebo zdravotnického zařízení Vězeňské služby České republiky (dále jen Vězeňská služba ) se odsouzený vybaví věcmi uvedenými v předchozím odstavci a dalšími povolenými věcmi, které jsou přepravovány v zapečetěných eskortních vacích. Ostatní osobní věci uloží v oděvním skladu, ostatní výstrojní součástky odevzdá ve výstrojním skladu. Osobní věci přepravované v eskortním vaku jsou věci: a) osobní hygienické prostředky (do dvou kusů od každého druhu), b) potraviny a nápoje nad rámec celodenní stravní dávky, c) max. jeden karton cigaret nebo tomu odpovídající množství jiných tabákových výrobků, včetně nezbytných kuřáckých potřeb, d) osobní prádlo: košile nebo tričko (do dvou kusů), trenýrky nebo slipy (do sedmi kusů), pyžamo (jeden kus), ponožky (do sedmi párů), ručník (do dvou kusů), e) oděv: kalhoty (jeden kus), sako, bunda, svetr, apod. - podle ročního období (jeden kus), obuv (jeden pár), f) sportovní oděv (jeden kus), sportovní obuv (jeden pár). (3) Při trvalém přemístění do jiné věznice se odsouzený předvede k provedení lékařské prohlídky a poté do výstrojního skladu. Přidělenou skříňku nechává odsouzený prázdnou a vyčištěnou bez uzamčení a visacího zámku. Čl. 5 Propouštění z výkonu trestu (1) V den propuštění je odsouzený předveden se všemi osobními věcmi a věcmi zapůjčenými k užívání do výstrojního skladu, kde vrátí všechny zapůjčené věci zapsané v jeho evidenčním listu. Jsou mu vydány všechny jeho osobní věci uložené v úschově. (2) Samotné propuštění je realizováno v místnosti k tomu účelu určené, do které je odsouzený předveden zaměstnancem věznice. Propuštění z výkonu trestu probíhá denně v době od 08,00 do 16,00 hodin, nebo v době stanovené v listině zakládající důvod propuštění. (3) Pokud odsouzený neodevzdá zapůjčené věci, bude vrácen zpět do ubytovny k dohledání chybějících věcí a propuštění proběhne po jejich dohledání, případně bude s odsouzeným zpracován Protokol o způsobené ztrátě a škodě. Čl. 6 Vystrojování a výměna prádla a oděvu (1) Převzetí poskytnutého oděvu a výstrojních součástek se eviduje ve výstrojní kartě v oděvním skladu. V případě jejich ztráty nebo poškození je odsouzenému chybějící oděv nebo součástka opětovně vydána nebo vyměněna a předepsána k úhradě. Ztrátu, odcizení nebo poškození přidělených oděvů a jiných výstrojních součástek odsouzený oznámí příslušnému vychovateli. 3

4 (2) Odsouzený nosí výstrojní oděv a součástky podle pokynů občanských zaměstnanců a příslušníků Vězeňské služby České republiky (dále jen zaměstnanec věznice ) a řádně se o ně stará. Jakákoliv úprava výstrojního oděvu a součástky je nepřípustná s výjimkou provádění drobných oprav (např. přišití knoflíku). V opačném případě bude poškozená součást předepsána odsouzenému k náhradě. (3) Odsouzenému zařazenému do práce poskytuje věznice nebo zaměstnavatelský subjekt pracovní oděv popř. obuv podle druhu a rozsahu vykonávané práce. V případě vyřazení z pracoviště je odsouzený povinen pracovní oděv nebo obuv ihned odevzdat do výstrojního skladu, případně zaměstnavatelskému subjektu. (4) Pracovní oděv může odsouzený používat také při pracovní terapii, pracích k zajištění každodenního provozu věznice nebo při odchodu na pracoviště a zpět, pokud není stanoveno jinak. (5) Vlastní (sportovní) oděv a obuv odsouzený nosí pouze při sportovní činnosti nebo sportovní zájmové aktivitě programu zacházení, pokud není vychovatelem nebo speciálním pedagogem povoleno jinak. Vlastní oděvní součásti sportovního oděvu, které má odsouzený u sebe, musí být evidovány v oděvním skladu s poznámkou, že byly vydány odsouzenému k užívání. Odsouzený si tyto oděvní součástky ukládá do přidělené skříňky. (6) Spodní prádlo není považováno za sportovní oděv. Pantofle, přezůvky, sandály nejsou považovány za sportovní obuv. (7) Ošetřující lékař může ze zdravotních důvodů povolit na nezbytně nutnou dobu úlevu od nošení výstrojního oděvu a součástek. K tomuto účelu jsou vydávána povolení o úlevě, kterými se odsouzený prokazuje. Po uplynutí vyznačené doby je povolení neplatné. (8) Na návrh lékaře může ředitel věznice ve výjimečných případech povolit úlevy od ústrojové kázně z důvodu mimořádných klimatických podmínek. (9) Povolený vlastní sportovní oděv a spodní prádlo si může odsouzený prát a sušit na vlastní náklady podle potřeby v prostorech k tomu určených. (10) Provádění jakékoliv výměny, směny, prodeje, koupě, darování a půjčování osobních věcí, mezi odsouzenými není povoleno bez souhlasu speciálního pedagoga. (11) Výměna vlastního oděvu, prádla nebo obuvi se uskutečňuje zasíláním poštou nebo při návštěvách na základě předchozího povolení. V případě, že odsouzený žádá o odeslání balíčku s vlastním oděvem, prádlem nebo obuví, je balíček za dohledu zaměstnance věznice zabalen a odeslán na náklady odsouzeného. V případě výměny při návštěvě zpracuje odsouzený předem seznam věcí, které budou po předchozí kontrole v den návštěvy předány. (12) Během výkonu trestu lze vydat odsouzenému občanský oděv (kromě sportovního oděvu dle čl. 2, odst. 3, písm. f), pouze v těchto případech: a) Opuštění věznice povolené ředitelem věznice v souvislosti s návštěvou dle ZVTOS b) Kázeňská odměna Povolení opustit věznici až na 24 hodin v souvislosti s návštěvou nebo s programem zacházení dle ZVTOS, c) Kázeňská odměna Přerušení výkonu trestu dle ZVTOS, d) Přerušení výkonu trestu pro naléhavé rodinné důvody dle ZVTOS, e) Přerušení výkonu trestu z důvodu neodkladného poskytnutí zdravotní péče dle ZVTOS, f) Organizované akce mimo věznici dle ŘVTOS, g) Odsouzený do věznice s dozorem podle 18, odst. 3, písm. a) ŘVTOS Čl. 7 Ubytování, vybavení ložnice a cely a vzory lůžka (1) Odsouzený je ubytován v jednotlivých oddílech ubytoven nebo odděleních. Oddílem nebo oddělením se zpravidla rozumí uzavřená část chodby s ložnicemi nebo celami, kulturní nebo společenskou místností a hygienickým zařízením, prostory pro realizaci sebeobslužných aktivit nebo aktivit programu zacházení popř. dalšími vyčleněnými prostory. 4

5 (2) O zařazení do jednotlivých oddělení a oddílů rozhoduje komise odborných zaměstnanců věznice (dále jen odborná komise ), o ubytování odsouzeného do jednotlivých ložnic nebo cel rozhoduje vychovatel příslušného oddílu. V případě umístění odsouzeného v lůžkové části zdravotnického střediska rozhoduje o jeho ubytování do konkrétní ložnice vedoucí lékař. V případě umístění odsouzeného do Uzavřeného oddělení rozhoduje o jeho ubytování na konkrétní celu službukonající příslušník. (3) Při vstupu zaměstnance věznice do ložnice nebo cely a ostatních ubytovacích prostor přítomný odsouzený v době od budíčku do večerky povstane, nebrání-li tomu jeho zdravotní stav. (4) Odsouzenému je zakázáno navazovat nedovolené kontakty s osobami uvnitř nebo mimo věznici např. křikem, předáváním nebo vyhazováním věcí. (5) Odsouzenému je zakázáno poškozovat zařízení využívaných prostor a neprovádí v nich jakékoliv úpravy bez souhlasu vychovatele nebo speciálního pedagoga, nenavštěvuje odsouzené ubytované v jiných oddílech nebo odděleních bez vědomí vychovatele nebo speciálního pedagoga. (6) Vybavení ložnice musí odpovídat platnému Inventárnímu seznamu, jiné věci nejsou povoleny, kromě 1 ks orámovaného zrcadla na jednu ložnici odsouzených. O rozmístění jednotlivých kusů nábytku v ložnici rozhoduje vychovatel nebo speciální pedagog příslušného oddílu. (7) Odsouzený si může uzamykat ložnici, v níž je ubytován, pouze po dobu jeho nepřítomnosti v ložnici. Náhradní klíče jsou uloženy u vychovatele. Výměna zámků ložnic bez vědomí vychovatele není dovolena. (8) Skříňka a lůžko jsou označeny jmenovkou s identifikačním kódem, jménem a příjmením odsouzeného, kterému jsou přiděleny. Označení přidělené skříňky a lůžka jmenovkou si zajistí každý odsouzený, který dále pečuje o to, aby jmenovky byly čitelné. Jmenovky na označení skříňky a lůžka si vyzvedne odsouzený u vychovatele.vzor úpravy lůžka je uveden na konci čl. 7. (9) V době od budíčku do večerky má odsouzený ustlané lůžko podle stanoveného vzoru. Odsouzenému je povoleno ležet na ustlaném lůžku pouze v době osobního volna vymezeném v časovém rozvrhu dne (dále jen ČRD ). Mimo tuto dobu může odsouzený ležet na lůžku pouze na základě vydaného povolení o úlevě nebo povolení vychovatele. Po vyhlášení večerky odsouzený dodržuje noční klid; poslech vlastních radiopřijímačů a další povolené elektroniky omezuje tak, aby nebyli rušeni ostatní odsouzení. (10) Lůžko udržuje odsouzený v čistotě, je zakázáno lůžko jakkoliv zdobit a upravovat, připevňovat cokoliv na lůžko, vytvářet na lůžku zástěny. (11) Odsouzený si může ponechat povolené věci osobní potřeby v takovém množství, které lze uložit do poskytnuté skříňky. Věci ve skříňce musí být řádně složeny. (12) Skříňky musí být přístupné, nesmějí vytvářet zástěny a zákoutí. Skříňku si odsouzený může zamknout vlastním zámkem. Zámek k uzamčení poskytnuté skříňky si může odsouzený zakoupit ve vězeňské prodejně nebo jej může přijmout v balíčku nebo při návštěvě. (13) Na vyzvání zaměstnance věznice odsouzený skříňku odemkne a umožní její prohlídku. V případě odmítnutí požadovaného otevření skříňky, je zaměstnancem věznice skříňka otevřena bez náhrady poškozeného zámku. (14) Skříňky není povoleno využívat jako skladové prostory pro uložení čistících prostředků a jiných věcí jako např. botníky apod. Vnější a vnitřní stěny skříňky musí být čisté, je zakázáno polepovat je obrázky, fotografiemi, nebo zde cokoliv připevňovat. (15) Neobsazené skříňky musí být prázdné, bez jmenovky, umyté a čisté. (16) Na stěny ložnice lze umístit max. 4 ks závěsných standardizovaných držáků (poliček) pro odpovídající počet květináčů s květinami, upevňování pnoucích výhonků rostlin po stěnách a stropech ložnic není povoleno. Na jiných místech je zakázáno květináče umísťovat. (17) V případě vybavení ložnice policemi, slouží tyto pouze k uložení knih, časopisů a společenských her. (18) Na stěny ložnic, s výjimkou obvodových stěn ubytovny, je se souhlasem vychovatele či speciálního pedagoga možné zavěsit max. 4 ks zarámovaných reprodukcí obrazů, eventuálně originály zhotovené odsouzenými. (19) Volné vyvěšování a vylepování plakátů, obrázků a fotografií, poškozování a jakékoliv úpravy zařízení ložnic, není povoleno. 5

6 (20) Svévolné stěhování odsouzeného do jiné ložnice, záměna postelí či skříněk bez vědomí vychovatele není povolena. (21) V ložnicích není povoleno skladovat žádné nářadí (kladiva, šroubováky, kleště apod.), jakož i náčiní sloužící k posilování. Pod postel lze umístit pouze PET lahve s nápoji. (22) Úklidové a čistící prostředky se soustředí na jednom místě v ložnici, vše po jednom kuse (1 kbelík, 1 kartáč, 1 hadr, 1 prachovka, čistící prostředky po 1 ks). Nádoby na praní osobních věcí odsouzených - max. 1 ks na ložnici se ukládají v umývárnách. (23) Je zakázáno provádění jakýchkoliv zásahů do elektroinstalace, zakrývání, stínění a zabarvování krytů světel a zářivek. (24) Ve všech oddílech a odděleních jsou zřízeny kulturní nebo společenské místnosti, které jsou vybaveny přiměřeným množstvím nábytku a televizí. (25) Na stěny kulturní místnosti (s výjimkou obvodových stěn ubytovny) je možné zavěsit přiměřený počet vhodných obrazů nebo nástěnek po předchozím souhlasu vychovatele či speciálního pedagoga. Každý obraz musí být zarámován jednotlivě. Dále lze v kulturní místnosti umístit vhodnou květinovou výzdobu. (26) Chodba oddílu je vybavena vězeňským stolkem a stoličkou. U stolku je instalována nástěnná schránka se ZVTOS, ŘVTOS a Vnitřním řádem věznice (dále jen VŘV ) (27) Počet a obsah nástěnek umístěných na chodbě oddílu podléhá souhlasu příslušného vychovatele či speciálního pedagoga. (28) O další úpravě ubytovacích prostor a prostor pro zacházení rozhoduje vychovatel nebo speciální pedagog příslušného oddílu. Vzor lůžka Označení přidělené skříňky je prováděno odsouzeným, a to nalepením jmenovky v pravém horním rohu s informacemi uvedenými v odst.8 tohoto článku. Čl. 8 Stravování (1) Odsouzenému je vydávána strava v souladu s ČRD do stanoveného jídelního nádobí podle platné stravní normy v rámci stanoveného peněžního limitu na osobu a den. Jídelníček je k nahlédnutí v prostoru určeném ke stravování. (2) Při odběru stravy odsouzený bez vyzvání předkládá stravenku. Totožnost odsouzeného může být na vyzvání zaměstnance věznice ověřena předložením identifikačního průkazu odsouzeného. (3) Strava je odsouzeným (kromě studené stravy) osobně odebírána a konzumována v jídelně. Odnášení stravy nebo jejich zbytků, vynášení a používání nádobí a podnosů mimo určené prostory není povoleno. 6

7 Výjimku tvoří pouze přídavky pro pracující, přídavky nápojů, celodenní stravní dávka pro eskortované odsouzené, studená strava popř. pečivo a strava vydávaná odsouzeným umístěným na lůžkové části zdravotnického střediska a Uzavřeného oddělení. (4) Snídaně pro odsouzeného je vydávána v jednotlivých ubytovnách věznice a v těchto prostorách je odsouzeným konzumována. Obdobným způsobem je vydávána ostatní studená strava. (5) Připomínky k množství a kvalitě stravy může odsouzený uplatňovat u zaměstnanců kuchyně nebo prostřednictvím dozorce bezprostředně po převzetí stravy. Další podněty a připomínky ke stravování může odsouzený podávat písemně prostřednictvím příslušného vychovatele. (6) Odsouzený si může ve vyhrazených prostorech s využitím povolených elektrospotřebičů ohřívat vodu k přípravě nápojů nebo instantních potravin, které nepotřebují další tepelnou úpravu. Jiné svařování potravin je zakázáno. Čl. 9 Zdravotní péče, ordinace odborných lékařů (1) Ordinační hodiny praktického lékaře pro odsouzeného, dobu a způsob výdeje léků jsou stanoveny v ČRD. K lékaři se odsouzený hlásí v pracovních dnech formou zápisu do knihy, která je k dispozici v každém oddíle nebo oddělení. V akutních případech se odsouzený nahlásí k ošetření u přítomného zaměstnance věznice. (2) Odsouzený užívá pouze léky předepsané lékařem a ve stanoveném množství, není mu dovoleno opatřovat sobě nebo jinému jakékoliv léky, které nebyly lékařem předepsány. Čl. 10 Vycházky (1) Vycházky jsou realizovány dle ČRD zpravidla v prostorách určených pro jednotlivé ubytovny odsouzených. (2) Vycházkový dvůr před ubytovnou O slouží též jako hřiště k provozování míčových her. (3) V době konání vycházek je odsouzený ustrojen v ústavním oděvu a dodržuje pravidla vystrojování uvedená v čl. 6 VŘV. Pokud se odsouzený v průběhu vycházek věnuje sportovní činnosti, může být ustrojen ve vlastním sportovním oděvu a obuvi v souladu s ustanovením čl. 6 VŘV. Čl. 11 Korespondence (1) Zaměstnanci, kteří v souladu s ŘVTOS mohou zkontrolovat obsah korespondence, jsou vedle příslušného vychovatele též speciální pedagog, sociální pracovník, psycholog, vedoucí oddělení výkonu trestu se svými zástupci a v odůvodněných případech pracovník oddělení prevence a stížností. Korespondence, která podléhá kontrole, se odevzdává v nezalepené obálce. (2) Korespondenci odsouzeného s obhájci, advokáty, mezinárodními orgány a organizacemi uvedenými v čl. 23 VŘV může odsouzený odevzdávat nebo vhazovat do určených schránek v zalepené obálce. (3) Nepovolený obsah korespondence se odsouzenému nepředá a odešle se zpět odesílateli na náklady odsouzeného nebo ji lze uložit do úschovy věznice. Nemá-li odsouzený dostatek finančních prostředků k odeslání, bude vynaložená částka vedena jako pohledávka věznice vůči odsouzenému (vzniklá na základě protokolu o škodě). V případě, že korespondence bude obsahovat nepovolené věci zcela nepatrné hodnoty, lze je s prokazatelným souhlasem odsouzeného a za jeho přítomnosti zničit. (4) Jestliže je odsouzenému v korespondenci do věznice zaslána finanční hotovost, tato se odsouzenému nevydá. O této skutečnosti je odsouzený informován a finanční hotovost je předána k zaúčtování na příslušný účet vedený věznicí. Pokud o to odsouzený požádá, může být zadržená finanční hotovost na jeho náklady zaslána zpět odesilateli. 7

8 (5) Odesílání a přijímání korespondence se provádí zásadně prostřednictvím příslušného vychovatele. Odesílání a přijímání korespondence nebo dalších zpráv a sdělení jiným způsobem není povoleno. (6) U odesílané doporučené korespondence na přední stranu obálky v levém horním rohu odsouzený uvede adresu odesílatele, tedy své jméno, příjmení a adresu věznice. Bez tohoto údaje nebude korespondence jako doporučená poštou přijata. S touto korespondencí odsouzený předkládá zároveň řádně vyplněný podací lístek. Podací lístek je odsouzenému vrácen bezprostředně po potvrzení na poštovním úřadu a doručení do věznice. (7) U odesílané korespondence odsouzený ve vlastním zájmu na přední stranu levého horního rohu obálky uvede čitelně (hůlkovým písmem) své jméno, příjmení a oddíl z důvodu možného vrácení při nepřevzetí poštovním úřadem či adresátem. Čl. 12 Užívání telefonu (1) K realizaci telefonního hovoru odsouzeného je určen kartový telefonní automat vybavený digitálním záznamovým zařízením. Telefonní karty si může odsouzený zakoupit ve vězeňské prodejně, přijmout v balíčku, korespondenci nebo při návštěvě. (2) Telefonní hovor lze realizovat zásadně v pracovní době příslušného vychovatele, který je hovoru přítomen. Čl. 13 Návštěvy (1) Odsouzený má právo přijímat návštěvy blízkých osob. (2) V žádankách o návštěvu odsouzený uvádí své jméno, kód, ubytovnu, datum narození, požadovaný datum a čas návštěvy, jména a příjmení návštěvníků, vztah k odsouzenému, adresu trvalého bydliště a adresu, kam bude povolenka k návštěvě odesílána. Žádost spolu s korespondencí nebo nadepsanou obálkou předá odsouzený v dostatečném předstihu vychovateli. V individuálních případech může být odsouzenému z výchovných nebo závažných důvodů, s přihlédnutím ke kapacitním možnostem návštěvní místnosti, povolen jiný termín konání návštěvy. K žádance přikládá schválené žádosti o předání nebo výměnu věcí u návštěv, povolení osob jiných než blízkých a povolení změny termínu, pokud se bude návštěva konat s jiným oddílem. Odsouzený může na jeden termín návštěv požádat počet osob v souladu s pravidly vnitřní diferenciace. (3) Pro konání návštěv se stanovuje zpravidla jeden den v měsíci pro každý oddíl ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu a jeden den v měsíci se stanovuje pro každý oddíl v pracovní den. Návštěvy odsouzených se konají v pracovní dny v době od 08,00 do 11,00 hodin, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu se konají v termínech: 08,00-11,00; 13,30-16,30 hodin. Z kapacitních důvodů se návštěvy plánují maximálně pro 24 odsouzených v jednom termínu. Do tohoto počtu nejsou započítána 3 místa pro konání návštěv oddělených přepážkou, tzv. bezkontaktním způsobem. (4) Odsouzený, který má ve věznici povolenou návštěvu (platnou povolenku k návštěvě) a v době určené k vykonání návštěvy je přemístěn na přechodnou dobu (trvající déle než 14 dní) do jiné věznice, má nárok na uskutečnění návštěvy v rozsahu práva uvedeného ZVTOS. (5) V případě udělení kázeňské odměny mimořádného zvýšení doby trvání návštěvy během jednoho kalendářního měsíce až na 5 hodin (dle ZVTOS), odsouzený zpravidla využije k realizaci termíny návštěv stanovené pro oddíl, na němž je umístěn. (6) K návštěvě si odsouzený s sebou vezme, kromě stanoveného oděvu přiměřeného klimatickým podmínkám, pouze identifikační průkaz odsouzeného a klíč od přidělené skříňky. Identifikační průkaz odsouzeného odevzdá odsouzený příslušníkovi před začátkem návštěvy, po ukončení návštěvy ji převezme zpět. (7) Odsouzený se může přivítat a rozloučit s návštěvou běžným společenským způsobem, což je podání ruky apod. U osob blízkých lze povolit i jiný kontakt (obejmutí, polibek). Zaměstnanec věznice může povolit 8

9 kontakt odsouzených s nezletilým dítětem (pochování, apod.). V případě podezření, že je dítě využíváno jako prostředek k pronášení nepovolených věcí či dochází-li k nevhodnému chování, zaměstnanec věznice kontakt přeruší. Po dobu konání návštěv není povoleno v prostorách věznice kouření a konzumace potravin či nápojů. (8) Poučení o způsobu provádění návštěv bez zrakové a sluchové kontroly obsahuje zejména organizační ustanovení (délka návštěvy, prostory pro provádění návštěv, atd.), bezpečnostní zásady (respektování zásad běžné hygieny, neumožnění návštěvy osob nemocných nakažlivými či infekčními chorobami, způsob přivolání pomoci a komunikace se zaměstnancem věznice v závažných případech zhoršení zdravotního stavu či úrazu, atd.) a hygienické zásady (způsob případného použití lůžkovin a dalšího vybavení, způsob přípravy jednoduchého občerstvení, způsob úklidu návštěvní místnosti, atd.). Tento způsob návštěvy není jiným než blízkým osobám umožněn. (9) Návštěvy bez přímé zrakové a sluchové kontroly zaměstnancem věznice se konají v pracovní dny ve dvou termínech v čase: 07:30-10:30 a 11:00-14:00. (10) V průběhu návštěvy bez zrakové a sluchové kontroly je povolena konzumace potravin a nealkoholických nápojů včetně kávy, jejichž nákup si odsouzený nebo osoba (návštěva) může předem zajistit v prodejně věznice. Donáška vlastních potravin a nápojů návštěvníky do věznice není povolena. (11) V případě naléhavé potřeby mají návštěvník i odsouzený možnost přivolat zaměstnance věznice pomocí tísňového hlásiče, umístěného v návštěvní místnosti. Každý ze zúčastněných má možnost návštěvu kdykoliv ukončit pomocí tísňového hlásiče. (12) Ve věznici jsou zřízeny zvláštní místnosti v přízemí ubytovny M, přiměřeně vybavené pro rozhovory odsouzených s jejich advokátem. Pokud advokát neoznámí návštěvu u odsouzeného minimálně 24 hodin předem, návštěva se zpravidla uskuteční v mimopracovní době odsouzeného. Čl. 14 Uspokojování kulturních potřeb (1) Sledování televizních pořadů se umožňuje odsouzenému v době jeho osobního volna v čase stanoveném v ČRD s omezením stanoveným pro jednotlivé oddíly nebo oddělení podle jeho typu a v souladu s pravidly vnitřní diferenciace (viz Motivační činitelé ve věznici s dozorem a s ostrahou). (2) Pokud při sledování televize není v oddíle odsouzených dodržován klid, pořádek a dochází k porušování některého z ustanovení ZVTOS, ŘVTOS nebo VŘV, může zaměstnanec vězeňské služby provádějící kontrolu oddílu, se souhlasem vedoucího oddělení výkonu trestu (dále jen OVT ), přerušit sledování televizoru (dále jen TV ). Po obnovení pořádku je sledování TV obnoveno. V době nepřítomnosti vedoucího OVT může v odůvodněných případech rozhodnout o přerušení sledování TV vrchní inspektor strážní služby. (3) Odsouzenému je umožněn ve stanovené době dle ČRD výběr knih z knihovního fondu vězeňské knihovny podle jeho zájmu, duchovních potřeb a vyznání. Knihovna je umístěna v nástavbě ubytovny K a je vybavena dle možností věznice běžně dostupnou beletrii, náboženskou a odbornou literaturou, včetně základních právních předpisů z jednotlivých právních odvětví. V případě ztráty nebo zničení se kniha odsouzenému předepíše k náhradě. (4) Odsouzený může číst denní tisk a časopisy včetně zahraničních, distribuovaných v tuzemsku. Objednávka a odběr denního tisku a časopisů je odsouzeným z jejich prostředků umožněna ve vězeňské prodejně. K zasílání denního tisku a časopisů může odsouzený též využít služeb příslušných distribučních organizací. Čl. 15 Duchovní a sociální služby a jejich zajišťování (1) Účast církví a náboženských společností je ve věznici realizována v souladu s právními předpisy a Dohodou o duchovní službě. (2) Duchovní službu ve věznici koordinuje kaplan vězeňské služby 9

10 (3) Z církví a náboženských společností, které získaly oprávnění k výkonu zvláštních práv (duchovní služby ve věznicích), působí ve věznici tyto církve a náboženské společnosti: Apoštolská církev, Církev adventistů sedmého dne, Českobratrská církev evangelická, Církev římskokatolická, Náboženská společnost Svědkové Jehovovi. Čl. 16 Nákup potravin a věcí osobní potřeby, minimální sortiment zboží vězeňské prodejny (1) Podle ZVTOS je stanoven zaručený sortiment zboží vězeňské prodejny takto: a) Potraviny, pochutiny, nápoje: 1. pečivo (např. chléb, rohlíky, záviny, bábovky, vánočky), 2. trvanlivé pečivo (např. slané tyčinky, piškoty, oplatky), 3. cukrovinky (např. řezy, žvýkačky, čokolády, bonbóny, balené zmrzlinářské výrobky), 4. trvanlivé salámy a uzeniny, pomazánky, paštiky a konzervy (např. kompoty), 5. pochutiny (např. hořčice, kečup, sůl, koření, cukr, nízkokalorické sladidlo, med), 6. ovesné vločky, těstoviny, rýže, 7. mléčné výrobky (např. mléko, jogurt, sýry, máslo, kondenzované mléko), 8. instantní potraviny (např. polévky, mléko, smetana, kakao, nápoje, kávovinové směsi), 9. nápoje (např. balená voda, sirup, džus, nektar, limonády), 10. čaj (např. ovocný, bylinný, černý, porcovaný, sypaný, instantní), 11. káva (např. rozpustná, mletá), 12. vitamíny (např. B-komplex, Celaskon, šumivé vitamíny), 13. sezónní zelenina a ovoce (např. rajčata, papriky, okurky, ředkvičky, kedlubny, mrkev, jablka, pomeranče, citróny, banány, hroznové víno). b) Drogistické a průmyslové zboží: 1. toaletní potřeby (např. hřeben, kartáček na zuby, zubní pasta, mýdlo, šampon, kondicionér, prostředky na holení, prostředky k ošetření pleti po holení, pleťové krémy a mléka, opalovací a ochranné krémy, etue a pouzdro na mýdlo, pouzdro na kartáček na zuby, zrcátko, prací prostředky), 2. hygienické potřeby (např. toaletní papír, ubrousky, kapesníky, vata, prezervativy), 3. tabákové výrobky a kuřácké potřeby (např. cigarety, tabák, doutníky, cigaretové dutinky, cigaretové papírky, pomůcky k balení cigaret, tabatěrka, zápalky, zapalovače, kamínky do zapalovače), 4. prostředky k vedení korespondence a telefonování (např. dopisní papír, obálky, pohlednice, poštovní známky, telefonní karty, sešity a poznámkové bloky, pryž, ořezávátko, psací potřeby včetně pastelek, fixů), 5. jídelní potřeby (např. polévková lžíce, čajová lžička, příbor, hrnek), 6. spodní prádlo (např. ponožky, slipy, trenýrky), 7. společenské hry, tiskoviny (např. noviny, časopisy). (2) Na základě předchozí objednávky je možno zakoupit i další zboží, které se od výše uvedené nabídky zásadním způsobem neodchyluje. Na základě povolení speciálního pedagoga lze zakoupit i předměty určené k realizaci programu zacházení. (3) Na základě předchozího povolení speciálního pedagoga je možno zakoupit spotřební elektroniku včetně náhradních zdrojů. (4) Nákup odsouzeného je realizován zpravidla 1 x týdně, max. ve finanční částce dle zařazení odsouzeného do prostupné skupiny vnitřní diferenciace (viz Motivační činitelé ve věznici s dozorem a s ostrahou), v době stanovené ČRD. Nákup odsouzeného je realizován donáškovým způsobem na ubytovnu. Soupis požadovaného zboží předá odsouzený vychovateli, který jej předá vedoucí prodejny nebo jí pověřené osobě. (5) K ověření totožnosti odsouzeného při vlastním nákupu slouží identifikační průkaz odsouzeného. V případě, že odsouzeného nelze identifikovat, umožní se nákup až po ověření totožnosti odsouzeného. 10

11 (6) Pokud nákup nelze realizovat ze závažných důvodů (např. státem uznávaný svátek, eskorta odsouzeného mimo věznici), je nákup proveden, na základě dohody příslušného vychovatele s pracovnicemi ekonomického oddělení a vedoucí prodejny, v mimořádném termínu. (7) Odsouzený umístěný v krizovém oddělení realizuje nákup v den nákupu svého oddílu. (8) U odsouzeného umístěného na uzavřeném oddělení (dále jen UO) z důvodu výkonu kázeňských trestů celodenního umístění do UO a samovazby se nákup, s výjimkou nákupu základních hygienických potřeb, neumožní. (9) V případě, kdy odsouzený vykonává kázeňský trest umístění do UO s výjimkou doby stanovené k plnění úkolů programu zacházení, obdrží požadované zboží se svým kmenovým oddílem. Čl. 17 Přijetí balíčku (1) Právo na přijetí balíčku vzniká odsouzenému dnem nástupu výkonu trestu odnětí svobody. (2) Za balíček se považuje též písemné sdělení do hmotnosti 2 kg, pokud jsou k němu přiloženy potraviny nebo věci osobní potřeby. (3) Balíček se z pošty nepřevezme v případě, že: - odsouzený byl propuštěn, vyhoštěn, vydán nebo předán do ciziny nebo zemřel, - balíček zaslaný z ciziny nesplňuje příslušné celní předpisy a odsouzený nesplní požadavky celního úřadu při celním řízení, nezaplatí clo vyměřené celním úřadem, - odsouzený odmítne doplatit částku vyměřenou poštovním úřadem za doručení nebo nemá příslušnou finanční částku na zaplacení, - balíček je poškozený nebo je zřejmé, že během přepravy došlo k úbytku na váze a odsouzený nesouhlasí s jeho převzetím. (4) Odsouzenému, který vykonává kázeňský trest umístění do samovazby nebo celodenní umístění do UO, se balíček vydá po skončení tohoto kázeňského trestu. (5) Odsouzenému přemístěnému na dobu přechodnou do jiné věznice, se balíček vydá zpravidla po jeho návratu. (6) Balíčky s potravinami a věcmi osobní potřeby se povolují do hmotnosti 5 kg a mohou obsahovat potraviny nepodléhající rychlé zkáze, zakoupené v obchodní síti, které není nutno tepelně upravovat, z masných výrobků pouze trvanlivé salámy, tabákové výrobky, dopisní papíry, obálky, základní psací potřeby s výjimkou lihových, poštovní známky, spodní prádlo, povolené hygienické potřeby, elektrický holicí strojek, náramkové nebo kapesní hodinky. (7) V případě, že balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby přesahuje povolenou hmotnost, předají se odsouzenému věci pouze do hmotnosti 5 kg. Nepředaná část balíčku se vrátí na náklady odsouzeného odesílateli jako nová zásilka nebo se vrátí při návštěvě. Nemá-li odsouzený dostatek finančních prostředků k úhradě nákladů na vrácení balíčku nebo nepředaných věcí, bude vynaložená částka vedena jako škoda způsobená odsouzenými věznici. (8) V případě, že balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby obsahuje nepovolené věci, které odsouzený nemůže mít u sebe, odsouzený je ihned odešle zpět odesílateli na své náklady. Pokud odsouzený nesouhlasí s odesláním věcí zpět odesílateli, protože nemá finanční prostředky a jedná se o potraviny podléhající rychlé zkáze nebo věci zcela nepatrné hodnoty, mohou být zničeny. Jestliže se jedná o věci, které zničit nelze, jsou tyto neprodleně odeslány zpět odesílateli, přičemž vynaložená částka bude vedena jako škoda věznice způsobená odsouzeným nebo se mu věci uloží do úschovy s tím, že mu budou vydány až při propuštění. (9) Léky a vitamínové preparáty nebo podpůrné látky obsažené v zásilce se odsouzeným nevydají. (10) V případě, že balíček obsahuje věci, které odsouzený může mít u sebe, na nějž však nebylo vystaveno povolení, odsouzený jej odešle zpět odesílateli na své náklady, pokud k jeho předání nedojde při návštěvě. Pokud odsouzený nesouhlasí s odesláním a chce si zaslané věci ponechat a nemá vyčerpán limit přijatých balíčků, lze s jeho souhlasem zásilku zaevidovat jako balíček s potravinami a věcmi osobní 11

12 potřeby. Pokud odsouzený nesouhlasí s odesláním věcí zpět odesílateli, protože nemá finanční prostředky a má již vyčerpán limit přijatých balíčků, úhrada za odeslání se vede jako škoda věznice způsobená odsouzeným. (11) Balíčkem lze zasílat tabákové výrobky označené českou tabákovou nálepkou. Tabákové výrobky označené jinou než českou tabákovou nálepkou nebo tabákové výrobky nálepkou neoznačené se v případě podezření, že byl spáchán přestupek nebo jiný správní delikt odsouzenému nepředají, přičemž budou převzaty do úschovy a neprodleně se informuje místně příslušný celní úřad, který postupuje způsobem stanoveným právním předpisem. Čl. 18 Potraviny podléhající rychlé zkáze epidemiologicky rizikové skupiny potravin (1) Epidemiologicky rizikovými skupinami potravin jsou podle příslušné vyhlášky, kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin, potraviny určené k přímé spotřebě (tzn. potraviny, které se konzumují v nezměněném stavu, potraviny tepelně opracované, které se konzumují v teplém nebo studeném stavu a sušené potraviny, které musí být před spotřebou smíchány s teplou nebo studenou tekutinou), které neprocházejí při výrobě technologickým postupem, který ničí nebo zaručuje zničení nebo odstraňuje patogenní agens (původce onemocnění z potravin - bakterie, viry, plísně, paraziti a toxiny bakterií a plísní). (2) V balíčku nelze zasílat potraviny, které podléhají rychlé zkáze nebo mají povahu výše uvedených epidemiologicky rizikových skupin potravin, přičemž jde zejména o: 1. maso a výrobky z masa, včetně masa drůbežího a rybího, 2. veškeré vnitřnosti, 3. zabijačkové výrobky, 4. šunky a měkké salámy, 5. játrové sýry, játrovky nebo čajovky, 6. huspeniny, 7. vejce, majonézy a výrobky s majonézou, 8. mléko, včetně mléka koz a ovcí, mléčné výrobky, které neprošly tepelnou úpravoušlehačky, smetany, máslo, tvarohy, pribináčky apod. 9. lahůdkářské výrobky - saláty, včetně zeleninových, chlebíčky, pomazánky, aspiky, obložené housky, bagety apod., 10. měkké cukrářské výrobky, veškeré dorty, rolády, záviny a buchty, 11. zmrzlinářské výrobky, 12. ovoce a zelenina s narušenou strukturou, včetně porcovaných, které nemají obvyklý vzhled a vlastnosti, 13. zahradní a lesní ovoce - jahody, maliny, borůvky, ostružiny apod., 14. výrobky z luštěnin, včetně sójových (sójové nápoje, zakysané výrobky, Tofu, Tempeh apod., 15. naklíčená semena, naklíčené obiloviny nebo olejniny, 16. zmrazené ovoce a zelenina a výrobky z nich, které neprošly tepelnou úpravou, 17. potraviny, které se musí tepelně upravovat nebo ohřívat, 18. chlazená nebo mražená jídla, 19. polokonzervy. (3) V balíčku dále nelze zasílat balené potraviny, u kterých nelze při přepravě a uložení dodržet stanovené skladovací podmínky a jejichž datum použitelnosti nebo minimální trvanlivosti je kratší než obvyklá doba potřebná k předání balíčku. Datum použitelnosti a minimální trvanlivosti popř. též podmínky skladování stanoví výrobce a jsou uvedeny na obalu. (4) Potraviny, u kterých nelze dodržet podmínky pro jejich skladování stanovené výrobcem, nelze nakupovat ve vězeňské prodejně v množství větším, než které odpovídá možnosti konzumace v den zakoupení. 12

13 (5) Pokud v letním období klimatické podmínky vyžadují prakticky okamžitou konzumaci potravin podléhajících rychlé zkáze nebo epidemiologicky rizikových potravin, lze jejich nákup přechodně zakázat nebo prodej vyloučit. Čl. 19 Příjem peněz a nakládání s nimi (1) Veškeré platby odsouzeného se provádějí pomocí bezhotovostního styku, který je ve věznici zaveden. Držení finanční hotovosti není odsouzenému ve věznici povoleno a může být posuzováno jako porušení ZVTOS a VŘV. (2) Na základě písemné žádosti adresované ekonomickému oddělení věznice bude odsouzenému poskytnuta informace o aktuálním stavu na jeho účtech. (3) Peníze lze odsouzenému zaslat do věznice běžně používaným způsobem poštovní poukázkou s uvedením adresy věznice, jména, příjmení a data narození odsouzeného. Peníze je možné přijmout rovněž bankovním převodem přes stanovený variabilní symbol na určené číslo účtu věznice. Pokud odsouzený nesouhlasí s přijetím peněz, jsou peníze vráceny zpět na adresu odesílatele. Pokud však vyjádří prokazatelný souhlas s jejich přijetím a nejsou účelově určeny na zdravotní konto, peníze se rozdělí z jedné poloviny na rezervované peníze, z druhé poloviny na peníze v úschově. (4) Peníze odsouzeného vede věznice na oddělených účtech kapesné, úložné, peníze v úschově, cestovné, rezervované peníze, exekuce, sociální kapesné a konto zdravotní. Způsob rozúčtování pracovní odměny odsouzených, vedení účtů a jejich čerpání je uvedeno v Čl. 24 tohoto VŘV. Čl. 20 Podíl odsouzených na organizaci života ve věznici (1) Odsouzený se může podílet na řešení otázek souvisejících s jeho životem ve věznici též prostřednictvím účasti na společných setkáních odsouzených se zaměstnanci věznice nebo prostřednictvím zástupců z řad odsouzených. (2) V rámci realizace programu zacházení nebo zajištění denního chodu oddílu nebo oddělení může být odsouzený pověřován činnostmi (koordinací) souvisejícími s organizací života ve věznici, ze kterých však nevyplývají žádné nařizovací pravomoci vůči ostatním odsouzeným. Vykonávané činnosti jsou zahrnuty do programu zacházení odsouzených. (3) Koordinátor vykonává svoji činnost v době od budíčku do vyhlášení večerky oddílu. Odsouzený vykonávající činnosti koordinátora je ustrojen do vězeňského oděvu a bot a je označen štítkem KOORDINÁTOR ODDÍLU. Koordinátor je pověřen vychovatelem k plnění některých z těchto úkolů: - Po dobu výkonu činnosti se odsouzený zdržuje na určeném stanovišti. - Dbá na úsporný provoz přidělených vařičů oddílu a tyto udržuje v čistotě. - Dohlíží na šetření elektrickou energií (provoz osvětlovacích těles v denní době, zbytečný provoz TV apod.). - Dbá na řádné uzavírání vodovodních kohoutků na umývárně oddílu. - Informuje neprodleně příslušného vychovatele o závadách a mimořádných událostech, v případě nepřítomnosti příslušného vychovatele předá informaci dozorci. - V případě hromadných akcí v rámci ČRD se koordinátor těchto akcí zúčastňuje. - V dalších činnostech se řídí pokyny zaměstnanců věznice. 13

14 Čl. 21 Zásady hygieny, bezpečnosti, ochrany zdraví a požární ochrany (1) Odsouzený je povinen dbát na osobní hygienu, prádlo, osobní i výstrojní oděvní součásti udržuje čisté a je vždy řádně ustrojen v souladu s pravidly vystrojování dle čl. 6 VŘV. Vlasy udržuje z hygienických důvodů upravené a čisté. K ostříhání může využít služeb vězeňského holiče. (2) Skříňku a lůžko udržuje odsouzený v náležité čistotě při dodržování základních hygienických pravidel. Klepání dek a matrací se provádí v době stanovené v ČRD. Běžné čistící a desinfekční prostředky se vydávají k udržování čistoty a pořádku v oddílu nebo oddělení. Tyto prostředky se používají podle návodu na používání. Odsouzený nepoužívá k úklidu zdraví škodlivých látek a hořlavin. (3) Odsouzený dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a všechna stanovená protipožární opatření tak, aby nemohlo dojít ke vzniku úrazu nebo požáru. Úklidovými pracemi, udržováním pořádku apod., zabraňuje možnosti vzniku nebezpečných kluzkých míst na chodbách, ložnicích nebo v jiných prostorech věznice (koupelny, jídelny, pracoviště atp.). Tříděním komunálního odpadu předchází vzniku ekologických škod. (4) Odsouzenému je zakázáno jakýmkoli způsobem zasahovat do elektroinstalace, anténních rozvodů, televizních přijímačů, rozvodů vody a tepla a vyrábět, používat a přechovávat vlastní antény k radiopřijímačům a televizím, případné závady a poruchy hlásí neprodleně zaměstnanci věznice. Elektrická zařízení, zejména tepelná, nenechává odsouzený v provozu bez dozoru, vařiče musí mít nehořlavou tepelně izolační podložku a odsouzeným je zakázáno přemísťovat bez povolení zaměstnance věznice. Odsouzený chrání elektrické spotřebiče před mokrem, stykem s vodou a ukládáním do vlhka. Ve vlhkém prostředí, např. v koupelnách, smějí být používány pouze elektrospotřebiče s bezpečným napětím, tj. nejvýše do 24 voltů. (5) Kontrolní pečetě Vězeňské služby, kterými je označena povolená elektronika, odsouzený nesnímá, neporušuje či jakkoli nepoškozuje. (6) Každý úraz je odsouzený povinen nahlásit neprodleně zaměstnanci věznice, na pracovištích vedoucímu pracoviště. (7) V prostorech, kde není povoleno kouření, odsouzený nepoužívá otevřený oheň. V prostorech, kde je povoleno kouřit, odsouzený používá pouze popelníky z nehořlavých materiálů, tyto nevysypává do hořlavých nádob, dbá na to, aby se do odpadu nedostaly doutnající nebo žhavé materiály (nedopalky cigaret). Odpadové hořlavé materiály ukládá jen do míst k tomu určených. (8) V případě vzniku požáru je odsouzený povinen tuto skutečnost nahlásit a podle zákona o požární ochraně je povinen podle svých možností požár uhasit. Vodou a vodními ručními hasicími přístroji nelze hasit elektrická zařízení pod napětím, odsouzený nezneužívá a nepoškozuje protipožární techniku. (9) Používání náhradních zdrojů a přídavných baterií umístěných vně přístroje povolené elektroniky není umožněno. Provoz těchto přístrojů se umožní pouze s vloženými typizovanými bateriemi. Použité baterie všeho druhu jsou ukládány výhradně do plastových schránek pro tyto účely instalovaných v dostupných místech. (10) Nádoby znečištěné barvami, ředidly, ropnými látkami (používané odsouzeným zaměstnaným v pracovišti vnitřního provozu věznice a odsouzeným při programech zacházení) a vyřazené zářivkové trubice se ukládají ve vyhrazených prostorech věznice odděleně od ostatního odpadu. (11) Z hygienických důvodů odsouzený nechová nebo nepřechovává zvířata, pokud ředitel věznice nestanoví jinak. 14

15 Čl. 22 Kouření (1) Odsouzený může ve věznici kouřit jen ve vyhrazených a označených místech KOUŘENÍ POVOLENO. V ostatních prostorech a objektech věznice je kouření zakázáno, a to jak ve vnitřních, tak venkovních prostorách věznice. (2) Odsouzený dále nekouří zejména v ložnicích ubytoven a při všech organizovaných nástupech a při chůzi odsouzených ve tvaru. Čl. 23 Seznam mezinárodních orgánů a organizací ve smyslu ZVTOS (1) Stížnosti a žádosti k uplatnění svých práv a oprávněných zájmů může odsouzený adresovat kromě orgánů a institucí České republiky i mezinárodním orgánům a organizacím: a) Evropská komise pro lidská práva, Štrasburk, b) Rada Evropy Štrasburk.. (2) Odsouzený si může vyžádat přesnou adresu na příslušné instituce a organizace u vychovatele nebo sociálního pracovníka. Čl. 24 Rozúčtování pracovní odměny a další finanční náležitosti (1) Účet peněz odsouzených vede věznice, ve které odsouzený vykonává trest a ve které má uložen finanční spis na oddělených účtech (kapesné, úložné, v úschově, cestovné, rezervy, exekuce, zdravotní konto a sociální kapesné). (2) Při přemístění odsouzeného k léčení do nemocnice nebo do jiné věznice k soudu, zůstává finanční spis i konto odsouzeného v kmenové věznici. Při dočasném přemístění na dobu delší než pět pracovních dnů kmenová věznice může převést na základě písemné žádosti odsouzeného část jeho účtu (účtu kapesného, účtu sociálního kapesného, účtu v úschově) do věznice, kam byl dočasně přemístěn. (3) Peníze v úschově věznice: a) Kapesné konto: z účtu kapesného nesmějí být prováděny žádné srážky ani převody na jiné účty. Srážky mohou být provedeny jen se souhlasem odsouzeného. b) Úložné konto: použití úložného je možné na základě písemné žádosti odsouzeného. (4) Čerpání peněz z úložného se provádí na základě žádanky odsouzeného, doporučené vedoucím oddělení výkonu trestu a schválené vedoucím ekonomického oddělení. (5) Peníze v úschově: jsou peníze, které si odsouzený do věznice přinesl a peníze které mu byly do věznice zaslány a které odsouzený přijal. Patří sem rovněž peníze, které odsouzený obdržel v korespondenci, balíku nebo při návštěvě. (6) Cestovné: věznice z došlých peněz uloží na cestovné částku do výše 500 Kč (500 Kč je nutné minimum). S účtem cestovného odsouzený během výkonu trestu nenakládá. Částka je mu vyplacena při ukončení trestu odnětí svobody. (7) Rezervované peníze: Jedna polovina peněz přijatých odsouzeným (dle ZVTOS) se převede na účet tzv. rezervovaných peněz, z kterých jsou hrazeny náklady výkonu trestu. (8) Konto exekuce: tvoří zbytek peněz z konta rezervovaných peněz po uhrazení nákladů výkonu trestu a slouží k hrazení dalších pohledávek (dle ZVTOS). (9) Konto zdravotní: jedná se o účelově určené konto. Používá se výhradně k přijímání finančních prostředků k hrazení pohledávek odsouzeného za regulační poplatky ve zdravotnictví nebo doplatky na léky, dále na nákup dalších nezbytných léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků 15

16 předepsaných lékařem. (10) Konto sociální kapesné: nárok na přiznání sociálního kapesného má odsouzený, který není zařazen do práce, neodmítl bez závažného důvodu práci, není poživatelem důchodu a neměl v období jednoho kalendářního měsíce jiný příjem nebo jinou hotovost ve výši alespoň 100 Kč. Sociální kapesné je určené především na nákup základních hygienických potřeb odsouzeného. Čl. 25 Knihovní řád (1) Do prostoru vězeňské knihovny platí přísný zákaz vstupu nepovolaným osobám. (2) V knihovně není povoleno kouření a zacházení s otevřeným ohněm. (3) Půjčování knih probíhá v době stanovené v ČRD, v jiné době není návštěva knihovny odsouzenému umožňována. (4) Seznamování odsouzeného s knihovním fondem se provádí individuálně prostřednictvím knihovních (čtenářských) katalogů, které jsou k dispozici v knihovně. (5) Odsouzený si může jednorázově zapůjčit maximálně tři knihy na dobu nejdéle 14 dnů, a to pouze oproti předloženému vlastnímu identifikačnímu průkazu (6) Studium vybrané části odborné literatury je umožněno pouze v prostoru před knihovnou, tyto tituly nelze zapůjčit na ubytovnu. (7) Odsouzený odpovídá za zapůjčené knihy z majetku knihovny a dbá, aby nedošlo k jejich poškození anebo ztrátě. Závady nebo poškození zjištěné při vypůjčení knih je odsouzený povinen oznámit knihovníkovi. Závady nebo poškození knih, které nebyly včas oznámeny, budou řešeny v souladu s platnými normami uplatňující výkon trestu odnětí svobody. (8) Při odjezdu na eskortu a při skončení výkonu trestu odnětí svobody je odsouzený povinen vrátit zapůjčené knihy zpět do knihovny. Nevrácené knihy budou dány odsouzenému k úhradě v plné výši jejich ceny. Čl. 26 Podmínky pro užívání radiopřijímačů, televizních přijímačů a dalších věcí (1) Odsouzený může používat pouze takový vlastní elektrospotřebič, který mu byl stanoveným způsobem povolen. (2) Odsouzenému se na základě jeho písemné žádosti umožní provedení revize u používaného elektrospotřebiče v souladu s platnou normou. Povolení k používání elektrického spotřebiče ve věznici bude možné pouze na základě předložení platné revizní zprávy. (3) Povolení vlastního přenosného radiopřijímače napájeného z vlastního zdroje (dále jen radiopřijímač ) odsouzeného je podmíněno řádným vyplněním čestného prohlášení uživatele o hrazení poplatků za užívání radiopřijímače (tzv. koncesionářských poplatků), v souladu se zákonem o rozhlasových a televizních poplatcích. Povolení je nepřenosné, platí pouze ve věznici. Jeho ztrátu anebo zničení oznámí odsouzený neprodleně příslušnému vychovateli. (4) V případě přemístění odsouzeného z jiné věznice, kde již byla kontrola radiopřijímače provedena a odsouzený o tom vlastní platný doklad a je znám způsob hrazení koncesionářských poplatků, se radiopřijímač vydá k užívání až po řádném ověření dokladů a zaevidování radiopřijímače ve zdejší věznici. (5) Za provoz, bezpečný chod a opravy elektrického spotřebiče ve vlastnictví odsouzeného, povoleného VŘV, odpovídá odsouzený, kterému bylo uděleno povolení k používání elektrického spotřebiče. (6) Vymezení rozhlasových pásem užívaných odsouzenými: Ve věznici může odsouzený používat pouze rozhlasový přijímač, který umožňuje příjem v následujících rozhlasových pásmech: 16

17 Rozhlasové pásmo název označení frekvenční rozsah Poznámka Velmi krátké vlny VKV II (FM) 87,5 až 108 MHz Velmi krátké vlny VKV I (FM) 66 až 73 MHz (je-li součástí zařízení) Střední vlny SV 0,5265 až MHz (526,5 až 1606,5 khz) Dlouhé vlny DV až 0,2835 MHz (148,5 až 283,5 khz) (7) Odsouzenému nebude umožněno používání rozhlasového přijímače, a) který umožňuje detekci, případně automatické vyhledávání (skenování) signálu mimo výše uvedená rozhlasová pásma, b) který umožňuje nahrávání nebo ukládání záznamu nebo c) jehož součástí je paměťové médium pro záznam nebo přehrávání dat nebo hlasové komunikace. (8) Podmínky stanovené v předchozích odstavcích se vztahují rovněž na zařízení, jehož užívání již bylo povoleno. (9) V případě zjištění nedovolených parametrů u zařízení, jehož užívání již bylo povoleno, odsouzený zařízení odevzdá do úschovy věznice ke svým osobním věcem na základě podmínek stanovených v ZVTOS. Čl. 27 Organizovaná činnost odsouzených (1) Činnost odsouzeného od budíčku do večerky je ve věznici organizována a řídí se ČRD, rozvrhem aktivit programů zacházení, nařízeními a pokyny zaměstnanců věznice. Hromadně organizované akce, včetně přípravy a provádění všech nástupů, jsou vyhlašovány pověřeným zaměstnancem věznice. (2) Prověrka početního stavu probíhá v době stanovené ČRD. Po vyhlášení přípravy nastoupí odsouzený na určeném místě. Odsouzený nastupuje vždy ustrojen ve vězeňském oděvu (s výjimkou odsouzeného v lůžkové části zdravotnického střediska, v uzavřeném oddělení a na pracovišti). V nástupu odsouzený zůstane až do ukončení prověrky. (3) Při hromadných akcích se odsouzený po věznici pohybuje organizovaně v sevřených uskupeních dle pokynů zaměstnanců věznice. (4) K výdeji stravy nastupuje každý odsouzený. Při nástupu dodržuje pokyny zaměstnanců věznice. (5) Úklid společných a dalších prostor provádí odsouzený na základě rozpisu sestaveného vychovatelem v době stanovené ČRD. Pořádek v ložnicích odsouzený zajišťuje v průběhu celého dne. Čl. 28 Program zacházení, nabídka aktivit programu zacházení (1) Realizace programu zacházení vychází z příslušných ustanovení ZVTOS a ŘVTOS. Nabídka aktivit programu zacházení je k dispozici na jednotlivých oddílech. (2) Průběžné hodnocení programu zacházení je podkladem pro hodnocení naplňování účelu výkonu trestu např. pro potřeby soudu při jednání o podmíněném propuštění či o přeřazení do jiného typu věznice. (3) Minimální program zacházení pro odsouzeného se skládá z povinnosti dodržovat pořádek, kázeň, běžné společenské normy a provádění práce k zajištění každodenního provozu věznice. (4) Sportovní soutěže, utkání, turnaje, kvízy apod. si mohou odsouzení organizovat za vedení příslušného zaměstnance věznice, který stanoví základní pravidla a podmínky. Organizování těchto soutěží podléhá jejich uvedení v týdenním Časovém rozvrhu aktivit programu zacházení. 17

18 Čl. 29 Vnitřní diferenciace (1) Vnitřní diferenciace vyjadřuje zařazení odsouzených do tří prostupných skupin vnitřní diferenciace (dále jen PSVD ) podle jejich přístupu k naplňování stanoveného cíle programu zacházení, chování, jednání, postoje ke spáchanému trestnému činu a přístupu k plnění povinností v průběhu výkonu trestu v souladu s ŘVTOS. (2) Vnitřní diferenciace se neuplatňuje v nástupním, výstupním, krizovém oddělení a Specializovaném oddělení pro odsouzené s mentální retardací. V případě, že vnitřní diferenciace není realizována, jsou zpravidla využívány zásady I. a II. PSVD. V odůvodněných případech lze rozhodnout o využití zásady III. PSVD. (3) Odsouzený se po ukončení pobytu v nástupním oddělení zařadí na návrh odborné komise rozhodnutím ředitele věznice zpravidla do II. PSVD, ve zvlášť odůvodněných případech lze odsouzeného zařadit do I. nebo III. PSVD, např. při přemístění z jiné věznice stejného typu s přihlédnutím k dosavadnímu hodnocení odsouzených. (4) Ředitel věznice může rozhodnout o uplatnění pozitivního nebo negativního motivačního činitele z jiné PSVD. (5) Přeřazení odsouzeného v rámci PSVD se provádí zpravidla při hodnocení programu zacházení, pokud se nejedná o přeřazení v souvislosti s uložením kázeňského trestu dle zásad realizace vnitřní diferenciace. Návrhy na přeřazení odsouzených v rámci PSVD jsou podávány zpravidla příslušným vychovatelem až po uplynutí lhůt stanovených pro jednotlivé PSVD na základě individuálního posouzení odsouzených. (6) Sledování televize odsouzeným je stanoveno v článcích, upravující motivační činitele pro jednotlivé typy věznic. Překročení stanovené doby u významných politických, společenských, kulturních anebo sportovních programů může povolit vedoucí OVT. (7) Do I. nebo II. PSVD se přeřadí odsouzení vždy o jeden stupeň, přičemž: a) Lhůta pro přeřazení z III. do II. PSVD je po uplynutí dvou hodnotících období, pokud odsouzenému byly zpravidla zahlazeny dříve uložené kázeňské tresty umístění do UO až na 28 dnů, s výjimkou doby stanovené k plnění určených úkolů programu zacházení, celodenní umístění do UO nebo umístění do samovazby. Do II. PSVD může být přeřazen i odsouzený, který nemá zahlazeny všechny uložené kázeňské tresty, ale vzhledem k délce zbývajícího trestu již není možné všechny zahladit. Podmínkou je vzorné plnění všech stanovených povinností, včetně programu zacházení po dobu nejméně dvou hodnotících období a nespáchání žádného dalšího kázeňského přestupku, b) Lhůta pro přeřazení z II. do I. PSVD je zpravidla po dvou hodnotících obdobích, po zahlazení dříve uložených kázeňských trestů. Odsouzený současně vyhovuje kritériím, vzorně plní všechny stanovené povinnosti a nespáchal žádný další kázeňský přestupek. (8) Do II. nebo III. PSVD se přeřadí odsouzený: a) z I. do II. PSVD při uložení některého z kázeňských trestů dle ZVTOS a dále odsouzený, který nevyhovuje kritériím pro zařazení do I. PSVD, b) z I. do III. PSVD při uložení kázeňského trestu celodenního umístění do UO oddělení nebo samovazby, c) z II. do III. PSVD, který po uplynutí zpravidla jednoho hodnotícího období neplní program zacházení nebo jej odmítá, soustavně neplní své základní povinnosti, chová se a jedná v rozporu se ZVTOS, ŘVTOS a VŘV nebo byl za závažný přestupek kázeňsky trestán celodenním umístěním do UO nebo umístěním samovazby či po opakovaném uložení kázeňského trestu umístění do UO až na 28 dnů, s výjimkou doby stanovené k plnění určených úkolů programu zacházení, d) do III.PSVD se rovněž přeřadí odsouzený, kterému byl stanoven minimální program zacházení nebo bezdůvodně odmítne vykonávat pracovní nebo brigádnickou činnost, 18

19 e) je-li důvodem k přeřazení uložení kázeňského trestu, podá vychovatel návrh ihned po nabytí právní moci uloženého kázeňského trestu, f) je-li uložen podmíněný kázeňský trest, podá vychovatel návrh na přeřazení pouze v případě nesplnění podmínky. Motivační činitelé ve věznici s dozorem (9) Motivačními činiteli uplatňovanými v I. PSVD se rozumí možnost: a) podání návrhu ředitele věznice na přeřazení odsouzených do věznice s mírnějším režimem, b) podání návrhu ředitele věznice k podmíněnému propuštění nebo připojení se k takovému návrhu, c) udělení kázeňské odměny přerušení výkonu trestu, d) udělení kázeňské odměny opuštění věznice až na 24 hodin v souvislosti s návštěvou nebo programem zacházení, e) předložení návrhu k realizaci opuštění věznice v souvislosti s návštěvou nebude-li ohrožen účel výkonu trestu, f) udělení volného pohybu k návštěvě akcí realizovaných mimo věznici nebo za účelem plnění programu zacházení anebo k docházce do školy, při plnění pracovních úkolů, a to podle příslušných ustanovení ŘVTOS, g) povolení návštěv až 5 osob, h) podle podmínek věznice povolení návštěv bez zrakové a sluchové kontroly zaměstnanců věznice podle příslušného ustanovení ZVTOS, i) přednostního zařazení do práce, j) jednorázového nákupu do výše 1000,- Kč za kalendářní týden, k) účasti na pořádaných kulturních akcích ve věznici bez omezení, l) využívání místnosti pro kondiční cvičení, m) sledování televizních programů do 24 hodin, n) uplatnění estetických prvků v ubytovacím prostoru v rozsahu schváleném speciálním pedagogem, o) používání dalších věcí majících vztah k zajištění dalšího vzdělávání, programu zacházení, případně zájmové činnosti. (10) Motivační činitelé uvedené v předcházejícím odstavci se ve II. PSVD uplatňují ve výjimečných případech s tím, že a) jednorázový nákup je umožněn do výše 800 Kč za kalendářní týden, b) rozsah sledování televizních programů je omezen do 23 hodin, (11) Motivační činitelé uvedené v odstavci pro I. PSVD se ve III. PSVD neuplatňují s tím, že a) jednorázový nákup je umožněn do výše 600 Kč za kalendářní týden, b) rozsah sledování televizních programů je omezen do 22 hodin. Motivační činitelé ve věznici s ostrahou (12) Motivačními činiteli uplatňovanými v I. PSVD se rozumí možnost: a) podání návrhu ředitele věznice na přeřazení odsouzených do věznice s mírnějším režimem, b) podání návrhu ředitele věznice k podmíněnému propuštění nebo připojení se k takovému návrhu, c) udělení kázeňské odměny přerušení výkonu trestu, d) udělení kázeňské odměny opuštění věznice až na 24 hodin v souvislosti s návštěvou nebo programem zacházení, e) předložení návrhu k realizaci opuštění věznice v souvislosti s návštěvou nebude-li ohrožen účel výkonu trestu pro odsouzené umístěné na výstupním oddělení a odsouzené, kteří jsou zaměstnáni na nestřežených pracovištích mimo věznici, f) účast na akcích realizovaných mimo věznici nebo za účelem plnění programu zacházení, a to pro odsouzené umístěné na výstupním oddělení a u odsouzených, kteří jsou zaměstnáni na nestřežených pracovištích mimo věznici, g) povolení návštěv až 5 osob, 19

20 h) podle podmínek věznice povolení návštěv bez zrakové a sluchové kontroly zaměstnanců věznice podle příslušného ustanovení ZVTOS, i) přednostního zařazení do práce, j) jednorázového nákupu do výše 1000 Kč za kalendářní týden, k) účasti na pořádaných kulturních akcích ve věznici, l) využívání místnosti pro kondiční cvičení, m) sledování televizních programů do 24 hodin, n) používání dalších věcí majících vztah k zajištění dalšího vzdělávání, programu zacházení, případně zájmové činnosti. (13) Motivační činitelé uvedené v předcházejícím odstavci se ve II. PSVD uplatňují ve výjimečných případech s tím, že a) jednorázový nákup je umožněn do výše 800 Kč za kalendářní týden, b) rozsah sledování televizních programů je omezen do 23 hodin. (14) Motivační činitelé uvedené v odstavci pro I. PSVD se ve III. PSVD neuplatňují s tím, že a) jednorázový nákup je umožněn do výše 600 Kč za kalendářní týden, b) rozsah sledování televizních programů je omezen do 22 hodin. Čl. 30 Kázeňské řízení (1) K realizaci kázeňské pravomoci jsou zmocněni vychovatel, speciální pedagog, vedoucí oddělení výkonu trestu a ředitel věznice. Čl. 31 Nástupní oddělení, řád nástupního oddělení (1) Nástupní oddělení (dále jen NO ) je zřízeno v souladu s ustanovením ŘVTOS. Po příjezdu do věznice a absolvování prvotních základních úkonů, je odsouzený ubytován v NO, kde si v přidělené uzamykatelné skříňce řádně uloží vězeňský oděv, výstrojní součástky a všechny své osobní věci. (2) V NO je odsouzený prokazatelně seznámen se ZVTOS, ŘVTOS a VŘV včetně jeho příloh a dodatků, směrnicemi požární ochrany, směrnicemi bezpečnosti a ochrany práce a se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími ze zákonných norem. Odsouzený si vlastním studiem osvojuje stanovená pravidla VŘV. (3) Odsouzeným cizincům je ve výkonu trestu odnětí svobody v případě zájmu poskytována pomoc při navázání kontaktů s diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem státu, jehož je státním občanem. Dále jsou informováni o možnosti podání žádosti k předání do domovské země k dalšímu výkonu trestu odnětí svobody. (4) Odsouzený stanoví okruh svých blízkých osob, které bude chtít zvát na návštěvy s uvedením příbuzenského vztahu. Okruh je možno v průběhu výkonu trestu v odůvodněných případech doplňovat a měnit. (5) V NO je odsouzenému vystaven identifikační průkaz odsouzeného a vydána stravenka. Tyto doklady odsouzený nosí u sebe po celou dobu umístění do věznice, jiný odsouzený je nemá právo používat. Jejich úmyslné poškození nebo zničení je posuzováno jako kázeňský přestupek. Jejich ztrátu odsouzený ihned oznámí příslušnému vychovateli nebo dozorci. Nalezený identifikační průkaz odsouzeného nebo stravenku je odsouzený povinen neprodleně předat nejbližšímu zaměstnanci věznice. 20

VAZEBNÍ VĚZNICE PRAHA - RUZYNĚ

VAZEBNÍ VĚZNICE PRAHA - RUZYNĚ Příloha VNITŘNÍ ŘÁD PRO OBVINĚNÉ Č.j.: VS 189/2010-01/Všeob/300 Schvaluji: Vrchní rada plk. Ivan HORÁK ředitel vazební věznice V Praze dne: 05. 02. 2010 VNITŘNÍ ŘÁD PRO OBVINĚNÉ VAZEBNÍ VĚZNICE PRAHA -

Více

VNITŘNÍ ŘÁD PRO OBVINĚNÉ VAZEBNÍ VĚZNICE LITOMĚŘICE

VNITŘNÍ ŘÁD PRO OBVINĚNÉ VAZEBNÍ VĚZNICE LITOMĚŘICE Čj.: VS 296/2011-14/všeob/300 Schvaluji:. Vrchní rada plk. Ing. Tomáš Líbal Ředitel vazební věznice V Litoměřicích dne: 30. 6. 2011 VNITŘNÍ ŘÁD PRO OBVINĚNÉ VAZEBNÍ VĚZNICE LITOMĚŘICE Vnitřní řád se vydává

Více

VNITŘNÍ ŘÁD PRO ODSOUZENÉ VAZEBNÍ VĚZNICE LITOMĚŘICE

VNITŘNÍ ŘÁD PRO ODSOUZENÉ VAZEBNÍ VĚZNICE LITOMĚŘICE Čj.: VS 295/2011-14/všeob/300 Schvaluji:. Vrchní rada plk. Ing. Tomáš Líbal Ředitel vazební věznice V Litoměřicích dne: 30. 6. 2011 VNITŘNÍ ŘÁD PRO ODSOUZENÉ VAZEBNÍ VĚZNICE LITOMĚŘICE Vnitřní řád se vydává

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB NAPLŇOVÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV ODSOUZENÝCH

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB NAPLŇOVÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV ODSOUZENÝCH ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB NAPLŇOVÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV ODSOUZENÝCH Čl. 1 Profilace věznice (1) Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno (dále jen věznice ) je věznicí pro výkon trestu odnětí svobody

Více

VNITŘNÍ ŘÁD VAZEBNÍ VĚZNICE PRO ODSOUZENÉ MUŽE ZAŘAZENÉ K VÝKONU TRESTU DO VĚZNICE S DOZOREM A OSTRAHOU

VNITŘNÍ ŘÁD VAZEBNÍ VĚZNICE PRO ODSOUZENÉ MUŽE ZAŘAZENÉ K VÝKONU TRESTU DO VĚZNICE S DOZOREM A OSTRAHOU Č.j. : Schvaluji : Vrchní rada plk. Ivan HORÁK ředitel vazební věznice V Praze dne : VNITŘNÍ ŘÁD VAZEBNÍ VĚZNICE PRO ODSOUZENÉ MUŽE ZAŘAZENÉ K VÝKONU TRESTU DO VĚZNICE S DOZOREM A OSTRAHOU ŽENY ZAŘAZENÉ

Více

VNITŘNÍ ŘÁD VAZEBNÍ VĚZNICE PRO ODSOUZENÉ ZAŘAZENÉ K VÝKONU TRESTU DO VĚZNICE S DOZOREM

VNITŘNÍ ŘÁD VAZEBNÍ VĚZNICE PRO ODSOUZENÉ ZAŘAZENÉ K VÝKONU TRESTU DO VĚZNICE S DOZOREM Č.j.: VS 11/004/001/2014-37/OVVT/300 Schvaluji: Vrchní rada plk. Mgr. Jiří Ruprecht ředitel vazební věznice V Olomouci dne 10. listopadu 2014 VNITŘNÍ ŘÁD VAZEBNÍ VĚZNICE PRO ODSOUZENÉ ZAŘAZENÉ K VÝKONU

Více

Vrchní rada plk. Mgr. Jiří MACH ředitel věznice Valdice

Vrchní rada plk. Mgr. Jiří MACH ředitel věznice Valdice Č. j.: VS-112485/ČJ-2016-802200-PLA Stanovuji: -------------------------------- Vrchní rada plk. Mgr. Jiří MACH ředitel věznice Valdice Ve Valdicích dne: 29. 6. 2016 VNITŘNÍ ŘÁD PRO ODSOUZENÉ VĚZNICE VALDICE

Více

Informace o výkonu trestu v České republice

Informace o výkonu trestu v České republice Informace o výkonu trestu v České republice Tato informace obsahuje vybrané informace z předpisů regulujících výkon trestu odnětí svobody v České republice (tj. zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu

Více

VNITŘNÍ ŘÁD VĚZNICE VALDICE PRO ODSOUZENÉ ZAŘAZENÉ K VÝKONU TRESTU DO VĚZNICE SE ZVÝŠENOU OSTRAHOU, OSTRAHOU A DOZOREM

VNITŘNÍ ŘÁD VĚZNICE VALDICE PRO ODSOUZENÉ ZAŘAZENÉ K VÝKONU TRESTU DO VĚZNICE SE ZVÝŠENOU OSTRAHOU, OSTRAHOU A DOZOREM Č.j.: 177/2011-22/všeob/001 Schvaluji: ---------------------------- Vrchní rada plk. Mgr. Jiří MACH ředitel věznice Ve Valdicích dne: 30.5.2011 VNITŘNÍ ŘÁD VĚZNICE VALDICE PRO ODSOUZENÉ ZAŘAZENÉ K VÝKONU

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE Eimova 1020, 572 01 Polička, tel.: 461 722 700, 732 340 882, e-mail: ddpolicka@tiscali.cz, IČO: 7506 1457 Domácí řád Domov důchodců v Poličce Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje

Více

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád

Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350. vydává. Provozní řád Dům klidného stáří v Nezvěsticíh Příloha č.2 Obec Nezvěstice, provozovatel,,domu klidného stáří Nezvěstice 350 účinnost od 1.2. 2008 vydává Provozní řád Čl.1 Úvodní ustanovení Tento provozní řád stanoví

Více

VNITŘNÍ ŘÁD PRO OBVINĚNÉ VAZEBNÍ VĚZNICE OLOMOUC

VNITŘNÍ ŘÁD PRO OBVINĚNÉ VAZEBNÍ VĚZNICE OLOMOUC Č. j. : VS 11/002/001/2014 37/OVVT/300 Schvaluji: Vrchní rada plk. Mgr. Jiří Ruprecht ředitel vazební věznice V Olomouci dne 24. října 2014 VNITŘNÍ ŘÁD PRO OBVINĚNÉ VAZEBNÍ VĚZNICE OLOMOUC Vnitřní řád

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornanxalqml)

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornanxalqml) IV. Platné znění vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a

Více

NÁSTUPNÍ LIST. Jméno klienta:... Termín nástupu:...

NÁSTUPNÍ LIST. Jméno klienta:... Termín nástupu:... SVP HELP ME BOŘETICKÁ 2, 629 00 BRNO VINOHRADY Tel.: 544234629, Tel./fax: 544216178 e-mail: helpme@volny.cz, www.svphelpme.cz ambulance: 602/343309, vychovatelé: 602/343533 NÁSTUPNÍ LIST Jméno klienta:...

Více

Vnitřní řád Vazební věznice Praha Ruzyně. pro obviněné

Vnitřní řád Vazební věznice Praha Ruzyně. pro obviněné Vnitřní řád Vazební věznice Praha Ruzyně pro obviněné Č.j.: VS 179/2011-01/Všeob/300 Vnitřní řád pro obviněné Schvaluji: --------------- Vrchní rada plk. Ivan HORÁK ředitel vazební věznice V Praze dne:

Více

I. Vnitřní řád školní jídelny

I. Vnitřní řád školní jídelny Základní škola a mateřská škola Květná Květná 92, 572 01 telefon: 731449286 Odloučené pracoviště: Školní jídelna, Květná 108 I. Vnitřní řád školní jídelny Školní stravování vyplývá ze zákona č. 561/2004

Více

VYZNAČENÍ ZMĚN. Úplné znění zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

VYZNAČENÍ ZMĚN. Úplné znění zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn VYZNAČENÍ ZMĚN Úplné znění zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a) s dohledem, b) s dozorem, 56 Výkon trestu odnětí svobody (1) Nepodmíněný

Více

JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny.

JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny. JESLE M. Knesla M. Knesla 4056, 760 01 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína tel. 577 439 554, e-mail. jesle.kneslova@volny.cz DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ V jeslích je poskytována péče zdravým dětem ve

Více

JESLE TYRŠOVO NÁBŘEŽÍ 747 Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ

JESLE TYRŠOVO NÁBŘEŽÍ 747 Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ JESLE TYRŠOVO NÁBŘEŽÍ 747 Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ V jeslích je poskytována péče zdravým dětem ve věku od 1 roku do 3 let v denním režimu. Tato péče je zaměřena na všestranný

Více

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ

JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ JESLE Budovatelská 4820, 760 05 Zlín Organizační složka statutárního města Zlína DOMÁCÍ ŘÁD JESLÍ Obsah: 1. ZŘÍZENÍ JESLÍ...3 2. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ...3 3. PROVOZ JESLÍ...4 3.1. Přivádění dětí...4 3.2. Nepřítomnost

Více

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Praha Michle Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Je nedílnou součástí Vnitřního řádu SOU, stanoví organizaci chod domova mládeže a základní povinnosti ubytovaných

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-085-013-16 ze dne 22.8.2016 Provozní a ubytovací řád ubytovacího zařízení v budově na adrese Modřanská 1061, Praha 4 - Modřany Rada městské části

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30 107 VYHLÁŠKA ze dne 25. února 2005 o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

III. Informovat zařízení o změnách zdravotní způsobilosti, obtížích a jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na pobyt v zařízení.

III. Informovat zařízení o změnách zdravotní způsobilosti, obtížích a jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na pobyt v zařízení. 1. Zřizovatel Zřizovatelem hlídacího zařízení je společnost VERBSON s.r.o. 2. Provoz Provoz zařízení je od 7.00 do 17.00. Omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitelka zařízení zákonnému zástupci nejméně

Více

NABÍDKA STRAVOVÁNÍ. Vážení hosté, vítáme Vás!

NABÍDKA STRAVOVÁNÍ. Vážení hosté, vítáme Vás! NABÍDKA STRAVOVÁNÍ Vážení hosté, vítáme Vás! Jsme rádi, že jste si pro svůj pobyt zvolili naše zařízení a chtěli bychom Vám nabídnout výběr z pestré nabídky jídel v našem stravovacím provozu. Nabízíme:

Více

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese:

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese: Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese:

Více

Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné

Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné církve sdružené v Ekumenické radě církví České republiky (dále jen "ERC") jako členové a pozorovatelé

Více

Mateřská škola Na Habru, Hořice Vnitřní řád školní jídelny Č.j.: 135/2013/ŘMŠ Účinnost od:

Mateřská škola Na Habru, Hořice Vnitřní řád školní jídelny Č.j.: 135/2013/ŘMŠ Účinnost od: Mateřská škola Na Habru, Hořice Vnitřní řád školní jídelny Č.j.: 135/2013/ŘMŠ Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2. 1 Změny: Skartační znak: A Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. INFORMACE O STRAVOVÁNÍ

Více

ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM

ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ Tab. 7b Úplné rodiny a ostatní domácnosti podle vzdělání Skupiny peněžních vydání - průměry na osobu v Kč za rok, struktura v % Domácnosti celkem z toho úplné rodiny 1 - základní

Více

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Poděbradova 842, 537 60 Chrudim, tel.: 469 620 207 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Školní jídelna se řídí právními předpisy:

Více

TÁBOROVÝ ŘÁD SPOLEČNOSTI HRŮZŮV MLÝN

TÁBOROVÝ ŘÁD SPOLEČNOSTI HRŮZŮV MLÝN TÁBOROVÝ ŘÁD SPOLEČNOSTI HRŮZŮV MLÝN ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Pojmy Pro účely tohoto řádu se rozumí a) táborníkem - dětský účastník tábora, b) vedoucím - kterýkoliv dospělý pracovník tábora. ČÁST PRVNÍ

Více

Nařízení č. 1/2004 ze dne 19. ledna 2004, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

Nařízení č. 1/2004 ze dne 19. ledna 2004, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Nařízení č. 1/2004 ze dne 19. ledna 2004, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Moravský Krumlov vydává dne 19. ledna 2004 na základě ust. 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Č. j. DM-020/1702/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Platnost od: Počet příloh: Originál: sekretariát Elektronická verze: 01.09.2014 Účinnost od: 01.09.2014 Platnost

Více

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Kupující zasláním své objednávky potvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami. Dále pak,že byl obeznámen s možnostmi odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od

Více

Základní škola T. G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50

Základní škola T. G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50 Základní škola T. G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní řád vymezuje způsob školního stravování a podmínky jeho poskytování. Školní stravování zabezpečuje zařízení školního

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Provozní řád školní jídelny Číslo jednací: Působnost: Zpracovala: SZSOs/2638/2015 uživatelé

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace Vnitřní řád školní jídelny 1) Úvodní ustanovení : - veškeré služby, které jídelna poskytuje, jsou v souladu se zřizovací listinou

Více

Vnitřní řád Domova mládeže (DM)

Vnitřní řád Domova mládeže (DM) Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Vnitřní předpis ředitele školy Vnitřní řád Domova mládeže (DM) (Červený Kostelec, Lhota 333) I. Práva ubytovaných studentek

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI MŠ

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI MŠ VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI MŠ TENTO PROVOZNÍ ŘÁD JE VYPRACOVÁN V SOULADU S VYHLÁŠKOU MŠMT Č.107/2005 SB. O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ VYHLÁŠKY Č. 17/2015 SB. O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ

Více

Dům dětí a mládeže, Jablunkov, Dukelská 145, příspěvková organizace

Dům dětí a mládeže, Jablunkov, Dukelská 145, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže, Jablunkov, Dukelská 145, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD TURISTICKÉ UBYTOVNY JASENÍ čp. 343 pokyny pro účastníky pobytu v turistickém středisku DDM Jablunkov v Jasení Název zařízení:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. školní jídelny OU a PrŠ, Brno, Lomená 44

VNITŘNÍ ŘÁD. školní jídelny OU a PrŠ, Brno, Lomená 44 VNITŘNÍ ŘÁD školní jídelny OU a PrŠ, Brno, Lomená 44 vydává ředitel OU a PrŠ, Brno, Lomená 44 Datum vydání : 1.9.2016 (na dobu neurčitou) Ing. Ladislav Hochman ředitel OU a PrŠ I. Základní ustanovení 1.

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn *** 61 Povinnosti ošetřujícího lékaře

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn *** 61 Povinnosti ošetřujícího lékaře Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Ošetřující lékař je povinen *** 61 Povinnosti ošetřujícího lékaře a) rozhodnout o vzniku dočasné pracovní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY. I. Školní stravování. - Nařízení Evropského parlamentu č.582/2004 Sb., ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin ve znění

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY. I. Školní stravování. - Nařízení Evropského parlamentu č.582/2004 Sb., ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin ve znění 1) Předpisy pro školní stravování: PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY I. Školní stravování - Nařízení Evropského parlamentu č.582/2004 Sb., ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin ve znění pozdějších předpisů.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Doplnění Ubytovacího řádu Čl.II. Povinnosti ubytovaných osob

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Doplnění Ubytovacího řádu Čl.II. Povinnosti ubytovaných osob VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Doplnění Ubytovacího řádu Čl.II. Povinnosti ubytovaných osob PROVOZ BUDOVY - otevřeno v NE od 18.00 do 22.00 hod. - PO ČT od 6.30 do 21.30 hod. - PÁ ve 14.00 hod uzavření budovy

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ a MŠ Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Platný od 1. 9. 2017 Obecná ustanovení Ve smyslu platné legislativy, zejména podle Nařízení Evropského parlamentu

Více

Pokyny pro ubytované žáky na domově mládeže

Pokyny pro ubytované žáky na domově mládeže Pokyny pro ubytované žáky na domově mládeže Nástup na domov mládeže je v neděli dne 3.9 2017 od 17:00 hodin do 21:00 hodin Zálohu na stravu a ubytování/2500 Kč/ je nutné zaplatit před nástupem na domov

Více

Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů Národní bezpečnostní úřad stanoví podle 33 a 53 písm. a), c), d), e), f) a j) zákona č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Lukavice 56 Č.j.: Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 12. ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZSMSL/1-9/2010 Pedagogická rada projednala dne 30. srpna 2010, ředitel školy, ředitel školy Směrnice

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vypracovala: Schválil: Lenka Kitnerová, vedoucí školní jídelny Mgr. Lukáš Šimon, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 31. 08. 2015 Směrnice nabývá

Více

Návrh VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví ze dne 2012

Návrh VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví ze dne 2012 Návrh VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2012 o způsobu předepisování zdravotnických prostředků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o podmínkách zacházení se zdravotnickými prostředky Ministerstvo

Více

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR,

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 DOMOV MLÁDEŽE OHRADNÍ 24, PRAHA 4 MICHLE ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 DOMOV MLÁDEŽE OHRADNÍ 24, PRAHA 4 MICHLE ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 DOMOV MLÁDEŽE OHRADNÍ 24, PRAHA 4 MICHLE 140 00 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Je nedílnou součástí Vnitřního řádu SOU, stanoví organizaci chod domova mládeže a základní

Více

Epidemiologicky rizikové potraviny. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D.

Epidemiologicky rizikové potraviny. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Epidemiologicky rizikové potraviny Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. 1 Epidemický řetězec v hygieně potravin (1) Zdroj nákazy Člověk: osoby manipulující s potravinami v domácnosti pracovníci, návštěvy na pracovištích,

Více

Provozní řád školní jídelny Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Provozní řád školní jídelny Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Provozní řád školní jídelny Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Článek 1 Základní ustanovení 1. Stravování je poskytováno v souladu se: a) zákonem číslo 561/2004 Sb., školský

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Poděbradova 842, 537 60 Chrudim, tel.: 469 620 207 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Školní jídelna se řídí právními předpisy:

Více

Obec Prusinovice Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice IČO:00287644. Nařízení obce Prusinovice č. 1/2012, kterým se vydává

Obec Prusinovice Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice IČO:00287644. Nařízení obce Prusinovice č. 1/2012, kterým se vydává Obec Prusinovice Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice IČO:00287644 Nařízení obce Prusinovice č. 1/2012, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Prusinovice se na své veřejné schůzi dne 13.12.2012 usnesla

Více

N Á V R H. VYHLÁŠKA ze dne. Sb., o službě vojáků v záloze: Poskytování stravování 1

N Á V R H. VYHLÁŠKA ze dne. Sb., o službě vojáků v záloze: Poskytování stravování 1 N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne o rozsahu a způsobu poskytování naturálních náležitostí vojákům v záloze Ministerstvo obrany stanoví podle 22 zákona č. Sb., o službě vojáků v záloze: Poskytování stravování 1

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY I. Smluvní strany Hospic na Svatém Kopečku sídlo: nám. Sadové 4/24, 779 00 Olomouc Svatý Kopeček IČ: 73634671 IČ služby: 9004092 bankovní spojení: Komerční banka,

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 29. srpna 2016

VYHLÁŠKA. ze dne 29. srpna 2016 VYHLÁŠKA č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních ze dne 29. srpna 2016 Ministerstvo školství,

Více

Režim hotelového provozu

Režim hotelového provozu Režim hotelového provozu na koleji Jarov I. E pro hosty VŠE Zpracoval: Ing. Drahoslav Zerzáň Ing. Jana Guregová Správa účelových zařízení VŠE 3.12.2009 Režim hotelového provozu na koleji Jarov I. E Provozovatel:

Více

Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, Klimkovice. Směrnice č. 6 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, Klimkovice. Směrnice č. 6 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č. j. ZSKL 515/2016 Spisový znak 102/A 10 Vypracoval: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Toto oblečení bude opatřeno jednoznačnými identifikačními údaji (číselné označení fixem na štítku ošacení).

Toto oblečení bude opatřeno jednoznačnými identifikačními údaji (číselné označení fixem na štítku ošacení). Pravidla pro používání vlastního ošacení dětí 1. Před nástupem Rodiče (zákonní zástupci) obdrží před nástupem dítěte seznam doporučeného ošacení (viz příloha seznam), které zahrnuje oblečení pro školu

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy:

VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy: Č.j.: 30/2014 VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy: Mateřské školy podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č. j.: ZSJ /2014 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 30. 6. 2014 Směrnice nabývá

Více

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost 1. Úplný název povinného subjektu Nejvyšší státní zastupitelství 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, podmínky a principy, za kterých provozuje svoji činnost Nejvyšší státní zastupitelství bylo

Více

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 Příloha č. 2, bod 43-20/2013 Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 43. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Návrh VYHLÁŠKA ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle. zákona č. /2009 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

VYHLÁŠKA ze dne 5. září 2016 o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě

VYHLÁŠKA ze dne 5. září 2016 o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě Strana 4396 Sbírka zákonů č. 287 / 2016 287 VYHLÁŠKA ze dne 5. září 2016 o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě Ministerstvo obrany stanoví podle

Více

Přestupní řád Svazu lyžařů České republiky

Přestupní řád Svazu lyžařů České republiky Přestupní řád Svazu lyžařů České republiky I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Přestupní řád Svazu lyžařů České republiky ( dále jen SLČR ) stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny klubové/oddílové

Více

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. O b s a h : ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ O b s a h : Článek 1: Článek 2: Článek 3: Článek 4: Článek 5: Článek 6: Článek 7: Článek 8:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a P o p o v i c e, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e P o p o v i c e 1 5 0, 6 8 6 0 4 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola Jedovnice, okres Blansko Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice Č. j. 2/2014 Vypracovala: Schválil: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Jana Šebelová vedoucí školní jídelny Mgr. Bc. Michal Souček ředitel

Více

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ Mirko Křivánek ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ k RESTAURAČNÍM PROVOZEM LEDA 2004 OBSAH ÚVOD 14 POUŽITÉ ZKRATKY 15 1 TYPY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 16 1.1 Bar 16 1.2 Jídelna 17 1.3 Levné restaurace 17 1.4 Pivnice 19

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A Vrchní rada ředitel Věznice a ÚVZD Opava plk. Mgr. Ivo TUROK V Opavě dne 1.3.2010 Č.j. VS 32/03/2010-32/000

Více

Organizační směrnice č. 13/2014/SŘ. Vnitřní řád školní jídelny a školních výdejen

Organizační směrnice č. 13/2014/SŘ. Vnitřní řád školní jídelny a školních výdejen Organizační směrnice č. 13/2014/SŘ Vnitřní řád školní jídelny a školních výdejen Čj.: SŠNM/652/2014 Zpracovala: Jaroslava Hůlková, vedoucí školní jídelny Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy

Více

2. Ceny zboží - přehled, příjmy a výdaje, skládání částky. 3. Vracení peněz při nákupu, hotovost, peníze na účtu

2. Ceny zboží - přehled, příjmy a výdaje, skládání částky. 3. Vracení peněz při nákupu, hotovost, peníze na účtu Kurz Hospodaření s penězi Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Jitka Zimová Obsah kurzu: 1. Poznávání mincí a bankovek, skládání částky 2. Ceny zboží - přehled, příjmy a výdaje, skládání částky 3. Vracení

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město Ř Á D J E S L Í Provoz je zajištěn od 6,00 do 16,00 hod. V pondělí a středu nabízíme po dohodě s rodiči prodloužený provoz do 17,30 hod, v úterý a čtvrtek po dohodě do 16,30 hod. Rozdělení dětí do oddělení

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY FA VUT V BRNĚ

KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY FA VUT V BRNĚ KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY FA VUT V BRNĚ Článek 1 Základní ustanovení 1) Knihovna FA VUT v Brně poskytuje základní informační a knihovní služby zdarma. 2) Poplatky jsou vybírány za registraci, upomínky a reprografické

Více

PROVOZNÍ ŘÁD JÍDELNY

PROVOZNÍ ŘÁD JÍDELNY Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Hradec Králové PROVOZNÍ ŘÁD JÍDELNY Školní rok 2013/2014 Provozní řád jídelny Sídlo: Československé armády 274/55, 500 03 Hradec Králové IČO: 25262131 Telefon: 495

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Bezpečnostně právní akademie s.r.o. střední škola 17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice RA 7 _ 08 RA 7 _ 08 3. vydání dne: 30.08.2013 Revize: 2 Planost od: 01.09.2013 Vypracoval: Dne: Podpis: Ing.

Více

DOMOV MLÁDEŽE ELDO VNITŘNÍ ŘÁD

DOMOV MLÁDEŽE ELDO VNITŘNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, spol. s r.o. S t ř e d n í 5 9, 6 0 2 0 0 B r n o DOMOV MLÁDEŽE ELDO VNITŘNÍ ŘÁD Brno, 1. září 2013 Základní ustanovení I. Domov mládeže

Více

pod č.j.: VS 117/12/2011-50/Všeob/304 dne: 26. 2. 2013

pod č.j.: VS 117/12/2011-50/Všeob/304 dne: 26. 2. 2013 Č.j: VS 135/2011-35/všeob/300 Schvaluji: Vrchní rada plk. PaedDr. Petr KADLEC ředitel věznice V Ostravě dne: 8. 2. 2013 VNITŘNÍ ŘÁD VĚZNICE PRO ODSOUZENÉ ZAŘAZENÉ K VÝKONU TRESTU DO VĚZNICE S DOZOREM A

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Vnitřní řád školní jídelny Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Vnitřní řád školní jídelny Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vnitřní řád školní jídelny Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Článek 1 Základní ustanovení 1. Stravování je poskytováno v souladu se: a) zákonem číslo 561/2004 Sb., školský zákon,

Více