1. HISTORIE VZNIKU SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. HISTORIE VZNIKU SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE"

Transkript

1 ÚVOD V době, kdy lidé žili v primitivních skupinkách, přidružil se k nim pes. Tím člověk nevědomě využil smečkového původu psa a vytvořil tak předpoklady k tomu, aby mu pes byl věrným a oddaným společníkem. S vývojem lidské společnosti se vyvíjely i možnosti využití psů. Od dob pravěku využívá člověk služeb psa jakožto hlídače, ochránce stád, obrance, lovce, ale i jako nejvěrnějšího přítele. Nikdy přesně nezjistíme, kdy poprvé došlo k setkání člověka se psem. Z divokého psa se stal pes domácí (canis familiaris), který doprovází člověka na každém kroku a je mu stále připraven pomoci. Pes je nejstarším domácím zvířetem. Kynologie zahrnuje informace o všem, co se týká psů. K praktickým účelům využívají v dnešní době psy především ozbrojené složky a některé další instituce a spolky. Všichni mají však jedno společné - vychovat a vycvičit psa tak, aby byl nápomocen člověku. Jako téma své bakalářské práce jsem zvolila Kynologie ve službách ozbrojených sborů v ČR. Tento výběr nebyl náhodný. Již několik let se zabývám sportovní a především služební kynologií. V současné době pracuji jako vedoucí skupiny služební kynologie OŘP Praha - západ. Ve své bakalářské práci chci využít i vlastních praktických zkušeností, jako vhodný doplněk teoretických poznatků. Po úvodní kapitole věnované historii vzniku služební kynologie v České republice se ve své práci pokusím zmapovat a porovnat způsoby využití služebních psů u jednotlivých ozbrojených složek v rámci ČR. V další části textu uvedu možnosti využití služebních psů u Policie ČR a poukáži na negativní a pozitivní jevy při provádění služebních úkonů. V závěru práce zhodnotím možnosti použití služebních psů u jednotlivých ozbrojených složek s uvedením bezpečnostní problematiky, která se jednotlivých složek dotýká nejvíce, uvedu možnosti ke zlepšení a efektivnosti práce psovodů v rámci Policie ČR. Cílem mé práce je vytvořit přehled o tom, jakou bezpečnostní problematikou se zabývají jednotlivé ozbrojené složky a tedy za jakým účelem cvičí a připravují služební psy pro výkon služby. Při zpracování výše uvedené problematiky využiji sociologické metody, zejména nestandardizovaný rozhovor, přímé pozorování, anketu a studium dokumentů. Dále použiji metodu obsahové analýzy použité literatury, z logických metod pak zejména indukci, dedukci, analýzu a syntézu. Své uplatnění nalezne i metoda monografická. 1. HISTORIE VZNIKU SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE 1.1 JAK TO VŠE ZAČALO V dobách pravěku, přesněji v době kamenné, došlo k domestikaci divokého psa a člověk začal využívat schopností psa k lovu. Domestikace psa začala na Středním východě přibližně před až lety. Později se ze psa stal obránce a strážce majetku i života. Po ochočení dalších divokých zvířat a s

2 rozvojem zemědělství byl pes využíván jako ochránce stád.v dobách starověku byl pes využíván hlavně k obraně a lovu. V dobách římských válek používali Římané bojové psy jako válečníky. Staří Římané používali psy oděné do lehkého brnění opatřeného navrchu smrtícími hroty proti obrněným jezdcům. Psi nesli někdy i nádoby s hořící sírou a smolou.ve středověku postupně nové způsoby boje a nové zbraně vytlačily válečného psa z bojišť. V této době se však rozšířilo využití psů jako loveckých a pasteveckých. Na mnoha hradech a zámcích vznikají rozsáhlé psince. V neposlední řadě je pes také společníkem člověka a již od dob starověku je pes chován za tímto účelem. Bouřlivý rozvoj kynologie je datován od počátku 19. století. Na celém světě, ale především v Evropě, dochází k válkám. Člověk si opětovně vzpomněl na psa, kterého začal využívat k válečným účelům. Ne však již jako bojového válečného psa. Psa využíval ke strážní službě, dále jako zpravodajského psa a nosiče. 1.2 VÝVOJ SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE V OBDOBÍ OD KONCE 19. STOLETÍ DO KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY Koncem 19. století začal být pes využíván v pohraniční, četnické a policejní službě. První doložitelné zmínky o psu jako pomocníku četníka jsou z roku Pes byl používán jako doprovod četníka. Prvních policejních psů bylo použito v roce 1900 v Gentu v Belgii, kdy byl pes využíván již i ke kriminalistickým účelům. Správa rakouského četnictva dlouho nechtěla povolit zavedení psů u četnictva. V roce 1909 povolilo tehdejší ministerstvo zeměbrany používaní policejních psů na speciální případy. V roce 1910 pod vlivem spolku propagujícího využití policejních psů četnictvem a za podpory rytmistra Rottra první důstojník četnictva, který se touto problamtikou odborně zabýval byli s povolením ministerstva zařazeni na stanice Ostrava, Karvín a Fryštát na zkoušku tři policejní psi. Tito byli majetkem jejich vůdců. Psi byli soukromě vycvičeni. Rytmistr Rotter vydal první knížku o výcviku policejního psa. Koncem roku 1910 udělilo ministerstvo povolení k užívání čtyř psů, kteří byli do této doby používáni jen zkušebně. Zatím není používání psů zákonem nebo jiným právním nařízením upraveno. Byla vypracována směrnice Výcvik a použití služebních psů, které ministerstvo zeměbrany schválilo ve Vídni výnosem Č.j. 382, oddělení XX. Z V roce 1914 byl podán návrh, aby vůdcové služebních psů byli vyzbrojeni pistolí. V roce 1915 byl zřízen státní psinec v Písku pod vedením rytmistra Rottra. Zde probíhaly kurzy pro vůdce služebních psů a jejich psy. Dále se zde odchovávali další vhodní psi pro službu. V roce 1917 bylo doporučeno zařazovat policejní psy na stanice v místech křížení železničních tratí, vzhledem k možnosti rychlé přapravy psa na místo činu. 1. světová válka téměř znemožnila další vývoj instituce policejních psů. Po skončení 1. světové války je možno říci,

3 že tato instituce byla úplně zrušena. Na území republiky bylo celkem 27 psů, kteří byli rozprodáni. Státní psinec v Písku byl zrušen. Ve válce v letech využívala k vojenským účelům psy především německá armáda. Psi byli využíváni ke službě strážní, hlídkové, sanitní, pátrací, zpravodajské a spojovací. Mimo jiného pracovali i jako nosiči munice a jako tahouni. V rámci sanitní služby psi vyhledávali raněné a zahynulé vojáky. Psi byli využíváni i k stopování a pronásledování uprchlých osob. V rámci spojovací služby psi přenášeli rozkazy a zprávy, a to až na vzdálenost 10 km a dále pokládali kabely telefonního spojení. Tím byla vytvořena nenahraditelná psí doručovatelská služba. Psi přenášeli ve zvláště upravených brašnách i poštovní holuby. 1. Světové války se aktivně zúčastnilo cca vycvičených vojenských psů. Vzhledem k tomu, že za 1. světové války byly v boji používány často bojové plyny, byli psi navykáni k nošení plynové masky. V Německu byla pro psy zřízena veterinární služba. V Jeně a Oldenburgu byl zřízen lazaret pro psy. V květnu roku 1920 byla založena škola pro výcvik vojenských a sanitních psů v Kostelci nad Orlicí. V roce 1921 začali jednotlivci z řad četnictva zasílat na ministerstvo vnitra žádosti o povolení mít služebního psa a tohoto brát s sebou do služby. Žádostem bylo postupně vyhověno s podmínkou, že psi musí složit odbornou zkoušku před komisí. První zkoušky se konaly na Pankráci Ministerstvem vnitra byl dne přijat zkušební řád pro policejní psy a to výnosem číslo 2.427/13 jakožto zkušební řád pro výcvik policejních psů československého četnictva. V roce 1922 vznikl psinec v Nových Hradech v jižních Čechách. Následně bylo zakoupeno od místních chovatelů celkem 5 psů. Původně měli být psi zakoupeni v německém ústavu v Grünheide u Berlína. K nákupu psů však nedošlo vzhledem k vysokým cenám chovných psů. Na jaře roku 1923 proběhl v Nových Hradech první kurz pro výcvik služebních psů a jejich vůdců. V kurzu bylo celkem 13 psů. Pět erárních a osm soukromých. Byla vydána první směrnice pro používání psů ve službě bezpečnostní. V roce 1925 byl získán objekt pro vybudování střediska v Pyšelích u Prahy. Následně, po rekonstrukci objektu, byl psinec z Nových Hradů přesunut do Pyšel. Za psa policejního - služebního - se považovali psi těchto plemen: německý ovčák, erdelteriér, dobrman a rotvajler. Později i boxer a knírač. V ústavu v Pyšelích byli cvičeni i psi pro další ozbrojené složky - státní policie, finanční stráž, a pro orgány ochrany československých státních drah - ozbrojená stráž ochrany železnic. Následně byl pyšelský ústav vzorem obdobné instituci u Českomoravských drah ve Strážnici na Moravě, kde byli později cvičeni i psi pro potřeby finanční stráže a vládní policie. V roce 1925 měla policie k dispozici na celé Moravě pouze dva služební psy. U policie se instituce služebních psů vyvíjela velmi pomalu a bez zvláštních úspěchů až do zániku četnictva.

4 V roce 1928 vzniká Ústřední četnické pátrací oddělení (ÚČPO), které bylo přímo podřízené ministerstvu vnitra. Jedním z úkolů ÚČPO bylo organizovat výcvik a chov služebních psů. Tento úkol měla na starost skupina řídící chov, výcvik a používání služebních psů. Součástí ÚČPO se stal i ústav v Pyšelích, kdy byl ÚČPO podřízen. Četnické stanice se služebními psy byly zřizovány nejprve tam, kde se počítalo se zvýšeným ohrožením bezpečnostních poměrů, od roku 1928 v místech dislokace pátracích stanic. O založení rozhodovalo nadřízené zemské četnické velitelství. Pravidlem bylo zřídit takovou stanici v každém soudním obvodě. Ke dni byly zřízeny četnické pátrací stanice (ČPS), nejprve v rámci některých okresních velitelství a to zejména v sídlech krajských soudů. Na pátracích stanicích nebyli psovodi nejprve zařazeni, v případě potřeby vypomáhali vůdcové zařazeni na stanicích se služebními psy v místě pátrací stanice. Od roku 1929 byl psovod se služebním psem zahrnut do systemizovaného stavu četnických pátracích stanic. V roce 1932 byli služební psi použiti při 1486 případech zločinů. Úspěšně byli použiti v 570 případech což je 38%. V roce 1932 bylo v Československé republice evidováno celkem 451 psů využívaných pro veřejný účel - tedy psi četničtí, policejní a strážní. Dále bylo evidováno celkem hlídacích psů pro soukromé potřeby. Od působily četnické pátrací stanice samostatně a podléhaly velitelům příslušných četnických oddělení. Psy využívaly tyto další složky: státní policejní úředníci, finanční stráž, orgány ochrany ČS státních drah - ozbrojená stráž ochrany železnic. V roce 1936 vzniká další ozbrojený sbor - stráž ochrany státu. V roce 1939 byl záměr vybudovat další výcvikové středisko, což ztroskotalo vzhledem k vypuknutí 2. světové války. Za protektorátu se počet složek, užívajících služební psy, zredukoval. Armáda byla zrušena v roce 1939, finančí stráž následně v roce V roce 1939 převzalo instituci služebních psů četnictvo Protektorátu Čechy a Morava. Psi zůstali nadále u policie a ozbrojené stráže Česko-moravských drah. Psy užívaly německé vojenské i policejní složky. Zkušeností s upotřebením psů v 1. světové válce bylo využito i za 2. světové války. Pes byl využit k plnění dalších nových úkolů. Jedním z nových úkolů bylo hledání nevybuchlých min a pomoc při odminování minových polí. Dále byli psi využíváni při hledání zasypaných osob po náletech. Psi byli cvičeni k nošení protitankových min, kdy pes se sebevražedným nákladem podlezl mezi pásy tanku a mina při dotyku s tankem explodovala. Německá armáda využívala psi také v koncetračních táborech, kde psi usmrcovali bezbranné lidi. Po roce 1945 se užívání psů ozbrojenými složkami znovu obnovilo. Obnovená armáda využívala psy především ke strážní službě. Místo četnictva a státní i

5 komunální policie byl založen Sbor národní bezpečnosti (dále jen SNB). Byla obnovena i finanční stráž. Její činnost byla znovu ukončena v roce 1949, kdy byla začleněna pod SNB. Obnovena byla i ozbrojená stráž ochrany železnic, nyní pod názvem Sbor ozbrojené ochrany železnic. 1.3 VÝVOJ SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE V OBDOBÍ OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY DO ROKU 1990 Po 2. světové válce se začal organizovat především výcvik vojenských psů. Psi se však cvičili převážně k hlídkové a strážní službě. Největšího uplatnění našli psi u nově organizované ochrany státních hranic prováděné pohraniční stráží, která vznikla v roce Od roku 1955 byla pohraniční stráž začleněna pod armádu, dále pak pod vojska ministerstva vnitra, a to pod názvem vojsková ochrana státních hranic. Tato ozbrojená složka byla v roce 1990 reorganizována a vzniká pohraniční policie. Nejprve jako složka federální a od roku 1993 jako pohraniční policie České republiky. V rámci pohraniční stráže byla v 60. letech založena v Libějovicích praporčická škola pro psovody a současně zde vznikla chovná stanice služebních psů. Další chovná stanice vznikla v Domažlicích. Obě chovné stanice nesly název z Pohraniční stráže. Po vzniku pohraniční policie v roce 1990 přešly organizačně obě chovné stanice pod Polici ČR. Sbor ozbrojené ochrany železnic využíval služební psy již od svého obnovení v roce Psi byli užíváni především k doprovodům vlaků, ke kontrole odstavených vlakových souprav a objektů v rámci státních drah, k zajištění pořádku v prostorách nádraží a železničních stanic. Mimo jiné byli služební psi používáni i na pachové práce, především ke sledování pachové stopy pachatele. Sbor ozbrojené ochrany železnic bez výraznějších změn existoval až do roku 1993, kdy zanikl a byl začleněn pod Polici ČR pod názvem Železniční policie. Využití služebních psů se rozšířilo i u SNB. V roce 1947 vychází rozkaz, kde se povoluje, za splnění určitých podmínek, vodit do služby vlastní ochranné psy s odkazem na výnos MV ze dne 10. října 1933 č / SNB používá především psy pátrací. V roce 1955 je vydána Směrnice o služební kynologii a o používání služebních pátracích psů v boji proti zločinnosti. Služební psi jsou využíváni především: k pátrání po pachateli po pachové stopě zanechané pachatelem na MČ k vyhledání pachatele podle pachové stopy věci nebo nástroje ke ztotožnění dvou předmětů podle schodnosti pachů ke ztotožnění osoby pachatele dle pachu zajištěného předmětu k vyhledání předmětů pachatelem odhozených nebo ztracených

6 k vyhledání vystřelených nábojnic k pátracím akcím po pohřešovaných Dále jsou u SNB mimo pátracích psů využíváni i obranní psi. Ti jsou používáni především k plnění těchto úkolů: k hlídkové a strážní službě k provedení nástrah a zadržení pachatele k eskortám zadržených pachatelů, k překonání odporu při zatýkání ke střežení objektů a střežených území k preventivnímu hlídkování Úkoly obranných psů plní i psi pátrací. Psi obranní však nejsou zpravidla využíváni k plnění úkolů pro pátrací psy. Obranní psi jsou využíváni především v hraniční službě. V roce 1952 bylo zřízeno nové středisko pro výcvik služebních psů v Býchorech u Kolína. Uvedené středisko bylo součástí Ústřední kriminální služby. Středisko v Pyšelích zaniklo. Z Pyšel byl do Býchor přesunut pamětní kamen s tímto textem Na paměť věrného služebního psa Arca zastřeleného při poskytování pomoci svému vůdci v Koterově Tato pamětní deska je ve výcvikovém středisku Býchory dodnes. Další výcvikové středisko bylo zřízeno v Bratislavě. Vzhledem k tomu, že v civilním sektoru se v 50. letech chovatelé zaměřili spíše na exteriér odchovávaných zvířat a nedbalo se tolik na povahové vlastnosti, byla v roce 1953 založena ústřední kriminální službou chovná stanice služebních psů v Prackovicích nad Labem. Tato chovná stanice nesla název SNB. V roce 1990 došlo ke změně názvu chovné stanice na od Policie. V letech byla v NDR vyvinuta nová metoda s využitím speciálně cvičených služebních psů. Jedná se o metodu pachové identifikace (MPI). V České republice se snažil tuto metodu uvést do praxe především Dr. Vilém Eis. Tato metoda se však začala v bývalém Československu prosazovat až okolo roku Informace o této metodě byly až do roku 1993 považovány za tajné. V roce 1977 byla vydána pod Č.j. VB/F - 021/R-77 Směrnice pro využívání metody pachových konzerv ve Sboru národní bezpečnosti. V letech řídilo chov, výcvik a využívání služebních psů 4. oddělení 1. odboru HS VB. V této době vzniká Směrnice o služební kynologii, Sbírka pokynů č. 10/1967 ze dne Tato je následně po připomínkách upravena a opětovně vydána pod názvem Směrnice o služební kynologii VB, Sbírka pokynů HS VB č. 4/1968 ze dne 1. února Od 50. let využívaly služební psy také Ústavy nápravné výchovy a nápravně výchovná zařízení. Tyto instituce využívaly především obranné psy. Psi plnili především tyto úkoly: strážní a hlídkovou službu ve střežených objektech zajištění bezpečnosti pracovníků zařízení zajištění přepravy eskortovaných osob střežení vězňů v koridorech Dále byli psi využíváni i na pachové práce a na pátrací akce. Pes měl za úkol vyhledat uprchlého vězně a tohoto zadržet. V letech byli tito psi cvičeni tak, že vězně, který se pokusil o útěk, nebo se mu podařilo uprchnout měl pes

7 vážně poškodit na zdraví. Nebylo vyjímkou, když pes vězně i usmrtil. V roce 1991 došlo k reorganizaci. Zanikají nápravně výchovná zařízení a ústavy a vzniká vězeňská služba a justiční stráž. V 70. letech vznikla ozbrojená stráž ochrany letišť, kde byli psi využíváni především na obranné práce. Koncem 90. let se využití rozšířilo i na speciální pachové práce a to především k vyhledávání omamných látek a drog. Po roce 1990 přechází ozbrojená stráž ochrany letišť pod letištní správu. Ostraha letiště začala být vykonávána civilními zaměstnanci. Služební psy již nejsou dále využíváni. Okolo roku 1971 vzniká celní služba jako částečně ozbrojená složka. Celní služba využívá služební psy nejprve jako obranné a pátrací. Dále k vyhledávání osob nelegálně překračujících státní hranice, osob ukrývajících se v dopravních prostředcích. Po vzniku nové speciální pachové metody na vyhledávání drog a omamných látek jsou služební psi od roku 1987 používáni především k vyhledávání těchto látek u osob a zavazadel, v dopravních prostředcích, v nákladovém prostoru a v převáženém zboží. Vedle ozbrojených složek využívala psy i celá řada státních i národních podniků a to především při ostraze objektů jakožto strážních a hlídacích psů. Úkoly závodních stráží po roce 1990 převzaly soukromé bezpečnostní agentury. V 50. letech vzniká organizace Svazarm, která začleňuje civilní zájemce o kynologii. Svazarm se věnuje především sportovní kynologii a úzce spolupracuje s armádou. Psi, kteří složí příslušné zkoušky, jsou zařazeni do civilní ochrany státu. Jedná se především o záchranné a lavinové psy. Lavinové psy využívá převážně horská služba. Od civilních cvičitelů jsou vhodní psi vykupováni pro potřeby armády, SNB, a i ostatních ozbrojených složek. 1.4 VZNIK NEJPOUŽÍVANĚJŠÍHO PLEMENE U OZBROJENÝCH SLOŽEK Dne skupina německých obdivovatelů psů vytvořila společnost Phylax Society. Společnost se snažila sjednotit typ několika ovčáckých psů vyskytujících se na území Německa a tak vyšlechtit nové plemeno. Společnost ukončila činnost v roce V původním úsilí pokračoval jen Max Emil Friedrich von Stephanitz. Zakladatele nového plemene objevil Stephanitz na přehlídce pasteveckých psů dne Původní jméno psa Hektor von Linksrhein z chovatelské stanice Sparwasser bylo změněno na Horand von Grafrath byla založena nová organizace Der Verein für Deutsche Shäferhunde (SV). Horand byl zaregistrován jako německý ovčák SZ 1 - první zápis v plemenné knize založené organizace SV. Tak vzniklo nové plemeno německý ovčák. To je počátek německého chovatelského klubu. Jednou z prvních rolí německého ovčáka byla role policejního psa. Stephanitz přiměl německou vládu, aby plemeno německého ovčáka uznala jako vhodné pro policejní práci. To byl začátek využití plemene jako vojenského a služebního psa. Už v roce 1903 SV doporučila policejním autoritám využívat německé ovčáky. Zkoušky jejich schopností začaly v roce Výsledky byly natolik uspokojivé, že policejním organizacím v mnoha velkých městech bylo dopručováno psy vyzkoušet a případně je přijmout jako nedílnou součást

8 systému prosazování práva. Vláda založila v Grünheide poblíž Berlína chovné a výcvikové středisko pro policejní psy. Následně začala vznikat i další střediska. Započalo využívání německých ovčáků jako pátracích psů pro detektivy a kriminalisty. Tento druh práce vyžadoval stopařské a pátrací schopnosti. Ve výcvikových střediscích zjistili, že pes má mimořádný čich a je pro stopování mimořádně vybaven. Při výcviku se započaly skládat zkoušky z plnění úkolů u bezpečnostní a vojenské policie. Zprávy o hochschule (vysoké škole) pro policejní psy v Grünheide se šířily po celém světě. Až do vypuknutí 1. světové války jezdili do Německa policejní oddíly z mnoha zemí z celého světa a vracely se domů s výborně vycvičenými psy. Tak byly položeny základy oddílů policejních psů v mezinárodním měřítku, v nichž německý ovčák hrál nezastupitelnou roli při prosazování zákonů. Toto postavení mají ovčáci i v dnešní době. Po vypuknutí 1. světové války byly schopnosti německých ovčáků, v té době již důkladně prokázané policií, využívány armádou. Schopnosti psa byly neocenitelné při hlídce, kdy pes včas varoval před útokem nepřítele. Němečtí ovčáci byli nejúspěšnější jako průzkumní psi, často byli schopni najít nepřítele až na vzdálenost 250 metrů. Zachránili nespočet lidských životů, ale mnoho psů bylo obětováno ve službě při vyhledávání min. Služba u Policie je odvozena právě od použití těchto psů u vojska. Při pronásledování a zatýkání zločinců pes prokázal svou cenu a je mnohem účinnější, a zvláště mnohem humánnější než zbraně. Pevné nervy a inteligence z něj dělají vynikajícího jedince k ovládání davu. Jeho čichové schopnosti jsou nenahraditelné při vyhledávání a záchranářských pracech stejně, jako při detekci výbušnin a drog, vyhledání a zadržení uprchlíků. Německý ovčák je využíván jako průvodce nevidomých lidí a rovněž tak neslyšících. Podnět pro zaměstnání psů jako doprovodu slepých veteránů z 1. světové války vedl k vytvoření Seeing Eye Foundation (nadace Vidomé oči) v roce V současné době je německý ovčák nejvyužívanějším plemenem u bezpečnostních složek. To především proto, že se jedná o plemeno s všestranným využitím. Z celkového počtu využívaných plemen tvoří německý ovčák přibližně 90%. Německý ovčák je považován za nejsnáze cvičtelné plemeno. Díky jeho vlastnostem se z německého ovčáka stal nejúspěšnější služební pes ve světě. Německý ovčák patří mezi nejvíce přizpůsobivá, všestranná a úspěšná plemena. Pro svou odvážnou, ochranářskou povahu a vynikající čichové schopnosti jsou oblíbení jako hlídací a policejní psi. Mnoho takových jedinců bylo a je využíváno soukromými i státními organizacemi k hlídání. Úvod Předchozí stránka Následující stránka

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 6.9.2013

Více

2. SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE U JEDNOTLIVÝCH OZBROJENÝCH SBORŮ

2. SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE U JEDNOTLIVÝCH OZBROJENÝCH SBORŮ 2. SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE U JEDNOTLIVÝCH OZBROJENÝCH SBORŮ 2.1 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 2.1.1 Odbor služební kynologie a hipologie V roce 1993 byla zřízena stálá komise pro koordinaci jednotného řízení, výkonu

Více

80 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 17. června 2009, kterým se upravuje činnost služební kynologie a služební hipologie

80 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 17. června 2009, kterým se upravuje činnost služební kynologie a služební hipologie 80 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 17. června 2009, kterým se upravuje činnost služební kynologie a služební hipologie K zabezpečení plnění úkolů služební kynologie a služební hipologie v Policii

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y F A K U L T A E K O N O M I K Y A M A N A G E M E N T U. 20. května 2008

U N I V E R Z I T A O B R A N Y F A K U L T A E K O N O M I K Y A M A N A G E M E N T U. 20. května 2008 U N I V E R Z I T A O B R A N Y F A K U L T A E K O N O M I K Y A M A N A G E M E N T U Vědecká konference studentů 20. května 2008 Pes jako významná součást Integrovaného záchranného systému Autor: Miroslava

Více

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

Jihočeský kraj, regionální přeshraniční spolupráce, policejní spolupráce, přeshraniční sledování.

Jihočeský kraj, regionální přeshraniční spolupráce, policejní spolupráce, přeshraniční sledování. Bc. Markéta Viktorová Mezinárodní přeshraniční policejní spolupráce v Jihočeském kraji Anotace Jihočeský kraj, ležící na hranici s Bavorskem a dvěma spolkovými zeměmi Rakouska, z hlediska regionální přeshraniční

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Kompletní přehled druhů zkoušek :

Kompletní přehled druhů zkoušek : materiály zpracované chovatelskou stanicí Bílé království Kompletní přehled druhů zkoušek : Zkušební řád pro sportovní výcvik psů v České republice (NZŘ) : Garantem je : ČKS * pro Čechy, MSKS ** pro Moravu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: Profil aktualizovaného znění: Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Citace pův. předpisu: 238/2000 Sb. Částka:

Více

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Zkoušky podle zkušebního řádu Českého klubu německých ovčáků SchH

Zkoušky podle zkušebního řádu Českého klubu německých ovčáků SchH Zkoušky podle zkušebního řádu Českého klubu německých ovčáků SchH Obsah Změny Zkouška doprovodného psa (BH) Zkouška stupně A (SchH A) Zkouška 1.stupně (SchH 1) Zkouška 2.stupně (SchH 2) Zkouška 3.stupně

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Společně pro bezpečnější Ostravu 2014

Společně pro bezpečnější Ostravu 2014 Společně pro bezpečnější Ostravu 2014 Společně pro bezpečnější Ostravu je tradiční celodenní akce, která proběhne v okolí Domu kultury Akord. Celodenní program nabídne ukázky unikátních způsobů zásahů

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO A JEHO RELACE K OCHRANĚ OBYVATELSTVA mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D. jan.kyselak@unob.cz, telefon: 973 44 39 18 Operační program Vzdělávání

Více

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY Třídy: Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě). Ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. štěňat:

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Číslo vyhlášky: 5/2011 Výtisk č.: 1 Platnost od: 30.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost

Více

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44 PRAHA 2 Vinohrady Lublaňská 666/44 Dům postavil stavitel Buldra roku 1879. Nacházela se zde ubytovna IV. správy MV (Správa sledování), využívaná plocha činila 544 m 2. FMV objekt uvolnilo v roce 1991.

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ a SPECIÁLNÍ VÝSTAVOU

Více

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA A. BEZPEČNOSTNÍ MODEL ČSR PO ROCE 1918 Vznik nového státního útvaru a proto i potřeba vytvořit jeho bezpečnostní

Více

Fyzická bezpečnost. Téma: Výkon osobní ochrany, převoz peněz a cenin. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz

Fyzická bezpečnost. Téma: Výkon osobní ochrany, převoz peněz a cenin. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz Fyzická bezpečnost Téma: Výkon osobní ochrany, převoz peněz a cenin Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla prof. Antonín Hrůza Prof. AntonínHrůza se narodil 1. ledna 1865 v Plzni. Rodina Hrůzova zde bydlela na nádraží. Otec prof. Hrůzy byl poštovním expeditorem, s čímž souvisela i lokalita jejich bydliště,

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Kynologie v Integrovaném záchranném systému. Tereza Varmužová

Kynologie v Integrovaném záchranném systému. Tereza Varmužová Kynologie v Integrovaném záchranném systému Tereza Varmužová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na výběr, výchovu a využití služebních psů v IZS ČR. Teoretická část se zabývá

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR (Zpracován v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a vyhláškou 192/2004 Sb. ze dne

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 :

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 : ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů pořádá ve spolupráci s AMČR, VLS ČR s.p. Divize Karlovy Vary a AGRO TRAVEL s.r.o. Klubové všestranné zkoušky přinášení retrieverů O pohár starosty

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů Změna: 107/2002 Sb. Změna: 107/2002 Sb. (část) Změna: 342/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 227/2009 Sb. 140/1996 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1996 o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní

Více

Martin Pulec. Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek. Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945 1989

Martin Pulec. Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek. Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945 1989 Martin Pulec Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945 1989 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006 ISBN 80-86621-18-9 Udělali

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU SLOVENSKÉHO KOPOVA se zadáním titulů Klubový vítěz

Více

Příloha č.1 Vnitřní a vnější bezpečnost Vnitřní bezpečnost

Příloha č.1 Vnitřní a vnější bezpečnost Vnitřní bezpečnost Příloha č.1 Vnitřní a vnější bezpečnost Vnitřní bezpečnost Vnitřní bezpečnost (ang. internal security) se zabývá především vnitřním bezpečnostním prostředím států (někdy se hovoří i o vnitřní bezpečnosti

Více

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Klubu výcviku malých plemen ČR Staffordshire Bull Terier Clubu CZ Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na III. ročník Celostátní

Více

Krušnohorské derby. 5. ročník PROPOZICE

Krušnohorské derby. 5. ročník PROPOZICE Krušnohorské derby 5. ročník PROPOZICE Doubice 4.- 6.5.2012 Českomoravská myslivecká jednota, o.s. - Okresní myslivecký spolek v Děčíně 28.října 979/19, 405 01 Děčín, tel. 412 552 430, 412 516 096 ve spolupráci

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení 1 Zápisní řád Článek I Základní ustanovení 1. Cílem Spolku českého strakatého psa, o.s. (dále jen Spolku) je chov plemene český strakatý pes s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Martin Pulec. Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek. Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945 1989

Martin Pulec. Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek. Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945 1989 Martin Pulec Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945 1989 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006 ISBN 80-86621-18-9 Udělali

Více

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR)

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) Název týmu: Hlubocký detektiv Název školy: ZŠ Hluboká nad Vltavou Kategorie: II. kategorie I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) 1) Kdo zřizuje Policii ČR a kdo městskou

Více

Zápisní řád KCHHMO. Preambule

Zápisní řád KCHHMO. Preambule Zápisní řád KCHHMO Preambule Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů (nadále KCHHMO) je členským subjektem Českomoravské kynologické jednoty a spadá pod jeji plemennou knihu. KCHHMO zajišťuje chovatelský

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Požadavky na klubový software

Požadavky na klubový software Požadavky na klubový software Klubový SW DATABÁZE Obecné požadavky: Data jsou majetkem klubu trvalá možnost data exportovat do souborů kompatibilních pro jiné databáze Propojení s klubovými www stránkami,

Více

Zkušební řád pro psy městské a obecní policie

Zkušební řád pro psy městské a obecní policie Zkušební řád pro psy městské a obecní policie Ověřování způsobilosti služebního psa (1) Ověřování způsobilosti služebního psa k výkonu služby se provádí v závěru všech druhů kursu v kynologickém školícím

Více

60/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. března 2015 o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti

60/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. března 2015 o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti 60/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. března 2015 o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti Vláda nařizuje k provedení zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona

Více

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů 157 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

PRACOVNÍ TEST V PASENÍ. FCI Herding working test FCI-HWT. - Traditional Style - (tradiční styl)

PRACOVNÍ TEST V PASENÍ. FCI Herding working test FCI-HWT. - Traditional Style - (tradiční styl) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL) Place Albert 1er, 13, B-6530 Thuin (Belgie), tel.: ++32.71.59.12.38, fax: ++32.71.59.22.29, e-mail: info@fci.be PRACOVNÍ TEST V PASENÍ FCI Herding working

Více

Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné, litinové a

Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné, litinové a Seminář Problematika výkupu kovů v České republice, 28. dubna 2015 Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné,

Více

Žádost o poskytnutí grantu (projekt)

Žádost o poskytnutí grantu (projekt) Strana 1 Vyhlášení Termín pro odevzdání žádostí 14. 5. 2012 8. 6. 2012 2012 Kampaň: Milionový grant sportovní Žádost o poskytnutí grantu (projekt) Název projektu: Žadatel: Požadavek od nadace: Agility

Více

33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5

33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5 Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5 Vypracovali: Schválil: Jiří Gratcl,

Více

Plemeno: Skupina FCI: Pohlaví:. Datum narození:.. Jméno psa a chov. stanice:... Příjmení a jméno majitele:. . Telefon e-mail...

Plemeno: Skupina FCI: Pohlaví:. Datum narození:.. Jméno psa a chov. stanice:... Příjmení a jméno majitele:. . Telefon e-mail... Vyhlášení nejúspěšnějších jedinců výstavní sezóny 2014 PES ROKU 2014 (v rámci soutěže ŠAMPION ŠAMPIONŮ 2014) Zkratka a čís. záp. psa:.. Adresa:... 2014 výstava res. CAC CAC Nár. vítěz res. EV BOD BIS 22.2.

Více

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz Czech Deerhound Club pořádá dne 5.9.2015 KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz CAJC, CAC ČR Uzávěrka přihlášek: 23.8.2015 Místo konání : Chlumec nad Cidlinou Rozhoduje datum poštovního

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Parlament se

Více

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s.

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. 29. dubna 2015 LIECHTENSTEINOVÉ: HISTORIE Hrad Liechtenstein u Vídně (okolo 1130) Mikulov získali

Více

Využití bezpečnostních kamer při kynologické ostraze objektu za využití psa jako nosiče

Využití bezpečnostních kamer při kynologické ostraze objektu za využití psa jako nosiče Využití bezpečnostních kamer při kynologické ostraze objektu za využití psa jako nosiče Use of security cameras while kynologic security guarding with use a dog as a porter Pavlína Šišková Bakalářská práce

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

HZS Jihomoravského kraje MV-GŘ HZS ČR Policie České republiky Letecká služba P R A V I D L A

HZS Jihomoravského kraje MV-GŘ HZS ČR Policie České republiky Letecká služba P R A V I D L A HZS Jihomoravského kraje MV-GŘ HZS ČR Policie České republiky Letecká služba Počet listů: 6 Přílohy: 3/3 P R A V I D L A výkonu služby příslušníků HZS Jihomoravského kraje na Letecké základně Brno Letecké

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce č. 08/17 Prostředky státního rozpočtu vynakládané na ekologickou likvidaci nepotřebné munice a s tím související činnosti u Ministerstva obrany Kontrolní akce byla zařazena do

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ I. Všeobecná ustanovení 1. Chov švýcarských honičů je chovem kontrolovaným. Kontrolovaným chovem se rozumí, že klub stanovuje podmínky chovnosti a výběr krycího

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Chlumec nad Cidlinou

Chlumec nad Cidlinou 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Staffordshire Bull Terier Clubu CZ a Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na IV. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Více

Speciální výstavu chrtů

Speciální výstavu chrtů Czech Deerhound Club pořádá dne 1.6.2013 Speciální výstavu chrtů se zadáváním titulů Vítěz Speciální výstavy, CAC, CAJC Uzávěrka přihlášek: 1. uzávěrka 15.4.2013 2. uzávěrka 1.5.2013 Místo konání : Náměšť

Více

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI Klub saharských chrtů pořádá dne 13. 9. 2014 na zámku Častolovice klubovou výstavu se zadáváním titulu CAJC, CAC a Klubový vítěz pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI Uzávěrka přihlášek 5.9.2014 ROZHODČÍ: František

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Ničení agenturně-operativní agendy v rámci Vojenské kontrarozvědky po 17. listopadu 1989

Ničení agenturně-operativní agendy v rámci Vojenské kontrarozvědky po 17. listopadu 1989 STUDIE 151 Ničení agenturně-operativní agendy v rámci Vojenské kontrarozvědky po 17. listopadu 1989 u Daniel Běloušek Vznik a organizační začlenění VKR Vojenská kontrarozvědka (VKR) vznikla na základě

Více

Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě

Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě Ing.Michal Červinka Ph.D. Ing. Michal Červinka, Ph.D. Legislativní rámec

Více

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Místo konání : Kynologický klub Zetor Brno, Jedovnická 7a, Brno, GPS : 49 12'56.248"N, 16 40'31.312"E Se zadáváním titulů: Vítěz středoevropské

Více

PROPOZICE 3. 5. 2015

PROPOZICE 3. 5. 2015 Klubová výstava a VII. ročník Memoriálu Doc. Viléma Kurze se zadáváním titulů Klubový vítěz, Klubová vítězka PROPOZICE 3. 5. 2015 při MVP Praha na výstavišti Praha-Letňany Uzávěrka přihlášek: 26. 4. 2015

Více

zařízení je náčelník, vedoucí nebo ředitel (dále jen "náčelník"). 219/1999 Sb.

zařízení je náčelník, vedoucí nebo ředitel (dále jen náčelník). 219/1999 Sb. 219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o ozbrojených silách České republiky Změna: 352/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 546/2005 Sb. Změna: 274/2008 Sb. Parlament

Více

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3 Vývoj ošetřovatelského školství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové 1860 Florence Nightingal založila v Londýně první ošetřovatelskou školu. 1862 založen Spolek lékařů českých, předseda J. E.

Více

Kynologický kroužek. Na léto plánujeme s dětmi návštěvu Voříškiády v Lounech, kde budeme prezentovat naše pejsky z litvínovského útulku.

Kynologický kroužek. Na léto plánujeme s dětmi návštěvu Voříškiády v Lounech, kde budeme prezentovat naše pejsky z litvínovského útulku. Kynologický kroužek V průběhu letošního roku se děti v kroužku seznámily se základy výchovy a výcviku psa vč. Praktických ukázek a absolvovaly úvod do encyklopedie psích plemen. Děti ostatním členům prezentovaly

Více

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více

,,LIPENSKÝ SPECIÁL o pohár starosty města

,,LIPENSKÝ SPECIÁL o pohár starosty města II.ročník otevřené kynologické soutěže,,lipenský SPECIÁL o pohár starosty města Dne 24. a 25. května 2013 v Lipníku nad Bečvou Místo konání soutěže: Soutěž proběhne v areálu kynologického klubu v Lipníku

Více

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 7. rámcový program BEZPEČNOST Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 1 BEZPEČNOST přístup k programu technologicky orientovaný výzkum (vítáno užití existujících technologií pro účely bezpečnosti) socio

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Mezinárodní zkušební řád pro záchranné psy (IPO-R) obsahuje následující druhy zkoušek

Mezinárodní zkušební řád pro záchranné psy (IPO-R) obsahuje následující druhy zkoušek Schéma zkoušek Mezinárodní zkušební řád pro záchranné psy (IPO-R) obsahuje následující druhy zkoušek Zkouška způsobilosti záchranného psa varianta stopa RH-F E Zkouška záchranného stopování stupeň A RH-F

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů:

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE 15. srpna 2015 pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: CAJC, CAC a Klubový vítěz KSCH 2015 uzávěrka přihlášek: 7. srpna

Více

42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu

42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 42/2014 Strana 1 42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje

Více

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY

REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY REFORMA OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY Armáda České republiky prošla v roce 2004 již druhým rokem realizační fáze reformy ozbrojených sil. Z kvantitativního hlediska bylo provedeno nejvíce organizačních

Více

Zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letištích a v místech okolo letiště, kde letadla vzlétají nebo přistávají.

Zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letištích a v místech okolo letiště, kde letadla vzlétají nebo přistávají. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.7.101 OCHRANNÁ

Více

CO JE VLASTNĚ PES? Plemena psů podle Kennel Clubu. Honiči. Plemena lovecká. Teriéři. Plemena užitková Plemena pracovní Plemena společenská.

CO JE VLASTNĚ PES? Plemena psů podle Kennel Clubu. Honiči. Plemena lovecká. Teriéři. Plemena užitková Plemena pracovní Plemena společenská. CO JE VLASTNĚ PES? Plemena psů podle FCI Primitivní plemena Ovčácká, honácká a pastevecká plemena Pinčové a knírači Mastifové Horští pastevečtí psi (molossi) Teriéři Jezevčíci, špicové Honiči Ohaři, přinášeči,

Více

Přílohy k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.

Přílohy k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. Přílohy k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. Příl. 1 Seznam utajovaných informací - obecná část 1. Informace z oblasti

Více

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech 170/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o válečných veteránech Změna: 190/2005 Sb. Změna: 70/2007 Sb. Změna: 308/2008 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Preambule Maje na zřeteli morální ocenění mužů a žen, kteří

Více

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy:

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy: PROPOZICE KLUB LHASA APSO ČR KLUBOVÁ VÝSTAVA PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 Rozhodčí: NAĎA KLÍROVÁ (změna rozhodčího vyhrazena) Uzávěrka Meldeschluss

Více

Husitské vojenství. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Objasní taktiku husitských bojovníků a popíše využití jednotlivých husitských zbraní, práce s textem

Husitské vojenství. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Objasní taktiku husitských bojovníků a popíše využití jednotlivých husitských zbraní, práce s textem Husitské vojenství AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP Objasní taktiku husitských bojovníků a popíše využití jednotlivých husitských zbraní, práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-82113-1/PO-VZ-2010 Kódové označení: MAN Praha 22. září 2010 listů: 18 M a n i p u l a c e s e z v í ř a t y p ř i m i m

Více

MV - GŘ HZS ČR. Č. j.: MV 27019-1/PO-IZS-2013 Počet listů: 6 Výtisk číslo: 1 2 3 4 5 6 Přílohy: 3/3 P R A V I D L A

MV - GŘ HZS ČR. Č. j.: MV 27019-1/PO-IZS-2013 Počet listů: 6 Výtisk číslo: 1 2 3 4 5 6 Přílohy: 3/3 P R A V I D L A HZS Středočeského kraje HZS hl. m. Prahy MV - GŘ HZS ČR Letecká služba Policie České republiky Č. j.: MV 27019-1/PO-IZS-2013 Počet listů: 6 Výtisk číslo: 1 2 3 4 5 6 Přílohy: 3/3 P R A V I D L A výkonu

Více

Dodatek č. 1/2015 Řádu Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., pro zkoušky loveckých psů z výkonu.

Dodatek č. 1/2015 Řádu Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., pro zkoušky loveckých psů z výkonu. Dodatek č. 1/2015 Řádu Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., pro zkoušky loveckých psů z výkonu. Číslování stránek v textu navrhovaných změn odpovídá tištěné verzi Zkušebních řádů pro zkoušky lovecké

Více