1. HISTORIE VZNIKU SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. HISTORIE VZNIKU SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE"

Transkript

1 ÚVOD V době, kdy lidé žili v primitivních skupinkách, přidružil se k nim pes. Tím člověk nevědomě využil smečkového původu psa a vytvořil tak předpoklady k tomu, aby mu pes byl věrným a oddaným společníkem. S vývojem lidské společnosti se vyvíjely i možnosti využití psů. Od dob pravěku využívá člověk služeb psa jakožto hlídače, ochránce stád, obrance, lovce, ale i jako nejvěrnějšího přítele. Nikdy přesně nezjistíme, kdy poprvé došlo k setkání člověka se psem. Z divokého psa se stal pes domácí (canis familiaris), který doprovází člověka na každém kroku a je mu stále připraven pomoci. Pes je nejstarším domácím zvířetem. Kynologie zahrnuje informace o všem, co se týká psů. K praktickým účelům využívají v dnešní době psy především ozbrojené složky a některé další instituce a spolky. Všichni mají však jedno společné - vychovat a vycvičit psa tak, aby byl nápomocen člověku. Jako téma své bakalářské práce jsem zvolila Kynologie ve službách ozbrojených sborů v ČR. Tento výběr nebyl náhodný. Již několik let se zabývám sportovní a především služební kynologií. V současné době pracuji jako vedoucí skupiny služební kynologie OŘP Praha - západ. Ve své bakalářské práci chci využít i vlastních praktických zkušeností, jako vhodný doplněk teoretických poznatků. Po úvodní kapitole věnované historii vzniku služební kynologie v České republice se ve své práci pokusím zmapovat a porovnat způsoby využití služebních psů u jednotlivých ozbrojených složek v rámci ČR. V další části textu uvedu možnosti využití služebních psů u Policie ČR a poukáži na negativní a pozitivní jevy při provádění služebních úkonů. V závěru práce zhodnotím možnosti použití služebních psů u jednotlivých ozbrojených složek s uvedením bezpečnostní problematiky, která se jednotlivých složek dotýká nejvíce, uvedu možnosti ke zlepšení a efektivnosti práce psovodů v rámci Policie ČR. Cílem mé práce je vytvořit přehled o tom, jakou bezpečnostní problematikou se zabývají jednotlivé ozbrojené složky a tedy za jakým účelem cvičí a připravují služební psy pro výkon služby. Při zpracování výše uvedené problematiky využiji sociologické metody, zejména nestandardizovaný rozhovor, přímé pozorování, anketu a studium dokumentů. Dále použiji metodu obsahové analýzy použité literatury, z logických metod pak zejména indukci, dedukci, analýzu a syntézu. Své uplatnění nalezne i metoda monografická. 1. HISTORIE VZNIKU SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE 1.1 JAK TO VŠE ZAČALO V dobách pravěku, přesněji v době kamenné, došlo k domestikaci divokého psa a člověk začal využívat schopností psa k lovu. Domestikace psa začala na Středním východě přibližně před až lety. Později se ze psa stal obránce a strážce majetku i života. Po ochočení dalších divokých zvířat a s

2 rozvojem zemědělství byl pes využíván jako ochránce stád.v dobách starověku byl pes využíván hlavně k obraně a lovu. V dobách římských válek používali Římané bojové psy jako válečníky. Staří Římané používali psy oděné do lehkého brnění opatřeného navrchu smrtícími hroty proti obrněným jezdcům. Psi nesli někdy i nádoby s hořící sírou a smolou.ve středověku postupně nové způsoby boje a nové zbraně vytlačily válečného psa z bojišť. V této době se však rozšířilo využití psů jako loveckých a pasteveckých. Na mnoha hradech a zámcích vznikají rozsáhlé psince. V neposlední řadě je pes také společníkem člověka a již od dob starověku je pes chován za tímto účelem. Bouřlivý rozvoj kynologie je datován od počátku 19. století. Na celém světě, ale především v Evropě, dochází k válkám. Člověk si opětovně vzpomněl na psa, kterého začal využívat k válečným účelům. Ne však již jako bojového válečného psa. Psa využíval ke strážní službě, dále jako zpravodajského psa a nosiče. 1.2 VÝVOJ SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE V OBDOBÍ OD KONCE 19. STOLETÍ DO KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY Koncem 19. století začal být pes využíván v pohraniční, četnické a policejní službě. První doložitelné zmínky o psu jako pomocníku četníka jsou z roku Pes byl používán jako doprovod četníka. Prvních policejních psů bylo použito v roce 1900 v Gentu v Belgii, kdy byl pes využíván již i ke kriminalistickým účelům. Správa rakouského četnictva dlouho nechtěla povolit zavedení psů u četnictva. V roce 1909 povolilo tehdejší ministerstvo zeměbrany používaní policejních psů na speciální případy. V roce 1910 pod vlivem spolku propagujícího využití policejních psů četnictvem a za podpory rytmistra Rottra první důstojník četnictva, který se touto problamtikou odborně zabýval byli s povolením ministerstva zařazeni na stanice Ostrava, Karvín a Fryštát na zkoušku tři policejní psi. Tito byli majetkem jejich vůdců. Psi byli soukromě vycvičeni. Rytmistr Rotter vydal první knížku o výcviku policejního psa. Koncem roku 1910 udělilo ministerstvo povolení k užívání čtyř psů, kteří byli do této doby používáni jen zkušebně. Zatím není používání psů zákonem nebo jiným právním nařízením upraveno. Byla vypracována směrnice Výcvik a použití služebních psů, které ministerstvo zeměbrany schválilo ve Vídni výnosem Č.j. 382, oddělení XX. Z V roce 1914 byl podán návrh, aby vůdcové služebních psů byli vyzbrojeni pistolí. V roce 1915 byl zřízen státní psinec v Písku pod vedením rytmistra Rottra. Zde probíhaly kurzy pro vůdce služebních psů a jejich psy. Dále se zde odchovávali další vhodní psi pro službu. V roce 1917 bylo doporučeno zařazovat policejní psy na stanice v místech křížení železničních tratí, vzhledem k možnosti rychlé přapravy psa na místo činu. 1. světová válka téměř znemožnila další vývoj instituce policejních psů. Po skončení 1. světové války je možno říci,

3 že tato instituce byla úplně zrušena. Na území republiky bylo celkem 27 psů, kteří byli rozprodáni. Státní psinec v Písku byl zrušen. Ve válce v letech využívala k vojenským účelům psy především německá armáda. Psi byli využíváni ke službě strážní, hlídkové, sanitní, pátrací, zpravodajské a spojovací. Mimo jiného pracovali i jako nosiči munice a jako tahouni. V rámci sanitní služby psi vyhledávali raněné a zahynulé vojáky. Psi byli využíváni i k stopování a pronásledování uprchlých osob. V rámci spojovací služby psi přenášeli rozkazy a zprávy, a to až na vzdálenost 10 km a dále pokládali kabely telefonního spojení. Tím byla vytvořena nenahraditelná psí doručovatelská služba. Psi přenášeli ve zvláště upravených brašnách i poštovní holuby. 1. Světové války se aktivně zúčastnilo cca vycvičených vojenských psů. Vzhledem k tomu, že za 1. světové války byly v boji používány často bojové plyny, byli psi navykáni k nošení plynové masky. V Německu byla pro psy zřízena veterinární služba. V Jeně a Oldenburgu byl zřízen lazaret pro psy. V květnu roku 1920 byla založena škola pro výcvik vojenských a sanitních psů v Kostelci nad Orlicí. V roce 1921 začali jednotlivci z řad četnictva zasílat na ministerstvo vnitra žádosti o povolení mít služebního psa a tohoto brát s sebou do služby. Žádostem bylo postupně vyhověno s podmínkou, že psi musí složit odbornou zkoušku před komisí. První zkoušky se konaly na Pankráci Ministerstvem vnitra byl dne přijat zkušební řád pro policejní psy a to výnosem číslo 2.427/13 jakožto zkušební řád pro výcvik policejních psů československého četnictva. V roce 1922 vznikl psinec v Nových Hradech v jižních Čechách. Následně bylo zakoupeno od místních chovatelů celkem 5 psů. Původně měli být psi zakoupeni v německém ústavu v Grünheide u Berlína. K nákupu psů však nedošlo vzhledem k vysokým cenám chovných psů. Na jaře roku 1923 proběhl v Nových Hradech první kurz pro výcvik služebních psů a jejich vůdců. V kurzu bylo celkem 13 psů. Pět erárních a osm soukromých. Byla vydána první směrnice pro používání psů ve službě bezpečnostní. V roce 1925 byl získán objekt pro vybudování střediska v Pyšelích u Prahy. Následně, po rekonstrukci objektu, byl psinec z Nových Hradů přesunut do Pyšel. Za psa policejního - služebního - se považovali psi těchto plemen: německý ovčák, erdelteriér, dobrman a rotvajler. Později i boxer a knírač. V ústavu v Pyšelích byli cvičeni i psi pro další ozbrojené složky - státní policie, finanční stráž, a pro orgány ochrany československých státních drah - ozbrojená stráž ochrany železnic. Následně byl pyšelský ústav vzorem obdobné instituci u Českomoravských drah ve Strážnici na Moravě, kde byli později cvičeni i psi pro potřeby finanční stráže a vládní policie. V roce 1925 měla policie k dispozici na celé Moravě pouze dva služební psy. U policie se instituce služebních psů vyvíjela velmi pomalu a bez zvláštních úspěchů až do zániku četnictva.

4 V roce 1928 vzniká Ústřední četnické pátrací oddělení (ÚČPO), které bylo přímo podřízené ministerstvu vnitra. Jedním z úkolů ÚČPO bylo organizovat výcvik a chov služebních psů. Tento úkol měla na starost skupina řídící chov, výcvik a používání služebních psů. Součástí ÚČPO se stal i ústav v Pyšelích, kdy byl ÚČPO podřízen. Četnické stanice se služebními psy byly zřizovány nejprve tam, kde se počítalo se zvýšeným ohrožením bezpečnostních poměrů, od roku 1928 v místech dislokace pátracích stanic. O založení rozhodovalo nadřízené zemské četnické velitelství. Pravidlem bylo zřídit takovou stanici v každém soudním obvodě. Ke dni byly zřízeny četnické pátrací stanice (ČPS), nejprve v rámci některých okresních velitelství a to zejména v sídlech krajských soudů. Na pátracích stanicích nebyli psovodi nejprve zařazeni, v případě potřeby vypomáhali vůdcové zařazeni na stanicích se služebními psy v místě pátrací stanice. Od roku 1929 byl psovod se služebním psem zahrnut do systemizovaného stavu četnických pátracích stanic. V roce 1932 byli služební psi použiti při 1486 případech zločinů. Úspěšně byli použiti v 570 případech což je 38%. V roce 1932 bylo v Československé republice evidováno celkem 451 psů využívaných pro veřejný účel - tedy psi četničtí, policejní a strážní. Dále bylo evidováno celkem hlídacích psů pro soukromé potřeby. Od působily četnické pátrací stanice samostatně a podléhaly velitelům příslušných četnických oddělení. Psy využívaly tyto další složky: státní policejní úředníci, finanční stráž, orgány ochrany ČS státních drah - ozbrojená stráž ochrany železnic. V roce 1936 vzniká další ozbrojený sbor - stráž ochrany státu. V roce 1939 byl záměr vybudovat další výcvikové středisko, což ztroskotalo vzhledem k vypuknutí 2. světové války. Za protektorátu se počet složek, užívajících služební psy, zredukoval. Armáda byla zrušena v roce 1939, finančí stráž následně v roce V roce 1939 převzalo instituci služebních psů četnictvo Protektorátu Čechy a Morava. Psi zůstali nadále u policie a ozbrojené stráže Česko-moravských drah. Psy užívaly německé vojenské i policejní složky. Zkušeností s upotřebením psů v 1. světové válce bylo využito i za 2. světové války. Pes byl využit k plnění dalších nových úkolů. Jedním z nových úkolů bylo hledání nevybuchlých min a pomoc při odminování minových polí. Dále byli psi využíváni při hledání zasypaných osob po náletech. Psi byli cvičeni k nošení protitankových min, kdy pes se sebevražedným nákladem podlezl mezi pásy tanku a mina při dotyku s tankem explodovala. Německá armáda využívala psi také v koncetračních táborech, kde psi usmrcovali bezbranné lidi. Po roce 1945 se užívání psů ozbrojenými složkami znovu obnovilo. Obnovená armáda využívala psy především ke strážní službě. Místo četnictva a státní i

5 komunální policie byl založen Sbor národní bezpečnosti (dále jen SNB). Byla obnovena i finanční stráž. Její činnost byla znovu ukončena v roce 1949, kdy byla začleněna pod SNB. Obnovena byla i ozbrojená stráž ochrany železnic, nyní pod názvem Sbor ozbrojené ochrany železnic. 1.3 VÝVOJ SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE V OBDOBÍ OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY DO ROKU 1990 Po 2. světové válce se začal organizovat především výcvik vojenských psů. Psi se však cvičili převážně k hlídkové a strážní službě. Největšího uplatnění našli psi u nově organizované ochrany státních hranic prováděné pohraniční stráží, která vznikla v roce Od roku 1955 byla pohraniční stráž začleněna pod armádu, dále pak pod vojska ministerstva vnitra, a to pod názvem vojsková ochrana státních hranic. Tato ozbrojená složka byla v roce 1990 reorganizována a vzniká pohraniční policie. Nejprve jako složka federální a od roku 1993 jako pohraniční policie České republiky. V rámci pohraniční stráže byla v 60. letech založena v Libějovicích praporčická škola pro psovody a současně zde vznikla chovná stanice služebních psů. Další chovná stanice vznikla v Domažlicích. Obě chovné stanice nesly název z Pohraniční stráže. Po vzniku pohraniční policie v roce 1990 přešly organizačně obě chovné stanice pod Polici ČR. Sbor ozbrojené ochrany železnic využíval služební psy již od svého obnovení v roce Psi byli užíváni především k doprovodům vlaků, ke kontrole odstavených vlakových souprav a objektů v rámci státních drah, k zajištění pořádku v prostorách nádraží a železničních stanic. Mimo jiné byli služební psi používáni i na pachové práce, především ke sledování pachové stopy pachatele. Sbor ozbrojené ochrany železnic bez výraznějších změn existoval až do roku 1993, kdy zanikl a byl začleněn pod Polici ČR pod názvem Železniční policie. Využití služebních psů se rozšířilo i u SNB. V roce 1947 vychází rozkaz, kde se povoluje, za splnění určitých podmínek, vodit do služby vlastní ochranné psy s odkazem na výnos MV ze dne 10. října 1933 č / SNB používá především psy pátrací. V roce 1955 je vydána Směrnice o služební kynologii a o používání služebních pátracích psů v boji proti zločinnosti. Služební psi jsou využíváni především: k pátrání po pachateli po pachové stopě zanechané pachatelem na MČ k vyhledání pachatele podle pachové stopy věci nebo nástroje ke ztotožnění dvou předmětů podle schodnosti pachů ke ztotožnění osoby pachatele dle pachu zajištěného předmětu k vyhledání předmětů pachatelem odhozených nebo ztracených

6 k vyhledání vystřelených nábojnic k pátracím akcím po pohřešovaných Dále jsou u SNB mimo pátracích psů využíváni i obranní psi. Ti jsou používáni především k plnění těchto úkolů: k hlídkové a strážní službě k provedení nástrah a zadržení pachatele k eskortám zadržených pachatelů, k překonání odporu při zatýkání ke střežení objektů a střežených území k preventivnímu hlídkování Úkoly obranných psů plní i psi pátrací. Psi obranní však nejsou zpravidla využíváni k plnění úkolů pro pátrací psy. Obranní psi jsou využíváni především v hraniční službě. V roce 1952 bylo zřízeno nové středisko pro výcvik služebních psů v Býchorech u Kolína. Uvedené středisko bylo součástí Ústřední kriminální služby. Středisko v Pyšelích zaniklo. Z Pyšel byl do Býchor přesunut pamětní kamen s tímto textem Na paměť věrného služebního psa Arca zastřeleného při poskytování pomoci svému vůdci v Koterově Tato pamětní deska je ve výcvikovém středisku Býchory dodnes. Další výcvikové středisko bylo zřízeno v Bratislavě. Vzhledem k tomu, že v civilním sektoru se v 50. letech chovatelé zaměřili spíše na exteriér odchovávaných zvířat a nedbalo se tolik na povahové vlastnosti, byla v roce 1953 založena ústřední kriminální službou chovná stanice služebních psů v Prackovicích nad Labem. Tato chovná stanice nesla název SNB. V roce 1990 došlo ke změně názvu chovné stanice na od Policie. V letech byla v NDR vyvinuta nová metoda s využitím speciálně cvičených služebních psů. Jedná se o metodu pachové identifikace (MPI). V České republice se snažil tuto metodu uvést do praxe především Dr. Vilém Eis. Tato metoda se však začala v bývalém Československu prosazovat až okolo roku Informace o této metodě byly až do roku 1993 považovány za tajné. V roce 1977 byla vydána pod Č.j. VB/F - 021/R-77 Směrnice pro využívání metody pachových konzerv ve Sboru národní bezpečnosti. V letech řídilo chov, výcvik a využívání služebních psů 4. oddělení 1. odboru HS VB. V této době vzniká Směrnice o služební kynologii, Sbírka pokynů č. 10/1967 ze dne Tato je následně po připomínkách upravena a opětovně vydána pod názvem Směrnice o služební kynologii VB, Sbírka pokynů HS VB č. 4/1968 ze dne 1. února Od 50. let využívaly služební psy také Ústavy nápravné výchovy a nápravně výchovná zařízení. Tyto instituce využívaly především obranné psy. Psi plnili především tyto úkoly: strážní a hlídkovou službu ve střežených objektech zajištění bezpečnosti pracovníků zařízení zajištění přepravy eskortovaných osob střežení vězňů v koridorech Dále byli psi využíváni i na pachové práce a na pátrací akce. Pes měl za úkol vyhledat uprchlého vězně a tohoto zadržet. V letech byli tito psi cvičeni tak, že vězně, který se pokusil o útěk, nebo se mu podařilo uprchnout měl pes

7 vážně poškodit na zdraví. Nebylo vyjímkou, když pes vězně i usmrtil. V roce 1991 došlo k reorganizaci. Zanikají nápravně výchovná zařízení a ústavy a vzniká vězeňská služba a justiční stráž. V 70. letech vznikla ozbrojená stráž ochrany letišť, kde byli psi využíváni především na obranné práce. Koncem 90. let se využití rozšířilo i na speciální pachové práce a to především k vyhledávání omamných látek a drog. Po roce 1990 přechází ozbrojená stráž ochrany letišť pod letištní správu. Ostraha letiště začala být vykonávána civilními zaměstnanci. Služební psy již nejsou dále využíváni. Okolo roku 1971 vzniká celní služba jako částečně ozbrojená složka. Celní služba využívá služební psy nejprve jako obranné a pátrací. Dále k vyhledávání osob nelegálně překračujících státní hranice, osob ukrývajících se v dopravních prostředcích. Po vzniku nové speciální pachové metody na vyhledávání drog a omamných látek jsou služební psi od roku 1987 používáni především k vyhledávání těchto látek u osob a zavazadel, v dopravních prostředcích, v nákladovém prostoru a v převáženém zboží. Vedle ozbrojených složek využívala psy i celá řada státních i národních podniků a to především při ostraze objektů jakožto strážních a hlídacích psů. Úkoly závodních stráží po roce 1990 převzaly soukromé bezpečnostní agentury. V 50. letech vzniká organizace Svazarm, která začleňuje civilní zájemce o kynologii. Svazarm se věnuje především sportovní kynologii a úzce spolupracuje s armádou. Psi, kteří složí příslušné zkoušky, jsou zařazeni do civilní ochrany státu. Jedná se především o záchranné a lavinové psy. Lavinové psy využívá převážně horská služba. Od civilních cvičitelů jsou vhodní psi vykupováni pro potřeby armády, SNB, a i ostatních ozbrojených složek. 1.4 VZNIK NEJPOUŽÍVANĚJŠÍHO PLEMENE U OZBROJENÝCH SLOŽEK Dne skupina německých obdivovatelů psů vytvořila společnost Phylax Society. Společnost se snažila sjednotit typ několika ovčáckých psů vyskytujících se na území Německa a tak vyšlechtit nové plemeno. Společnost ukončila činnost v roce V původním úsilí pokračoval jen Max Emil Friedrich von Stephanitz. Zakladatele nového plemene objevil Stephanitz na přehlídce pasteveckých psů dne Původní jméno psa Hektor von Linksrhein z chovatelské stanice Sparwasser bylo změněno na Horand von Grafrath byla založena nová organizace Der Verein für Deutsche Shäferhunde (SV). Horand byl zaregistrován jako německý ovčák SZ 1 - první zápis v plemenné knize založené organizace SV. Tak vzniklo nové plemeno německý ovčák. To je počátek německého chovatelského klubu. Jednou z prvních rolí německého ovčáka byla role policejního psa. Stephanitz přiměl německou vládu, aby plemeno německého ovčáka uznala jako vhodné pro policejní práci. To byl začátek využití plemene jako vojenského a služebního psa. Už v roce 1903 SV doporučila policejním autoritám využívat německé ovčáky. Zkoušky jejich schopností začaly v roce Výsledky byly natolik uspokojivé, že policejním organizacím v mnoha velkých městech bylo dopručováno psy vyzkoušet a případně je přijmout jako nedílnou součást

8 systému prosazování práva. Vláda založila v Grünheide poblíž Berlína chovné a výcvikové středisko pro policejní psy. Následně začala vznikat i další střediska. Započalo využívání německých ovčáků jako pátracích psů pro detektivy a kriminalisty. Tento druh práce vyžadoval stopařské a pátrací schopnosti. Ve výcvikových střediscích zjistili, že pes má mimořádný čich a je pro stopování mimořádně vybaven. Při výcviku se započaly skládat zkoušky z plnění úkolů u bezpečnostní a vojenské policie. Zprávy o hochschule (vysoké škole) pro policejní psy v Grünheide se šířily po celém světě. Až do vypuknutí 1. světové války jezdili do Německa policejní oddíly z mnoha zemí z celého světa a vracely se domů s výborně vycvičenými psy. Tak byly položeny základy oddílů policejních psů v mezinárodním měřítku, v nichž německý ovčák hrál nezastupitelnou roli při prosazování zákonů. Toto postavení mají ovčáci i v dnešní době. Po vypuknutí 1. světové války byly schopnosti německých ovčáků, v té době již důkladně prokázané policií, využívány armádou. Schopnosti psa byly neocenitelné při hlídce, kdy pes včas varoval před útokem nepřítele. Němečtí ovčáci byli nejúspěšnější jako průzkumní psi, často byli schopni najít nepřítele až na vzdálenost 250 metrů. Zachránili nespočet lidských životů, ale mnoho psů bylo obětováno ve službě při vyhledávání min. Služba u Policie je odvozena právě od použití těchto psů u vojska. Při pronásledování a zatýkání zločinců pes prokázal svou cenu a je mnohem účinnější, a zvláště mnohem humánnější než zbraně. Pevné nervy a inteligence z něj dělají vynikajícího jedince k ovládání davu. Jeho čichové schopnosti jsou nenahraditelné při vyhledávání a záchranářských pracech stejně, jako při detekci výbušnin a drog, vyhledání a zadržení uprchlíků. Německý ovčák je využíván jako průvodce nevidomých lidí a rovněž tak neslyšících. Podnět pro zaměstnání psů jako doprovodu slepých veteránů z 1. světové války vedl k vytvoření Seeing Eye Foundation (nadace Vidomé oči) v roce V současné době je německý ovčák nejvyužívanějším plemenem u bezpečnostních složek. To především proto, že se jedná o plemeno s všestranným využitím. Z celkového počtu využívaných plemen tvoří německý ovčák přibližně 90%. Německý ovčák je považován za nejsnáze cvičtelné plemeno. Díky jeho vlastnostem se z německého ovčáka stal nejúspěšnější služební pes ve světě. Německý ovčák patří mezi nejvíce přizpůsobivá, všestranná a úspěšná plemena. Pro svou odvážnou, ochranářskou povahu a vynikající čichové schopnosti jsou oblíbení jako hlídací a policejní psi. Mnoho takových jedinců bylo a je využíváno soukromými i státními organizacemi k hlídání. Úvod Předchozí stránka Následující stránka

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Použití služebních psů při mimořádných a krizových situacích. The use of service dogs in dealing with emergency and crisis situation

Použití služebních psů při mimořádných a krizových situacích. The use of service dogs in dealing with emergency and crisis situation ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Použití služebních psů při mimořádných a krizových situacích The use of service

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 6.9.2013

Více

Informace o zřízení letecké policie ze dne 19. června 1935

Informace o zřízení letecké policie ze dne 19. června 1935 0 1 2 Informace o zřízení letecké policie ze dne 19. června 1935 Praha 23.6. 2010 3 Období 1935 až do roku 1938 Zřízením Československé letecké policie k 1. 7. 1935 byly ustanoveny první Četnické letecké

Více

Historie železniční policie a ozbrojené ochrany na železnici

Historie železniční policie a ozbrojené ochrany na železnici Historie železniční policie a ozbrojené ochrany na železnici Organizace Československé dráhy ČSD byla ustavena již v roce 1918 a již v počátcích bylo zajištění ochrany železniční dopravy svěřeno specializovaným

Více

Michal Dlouhý. Četnický pes Alto. Praha 2013 Nakladatelství Jindřich Kraus PRAGOLINE

Michal Dlouhý. Četnický pes Alto. Praha 2013 Nakladatelství Jindřich Kraus PRAGOLINE Michal Dlouhý Četnický pes Alto Praha 2013 Nakladatelství Jindřich Kraus PRAGOLINE JUDr. Michal Dlouhý 2013 Nakladatelství Jindřich Kraus PRAGOLINE 2013 Můj otec Rudolf Votruba se narodil v roce 1903 v

Více

Policejní letectvo při zrodu letecké záchranné služby

Policejní letectvo při zrodu letecké záchranné služby Policejní letectvo při zrodu letecké záchranné služby Vrtulníky policejního letectva, jejich posádky a další letecký personál byly před dvaceti pěti lety - 1. dubna 1987 - u zrodu a zahájení provozu sanitního

Více

l HISTORIE ROTVAJLERA

l HISTORIE ROTVAJLERA l HISTORIE ROTVAJLERA Staří Římané Historie rotvajlera nás přivádí zpět do dob vlády Římanů v Evropě. Římské legie si sebou na několikaměsíční pochody neosídlenou krajinou často brávaly velké dogovité

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

2. SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE U JEDNOTLIVÝCH OZBROJENÝCH SBORŮ

2. SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE U JEDNOTLIVÝCH OZBROJENÝCH SBORŮ 2. SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE U JEDNOTLIVÝCH OZBROJENÝCH SBORŮ 2.1 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 2.1.1 Odbor služební kynologie a hipologie V roce 1993 byla zřízena stálá komise pro koordinaci jednotného řízení, výkonu

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Jihočeský kraj, regionální přeshraniční spolupráce, policejní spolupráce, přeshraniční sledování.

Jihočeský kraj, regionální přeshraniční spolupráce, policejní spolupráce, přeshraniční sledování. Bc. Markéta Viktorová Mezinárodní přeshraniční policejní spolupráce v Jihočeském kraji Anotace Jihočeský kraj, ležící na hranici s Bavorskem a dvěma spolkovými zeměmi Rakouska, z hlediska regionální přeshraniční

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

Velitelství četnického oddělení Náchod

Velitelství četnického oddělení Náchod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 3514 č. archivní pomůcky 8889 Velitelství četnického oddělení Náchod 1906-1943 inventář Mgr. Jana Černínová Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce

Více

Policie České republiky základní složka IZS

Policie České republiky základní složka IZS Policie České republiky základní složka IZS IZS a Policie ČR Integrovaný záchranný systém = systém složek IZS, který se koordinovaným postupem připravuje na mimořádné události a účastní se provádění záchranných

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

80 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 17. června 2009, kterým se upravuje činnost služební kynologie a služební hipologie

80 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 17. června 2009, kterým se upravuje činnost služební kynologie a služební hipologie 80 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 17. června 2009, kterým se upravuje činnost služební kynologie a služební hipologie K zabezpečení plnění úkolů služební kynologie a služební hipologie v Policii

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Stůj! Finanční stráž!

Stůj! Finanční stráž! ... Tento sbor [finanční stráž] a jeho úkoly jsou naší veřejnosti namnoze málo známy. Obyčejně si většina občanstva představí, když slyší výraz finanční stráž, ony zaměstnance oblečené do uniformy barvy

Více

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat a při chovu.

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat a při chovu. Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat a při chovu. (Zpracován v souladu s Vyhláškou 192/2004 Sb. ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu)

Více

Předkladatel: Ministerstvo dopravy

Předkladatel: Ministerstvo dopravy ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 1 Struktura prezentace základní informace o schengenské spolupráci Principy Historický přehled (1985 2007) Kompenzační opatření příprava ČR

Více

Kompletní přehled druhů zkoušek :

Kompletní přehled druhů zkoušek : materiály zpracované chovatelskou stanicí Bílé království Kompletní přehled druhů zkoušek : Zkušební řád pro sportovní výcvik psů v České republice (NZŘ) : Garantem je : ČKS * pro Čechy, MSKS ** pro Moravu

Více

Branná povinnost. 1. Branná povinnost. Informace pro občany - Branná povinnost. Zajišťování branné povinnosti

Branná povinnost. 1. Branná povinnost. Informace pro občany - Branná povinnost. Zajišťování branné povinnosti Informace pro občany - Branná povinnost Branná povinnost Zajišťování branné povinnosti Obecní úřad obce s rozšířenou působností úkoly zajišťuje jako výkon přenesené působnosti. Právní norma Zákon č. 585/2004

Více

Zpráva pro Městys Okříšky

Zpráva pro Městys Okříšky Bezpečnostní rada ORP Třebíč k rukám zastupitelů Městyse Okříšky Územní odbor Třebíč Krajské ředitelství policie kraje Vysočina KRPJ-66191/ČJ-2016-161017-HUS Třebíč 14. června 2016 Počet stran: 4 Zpráva

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, VÝZNAM A ÚKOLY doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

KYNOLOGIE I. - cvičení. Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských nectností

KYNOLOGIE I. - cvičení. Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských nectností KYNOLOGIE I. - cvičení Pes má krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských nectností Náplň cvičení z kynologie Doporučená literatura Vývoj a význam loveckých psů Současná organizace

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 V Praze dne 30. prosince 2009 Částka 197 OBSAH Část I 172. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 30. prosince 2009,

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2005 V Praze dne 1. prosince 2005 Částka 129 OBSAH Část I 105. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 1. prosince 2005,

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

FAKULTA PRÁVNICKÁ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

FAKULTA PRÁVNICKÁ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI bakalářské studium 2012 2013 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Miroslav Drábek Možnosti využití kynologie ve státní správě při odhalování nelegálního dovozu a vývozu Praha

Více

ZKO Písek ve spolupráci se SKS TART region Lišov pořádají X. ročník stopařského závodu

ZKO Písek ve spolupráci se SKS TART region Lišov pořádají X. ročník stopařského závodu ZKO Písek ve spolupráci se SKS TART region Lišov pořádají X. ročník stopařského závodu Závod se koná ve dnech 4. - 5. října 2014 v areálu chatového tábora Počta u Lučkovic poblíž obce Mirotice, okr. Písek.

Více

Vládní návrh. Zákon ze dne... 1920 o četnictvu.

Vládní návrh. Zákon ze dne... 1920 o četnictvu. Vládní návrh. Zákon ze dne... 1920 o četnictvu. 1. Četnictvo republiky československé jest vojensky organisovaný sbor strážný, jenž určen je k tomu, aby podle platných zákonných ustanovení a podle nařízení

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y F A K U L T A E K O N O M I K Y A M A N A G E M E N T U. 20. května 2008

U N I V E R Z I T A O B R A N Y F A K U L T A E K O N O M I K Y A M A N A G E M E N T U. 20. května 2008 U N I V E R Z I T A O B R A N Y F A K U L T A E K O N O M I K Y A M A N A G E M E N T U Vědecká konference studentů 20. května 2008 Pes jako významná součást Integrovaného záchranného systému Autor: Miroslava

Více

Číslo vyhlášky: 1/2005 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01. Platnost od: 27.1.2005 Účinnost od : 11.2.2005 Platnost do: Zpracoval: Dne: Podpis:

Číslo vyhlášky: 1/2005 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01. Platnost od: 27.1.2005 Účinnost od : 11.2.2005 Platnost do: Zpracoval: Dne: Podpis: Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2005 o pravidlech pohybu psů v Žamberku, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2005 a obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 Číslo vyhlášky: 1/2005 Vydání č.: 02

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

ORGANIZAČNÍ ŠTÁB A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ POLICEJNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 PSOVODŮ SE SLUŽEBNÍMI PSY

ORGANIZAČNÍ ŠTÁB A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ POLICEJNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 PSOVODŮ SE SLUŽEBNÍMI PSY Příloha č. 1 k RPP č. 104/2010 ORGANIZAČNÍ ŠTÁB A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ POLICEJNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 PSOVODŮ SE SLUŽEBNÍMI PSY Organizační štáb mistrovství: a) ředitel mistrovství Čl. 1

Více

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov.

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. Opakování Mnichovská dohoda 29.9.1938 Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. a Podkarpatské Rusi. ČSR přišla o cca 30% svého území s 1 450 000

Více

5. VYUŽITÍ SLUŽEBNÍCH PSŮ NA ÚTVARECH PČR

5. VYUŽITÍ SLUŽEBNÍCH PSŮ NA ÚTVARECH PČR 5. VYUŽITÍ SLUŽEBNÍCH PSŮ NA ÚTVARECH PČR 5.1 SKUPINA SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE OŘP Ve skupině služební kynologie jsou zařazeni psovodi dle tabulkové systematizace jednotlivých OŘP. Působnost skupiny služební

Více

MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ B 278. Oberlandrát Tišnov. Inventář. NAD č.: 115. AP č.: PhDr. Jiří Radimský. Brno 1961

MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ B 278. Oberlandrát Tišnov. Inventář. NAD č.: 115. AP č.: PhDr. Jiří Radimský. Brno 1961 MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ B 278 Oberlandrát Tišnov 1939 Inventář NAD č.: 115 AP č.: 1457 PhDr. Jiří Radimský Brno 1961 Úvodní poznámka Vrchní zemský rada (Oberlandrát) v Tišnově působil od 16. března

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: Profil aktualizovaného znění: Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Citace pův. předpisu: 238/2000 Sb. Částka:

Více

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

Krizová a ostatní legislativa

Krizová a ostatní legislativa Krizová a ostatní legislativa ÚSTAVNÍ ZÁKONY Ústava, jako vrchol soustavy právních norem je považována za základní zákon. Ústavní zákony upravují stejnou oblast jako samotná ústava, doplňují ji, mění a

Více

Zákon 299 ze dne 14. dubna 1920 o četnictvu

Zákon 299 ze dne 14. dubna 1920 o četnictvu Zákon 299 ze dne 14. dubna 1920 o četnictvu Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně: Četnictvo republiky Československé jest vojensky organisovaný sbor strážný, jenž určen

Více

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Zákon č. 238/2000 Sb., ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů

Zákon č. 238/2000 Sb., ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Zákon č. 238/2000 Sb., ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

Záchranná brigáda kynologů KATALOG BONITACE A SVOD MLADÝCH. Mladá Boleslav. Záchranná brigáda kynologů Středočeský kraj

Záchranná brigáda kynologů KATALOG BONITACE A SVOD MLADÝCH. Mladá Boleslav. Záchranná brigáda kynologů Středočeský kraj Záchranná brigáda kynologů Středočeský kraj Vedoucí brigády: Vlastimil Samek, tel.: 603 492 316 e-mail: samekvlastimil@seznam.cz Záchranná brigáda kynologů KATALOG Sponzoři: Gleiss Lutz, v.o.s. sponzor

Více

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 9: Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2002 V Praze dne 4. července 2002 Částka 124 PRO VNITŘNÍ POTŘEBU OBSAH Část I 105. Závazný pokyn policejního prezidenta ze

Více

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích v letech

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích v letech Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích v letech 1918-2004 1/ Období let 1918-1945 - 20. 11. 1918: tzv. archivní anketa = porada ved. představitelů českých archivů o jejich nové organizaci: většina

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 05.03.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 05.03.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 102 Z Á K O N České národní rady ze

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

Společně pro bezpečnější Ostravu 2014

Společně pro bezpečnější Ostravu 2014 Společně pro bezpečnější Ostravu 2014 Společně pro bezpečnější Ostravu je tradiční celodenní akce, která proběhne v okolí Domu kultury Akord. Celodenní program nabídne ukázky unikátních způsobů zásahů

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Vyhlásené: 07.03.1946 Časová verzia predpisu účinná od: 07.03.1946 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 41. V y h l á š k a m i n i s t r a

Více

Zkoušky podle zkušebního řádu Českého klubu německých ovčáků SchH

Zkoušky podle zkušebního řádu Českého klubu německých ovčáků SchH Zkoušky podle zkušebního řádu Českého klubu německých ovčáků SchH Obsah Změny Zkouška doprovodného psa (BH) Zkouška stupně A (SchH A) Zkouška 1.stupně (SchH 1) Zkouška 2.stupně (SchH 2) Zkouška 3.stupně

Více

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY ZA ROK 2008

PLNĚNÍ ZÁVAZNÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY ZA ROK 2008 Strana 2 V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY 306 Ministerstvo zahraničních věcí Zahraniční služba 1 356 1 431 1 433 1 434 100,07 1 105,75 312 Ministerstvo financí Územní finanční

Více

M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014,

M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014, M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a podmínky užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti Zastupitelstvo města

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_372_VES_12 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

(2) Hasičský záchranný sbor plní úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.1), 2), 3)

(2) Hasičský záchranný sbor plní úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.1), 2), 3) 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 362/2003 Sb., č. 586/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 189/2006 Sb., č.

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 29/2007

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 29/2007 S t a novisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 29/2007 Označení stanoviska: Trvalé označování psů a evidence označených psů a jejich chovatelů Právní předpis: Ustanovení:

Více

Ochrana kritické infrastruktury a spolupráce s integrovaným záchranným systémem

Ochrana kritické infrastruktury a spolupráce s integrovaným záchranným systémem Ochrana kritické infrastruktury a spolupráce s integrovaným záchranným systémem Martin Bílek Bezpečnostní ředitel Obsah ČEPS jako významný subjekt KI Plány krizové připravenosti subjektu KI Úloha státu

Více

ZKO Ostrava-Muglinov spoleènì se Záchrannou brigádou kynologù Moravskoslezského kraje poøádá kynologickou soutìž pro ozbrojené složky a pøíznivce služební kynologie. Závodu se mohou zúèastnit i neèlenové

Více

I. Vymezení pojmů a kompetencí

I. Vymezení pojmů a kompetencí Výstavní řád NO (SČKNO) aktuální znění I. Vymezení pojmů a kompetencí 1. Rozlišujeme: 1.1. Oblastní výstavy 1.2. Krajské výstavy (se zadáváním titulu "Krajský vítěz") 1.3. Výstavy německých ovčáků, které

Více

Obnovení Svazu brannosti ČR Ideový záměr

Obnovení Svazu brannosti ČR Ideový záměr Obnovení Svazu brannosti ČR Ideový záměr 1. Charakteristika současného stavu 2. Cíle 3. Organizační struktura Svazu brannosti (SB) ČR 4. Doporučení Příloha: Dekret prezidenta E Beneše o zřízení Svazu brannosti

Více

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007 V souladu s ustanovením 28 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením 12, 13 a 14 nařízení

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A Vrchní rada ředitel Věznice a ÚVZD Opava plk. Mgr. Ivo TUROK V Opavě dne 1.3.2010 Č.j. VS 32/03/2010-32/000

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru

Vstup ČR do schengenského prostoru Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 19.10.2006 1 Struktura prezentace! základní informace o schengenské spolupráci! příprava ČR na vstup do Schengenu konkrétní změny ve vybraných oblastech!

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zpracoval: Miroslav Nogawczyk. Rok zpracování: 2006/2007

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zpracoval: Miroslav Nogawczyk. Rok zpracování: 2006/2007 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Policie ČR a její charakteristika Zpracoval: Miroslav Nogawczyk Rok zpracování: 2006/2007

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

Úvod k základům bezpečnostní politiky. Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D.

Úvod k základům bezpečnostní politiky. Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Úvod k základům bezpečnostní politiky Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Základy bezpečnostní politiky (2+0) O čem to bude? 1) Přednášející 2) Témata přednášek 3) Literatura ke studiu Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Ing.

Více

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Stříbro 1956-1960 Inventář Číslo EL NAD: 1049 Evidenční číslo pomůcky: 158 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích ze dne 14. 3. 2013 účinnost ode dne 30. 3. 2013 (některá ustanovení

Více

kterým se stanoví způsob přípravy na služební zkoušku, obsah služební zkoušky, její průběh, hodnocení a ukončení

kterým se stanoví způsob přípravy na služební zkoušku, obsah služební zkoušky, její průběh, hodnocení a ukončení 506/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. září 2004, kterým se stanoví způsob přípravy na služební zkoušku, obsah služební zkoušky, její průběh, hodnocení a ukončení Změna: 698/2004 Sb. Změna: 517/2005 Sb.

Více

Policie ČR a její charakteristika

Policie ČR a její charakteristika Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního a finančního práva Diplomová práce Policie ČR a její charakteristika Miroslav Jedlička 2006 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva. Diplomová práce

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva. Diplomová práce PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Diplomová práce Policie ČR, její charakteristika a místo v systému bezpečnostní správy státu Karel Košťál

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje Bc. Petra Kafková

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje Bc. Petra Kafková Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje Bc. Petra Kafková AMERIKA 2013 Instruktážně metodické zaměstnání lezeckých skupin složek IZS Vápencové lomy VELKÁ AMERIKA a MEXIKO ( Trestanecký lom ) se

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ a SPECIÁLNÍ VÝSTAVOU

Více

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu 192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce č. 08/17 Prostředky státního rozpočtu vynakládané na ekologickou likvidaci nepotřebné munice a s tím související činnosti u Ministerstva obrany Kontrolní akce byla zařazena do

Více

Mapová provizoria po roce 1945

Mapová provizoria po roce 1945 Mapová provizoria po roce 1945 Miroslav Mikšovský 1. Úvod Po ukončení 2.světové války v r.1945 bylo území Československa pokryto ve středních měřítkách pouze reambulovanými mapami ze III.vojenského mapování

Více

Soudní překlad z německého jazyka. Stanovy. 1 Název a sídlo svazu

Soudní překlad z německého jazyka. Stanovy. 1 Název a sídlo svazu Soudní překlad z německého jazyka Stanovy 1 Název a sídlo svazu Název svazu zní Mezinárodní svaz barvářů (ISHV). Sídlem svazu je bydliště 1. předsedy. Svaz založili 19. července 1930 v Lipsku následující

Více

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU MINISTERSTVO OBRANY sekce personální Příloha č. 4 k čj. 18-61/2009/DP-7542 Výtisk č. Počet listů: 5 Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská

Více

Michal Gramblička CZTA TUNELOVÉ ODPOLEDNE 2/

Michal Gramblička CZTA TUNELOVÉ ODPOLEDNE 2/ STRUČNÁ HISTORIE VÝSTAVBY ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ NA ÚZEMÍ ČECH A MORAVY A DŮLEŽITÉ MILNÍKY JEJICH ROZVOJE (PODKLADY TEXTY A FOTOGRAFIE WIKIPEDIE, AUTOR) POUČENÍ Z HISTORIE? Evropou staletí duněly kroky římských

Více

S t a n o v í m : 1. V čl. 2 odst. 4 se slovo hodnost nahrazuje slovy hodnostní označení.

S t a n o v í m : 1. V čl. 2 odst. 4 se slovo hodnost nahrazuje slovy hodnostní označení. S t a n o v í m : 150 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 5. listopadu 2009, kterým se mění závazný pokyn policejního prezidenta č. 30/2009, o plnění úkolů v trestním řízení Čl. I Změna závazného

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 6. listopadu 2002 č. 1088 o Systému stanovování jazykových kvalifikačních požadavků (předpokladů) u vybraného okruhu míst ve správních úřadech

Více

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44 PRAHA 2 Vinohrady Lublaňská 666/44 Dům postavil stavitel Buldra roku 1879. Nacházela se zde ubytovna IV. správy MV (Správa sledování), využívaná plocha činila 544 m 2. FMV objekt uvolnilo v roce 1991.

Více

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR)

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) Název týmu: Hlubocký detektiv Název školy: ZŠ Hluboká nad Vltavou Kategorie: II. kategorie I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) 1) Kdo zřizuje Policii ČR a kdo městskou

Více