Co vás zajímá str. 3 Kompostárna: nutnost, nebo jen drahý špás? str. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co vás zajímá str. 3 Kompostárna: nutnost, nebo jen drahý špás? str. 4"

Transkript

1 Co vás zajímá str. 3 Kompostárna: nutnost, nebo jen drahý špás? str. 4 Rozkvetlé město Strakonice J. Brùāek: Vìøím, āe hezké prostøedí èlovìka kultivuje. Roènì mìsto Strakonice na výsadbu a údrābu zelenì vydá kolem devíti milionù korun a k tomu lze ještì pøipoèítat další ozelenìní obvykle hrazené z dotaèních titulù v rámci projektù. Kvìtiny na ostrùvcích mezi komunikacemi, okrasné skalky, parèíky s kvetoucími truhlíky a pyramidami, okrasné keøe, stromy, anglické trávníky a také ozdobená okna úøedních budov. To jsou Strakonice posledních let. Takový zkrášlovací proces stojí hodnì lidské práce a také penìz. Ale návštìvníci mìsta i jeho obyvatelé zmìnu vnímají. A velmi pozitivnì. Kdyā jsem pøed lety pøišel na odbor āivotního prostøedí, bral jsem svou práci jako obrovskou výzvu. Strakonice byly šedivé panelákové mìsto, plné betonu. Chybìla mi tu malebná zákoutí. V létì byla sídlištì rozpálená a vyprahlá. Vìdìl jsem, āe tohle mìsto musíme oāivit, øíká Ing. Jaroslav Brùāek, vedoucí odboru āivotního prostøedí Mìstského úøadu ve Strakonicích. Jak je to se zelenými Strakonicemi, dá se vùbec vyèíslit, kolik nových rostlin bylo vysázeno? Od roku 1996 je ve Strakonicích kolem dvou tisíc nových vzrostlých stromù a napøíklad jen letos bylo vysazeno 83 tisíc letnièek. K tomu ještì mùāete pøipoèítat 12 tisíc macešek sázených zjara, výsadbu 3 tisíc podzimních kvìtin. Pøed dvìma roky jsme také vysázeli 20 tisíc kusù cibulovin tulipánù a narcisù za 100 tisíc korun. Jde o to vytvoøit zelené prstence kolem mìsta a komunikací a propojit jakýmsi pøírodním koridorem oddychové èásti Strakonic Podskalí a novì vznikající park U Mlýnského náhonu. Coā je zatím pracovní název pro plochu pod Hvìzdou, kde se tradiènì poøádají poutì. K tomu by mìla pøispìt rekonstrukce a revitalizace ulice Na Ohradì, Velkého námìstí a druhé èásti Rennerových sadù. Takāe vznikne vycházková trasa ve stínu stromù? Ano, dá se to tak øíct. Vezmìte si napøíklad ulici Stavbaøù. Cestu z nádraāí do centra dnes lemují vzrostlé jilmy. A pohyb v jejich stínu je v horkých Skalka v parku u hradu. Foto: Archiv MìÚ letních dnech jistì pøíjemnìjší, neā po rozpáleném chodníku, kde vás pøed slunkem nic nechrání. Nebylo by úplnì spravedlivé øíct, āe ve Strakonicích nikdy pøedtím āádná zeleò nebyla. To rozhodnì netvrdím. Snaāíme se spíše dát zeleným plochám urèitý øád. Podpoøit u rostlin jejich pøirozené schopnosti regenerace a samozøejmì rozhodují estetické i praktické dùvody. Tøeba āivé ploty. Od jejich výsadby upouštíme, protoāe jsou nejen velmi nároèné na údrābu, ale i keøové skupinky v podsadbách stromù pùsobí hezky a pøirozenì. Osazování svahù má také èistì praktické dùvody. Jednodušší údrābu. Nová výsadba zelenì je druhovì mnohem pestøejší. Je to dáno samozøejmì i dostupností rùzných rostlin a døevin, o kterých jsme pøed dvaceti lety mohli jenom snít. Upøednostòujeme listnaté stromy pøed jehliènany pro jejich vìtší schopnost odolávat mìstskému prostøedí exhalacím, vysokým teplotám. Platany, nìkteré druhy javorù èi gledicie tuhle schopnost mají a vytváøejí pøíjemné mikroklima. Èím se øídí výsadba nové zelenì? Spoleènì s územním plánem rozvoje mìsta se pøipravuje také plán úpravy zelených ploch. A pak pracujeme podle následnì zpracovaných projektù. Na hodnì exponovaných místech vysazujeme trvalkové záhony, které vypadají dobøe celoroènì. V parku Na Dubovci a u hradního pøíkopu i v revitalizované èásti Rennerových sadù se nám podaøilo instalovat zatím pro jihoèeská mìsta unikátní automatický závlahový systém, který výraznì prospívá vitalitì rostlin. Váāení spoluobèané, je pøed námi druhý prázdninový mìsíc, v jehoā závìru se mùāeme tìšit na celosvìtovì nejznámìjší kulturní akci, která se v našem mìstì koná, a tou je mezinárodní dudácký festival. Bude èásteènì ovlivnìn i rekonstrukcí centra, která zasahuje do komunikaèních tras našeho mìsta. Souèasnì ale vypomùāe i nová lávka, která se od loòského øíjna klene nad øekou Otavou v prostoru pod pivovarem a dùstojnosti jednotlivým koncertùm dodá jistì i dokonèená rekonstrukèní práce na strakonickém hradì. Význam našeho festivalu pak podtrhuje záštita, kterou pøevzal nad letošním roèníkem prezident ÈR pan Václav Klaus. Na zahájení MDF je pøislíbena jeho osobní úèast. Pro vás diváky a pøíznivce dudácké muziky pøipravili poøadatelé velmi zajímavý program. Dovolte mi proto, abych vás všechny jejich jménem na náš strakonický mezinárodní dudácký festival pozval. Z bohaté nabídky jednotlivých poøadù, které budou mít rùzné zamìøení, si jistì vyberete. Tìším se, āe se spolu na jednotlivých koncertech potkáme, a pøeji vám jen samé pìkné kulturní záāitky. Do zbývající èásti prázdnin a dovolených pøeji pìkné poèasí, hodnì odpoèinku a naèerpání nových sil. Pavel Vondrys, starosta Nicménì také se kácí stromy, které vypadají zdravì. Nebo se ruší stávající zelené plochy, na nìā byli obyvatelé po léta zvyklí. Proè? Souèasné období, kdy mùāeme èerpat dotace z evropských fondù na nové projekty ve mìstì, podporuje samozøejmì øadu nových investic. A právì výstavba a nejrùznìjší rekonstrukce, které jsou v mnoha pøípadech naprosto nezbytné, mohou mít za následek kácení stávající zelenì. Døíve se tøeba sázely stromy ve mìstì spíše bezkoncepènì, kde zbylo místo. Nepoèítalo se s tím, jak strom bude vypadat, aā vyroste, jestli pod jeho koøeny vedou napøíklad ināenýrské sítì. Hodnì èasto to byly bøízy, borovice a topoly jednak pro svou dostupnost, jednak nevyāadovaly āádnou zvláštní péèi. Ovšem napøíklad tøicetiletý topol bývá v mìstské zástavbì opravdu nebezpeèný. Chápu rozhoøèení lidí, kdyā se kácí na první pohled zdravé stromy, ale málokdo si uvìdomí, āe nebezpeèí se mùāe skrývat i u koøenù. Pokud to jen trochu jde, pak se snaāíme i bezkoncepènì vysazený strom ponechat. Druhová i vìková skladba je dùleāitá. Nelze mít ve mìstì všechny døeviny stejnì staré. O stromy na sklonku jejich āivota ještì peèujeme a nekácíme je. Kolik památných stromù je na území mìsta? Celkem ètyøi. Václavská lípa nádherný strom u høbitova, dvì lípy na Podsrpu a dub u Baāantnice. Pøipomnìl bych ještì tøi významné stromy, dub a vrbu v hradním pøíkopu a topol u mlýnského náhonu. Pøipravuje se také vyhlášení Švandovy lípy na Kalvárii. Pøi výsadbì nové zelenì jste se léta potýkali s vandalizmem. Jak to vypadá v souèasné dobì? Pøece jen vnímám zlepšení. Pøedevším co se týká krádeāí kvìtin a keøù. Urèitì je to tím, āe máme na své stranì stále více lidí, kteøí to spoleèné hezké ochraòují. Pamatuji si, āe v devadesátých letech, kdyā jsme vysázeli keøíky Na Stráāi, byla do rána polovina z nich pryè. Dneska kromì pozorných obèanù pomáhá samozøejmì mìstská policie i kamerový systém. I v nìkterých okrajových ètvrtích, tøeba v Habeši, si obyvatelé nové zelenì váāí. Vìøím, āe hezké prostøedí èlovìka kultivuje a pozitivnì motivuje. Pokud je vám nìkde dobøe, nebudete to tam nièit, nezaloāíte tam skládku. Naopak budete mít tendenci ten prostor ochraòovat. Chtìl bych, aby rozkvetlé Strakonice své obyvatele tìšily a dobrý pocit se pøenášel i do mezilidských vztahù. Øadì míst ve Strakonicích jste dali novou tváø. Které z nich je vaší srdeèní záleāitostí? Park u hradního pøíkopu. Mìli jsme zde významnou kulturní památku strakonický hrad a za ním rumištì, skládku Kdyā si dnes sednu na lavièku v tomhle parèíku a dívám se na støedovìkou stavbu, její majestátnost a krásu vnímám mnohem intenzivnìji. Kousek odtud, na nábøeāí pod hradem, chystáme ještì meditaèní zahradu. Na otázky Ireny Malotové, PR, odpovídal Jaroslav Brùāek, vedoucí odboru āivotního prostøedí 1

2 2 zprávy z radnice 144. jednání dne Příspěvky pro sport a volný čas Rada mìsta souhlasila s poskytnutím pøíspìvkù ve výši: 5.000,- Kè TJ Otava Strakonice na uspoøádání mistrovství ÈR āactva ve vodním slalomu na Podskalí ve dnech , 5.000,- Kè TJ Fezko Strakonice oddílu plaveckých sportù na pokrytí nákladù pøi Czech Open na plaveckém stadionu ve dnech , ,- Kè TJ ÈZ Strakonice na uspoøádání Bìhu mìstem dne , 2.000,- Kè TJ ÈZ Pospol Strakonice na uspoøádání turnajù trojic muāù v nohejbale v Habeši ve dnech a , 6.000,- Kè Aeroklubu Strakonice, o. s., na uspoøádání parasoutìāe Strakonický bazén na strakonickém letišti a plaveckém stadionu ve dnech , 4.000,- Kè Aeroklubu Strakonice na uspoøádání 24. roèníku parasoutìāe na ukonèení sezony v soutìāi v pøesnosti pøistání na strakonickém letišti ve dnech , 1.500,- Kè TJ Draāejov na uspoøádání Sportovního dìtského dne ve sportovním areálu Na Virtì dne , 2.000,- Kè TJ Draāejov na uspoøádání fotbalových turnajù ve sportovním areálu Na Virtì ve dnech a , 1.000,- Kè Tenis klubu Strakonice, o. s, na uspoøádání pøeboru jiāních Èech druāstev v baby tenise v areálu klubu dne , 1.000,- Kè TK Strakonice, o. s., na uspoøádání celostátního turnaje v baby tenise v areálu klubu dne , 1.000,- Kè TK Strakonice, o. s., na uspoøádání tenisového turnaje mladších āákù v areálu tenisového klubu ve dnech , 1.000,- Kè TK Strakonice, o. s., na uspoøádání celostátního turnaje starších āákù v areálu tenisového klubu ve dnech , ,- Kè Èeské tábornické unii, TK Podskalí Strakonice, na uspoøádání oblastní tábornické školy na táborové základnì ÈTU Kadov u Blatné ve dnech , 5.000,- Kè SDH Strakonice I. na uspoøádání hasièské soutìāe O putovní pohár starosty mìsta Strakonice v kategorii muāi, āeny a veteráni na prostranství pod Hvìzdou dne Stánek v Rennerových sadech má svého nájemce Rada mìsta souhlasila s uzavøením nájemní smlouvy na pronájem stánku v Rennerových sadech s JDK CZ, s. r. o., Pøeš ovice, za úèelem zøízení stánku s rychlým obèerstvením zamìøeným na zdravou výāivu se sortimentem rozpeèené bagety, zeleninové saláty, tìstovinové saláty a nealko nápoje. RADA MĚSTA STRAKONICE Regenerace Sídliště 1. máje Rada mìsta schválila kofinancování projektu Regenerace panelového Sídlištì 1. máje I. etapa z rozpoètu mìsta, a to ve výši 30 % z celkových nákladù projektu, které èiní ,- Kè, tj ,- Kè. Letecký pohled na Sídlištì 1. máje jednání dne Město získalo grant na propagační materiály Rada mìsta souhlasila s uzavøením Smlouvy o poskytnutí grantu v rámci Grantového programu produkty a sluāby v cestovním ruchu s názvem Propagaèní materiály pro turisty a návštìvníky mìsta Strakonice s Jihoèeským krajem. Výše grantu je ,- Kè. V letošním roce mìsto Strakonice plánuje vydat propagaèní materiály na podporu turistiky našeho mìsta. Bude se jednat o gastronomickou pozvánku do Strakonic, leták Pøírodní atraktivity Strakonic a samozøejmì nebude opomenut ani strakonický hrad. Autobusová zastávka v Husově ulici Rada mìsta rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci stavby Autobusová zastávka v ulici Husovì. V souèasné dobì jiā probíhá I. etapa rekonstrukce Sídlištì I. máje, která zahrnuje èást smìøující k ulici Písecká. Dojde zde k pøedláādìní chodníkù, rekonstrukci veøejného osvìtlení, sadovým úpravám, opravì oplocení okolo sportovního høištì a výmìnì mobiliáøe. Na první etapu bude navazovat druhá a tøetí etapa, kdy v druhé budou rozšíøena parkovací místa a ve tøetí bude opravena druhá èást sídlištì, kde probìhnou obdobné práce jako v I. etapì. Foto: Archiv MìÚ spoje za zrušené zastávky z Velkého námìstí, pøistoupilo se k rekonstrukci pouze v ulici Husovì v blízkosti poboèky Šmidingerovy knihovny. Oprava fasád a západní brány hradu Rada mìsta rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky na opravu fasády a èásti západní brány strakonického hradu. Obnova se týká dvou objektù, které spoleènì tvoøí se západní bránou závìr severozápadní èásti rozsáhlého komplexu strakonického hradu. V této èásti dojde k opravì fasád obou objektù a západního prùèelí západní brány, která je vstupem na III. hradní nádvoøí. Stánek. Foto: Archiv MìÚ Pùvodní zámìr mìsta byl zrekonstruovat zastávku v ulici Husovì a zastávky v ulici Katovické. Vzhledem k tomu, āe v ulici Katovické zastávky zcela vyhovují i za situace, kdy sem jsou pøesunuty Západní brána hradu. Foto: Archiv MìÚ

3 zprávy z radnice Rekonstrukce Velkého náměstí III. etapa Rada mìsta souhlasila se zadáním projektové dokumentace pro územní øízení pro stavbu Rekonstrukce Velkého námìstí III. etapa spoleènosti Mott MacDonald Praha, spol. s r. o., Praha 1, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Zřízení nových spojů MHD Rada mìsta souhlasila se zøízením dvou školních autobusù pro ranní a jednoho pro odpolední pøepravu āákù ZŠ a MŠ Pováāská do budovy Lidická a zpìt na období od do ve dnech školního vyuèování. Autobusy budou urèeny pouze pro potøeby školy. Usnesení z jednání RM naleznete na Vizualizace: Atelier Genesis, s. r. o., Praha 2 III. etapa rekonstrukce zahrnuje západní èásti Velkého námìstí, a to od ulice U Sv. Markéty po ulici Bavorovu. Uvedená etapa stavebnì navazuje na první dvì etapy, jeā zahrnují rekonstrukci východní èásti námìstí vèetnì pøilehlých ulic. Jak to bude se stromy na náměstí V souvislosti s rekonstrukcí Velkého námìstí budou vysazeny v této lokalitì vzrostlé stromy, ale vzhledem k souèasným klimatickým podmínkám se objeví tyto stromy spoleènì s lavièkami na podzim. Plochy budou prozatím vydláādìny mozaikou, aniā by byly navýšeny náklady na stavbu. Jana Narovcová, ved. majetkového odboru a Jaroslav Brùāek, ved. odboru āivotního prostøedí CO VÁS ZAJÍMÁ (Reakce na èlánek Na radnici nikdo nemyslí? a poznámku Na okraj, autor P. Škotko, Strakonický deník, ) Rekonstrukce ulice U Sv. Markéty: Proč nebyla opravena také dolní část ulice kolem prodejny U Bečvářů ke křižovatce u pošty a dále k Palackého náměstí včetně ulice Kochana z Prachové? Celková rekonstrukce a modernizace centra našeho mìsta je rozdìlena na nìkolik etap. Dùvody jsou s ohledem na celkový obrovský rozsah prací dva. Projekty na realizaci jednotlivých èástí vznikají postupnì, takāe nejsou všechny najednou k dispozici. Rekonstrukce si vyāádá finanèní náklady ve výši stovek milionù korun, které jsme schopni i s dotaèní výpomocí vynaloāit v prùbìhu nìkolika let. V letošním roce probíhá rekonstrukce èásti od tzv. Zlatého køíāe od køiāovatky u spoøitelny aā ke køiāovatce u Hvìzdy. Na jaøe pøíštího roku se bude upravovat kromì jiného vlastní køiāovatka u spoøitelny. Celkové náklady rekonstrukce èiní cca 78 mil. Kè, z toho dotace cca 41,5 mil. Kè. Souèástí rekonstrukce Velkého námìstí je i kompletní obnova ināenýrských sítí. Èást ulice U Sv. Markéty se dìlala navíc. Na vysvìtlenou byla k projektu rekonstrukce Velkého námìstí pøidána vzhledem k návaznosti na sítì, pøedevším pak na kanalizaèní sbìraè. Bez toho by se Velké námìstí nedalo realizovat. Oblast od Velkého námìstí ke kostelu sv. Markéty a kolem je pøipravována jako další projekt, který by mìl být v budoucnu realizován. Samozøejmì bychom byli také rádi, kdybychom mohli zrekonstruovat celé centrum mìsta naráz a tím eliminovat nepøíjemná omezení, která kaādá stavba obèanùm pøináší. Ovšem vzhledem k toku finanèních prostøedkù musíme pracovat postupnì. Pokud jde o ulici Kochana z Prachové, projekt na její celkovou rekonstrukci pøipravujeme. Pevnì vìøíme, āe se pìkného centra našeho mìsta obèané v dohledné dobì doèkají. Pavel Vondrys, starosta Organizace školního roku 2010/2011 v ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatořích Období školního vyuèování ve školním roce 2010/2011 zaène ve støedu 1. záøí Vyuèování bude v prvním pololetí ukonèeno v pondìlí 31. ledna Období školního vyuèování ve druhém pololetí bude ukonèeno ve ètvrtek 30. èervna Podzimní prázdniny pøipadnou na støedu 27. øíjna a pátek 29. øíjna Vánoèní prázdniny budou zahájeny ve ètvrtek 23. prosince 2010 a skonèí v nedìli 2. ledna Vyuèování zaène v pondìlí 3. ledna Jednodenní pololetní prázdniny pøipadnou na pátek 4. února Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Strakonice stanoveny na termín od 28. února 2011 aā do 6. bøezna Velikonoèní prázdniny pøipadnou na ètvrtek 21. dubna a pátek 22. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. èervence 2011 do støedy 31. srpna Období školního vyuèování ve školním roce 2011/2012 zaène ve ètvrtek 1. záøí Dagmar Havlanová, odbor školství a CR 3

4 z města Městská policie Strakonice Devìt stovek èísel jednacích pøibylo v datech mìstské policie za mìsíc èerven, a jiā se jednalo o pøestupky proti veøejnému poøádku èi v dopravì, pøedávání komunikaèních závad vyhledaných na území mìsta èi bìāné kontroly objektù a osob. Blokovou pokutu zaplatil mladý muā krátce pøed druhou hodinou ranní dne , kdy jej zaregistroval kamerový systém, kterak se pokoušel o znièení odpadového koše umístìného na stojanu autobusové zastávky. Policii ÈR byl pøedán mladý muā, který v dopoledních hodinách dne obtìāoval svým chováním ostatní hosty restaurace. Vzhledem k tomu, āe na místì vykøikoval fašistická hesla, vzniklo podezøení z trestné èinnosti. Naše podìkování patøí āenì, která nás ve veèerních hodinách dne upozornila na muāe, který leāel na chodníku u ZŠ Dukelská. Vzhledem k tomu, āe muā byl zranìný a neustále hovoøil o tom, āe byl napaden, pøivolali stráāníci na místo jak RZS, tak Polici ÈR. RZS a zároveò Policie ÈR byla stráāníky mìstské policie pøivolána i krátce pøed pùlnocí dne k muāi, který se v opilosti domáhal vstupu do jiā zavíraného baru. Rozbil vchodové dveøe a o sklo se poøezal. Muāe v celostátním pátrání zadrāeli a pøedali Policii ÈR stráāníci mìstské policie ve veèerních hodinách dne Ten se dopustil v jednom ze strakonických marketù drobné krádeāe a následnou lustrací bylo zjištìno, āe právì po nìm pátrá Policie ÈR. Spoleènì s hlídkou obvodního oddìlení PÈR ve Strakonicích zasahovali stráāníci v noèních hodinách dne v potyèce na jedné ze strakonických diskoték. Muāe, který bezprostøednì po poāití alkoholického nápoje zasedl za volant, zastavil stráāník mìstské policie dne dopoledne. Vzhledem k namìøené hodnotì 1,97 promile alkoholu byl øidiè pøedán hlídce PÈR. Okapy a parapety, pocházející z krádeāí v pivovaru a hradu, se podaøilo za pomoci majitelù kovošrotù zajistit v odpoledních hodinách dne hlídce mìstské policie. V dalším šetøení pachatelù této trestné èinnosti pokraèuje Policie ÈR. Orientaèní dechová zkouška byla stráāníky mìstské policie provedena v noèních hodinách dne u øidièe motorového vozidla. Namìøená hodnota 2.02 alkoholu vedla naši hlídku k pøedání øidièe pøivolané hlídce Policie ÈR. Ulicí Bavorovou procházela okolo domu parta mladých lidí, z nichā jeden poškodil parapet a všichni z místa odešli. Takovéto oznámení jsme pøijali v odpoledních hodinách dne Pøivolaní stráāníci zastihli partièku u kruhového objezdu. Dle popisu osoby, která parapet ponièila, byl pachatel pøevezen ke zjištìní totoānosti na OO PÈR ve Strakonicích. Vìc bude dále øešit pøestupkové oddìlení MÚ ve Strakonicích. Z jednoho bytu v ulici Stavbaøù vychází silný dým. Toto oznámení jsme pøijali ve veèerních hodinách dne Vše dopadlo dobøe, muā dal vaøit maso a z domu odešel. Neā na místo stihla pøijet hlídka HZS, majitel bytu se vrátil a maso z plotny odstranil. Bìāná kontrola dokladù u øidièe, který pøed jízdou poāil alkohol, se krátce pøed tøetí hodinou ranní dne zmìnila v honièku po Strakonicích. Øidiè, který se snaāil pøed stráāníky mìstské policie uprchnout, byl za pomoci kamerového systému dopaden a pøedán hlídce Policie ÈR. V loòském roce jsme zaèali s èipováním kol, a to jak na mìstské policii, tak i u prodejcù kol ve Strakonicích. Celá øada obèanù vyuāila této moānosti a kola byla nejen oèipována, ale i zanesena do centrální evidence kol. V souèasné dobì zbývá na mìstské policii posledních 36 èipù, které dostanou obèané zdarma, a u jednotlivých prodejcù je jich kolem dvou stovek. Po vyèerpání tìchto zásob budou muset jiā cyklisté za oèipování zaplatit pomìrnou èástku. Milan Michálek velitel stráāníkù MP Strakonice Kompostárna: je to nutnost, nebo jen drahý špás? Dezinformace, které se objevily v místním tisku (Strakonický deník, ) v souvislosti s projektem systému nakládání s bioodpady a chystanou stavbou kompostárny, uvádíme na pravou míru. Radnice prý nemá potuchy, kolik biologicky rozloāitelného odpadu Strakonice vyprodukují. Pøesto chce stavìt kompostárnu za desítky milionù korun. Není pravda, āe nemáme potuchy, kolik bioodpadu se vyprodukuje. Mìsto Strakonice uā více neā rok pøipravuje a shromaāïuje výchozí podklady, které poslouāí k samotnému zpracování projektové dokumentace k územnímu a následnì ke stavebnímu øízení. Zaèátkem èervence tohoto roku byly zahájeny projekèní práce na dokumentaci k územnímu øízení. Nejdùleāitìjším podkladem je zjištìní budoucí kapacity zamýšlené kompostárny. V rámci pøípravných prací se zjiš uje, jaké vykazatelné mnoāství bioodpadu mìsto v souèasnosti eviduje, kolik ho skuteènì vyprodukuje, ale také jaké se pøedpokládají tendence. Jako další z poloāek se hodnotí i prvotní ochota obèanù v rùzných lokalitách mìsta bioodpad tøídit. Z dosud známých výsledkù je zøejmé, āe kompostárna bude vyprojektována na kapacitu tun zakládky bioodpadu s tím, āe ji v dalších letech bude pøípadnì moāné osazením dalšího technologického celku rozšíøit. V tìchto dnech se upøesòují jiā nìkterá koneèná èísla. Pejskaři, kteří neuklízí, porušují zákon Bezmála 1600 obyvatel Strakonic je souèasnì také majitelem psa. V našem mìstì je evidováno 1687 ètyønohých pøátel èlovìka. Nejèastìji jsou to køíāenci rùzných ras. Velkou oblibu mezi pejskaøi mají stále nìmeètí ovèáci a jezevèíci. Populární jsou ovšem také retrívøi èi jorkšírští teriéøi. Spoleènost psího kamaráda není ledajaká. Dokáāe léèit a uzdravovat nemocné tìlo i duši, pomáhá pøekonávat āivotní tìākosti a pøináší radost z èistého pøátelství. Na druhou stranu jsou tu ovšem povinnosti vùèi zvíøeti i spoleènosti. Kromì povinného oèkování, placení poplatkù a bezpeèných procházek bez ohroāování kolemjdoucích lidí èi druhých psù je tu také povinnost po svém kamarádovi uklízet. Podle platné legislativy øeší tuto záleāitost pøestupkový zákon è. 200/1990 Sb., 47, jako pøestupky proti veøejnému poøádku zneèiš ování veøejného prostranství. Upozornil jsem sousedku, āe by mìla po svém psovi uklidit, ale ona mi odpovìdìla, āe nemusí, protoāe ve vyhlášce mìsta āádná taková povinnost není uvedena. Tak jak to je? obrátil se na nás s dotazem strakonický obèan. Podle vyjádøení velitele mìstské policie je zákon nadøazen vyhlášce, a proto povinnost uklízet po svých psech mají majitelé ze zákona. Jak jsme jiā uvádìli v dubnovém Zpravodaji 2010, mìstská policie mùāe kaādému, kdo se dopouští zneèiš ování veøejných prostranství, udìlit pokutu 1000 korun, ale zákon pøipouští i sankce mnohem vyšší. Odpadkové koše a stojany se sáèky na psí exkrementy jsou umístìny po celém mìstì. Podle sdìlení velitele Mìstské policie Strakonice Milana Michálka se chování pejskaøù v posledních letech zlepšuje. Hlídky stráāníkù pùsobí v tomto smìru pøedevším preventivnì. Lhostejní k porušování zákona by nemìli být ani obèané. Pokud nepomùāe prostá domluva, je moāné kontaktovat mìstskou policii na tel.: nebo na lince 156. Poøídíte-li k pøestupku jednoduchou fotodokumentaci, pro pachatele nebude snadné se postihu vyhnout. Všem ukáznìným pejskaøùm dìkujeme, āe pøispívají k tomu, abychom se ve mìstì cítili dobøe. Irena Malotová, PR Pilotní projekt systému nakládání s bioodpady zamìøený na domácnosti, do kterého byli zapojeni obyvatelé Habeše a vybraných domù na Sídlišti 1. máje, byl tedy jen souèástí podstatnì vìtšího celku vyhodnocovaných dat? Ano, pøesnì tak. Dále se hodnotí mnoāství bioodpadu napøíklad z údrāby mìstské zelenì, jako je opadané listí, poseèená tráva, zeštìpkované vìtve, staøina nebo také zbytkový papír a èistírenský kal. Tyto odpady pak evidujeme po celý rok. Dosud jsme nevedli záznamy o bioodpadu z domácností, který je souèástí komunálního odpadu, odpadu ze soukromých zahrad a gastro odpadu. Proè je tøeba se bioodpadem vùbec zabývat? Nakládání s biologicky rozloāitelnými odpady je nedílnou souèástí odpadového hospodáøství mìsta. Plán odpadového hospodáøství mìsta navazuje na plán odpadového hospodáøství kraje a souèasnì respektuje smìrnici Rady 199/31/EC o skládkách odpadù, která èlenským státùm ukládá omezit mnoāství biologicky rozloāitelného odpadu ukládaného na skládky. Realizace tìchto opatøení by mìla zabezpeèit sníāení mnoāství biologicky rozloāitelného komunálního odpadu na skládkách v roce 2010 na 75 % mnoāství ukládaného odpadu v roce 1995, v roce 2013 by toto sníāení mìlo být na 50 % a v roce 2020 uā jen na 35 %. Pro postupné naplòování uvedených cílù se mìsto Strakonice prostøednictvím odboru āivotního prostøedí zaèalo zabývat výbìrem vhodného zaøízení, které by mìlo být umístìno v lokalitì Kání Vrch. Pùvodní zámìr na výstavbu tzv. centrální pøekopávané kompostárny byl po zpracovaných analýzách produkce odpadù a definování jeho druhu opuštìn, pøedevším v souvislosti s potøebou výhledovì øešit komplexní zpracování odpadù vèetnì odpadù typu gastro, tedy odpadù z veøejného stravování, jídelen a vedlejších āivoèišných produktù. Jaký zpùsob kompostování bude ve Strakonicích a mohou obèané oèekávat nìjaký jeho další uāitek? Na základì zpracované studie kompostárny a nakládání s biologicky rozloāitelnými materiály firmou AGROEKO Group Ostrava a projektové studie k systému nakládání s bioodpady ve mìstì Strakonice firmou ARTEZIS, s. r. o., Praha, se navrhuje øešit vyuāití biologicky rozloāitelných odpadù technologií vyuāívající øízenou aerobní termofilní fermentaci v aerobních fermentorech EWA s hygienizaèní koncovkou. Výsledkem procesu øízené fermentace bude kompost k agrotechnickému vyuāití (mulèokompost) nebo kompost k energetickému vyuāití (biopalivo). Tyto produkty, zpoèátku pøedevším mulèokompost, budou vyuāity pro potøebu mìsta v rámci údrāby mìstské zelenì a výhledovì lze uvaāovat o výrobì a vyuāití biopaliva pro stacionární tepelná zaøízení. Na otázky odpovídali Stanislav Mrkvièka a Jaroslav Brùāek, odbor āivotního prostøedí 4

5 kultura ve městě 5

6 kulturní akce a program kin 6 Pøipravujeme na záøí 2010: 12. záøí TANEÈNÍ ODPOLEDNE S PÍSNIÈKOU K poslechu a tanci hraje Malá muzika Nauše Pepíka. Dùm kultury hodin 14. záøí KPH KONCERT V OPEØE: VIRTUOSI DI PRAGA Oldøich Vlèek dirigent. Úèinkují sólisté Národního divadla v Praze: Alābìta Poláèková soprán Roman Janál baryton Dùm kultury hod. 14. záøí VERNISÁ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ A BESEDA NA TÉMA DÌTSKÉ CENTRUM JIHOÈESKÉHO KRAJE VE STRAKONICÍCH. Dùm kultury hod. KINO OKO STRAKONICE Nedìle 1. støeda 4. srpna hod. USA, akèní komedie, titulky doporuèená pøístupnost: od 12 let ZATÍM SPOLU, ZATÍM IVÍ vstupné: 80,- Kè Akèní komedie o cestì kolem svìta, kde āivot opravdu visí na vlásku v boji pravda vs. dùvìra. Reāie: James Mangold Hrají: Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sarsgaard, Maggie Grace Bontonfilm Ètvrtek 5. ètvrtek 12. srpna POZOR!!! od hod., jen od hod. ÈR, akèní thriller, 118, 2D doporuèená pøístupnost: od 15 let KÁJÍNEK vstupné: 90,- Kè Filmový Kajínek je silným pøíbìhem nejznámìjšího vìznì u nás, pøíbìhem dvojnásobné vraādy, pøíbìhem obhájkynì hledající nové dùkazy, pøíbìhem podsvìtí a jeho prorùstání do státní správy i pøíbìhem manipulace. Reāie: Petr Jákl Hrají: Konstantin Lavronìnko, Tatiana Vilhelmová, Boguslaw Linda, Hrají: Michal Dlouhý, Vladimír Dlouhý, Werner Daehn, Václav Noid Bárta, Hrají: Deana Horváthová Jakubisková, Ken Duken, Alice Bendová HCE Nedìle 15. ètvrtek 19. srpna od a hod. USA, rodinný, è. dabing, 3D doporuèená pøístupnost: všem JAKO KOÈKY A PSI: POMSTA PROHNANÉ KITTY 3D Koèky a psi musí poprvé v historii spojit své síly do neobvyklé aliance, aby zachránili sebe i lidstvo. Reāie: Brad Peyton Hrají: Christina Applegate, Michael Clarke Duncan, Hrají: Neil Patrick Harris, Sean Hayes ad. Warner Bros Nedìle 22. pondìlí 23. srpna od hod. Švédsko, krimi/thriller, titulky, 152 doporuèená pøístupnost: od 15 let MUI, KTEØÍ NENÁVIDÍ ENY vstupné: 70,- Kè Film podle jedné z nejètenìjších knih souèasnosti! Reāie: Niels Arden Oplev Hrají: Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Sven Bertil Taube, Hrají: Peter Haber, Lena Endre ad. Bontonfilm Úterý 24. pátek 27. srpna od a hod. USA, dobrodruāný, 3D doporuèená pøístupnost: pøístupný POSLEDNÍ VLÁDCE VÌTRU 3D vstupné: 130,- Kè Vzduch, Voda, Zemì, Oheò. Ètyøi národy spojené osudem, kdyā Ohnivý národ všem ostatním vyhlásí válku. Reāie: M. Night Shyamalan Hrají: Jackson Rathbone, Dev Patel, Cliff Curtis, Paul Rudd, Hrají: Jason Segel, Rashida Jones ad. Bontonfilm Sobota 28. nedìle 29. srpna od hod. USA, sci fi, titulky, doporuèená pøístupnost: od 12 let POÈÁTEK Vaše mysl mùāe být poèátkem vraādy. Reāie: Christopher Nolan Hrají: Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe, Hrají: Joseph Gordon Levitt, Marion Cotillard ad. Warner Bros Pondìlí 30. srpna støeda 1. záøí ÈR, rodinný, 60 HURVÍNEK NA SCÉNÌ 3D Slavné loutky Spejbl a Hurvínek slaví v roce 2010 kulaté výroèí (90 let). U pøíleāitosti tìchto narozenin pøichází do kin speciální pøedstavení ve 3D. Reāie: David Havel, Martin Klásek Hrají: Helena Štáchová, Martin Klásek Program na srpen 2010: Ètvrtek 26. nedìle 29. srpna 19. MEZINÁRODNÍ DUDÁCKÝ FESTIVAL Veškeré informace a podrobný program najdete na POZOR, ZMÌNA V REZERVACÍCH VSTUPENEK MìKS STRAKONICE REZERVOVANÉ VSTUPENKY JE NUTNO VYZVEDNOUT 24 HODIN PØED ZAÈÁTKEM PØEDSTAVENÍ, JINAK SE REZERVACE RUŠÍ. 23. záøí Divadlo A. Dvoøáka Pøíbram: DVACET TISÍC MIL POD MOØEM Školní pøedstavení. Reāie Kateøina Baranowská a Denisa Nová. Poøad pro dìti II. stupnì ZŠ (od 7. tø.). Dùm kultury 8.30 hod. 23. záøí KONCERT MONIKY NAÈEVY s angl. kytaristou J. Lavashem Rytíøský sál na hradì hod. 25. záøí POUOVÁ DISKOTÉKA S MILOŠEM ZEMENEM Dùm kultury hod. 30. záøí Divadelní pøedplatné Luigi Lunari Divadlo Bez zábradlí: TØI MUI NA ŠPATNÉ ADRESE Reāie: Boris Šèedin Hrají: Bohumil Klepl, Karel Heømánek, Zdenìk ák, Johanna Tesaøová/Jana Šulcová. Dùm kultury hod. Pondìlí 30. srpna støeda 1. záøí USA, hudební, titulky, 109 DOSTAÒ HO TAM! Hudební komedie o ponìkud nezvladatelné britské rock star v LA. Reāie: Nicholas Stoller Hrají: Russell Brand, Jonah Hill, Rose Byrne, Hrají: Tom Felton, Katy Perry, Christina Aguilera, Pink LETNÍ KINO od hod. doporuèená pøístupnost: všem vstupné: 110,- Kè MediaHotel POZOR!!! jen od hod. doporuèení pøístupnost: všem vstupné: 80,- Kè Bontonfilm Pátek 6. sobota 7. srpna od hod. USA, fantasy/horor/romance, titulky, 124 doporuèená pøístupnost: od 12 let TWILIGHT SÁGA: ZATMÌNÍ vstupné: 75,- Kè Edward je upír, Jacob vlkodlak. Jsou jako led a oheò. Spoleènou mají jen vzájemnou nesmiøitelnou nenávist. Reāie: David Slade Hrají: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Hrají: Taylor Lautner, Billy Burke, Ashley Greene SPI Pátek 13. srpna od hod. USA, romantická komedie, titulky doporuèená pøístupnost: od 12 let SEX VE MÌSTÌ 2 vstupné: 70,- Kè Romantická komedie Reāie: Michael Patrick King Hrají: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Hrají: Kristin Davis, Cynthia Nixon, Chris Noth ad. Warner Bros Sobota 14. srpna od hod. ÈR, dobrodruāný, 95 doporuèená pøístupnost: všem KUKY SE VRACÍ vstupné: 70,- Kè Nový dobrodruāný film Jana Svìráka. Reāie: Jan Svìrák Hlasy: Zdenìk Svìrák, Ondøej Svìrák, Jiøí Macháèek, Hrají: Petr Ètvrtníèek, Jiøí Lábus, Pavel Liška Falcon film Pátek 20. sobota 21. srpna od hod. ÈR, akèní thriller, 118 doporuèená pøístupnost: od 15 let KÁJÍNEK vstupné: 75,- Kè Filmový Kajínek je silným pøíbìhem nejznámìjšího vìznì u nás, pøíbìhem dvojnásobné vraādy, pøíbìhem obhájkynì hledající nové dùkazy, pøíbìhem podsvìtí a jeho prorùstání do státní správy i pøíbìhem manipulace. Reāie: Petr Jákl Hrají: Konstantin Lavronìnko, Tatiana Vilhelmová, Boguslaw Linda, Hrají: Michal Dlouhý, Vladimír Dlouhý, Werner Daehn, Václav Noid Bárta, Hrají: Deana Horváthová Jakubisková, Ken Duken, Alice Bendová Zmìna programu vyhrazena. PØEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK KINO OKO tel.: otevøeno: NE ÈT hod. HCE

7 pozvánky a informace ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA Zámek 1, Strakonice II tel.: , øeditelka: , poboèka za parkem: inf. centrum NO a EU: Šmidingerova knihovna vás srdeènì zve k návštìvì hudebního oddìlení Hudební oddìlení ŠK sdílí spoleèné místnosti s èítárnou novin a èasopisù a oddìlením pro nevidomé a slabozraké v hlavní budovì ŠK na 2. hradním nádvoøí. Jeho sluāeb mohou zdarma vyuāívat všichni naši registrovaní dospìlí ètenáøi. A co vám toto oddìlení mùāe nabídnout? Pøedevším nepøeberné mnoāství hudby všech āánrù na dvou typech nosièù: tìāištìm souèasné nabídky jsou (od roku 2000) kompaktní disky (CD) a starší fond je tvoøen gramofonovými deskami (LP). Na CD si u nás mùāete vybrat z více neā 1700 titulù. Libovolný poèet titulù si mùāete vypùjèit na dobu dvou týdnù. Novinky se bohuāel mohou na základì autorského zákona pùjèovat aā po uplynutí devítimìsíèní lhùty od vydání. Pøi rozšiøování nabídky klademe dùraz na āánrovou pestrost i poptávku našich návštìvníkù, a tak tu najdete takøka všechny zásadní novinky domácí i zahranièní populární hudby za poslední roky, stejnì jako široký výbìr toho nejlepšího z její historie, poèínaje jazzem, blues, folkem, country nebo gospelem pøes rock aā po hip hop a nejrùznìjší subāánry elektronické a taneèní hudby. Vyberou si i fanoušci alternativních hudebních smìrù nebo posluchaèi váāné hudby, maminky s dìtmi zase ocení široký výbìr mluveného slova, jehoā podstatnou èást tvoøí pohádky a vyprávìní pro nejmenší. Fond gramodesek èítá kolem 3700 titulù pøeváānì staršího data vydání. Gramodesky se jiā nedoplòují, pøesto je chceme nadále zachovat pro naše ètenáøe. Jednak zájem o nì stále pøetrvává, pøedevším se však mezi nimi nachází øada unikátních, dnes jiā tìāko dostupných titulù. Tento fond se systematicky budoval od padesátých let minulého století a zejména v oblasti váāné hudby nebo mluveného slova v nìm uchováváme mnoāství skuteèných klenotù. Vzhledem k rozsáhlosti fondu jsou gramodesky umístìné v externím skladu, a proto si je nelze odnést ihned domù, ale na poāádání je zájemcùm pøipravíme k vyzvednutí do 24 hodin. Pokud vás naše nabídka zaujala, zkuste se u nás pøi pøíští návštìvì knihovny zastavit a pøesvìdèit se na vlastní oèi. Nebo jen navštivte stránku našeho oddìlení na webu Šmidingerovy knihovny kde si mùāete prohlédnout naši kompletní nabídku, vyuāít jednoduchého vyhledávání v katalogu nebo si tøeba zamluvit vyhlédnuté tituly, pokud právì nejsou k dispozici. Vìøíme, āe z naší nabídky si vybere kaādý. Regionální oddìlení je dalším zajímavým oddìlením Šmidingerovy knihovny. Zájemcùm o mìsto Strakonice a jeho okolí nabízí širokou nabídku dokumentù. Najdete zde knihy a èasopisy od poloviny 19. století do souèasnosti. Mùāete se seznámit s bájemi a povìstmi týkajícími se jak Strakonicka, tak i celé Šumavy, pùjèit si mùāete knihy o památkách, zvycích, pøírodì i historii, āivotopisné knihy o významných rodácích regionu a mnoho dalších. Pro milovníky turistiky nabízíme mapy a prùvodce. Souèástí naší nabídky jsou i zpravodajství Strakonické televize na DVD (starší zpravodajství na VHS kazetách). Výpùjèní doba titulù je 14 dní, vādy je však moānost po dohodì s pracovnicemi knihovny poāádat o její prodlouāení. Cizojazyèná literatura AKCE: výstava Zachraòme stromy - Centrum ekologické výchovy Cassiopeia Èeské Budìjovice, hala ŠK Springlizard. Koncert dvou vynikajících argentinských muzikantù folk, country, bluegrass a akustické blues, tedy to, co by se souhrnnì dalo nazvat roots music. Duo Springlizard se letos poprvé pøedstaví evropskému publiku a své jednomìsíèní turné zaène právì ve Strakonicích hod., spoleèenský sál ŠK od hod. ADRAden pro dìti. Dìti se mohou zúèastnit deseti sportovních disciplín. Kaādé dítì èeká odmìna! Vstupné je 10 Kè. Získané peníze pùjdou na Dìtské centrum Jihoèeského kraje ve Strakonicích. V bude v kulturním domì TOMBOLA, poté se mùāete tìšit na loutkovou pohádku Jak Mecháèek s Bedrníèkem zachránili vílu. Rennerovy sady ve Strakonicích. Letní èas láká k výletùm za hranice naší republiky. K vylepšení jazykových znalostí vám mùāe pomoci i nabídka jazykových publikací ve Šmidingerovì knihovnì. Kromì klasických jazykových uèebnic a slovníkù nabízí Šmidingerova knihovna i desítky titulù beletrie v cizích jazycích. K dispozici jsou knihy v rùzných stupních jazykových dovedností, od zaèáteèníkù se znalostí jen pár desítek slovíèek po plné verze cizojazyèných vydání. Široká je i nabídka bilingních (dvojjazyèných) knih, kdy jedna strana je v jazyce èeském a druhá v jazyce cizím. Na výbìr ètenáøi mají pohádky, detektivky i romány a èíst si v nich mùāou anglicky, nìmecky, rusky, španìlsky i francouzsky. Vybrat si z naší nabídky mùāe napøíklad i vaše návštìva z ciziny, pokud by chtìla ukrátit dlouhou chvíli. Výzva pro neziskovky výstava v knihovnì V øíjnu 2010 probìhne v hradních prostorách Šmidingerovy knihovny tradièní výstava neziskových organizací a poskytovatelù sociálních sluāeb na Strakonicku. Kaādým rokem tak veøejnosti pøedkládáme pøehled neziskovek pùsobících v regionu, informujeme o jejich aktivitách a významu. Rok co rok zapojených organizací pøibývá, poslední léta to bylo na ètyøicet vystavovatelù. Nejde samozøejmì o veškeré existující organizace tohoto druhu to nelze z prostorových omezení a také kvùli tomu, āe se výstavy zúèastòují jen nìkteré neziskovky, které se nám podaøí oslovit a které projeví o tento zpùsob prezentace zájem. I letos bude výstava probíhat ve vstupní hale Šmidingerovy knihovny, tudíā bude pøístupná všem pøíchozím v otvírací dobì knihovny (PO PÁ 8 aā 18 hod. a SO 8 aā 12 hod.). Chcete-li se výstavy zúèastnit, dodejte nám své propagaèní materiály èi vytvoøené prezentace do 15. záøí Podrobnìjší informace vám pøedá pracovnice Informaèního centra NO a EU v poboèce knihovny za parkem Ivana Jonová (tel.: , () ŠK a ÈSOP zvou dospìlé i dìti: na výstavku z pøíspìvkù Burzy námìtù na cestování v poboèce v Husovì ul. èp. 380 prázdninová výpùjèní doba viz tel.: , Pokraèuje i akce Nejmilejší knihy. Pøíspìvky lze odevzdávat u výpùjèního pultu v poboèce, pøípadnì hodit do poštovní schránky nebo poslat em na v sobotu na pøírodovìdný výlet. Sraz bude v 7.00 hod. pøed nádraāím ÈD, v 7.09 jede vlak do Lipky. Odtud se pùjde po pìšinì podél toku k Svìtlohorské nádrāi a dále po èervené se zastávkou u Vlèího kamene na Alpskou vyhlídku pod Bukovcem. Zpìt se pojede buï vlakem z Lipky (napø. v 17.28) nebo táborským autobusem v z rozcestí Šindlov. Podle zájmu by byla zvolena délka trasy. Pokud budou poøádány pøírodovìdné procházky (záleāí na zájmu a návrzích), informace získáte prostøednictvím knihovny a na stránkách MUZEUM STØEDNÍHO POOTAVÍ V STRAKONICÍCH Muzeum støedního Pootaví Strakonice vás zve na: Paøíā oèima Jana Šmída Beseda s redaktorem Èeského rozhlasu ve Francii a spisovatelem Janem Šmídem, doplnìná promítáním a autogramiádou. 10. srpna 2010, kapitulní síò, hod. Pokraèování projektu Prezentace starého mlynáøství na Šumavì a v Bavorském lese, která tentokrát probìhne dne 20. srpna 2010 ve Freilichtmuseu ve Finsterau na téma Prácheòského folkloru. Z āivých lidových tradic v Èechách Fotografie Ludvíka Barana a Jitky Staòkové Výstava pøipomene celoāivotní dílo dvou významných èeských badatelù a dokumentaristù v oblasti lidové kultury, , Zámecká galerie. Do 29. srpna 2010 Výstava ivot za války dokumentuje všední āivot 2. svìtové války a výstava Obrázky z Francie prezentuje obrazy a ilustrace Miroslava Konráda a fotografie a knihy Jana Šmída. Dále také pokraèují tradièní støedeèní Noèní prohlídky, které lze rezervovat na webových stránkách muzea nebo telefonicky na Pøipravujeme na záøí: Doāínky v hoslovickém mlýnì Historické koèárky Bìh nadìje Domácnost paní mlynáøky Strakonický hrad otevøeno (èervenec, srpen) dennì hod. tel.:

8 sportovní příležitosti STARZ STRAKONICE SRPEN 2010 Letní areál bude v srpnu v provozu dennì od do hodin (pokud bude nepøíznivé poèasí, nebude moānost provozu pro veøejnost v krytém bazénu bazén bude vypuštìn a budou probíhat opravy a údrābové práce). I v srpnu se v letním areálu uskuteèní nìkolik soustøedìní sportovních oddílù. Proto prosíme návštìvníky, aby sledovali informaèní tabuli u vstupu do areálu, kde bude vādy rozpis èasù a drah vyhrazených pro tréninky. Pro maminky s dìtmi bude k dispozici v prostorách dámských sprch BABY ROOM, kde bude moci maminka po zapùjèení klíèe od šatnáøky svou ratolest pøebalit, nakojit nebo ohøát jídlo v mikrovlnné troubì. M. Walter vedoucí provozu plaveckého stadionu PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU V SRPNU 2010 Letní areál v provozu Po Ne hod. Krytý bazén a sauna mimo provoz. Ceník plaveckého stadionu (letní areál) STARZ Strakonice Èas pøíchodu od hod. od hod. Dìti do 3 let (vèetnì) zdarma zdarma Dìti od 4 do 15 let (vèetnì) 60,- Kè 50,- Kè Osoby starší 15 let 70,- Kè 60,- Kè Osoby s prùkazem ZTP 30,- Kè 30,- Kè Osoby s prùkazem ZTP/P Rodina 2 dospìlí + 1 dítì (do 15 let) Rodina 2 dospìlí + 2 dìti (do 15 let) Rodina 2 dospìlí + 3 dìti (do 15 let) zdarma platí 2 dospìlí platí 2 dospìlí + 1 dítì platí 2 dospìlí + 2 dìti Hromadná vstupenka (školy, tábory, sportovní oddíly) platí po celý den vstupné jako od hod. Rodinné vstupné platí v pøípadì, āe rodièe nevyuāívají nìkterou z dalších slev (permanentní vstupenka, bodová vstupenka)! Permanentní vstupenky dìti od 4 do 15 let (vèetnì) osoby starší 15 let 500,- Kè / 10 návštìv 600,- Kè / 10 návštìv FITNESS: PLAVECKÝ STADION PO ÚT ST ÈT PÁ SO zavøeno NE zavøeno Zmìny programù vyhrazeny! VÝJIMKY: SOUSTØEDÌNÍ SPORTOVNÍCH ODDÍLÙ: : Czech open vodní pólo : TJ Tábor oddíl synchr. plavání : SPK Liberec plavci : FK Brno plavci : USK PRAHA plavci : SK Radbuza Plzeò plavci STARZ Strakonice, Na Køemelce 512, Strakonice, 8

9 NA PRAVOU MÍRU Vzkaz obèanùm: Jsme pøesvìdèeni, āe ze strany mìsta Strakonice nedošlo k āádnému pochybení a vše bylo provedeno dle regulí zákona a smìrnic týkajících se Regionálního operaèního programu NUTS II Jihozápad. Opakující se nepodloāená sdìlení v médiích, āe mìsto profinancovalo 63 milionù, z nichā moāná neuvidí uā ani korunu, uvádíme na pravou míru. Pro pøehlednost je tøeba uvést nìkolik dùleāitých dat. Mìstu Strakonice byla schválena dotace 46 milionù korun z Regionálního operaèního programu NUTS II Jihozápad dne (āádost pøedloāena v rámci III. výzvy ROP NUTS II Jihozápad), následnì v dubnu roku 2009 dodavatel stavebního díla zahájil stavební práce na realizaci projektu Lávka u strakonického hradu posílení provázanosti mìstských aktraktivit, který kromì lávky zahrnoval téā vybudování cca 1,5 km cyklostezky vedoucí k mutìnickému jezu. Projekt byl dokonèen dne a dne mìsto Strakonice pøedalo na Úøad Regionální rady (dále jen ÚRR) Závìreènou monitorovací zprávu spolu se ádostí o platbu. U projektù, které jsou financovány z ROP NUTS II Jihozápad, platí 100% pøedfinancování ze strany pøíjemce dotace. Tato dotace je uhrazena po provedení administrativní a fyzické kontroly projektu. Mìsto Strakonice podle platných regulí mìlo obdrāet dotaci do na úèet. Nicménì zde se jiā dostáváme do èasového nesouladu. Ve stejnou dobu došlo na ÚRR ke zjištìní nesrovnalostí v hodnocení projektù 5. a 6. výzvy. Byly zde pozastaveny všechny èinnosti, tedy i kontrola projektù, které jiā byly zrealizovány a èekaly na proplacení Soutěž v třídění nápojových kartonů (TetraPak) pokračuje a trvá celé léto! Po celé prázdniny se mùāete zúèastnit soutìāe spojené s tøídìním tetrapakových obalù. Prázdné krabice od dāusù, mléka nebo vína oznaète vyplnìnou samolepkou, sešlápnìte a vhoïte do kontejnerù oznaèených PET lahve a nápojové kartony. Kde seāenete samolepku? Samolepky byly pøiloāeny v minulém èísle Zpravodaje, nové mùāete získat zdarma v mìstském informaèním centru (Velké námìstí 3) nebo si mùāete další kupony stáhnout ze stránek Na samolepce (kuponu) vyplòte kontaktní údaje a nalepte ji na prázdný nápojový karton a ten vhoïte do pøíslušné nádoby. Soutìā konèí 31. srpna Losování výhercù probìhne v záøí. Vylosovaní výherci se mohou tìšit na hodnotné ceny drobnou elektroniku a dárkové poukazy. Michal Novotný, projektový manager financí. Mìsto Strakonice se snaāilo s ÚRR komunikovat a nìkolikrát se dotazovalo na termín administrace projektu, vādy nám však bylo sdìleno, āe projektù je mnoho, a tudíā musíme èekat. O pøezkoumání podkladù z výbìrového øízení bylo rozhodnuto letos v èervenci, pøestoāe tyto veškeré podklady jsme dodali na ÚRR jiā pøed koncem roku 2009 jako pøílohu monitorovací zprávy. Pokud by došlo k ovìøení prùbìāné monitorovací zprávy podle termínu stanoveného Pøíruèkou pro pøíjemce ROP NUTS II Jihozápad, pak by zjištìní týkající se výbìrového øízení mohla být na Úøad pro ochranu hospodáøské soutìāe dodána jiā na podzim loòského roku a vyplácení dotace by nezaznamenalo tak výrazné èasové zpoādìní. Podle našich informací jen z jiāních Èech ÚOHS momentálnì øeší více neā dvacet podobných pøípadù. Výbìrové øízení bylo provedeno dle zákona è. 137/2006, Sb., o veøejných zakázkách, jako otevøené øízení podlimitní veøejná Strakonická lávka. informace Mediální panika kolem lávky u strakonického hradu zakázka, a to spoleèností Veøejné zakázky, s. r. o. Zadávací dokumentace pro výbìr zhotovitele obsahuje 5 svazkù a byla tvoøena v návaznosti a v souladu na zákon o veøejných zakázkách. Trváme na tom, āe k āádnému pochybení ze strany mìsta Strakonice nedošlo, a vìøíme, āe toto stanovisko potvrdí i ÚOHS, který naše materiály pøezkoumává. Naopak, budeme to my, kdo bude hledat viníka za finanèní ztráty a domáhat se kompenzací škod. Pavel Pavel, místostarosta Lávka u hradu oceněna za konstrukční detail XVI. ROÈNÍK STRAKONICKÉHO BÌHU Sobota od hodin Poøadatel: Místo: Tra : Kategorie: Pøihlášky: Ceny: TJ ÈZ Strakonice ve spolupráci s OS ÈSTV Strakonice, Armádou ÈR a pod záštitou mìsta Strakonice a JèK Start a cíl u hotelu Bavor ve Strakonicích Délka tratì m. Tra povede pøes most Jana Palacha, kolem pošty, pøes kruhový objezd ul. Bavorova, ul. Havlíèkova, pøes Rennerovy sady, ul. Radomyšlskou, ul. Ellerovou pøes most u Køemelky, kolem plaveckého stadionu, ul. Lidickou, kolem Hvìzdy, zpìt pøes most u Køemelky a ulicí Na Ohradì k hotelu Bavor, kde bude cíl. āáci āákynì, dorostenci dorostenky, junioøi juniorky, āeny, muāi, āeny nad 35 let, veteráni A (40 50), B (50 60), C (60 a více) písemnì na adresu: František Kouba, Vodárenská 32, Strakonice I, tel. na záznamník , em nejpozdìji 30 minut pøed startem finanèní a vìcné, všechna startovní èísla budou slosována V soutìāi Èeská dopravní stavba roku 2009 získala lávka u strakonického hradu Cenu za konstrukèní detail. Cílem soutìāe vyhlašované èasopisem Silnice-āeleznice a poøádané spoleèností Top Expo je profesionální prezentace èeského dopravního stavitelství a ināenýrských profesí nejen laické a odborné veøejnosti, ale také èeské a evropské politické reprezentaci. Do soutìāe mohou být pøihlášeny dopravní stavby, úseky dopravních staveb, samostatné stavební objekty a technologie, které byly uvedeny do provozu v období od do Odborná porota hodnotila pøihlášené stavby v nìkolika kategoriích. Strakonickou lávku do soutìāe pøedloāil projektant stavby spoleènost VPÚ DECO PRAHA. Odborníci ocenili systém zajiš ující stabilitu konstrukcí, tlumiè, soustavu závìsù a pøíèných lan. Vyhlášení výsledkù probìhne zhruba hodinu po dobìhnutí posledního závodníka. Foto: Archiv MìÚ V rámci doprovodného programu bude ukázka bojového umìní Armády ÈR MUSADO. Celou akci doprovodí country skupina PAUZA. 9

10 informace a pozvánky Dne 13. srpna 2010 se od 9.00 hodin uskuteèní ve Strakonicích v ulici Ellerovì na køiāovatce s ulicí U Náhonu plánované taktické cvièení sloāek Integrovaného záchranného systému mìsta Strakonice pod názvem NÁKLAD Tématem taktického cvièení je likvidace následkù dopravní nehody vozidla pøepravujícího nebezpeènou chemickou látku. Dùleāitou souèástí cvièení je i varování a tísòové informování obyvatel v dotèené èásti mìsta, zejména v ulicích Trāní, Ellerova, Na Ohradì, Mlýnská a Na Køemelce, které bude Hasièský záchranný sbor Jihoèeského kraje územní odbor Strakonice a Hasièský sportovní klub Strakonice vás srdeènì zvou na SOUTÌ VE VYPROŠOVÁNÍ ZRANÌNÝCH OSOB Z HAVAROVANÝCH VOZIDEL 3. záøí 2010 od 8.30 hodin v ulici Ellerova pod areálem Hvìzda ve Strakonicích Ukázka vyproš ování. Foto: Archiv HZS Strakonice Náklad 2010 realizováno jednak pomocí místního informaèního systému, jednak ho budou prakticky v terénu provádìt i hlídky Mìstské policie Strakonice. Pro potøeby cvièení bude tento den od 8.00 do hodin vylouèena veškerá doprava v ulici Ellerovì a dále na pøíjezdech do této ulice, tj. v ulicích Trāní, U Náhonu a Mlýnská. ádáme obèany, aby v uvedenou dobu respektovali pokyny pøíslušníkù mìstské policie, Policie ÈR a pøíslušníkù HZS a nebyl tak narušován prùbìh cvièení. Dìkujeme za pochopení. Ota Šmejkal, øeditel HZS Strakonice Program: 8.30 hod. Zahájení, nástup soutìāních týmù hod. Provádìní soutìāních zásahù hod. Ukonèení soutìāe. V soutìāi se pøedstaví druāstva profesionálních hasièù z celého Jihoèeského kraje, která budou pøedvádìt zásahy jako pøi skuteèné dopravní nehodì. Srdeènì vás zveme na zhlédnutí této nevšední a atraktivní podívané, která se do Strakonic vrací opìt po sedmi letech. Snadněji u jezu na Otavě Vodácká šupna pro lodì pod Pìtikolským jezem u Mìš anského pivovaru ve Strakonicích byla nainstalována ve ètvrtek Jejím cílem je bezpeènì a šetrnì pøepravit lodì kolem jezu pøi splouvání øeky Otavy. Jedná se o āeleznou konstrukci opatøenou schùdky, zábradlím a døevìnou šupnou. Nové zaøízení poøídilo mìsto Strakonice za ,- Kè u firmy Blatenské strojírny. Šupna se tìší velké oblibì. Foto: Archiv MìÚ Sportovní klub JUDO 1990 Strakonice poøádá nábor chlapcù a dìvèat ve vìku 7 14 let. Informovat se mùāete v prùbìhu pravidelných tréninkù (od 7. záøí 2010 kaādé ÚT a ÈT od 16,30 hod. v tìlocviènì ZŠ Dukelská) u trenéra Libora Peška, dále pak na telefonních èíslech , a Roèní pøíspìvky (záøí èerven) èiní 1.500,- Kè. Kontaktní centrum Prevent Strakonice je zaøízení zamìøené na drogovou prevenci. Je drāitelem Certifikátu odborné zpùsobilosti Rady vlády ÈR a je registrovanou sociální sluābou dle zák. è. 108/2006 o sociálních sluābách. Smyslem tohoto zaøízení je zejména ochrana zdraví nás všech pøed negativními dopady, se kterými je spojeno uāívání drog. Jedná se hlavnì o prevenci pøed šíøením nebezpeèných a na léèbu velmi nákladných onemocnìní, jako jsou HIV/AIDS, hepatitida, pohlavní nemoci a tuberkulóza. Naše sluāby se cílenì zamìøují hlavnì na nejrizikovìjší skupinu lidí nitroāilní uāivatele drog, u kterých je riziko pøenosu tìchto onemocnìní velmi vysoké. Naše aktivity se proto soustøedí zejména na to, aby se tyto infekce nešíøily, jak mezi samotnými uāivateli drog, tak z jejich øad mezi drogami nezasaāenou populaci. Také díky síti kontaktních center a terénních programù se prozatím daøí v ÈR drāet poèet nakaāených napø. virem HIV na 10 První polovina roku 2010 se v kontaktním centru nesla v duchu změn pomìrnì nízké úrovni. Tím se zároveò daøí sniāovat celkové spoleèenské náklady nutné na následnou léèbu tìchto onemocnìní. Jen pro srovnání KC Strakonice má plánovaný roèní rozpoèet cca ,- Kè, standardní roèní léèba jednoho èlovìka nakaāeného hepatitidou (āloutenkou) typu C stojí cca ,- Kè (dle informací z FN Motol). Roènì našich sluāeb vyuāije zhruba 100 rizikových injekèních uāivatelù drog Kromì výše uvedených aktivit dále poskytujeme uāivatelùm drog i jejich sociálnímu okolí (rodièe, pøíbuzní, známí) øadu dalších zdravotnì sociálních a poradenských sluāeb souvisejících s øešením drogové problematiky. V letošním roce prochází naše zaøízení øadou podstatných zmìn. Zaèátkem roku došlo ke zmìnì názvu a loga zaøízení. Dnešní podoba názvu je Kontaktní centrum Prevent Strakonice. Další zmìny souvisely s celkovì nepøíznivou finanèní situací drogových sluāeb obecnì (oproti pøedchozím letùm poklesly celkovì naše finanèní zdroje o cca 30 %). První z tìchto zmìn bylo oddìlení terénních pracovníkù od Kontaktního centra a jejich následné zaøazení pod Jihoèeský streetwork Prevent Èeské Budìjovice. Terénní pracovníky nadále mùāete ve mìstì potkat, zmìna je ve dnech a èasech jejich výskytu na Strakonicku. Druhou zmìnou smìøující ke sníāení provozních nákladù bylo spojení týmu KC Prevent Prachatice a KC Prevent Strakonice. Novým vedoucím obou tìchto zaøízení je Mgr. Daniel Randák. Poslední v øadì je zmìna provozní doby, k naší lítosti, ve smyslu zkrácení dostupnosti sluāeb pro klienty. V souèasné dobì mùāete naše zaøízení navštívit v tìchto dnech a hodinách: Po, Út, Èt 10 16, St a Pá Telefonní èíslo zùstalo stejné, tedy Aktuální dìní v Káèku je moāné také sledovat na prevent.cz/, kde se snaāíme uvést veškeré zmìny a novinky v našem zaøízení. Daniel Randák

11 pozvánky a historie Mateøské centrum Beruška Bezdìkovská èp. 216, Strakonice, naproti poliklinice PRÁZDNINOVÝ PROGRAM Pondìlky od 9 hod. KAFÍÈKOVÁNÍ pøijïte pøíjemnì strávit dopoledne do Berušky na zahrádku, malé pøekvapení, pøi špatném poèasí budeme uvnitø. Volná herna. Moānost HLÍDÁNÍ DÌTÍ v MC Beruška 1 hodina/30,- Kè Úterky od 9 hod. PLAVÁNÍ S BERUŠKOU Sraz je v 9 hod. pøed plaveckým stadionem. Do 12 hod. èlenky zdarma, neèlenky 30,- Kè.!Pozor Beruška v tento den zavøená! Støedy od 9 hod. DÍLNIÈKA Pøijïte se pobavit a vyrobit si prázdninové dílko, pøi pìkném poèasí tvoøíme na zahrádce. Ètvrtky PRÁZDNINOVÉ VÝLETY Aktuální výlety zveøejnìny v MC a na webových stránkách.!pozor Beruška v tento den zavøená! Pátky MC Beruška UZAVØENO! Více informací na našich webových stránkách. Tìšíme se na setkání s vámi! Telefon do MC Beruška: Pøedsedkynì MC Andrea Lišková Koordinátorka MC Michaela Horejšová Tel.: Fokus Písek, poboèka Strakonice Sdruāení pro péèi o duševnì nemocné Bezdìkovská 216, Strakonice tel.: , Otevírací doba: Pondìlí hod. Úterý hod. Støeda hod. Ètvrtek hod. Pátek hod. Ukázka programu na srpen: Kaādé pondìlí od klub Vaøeèka, poèítaèový kurz dle individuální domluvy Pátek Arteterapie Úterý 8.45 cca Výlet do Makova záchranná stanice zvíøat Úterý Dovedné ruce batikování (pøineste si bílé trièko) Nová sluāba terénní sociální rehabilitace: doprovod, pomoc pøi vyøizování na úøadech, nácvik dovedností v domácnosti apod. V pøípadì zájmu volejte Naše sluāby jsou poskytovány zdarma. Váāení pøátelé, ve dnech se koná v Domovì pro seniory v Lidické ulici ve Strakonicích VIII. roèník výstavy ruèních prací nejen seniorù. Zveme vás srdeènì k úèasti na této výstavì s vašimi výrobky. Vaše výrobky oèekáváme do Kontaktní telefon: pí Petrovcová vedoucí DS pí Limbergerová Tìšíme se opìtovnì na krásnou spoleènou výstavu ruèních prací. 125 let strakonického Sokola Praāská tìlocvièná jednota byla zaloāena 16. února Jejími zakladateli byli dr. Miroslav Tyrš a Jindøich Fügner. Jednota mìla od poèátku ve znaku sokola, proto byla záhy pojmenována na Sokol praāský. Oznaèení Sokol uāívá jednota dosud. Program nového spolku byl pro náš národ za rakouské monarchie velmi lákavý, proto nacházel následovníky nejen v zemích Království èeského, ale i v dalších slovanských zemích. Prvý pokus o zaloāení sokolské jednoty ve Strakonicích byl uèinìn záhy A. C. Ludikarem, byl však ještì neúspìšný. V roce 1868 byla ve Strakonicích zaloāena sokolská jednota díky uèitelùm E. Rybièkovi a J. Formánkovi. Ustavující valná hromada se konala 5. èervence Starostou jednoty byl zvolen MUDr. Maòhal a náèelníkem E. Rybièka. Jednota mìla spolkové místnosti v hostinci Pantheon Na Stráāi, kde se i cvièilo. Sokolské hnutí bylo trnem v oku vyšším kruhùm rakouského mocnáøství a jeho èinnost byla proto všemoānì omezována. Byly preferovány rùzné uniformované spolky, kupø. veteránské, ostrostøelecké apod., aby byl potlaèen sokolský kroj s èervenou košilí. Také strakonický Sokol se pøemìnil na Hasièskou tìlocviènou jednotu Sokol. Valná hromada se konala 25. srpna Celá sokolská jednota však k hasièùm nepøešla, pouze její vìtší èást s majetkem. Menší èást zùstala sokolskou, ale její èinnost záhy ustala. Vlivem útlaku vlády docházelo k útlumu èinnosti i v dalších jednotách. V roce 1882 uspoøádal Sokol praāský na Støeleckém ostrovì veøejné vystoupení pod vedením dr. Miroslava Tyrše. To byl vlastnì první sokolský slet, který byl impulsem pro zakládání nových sokolských jednot. Poèátkem roku 1885 byly i ve Strakonicích konány pøípravy pro zaloāení sokolské jednoty, byly vypracovány stanovy a na 2. srpna 1885 byla svolána valná hromada do Pantheonu. Valné hromady se zúèastnilo 39 èlenù. Starostou jednoty byl zvolen JUDr. Karel Welner, místostarostou Petr Karta, náèelníkem Petr Hadraba, jednatelem Josef Dvoøák. Na schùzi v øíjnu 1885 se dr. Welner vzdal funkce starosty a novým starostou byl zvolen Petr Karta a místostarostou Karel Markes. Èinnost strakonického Sokola se velmi úspìšnì rozvíjela, o tom svìdèí i to, āe jiā v roce 1887 byla ustavena první èeta sokolek a jiā v roce 1896 byla postavena sokolovna. Ladislav Kubíèek, vzdìlavatel Sokola TJ ÈZ STRAKONICE odbor SPV (sport pro všechny) zahajuje cvièební rok : Rodièe a dìti: PONDÌLÍ hod. SOKOLOVNA ( ) ÈTVRTEK hod. SOKOLOVNA eny: ÚTERÝ hod. ZŠ Podìbradova kondièní cvièení s JITKOU ÈTVRTEK hod. ZŠ PODÌBRADOVA ( ) zdravotní TV s JITKOU hod. ZŠ PODÌBRADOVA ( ) kondièní cvièení s JITKOU Senioøi: PONDÌLÍ hod. Hala TJ ÈZ ( ) zdravotní TV s VLASTOU ÈTVRTEK hod. Hala TJ ÈZ zdravotní TV s VLASTOU cvièení nejen pro seniory, ale i pro všechny, kteøí mají èas. Pozn.: ZÁPIS DÌTÍ probìhne v SOKOLOVNÌ v PONDÌLÍ a ÈTVRTEK vādy od 9.30 hod. do hod. Èlenské prùkazy dìtí s sebou! Kontakt: Kontakt: Jitka Hanušová Vlasta Boguschová

12 12 pohled do historie 50 nebo 60 let strakonického basketbalu anebo víc? Zprávu o zápasu pøinesl tisk s nadpisem Reportáā poledních tøí minut. Tøi minuty pøed koncem blatenská sokolovna bouøí, diváci chtìjí vidìt výraznìjší výhru, domácí vedou a na høišti zùstávají jiā jen tøi Strakoniètí osmnáctiletí mladíci, ale hlavnì skvìlí bojovníci Boja Korejs, Jiøí Englich a o rok starší Jan Koch, ostatní vyfaulovaní se smiøují na lavièce s nepøíjemným osudem. Ale ta trojice se nevzdává. Témìø neubránitelného dribléra Korejse nahání dva hráèi domácí aā do rohu høištì, on však urèitì v zoufalství dává pøes hlavu koš. Protiútok domácím nevyšel a faulovaný Boja dává jednu šestku a sniāuje na rozdíl bodu. Domácí ztrácí klid, ale hlavnì další míè, pak jiā Boju honí tøi hráèi, ale on znovu promìòuje. Situace se opakuje a zase Boja dává dva TH a rozhoduje zápas. Další pokraèování sdìluje pochvalu støelci K. Pavlíkovi za 17 bodù a oceòují obránce Jaroslav Kováøe a M. Vondøièku, āe ubránili daleko nejlepšího støelce jihoèeské oblasti Perèice (J. Pokorný). Klubko nadšených spoluhráèù se vrhá na parkety a všichni objímají strùjce výhry. Na oslavách se podílí také naše konkurenèní Áèko, které se vracelo z Mirovic z mistrovského zápasu a v závìreèných minutách fandilo tak nadšenì a zuøivì, āe došlo aā na ruèní výmìnu názorù mezi Tondou Greillem a domácími diváky. Tondovi pomáhal také jiā vyfaulovaný Honza Hošek. Tím se otevøela šance na postup, ale také došlo aā k neèekanì snadnému smíøení obou strakonických táborù. V roce 1963 postupují muāi do druhé ligy, za rok je následují i āeny. Oba týmy nesestupují z vyšší soutìāe, jak tenkrát bylo pro nováèky pravidlem, to jen potvrzuje dobøe nastoupenou cestu ke zvednutí la ky nad úroveò oblastních soutìāí. Muāi se v dalších letech drāí nad støedem tabulky, i kdyā odešla do praāské Slavie VŠ naše hvìzda J. Kováø, který v zaèátcích týmu výraznì k udrāení pomohl. Ta parta mladíkù mìla výborný cit pro hru, jednou se objevili v roli soudcù a rázem se z nich jiā v útlém vìku stali nejlepší a āádaní rozhodèí v oblasti. Stejnì tak se ve druhé lize udrāely āeny, které však mìly v prvních dvou sezonách víc starostí. Jednu sezonu je od pádu zachránily dorostenky, kdyā vyhrály pøebor āen. Do jejich mladého, nezkušeného týmu pøišla s výraznou pomocí paní profesorka Jarmila Peøinová (dodnes s bývalými svými āaèkami a spoluhráèkami kamarádí), odchovankynì tenkrát nejlepšího èeského āenského týmu praāského Orbisu. Jindra Frèek vidìl vādy dál. Po vstupu do celostátnì øízených soutìāí jsme navázali èilé kontakty s Domaālicemi, kde se hrál výborný muāský basketbal. Zdál se nám nedostiāným vzorem. Zásluhu na tom mìl Jindra Frèek, nebo mìl v týmu Domaālic svého bratrance, který za Domaālice hrál. Jindra se jiā tenkrát osvìdèil jako stratég, který vidìl dál a vìdìl, āe k dalšímu zvýšení kvality je nutná také vyšší kvalifikace trenérská, a tak pøemluvil Mirka Vondøièku, aby spolu odjeli na školení trenérù druhé tøídy (dnes Béèka). Bylo to v dobì, kdy v rámci vojenské krize byl týden pøed zahájením školení M. Vondøièka povolán na cvièení, ale snaha obou vyhnout se této povinnosti zvítìzila. Týden v Nymburce pod vedením skvìlého lektora doc. FTVS Emila Velenského (mistra Evropy z r. 1947) poloāil základy k dalšímu rùstu kvality. On byl sportovec tìlem i duší a navíc osobní vzpomínka: M. Vondøièku vyzval ke spolupráci ve volejbalových deblech v dobì pøednášek anatomie, nebo vìdìl, āe ji musí znát. Jeho nadšení nás upoutalo, to byl zcela neèekaný impuls, který otevøel cestu k vyšší odbornosti. Vlastnì byl zárodkem všech dalších úspìchù. S odstupem èasu nutno dvojnásobnì podtrhnout Jindrovu prozíravost o nutné odbornosti, i kdyā u nìj o pohled dopøedu nebyla nikdy nouze. On první vidìl, āe nám chybí vysocí hráèi, proto postupnì pøivedl pod naše koše vysoké hráèe, kteøí nám vādy chybìli bratry Brücklery (Tomáš dal 1887 bodù), Jana Dynuše, který záhy odešel do prvoligové Ostravy, stejnì jako legendy, Otu Maška (dal 1902 bodù) èi Frantu Kovaøíka (dal 383 bodù), který dodnes chodí našim týmùm fandit. Jen jednou muāùm pomohlo štìstí, do mlékárny nastoupil Vojta Elhota, který nám výraznì pomohl (dal 908 bodù). Jeho obì vnuèky hrají, starší jiā za āeny v národním týmu. Vlastnì je škoda, āe šel Vojta za prací pozdìji do Prahy. Na pivotu hrál z domácích Mirek Muāík (1610) a Josef Kováø (dal 387 bodù). Také āeny zápasily s nedostatkem vysokých hráèek, nejdøív se pøemluvila písecká vysoká Hanka Kendíková, která hájila naše barvy stateènì plných deset let (dala 1687 bodù), obìtavì dojíādìla vlakem na tréninky, pozdìji Hanka Mazancová z Èeského Krumlova a také Kristýna Alberová ze Zbytin (dnes vedoucí internátu prùmyslovky, dala 1229 bodù). Jinak na místech podkošových zaskakovali ti nejvyšší èlenové neb èlenky. Stavba Podìbradovy školy nám pomohla, ale také máme na ní svùj podíl. Pøes øadu sloāitostí se k nám vādy naklonilo trochu štìstí. Asi jsme ho zaslouāili za spoleènou práci a píli, kterou byli všichni spoutáni. Dnešní pohled na tìlocviènu v Dukelské vyvolává otázku, jak jsme zde mohli hrát (naštìstí to pravidla dovolovala) a mnoho nechybìlo, aby byla Podìbradka stejná, alespoò pùvodní plán byl stejný. Basketbaloví snaāivci vìtøili problém, a tak se M. Vondøièka odváāil èistit nejvyšší kliky a bojovat na krajském školském odboru. K pochopení asi došlo, a tak jakoby náhodou pøišly na výstavbu plánem nepøedepsané vìtší pøeklady. Urèitý èas se diskutovalo, zda se nemají vrátit, ale jelikoā dohled na stavbì mìl otec bratrù Samcù (jinak skvìlých našich hráèù Honza dal 2772 a Pavel 2064 bodù), tak se vše postupnì odkládalo, aā byly panely pøijaty a basketbal dostal nové sídlo. O jedné šatnì lépe nemluvit (tehdejší pan øeditel školy, aè sám s námi hrával, nám odvìtil, āe i dìti se budou svlékat v umývárnì), ale pro basketbal byly nové rozmìry zázrak. Ještì k Samcùm (mladší Pavel zdìdil truhláøství na Volyòské, starší Honza byl dlouhá léta øeditelem prùmyslovky a za āenu má basketbalistku Pavlu Pøibkovou, uèitelku Dukelské) také Pavel pøivedl jako svou āenu pod naše koše nepostradatelnou hráèku spar anku Helenu, naši dlouholetou oporu (dala 1558 bodù), a tak se vlastnì stal také naším úspìšným trenérem. Po postavení Podìbradky se mohla zlepšit péèe o dìti. Naše dítka se prosazovala i na turnajích, kde hrály v té tobì nejlepší týmy z celého Èeskoslovenska. Na mamutím praāském vánoèním turnaji dosahovaly týmy dorostencù i dorostenek pøedních umístìní. Podobným turnajem se chlubila i Bratislava (pohár osvobození Bratislavy), kde se skvìle zapsala generace dívek okolo roèníkù Vyhrály tøikrát jako āaèky, jako mladší i starší dorostenky. Ta výhra ve starších byla nejcennìjší, nebo jsme porazili odvìkého soupeøe Spartu, která nás se svou zónou trápila od dìtských let. Asi na výhry mìlo vliv, āe se hrálo v rodném mìstì M. Vondøièky, vtipkoval Pavel Kamaryt a další spolutrenéøi. Jedeme za hranice. Okolo poloviny šedesátých let jel Jindøichùv Hradec hrát za hranice do Rakouska (to byla tenkrát mimoøádná událost) a poāádal nás o posílení, a tak jejich tým doplnily strakonické opory Vladimír Èarek, Radek Soukup, Jan Koch, Mirek Vondøièka. Dùleāitìjší však neā výhra v Salcburku bylo navázání kontaktù, a tak āeny i muāi postupnì reprezentovali Strakonice v Linci, v Steyru, ve Welsu a také pozdìji ve Vídni. Styk se navázal také s Stuttgartem (dokonce tak úspìšnì, āe jedna z našich nejmenších hráèek Jana Šípková se úspìšnì provdala za dvoumetrového Jürgena Wescotta, dnes je lékaøkou v Nìmecku). Dále následovala utkání v Landshutu, Augsburku, Regensburku. Na ten máme velmi smutnou vzpomínku pøišel za námi náš bývalý dorostenec, moc skromný chlapec Pepík Koubek. Byl hroznì š astný, āe s námi mohl být, a nesmírnì se tìšil, aā se bude moci vrátit domù. Bohuāel se návratu nedoāil, krátce po naší návštìvì se zabil ve svém nablýskaném fordu, na který byl tak hrdý... dodnes vzpomínka na nìj nutí k slzám. Èilý styk byl navázán také s francouzskou FSGT, které jsme uvítali doma, a tak naše āenské týmy hrály v Marseille, Condat, Mirande, Toulouse i s návštìvou Lourd. Jedna perlièka z Lourd. Na zájezdu byl s námi pøedseda OV ÈSTV L. Mach, který byl také tajemníkem vládnoucí strany (bylo štìstí, āe byl fanda sportu, váāil si naší snahy, pomáhal nám s mezinárodními turnaji, stejnì jako mnohým našim dìtem k pøijetí na vysoké školy a také se nám jej podaøilo pøesvìdèit k rozhodující iniciativì na výstavbu haly). Všichni jsme se omývali v zázraèné lourdské vodì, L. Mach stál opodál, aā kdyā všichni odešli, pohotovì se omyl také. Nikomu jsme to na nìj dosud neøekli, dnes to je moāné. Ono se to pro nìj oficiálnì nehodilo, ale pøece byl také jen èlovìk. Pokraèování pøíštì. Miroslav Vondøièka Zpravodaj mìsta Strakonice, mìsíèník vydává mìsto Strakonice, reg. è. RR/330725/99. Šéfredaktorka: Mgr. Marcela Køiváèková. Redakèní rada: Eva Dresslerová, Mgr. Ivana Parkosová. Adresa redakce: Mìsto Strakonice, Velké námìstí 2, Strakonice I, tel.: , (Bc. Lucie Šnajdrová). Reg. è. MK ÈR E Redakèní uzávìrka je 10. den pøedchozího mìsíce. U lednového èísla døíve. Náklad Zdarma. Sazba DTP Benda Strakonice, vytiskla Tiskárna Strakonice.

13 Pozvánka na strakonický hrad Celá staletí se na kamenném ostrohu nad soutokem Otavy s Volyňkou vypíná ve Strakonicích středověký hrad. Mohutný komplex s gotickou věží Rumpál je dnes národní kulturní památkou a tvoří nezaměnitelnou dominantu našeho jihočeského města. Strakonický hrad vznikal postupně od 13. století a je neodmyslitelně spjat nejen s významným českým šlechtickým rodem Bavorů a řádem johanitů (maltézských rytířů), ale samotným městem Strakonice. Během staletí byl mnohokrát přestavován, a tak zde najdeme prvky několika architektonických slohů. Velkému obdivu z řad odborné i laické veřejnosti se těší také díky své poloze v blízkosti centra města, která jej předurčuje k pořádání nejrůznějších slavností, koncertů a festivalů. V České republice budeme jen těžko hledat hradní areál, který by takovým potenciálem disponoval. Většina hradů totiž hledí na své okolí z obtížně dostupných míst, mimo obydlené lokality a jejich život je tedy pouze sezonní. Strakonický hrad žije celoročně také díky institucím, které zde působí a pravidelně realizují různé kulturní, sportovní i společenské akce, jež každý rok přilákají do hradu desítky tisíc návštěvníků z řad místních obyvatel i turistů: Muzeum středního Pootaví, Šmidingerova knihovna nebo základní umělecká škola. Aby strakonický hrad vypadal a žil tak, jak dnes žije, muselo město Strakonice jako jeden z hlavních vlastníků areálu vložit do jeho revitalizace nemalé finanční prostředky. Jak jsme začínali? Dalším krokem bylo hledání finančních zdrojů. Nebylo to Rozsáhlé rekonstrukci bránil vleklý restituční spor, který jednoduché, ale náš záměr přinesl své ovoce. Získali jsme trval téměř deset let. Teprve po jeho vyřešení v roce 2003 moh- finanční prostředky z různých dotačních titulů. První etapa byla zahájena koncem roku Začínali lo město Strakonice jako jeden ze tří vlastníků národní kulturní památky přemýšlet o rekonstrukci. Byla zadána studie a po jsme s rekonstrukcí sítí, s obnovou povrchů všech hradních ní další technická dokumentace. Vzhledem k vysokým nákla- nádvoří, zeleně, mobiliáře, vznikla zde nová parkovací místa dům, které vycházely z prvotní studie, byla rekonstrukce roz- a sociální zařízení pro návštěvníky hradu. V letech dělena do několika etap a na jednotlivé stavební objekty. proběhla kompletní rekonstrukce Šmidingerovy knihovny a revitalizace hradního příkopu, dále byl celý hradní komplex napojen na teplovod a také byl upraven zahradní domek a parčík nad hradním příkopem. V roce 2007 byly zrekonstruovány interiéry základní umělecké školy. Následně v letech prošly kompletní rekonstrukcí i prostory Hradního sklípku. Druhá etapa se začala realizovat koncem roku 2008 a vrcholí právě v těchto dnech. Do části, kterou vlastní město Strakonice, bylo v uplynulých letech investováno cca 163 milionů korun, z čehož dotace z pěti dotačních titulů činí zhruba 95 milionů korun (viz podrobná tabulka na stranách 5 6). Další finanční prostředky investují do svých objektů i ostatní vlastníci, kterými jsou Jihočeský kraj, Suverénní řád Archeologický výzkum, který probíhal v roce 2006, odkryl celou řadu zajímavých poznatků, které maltézských rytířů a soukromý vlastník doplnily stavební historii hradu v 15. století. (špýchar). 1

14 V současné době jsou zde kanceláře a technické zázemí Muzea středního Pootaví. Původně ponuré prostory, špatně vytápěné a s nevyhovujícím sociálním zázemím získaly rekonstrukcí na kráse. První a druhé podlaží bylo navíc spojeno vnitřním schodištěm. Na jednom místě může veřejnost navštívit muzejní odbornou knihovnu spojenou s badatelnou, prostřednictvím internetu může procházet jednotlivými depozitními prostorami a objevovat vzácné předměty, které ukrývá strakonické muzeum. A věřte, není jich málo. Informační centrum navíc poskytne rozsáhlé informace nejen o hradním areálu, ale nabídne i procházku městem či výlet do nedalekého vodního mlýna v Hoslovicích nebo dalších muzeí v České republice i zahraničí. Obřadní síň Součástí rekonstrukce byla i obřadní síň a reprezentační prostory města nacházející se na II. nádvoří mezi Šmidingerovou knihovnou a kancelářemi muzea. I ony získaly díky výmalbě a obměněnému mobiliáři nový rozměr. V těchto prostorách se konají svatební obřady každých čtrnáct dní, především v sobotu. Krásné prostředí strakonického hradu volí pro svůj vstup do života nejen mladé páry ze Strakonic, ale i širokého okolí. Černá kuchyně Hrad z ptačí perspektivy. Revitalizace úspěšně pokračuje Realizací projektů druhé etapy v letech je dokončen komplexní záměr na obnovu celého areálu strakonického hradu. Které projekty byly realizovány? Jedním z nových prostor, které se otevírají návštěvníkům, je i objekt černé kuchyně, která byla objevena při průzkumech nejstarší části hradu a nyní je zpřístupněna. Podle stavebně historického průzkumu byla přistavěna k původní hradební zdi pravděpodobně v 16. století. Tvoří ji dodnes zachovaný dýmník, přípravna a chlebová pec se sušárnou, která pochází asi z 18. století. Je zde zachován pozoruhodný systém odvodných kouřových kanálků. První z realizovaných projektů nese název Revitalizace strakonického hradu. Získal finanční podporu z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a byl úspěšně dokončen v květnu letošního roku. Hlavním cílem bylo kromě samotné rekonstrukce jednotlivých stavebních objektů rozšíření služeb pro návštěvníky. Stavbu provedla firma Jihospol, a. s., v období od října 2008 do května Celkové náklady na rekonstrukci činily ,- Kč, z toho poskytnutá dotace byla ve výši ,- Kč. Pojďme se do jednotlivých prostor podívat Kanceláře Muzea středního Pootaví Nacházejí se v severním křídle a jsou začleněny do komplexu budov, který rozděluje v podélné ose hradní areál na II. a III. nádvoří. Budova byla přestavěna v létech Obřadní síň je důstojnou místností pro první krok do manželství.

15 Druhý projekt druhé etapy nese název Hrad Strakonice Obnova národní nemovité kulturní památky a její využití pro další rozvoj regionu. Je spolufinancován z Finančních mechanismů EHP/Norsko. Cílem byla obnova areálu strakonického hradu jako historického regionálního centra, které je živou památkou a skýtá mnohé příležitosti pro další rozvoj regionu. Celkový rozpočet projektu činil EUR, přičemž příspěvek z finančních mechanismů EHP/Norska byl získán ve výši EUR (85% dotace) a zbývající část byla hrazena z rozpočtu města Strakonice. O provedení stavebních prací se postaralo Sdružení firem JIHOSPOL, a. s., a PROTOM Strakonice, s. r. o. Výstavba byla zahájena v prosinci roku 2008 a právě nyní vstupuje do finále. Sdružení firem vyšlo vstříc požadavkům města a zkrátilo původní termín realizace výstavby z října 2010 na počátek srpna, a to zejména s ohledem na konání XIX. mezinárodního dudáckého festivalu. Z hlediska stavebních prací byl tento projekt rozdělen na dvě aktivity: l oprava střechy a fasády severního a severovýchodního křídla hradu, dnes sídlo ZUŠ, l rekonstrukce bývalé sýpky a sušárny panského pivovaru a jeho proměna ve víceúčelový sál a dva výstavní sály. Rozhlédněme se nyní po jednotlivých objektech Barokní část sídlo ZUŠ K poslední velké přestavbě v historii strakonického hradu došlo v létech za velkopřevora maltézského řádu Leopolda Dubského z Třebomyslic. Stávající hradní prostory již nebyly ani po úpravách vhodné k obývání, a proto byla přistavěna v pozdně barokním a klasicistním stylu nová obytná rezidence, kterou navštěvovali příslušníci řádu především v letních měsících. Dnes je tato budova hlavním vstupem do areálu hradu. Vchod, který pochází z roku 1745, zdobí erb Leopolda Dubského z Třebomyslic. Ve dvacátém století byla barokní část nejprve sídlem strakonického gymnázia, později ubytovnou pro učiliště tehdejší Zbrojovky a od 60. let 20. století zde sídlí základní umělecká škola, dříve lidová škola umění. V roce prodává řád maltézských rytířů (tehdejší vlastník) část strakonického hradu, která později podléhala restitučnímu řízení, soukromým vlastníkům. Předmětem současných stavebních úprav byly venkovní opravy, a to výměna střešní krytiny, obnova krovů a oprava komínů. Současně došlo k obnově venkovní fasády a balkonu. Zrestaurován byl i erb nad průčelím budovy a dva kamenné portály. Historie na nás dýchne i při pohledu na pec z 18. století. Staronovou podobu získaly také zámecké Tato unikátní stavba se nachází mezi II. a III. nádvořím a je hodiny, jejichž nový ciferník laděný do černé barvy se zlatými přístupná pouze z brány, která je propojuje. Muzeum středního prvky září do dálky. Druhé hodiny jsou obnoveny na protilehlé Pootaví, kterému byla svěřena správa těchto prostor, se snaží straně téže budovy ve stejných barvách. vdechnout jim ztracený život ukázkami dobové kuchyně a jejího zařízení. Zámecká část se pyšní novou fasádou. Hodiny vítají návštěvníky. 3

16 Vítejte v budově bývalého panského pivovaru Objekt je umístěn v severním křídle hradu, naproti kostelu sv. Prokopa, mezi základní uměleckou školou a budovou děkanství a muzea. K této části je velmi málo dochovaných zpráv a dat. První zmínka o strakonickém pivovaru je v závěti velkopřevora maltézského řádu Václava Zajíce z Házmburka z roku První inventární soupis je z roku 1591 a byl sepsán za velkopřevora Matouše Děpolda Popela z Lobkovic. Na počátku třicetileté války byl strakonický pivovar vydrancován nejprve stavovskými vojsky Arnošta z Mansfeldu a později císařskými vojsky pod vedením hraběte z Buquoye. V letech , kdy probíhá přístavba barokní části, je v hospodářském inventáři zmínka o obytném traktu v patře nad pivovarem. Informace o bytě pro sládka jsou uvedeny i v soupisech z dalších let. Tato část hradu byla v držení řádu maltézských rytířů do roku 1925, poté přešla do rukou soukromého vlastníka. Během II. světové války byla část přebudována na kanceláře a ubytovnu. Mnozí Strakoničtí si zde jistě ještě pamatují byty a prostory lidové školy umění. Budovu tvoří čtyři podlaží. Hned v přízemí je umístěn sál veřejnosti už dobře známý pod názvem U Kata, který je navržen pro univerzální využití. Může sloužit jednak jako příležitostná hospůdka, jednak jako výstavní sálek nebo též lapidárium. Přístup do těchto prostor je umožněn jak z I. hradního nádvoří (hlavním vchodem do budovy severního křídla), tak i bezbariérově ze III. nádvoří. Pro zajímavost kapacita stolového uspořádání pro provoz například hospůdky je 26 stolů, 104 židlí. Ve druhém podlaží je galerijní sál, který dostal jméno Maltézský. Je navržen zejména jako výstavní, ale s možností pořádání přednášek, vernisáží, seminářů. Výhodou je pak přímý vstup na terasu, která je umístěna nad garážemi na III. nádvoří. Odtud se otevírá krásný pohled na zlatonosnou řeku Otavu, Podskalí a původně renesanční kostel sv. Markéty. Sál Maltézský se závěsným systémem umožňuje pořádat výstavy obrazů, fotografií. Kapacita při stolovém uspořádání, které je velmi flexibilní, je 20 stolů, 56 míst. Na parapety oken byly použity původní cihly z produkce mutěnické cihelny s vypáleným osmihrotým maltézským křížem, které byly odkryty a zachráněny při rekonstrukci budovy. Ve třetím podlaží vstupujeme do nádherného Rytířského sálu, který snesením původního nevzhledného stropu nabízí návštěvníkovi nový pohled do konstrukce historického krovu budovy. K sálu přiléhají šatny a sociální zázemí pro účinkující. Maximální kapacita míst v sále je 118 a na galerii 22. Sál nabízí různé možnosti pro využití k pořádání koncertů vážné hudby, k divadelním Pohled do Rytířského sálu. představením malých forem, je vhodný pro vzdělávací programy pro děti, odborné konference. Prostory mohou být využívány i k různým slavnostním zahájením akcí bez rozdílu pořadatele. Až budete stoupat schodištěm do Rytířského sálu, nezapomeňte zvednout hlavu. Nad vámi se objeví nádherná skleněná vitráž akademické sochařky Michaely Absolonové zobrazující tři straky držící v zobáku zlatý kruh, podle nichž je snad odvozeno jméno našeho města. Oba sály mají bezbariérový přístup. Kromě výše uvedených dvou projektů realizovaných v letech město uvolnilo v letošním roce ze svého rozpočtu ještě částku téměř 3 miliony korun na opravu garáží a pochozí terasy na III. hradním nádvoří a rekonstrukci západní brány s fasádou přiléhajících objektů, která proběhne v podzimních měsících. Celkové náklady zde činí 746 tisíc korun, dotace z grantového programu Jihočeského kraje je 200 tisíc korun. Na svou opravu v budoucnu ještě čekají: studna, stodola a zídka na třetím hradním nádvoří, zídky u západní brány a Hradního safari a protipovodňová opatření, jejichž investorem bude státní podnik Povodí Vltavy. Záměrem města je zřídit zde v budoucnosti meditační zahradu. Slovo závěrem Strakonický hrad se stal díky rozsáhlé rekonstrukci centrem kulturně společenského dění v našem městě a musíme si přiznat, že málokteré místo má právě takový genius loci. Na své si tu přijdou vědečtí pracovníci, čtenáři beletrie, hudebníci, milovníci komorních večerů a všichni, kdo kulturu k svému životu potřebují. Pozitivní dopady má také propojení hradního areálu s klidovou zónou Podskalí prostřednictvím nové lávky. Pěší, turistické i cyklistické stezky přivádějí na hrad další stovky návštěvníků a ti nejmenší nikdy neopomenou zastavit se u zvířátek v Hradním safari. Hrad se stal kulturně společenským a oddechovým centrem pro obyvatele našeho města i všechny návštěvníky bez rozdílu věku, a to je přínos největší. 4

17 Finanční náklady na rekonstrukci hradu Realizace Zdroj financování Název projektu Náklady Stavební projekt PHARE Hrad Strakonice infrastruktura cestovního ruchu Celkové náklady ,- Kč Dotace ,- Kč Vlastní zdroje ,- Kč 1. Obnova povrchů všech hradních nádvoří, zeleň, mobiliář. 2. Parkoviště a autobusová zastávka U Jelenky předláždění, úprava ostrůvku MHD, parkovací stání, dopravní značení, lavičky. 3. Parkoviště Na Dubovci kompletní úprava komunikace i chodníků, parkovací stání, zeleň, výsadba vzrostlých stromů. 4. Komunikace a parkoviště u letního kina rekonstrukce komunikace, nová parkovací místa, protažení komunikace k řece (přístup pro vodáky). 5. Hlavní přístupová komunikace do hradu úprava vstupního prostoru před ZUŠ, zeleň, mobiliář (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola). 6. Veřejné osvětlení. 7. Sociální zařízení pro návštěvníky hradu Rozpočet města ,- Kč Chodník podél jižní hradební zdi, pomník Na Dubovci, ústřední vytápění (dětská knihovna), hromosvody, zábradlí, vodovodní přípojky, kabelové rozvody SROP Obnova a nové využití strakonického hradu pro rozvoj cestovního ruchu na Strakonicku Celkové náklady ,- Kč Dotace ,- Kč Vlastní zdroje ,- Kč 1. Šmidingerova knihovna kompletní rekonstrukce. 2. Torzo původní hradební zdi upraveno a zakonzervováno. 3. Rekonstrukce průběhu hradební zdi III. hradní nádvoří bylo ve směru od řeky kompletně uzavřeno novou hradební zdí. 4. Hradební příkop vyčistění, uzavření branou, zpřístupnění pro obslužnou techniku po nové komunikaci, vybudován přístřešek pro zvěř. 5. Část pozemku u hradebního příkopu parková úprava. 6. Zahradní domek úprava objektu u hradního příkopu v souvislosti s plánovaným chovem zvěře. 7. Přívod tepla, předávací stanice celým komplexem byl protažen teplovod a v objektu ZUŠ zřízena předávací stanice tepla. Celkové náklady ,- Kč 2007 Grant Jihočeského kraje Obnova domku u západní brány hradu Strakonice Dotace ,- Kč Vytvořeno zázemí pro správce hradu nacházející se přímo u západní brány hradu (při vstupu na třetí nádvoří od zadní části hradu). Vlastní zdroje ,- Kč Celkové náklady ,- Kč 2007 Grant Jihočeského kraje Hradní safari Strakonice Dotace ,- Kč Zřízení malé hradní zoo. Vlastní zdroje ,- Kč 5

18 Finanční náklady na rekonstrukci hradu Realizace Zdroj financování Název projektu Náklady Stavební projekt 2007 Rozpočet města Hrad Strakonice, městská část ZUŠ ,- Kč Revitalizovány interiéry základní umělecké školy Rozpočet města Hradní sklípek ,- Kč Rekonstrukce Hradního sklípku Regionální operační program (ROP) Revitalizace strakonického hradu Celkové náklady ,- Kč Dotace ,- Kč Vlastní zdroje ,- Kč 1. Reprezentační prostory včetně obřadní místnosti. 2. Černá kuchyně. 3. Kanceláře Muzea středního Pootaví. 4. Zřízena laická badatelna a informační centrum. 5. Zázemí pro činnost skupin historického šermu Finanční mechanismus EHP/Norsko Hrad Strakonice Obnova národní nemovité kulturní památky a její využití pro další rozvoj regionu Celkové náklady EUR (aktuálně ,- Kč) Dotace EUR Vlastní zdroje EUR 1. Rekonstrukce střechy a fasády severního a severovýchodního křídla hradu (budova ZUŠ). 2. Rekonstrukce sýpky a sušárny, vytvoření víceúčelového sálu a dvou výstavních sálků. 3. Zřízení webových stránek, interaktivní prohlídka Grant Jihočeského kraje Hrad Strakonice oprava fasád a západní brány Celkové náklady ,- Kč Dotace ,- Kč Vlastní zdroje ,- Kč Obnova se týká severního a západního průčelí fasády objektu SO 16 (ve kterém je v současné době umístěno dětské oddělení Šmidingerovy knihovny) společně se západním průčelím západní brány a objektu SO 13 (domek pro správce hradu). Jedná se o obnovu původního stavebního, technologického a materiálového řešení, které odpovídá hodnotě této kulturní nemovité památky Rozpočet města Zřízení pochozí terasy a rekonstrukce garáží na III. hradním nádvoří ,- Kč Rekonstrukce garáží na III. hradním nádvoří, vytvoření pochozí terasy na jejich střeše, která je současně dostupná i z vytvořeného víceúčelového sálu. Celkové náklady na rekonstrukci strakonického hradu a hradního areálu v letech Zdroje celkem ,- Kč Vlastní zdroje celkem ,- Kč Dotace celkem ,- Kč 6

19 Stavebními pracemi vše nekončí V rámci projektu budou zprovozněny i moderní webové stránky, které budou obsahovat kromě základních informací o našem hradě a městě také odkazy na organizace působící v hradním areálu. Prostřednictvím webových stránek bude hrad přístupný na dálku nejen návštěvníkům ze zahraničí v cizojazyčných mutacích, ale i osobám s poruchou zraku a nevidomým. Proto se na podzim můžete na hradě potkat s fotografy, kteří budou pořizovat snímky nově zrekonstruovaných prostor a vytvoří tak virtuální prohlídky a panoramatické fotografie, které budou na internetových stránkách k dispozici. Právě těmito inovativními prvky můžeme náš hrad zpřístupnit jako součást kulturního dědictví celému světu. Webové stránky připravuje firma ŠumavaNet.CZ a budou plně zprovozvstupní stránka internetových stránek hradu. něny do konce letošního roku. Významnou aktivitou v rámci publicity projektu je také natáčení dokumentárního filmu o průběhu rekonstrukce v hradním areálu. Na sběru podkladů pro tento dokument pracují již téměř dva roky pracovníci Strakonické televize, s. r. o. Bude mapovat průběh obou výše zmíněných projektů, připomínat i komplikace a problémy, které rekonstrukci provázely, a poslouží tak příštím generacím jako zajímavý materiál pro poznávání historie. Film bude dostupný na webových stránkách strakonického hradu. Novinkou pro návštěvníky strakonického hradu je i nový informační systém, který bezpečně každého z nich dovede tam, kam si přeje. Kdy se můžeme těšit na otevření nových prostor? Při festivalu se nese zvuk dud celým hradem. Nově zrekonstruované prostory poprvé otevřeme veřejnosti ve čtvrtek od hodin u příležitosti Dne otevřených dveří. Současně bude zahájena fotografická výstava Strakonice v proměnách času. První akcí, která se uskuteční v nově zrekonstruovaných prostorách bývalého pivovaru, bude zahájení již 19. mezinárodního dudáckého festivalu, který proběhne ve dnech Nad letošním ročníkem převzal záštitu prezident naší republiky pan Václav Klaus. Program festivalu naleznete na 5. straně Foto: Archiv MěKS tohoto Zpravodaje. 7

20 Co znamená strakonický hrad pro vedení města? Ing. Pavel Vondrys, starosta města: Mám ho rád. Chodil jsem jej navštěvovat od svého dětství. V mé mysli je spojen s konáním mezinárodního dudáckého festivalu, jehož jsem byl vždy pravidelným návštěvníkem, a s úžasnou vyhlídkou z hradní věže Rumpál. Když jsme připravovali projekty na jeho rekonstrukci, zaskočila mne odhadovaná potřebná částka peněz ve výši cca 95 mil. Kč. Nakonec se na celkovou rekonstrukci z různých dotačních zdrojů a rozpočtu města vynaložilo více než 160 mil. Kč. Je to vidět. Jsem na hrad pyšný a věřím, že i všichni Strakoničtí. Máme se před těmi, kdo do našeho města přijedou, čím pochlubit! Park u hradního příkopu je vhodný k odpočinku, obzvláště v horkých letních dnech. Pohled na Rumpál z parku. Ing. Pavel Pavel, místostarosta města: Mohutný areál strakonického hradu s typickou věží kostela svatého Prokopa a neodmyslitelným Rumpálem tvoří po staletí dominantu Strakonic. Osobně jsem jej vnímal a procházel od raného dětství. Zprvu jsme přes něj s rodiči chodívali za Plevno na teplárenskou chatu, která se později stala majetkem Fezka a sídlem jeho vodáckého oddílu, který jsem léta navštěvoval. Musím přiznat, že určitá strnulost, zádumčivost a značná sešlost hradu mi připadala přirozená a vnímal jsem ji jako kulisu doznívání jeho slavné historie. Nyní, když je rekonstrukce téměř hotová, může hrad a město s ním začít žít naplno. K úspěšnému rozjezdu bezesporu napomůže i nová lávka nad jezem, ale především smysluplná kulturní a společenská náplň nově vzniklých úžasných prostor, která dozajista významným způsobem obohatí život našeho města a rozšíří nabídku i pro návštěvníky Strakonic. PhDr. Ivana Říhová, místostarostka města: Strakonický hrad je moje dlouhodobá srdeční záležitost. První vazby začaly již v době gymnaziálních studií, kdy jsem zde provázela turisty, prohloubily se v době vysokoškolských studií zpracováváním seminárních prací a později i diplomové práce, která se týkala samozřejmě historie našeho města a hradu. Také moje první kroky při hledání zaměstnání vedly na hrad. Sen se mi splnil. Od roku 1983 jsem zde mohla pracovat jako historička. Zažila jsem hrad a život v něm ve všech ročních obdobích, denních i nočních hodinách, ve všední den i ve svátek, v dobách, kdy se příliš nedařilo, ale i v dobách úspěchů. Jsem hrdá na to, že jsem mohla stát u jeho rekonstrukce a nyní i u cílové pásky. Na děti čekají zvířátka v Hradním safari, nově i s oslíkem. Studna na II. hradním nádvoří. Přílohu zpracovaly: Ivana Říhová, místostarostka, Věra Samková, odbor rozvoje, Lucie Šnajdrová, odbor školství a CR. 8

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí Ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky Ubìhly ètyøi roky a pøed námi jsou znovu volby do zastupitelstva mìsta. Po ukonèení kaādé etapy bývá zvykem bilancovat. Ohlédneme-li se zpìt, mùāeme souhlasit s tím,

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Co nás èeká v novém roce

Co nás èeká v novém roce Chodníková novela v praxi str. 2 Revitalizace veřejného prostranství v ulici Čelakovského str. 2 Co nás èeká v novém roce Foto: Robert Malota Foto: Robert Malota Za poslední léta se Strakonice hodnì zmìnily.

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Jaké byly prázdniny ve školách

Jaké byly prázdniny ve školách Jaké byly prázdniny ve školách K výmìnì oken došlo také v Mateøské škole Lidická. Nová okna dodají budovì Mateøské školy U Parku správnou tváø. Mìsíce èervenec a srpen jsou dobou školních prázdnin a dovolených,

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Povodně budou brzy minulostí

Povodně budou brzy minulostí Třiïte nápojové kartony str. 4 Černá kuchyně poprvé otevřena str. 10 Letošní záplavy uā øádnì potrápily Moravu, nám se zatím naštìstí dosud vyhýbají. Sledování rozbìsnìných vodních āivlù na televizní obrazovce

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra 2014/ 14 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

První jarní setkání obèanù mìsta Strakonice spojené s projednáním architektonické studie. studie Velkého námìstí a navazujících prostor,

První jarní setkání obèanù mìsta Strakonice spojené s projednáním architektonické studie. studie Velkého námìstí a navazujících prostor, První jarní setkání obèanù mìsta Strakonice spojené s projednáním architektonické studie Velkého námìstí a navazujících prostor První jarní setkání obèanù je další aktivitou projektu Zdravého mìsta Strakonice.

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

w w w. s t r a k o n i c e. e u Vy se ptáte, my odpovídáme ZŠ Povážská str. 3 Severní dopravní půloblouk je pro město prioritní záležitostí str.

w w w. s t r a k o n i c e. e u Vy se ptáte, my odpovídáme ZŠ Povážská str. 3 Severní dopravní půloblouk je pro město prioritní záležitostí str. w w w. s t r a k o n i c e. e u Vy se ptáte, my odpovídáme ZŠ Povážská str. 3 Severní dopravní půloblouk je pro město prioritní záležitostí str. 4 Kvalita strakonické vody je mimořádná Budeme následovat

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Šmidingerova knihovna slaví v letošním roce 165. výroèí

Šmidingerova knihovna slaví v letošním roce 165. výroèí Šmidingerova knihovna slaví v letošním roce 165. výroèí Historie Šmidingerovy knihovny, která se øadí k nejdéle pùsobícím knihovnám v Èechách, poèíná rokem 1843, kdy vlastenecký knìz páter Josef Šmidinger

Více

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Uèíme se pro āivot, ne pro školu. Známé úsloví, jehoā koøeny najdeme jiā ve starovìku. Všichni si však uvìdomujeme,

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Historie úpravny vody v Hajské

Historie úpravny vody v Hajské Historie úpravny vody v Hajské Historie úpravny vody v Hajské se datuje od roku 1929, kdy mìsto Strakonice trpìlo aā katastrofálním nedostatkem pitné vody. V této dobì byly na pøání mìstských radních provádìny

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela.

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela. http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4 Španìlský sál Praāského hradu slavnostní setkání pøedstavitelù mìst a obcí soutìāících o Cenu za nejlepší pøípravu

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Dnem 1. èervence 2008 vstoupí v úèinnost rozsáhlá novela āivnostenského zákona, jejíā cílem je zjednodušit administrativní zátìā pøi získávání āivnostenských oprávnìní. Novela

Více

Ohlédnutí za rokem 2010

Ohlédnutí za rokem 2010 w w w. s t r a k o n i c e. e u 3 Rozpočet města pro rok 2011 str. 2 Vy se ptáte, my odpovídáme str. 4 Ohlédnutí za rokem 2010 Rok 2010 byl ve Strakonicích rokem bohatým na události. Koncem bøezna zaèala

Více

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 Zaèátkem roku hodnotí kaādý z nás uplynulý rok. I my jsme pro vás pøipravili pøehled nìkterých zajímavých a dùleāitých akcí, které se ve mìstì Strakonice uskuteènily v roce 2007.

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 45 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2011 Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více