Červen Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1. Aktualizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Červen 2011. Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1. Aktualizace"

Transkript

1 ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Červen 2011 Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1 Co projednala rada města 2 Jubileum paní Lepšové 5 Úspěšný Bobeš 6 Čarodějnice 6 Zajímavá vernisáž ročník Sympozia Desná 16 Aktualizace strategického plánu města schválena Zastupitelstvo města na svém zasedání dne schválilo aktualizaci Strategického plánu rozvoje města na období Dokument je tvořen z pěti základních rozvojových oblastí, které se dále dělí na 16 okruhů. Rozvojové okruhy jsou tvořeny z 32 aktivit a ty zahrnují celkem 121 projektů. Strategický plán rozvoje města Desná tak řeší hlavní strategické cíle rozpracované až do konkrétních jednotlivých projektů. Dokument byl připraven v souvislosti s přípravou na čerpání fi nančních prostředků ze státních a krajských dotačních titulů a z fondů EU pro programovací období Schválení dokumentu předcházelo jeho projednání v radě města. Součástí aktualizace dokumentu bylo i veřejné projednání, projednání v komisích rady města. Aktualizace strategického plánu rozvoje byla připravená na několika předcházejících workshopů členů zastupitelstva města. Projektové plány mohou sloužit jako informační zdroj o projektových záměrech a možných směrech rozvoje města, mohou být také podkladem pro jednotlivé místní akční skupiny a mikroregiony při sestavování strategických dokumentů, dále mohou být využity jako zdroj námětů pro partnerské projekty a pro vytváření velkých integrovaných projektů. Z vernisáže výstavy fotogratií Balvany a balvani. Sbor dobrovolných fotografů (zleva): Olga Jakubů, Petr Šenek, Václav Strnad, Vojtěch Indráček a Ivan Indráček Malujeme obrázky Přinášíme výsledky posledního předprázdninového kola naší malířské soutěže, která proběhla podle starých pravidel. Má tedy jednoho vítěze. Tím se stala Rozálie Strnadová z 1. B. Na dalších místech se objevují obrázky Adély Šťastné (1. B), Kristýny Bachtíkové (1. B) a Nikoly Komárkové (4. A). Příští, zářijové kolo už bude mít vítěze dva podle zařazení do věkové kategorie. Připomínáme téma Domácí mazlíček. Můžete malovat a obrázky dodávat až do konce školního roku (tzn. prodlužujeme termín, do kterého obrázky můžeme přijmout). A na podzim se navíc můžete těšit na malou výstavu všech dodaných obrázků. Red Vítězný obrázek nakreslila Rozálie Strnadová z 1. B

2 Informace z radnice Z rady a zastupitelstva města CO PROJEDNALA RADA MĚSTA Na svém zasedání dne 14. dubna 2011 mimo jiné: schvállila prodloužení nájemní smlouvy uzavřené dne na cca 30 m 2 z ppčk. 61/1 v k. ú. Desná II na dobu 2 let za účelem provozování prodejny květin, vzala na vědomí informaci o přípravě druhé etapy Rekonstrukce Základní školy Desná, neschválila zařazení města Desná v roce 2011 do projektu Protipovodňový monitorovací varovný systém Mikroregionu Tanvaldsko, vzala na vědomí informaci tajemníka MěÚ k organizačnímu zabezpečení Sympozia Desná 2011 a schválila, aby organizací letošního ročníku byla pověřena Bc. Tereza Kahánková. Na svém zasedání dne 2. května 2011 mimo jiné: vzala na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Desná, IČ za rok 2010, vzala na vědomí informaci o organizačním zabezpečení Sympozia Desná 2011 a schválila předložený návrh rozpočtu akce a návrh doprovodného kulturního programu, schválila vyhlášení ankety Nejlepší sportovec Desné v roce 2011, schválila Vnitřní směrnici č. 1/2011 Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek s nabytím účinnosti dne , po projednání žádosti správců stránek o souhlas s používáním znaku města rozhodla souhlas neudělit (z důvodů možné zaměnitelnosti publikovaných názorů s oficiálním stanoviskem města Desná). CO PROJEDNALO ZASTUPITELSTVO MĚSTA Na svém zasedání dne 25. května 2011 mimo jiné: schválilo směnu pozemků v k. ú. Desná III dle geometrického plánu č /2010 ze dne pozemek č. 118/2 o výměře 89 m 2 vlastník BOHEMIA REALTY COMPANY s. r. o., Praha za pozemek č. 132/2 o výměře 111 m 2 vlastník MĚSTO DESNÁ, schválilo zveřejnit záměr prodat formou dražby tyto nemovitosti: - nemovitost čp. 824 se stavební parcelou č. 430 o výměře 623 m 2 v k. ú. Desná III - nemovitost čp. 82 se stavební parcelou č. 659 o výměře 308 m 2 a s pozemkovou parcelou č. 660 o výměře 634 m 2 v k. ú. Desná I a pozemek určený ke stavbě rodinného domu ppčk. 180/5 o výměře 1901 m 2 v k. ú. Desná III dle geometrického plánu č /2007 ze dne schválilo aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Desná pro období , vzalo na vědomí plnění rozpočtu města za období leden březen 2011, s c h v á l i l o r o z p o č t o v é o p a t ř e n í č. 1/2011. Tímto rozpočtovým opatřením se navyšuje : - příjmová část o Kč - výdajová část o Kč - fi nancování k příjmové části (úvěr) o Kč. Příspěvky do DN můžete odevzdávat osobně na MěÚ Desná, v redakci se sídlem v Kulturním středisku Riedlova vila nebo také zasílat elektronicky na Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení či nezařazení dodaného materiálu. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Uzávěrka prázdninového dvojčísla DN je v pátek 17. června 2011 ve 12 hodin. Později dodané příspěvky najdete v zářijovém čísle DN. MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad Desná v Jizerských horách, Desná II, Krkonošská 318 Tel.: , Fax.: , Městský úřad v Desné, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), tímto OZNAMUJE, že v kanceláři stavebního úřadu v Desné je k dispozici posudek o vlivech záměru Hotel Montanie, Soušská 791, Desná III na životní prostředí. Do posudku je možno nahlédnout v úředních dnech pondělí a středa v době od 8.00 do hod., nebo i v jiných pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě. Současně upozorňujeme, že každá může zaslat své písemné vyjádření k posudku ve lhůtě do 30 dnů ode den zveřejnění informaci o posudku na úřední desce Libereckého kraje. Do posudku lze také nahleédnout v Informačním systému EIA na internetnofých stránkách CENIA, česá informační sgentura životního prostředí (http:// cenia.cz/eia) a na stránkách Ministrerstva životního prostředí (http://www.mzp. cz/eia) pod kódem záměru MZP324. Vyvěšeno dne Desenské noviny. Vydává: Město Desná, IČO , Krkonošská 318, Desná. Redakční rada: Mgr. Martina Hrubá, Mgr. Dana Nývltová, Mgr. Daniela Strnadová. Adresa redakce: Riedlova vila, Krkonošská 120, Desná, tel.: , , Grafika a tisk: Tisk a reklama Jablonec nad Nisou, Vychází měsíčně nákladem 450 výtisků. Datum vydání:1. června Povoleno pod registračním číslem MK ČR E Desenské noviny 6/2011

3 Společenská kronika Gratulace Svá životní jubilea v květnu oslaví: Edelburg Karlová Věra Vávrová Dietmar Lauer Josef Zelenka Lubomír Karel Zuzana Kerestéšová Marie Breuerová Emilie Kočová Alžběta Pálová Marie Lubasová Božena Skálová Ladislav Žák Jana Martínková Růžena Rydvalová Do dalších let přejeme mnoho zdraví. Jubilanti narození v měsíci červenci a sprnu, kteří nechtějí být zveřejněni, mohou napsat na MěÚ nebo zavolat na telefon: , Velikonoční setkání v DPS Ve středu 20. dubna 2011 proběhlo ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Desné tradiční velikonoční setkání obyvatel domu s představiteli města. Pan starosta Marek Pieter společně s vedoucí sociálně správního odboru paní Ivou Hanzlíčkou přišli popřát všem přítomným příjemné prožití svátků jara a společně posluchali a také si zazpívali lidové písně v podání bratří Miroslava a Jaroslava Šimonových. Tato setkání se již stala dobře zavedenou tradicí, při které mají naši senioři možnost nejenom se setkávat a bavit se navzájem v krásně vyzdobené společenské místnosti za doprovodu příjemné hudby, ale také pobesedovat s představiteli samosprávy, a získat tak ty nejčerstvější novinky z dění ve svém městě. Paní Jiřina Lepšová oslavila významné životní jubileum V pondělí 2. května 2011 se dožila významného životního jubilea paní Jiřina Lepšová. Při této příležitosti jí přišla popřát celá řada gratulantů. Mezi nimi nechyběli zástupci městského úřadu v čele s panem starostou Markem Pieterem, zástupkyně SPOZ a také přátelé a známí. Vitální paní Lepšové i my přejeme pevné zdraví a štěstí do dalších let života. Paní Lepšová vzpomínala na své bydliště město Benešov, kde byl její tatínek švec a rodina vlastnila 2 obchody (jeden s obuví a druhý s potravinami). Jubilantka poutavě vyprávěla, jak vypadal park a zámek Konopiště, kam tatínek šil obuv pro jeho obyvatele. Vzpomínala na stěhování v roce 1947 do Desné a také na práci, kdy z důvodu zajištění peněz pro obživu chodila od 3 do 19 hodin do práce,aby zajistila peníze na obživu. Na Desnou a hory nedá paní Lepšová dopustit. Zlatá svatba manželů Pustaiových 50. výročí uzavření manželského svazku si tuto sobotu slavnostně připomněli manželé Katarina a Štefan Pustaiovi. Společně se svými rodinnými příslušníky přijali manželé Pustaiovi pozvání na slavnostní setkání do Riedlovy vily, kde se za přítomnosti pana starosty Poděkování Moc děkuji vedení města Desná, pečovatelkám a všem přátelům, kteří mně přáli k mým devadesátinám. Jiřina Lepšová Marka Pietera a členek Sboru pro občanské záležitosti při MěÚ odehrála jejich Zlatoá svatba. Důstojný projev, ve kterém bylo připomenuto společné soužití obou manželů, poděkování dětí rodičům v podobě malého flétnového vystoupení a nezbytný zápis do pamětní knihy, to vše provázelo tuto slavnostní událost. Nezbývá jen než manželům Pustaiovým popřát mnoho dalších společně prožitých chvil. Poděkování ZŠ Desná děkuje touto cestou za pomoc, díky níž je možné uskutečnit i letos ozdravný pobyt ve Španělsku, který byl kvůli nepředvídaným fi nančním problémům ohrožen. Finanční dar nám poskytly fi rmy Desko a. s., Ornela Preciosa a. s., Desenská teplárenská s. r. o. CK Aventura a Rojaplast s. r. o. Děkujeme jim jménem všech účastníků ozdravného pobytu. Desenské noviny 6/2011 3

4 Informace z radnice Grant žádostí uspělo Rada města na svém zasedání dne 4. dubna 2011 vyhodnotila a podpořila 25 žádostí o finanční podporu 16 neziskových subjektů v rámci veřejné výzvy Grant Město podpořilo mimo jiné propagaci a nostalgické jízdy na ozubnicové železniční trati Železniční společnosti Tanvald, sportovní přípravu mentálně postižených při SPMP Sluníčko, provoz dětského klubu Čmeláčci žadatele Paraplíčko a činnost a akce dalších organizací - TJ Desná, Jizerskohorský klub lyžařů Desná, Sborů dobrovolných hasičů, Klubu českých turistů Žádosti byly přijímány dle podmínek výzvy na předepsaných formulářích. Prostředky jsou vázané na účely popsané v žádosti o podporu a podléhají vyúčtování s rozpočtem města na rok Příspěvek je vyplácen doplatkově, tedy po vynaložení finančních prostředků a jejich vyúčtování na Ekonomickém odboru MěÚ Desná. Desná novelizovala směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města na svém zasedání 2. května 2011 schválila novou směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro město i pro organizace zřizované městem. Stejně jako u předcházející verze směrnice z roku 2007 se město Desná nechalo inspirovat městem Semily a je opět první na Jablonecku, kde tento předpis přijali. Město chce touto novou směrnicí umožnit uveřejňování dokumentace spojené se zadáváním veřejných zakázek. Součástí zadávacích podmínek se tak stal souhlas uchazeče s uveřejněním smlouvy o dílo, která s ním v případě jeho vítězství bude uzavřena. Jedná se o další krok otevřeného přístupu v rozhodování města Desná. Již dříve město zavedlo v usnesení z rady a zastupitelstva zaznamenávání jmenovitého hlasování, aby se občan mohl kdykoliv seznámit s tím, kdo a jak v konkrétní záležitosti hlasoval. Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dělí zakázky podle výše předpokládané hodnoty na zakázky malého rozsahu, podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky. Zatímco jasně defi nuje postup u veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních, u zakázek malého rozsahu ponechává postup na zadavateli. Ukládá mu pouze, aby dodržel zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Směrnice dělí malé veřejné zakázky na 3 kategorie. První kategorie jsou zakázky do Kč, druhá kategorie je od Kč do Kč ( Kč v případě stavebních prací) a třetí kategorie od Kč do 2 miliónů Kč (od Kč do 6 miliónů Kč v případě zakázek na stavební práce). Město na základě schválené směrnice připraví aktualizované vzory pro jednotlivé etapy a kategorie veřejných zakázek a současně provede příslušnou úpravu webových stránek. Liberecký kraj podpořil žádosti Desné na vybavení dobrovolných hasičů Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 26. dubna 2011 schválilo poskytnutí účelových dotací sborům dobrovolných hasičů v Desné. Liberecký kraj tak celkovou částkou Kč podpořil následující žádosti podané městem Desná do Fondu požární ochrany Libereckého kraje na rok 2011: Nákup technických prostředků (nastavovací žebřík, svítilny, bourací sekera, hadice) v celkové hodnotě Kč/ dotace schválena ve výši Kč. Generální oprava vozidla LIAZ CAS 25 v celkové ceně Kč/schválena dotace ve výši Kč. Nákup nových pneumatik na CAS Karosu v celkové hodnotě Kč/ schválena dotace ve výši Kč. Uvedené prostředky zvýší kvalitu zásahů a budou sloužit k udržení akceschopnosti jednotek SDH. Město Desná opět finalistou soutěže v třídění komunálního odpadu Město Desná se opět stejně jako v loňském roce dostalo mezi 10 nejlepších měst v soutěži v třídění komunálního odpadu Zlatá popelnice Konečné pořadí bylo zveřejněno na slavnostním vyhlášení, které se uskuteční dne 26.května v Liberci. (Výsledky uvedeme v příštím čísle DN). Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny obce a města v kraji. Tímto děkujeme všem, kteří se na třídění odpadu podílejí. Finalisté v kategorii MĚSTA (v abecedním pořadí): Desná, Dubá, Jablonec nad Jizerou, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, Nový Bor, Rokytnice nad Jizerou, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Semily Finalisté v kategorii OBCE (v abecedním pořadí): Albrechtice v Jizerských horách, Bedřichov, Horní Police, Chlum, Jestřebí, Josefův Důl, Karlovice, Kořenov, Pertoltice pod Ralskem, Svojkov, Troskovice 4 Desenské noviny 6/2011

5 Návštěva prezidenta Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj Třídenní oficiální návštěvu Libereckého kraje zahájil 18. dubna 2011 prezident České republiky Václav Klaus s chotí. Prezidentský pár přivítal před sídlem Libereckého kraje hejtman Stanislav Eichler, na jehož pozvání prezident republiky s chotí Liberecký kraj navštívil. Poté se prezidentský pár v doprovodu hejtmana odebral na setkání se senátory a poslanci za Liberecký kraj, starosty obcí Libereckého kraje, představiteli IZS a dalšími hosty do multimediálního sálu Krajského úřadu LK. Tohoto setkání se mimo jiné osobnosti účastnil i starosta města Marek Pieter. Prezident republiky zde pronesl úvodní slovo a odpovídal na dotazy přítomných. Vyjádřil také přání prohlédnout si místa zasažená povodní, aby mohl posoudit, jak pokračuje obnova území Libereckého kraje. Václav Klaus ve Velkých Hamrech v Domově důchodců Hodina H měla nastat v hodi. Starosta čekající před DD měl trochu trému, na rozdíl od paní ředitelky, která prohlašovala, že jí snad napadne co říci. Několik minut po 15. hodině přijelo několik osobních aut. Z jednoho vystoupil pan prezident a jeho nenápadná ochranka. S přimhouřenýma očima vypadali téměř jako normální lidi. Z dalšího auta pak vystoupil hejtman Libereckého kraje, který V. Klause provázel na jeho třídenní návštěvě kraje. Po uvítání se šlo do suterénu do velké jídelny asi tak pro 100 lidí. Ta se brzy naplnila do posledního místečka (hlavně senioři a sestřičky). Následoval projev pana starosty (zmínil malý počet podnikatelů ve městě, ale i to, že DD je vlastně největší zaměstnavatel v Hamrech) a pak projev paní ředitelky, ve kterém hovořila o problému s nákupem drahého pozemku, který DD využívá. Kulisu všemu tvořilo cvakání fotoaparátů. Pak přišel ke slovu pan prezident. Zmínil, že ho pořadatelé akce rozdělili s manželkou Lívií. Tu, jako mladší, poslali do dětského domova do Semil, a jeho pak do DD. Ptal se obyvatel DD, jak se jim zde líbí. Všem se vše tak líbilo, že by se sem jeden hned zítra odstěhoval natrvalo i s celou rodinou včetně tchyně. Zajímal se také o to, jak se z a do DD dostanou senioři, když chtějí do centra města, které je podstatně nížeji. Potom došlo na dotazy. Sestřička měla připomínku k tomu, že pracovníci v sociálních službách mají nejen malé platy, ale také malou prestiž ve společnosti. V. Klausovi se to též nelíbilo. Další dotaz byl na to, co říká tomu, že od 1.května budou moci cizinci z EU kupovat naši zemědělskou půdu. Zde, v bývalých Sudetech, je to zvláště citlivá otázka, vzhledem k vyhnání Němců dle Benešových dekretů. Dotazující pak předal V.Klausovi kopii své ústavní stížnosti na protiústavnost prodeje půdy. V. Klaus prohlásil, že on byl již od r vždy proti prodeji půdy cizincům. Jenže občané v referendu o vstupu do EU odsouhlasili vlastně i tento prodej, i když většina z nich o této souvislosti zřejmě ani nevěděla. Pan prezident se rozloučil a sklidil více než vřelý potlesk. Působil opravdu vstřícně a dokonce i skromně. Pak došlo na podpisovou akci. Podepisoval poměrně často i knížky, kterých byl autorem. Ovšem zlatým hřebem návštěvy byla prohlídka výtvarné dílny. Zde senioři (spíše však seniorky, které se dožívají o 6 let vyššího věku než muži) tvoří různé ozdoby na zdi, misky, košíky z přírodních materiálů. Jediný přítomný senior pletl košíček. Ruce se mu tak třásly (trémou nebo věkem), že pletení byl opravdu obdivuhodný výkon. Jeden košíček dostal také pan prezident darem. V. Klaus se dobře bavil hovorem se seniorkami a bylo na něm vidět, že se mu zde líbí. Škoda jen toho, že záznamů z tohoto setkání prezidenta a občanů bude jen velmi málo. Ideální by byl zvukový záznam z celé besedy. I nastalo loučení, poté nasedání do auta, a pomalý odjezd. Prezident ještě chvíli mával z okénka pravou rukou (jak jinak). Pro posouzení člověka je nutno brát v potaz nejen negativní činy, ale i činy pozitivní. Jedním z takových byla i návštěva V. Klause v Domově důchodců (DD) ve Velkých Hamrech na Jablonecku. Zdeněk Joukl Desenské noviny 6/2011 5

6 Informace z radnice Silnice kolem Souše se otevřela Krajský úřad Libereckého kraje, Povodí Labe, a.s, Policie České republiky a Krajská správa silnic Libereckého kraje rozhodly o otevření provozu na silnici II/290 Souš Smědava. Na základě oznámení Povodí Labe, s.p., o stavu silnice kolem Souše byl dán pokyn Krajské správě silnic LK k odstranění značek se zákazem vjezdu. Silnice byla otevřena po zimní uzavírce ofi ciálně 22. dubna 2011 ve 12 hodin. V loňském roce byla silnice zprovozněna v neděli 25. dubna. Zdravotně postižení bilancovali Svoji činnost v uplynulém roce hodnotili členové občanského sdružení na valné hromadě v Tanvaldě. Přítomno bylo více než 100 členů. Sešli se z Tanvaldu, Desné, Kořenova, Příchovic a okolí, aby se vyjádřili k činnosti svého výboru. Zprávu přednesl předseda sdružení Karel Chiabodo. V uplynulém roce umožnily dotace Krajského výboru Libereckého kraje, Stavebního podniku Syner, MěÚ Tanvald, Desná, Kořenov, dále Teplárny Tanvald, Primy Desná, SATO a řady drobných dárců organizovat tyto akce: - dva poznávací zájezdy do lázní Poděbrady a jejich okolí - návštěva koncertů Evy Pilarové a Jožky Černého v Jablonci n. N. - účast na divadelním představení Smíšené pocity v Liberci - rehabilitační pobyt v Deštném v Orlických horách - předání dárkových balíčků nepohyblivým členům k Vánocům - předání dárkových balíčků jubilantům (60, 70, 75, 80 a více). Za celou organizační práci vyjádřili všichni přítomní organizátorům uznání a díky srdečným potleskem. Stejné díky patří i uvedeným sponzorům. Na jednání byl zvolen i nový výbor organizace pro další úspěšnou činnost, která přináší postiženým možnost kulturních a společenských zážitků a zdravotně preventivních poznatků. V diskuzním příspěvku nabídla účast na Projektu sociálních služeb v libereckém Babylonu Ing. Fišerová, odborný poradce pro ORP Tanvald. Po projednání zprávy o činnosti, zprávy o hospodaření, plánu práce a předpokládaného rozpočtu na letošní rok ukončil předseda celé jednání s přáním dobré pohody všem členům občanského sdružení. M. Šimon Letecké vápnění VD Souš 2011 V úterý 26. dubna bylo provedeno vápnění vodárenské nádrže Souš. Jedná se o zásah, jehož cílem je zlepšit jakost vody v nádrži a zvýšením hodnoty PH a alkality usnadnit její úpravu na vodu pitnou. Tuto akci pravidelně provádí akciová společnost Severočeské vodovody a kanalizace Teplice Oblastní závod Liberec ve spolupráci se státním podnikem Povodí Labe jako správcem vodního toku. Rozhodnutí vydává Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství. Pozor, zmije! V poslední době byla MP Desná upozorňována občany na zvýšený výskyt hadů v okolní přírodě. Jedná se především o zmije, které se objevují i v zastavěné části města. Považujeme proto za nutné sdělit několik informací, abychom zabránili nejen zbytečné panice a neopodstatněnému strachu lidí, ale také nesmyslnému zabíjení živočichů, kteří jsou přísně chráněni. Plní totiž důležitou funkci predátora drobných savců, hlavně hlodavců (myší a hrabošů), jejichž počet přirozeně regulují. Zmije je plachý had, který před člověkem prchá, cítí-li otřesy (dupání). Zaskočena se stáčí do spirály, esovitě stahuje přední část těla a hrozí útočníkovi, popřípadě proti němu provádí výpady hlavou (obvykle se zavřenou tlamou a bez úmyslu uštknout). Uštkne však, pokud na ni šlápneme nebo se ji pokoušíme vzít do ruky. Při setkání s tímto plazem je dobře si ho nevšímat a co nejrychleji od něj odejít. V případě, že se usadil na vaší zahradě a nemíní ji opustit, kontaktujte MP Desná. Výzva pana Joukla V Jabloneckém deníku vyšel rozhovor paní Lenky Střihavkové s panem Jouklem (pod názvem Senior z Desné vyzývá k protestní hladovce). V něm vysvětloval svoji výzvu k jednodenní řetězové hladovce, která má upozornit na fakt, že naši půdu si mohou kupovat cizinci. Celý text z Jabloneckého deníku, který nám pan Joukl poslal, je pro zájemce k nahlédnutí v Riedlově vile. Otiskujeme tedy jeho výzvu: Zájemci o jednodenní řetězovou hladovku proti prodeji naší půdy cizincům, nechť se přihlásí na iol.cz s uvedením dne své případné hladovky. Předpokládané zahájení od 9. května. Nezaměstnanost Počet nezaměstnaných v Desné za měsíc březen 2011 stoupl o 7 uchazečů na 201 osob tj. 10,7 %. Ve městě v současné době úřad práce registruje 2 nabídky na pracovní místa. V rámci Mikroregionu Tanvaldsko patří dlouhodobě Desná k městům s nejnižší nezaměstnaností. Současná průměrná nezaměstnanost na Tanvaldsku je 12 % (Tanvald 12,7 %, Smržovka 12,7 %, Velké Hamry 11 %, Kořenov 12,7 % ). Město se snaží ve spolupráci s Úřadem práce v Jablonci nad Nisou pomoci několika lidem bez zaměstnání prostřednictvím dotovaných veřejně prospěšných prací a veřejné služby. Fotosoutěž skončila Na vernisáži výstavy Sboru dobrovolných fotografů Balvany a balvani byla ukončena fotosoutěž poznávání míst a objektů v Desné a okolí. Jak jsme slíbili při zahájení soutěže, na květnové vernisáži byl vyhlášen vítěz, kterým se stal pan Tomáš Šulc z Turnova. Blahopřejeme mu touto cestou a samozřejmě obdrží i slíbenou odměnu publikaci Naše Desná. Děkujeme za účast v soutěži. Red 6 Desenské noviny 6/2011

7 Městská policie Městská policie mezi žáky ZŠ Dnešního dne se uskutečnila jedna ze série přednášek z projektu prevence kriminality, kterou pro žáky naší základní školy připravili strážníci Městské policie Desná. Strážník Aleš Flídr seznamoval žáky 7. tříd se základními úkoly a povinnostmi městské policie. Žáci v rámci hodinové prezentace se tak mohli dozvědět nejenom o základních předpisech, kterými se městská policie řídí, rovněž však viděli na konkrétních zdokumentovaných případech činnost policistů v terénu. Jako třešnička na dortu se pak mohlo jevit vyřizování dopravního přestupku, který strážníci řešili přímo před zraky žáků. Tentokrát se vše obešlo bez pokuty, jelikož řidička svou chybu uznala. Jako odpovídající trest pak byla zvolena forma napomenutí. Samozřejmě, že na konci přednášky nemohla chybět ukázka z výcviku poslušnosti čtyrnohého člena naší městské policie psa Archibalda. Strážníci MP na kolech i bruslích Strážníci MP Desná by rádi svou činnost obohatili o cyklo a in-line hlídky. Za tímto účelem byl také zpracován projekt a podána žádost o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje. O této skutečnosti jsme vás již informovali. Již dnes však je možno potkat naše strážníky na cyklostezkách na kolech nebo v okolí vodní nádrže Souš na in-linech. Prozatím jde jen o tzv. mapování terénu. Následný ostrý provoz dohledu na dodržování bezpečnostních pravidel pomocí specifikovaných prostředků dle volnočasové aktivity a místa by mohl být zahájen v nejbližších dnech. Městská policie se za svého psa rozhodně stydět nemusí V roce 2008 Městská policie Desná odchytila zlatého stafordšírského teriéra a dala mu jméno Bobeš z Černé říčky. Tento pes nebyl zlatý jenom barvou srsti, ale i povahou a tak si vysloužil své místo ve službách se strážníky. Od té doby reprezentoval tuto složku jak při veřejných ukázkách, přednáškách ve školách, tak i na závodech. Příslušníci městské policie Liberec a Kynologického klubu Liberec-Pavlovice uspořádali ve spolupráci s výrobcem krmiv Proplan, Veterinární základnou Armády ČR Chotyně, Vazební věznicí Liberec a Věznicí Rýnovice v sobotu 7. května 2011 již 6. ročník soutěže služebních psů O pohár Městské policie Liberec. Klání se uskutečnilo za krásného slunečného počasí a během celého dne přivítalo několik stovek diváků, hodně rodin s dětmi, pro které bylo připraveno bohaté občerstvení. Jednalo se o obranářskou soutěž pro příslušníky všech ozbrojených složek, ale i členy kynologických klubů, která měla za úkol prověřit připravenost služebních psů do služby. Tento závod lze bez nadsázky označit za jednu z největších kynologických soutěží pro služební psy v naší republice, protože se jí zúčastnilo 43 psů. Mezi psy dominovala rasa belgického ovčáka, dále pak německý ovčák, několik teriérů a i kříženci. Po veterinární prohlídce a registraci jsme dostali startovní číslo 20. V 9:00hodin závod slavnostně zahájil ředitel MP Liberec za účasti dalších pozvaných významných hostů i z ciziny. Všechny cviky byly připraveny tak, aby simulovaly situaci, se kterou se psovod a jeho služební pes mohou setkat v praxi při zákroku proti pachateli. Celé propozice viz cz/o-pohar-mestske-policie Závodů se zúčastnili příslušníci městských policií z celé republiky, Celní správy, Armády ČR, Policie ČR, Hradní stráže či Vězeňské služby. Závodníci museli být rozděleni do dvou skupin, aby zbytečně nevznikaly prostoje. I tak nakonec pro nedostatek času pořadatel během soutěže zrušil disciplínu zadržení ukrytého pachatele. Naše skupina začala poslušností a Bobeš v dobré kondici předvedl výkon, za který mu rozhodčí strhl jenom jeden jediný bod. Tohoto ocenění dosáhlo z celého počtu závodníků jenom dalších 5. Následovalo vyhledání ukrytého pachatele pod dekou v eskortním autobuse, jeho doprovod ven a přepadení druhým fi gurantem ze zálohy. I při tomto cviku měl Bobeš plný počet bodů za označení pachatele, ale již mu byly strženy body při přepadení. Při zadržení přes vodní tok podal průměrný výkon a rovněž tak při zadržení pachatele na kole. Bobešovou silnou stránkou je perfektní ovladatelnost při pouštění, kde jej rozhodčí obvykle hodnotí maximálním počtem bodů, zatímco zbytek služebních psů většinou na povel psovoda rukáv fi guranta nepustí. Při protiútoku již Bobeš dostal jen polovinu možných bodů a při zákroku proti výtržníkům v hospodě si vysloužil čistou nulu. Nula bodů nebyla kvůli tomu, že by nezakročil proti pachateli, jenž dělal neskutečný hluk spolu s celou hospodou, ale protože neprovedl zákus na první pokus a blokoval i ostatní možné pachatele. V celkovém součtu pak dosáhl v celkovém pořadí na 33. místo, což bylo o několik stupínků lepší umístění než v loňském roce. Za námi tak skončily ozbrojené složky, které mají mnohem více času a prostředků k výcviku. Putovní pohár v soutěži jednotlivců si stejně jako v loňském ročníku odnesl liberecký strážník Jiří Kolář a jeho pes Cash Vědusk. Prvenství v soutěži dvojčlenných družstev získal Martin Kobrč se psem Wampem a Miroslav Dajč a pes Woodoo. Cenu za nejlepší zadržení s protiútokem si odnesl opět výborný liberecký strážník Jiří Kolář a jeho pes Cash Vědusk. Desenské noviny 6/2011 7

8 Ze sportu Jaro desenských turistů Po dlouhé zimě se všichni desenští turisté těšili na jarní pochody. Na první jsme se vydali 19. března, kdy na horách ještě ležel sníh. Proto jsme všechny výlety směřovali tam, kde už se jarní příroda probouzela. Celkem jsme jich do konce května uspořádali deset. Při nich jsme prošli Rádlo, Dobrou Vodu, Kopaninu, Frýdštejn, Malou Skálu, Riegrovu stezku, Palackého stezku, Sedmihorky, Valdštejn, Kozákov, Malou Jizerku Především pro děti byl určen velikonoční prázdninový výlet, kde jsme byli naší kamarádkou Veronikou pozváni do Střediska ekologické výchovy a ve skalním městě hledali velikonočního zajíčka. Tradičně jsme se zúčastnili turistického pochodu Koberovské šlápoty, kde již po mnoho let patříme mezi nejpočetnější oddíly. Konec dubna a 1. máj jsme strávili v Odrách a poznávali přírodu Oderských vrchů. Byla to již naše třetí návštěva a máme zde mnoho kamarádů, hlavně Jarka Kašpaříka, který pro nás zajišťuje program a je naším obětavým průvodcem. Velmi zdařilý byl i autobusový zájezd do Lužických hor.počasí bylo krásné, opravdu májové, a příroda také.zdolali jsme Malý Stožec a Jedlovou, odkud byly daleké rozhledy. A protože nám není lhostejná příroda Jizerských hor, zúčastnili jsme se akce Ukliďme Jizerky pořádané Společností pro Jizerské hory. Největší zájem mezi dětmi, ale i dospělými je rafting na Jizeře ze Železného Brodu do Dolánek. Není to jízda na divoké vodě, ale je plná legrace a někdy i mokra. Po celé jarní období plníme odznak Jarní kilometry, do jehož plnění se letos zapojilo 53 turistů. Někteří z nich ještě bojují o odznak Rozhledny Jablonecka, který jsme začali plnit loni. Před námi je měsíc červen, ve kterém nebudeme také lenošit. A o prázdninách nás čeká další putovní tábor v moravských horách. Tentokrát projedeme Hostýnské vrchy a Javorníky, ubytováni budeme ve Vsetíně. Pokud se vám naše činnost líbí, přidejte se k nám. Vše o nás se dozvíte ve vývěsní skříňce nebo na našich stránkách Ji Atletka Desné uspěla na mistrovství ČR dorostu v atletice Závodnice atletického oddílu TJ Desná Pavlína Posejpalová vybojovala na halovém mistrovství České republiky dorostu v atletice, které se konalo v Praze, stříbrnou medaili v trojskoku. Výkonem 11,36 m překonala výrazně svůj osobní rekord a dosáhla zatím svého největšího sportovního úspěchu. Přejeme Pavlíně, ať se jí stejně dobře daří i v dresu jabloneckého oddílu LIAZ, ve kterém bude od letošního jara startovat. Skvělé vykročení atletů TJ Desná do letní sezóny Jarní vstup atletů TJ Desná do soutěží na oválech Libereckého kraje se zdařil. Mladší žákyně vybojovaly přesvědčivé vítězství v 1. kole své soutěže družstev, když s obrovským náskokem porazily jak jablonecké, tak i liberecké oddíly. Většina děvčat si zlepšila své osobní rekordy tak, že fi gurují na předních místech v atletických tabulkách ČR do třetího místa jsou v současnosti hned tři z nich Lada Cermanová, Míša Galuszková a Tereza Vokálová. Další velké úspěchy jsme zaznamenali při nominačních závodech na Olympiádu dětí a mládeže, která se v červnu uskuteční v Olomouci. Mezi atlety, kteří budou reprezentovat Liberecký kraj na této významné akci, máme hned čtyři zástupce našeho oddílu - mimo výše jmenovaných děvčat si účast výbornými výsledky vybojoval také Vojta Krykorka, který bude závodit v kategorii starších žáků jsme se dočkali také prvních jarních medailí z přeborů Libereckého kraje. Vícebojařské umění na stadionu v Jablonci předvedly Tereza Vokálová (1.) s Míšou Galuszkovou (3.), které si svými výkony zajistily účast na mistrovství ČR. To se uskuteční 29. května v Praze. Přejeme jim do tohoto závodu, ve kterém mají šanci i na medailové umístění, mnoho štěstí a hodně osobních rekordů. Ve čtvrtek se do soutěžení zapojí také nejmladší členové oddílu, které čeká 1.kolo soutěže družstev na domácím stadionu. O výsledcích vás budeme informovat v příštím čísle Desenských novin. Přejeme všem závodníkům atletického oddílu TJ Desná, ať jim jarní forma vydrží a v úspěšném tažení pokračují co nejdéle. 8 Desenské noviny 6/2011

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Kořínek Jaroslav, Šikola Petr, Ing. Michek

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné Přítomní: Marek Pieter, Jaroslav, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský číslo usnesení hlasování

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 2. zasedání rady města konané dne na MěÚ v Desné

U S N E S E N Í která byla přijata na 2. zasedání rady města konané dne na MěÚ v Desné U S N E S E N Í která byla přijata na 2. zasedání rady města konané dne 16.1. 2012 na MěÚ v Desné Přítomní: Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský Omluven: Ing. Pavel Michek číslo

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 13. zasedání rady města konané dne v hod. na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 13. zasedání rady města konané dne v hod. na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 13. zasedání rady města konané dne 10. 6. 2013 v 16.00 hod. na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Marek Pieter, Ing. Pavel Michek,

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Mezinárodní den seniorů: Dárek k svátku rozezpíval celý Domov

Mezinárodní den seniorů: Dárek k svátku rozezpíval celý Domov Mezinárodní den seniorů: Dárek k svátku rozezpíval celý Domov Začátek října patří dříve narozeným. Ti v neděli, 1. 10., oslavili svůj společný svátek, Mezinárodní den seniorů. A co by to bylo za oslavu

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod.

Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod. Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod. na MěÚ Ivančice Přítomni : viz presenční listina Omluveni : Jaromír Schoř, Ladislav

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

Obec Heřmanice Heřmanice 2, Frýdlant. Zápis č. 5/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne

Obec Heřmanice Heřmanice 2, Frýdlant. Zápis č. 5/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne Obec Heřmanice Heřmanice 2, 464 01 Frýdlant Zápis č. 5/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne 30. 9. 2015 Přítomní členové OZ: Vladimír Stříbrný, Iva Andrová, Taťána Maršounová, Roman Šimek, Karel Štěpán,

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis č. 8/2016 z pravidelného zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR při OSH ČMS Písek dne

Zápis č. 8/2016 z pravidelného zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR při OSH ČMS Písek dne Zápis č. 8/2016 z pravidelného zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR při OSH ČMS Písek dne 29.9.2016 Přítomni: dle presenční listiny Program : 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení z posledního

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne , konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne , konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne 1. 7. 2013, konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zahájeno: 19:15 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Václav Vaněček, Milan Albrecht, Dušan Vaněček,

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

sobota 1. dubna 2017

sobota 1. dubna 2017 SH ČMS OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE, KRAJSKÝM ŘEDITELSTVÍM HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.6.2013 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Tomáš Rulec, zastupitel Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary. Vančurova 83, Karlovy Vary 36017

Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary. Vančurova 83, Karlovy Vary 36017 Základní škola, mateřská škola a praktická škola Karlovy Vary Vančurova 83, Karlovy Vary 36017 místo poskytovaného vzdělávání : Karlovy Vary, Svahová 26 školní rok 2008/2009 www.specskoly.ic.cz ČERVEN

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Šálek s podšálkem T. Navrátilová Šálek s podšálkem ze servisu Krásný porcelán zas letí. Sušenky přizdobí krásnou mísu. Posezení u čaje o třetí.

Šálek s podšálkem T. Navrátilová Šálek s podšálkem ze servisu Krásný porcelán zas letí. Sušenky přizdobí krásnou mísu. Posezení u čaje o třetí. 2013-02 Informační občasník nejen pro občany Litohoře. Vychází nepravidelně Léto je v plném proudu, teploty vytrvale stoupají, ač se to nezdá, nastal ideální čas na plánování letní dovolené. Kam vyrazit,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 26. 01. 2016 V 18.00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOMNÍ: Barbier, Červenka, Duchajová, Gutová (později), Hlava, Chvoj, Kozel, Paznocht, OMLUVENI: Melíšek UVÍTÁNÍ

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě.

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 3. Schválení

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zápis č. 14. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne

Zápis č. 14. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne Zápis č. 14 z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova ze dne 9. 5. 2016 Přítomni: Nepřítomni: Mgr. Ivo Kohl Mgr. Petr Kouba Vladimír Kočara Mgr. Bc. Věra Václavíčková Mgr. Marie

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 3. 2. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 46/2014 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 10 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V úterý 7. dubna 2009 začala rekonstrukce mostu u papírny. Původní kamenný most z roku 1876 už dosluhoval a bránil

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více