Červen Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1. Aktualizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Červen 2011. Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1. Aktualizace"

Transkript

1 ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Červen 2011 Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1 Co projednala rada města 2 Jubileum paní Lepšové 5 Úspěšný Bobeš 6 Čarodějnice 6 Zajímavá vernisáž ročník Sympozia Desná 16 Aktualizace strategického plánu města schválena Zastupitelstvo města na svém zasedání dne schválilo aktualizaci Strategického plánu rozvoje města na období Dokument je tvořen z pěti základních rozvojových oblastí, které se dále dělí na 16 okruhů. Rozvojové okruhy jsou tvořeny z 32 aktivit a ty zahrnují celkem 121 projektů. Strategický plán rozvoje města Desná tak řeší hlavní strategické cíle rozpracované až do konkrétních jednotlivých projektů. Dokument byl připraven v souvislosti s přípravou na čerpání fi nančních prostředků ze státních a krajských dotačních titulů a z fondů EU pro programovací období Schválení dokumentu předcházelo jeho projednání v radě města. Součástí aktualizace dokumentu bylo i veřejné projednání, projednání v komisích rady města. Aktualizace strategického plánu rozvoje byla připravená na několika předcházejících workshopů členů zastupitelstva města. Projektové plány mohou sloužit jako informační zdroj o projektových záměrech a možných směrech rozvoje města, mohou být také podkladem pro jednotlivé místní akční skupiny a mikroregiony při sestavování strategických dokumentů, dále mohou být využity jako zdroj námětů pro partnerské projekty a pro vytváření velkých integrovaných projektů. Z vernisáže výstavy fotogratií Balvany a balvani. Sbor dobrovolných fotografů (zleva): Olga Jakubů, Petr Šenek, Václav Strnad, Vojtěch Indráček a Ivan Indráček Malujeme obrázky Přinášíme výsledky posledního předprázdninového kola naší malířské soutěže, která proběhla podle starých pravidel. Má tedy jednoho vítěze. Tím se stala Rozálie Strnadová z 1. B. Na dalších místech se objevují obrázky Adély Šťastné (1. B), Kristýny Bachtíkové (1. B) a Nikoly Komárkové (4. A). Příští, zářijové kolo už bude mít vítěze dva podle zařazení do věkové kategorie. Připomínáme téma Domácí mazlíček. Můžete malovat a obrázky dodávat až do konce školního roku (tzn. prodlužujeme termín, do kterého obrázky můžeme přijmout). A na podzim se navíc můžete těšit na malou výstavu všech dodaných obrázků. Red Vítězný obrázek nakreslila Rozálie Strnadová z 1. B

2 Informace z radnice Z rady a zastupitelstva města CO PROJEDNALA RADA MĚSTA Na svém zasedání dne 14. dubna 2011 mimo jiné: schvállila prodloužení nájemní smlouvy uzavřené dne na cca 30 m 2 z ppčk. 61/1 v k. ú. Desná II na dobu 2 let za účelem provozování prodejny květin, vzala na vědomí informaci o přípravě druhé etapy Rekonstrukce Základní školy Desná, neschválila zařazení města Desná v roce 2011 do projektu Protipovodňový monitorovací varovný systém Mikroregionu Tanvaldsko, vzala na vědomí informaci tajemníka MěÚ k organizačnímu zabezpečení Sympozia Desná 2011 a schválila, aby organizací letošního ročníku byla pověřena Bc. Tereza Kahánková. Na svém zasedání dne 2. května 2011 mimo jiné: vzala na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Desná, IČ za rok 2010, vzala na vědomí informaci o organizačním zabezpečení Sympozia Desná 2011 a schválila předložený návrh rozpočtu akce a návrh doprovodného kulturního programu, schválila vyhlášení ankety Nejlepší sportovec Desné v roce 2011, schválila Vnitřní směrnici č. 1/2011 Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek s nabytím účinnosti dne , po projednání žádosti správců stránek o souhlas s používáním znaku města rozhodla souhlas neudělit (z důvodů možné zaměnitelnosti publikovaných názorů s oficiálním stanoviskem města Desná). CO PROJEDNALO ZASTUPITELSTVO MĚSTA Na svém zasedání dne 25. května 2011 mimo jiné: schválilo směnu pozemků v k. ú. Desná III dle geometrického plánu č /2010 ze dne pozemek č. 118/2 o výměře 89 m 2 vlastník BOHEMIA REALTY COMPANY s. r. o., Praha za pozemek č. 132/2 o výměře 111 m 2 vlastník MĚSTO DESNÁ, schválilo zveřejnit záměr prodat formou dražby tyto nemovitosti: - nemovitost čp. 824 se stavební parcelou č. 430 o výměře 623 m 2 v k. ú. Desná III - nemovitost čp. 82 se stavební parcelou č. 659 o výměře 308 m 2 a s pozemkovou parcelou č. 660 o výměře 634 m 2 v k. ú. Desná I a pozemek určený ke stavbě rodinného domu ppčk. 180/5 o výměře 1901 m 2 v k. ú. Desná III dle geometrického plánu č /2007 ze dne schválilo aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Desná pro období , vzalo na vědomí plnění rozpočtu města za období leden březen 2011, s c h v á l i l o r o z p o č t o v é o p a t ř e n í č. 1/2011. Tímto rozpočtovým opatřením se navyšuje : - příjmová část o Kč - výdajová část o Kč - fi nancování k příjmové části (úvěr) o Kč. Příspěvky do DN můžete odevzdávat osobně na MěÚ Desná, v redakci se sídlem v Kulturním středisku Riedlova vila nebo také zasílat elektronicky na Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení či nezařazení dodaného materiálu. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Uzávěrka prázdninového dvojčísla DN je v pátek 17. června 2011 ve 12 hodin. Později dodané příspěvky najdete v zářijovém čísle DN. MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad Desná v Jizerských horách, Desná II, Krkonošská 318 Tel.: , Fax.: , Městský úřad v Desné, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), tímto OZNAMUJE, že v kanceláři stavebního úřadu v Desné je k dispozici posudek o vlivech záměru Hotel Montanie, Soušská 791, Desná III na životní prostředí. Do posudku je možno nahlédnout v úředních dnech pondělí a středa v době od 8.00 do hod., nebo i v jiných pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě. Současně upozorňujeme, že každá může zaslat své písemné vyjádření k posudku ve lhůtě do 30 dnů ode den zveřejnění informaci o posudku na úřední desce Libereckého kraje. Do posudku lze také nahleédnout v Informačním systému EIA na internetnofých stránkách CENIA, česá informační sgentura životního prostředí (http:// cenia.cz/eia) a na stránkách Ministrerstva životního prostředí (http://www.mzp. cz/eia) pod kódem záměru MZP324. Vyvěšeno dne Desenské noviny. Vydává: Město Desná, IČO , Krkonošská 318, Desná. Redakční rada: Mgr. Martina Hrubá, Mgr. Dana Nývltová, Mgr. Daniela Strnadová. Adresa redakce: Riedlova vila, Krkonošská 120, Desná, tel.: , , Grafika a tisk: Tisk a reklama Jablonec nad Nisou, Vychází měsíčně nákladem 450 výtisků. Datum vydání:1. června Povoleno pod registračním číslem MK ČR E Desenské noviny 6/2011

3 Společenská kronika Gratulace Svá životní jubilea v květnu oslaví: Edelburg Karlová Věra Vávrová Dietmar Lauer Josef Zelenka Lubomír Karel Zuzana Kerestéšová Marie Breuerová Emilie Kočová Alžběta Pálová Marie Lubasová Božena Skálová Ladislav Žák Jana Martínková Růžena Rydvalová Do dalších let přejeme mnoho zdraví. Jubilanti narození v měsíci červenci a sprnu, kteří nechtějí být zveřejněni, mohou napsat na MěÚ nebo zavolat na telefon: , Velikonoční setkání v DPS Ve středu 20. dubna 2011 proběhlo ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Desné tradiční velikonoční setkání obyvatel domu s představiteli města. Pan starosta Marek Pieter společně s vedoucí sociálně správního odboru paní Ivou Hanzlíčkou přišli popřát všem přítomným příjemné prožití svátků jara a společně posluchali a také si zazpívali lidové písně v podání bratří Miroslava a Jaroslava Šimonových. Tato setkání se již stala dobře zavedenou tradicí, při které mají naši senioři možnost nejenom se setkávat a bavit se navzájem v krásně vyzdobené společenské místnosti za doprovodu příjemné hudby, ale také pobesedovat s představiteli samosprávy, a získat tak ty nejčerstvější novinky z dění ve svém městě. Paní Jiřina Lepšová oslavila významné životní jubileum V pondělí 2. května 2011 se dožila významného životního jubilea paní Jiřina Lepšová. Při této příležitosti jí přišla popřát celá řada gratulantů. Mezi nimi nechyběli zástupci městského úřadu v čele s panem starostou Markem Pieterem, zástupkyně SPOZ a také přátelé a známí. Vitální paní Lepšové i my přejeme pevné zdraví a štěstí do dalších let života. Paní Lepšová vzpomínala na své bydliště město Benešov, kde byl její tatínek švec a rodina vlastnila 2 obchody (jeden s obuví a druhý s potravinami). Jubilantka poutavě vyprávěla, jak vypadal park a zámek Konopiště, kam tatínek šil obuv pro jeho obyvatele. Vzpomínala na stěhování v roce 1947 do Desné a také na práci, kdy z důvodu zajištění peněz pro obživu chodila od 3 do 19 hodin do práce,aby zajistila peníze na obživu. Na Desnou a hory nedá paní Lepšová dopustit. Zlatá svatba manželů Pustaiových 50. výročí uzavření manželského svazku si tuto sobotu slavnostně připomněli manželé Katarina a Štefan Pustaiovi. Společně se svými rodinnými příslušníky přijali manželé Pustaiovi pozvání na slavnostní setkání do Riedlovy vily, kde se za přítomnosti pana starosty Poděkování Moc děkuji vedení města Desná, pečovatelkám a všem přátelům, kteří mně přáli k mým devadesátinám. Jiřina Lepšová Marka Pietera a členek Sboru pro občanské záležitosti při MěÚ odehrála jejich Zlatoá svatba. Důstojný projev, ve kterém bylo připomenuto společné soužití obou manželů, poděkování dětí rodičům v podobě malého flétnového vystoupení a nezbytný zápis do pamětní knihy, to vše provázelo tuto slavnostní událost. Nezbývá jen než manželům Pustaiovým popřát mnoho dalších společně prožitých chvil. Poděkování ZŠ Desná děkuje touto cestou za pomoc, díky níž je možné uskutečnit i letos ozdravný pobyt ve Španělsku, který byl kvůli nepředvídaným fi nančním problémům ohrožen. Finanční dar nám poskytly fi rmy Desko a. s., Ornela Preciosa a. s., Desenská teplárenská s. r. o. CK Aventura a Rojaplast s. r. o. Děkujeme jim jménem všech účastníků ozdravného pobytu. Desenské noviny 6/2011 3

4 Informace z radnice Grant žádostí uspělo Rada města na svém zasedání dne 4. dubna 2011 vyhodnotila a podpořila 25 žádostí o finanční podporu 16 neziskových subjektů v rámci veřejné výzvy Grant Město podpořilo mimo jiné propagaci a nostalgické jízdy na ozubnicové železniční trati Železniční společnosti Tanvald, sportovní přípravu mentálně postižených při SPMP Sluníčko, provoz dětského klubu Čmeláčci žadatele Paraplíčko a činnost a akce dalších organizací - TJ Desná, Jizerskohorský klub lyžařů Desná, Sborů dobrovolných hasičů, Klubu českých turistů Žádosti byly přijímány dle podmínek výzvy na předepsaných formulářích. Prostředky jsou vázané na účely popsané v žádosti o podporu a podléhají vyúčtování s rozpočtem města na rok Příspěvek je vyplácen doplatkově, tedy po vynaložení finančních prostředků a jejich vyúčtování na Ekonomickém odboru MěÚ Desná. Desná novelizovala směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města na svém zasedání 2. května 2011 schválila novou směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro město i pro organizace zřizované městem. Stejně jako u předcházející verze směrnice z roku 2007 se město Desná nechalo inspirovat městem Semily a je opět první na Jablonecku, kde tento předpis přijali. Město chce touto novou směrnicí umožnit uveřejňování dokumentace spojené se zadáváním veřejných zakázek. Součástí zadávacích podmínek se tak stal souhlas uchazeče s uveřejněním smlouvy o dílo, která s ním v případě jeho vítězství bude uzavřena. Jedná se o další krok otevřeného přístupu v rozhodování města Desná. Již dříve město zavedlo v usnesení z rady a zastupitelstva zaznamenávání jmenovitého hlasování, aby se občan mohl kdykoliv seznámit s tím, kdo a jak v konkrétní záležitosti hlasoval. Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dělí zakázky podle výše předpokládané hodnoty na zakázky malého rozsahu, podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky. Zatímco jasně defi nuje postup u veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních, u zakázek malého rozsahu ponechává postup na zadavateli. Ukládá mu pouze, aby dodržel zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Směrnice dělí malé veřejné zakázky na 3 kategorie. První kategorie jsou zakázky do Kč, druhá kategorie je od Kč do Kč ( Kč v případě stavebních prací) a třetí kategorie od Kč do 2 miliónů Kč (od Kč do 6 miliónů Kč v případě zakázek na stavební práce). Město na základě schválené směrnice připraví aktualizované vzory pro jednotlivé etapy a kategorie veřejných zakázek a současně provede příslušnou úpravu webových stránek. Liberecký kraj podpořil žádosti Desné na vybavení dobrovolných hasičů Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 26. dubna 2011 schválilo poskytnutí účelových dotací sborům dobrovolných hasičů v Desné. Liberecký kraj tak celkovou částkou Kč podpořil následující žádosti podané městem Desná do Fondu požární ochrany Libereckého kraje na rok 2011: Nákup technických prostředků (nastavovací žebřík, svítilny, bourací sekera, hadice) v celkové hodnotě Kč/ dotace schválena ve výši Kč. Generální oprava vozidla LIAZ CAS 25 v celkové ceně Kč/schválena dotace ve výši Kč. Nákup nových pneumatik na CAS Karosu v celkové hodnotě Kč/ schválena dotace ve výši Kč. Uvedené prostředky zvýší kvalitu zásahů a budou sloužit k udržení akceschopnosti jednotek SDH. Město Desná opět finalistou soutěže v třídění komunálního odpadu Město Desná se opět stejně jako v loňském roce dostalo mezi 10 nejlepších měst v soutěži v třídění komunálního odpadu Zlatá popelnice Konečné pořadí bylo zveřejněno na slavnostním vyhlášení, které se uskuteční dne 26.května v Liberci. (Výsledky uvedeme v příštím čísle DN). Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny obce a města v kraji. Tímto děkujeme všem, kteří se na třídění odpadu podílejí. Finalisté v kategorii MĚSTA (v abecedním pořadí): Desná, Dubá, Jablonec nad Jizerou, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, Nový Bor, Rokytnice nad Jizerou, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Semily Finalisté v kategorii OBCE (v abecedním pořadí): Albrechtice v Jizerských horách, Bedřichov, Horní Police, Chlum, Jestřebí, Josefův Důl, Karlovice, Kořenov, Pertoltice pod Ralskem, Svojkov, Troskovice 4 Desenské noviny 6/2011

5 Návštěva prezidenta Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj Třídenní oficiální návštěvu Libereckého kraje zahájil 18. dubna 2011 prezident České republiky Václav Klaus s chotí. Prezidentský pár přivítal před sídlem Libereckého kraje hejtman Stanislav Eichler, na jehož pozvání prezident republiky s chotí Liberecký kraj navštívil. Poté se prezidentský pár v doprovodu hejtmana odebral na setkání se senátory a poslanci za Liberecký kraj, starosty obcí Libereckého kraje, představiteli IZS a dalšími hosty do multimediálního sálu Krajského úřadu LK. Tohoto setkání se mimo jiné osobnosti účastnil i starosta města Marek Pieter. Prezident republiky zde pronesl úvodní slovo a odpovídal na dotazy přítomných. Vyjádřil také přání prohlédnout si místa zasažená povodní, aby mohl posoudit, jak pokračuje obnova území Libereckého kraje. Václav Klaus ve Velkých Hamrech v Domově důchodců Hodina H měla nastat v hodi. Starosta čekající před DD měl trochu trému, na rozdíl od paní ředitelky, která prohlašovala, že jí snad napadne co říci. Několik minut po 15. hodině přijelo několik osobních aut. Z jednoho vystoupil pan prezident a jeho nenápadná ochranka. S přimhouřenýma očima vypadali téměř jako normální lidi. Z dalšího auta pak vystoupil hejtman Libereckého kraje, který V. Klause provázel na jeho třídenní návštěvě kraje. Po uvítání se šlo do suterénu do velké jídelny asi tak pro 100 lidí. Ta se brzy naplnila do posledního místečka (hlavně senioři a sestřičky). Následoval projev pana starosty (zmínil malý počet podnikatelů ve městě, ale i to, že DD je vlastně největší zaměstnavatel v Hamrech) a pak projev paní ředitelky, ve kterém hovořila o problému s nákupem drahého pozemku, který DD využívá. Kulisu všemu tvořilo cvakání fotoaparátů. Pak přišel ke slovu pan prezident. Zmínil, že ho pořadatelé akce rozdělili s manželkou Lívií. Tu, jako mladší, poslali do dětského domova do Semil, a jeho pak do DD. Ptal se obyvatel DD, jak se jim zde líbí. Všem se vše tak líbilo, že by se sem jeden hned zítra odstěhoval natrvalo i s celou rodinou včetně tchyně. Zajímal se také o to, jak se z a do DD dostanou senioři, když chtějí do centra města, které je podstatně nížeji. Potom došlo na dotazy. Sestřička měla připomínku k tomu, že pracovníci v sociálních službách mají nejen malé platy, ale také malou prestiž ve společnosti. V. Klausovi se to též nelíbilo. Další dotaz byl na to, co říká tomu, že od 1.května budou moci cizinci z EU kupovat naši zemědělskou půdu. Zde, v bývalých Sudetech, je to zvláště citlivá otázka, vzhledem k vyhnání Němců dle Benešových dekretů. Dotazující pak předal V.Klausovi kopii své ústavní stížnosti na protiústavnost prodeje půdy. V. Klaus prohlásil, že on byl již od r vždy proti prodeji půdy cizincům. Jenže občané v referendu o vstupu do EU odsouhlasili vlastně i tento prodej, i když většina z nich o této souvislosti zřejmě ani nevěděla. Pan prezident se rozloučil a sklidil více než vřelý potlesk. Působil opravdu vstřícně a dokonce i skromně. Pak došlo na podpisovou akci. Podepisoval poměrně často i knížky, kterých byl autorem. Ovšem zlatým hřebem návštěvy byla prohlídka výtvarné dílny. Zde senioři (spíše však seniorky, které se dožívají o 6 let vyššího věku než muži) tvoří různé ozdoby na zdi, misky, košíky z přírodních materiálů. Jediný přítomný senior pletl košíček. Ruce se mu tak třásly (trémou nebo věkem), že pletení byl opravdu obdivuhodný výkon. Jeden košíček dostal také pan prezident darem. V. Klaus se dobře bavil hovorem se seniorkami a bylo na něm vidět, že se mu zde líbí. Škoda jen toho, že záznamů z tohoto setkání prezidenta a občanů bude jen velmi málo. Ideální by byl zvukový záznam z celé besedy. I nastalo loučení, poté nasedání do auta, a pomalý odjezd. Prezident ještě chvíli mával z okénka pravou rukou (jak jinak). Pro posouzení člověka je nutno brát v potaz nejen negativní činy, ale i činy pozitivní. Jedním z takových byla i návštěva V. Klause v Domově důchodců (DD) ve Velkých Hamrech na Jablonecku. Zdeněk Joukl Desenské noviny 6/2011 5

6 Informace z radnice Silnice kolem Souše se otevřela Krajský úřad Libereckého kraje, Povodí Labe, a.s, Policie České republiky a Krajská správa silnic Libereckého kraje rozhodly o otevření provozu na silnici II/290 Souš Smědava. Na základě oznámení Povodí Labe, s.p., o stavu silnice kolem Souše byl dán pokyn Krajské správě silnic LK k odstranění značek se zákazem vjezdu. Silnice byla otevřena po zimní uzavírce ofi ciálně 22. dubna 2011 ve 12 hodin. V loňském roce byla silnice zprovozněna v neděli 25. dubna. Zdravotně postižení bilancovali Svoji činnost v uplynulém roce hodnotili členové občanského sdružení na valné hromadě v Tanvaldě. Přítomno bylo více než 100 členů. Sešli se z Tanvaldu, Desné, Kořenova, Příchovic a okolí, aby se vyjádřili k činnosti svého výboru. Zprávu přednesl předseda sdružení Karel Chiabodo. V uplynulém roce umožnily dotace Krajského výboru Libereckého kraje, Stavebního podniku Syner, MěÚ Tanvald, Desná, Kořenov, dále Teplárny Tanvald, Primy Desná, SATO a řady drobných dárců organizovat tyto akce: - dva poznávací zájezdy do lázní Poděbrady a jejich okolí - návštěva koncertů Evy Pilarové a Jožky Černého v Jablonci n. N. - účast na divadelním představení Smíšené pocity v Liberci - rehabilitační pobyt v Deštném v Orlických horách - předání dárkových balíčků nepohyblivým členům k Vánocům - předání dárkových balíčků jubilantům (60, 70, 75, 80 a více). Za celou organizační práci vyjádřili všichni přítomní organizátorům uznání a díky srdečným potleskem. Stejné díky patří i uvedeným sponzorům. Na jednání byl zvolen i nový výbor organizace pro další úspěšnou činnost, která přináší postiženým možnost kulturních a společenských zážitků a zdravotně preventivních poznatků. V diskuzním příspěvku nabídla účast na Projektu sociálních služeb v libereckém Babylonu Ing. Fišerová, odborný poradce pro ORP Tanvald. Po projednání zprávy o činnosti, zprávy o hospodaření, plánu práce a předpokládaného rozpočtu na letošní rok ukončil předseda celé jednání s přáním dobré pohody všem členům občanského sdružení. M. Šimon Letecké vápnění VD Souš 2011 V úterý 26. dubna bylo provedeno vápnění vodárenské nádrže Souš. Jedná se o zásah, jehož cílem je zlepšit jakost vody v nádrži a zvýšením hodnoty PH a alkality usnadnit její úpravu na vodu pitnou. Tuto akci pravidelně provádí akciová společnost Severočeské vodovody a kanalizace Teplice Oblastní závod Liberec ve spolupráci se státním podnikem Povodí Labe jako správcem vodního toku. Rozhodnutí vydává Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství. Pozor, zmije! V poslední době byla MP Desná upozorňována občany na zvýšený výskyt hadů v okolní přírodě. Jedná se především o zmije, které se objevují i v zastavěné části města. Považujeme proto za nutné sdělit několik informací, abychom zabránili nejen zbytečné panice a neopodstatněnému strachu lidí, ale také nesmyslnému zabíjení živočichů, kteří jsou přísně chráněni. Plní totiž důležitou funkci predátora drobných savců, hlavně hlodavců (myší a hrabošů), jejichž počet přirozeně regulují. Zmije je plachý had, který před člověkem prchá, cítí-li otřesy (dupání). Zaskočena se stáčí do spirály, esovitě stahuje přední část těla a hrozí útočníkovi, popřípadě proti němu provádí výpady hlavou (obvykle se zavřenou tlamou a bez úmyslu uštknout). Uštkne však, pokud na ni šlápneme nebo se ji pokoušíme vzít do ruky. Při setkání s tímto plazem je dobře si ho nevšímat a co nejrychleji od něj odejít. V případě, že se usadil na vaší zahradě a nemíní ji opustit, kontaktujte MP Desná. Výzva pana Joukla V Jabloneckém deníku vyšel rozhovor paní Lenky Střihavkové s panem Jouklem (pod názvem Senior z Desné vyzývá k protestní hladovce). V něm vysvětloval svoji výzvu k jednodenní řetězové hladovce, která má upozornit na fakt, že naši půdu si mohou kupovat cizinci. Celý text z Jabloneckého deníku, který nám pan Joukl poslal, je pro zájemce k nahlédnutí v Riedlově vile. Otiskujeme tedy jeho výzvu: Zájemci o jednodenní řetězovou hladovku proti prodeji naší půdy cizincům, nechť se přihlásí na iol.cz s uvedením dne své případné hladovky. Předpokládané zahájení od 9. května. Nezaměstnanost Počet nezaměstnaných v Desné za měsíc březen 2011 stoupl o 7 uchazečů na 201 osob tj. 10,7 %. Ve městě v současné době úřad práce registruje 2 nabídky na pracovní místa. V rámci Mikroregionu Tanvaldsko patří dlouhodobě Desná k městům s nejnižší nezaměstnaností. Současná průměrná nezaměstnanost na Tanvaldsku je 12 % (Tanvald 12,7 %, Smržovka 12,7 %, Velké Hamry 11 %, Kořenov 12,7 % ). Město se snaží ve spolupráci s Úřadem práce v Jablonci nad Nisou pomoci několika lidem bez zaměstnání prostřednictvím dotovaných veřejně prospěšných prací a veřejné služby. Fotosoutěž skončila Na vernisáži výstavy Sboru dobrovolných fotografů Balvany a balvani byla ukončena fotosoutěž poznávání míst a objektů v Desné a okolí. Jak jsme slíbili při zahájení soutěže, na květnové vernisáži byl vyhlášen vítěz, kterým se stal pan Tomáš Šulc z Turnova. Blahopřejeme mu touto cestou a samozřejmě obdrží i slíbenou odměnu publikaci Naše Desná. Děkujeme za účast v soutěži. Red 6 Desenské noviny 6/2011

7 Městská policie Městská policie mezi žáky ZŠ Dnešního dne se uskutečnila jedna ze série přednášek z projektu prevence kriminality, kterou pro žáky naší základní školy připravili strážníci Městské policie Desná. Strážník Aleš Flídr seznamoval žáky 7. tříd se základními úkoly a povinnostmi městské policie. Žáci v rámci hodinové prezentace se tak mohli dozvědět nejenom o základních předpisech, kterými se městská policie řídí, rovněž však viděli na konkrétních zdokumentovaných případech činnost policistů v terénu. Jako třešnička na dortu se pak mohlo jevit vyřizování dopravního přestupku, který strážníci řešili přímo před zraky žáků. Tentokrát se vše obešlo bez pokuty, jelikož řidička svou chybu uznala. Jako odpovídající trest pak byla zvolena forma napomenutí. Samozřejmě, že na konci přednášky nemohla chybět ukázka z výcviku poslušnosti čtyrnohého člena naší městské policie psa Archibalda. Strážníci MP na kolech i bruslích Strážníci MP Desná by rádi svou činnost obohatili o cyklo a in-line hlídky. Za tímto účelem byl také zpracován projekt a podána žádost o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje. O této skutečnosti jsme vás již informovali. Již dnes však je možno potkat naše strážníky na cyklostezkách na kolech nebo v okolí vodní nádrže Souš na in-linech. Prozatím jde jen o tzv. mapování terénu. Následný ostrý provoz dohledu na dodržování bezpečnostních pravidel pomocí specifikovaných prostředků dle volnočasové aktivity a místa by mohl být zahájen v nejbližších dnech. Městská policie se za svého psa rozhodně stydět nemusí V roce 2008 Městská policie Desná odchytila zlatého stafordšírského teriéra a dala mu jméno Bobeš z Černé říčky. Tento pes nebyl zlatý jenom barvou srsti, ale i povahou a tak si vysloužil své místo ve službách se strážníky. Od té doby reprezentoval tuto složku jak při veřejných ukázkách, přednáškách ve školách, tak i na závodech. Příslušníci městské policie Liberec a Kynologického klubu Liberec-Pavlovice uspořádali ve spolupráci s výrobcem krmiv Proplan, Veterinární základnou Armády ČR Chotyně, Vazební věznicí Liberec a Věznicí Rýnovice v sobotu 7. května 2011 již 6. ročník soutěže služebních psů O pohár Městské policie Liberec. Klání se uskutečnilo za krásného slunečného počasí a během celého dne přivítalo několik stovek diváků, hodně rodin s dětmi, pro které bylo připraveno bohaté občerstvení. Jednalo se o obranářskou soutěž pro příslušníky všech ozbrojených složek, ale i členy kynologických klubů, která měla za úkol prověřit připravenost služebních psů do služby. Tento závod lze bez nadsázky označit za jednu z největších kynologických soutěží pro služební psy v naší republice, protože se jí zúčastnilo 43 psů. Mezi psy dominovala rasa belgického ovčáka, dále pak německý ovčák, několik teriérů a i kříženci. Po veterinární prohlídce a registraci jsme dostali startovní číslo 20. V 9:00hodin závod slavnostně zahájil ředitel MP Liberec za účasti dalších pozvaných významných hostů i z ciziny. Všechny cviky byly připraveny tak, aby simulovaly situaci, se kterou se psovod a jeho služební pes mohou setkat v praxi při zákroku proti pachateli. Celé propozice viz cz/o-pohar-mestske-policie Závodů se zúčastnili příslušníci městských policií z celé republiky, Celní správy, Armády ČR, Policie ČR, Hradní stráže či Vězeňské služby. Závodníci museli být rozděleni do dvou skupin, aby zbytečně nevznikaly prostoje. I tak nakonec pro nedostatek času pořadatel během soutěže zrušil disciplínu zadržení ukrytého pachatele. Naše skupina začala poslušností a Bobeš v dobré kondici předvedl výkon, za který mu rozhodčí strhl jenom jeden jediný bod. Tohoto ocenění dosáhlo z celého počtu závodníků jenom dalších 5. Následovalo vyhledání ukrytého pachatele pod dekou v eskortním autobuse, jeho doprovod ven a přepadení druhým fi gurantem ze zálohy. I při tomto cviku měl Bobeš plný počet bodů za označení pachatele, ale již mu byly strženy body při přepadení. Při zadržení přes vodní tok podal průměrný výkon a rovněž tak při zadržení pachatele na kole. Bobešovou silnou stránkou je perfektní ovladatelnost při pouštění, kde jej rozhodčí obvykle hodnotí maximálním počtem bodů, zatímco zbytek služebních psů většinou na povel psovoda rukáv fi guranta nepustí. Při protiútoku již Bobeš dostal jen polovinu možných bodů a při zákroku proti výtržníkům v hospodě si vysloužil čistou nulu. Nula bodů nebyla kvůli tomu, že by nezakročil proti pachateli, jenž dělal neskutečný hluk spolu s celou hospodou, ale protože neprovedl zákus na první pokus a blokoval i ostatní možné pachatele. V celkovém součtu pak dosáhl v celkovém pořadí na 33. místo, což bylo o několik stupínků lepší umístění než v loňském roce. Za námi tak skončily ozbrojené složky, které mají mnohem více času a prostředků k výcviku. Putovní pohár v soutěži jednotlivců si stejně jako v loňském ročníku odnesl liberecký strážník Jiří Kolář a jeho pes Cash Vědusk. Prvenství v soutěži dvojčlenných družstev získal Martin Kobrč se psem Wampem a Miroslav Dajč a pes Woodoo. Cenu za nejlepší zadržení s protiútokem si odnesl opět výborný liberecký strážník Jiří Kolář a jeho pes Cash Vědusk. Desenské noviny 6/2011 7

8 Ze sportu Jaro desenských turistů Po dlouhé zimě se všichni desenští turisté těšili na jarní pochody. Na první jsme se vydali 19. března, kdy na horách ještě ležel sníh. Proto jsme všechny výlety směřovali tam, kde už se jarní příroda probouzela. Celkem jsme jich do konce května uspořádali deset. Při nich jsme prošli Rádlo, Dobrou Vodu, Kopaninu, Frýdštejn, Malou Skálu, Riegrovu stezku, Palackého stezku, Sedmihorky, Valdštejn, Kozákov, Malou Jizerku Především pro děti byl určen velikonoční prázdninový výlet, kde jsme byli naší kamarádkou Veronikou pozváni do Střediska ekologické výchovy a ve skalním městě hledali velikonočního zajíčka. Tradičně jsme se zúčastnili turistického pochodu Koberovské šlápoty, kde již po mnoho let patříme mezi nejpočetnější oddíly. Konec dubna a 1. máj jsme strávili v Odrách a poznávali přírodu Oderských vrchů. Byla to již naše třetí návštěva a máme zde mnoho kamarádů, hlavně Jarka Kašpaříka, který pro nás zajišťuje program a je naším obětavým průvodcem. Velmi zdařilý byl i autobusový zájezd do Lužických hor.počasí bylo krásné, opravdu májové, a příroda také.zdolali jsme Malý Stožec a Jedlovou, odkud byly daleké rozhledy. A protože nám není lhostejná příroda Jizerských hor, zúčastnili jsme se akce Ukliďme Jizerky pořádané Společností pro Jizerské hory. Největší zájem mezi dětmi, ale i dospělými je rafting na Jizeře ze Železného Brodu do Dolánek. Není to jízda na divoké vodě, ale je plná legrace a někdy i mokra. Po celé jarní období plníme odznak Jarní kilometry, do jehož plnění se letos zapojilo 53 turistů. Někteří z nich ještě bojují o odznak Rozhledny Jablonecka, který jsme začali plnit loni. Před námi je měsíc červen, ve kterém nebudeme také lenošit. A o prázdninách nás čeká další putovní tábor v moravských horách. Tentokrát projedeme Hostýnské vrchy a Javorníky, ubytováni budeme ve Vsetíně. Pokud se vám naše činnost líbí, přidejte se k nám. Vše o nás se dozvíte ve vývěsní skříňce nebo na našich stránkách Ji Atletka Desné uspěla na mistrovství ČR dorostu v atletice Závodnice atletického oddílu TJ Desná Pavlína Posejpalová vybojovala na halovém mistrovství České republiky dorostu v atletice, které se konalo v Praze, stříbrnou medaili v trojskoku. Výkonem 11,36 m překonala výrazně svůj osobní rekord a dosáhla zatím svého největšího sportovního úspěchu. Přejeme Pavlíně, ať se jí stejně dobře daří i v dresu jabloneckého oddílu LIAZ, ve kterém bude od letošního jara startovat. Skvělé vykročení atletů TJ Desná do letní sezóny Jarní vstup atletů TJ Desná do soutěží na oválech Libereckého kraje se zdařil. Mladší žákyně vybojovaly přesvědčivé vítězství v 1. kole své soutěže družstev, když s obrovským náskokem porazily jak jablonecké, tak i liberecké oddíly. Většina děvčat si zlepšila své osobní rekordy tak, že fi gurují na předních místech v atletických tabulkách ČR do třetího místa jsou v současnosti hned tři z nich Lada Cermanová, Míša Galuszková a Tereza Vokálová. Další velké úspěchy jsme zaznamenali při nominačních závodech na Olympiádu dětí a mládeže, která se v červnu uskuteční v Olomouci. Mezi atlety, kteří budou reprezentovat Liberecký kraj na této významné akci, máme hned čtyři zástupce našeho oddílu - mimo výše jmenovaných děvčat si účast výbornými výsledky vybojoval také Vojta Krykorka, který bude závodit v kategorii starších žáků jsme se dočkali také prvních jarních medailí z přeborů Libereckého kraje. Vícebojařské umění na stadionu v Jablonci předvedly Tereza Vokálová (1.) s Míšou Galuszkovou (3.), které si svými výkony zajistily účast na mistrovství ČR. To se uskuteční 29. května v Praze. Přejeme jim do tohoto závodu, ve kterém mají šanci i na medailové umístění, mnoho štěstí a hodně osobních rekordů. Ve čtvrtek se do soutěžení zapojí také nejmladší členové oddílu, které čeká 1.kolo soutěže družstev na domácím stadionu. O výsledcích vás budeme informovat v příštím čísle Desenských novin. Přejeme všem závodníkům atletického oddílu TJ Desná, ať jim jarní forma vydrží a v úspěšném tažení pokračují co nejdéle. 8 Desenské noviny 6/2011

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Březen 2014 RYBY Tereza 20. 2. 20. 3. Bachtíková Filosofií Ryb je nechci být milionářem, chci jen žít jako jeden z nich. V srdcích Ryb není

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Důstojná vzpomínka na oběti války

Důstojná vzpomínka na oběti války 30. dubna 2015 Ročník 24 Číslo 9 Cena 9 Kč Dopadení Středočeští kriminalisté zatkli drogové výrobce a dealery, kteří měli své útočiště i v Poděbradech. 3 Lázeňský start Program slavnostního zahájení 107.

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

www.tanvald.cz Tanvald by mohl mít dopravní terminál Městský úřad Tanvald bude 31. 12. uzavřen. Otevírací doba IC Tanvald 31. 12. od 9 do 12 hod.

www.tanvald.cz Tanvald by mohl mít dopravní terminál Městský úřad Tanvald bude 31. 12. uzavřen. Otevírací doba IC Tanvald 31. 12. od 9 do 12 hod. www.tanvald.cz 12 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám za vedení města popřál pokojné a radostné prožití vánočních svátků v kruhu svých nejbližších. Petr Polák, starosta 6. 12. a 13. 12. 2010 Trhy

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve...

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Vítání jara Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Vzpomínka na prezidenta Masaryka Setkání dubských žen Zápisy dětí

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům.

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. IMOŇSK MIMOŇSK 308 Č E RV E N 2013 Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. Z obsahu Nový strategický plán rozvoje Mimoně Elektronická aukce

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE STR. 8 9 OBČAN A ZVÍŘE STR. 9 VOLNOČASOVÝ KLUB STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK XIII.

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 OBEC SI ZAKOUPÍ KOMERČNÍ PROSTOR V LÁZEŇSKÉM DOMĚ Výstavba lázeňského domu na Lázeňské ulici značně pokročila a dnes

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

Víceúčelové kulturní centrum ano, shodli se občané

Víceúčelové kulturní centrum ano, shodli se občané Senátoři v Rožnově Vzácnou návštěvu uvítal v minulých dnech starosta Čtěte na straně 2 Prohlášení místostarostů Jak vnímají kritiku na své osoby místostarostové? Čtěte na straně 3!!!! Úspěšné setkání Mercedesů

Více

Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4

Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4 Krytý bazén patří městu Posun ve vedlejších sporech s IPR Čtěte na straně 2 Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu Čtěte na straně 4!!!! Karnevalová sezona v plném proudu František Segrado a Jiří Křižan

Více

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN 2004 Předprázdninové zamyšlení Za několik málo dní nastane tolik očekávaná doba prázdnin a dovolených. Doba, ve které více času než kdy jindy trávíme v přírodě. Na svých toulkách

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 4 duben 2014 Vážení spoluobčané, ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 v 17.00 hodin si u pomníků obou světových válek před kostelem Povýšení sv. Kříže připomeneme u příležitosti

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

Květen 2006 NEPŘEHLÉDNĚTE: Radnice - Zpravodajství - Kultura - Mládež - Zajímavosti - Sport - Inzerce - Fotostrana

Květen 2006 NEPŘEHLÉDNĚTE: Radnice - Zpravodajství - Kultura - Mládež - Zajímavosti - Sport - Inzerce - Fotostrana 5 Květen 2006 NEPŘEHLÉDNĚTE: Akademie jar. škol str. 5 Dopisy čtenářů str. 7 Podkovářské dny str. 13 Radnice - Zpravodajství - Kultura - Mládež - Zajímavosti - Sport - Inzerce - Fotostrana Otevřeno: PÁTEK

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového KD Svět. Ze společnosti Alchymistou na dvoře Rudolfa II. Ze sportu Helsinky 2015

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového KD Svět. Ze společnosti Alchymistou na dvoře Rudolfa II. Ze sportu Helsinky 2015 Ročník 54. / červenec-srpen 2015 / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového KD Svět Ze společnosti Alchymistou na dvoře Rudolfa II. Ze sportu Helsinky 2015 Pozvánka 170 let železnice v

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna 19. ro z vo p í p l n u u e e od ho l h p z r. N ra k Č. Kos l yd l ě k l st z vo. V s n d j k u r z vo p rt h u u e

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více