Červen Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1. Aktualizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Červen 2011. Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1. Aktualizace"

Transkript

1 ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Červen 2011 Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1 Co projednala rada města 2 Jubileum paní Lepšové 5 Úspěšný Bobeš 6 Čarodějnice 6 Zajímavá vernisáž ročník Sympozia Desná 16 Aktualizace strategického plánu města schválena Zastupitelstvo města na svém zasedání dne schválilo aktualizaci Strategického plánu rozvoje města na období Dokument je tvořen z pěti základních rozvojových oblastí, které se dále dělí na 16 okruhů. Rozvojové okruhy jsou tvořeny z 32 aktivit a ty zahrnují celkem 121 projektů. Strategický plán rozvoje města Desná tak řeší hlavní strategické cíle rozpracované až do konkrétních jednotlivých projektů. Dokument byl připraven v souvislosti s přípravou na čerpání fi nančních prostředků ze státních a krajských dotačních titulů a z fondů EU pro programovací období Schválení dokumentu předcházelo jeho projednání v radě města. Součástí aktualizace dokumentu bylo i veřejné projednání, projednání v komisích rady města. Aktualizace strategického plánu rozvoje byla připravená na několika předcházejících workshopů členů zastupitelstva města. Projektové plány mohou sloužit jako informační zdroj o projektových záměrech a možných směrech rozvoje města, mohou být také podkladem pro jednotlivé místní akční skupiny a mikroregiony při sestavování strategických dokumentů, dále mohou být využity jako zdroj námětů pro partnerské projekty a pro vytváření velkých integrovaných projektů. Z vernisáže výstavy fotogratií Balvany a balvani. Sbor dobrovolných fotografů (zleva): Olga Jakubů, Petr Šenek, Václav Strnad, Vojtěch Indráček a Ivan Indráček Malujeme obrázky Přinášíme výsledky posledního předprázdninového kola naší malířské soutěže, která proběhla podle starých pravidel. Má tedy jednoho vítěze. Tím se stala Rozálie Strnadová z 1. B. Na dalších místech se objevují obrázky Adély Šťastné (1. B), Kristýny Bachtíkové (1. B) a Nikoly Komárkové (4. A). Příští, zářijové kolo už bude mít vítěze dva podle zařazení do věkové kategorie. Připomínáme téma Domácí mazlíček. Můžete malovat a obrázky dodávat až do konce školního roku (tzn. prodlužujeme termín, do kterého obrázky můžeme přijmout). A na podzim se navíc můžete těšit na malou výstavu všech dodaných obrázků. Red Vítězný obrázek nakreslila Rozálie Strnadová z 1. B

2 Informace z radnice Z rady a zastupitelstva města CO PROJEDNALA RADA MĚSTA Na svém zasedání dne 14. dubna 2011 mimo jiné: schvállila prodloužení nájemní smlouvy uzavřené dne na cca 30 m 2 z ppčk. 61/1 v k. ú. Desná II na dobu 2 let za účelem provozování prodejny květin, vzala na vědomí informaci o přípravě druhé etapy Rekonstrukce Základní školy Desná, neschválila zařazení města Desná v roce 2011 do projektu Protipovodňový monitorovací varovný systém Mikroregionu Tanvaldsko, vzala na vědomí informaci tajemníka MěÚ k organizačnímu zabezpečení Sympozia Desná 2011 a schválila, aby organizací letošního ročníku byla pověřena Bc. Tereza Kahánková. Na svém zasedání dne 2. května 2011 mimo jiné: vzala na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Desná, IČ za rok 2010, vzala na vědomí informaci o organizačním zabezpečení Sympozia Desná 2011 a schválila předložený návrh rozpočtu akce a návrh doprovodného kulturního programu, schválila vyhlášení ankety Nejlepší sportovec Desné v roce 2011, schválila Vnitřní směrnici č. 1/2011 Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek s nabytím účinnosti dne , po projednání žádosti správců stránek o souhlas s používáním znaku města rozhodla souhlas neudělit (z důvodů možné zaměnitelnosti publikovaných názorů s oficiálním stanoviskem města Desná). CO PROJEDNALO ZASTUPITELSTVO MĚSTA Na svém zasedání dne 25. května 2011 mimo jiné: schválilo směnu pozemků v k. ú. Desná III dle geometrického plánu č /2010 ze dne pozemek č. 118/2 o výměře 89 m 2 vlastník BOHEMIA REALTY COMPANY s. r. o., Praha za pozemek č. 132/2 o výměře 111 m 2 vlastník MĚSTO DESNÁ, schválilo zveřejnit záměr prodat formou dražby tyto nemovitosti: - nemovitost čp. 824 se stavební parcelou č. 430 o výměře 623 m 2 v k. ú. Desná III - nemovitost čp. 82 se stavební parcelou č. 659 o výměře 308 m 2 a s pozemkovou parcelou č. 660 o výměře 634 m 2 v k. ú. Desná I a pozemek určený ke stavbě rodinného domu ppčk. 180/5 o výměře 1901 m 2 v k. ú. Desná III dle geometrického plánu č /2007 ze dne schválilo aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Desná pro období , vzalo na vědomí plnění rozpočtu města za období leden březen 2011, s c h v á l i l o r o z p o č t o v é o p a t ř e n í č. 1/2011. Tímto rozpočtovým opatřením se navyšuje : - příjmová část o Kč - výdajová část o Kč - fi nancování k příjmové části (úvěr) o Kč. Příspěvky do DN můžete odevzdávat osobně na MěÚ Desná, v redakci se sídlem v Kulturním středisku Riedlova vila nebo také zasílat elektronicky na Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení či nezařazení dodaného materiálu. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Uzávěrka prázdninového dvojčísla DN je v pátek 17. června 2011 ve 12 hodin. Později dodané příspěvky najdete v zářijovém čísle DN. MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad Desná v Jizerských horách, Desná II, Krkonošská 318 Tel.: , Fax.: , Městský úřad v Desné, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), tímto OZNAMUJE, že v kanceláři stavebního úřadu v Desné je k dispozici posudek o vlivech záměru Hotel Montanie, Soušská 791, Desná III na životní prostředí. Do posudku je možno nahlédnout v úředních dnech pondělí a středa v době od 8.00 do hod., nebo i v jiných pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě. Současně upozorňujeme, že každá může zaslat své písemné vyjádření k posudku ve lhůtě do 30 dnů ode den zveřejnění informaci o posudku na úřední desce Libereckého kraje. Do posudku lze také nahleédnout v Informačním systému EIA na internetnofých stránkách CENIA, česá informační sgentura životního prostředí (http:// cenia.cz/eia) a na stránkách Ministrerstva životního prostředí (http://www.mzp. cz/eia) pod kódem záměru MZP324. Vyvěšeno dne Desenské noviny. Vydává: Město Desná, IČO , Krkonošská 318, Desná. Redakční rada: Mgr. Martina Hrubá, Mgr. Dana Nývltová, Mgr. Daniela Strnadová. Adresa redakce: Riedlova vila, Krkonošská 120, Desná, tel.: , , Grafika a tisk: Tisk a reklama Jablonec nad Nisou, Vychází měsíčně nákladem 450 výtisků. Datum vydání:1. června Povoleno pod registračním číslem MK ČR E Desenské noviny 6/2011

3 Společenská kronika Gratulace Svá životní jubilea v květnu oslaví: Edelburg Karlová Věra Vávrová Dietmar Lauer Josef Zelenka Lubomír Karel Zuzana Kerestéšová Marie Breuerová Emilie Kočová Alžběta Pálová Marie Lubasová Božena Skálová Ladislav Žák Jana Martínková Růžena Rydvalová Do dalších let přejeme mnoho zdraví. Jubilanti narození v měsíci červenci a sprnu, kteří nechtějí být zveřejněni, mohou napsat na MěÚ nebo zavolat na telefon: , Velikonoční setkání v DPS Ve středu 20. dubna 2011 proběhlo ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Desné tradiční velikonoční setkání obyvatel domu s představiteli města. Pan starosta Marek Pieter společně s vedoucí sociálně správního odboru paní Ivou Hanzlíčkou přišli popřát všem přítomným příjemné prožití svátků jara a společně posluchali a také si zazpívali lidové písně v podání bratří Miroslava a Jaroslava Šimonových. Tato setkání se již stala dobře zavedenou tradicí, při které mají naši senioři možnost nejenom se setkávat a bavit se navzájem v krásně vyzdobené společenské místnosti za doprovodu příjemné hudby, ale také pobesedovat s představiteli samosprávy, a získat tak ty nejčerstvější novinky z dění ve svém městě. Paní Jiřina Lepšová oslavila významné životní jubileum V pondělí 2. května 2011 se dožila významného životního jubilea paní Jiřina Lepšová. Při této příležitosti jí přišla popřát celá řada gratulantů. Mezi nimi nechyběli zástupci městského úřadu v čele s panem starostou Markem Pieterem, zástupkyně SPOZ a také přátelé a známí. Vitální paní Lepšové i my přejeme pevné zdraví a štěstí do dalších let života. Paní Lepšová vzpomínala na své bydliště město Benešov, kde byl její tatínek švec a rodina vlastnila 2 obchody (jeden s obuví a druhý s potravinami). Jubilantka poutavě vyprávěla, jak vypadal park a zámek Konopiště, kam tatínek šil obuv pro jeho obyvatele. Vzpomínala na stěhování v roce 1947 do Desné a také na práci, kdy z důvodu zajištění peněz pro obživu chodila od 3 do 19 hodin do práce,aby zajistila peníze na obživu. Na Desnou a hory nedá paní Lepšová dopustit. Zlatá svatba manželů Pustaiových 50. výročí uzavření manželského svazku si tuto sobotu slavnostně připomněli manželé Katarina a Štefan Pustaiovi. Společně se svými rodinnými příslušníky přijali manželé Pustaiovi pozvání na slavnostní setkání do Riedlovy vily, kde se za přítomnosti pana starosty Poděkování Moc děkuji vedení města Desná, pečovatelkám a všem přátelům, kteří mně přáli k mým devadesátinám. Jiřina Lepšová Marka Pietera a členek Sboru pro občanské záležitosti při MěÚ odehrála jejich Zlatoá svatba. Důstojný projev, ve kterém bylo připomenuto společné soužití obou manželů, poděkování dětí rodičům v podobě malého flétnového vystoupení a nezbytný zápis do pamětní knihy, to vše provázelo tuto slavnostní událost. Nezbývá jen než manželům Pustaiovým popřát mnoho dalších společně prožitých chvil. Poděkování ZŠ Desná děkuje touto cestou za pomoc, díky níž je možné uskutečnit i letos ozdravný pobyt ve Španělsku, který byl kvůli nepředvídaným fi nančním problémům ohrožen. Finanční dar nám poskytly fi rmy Desko a. s., Ornela Preciosa a. s., Desenská teplárenská s. r. o. CK Aventura a Rojaplast s. r. o. Děkujeme jim jménem všech účastníků ozdravného pobytu. Desenské noviny 6/2011 3

4 Informace z radnice Grant žádostí uspělo Rada města na svém zasedání dne 4. dubna 2011 vyhodnotila a podpořila 25 žádostí o finanční podporu 16 neziskových subjektů v rámci veřejné výzvy Grant Město podpořilo mimo jiné propagaci a nostalgické jízdy na ozubnicové železniční trati Železniční společnosti Tanvald, sportovní přípravu mentálně postižených při SPMP Sluníčko, provoz dětského klubu Čmeláčci žadatele Paraplíčko a činnost a akce dalších organizací - TJ Desná, Jizerskohorský klub lyžařů Desná, Sborů dobrovolných hasičů, Klubu českých turistů Žádosti byly přijímány dle podmínek výzvy na předepsaných formulářích. Prostředky jsou vázané na účely popsané v žádosti o podporu a podléhají vyúčtování s rozpočtem města na rok Příspěvek je vyplácen doplatkově, tedy po vynaložení finančních prostředků a jejich vyúčtování na Ekonomickém odboru MěÚ Desná. Desná novelizovala směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města na svém zasedání 2. května 2011 schválila novou směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro město i pro organizace zřizované městem. Stejně jako u předcházející verze směrnice z roku 2007 se město Desná nechalo inspirovat městem Semily a je opět první na Jablonecku, kde tento předpis přijali. Město chce touto novou směrnicí umožnit uveřejňování dokumentace spojené se zadáváním veřejných zakázek. Součástí zadávacích podmínek se tak stal souhlas uchazeče s uveřejněním smlouvy o dílo, která s ním v případě jeho vítězství bude uzavřena. Jedná se o další krok otevřeného přístupu v rozhodování města Desná. Již dříve město zavedlo v usnesení z rady a zastupitelstva zaznamenávání jmenovitého hlasování, aby se občan mohl kdykoliv seznámit s tím, kdo a jak v konkrétní záležitosti hlasoval. Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dělí zakázky podle výše předpokládané hodnoty na zakázky malého rozsahu, podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky. Zatímco jasně defi nuje postup u veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních, u zakázek malého rozsahu ponechává postup na zadavateli. Ukládá mu pouze, aby dodržel zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Směrnice dělí malé veřejné zakázky na 3 kategorie. První kategorie jsou zakázky do Kč, druhá kategorie je od Kč do Kč ( Kč v případě stavebních prací) a třetí kategorie od Kč do 2 miliónů Kč (od Kč do 6 miliónů Kč v případě zakázek na stavební práce). Město na základě schválené směrnice připraví aktualizované vzory pro jednotlivé etapy a kategorie veřejných zakázek a současně provede příslušnou úpravu webových stránek. Liberecký kraj podpořil žádosti Desné na vybavení dobrovolných hasičů Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 26. dubna 2011 schválilo poskytnutí účelových dotací sborům dobrovolných hasičů v Desné. Liberecký kraj tak celkovou částkou Kč podpořil následující žádosti podané městem Desná do Fondu požární ochrany Libereckého kraje na rok 2011: Nákup technických prostředků (nastavovací žebřík, svítilny, bourací sekera, hadice) v celkové hodnotě Kč/ dotace schválena ve výši Kč. Generální oprava vozidla LIAZ CAS 25 v celkové ceně Kč/schválena dotace ve výši Kč. Nákup nových pneumatik na CAS Karosu v celkové hodnotě Kč/ schválena dotace ve výši Kč. Uvedené prostředky zvýší kvalitu zásahů a budou sloužit k udržení akceschopnosti jednotek SDH. Město Desná opět finalistou soutěže v třídění komunálního odpadu Město Desná se opět stejně jako v loňském roce dostalo mezi 10 nejlepších měst v soutěži v třídění komunálního odpadu Zlatá popelnice Konečné pořadí bylo zveřejněno na slavnostním vyhlášení, které se uskuteční dne 26.května v Liberci. (Výsledky uvedeme v příštím čísle DN). Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny obce a města v kraji. Tímto děkujeme všem, kteří se na třídění odpadu podílejí. Finalisté v kategorii MĚSTA (v abecedním pořadí): Desná, Dubá, Jablonec nad Jizerou, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, Nový Bor, Rokytnice nad Jizerou, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Semily Finalisté v kategorii OBCE (v abecedním pořadí): Albrechtice v Jizerských horách, Bedřichov, Horní Police, Chlum, Jestřebí, Josefův Důl, Karlovice, Kořenov, Pertoltice pod Ralskem, Svojkov, Troskovice 4 Desenské noviny 6/2011

5 Návštěva prezidenta Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj Třídenní oficiální návštěvu Libereckého kraje zahájil 18. dubna 2011 prezident České republiky Václav Klaus s chotí. Prezidentský pár přivítal před sídlem Libereckého kraje hejtman Stanislav Eichler, na jehož pozvání prezident republiky s chotí Liberecký kraj navštívil. Poté se prezidentský pár v doprovodu hejtmana odebral na setkání se senátory a poslanci za Liberecký kraj, starosty obcí Libereckého kraje, představiteli IZS a dalšími hosty do multimediálního sálu Krajského úřadu LK. Tohoto setkání se mimo jiné osobnosti účastnil i starosta města Marek Pieter. Prezident republiky zde pronesl úvodní slovo a odpovídal na dotazy přítomných. Vyjádřil také přání prohlédnout si místa zasažená povodní, aby mohl posoudit, jak pokračuje obnova území Libereckého kraje. Václav Klaus ve Velkých Hamrech v Domově důchodců Hodina H měla nastat v hodi. Starosta čekající před DD měl trochu trému, na rozdíl od paní ředitelky, která prohlašovala, že jí snad napadne co říci. Několik minut po 15. hodině přijelo několik osobních aut. Z jednoho vystoupil pan prezident a jeho nenápadná ochranka. S přimhouřenýma očima vypadali téměř jako normální lidi. Z dalšího auta pak vystoupil hejtman Libereckého kraje, který V. Klause provázel na jeho třídenní návštěvě kraje. Po uvítání se šlo do suterénu do velké jídelny asi tak pro 100 lidí. Ta se brzy naplnila do posledního místečka (hlavně senioři a sestřičky). Následoval projev pana starosty (zmínil malý počet podnikatelů ve městě, ale i to, že DD je vlastně největší zaměstnavatel v Hamrech) a pak projev paní ředitelky, ve kterém hovořila o problému s nákupem drahého pozemku, který DD využívá. Kulisu všemu tvořilo cvakání fotoaparátů. Pak přišel ke slovu pan prezident. Zmínil, že ho pořadatelé akce rozdělili s manželkou Lívií. Tu, jako mladší, poslali do dětského domova do Semil, a jeho pak do DD. Ptal se obyvatel DD, jak se jim zde líbí. Všem se vše tak líbilo, že by se sem jeden hned zítra odstěhoval natrvalo i s celou rodinou včetně tchyně. Zajímal se také o to, jak se z a do DD dostanou senioři, když chtějí do centra města, které je podstatně nížeji. Potom došlo na dotazy. Sestřička měla připomínku k tomu, že pracovníci v sociálních službách mají nejen malé platy, ale také malou prestiž ve společnosti. V. Klausovi se to též nelíbilo. Další dotaz byl na to, co říká tomu, že od 1.května budou moci cizinci z EU kupovat naši zemědělskou půdu. Zde, v bývalých Sudetech, je to zvláště citlivá otázka, vzhledem k vyhnání Němců dle Benešových dekretů. Dotazující pak předal V.Klausovi kopii své ústavní stížnosti na protiústavnost prodeje půdy. V. Klaus prohlásil, že on byl již od r vždy proti prodeji půdy cizincům. Jenže občané v referendu o vstupu do EU odsouhlasili vlastně i tento prodej, i když většina z nich o této souvislosti zřejmě ani nevěděla. Pan prezident se rozloučil a sklidil více než vřelý potlesk. Působil opravdu vstřícně a dokonce i skromně. Pak došlo na podpisovou akci. Podepisoval poměrně často i knížky, kterých byl autorem. Ovšem zlatým hřebem návštěvy byla prohlídka výtvarné dílny. Zde senioři (spíše však seniorky, které se dožívají o 6 let vyššího věku než muži) tvoří různé ozdoby na zdi, misky, košíky z přírodních materiálů. Jediný přítomný senior pletl košíček. Ruce se mu tak třásly (trémou nebo věkem), že pletení byl opravdu obdivuhodný výkon. Jeden košíček dostal také pan prezident darem. V. Klaus se dobře bavil hovorem se seniorkami a bylo na něm vidět, že se mu zde líbí. Škoda jen toho, že záznamů z tohoto setkání prezidenta a občanů bude jen velmi málo. Ideální by byl zvukový záznam z celé besedy. I nastalo loučení, poté nasedání do auta, a pomalý odjezd. Prezident ještě chvíli mával z okénka pravou rukou (jak jinak). Pro posouzení člověka je nutno brát v potaz nejen negativní činy, ale i činy pozitivní. Jedním z takových byla i návštěva V. Klause v Domově důchodců (DD) ve Velkých Hamrech na Jablonecku. Zdeněk Joukl Desenské noviny 6/2011 5

6 Informace z radnice Silnice kolem Souše se otevřela Krajský úřad Libereckého kraje, Povodí Labe, a.s, Policie České republiky a Krajská správa silnic Libereckého kraje rozhodly o otevření provozu na silnici II/290 Souš Smědava. Na základě oznámení Povodí Labe, s.p., o stavu silnice kolem Souše byl dán pokyn Krajské správě silnic LK k odstranění značek se zákazem vjezdu. Silnice byla otevřena po zimní uzavírce ofi ciálně 22. dubna 2011 ve 12 hodin. V loňském roce byla silnice zprovozněna v neděli 25. dubna. Zdravotně postižení bilancovali Svoji činnost v uplynulém roce hodnotili členové občanského sdružení na valné hromadě v Tanvaldě. Přítomno bylo více než 100 členů. Sešli se z Tanvaldu, Desné, Kořenova, Příchovic a okolí, aby se vyjádřili k činnosti svého výboru. Zprávu přednesl předseda sdružení Karel Chiabodo. V uplynulém roce umožnily dotace Krajského výboru Libereckého kraje, Stavebního podniku Syner, MěÚ Tanvald, Desná, Kořenov, dále Teplárny Tanvald, Primy Desná, SATO a řady drobných dárců organizovat tyto akce: - dva poznávací zájezdy do lázní Poděbrady a jejich okolí - návštěva koncertů Evy Pilarové a Jožky Černého v Jablonci n. N. - účast na divadelním představení Smíšené pocity v Liberci - rehabilitační pobyt v Deštném v Orlických horách - předání dárkových balíčků nepohyblivým členům k Vánocům - předání dárkových balíčků jubilantům (60, 70, 75, 80 a více). Za celou organizační práci vyjádřili všichni přítomní organizátorům uznání a díky srdečným potleskem. Stejné díky patří i uvedeným sponzorům. Na jednání byl zvolen i nový výbor organizace pro další úspěšnou činnost, která přináší postiženým možnost kulturních a společenských zážitků a zdravotně preventivních poznatků. V diskuzním příspěvku nabídla účast na Projektu sociálních služeb v libereckém Babylonu Ing. Fišerová, odborný poradce pro ORP Tanvald. Po projednání zprávy o činnosti, zprávy o hospodaření, plánu práce a předpokládaného rozpočtu na letošní rok ukončil předseda celé jednání s přáním dobré pohody všem členům občanského sdružení. M. Šimon Letecké vápnění VD Souš 2011 V úterý 26. dubna bylo provedeno vápnění vodárenské nádrže Souš. Jedná se o zásah, jehož cílem je zlepšit jakost vody v nádrži a zvýšením hodnoty PH a alkality usnadnit její úpravu na vodu pitnou. Tuto akci pravidelně provádí akciová společnost Severočeské vodovody a kanalizace Teplice Oblastní závod Liberec ve spolupráci se státním podnikem Povodí Labe jako správcem vodního toku. Rozhodnutí vydává Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství. Pozor, zmije! V poslední době byla MP Desná upozorňována občany na zvýšený výskyt hadů v okolní přírodě. Jedná se především o zmije, které se objevují i v zastavěné části města. Považujeme proto za nutné sdělit několik informací, abychom zabránili nejen zbytečné panice a neopodstatněnému strachu lidí, ale také nesmyslnému zabíjení živočichů, kteří jsou přísně chráněni. Plní totiž důležitou funkci predátora drobných savců, hlavně hlodavců (myší a hrabošů), jejichž počet přirozeně regulují. Zmije je plachý had, který před člověkem prchá, cítí-li otřesy (dupání). Zaskočena se stáčí do spirály, esovitě stahuje přední část těla a hrozí útočníkovi, popřípadě proti němu provádí výpady hlavou (obvykle se zavřenou tlamou a bez úmyslu uštknout). Uštkne však, pokud na ni šlápneme nebo se ji pokoušíme vzít do ruky. Při setkání s tímto plazem je dobře si ho nevšímat a co nejrychleji od něj odejít. V případě, že se usadil na vaší zahradě a nemíní ji opustit, kontaktujte MP Desná. Výzva pana Joukla V Jabloneckém deníku vyšel rozhovor paní Lenky Střihavkové s panem Jouklem (pod názvem Senior z Desné vyzývá k protestní hladovce). V něm vysvětloval svoji výzvu k jednodenní řetězové hladovce, která má upozornit na fakt, že naši půdu si mohou kupovat cizinci. Celý text z Jabloneckého deníku, který nám pan Joukl poslal, je pro zájemce k nahlédnutí v Riedlově vile. Otiskujeme tedy jeho výzvu: Zájemci o jednodenní řetězovou hladovku proti prodeji naší půdy cizincům, nechť se přihlásí na iol.cz s uvedením dne své případné hladovky. Předpokládané zahájení od 9. května. Nezaměstnanost Počet nezaměstnaných v Desné za měsíc březen 2011 stoupl o 7 uchazečů na 201 osob tj. 10,7 %. Ve městě v současné době úřad práce registruje 2 nabídky na pracovní místa. V rámci Mikroregionu Tanvaldsko patří dlouhodobě Desná k městům s nejnižší nezaměstnaností. Současná průměrná nezaměstnanost na Tanvaldsku je 12 % (Tanvald 12,7 %, Smržovka 12,7 %, Velké Hamry 11 %, Kořenov 12,7 % ). Město se snaží ve spolupráci s Úřadem práce v Jablonci nad Nisou pomoci několika lidem bez zaměstnání prostřednictvím dotovaných veřejně prospěšných prací a veřejné služby. Fotosoutěž skončila Na vernisáži výstavy Sboru dobrovolných fotografů Balvany a balvani byla ukončena fotosoutěž poznávání míst a objektů v Desné a okolí. Jak jsme slíbili při zahájení soutěže, na květnové vernisáži byl vyhlášen vítěz, kterým se stal pan Tomáš Šulc z Turnova. Blahopřejeme mu touto cestou a samozřejmě obdrží i slíbenou odměnu publikaci Naše Desná. Děkujeme za účast v soutěži. Red 6 Desenské noviny 6/2011

7 Městská policie Městská policie mezi žáky ZŠ Dnešního dne se uskutečnila jedna ze série přednášek z projektu prevence kriminality, kterou pro žáky naší základní školy připravili strážníci Městské policie Desná. Strážník Aleš Flídr seznamoval žáky 7. tříd se základními úkoly a povinnostmi městské policie. Žáci v rámci hodinové prezentace se tak mohli dozvědět nejenom o základních předpisech, kterými se městská policie řídí, rovněž však viděli na konkrétních zdokumentovaných případech činnost policistů v terénu. Jako třešnička na dortu se pak mohlo jevit vyřizování dopravního přestupku, který strážníci řešili přímo před zraky žáků. Tentokrát se vše obešlo bez pokuty, jelikož řidička svou chybu uznala. Jako odpovídající trest pak byla zvolena forma napomenutí. Samozřejmě, že na konci přednášky nemohla chybět ukázka z výcviku poslušnosti čtyrnohého člena naší městské policie psa Archibalda. Strážníci MP na kolech i bruslích Strážníci MP Desná by rádi svou činnost obohatili o cyklo a in-line hlídky. Za tímto účelem byl také zpracován projekt a podána žádost o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje. O této skutečnosti jsme vás již informovali. Již dnes však je možno potkat naše strážníky na cyklostezkách na kolech nebo v okolí vodní nádrže Souš na in-linech. Prozatím jde jen o tzv. mapování terénu. Následný ostrý provoz dohledu na dodržování bezpečnostních pravidel pomocí specifikovaných prostředků dle volnočasové aktivity a místa by mohl být zahájen v nejbližších dnech. Městská policie se za svého psa rozhodně stydět nemusí V roce 2008 Městská policie Desná odchytila zlatého stafordšírského teriéra a dala mu jméno Bobeš z Černé říčky. Tento pes nebyl zlatý jenom barvou srsti, ale i povahou a tak si vysloužil své místo ve službách se strážníky. Od té doby reprezentoval tuto složku jak při veřejných ukázkách, přednáškách ve školách, tak i na závodech. Příslušníci městské policie Liberec a Kynologického klubu Liberec-Pavlovice uspořádali ve spolupráci s výrobcem krmiv Proplan, Veterinární základnou Armády ČR Chotyně, Vazební věznicí Liberec a Věznicí Rýnovice v sobotu 7. května 2011 již 6. ročník soutěže služebních psů O pohár Městské policie Liberec. Klání se uskutečnilo za krásného slunečného počasí a během celého dne přivítalo několik stovek diváků, hodně rodin s dětmi, pro které bylo připraveno bohaté občerstvení. Jednalo se o obranářskou soutěž pro příslušníky všech ozbrojených složek, ale i členy kynologických klubů, která měla za úkol prověřit připravenost služebních psů do služby. Tento závod lze bez nadsázky označit za jednu z největších kynologických soutěží pro služební psy v naší republice, protože se jí zúčastnilo 43 psů. Mezi psy dominovala rasa belgického ovčáka, dále pak německý ovčák, několik teriérů a i kříženci. Po veterinární prohlídce a registraci jsme dostali startovní číslo 20. V 9:00hodin závod slavnostně zahájil ředitel MP Liberec za účasti dalších pozvaných významných hostů i z ciziny. Všechny cviky byly připraveny tak, aby simulovaly situaci, se kterou se psovod a jeho služební pes mohou setkat v praxi při zákroku proti pachateli. Celé propozice viz cz/o-pohar-mestske-policie Závodů se zúčastnili příslušníci městských policií z celé republiky, Celní správy, Armády ČR, Policie ČR, Hradní stráže či Vězeňské služby. Závodníci museli být rozděleni do dvou skupin, aby zbytečně nevznikaly prostoje. I tak nakonec pro nedostatek času pořadatel během soutěže zrušil disciplínu zadržení ukrytého pachatele. Naše skupina začala poslušností a Bobeš v dobré kondici předvedl výkon, za který mu rozhodčí strhl jenom jeden jediný bod. Tohoto ocenění dosáhlo z celého počtu závodníků jenom dalších 5. Následovalo vyhledání ukrytého pachatele pod dekou v eskortním autobuse, jeho doprovod ven a přepadení druhým fi gurantem ze zálohy. I při tomto cviku měl Bobeš plný počet bodů za označení pachatele, ale již mu byly strženy body při přepadení. Při zadržení přes vodní tok podal průměrný výkon a rovněž tak při zadržení pachatele na kole. Bobešovou silnou stránkou je perfektní ovladatelnost při pouštění, kde jej rozhodčí obvykle hodnotí maximálním počtem bodů, zatímco zbytek služebních psů většinou na povel psovoda rukáv fi guranta nepustí. Při protiútoku již Bobeš dostal jen polovinu možných bodů a při zákroku proti výtržníkům v hospodě si vysloužil čistou nulu. Nula bodů nebyla kvůli tomu, že by nezakročil proti pachateli, jenž dělal neskutečný hluk spolu s celou hospodou, ale protože neprovedl zákus na první pokus a blokoval i ostatní možné pachatele. V celkovém součtu pak dosáhl v celkovém pořadí na 33. místo, což bylo o několik stupínků lepší umístění než v loňském roce. Za námi tak skončily ozbrojené složky, které mají mnohem více času a prostředků k výcviku. Putovní pohár v soutěži jednotlivců si stejně jako v loňském ročníku odnesl liberecký strážník Jiří Kolář a jeho pes Cash Vědusk. Prvenství v soutěži dvojčlenných družstev získal Martin Kobrč se psem Wampem a Miroslav Dajč a pes Woodoo. Cenu za nejlepší zadržení s protiútokem si odnesl opět výborný liberecký strážník Jiří Kolář a jeho pes Cash Vědusk. Desenské noviny 6/2011 7

8 Ze sportu Jaro desenských turistů Po dlouhé zimě se všichni desenští turisté těšili na jarní pochody. Na první jsme se vydali 19. března, kdy na horách ještě ležel sníh. Proto jsme všechny výlety směřovali tam, kde už se jarní příroda probouzela. Celkem jsme jich do konce května uspořádali deset. Při nich jsme prošli Rádlo, Dobrou Vodu, Kopaninu, Frýdštejn, Malou Skálu, Riegrovu stezku, Palackého stezku, Sedmihorky, Valdštejn, Kozákov, Malou Jizerku Především pro děti byl určen velikonoční prázdninový výlet, kde jsme byli naší kamarádkou Veronikou pozváni do Střediska ekologické výchovy a ve skalním městě hledali velikonočního zajíčka. Tradičně jsme se zúčastnili turistického pochodu Koberovské šlápoty, kde již po mnoho let patříme mezi nejpočetnější oddíly. Konec dubna a 1. máj jsme strávili v Odrách a poznávali přírodu Oderských vrchů. Byla to již naše třetí návštěva a máme zde mnoho kamarádů, hlavně Jarka Kašpaříka, který pro nás zajišťuje program a je naším obětavým průvodcem. Velmi zdařilý byl i autobusový zájezd do Lužických hor.počasí bylo krásné, opravdu májové, a příroda také.zdolali jsme Malý Stožec a Jedlovou, odkud byly daleké rozhledy. A protože nám není lhostejná příroda Jizerských hor, zúčastnili jsme se akce Ukliďme Jizerky pořádané Společností pro Jizerské hory. Největší zájem mezi dětmi, ale i dospělými je rafting na Jizeře ze Železného Brodu do Dolánek. Není to jízda na divoké vodě, ale je plná legrace a někdy i mokra. Po celé jarní období plníme odznak Jarní kilometry, do jehož plnění se letos zapojilo 53 turistů. Někteří z nich ještě bojují o odznak Rozhledny Jablonecka, který jsme začali plnit loni. Před námi je měsíc červen, ve kterém nebudeme také lenošit. A o prázdninách nás čeká další putovní tábor v moravských horách. Tentokrát projedeme Hostýnské vrchy a Javorníky, ubytováni budeme ve Vsetíně. Pokud se vám naše činnost líbí, přidejte se k nám. Vše o nás se dozvíte ve vývěsní skříňce nebo na našich stránkách Ji Atletka Desné uspěla na mistrovství ČR dorostu v atletice Závodnice atletického oddílu TJ Desná Pavlína Posejpalová vybojovala na halovém mistrovství České republiky dorostu v atletice, které se konalo v Praze, stříbrnou medaili v trojskoku. Výkonem 11,36 m překonala výrazně svůj osobní rekord a dosáhla zatím svého největšího sportovního úspěchu. Přejeme Pavlíně, ať se jí stejně dobře daří i v dresu jabloneckého oddílu LIAZ, ve kterém bude od letošního jara startovat. Skvělé vykročení atletů TJ Desná do letní sezóny Jarní vstup atletů TJ Desná do soutěží na oválech Libereckého kraje se zdařil. Mladší žákyně vybojovaly přesvědčivé vítězství v 1. kole své soutěže družstev, když s obrovským náskokem porazily jak jablonecké, tak i liberecké oddíly. Většina děvčat si zlepšila své osobní rekordy tak, že fi gurují na předních místech v atletických tabulkách ČR do třetího místa jsou v současnosti hned tři z nich Lada Cermanová, Míša Galuszková a Tereza Vokálová. Další velké úspěchy jsme zaznamenali při nominačních závodech na Olympiádu dětí a mládeže, která se v červnu uskuteční v Olomouci. Mezi atlety, kteří budou reprezentovat Liberecký kraj na této významné akci, máme hned čtyři zástupce našeho oddílu - mimo výše jmenovaných děvčat si účast výbornými výsledky vybojoval také Vojta Krykorka, který bude závodit v kategorii starších žáků jsme se dočkali také prvních jarních medailí z přeborů Libereckého kraje. Vícebojařské umění na stadionu v Jablonci předvedly Tereza Vokálová (1.) s Míšou Galuszkovou (3.), které si svými výkony zajistily účast na mistrovství ČR. To se uskuteční 29. května v Praze. Přejeme jim do tohoto závodu, ve kterém mají šanci i na medailové umístění, mnoho štěstí a hodně osobních rekordů. Ve čtvrtek se do soutěžení zapojí také nejmladší členové oddílu, které čeká 1.kolo soutěže družstev na domácím stadionu. O výsledcích vás budeme informovat v příštím čísle Desenských novin. Přejeme všem závodníkům atletického oddílu TJ Desná, ať jim jarní forma vydrží a v úspěšném tažení pokračují co nejdéle. 8 Desenské noviny 6/2011

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. ročník HALOVÉ

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

JAGUAR ENTHUSIASTS CLUB

JAGUAR ENTHUSIASTS CLUB Akce Pořadatel JAGUAR ENTHUSIASTS CLUB ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA Účastníci členové a příznivci JEC (bez ohledu na typ a ročník vozu) Cíl: propagace klubu v rámci 50. výročí představení vozu JAGUAR E-TYPE

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace.

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter Mgr. A. Omluveni:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Program vysílání Školního informačního kanálu

Program vysílání Školního informačního kanálu Program vysílání Školního informačního kanálu Seznam video spotů do vysílání od 1. 6. 2015 12. 6. 2015 Je tady poslední měsíc školního roku 2014/2015 a léto už klepe na dveře! Co jsme si pro Vás v tomto

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

,,LIPENSKÝ SPECIÁL o pohár starosty města

,,LIPENSKÝ SPECIÁL o pohár starosty města II.ročník otevřené kynologické soutěže,,lipenský SPECIÁL o pohár starosty města Dne 24. a 25. května 2013 v Lipníku nad Bečvou Místo konání soutěže: Soutěž proběhne v areálu kynologického klubu v Lipníku

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

V Liberci dne 26. 2. 2012 otisk osadního razítka Ing. Jan Musil, náčelník. Jaroslav Šrajbr, místonáčelník. Veronika Lamačová, místonáčelnice

V Liberci dne 26. 2. 2012 otisk osadního razítka Ing. Jan Musil, náčelník. Jaroslav Šrajbr, místonáčelník. Veronika Lamačová, místonáčelnice Č e s k á t á b o r n i c k á u n i e O s a d a J i z e r a V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 V Liberci dne 26. 2. 2012 otisk osadního razítka Ing. Jan Musil, náčelník Jaroslav Šrajbr, místonáčelník Veronika

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 9. lednu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Činnost KORM za rok 2014

Činnost KORM za rok 2014 Činnost KORM za rok 2014 Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností KORM PK za rok 2014. Zasedání KORM se doposud uskutečnilo celkem třikrát, čtvrtá rada

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj KVĚTEN 2014 Co je u nás nového a co chystáme Milé dámy a pánové, přejeme všem krásnou druhou polovinu jara a spoustu úžasných plánů na blížící se prázdniny. Děti ve škole finišují a prázdnin

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

www.sachy-slavia-lbc.cz

www.sachy-slavia-lbc.cz TJ Slavia Liberec a Šachový svaz České republiky pořádají pod záštitou náměstka hejtmana pro Liberecký kraj pana Josefa Jadrného 3.10.2015 Pohár ČR v rapid šachu čtyřčlenných družstev 4.10.2015 Mistrovství

Více

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 PROGRAM 8. 6. 1 OBSAH Společné aktivity...2 Program pro účastníky na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Kamenický Šenov...3 Program pro účastníky

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U obce BUKOVINA za rok 2011 Údaje o obci: Adresa: Obec Bukovina, Bukovina čp. 31, 679 05 Křtiny Telefonické spojení: 516 439 253 Fax : 516 439 253 E-mailová adresa:

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Opatření Programu rozvoje kraje 2.4.1: Podpora rozvoje aktivit volného času s důrazem na vytváření a

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ Zápis z Komise Rady Plzeňského kraje pro otevřený kraj

PLZEŇSKÝ KRAJ Zápis z Komise Rady Plzeňského kraje pro otevřený kraj Číslo zasedání 11 Datum konání 13. 11 2014 Místo konání KÚPK, Škroupova 18, zasedací místnost č.dv. 213 Zapisovatel Renata Flimelová Přítomni Milena Stárková, Jan Honomichl, Jan Šašek, Ctibor Fojtíček,

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís.

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. 22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. Bod pořadu jednání: 16. Věc: Rozpočtové opatření č. 286/12 úprava kapitoly 914 04 Důvod předložení: Zpracoval: Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011 V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj V loňském roce připravila Česká federace požárního sportu pro jednotlivce a kolektivy dorostenců a

Více

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO Zápis z jednání valné hromady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatelka: Sokolovna Lukavice 12.05.2011, od 13. hodin Ing.Oldřich Žďárský, Ing.Josef Paďour, Ing.Dana

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více