Tříkrálová sbírka. Dění okolo přechodů pokračování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tříkrálová sbírka. Dění okolo přechodů pokračování"

Transkript

1 BŘEZEN 2014

2 Vážení spoluobčané, zastupitelstvo obce dne na svém zasedání mezi celou řadou záležitostí, které, pokud budete mít zájem, najdete na webových stránkách obce, projednalo také dva důležitější body, o nichž je zřejmě potřeba se zmínit i ve Zpravodaji, protože ne všichni pravidelně sledujete webové stránky. Tím prvním bodem bylo schválení obecního rozpočtu v celkové výši tisíc korun, kdy rozpočet je samozřejmě sestaven jako vyrovnaný s poměrně značným důrazem na komunální a územní rozvoj, protože nás v letošním roce čekají nutné a vcelku dost finančně náročné akce, ať již to bude místní hřbitov, kde se zvolna začíná rozpadat ohradní zeď a márnice, přechody pro chodce u nákupního střediska Jednoty, práce v obecním lese, dětská hřiště, podle výsledků schvalování naší žádosti také doufejme, že možná v letošním roce bude potřeba zajistit náš spolupodíl na financování výměny oken a zateplení školy a školky, stejně jako bude potřeba mít spolupodíl na nákup nového víceúčelného zametacího stroje a některé další záležitosti, z nichž jedny se budou realizovat přímo a jiné jen připravovat, jako třeba projektová dokumentace na kanalizaci a ČOV, což je také, jen tak mimochodem, záležitost v řádu zhruba 800 tis. Kč jen u prvního stupně k územnímu rozhodnutí. Z těch jen připravovaných věcí je to také návrh územního plánu obce, který by bylo potřeba už konečně dotáhnout do konce, aby se podle něj dalo řídit dalších deset let. Samozřejmě, že obec také musí zajistit svůj běžný provoz, včetně třeba ZŠ a MŠ, stejně jako se musí počítat s údržbou a opravami stávajícího majetku. Součástí schvalování rozpočtu bylo i schválení příspěvků spolkům a organizacím působících výhradně v obci, protože pro letošní rok mimo výnosů z některých akcí - třeba vánoční koncert aj., se téměř nepočítá s tím, že by obec ze svého rozpočtu podpořila jiné žadatele než ty naše. I tak byla trochu delší diskuse o přístupu jednotlivých spolků a jejich představách o podpoře toho či onoho druhu volnočasových aktivit, kdy zastupitelstvo nakonec rozdělilo 150 tis. Kč téměř obdobně jako v loňském roce. Druhá, pro Vás možná zajímavá záležitost, bylo schválení dalšího pokračování půjček z Fondu rozvoje bydlení, kdy na jiném místě tohoto Zpravodaje najdete podrobnější informace, které ještě navíc, pokud budete potřebovat, Vám budou na obecním úřadě doplněny v případě jakýchkoliv nejasností nebo když budete mít za to, že ještě něco je nutné upřesnit. Pokud jde o další dění v obci, mimo běžné práce a údržby, přes zimu to bylo především chystání ploch na nové výsadby v obecních lesích tak, abychom měli všechny plochy po olších, habrech a bezinkách vyklizeny a podle počasí zalesněny nejdéle do konce března, kdy pak práce v lese musíme ukončit a čeká nás poměrně dost jiné práce v obci, kolem zřizování nových přechodů v souvislosti s letošními úpravami povrchu průtahu silnice I/23 přes obec. Snaha bude letos i udělat něco nového kolem dětských hřišť, úprav chodníků, balkonů DPS, hřbitova, úpravy veřejného prostranství kolem kostela a další práce, při nichž se nedá zapomenout i na pomoc sokolům, fotbalistům a dalším, kteří by si některé práce, i přes jejich snahu, nebyli schopni zajistit sami. Ve dnech se uskuteční již pátý ročník Regionální olympiády dětí a mládeže, kdy snad ani není potřeba nějak zvlášť naši olympiádu představovat, protože celá řada sportovců z Kralic se jí už v minulosti úspěšně účastnila, včetně hojného doprovodu svých rodinných příslušníků, ať již při jednotlivých disciplínách nebo při slavnostních ceremoniálech 2

3 zahájení a ukončení olympiády. Mimo sportovců se ale zúčastňovaly třeba také děti svými výtvarnými pracemi v soutěži, která bude letos stejná s tím, že stejně jako výtvarná soutěž i vše další podstatné zůstává obdobné jako u předcházejících ročníků, tedy i to, že za naše reprezentanty obec hradí startovné žákům mimo region a středoškolákům, zajišťuje omluvenky (samozřejmě, ale také zpětně kontroluje, že skutečně sportovali), nebo poskytuje doplňující informace, které snad případně nenajdete na stránkách olympiády. Adresy jsou uvedeny na rozpisu soutěží, který je přílohou tohoto Zpravodaje. Závěrem nezbývá, než popřát, aby se olympiády zúčastnilo mimo našich sportovců i dost občanů, protože Regionální olympiáda dětí a mládeže bývá pro všechny zúčastněné velkým zážitkem, skutečným svátkem, u kterého přejeme našim sportovcům obdobně vynikající výsledky jako při minulých ročnících. Ing. Emil Dračka, MBA starosta obce Tříkrálová sbírka Dne proběhla v Kralicích nad Oslavou a později i v Horních Lhoticích Tříkrálová sbírka. Při obchůzce Kralic nad Oslavou pomohli členové FC Kralice. Počasí bylo celkem pěkné a tak členové Stáje Honzík zajistili tříkrálový průvod na koních. Všem, kteří pomohli, patří poděkování, protože věnovali jeden svůj volný den na to, aby byly navštíveny všechny domy s přáním požehnání a prosbou o pomoc. Vám všem, kteří jste přispěli celkovou částkou ,- Kč na pomoc potřebným, upřímné Pán Bůh zaplať. Je to krásná částka a pomůže těm, kteří to potřebují. Jana Nekudová Dění okolo přechodů pokračování Dne proběhlo na DI v Třebíči jednání ohledně zajištění bezpečnosti chodců v Kralicích nad Oslavou po zrušení přechodů pro chodce přes komunikaci I/23. Byla to reakce na dopis na Prezidium PČR, ze dne Zástupci Prezidia PČR si udělali čas a provedli šetření přímo v Kralicích nad Oslavou, dne Na základě jejich zjištění, je vhodné v Kralicích nad Oslavou přechody pro chodce obnovit, ale samozřejmě již v souladu s novými předpisy. Nejdůležitějším otázkou bylo, co ale do doby, než budou nové přechody zbudovány. I v tomto případě však bylo navrženo řešení. Do Kralic nad Oslavou byl na náklady obce instalován tzv. skrytý radar, na základě mapování provozu v obci (kolik vozidel jezdí a hlavně jakou rychlostí), PČR provede cílená opatření ke zpomalení provozu v Kralicích nad Oslavou. Výsledky měření má již PČR k dispozici a tak by opatření měla následovat v nejbližší době (dotaz na opatření byl již vznesen). I když jednání se zpozdilo minimálně o 2 měsíce (Krajský DI na podnět z naší strany nereagoval), byli jsme rádi, že jednání proběhlo a že jsme se dostali k doporučením přímo z míst nejvyšších. Považuji za důležité zmínit i to, že přechody pro chodce nebyly zrušeny na příkaz PČR, ta k tomu nemá kompetenci, ale ze strany Krajského úřadu v Jihlavě. Ten svoje rozhodnutí popřel a telefonicky mě informoval o tom, že rozhodnutí vydal DI v Třebíči. Proto další komunikace probíhala právě s PČR. 3

4 V celé ČR byly ze strany PČR podány připomínky ke stavu přechodů pro chodce a pouze v Kraji Vysočina a v Olomouckém kraji došlo na základě rozhodnutí krajských úřadů k rušení přechodů pro chodce. To jen k dokreslení celé situace. O dalším dění okolo přechodů Vás samozřejmě budeme informovat. Jana Nekudová Fond rozvoje bydlení Do středy je možné podávat žádosti o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení obce Kralice nad Oslavou. Půjčka je poskytována vlastníkům obytných budov a bytů k úhradě nákladů spojených s opravami a modernizací bytového fondu u nemovitostí starších 10 let. Půjčku je možné použít zejména na obnovu střech, obnovu fasády včetně zateplení, vnitřní úpravy a modernizace bytu. Maximální doba a poskytnutá částka je 100 tis. Kč na 6 let při 4% p.a. úročení půjčky. Žádost musí obsahovat jméno a adresu žadatele, přesné označení budovy (č.p., parcelní číslo) včetně prohlášení nebo jiného dokladu o vlastnictví, dále pak stavební povolení či jiný příslušný doklad o přípustnosti akce, pokud je vyžadován. U těchto akcí pak je třeba předložit příslušnou projektovou dokumentaci, předběžnou dohodu s dodavatelem akce s orientační cenou nákladů. V případě svépomocné práce postačí jen orientační cena materiálu a popis účelu, na který je půjčka požadována. Posledními vcelku důležitými částmi žádosti jsou: předpokládaná lhůta dokončení akce, celková požadovaná částka a její zajištění dvěma ručiteli. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách obce, případně na obecním úřadě. V loňském roce jsme si připomněli výročí 400 let od vydání Bible kralické V letošním roce uplynulo 450 let (1564) od vydání překladu Nového zákona od Jana Blahoslava a tentýž upravený Nový zákona se stal šestým dílem Bible kralické, který započali čestí bratři v Kralicích tisknout v roce 1593 a dokončili v roce 1594, tedy před 420 lety. Potřeba věrného překladu Nového zákona z řečtiny a nikoliv pouze překlad překladu, jak tomu bylo v případě překladů z latiny, vedlo biskupa jednoty bratrské Jana Blahoslava k tomu, že roku 1564 vydává v Ivančicích v malém formátu zkušební vydání Nového zákonu. Toto vydání mělo zřejmě pronikavý úspěch, protože 4roky po něm vyšlo druhé vydání ve větším formátu a větším tiskem přepracované pouze s malými úpravami. Blahoslav popisuje svou práci na překladu Nového zákona takto: A však také i vlastnosti jazyka našeho pilně sem šetřil více nežli ozdob, chtěje, aby slova obyčejná a srozumitelná i způsob mluvení byl hladký a vážný, tak jakož sluší na Písmo Svaté. Blahoslav přistoupil k úkolu překladu Nového zákona v první řadě tak, že zapracoval na zdokonalení české mluvnice. Své dílo, které je známo jako Gramatika česká, začal psát v roce 1551 a dokončil je v roce 1571,v roce své smrti.toto pak tvořilo nejenom základ pro jeho vlastní překlad, ale přispělo ke vzniku kolektivu mužů, z nichž někteří byli jeho vlastními studenty a učedníky,kteří po jeho smrti přeložili Starý zákon. Tento překlad Starého a Nového zákona je to, co na konci 16.století tvoří Bibli kralickou. Překlad vycházel postupně v letech 1579 až 1594 u nás v Kralicích. Text byl doplněn rozsáhlými komentáři a byl rozdělen do šesti svazků. Díky našim vzdělaným předkům za jejich obětavou práci! Monika Doležalová 4

5 Taneční kroužek V letošním školním roce 2013/2014 byla otevřena nová volnočasová aktivita, a to Taneční kroužek. Kroužek je vedený pod SDH Kralice nad Oslavou. První hodina proběhla v pondělí 16. září 2013 a od tohoto dne se koná každé pondělí od do v tělocvičně místní základní školy. Kroužek je určen pro chlapce i dívky předškolního a mladšího školního věku. Nyní navštěvuje kroužek 16 dětí,a to pouze dívky ve věku od 3 do 10 let. Kroužek vedou dvě dívky studující Masarykovu univerzitu, obor Učitelství mateřských škol, které mají s podobným kroužkem zkušenosti již z dřívějška. Na začátku školního roku děti nacvičily vystoupení na kralické Martinské hody v rytmu polky a valčíku, na jehož konci byla zařazena modernější skladba pro rozveselení jak vystupujících, tak diváků. Nyní nacvičují choreografii na modernější hudbu se základy moderních prvků. Výuka vychází z potřeb dětí, a proto jim je náplň kroužku přizpůsobena. Začátek je zahájen hrou na honěnou s motivací, následuje rozcvička s využitím pomůcek, nácvik choreografie. Následují hry a činnosti na přání dětí a nakonec je zařazena relaxační hra a děti dostávají od cvičitelek zpětnou vazbu. Lucie Kroupová, Radka Čeléniová Hasiči Kralice nad Oslavou V sobotu 4. ledna proběhla výroční valná hromada našeho sboru. Přítomnými byl zvolen staronový výbor SDH, který bude letošní rok pracovat ve stejném složení jako v loňském roce: starosta: Ing. Emil Dračka místostarosta: Jan Batelka velitel: Ing. Vladimír Červinka vedoucí mladých hasičů: Mgr. Jan Musil jednatel: Tomáš Červinka pokladník: Ing. Ludmila Musilová hlavní strojník a technik: Jiří Barteček referentka žen: Bohumila Musilová předseda revizní komise: Ing. Josef Doležal člen revizní komise: Hovhannes Harutjunjan K počátku letošního roku eviduje sbor 79 členů, z toho 38 mladých hasičů do 18 let. Od začátku roku byla naše výjezdová jednotka povolaná už ke 3 ostrým zásahům: - 3. února planý poplach tmavý kouř ze dvorku RD v Kralicích (ul. Třebíčská) února požár chat v Kralicích (obora) března požár okraje lesa v Rapoticích S příchodem jara opět začínáme novou sezónu s pravidelnými schůzkami a tréninky naší hasičské mládeže: 1) STARŠÍ ŽÁCI (2. st. ZŠ) a DOROST každý pátek vždy od 16:30 do 17:30 h. (poprvé v pátek ) 2) PŘÍPRAVKA (děti z MŠ) a MLADŠÍ ŽÁCI (1. st. ZŠ) každé pondělí vždy od 16:00 do 16:45 h. (poprvé v pondělí ) - sloučeno - změna oproti loňskému roku! 5

6 V sobotu 17. května odpoledne se uskuteční již tradiční akce DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V HASIČSKÉ ZBROJNICI v Kralicích, která bude opět zpestřena soutěží v požárním útoku mladých hasičů. Nebude samozřejmě chybět posezení s občerstvením v prostorách zbrojnice. Stále jsou u nás vítáni noví zájemci, bez rozdílu věku, o hasičskou činnost. Mgr. Jan Musil, za výbor SDH Kralice Kynologický klub Činnost našeho klubu v loňském roce - stále patříme k nejlepším klubům na Vysočině Největší úspěch našeho klubu vybojoval Jiří Štěpař s německým ovčákem Enriko, když na mistrovství republiky obsadil 3. místo a zajistil si účast na Mistrovství světa v USA, kde v říjnu 2013 osadil 29. místo z 200 soutěžících a stal se 2. našim nejlepším reprezentantem. Naše závodní družstvo se zúčastňuje ligy JMK Na závodě ve Zbraslavi J. Jašková s NO Brazil 2. místo, L. Nováčková s NO Wenga 3. místo, T. Čechovský ml. 5. místo, Š. Kováčová NO Sorbon 6. místo. Na závodě v Miroslavi: Jašková 3. místo kat. ZVV1, J. Coufalová NO Rita 5. místo, T. Čechovský ml. belg.ovčák Bria 3. místo, L. Nováčková Wenga 4. místo, l. Nováčková - Tampa 7. místo. V celková lize, kde jsou 4 kola, jsme se umístili kat. ZVV1 Jašková Brazil 3. místo,12. místo Coufalová, kat. ZZO L. Nováčková Wenga 1. místo, 5. místo náš mládežník T. Čechovský belg. ovčák Bria, daší místa 7., 11. a 15. místo. Na jaře jsme uspořádali 12. ročník O pohár Bible kralické, účast 15 psovodů sponzorovala brněnská firma Noviko, v kat. ZVV1 obsadila J. Jašková 3. místo a v kat. ZZO obsadila L. Nováčková 3. místo. Letos se závod koná , už teď je slíbená účast 20 psovodů z celé jižní Moravy a znovu sponzoruje firma Noviko a Vetamix a další drobní sponzoři. Dále jsme jeli na závod do Svitávky, jelo tam 6 našich psovodů a v těžké konkurenci se neztratil T. Čechovský starší, obsadil s NO Estrid 3. místo, dále jsme obsadili ZZO T. Čechovský ml. 4. místo.závod v Rajci Jestřebí 3. místo L. Nováčková - Wenga závod Bzenec J. Jašková Brazil 2. místo kat. ZVV1 / N. Vostálová s chodským ovčákem Alwika 1. místo ZZO. V tomto roce jsme uspořádali 2 zkoušky z výkonu, 90% úspěšnost našich psovodů. Závod v Kuřimi na podzim opět naši bodovali, Vostálová 1. místo, T. Čechovský ml. 2. místo, L. Nováčková 5. místo. Na podzim jsme uspořádali 11. ročník O pečet kralického starosty, 15 psovodů, v kat. ZVV1 vyhrála J. Jašková s NO AXA, v kat. ZZO vyhrála M. Losova zlatý retriever, závodu se zúčastňují i zajímavá plemena jako bígl, leopardí luisianský pes, kříženci, kanadský ovčák, bearde kolie apod. Loni jsme uspořádali několik akcí se školou, školkou i obecním úřadem pro děti, páleni čarodějnic, samozřejmě i letos máme toto v plánu. Tím naše činnost nekončí. Hlavně se věnujeme výcviku a výchově psů, loni zde probíhala psí školka i letos od dubna bude. Je škoda, že si mnozí majitelé neuvědomí, že když si pořídí psa, tak by o jeho výchově měli něco vědět. Neposlušný pes je neovladatelný, tudíž i nebezpečný. Vše o našem klubu se můžete dozvědět na našich stránkách Jednatel klubu Jašková 6

7 Rybářský kroužek pro mladé rybáře v Kralicích nad Oslavou V září 2013 projevily děti z Kralic nad Oslavou zájem o navštěvování rybářského kroužku. Aby nemusely dojíždět do Náměště, navrhl výbor Místní organizace Moravského rybářského svazu v Náměšti nad Oslavou, aby se kroužek scházel v Kralicích. Obecní úřad vytvořil podmínky pro činnost kroužku a umožnil jeho konání v jídelně domova s pečovatelskou službou. Kroužek byl bezplatný. Odbornou činnost zajišťoval hospodář pan Jaroslav Řezanina Celkem se do kroužku přihlásilo 12 dětí. Kroužek se konal každé úterý. Děti byly seznamovány jak s rybářskými předpisy tak i ve znalosti ryb a rybolovné techniky. Kroužek úspěšně ukončilo zkouškami a získáním prvního rybářského lístku 9 dětí. S dětmi je nyní prováděna praktická výuka na rybníku. Všechny děti se staly členy Moravského rybářského svazu a mohou lovit na jeho revírech. V Kralicích k dosavadním 26 členům přibylo nových devět. Výbor MOMRS Náměšť nad Oslavou přeje všem novým mladým rybářům hodně úlovků a aby jim jejich zájem o rybařinu dlouho vydržel. S pozdravem Petrův zdar Za Moravský rybářský svaz, o.s. místní organizaci Náměšť nad Oslavou Jaroslav Řezanina, hospodář TJ FC Kralice nad Oslavou v sezóně V lednu 2014 byl zvolen nový fotbalový výbor, jeho členové jsou: Tomáš Jelínek, Martin Dymáček, Adam Krčál, Vítězslav Zigmund, Jiří Veselý, Tomáš Chadim, pokladník Eva Vadovičová, sekretář Jindřich Němec, místopředseda Michal Nekuda, předseda Jaroslav Chadim. Podzimní část ukončilo mužstvo mužů na 2.místě IV. skupiny (společně s mužstvem Hodova). Trenéry jsou Alois Krčál a Jiří Tomek. Starší žáci se v mistrovské soutěži starších žáků 7+1 umístili na 14. místě. Tuto soutěž hrají prvním rokem po přechodu z mladších žáků pod vedením Tomáše Chadima. Starší přípravka se v soutěži okresního přeboru přípravek 5+1 umístila na 6. místě. Trenérem je Tomáš Jelínek. Přípravu na jarní sezonu zahájili turnajem v Hrotovicích, kterého se účastnilo celkem 22 týmů z Třebíčska. Po dvou odehraných kolech se umístili na 17. místě. Poděkování patří nejen klukům, kteří se opravdu snažili ale i rodičům, kteří jezdili své děti povzbuzovat. Naše mladší přípravka se účastní soutěže mladších přípravek 4+1, tato soutěž nemá vedenou tabulku. Trenéry jsou Jiří Veselý a Jan Rous. Stejně jako starší, tak i mladší přípravka zahájila přípravu turnajem v Hrotovicích, kde se umístila na velmi pěkném 8. místě z 22. týmů. Chtěl bych Vás pozvat na nevšední zážitek a to na návštěvu FC Zbrojovky Brno dne , kde žáci starší přípravky nastoupí od 17. hodin jako doprovod hráčů 1.Gambrinus ligy v zápase s SK Slavia Praha, a o poločasové přestávce sehrají utkání s místní přípravkou. Přeji všem hráčům hodně úspěchů v nadcházející sezóně a trenérům hodně trpělivosti v jejich odhodlání. Za výbor Jaroslav Chadim 7

8 SOLNÁ JESKYNĚ VELKÁ BÍTEŠ ( ) SOLNÁ JESKYNĚ VELKÁ BÍTEŠ ( ) Touto cestou děkujeme našim hodným pánům řidičům, p. Rousovi a p. Pavlíkovi, kteří nás vždy spolehlivě odvezli. Touto cestou děkujeme našim hodným pánům řidičům, p. Rousovi a p. Pavlíkovi, kteří nás vždy spolehlivě odvezli. ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY V MŠ ( ) ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ U MALÝCH HRY DĚTÍ V MŠ ( ) ROZCVIČKA U MALÝCH DĚTÍ ROZCVIČKA KRASOBRUSLÍME KRASOBRUSLÍME 8

9 HLEDÁME HOKEJISTY DÁME GÓLA, DÁME FANDÍME NAŠIM!! BĚŽCI NA LYŽÍCH MALÍ MEDAILISTI 9

10 U PŘEDŠKOLÁKŮ NAŠI OLYMPIONICI BORCI NA DRÁZE 10

11 A CO NÁS ČEKÁ NA JAŘE V NAŠÍ MŠ? si vytvoříme malované prostírání s výtvarnicí paní Matouškovou pojedeme do knihovny v Náměšti n. Oslavou a ještě spoustu dalších překvapení OZNÁMENÍ ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ KRALICE Zápis dětí do MŠ Kralice n. Osl. pro školní rok 2014/2015 se uskuteční v budově MŠ ve středu 23. dubna 2013 od 9.00 do hodin a od do hodin. Společně se zápisem bude probíhat pro rodiče a jejich děti Den otevřených dveří MŠ. K zápisu rodič nebo zákonný zástupce dítěte přinese rodný list dítěte a kopii očkovacího průkazu. Přednostně budou přijaty děti, které dovršily 3. let a děti předškolního věku. Co se děje v ZŠ Vážení rodiče a milí občané Kralic! Ať žije jaro! Jaro je dalším obdobím života, které ukončilo období zimy. Proběhly akce jako bylo bruslení v Náměšti nad Oslavou, karneval, o jehož výsledku e můžee informovat v ZŠ i MŠ, zápis nových školáčků do prvního ročníku a účast našich žáků v okresním kole matematické olympiády v Třebíči. Navštívili jsme také sportovní areál Bongo v Brně, který vždy naše děti velmi potěší a umožní jim uvolnit veškerou energii, kterou nastřádají během školní docházky. Bylo to správné naladění pro jejeich jarní prospěšné dovádění venku, jelikož vůně jara v nás všech dokáže probudit zájem o vše nové a sluneční paprsky nás opět nabijí potřebnou životní energií. Přejeme Vám jarní pozitivní náladu! 11

12 Sokolský ples 2014 V sobotu 15. února 2014 proběhl v sokolovně tradiční sokolský ples. Návštěvnost byla tentokráte malá, což nás velmi mrzí. Čekali jsme za naši snahu větší podporu, nicméně je potřebné vyjádřit touto cestou poděkování všem osloveným sponzorům z řad podnikatelů, živnostníků a ostatních občanů za to, že díky jejich darům mohla být připravena celkem bohatá plesová tombola. Velice si toho vážíme a věříme v podporu i v dalším období. Valná hromada V sobotu 15. března 2014 se konala v prostorách sokolovny valná hromada TJ Sokol Kralice. Na jednání sokolů byla zhodnocena činnost TJ od poslední valné hromady, její hospodaření a byl schválen plán činnosti do dalšího období. Stěžejními oblastmi činnosti a fungování sokola v obci zůstává zabezpečování hospodárného chodu a údržby sokolského areálu pro sportovní a společenské využití jak svých členů, tak i široké veřejnosti, dále zabezpečování a podpora činnosti sportovních oddílů a v neposlední řadě širší zapojování členů do sportovní všestrannosti. Z jednání vyplynul i velmi důležitý fakt, že bychom potřebovali získat cvičitele popřípadě trenéry z řad mladých lidí, nejlépe rodičů, kteří by se mohli věnovat hlavně dětem, jejichž počet v obci narůstá. Proto vítáme a velmi pozitivně hodnotíme vznik florbalového kroužku dětí pod vedením Davida Casky. Tyto aktivity má smysl podporovat. Mrzí nás, že pro nezájem cvičenců nebylo pokračováno ve cvičení rodičů s dětmi, které bylo z naší strany také podporováno. Upozornění pro členy a cvičence TJ Do konce měsíce března vyžadujeme zaplacení členských příspěvků všemi registrovanými členy. Neuhrazení příspěvku bude mít bohužel vliv na vyřazení člena z registrace a tím úplného pozastavení volného vstupu do sokolovny v rámci cvičení a her. výbor TJ Sokol Kralice nad Oslavou 12

13 Životní styl Vážení spoluobčané, asi nejsem tem pravý, který by měl psát cokoliv o zdravém životním stylu. Moje postava tomu rozhodně neodpovídá. Protože však u naprosté většiny mých klientů narážím na stejný problém, rozhodl jsem se sem o něm něco napsat. Ten problém se nazývá nedostatečný pitný režim. Jistě všichni vědí, již ze základní školy, že voda a její příjem je nejdůležitější složkou naší potravy. V našem těle se naprosto nic nemůže odehrát bez vody. My však často tuto situaci podceňujeme, a tělo dlouhodobě udržujeme, ve stavu mírné až střední dehydratace. Pijeme, když máme pocit žízně a někdy ani na to nemáme čas. Ale je dobré vědět, že žízeň není časnou známkou potřeby vody, protože se objevuje až v okamžiku 1-2% dehydratace. Pocit žízně se navíc snižuje ve vyšším věku (častěji u mužů jak u žen). Na druhou stranu zvýšený pocit žízně může být i příznakem některých chorob (např. cukrovky) a existuje i tzv. návyková žízeň, která nemusí být známkou potřeby tekutin. Akutními příznaky mírné dehydratace jsou bolesti hlavy, únava a malátnost, pokles fyzické a duševní výkonnosti včetně poklesu koncentrace. Ztráta tekutin na úrovni 2 % tělesné hmotnosti představuje ztrátu až 20 % výkonu. Dnes už asi každý ví, že zdravý dospělý člověk by měl vypít asi 2-2,5l tekutin denně. Přesná potřeba tekutin je však závislá na složení stravy, tělesném pohybu, námaze, teplotě a vlhkosti prostředí a mnoha dalších faktorech. S věkem se potřeba tekutin zvyšuje, neboť se zvyšuje i přirozená ztráta tekutin. Méně lidí už potom ví, co lze a co nelze, počítat do přijmu tekutin. Tady je výčet některých z nich: - Ke stálému pití pro osoby bez rozlišení věku a zdravotního stavu jsou nejvhodnější čisté vody pitné z vodovodu (studny) nebo balené kojenecké, pramenité a slabě mineralizované přírodní minerální vody bez oxidu uhličitého. Tyto vody lze konzumovat bez omezení množství úměrně k potřebám organismu. K vhodným nápojům patří též vodou ředěné ovocné a zeleninové šťávy, neslazené a ne moc silné čaje (vhodné jsou zvláště zelené) nebo nápoje z praženého obilí. Bylinné čaje, pokud nejde o cílenou léčbu, by se měly pít raději slabé a je vhodné je střídat. - Omezená konzumace nápoje podmíněně vhodné! Minerální vody středně a silně mineralizované nejsou vhodné jako základ pitného režimu. Denní příjem středně mineralizovaných vod by tedy v průměru neměl přesáhnout 0,5 litru; příjem silně mineralizovaných vod by měl být ještě nižší. Je vhodné minerální vody, kterými doplňujeme pitný režim, střídat. Vody sycené oxidem uhličitým jsou oblíbeným osvěžujícím nápojem, ale jejich zdravotní nevýhody převažují nad výhodami a proto by neměly být konzumovány pravidelně, ale jen omezeně a výjimečně. Perlivé vody mohou způsobit žaludeční a trávicí obtíže a tzv. Roemheldův syndrom (bolesti na hrudníku imitující infarkt), zvyšují dýchací a tepovou frekvenci, způsobují posun k acidóze (překyselení) krve. Navíc jich nelze vypít moc najednou a mají diuretické vlastnosti, takže rozhodně nejsou ideálním nápojem k úhradě chybějících tekutin. Mléko a kakao jsou spíše tekutou výživou než nápojem a jejich vypité množství by se nemělo počítat do potřebného denního objemu tekutin. 13

14 - Nevhodné nápoje! K nápojům, kterým bychom se měli vyhýbat nebo je konzumovat jen velmi výjimečně, patří především různé soft drinky : limonády, kolové nápoje, ochucené minerální vody, energetické nápoje, nektary apod. Důvodem je cukr, který jen zvyšuje pocit žízně, a jeho prázdné kalorie ; dále umělá sladidla, z nichž některá zvyšují chuť k jídlu, nebo oxid uhličitý, který spolu organickými kyselinami (ochucovadla) poškozuje zubní sklovinu a má i další nevýhody uvedené výše. Kofein v kolových nápojích je diuretikum (zvyšuje tvorbu moči, takže se více tekutin z těla odvede, než by se mělo vypitím nápoje získat). Je to také lehce návyková látka, která vede k hyperaktivitě u dětí. Kyselina fosforečná, která je rovněž součástí kolových nápojů, pravděpodobně zvyšuje riziko osteoporózy. Káva (kofein) a alkoholické nápoje nejsou součástí pitného režimu (nelze je počítat do potřebného denního objemu tekutin), mohou být pouze chuťovým doplňkem stravy. Káva by se měla pít se sklenicí čisté vody. - Jak pít! Pít bychom měli v průběhu celého dne, nejlépe každou hodinu 1,5 2dcl. Rozhodně bychom se měli vyhnout náhlému vypití velkého množství tekutin jen proto, že jsme třeba celé dopoledne zapomněli pít. Není nic od věci mít nějakou lahev s vodou i v blízkosti lůžka a při probuzení se napít. Pozor také na návykové nadměrné pití v posledních letech, se vlivem několika článků, jenž tvrdí, že se má pít 3 a více litrů tekutin denně, zejména u mladých lidí vyskytuje návykově pití. Je to stav kdy si člověk vezme lahev nápoje (zpravidla vody) a z ní potom upíjí po doušcích každých pět minut. Později se z tohoto stane návyk a tito lidé, když se 5 min. nenapijí, mají pocit žízně. I příliš velký dlouhodobý příjem tekutin může mít těžké zdravotní následky! Věnujte tedy pozornost tomu kolik, a čeho vypijete. Můžete tím předejít mnoha zdravotním nepříjemnostem. Děkuji za pozornost a přeji všem hodně zdraví! Č. Tomec Čerpáno z publikací MUDr. Františka Kožíška, CSc. a MUDr. Kateřiny Cajthamlové Zprávičky z naší stájičky Do roku 2014 jsme opět vkročili v sedlech našich koníčků jako Tři králové a to, jak v Kralicích, tak v Náměšti nad Oslavou. Zároveň letošní rok začal mnohými dalšími akcemi a hlavně velkou propagací paradrezury a jezdců, kteří se tomuto sportovnímu ježdění věnují. My letos načínáme 12. rok naší závodní kariéry, a protože je letos vypsáno velké množství závodů, tak je třeba si některé z nich vybrat, připravit se, získat finanční prostředky a pak se hlavně snažit dosáhnout co možná nejlepších výsledků. Důležitá je letos kvalifikace na mezinárodních tříhvězdových závodech, abychom se mohli účastnit Světových jezdeckých her v Normandii. Je to veliká akce v rozsahu mistrovství světa, 14

15 kterého se budou účastnit jezdci zdraví, handicapovaní, ze všech zemí světa v různých koňských disciplínách (drezura, paradrezura, voltiž, parkury, military, vozatajství a další). K této velké akci již probíhá projekt Češi do Normandie Honzík je do tohoto projektu na světové jezdecké hry nominována se účastnil konference v Praze k tomuto projektu. Dále se s Honzíkem v Praze natáčel medailonek o jeho životě s koňmi a závodech. Tento medailonek bude použit pro získávání sponzorů a pro propagaci. Další část tohoto projektu je, reprezentovat se na Jezdeckém festivalu v Lysé nad Labem, který bude probíhat od 19. do s ukázkou küru, což je drezurní úloha na hudbu byla Honzíkovi udělena plaketa na Jezdeckém večírku Jihomoravské oblasti v Lipůvce za získání 3.místa na MČR v paradrezuře v Hradištku u Sadské za rok 2013 a poděkování za vzornou reprezentaci Jihomoravské oblasti. Mezinárodní závody, kterých bychom se rádi zúčastnili jsou: Německo Mannheim , Rakousko Ebreichsdorf , Francie Mulhouse , Itálie SommaLombardo , Německo Überherrn Závodů je mnoho, obzvláště v červnu, budeme si muset vybrat jen jeden, maximálně 2 mezinárodní závody splnit kvalifikaci to znamená zajet drezurní úlohu minimálně na 60 %. Největším a nejvýznamnějším bodem a cílem letošní sportovní sezóny jsou: Světové jezdecké hry v Normandii Byla by to nádhera se sem dostat! A kam bychom také rádi zavítali,tak to jsou naše národní paradrezurnízávody: v Herouticích, v Kutné Hoře a oficiální drezurní závody se zdravými sportovci v Mikulově, Nemochovicích a Tetčicích. Mistrovství České republiky se bude pořádat opět v Hradištku u Sadské ve dnech , a to bude závěr naší letošní sportovní sezóny. Na sobotu od hod., na zahájení letních prázdnin, připravujeme jezdecké hobby závody XII. Setkání přátel koní v Kralicích na loukách v ohradách, kde budou moci jezdci se svými koníčky předvést své umění v drezuře, parkuru, postižení jezdci v paradrezuře a pro děti bude připravena hra židličková. Ceny pro vítěze a občerstvení bude zajištěno. Těšíme se na setkání s Vámi na některých z našich závodů a věříme v další dobrou spolupráci. Za Vaši podporu a přízeň Vám moc děkujeme!!! 15

16 Jezdecký večírek Jihomoravské oblasti v Lipůvce Honzík získal plaketu za vzornou reprezentaci Jihomoravské oblasti a za 3.místo na MČR v paradrezuře Jezdecký večírek Jihomoravské oblasti v Lipůvce Honzík získal plaketu za vzornou reprezentaci Jihomoravské oblasti a za 3. místo na MČR v paradrezuře Tři králové v Kralicích nad Oslavu (vycházíme od Rousů koně jedou z Autoopravny :D ) Koníčci Stáje Honzík ve výběhu, vlevo Salvador, uprostřed Codam, vpravo Rumik Koníčci Koníčci Stáje Honzík ve výběhu,vlevo ve výběhu,vlevo Salvador, uprostřed Salvador, Codam, vpravo uprostřed Rumik Codam, vpravo Rumik níčci Stáje Honzík ve výběhu,vlevo Salvador, uprostřed Codam, vpravo Rumik Tři králové v Kralicích nad Oslavu vycházíme od Rousů koně jedou z Autoopravny (:-) 1/ čtvrtletník, vydává Obec Kralice nad Oslavou, Jinošovská 78, IČO: Místo a datum vydání: Kralice nad Oslavou , reg. MK ČR E Redakce: OÚ Kralice nad Oslavou, Jinošovská 78, telefon Realizace: Petr Večeřa, Bačice. Náklad 430 výtisků. 12

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

V Tříkrálové sbírce lidé v Sedlištích letos darovali přes 24 tisíc korun

V Tříkrálové sbírce lidé v Sedlištích letos darovali přes 24 tisíc korun S e d l i š ť s k ý z p r a v o d a j 3/2014 V obci možná vznikne nová naučná stezka bec se opět podílí na zajímavém projektu, O který by měl ve výsledku obec Sedliště udělat ještě krásnější a zajímavější,

Více

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku Zpravodaj města Chropyně 09/2006 Obsah: - Informace Svazu důchodců ČR - Z jednání rady města - Ohlédnutí za poutí na Ukrajině - Z jednání Zastupitelstva - Osiřelá Sluneční zátoka - Cesta kolem světa za

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2014 Hlavní téma: Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září Slovo úvodem Tomáš Mařík tajemník Vážení

Více

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě hlučínskénoviny V rámci 7. Národní konference kvality ve veřejné správě v Chrudimi byly uděleny ceny Ministerstva vnitra za úspěšný postup při zavádění metod kvality ve veřejné správě za rok 2010. Město

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

3/4. úvodník - Hodnocení roku 2013 ZPRAVODAJ. Dolnopočernický VELIKONOCE. Foto: Ing. Josef Nožička. Základní škola

3/4. úvodník - Hodnocení roku 2013 ZPRAVODAJ. Dolnopočernický VELIKONOCE. Foto: Ing. Josef Nožička. Základní škola 3/4 2014 Dolnopočernický ZPRAVODAJ úvodník - Hodnocení roku 2013 VELIKONOCE v DOLních počernicích Foto: Ing. Josef Nožička Základní škola 1 úvodník Vážení spoluobčané, ZMČ Praha Dolní Počernice schválilo

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str.

silniční okruh Který je opravdu rozumný? 10/2014 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 10/2014 Ročník 62 Informace o volbách do Zastupitelstva MČ Praha 20 ve dnech 10. 11. října 2014 na str. 6 Který silniční okruh kolem Prahy je opravdu rozumný? Str. 4 Kalendář akcí v Horních Počernicích

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

Vydán 21. února 2011 ÚNOR 2011 SLOVO ÚVODEM

Vydán 21. února 2011 ÚNOR 2011 SLOVO ÚVODEM Vydán 21. února 2011 ÚNOR 2011 SLOVO ÚVODEM V letošním roce, a to již nyní v jarních měsících, budeme pokračovat na projektu "Rekonstrukce návsi - II.etapa-obnova sídelní zeleně /od křižovatky po koupaliště/.

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE DNECH 20. A 21. 10. 2006

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE DNECH 20. A 21. 10. 2006 VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE DNECH 20. A 21. 10. 2006 PŘEDVOLEBNÍ Představí se Vám v něm 6 volebních subjektů se svým hodnocením uplynulého volebního období i volebními programy svých stran nebo

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH

NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH ZPRAVODAJ Ročník: LIV Číslo: 3/2013 NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH PROGRAM 1. Úvod, schválení programu jednání, určení

Více

Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2008; ročník 3.; vydání 5.

Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2008; ročník 3.; vydání 5. - 1 - Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2008; ročník 3.; vydání 5. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, příroda se připravuje na zimu, podzimní krásné barevné scenérie postupně odvane vítr, dušičkové počasí nás

Více