Tříkrálová sbírka. Dění okolo přechodů pokračování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tříkrálová sbírka. Dění okolo přechodů pokračování"

Transkript

1 BŘEZEN 2014

2 Vážení spoluobčané, zastupitelstvo obce dne na svém zasedání mezi celou řadou záležitostí, které, pokud budete mít zájem, najdete na webových stránkách obce, projednalo také dva důležitější body, o nichž je zřejmě potřeba se zmínit i ve Zpravodaji, protože ne všichni pravidelně sledujete webové stránky. Tím prvním bodem bylo schválení obecního rozpočtu v celkové výši tisíc korun, kdy rozpočet je samozřejmě sestaven jako vyrovnaný s poměrně značným důrazem na komunální a územní rozvoj, protože nás v letošním roce čekají nutné a vcelku dost finančně náročné akce, ať již to bude místní hřbitov, kde se zvolna začíná rozpadat ohradní zeď a márnice, přechody pro chodce u nákupního střediska Jednoty, práce v obecním lese, dětská hřiště, podle výsledků schvalování naší žádosti také doufejme, že možná v letošním roce bude potřeba zajistit náš spolupodíl na financování výměny oken a zateplení školy a školky, stejně jako bude potřeba mít spolupodíl na nákup nového víceúčelného zametacího stroje a některé další záležitosti, z nichž jedny se budou realizovat přímo a jiné jen připravovat, jako třeba projektová dokumentace na kanalizaci a ČOV, což je také, jen tak mimochodem, záležitost v řádu zhruba 800 tis. Kč jen u prvního stupně k územnímu rozhodnutí. Z těch jen připravovaných věcí je to také návrh územního plánu obce, který by bylo potřeba už konečně dotáhnout do konce, aby se podle něj dalo řídit dalších deset let. Samozřejmě, že obec také musí zajistit svůj běžný provoz, včetně třeba ZŠ a MŠ, stejně jako se musí počítat s údržbou a opravami stávajícího majetku. Součástí schvalování rozpočtu bylo i schválení příspěvků spolkům a organizacím působících výhradně v obci, protože pro letošní rok mimo výnosů z některých akcí - třeba vánoční koncert aj., se téměř nepočítá s tím, že by obec ze svého rozpočtu podpořila jiné žadatele než ty naše. I tak byla trochu delší diskuse o přístupu jednotlivých spolků a jejich představách o podpoře toho či onoho druhu volnočasových aktivit, kdy zastupitelstvo nakonec rozdělilo 150 tis. Kč téměř obdobně jako v loňském roce. Druhá, pro Vás možná zajímavá záležitost, bylo schválení dalšího pokračování půjček z Fondu rozvoje bydlení, kdy na jiném místě tohoto Zpravodaje najdete podrobnější informace, které ještě navíc, pokud budete potřebovat, Vám budou na obecním úřadě doplněny v případě jakýchkoliv nejasností nebo když budete mít za to, že ještě něco je nutné upřesnit. Pokud jde o další dění v obci, mimo běžné práce a údržby, přes zimu to bylo především chystání ploch na nové výsadby v obecních lesích tak, abychom měli všechny plochy po olších, habrech a bezinkách vyklizeny a podle počasí zalesněny nejdéle do konce března, kdy pak práce v lese musíme ukončit a čeká nás poměrně dost jiné práce v obci, kolem zřizování nových přechodů v souvislosti s letošními úpravami povrchu průtahu silnice I/23 přes obec. Snaha bude letos i udělat něco nového kolem dětských hřišť, úprav chodníků, balkonů DPS, hřbitova, úpravy veřejného prostranství kolem kostela a další práce, při nichž se nedá zapomenout i na pomoc sokolům, fotbalistům a dalším, kteří by si některé práce, i přes jejich snahu, nebyli schopni zajistit sami. Ve dnech se uskuteční již pátý ročník Regionální olympiády dětí a mládeže, kdy snad ani není potřeba nějak zvlášť naši olympiádu představovat, protože celá řada sportovců z Kralic se jí už v minulosti úspěšně účastnila, včetně hojného doprovodu svých rodinných příslušníků, ať již při jednotlivých disciplínách nebo při slavnostních ceremoniálech 2

3 zahájení a ukončení olympiády. Mimo sportovců se ale zúčastňovaly třeba také děti svými výtvarnými pracemi v soutěži, která bude letos stejná s tím, že stejně jako výtvarná soutěž i vše další podstatné zůstává obdobné jako u předcházejících ročníků, tedy i to, že za naše reprezentanty obec hradí startovné žákům mimo region a středoškolákům, zajišťuje omluvenky (samozřejmě, ale také zpětně kontroluje, že skutečně sportovali), nebo poskytuje doplňující informace, které snad případně nenajdete na stránkách olympiády. Adresy jsou uvedeny na rozpisu soutěží, který je přílohou tohoto Zpravodaje. Závěrem nezbývá, než popřát, aby se olympiády zúčastnilo mimo našich sportovců i dost občanů, protože Regionální olympiáda dětí a mládeže bývá pro všechny zúčastněné velkým zážitkem, skutečným svátkem, u kterého přejeme našim sportovcům obdobně vynikající výsledky jako při minulých ročnících. Ing. Emil Dračka, MBA starosta obce Tříkrálová sbírka Dne proběhla v Kralicích nad Oslavou a později i v Horních Lhoticích Tříkrálová sbírka. Při obchůzce Kralic nad Oslavou pomohli členové FC Kralice. Počasí bylo celkem pěkné a tak členové Stáje Honzík zajistili tříkrálový průvod na koních. Všem, kteří pomohli, patří poděkování, protože věnovali jeden svůj volný den na to, aby byly navštíveny všechny domy s přáním požehnání a prosbou o pomoc. Vám všem, kteří jste přispěli celkovou částkou ,- Kč na pomoc potřebným, upřímné Pán Bůh zaplať. Je to krásná částka a pomůže těm, kteří to potřebují. Jana Nekudová Dění okolo přechodů pokračování Dne proběhlo na DI v Třebíči jednání ohledně zajištění bezpečnosti chodců v Kralicích nad Oslavou po zrušení přechodů pro chodce přes komunikaci I/23. Byla to reakce na dopis na Prezidium PČR, ze dne Zástupci Prezidia PČR si udělali čas a provedli šetření přímo v Kralicích nad Oslavou, dne Na základě jejich zjištění, je vhodné v Kralicích nad Oslavou přechody pro chodce obnovit, ale samozřejmě již v souladu s novými předpisy. Nejdůležitějším otázkou bylo, co ale do doby, než budou nové přechody zbudovány. I v tomto případě však bylo navrženo řešení. Do Kralic nad Oslavou byl na náklady obce instalován tzv. skrytý radar, na základě mapování provozu v obci (kolik vozidel jezdí a hlavně jakou rychlostí), PČR provede cílená opatření ke zpomalení provozu v Kralicích nad Oslavou. Výsledky měření má již PČR k dispozici a tak by opatření měla následovat v nejbližší době (dotaz na opatření byl již vznesen). I když jednání se zpozdilo minimálně o 2 měsíce (Krajský DI na podnět z naší strany nereagoval), byli jsme rádi, že jednání proběhlo a že jsme se dostali k doporučením přímo z míst nejvyšších. Považuji za důležité zmínit i to, že přechody pro chodce nebyly zrušeny na příkaz PČR, ta k tomu nemá kompetenci, ale ze strany Krajského úřadu v Jihlavě. Ten svoje rozhodnutí popřel a telefonicky mě informoval o tom, že rozhodnutí vydal DI v Třebíči. Proto další komunikace probíhala právě s PČR. 3

4 V celé ČR byly ze strany PČR podány připomínky ke stavu přechodů pro chodce a pouze v Kraji Vysočina a v Olomouckém kraji došlo na základě rozhodnutí krajských úřadů k rušení přechodů pro chodce. To jen k dokreslení celé situace. O dalším dění okolo přechodů Vás samozřejmě budeme informovat. Jana Nekudová Fond rozvoje bydlení Do středy je možné podávat žádosti o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení obce Kralice nad Oslavou. Půjčka je poskytována vlastníkům obytných budov a bytů k úhradě nákladů spojených s opravami a modernizací bytového fondu u nemovitostí starších 10 let. Půjčku je možné použít zejména na obnovu střech, obnovu fasády včetně zateplení, vnitřní úpravy a modernizace bytu. Maximální doba a poskytnutá částka je 100 tis. Kč na 6 let při 4% p.a. úročení půjčky. Žádost musí obsahovat jméno a adresu žadatele, přesné označení budovy (č.p., parcelní číslo) včetně prohlášení nebo jiného dokladu o vlastnictví, dále pak stavební povolení či jiný příslušný doklad o přípustnosti akce, pokud je vyžadován. U těchto akcí pak je třeba předložit příslušnou projektovou dokumentaci, předběžnou dohodu s dodavatelem akce s orientační cenou nákladů. V případě svépomocné práce postačí jen orientační cena materiálu a popis účelu, na který je půjčka požadována. Posledními vcelku důležitými částmi žádosti jsou: předpokládaná lhůta dokončení akce, celková požadovaná částka a její zajištění dvěma ručiteli. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách obce, případně na obecním úřadě. V loňském roce jsme si připomněli výročí 400 let od vydání Bible kralické V letošním roce uplynulo 450 let (1564) od vydání překladu Nového zákona od Jana Blahoslava a tentýž upravený Nový zákona se stal šestým dílem Bible kralické, který započali čestí bratři v Kralicích tisknout v roce 1593 a dokončili v roce 1594, tedy před 420 lety. Potřeba věrného překladu Nového zákona z řečtiny a nikoliv pouze překlad překladu, jak tomu bylo v případě překladů z latiny, vedlo biskupa jednoty bratrské Jana Blahoslava k tomu, že roku 1564 vydává v Ivančicích v malém formátu zkušební vydání Nového zákonu. Toto vydání mělo zřejmě pronikavý úspěch, protože 4roky po něm vyšlo druhé vydání ve větším formátu a větším tiskem přepracované pouze s malými úpravami. Blahoslav popisuje svou práci na překladu Nového zákona takto: A však také i vlastnosti jazyka našeho pilně sem šetřil více nežli ozdob, chtěje, aby slova obyčejná a srozumitelná i způsob mluvení byl hladký a vážný, tak jakož sluší na Písmo Svaté. Blahoslav přistoupil k úkolu překladu Nového zákona v první řadě tak, že zapracoval na zdokonalení české mluvnice. Své dílo, které je známo jako Gramatika česká, začal psát v roce 1551 a dokončil je v roce 1571,v roce své smrti.toto pak tvořilo nejenom základ pro jeho vlastní překlad, ale přispělo ke vzniku kolektivu mužů, z nichž někteří byli jeho vlastními studenty a učedníky,kteří po jeho smrti přeložili Starý zákon. Tento překlad Starého a Nového zákona je to, co na konci 16.století tvoří Bibli kralickou. Překlad vycházel postupně v letech 1579 až 1594 u nás v Kralicích. Text byl doplněn rozsáhlými komentáři a byl rozdělen do šesti svazků. Díky našim vzdělaným předkům za jejich obětavou práci! Monika Doležalová 4

5 Taneční kroužek V letošním školním roce 2013/2014 byla otevřena nová volnočasová aktivita, a to Taneční kroužek. Kroužek je vedený pod SDH Kralice nad Oslavou. První hodina proběhla v pondělí 16. září 2013 a od tohoto dne se koná každé pondělí od do v tělocvičně místní základní školy. Kroužek je určen pro chlapce i dívky předškolního a mladšího školního věku. Nyní navštěvuje kroužek 16 dětí,a to pouze dívky ve věku od 3 do 10 let. Kroužek vedou dvě dívky studující Masarykovu univerzitu, obor Učitelství mateřských škol, které mají s podobným kroužkem zkušenosti již z dřívějška. Na začátku školního roku děti nacvičily vystoupení na kralické Martinské hody v rytmu polky a valčíku, na jehož konci byla zařazena modernější skladba pro rozveselení jak vystupujících, tak diváků. Nyní nacvičují choreografii na modernější hudbu se základy moderních prvků. Výuka vychází z potřeb dětí, a proto jim je náplň kroužku přizpůsobena. Začátek je zahájen hrou na honěnou s motivací, následuje rozcvička s využitím pomůcek, nácvik choreografie. Následují hry a činnosti na přání dětí a nakonec je zařazena relaxační hra a děti dostávají od cvičitelek zpětnou vazbu. Lucie Kroupová, Radka Čeléniová Hasiči Kralice nad Oslavou V sobotu 4. ledna proběhla výroční valná hromada našeho sboru. Přítomnými byl zvolen staronový výbor SDH, který bude letošní rok pracovat ve stejném složení jako v loňském roce: starosta: Ing. Emil Dračka místostarosta: Jan Batelka velitel: Ing. Vladimír Červinka vedoucí mladých hasičů: Mgr. Jan Musil jednatel: Tomáš Červinka pokladník: Ing. Ludmila Musilová hlavní strojník a technik: Jiří Barteček referentka žen: Bohumila Musilová předseda revizní komise: Ing. Josef Doležal člen revizní komise: Hovhannes Harutjunjan K počátku letošního roku eviduje sbor 79 členů, z toho 38 mladých hasičů do 18 let. Od začátku roku byla naše výjezdová jednotka povolaná už ke 3 ostrým zásahům: - 3. února planý poplach tmavý kouř ze dvorku RD v Kralicích (ul. Třebíčská) února požár chat v Kralicích (obora) března požár okraje lesa v Rapoticích S příchodem jara opět začínáme novou sezónu s pravidelnými schůzkami a tréninky naší hasičské mládeže: 1) STARŠÍ ŽÁCI (2. st. ZŠ) a DOROST každý pátek vždy od 16:30 do 17:30 h. (poprvé v pátek ) 2) PŘÍPRAVKA (děti z MŠ) a MLADŠÍ ŽÁCI (1. st. ZŠ) každé pondělí vždy od 16:00 do 16:45 h. (poprvé v pondělí ) - sloučeno - změna oproti loňskému roku! 5

6 V sobotu 17. května odpoledne se uskuteční již tradiční akce DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V HASIČSKÉ ZBROJNICI v Kralicích, která bude opět zpestřena soutěží v požárním útoku mladých hasičů. Nebude samozřejmě chybět posezení s občerstvením v prostorách zbrojnice. Stále jsou u nás vítáni noví zájemci, bez rozdílu věku, o hasičskou činnost. Mgr. Jan Musil, za výbor SDH Kralice Kynologický klub Činnost našeho klubu v loňském roce - stále patříme k nejlepším klubům na Vysočině Největší úspěch našeho klubu vybojoval Jiří Štěpař s německým ovčákem Enriko, když na mistrovství republiky obsadil 3. místo a zajistil si účast na Mistrovství světa v USA, kde v říjnu 2013 osadil 29. místo z 200 soutěžících a stal se 2. našim nejlepším reprezentantem. Naše závodní družstvo se zúčastňuje ligy JMK Na závodě ve Zbraslavi J. Jašková s NO Brazil 2. místo, L. Nováčková s NO Wenga 3. místo, T. Čechovský ml. 5. místo, Š. Kováčová NO Sorbon 6. místo. Na závodě v Miroslavi: Jašková 3. místo kat. ZVV1, J. Coufalová NO Rita 5. místo, T. Čechovský ml. belg.ovčák Bria 3. místo, L. Nováčková Wenga 4. místo, l. Nováčková - Tampa 7. místo. V celková lize, kde jsou 4 kola, jsme se umístili kat. ZVV1 Jašková Brazil 3. místo,12. místo Coufalová, kat. ZZO L. Nováčková Wenga 1. místo, 5. místo náš mládežník T. Čechovský belg. ovčák Bria, daší místa 7., 11. a 15. místo. Na jaře jsme uspořádali 12. ročník O pohár Bible kralické, účast 15 psovodů sponzorovala brněnská firma Noviko, v kat. ZVV1 obsadila J. Jašková 3. místo a v kat. ZZO obsadila L. Nováčková 3. místo. Letos se závod koná , už teď je slíbená účast 20 psovodů z celé jižní Moravy a znovu sponzoruje firma Noviko a Vetamix a další drobní sponzoři. Dále jsme jeli na závod do Svitávky, jelo tam 6 našich psovodů a v těžké konkurenci se neztratil T. Čechovský starší, obsadil s NO Estrid 3. místo, dále jsme obsadili ZZO T. Čechovský ml. 4. místo.závod v Rajci Jestřebí 3. místo L. Nováčková - Wenga závod Bzenec J. Jašková Brazil 2. místo kat. ZVV1 / N. Vostálová s chodským ovčákem Alwika 1. místo ZZO. V tomto roce jsme uspořádali 2 zkoušky z výkonu, 90% úspěšnost našich psovodů. Závod v Kuřimi na podzim opět naši bodovali, Vostálová 1. místo, T. Čechovský ml. 2. místo, L. Nováčková 5. místo. Na podzim jsme uspořádali 11. ročník O pečet kralického starosty, 15 psovodů, v kat. ZVV1 vyhrála J. Jašková s NO AXA, v kat. ZZO vyhrála M. Losova zlatý retriever, závodu se zúčastňují i zajímavá plemena jako bígl, leopardí luisianský pes, kříženci, kanadský ovčák, bearde kolie apod. Loni jsme uspořádali několik akcí se školou, školkou i obecním úřadem pro děti, páleni čarodějnic, samozřejmě i letos máme toto v plánu. Tím naše činnost nekončí. Hlavně se věnujeme výcviku a výchově psů, loni zde probíhala psí školka i letos od dubna bude. Je škoda, že si mnozí majitelé neuvědomí, že když si pořídí psa, tak by o jeho výchově měli něco vědět. Neposlušný pes je neovladatelný, tudíž i nebezpečný. Vše o našem klubu se můžete dozvědět na našich stránkách Jednatel klubu Jašková 6

7 Rybářský kroužek pro mladé rybáře v Kralicích nad Oslavou V září 2013 projevily děti z Kralic nad Oslavou zájem o navštěvování rybářského kroužku. Aby nemusely dojíždět do Náměště, navrhl výbor Místní organizace Moravského rybářského svazu v Náměšti nad Oslavou, aby se kroužek scházel v Kralicích. Obecní úřad vytvořil podmínky pro činnost kroužku a umožnil jeho konání v jídelně domova s pečovatelskou službou. Kroužek byl bezplatný. Odbornou činnost zajišťoval hospodář pan Jaroslav Řezanina Celkem se do kroužku přihlásilo 12 dětí. Kroužek se konal každé úterý. Děti byly seznamovány jak s rybářskými předpisy tak i ve znalosti ryb a rybolovné techniky. Kroužek úspěšně ukončilo zkouškami a získáním prvního rybářského lístku 9 dětí. S dětmi je nyní prováděna praktická výuka na rybníku. Všechny děti se staly členy Moravského rybářského svazu a mohou lovit na jeho revírech. V Kralicích k dosavadním 26 členům přibylo nových devět. Výbor MOMRS Náměšť nad Oslavou přeje všem novým mladým rybářům hodně úlovků a aby jim jejich zájem o rybařinu dlouho vydržel. S pozdravem Petrův zdar Za Moravský rybářský svaz, o.s. místní organizaci Náměšť nad Oslavou Jaroslav Řezanina, hospodář TJ FC Kralice nad Oslavou v sezóně V lednu 2014 byl zvolen nový fotbalový výbor, jeho členové jsou: Tomáš Jelínek, Martin Dymáček, Adam Krčál, Vítězslav Zigmund, Jiří Veselý, Tomáš Chadim, pokladník Eva Vadovičová, sekretář Jindřich Němec, místopředseda Michal Nekuda, předseda Jaroslav Chadim. Podzimní část ukončilo mužstvo mužů na 2.místě IV. skupiny (společně s mužstvem Hodova). Trenéry jsou Alois Krčál a Jiří Tomek. Starší žáci se v mistrovské soutěži starších žáků 7+1 umístili na 14. místě. Tuto soutěž hrají prvním rokem po přechodu z mladších žáků pod vedením Tomáše Chadima. Starší přípravka se v soutěži okresního přeboru přípravek 5+1 umístila na 6. místě. Trenérem je Tomáš Jelínek. Přípravu na jarní sezonu zahájili turnajem v Hrotovicích, kterého se účastnilo celkem 22 týmů z Třebíčska. Po dvou odehraných kolech se umístili na 17. místě. Poděkování patří nejen klukům, kteří se opravdu snažili ale i rodičům, kteří jezdili své děti povzbuzovat. Naše mladší přípravka se účastní soutěže mladších přípravek 4+1, tato soutěž nemá vedenou tabulku. Trenéry jsou Jiří Veselý a Jan Rous. Stejně jako starší, tak i mladší přípravka zahájila přípravu turnajem v Hrotovicích, kde se umístila na velmi pěkném 8. místě z 22. týmů. Chtěl bych Vás pozvat na nevšední zážitek a to na návštěvu FC Zbrojovky Brno dne , kde žáci starší přípravky nastoupí od 17. hodin jako doprovod hráčů 1.Gambrinus ligy v zápase s SK Slavia Praha, a o poločasové přestávce sehrají utkání s místní přípravkou. Přeji všem hráčům hodně úspěchů v nadcházející sezóně a trenérům hodně trpělivosti v jejich odhodlání. Za výbor Jaroslav Chadim 7

8 SOLNÁ JESKYNĚ VELKÁ BÍTEŠ ( ) SOLNÁ JESKYNĚ VELKÁ BÍTEŠ ( ) Touto cestou děkujeme našim hodným pánům řidičům, p. Rousovi a p. Pavlíkovi, kteří nás vždy spolehlivě odvezli. Touto cestou děkujeme našim hodným pánům řidičům, p. Rousovi a p. Pavlíkovi, kteří nás vždy spolehlivě odvezli. ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY V MŠ ( ) ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ U MALÝCH HRY DĚTÍ V MŠ ( ) ROZCVIČKA U MALÝCH DĚTÍ ROZCVIČKA KRASOBRUSLÍME KRASOBRUSLÍME 8

9 HLEDÁME HOKEJISTY DÁME GÓLA, DÁME FANDÍME NAŠIM!! BĚŽCI NA LYŽÍCH MALÍ MEDAILISTI 9

10 U PŘEDŠKOLÁKŮ NAŠI OLYMPIONICI BORCI NA DRÁZE 10

11 A CO NÁS ČEKÁ NA JAŘE V NAŠÍ MŠ? si vytvoříme malované prostírání s výtvarnicí paní Matouškovou pojedeme do knihovny v Náměšti n. Oslavou a ještě spoustu dalších překvapení OZNÁMENÍ ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ KRALICE Zápis dětí do MŠ Kralice n. Osl. pro školní rok 2014/2015 se uskuteční v budově MŠ ve středu 23. dubna 2013 od 9.00 do hodin a od do hodin. Společně se zápisem bude probíhat pro rodiče a jejich děti Den otevřených dveří MŠ. K zápisu rodič nebo zákonný zástupce dítěte přinese rodný list dítěte a kopii očkovacího průkazu. Přednostně budou přijaty děti, které dovršily 3. let a děti předškolního věku. Co se děje v ZŠ Vážení rodiče a milí občané Kralic! Ať žije jaro! Jaro je dalším obdobím života, které ukončilo období zimy. Proběhly akce jako bylo bruslení v Náměšti nad Oslavou, karneval, o jehož výsledku e můžee informovat v ZŠ i MŠ, zápis nových školáčků do prvního ročníku a účast našich žáků v okresním kole matematické olympiády v Třebíči. Navštívili jsme také sportovní areál Bongo v Brně, který vždy naše děti velmi potěší a umožní jim uvolnit veškerou energii, kterou nastřádají během školní docházky. Bylo to správné naladění pro jejeich jarní prospěšné dovádění venku, jelikož vůně jara v nás všech dokáže probudit zájem o vše nové a sluneční paprsky nás opět nabijí potřebnou životní energií. Přejeme Vám jarní pozitivní náladu! 11

12 Sokolský ples 2014 V sobotu 15. února 2014 proběhl v sokolovně tradiční sokolský ples. Návštěvnost byla tentokráte malá, což nás velmi mrzí. Čekali jsme za naši snahu větší podporu, nicméně je potřebné vyjádřit touto cestou poděkování všem osloveným sponzorům z řad podnikatelů, živnostníků a ostatních občanů za to, že díky jejich darům mohla být připravena celkem bohatá plesová tombola. Velice si toho vážíme a věříme v podporu i v dalším období. Valná hromada V sobotu 15. března 2014 se konala v prostorách sokolovny valná hromada TJ Sokol Kralice. Na jednání sokolů byla zhodnocena činnost TJ od poslední valné hromady, její hospodaření a byl schválen plán činnosti do dalšího období. Stěžejními oblastmi činnosti a fungování sokola v obci zůstává zabezpečování hospodárného chodu a údržby sokolského areálu pro sportovní a společenské využití jak svých členů, tak i široké veřejnosti, dále zabezpečování a podpora činnosti sportovních oddílů a v neposlední řadě širší zapojování členů do sportovní všestrannosti. Z jednání vyplynul i velmi důležitý fakt, že bychom potřebovali získat cvičitele popřípadě trenéry z řad mladých lidí, nejlépe rodičů, kteří by se mohli věnovat hlavně dětem, jejichž počet v obci narůstá. Proto vítáme a velmi pozitivně hodnotíme vznik florbalového kroužku dětí pod vedením Davida Casky. Tyto aktivity má smysl podporovat. Mrzí nás, že pro nezájem cvičenců nebylo pokračováno ve cvičení rodičů s dětmi, které bylo z naší strany také podporováno. Upozornění pro členy a cvičence TJ Do konce měsíce března vyžadujeme zaplacení členských příspěvků všemi registrovanými členy. Neuhrazení příspěvku bude mít bohužel vliv na vyřazení člena z registrace a tím úplného pozastavení volného vstupu do sokolovny v rámci cvičení a her. výbor TJ Sokol Kralice nad Oslavou 12

13 Životní styl Vážení spoluobčané, asi nejsem tem pravý, který by měl psát cokoliv o zdravém životním stylu. Moje postava tomu rozhodně neodpovídá. Protože však u naprosté většiny mých klientů narážím na stejný problém, rozhodl jsem se sem o něm něco napsat. Ten problém se nazývá nedostatečný pitný režim. Jistě všichni vědí, již ze základní školy, že voda a její příjem je nejdůležitější složkou naší potravy. V našem těle se naprosto nic nemůže odehrát bez vody. My však často tuto situaci podceňujeme, a tělo dlouhodobě udržujeme, ve stavu mírné až střední dehydratace. Pijeme, když máme pocit žízně a někdy ani na to nemáme čas. Ale je dobré vědět, že žízeň není časnou známkou potřeby vody, protože se objevuje až v okamžiku 1-2% dehydratace. Pocit žízně se navíc snižuje ve vyšším věku (častěji u mužů jak u žen). Na druhou stranu zvýšený pocit žízně může být i příznakem některých chorob (např. cukrovky) a existuje i tzv. návyková žízeň, která nemusí být známkou potřeby tekutin. Akutními příznaky mírné dehydratace jsou bolesti hlavy, únava a malátnost, pokles fyzické a duševní výkonnosti včetně poklesu koncentrace. Ztráta tekutin na úrovni 2 % tělesné hmotnosti představuje ztrátu až 20 % výkonu. Dnes už asi každý ví, že zdravý dospělý člověk by měl vypít asi 2-2,5l tekutin denně. Přesná potřeba tekutin je však závislá na složení stravy, tělesném pohybu, námaze, teplotě a vlhkosti prostředí a mnoha dalších faktorech. S věkem se potřeba tekutin zvyšuje, neboť se zvyšuje i přirozená ztráta tekutin. Méně lidí už potom ví, co lze a co nelze, počítat do přijmu tekutin. Tady je výčet některých z nich: - Ke stálému pití pro osoby bez rozlišení věku a zdravotního stavu jsou nejvhodnější čisté vody pitné z vodovodu (studny) nebo balené kojenecké, pramenité a slabě mineralizované přírodní minerální vody bez oxidu uhličitého. Tyto vody lze konzumovat bez omezení množství úměrně k potřebám organismu. K vhodným nápojům patří též vodou ředěné ovocné a zeleninové šťávy, neslazené a ne moc silné čaje (vhodné jsou zvláště zelené) nebo nápoje z praženého obilí. Bylinné čaje, pokud nejde o cílenou léčbu, by se měly pít raději slabé a je vhodné je střídat. - Omezená konzumace nápoje podmíněně vhodné! Minerální vody středně a silně mineralizované nejsou vhodné jako základ pitného režimu. Denní příjem středně mineralizovaných vod by tedy v průměru neměl přesáhnout 0,5 litru; příjem silně mineralizovaných vod by měl být ještě nižší. Je vhodné minerální vody, kterými doplňujeme pitný režim, střídat. Vody sycené oxidem uhličitým jsou oblíbeným osvěžujícím nápojem, ale jejich zdravotní nevýhody převažují nad výhodami a proto by neměly být konzumovány pravidelně, ale jen omezeně a výjimečně. Perlivé vody mohou způsobit žaludeční a trávicí obtíže a tzv. Roemheldův syndrom (bolesti na hrudníku imitující infarkt), zvyšují dýchací a tepovou frekvenci, způsobují posun k acidóze (překyselení) krve. Navíc jich nelze vypít moc najednou a mají diuretické vlastnosti, takže rozhodně nejsou ideálním nápojem k úhradě chybějících tekutin. Mléko a kakao jsou spíše tekutou výživou než nápojem a jejich vypité množství by se nemělo počítat do potřebného denního objemu tekutin. 13

14 - Nevhodné nápoje! K nápojům, kterým bychom se měli vyhýbat nebo je konzumovat jen velmi výjimečně, patří především různé soft drinky : limonády, kolové nápoje, ochucené minerální vody, energetické nápoje, nektary apod. Důvodem je cukr, který jen zvyšuje pocit žízně, a jeho prázdné kalorie ; dále umělá sladidla, z nichž některá zvyšují chuť k jídlu, nebo oxid uhličitý, který spolu organickými kyselinami (ochucovadla) poškozuje zubní sklovinu a má i další nevýhody uvedené výše. Kofein v kolových nápojích je diuretikum (zvyšuje tvorbu moči, takže se více tekutin z těla odvede, než by se mělo vypitím nápoje získat). Je to také lehce návyková látka, která vede k hyperaktivitě u dětí. Kyselina fosforečná, která je rovněž součástí kolových nápojů, pravděpodobně zvyšuje riziko osteoporózy. Káva (kofein) a alkoholické nápoje nejsou součástí pitného režimu (nelze je počítat do potřebného denního objemu tekutin), mohou být pouze chuťovým doplňkem stravy. Káva by se měla pít se sklenicí čisté vody. - Jak pít! Pít bychom měli v průběhu celého dne, nejlépe každou hodinu 1,5 2dcl. Rozhodně bychom se měli vyhnout náhlému vypití velkého množství tekutin jen proto, že jsme třeba celé dopoledne zapomněli pít. Není nic od věci mít nějakou lahev s vodou i v blízkosti lůžka a při probuzení se napít. Pozor také na návykové nadměrné pití v posledních letech, se vlivem několika článků, jenž tvrdí, že se má pít 3 a více litrů tekutin denně, zejména u mladých lidí vyskytuje návykově pití. Je to stav kdy si člověk vezme lahev nápoje (zpravidla vody) a z ní potom upíjí po doušcích každých pět minut. Později se z tohoto stane návyk a tito lidé, když se 5 min. nenapijí, mají pocit žízně. I příliš velký dlouhodobý příjem tekutin může mít těžké zdravotní následky! Věnujte tedy pozornost tomu kolik, a čeho vypijete. Můžete tím předejít mnoha zdravotním nepříjemnostem. Děkuji za pozornost a přeji všem hodně zdraví! Č. Tomec Čerpáno z publikací MUDr. Františka Kožíška, CSc. a MUDr. Kateřiny Cajthamlové Zprávičky z naší stájičky Do roku 2014 jsme opět vkročili v sedlech našich koníčků jako Tři králové a to, jak v Kralicích, tak v Náměšti nad Oslavou. Zároveň letošní rok začal mnohými dalšími akcemi a hlavně velkou propagací paradrezury a jezdců, kteří se tomuto sportovnímu ježdění věnují. My letos načínáme 12. rok naší závodní kariéry, a protože je letos vypsáno velké množství závodů, tak je třeba si některé z nich vybrat, připravit se, získat finanční prostředky a pak se hlavně snažit dosáhnout co možná nejlepších výsledků. Důležitá je letos kvalifikace na mezinárodních tříhvězdových závodech, abychom se mohli účastnit Světových jezdeckých her v Normandii. Je to veliká akce v rozsahu mistrovství světa, 14

15 kterého se budou účastnit jezdci zdraví, handicapovaní, ze všech zemí světa v různých koňských disciplínách (drezura, paradrezura, voltiž, parkury, military, vozatajství a další). K této velké akci již probíhá projekt Češi do Normandie Honzík je do tohoto projektu na světové jezdecké hry nominována se účastnil konference v Praze k tomuto projektu. Dále se s Honzíkem v Praze natáčel medailonek o jeho životě s koňmi a závodech. Tento medailonek bude použit pro získávání sponzorů a pro propagaci. Další část tohoto projektu je, reprezentovat se na Jezdeckém festivalu v Lysé nad Labem, který bude probíhat od 19. do s ukázkou küru, což je drezurní úloha na hudbu byla Honzíkovi udělena plaketa na Jezdeckém večírku Jihomoravské oblasti v Lipůvce za získání 3.místa na MČR v paradrezuře v Hradištku u Sadské za rok 2013 a poděkování za vzornou reprezentaci Jihomoravské oblasti. Mezinárodní závody, kterých bychom se rádi zúčastnili jsou: Německo Mannheim , Rakousko Ebreichsdorf , Francie Mulhouse , Itálie SommaLombardo , Německo Überherrn Závodů je mnoho, obzvláště v červnu, budeme si muset vybrat jen jeden, maximálně 2 mezinárodní závody splnit kvalifikaci to znamená zajet drezurní úlohu minimálně na 60 %. Největším a nejvýznamnějším bodem a cílem letošní sportovní sezóny jsou: Světové jezdecké hry v Normandii Byla by to nádhera se sem dostat! A kam bychom také rádi zavítali,tak to jsou naše národní paradrezurnízávody: v Herouticích, v Kutné Hoře a oficiální drezurní závody se zdravými sportovci v Mikulově, Nemochovicích a Tetčicích. Mistrovství České republiky se bude pořádat opět v Hradištku u Sadské ve dnech , a to bude závěr naší letošní sportovní sezóny. Na sobotu od hod., na zahájení letních prázdnin, připravujeme jezdecké hobby závody XII. Setkání přátel koní v Kralicích na loukách v ohradách, kde budou moci jezdci se svými koníčky předvést své umění v drezuře, parkuru, postižení jezdci v paradrezuře a pro děti bude připravena hra židličková. Ceny pro vítěze a občerstvení bude zajištěno. Těšíme se na setkání s Vámi na některých z našich závodů a věříme v další dobrou spolupráci. Za Vaši podporu a přízeň Vám moc děkujeme!!! 15

16 Jezdecký večírek Jihomoravské oblasti v Lipůvce Honzík získal plaketu za vzornou reprezentaci Jihomoravské oblasti a za 3.místo na MČR v paradrezuře Jezdecký večírek Jihomoravské oblasti v Lipůvce Honzík získal plaketu za vzornou reprezentaci Jihomoravské oblasti a za 3. místo na MČR v paradrezuře Tři králové v Kralicích nad Oslavu (vycházíme od Rousů koně jedou z Autoopravny :D ) Koníčci Stáje Honzík ve výběhu, vlevo Salvador, uprostřed Codam, vpravo Rumik Koníčci Koníčci Stáje Honzík ve výběhu,vlevo ve výběhu,vlevo Salvador, uprostřed Salvador, Codam, vpravo uprostřed Rumik Codam, vpravo Rumik níčci Stáje Honzík ve výběhu,vlevo Salvador, uprostřed Codam, vpravo Rumik Tři králové v Kralicích nad Oslavu vycházíme od Rousů koně jedou z Autoopravny (:-) 1/ čtvrtletník, vydává Obec Kralice nad Oslavou, Jinošovská 78, IČO: Místo a datum vydání: Kralice nad Oslavou , reg. MK ČR E Redakce: OÚ Kralice nad Oslavou, Jinošovská 78, telefon Realizace: Petr Večeřa, Bačice. Náklad 430 výtisků. 12

Pitný režim a jeho úskalí MUDr.Věra Faierajzlová,CSc. Odbor podpory zdraví Krajská hygienická stanice Pardubického kraje Něco málo úvodem: Člověk denně v průměru vyloučí asi 2,5 l vody močí, stolicí, dýcháním

Více

Letní noc na Práchovně.

Letní noc na Práchovně. ŘÍJEN 2015 Letní noc na Práchovně. Letní noc srpen 2015 Hasičské okrskové cvičení září 2015 2 Vážení spoluobčané, začátek posledního čtvrtletí každého roku je vždy období, kdy se jakoby dohání co je potřeba,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Výroční zpráva Třebíčského oddílu plavání 2008

Výroční zpráva Třebíčského oddílu plavání 2008 Třebíčský oddíl plavání Plavecký areál laguna, Mládežnická 1096/2, 674 01 Třebíč Tel.: 603 702 883, IČO: 642711706 Internet: www.top.webz.cz, email: bartova.top@seznam.cz Výroční zpráva Třebíčského oddílu

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Žádost o přidělení finančního příspěvku na rok 2015. Činnost sportovních oddílů, zájmových spolků a sdružení. Předmět činnosti

Žádost o přidělení finančního příspěvku na rok 2015. Činnost sportovních oddílů, zájmových spolků a sdružení. Předmět činnosti rlr OBECNÍ ÚŘAD PSÁRY, Pražská 137, 25244 Psár Žádost o přidělení finančního příspěvku na rok 2015 Činnost sportovních oddílů, zájmových spolků a sdružení Předmět činnosti Sportovní činnost dětí i dospělých

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Jméno a příjmení Telefonní kontakt E-mail Povolání, popř. směnnost Základní informace o klientovi Doplňující informace o klientovi Věk Výška Váha BMI Vyplňte prosím dotazník co nejpečlivěji

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014 Pro rok 2014 byly stanoveny tyto hlavní úkoly: 1. Zabezpečovat průběžné plnění práce sboru na rok 2014. 2. Podílet se na zabezpečování akceschopnosti

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 186/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 462 ze dne 18.03.2014 Poskytnutí peněžitých darů v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014/ I. etapa - dary nad 50.000

Více

Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)

Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) D o d a t e k č. 1 Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) Závěrečný účet Města Rousínova za rok

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Karla Rumlová DiS Hygiena dětí a mladistvých Karla.rumlova@nj.khsova.cz. Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz

Karla Rumlová DiS Hygiena dětí a mladistvých Karla.rumlova@nj.khsova.cz. Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz Pitný režim a mléčný program ve školách na Novojičínsku Karla Rumlová DiS Hygiena dětí a mladistvých Karla.rumlova@nj.khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz Proč je důled ležité

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej

Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej Hledáme recept na radostné bruslení Mgr.Blanka Jiskrová Organizace v přípravce Zimní období: 2(+1)x 60min./týden led 1 x 60min./ týden tělocvična (bazén)

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate)

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Náš oddíl vznikl v T.J. Sokole Pardubice I dne 1.9.1997. Trénujeme moderní sportovní karate direktní metodou, kterou nám

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna XI. ročník středa 30.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10

Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10 Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10 ze dne: 11. prosince 2010 počet přítomných členů: 39 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2010 3. Zpráva

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE Kapitola I Základní ustanovení Čl. I 1) Registrace je akt, na základě kterého se prokazuje: členství fyzické nebo právnické osoby v ČJF v příslušném

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

2011 USK Slávie Ústí nad Labem Základní pravidla

2011 USK Slávie Ústí nad Labem Základní pravidla Základní pojmy Člen florbalového oddílu (dále jen člen) každý, který se podílí na fungování oddílu na jiné pozic než dále uvedené a podal přihlášku do oddílu. Hráč je člen, který se aktivně tréninků a

Více

Valná hromada VV SmSKe

Valná hromada VV SmSKe Valná hromada VV SmSKe Datum konání: Místo konání: 4.4.2014 (pátek) v 17:00 hod. Restaurace Club Slunečnice, Na Pečonce, Slezská Ostrava Program VH: 1. Zahájení VH 2. Volba řídícího VH 3. Volba mandátové

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

U S N E S E N Í z 12. jednání zastupitelstva obce ze dne 29.2. 2012

U S N E S E N Í z 12. jednání zastupitelstva obce ze dne 29.2. 2012 U S N E S E N Í z 12. jednání zastupitelstva obce ze dne 29.2. 2012 1. Zastupitelstvo obce schvaluje navržený rozpočet na rok 2012 jako vyrovnaný, na straně příjmů i výdajů ve výši 21.868.000,- Kč, přebytek

Více

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Od 1. 1. 2014 platí nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉHO HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD

JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉHO HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉHO HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD Článek I Principy rozhodování 1.1 Pro rozhodování v orgánech Hnutí platí následující pravidla: K účasti na zasedání presidia je předseda presidia povinen

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012

Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012 Rok 2012 Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012 Obec Obecní úřad Velká Chyška Rok 2012 ZÁPIS z 12. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 24. ledna 2012 od 19 Přítomni:

Více

..vydáno ke dni 21. 1. 2014...

..vydáno ke dni 21. 1. 2014... ..vydáno ke dni 21. 1. 2014... I. ročník, 1. číslo název článku + stran 1 Něco málo o nás Kdo jsme? Mostecký parlament mládeže (MPM) je neformální uskupení dětí a mládeže z Mostu, kteří chtějí řešit problematiku

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

KRONIKA 2012 SSK VÍTKOVICE - DEAF

KRONIKA 2012 SSK VÍTKOVICE - DEAF KRONIKA 2012 SSK VÍTKOVICE - DEAF 1946-2012 VÝKONNÝ VÝBOR SSK VÍTKOVICE DEAF PŘEDSEDA Petr LACH e-mail: petr.lach@email.cz MÍSTOPŘEDSEDA, Marcela HYKLOVÁ MATRIKÁŘKA e-mail: marcela.hyklova@gmail.com SPORTOVNÍ

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Konečně Mezi Talenty www.skslaviapraha.cz SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Sportovní uskupení se zaměřením a specializací na volejbal a tenis Kdo jsme: Sportovní uskupení s úspěšným třináctiletým působením

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014. Ve

Více

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE Základní informace o soutěžích Brněnského svazu malé kopané Co jsou soutěže Brněnského svazu malé kopané? amatérské soutěže malé kopané hrané na celém

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Obec Vinařice je členem Svazu měst a obcí České republiky

Obec Vinařice je členem Svazu měst a obcí České republiky Údaje o obci: Adresa: Obec Vinařice, V.ulice čp.250, 273 07 IČO: 00235113 Starosta obce: Jiří Protiva Tel.,fax.: 312 274 539 e-mail:vinarice@volny.cz Peněžní ústav:komerční banka a.s. Kladna, č.účtu 2222141/0100

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.

Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s. Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s. 1. 2. 2014, Praha, Hotel Svornost Přítomní členové výboru: Z. Coufalová, R. Dacejová, L. Jánský, R. Kopecká, K. Másilková, L. Richterová, V. Kracíková

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

23. ročník ZENTIVA CUP U15 MEZINÁRODNÍHO TURNAJE MLÁDEŽE. 6.-8.6.2008 Český Krumlov

23. ročník ZENTIVA CUP U15 MEZINÁRODNÍHO TURNAJE MLÁDEŽE. 6.-8.6.2008 Český Krumlov 23. ročník MEZINÁRODNÍHO TURNAJE MLÁDEŽE ZENTIVA CUP U15 6.-8.6.2008 Český Krumlov Vážení účastníci, Červen se stal již po třiadvacáté měsícem mezinárodního turnaje družstev žáků, který v posledních letech

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více