hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12)"

Transkript

1 hostivický měsíčník ROČNÍK 36 červenec - srpen 2009 Dětský den (více na str. 12) Z obsahu: Zprávy z radnice Dostavba základní školy Přehled prací dle rozpočtu města na rok 2009 Výsledky voleb do Evropského parlamentu Technické služby Vítání občánků Polemika-názory Mateřská škola Základní školy Dětský den RC zahrátka Spolky (Kynologický klub) Psí korzo Historie Sport, kultura Městská policie Společenská kronika Foto: J. Kučera

2 Zpráva o činnosti rady města Vobdobí mezi uzávěrkou květnového a červnového čísla se rada města sešla dvakrát, a to 1. a 15. června. Tento příspěvek shrnuje a komentuje nejdůležitější přijatá usnesení. Většina projednávaných bodů se věnovala přípravě na červnové zasedání zastupitelstva. Úplný přehled projednávaných bodů a usnesení je zveřejňován průběžně na internetových stránkách a na informačních tabulích města. Investice města Dům čp. 59 na Husově náměstí (donedávna pošta) vyžaduje rekonstrukci. Prozatím rada města schválila opravu vnější spodní části tohoto domu odstranění opadávajícího obkladu a omítnutí. Práce byla zadána firmě Tomáše Hájka. Na základě výběrového řízení bylo zhotovení Městského parku u ulice Ke Skále zadáno firmě RISL s.r.o. Realizace je podmíněna přiznáním dotace, o kterou jsme požádali na Fondu životního prostředí Středočeského kraje. Zahájena byla oprava stávající dešťové kanalizace v ulici U Obory, kterou zajišťuje Herčík a Kříž s.r.o. Následovat bude vybudování nového povrchu v části ulice. Správa městského majetku Rada města schválila opravy dětských hřišť podle výsledku pravidelné revize. Z revize bohužel vyplynulo, že způsob umístění jednotlivých herních prvků hřiště na náměstí Jana IV. z Dražic, které již město převzalo od investora, odporuje požadavkům normy, proto bylo toto hřiště dočasně do rekonstrukce uzavřeno. Nadále se řeší úprava povrchu kolem jednotlivých herních prvků na hřišti na Husově náměstí a lepší zajištění hřiště v Družstevní ulici proti přelétání odkopnutých míčů na sousední pozemky. Rada města průběžně schvaluje kácení suchých stromů na městských pozemcích. Dále souhlasila s odstraněním náletových dřevin v části areálu recyklačního střediska Hájek tak, aby provozovatel střediska mohl splnit požadavek nájemní smlouvy a vyklidit část dříve pronajatých ploch. Rada města dále souhlasila s tím, aby v recyklačním středisku Hájek byl sbírán a vykupován i kovový odpad, který zde beztak vzniká při recyklaci betonů. Schválena byla oprava některých místních komunikací. Vybrány byly ulice, ve kterých drobnější opravy vyřeší lokální závady. Kromě toho byl zpracován seznam ulic, které je třeba rekonstruovat zajištění těchto prací závisí na možnostech městského rozpočtu v příštích letech. Správní odbor městského úřadu byl zmocněn k tomu, aby vydával souhlasy k připojení nemovitosti na místní komunikaci jménem města jako vlastníka komunikace. Odbor v této věci zároveň rozhoduje jako silniční správní úřad. Stavební činnost Rada města souhlasila se záměrem výstavby tří bytových domů na pozemku parc. č. 378/1 k. ú. Litovice pod benzínovou stanicí. Domy by měly být obsluhovány z ulice Jetřichovy (kolem Penny marketu), pěší přístup bude kolem benzínové stanice. Původně požadovaný pěší průchod do Dlouhé ulice není možný kvůli majetkovým poměrům v území. Po dlouhých jednáních rada města souhlasila s povolením stavby dvou bytových domů (tzv. viladomů) společnosti Reamer při ulici Sportovců. V těchto místech se původně počítalo s výstavbou rodinných domů, investor však splnil všechny regulativy stanovené územním plánem pro toto území. Rada města souhlasila s instalací zařízení na výrobu elektrické energie fotovoltaickými články, které budou umístěny na střeše nového objektu maloobchodní prodejny v Dlouhé ulici. Ostatní Na doporučení sociální a zdravotní komise rada města schválila provedení pravidelné půlroční kontroly bytů zvláštního určení a dále doplnění kritérií pro přijetí do domu s pečovatelskou službou tak, že horní hranice přijetí do DPS je stanovena na 75 let. Režim fungování DPS totiž vyžaduje od jeho obyvatel určitou samostatnost. Rada města rovněž souhlasila s převodem práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu Cihlářka. Jiří Kučera místostarosta Souhrn přijatých usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Hostivice dne Zastupitelstvo města Hostivice: volí za ověřovatele zápisu Dalibora Smažinku a Jaromíra Kratochvíla schvaluje program zasedání podle předloženého návrhu s doplněním nového bodu č. 16 schvaluje zápis ze svého zasedání č. 18 konaného dne 20. dubna 2009 bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva města ukládá starostovi města podat orgánům činným v trestním řízení trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci akce Sportoviště u ZŠ Hostivice na základě důvodného podezření, že došlo ke spáchání několika trestných činů bere na vědomí zprávu o vyřízení podnětů a úkolů pro kontrolní výbor a informaci o vyřízení připomínek, dotazů a podnětů členů zastupitelstva města a občanů bere na vědomí přednesenou zprávu o činnosti rady města od minulého zasedání schvaluje zrušení Fondu rozvoje bydlení města Hostivice a převod prostředků z tohoto fondu ve výši Kč do rozpočtu města s tím, že z rušeného Fondu bude uhrazena výměna oken ve zdravotním středisku v upravené výši Kč a dosud nevyplacená schválená půjčka, že splácení poskytnutých půjček se nadále řídí Pravidly vytváření a používání účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Hostivice z prosince 2005 a že účet Fondu rozvoje bydlení města Hostivice bude zrušen až po splacení půjček poskytnutých podle dosavadních pravidel schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2009, kterým se navyšují výdaje o částku Kč s tím, že zvýšený schodek rozpočtu bude uhrazen prostředky převedenými z Fondu rozvoje bydlení města Hostivice, podle předloženého návrhu schvaluje Pravidla pro poskytování půjček na rozvoj bydlení z rozpočtu města Hostivice podle předloženého návrhu schvaluje poskytnutí půjčky z rozpočtu města na rozvoj bydlení ve výši Kč viz * schvaluje poskytnutí půjčky z rozpočtu města na rozvoj bydlení ve výši Kč viz * schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2009 podle předloženého návrhu bere na vědomí výsledky Oznámení o výběrovém řízení na zjištění zájemce o prodej nemovitostí v katastrálním území Hostivice, jak byly předloženy ve zprávě výběrové komise, a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy na prodej domu čp. 164 na pozemku parc. č. 691 k. ú. Hostivice a pozemku parc. č. 691 k. ú. Hostivice s vybraným uchazečem schvaluje prodej části budovy na pozemku parc. č. 784/1 k. ú. Hostivice a části pozemku parc. č. 784/1 k. ú. Hostivice o výměře 152 m 2 dle geometrického plánu za stanovenou odhadní cenu Kč s tím, že žadatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví, a za podmínek stanovených TS Hostivice schvaluje směnu části pozemku parc. č. 424/1 k. ú. Litovice za část pozemku parc. č. st. 14/1 k. ú. Litovice dle oddělení geometrickým plánem s tím, že náklady na realizaci směny budou smluvními stranami hrazeny společně rovným dílem schvaluje přijetí daru, a to části pozemku parc. č. 1169/34 k. ú. 2

3 Hostivice, tj. nově označený pozemek parc. č. 1169/48 o výměře 211 m 2 a pozemek parc. č. 1169/49 o výměře 368 m 2 s tím, že město uhradí veškeré náklady spojené se změnou vlastnictví schvaluje přijetí daru, a to části pozemku parc. č. 1169/11 k. ú. Hostivice o výměře cca 50 m 2, a bezúplatné zřízení věcného břemene na tomto pozemku ve prospěch oprávněného města Hostivice za podmínek stanovených dohodou schvaluje podání žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o převod pozemků parc. č. 1323/21, parc. č. 1329/1 a parc. č. 1158/15 k. ú. Hostivice schvaluje koncepci rozvoje Technických služeb Hostivice na období podle předloženého návrhu schvaluje partnerství města Hostivice na projektu Středočeského muzea v Roztokách u Prahy Stopami věků, při kterém mají být v nově vybudované expozici muzea představeny archeologické nálezy z výzkumů v Hostivici schvaluje koordinační dohodu o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku mezi Policií ČR a Městskou policií Hostivice a pověřuje starostu jejím podpisem. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení ZM Hostivice s omezeným rozsahem zpřístupněný osobních údajů Komentář k usnesením zastupitelstva Fond rozvoje bydlení vznikl v roce 2000 a bylo na něm uloženo přes 4 miliony korun. Protože město z tohoto fondu poskytovalo ročně průměrně 3 půjčky v maximální výši Kč, většina peněz ve fondu nebyla využita pro potřeby města. Zastupitelstvo proto schválilo zrušení fondu a převedení volných peněz do rozpočtu. Půjčky budou poskytovány i nadále podle v zásadě stejných pravidel (pro žadatele byly pouze zrušeny termíny pro podání žádostí; žádosti jsou nyní přijímány průběžně), jen nebudou vypláceny ze zvláštního fondu, ale z rozpočtu. Uvolněné prostředky budou podle přijatého rozpočtového opatření použity na stavbu chodníku v části Litovické ulice ve Starých Litovicích, na vybudování cyklostezky ze Sadové ulice směrem do Sobína, na rekonstrukci části ulice U Obory na Břvech a na opravy dětských hřišť. Druhé rozpočtové opatření, které schválilo zastupitelstvo, navyšuje příjmy především o mimořádnou dotaci na výkon státní správy ve výši přes 1,5 milionu korun. Protože náklady na činnost úřadu jsou již pokryty schváleným rozpočtem, nově získané peníze byly vyčleněny především na vlastní podíl k rekonstrukci Družstevní ulice. Tuto ulici má opravit Ředitelství silnic a dálnic, protože ji využívalo při stavbě silnice R6. Město však musí být schopno uhradit některé související náklady, například na řádné odvodnění ulice. Dům čp. 164, ul. Čsl. armády - lékárna - byla podle dubnového usnesení zastupitelstva prodána obálkovou metodou. Podány byly tři nabídky, které předčily naše očekávání. Město prodejem budovy získá přes 5,5 milionu korun, které budou využity k uhrazení předpokládaného vlastního podílu při dostavbě areálu základní školy U Zámecké zdi. Dostavba školy a školní jídelny - věc veřejná Zasedání ZM konané dne mělo netradiční začátek. Zastupitelé paní Vávrová, slečna Kolací a pan Vávra, všichni zvoleni za ODS, rozdali přítomným,,prohlášení zastupitelů ODS. Podstatnou část tohoto prohlášení cituji: Zastupitelé ODS se distancují od postupu nového vedení města Hostivice, zastoupené starostou Jaroslavem Kratochvílem a místostarostou Ing. Jiřím Kučerou. Nové vedení města spolu s hejtmanem Středočeského kraje MUDr. Davidem Rathem dojednalo pro Hostivici krajskou dotaci ve výši 60 mil. Kč na výstavbu jídelny umělecké školy, která neexistuje a ani nikdy nebyla projednána v žádném plánu města. Takové jednání považujeme za neetické a za urážku všech slušných Hostivických občanů. Nemůžeme tiše sedět a tolerovat jednání, kdy na základě lži naše město získá peníze, které měl dostat dětský domov v Pyšelích na Benešovsku. Vyzýváme nové vedení města, aby se zachovalo slušně a vrátilo se k postupu dostavby školy z vlastních peněz. Na důkaz vážnosti tohoto prohlášení se zastupitelé ODS odmítají zúčastnit dnešního jednání zastupitelstva. Kdyby názor, obsažený v tomto prohlášení prosazoval člověk neznalý finančního rozpočtu města, tak se to dá omluvit. Zastupitelé ale dobře ví, že z rozpočtu města nelze tak rozsáhlou a finančně náročnou stavbu, jako je dostavba školy, zahájit a hlavně jí dokončit. Prodávaná budova v areálu Technických služeb Hostivice je součástí domu, ve kterém zřídil pan Veselý ubytovnu. Pan Veselý zde plánuje rozšíření ubytovny, TSH budovu ke své činnosti nepotřebují. Ve Starých Litovicích v ulici K Rybníku byla schválena směna drobné plochy obecního trávníku za soukromý pozemek tvořící část ulice. Jde o vypořádání majetkových vztahů, které neodpovídaly skutečnému využívání ploch. Přijetím daru pozemků v blízkosti Litovického potoka bude možné vybudovat odpovídající pěší spojku mezi náměstím a Kmochovou ulicí a dále mezi Kmochovou ulicí a novou školou (město získává mj. pozemek, na kterém je umístěna panelová cesta přes potok). Žádost o bezúplatný převod pozemků podávaná na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se týká dvou drobných pozemků v prodloužení ulice Sadové pod připravovanou cyklostezkou do Sobína a pozemku, který tvoří část Fibichovy ulice. Koncepce rozvoje Technických služeb Hostivice obsahuje rozbor současné situace podniku a úkoly ke zlepšení stavu na roky 2009 a Jejím předložením a schválením byl splněn úkol z březnového zasedání zastupitelstva. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy připravuje novou archeologickou expozici, která by měla vycházet především z nedávných výzkumů na území Hostivice. Muzeum proto požádalo město o partnerství v tomto projektu, které spočívá ve vzájemné propagaci. Město se schválením partnerství nezavázalo k žádných finančním závazkům. Koordinační dohoda mezi Policií ČR a Městskou policií Hostivice formalizuje již probíhající spolupráci mezi oběma bezpečnostními sbory. Jiří Kučera, místostarosta Zastupitelé ODS argumentují tím, že bývalé vedení města nechalo na účtech 40 mil. Kč a za tyto peníze chtělo stravovací pavilon postavit. Zapomněli k tomu dodat, že to byli právě oni, kteří podstatnou část peněz dokázali ve skutečnosti utratit již v minulém roce. Do rozpočtu města na rok 2009 předal jimi řízený investiční odbor návrh akcí ve výši Kč 57,1 mil., z toho stavebně rozdělané a smluvně zajištěné akce ve výši 31,2 mil. Kč, které musely být akceptovány. 3

4 Tato celková částka obsahuje např.: 7 mil. Kč na stavbu první etapy kanalizace v Nouzově 17,4 mil. Kč jako vlastní příspěvek k předpokládané dotaci na napojení kanalizace na Prahu (včetně protlaku pod silnicí R6 - položení chráničky) technickou mapu ve výši Kč 715 tis. (dle sdělení vedoucích odborů nepotřebuje a nevyužívá ke své práci ani stavební úřad, správní odbor, či investiční) tzv. zásobník dotací ve výši Kč 1,2 mil. zpracování generelu vodovodu cca 800 tis. Kč vybudování vodovodního řadu v ulici Za Tvrzí pro dva rodinné domy ve výši 500 tis. Kč mimořádným výdajem ve výši 670 tis. Kč je odstranění a náprava devastace Višňovky. Další nasmlouvané výdaje jsou projekty na komunikace, odvodnění komunikací a dešťovou kanalizaci ve výši 2,25 mil. Kč, které nejsou pro město důležité a pravděpodobně se nikdy dělat nebudou. Příkladem může být výdaj ve výši 480 tis. Kč za zpracování projektů a povolení na stavbu dešťové kanalizace v ulici Lipová a U Obory, kde již tato kanalizace řadu let bez problému slouží. Někdo řekne, že si dělám legraci, někdo, že si vymýšlím a příznivci ODS řeknou, že lžu. Je to však pravda a každý, kdo nahlédne do rozpočtu, tam výše uvedené akce může najít. Po odečtu vynaložených peněz za smlouvy uzavřené minulým vedením by na stavbu školy zbylo necelých 10 mil Kč. Částka potřebná jenom na stavbu stravovacího pavilonu je 60 mil. Kč. Nevím, jestli jsou ještě po této finanční rozvaze zastupitelé ODS přesvědčeni, že město může školu postavit za své peníze. Přehled prací dle schváleného rozpočtu města na rok Husovo náměstí chodníky jižní část Do rozpočtu města na rok 2009 byla zahrnuta částka ve výši Kč jako nedoplatek za nekvalitní práce provedené v roce Tato částka by byla vyplacena po odstranění všech závad. Na základě posudku zpracovaného firmou Prodelta, s.r.o. byla uplatněna vůči firmě Sencostar, a.s. reklamace. Při osobním jednání se zástupcem firmy dne bylo přislíbeno neprodlené odstranění závad. Přes několikeré urgence k nápravě nedošlo. Proto byl odeslán dopis se žádostí o dokončení opravy díla s termínem do a upozornění, pokud tak neučiní, bude město nuceno řešit nápravu soudní cestou. Chodník Litovická Změnu rozpočtu si vyžádala nutnost vybudování části chodníku, který propojí stávající chodník s nástupním ostrůvkem MHD v Litovické ulici u kapličky. Rozpočtové opatření č. 1 počítá s částkou Kč. Komunikace U Obory Vzhledem k naléhavosti a havarijnímu stavu byla také do rozpočtu města rozpočtovým opatřením č. 1/09 zařazena akce rekonstrukce povrchu ulice U Obory ve výši Kč tis. Odborná firma provedla revizi stavu dešťové kanalizace kamerovým systémem a na základě výsledků této kontroly budou všechny zjištěné závady před rekonstrukcí vozovky odstraněny. Cena stanovená za opravu ve výši Kč je také součástí rozpočtového opatření č. 1. Komunikace Čsl. armády Nouzov K jednání o řešení plnění podmínek ŘSD ČR vůči městu Hostivice, po dokončení rychlostní komunikace R6, byl vyzván generální ředitel ŘSD. Investiční odbor připravil studii konečného řešení stavu. Studie, která počítá se změnou šíře vozovky z 9 m na 7 m, byla projednána s vedoucím Odboru dopravy Středočeského kraje a náměstkyní SÚS Kladno a bude podkladem pro jednání s generálním ředitelem ŘSD. Vrátím se ale k tomu podstatnému, tj. ke způsobu získání dotace. ODS tvrdí, že přijmutím peněz poškodíme děti z dětského domova v Pyšelích. Pisatelé by se měli nejdříve zamyslet, proč se musel v Pyšelích předělávat starý, na tento účel zcela nevyhovující klášter, když v nedalekých Choceradech je po celkové rekonstrukci nevyužita dětská léčebna a byla na tento účel nabídnuta. Argumentace, že kvůli Hostivici jsme ošidili děti v Pyšelích, je lživá a klamná mediální rétorika, která se hodila i místní ODS. Rekonstrukce dětského domova v Pyšelích byla radou kraje zastavena již v listopadu loňského roku, aby se zabránilo zbytečnému a neefektnímu plýtvání peněz. V té době ještě nikdo nemohl předpokládat, že se bude stavět jídelna v Hostivici. Oproti ODS mám zcela jiný názor na financování staveb škol pro povinnou výuku dětí. O stavby škol se musí postarat stát a městu by mělo být úplně jedno, jestli peníze dostane z kraje nebo z ministerstva. Navíc, stát městu Hostivici přislíbil peníze na dostavbu již v roce 2002 a svůj závazek nesplnil. Upřímně lituji rodiče dětí, které jsme pro nedostatek místa nemohli umístit v mateřské škole. Nechtěl bych zažít, že budeme odmítat ze stejného důvodu i děti do školy, protože bez dostavby školy tato situace dříve nebo později nastane. To, co nám předvádějí zastupitelé ODS, považuji za falešnou hru na city občanů. Názor ODS zcela odmítám a budu se snažit, aby škola v Hostivici byla dostavěna a tomu, kdo peníze zajistí, předem děkuji. Jaroslav Kratochvíl starosta Komunikace v ul. Družstevní Oprava komunikace v ul. Družstevní bude také předmětem jednání s ŘSD. Rozpočtové opatření č. 2/2009 počítá se spolufinancováním prací ve výši 2 154,5 tis Kč, které nelze zahrnout do oprav zajišťovaných ŘSD. 2. Vodní hospodářství Pro výstavbu vodovodního řadu v ul. Za Tvrzí s předpokládanými náklady 500 tis. Kč byly vyzvány tři firmy k předložení nabídky. Cenovou nabídku zaslaly pouze dvě firmy, a to FK Bau, a.s. a RISL, s.r.o. Byla vybrána firma RISL, s.r.o., která předložila nižší cenovou nabídku. Staveniště již bylo předáno a práce zahájeny. 3. Kanalizace Pro zajištění výstavby kanalizačního řadu dešťové kanalizace v ulici V Podskalí s předpokládanými náklady ve výši tis. Kč byl projednán postup prací ve smyslu zpracovaného projektu dopravně inženýrského opatření. Výběrové řízení na zhotovitele proběhlo již v roce 2008 a byla vybrána firma FK Bau, a.s. Předpoklad zahájení prací 07/ ČOV + napojení Na vybudování napojení ČOV na Prahu byla podána žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu ŽP, výzva č. 7, název projektu: Čištění odpadních vod z aglomerace města Hostivice. Požadovaná výše dotace z OPŽP činí Kč, ze státního rozpočtu Kč a vlastní zdroje města činí Kč. Potvrzení o akceptování žádosti došlo dne V rozpočtu města na rok 2009 bylo s výše uvedenou částkou uvažováno. Pro dokončení stavebního řízení bylo projednáno uzavření smluv s Pražskou vodohospodářskou společností, a.s. a společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s. jako budoucími správci a provozovateli části výtlačného kanalizačního řadu. Návrh smlouvy byl odeslán dne Smlouvy byly z jejich strany připomínkovány a nyní probíhá podpisové řízení. 5. Veřejné osvětlení Pro doplnění 2 lamp v Lipové ulici probíhá smluvně zajištěná inženýrská činnost. V rozpočtu města je uvažováno s částkou 103 tis. Kč. Na zaměření přisvětlení přechodů zprovozněných v loňském roce je v rozpočtu vyčleněno Kč. Za odvedené geodetické práce bylo dosud uhrazeno Kč. 6. Cyklostezka Další změnu rozpočtu si vyžádalo budování cyklostezky v ulici Sadová, která bude navazovat na již vybudovanou část na 4

5 území Praha 5 Sobín. V současné době probíhají přípravné a projektové práce. Cyklostezka byla zaměřena a vytýčen její směr. S výstavbou cyklostezky se počítá na podzim letošního roku. 7. Ostatní výdaje: Výstavba sportoviště U Obory Na výstavbu sportoviště U Obory obdrželo město příslib MF ČR na dotaci ve výši 3 mil. Kč, spolufinancování města je v základním rozpočtu města vyčísleno na 500 tis. Kč. Dle zápisu RM č. 6/2009 ze dne byla z nabídek na zajištění organizátora výstavby sportoviště U Obory vybrána firma NEOCORTEX, s.r.o., která předložila nejvýhodnější nabídku. O průběhu prací je Investiční odbor informován formou zápisů. Dne proběhlo místní šetření k územnímu řízení a byl dohodnut další postup prací. Městský park ul. Ke Skále Na výstavbu městského parku podalo město žádost o dotaci z FŽP Středočeského kraje, spolufinancování výstavby je zahrnuto v rozpočtu města ve výši tis Kč. Byla zpracována úprava dokumentace a dokladové části. Zápisem z jednání RM č. 12/2009 ze dne byla určena odborná firma společnost Executive Project Group, a.s. pro výběr zhotovitele na Volby do Evropského parlamentu - výsledky hlasování v Hostivici Okrsky Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy celkem zpr. v % Strana Platné hlasy číslo název celkem v % 1 Libertas.cz Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid Věci veřejné Občanská demokratická strana Suverenita Volte Pr.Blok-www.cibulka.net Sdruž.pro rep.-republ.str.čsl Česká str.národ.socialistická Evropská demokratická strana Strana svobodných demokratů Demokratická Strana Zelených Česká strana národně sociální Národní strana SDŽ-Strana důstojného života Humanistická strana Moravané Spojení demokraté-sdruž.nezáv Liberálové.CZ Strana demokracie a svobody Nejen has. a živn. s uč. do E Komunistická str.čech a Moravy "STAR.A NEZ.-VAŠE ALTERNATIVA" Strana svobodných občanů SNK Evropští demokraté Balbínova poetická strana Strana zelených Koruna Česká (monarch.strana) Lidé a Politika "Strana soukromníků ČR" Zelení Dělnická strana NEZÁVISLÍ Česká str.sociálně demokrat dodávku prací. O průběhu výběrového řízení je investiční odbor pravidelně informován. Oplocení míst na tříděný odpad Byla zpracována dokumentace a podána žádost na SÚ o vydání územního rozhodnutí a územního souhlasu. Financování této akce je zahrnuto v rozpočtu města. Oplocení u DPS Byla zpracována dokumentace a podána žádost na SÚ o vydání územního rozhodnutí a územního souhlasu. Financování této akce je zahrnuto v rozpočtu města. 8. Dostavba ZŠ Je sledována projektová příprava dostavby pavilonů A,B a C základní školy. Aktuální je příprava stravovacího pavilonu C, kde se předpokládá využít rozhodující prvky gastro zařízení ze stávající školní jídelny. Podklady, které zpracovala odborná firma, byly zapracovány do realizační dokumentace. Při jednání kontrolního dne projektu byla dokumentace pro realizaci stavby městem akceptována pro další stupeň dokumentace pro výběr zhotovitele. Ing. Bohumír Machek, investiční odbor Opravy Komenského ulice Na orgány města se obrátili někteří občané bydlící podél jižní části Komenského ulice s požadavkem na její opravu. Zejména se jednalo o opravu rozpraskaného a vylámaného okraje živičného krytu a zamezení další devastace přilehlého pásu trávníku. Právě levý okraj, při pohledu ve směru jižním, byl v době deště lemován řadou kaluží, jejichž obsah často odletoval od kol projíždějících aut až na chodník a ploty sousedních nemovitostí. Příčinou tohoto stavu bylo to, že šířka vozovky nebyla dostačující pro průjezd a vzájemné míjení zejména autobusů a velkých nákladních vozidel. Ty pak najížděly mimo živičný povrch na okraj trávníkového pásu. Další příčinou bylo to, že si někteří řidiči pletli travnatý pás s parkovištěm.ve snaze zajistit nápravu, se zástupci města obrátili na správce této komunikace Správu a údržbu silnic Kladno (SÚS). Při místním šetření správce uznal argumenty zástupců města a byla učiněna dohoda, že město zajistí osazení obrubníků které začistí okraj zeleně a to tak, aby se stávající šíře vozovky zvětšila o cca 60 cm a připraví podkladní vrstvu pro pokládku živice. Správce pak následně odstraní poškozený okraj a doplní živičný povrch až k obrubníku. Mimo tyto práce správce přislíbil opravu lokálních závad v živičném krytu vozovky od křižovatky s ul. Čsl. armády až po ul. Jabloňovou. Práce na rozšíření komunikace a osazení obrubníků byly zahájený v měsíci květnu a oprava povrchu byla ukončena v prvé polovině června. Bude ještě následovat doplnění ornice a dosetí trávníku a na protější straně odstranění starých nánosu na krajnici a obnovení funkce silničního příkopu pro odvodnění. Pro informaci ještě uvádím, že město požádalo SÚS Kladno o instalaci silničních svodidel do vnitřního oblouku zatáčky silnice ve směru do Sobína v blízkosti rybníka Kala. Správce přislíbil osazení svodidel v tomto roce realizovat. Ing. Stanislav Fečo před opravou po opravě 5

6 Návštěva z Anglie V pondělí 1. června přijely z Londýna na návštěvu Hostivice paní Wendy Parez s dcerou Carolyn. Paní Parez je dcerou Josefa Pařeza, litovického rodáka, který za druhé světové války létal jako palubní střelec u 311. československé bombardovací peruti britského Královského letectva (R.A.F.). V roce 2006 ho Zastupitelstvo města Hostivice jmenovalo čestným občanem a před dvěma lety zemřel. Hosty přivítal na radnici starosta města Jaroslav Kratochvíl a poté si prohlédli nejen budovu zámku, ale především dům ve Starých Litovicích, kde se Josef Pařez narodil, a dům v Prostřední ulici, kde žil do svého odchodu do zahraničí. Současní majitelé tohoto domu manželé Košťálovi si na Josefa Pařeze i jeho sourozence pamatují. Děkuji jim za milé přijetí návštěvy. Jiří Kučera Hosté z Anglie na návštěvě u manželů Košťálových, v domě, kde kdysi žil Josef Pařez Poděkování DD Zelená Lípa Hostivice Možná, že si někteří občané Hostivice ani nevšimli, že došlo k výměně ředitele domova důchodců Zelená Lípa Hostivice. Ti, kteří měli možnost s novým panem ředitelem Ing. Petrem Tomšů jednat, se nestačí divit, k jakým zásadním změnám došlo. Pan ředitel Mgr.Vyhnálek, který domov důchodců otvíral, neměl o obyvatele domova důchodců zájem. Jeho zájmem byly jen jeho osobní aktivity, které mnohdy vůbec s chodem domova důchodců nesouvisely. Pokud mělo proběhnout jednání mezi radnicí a domovem důchodců, pan ředitel Mgr. Vyhnálek se vůbec nesnažil při umísťování hostivických občanů. Když se stavěl domov důchodců byla uzavřena ústní dohoda mezi Okresním úřadem Praha-západ a radnicí Hostivice, že hostivičtí občané umístěni v DPS budou přednostně umisťováni. Pan ředitel Mgr. Vyhnálek tuto ústní dohodu neakceptoval. Pamatuji se, že když bylo nutno umístit obyvatelku DPS (která měla již několik let podanou žádost) a uvolnilo se místo, pan ředitel obsadil volné lůžko na žádost hejtmana Bendla, někým jiným. Když na jaře pan ředitel Mgr. Vyhnálek rozeslal dopis obyvatelům domova důchodců s tím, že si mají sami hledat jiné ubytování, protože jim bude končit rozhodnutí o umístění do domova důchodců, nastal další střet s naším odborem. Někteří klienti se na náš odbor obrátili o radu, kterou jsme jim za pomoci KÚ Středočeského kraje poskytli. Pan ředitel Mgr. Vyhnálek přišel na náš odbor a obviňoval nás, že nemáme právo obyvatelům domova důchodců poskytovat pomoc a chtěl, abychom mu svými podpisy potvrdily, že do budoucnosti již nebudeme obyvatelům domova důchodců poskytovat poradenskou službu bez asistence pana ředitele Mgr.Vyhnálka nebo sociálních pracovnic. Z těchto dvou příkladů jen dokresluji, jak složitá a někdy velmi neefektivní byla spolupráce s pane ředitelem Vyhnálkem. Proto jsme v současné době vděčni a velmi si vážíme spolupráce s novým panem ředitelem Ing.Petrem Tomšů. Dva z našich obyvatel DPS pro zhoršení zdravotního stavu potřebovali být umístěni do domova důchodců. Protože naši klienti mají povinnost podat si při nástupu do DPS žádost do domova důchodců, proběhlo celé řízení za vstřícné spolupráce se sociálními pracovnicemi domova důchodců velmi rychle a klidně. Protože v novém školní roce bude ve škole větší nárůst žáků, není zcela zřejmé, zda budeme moci i nadále odebírat obědy pro Pečovatelskou službu ze školy. Vstoupili jsme v jednání s panem ředitelem Ing. Tomšů a jeho ochota ke spolupráci nás vede k poděkování, že konečně může sociální odbor MěÚ Hostivice, Sociální komise města Hostivice a Pečovatelská služba na jedné straně a domov důchodců Zelená Lípa spolupracovat tak, jak si naši senioři zaslouží pro klidné prožití zbývajících let. Pane řediteli, moc Vám děkujeme a jsme rádi, že se právě Vy postaráte o naše důstojné stáří. V. Jendřejčíková vedoucí sociálního odboru Topoly na hrázi Litovického rybníka Silné větry na přelomu května a června bohužel potvrdily nepříznivý stav topolů na hrázi Litovického rybníka. Na hřiště pod rybníkem spadla jedna zlomená větev, druhá větev o průměru asi 15 cm zůstala zavěšena v koruně přímo nad cestou, která vede po hrázi. Děkuji Romanu Rozumkovi, který ve spolupráci s městskou policií tuto velmi nebezpečnou větev horolezeckým způsobem odstranil. Topoly kanadské byly na hráz vysazeny při obnově Litovického rybníka, nejspíše v roce Jsou tedy přes 80 let staré, což je u krátkověkých stromů, mezi které topoly patří, opravdu hodně. Nepříjemné je, že pod alejí vede po hrázi rybníka velmi frekventovaná vycházková trasa a rozpad stromu nebo pád větší větve by mohl mít tragické následky. Radnice se proto stavem těchto stromů vážně zabývá. Od jara probíhají intenzivní jednání s vlastníkem stromů Českým rybářstvím s.r.o. Mariánské Lázně a s Krajským úřadem Středočeského kraje, který je zodpovědný za ochranu přírody v přírodní památce Hostivické rybníky. V současné době je dokončován znalecký posudek hodnotící zdravotní stav stromů. O opatřeních, která budou nutná k zajištění bezpečnosti, budeme včas informovat. Jiří Kučera místostarosta a předseda komise pro životní prostředí Zavěšená zlomená větev 6

7 Technické služby informují Vážení občané města Hostivice, měsíc utekl jako voda a proto Vám přináším nové zprávy o činnostech TSH. V pondělí konečně jedeme převzít nový vůz Avia s univerzální nástavbou a pomocnou rukou (malý jeřáb). Protože výrobce neměl přední nápravy, dostáváme auto o čtyři týdny později proti plánu. Jakmile budeme mít vůz k dispozici, upravíme termíny sběru velkoobjemového odpadu. Tento odpad bude možné odevzdávat častěji. Nové termíny včas zveřejníme. Jako novinku bych Vám chtěl nabídnout elektronické posílání vyúčtování vodného a stočného. Tato novinka nám opět ušetří a zrychlí vyúčtování. Zájemci o tuto službu se mohou přihlásit na adrese Více o této novince najdete na našich webových stánkách Dále bych poprosil všechny občany, aby si uvědomili, že splašková kanalizace není stavěná na odvádění pevných odpadů. Nevěřili byste, co se v kanalizaci objevuje a co přitéká do naší čistírny. Na čištění kanalizace a čerpacích jímek musíme vynakládat nemalé finanční prostředky. Do kanalizace nepatří tuky vznikající při přípravě jídel (např. olej z fritéz), textilní materiály z domácností, z provozoven určených k čištění strojů, obvazový materiál a hygienické potřeby, potravinový odpad z domácností a provozoven. Některé subjekty zřejmě používají drtiče kuchyňského odpadu, které rovněž nejsou kanalizačním řádem města Hostivice schváleny. Další informace o provozních problémech na kanalizaci najdete v článcích p. Ing. Hübschové na našich webových stránkách. Evžen Kramer BEZPLATNÁ LINKA TSH ředitel TS ODEČTY VODY: MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a.s. Termíny přistavení: dne od 9,00 do 14,00 hod. dne od 9,00 do 14,00 hod. dne od 9,00 do 14,00 hod. dne od 9,00 do 14,00 hod. dne od 9,00 do 14,00 hod. dne od 9,00 do 14,00 hod. Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter, označeném logem Pražské plynárenské,a.s., zaparkovaném na Husově náměstí. Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou společností Prometheus, energetické služby, s.r.o. a městským úřadem v Hostivici nabízí odběratelům zemního plynu novou službu - tzv. mobilní obchodní kancelář, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a.s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4. Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby: - zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu - změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.) - převzetí reklamace - výměna, kontrola a zaplombování plynoměru - informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu - tiskopisy a informační brožury Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. Bližší informace lze získat na telefonních číslech a VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Hostivice, jako pořizovatel příslušný k pořizování změny č. 2 územního plánu obce (ÚPO) Hostivice podle 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zajišťující územně plánovací činnost podle 24 odst. 1 stavebního zákona na základě smlouvy se společností PRISVICH, s.r.o., IČ , v souladu s ust. 47 odst. 2 stavebního zákona, oznamuje projednávání návrhu zadání změny č. 2 územního plánu obce Hostivice, jejíž pořízení schválilo Zastupitelstvo města Hostivice dne 24. října Návrh zadání změny č. 2 územního plánu obce Hostivice, zpracovaný v červnu 2009 podle 47 odst. 1 stavebního zákona a podle 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v rozsahu navrhovaných lokalit změn Z2-1 až Z2-18 na katastrálním území Hostivice a Litovice, bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce, a to od 30. června 2009 do 29. července 2009 na Městském úřadu Hostivice v kanceláři správního odboru a na internetových stránkách města Hostivice a společnosti PRISVICH, s.r.o. POUČENÍ: Ve lhůtě do 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 2 ÚPO Hostivice, tj. do 29. července 2009, může každý uplatnit své připomínky. Připomínky se uplatňují u pořizovatele, Městského úřadu Hostivice, písemně nebo v elektronické podobě, podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., a musí obsahovat předepsané náležitosti podání dle 37 odst. 2 správního řádu. V souladu s 47 odst. 2 stavebního zákona se k připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě nepřihlíží. Jaroslav Kratochvíl v.r. starosta města Zveme občany na pracovní setkání nad 1. návrhem ochranného hlukového pásma Letiště Praha Ruzyně, které se uskuteční ve čtvrtek 3. září 2009 od hod. ve školní jídelně ZŠ Hostivice, ul. Komenského. Další informace na úřední desce a 7

8 Vítání občánků Ve čtvrtek 18. června 2009 jsme přivítali do řad hostivických občanů celkem 20 dětí, 10 chlapců a 10 dívek. Z chlapců to byli: Antonín, Michael, Oliver, 2x Jan, 2x Jakub, Matěj, Pavel a František. Dívky: Kristina, Marie, Nela, Ella, Kristýna, Adriana, Nikol, Veronika, Daniela a Anna. Děti přivítal zastupitel Dalibor Smažinka, svým vystoupením přispěly děti z místní mateřské školy. Dárky pro děti věnovala firma Malvík. Pokud budete mít zájem o účast na vítání občánků, oznamte to na odd. kultury nebo na matrice MěÚ Hostivice - nebo zavolejte na tel , , red. Polemika - názory Chodníky Vážená redakce HM, jsem pravidelným čtenářem HM a jsem s jeho obsahem a vzhledem spokojený. Protože se zabýváte potřebami místních obyvatel mám k Vám dvě žádosti o informace týkajících se části Hostivice, konkrétně části Starých Litovic. První dotaz směřuje k chodníkům ve zmíněné lokalitě. Od ulice Sportovců směrem k náměstí 1. Máje je část chodníku v desolátním stavu a od Litovky prakticky neexistuje. Jedná se o koncovou část Hostivice, kde při vjezdu do obce a stejně tak při výjezdu jezdí vozidla velmi rychle bez ohledu na chodce. Ti musejí chodit na autobusové zastávky po silnici. Obzvláště v zimě, plískanicích a snížené viditelnosti je to docela riskantní počínání, při kterém se nevyhnete ušpinění. Dotaz tedy zní - jestli vůbec a kdy se počítá s výstavbou chodníků? To, že se chodníky budou realizovat, bylo již vícekrát avizováno i v HM. Druhý dotaz - dle informací otištěných v HM v loňském roce bylo slíbeno, že telefonní vedení po sloupech bude v této části (konkrétně v ulici K Rybníku a okolí) uloženo do země do konce roku Není provedeno a vypadá to, že se ani nechystá. Pokud si dobře vzpomínám, tak uložení do země bylo při výstavbě telefonní sítě slibováno, že bude provedeno do jednoho roku po kolaudaci s tím, že vedení po sloupech je provizorní stav. Ony totiž ty sloupy a zadrátované nebe v úzké uličce a v blízkost tvrze a chráněné přírodní památky působí velmi negativně. Pokud byste mohli získat nějaké informace, budu Vám vděčný. Vladimír Stejskal, K Rybníku 641, Hostivice Vážený pane, k vašemu dotazu ve věci vybudování chodníku v Litovické ulici od ul. Sportovců k nám. 1. Máje sděluji, že vybudování chodníku je rozděleno do etap. První etapa v úseku od Litovky k autobusové zastávce je ve stádiu příprav. Financování akce je zajištěno a realizace se předpokládá v druhém pololetí tohoto roku. Pro další etapu je nutné vyřešit majetkoprávní vztahy s majiteli pozemků a zajistit financování. Pokud se vše zdaří, předpokládá se, že akce bude zařazena do plánu akcí na příští rok. Co se týká dotazu na termín náhrady vrchního telefonního vedení za podzemní vedení kabelové sděluji, že byl zaslán dopis a.s., Telefónica O2 s dotazem na situaci a budoucí záměry v této věci. Jakmile obdržíme odpověď budeme Vás neprodleně informovat. Ing. Stanislav Fečo pověřená úřední osoba Vodné Foto: Luboš Borovka Dobrý den, mám několik připomínek k vyúčtování vodného/stočného, které by si asi zasloužily odpověď v Hostivickém měsíčníku. Pokud chtějí Hostivické technické služby zaplatit vyúčtování , mohly by laskavě posílat vyúčtování dříve než , zvláště pokud je datum vystavení faktury již Pokud je toto ono popisované zlepšení služeb, tak to asi nevyšlo. Další dotaz je, proč je posíláno vyúčtování z Prahy 4-Modřany, zavání to zbytečnými náklady, jeden pracovník by vyúčtování rozvezl na kole po Hostivici asi za méně než dejme tomu 10 Kč poštovného krát počet domů. S pozdravem R.Čermák Vážený pane R. Čermáku, odpovídám na Vaši připomínku k vyúčtování vodného a stočného a povzdech, že v Technických službách Hostivice (dále TSH) nedošlo ke slibovanému zlepšení. Na pracovišti vodovodu a kanalizace nastaly v dubnu až květnu personální změny a bohužel při nich vznikla jednorázová chyba při fakturaci část připravených faktur nebyla včas předána na poštu. Chtěl bych se Vám omluvit, jestli jste měl z tohoto důvodu problémy s termínem zaplacení vodného a stočného. V tomto případě by TSH nepřistoupily k sankcionování pozdní platby, protože šlo o naši chybu. Aby se problém neopakoval, přijali jsme potřebná interní opatření. Vystavené faktury dříve rozváželo po Hostivici 6 lidí. Náklady na tento způsob distribuce byly přibližně o Kč ročně nižší než při rozesílání zásilek poštou. Výhodou nového řešení je zaručené doručení faktur do druhého dne po předání na poštu. Zásilky předávám na poštu osobně při cestě z práce domů, proto na obálkách není razítko hostivické pošty. Určitě ale faktury nejsou podávány na poště v Modřanech, jak uvádíte. Pro zrychlení a zlepšení služeb nabízíme novinku: občanům města Hostivice, kteří o to projeví zájem, budeme posílat vyúčtování vodného a stočného v elektronické podobě. Tato novinka nám opět ušetří a zrychlí vyúčtování. Zájemci o tuto službu se mohou přihlásit na adrese Více o této novince najdete na našich webových stánkách Domnívám se, že spor o tento náklad na činnost TSH je malicherný. Za podstatnější považuji, že se opatřeními na vodovodní síti, která snížila úniky vody, daří ušetřit asi Kč měsíčně oproti předchozím rokům. Jestli máte další připomínky k činnosti TSH nebo nápady na zlepšení v provozních věcech, tak jsem Vám po objednání kdykoliv k dispozici. S pozdravem Evžen Kramer ředitel TSH 8

9 Poděkování Dovolte mi poděkovat Jednotce sboru dobrovolných hasičů města Hostivice, Městské policii Hostivice a Policii ČR Hostivice, kteří ukázali 26. května dopoledne těm nejmenším, že jsou lidmi na svém místě. Příjezd těchto složek do Mateřské školy v Hostivici za doprovodu sirény a cvičný zásah při vzniku požáru, byl pro děti přínosem nových poznatků, ale i velmi hlubokým zážitkem, o kterém ještě dlouho vyprávěly. Všichni přítomní příslušníci ochotně odpovídali na dětské dotazy a seznámili děti s technikou používanou při jejich práci. Mateřská škola Petra Bělohlávková,ředitelka školy ŠKOLA V PŘÍRODĚ V sobotu po deváté hodině zamávaly děti svým rodičům a už s nimi autobus uháněl do Janova v Jizerských horách. Školy v přírodě se zúčastnilo 30 dětí a 5 dospělých. Pro většinu dětí to bylo první odloučení od rodiny. Když nějaká ta slzička ukápla, stačilo pohladit, pochovat a bylo po smutnění. Celý týdenní program, který jsme měli připravený, jsme měnili tak, jak se měnilo počasí, a že si s námi letos pěkně pohrálo! N e o d m y s l i t e l n ě k ŠVP patří poznávací vycházky do okolí. Pozorovali jsme horské potůčky, drobný hmyz, stavby mravenišť, různé tvary listů (lupou), pojmenovávali rostliny a hráli si s přírodninami. Také jsme absolvovali polodenní výlet na rozhlednu Královka, odkud jsme shlédli celé Jizerské Hory, i Krkonoše. Jelikož děti žijí pohádkou, během celého týdne objevovaly vzkazy od vládce hor Jizeráka. Hned druhý den jsme se vypravili za lesním skřítkem, který nám nazdobil bonbónkový strom. Na návštěvu nás pozvala také ježibaba s ježidědkem, a protože byl zrovna mezinárodní den dětí, sladce nás odměnili. U Šípkové Růženky děti trénovaly obratnost, pro vodníčka malovaly hrnečky, zkoušku odvahy plnily u Bílé paní a znalosti z pohádek si děti ověřovaly při bojové hře. Poslední den nás zlaté šipky zavedli ke skále, kde Jizerák ukrýval poklad. Když jsme ho zahnali svými amulety, každý si odnesl odměnu. Nechyběl ani disko karneval v maskách a také oblíbený jarmark, kde si děti mohly za našetřené penízky koupit hračky a drobné předměty. Večer před odjezdem navštívila děti v postýlkách bludička a popřála jim krásnou poslední dobrou noc. Děti se vracely domů šťastné, plné zážitků a my učitelky spokojené, že i letos jsme mohly předškoláčkům zpestřit poslední dny v MŠ. Na závěr pár roztomilých perliček od dětí. uč.: Tak jak se ti tady líbí? Matěj: Jsem si myslel, že to bude hrozný, ale tady je to lepší než doma. (Při vycházce tmavým lesem, kdy měli děti pocit, že jsme zabloudili ) Terezka: Paní učitelko, já se bojím. uč.: A čeho se bojíš? Terezka: Že už nikdy neuvidím svojí maminku. (dítě ze třídy Rybiček) David: Jéé, ta pomazánka je z nás! (ke svačině byla rybičková pomazánka) (při pozorování mraveniště) Matěj: Víte, co by byla chyba? uč.: Nevím. Matěj: Ublížit mravencům. To je přírodní záležitost! (na cestě za pokladem k Jizerákovi) Tonda: Tady nejde o peníze, ani o prachy, ale o život! (při jarmarku) ozvalo se z davu: já jsem utratil všechno! I svojí peněženku! Za kolektiv mateřské školy Renáta Šimáčková 9

10 Základní škola Jarmark aneb kouzlo lidové kultury Řekne-li se slovo jarmark, každému z nás se vybaví halas lidí na tržišti, barevná rozmanitost zboží a lákavá vůně dobrot, připravených pro tuto příležitost. Jarmark jako téma projektu a výstavy už napadne málokoho. Naše přetechnizovaná doba 21. století přináší lidem na jedné straně maximální usnadnění téměř jakékoliv fyzické práce, na straně druhé nadbytek, spěch, frustraci a nedostatek preciznosti. Jak povrchnost a uspěchanost dnešního světa ustát? Třeba právě hezkým zážitkem z výstavy práce dětí na toto téma. Návrhy textilie; hračky ze dřeva, lýka, vlny a modrotisku; vizovické pečivo. Kouzlo tradičních přírodních materiálů je dětem blízké a hraje důležitou roli v rozvoji dětské tvořivosti a fantazie. Proto pracovní činnosti týkající se dětské tvorby vycházejí právě z tradic lidové kultury. Děti se v projektu seznámily s texty kramářských písní a zahrály si i sousedské divadlo. Cílem projektu bylo naučit děti více vyplnit volný čas tvořivými činnostmi, neboť v dnešní době u dětí převládá více pasivní a konzumní způsob odpočinku. Adéla Pšeničková Marie Pohůnková vychovatelky ŠD Projekt žáků 3. A na téma: Významní čeští skladatelé (Bedřich Smetana a Antonín Dvořák) Projekt naplňoval důležité informativní prvky základního vzdělávání - Průřezová témata (osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, mediální výchova), která vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků, pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. Cílem projektu bylo seznámení žáků s životem a dílem Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka, osvojování nových vědomostí, jejich aplikace a upevnění pracovní dovednosti s neznámým textem. Projekt odpovídal závazným požadavkům na výsledky vzdělávání žáků - Klíčové kompetence (k učení, komunikativní, sociální a personální, občanské, k řešení problémů a pracovní), které nevycházejí pouze ze specifik jednotlivých předmětů, ale dotýkají se univerzálnějších znalostí, dovedností a postojů žáků, které běžně potřebují ve svém životě. Scénář projektu Projekt byl zpracováván při skupinovém rozdělení žáků a trval 9 vyučovacích hodin. Žáci skládali části obrázků do tabulky podle určitého pravidla, odpovídali na otázky na základě přečteného textu, čerpali údaje potřebné ke zpracování a zodpovězení otázek z encyklopedií, internetových vyhledávačů, ma-py ČR, Starých pověstí českých a pohádky H. CH. Andersena Mořská ženka (čerpáno z knihy H.CH.Andersena Pohádky z roku 1963). Seznámili se prostřednictvím poslechového CD a DVD se symfonickou básní Má vlast a vybranými částmi opery Rusalka. Výstupem projektu byly vyplněné pracovní listy, prezentace získaných znalostí jednotlivých skupin a následná diskuze. Žáci přistupovali k tématu aktivně, samostatně plnili všechny zadané úkoly a projevovali zájem o doplňování tématu o vlastní poznatky a zkušenosti. Samostatně obstarávali pomůcky potřebné k seznámení se s tvorbou obou skladatelů. Zpracované výstupy projektu žáci umístili na nástěnky své třídy. Bc. Veronika Vaňkátová 10

11 Zpráva o přijímacím řízení na střední školy Vletošním školním roce 2008/2009 proběhlo přijímací řízení na střední školy podle nové vyhlášky, která umožnila žákům podat v prvním kole až tři přihlášky. Naprostá většina žáků této možnosti využila. Všichni absolventi letošních devátých ročníků jsou již umístěni na některé ze středních škol. Z toho celkově na soukromých školách 19, na státních školách 35 a 2 žákyně na církevní škole. Přesně vyjádřeno - dva žáci odcházejí na soukromá gymnázia, 5 žáků na gymnázia zřizovaná krajem. Soukromé maturitní obory bude studovat 8 žáků, státní střední školy s maturitou 17 žáků. Na učební obory se soukromým zřizovatelem odchází 9 žáků a na státní odborná učiliště různého druhu 10 našich budoucích absolventů. Na osmiletá gymnázia byli přijati 3 žáci 5. ročníku a na šestiletá gymnázia odejde celkem 6 žáků letošních sedmých tříd. Celkově lze konstatovat, že žáci prošli touto první životní zkouškou velmi dobře, neboť ti, kteří konali přijímací zkoušky z velké většiny uspěli v mnohonásobně převyšujícím počtu přihlášených studentů nad přijatými již v prvním kole. Mgr. Vlasta Ryšavá ŠKOLNÍ AKADEMIE a rozloučení s žáky 9. ročníků V pátek byla obloha plná šedivých mraků, ze kterých padalo v různých chvílích množství dešťových kapek. Počasí však nemohlo zmenšit touhu žáků naší školy, předvést na pódiu v Sokolovně své umění. Celý téměř dvouhodinový blok, který vtipně a poutavě moderovala pí. uč. Petra Švingrová, zahrnoval: divadelní scénky s motivy historickými i současnými, taneční vystoupení jak v rytmu afrických bubnů tak HIP-HOP nebo streetdance, nechyběly momenty z oblasti vážné hudby zastoupené Labutím jezerem, recitace, zpěv a hravé taneční kreace těch nejmenších žáků byly odměněny potleskem, bez povšimnutí nezůstalo také setkání slavných osobností, ples upírů či vlastní tvorba textů písní nebo rozmarné tancování Přeplněné hlediště sledovalo s napětím všechna vystoupení, ale ta poslední šerpování žáků 9.ročníků - nenechala nejedno rodičovské i učitelské oko suché. Třídní paní učitelka 9.A Mgr. Vlasta Ryšavá a třídní pan učitel 9.B Jaroslav Kalouch společně s ředitelem školy Mgr. Josefem Marešem se symbolickou šerpou s žáky rozloučili. Program pokračoval diskotékou, kterou obohatily kouřové efekty nebo barevná hudba z produkce DJ Tarzy. Věřím, že všichni, kteří byli tento deštivý páteční podvečer v Sokolovně, odcházeli plni dojmů a zážitků. Svědčily o tom pozitivní reakce rodičů a hostů již během programu a neklamným důkazem toho byl také bouřlivý potlesk. Vlasta Lišková - zást. ředitele pro 1. stupeň 11

12 Den dětí a objevů Prší, prší jen, se leje si v sobotu mohl zpívat každý. I přes nepřízeň počasí se ale přes 280 dětí a jejich rodičů rozhodlo jet či jít do hostivické Sokolovny. Když už ve 13:30 hod, na počátku akce, bylo v Sokolovně přes 100 dětí, rozjasnily se i tváře všech pořadatelů. Hodiny vynaložené na přípravu 26 stanovišť a atrakcí nebyly zbytečné. Jak si děti užívaly jednotlivá stanoviště inspirované objevy a vynálezy, které změnily naše životy? Prohlédněte si fotoreportáž z akce. Více fotek najdete na Akci pro děti připravili - Centrum drogové prevence, TJ Sokol Hostivice, Kajky Hostivice, Skauti středisko Bílá podkova Hostivice ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Hostivice, Základní školou Hostivice, Domovem seniorů Zelená lípa Hostivice, Technickými službami Hostivice, Městskou policií Hostivice, Policií ČR Obvodním oddělením Hostivice. Vznikla díky finanční podpoře města Hostivice,Fondu hejtmana Středočeského MUDr. Davida Ratha a firem ČETRANS energetika s.r.o., Gracia pizza gril, MH Sport M.Horáková, Květinářství - Evžen Zelenka, JIMI PRAHA,s.r.o.-obchod Litovka, potraviny F+F, Kovové odpady Doubek, Železážství Burger, Pneuservis Petr Malík, Plachtárna Hostivice, Vinotéka U Maskarouna, RISL.s.r.o, China restaurant U Koruny, Klempířství - Zdeněk Kuna, Chovatelské potřeby Václav Donát, Skupina historického šermu Merlet, OFFICE DEPOT, Český svaz žen. Poděkování patří všem, kteří našli chvíli ve svém volném čase a věnovali ji přípravě či realizaci akce. Za všechny organizátory Jitka Háková 12

13 Akci finančně podpořilo město Hostivice Rodinné centrum LETNÍ SLAVNOST 16. června jsme se letní slavností rozloučili s našimi návštěvníky na období letních prázdnin. Slavnost se konala na farní zahradě, kterou nám poskytl pan farář Stanislav Glac. Na dětské návštěvníky čekaly soutěže v podobě dětského kroketu, skákání v pytlích nebo házení míčky na cíl. Za zvládnutí soutěžního úkolu sbíraly děti razítka na papírovou medaili. Odměnou jim byly bublifuky, balónky a nafukovací hrad s trampolínou. Přestože se zdálo, že nám počasí nebude v tento den moc přát, nakonec nespadla ani kapka deště a děti (od batolátek až po předškolní věk) se mohly na rozlehlé zahradě plné vzrostlých stromů pěkně vyřádit. O drobné občerstvení se postaraly samy maminky a sladké odměny pro děti přinesl také pan starosta Jaroslav Kratochvíl, kterému tímto děkujeme. Poděkování Ráda bych moc poděkovala všem maminkám, které připravily letní slavnost a také (a to především) těm, které se podílely na celoročním chodu rodinného centra. Při všech starostech, které obnáší péče o vlastní děti, se ve svém volném čase věnovaly také činnosti v rodinném centru a snažily se připravit zajímavé programy pro ostatní děti i pro jejich rodiče. Díky patří Janě Vojtové, Ludmile Spoustové, Iloně Tuškové, Veronice Krupičkové, Jitce Motyčkové, Jitce Kuttelwascherové, Viole Seidlové,Lence Bukovské, Renatě Jakubkové, Barboře Chmelíkové, Lucii Rajchmanové, Blance Bízové, Blance Sedlákové, Petře Šafářové, Evě Grabmylerové, Aleně Procházkové a Kateřině Kostkové. 13

14 Děkuji i všem tatínkům a manželům, kteří centru pomáhali buď přímo, nebo už tím, že své manželky a partnerky podporovali v jejich činnosti u nás. Věříme, že mnohé maminky, babičky a tatínkové u nás našli inspiraci, jak trávit volný čas s dětmi, seznámili se s novými lidmi a třeba si i prohloubili vzdělání, děti našly nové kamarády a naučily se novým dovednostem. Na léto je Rodinné centrum zahrátka zavřeno, ale už v druhé polovině září opět otevřeme a budeme se na vás těšit s novými nápady. Sídlíme v ulici Za Mlýnem 1748, naproti dětskému hřišti. Datum otevření, program a další informace najdete na našich webových stránkách Pokud máte zájem s námi spolupracovat a rozšířit tak řady aktivních maminek v Hostivici, prosím neváhejte a pište na Nashledanou v zahrátce Lucie Šmídová (koordinátorka rodinného centra) Občanské sdružení r.c. zahrátka je nezisková organizace a jeho provoz závisí na podpoře sponzorů, kterým tímto srdečně děkujeme. Zvláštní poděkování patří společnosti doma a.s. Kynologický klub Hostivice Představujeme Vám spolky v Hostivici Dovolujeme si vám představit jeden z mnoha hostivických zájmových spolků, spolek milovníků zvířat a to především pejsků, kynologický klub Hostivice. Historie našeho klubu sahá již do roku 1973, tehdy fungoval pod hlavičkou Svazarmu a zaměřoval se především na výcvik služebních plemen, jako je Německý ovčák, Německý boxer apod. Tito psi se potom využívali především u Sboru národní bezpečnosti a v armádě. Po roce 1989 přešel náš klub pod patronaci Kynologického svazu a stal se Občanským sdružením se vším co k tomu patří - samostatnou neziskovou organizací, která se mimo svoji hlavní činnost (výcvik psů všech plemen) musí postarat i o údržbu cvičiště a chod klubu vůbec. Hostivické kynologické cvičiště má bohatou zkušenost v pořádání zkoušek, bonitací i výstav psů malých plemen. Pravidelné byly například výstavy Pražských krysaříků, oblíbeného plemena, které vyšlechtil náš bývalý hostivický spoluobčan pan ing. Jan Findejs. Několik let jsme také pravidelně pořádali tzv. dětské dny, kde si děti mohly zasoutěžit se svými pejsky a získat nějakou tu cenu. Tuto tradici bychom rádi znovu v brzké době obnovili. V současnosti se náš klub zaměřuje na výcvik psů společenských plemen, nevyhýbáme se však ani výcviku plemen služebních. Klub má kolem dvaceti stálých členů. Začátečníci se svými pejsky navštěvují nejprve školičku psů, která má osm lekcí. Do školičky přijímáme maximální počet 10 pejsků, aby výcvik mohl být prováděn kvalitně u všech pejsků a na všechny se v lekci dostalo. Školička se zaměřuje hlavně na zvládnutí základní poslušnosti a ovladatelnosti pejska. Po skončení školičky se páníčkové se svými pejsky mohou stát členy našeho klubu a rozvíjet dále schopnosti své i svého psa. Cvičení pro začátečníky je vždy v neděli ve stanovené době a pro dospělé je cvičení rozděleno na několik etap. V sobotu se cvičí obrany a samotný výcvik probíhá po dohodě se členy klubu. Na cvičišti se především cvičí základní poslušnost psa, což je hlavně chůze u nohy a přivolání. Chůze u nohy je důležitá, abychom mohli se svými psy chodit nerušeně po městě a nebyli svými pejsky odtaženi tam, kam si zrovna pejsek přeje. Přivolání je základem celého výcviku, pes musí přijít k pánovi za jakékoli situace, takže to je jeden z nejtěžších úkolů pro psa i jeho pána. Dále se pejskové učí cviky, které jim přináší hlavně radost, jako je např. skákání přes překážky, učí se aportovat a hlavně se v kolektivu učí socializaci mezi ostatními psy, což je pro psa velmi důležité. Mimo výcvikové dny si může každý člen přijít kdykoli zacvičit na naše cvičiště. Každý člen může své dovednosti se svým psem potvrdit vykonanou zkouškou. Do budoucna bychom rádi náš kynologický klub rozšiřovali o nové členy, kteří by se aktivně zapojili i do zajištění chodu našeho klubu. I vy, co máte zájem pouze o vycvičení psa, přijďte mezi nás! Rádi vám s výcvikem poradíme. Ostatní informace o našem klubu včetně fotografií naleznete: tel: , Milada Černá, Alena Pupalová 14

15 PSÍ KORZO Výstavu Českého svazu chovatelů uspořádanou ve dnech 19. a 20. června 2009 již tradičně zpestřilo oblíbené Psí korzo. Všichni soutěžící psi vedeni svými majiteli nejdříve volně korzovali a poté byli rozděleni podle velikosti plemene a dále na psi s rodokmenem a tzv. voříšky. Ti mimochodem tentokráte v počtu převažovali. Hodnotitelem této přehlídky byl pan Ing. Karel Hartl, který celou soutěž doprovodil zasvěceným a zajímavým komentářem. V kategorii velkých plemen se umístili: 1. pitbull Anne, 2. německý ovčák Kim a 3. ohař Gipsy. Kategorii čistokrevných psů vyhrála šeltie Leontýnka, za ní čivava Johny a třetí byl špic Alma. V kategorii voříšků obsadila 1. místo Aida, 2. místo Fanynka a 3. místo získal Béďa. Vítězové získali diplomy s poháry a každý účastník soutěže dostal tašku se vzorky krmení. Od si můžete zacvičit s Věrou Havlovou tentokrát v ZŠ Hostivice - taneční sál středa : hod - Pilates Institute :00 hod - Poweryoga Co je Pilates Institute Tato metoda je založena na výzkumu významu hlubokých svalů při stabilizaci páteře. Rehabilitační pracovníci z Queenslandu v roce 1999 publikovali své poznatky týkající se segmentální stabilizace a fixace páteře. V té době Pilates Institute propagoval své tréninkové programy v oboru fitness přes health kluby. Díky reakcím fitness instruktorů a jejich klientů si uvědomili, že program, který prezentoval Joseph Pilates, tedy originálních 34 pohybů/cviků, které byly ve světě Pilates známy jako Pilates metoda, je potřeba modifikovat. Zjistili, že trenéři, kteří měli zájem stát se instruktory těchto technik, ani po letech tréninku povrchových a všeobecných svalů, po posilování a skupinových cvičeních, neměli dostatečně pevné jádro - Core těla ani flexibilitu, aby cviky mohli provádět bezpečně a efektivně. A to stejné se dalo říci i o jejich klientech. Roku 1999 Richardson, Jull, Hodges a Hides, kteří prováděli výzkum léčebných cvičení pro segmentální stabilizaci páteře proti bolesti bederní páteře, inspirovali Pilates Institute k tomu, aby nejenom modifikoval původních 34 cviků/pohybů, ale také Text a foto A. Křižková jim umožnili podpořit jejich modifikovanou metodu prokázanými výsledky svého výzkumu. Pilates metoda je bezkonkurenčně vhodná, bezpečná a účinná pro udržování tělesné kondice v jakémkoliv věku. Mnoho lidí zkouší Pilates metodu, neboť trpí bolestmi zad v důsledku vadného držení těla. Pilates metoda klade důraz, zjednodušeně řečeno, na posílení hlubokých břišních svalů a svalů pánevního dna jako opory pro páteř. Mnohé lékařské prohlídky ve světě doporučují Pilates metodu jako pokračovaní rehabilitace pacientů po úrazech či chronických bolestech v zádech, neboť pevné centrum pomáhá udržet základní polohu těžiště těla v neutrální poloze a tím pádem nedochází k nadměrnému přetěžování jednotlivých svalových skupin se vznikem svalových dysbalancí. Cvičením Pilates Institute můžete: Dostat pánev do správné polohy a tím ji připravit na těhotenství Snížit riziko inkontinence Odstranit bolesti zad Odstranit bolesti hlavy Snížit nepříjemné vlivy menstruace Zlepšit sexuální život Vytvarovat si ploché bříško Zlepšit držení těla, atd. více info na tel Věra Havlová 15

16 Historie Stalo se před 120 lety Založen spolek Hostivít V prosinci 2007 jsme se v 7. dílu seriálu Hostivice před sto lety seznámili s historií Čtenářsko-podporujícího spolku Hostivít v Hostivici. Při nynějším kulatém výročí založení tohoto spolku si dovolím ocitovat úvodní část z pamětní knihy Hostivíta: Dne 5. března 1899 sešlo se několik občanů Hostivických v hostinci p. Václava Bubníka v Hostivici, by se uradili, jakým způsobem by zdejší život osvěžili. Uvažováním přišli na myšlénku zaříditi spolek nějaký. K cíli tomuto sestoupil se hned komitét z následujících pánů: 1. p. Ant. Tůma, rolník v Hostivici, p. Mat. Čermák, mistr truhlářský, p. Ant. Nachtmann, strojník, p. Frt. Kácl, mistr tesařský, p. Jan Pokorný, mistr krejčovský. Přední tito zakladatelé uchýlili se o radu v této záležitosti zdejšímu učiteli p. F. J. Pelzovi, který se s ochotou k těmto pánům přidružil. Na to odbývána schůze u p. Frt. J. Pelze a u p. Matěje Čermáka, ku kterým přibyli další spolupracovníci: p. Ant. Ibl, kovář v Hostivici, p. Jos. Kodejš, dozorce v Hostivici, p. Frant. Kubr, rolník v Hostivici. V těchto schůzích byly vypracovány stanovy a usnešeno, by název spolku zněl následovně: Čtenářsko-podporující spolek Hostivít v Hostivici, a by ustavující schůze odbývána byla dne 22. dubna Žádost o povolení k této schůzi k slavnému c. k. okresnímu hejtmanství na Smíchově, jakož i provolání k občanstvu zdejšímu a okolnímu s ochotou vypracoval p. Fr. Jos. Pelz. Schůze tato slavným c. k. okresním hejtmanstvím byla povolena a dne 22. dubna 1899 v hostinci p. Václava Bubníka o 2. hodině odpoledne odbývána, za přítomnosti zeměpanského komisaře p. Jos. Chlupatého, starosty obce Hostivické a za účastenství 68 občanů z Hostivice a okolí. Tito sobě zvolili za prozatímního předsedu p. Ant. Ibla, za zapisovatele p. Josefa Kodejše a zpravodaje p. Mat. Čermáka. Líčení o volbách do výboru a jednotlivých přijatých usneseních končí sdělením: Tento zvolený výbor zadal navržené již a valnou hromadou schválené stanovy k slavnému c. k. místodržitelství ku schválení, které ty samé onodne 18. prosince 1889 číslem schválilo. Jiří Kučera Na snímku je shromáždění členů Hostivíta pravděpodobně 7. června 1914, při oslavě 25-letého trvání spolku. Spolek sídlil v hostinci u nádraží (čp. 115), ale pro tuto oslavu využil další dva hostince U koruny (čp. 1) a U českého lva (čp. 17), před kterým byla pořízena fotografie Příběhy hostivické politiky Část šestá: Záhada prázdného trezoru Čtení starých zápisů ze schůzí obecní rady a obecního zastupitelstva může poodkrýt i zapomenuté, ale velmi zajímavé příběhy. Jeden takový se odehrál v červenci Ve středu 18. července 1923 oznámil hostivický starosta Václav Bouška, že odjíždí do Českého Brodu a že na sobotu 21. má být svolána obecní rada. Když se na tuto schůzi starosta nedostavil, usoudila obecní rada, že není v pořádku obecní pokladna, za kterou starosta zodpovídal. Okamžitě tedy požádala výrobce trezoru, aby ho násilně otevřel. Zřízenec mohl přijít až v pondělí 23. července, ale ten den obdržela starostova manželka telegram, že starosta leží v Českém Brodu nemocen. Tento telegram kupodivu prohloubil podezření radních, takže vyslali do Českého Brodu autem člena obecní rady rolníka Tomáše Chlupatého, továrníka pana Staňka a četnického vrchního strážmistra pana Doubka, aby zjistili skutečný stav a přivezli klíče od pokladny. Není jasné, zda starostu našli. V zápise je pouze uvedeno, že do 6 hodin večer nepřišly žádné nové zprávy, proto byla pokladna násilně otevřena za přítomnosti členů obecní rady a finanční komise. V pokladně se nacházelo pouze Kč 93 h, chybělo Kč 92 h. Listiny a knížky byly zabaleny a zapečetěny. Následující den se Václav Bouška vrátil a zjištěné ztráty do haléře vyrovnal. Důvod, proč měl tolik peněz u sebe a ne v pokladně, nelze ze zápisů vyčíst. Zároveň podal rezignaci na funkci starosty, kterou obecní rada vzala na vědomí na schůzi 26. července Hned o den později, v pátek 27. července 1923 jednalo obecní zastupitelstvo, kterého se starosta nezúčastnil. Učitel a zastupitel pan Pechlát se divil, jak je možné, že byl tak značný obnos v pokladně a nikdo neměl o penězích přehled. První náměstek Antonín Závora to vysvětlil tak, že tu byla všeobecná důvěra. Zastupitelé se potom pohoršovali nad textem rezignace, který naznačoval určitou vinu finanční komise, ačkoliv prý starosta přes opakované žádosti nesvolal schůzi této komise. Pan Šváb se divil, proč dosud nebylo na starostu podáno trestní oznámení. Pan Chlupatý vysvětlil, že oznámení nebylo možné podat, dokud nebyl znám stav věci, a hned po zjištění byla záruka plné náhrady, čímž byl trestný čin odčiněn. Pan Pechlát znovu zkritizoval znění rezignace a navrhl ji odmítnout, což bylo schváleno. Jmenování do funkce tehdy totiž nezanikalo rezignací, ale až schválením rezignace orgánem, který rezignujícího do funkce zvolil. Hned po odmítnutí rezignace navrhl zastupitel Jaroslav Čermák, aby starosta byl sesazen, což bylo rovněž schváleno. Podle tehdejšího volebního řádu měla na místo starosty nárok vítězná strana, což byla sociální demokracie. Nového starostu tedy volili jen zastupitelé zvolení za sociální demokracii, kteří jednoznačně podpořili Václava Stehlíka. Ten byl sice zvolen do zastupitelstva za sociální demokracii, ale po rozkolu této strany v roce 1921 již reprezentoval komunistickou stranu. Stehlík v úvodním projevu poděkoval za projevenou důvěru a slíbil, že ve svém úřadě bude vždy jeho úkolem, by hájil spravedlnost každého občana, nechť jest jím kdokoliv. Červencovou schůzí zastupitelstva celá událost ještě neskončila. Okresní správa politická (předchůdce okresního úřadu) v Kladně výnosem z 23. srpna 1923 zrušila usnesení obecního zastupitelstva o sesazení starosty Boušky. Obecní zastupitelstvo se usneslo 1. září na sesazení trvat, nově zvolený starosta Václav Stehlík však kvůli podanému protestu nedostal tehdy potřebný souhlas okresní správy politické k výkonu funkce, takže až do voleb vedl obec úřadující náměstek Antonín Závora zvolený za živnostenskou stranu. Pokud snad mělo sesazení 16

17 posílit pozici komunistů, pro tuto chvíli se to nepovedlo. Starosta Stehlík byl potvrzen ve funkci až po volbách v příštím roce... Také odvolaný starosta Bouška měl další starosti. V dopise ze 6. září 1923 vyčíslil, že v obecních penězích má svých Kč 62 h a že má nárok na renumeraci (pravděpodobně odměnu za výkon funkce). Zastupitelstvo vyplacení renumerace odmítlo s odůvodněním, že úřadování pana Boušky nelze nazvat vzorným. Naopak bylo usneseno, že z doloženého závazku vůči panu Bouškovi obec strhne obnos Kč za opravu pokladny, protože bylo jen jeho vinou, že byla násilně otevřena. Bývalý starosta tedy dostal jen Kč 62 h a renumeraci znovu žádal prostřednictvím advokáta výsledek však neznám. PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA Prázdninový provoz 2009 Stejně jako v předešlých letech bude z důvodu letních prázdnin upraven provoz Pražské integrované dopravy, a to v termínu od do Omezení se týká většinou pouze přepravních špiček a linek s krátkými intervaly. Nezměněny nebo naopak posíleny jsou linky s výrazným turistickým charakterem. Tramvaje Během letošních prázdnin jsou v provozu všechny tramvajové linky. Ve špičkách pracovních dnů je prodloužen na všech denních linkách interval z 8 na 10 minut, u linek č. 9 a 22 ze 4 na 5 minut. V ostatních obdobích zůstávají intervaly stejné. Autobusy V příměstské dopravě (linky řady 300) dochází k mírnému prodloužení intervalů ve špičkách pracovních dnů. Železnice V provozu vlaků nedochází k žádnému výraznému omezení, řada vlaků je naopak z důvodu vyššího zájmu turistů posílena. Do pokračuje výluka na linkách S5 a R5 v úseku Praha-Gymnasijní - Praha Masarykovo nádraží (zkrácení většiny vlaků od Kladna a Rakovníka do provizorní zastávky Praha-Gymnasijní v blízkosti stanice metra Dejvická). Přiznávám, že příčina celé události je mi poněkud nejasná. Václav Bouška byl před svým zvolením starostou činovníkem spolku Hostivít a ze spolkových i obecních písemností se jeví jako velmi svědomitý a pečlivý. Navíc před onou osudnou schůzí není v žádném zápisu ani náznak, že by starosta prosazoval názory nepřijatelné pro ostatní členy zastupitelstva. Domnívám se, že na počátku příběhu stálo nedorozumění, které přerostlo do výrazné proměny celého zastupitelstva... Jiří Kučera Plánované významné výluky na období letních prázdnin 1) Špejchar Termín: V rámci výstavby Městského okruhu budou od 1. července (tento termín může být z důvodu nedokončení stavebních prací o několik dní posunut) vyloučeny tyto úseky v tramvajové dopravě: smyčka Špejchar Hradčanská Prašný most, Hradčanská Chotkovy sady. Oproti dnešnímu stavu bude obnoven provoz tramvají v úseku Sparta Špejchar. Na Letnou také přibude linka 15. 2) Stanice metra Národní třída Termín: od na dobu 10 měsíců V rámci výstavby komerčního objektu bude uzavřena pro cestující stanice metra Národní třída. Provoz tramvají přes Národní třídu zůstane zachován bez omezení. Trvalé změny PID od V souvislosti s pokračováním výstavby tunelového komplexu Blanka pokračuje tramvajová výluka v oblasti Letné a Hradčanské další etapou. Nově bude zprovozněna tramvajová trať v úseku Sparta Špejchar. Z tohoto důvodu bude možné posílit tramvajovou dopravu na Letné třetí linkou. Zavedena bude linka 15 v nové trase: Špejchar Strossmayerovo náměstí Nádraží Holešovice Maniny Palmovka Nádraží Vysočany/Vysočanská. Linka bude v provozu celodenně, celotýdenně ve standardních intervalech. Ing. Filip Drápal vedoucí odboru marketingu Zprávy z TJ Sokola Hostivice Marešky na Slovensku Ve čtvrtek odpoledne vyrazily Marešky směrem ke slovenské hranici. Jejich cílem bylo město Skalica, kde se v pátek od rána konala akce pořádaná Slovenskou gymnastickou federací nazvaná BUĎ F!T s gymnastikou, jejíž součástí byla v odpoledních hodinách i 11. Slovenská gymnaestráda. Přehlídky se zúčastnilo 41 pohybových skladeb, mezi nimi i Marešky se svým Alkoholikem a jeho běsy a nově n a c v i č e n o u s k l a d b o u DOPE SHOW na hudbu M. M a n s o n a. Přehlídka byla n e s o u t ě ž n í, Mareškám se ze strany pořadatelů dostalo Alkoholik ocenění za DOPE SHOW obohacení přehlídky výrazovým pojetím skladeb a obdržely pozvání na soutěž v podiových skladbách v listopadu 2009 v Trenčíně. Tr.tr. Věra Marešová 17

18 Kantoři - Jarmark Komu by se při názvu Kantoři vybavili přísní učitelé, ten by se velmi mýlil. Stejně jako minulý rok mělo vystoupení úžasně uvolněnou atmosféru. Skupina Kantoři byla založena již před 39 lety. Jedním ze zakládajících členů byl i současný kapelník Mgr. Jan Filip. V současném složení (Mgr. Jan Filip, Eva Černíková, Martina Vejrová a Miloš Panchartek) kapela účinkuje od května Zahráli nám skladby lidové (skotské, irské, české, francouzské, americké, rumunské atd.), zazněly i dvě skladby z dob středověku, jejichž autory byli panovníci - Jindřich VIII a Alfonso X. Z vystupujících vyzařovala úžasná energie, kterou postupně předávali všem divákům. Málokdo si při živějších skladbách odpustil podupávání nohou, případně poklepávání rukou, někomu hrálo celé tělo. Během celého koncertu jsme měli možnost vidět a slyšet velké množství nástrojů - housle, fidulu, niněru, trumšajt, famfrnoch, brumle, středověké dudy, klávesy, akustickou kytaru, elektrickou kytaru, akordeon, tamburínu, zobcové flétny, příčnou flétnu, tin whistle, low whistle, chalumeau, klarinet, píšťalu s měchuřinou, bodhrán, dvojité bubínky, velký buben. Zdá se téměř nemožné, že by čtyři vystupující mohli tolik nástrojů obsáhnout, nástroje však měnili s velkou lehkostí. Kantoři byli odměněni velkým potleskem a přiznali, že i oni hrají v Hostivici velmi rádi. Foto a text M. Křižková Zveme Vás na hlavní hájeckou pouť V sobotu 5. září 2009 ke svátku narození Panny Marie Procesí vychází v 8.00 hod. ze Starých Litovic se zpěvy a modlitbami. Celebruje: kardinál Miloslav Vlk V úterý 28. července 2009 v hod. vystoupí v Hostivici před zámkem skupina historického šermu REGO s představením Vodnická pohádka Jde o 30minutovou humoresku v dobových kostýmech s věrnými replikami historických zbraní. Vstupné 40 Kč a 20 Kč Cyklistický závod Praha - Karlovy Vary - Praha 19. září 2009 po 10. hodině bude Hostivicí projíždět cyklistický závod Praha-Karlovy Vary-Praha. Závod Praha Karlovy Vary Praha patří k nejstarším a nejdelším závodům cyklistické silničářské klasiky. Po vzoru francouzské a italské cyklistiky založili cyklističtí nadšenci K. Tocl, F. Šubrt, J. Parrus, Vála a Nerad cyklistický maratón Praha Karlovy Vary Praha. Porce 263 km dlouhé trati byla měřítkem výkonnosti a zároveň propagací československé cyklistiky... Tento závod je pořádán od roku 1921 a s drobnými přestávkami se letos chystá již jeho 64. ročník. Slavnostní start je naplánován na 9.30 hod. v Praze - Strahov. Ostrý start bude v 10. hodin těsně před Hostivicí. Trasa vede přes Unhošť, Doksy, Nové Strašecí, Řevničov a Bošov do Karlových Varů a zpět po stejné trase do Unhoště, dále přes Červený Újezd a Zličín zpět na Strahov. Závod pořádá spolek Neumětel. -red. 18

19 Zveme vás na koncerty SPIRITUÁL KVINTET vystoupí v neděli 6. září 2009 v hodin před zámkem - Husovo náměstí vstupné dobrovolné V případě nepříznivého počasí se bude koncert konat v kostele Sv. Jakuba. Ve čtvrtek 17. září 2009 od 19. hod. zámek Hostivice Bena Havlů - pětiřadý xylofon Bena Havlů vytvořila novou techniku hry na xylofon. Tato technika není založena na způsobu hry na bicí nástroje. Sólové koncerty Beny Havlů dokazují, že se na xylofon může hrát nejenom virtuosně, ale i lyricky - a to i bez použití tremola. Aby hudební přednes Beny Havlů závisel výhradně na technice jejích úhozů, nemá její pětiřadý xylofon kovové resonanční roury. Již v předškolním věku byl prvním učitelem Beny Havlů ve hře na xylofon její otec František Havlovec, absolvent VHŠ a profesionální hudebník. Ve hře na klavír byla žákyní prof. Sarauera a prof. Mavromatise. Ve svých sedmi letech poprvé vystoupila veřejně jako sólistka na xylofon za doprovodu orchestru. Později se věnovala výhradně hře na xylofon. Životním cílem Beny Havlů bylo dávat celovečerní sólové koncerty bez doprovodu jiných hudebních nástrojů a tak vyzdvihnout xylofon do nejvyšší hudební kategorie. Na současný způsob její hry má zásadní vliv její dlouholetá spolupráce s dirigentem MgA. Jiřím Kubicou. S jeho pomocí se jí podařilo prosadit pětiřadý xylofon v sólovém projevu na koncertní pódia jak doma, tak i v zahraničí. Na koncertě si budete moci poslechnout skladby J.S.Bacha, B.Martinů, I.Stravinského, N.Paganiniho, A.Stamice a dalších. Vstupné: 100 Kč. Rezervace vstupenek na tel nebo na u: Prodej rezervovaných vstupenek od 31. srpna 2009 v redakci Hostivického měsíčníku, MěÚ Hostivice, Husovo nám. 13, Hostivice SOUTĚŽ NAMALUJTE SI HOSTIVICI aneb Vaše nejoblíbenější místo v Hostivici Vyhlašujeme soutěž o ceny, ve které můžete namalovat Vaše nejoblíbenější místo v Hostivici. Soutěž probíhá od 15. dubna do 30. října Kategorie: Výhry do 6 let (včetně) celoroční rodinné vstupné do ZOO, rodinné vstupné do Beckilandu, Littlest Pet Shop 7-12 let rodinné vstupné do Aquapallace Čestlice, dárková poukázka hračkářství, rodinné vstupné do ZOO let MP3, dárková poukázka do knihkupectví, poukázka do Aquapallace Čestlice Dospělí dárkový poukaz do R-centra, thajská masáž, poukázka do knihkupectví Do soutěže budou přijímány obrázky formátu A5, A4 a A3. Jeden soutěžící může odevzdat více výkresů. Žádáme, abyste výkresy nepodepisovali zezadu. Pouze připojte lísteček se jménem, adresou a věkem. Nejlepší výkresy vybere komise kulturní a komise dětí a mládeže. Výsledky budou otištěny v HM. Vítězné a úspěšné výkresy budou použity pro výstavu, pro vytvoření kalendáře, pro motiv na novoročenku, pro otištění v HM apod. Soutěžní výkresy pošlete poštou na: Městský úřad Hostivice, Husovo nám. 13, Hostivice nebo odevzdejte na podatelně městského úřadu. Obálku označte viditelně heslem SOUTĚŽ. 19

20 Program kulturních akcí Domova sv. Karla Boromejského na červenec a srpen s výhledem na září Domov sv. Karla Boromejského, Šancím 50, Praha Řepy tel Spojení: Tram č. 9, 10, zastávka Sídliště Řepy, Bus č.164 z konečné metro Zličín, zastávka Škola Řepy Neděle :00 Atrium, v případě špatného počasí refektář Vzpomínky na mládí Písničky z dob mládí babiček a dědečků Jan Vízner a Drahomíra Vlachová Úterý :00 Atrium, v případě špatného počasí kostel sv. Rodiny Andělský rok Koncert k výročí roční spolupráce s Two Voices Mezzosopranistka Edita Adlerová a šansoniérka Jana Rychterová zpívají písně pohybující se mezi žánry (spirituály, židovské písně, klasická hudba, autorská tvorba, lidové písně) Skladby s původním textem Jany Rychterové která známým skladbám dává překvapivé rozměry. Humoreska, Ragtime a Šavlový tanec, Na krásném modrém Dunaji, sonáta Patetická, Frozen ale i několik zcela originálních šansonů a Sefardských písní. Vystoupení Two Voices je zárukou skvělého hudebního zážitku, mistrného provedení a humoru. Spoluúčinkuje: Vladimír Iljič Pecháček- housle a Markéta Mazourová - bicí Občerstvení alko i nealko, káva, čaj, koláče, pizza, prodej látkových výrobků - ve spolupráci s restaurací Sokol Řepy a chráněnou dílnou Letohrádek Vendula Refektář Malé a větší radosti v Domově sv. karla Boromejského Výstava ze života a akcí v Domově, provázená texty žáků Základní školy Na dlouhém lánu v Praze 6 Neděle :00 Letní pódium v zahradě Domova Slavnost v Zahradě hudební odpoledne pro celou rodinu Hudba, občerstvení, výstavy v refektáři i Altánu Program bude upřesněn v průběhu června Výstava fotografií a prací Jak se žije v domově seniorů Zelená lípa Hostivice Zámek Hostivice - vstupní hala Výstavu můžete navštívit do 4. září 2009 Otevřeno: Po,St , Út,Čt , Pá Oznámení MUDr. L. Havelková, tel Praktický lékař pro děti a dorost, Španielova 1280, Praha 6-Řepy Letní provoz - ordinační hodiny Nemocní Zdraví Po: Út: St: Čt: Pá: Městská policie Hostivice Dne 26. května 2009 se strážníci Městské policie Hostivice zúčastnili s místní jednotkou hasičů cvičné akce, při které byl nacvičován zásah při požáru s následnou evakuací mateřské školy. Dne 26. května 2009 bylo oznámeno občany, že na hrázi Litovického rybníka visí ulomená silná větev. Ve spolupráci s místostarostou města bylo toto nebezpečí odstraněno. Dne 28. května v hod. zadržela hlídka MP celostátně hledanou osobu, na kterou byl vydán příkaz k zatčení Obvodním soudem pro Prahu 9 již v roce Zadržená osoba byla předána PČR k dalšímu opatření. Dne 29. května strážníci v restauraci Coton zadrželi pachatele, který se zde dopustil výtržnosti a následně jej předali PČR k dalšímu opatření. Téhož dne ve hod. v ul. Zimní došlo k požáru trafostanice, kde strážníci s pracovníky HZS a ČEZ provedli opatření k odstranění nebezpečí. Dne 30. května 2009 zajišťovali strážníci Den dětí. Dne 1. června 2009 oznámeno občany, že v ul. Řehníkova se nacházejí dva černé pytle, které silně zapáchaly. Na místě zjištěno, že zde někdo odložil komunální odpad. Dne 1. června 2009 ve hod. žádal o pomoc místní občan, který uvedl, že je sledován neznámým člověkem a cítí se ohrožen. Po příjezdu na místo uvedl, že neznámý odjel nezjištěným vozidlem a k žádnému protiprávnímu jednání nedošlo. Téhož dne ve večerních hodinách v prodejně Lidl byl zadržen pachatel drobné krádeže a toto jednání bylo řešeno blokovou pokutou. V hod. žádá o pomoc majitelka domu o vykázání nechtěné návštěvy. Na místě zjištěno, že vnuk si přivedl návštěvu, která ze strany majitelky není žádaná. Dne 2. června 2009 ve hod. na žádost občana byla vyslána hlídka do ul. Letní, kde měli psi v zahradě domu ohrožovat chodce, kteří kráčeli po přilehlém chodníku. Na místě hlídka ztotožnila majitele psů a byla zjednána okamžitá náprava. Dne 3. června 2009 ve hod. na žádost občanů se dostavila hlídka do ul. Dlouhá, kde na opuštěném pozemku byl založen oheň a došlo k zadýmení prostoru ulice. Na místě byli ztotožněni dva bezdomovci, kteří zde pálili pneumatiku. Na pokyn hlídky okamžitě oheň uhasili a věc byla zadokumentována k dalšímu opatření. Dne 3. června 2009 ve hod. žádala PČR o asistenci v prodejně Lidl, kde strážníci předvedli podezřelého na OOP Hostivice. Od 5. do 8. června 2009 prováděli strážníci dohled nad volebními okrsky včetně Městského úřadu, kde bylo provedeno závěrečné sčítání hlasů. Strážníci MP Hostivice dále řešili v několika případech přestupky proti občanskému soužití, zejména narušené sousedské vztahy. Nelze opomenout ani několik případů, kdy strážníci konali opatření v souvislosti se znečištěním místních komunikací. Z důvodu bezproblémové dopravní obslužností v obci byl vypracován seznam nedostatků v dopravním značení v obci Hostivice, který byl předán příslušnému odboru města. Od 1. ledna 2009 do 17. června 2009 bylo řešeno MP Hostivice celkem 887 přestupků, z toho: v dopravě 222 přestupků blokovou pokutou, 45 přestupků bylo řešeno pokutou na místě nezaplacenou (tzv. složenka), 508 přestupků bylo řešeno napomenutím, 4 přestupky byly oznámeny MÚ Černošice. Přestupek proti veřejnému pořádku byl řešen ve 112 případech domluvou a 5 přestupků bylo řešeno blokově, ostatní přestupky byly řešeny ve 20 případech domluvou a blokovou pokutou byly řešeny 2 přestupky. Dále strážníci v souvislosti s problematickým parkováním na území obce Hostivice vyzvali v 17 případech majitele autovraků k jejich odstranění. Od počátku tohoto roku bylo zadrženo 7 pachatelů trestných činů. Je nutno podotknout, že plánovaný početní stav strážníků byl naplněn až od měsíce května a proto je předpoklad, že na konci tohoto roku bude počet zjištěných přestupků a zadržených pachatelů ještě vyšší. V měsíci květnu byl MP Hostivice zapůjčen digitální přístroj na zjišťování obsahu alkoholu v dechu, čímž MP Hostivice děkuje OOP PČR Hostivice za zapůjčení tohoto přístroje. Mgr. Karel Vodolan ředitel MP Hostivice Tel. č ,

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 9. 9. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Josef Bedřich, Monika Peniaková, Ing. Petr Kollert,

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 10 konané dne 21. 7. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 10 konané dne 21. 7. 2015 Zápis byl upraven pro potřeby vyvěšení na elektronické úřední desce z důvodu ochrany osobních údajů Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 10 konané dne 21. 7. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

S m ě r n i c e č. 5/2002

S m ě r n i c e č. 5/2002 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Zlín, K majáku 5001 S m ě r n i c e č. 5/2002 ředitele příspěvkové organizace k výkonu majetkové správy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.5.2015, od 17:00 hodin na OÚ Sadov upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů, do originálu lze nahlédnout

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Z Á P I S. z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci

Z Á P I S. z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci Z Á P I S z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 25.4.2015. Starostka

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Hanykýř Omluveni: p. Krčil, p. Pokorná

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 1. Zahájení Starostka ing. Lenka Kocourková zahájila v 17 hodin 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína a konstatovala,

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 Přítomni: Ing. Maksa M., Mašek Vl., Lívanec J., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Kudrna J., Jindra J., Ing. Koranda Vl., Calta

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2011 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, II\g. Homolka Josef, Mgr.

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více