V Moravské Tøebové ve volbách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Moravské Tøebové ve volbách"

Transkript

1 LISTOPAD 2006 èíslo 11 IV. roèník V Morvské Tøebové ve volbách podruhé zvítìzil ODS V komunálních volbách, které probìhly o víkendu , zvítìzil už podruhé Obènská demokrtická strn poètem 27,54 % pltných hlsù. Tìsnì z ní se umístil sociální demokrcie, pro níž hlsovlo 26,29 % volièù. Obì strny tk v jedndvcetièlenném zstupitelstvu získly po šesti mndátech. Ètyøi køesl obsdí komunisté (17,66 % hlsù), dv mndáty mjí køes nští demokrté (10,87 % hlsù), dlší dvì køesl jsou pøiprven pro Nezávislé evropské demokrty (10,04 % hlsù) jeden mndát ptøí Nezávislým Morvskotøebovákùm (7,58 % hlsù). Volební úèst v Morvské Tøebové byl podobná jko pøed ètyømi lety. K volební urnám letos pøišlo 3759 volièù, což pøedstvuje 41,56 % všech osob, které mohou volit. O tom, kdo usedne ve vedení mìst ztím vedou politické strny jednání. Definitivní verdikt pdne n ustvujícím zsedání zstupitelstv mìst, které je nplánováno n zèátek listopdu. Volièi už podruhé v dìjinách mìst svým hlsováním podpoøili strnu ODS, èehož si velmi vážím, protože tk ocenili spoustu zmìn k lepšímu, které se v minulém volebním období v Morvské Tøebové uskuteènily. S kým vytvoøíme kolici je proztím pøedmìtem jednání, sdìlil po skonèení voleb strost mìst Josef Oš ádl (ODS). Toho preferovlo celkem 1353 volièù. Skonèil tk n druhém místì z exministrem poslncem Prlmentu ÈR Rdko Mrtínkem (ÈSSD), jemuž dlo preferenèní hls 1444 volièù. Rád bych podìkovl všem volièùm, kteøí dli své hlsy jk mì osobnì, tk sociální demokrcii. V této chvíli ztím nemohu øíct žádné konkrétní stnovisko. Chceme vyjednávt se všemi politickými strnmi, protože nším cílem je, by vedení mìst bylo silné schopné, okomentovl svùj postoj k výsledku voleb Mrtínek dodl: Kdybych mìl RNDr. J. Oš ádl být strostou, musel bych složit mndát v poslnecké snìmovnì to je v této chvíli velmi málo prvdìpodobné. S poètem 1232 preferenèních hlsù obsdil n volebním žebøíèku tøetí místo mjitel øeditel firmy OR-CZ Václv Mèát (ÈSSD). Jisté zklmání zžil bývlý zstupitel pøedsed TJ Slovn Pvel Chrvát, jehož strn sice úspìšnì vybojovl v zstupitelstvu dv mndáty, le on sám, èkoliv byl Složení Zstupitelstv mìst Morvská Tøebová z hledisk poètu preferenèních hlsù: Zstupitel Strn Pref. hlsy Mgr. Rdko Mrtínek Èeská strn sociálnì demokrtická 1444 RNDr. Josef Oš ádl Obènská demokrtická strn 1353 Ing. Václv Mèát Èeská strn sociálnì demokrtická 1232 JUDr. Miloš Izák Èeská strn sociálnì demokrtická 1217 Mgr. Miroslv Muselík Èeská strn sociálnì demokrtická 1041 MUDr. Krel Mchánek Obènská demokrtická strn 1035 Mgr. Pvel Vòkát Obènská demokrtická strn 986 Ing. Rudolf Rd Obènská demokrtická strn 977 Vítìzslv Škrbl Obènská demokrtická strn 956 Zdenìk Stupk Èeská strn sociálnì demokrtická 945 Miln Stejný Obènská demokrtická strn 935 Mild Horáková Èeská strn sociálnì demokrtická 908 Ing. Miloš Mièk Køes nská demokrtická unie Èeská strn lidová 752 Josef Odehnl Komunistická strn Èech Morvy 751 PedDr. Hn Horská Komunistická strn Èech Morvy 716 Miloš Beyer Komunistická strn Èech Morvy 701 Ing. Miroslv Krejèí Komunistická strn Èech Morvy 688 Ing. Josef Jílek Køes nská demokrtická unie Èeská strn lidová 645 MVDr. Ivo Švec SNK Evropští demokrté 626 Ing. Pvel Brettschneider SNK Evropští demokrté 594 Ing. Mrie Nechutová SNK Morvskotøebováci 493 jednièkou n kndidátce strny Nezávislých evropských demokrtù, se do zstupitelstv nedostl. Jeho strnu v zstupitelstvu bude reprezentovt zstupitel veterináø Ivo Švec soukromý podniktel bývlý rdní Pvel Brettschneider. Mgr. R. Mrtínek N politické scénì bude dále pùsobit tké bývlá místostrostk mìst Mrie Nechutová (SNK Morvskotøebováci), pro niž hlsovlo sice jen 493 volièù, pøesto si vydobyl jedno køeslo v zstupitelstvu mìst. Nováèkem v zstupitelstvu ovšem bude npø. pedgožk výtvrnice Hn Horská (KSÈM) èi její spolustrník neúspìšný kndidát do senátu Miroslv Krejèí, dále øeditel ZUŠ Pvel Vòkát (ODS), gynekolog Krel Mchánek (ODS), policist Miloš Izák (ÈSSD), uèitelk Mild Horáková (ÈSSD) èi podniktel Zdenìk Stupk (ÈSSD). Z KDU ÈSL si svùj post v zstupitelstvu mìst stndrdnì obhájili bývlý místostrost Josef Jílek øeditel ISŠ Miloš Mièk. V zstupitelstvu mìst budou dále prcovt Miln Stejný, Rudolf Rd Vítìzslv Škrbl z ODS, Miroslv Muselík z ÈSSD Josef Odehnl èi Miloš Byer z KSÈM. -red- Stcionáø pro hndicpovné Kukátko 1. roèník nového festivlu Zámek pøiláká turisty...7 Doprvní høištì pro dìti...9 Výstv horolezcù...11 Vojt Plát vícemistrem Evropy

2 strn 2 LISTOPAD 2006 Nové metody øízení kvlity n mìstském úødì Po zpojení do projektu CAF v roce 2005 se mìsto Morvská Tøebová zpojilo do Benchmrkingové inicitivy 2005, která je zložená n dobrovolné spolupráci mìst jejím zákldním posláním je vzájemné porovnávání se v oblstech výkonu pøenesené smosttné pùsobnosti. Do tohoto projektu je souèsné dobì zpojeno více jk 80 mìst Èeské republiky, rozdìlených do 11 prcovních skupin. Co je vlstnì podsttou benchmrkingu? Je to zlepšování uèením se od druhých. Je to technik trvlého zlepšování, která porovnává nlyzuje procesy služby z úèelem zjistit nejlepší postupy, s nimiž pk orgnizce soutìží plikuje je n vlstní procesy. Opkovným porovnáváním nlýzou reorgnizovných resp. optimlizovných procesù zjistíme, zd došlo ke zlepšení výkonnosti, efektivity kvlity poskytovných služeb. Nše zpojení znmená, že poskytneme do spoleèné dtbáze i svoje údje budeme se moci porovnávt s osttními. V souèsné dobì je srovnávání provádìno v celkem 57 gendách, to pøedevším n úseku pøenesené pùsobnosti. Morvská Tøebová je zpojen ve skupinì, jejímiž dlšími èleny jsou Bílovec, Frýdek-Místek, Lysá nd Lbem, Mohelnice, Pohoøelice, Slný Šlpnice jejíž pøíští prcovní schùzk probìhne v Morvské Tøebové Ing. Stnislv Zemánek, tjemník MÚ Podìkování Mìsto Morvská Tøebová, jménem strosty Josef Oš ádl dìkuje všem, kteøí se zúèstnili soutìže o LOGO mìst v rámci chystných oslv výroèí 750 let mìst Morvská Tøebová. Ze všech zslných návrhù se hodnotící komise ve složení: strost mìst RNDr. Josef Oš ádl, mnžer ekonomického rozvoje Ing. Miroslv Netolický, øeditelk Kulturních služeb mìst Mgr. Libuše Gruntová, tisková mluvèí Bc. Pvlín Horáèková pøedsed komise pmátkové péèe Miloslv Kužílek inspirovl návrhem od Frntišk Žáèk, který bude použit n propgèní mteriál. Návrh Frntišk Žáèk získává odmìnu v hodnotì 2000,- Kè. Je nutno dodt, že celkové množství zslných návrhù nepøekroèilo ni ètyøicítku. Všem, kteøí se zúèstnili ještì jednou dìkujeme. Pvlín Horáèková, tisková mluvèí mìst Nedovolené pálení Nstlo podzimní období, ve kterém se pøi péèi o zhrdy likviduje listí èi oøezné vìtvì. Døíve bylo zvykem tyto zbytky n zhrdách pálit nikdo se nd tím nepozstvovl. V souèsné dobì jsou lidé k ochrnì životního prostøedí podsttnì vnímvìjší, proto je pálení pøedmìtem stížností. Vzhledem k tomu, že tto oblst je rámcovì uprven zákonem, chceme všem, které uvedená problemtik zjímá, podt zákldní informci. Zákon o ochrnì ovzduší øíká, že v otevøených ohništích, zhrdních krbech, nebo otevøených grilovcích zøízeních, lze splovt jen døevo, døevìné uhlí, suché rostlinné mteriály plynná pliv urèená výrobcem, pøièemž uvedená pliv nesmìjí být kontminován chemickými látkmi (lepidl, nátìry pod.). Zdùrzòujeme zákz pálení kontminovného døev, èili není možno uvedeným zpùsobem likvidovt odpd z domácností pod.! Znmená to, že oøezné vyschlé vìtve ze stromù, suchou vyhrbnou trávu (nikoliv plošné vyplování trávy) je možné likvidovt spálením. Je vìcí dobrých mrvù kždého, by pøi pálení neobtìžovl sousedy nd míru pøimìøenou pomìrùm. Z porušení zákldních povinností jko npøíkld nedovolené pálení ve venkovních prostorách nebo v kotlích, do kterých není možné házet nic jiného než plivo urèené výrobcem zøízení, nebo z obtìžování svého okolí dýmem, je ze strny orgánu obce možné uložit pokutu ve výši od 500 do Kè. Chròme si životní prostøedí, je to zájem nás všech! Odbor životního prostøedí Místo rybníèk èerná skládk Èerná skládk se ncházel n místì vypuštìného rybník nedleko obce Boršov. Pøevážnou èást èerné skládky tvoøily odpdní stvební mteriály (cihly, menší betonové bloky td.), Rybníèek pøed úklidem po úklidu. dále pk mteriál povhy smìsného komunálního odpdu. N skládce byly zstoupeny i nìkteré druhy odpdù, které musely být uloženy n skládce urèené pro odpdy s nebezpeènými vlstnostmi. Množství odpdu v celé skládce 2 bylo odhdnuto n 2000 m, což pøedstvuje pøibližnì 3000 t odpdu. Zámìr investor pn Krušiny, podložený doporuèením prcovníkù odboru životního prostøedí Morvská Tøebová, poèítl jednk s odstrnìním uložením mteriálu n skládce Bøezink, tk s vytøídìním mteriálu vhodného k relizci terénních úprv, jeho pøevozem rozhrnutím n pozemku pn Krušiny. Nutné bylo vytøídìní i nebezpeèných složek pneumtik, jejichž odstrnìní muselo respektovt poždvky zákon o odpdech. Chtìl jsem rybníèek zrekultivovt, mìl jsem i stvební povolení, le musel jsem se zvázt, že tu èernou skládku zlikviduji, øíká Krušin. Nedøilo se mi nikoho sehnt, by skládku odvezl. Bývlý øeditel Technických služeb to odmítl místo toho pøistvil popelnice byl zøízen sbìrový dvùr v Boršovì, dodává Krušin. Jelikož minulý rok vypršelo pnu Z jednání zstupitelstv mìst ze dne Zstupitelstvo mìst schválilo: Pøevod domov penzionu pro dùchodce Sociálních služeb mìst Morvská Tøebová do bytového fondu mìst Morvská Tøebová jko byty zvláštního urèení pro seniory invlidní dùchodce s poskytováním peèovtelské služby s pltností od Pøevod domov dùchodcù Sociálních služeb mìst Morvská Tøebová n domov pro seniory s pltností od Pøedloženou koncepci kultury mìst Morvská Tøebová. Krušinovi stvební povolení, musel jít požádt o prodloužení. Stvební povolení dostl, le opìt s podmínkou likvidce skládky. Zèlo rychlé rzntní jednání. Nkonec bylo dohodnuto, že Ing. Krušin, jko mjitel pozemku, mìsto Morvská Tøebová, v jehož ktstru se skládk nchází Krjský úød Prdubice spojí finnèní prostøedky, které umožní øádnì zlikvidovt èernou skládku. Byly osloveny dvì spoleènosti, Technické služby s.r.o, Morvská Tøebová LIKO SVITAVY.s., o zhotovení odhdu n likvidci skládky. Po zhodnocení všech pro proti bylo požádáno o spolupráci LIKO SVITAVY.s. s finnèním odhdem ,- Kè. N zákldì tohoto odhdu Prdubický krj pøispìl èástkou ,- Kè Mìsto Morvská Tøebová ,- Kè. Zbytek finncí si musel mjitel zjistit sám. Povoll jsem do práce celou rodinu, bychom co nejvíce ušetøili, øíká Krušin. Snžili jsme se co nejvìtší množství odpdu vytøídit vlstní silou, tk bychom èistou zeminu mohli odvézt n vlstní pozemek, vysvìtluje Krušin. Nkonec jsme se dostli do èástky ,- Kè, le to smozøejmì nepoèítám tìch 1500 odprcovných hodin vlstní práce. Celá kce trvl od kvìtn do záøí 2006 z spolupráce s firmmi LIKO SVITAVY. s., AGROSTAVU Jevíèko, které zjistilo bgr nákldní uto, z podpory spolupráce MÚ Mor. Tøebová odboru životního prostøedí. V souèsné dobì je rybníèek v Boršovì zrekultivovný èeká už jen n ozelenìní. Mìl by zde do budoucn vzniknout ploch s kusem krásné krjiny, ochránìná pøed pøíjezdem ut, díky nimž tto skládk vznikl. Mjitel pn Krušin teï už jen doufá, že se skládk nebude opkovt obnovený rybníèek bude vybízet náhodné turisty k zstvení pokochání se krjinou. Pvlín Horáèková, tisková mluvèí mìst Zmìn ÚSTAVNÍ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI VE SVITAVÁCH v oboru ORL Od v Nemocnici ve Svitvách došlo ke zmìnì ústvní pohotovostní služby n ORL oddìlení (ušní, nosní, krèní). Služb n ORL oddìlení byl nhrzen pøíslužbou lékøe s odborností ORL s tím, že pøedevším pro mbulntní potøeby bude ve všední den tento lékø stndrdnì fyzicky pøítomen v dobì hodin; v sobotu, nedìli svátky hodin. MUDr. Pvel Hvíø øeditel Nemocnice ve Svitvách Zstupitelstvo mìst vzlo n vìdomí: Pøedloženou zprávu o prùbìžném vyhodnocení zákldního školství v Morvské Tøebové Pøedloženou informci strosty mìst o prùbìhu pøíprvy ndregionálního projektu rozvoje cestovního ruchu Èeskomorvské pomezí. Pøedložený urbnistický návrh loklity Jihozápd mìst Morvská Tøebová. Pøedložený rozbor hospodøení mìst Morvská Tøebová k Zstupitelstvo mìst ukládá: Strostovi mìst jednt s Ing. Tomášem Kolkopem o zpìtném odprodeji pozemku p.è. 935 n ul. Lázeòské. Úplné znìní usnesení zstupitelstv mìst je k dispozici n sekretriátì strosty n MìÚ

3 LISTOPAD 2006 strn 3 VOJÁCI MÌLI DÙVOD K OSLAVÁM Vojenská støední škol Vyšší odborná škol Ministerstv obrny v Morvské Tøebové ve dnech oslvovl hned ze tøí dùvodù. Bylo zde setkání Èeskoslovenské obce legionáøské, oslv setkání brigád východu zápdu v neposlední ødì i slvnostní slib žákù prvního roèníku. Oslvy zèly ekumenickou bohoslužbou v místním evngelickém kostele, kde prosili duchovní místních církví, pod vedením hlvního kpln rmády Èeské republiky plk. Tomáše Holub spoleènì, z vojáky jejich rodiny, z pdlé zemøelé ve válkách i vojenských konfliktech. Po bohoslužbì byl v Posádkovém domì rmády N Písku pøiprvený spoleèenský veèer. Hned v úvodu veèer byl pøedán zástupkyní Svzu bojovníkù z svobodu Andìlou Dvoøákovou pmìtní medile Mgr. Hnì Dubské z dlouholetou práci s mládeží n této škole. Velitel školy plukovník Ing. Jiøí Kopeèný pøivítl všechny hosty, kteøí jeho pozvání pøijli, zejmén všk legionáøe, kteøí i pøes svùj vysoký vìk pøijeli. Potom už zèl volná zábv, kde k tnci i poslechu hráli èlenové Posádkové hudby z Hrdce králové. V prùbìhu veèer n hosty èeklo i bohté obèerstvení. Druhý den oslv byl zhájen pietním ktem u pomníku v reálu školy, jko kždoroènì, n poèest setkání brigád východu zápdu, které se právì n pùdì VSŠ VOŠ MO sešly. Byl to obrnìná brigád z Velké Británie tnková brigád ze Sovìtského Svzu v roce Slvnostnímu položení kytic Vy se ptáte, strost odpovídá Ptejte se strosty mìst n to, co Vás zjímá, upozornìte své spoluobèny n to, co Vás trápí. Pištì své dotzy n dresu MT zprvodj, nám. T.G.M. 29, MT nebo e-milem: 1) Zjímlo by nás, proè byl výstvb chodníku vedle silnice ukonèen pøed budovou MŠ v Sušicích. Zbytek chodníku zùstl ve stvu hrboltém, zrostlém, neodbornými záshy místy tk zúženém, že jízd s koèárekm se mìní v terénní jízdu po hrbech. Ptáme se kdy konkrétnì bude ne zhájen, le dokonèen celá kce chodníky v Sušicích? 2) V Sušicích probìhl plynofikce v roce 1997, veøejné osvìtlení v èásti z potokem v roce 2004, obojí je chvályhodné. Ztrceníhodný je ovšem fkt, že do dnešní doby nebyly vysprveny pøekopné rozkopné ulièky v mjetku mìst, pùvodnì vysfltovné. Zsypání hlínou není uvedení do pùvodního stvu. Ptáme se proè mìsto soukromým stvebníkùm dává nesmyslné poždvky n pøekopy vèetnì šibenièních termínù u veøejných zájmù používá jiných prvidel, kdy dojde k øádnému uvedení do pùvodního stvu? 3) V Sušicích u hsièky je již delší dobu uzvøen mostek pøes místní vodoteè. Tento mostek je páteøním pøechodem pro vìtšinu strých obyvtel Sušic pøi cestì n nákup. Vìøíme, že stv je šptný, le pøece není øešením, že co je ve šptném stvu uzvøeme, necháme ještì více zchátrt ž to spdne smo lidé ti už nás nezjímjí. Ptáme se, kdy se promìní ve skuteènost povìst o nlezení pokldu v mìstské pokldnì? Rád bych odpovìdìl n všechny dotzy dohromdy. Rdou mìst byl ještì n konci 90. let zøízen tzv. smosprávná komise mìstské èásti Sušice, jejímž posláním je tlumoèit rdì mìst potøeby obyvtelù Sušic. První dv dotzy, nebo jink øeèeno poždvky, nebyly ze strny komise vzneseny. Co se týèe lávky pøes potok v Sušicích, poždvek n zchování lávky byl vznesen. V souèsné dobì se provádí prùzkum, jehož výsledkem by mìlo být rozhodnutí, zd tento mostek oprvit, nebo n tom smém místì postvit nový. Rád bych se le vrátil k prvním dvìm dotzùm. Dl jsem pokyn, by byl proveden kontrol stvu chodníku pøekopù. N vìncù pøihlíželo mnoho význmných hostù, kteøí pozvání n oslvy pøijli. Byl zde i strost mìst Morvská Tøebová Josef Oš ádl i strost Svitv Václv Koukl. Po pietním ktu se všichni zúèstnìní pøesunuli n místní zámek, kde pøímo n zámeckém nádvoøí bylo pøiprveno devdesát žákù prvního roèníku složit slvnostní slib žák. O to slvnostnìjší, že jsou žáky jediné Vojenské støední školy v republice. Velitel školy jim ve svém projevu pøipomenul, že se pøihlásili dobrovolnì dnešní den toto své odhodlání stvrdíte složením slibu. Je to poprvé, kdy n pùdì rmády øeknete své SLIBUJI!. N zámku legionáøi pøedli nìkolik medilí. Mezi vyznmennými byl i velitel školy. Potom se už pomlu oslvy nchýlily ke konci, zámek osiøel, prvòáèky si rozebrli rodièe n víkend domù bylo po oslvách. Mrcel Øeháková, tisková mluvèí velitele VSŠ VOŠ MO Projekty n rozvoj cestovního ruchu finišují Dv projekty n podporu rozvoje cestovního ruchu v souèsnosti spìjí do finále. Regionální projekt Propgèní kmpò turistických produktù volnoèsových ktivit Regionu MTJ i projekt mìst Turistický informèní systém. První z nich by mìl npomoci vydáním nových jednotných propgèních mteriálù, reklmními spoty v rádiích i inzeráty v novinách pøiblížit potenciálním turistùm trktivity regionu, vèetnì zámku v Morvské Tøebové, quprku nebo úzkokolejky v Mldìjovì sítí cyklotrs, jež èítá 220 km. Jádrem celého projektu je nové multimediální DVD, jehož souèástí je tké ptnáctiminutový film o mìstì. Opomenuty nebyly ni okolní pmátky, které jsou z Morvské Tøebové dobøe dostupné, jko hrd Bouzov nebo zámek Litomyšl, le pøímo do Regionu MTJ neptøí. Turist se tk dozví o zjímvých místech v Èeskomorvském pomezí, což by mìlo celkovì podnítit stimulovt jeho zájem o tuto oblst. Druhým význmným projektem je Turistický informèní systém (TIS). Jk již název npovídá, poskytne informce návštìvníkùm mìst v ucelené podobì systemticky. Systém je budován jko otevøený, tkže bude možné jej rozšiøovt, doplòovt èi pozmìòovt dle ktuální situce n trhu turistických destincí poptávky konkrétních cílových skupin. V rámci projektu vznikly virtuální prohlídky význmných trktivit mìst, zámku, muze dlších, nìkteré z nich byly tzv. nskenovány do 3D prostøedí. Strnou nezùstl ni eventová turistik, nebo z nejvýznmnìjších kcí byly poøízeny digitální záznmy, tkže turist dostne veškeré informce jko n tlíøi. Jedním z dùležitých výstupù bude tké umístìní informèního kiosku vedle výlohy Turistického informèního centr. Infokiosek bude pøístupný 24 hodin dennì umožní kromì zobrzování informcí o mìstì okolí n dotykové obrzovce tké zjiš ování informcí n internetu z definovných dres. Prostor pøed infokioskem bude monitorován speciální bezpeènostní kmerou. Cílem všech relizovných projektù v této oblsti je zvýšit návštìvnost mìst podpoøit lepší využití turistického potenciálu, který Morvská Tøebová jkož i celý region bezesporu má. Souèsnì je tké cílem pøedstvit mìsto v ndcházející sezónì jko turisticky trktivní destinci i vzhledem k jeho význmnému jubileu, 750 let od zložení. Projekt Propgèní kmpò má hodnotu 2,2 mil. Kè, z èehož vìtšin je pokryt z evropské dotce, výše projektu TIS doshuje èástky 1,2 mil. Kè, pdesát procent èiní dotce z Ministerstv pro místní rozvoj. -netzákldì této kontroly budou stnoveny nákldy n oprvu. Dále je vše vìcí návrhu rozpoètu mìst, který podléhá schválení zstupitelstv mìst, kdy budou uvedené oprvy provedeny. Víte kolik je ve mìstì vozíèkáøù kde bydlí? Žádl jsem o úprvu chodníku pøed domem n Sluneèní, po tøech letech mi bylo sdìleno, že nemám nárok. Co vy n to, pordíte mi? Vážená pní, dle informce z odboru sociálních vìcí, které jsem si vyžádl, Vám byly poskytnuty všechny pøíspìvky, n které máte nárok. V posledních letech provedlo mìsto prostøednictvím Technických služeb úprvy nájezdù n chodníky n desítkách míst pro nše invlidní spoluobèny tké pro nše nejmldší v dìtských koèárcích. Neprovádìli jsme úprvy do konkrétních vstupù do soukromých objektù, jk jste žádl. Stcionáø pro hndicpovné otevøen Oblstní chrit v Mor. Tøebové díky schválenému projektu dostl z prostøedkù EU ze státního rozpoètu finnèní pøíspìvek ve výši ,- Kè n rozjezd stcionáøe pro zdrvotnì mentálnì postižené. Tento stcionáø s názvem Domeèek byl otevøen dne pro veøejnost dne byl zhájen provoz i pro klienty. Název Domeèek jsme vybrli proto, že je to slovo, které symbolizuje jistotu, lásku bezpeèí toto všechno bychom chtìli zde pro klienty vytvoøit. Oblstní chrit v Morvské Tøebové se díky projektu posunul v poskytování humnitární pomoci o stupínek výš. Jsme pøesvìdèení, že když pøevezmeme mlièkosti všedního dne s láskou, pk se dílo podøí. Než jsme se doprcovli k tomuto dni, tk ubìhl pomìrnì dlouhá dob. O zøízení stcionáøe pro zdrvotnì mentálnì postižené obèny se zèlo hovoøit již v roce 2004, potøeb vyplynul z komunitního plánování soc. služeb, komise Zdrvého mìst v neposlední ødì i z pøání sdružení hndicpovných obènù. Podporu jsme získli nejen od vedení mìst, le i od svého zøizovtele, kterým je Arcidiecézní chrit v Olomouci i od øádu frntiškánù, pod jehož duchovním vedením chrit prcuje. Musím øíci, že z svou dlouholetou prxi v soc. službách jsem se ještì nesetkl s tkovým vstøícným pøístupem obènské veøejnosti k pomoci n tomto díle. Chtìl bych proto podìkovt pøedevším Mìstu Mor. Tøebová z poskytnutí prostor, duchovním frntiškánského øádu z mteriální i fyzickou pomoc, køes nskému spoleèenství, které pomáhlo buï mteriálnì, le i prcovnì nìkdy tøeb i upeèenou bábovkou pro ty, kteøí prcovli. Dále dìkujeme Arcidiecézní chritì v Olomouci z metodickou pomoc v neposlední ødì i obènùm, kteøí nbídli hmotnou pomoc. Dík ptøí i nejvýznmnìjším sponzorùm. Zájemci o službu stcionáøe se mohou hlásit n tel. è pní Dostálová. Git Horèíková, øeditelk Oblstní chrity Morvská Tøebová

4 strn 4 LISTOPAD 2006 MATRIKA Sòtky: Záøí: Øíjen: Petr Štempel - Vìr Sošková Brnìnec - Borušov Josef Buèek - Mrkét Bednáriková ob M.T. Jiøí Cch - Zdeòk Drtílková Svitvy - M.T. Michl Seryn - Ilon Hnáková ob Nová Ves Josef Strk Lenk Èuøíková ob Dlouhá Louèk Pvel Hrbálek - Žnet Hollerová Brno - Udánky Rdovn Ošker - Gbriel Suchomelová Jevíèko - Mistrovice Kolik nás je V informèním systému MÚ v Morvské Tøebové bylo k vedeno celkem obènù ÈR, z toho 49 cizincù s povolením k trvlému pobytu n území Èeské republiky. Z mìsíc záøí se v M. Tøebové nrodilo 11 dìtí, zemøelo 7 obènù, pøistìhovlo se 7 obyvtel odstìhovlo11 obènù. Kontkt: Gbriel Horèíková, jedntel Adres: Zhrdnická 21, Morvská Tøebová T: E: W: Mrná práce? Hlvním úkolem Technických služeb Morvská Tøebová s.r.o. je udržovt poøádek èistotu ve mìstì, budovt nová pìkná zákoutí mìst, zjistit údržbu zelenì, komunikcí, veøejného osvìtlení, poskytovt rùzné služby obyvtelùm. Snžíme se. Rozpoèet n tyto èinnosti je pøesnì stnoven nším úkolem je s urèenými finncemi zjistit, by bylo mìsto jko ze šktulky. Práce je to èsto mrná. Uvádím nìkolik výsledkù práce vndlù z poslední dny. V záøí byl zložen nová výsdb v lesoprku u plèící Anny. Vydržel 3 dny. Neznámí vndlové novou výsdbu do posledního kousku znièili. Bylo podáno oznámení n neznámého pchtele u Policie ÈR. V Sušicích byl z hvrijních dùvodù uzvøen lávk pøes Kunèinský potok. Ocelová zábrn byl 2x neznámým pchtelem odøezán. Bylo podáno oznámení n neznámého pchtele u Policie ÈR. V Anenském údolí byl oszen ocelový sloupek zmezující prùjezd spojovcí ulièkou. Vydržel cc 14 dní. Byl odstrnìn neznámým pchtelem. Šetøeno MP. N námìstí T.G.M. byl v noèních hodinách ve 40. týdnu vndly shozen znièen závìsný truhlík ze sloupu veøejného osvìtlení. Ve støedu byl neznámým pchtelem nbourán sloup n instlci pøevìsù reklm n ul. Lnškrounská. O víkendu mezi týdnem byly pøed pøekldištìm Hmperk vyklopeny cc 3 t komunálního odpdu. Seprèní kontejnery n ul. 9. kvìtn jsou témìø kždý víkend pøevrhnuty jejich obsh rozházen po širokém okolí. Plotové dílce u bývlého dìtského oddìlení n ul. Svitvské jsou systemticky likvidovány. Letnièková výsdb z mobilních nádob n námìstí zejmén v prku kolem mìstského muze vzl z své již v prùbìhu prázdnin. Torz výsdeb jsou prùbìžnì likvidován. Poèet úmyslnì rozbitých lvièek, odpdko- Technické služby informují MÌSTSKÁ POLICIE LINKA 156 Zhrdnická 21, Morvská Tøebová Tel.: , mobil: e-mil: kontkt: str. Frntišek Juriš, povìøený øízením MìP Provozní dob: nepøetržitý provoz mimo nedìle od 7:00-19:00 hod. Sttistik z období v11:30 h. byl hlídk MP pøivolán k opilé ženì, která ležel n ulici Poštovní. Hlídk zjistil totožnost ženy, pøevezl jí domù pøedl rodinì. V 02:30 h. øešil hlídk MP skupinu mldíkù rušících noèní klid n ulici 9. kvìtn. Mldíci posilnìni lkoholem opouštìli Duku-Duku chovli se velmi hluènì v 21:30 h. byl hlídkou MP nlezen v pøístvku z bývlou dìtskou nemocnicí bezdomovec, který zde chtìl pøeèkt zimu. Bylo mu nøízeno by objekt vyklidil opustil. vých košù, informèních tbulek, vyvrácených doprvních znèek jde roènì do desítek kusù. Nestèíme oprvovt uklízet. Jsme rozzlobeni, že si obèné neváží vynložených finncí práce. Prosíme, nebuïte nevšímví, pomozte pøi odhlování vndlù, hlste výtržnosti mìstské policii nebo Policii ÈR. Oznmujte Technickým službám pøípdná poškození krádeže, mùžeme uèinit optøení k náprvì. Mrzí nás zbyteèná práce. Z Technické služby Morvská Tøebová s.r.o. Gbriel Horèíková - jedntel V 04:30 h. byl hlídk MP pøivolán spoleènì s PÈR do herny Slvi, kde mìl obsluh problém se skupinou hostù v 22:30 h. byl hlídkou MP øešen skupin mldíkù, která rušil noèní klid n nám. TGM pokoušel se vyprovokovt rvèku mezi nimi mjitelem kolotoèù prkujících n námìstí v 23:00 h. øešil hlídk MP nájemník soc. ubytovny n ulici Josefská. Ten pod vlivem lkoholu urážel osttní nájemníky rušil noèní klid n ubytovnì v dopoledních hodinách poøádl MP doprvní kci, pøi niž si mohli øidièi pøekontrolovt pøesnost tchometrù. Zjistit správnost ukztele rychlosti si pøišlo 76 øidièù v 18:30 h. pøijl hlídk MP oznámení o vloupání do domu v Boršovì. Jelikož se jednlo o podezøení z trestné èinnosti byl záležitost pøedán OO PÈR v 21:15 h. øešil hlídk MP opìt bezdomovce, který se snžil pøespt v zdním trktu bývlé dìtské nemocnice ž byl hlídk MP celkem 4x pøivolán do OD Bill, kde došlo ke krádeži zboží. Nejvìtší lup si pokoušel odnést muž z Koclíøov. Hodnot zboží byl 1.242,- Kè v 18:00 h. byl hlídkou nlezen n ulici Cihláøovì zrnìný podnpilý muž. N místo byl pøivolán RZS muž byl pøevezen n ošetøení do nemocnice ve Svitvách v 18:00 h. byl hlídk MP pøivolán k bru n ulici Sportovní, kde došlo k potyèce mezi dvìm muži. Záležitost byl pøedán k doøešení n OO PÈR. strážník Frntišek Juriš NA LINCE 158 POLICIE ÈR Komenského 52/296, Morvská Tøebová tel: , nepøetržitá 24 hodinová služb Kontkt: mj. Ondøej Všíèek, vedoucí obvod. odd. PÈR Biskupické kléšek O tom, že není rdno si zhrávt s jevíèskými policisty se v sobotu odpoledne pøesvìdèil dvtøicetiletý muž z Jevíèk. Poté, co se n kci Biskupické kléšek vydtnì posílil lkoholem, zèl osttní úèstníky verbálnì Kvlit pitné vody Dlší skupinou škodlivin, která je souèástí systemtické kontroly dodávné pitné vody, jsou tzv. tìžké kovy. Témìø všechny kovy jsou lespoò ve stopových množstvích ve vodách pøirozenì obsženy. Mír obohcování vody rùznými kovy je závislá jednk n geologických podmínkách (kontkt vody s horninmi pùdou), le ve velké míøe i n pøípdné kontminci prùmyslovými odpdními vodmi, grochemikáliemi tmosférickými srážkmi zneèištìnými exhlcemi. S ohledem n toxicitu kumultivní chrkter nìkterých tìžkých kovù (npø. rtu, kdmium, olovo, rsen) jsou jejich koncentrce v pitné vodì pøísnì limitovány prvidelnì monitorovány. Koncentrce v pitné vodì v M. T. (mg/l) Limitní hodnoty (mg/l) Arsen <0,003 0,0 Kdmium < 0,0005 0,005 Olovo < 0,001 0,01 Rtu < 0,0002 0,001 Mìï < 0,005 1 Chrom <0,002 0,05 VHOS npdt. Npdl tké pøivolné policisty. Když jimi pk byl opkovnì neúspìšnì vyzván k prokázání totožnosti následnì nstoupení do vozidl, pøikroèili policisté dle zákon k použití donucovcích prostøedkù muže pøedvedli n obvodní oddìlení Policie ÈR. Odsud odešel s uloženou poøádkovou pokutou. Využívl lidské dùvìøivosti Od poèátku letošního roku využívl lidské dùvìøivosti ke svému obohcení šestdvcetiletý muž z Jromìøic, poté, co se nechl inspirovt inzerátem jedné spoleènosti nbízející pùjèky, úvìry hypotéky, mimo jiné n teletextových stránkách. Muž zèl nejprve jménem existující spoleènosti poté jménem svým, nbízet prostøednictvím teletextu obdobné služby. Z sepsání žádosti o úvìr, které ovšem konèili v jeho odpdkovém koši, vybírl od poškozených z celé Èeské republiky popltek ve výši 400,- Kè. Protože s jídlem roste chu, posléze si vytipovl dùvìøivìjší klienty, z kterých postupnì pod záminkou zjištìní úvìru lákl rùznì vysoké èástky. Dle dosvdního šetøení tkto pøiprvil pìttøicet lidí o témìø ,- Kè. Skuteèný rozsh trestné èinnosti, stejnì jko dlší okolnosti podvodù, z kterých je muž podezøelý, jsou pøedmìtem šetøení kriminální policie Svitvy.

5 LISTOPAD 2006 strn 5 V tomto školní roce zèínáme plnit již 3. roèník projektu Zdrvá škol, jde o celoroèní projekt zmìøený n podporu zdrvého životního stylu. Nši žáci se v mìsíci záøí zúèstnili Pøehlídky škol n ZUŠ pøi pøíležitosti Dne otevøených dveøí. Vycházející žáci nvštívili svitvskou Burzu škol, která nbízí široké spektrum informcí o støedních školách v Prdubickém krji. Mohli si tk zjistit dùležité informce o škole, n kterou se budou v dubnu hlásit. V záøí zèl ve škole prcovt sistentk, která pomáhá v tøídì slbším Novinky z Køižovtky žákùm. Od øíjn je vyuèujícím, dìtem i rodièùm k dispozici školní psycholožk Mgr. Tempírová, vždy v pondìlí dopoledne. A co nás èeká v nejbližší dobì? zhlédnou dìti ze roèníku Johnovo Memento v rámci protidrogového progrmu probìhne výtvrnì pøírodovìdné performnce Tk už nám pdá listí, které pøiprvují strší žáci školní smospráv pro prvòáèky dìti z MŠ. Tto kce je jednou z mnoh pøiprvovných školní smosprávou, která opìt ktivnì prcuje. Mgr. Ev Hromádková Studenti ISŠ z Morvské Tøebové pomáhjí dìtem Dne byl odstrtován v Koclíøovì u Svitv VII. roèník podzimního pochodu pod názvem Koclíøovský kotlík. Poødtelem této kce bylo obènské sdružení NÁŠ DOMOV v Koclíøovì, ZŠ, MŠ, SDH Koclíøov, Lesy Èeské republiky. Pìší trsy byly tøi, to 5, km, cyklotrs mìøil témìø 40 km. Tento roèník byl ponìkud netrdièní. Postrl se o to skupin 15 studentù ISŠ z Morvské Tøebové pod vedením pní profesorky Pržnové, která pøiprvil pro všechny dìti bohtý progrm plný soutìží her. Rekordní poèet ndšencù (témìø 90) úspìšnì dorzilo do cíle. Zúèstnili se dospìlí, mlé i strší dìti, mminky s dìtmi z Koclíøov mnoho dlších z celého regionu Svitvsk. N všechny èeklo ve stánku n høišti u kulturního domu bohté obèerstvení. Studenti ISŠ poté zhájili s dìtmi soutìživé hry. Odmìny pro dìti byly zkoupeny ze sponzorského dru od Lesù Èeské republiky, sldkosti v podobì obrovských èokolád drovl potrvinová bnk Ndìje. Ptøí jim nše podìkování. U blízkého rybník n dìti èeklo ještì jedno pøekvpení. Místní hsièský sbor rozmotl støíkcí hdice z dìtí se n chvíli stli požárníci. Kždý jednotlivec si mohl vyzkoušet hšení. N závìr se opékly párky, spoleènì se posedìlo u táboráku, kde nechybìl zpìv z doprovodu kytry. Vìøíme, že i n pøíští to již VIII. roèník pochodu studenti ISŠ z Morvské Tøebové pøiprví dìtem z Koclíøov u Svitv bohtý progrm, z nìhož si odnesou nejen odmìny diplomy, le i pøekrásné zážitky. Dn Øíhová, sistentk AD Koclíøov Nbídk volného prcovního míst Správ údržb silnic Prdubického krje cestmistrovství Morvská Tøebová Nádržní 15 pøijme do prcovního pomìru úèetní cestmistrovství Poždujeme: SŠ vzdìlání, trestní bezúhonnost, znlost práce n PC (Excel, Word, internet), znlost podvojného úèetnictví, øidièský prùkz skupiny B vítán Nástup možný od Zájemci se mohou hlásit u pn Všíèk pn Štol n tel: , nebo osobnì n cestmistrovství Ekologická uèebn V pátek byl v zákldní škole v Jevíèku slvnostnì otevøen ekologická uèebn. Z penìz Prdubického krje mìst Jevíèk byl postven n pozemku školy otevøená stvb, která bude dìtem sloužit k výuce, pokusùm i odpoèinku pøi práci v pøírodì. Otevøení se zúèstnil krjská rdní Jn Smetnová, strost mìst Petr Spáèil, øeditel školy Miloslv Prolek, øeditel gymnázi Dg Hrubý dlší hosté. Z pøítomnosti žákù školy byl zszen pmáteèní vrb, kterou spoleènì vložili do zemì zházeli hlínou krjská rdní, pn strost pn øeditel. Dìti z národní školy tké udìlli první pokus, kolik se jich do uèebny vejde. Do novotou záøící stvby se jich vešlo 33. N uèebnu krj pøispìl èástkou 49 tisíc korun, protože výchov dìtí k ochrnì pøírody je nezbytnou souèástí dnešního vzdìlávání. Pn øeditel podporuje nové formy metody práce, tkže uèebn bude jistì velmi dobøe využit v mnoh vyuèovcích pøedmìtech, uvedl krjská rdní Jn Smetnová. Kteøin Nohvová tisková mluvèí Prdubického krje Pozvánk Zveme všechny zájemce o úèst n Morvskotøebovské univerzitì 3. vìku, roèník 2006/2007 n slvnostní setkání dne od hodin v sále ZUŠ n Zámku. Bližší informce podá koordinátork projektu Zdrvé mìsto Místní Agend 21, tel.: Tjemník Mìstského úødu Morvská Tøebová vyhlšuje výbìrové øízení n místo úøedník odboru sociálních vìcí zdrvotnictví Podmínky výbìru vhodného uchzeèe vèetnì náležitostí pøihlášky jsou k dispozici: - n - n úøední desce mìstského úødu - - n obènském informèním centru MìÚ personlistky MìÚ, tel.è.: , E-mil: Nástup od , pøípdnì dle dohody. Písemnou pøihlášku vèetnì všech náležitostí pøíloh pøedejte do n podtelnu mìstského úødu, ul. Olomoucká è.o. 2 nebo zšlete poštou n dresu: Mìstský úød, Brziková Helen nám. T. G. Msryk è.o Morvská Tøebová

6 strn 6 LISTOPAD 2006 KULTURNÍ SLUŽBY mìst Morvská Tøebová KULTURNÍ CENTRUM tel.: fx: e-mil: Pøedprodej: vždy hodinu pøed zèátkem pøedstvení Upozornìní: Rezervovné vstupenky se po uplynutí 7 dní vrcí utomticky zpìt do prodeje. V pøípdì èsovì pltné rezervce musí být tyto vstupenky vyzvednuty nejpozdìji pùl hodiny pøed zèátkem pøedstvení, jink budou prodány. Kulturní služby mìst firm Yvonne König Vás zvou n MÓDNÍ PØEHLÍDKU ZIMNÍ TRENDY YVONNE KÖNIG ve ètvrtek v hodin ve dvornì muze. Cen: 150,- Kè Módní pøehlídku bude uvádìt herec Zdenìk Mhdl Aut /USA/ Šnce pro dámy Pro dìti , sobot, hodin Když se zèínjící, všk velmi mbiciózní závodní uto Blesk McQueen bìhem cesty n velkolepý šmpionát Zltý píst neoèekávnì ztoulá do osplé Krdnové Lhoty u Silnice 66, nuèí se, že oprvdová rdost ze život se neskrývá z cílovou páskou, le n cestì k ní. Aut ze Lhoty, s nimiž se v prùbìhu svého putování npøíè Amerikou seznámí, mu ukáží, že existují i dùležitìjší vìci než trofeje, sláv sponzoøi. Animovná komedie ze svìt utíèek od tvùrcù filmu Hledá se Nemo nebo Úžsòákovi. Èeský dbing, 116 min. Zkoušky èertík Belínk - divdlo , pondìlí, hodin, vstupné: 30,- Uvádí Krlovrské hudební divdlo. Urèeno pro MŠ I.st.ZŠ, délk cc 50 min., Mrvenèí polepšovn /USA/ , støed, hodin N desetiletého školák Lucse Nickle se vlí problém z problémem. Nedávno se s rodièi pøestìhovl do nového mìst ztím si nenšel žádné kmrády. Lucs musí nìjk ventilovt rostoucí npìtí proto si dìlá rdost tím, že šlpe do mrveniš rozesetých n jejich dvorku, kropí je vodou všemožnì muèí jejich mlé obyvtele. A po prvdì øeèeno, ti už jsou docel unveni z toho, že jim Lucs neustále boøí jejich domky. A tk vymyslí plán. Stèí jedn kpk èrovného lektvru do Lucsov uch rázem je z nìj kluèin o velikosti mrvence, kterého sndno odvleèou do nitr mrveništì, by tm byl odsouzen k pøevýchovì Èeský dbing, nimovný film, 89 min. pøiprvujeme Michl je Pjdulák 8.12., hodin, vstupné: 70,-, dvorn Po celou dobu jsou dìti v blízkém kontktu s Michlem, hrjí si s ním pøedvádí se! Pøedstvení plné legrce, mlých velkých loutek kostýmù vèetnì dárkù ze smolepící pásky... Dìtské poødy Michl Nesvdby si z dobu svého uvádìní získly velké množství ndšených divákù. Tto pøedstvení pøedèil všechny souèsné projekty pro dìti. Mùžete èekt spoustu legrce, soutìží, písnièek dárkù. Pøijïte si hrát! Michl bude Vší hrèkou! Speciální zákldní škol, mteøská škol prktická škol Morvská Tøebová Kulturní služby mìst Morvská Tøebová Bílé divdlo Ostrv Vás zvou n benefièní pøedstvení v hodin v mìstském muzeu Morvská Tøebová Toto benefièní pøedstvení bude odehráno ve prospìch K k k Čtvrtek :00 13:00 hodin Krjská přehlídk divdel žáků prktických zákldních speciálních škol Prdubického krje Pátek :00 13:00 hodin Regionální přehlídk divdýlek zákldních zákldních u á t o PROGRAM: uměleckých škol listopdu 2oo6 1. ročník soutěžní přehlídky mlých jevištních forem Divdlo 19:30 hodin TY, KTERÝ LYŽUJEŠ Benefiční vystoupení Bílého divdl Ostrv s legendárním předstvením, v němž s vtipem excelují nzí lyžři. P ořádjí Morvs Kulturní služb y měst ká Třebo vá ve spolupráci se S p eciální š olok u Mv ro v s ék T eř ob év.

7 LISTOPAD 2006 strn 7 MUZEUM Sídlo mìstského muze Svitvská 18, Morvská Tøebová tel.: , e-mil: Otevøeno: úterý-pátek: , h. sobot-nedìle: h. Stálá expozice: Holzmisterov mimoevropská sbírk Reinstlovná expozice novinkou jsou pøedevším ètyøi smurjské meèe hptická výstvk kopií stroegyptských rtefktù. ZÁMEK Zámecké expozice výstvy Zámecké námìstí 1 Morvská Tøebová tel: e-mil: Expozice do konce bøezn uzvøeny. Pøedem ohlášeným skupinám umožníme návštìvu po pøedchozí dohodì tel Stálé expozice: Morvská Tøebová v století Venkovský život n Morvskotøebovsku v minulosti Humnismus renesnce v Mor. Tøebové Geologické pomìry Morvskotøebovsk Expozice Morvská Tøebová v století je obohcen o tøi resturovné brokní obrzy evngelistù Jn, Mrk Mtouše pozoruhodný oboustrnnì mlovný døevìný køíž, jemuž byly vìnovány dv pøíspìvky v Morvskotøebovských vlstivìdných listech v è. 5/1995 6/1996. Expozice Venkovský život n Morvskotøebovsku v minulosti je rozšíøen o dlší dvì výstvní místnosti, vìnovné trdici textilní výroby zejmén domácímu tklcovství. VÝSTAVY KONCERTY PØEDNÁŠKY GALERIE UMÌLECKÉ FOTOGRAFIE Pozvánk n výstvu Krjin z jiného pohledu. Motto výstvy npovídá, že se nebude jednt o bìžnou prezentci fotogrfií. Jiøí Štrjt z Jvorníku v podhùøí Rychlebských hor ninstlovl v Glerii umìlecké fotogrfie velmi zdøilou výstvu brevných snímkù, které vyboèují ze zbìhnutého stndrdu. Pøi prohlížení jednotlivých prcí nutí návštìvníky pøemýšlet nd mnoh pro nì tìžko srozumitelnými vìcmi. Zstupitelstvo mìst n svém zsedání schválilo novou Koncepci kultury mìst Morvská Tøebová, kterou vyprcovl øeditelk Kulturních služeb Mgr. Libuše Gruntová. Tto koncepce kultury poèítá s využitím obrovského potenciálu zámku, který je unikátní renesnèní stvbou, le je ztím nedocenìný, vysvìtluje øeditelk. V souèsné dobì n zámku sídlí tøi orgnizce Kulturní služby mìst, které mjí n strosti expozice n zámku nádvoøí, kde poøádjí rùzné kulturní kce, Mìstská knihovn Ldislv z Boskovic Zákldní umìlecká škol. Kulturní služby plánují ztrktivnit Kultur v Morvské Tøebové dostává nový smìr èinností orgnizcí sídlících n zámku jejich využití k oživení zámku, zejmén pøi rùzných kulturních událostech. Tto koordince byl již upltnìn pøi slvnostním zhájení sezóny n zámku 3. dubn Velkým plánem je otevøení zámecké kvárny, která by zjiš ovl obèerstvení pøi kulturních kcích návštìvníci by zde mohli strávit klidné odpoledne èi veèer po prohlídce zámku. V souèsné dobì turisté opouštìjí reál zámku témìø ihned po prohlídce, protože zde nemjí žádnou jinou možnost využití, øíká Gruntová. Celý reál zámku by v budoucnu mìly dokreslovt zámecké zhrdy v zámku podzámèí, n které HLEDÁ SE Pìvecká skupin "Vivo et cnto" z Morvské Tøebové hledá - zpìvèku /støední nižší poloh hlsu/ - zpìvák /støední nižší poloh hlsu/ Dlouhodobá perspektivní spolupráce v šestièlenném kolektivu zpìvákù zmìøených n populární, jzzovou, duchovní hudbu gospel. Nácvik ve veèerních hodinách. Telefonický kontkt: Mgr. Ludìk Klimeš RYBÁØSKÝ VEÈÍREK Místní orgnizce Èeského rybáøského svzu Morvská Tøebová poøádá dne od v jídelnì HEDVY pro své èleny, pøíznivce i širokou veøejnost RYBÁØSKÝ VEÈÍREK. K tnci poslechu hrje kpel pn Beyer. Bohtá rybí tombol i obèerstvení. Akce bude plkátován. PRINC BAJAJA Sdružení pøátel Kulturního domu Boršov zve od hodin všechny pøíznivce pohádkových pøíbìhù n loutkové divdelní pøedstvení Princ Bjj, pod vedením principál Mtìje Šefrny z divdelní spoleènosti Litomyšl. Divdelní pøedstvení probìhne v Kulturním dobì v Boršovì. Foto: Jroslv Horák Kvùli tìmto okolnostem se mnoho lidí vrcí zkoumá použití této zvláštní techniky, upltnìné pøi snímání nìkterých zábìrù. Ød fotogrfií pùsobí n divák velmi poeticky ž pohádkovým dojmem. Jiné zse vytváøejí ž stršidelný pocit. Zvláš emotivnì pùsobí nìkterá díl, kdy Štrjt použil pøi poøizování filtr, který znásobil snímný efekt. Vìøím, že po zhlédnutí exhibice budete odcházet spokojeni. Fotogrfie budou v glerii vystveny do 30. listopdu gufzámecké expozice pøedevším zpojením turistù do rùzných ktivit bìhem prohlídky, které by v návštìvnících znechli hlubší zážitek motivovli je k opìtovné návštìvì, nvázt n historii fbulovt pøíbìhy povìsti vzthující se k zámku mìstu Morvská Tøebová. Plánují lespoò jednou mìsíènì zjistit n nádvoøí zámku rùzné kulturní kce pro rodiny s dìtmi, témtické veèery v prostorách zámecké kvárny, která se pøiprvuje v prostorách Mgdlenin sálu, veèerní prohlídky zámeckých expozic ztrktivnìní Rytíøského sálu vybvením lespoò replikmi rytíøské výzbroje. Dlším význmným krokem je zpøístupnìní zámeckých sklepù využití jko prohlídkových okruhù. Vybudovt zde dobovou muèírnu se stylovými donucovcími prostøedky nástroji z použití zvukových svìtelných efektù. K ztrktivnìní zámku zájmu návštìvníkù jistì pøispìje i otevøení zámeckých expozic k obènských obødùm jko jsou svtby. Mezi dlší cíle Kulturních služeb ptøí koordince byl již vyhotoven projekt, le ztím nejsou zjištìny potøebné finnèní zdroje (cc 30 mil. Kè). Tyto zhrdy by mìly sloužit jko prk relxèní zón. Plány mjí Kulturní služby i s mìstským muzeem, kulturním centrem, kinem, divdlem dlšími kulturními subjekty orgnizcemi, které se do tohoto konceptu kultury zpojili. Chtìli bychom udržet v povìdomí široké veøejnosti festivly, které jsou pro Morvskou Tøebovou typickou znèkou, dìljí ji vìhls mjí trdici jko npø. Dny slovenské kultury, Kejkle krtochvíle, Mezinárodní fotofestivl, Morvskotøebovské rkády podobnì, øíká Gruntová. Z uvedených skuteèností jednoznènì vyplývá, že M. Tøebová je mìsto s obrovským potenciálem kulturního dìdictví pestrou nbídkou zjímvých kulturních ktivit festivlù, která je schopn uspokojit potøeby zájmy nejen místních obyvtel, le i pøespolních návštìvníkù. Pvlín Horáèková, tisková mluvèí mìst Morvská Tøebová

8 strn 8 LISTOPAD 2006 Èeská rchitektonická modern v nìmecké Morvské Tøebové Morvská Tøebová je v rámci republiky, resp. Evropy známá pøedevším svými renesnèními brokními pmátkmi. Populární je i nejvýznmnìjší stvb vytvoøená v historizujícím stylu, novorenesnèní budov muze z roku V souvislosti s moderní rchitekturou se o nšem mìstì prkticky nemluví. Po rozpdu hbsburské monrchie nbízel nový èeskoslovenský stát rchitektùm široké spektrum zkázek, nová výstvb byl vìcí jeho prestiže. Stvìly se školy, nemocnice, správní budovy bytové domy. Architektur mìl být pøedevším hospodárná vyhovovt potøebám kždodenního život. Pøední rchitekti dvcátých let nvzovli zejmén n Jn Kotìru, jenž je povžován z zkldtele èeské moderní rchitektury. Výstvb Morvské Tøebové všk pokrèovl v konzervtivním duchu i v dvcátých ž ètyøicátých letech 20. století, prvdìpodobnì ve snze zdùrznit kulturní kontinuitu stále pøevážnì nìmeckého obyvtelstv. V souldu s tímto trendem byl nvržen i rozlehlá budov okresního úødu, dokonèená v roce Èeská menšinová škol Poté co bylo v roce 1925 rozhodnuto o stvbì nové budovy pro èeskou menšinovou školu, pronikl Kotìrov modern i do Morvské Tøebové. Projekt byl totiž zdán Kotìrovu žákovi, dnes opomíjenému rchitektovi Vojtìchu Vnickému, který tehdy prcovl pro ministerstvo veøejných prcí. Pozemek byl státem zkoupen od knížete Johnn z Liechtensteinu. Projekt byl vyprcován v únoru Stvebními prcemi byl povìøen prostìjovská firm Hrbt Smékl, státní dozor vykonávl stvební rd Frntišek Mouèk. Stvìt se zèlo Cihly byly vyrábìny pøímo n stveništi, cihly dodávné místními výrobci byly zøejmì tk drhé, že se polní ciheln vypltil. O koludci stvby èeské menšinové školy bylo žádáno 19. záøí 1927, probìhl 16. únor K slvnostnímu otevøení budovy všk došlo už Bytové domy pro státní úøedníky Podle projektu Vojtìch Vnického byly postveny tké dv obytné domy pro státní zmìstnnce. 15. èervn 1927 psl rchitekt Bytový dùm ve Svitvské ulici, or. è. 48, v øíjnu 2006 Zemské správì politické v Brnì: N ministerstvu veø. prcí bylo mi sdìleno, že projekt n stvbu státního obytného domu do Morvské Tøebové Vám pøedlo. Dovoluji si proto úctivì nbídnouti se Vám n vyprcování detilù pro tuto stvbu. V bezprostøedním sousedství této budovy nchází se èeská menšinová škol mnou rovnìž projektovná detilovná bylo by tudíž záhodno, by obì tyto budovy nvzájem se tektonicky doplòovly, k èemuž i min. veø. prcí pøi zdání projektu smo pøihlíželo. Pozemek pøi silnici n Svitvy odkoupil stát od Tìlocvièné jednoty Sokol. Kupní smlouv byl uzvøen v záøí 1927, s pltností od N stvební práce bylo vypsáno výbìrové øízení; po záshu nového ministr veøejných prcí Frnze Spiny (pùvodem z Mìsteèk Trnávky) se hlvním dodvtelem stl morvskotøebovská firm Frnz Hbicher. Podle koludèního protokolu byl stvb domu èp. 729 (Svitvská 48) zpoèt po drobné úprvì projektu (osvìtlení koupelen) , stvb byl ž n menší dodìlávky dokonèen , veškeré byty byly obszeny od (k tomuto dtu vydáno povolení k obývání). Koludèní protokol byl sepsán , druhý dùm (è. p. 859) už v té dobì zøejmì stál tké nebo se stvìl. Obì stvby, nìkdejší poboèk zákldní školy v Plckého ulici (Svitvská 44) i dvojice bytových domù n konci prvé stny Svitvské ulice (or. è ) dodnes prozrzují týž rukopis projektnt. Jejich vnìjší vzhled se pøíliš nezmìnil, interiéry byly ovšem mìnìny v souldu s potøebmi uživtelù. V nìkdejší školní budovì byl nedávno otevøen denní stcionáø pro mentálnì zdrvotnì postižené Domeèek. Údržb všech tøí objektù by si do budoucn zsloužil pozornost tké právì proto, že jde o stvby v rámci mìst ojedinìlé. Vojtìch Vnický Inženýr kdemický rchitekt Vojtìch Vnický se nrodil 15. listopdu 1898 v Horní Sloupnici. Studovl n státní prùmyslové škole v Brnì kdemii výtvrných umìní v Prze n speciálce profesor Jn Kotìry, kterou bsolvovl v roce Byl pk profesorem n prùmyslové škole v Plzni. V roce 1927 používl rzítko, kde byl uveden jko rchitekt i stvitel. Už jko student kdemie se pokoušel upltnit vlstní projekty, školní budovu v Morvské Tøebové projektovl jko èerstvý bsolvent. Školní budovu bytový dùm z režných cihel - èervenou školu èerveòák - projektovl Vnický po Morvské Tøebové tké pro Èeskou Tøebovou, školu v roce 1929, bytový dùm v roce Byl tké utorem regulèního plánu Èeské Tøebové. Z dlších relizovných projektù je uvádìn sokolovn ve Sloupnici (1926) rchitektonické øešení pmìtní desky Edurd Vojn n Mlé Strnì v Prze (1928). Spoluprcovl s Josefem Goèárem; v roce 1928 jej Goèár povìøil vedením stvby pvilonu kdemie výtvrných umìní n výstvì soudobé kultury v Brnì. Letos v kvìtnu probìhlo v Morvské Tøebové ntáèení dlšího dílu televizního cyklu Šumná mìst, vìnovného moderní rchitektuøe. Byl nzván Šumné Tøebové, protože se zbývá problemtikou Èeské Morvské Tøebové. Právì dílo Vojtìch Vnického je v dokumentu dùležitým prvkem, který jink hodnì odlišná mìst spojuje. (Vysílání poødu odložil Èeská televize n podzim pøíštího roku, v Morvské Tøebové by se prvdìpodobnì n jøe mìl uskuteènit pøedpremiér.) Budov nìkdejší èeské menšinové školy ( Domeèek ) v øíjnu jm-

9 LISTOPAD 2006 strn 9 Jevíèská 55, Mor. Tøebová, , tel , AKCE NA LISTOPAD: KERAMIKA pro veøejnost od 15:30 hod. v DDM. S sebou prcovní odìv, pøezùvky. Pøedpokládný konec v 17:00 hod. Týden boje proti drogám od do , vždy od 8:00 hod v klubovnì n zhrdì DDM. Progrm zmìøený n protidrogovou prevenci, urèeno pro 2. stupeò ZŠ. Školy nhlásí svoji úèst telefonicky pøedem KERAMICKÁ DÍLNA PRO ZŠ - od 8:00 do 12:00 hod. v DDM. Školy nhlásí tøídní kolektivy telefonicky, podrobnosti v propozicích STUDENTSKÉ SCHODY ke Dni studentù, od 9:00 hod pøed høbitovními schody N Køížovém Vrchu. Akce urèená pro žáky 2. stupnì SŠ. Mìstská knihovn Zámecké nám. 1, Morvská Tøebová, tel: , e-mil: Jn Pïour Výstv z tvorby èlen sdružení morvskotøebovských výtvrníkù Welen, otevøeno: po-èt: hod., so: hod Prodejní výstv nkldtelství Albtros Pøedvánoèní prodejní výstv dìtských knih z nkldtelství Albtros, výrzné slevy! Prostory MìK, po-èt: hod., so: hod Studentské týdny Pro nové ètenáøe registrce n r zdrm, výstv n tém: Jk správnì studovt. Pøístupno v pùjèovní dobì knihovny Veèer pøi svíèkách 16. setkání zèínjících utorù milovníkù litertury. Úvod veèer vìnován 170. výr. úmrtí K. H. Máchy. Zèátek v hod. v MìK Knihovn mminkám Dopoledne s knížkou - setkání mminek n mteøské dovolené jejich dìtí v MìK, seznámení s kcí Celé Èesko ète dìtem, výstv psychologické, pedgogické zdrvovìdné litertury, vhodné knihy pro nejmenší! Prostory MìK, hod Vánoèní vzby Prktické ukázky dventní výzdoby vánoèní rnžování kvìtin, lektork p. Ing. Dn Sobotková. Zèátek je v h. prostorách MìK. Knihovn dìtem Tvoøivé støedy Mlé stršidýlko Vìtrný mlýn Lmpion Èert Mikuláš Adventní výzdob Zèátek vždy v 15 hod. v dìtském oddìlení MìK. PODÌKOVÁNÍ Mìstská knihovn Ldislv z Boskovic dìkuje z spolupráci divdelnímu souboru J.K. Tyl drmtickému oddìlení ZUŠ pøi poøádání lmpiónového prùvodu v závìru Týdne knihoven. Obì zmiòovné orgnizce velmi ochotnì nezištnì pøiprvily pro dìti doprovodný progrm, který všechny pøítomné velmi potìšil! Dùm dìtí mládeže Netrdièní orientèní bìh tøíèlenných nesmíšených družstev. Podrobnosti n propozicích, úèst školy nhlásí pøedem. V mìsíci listopdu (pøedpokládný termín ) ZA LEDOVOU KROU, od 8:00 do 12:00 hod netrdièní disciplíny n zimním stdionu pro 1. st. ZŠ. Podrobnosti n propozicích. Zmìn termínu vyhrzen ADVENTNÍ VÌNCE - od 15:30 hod. v DDM, více n plkátech KRÁSA PODZIMU výtvrná soutìž pro MŠ, ZŠ, SŠ. Viz propozice. NOVÉ ZÁJMOVÉ KROUŽKY Orientální tnec pro dívky tøíd + SŠ kroužek probíhá kždý pátek v tìlocviènì ISŠ zrcdlová uèebn. Od 16:00 do 17:00 hod, dívky se seznámí s orientálními tnci nuèí se tnec Flmenco. Cen kroužku je 200,-Kè/pololetí, vedoucí kroužku: Helen Trojáková Žonglování pro chlpce dívky tøíd + SŠ inspirce z videoukázek, žonglování v pøírodì. Cílem kroužku bude seznámení s Dibolem, Poi, Flowerticky, Míèky, Footbgs, Astro jx, schùzky n DDM v nedìli. Cen kroužku je 200,-Kè/pol., vedoucí: Jn Kobylk Šchy pro chlpce dívky od 1. tøíd ZŠ + SŠ Schùzky kždý ètvrtek od 15:30 hod v klubovnì turistù. Cen kroužku je 200,-Kè/pol., vedoucí: Mgr. Krel Vích Dívèí klub I. pro tøídu, II. pro tøídu Zájmový kroužek bude probíht n DDM. Dívky se zde seznámí se zákldy šití vøení, nuèí se prcovt s kermickou hlínou, osvojí si nové techniky. Kždou støedu od 17:00 do 18:00 hod budeme mít plvání, kde se seznámíme s querobikem. Schùzky budou probíht kždé pondìlí od 15:30 hod. mldší, od 17:00 hod. strší dívky, n DDM. Nhlásit se mùžete telefonicky. Cen kroužku je 250,-Kè/pol., vedoucí: Jn Chdimová Výrob šperku Zájmový kroužek zmìøený n výrobu drátkovného, kermického, korálkového smltovného šperku, vitrážové sklo dlší techniky. Urèeno pro dívky ZŠ, SŠ ženy. Schùzky kroužku budou probíht n DDM. Zájemci o kroužek se mohou nhlásit telefonicky. Cen kroužku je 250,- Kè/pol., kontkt: Brbor Dvidová Mlý florbl pro dìti tøíd Zákldy trénink oblíbené kolektivní hry. Možnost úèsti n otevøených florblových turnjích. Schùzky kždé úterý od do ve velké tìlocviènì ZŠ ÈSA. Angliètin - ètvrtek 16:00-17:00 hodin Pro chlpce dìvèt tøíd, zèáteèníky pokroèilé z loòsk. Výuk zábvnou formou propojená rùznými soutìžemi k probírnému témtu. Pro osttní zájemce možnost douèování. Schùzky v DDM. Vedoucí: Pvlín Vymìtlová; popltek: 200,-Kè./pol. Korálek - pátek 15:00-16:30 hodin Korálkové hrátky pro trpìlivá dìvèt i chlpce od 9 let, zèáteèníky pokroèilé z loòsk. Výrob nármkù, pøívìskù, náhrdelníkù, prstenù, dekorce obleèení, bytové doplòky, vánoèní i velikonoèní výrobky j. zjímvosti, které lze pomocí korálkù zhotovit nebo zpestøit. Schùzky v DDM. Vedoucí: Šárk Zemánková; popltek: 200,-Kè./pol. Flétnièk - pátek 14:15-15:00 hodin Školièk hry n flétnu pro rdost, pro chlpce dìvèt od 1. tøíd zèáteèníky mírnì pokroèilé, podmínkou je vlstní flétn, vystupování n veøejnosti. Schùzky v DDM. Vedoucí: Petr Vystvìlová; popltek: 200,-Kè./pol. *** Od záøí funguje n webových stránkách DDM fórum, ve kterém se n nás mùžete obrcet s pøípdnými dotzy pøipomínkmi. Podmínk je pøihlášení se do fór, podrobný návod je uveden n nšich webových stránkách. Doprvní høištì pro dìti n jízdních kolech pod dozorem svých rodièù je otevøené kždý poslední pátek v mìsíci, vždy v odpoledních hodinách v reálu Autoklubu M. Tøebová n Zhrdnické ulici. Bližší informce podá koordinátork projektu Zdrvé mìsto Místní Agend 21, tel.: Církve Øímskoktolická frnost Morvská Tøebová Kostelní nám. è. 3, Morvská Tøebová tel: ; e-mil: Duchovní správce: P. Frntišek Brtolomìj Urig OFM Svitvská 5, Morvská Tøebová Poød bohoslužeb Po/ 9:00 hod. klášterní kostel Ut/ 18:00 hod. klášterní kostel St/ 18:00 hod. klášterní kostel Èt/ 17:00 hod. klášterní kostel mše sv. pro dìti Pá/ 18:00 hod. klášterní kostel So/ 7:00 hod. klášterní kostel 18:00 hod. klášterní kostel Ne/ 8:30 hod. frní kostel 19:00 hod. klášterní kostel Ve ètvrtek je vzpomínk n všechny vìrné zemøelé Pmátk zesnulých. N Køížovém vrchu v kostele Povýšení sv. Køíže bude v tento den slven v 15:00 hod. mše svtá. V nedìli v 18:00 hod. v klášterním kostele bude mše sv. obìtován z všechny sponzory dárce, kteøí pøispìli n èinnost mteøského centr Sluníèko i n dlší potøeby nši frnosti. Humnitární štník, Kostelní nám. è. 3 v budovì fry otevøen kždý pátek od 15:00 hod. do 17:00 hod. Schùzk seniorù bude první pondìlí v listopdu, tj v 10:00 hod. v klášteøe. G. Horèíková, tel. è Èeskobrtrská církev evngelická Svitvská 45, tel.: nedìle - bohoslužby - 9:00, sál n føe pondìlí - biblic. hod. - 15:45, Domov dùchodcù ètvrtek - náboženství pro dìti - 15,00, n føe ètvrtek - biblic. hod. - 17:00, sál n føe KØES ANSKÁ AKADEMIE V MORAVSKÉ TØEBOVÉ vás srdeènì zve n pøednášku pní ThDr. Svìtluše Košíèkové fráøky Èeskoslovenské církve husitské Komenský tvùrce moderní pedgogiky Ve støedu v 17 hod. v pøednáškovém sále Domov dùchodcù Svitvská 8, Morvská Tøebová Všichni jste srdeènì zváni. Zjímvá setkání n gymnáziu V týdnu od 2. do v rámci Týdne knihoven prožili nši studenti nìkolik zjímvých setkání. Hned v pondìlí se zpojili (už po nìkolikáté) do nepøetržitého ètení. N rozdíl od minulých let, kdy si mohli smi text zvolit, se tentokrát èetly ukázky výhrdnì z díl K.H. Máchy. Ve støedu nvštívil nši školu pní doktork Mrie Blhutková, která pøednáší psychologii sportu n VŠ zároveò spoluprcuje s nìkterými nšimi vrcholovými sportovci. Nejednlo se o trdièní besedu. Pní doktork si se žáky 3. roèníkù zhrál nìkolik her z oblsti psychomotoriky jké bylo jejich pøekvpení, když po skonèení individuálnì rozkrývl jejich psychiku. Dlší vzácný host nás nvštívil ve ètvrtek. Pní profesork Jroslv Jnáèková z Filozofické fkulty UK v Prze dokázl svým chrismtickým projevem pøiblížit studentùm 2. roèníkù K. H. Máchu smozøejmì jeho Máj. Díky jejímu povídání získli žáci nový pohled n tento klenot èeské litertury. V pátek besedovli studenti mturitních roèníkù s básníkem, fejetonistou publicistou Michlem Èerníkem. Hovoøilo se nejen o litertuøe, le i o kultuøe, národnostních otázkách, vlstenectví o životních hodnotách obecnì. Byl to velmi zjímvý týden, z který dìkujeme øeditelce Mìstské knihovny Ldislv z Boskovic Ludmile Koláèkové všem vzácným osobnostem, které z námi pøišly. (vyuèující ÈJ ZSV)

10 strn 10 LISTOPAD 2006 Plenér Žáci výtvrného oboru ZUŠ Morvská Tøebová se zúèstnili od podzimního víkendového plenéru v ekologickém centru PdmFrm v Bìlé u Jevíèk, kde se vìnovli mlbì krjiny, kresbì ktu studiím zvíøt. Plenér se konl pod pedgogickým vedením mnželù Èdílkových, F. Žáèk V. Koláøe. Žáci mìli možnost ochutnt pestrou mkrobiotickou strvu kuchøe Petr Pospíšil seznámit se provozem tohoto ekologického centr. Pro velký úspìch ndšení žákù ZUŠ z této kce, bychom v tìchto výjezdech rádi pokrèovli i ndále. Proztím pøiprvujeme jrní plenér doufáme, že si to žáci ZUŠ užijí stejnì jko tento podzimní plenér. Vldn Koláø Progrm èinnosti KÈT Sobot Pìší výlet Z Høebèe pøes Kmennou Horku do Svitv. Srz zájemcù u ut. zstávky u nemocnice v 8.15 hod. Návrt v odpoledních hodinách utobusem ze Svitv. Støed Pøátelské posezení v klubovnì, pøíprv progrmu n prosinec pøíští rok. Zèátek v hod. Ètvrtek Výletová hr pro dìti mládež Nebojte se stršidel. Srz zájemcù u obødní smuteèní sínì n Køížovém vrchu, zèátek hry v hod. Sobot Pìší výlet pro rodièe s dìtmi n Cimburk Z èertovským perníkem. Pøíchod n zøíceninu hrdu Cimburk individuální dle vlstní volby trsy. Setkání s èerty v dobì od do 14,30 hod. Opékání buøtù. Návrt vlkem do hod. Dlší upøesnìní progrmu pro 2. polovinu mìsíce listopdu bude dohodnuté n schùzce PEJSKIÁDA pod Køížovým vrchem První øíjnovou sobotu v odpoledních hodinách se poøádl v krásném prostøedí kynologického cvièištì v lomu trdièní Pejskiád. Závodilo se v Pøekážkové dráze ve ètyøech vìkových ktegoriích soutìžilo se O nejkrásnìjšího ps. Souèástí kce byl ukázk místních kynologù z výcviku psù ve sportovní kynologii z gility. Zpestøením pro diváky byl i tnec se psem z doprovodu hudby v podání èlenù Agility klubu pøi DDM. Pøekážkovou dráhu ve vìkové ktegorii dìtí do sedmi let se jko první umístil Míš Cáplová s border kolií Ferine, která byl zároveò nejmldší úèstnicí její fenk nejstrším psem kce. V ktegorii osm ž jedenáct let zvítìzil Zdenìk Sobotk s køížencem Dášenkou. Lucie Fleegerová s jorkšírkem Beuty se umístil jko první ve vìkové ktegorii dvnáct ž ptnáct let. V ktegorii šestnáct let strší vyhrál Dáš Duljová s pinèem Ajdou. Podle pøítomných divákù ptøili mezi tøi nejkrásnìjší psy nìmecký ovèák Art, kterého vodil Honzík Šponr. Dále ppenzellský slšnický pes Betynk, kterou pøedvádìl Lucie Èerná border kolie Dncer, který soutìžil s Míšou Cáplovou. Dùm dìtí mládeže dìkuje ZKO 308 Agility klubu z spolupráci, Zdrvému mìstu v Mor. Tøebové z pìkné ceny pro vítìze z sldkosti pro osttní úèstníky Pejskiády. DDM Kmpò DNY ZDRAVÍ v Morvské Tøebové Jedná se o øíjnovou kmpò všech Zdrvých mìst, která má z cíl upozornit n dùležitost péèe o zdrví. V rámci této kmpnì se v nšem mìstì opìt osvìdèil spolupráce se støední Integrovnou školou M. Tøebová, která využil jeden z øíjnových pátkù k pøedvedení zdrvé výživy. N progrmu Dne zdrvé výživy byly ukázky práce žákù pøi vyøezávání ovoce zeleniny, dále ochutnávk zeleninových slátù chu ovek. Drobné ochutnávky vyrobili studenti, kteøí se svými dobrotmi pøedávli návštìvníkùm kce tké informce n tém My, drogy Evrop od Všeobecné zdrvotní pojiš ovny ÈR. Stejná pojiš ovn spolu s Mìstem M. Tøebová v rámci projektu Zdrvé mìsto poskytl tké dlší odmìny do výtvrné soutìže horolezeckého oddílu. Hodnotil se nejlepší výtvrná díl dìtí z místních, le i okolních škol. V souboru cen dìti získly pouèné knížky btohy podobné prktické dárky. Nejen pro zhrdníky probìhl kždoroèní soutìž s názvem Rozkvetlé mìsto, pøi které byli odmìnìni mjitelé deseti nejkrásnìjších pøedzhrádek, blkónù nezpomnìli jsme tké n rozkvetlá okn v bytech. Hodnotné ceny získné od nšeho mìst kvìtináøství pní Weinlichové získli soutìžící pøi zhájení kždoroèní výstvy ovoce zeleniny, poøádné místním Èeským zhrádkáøským svzem. Pro pobyt n èerstvém vzduchu milovníky pejskù zorgnizovl Dùm dìtí mládeže M. Tøebová již ponìkolikáté Pejskiádu, pøi které zejmén dìti, le i dospìlí pøekonávli rùzné pøekážky n ès, tké se soutìžilo O nejkrásnìjšího ps. Nechybìl ni ukázk místních kynologù z výcviku psù ve sportovní kynologii z gility. Zpestøením pro diváky byl i tnec se psem z doprovodu hudby v podání èlenù Agility klubu pøi DDM. N nìkterých zákldních místních støedních školách probìhly velmi zjímvé zdrvì motivující pøednášky pro mládež, n tém drogy. Dále Agentur Arnik nbízí obènùm Morvské Tøebové kždý pátek rehbilitèní plvání spojené s vhodnými cviky, mohou se zúèstòovt i neplvci. Novì je kždé pondìlí rehbilitèní cvièení pod odborným vedením, obojí pro všechny vìkové ktegorie. N jógové cvièení pod vedením V. Žáèk mùžete chodit kždý ètvrtek. V Mìstské knihovnì Ldislv z Boskovic probìhl prodejní výstv knih z dìtského nkldtelství. Akce je zjímvá tké pro postupný návrt nšich dìtí od televize poèítèe ke knížkám. Veronik Cáplová, koordinátork projektu Zdrvé mìsto Místní gend 21 M. Tøebová Den zdrvé výživy Žáci Støední integrovné školy se nezlekli studeného poèsí v pátek pøiprvili pod záštitou komise Zdrvé mìsto Den zdrvé výživy. N progrmu byly ukázky práce žákù pøi vyøezávání ovoce zeleniny. Zájemci mohli ochutnt i zdrvé zároveò lhodné zeleninové sláty dlší chu ovky. Podìkování z orgnizci celé kce ptøí uèitelùm - Mgr. Tkáèové, V. Kstnerovi M. Pluháèkové. Kolemjdoucí nebo celé tøídy s dìtmi mìli o zdrvé zároveò velmi chutné pomzánky, teplé ovocné nápoje nebo sláty velký zájem. Fotbl pøed zimní pøestávkou Fotbl finišuje, zbývjí dvì kol, která více npoví o skuteèných mbicích morvskotøebovských celkù pro jrní èást soutìže. Jink pltí, co jsme uvedli minule støídvì oblèno. A- muži poprvé prohráli ž v 6. kole, v dlších pk ztráceli rovnìž body, pøesto pøes nízkou støeleckou potenci stále okupují á míst v první polovinì tbulky. Béèko snd už nšlo ten správný herní rytmus stoupá v tbulce n míst, která odpovídjí jeho kvlitám. Mládežnické celky si i ndále udržují vysoký stndrd jsou pøíjemným pøekvpením. Kleidoskop výsledkù ((Stv k ) Am (krjský pøebor P.k.) M.Tøebová - V.Mýto 3 : 0 (3:0) Brnky: Silný, Strouhl, vlstní Stolny - M. Tøebová 2 : 0 Skuteè - M. Tøebová 2 : 1 (2:1) Brnky: Švnd M.Tøebová - Prchovice 3 : 0 (0:0) Brnky: Hollý 2, Aberle Dobøíkov - M. Tøebová 2 : 0 (0:0) M. Tøebová - Holice 0 : 2 (0:0) Prùb. poødí: 6. místo :13 18 bodù B muži (okresní pøebor o. Svitvy) Jevíèko - M. Tøebová 2 : 2 (2:1) M.Tøebová - Cerekvice 5 : 0 ( 3:0) Brnky: Berk 3, Skøebský 2 M. Trnávk - M.Tøebová 3 : 2 (1:1) Brnky: Klus, Horák (PK) M. Tøebová - Èistá 3 : 1 (2:0) Brnky: Skøebský, Rázl, Štník R. Linhrtice - M. Tøebová 1 : 1 ( 1:0) Brnky: Skøebský Prùb. poødí: 9. místo :22 13 bodù A dorost strší (nováèek krjského pøeboru P.k.) È. Tøebová - M. Tøebová 1 : 4 (0:3) Brnky:Doležl, Hvlík, Klus, Spálenský M. Tøebová - V.Mýto 1 : 2 (1:1) Brnky: Hvlík P. M. Tøebová - Ústí n/o. 4 : 3 (0:2) Brnky: Hvlík 2, Koneèný, Klus M. Tøebová - Letohrd 0 : 1 (0:1) AFK Chrudim B - M. Tøebová 2 : 3 (2:2) Prùb. poødí: 5. místo :28 19 bodù A dorost mldší È. Tøebová - M. Tøebová 1 : 5 (0:3) M. Tøebová - V. Mýto 3 : 0 (1:0) M. Tøebová - Ústí n/o. 4 : 2 (1:1) M. Tøebová - Letohrd 2 : 1 (0:1) AFK Chrudim B - M. Tøebová 2 : 0 (0:0) Prùb. poødí: 3. místo :16 22 bodù Strší žáci (krjský pøebor P.k.) M. Tøebová - Tøemošnice 9 : 0 (2 : 0) FK AS Pce - M. Tøebová 4 : 3 M. Tøebová - Svitvy B 7 : 0 (3:0) Letohrd - M. Tøebová 2 : 1 (2:1) M. Tøebová - Prdubièky 2 : 2 (1:2) Prùb. poødí: 4. místo :18 19 bodù Mldší žáci (krjský pøebor P.k.) M. Tøebová - Tøemošnice 1 : 1 (1:1) FK AS Pce - M. Tøebová 0 : 5 M. Tøebová - Svitvy B 7 : 0 (2:0) Letohrd - M. Tøebová 3 : 0 (1:0) M.Tøebová - Prdubièky 3 : 0 (2:0) Prùb. poødí: 9. místo :22 14 bodù *** Fotblový progrm n stdionu SKP Slovn So ,30 A muži - Litomyšl 12,30 A žáci st.,ml. - Hlinsko

11 LISTOPAD 2006 strn 11 MÈR ve støeleckém víceboji v Morvské Tøebové V sobotu se konl v Morvské Tøebové n støelnici ZO AVZO XIII. roèník støeleckého víceboje. Úèstnilo se 14 tøíèlenných družstev, které se kvlifikovly z oblstních pøeborù. N úvod pronesl pár slov strost mìst Josef Oš ádl. Mezi soutìžní disciplíny ptøily: míøená støelb, rojnice, domino n konec repiko. N novì uprvené støelnici z pìkného poèsí se dosáhlo tìchto výsledkù: Jednotlivci: 1. Jedlièk J. -267,13 b ze Svtoslvi., 2. Kochleffl P. -261,35 b. z Loun, 3. Svobod K ,45 b. ze Svitv. Umístìní støelcù z Morvské Tøebové: 12. Keclík I.-250,84 b. (I.,II.,III. VT), 23. Nìmec L. -243,33 b. (I.,2xIII.VT), 25. Poulíèek F ,96 b. (I.,2xIII.VT), 26. Kubín Z. -242,8 b. (II.,2xIII.VT), 31. Pvlíková A.-236,76 b. (II.,2xIII.VT), 32. Kdlec L.-235,43 b. (I.,III.VT), 33. Zjíèek M. -234,47 b. (I.,II.VT), 41. Hols M.- 196,96 b. (II.VT). Poødí družstev: 1. SBTS Svtoslv I. -861,78 b., 2. SBTS SÈS Louny I. -831,72 b., 3. SBTS SÈS Louny II. -819,89 b.. Družstv z M. Tøebové: 9. SBTS M.Tøebová I. -778,33 b., 12. SBTS M. Tøebová III. -747,1 b., 13. SBTS M.Tøebová II. -737,62 b. Prùbìh závodù hodnotili jk smotní støelci, tk i pozorovtelé ze støelecké rdy SBTS ÈR velmi kldnì. N velmi dobré úrovní byl jk kvlit rozhodèích, tk i technické zbezpeèení. A smozøejmì obèerstvení nemìlo chybu. Je tøeb podìkovt všem èlenùm nší orgnizce, kteøí se podíleli n pøíprvì prùbìhu mistrovství ÈR. Lubomír Kdlec Nové volejblové kurty štny zprovoznìny Pùl roku mìli možnost obèné sledovt, jk v sousedství quprku vyrùstá podivná stvb oválného tvru. Dnes již slouží sportovcùm tenistùm volejblistùm; slvnostnì byl pøedán do užívání Pøítomni byli exministr pro místní rozvoj Rdko Mrtínek, strost mìst Josef Oš ádl, zástupci mìstského zstupitelstv, èetní sponzoøi, médi i sportovci. Optimistickou kulisu dotváøel ndšená mládež, která dávno pøed slvnostním pøestøižení pásky doslov pøeplnil dv nové volejblové kurty. Myšlenk výstvby se zrodil pøed dvìm lety, pøes ødu skeptických hlsù se dílo z zhrub 4,6 mil. Kè zdøilo dovést do konce. Štny kurty projektovli ing. Kolkop Tomáš ing. Holoubek, investorem byl TJ Slovn z bohtého pøispìní mìst MŠMT (2 mil Kè), 0,5 mil Kè dl oddíl tenisu, zbytek štìdøí sponzoøi (ti podle výšky ndce obdrželi letité permnentky). Strost mìst uvedl: Dobøe si pmtuji, co zde bylo pøed 25 lety. Bžin, která se jen zvoln díky ndšení nìkolik lidí promìòovl v první kurty. Obnášelo to tisíce hodin, tenistù pøibývlo, le bez kvlitního zázemí sportovištì málo vyhovovlo. A vidíte, n- jednou tu máme nìco jiného. Kvlitní reál vznikl sdružením finnèních prostøedkù, jk by to mìlo bývt obvyklé. Všichni zslouží uznání, firm J&S podìkování z vlstní relizci stvby. Mou prioritou z titulu funkce strosty vždy bylo, by tenisové zázemí kurty pro volejbl byly celistvou, konsistentní kcí, jsem rád, že se to nplnilo. Ve stejné duchu oceòovli novou relitu všichni zúèstnìní: cestu od nápdu, nlezení finnèních prostøedkù, relizci ž po pøíští sportovní úspìchy, Akt pøestøižení pásky se stl výsdou hostù: zlev R. Mrtínek, J. Oš ádl jenž grntuje odpovìdná péèe trenérek volejblu Vávrové, Šøecové, Netolické o mládežnický potìr. Horolezci slví 30 let V letošním roce slví Horolezecký oddíl Morvská Tøebová 30 let od svého zložení. V rámci oslv tohoto jubile jsme pro veøejnost pøiprvili následující progrm. Pro žáky II. stupnì zákldních škol speciální školy byl v mìsíci øíjnu vyhlášen výtvrná soutìž n tém Horolezectví. Oznámení výsledkù probìhne v rámci výstvy, která probìhne od do v budovì Mìstského muze. Budou prezentovány fotogrfie, vybvení potøebné pro lezení nejúspìšnìjší výtvrné práce. Aktivní sportovci si budou moci vyzkoušet lezení n umìlé stìnì v tìlocviènì II. ZŠ, to v pátek 10. listopdu 2006 od do hod (vstup zdrm). V sobotu 11. listopdu 2006 od hod Vás zveme n pøátelské posezení v hotelu Morv. K tomuto výroèí je vydán Almnch , který je možno zkoupit n výstvì následnì v Informèním centru. Dìkujeme z podporu Mìstu Morvská Tøebová, Kulturním službám komisi Zdrvé Mìsto. Více informcí n tel. èísle: Mrtin Èervink, pøedsed HO Vojt Plát vícemistrem Evropy! Vojt Plát z Morvské Tøebové vybojovl n evropském šmpionátu mládeže, které se konlo od v èernohorském Herceg Novi, støíbrnou medili. Tìžké boje svedl v rámci strtovního pole, v nìmž se utklo bez jednoho sto šchistù, mimo jiné pìt Rusù dlších dvcet hráèù pocházejících z trdiènì silných zemí bývlého Sovìtského svzu. Vojt byl dlouho ve vedení, když vyhrál šest prtií z sebou, poslední z nich dokonce s bronzovým úèstníkem mistrovství svìt Bjruim z Ázerbájdžánu. V sedmé prtii podlehl støíbrnému z MS Rusu Bukvskinovi, osmé kolo zremizovl. V závìreèném devátém kole le Vojt opìt excelovl, porzil Ukrjince Dnilenk, mohl tk necht propuknout obrovskou neflšovnou rdost z 2. míst v Evropì. Skvìlý výkon, skvìlý výsledek. To vše Vojt ještì okoøenil n mistrovství v rpid šchu pro hráèe do 14 let, které se odehrálo v Mlenovicích v Beskydech. Suverénnì zvítìzil, doplnil tk svou sbírku o páté zlto z mistrovství Èeské republiky. Zátopkov desítk 2006 Závod probìhl v Morvské Tøebové dne n umìlohmotné dráze tletického stdionu II. ZŠ formou klsického štfetového bìhu. Prùbìh sportovní kce byl velmi strhující, pro diváky hodnì trktivní. Poèsí jsme si nemohli pøát lepší, nebe bylo bez jediného mráèku bezvìtøí k tomu! komentovl hlvní orgnizátor H. Kodeš. Celou kci trdiènì pro všechny školy Morvskotøebovsk pøiprvilo zdejší Gymnázium. Všem ktérùm štfety, vèetnì pedgogického doprovodu pøihlížejícím divákùm se závod líbil, z hledisk sportovní úrovnì se letos jednlo o nejkvlitnìjší roèník. Tomu odpovídjí dosžené èsy, které jsou nejlepší v dosvdní historii poøádání závodu. Výsledky Ktegorie ZŠ: 1. ZŠ Plckého 28:03,3 minuty 2. GY M.Tøebová 30:10,4 3. ZŠ Kunèin 33:03,0 4. ZŠ Tøebøov 33:09, ZŠ M.Tøebová 35:15,9 6. III. ZŠ Kostelní DNS Ktegorie SŠ: 1. Gymnázium Mor. Tøebová 26:56,4 min. 2. SOŠ, SOU OU Mor. Tøebová 31:40,6 min.

12 strn 12 LISTOPAD 2006 Pocsi obhájil loòské prvenství Výsledky TEC 2006 (bez urèení ktegorií) 1. Pocsi S., 2. Kdidlo J., 3. Štìpø P., 4. Doležel J., 5. Ston M., 6. Rotter M., 7. Hotø J., 8. Pvlík M., Prudil J (Svitvy) V jednotlivých ktegoriích byli nejlepší: M1(muži do 40 let) 1. Pocsi S., 2. Kdidlo J., 3. Ston M. M2 (muži nd 40 let) 1. Štìpø P., 2. Doležel J., 3. Prudil J. M3 (muži nd 50 let) 1. Steklý J., 2. Budig N., 3. Sopoušek K. Z 1 (ženy do 40 let) 1. Mizerová O., 2.Slvíèková L. 3. Olivová E. Z 2 (ženy nd 40 let) 1. Schneiderová B., 2. Morvcová V., 3.Vojtková M. Junioøi 1. Novotný R., 2. Klin D., 3.Sedláèek J. (Podrobnìjší informce, hodnocení celoroèního seriálu reportáž ze slvnostního vyhlášení pøineseme v pøíštím èísle MTZ) Kolotoè hvìzd Slvnostní vyhlášení výsledkù seriálu TEC 2006 se uskuteènilo po jiné zdøilé kci, která korunovl celoroèní úsilí cyklistù. Tou byl Kolotoè hvìzd silnièní kritérium ulicemi mìst, které nbídlo poèetnému diváctvu podél trti trktivní drmtickou podívnou. Zlev: König, Blhut, Bucháèek Ve sportovním odpoledni se nejprve pøedstvili ndšené dìti mládež. N strtu open-závodu pro dospìlé nejvìtšími jezdeckými esy byli reprezentnti R.Blhut, vítìz Velké ceny národù v èsovce dvojic (spolu se Sosenkou), T.Bucháèek, L. Kõnig, R.Foøt, nechybìli ni ti nejlepší z celoroèního seriálu TEC 2006: Doležel, Štìpø, Pocsi, Kdidlo, Orálek D., Rotter, B.Schneiderová jiní trouflci. N strt extrémního závodu se postvilo 53 jezdcù, vèetnì dvou žen. Jestliže nìkterá velká ohlášená jmén chybìl, kvlitì závodu to nijk neubrlo. Zpoèátku nsdil velký trhák J. Dnáèik, by v druhé èásti pøepustil ktivitu ndìjnému Königovi. Tktickou vrintou jezdcù PSK Whirlpool bylo v tøetí èásti sjetí pelotonu, by smrtelnou ránu mohl všem nsdit vynikjící Blhut. Pokud byl nìkterý úèstník kritéri dojet o kolo (závod se jel n 40 minut + 1 kolo), musel odstoupit ze závodu. Peloton postupnì øídnul, le tentokrát o nic nešlo jen o zábvu prestiž. Bez ztráty kytièky to zvládlo do cíle pouhých 14 cyklistù jen ètveøice domácích závodníkù (rozumìj: prvidelných úèstníkù seriálu) R.Foøt, D.Orálek, obhájce cyklomnu S.Pocsi svitvský P.Kud, který to komentovl nevìøícnì: Letos to bylo bnormálnì divoké tempo, ni netuším, jk jsem dokázl udržet se. Osttní byli nenávrtnì pohlceni tìmi nejlepšími jezdci Whirlpoolu, kteøí závod tkticky režírovli pro své brvy. Nechybìly ni bodovné spurty o šmpòské v nich se prosdili v kždé 10. minutì závodu jezdci: Jkub Dnáèik, Sándor Pócsi Tomáš Bucháèek. Vítìzství zcel suverénnì pøipdlo Rdkovi Blhutovi. Sportovní rubriku pøiprvil Frntišek Mtoušek Cyklistický Tuer elektro cup 2006 v cíli Dlužno dodt, že šlo oprvdu o zjímvý závod, který nezklml zúèstnìné cyklisty, ntož diváky.. Výsledky: 1. Blhut Rdek (PSK Whirlpool) 42:17 min. 2. König Leoš ml. (PSK Whirlpool) 42:40 3. Bucháèek Tomáš (PSK Whirlpool) 42:42 4. Dnáèik Jkub (Litomyšl), 5. Lind, 6. Foøt Rdovn (Lnškroun), 7. Stnìk Celý podnik byl jen zdøilou teèkou z seriálem 10 závodù Tuer elektro cup Vr me se tedy ještì k tìm dvìm posledním, které rozhodovly koneèném triumfu Pocsie umístìní v jednotlivých ktegoriích. Silnièní èsovk jednotlivcù plná pøekvpení rekordù Celkové výsledky Bez rozlišení ktegorií - 77 úèstníkù 1. Boštík Jiøí 31:38 ø 41,73 km/h. 2. Štìpø Petr 33:41 ø 39,19 3. Pukert Rdek 33:46 4. Kud Pvel 33:56; 5. Doležel Josef 34:39; 6. Kdidlo Jiøí 35:19, 7. Pocsi Sndór 35:22; 8. Ston Mrtin 35:41; 9. Polák Tomáš 36:27; 10. Rùžièk Michl 36:36 Jízd do vrchu závìreèný podnik seriálu Popáté vyrzili cyklisté n závìr sezóny do strmého vrchu. K dispozici mìl kždý úèstník 2 jízdy dlouhé 200 m, pøièemž pøevýšení èinilo v kždém kole 48 m. N strtu se sešlo 64 jezdcù(z toho 6 žen) od teengerù ž po rkváèe Po dvou kolech byli poødtelé mírnì šokování - n smý vrchol se vyšplhlo 21 cyklistù juniorù tìch strších. Po oprvných jízdách se jejich poèet ještì zvýšil n 25! To jen znovu dokázl vzrùstjící sportovní úroveò závodu trénovnost cyklistù. Mezi nimi muselo trdiènì rozhodovt spoleèné finále n rychlost (kdo z koho). Pøekvpení se nekonlo. Z loòských nejlepších nìkteøí n strtu chybìli (mj. J.Doležel, Dvoøák Dušn, Wolf Jiøí, Orner Zdenìk j.), jink poødí kopírovlo to loòské. Polepšil se Sedlák Jiøí, nprosto pøekvpili mldí Novotný Rdek, Klin Dvid, Sedláèek Jiøí. Jsem klidný, loni jsem musel jet n vítìzství, letos jen chci dojet, le cítím formu, prozrdil Sndor Pocsi pøed finále. Kždé poødí do pátého míst bude pro mì skvìlé. Pøekvpit mùže kždý, já sázím n Šniho, Jirku Kdidl, Mrtin Ston poøád jim jde o hodnì, pøisdil svými úvhmi nìkdejší vítìz Petr Štìpø, pro nìhož rovnìž mluvily sázky. Mistrovství Èeské republiky ve streetu Finálový závod ve streetu se jel n Pržské Štvnici ve skteprku Mystic Dvoudenní závod poøádl X-cup v ktegoriích Msters Experts. Tohoto závodu v ktegorii Experts se zúèstnil i 17-ti letý Mrek Niesler z Morvské Tøebové. Amtérská ktegorie Experts bývá kždoroènì n MÈR ve streetu nšlpán k prsknutí. Nejink tomu bylo i letos. Poèet pøihlášených vystoupl n úctyhodných 84 riderù snd ze všech koutù celé republiky. Jízdy v kvlifikci, která se jel zbìhlým systémem dvou jízd po tøíèlenných skupinách, byly velice vyrovnné. Z prùmìru vyènívlo si pìtdvcet jezdcù, kteøí mjí ve své zásobì trikù 360, whipy technické kombince. Mrek Niesler Sndor Pocsi pøi finálové jízdì nsázel nìkolik whipù cn-cnù, to mu zjistilo postup ze tøetího míst do sobotního finále, kde skonèil n celkovém osmém místì. Myslím, že je to docel úspìch, komentovl svùj výkon Mrek. Musíme jezdit trénovt ž do Litomyšle, protože tm je jediná cvièná hl v blízkém okolí pro tenhle druh sportu, je to tedy docel finnènì nároèné, když tm jezdíte 2x týdnì, dodl. Snem Mrk Niesler je dostt se do ktegorie profesionálù (Msters) tm uspìt, le k tomu potøebuje dobré tréninkové podmínky. Možná bude brzy trénovt v novém sportovním reálu bike-skte prku pod bývlou hudební školou v Morvské Tøebové. Pvlín Horáèková tisková mluvèí mìst Morvskotøebovský zprvodj vychází 1x mìsíènì. Vydává Mìsto Morvská Tøebová, nám. TGM 29, Morvská Tøebová, telefon redkce , e-mil IÈO: Redkèní rd: Libuše Gruntová, Jn Mrtínková, Miroslv Netolický Frntišek Mtoušek. Uzávìrk pøíspìvkù Autor pøíspìvku odpovídá z vìcnou i jzykovou správnost. Èlánky optøené znèkou jsou dílem redkce. Redkce neruèí z obsh pøíspìvkù externích dopisovtelù, které nemusí být totožné s názory redkce. Nevyžádné pøíspìvky fotogrfie nevrcíme, redkce si vyhrzuje právo pøíspìvky krátit nebo uprvit. Registrováno referátem kultury Ministerstv kultury MK ÈR E Grfický návrh obálky Frntišek Žáèek, grfická úprv tisk Tiskárn-Crh Luboš. Nákld výtiskù. Distribuce zdrm do všech domácností n území mìst Morvské Tøebové.

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy Zstupitelé z Kolici pro Louny (dále jen zstupitelé KPL ) Zstupitelé z Občnskou demokrtickou strnu (dále jen zstupitelé ODS ) Zstupitelé z TOP 09 (dále jen zstupitelé TOP 09 ) Zstupitelé z Unii pro sport

Více

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.7.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis z ustvujícího zsedání obecního zstupitelstv v Borovnici Dtum: 31.10.2014 Přítomní členové zstupitelstv: Omluveni: Ondřej Lejdr, Květ Štilcová, Pvel Votoček, Ing. Josef Bušák, Krel Novák, Miroslv

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA Od8.únormárdmìstnovésložení.Vtjné volbì se jím stl pn Vldimír Mikeš, který získl podporu 9 zstupitelù, když pro druhého kndidát, pn Jroslv Brtizl, hlsovlo 6 zstupitelù. Pn Mikeš

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 30.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program:

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter (příchod ve 14:30

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Prohlídky mìsta...3 Radovánky v aquaparku... 6 Boršov slaví 750 let...7 Welen vystavuje...8 Oslavy TJ Slovan... vkladný list

Prohlídky mìsta...3 Radovánky v aquaparku... 6 Boršov slaví 750 let...7 Welen vystavuje...8 Oslavy TJ Slovan... vkladný list ÈERVENEC 2006 èíslo 7 IV. roèník Mgnetický kopec skuteènost, nebo klm? O mgnetický kopec v Morvské Tøebové je poslední dobou nebývlý zájem. Stl se èstým témtem èsopisù i diskuzí n internetu. Do kopce tu

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012 Město Cvikov Usnesení z 24. schůze Rdy měst Cvikov 20. listopdu 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Beránek 436/12 Revokuje usnesení rdy č. 427/12 ze dne 6.11.2012 ve věci stnovení

Více

Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 14. 12. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 6

Více

Støíbrná zemìkoule z Varù putovala do Moravské Tøebové

Støíbrná zemìkoule z Varù putovala do Moravské Tøebové LISTOPAD èíslo 11 V. roèník Støíbrná zemìkoule z Vrù putovl do Morvské Tøebové Propgèní DVD mìst s názvem Perl èeské renesnce získlo n filmovém festivlu Tourregion film v Krlových Vrech støíbro. Porot

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Oznámení MìÚ Moravská Tøebová Mìstský úøad bude v pondìlí 31. 12. 2007 uzavøen.

Oznámení MìÚ Moravská Tøebová Mìstský úøad bude v pondìlí 31. 12. 2007 uzavøen. PROSINEC èíslo 12 Nezmìstnnost v Morvské Tøebové poprvé pod deset procent Mír nezmìstnnosti v Morvské Tøebové klesl pod deset procent, dosáhl tk nejnižší úrovnì od roku 2004, kdy tkovl hrnici 17 %. Nejnovìjší

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 DNE: 2. 11. 2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 411/2015/ŠKS NÁZEV: Dodtek č. 1 k Memorndu o příprvě, relizci provozování expozice Umění brok ANOTACE: Dodtek

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ. strana 4

ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ. strana 4 ZPRAVODAJ MESTSKÉ Č ČÁSTI MODRANY Č - KAMÝK - KOMORANY Č - CHOLUPICE - TOČNÁ WWW.PRAHA12.CZ BREZEN 2011 ZDARMA Š Zveme vás... Km s ním, neb Odpdy 2011 Sportovt lze v kždém věku strn 4 strn 5 AKTUALITY

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzv k podání nbídky k prokázání kvlifikce pro VZ mlého rozshu Název veřejné zkázky: Servisní podpor NN zřízení LNS Brno Identifikce zdvtele: Zdvtel: Řízení letového provozu České republiky, s.p. Se sídlem:

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 16/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 24 ze dne 8.12.2010 k návrhu Smlouvy o výstvbě mezi Městskou částí Prh 3, Renátou Bádlovou, Jnem Běhounkem Alicí Běhounkovou, Jiřinou

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 3. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 31. březn 2011 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014

U S N E S E N Í 56. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 2.6.2014 U S N E S E N Í 56. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 2.6.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1472/56 schvluje poskytnutí

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 34. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.11.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 948/34 souhlsí s použitím

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

8. číslo, II. ročník, červen 2012

8. číslo, II. ročník, červen 2012 8. číslo, II. ročník, Dovolte mi, bych vás přivítl u dlšího Zprvodje, který je změřen n nejdůležitější kci v obci, to srz rodáků obce Kuklík. Podrobnosti njdete uvnitř tohoto čísl, le n úvod mi dovolte

Více

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn.

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.5.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Zprávy z Majetína ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ OBEC MAJETÍN

Zprávy z Majetína ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ OBEC MAJETÍN ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ OBEC MAJETÍN -1- Slovo má strostk obce Vážení milí spoluobčné, srdečně Vás vítám při čtení řádků letos již druhého vydání Zpráv z Mjetín. Doufám, že i tentokráte se dozvíte co nejvíce

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský (příchod

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Èíslo 12-2009 VÝTISK ZDARMA. Milióny korun do Vele ína z EU

Èíslo 12-2009 VÝTISK ZDARMA. Milióny korun do Vele ína z EU Èíslo 12-2009 VÝTISK ZDARMA Milióny korun do Vele ín z EU 1 POSTØEHY Z RADNICE Podìkování 2 Podìkování Podìkování Dìkuji dìtem ze školní družiny Podìkování od soudù z Rkousk Frntišek Schusr: VELEŠÍNSKÁ

Více

U S N E S E N Í 40. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 40. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 40. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 3.4.2017 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1172/40 schvluje poskytnutí

Více

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.9.2015 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová Mgr. Rdek Jehličk JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Hn Plchá - zpisovtelk Omluven: Ing.

Více

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento V Slovo úvodem Vážení spoluprcovníci, přátelé příznivci Textilní dílny Gwin, připrvili pro Vás výroční zprávu z rok 2009. Co všechno v tomto roce zžili? Zčl bych nšimi uživteli nší služby, protože pro

Více

LETNÍ KOUPALIŠTĚ V UHŘICÍCH

LETNÍ KOUPALIŠTĚ V UHŘICÍCH LETNÍ KOUPALIŠTĚ V UHŘICÍCH Ing. Miln Šmíd, Bzény wellness s.r.o., projektový teliér Slunce nám vstoupilo do znmení Bern, což je přes chldné dny neklmný příchod jr. Venku sice fičí fujvice, le my již posouváme

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráv o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových progrm MŠMT n rok 2006 Fkult/Ústv: Univerzit Prdubice/rektorát Název projektu: Vytváření příležitostí k uspokojení zvyšování zájmu ndných

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009 Usnesení 63. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 07. 04. 2009 2600 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko stvebník Českou republikou - Úřdem

Více

Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. č. 4/2010 konaného dne 12. 04. 2010

Zápis z jednání Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina. č. 4/2010 konaného dne 12. 04. 2010 Zápis z jednání Legisltivního výboru Zstupitelstv krje Vysočin č. 4/2010 konného dne 12. 04. 2010 Přítomni: 1. Mík Jn 7. Oulehl Drhoslv (předsed) 2. Pospíchl Petr 8. Rusová Mrie 3. Weis Vojtěch 9. Hvlíček

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@sumperk.

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@sumperk. Mestský úrd Šumperk - odbor výstvby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podteln: post@sumperk.cz Sp.zn.: 70121/2011 VYS/HEUR Cj.: MUSP 97921/2011 Šumperk, dne 10.10.2011

Více

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský Zápis č. 14-07 z mimořádného zsedání Zstupitelstv měst Mnichovice konného dne 12. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Turistického informčního centr v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Lomnice nad Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ

Lomnice nad Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ Lomnice nd Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ ÚZEMNĚ - TECHNICKÁ STUDIE objedntel: Město Lomnice nd Popelkou Huso náměstí 6, 51251 dtum: 08/2015 THÁKUROVA 7, 166 29 PRAHA 6 tel. 773 693 334 info@domyjink.cz

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz víno sport rodina senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz víno sport rodina senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodin sport senioři víno ZA VÍNEM A ZÁBAVOU z z á b vo u Ptříte mezi milovníky znlce vín, nebo mezi občsné konzumenty? Nebo nevíte rádi byste si svůj vzth k vínu ujsnili?

Více

Plaňanské listy. úřední desce.

Plaňanské listy. úřední desce. Plňnské listy BŘEZEN 2012 číslo 3 SLOVO STAROSTY odpd, plsty, pneumtiky, sklo, textil, kovy, oleje tuky, A zse bude o odpdech. bterie kumulátory, brvy, lepidl pryskyřice tké Použité bterie, drobné spotřebiče,

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 70. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 7. 10. 2013 čís. 1024/70 1037/70 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 6. 7. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 7 členů

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008 z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 19. 06. 2008 Usnesení z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 19. 06. 2008 251 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 46263/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 675-691 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 21. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 22.09.2015

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více