Moravskoslezské 1/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moravskoslezské 1/2015"

Transkript

1 Moravskoslezské 1/2015 Občasník Moravskoslezského kraje zaměřený na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v kraji ročník V, číslo 1, červen 2015 Milé čtenářky, milí čtenáři, vítáme vás u předprázdninového čtení EVVOlistů. Každý měsíc v roce má své nezaměnitelné kouzlo. Léto s prázdninami je časem relaxace. Věříme, že naše letní číslo vás bude inspirovat také k ochraně životního prostředí. I v čase dovolených, kdy trávíte příjemné chvíle u vody či v lese s dětmi nebo sami, můžete své okolí chránit tím, že víte a znáte. A tyto znalosti můžete čerpat také v článcích EVVOlistů. Někdy ve snaze pomoci můžete nenávratně přírodě ublížit. Z přírody neodbírejte mláďata zajíců a vysoké zvěře, pokud nejsou prokazatelně uvízlá či osiřelá. Zraněná zvířátka patří do rukou odborníkům. S nalezenými zvířaty se neobracejte na útulky pro psy a kočky, ani je nesvěřujte chovatelům jiných zvířat. Oni totiž nejsou pro tuto práci vybaveni. Pomoc a odbornou radu můžete nalézt především ve stanicích pro hendikepované živočichy. Více informací k této problematice naleznete v článku Záchranná stanice a Dům přírody Poodří Bartošovice. Zde se můžete dočíst o tom, jak se zachovat, když naleznete zraněné zvíře, článek obsahuje také informace z legislativy. Během léta můžete navštívit nově otevřený Dům pří- rody, kde se seznámíte s geologickou expozicí, zhlédnete model toku Odry, či se necháte inspirovat Živou zahradou k oživení vaší vlastní. V tomto čísle najdete také další články, které jsou nejen poučné, ale nabízejí i radost a inspiraci. Přejeme příjemné chvíle u našeho časopisu. Redakce V Hotelové škole ve Frenštátě pod Radhoštěm proběhla celokrajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ve středu 10. června 2015 byla za přítomnosti náměstků hejtmana Moravskoslezského kraje Věry Palkové a Daniela Havlíka slavnostně zahájena celokrajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na téma Biotechnologie v potravinářství a zdravý životní styl. V dopoledním bloku si účastníci konference vyslechli sérii příspěvků na téma Biotechnologie v potravinářství, které prezentovali odborníci z Klubu ekologické výchovy, poradny pro systemickou praxi VIA ALTERA nebo zástupci škol. Dopolední program zpestřila prezentace projektu Festival medu a písničky členů Českého svazu včelařů, o. s., z Kopřivnice. Vyvrcholením odpolední části byla přednáška s praktickými ukázkami makromolekulární gastronomie Petra Koukolíčka z Prahy. Účastníci této přednášky si na chvíli mohli připadat, jako by se ocitli v alchymické laboratoři na dvoře Rudolfa II. Výtvory roztodivných tvarů, barev a vůní nepřipomínaly současné potraviny, ale chutnaly tak, asi nejvíce zaujala káva cappuccino v krystalické podobě. Druhá část konference byla věnována odborným exkurzím. První den se vydali návštěvníci do Eko farmy Menšík v Kunčicích pod Ondřejníkem, která se zabývá výrobou mléčných bioproduktů. Ty mohli hosté rovněž ochutnat a strávit příjemné chvíle v krásném prostředí pod Ondřejníkem. Druhý den byly naplánovány exkurze do Pohankového mlýna ve Frenštátě pod Radhoštěm. Zpracováním pohanky, která se stala součástí zdravého jídelníčku, se rodinná firma pod vedením Zdeňka Šmajstrly zabývá již 150 let. Tematické exkurze zakončila návštěva Minipivovaru v Kozlovicích a nechyběla ani exkurze v tamním muzeu obecné škole. Ve čtvrtek odpoledne proběhlo neformální závěrečné vyhodnocení dvoudenní konference, byl zhodnocen nejen její přínos k dalšímu vzdělávání a odbornému růstu v této oblasti, ale i v navázání osobních kontaktů s kolegy z jiných škol a neziskových organizací Moravskoslezského kraje. Všichni účastníci konference obdrželi osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu a účastnické listy Moravskoslezského kraje.

2 Ovzduší a zdraví - determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Lidské zdraví dle odborníků Mezinárodní zdravotnické organizace (WHO) v zásadě ovlivňují tyto klíčové aspekty, tzv. determinanty zdraví: způsob života, socioekonomické faktory, genetické předpoklady, okolní prostředí (kvalita vody, půdy, ovzduší, hluk, pracovní prostředí), úroveň zdravotnických služeb. Standardizovaná úmrtnost celkem zdroj ÚZIS Za nejvýznamnější lze považovat faktory, které utvářejí způsob života. Jedná se například o výživu, kouření, konzumaci alkoholu, pohybové aktivity, psychické napětí nebo stres. Tyto faktory ovlivňují zdraví asi ze 40 %. Následují socioekonomické faktory (30 %), kam se zařazují vzdělání, zaměstnání, finanční příjem, úroveň bydlení, dále genetické dispozice (10 %) a úroveň zdravotnických služeb a lékařské péče (10 %). Vliv životního prostředí (včetně pracovní expozice, kvality vnitřního prostředí budov a kvality venkovního ovzduší) se odhaduje na 10 %. Zdravotní stav tedy zahrnuje fyzické, psychické i sociální charakteristiky kvality života. Hodnocení zdravotního stavu populace se zaměřuje převážně na nemocnost a úmrtnost a vychází ze specializovaných informačních systémů, registrů a výkazů ze zdravotnických zařízení či od praktických lékařů. Interpretace jednotlivých zdravotních ukazatelů je však složitá vzhledem k možným multifaktoriálním příčinám. Jedním z nejvýznamnějších zdravotních ukazatelů je tzv. standardizovaná úmrtnost (SDR). Je charakterizována jako teoretická intenzita úmrtnosti v reálné populaci přepočítávaná na osob ve vztahu k věkové struktuře populace. Jak vyplývá z tabulky a grafu, hodnota standardizované úmrtnosti vykazuje od roku 1999 dlouhodobě klesající, tedy pozitivní trend, a to jak v našem kraji, tak v rámci celé České republiky. Hodnoty SDR v Moravskoslezském kraji jsou však stále vyšší, než činí průměr ČR, což platí zejména u mužské části populace, kde lze pozorovat poměrně výrazný rozdíl, který se od roku 2005 postupně zvolna zvětšuje (v roce 2005 činil 88,4, v roce 2011 pak již 136,3). Pokračování na str. 3 Střední délka života při narození zdroj ÚZIS 2

3 Ovzduší a zdraví - determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Pokračování ze str. 2 V případě ženské části populace není vzestupný trend tak výrazný, v roce 2011 činil rozdíl 49,3, v roce 2005 to bylo 32,1. V následujících tabulkách je uvedena situace v Moravskoslezském kraji podle jednotlivých okresů v roce Nejméně příznivá situace je u mužů i u žen v okrese Karviná. Jedná se o přepočet na 100 tisíc obyvatel. Dalším sledovaným ukazatelem zdravotního stavu je střední délka života. Je charakterizovaná střední hodnotou počtu let zbývajících do smrti x-letému člověku za předpokladu zachování úmrtnosti z období jejího výpočtu. Pro účely našeho článku bylo zvoleno období od narození člověka (x = 0). Z tabulky i grafu lze vysledovat, že střední délka života v ČR i v našem kraji má rostoucí, čili taktéž pozitivní vývoj. V rámci ČR došlo k prodloužení střední délky života od roku 2000 u mužů o 3,0 roku na 74,7 let, u žen o 2,4 roku na 80,7 let, v případě Moravskoslezského kraje dosáhla u mužů 72,7 let (nárůst o 2,6 roku), u žen 79,9 let (nárůst o 2,1 roku). Ženy tedy žijí v průměru o 6 let déle ve srovnání s muži. Hodnoty střední délky života v Moravskoslezském kraji jsou ale stále nižší, než činí průměr ČR, což platí opět hlavně u mužské části populace, kde lze pozorovat od roku 2007 rozdíl, který postupně narůstá (v roce 2007 činil 1,4 roku, v roce 2011 pak 2,0 roku). V případě ženské části populace je v tomto období trend spíše setrvalý, v roce 2011 činil rozdíl 0,8 roku, v roce 2007 to bylo 0,6 roku. Z uvedených kartogramů a tabulek je patrné, že v případě mužské části populace patří ve sledovaném období okres Karviná mezi čtyři okresy ČR s nejmenší nadějí dožití při narození (méně než 71,9 roků). Nejlépe na tom jsou v rámci kraje muži z okresů Opava, Nový Jičín a Frýdek-Místek, okresy Bruntál a Ostrava jsou srovnatelné. V případě ženské části populace je situace o něco příznivější, žádný okres Moravskoslezského kraje nefiguruje mezi nejhoršími okresy v naší republice. Nejmenší naděje dožití při narození je, podobně jako u mužů, v okrese Karviná (79,0 roků), největší opět v okresech Nový Jičín a Frýdek-Místek. Rozdíly u naděje dožití ve věkových skupinách 45 a 65 let již nejsou v okresech Moravskoslezského kraje tak výrazné, nejméně příznivé podmínky však i v těchto případech jsou v okrese Karviná. Standardizovaná úmrtnost v MSK 2011 dle okresů zdroj ÚZIS Naděje dožití při narození v okresech ČR v období 2007 až muži - zdroj ČSÚ Naděje dožití při narození v okresech ČR v období 2007 až ženy - zdroj ČSÚ Další ročník specializačního studia pro koordinátory EVVO Realizace školních ekologických aktivit, spolupráce se středisky ekologické výchovy, nebo příprava dlouhodobého programu EVVO ve vaší škole. Právě tyto cíle se očekávají od pracovníka, který je ve škole pověřený koordinací environmentální výchovy. Jestliže nevíte, jak se s těmito úkoly vypořádat, přihlaste se do dalšího ročníku specializačního studia pořádaného brněnskou Lipkou, které je určeno koordinátorům environmentální výchovy v mateřských, základních a středních školách, pedagogům volného času a vychovatelům. Studium v rozsahu 250 vyučovacích hodin, rozvržených do pěti až šesti tematických vícedenních bloků vedou špičkoví odborníci a zkušení pedago- gové a odehrává se ve střediscích ekologické výchovy napříč Českou republikou. Letos nabízí Lipka novinku v případě dostatečného počtu přihlášených uchazečů z mateřských škol a málotřídních škol, bude pro tyto zájemce otevřeno samostatné studium. V současné době nelze na specializační studium získat dotaci z fondů EU, proto Lipka nabízí jen formu studia s finanční spoluúčastí. Více na nebo u kontaktní osoby Mgr. Evy Pavelové, tel:

4 Jarní aktivity v Montessori ZŠ Nový svět S probouzejícím se jarem přibývá aktivit, kdy žáci ZŠ Nový svět vyrážejí mimo budovu školy. V této škole děti pracují a vzdělávají se prostřednictvím Montessori pedagogiky. Mezi její specifika patří důraz na úctu a respekt k živé i neživé přírodě a vědomí jejich vzájemné provázanosti. Environmentální výchova je začleněna mezi základní principy srdce pedagogiky. V měsíci dubnu jsme se zapojili do oslav Dne Země organizovaných Magistrátem města Opavy. Naším tématem pro letošní rok se stala Tužka. Připravili jsme projekt na podporu vzdělávání dětí v Africe, jehož výtěžek byl použit na zakoupení školních pomůcek pro africké děti. Žáci se seznámili s těžbou grafitu, technologií výroby tužky, vyzkoušeli si tvrdosti tuh a vyrobili vlastní originální tužky z větviček, které si dozdobili svépomocí vytvořenými ozdobami z plsti. Prodejem svých výrobků vydělali 1800 Kč. Tento finanční obnos pomůže 84 dětem z Afriky získat tužky a školní potřeby. V neděli 19. dubna 2015 si návštěvníci Dne Země mohli vyzkoušet mnohé aktivity z tohoto prospěšného projektu. V blocích Kosmické výchovy jsme zahájili pozorování probouzející se přírody v sadech U Muzea v Opavě. Žáci, rozděleni do věkově smíšených skupin, pravidelně sledují a zaznamenávají změny probíhající v jarní přírodě. Pozorování v nich podněcuje touhu po dalších informacích a hlubším studiu. V tomto měsíci jsme zároveň ve spolupráci se studenty Slezského gymnázia v Opavě zahájili projekt s názvem Bezpečnost. Žáci se zábavnou formou seznámili se základními pravidly chování v silničním provozu a dopravními značkami. Externí lektorka nazkoušela s dětmi krátké divadelní představení Cestou necestou o autíčkách, která projedou celý svět. Naši školu také navštívili členové bezpečnostních složek, aby dětem interaktivními metodami předali informace potřebné k bezpečnému pohybu v silničním provozu. Na závěr první etapy projektu navštívili žáci dětské dopravní hřiště v Malých Hošticích, kde mimo jiné probíhal výukový program o dopravě zorganizovaný studenty SGO. Tímto projektem chceme poukázat nejen na nebezpečí na silnicích, ale také na škodlivost emisí, které jsou uvolňovány do ovzduší dopravními prostředky. Projekt Bezpečnost bude ukončen v červnu tohoto roku. Pedagogové ZŠ Nový svět Budeme nadále světoví? V červnu 2013 se gymnázium Komenského v Havířově stalo Světovou školou. Tento certifikát uděluje organizace Člověk v tísni a symbolizuje zapojení globálního rozvojového vzdělávání do výuky. Světové školy nejsou pouze v České republice, ale nacházejí se po celém světě. Aby byly oceněné školy motivovány k další činnosti, je certifikát časově omezený. Po dvou letech nás tedy čekala obhajoba. Podstatou Světové školy je nejen vyučovat globální témata, ale také zapojovat se do místních akcí nebo je zorganizovat. Již třetí rok jsme se účastnili každoroční havířovské akce Den Země, která v letošním roce připadla na pátek 24. dubna. Naši žáci si připravili aktivity pro návštěvníky z řad havířovských mateřských a základních škol, v rámci nichž upozorňovali na potřebu a smysl zodpovědného chování k přírodě a nutnosti omezování znečišťování životního prostředí. Návštěvníci mohli své znalosti prověřit formou vědomostních her nebo si mohli ověřit, na jaké úrovni je jejich schopnost správně třídit odpad. V letošním roce byla prověřována také dovednost vyjadřovací, a to prostřednictvím slova či kresby, samozřejmě se vše vztahovalo k danému tématu. Ve stejné době byla na naší škole završena sběrová část projektu, který má za cíl monitorovat kvalitu ovzduší v Havířově. V následujících měsících budou vzorky získané pomocí pasivních vzorkovačů odeslány na analýzu. Výsledky bychom rádi prezentovali nejen našim žákům a pedagogům, ale také na dalších havířovských školách, veřejnosti a možná i mimo hranice našeho města. O veškeré naší činnosti byla průběžně informována Kateřina Sobotková, koordinátorka globálního rozvojového vzdělávání z Člověka v tísni, která společně se svou kolegyní provedla v prů- běhu Dne Země audit. Ten spočíval v rozhovorech s ředitelem školy, zapojenými učiteli a přímo se účastnícími žáky. A jak to pro nás dopadlo? To se bohužel dozvíme až v průběhu letních prázdnin, ale auditorky odjížděly spokojené. Doufejme tedy, že se nadále bude naše škola moci pyšnit označením Světová škola. Mgr. Kateřina Kyjovská Gymnázium, Havířov Město, Komenského 2, p.o. Den Země v Základní škole Štítina Dne 22. dubna jsme oslavili společně svátek naší Země. Počasí přálo, vyrazili jsme tedy mimo třídy, do přírody. Na stanovištích nás vítali deváťáci, měli pro nás připraveny úkoly, kvízy, vyráběli jsme společně květiny, soutěžili jsme ve sportovních disciplínách. V pracovních skupinách byly děti od 1. po 8. třídu. Vzájemně jsme si pomáhali. Děti, které nejsou z naší obce, mohly poznat Štítinu i její okolí. Nestarali jsme se, jestli vyhrajeme, užívali jsme si krásného počasí, toho, že nemusíme být zavření ve škole, ale můžeme se něco nového naučit i v přírodě. Vyrobené květiny jsme na památku připevnili do ukázek ekosystémů, které máme před školou. Připomněli jsme si, že naši přírodu, okolí našich domovů musíme chránit a pečovat o něj. Žáci ZŠ Štítina 4

5 Záchranná stanice a Dům přírody Poodří Bartošovice V loňském roce jsme v areálu Stanice pro volně žijící živočichy otevřeli nově vybudované interaktivní expozice Domu přírody Poodří. ních skupin. V těchto případech závisí začátek programu na dohodě. Další informace najdete na stránkách: A na závěr ještě stručnou radu. Co dělat, pokud najdete nějaké zvířecí mládě, které není viditelně poraněno? Nechejte ho na místě! Je mnohem menší riziko, že se dopustíte nějaké chyby, než když ho chytíte. Nebudete-li si jisti, co dělat, zavolejte do záchranné stanice a poraďte se. Kontakty na záchrannou stanici v Bartošovicích: tel.: , web: Kontakty na ostatní stanice Národní sítě záchranných stanic: Jan Kašinský Nové expozice seznamují návštěvníky s přírodou a krajinou Chráněné krajinné oblasti Poodří prostřednictvím dioramat typických biotopů les, Odra, stojatá voda, prostřednictvím interaktivních panelů a v zahradní části s rostlinami a živočichy stojatých vod. Navazující expozice živých zvířat je přístupná v průběhu komentované prohlídky s průvodcem. Pro veřejnost je Dům přírody otevřen každý volný den od dubna do konce října vždy od 9 do 17 hodin. V červenci a srpnu je otevřeno denně. Každou celou hodinu od 10 do 16 hodin začíná komentovaná prohlídka expozice živých zvířat, ve které mohou návštěvníci vidět kolem 35 druhů živočichů, zejména ptáků. Návštěvu větších organizovaných skupin (nad 10 osob) je potřeba dohodnout předem. Pracovní dny máme vyhrazeny pro programy organizovaných, především škol- 5

6 Chráněná území Moravskoslezského kraje: Osoblažsko Prostřednictvím EVVOlistů se pravidelně vydáváme do různých oblastí patřících mezi chráněná území Moravskoslezského kraje. Tentokráte se zastavíme v romantickém koutu našeho kraje, na Osoblažsku, jehož dopravním lákadlem je úzkorozchodná trať mezi Třemešnou a Osoblahou, po které navíc v letních měsících a o víkendech jezdí historická souprava tažená parní lokomotivou. Naší první zastávkou na cestě bude obec Liptaň, kde se cca 1 km jihozápadně od obce na turisticky značené cestě v nivě Liptáňského potoka nachází největší bludný balvan nalezený na Osoblažsku. Může se pochlubit úctyhodnou velikostí 220x130x120 cm a hmotností 4,7 tun. S největší pravděpodobností se jedná o granit dalslandský pocházející z masivů jižního Švédska z doby před 900 až 1000 miliony let. Na současné stanoviště byl přemístěn začátkem šedesátých let 20. století a doplněn dvěma menšími bludnými balvany. Pro jeho ochranu bylo území v roce 1966 vyhlášeno přírodní památkou Liptáňský bludný balvan. Další zastávkou je dochovaný jedinečný geologický útvar celorepublikového významu, paleontologická lokalita asi 600 m severozápadně od obce Dívčí hrad. Přírodní památka Oblík u Dívčího hradu byla vyhlášena v roce 1966 a dnes je z ní viditelný zhruba patnáctimetrový úsek hornin tzv. uhelného vápence moravskoslezského kulmu. Hlavním důvodem unikátnosti jsou čočkovité výchozy s hojným výskytem zkamenělin lilijic, korálů, ramenonožců a hlavonožců. obecného, bramborníčka hnědého, rákosníka velkého, bukáčka malého, lejska šedého, moudivláčka lužního. V rámci podzimních a jarních tahů tady odpočívá řada dalších ohrožených ptačích druhů: volavka bílá, ťuhýk šedý, morčák velký, hohol severní, bukač velký, kvakoš noční, orlovec říční, koliha velká. Celá řada opeřenců rovněž využívá rybník jako potravní základnu a zalétává sem na lov, např. ledňáček říční, rybák obecný, rorýs obecný, netopýři rezaví i vodní. Lokalita je díky příhodným podmínkám biotopem i řady chráněných a ohrožených druhů obojživelníků a plazů. V současné době zde můžeme v litorálech rybníku spatřit čolka obecného, rosničku zelenou, ropuchu zelenou, ropuchu obecnou, skokana zeleného, skokana hnědého, užovku obojkovou a ještěrku obecnou. Třetí a nejdelší zastávka nás zavede na Osoblažský výběžek, kde jižně od malebné obce Slezské Pavlovice se nachází hned několik významných chráněných lokalit. Podíváme se společně na území, která představují díky zachovalým mokřadním ekosystémům s rozsáhlými rákosinami velmi cennou ornitologickou lokalitu v Moravskoslezském kraji. Kouzlu a atmosféře území přírodní rezervace Džungle a území zařazeného do evropské soustavy Natura 2000 evropský významná lokalita Osoblažský výběžek, kterou tvoří přírodní rezervace Velký Pavlovický rybník a přírodní památka Osoblažský výběžek, snadno podlehnete. Velký Pavlovický rybník je s rozlohou 26 ha největším rybníkem v Osoblaze, který disponuje rozlehlým litorálem, kde rákosina zaujímá více než polovinu celkové plochy rybníka. V rákosinách a litorálních porostech rybníka hnízdí téměř 100 ptačích druhů, mezi nimiž nalezneme i mnoho druhů zvláště chráněných. Pokud navštívíme rybník v tuto roční dobu, můžeme pozorovat jedince motáka pochopa, potápky malé, kopřivky obecné, čírky obecné, čírky modré, chřástala vodního, vodouše kropenatého, slavíka Na území přírodní rezervace Velký Pavlovický rybník úzce navazuje území přírodní památky Osoblažský výběžek, které má rozlohu 67 ha a je tvořeno Pavlovickým rybníkem II, vodní nádrží Vrbina a nivou potoků Prudník a Pavlovický. Díky velké škále různých biotopů, především ploch rybníka s litorální vegetací a zastíněných lesních tůní, je území vhodným prostředím nejen pro hnízdící a migrující ptactvo, ale i pro trvalý výskyt obojživelníků. Právě pro obnovení stabilní populace silně ohrožené kuňky ohnivé, která je zařazena do červeného seznamu IUCN (seznam ohrožených živočichů a rostlin, vydávaný Mezinárodním svazem ochrany přírody) a do programu NATURA 2000, byly tyto lokality označeny jako evropsky významné. Východně od přírodní památky Osoblažský výběžek se nachází lokalita přírodní rezervace Džungle, která byla díky bohaté populaci sněženky podsněžník uchráněna v 70. letech minulého století před odvodněním a meliorací. Přírodní porosty rezervace jsou tvořeny vrbovými olšinami měkkého luhu, starými duby a mokřady, které byly patrně pozůstatkem rybníka, jehož dno je nyní porostlé ostřicemi, chrasticí, rákosem a náletem olší a vrb. Cenný je také výskyt populací jarmanky větší, kosatce žlutého a ostřice ostré. V rezervaci můžeme pozorovat hnízdění mnoha ptačích druhů, žluvy hajní, strakapouda prostředního, žluny šedé, datla černého a u nás velmi vzácného jeřába popelavého. Vhodný biotop v rezervaci nalézá i velké množství chráněných plazů a obojživelníků, čtyři druhy netopýrů a silně ohrožený páchník hnědý. Příjemné a klidné prostředí Osoblažska obohatí každého milovníka přírody nejen o zážitky spojené s pozorováním množství ptačích druhů, obojživelníků a plazů, ale zároveň nabídne i odpočinek, čistý vzduch a svou skrytou krásu. Lenka Peichlová 6

7 Pavilon evoluce v ZOO Ostrava V dubnu letošního roku byl v ostravské zoologické zahradě otevřen Pavilon evoluce největší stavba, která byla ve více než 60leté historii v zoo vybudována. Vznikl na místě starého pavilonu vodních ptáků v dolní části areálu, který již dosloužil svému účelu. Moderní chovatelský komplex odpovídající standardům současného chovu zvířat v moderních zoologických zahradách pojme více než 200 zvířat v téměř 25 druzích. V novém pavilonu mohou návštěvníci poodhalit evoluci na příkladu života v pralesích západní Afriky. Uvidí zde zcela nové, dosud nechované druhy, ale místo zde našla především zvířata, která v zoo doposud obývala starší a již nevyhovující objekty. Ze starého pavilonu primátů se do nového prostředí přestěhovala skupina šimpanzů a kočkodanů Dianiných. Z nových druhů jsou zde k vidění zástupci dalších skupin obratlovců, ale i bezobratlých. Obyvatelé Pavilonu evoluce Stav k 30. dubnu 2015 Obratlovci: paprskoploutvé ryby bichir Endlicherův, halančík Amietův, perlovka Frempongova, patetra šestipruhá, motýlkovec africký, nozdratí bahník západoafrický, plazi želva ohebná, krajta královská, scink ohnivý, ptáci žako velký, vousák senegalský, bukáček malý, chřástal žlutozobý, čírka úzkozobá, savci kromě dvou druhů primátů jsou tu dva zástupci hlodavců, pralesní dikobraz osinák africký a krysa velká. Bezobratlí: hmyz s proměnou nedokonalou ploštice zákeřnice dvojtečná, hmyz s proměnou dokonalou dva druhy brouků zlatohlávků, starodávný veleštír císařský, obří plž achatina vroubkovaná. V pavilonu je instalována také řada informačních panelů a cedulek. Tyto vzdělávací prvky prezentují evoluční souvislosti a zajímavosti o chovaných zvířatech. Nechybí ani kostra šimpanze a model Lucy (včetně modelu její kostry) nejznámějšího raného hominida Australopithecus afarensis. Evoluční zajímavosti z Pavilonu evoluce Sahara nebyla vždy pouští Ještě před lety byla téměř celá Afrika porostlá hustými lesy. Změnou klimatu začal les ustupovat až do dnešních hranic a omezil se na střední a západní Afriku. Hned u vstupu do pavilonu se lidé mohou přesvědčit, že ani Sahara nebyla vždy jen pouští. Důkazem je rytina slona, která byla nalezena v horách v západní Libyi. Pochází z období let př. n. l., tedy z doby, kdy v této oblasti hojně rostla vegetace a žila tu řada druhů zvířat, která se dnes vyskytují jižně od Sahary. Lucy naše prateta z x-tého kolena Kostra samice australopitéka z období před 3,2 milionů let byla objevena roku 1974 v Afarské proláklině v severní Etiopii. Nazvaná byla podle písně Beatles Lucy in the Sky with Diamonds. Nese pestrou směsici znaků poměr pažní a stehenní kosti je podobný jako u dnešních paviánů, silné paže naznačují, že australopiték dobře šplhal po stromech (jako šimpanzi), krátká a široká pánev umožňovala kráčet vzpřímeně (jako lidé), ale nohy byly ve srovnání s moderním člověkem krátké. I bez vody to jde Na příkladu bahníků a halančíků je ukázáno, jak se ryze vodní živočichové dokázali vypořádat se suchem. Oba zástupci obývají periodicky vysychající oblasti, nicméně každý se s touto skutečností vypořádal jinak bahníci (třída nozdratí) dýchající atmosférický kyslík přečkávají sucho opakovaně ve slizovitých komůrkách v bahně, zatímco halančíci (třída paprskoploutvé ryby) žijí velmi krátce. Za dostatku vody stihnou dospět a naklást jikry, které jediné dokáží období bez vody přežít. Zobák jako dokonalý nástroj Voliéra s ptáky z různých skupin je doplněna o ukázku evoluce ptačích zobáků. Ptáci používají zobák k nejrůznějším účelům, které jsou spojeny se získáváním potravy, hnízděním, námluvami a podobně. Postupně se zobáky vyvinuly do různých tvarů u papoušků můžeme hovořit o jakémsi louskáčku na ořechy, vrubozobí cedí potravu sítkem, volavky loví kořist dokonalou harpunou, hmyzožraví ptáci mají zobák tenký jako pinzeta a vousáci zase tesají hnízdní dutiny pomocí dláta a kladiva. Světélkující štíři Kořist se před predátory chrání buď nenápadným zbarvením, které jí umožní splynout s okolním prostředím, nebo naopak výraznými barvami, aby případné lovce varovala před tím, že je jedovatá, vybavena žihadlem či jinou zbraní apod. Pozoruhodnou strategii zvolili štíři, kteří pod UV světlem fluoreskují. Ptákům, kteří vidí UV světlo, se štíři jeví výrazně modrozeleně, pro ostatní zůstávají černí. Existují i jiné teorie k tomuto jevu, každopádně v pavilonu si na štíra můžete posvítit... A najdete v něm i další zajímavosti, pro které zde už není prostor... Těšíme se na vaši návštěvu! Šárka Kalousková ZOO Ostrava 7

8 Hledáme bydlení Na Střední průmyslové škole stavební v Ostravě-Zábřehu probíhá ve školním roce 2014/2015 realizace projektu Hledáme bydlení. Jeho obsahem a hlavním cílem je posílení biodiverzity a ochrana vybraných druhů městských ptáků. Projekt vychází z dlouhodobého plánu environmentální výchovy, přičemž využívá ojedinělých možností školy implementovat tento záměr do předmětu odborné praxe a pozemní stavitelství. Svým obsahem se snaží přispět k minimalizaci negativních dopadů stavebních aktivit na životní prostředí s přímou účastí žáků. Zapojení žáků do praktické ochrany ptáků spočívá především ve výrobě a instalaci hnízdních budek a napajedla v areálu SPŠ. Konkrétně se jedná o ochranu sýkory koňadry, sýkory modřinky, rehka domácího a rorýse obecného, který je podle Zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny zvláště chráněným druhem a podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. je zařazen do kategorie ohrožených druhů. V rámci řešení projektu byly zhotoveny a instalovány tři typy hnízdních budek (rorýsovník, rehkovník, sýkorník). Jejich výroba probíhala ve školních dílnách v rámci předmětu Odborná praxe podle technických nákresů zhotovených žákem 3. ročníku oboru Pozemní stavitelství. Autor nákresu Jan Sedlák se zúčastnil okresního kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ), kde s prací na téma Stavební úpravy budov a ochrana městských druhů ptáků dosáhl druhého nejvyššího umístění a postoupil do krajského kola. Dalším úspěchem v teoretické části projektu bylo ocenění žáka 2. ročníku oboru Technické lyceum Jana Kuboška na žákovské ekologické soutěži Ekoenergie, který se s prací na téma Hledáme bydlení umístil rovněž na 2. místě. Souběžně s úspěchy teoretickými jsme potřebovali mít jistotu i po stránce praktické, že vyrobené a k instalaci připravené hnízdní budky budou vyhovovat ekologickým nárokům cílových druhů ptáků na výšku umístění v koruně stromu nebo na budově a správnou orientaci vzhledem ke světovým stranám. Kontaktovali jsme proto odborníky z České ornitologické společnosti (ČOS), z jejichž strany jsme se setkali s pochopením a podporou. Vstřícný postoj ornitologů nakonec vyústil v uspořádání odborné přednášky na téma Technická řešení ochrany ptáků a netopýrů přímo ve škole. Přednášku vedl zkušený zoolog Mgr. Evžen Tošenovský, který posluchače velmi poutavým způsobem seznámil s ekologickými nároky rorýsů a netopýrů, s hlavními příčinami jejich úbytku a poučil posluchače o širokém spektru možností, jak lze těmto mizejícím druhům naší fauny významně pomoci při jejich úspěšném rozmnožování v urbanizovaném prostředí města. Uskutečněním přednášky s uvedeným obsahem byl naplněn jeden z významných dílčích cílů projektu, rozšířit mezi žáky i učiteli povědomí o alternativách ochrany živých organismů ve městě, a to v souvislosti s technickými projekty a se stavebními aktivitami, na nichž se absolventi SPŠ stavební ve svém profesním životě podílejí. Přednáška byla pro žáky i ostatní účastníky velmi motivující a doporučujeme ji i ostatním školám, které by se do podobných projektů chtěly zapojit. Pro nás, učitele a žáky, kteří se při uvedení projektu do praxe nejvíce angažují, byla potěšením slova přednášejícího, že: Školy se stavebně-technickým zaměřením jsou pro praktickou ochranu těchto druhů velmi důležitým partnerem. Právě jejich žáci totiž budou ve své budoucí praxi rozhodovat o tom, jestli rorýsi, jiřičky, kavky i netopýři s námi ve městech přežijí a budou moci dále využívat úkryty a hnízdiště na budovách vždyť tímto způsobem s námi tito naši nejbližší zvířecí sousedé žijí už po stovky, někdy i tisíce let. Potvrzením skutečnosti, že k naplnění smyslu daného projektu se naše škola staví se vší vážností, je rozhodnutí, že studenti budou mít za úkol s touto problematikou seznámit stavební firmy, v nichž vykonávají souvislou odbornou praxi. Pokud i vás naše aktivity ve směru biologizace výuky v technických předmětech zaujaly, případně již podobné projekty řešíte také a měli byste zájem se s námi poradit, rádi vás v naší škole uvítáme, abychom se mohli se svými zkušenostmi vzájemně obohatit. Mgr. Ivana Myšková Střední průmyslová škola stavební Ostrava Zábřeh 8

9 Děti, chtěly byste pejska? Pořízení pejska jako domácího mazlíčka není jen tak. Bohužel se často setkáváme s případy, že když štěňátko odroste a není už tak roztomilým mazlíčkem, majitelé se ho zbaví, a to často velmi ošklivým způsobem. Proto Moravskoslezský spolek pro ochranu zvířat pořádá program s názvem 6 P určený dětem, vysvětluje Barbora Tocauerová, předsedkyně spolku. Díky tomuto programu už všechny děti z mateřské školy Dětský svět, Opava, vědí nejen to, že pejsek dělá haf haf, ale také, že je to živý tvoreček, o kterého se musíme umět náležitě postarat. Do školek přicházejí zástupci spolku s pejsky Dixie a Šarykem a mají připraveny nejrůznější zajímavé aktivity pro všechny věkové kategorie dětí plnění úkolů a cvičení, práci s obrázky, ale především jde o kontakt s živým pejskem. Pro děti je taková návštěva velmi příjemným zpestřením dne a ještě k tomu se dozví, jak pejsky krmit, jak je správně hladit, kde nacházejí útočiště opuštění pejsci, jak často se s nimi musí chodit ven, zkrátka jak o ně pečovat, aby jim s námi bylo dobře, a mnoho dalšího. Děti si tento program velmi pochvalují a už se těší na další návštěvu Dixiho, uvedla za MŠ Dětský svět Lenka Drastíková. MŠ Dětský svět Sloní den na ZŠ Gorkého Na pátek 20. února jsme se všichni moc těšili čekala nás totiž celoškolní akce, kterou jsme nazvali Sloní den. To proto, že jsme se rozhodli zapojit do finanční sbírky vyhlášené zoologickou zahradou v Ostravě, jejíž výtěžek půjde na podporu vědecko-výzkumného institutu pro výzkum sloních nemocí. Asi málokoho z nás někdy vůbec napadlo, že slony v zoo, ale také ve volné přírodě, mohou trápit nějaké neduhy a přesto se hlavně mláďata potýkají s chorobami, které často končí smrtí. Nápad podpořit výzkum sloních nemocí se nám velmi líbil, a protože jsme velcí fanoušci slonů a slůňat v ostravské zoo, tak téma našeho projektového dne vyplynulo téměř samo... Den začal veselou (a velmi starou) písní M. Hrnčířové Malé slůně a hlášením školního rozhlasu o významu akce. Pak už se ve třídách žáci s učiteli věnovali slonům v různých podobách někteří počítali sloní příklady a slovní úlohy, jiní zpívali, kreslili, luštili křížovky, v tělocvičně hráli sloní honěnou nebo si promítli dokumentární film o životě slonů. Děti na prvním stupni navštívila také naše sloní hlídka. Jde o naše bývalé žákyně, které v současnosti studují gymnázium. Dívky si připravily poutavé prezentace o slonech a jejich životě a každou svou přednášku ukončily soutěží, ve které vítěz získal jako odměnu časopis o slonech vydaný ZOO Ostrava. Děvčatům tímto velmi děkujeme za jejich čas a ochotu. No a co byl zlatý hřeb pro žáky na druhém stupni? Byla to návštěva přímo od zdroje tedy od slonů ne, že bychom do školy přivezli Rashmi... To ne, ale přijela za námi pracovnice výukového centra ZOO Ostrava, slečna Dana Škorňáková, která má s ošetřováním a prací se slony velké osobní zkušenosti. Ta žákům poskytla svými besedami obrovské množství informací a zajímavostí ze zákulisí, které by určitě jinde neměli možnost získat. Ukázala také, jak se ošetřovatelé se slony domlouvají, aby jim mohli provést třeba pedikúru, a jaké nástroje se při ošetřování používají. Když ještě prozradím, že s sebou lektorka přivezla stehenní kost, spodní čelist a zuby slonů, tak je asi jasné, že zážitek byl obrovský. Tímto také velmi děkujeme D. Škorňákové za erudované a poutavé vyprávění. Tečku za celým dnem udělala soutěž pro žáky druhého stupně, které se zúčastnily týmy tříd, a na vítěze opět čekaly sloní časopisy. Vítězem se stalo družstvo 8. A. Gratulujeme! No a teď to nejdůležitější. Kolik peněz vlastně žáci a zaměstnanci školy dali dohromady? Je to neuvěřitelné, ale konečná suma byla 8000 Kč. K tomu ještě přičtěme cenu sloních časopisů, která putuje také jako výtěžek na sbírku a kterých jsme zakoupili celkem čtrnáct jako odměny do soutěží. Tohle číslo ukazuje, že na ZŠ Gorkého umíme pomáhat a svět kolem nás nám není lhostejný. Všem dárcům patří velký dík, zoologické zahradě v Ostravě děkujeme za vynikající spolupráci a slonům přejeme hodně zdraví! L. Tulejová ZŠ Gorkého Havířov 9

10 A máme to zdárně za sebou Tak, takhle si oddechli v podvečerních hodinách pedagogové ze ZŠ Břidličná i loňští žáci 9. A, kteří se dne rovněž ujali pořadatelské činnosti. A věřte, že k tomu měli opravdu pádný důvod. Vždyť se zde tento den konalo krajské kolo soutěže Zlatý list. Pro jistotu připomínám, že se jedná o 43. ročník celorepublikové přírodovědně ekologické soutěže. Hlavním pořadatelem je Český svaz ochránců přírody. V Moravskoslezském kraji se role pořadatele ujala, již po třetí, Asociace středoškolských klubů ČR, zastoupená v tomto případě SK Břidličná, v těsné spolupráci s již zmíněnou ZŠ. O tom, že příprava i samotná realizace je opravdu oříšek, si asi udělá každý obrázek sám. Stačí jen udat několik základních čísel a pravidel, která musí být vždy zachována. Především jde o počet soutěžních stanovišť a jejich zabezpečení skutečnými odborníky. Zde patří poděkovat panu Staňkovi z Okresního mysliveckého spolku v Bruntále, Ing. Zavalskému, Mgr. Tošenovskému z PřF UP Olomouc, panu Pokornému a Staníkovi z Okresního včelařského spolku, Mgr. Flösslerovi, pracovnicím LS Janovice, členům CHKO Jeseníky a řadě dalších, kteří s námi již pravidelně spolupracují, a nejenže přijeli a přivezli si s sebou řadu pěkných pomůcek, ale opravdu se trpělivě věnovali po celou dobu, tj. od 9 do 16 hod., všem soutěžícím. Zlatý list, to ale není jen soutěžení. K celodennímu programu patří i kvalitní doprovodný program. To znamená řadu besed s odborníky, ale i naprosté odreagování formou pohybových aktivit, k čemuž letos sloužila pocitová stezka umístěná uvnitř školního areálu, setkání s malou ochočenou surikatou ze ZOO Olomouc, obdivování perfektní poslušnosti tří cvičených německých ovčáků a jejich souhry s psovody z kynologického spolku, nebo téměř profesionální zručnost skupiny historického šermu Společenství Severských pánů z Krnova. Jenže ani to ještě není vše, co na soutěžící čekalo v rámci doprovodného programu. Nejenže se bylo nač dívat a poslouchat, závodníci si mohli dokonce i sami vyzkoušet i svou zručnost, a to hned dvakrát. Skutečným magnetem pro ně byli totiž mladí kováři ze Střední školy technické a zemědělské Mohelnice, vedení učitelem odborného výcviku Pavlem Komárkem, kteří vedle ukázky vlastní řemeslné zručnosti předvedli i notnou dávku trpělivosti. To když učili zájemce zatloukat kovářské hřebíky, nebo dokonce tvarovat podkovy. A co by to bylo za přírodovědnou soutěž, kdyby se při ní nemyslelo na výrobu pomůcek či přístřešků, které stále víc v přirozeném prostředí chybí. A tak hned další aktivitou byla výroba čmelákovníku, tedy domečku pro včelí medvídky. Nu, a protože každý potvrdí známou pravdu, že na vzduchu a při práci rychle vyhládne, bylo postaráno i o pitný režim a svačinku, ale následně i o chutný oběd, který připravily paní kuchařky ze školní jídelny. Nesnadným oříškem bylo i zajištění dárků určených pro všechny účastníky, a že jich třeba letos nebylo rozhodně málo, nýbrž rovných 288 žáků, kteří sem přijeli z 19 škol našeho kraje. Filozofií této soutěže totiž je snaha odměnit všechny účastníky soutěže, neboť každý, kdo prokáže zájem o přírodu a dostane se do krajského kola, je vlastně vítězem! Neumíte si snad ani představit, co to dá práce a shánění. Tím vděčnější jsme za pochopení a sponzorskou podporu oslovených firem, díky nimž si opravdu mohl každý závodník odvézt vedle diplomu i svou cenu, ať již v podobě zajímavé knihy, časopisu, pexesa anebo sladkosti... Nebýt pochopení a podpory řady sponzorů, nebylo by tomu možné dostát. Co ještě dodat? Snad jen poděkování za účast všem soutěžícím a jejich trpělivému pedagogickému doprovodu, za hodiny přípravy i perfektní prezentaci na jednotlivých stanovištích! Ale abychom byli zcela objektivní, je třeba si přiznat, že je ještě přece jen co v příštích ročnících vylepšovat. K úplné spokojenosti totiž všem chyběla o něco snadnější doprava. Umíte si jistě představit, jak to dopadlo, když se na zastávce sešlo více družstev a všechna se potřebovala dostat včas na start. A tak si pro příští rok dáváme tichý závazek, že s tím musíme něco udělat. Na závěr bych chtěla poděkovat všem kolegyníma kolegům, kteří se na celé realizaci podíleli. Mgr. Květa Děrdová krajský koordinátor 10

11 Ekologické aktivity studentů gymnázia v Havířově na Komenského ulici Studenti našeho gymnázia se zapojili do několika ekologických aktivit, protože jim není lhostejné, v jakém životním prostředí žijí. Od 8. dubna 2014 shromažďují a archivují data ze stanice THARA v Havířově. Tato aktivita začala za podpory ekologického sdružení Arnika. Ve třech měsíčních cyklech, které reprezentují tři roční období, se uskutečnilo měření polyaromatických uhlovodíků (PAU) v pasivním vzorkovači ovzduší umístěném na balkóně v prvním patře budovy školy orientované na východ. Na březích jsou zastoupeny rostliny lužních lesů, dubohabrových hájů a pobřežních společenstev. Podél zkoumané části toku se vyskytuje netýkavka žláznatá, invazivní rostlina pocházející z Himálají. Velice rychle se rozšiřuje vystřelujícími semeny. Lučina je poměrně čistá, žáci zjistili pouze na jednom místě zachycené odpadky, pet lahve vyhozené neukázněnými návštěvníky. Podle testů vody konaných v laboratoři VŠB v Ostravě-Porubě neobsahuje voda zvýšené množství škodlivých látek. Druhá skupina se zabývala potokem Sušankou. Sušanka pramení v Horní Suché. Protéká poddolovaným územím. Díky tomu se vytváří snížená místa, která se zaplavují vodou, ale potok dále neodtéká a jeho další části vysychají. Proto je po většinu roku suchá. Přítoky jsou Životický potok, Podolkovický potok a jiné malé potůčky z okolí zabydlené oblasti. Důležitými rybníky jsou Bartošůvka a Pašůvka. Jedná se o menší rybníky, které jsou určeny především pro chov ryb nebo jako protipovodňová opatření. Břehy potoku jsou zpevněny gumovými pásy a v určitých úsecích, kde hrozilo vymílání, byl břeh zpevněn betonem a bylo vytvořeno širší, méně zkosené koryto. Ekoplocha se neupravuje a její břeh je vytvořen navezeným kamením. Dnes se tento břeh rozpadá, protože jej narušil invazní druh, netýkavka žláznatá, která vytlačila původní netýkavku nedůtklivou. Škodliviny se zachycují na polyuretanovém filtru (PUF). Exponované filtry byly analyzovány Státním zdravotním ústavem na pracovišti v Jihlavě na přítomnost 16 PAU. Naměřené sumární koncentrace PAU odpovídají těm, které byly naměřeny i na stanicích ve větších městských aglomeracích, např. v Praze, v Brně a v Liberci. Zjištěné koncentrace pozdě na jaře jsou vyšší než ve městech zatížených dopravou. To by mohlo ukazovat na to, že ovzduší v Havířově je znatelně ovlivněno průmyslovými zdroji. I podzimní koncentrace jsou vyšší než v jiných lokalitách. Polyaromatické uhlovodíky vznikají většinou při nedokonalém spalování. Zdrojem bývá doprava, průmysl a lokální topeniště. Řada PAU je mutagenních a karcinogenních. Naměřené koncentrace na stanici v Havířově bychom chtěli poskytnout magistrátu města. To by mohlo pomoci odhalit zdroje znečištění a možná i zavést opatření ke snížení zátěže. Navázali jsme také spolupráci se Slezským gymnáziem v Opavě na projektu jejich studentů s názvem Emise. Shromažďujeme data prostřednictvím portálu a ta zapisujeme do tabulky. V rámci spolupráce s Emisemi pořádáme výukové soutěže pro základní školy v Havířově. Dvě skupiny žáků se zapojily do soutěže Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje. Projekt je podporován Evropskou unií, Evropskými sociálními fondy, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Moravskoslezským krajem a Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava. Žáci se seznámili s cestou vody z přírodních zdrojů do domácností a s vodními díly v okolí Havířova. Z dotazníků, na které odpovídali jejich spolužáci, například zjistili, že většina domácností se snaží šetřit vodou. Z účtů za vodu ve škole vyplynulo, že ani tady se vodou neplýtvá. Jedna skupina se zaměřila na zkoumání stavu části řeky Lučiny na území Havířova a jejího okolí. Koryto řeky není uměle upravováno a je v přírodním stavu. Řeka Lučina tvoří přirozené meandry, a je proto vyhlášená přírodní památkou. V oblasti žije řada chráněných druhů živočichů, např. vzácné šidélko znamenané. Nejvýhodnějším opatřením pro revitalizaci břehů by bylo opětovné vysazení rostlin. Protože by trvalo mnoho let, než by se břehy vrátily do stabilního stavu, jedná se spíše o dlouhodobé řešení. V kratší době by se dalo docílit zpevnění zavezením břehů hlínou a štěrkem. Úprava břehů betonem je zřejmě vhodná pouze pro části se zástavbou. V lesích by se tato opatření použít nedala. Jednak by se jednalo o velmi nákladnou úpravu a jednak dostupnost některých míst není ideální. Musely by se pokácet stromy, jejichž obnova by trvala mnoho let. Provizorní opatření, zpevnění pásy, je pro tuto dobu asi to nejlepší řešení a dalo by se aplikovat i v dalších oblastech. Po boku města Havířova spoluorganizujeme každoročně pořádaný Den Země, na němž formou her vzděláváme děti ze základních škol v oblasti environmentální výchovy. Jsme součástí 45 škol v České republice oceněných titulem Světová škola a každoročně tento titul obhajujeme. Aktivity Světové školy rozvíjí dovednosti a formují postoje dětí a mládeže tak, aby se rádi chtěli podílet na řešení místních, ale i globálních problémů. Mgr. Jindřiška Janečková gymnázium Komenského 2, Havířov - Město 11

12 Hledačka okolo frýdeckého zámku Určitě víte, že ve Frýdku-Místku stojí na kopci pěkný zámek. Možná také víte, že se v něm nachází muzeum a kolem se rozprostírá nevelký park. Co ale třeba netušíte, je například to, které zajímavé stromy v onom parku rostou, nebo jaké sochy v něm stojí. Proto jsme se rozhodli zajímavosti parku návštěvníkům zábavnou cestou představit. Ve skutečnosti se vlastně jedná o tři menší parky, které spolu sousedí Zámecký park, park Jižní svahy a park Pod Zámkem. Všechny tři jsou pro obyvatele Frýdku-Místku atraktivním místem, kde mohou trávit volný čas. Kdo by si chtěl procházku touto zelenou oázou v centru města zpestřit, může si zkusit zahrát tzv. questing neboli hledačku. Hledačka je populární poznávací hra, kterou může hrát kdokoli jednotlivci i rodiny s dětmi. Jde o to, užít si trochu zábavy a také se něco nového dozvědět. Navíc tato hra je zcela zdarma! Naše parková hledačka se jmenuje Okolo frýdeckého zámku cestička. A jak už název napovídá, provede vás parky kolem zámku. Stačí si ji vytisknout ze stránek nebo vyzvednout na pokladně Muzea Beskyd Frýdek-Místek a můžete začít. Veršovaný text vás povede 2 km dlouhou trasou, na které si všímáte zajímavostí a hledáte odpovědi na otázky. Celkem je potřeba vyřešit 15 úkolů, abyste vyluštili tajenku a získali poklad. Snad pro vás bude naše hledačka příjemným a poučným zpestřením procházky. URSUS zážitkové centrum v Dolní Lomné Mgr. Kateřina Janová Přírodovědný úsek Muzea Beskyd Frýdek-Místek V malebném údolí Dolní Lomné vzniká jedinečné zážitkové centrum, které návštěvníkům nevšední interaktivní formou přiblíží krásy Beskyd, zajímavý život zdejších zvířat a krásná přírodní zákoutí. Centrum bude v Beskydech vůbec první svého druhu a jeho slavnostní otevření již doslova klepe na dveře. Úsloví Za vším hledej ženu! platí i v tomto případě, jelikož za celým projektem stojí místní nezisková organizace infinity progress o.s. v čele s předsedkyní Mgr. Janou Karpeckou, která odpověděla na několik otázek. Jaké jsou plány organizace Infinity progress s budovou v Dolní Lomné? Moravskoslezský kraj, a Beskydské pohoří obzvláště, je jedinečným místem, jehož přírodní a kulturní dědictví je zapotřebí uchovat i pro další generace. Proto bych s nesmírným nadšením ráda informovala veřejnost o našem nebývalém úspěchu. Organizaci infinity progress se podařilo získat finanční prostředky z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko pro vytvoření unikátního zážitkového centra, které ponese název po největším pánovi a hospodáři lesa, králi živočichů karpatské soustavy URSUS (lat. medvěd). V Dolní Lomné vznikne zázemí pro zážitkové vzdělávání i pro volnočasové aktivity a relaxaci. Činnost URSUS centra bude skutečně široká a na své si zde přijdou všechny věkové kategorie děti, mládež, rodiče, laická i odborná veřejnost, školy, zájmové skupiny a všichni ti, kteří rádi poznávají přírodu a nevšední formou by rádi obohatili své poznatky. Kdy bude URSUS CENTRUM otevřeno a kdo se na jeho zahájení podílí? Na projektu centra spolupracuje realizační tým s řadou odborníků. Hlavními partnerskými organizacemi infinity progress jsou AOPK ČR, konkrétně Správa CHKO Beskydy, nevládní organizace ZO ČSOP Radhošť, ZO ČSOP Orchidea Valašsko a další, jejichž pracovníci nám poskytují prostřednictvím konzultací neocenitelnou odbornou pomoc. Díky úsilí celého projektového týmu se realizace projektu blíží ke svému konci. Slavnostní otevření proběhne již v polovině června. Celý tým infinity progress se těší již brzy na Vaši návštěvu. Bližší informace na stránkách URSUS CENTRA, nebo infinity progress o.s., Moravskoslezské EVVO listy - časopis pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v Moravskoslezském kraji Vydává: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, IČO: Redakční rada: Mgr. Petr Strakoš, Mgr. Bc. Jana Harmanová, Ing. Enrico Gombala, Mgr. Alena Koubková, Mgr. Jana Vlčková, RNDr. Radim Misiaček. Povoleno MK ČR ev. č. E Tisk: PRINTO s.r.o., náklad 1000 ks. Grafika: Mgr. Andrea Pánková, Vydáno: červen Časopis je neprodejný. Příspěvky, dotazy a náměty zasílejte na adresu vydavatele nebo na

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě tímto příspěvkem pokračuje v seriálu článků na

Více

Pojďte s námi do přírody

Pojďte s námi do přírody Pojďte s námi do přírody závěrečná zpráva projektu Vojtěch Kodet prosinec 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pojďte s

Více

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody

Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody Viadua sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Závěrečná zpráva k projektu Za poznáním do přírody dle Smlouvy č. OSKOL/FRM/000847/2015/Pal o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu statutárního

Více

Ovzduší a zdraví (4.část) oběhová soustava

Ovzduší a zdraví (4.část) oběhová soustava Ovzduší a zdraví (4.část) oběhová soustava Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Vám předkládá další ze série článků na téma Kvalita ovzduší a ochrana zdraví

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod 2 Informace o organizaci 3 Akce pro děti, žáky a studenty 4 Akce veřejnost 6 Koordinace programu Ekoškola v Moravskoslezském kraji 7 Poděkování 8 2 Úvod Rozchodník, o. s.

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku Opavský září 2013 přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku V Žimrovicích se nebojí velkých projektů Projekt Český les na ZŠ Vávrovice Černýš hajní posel

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě Příspěvková organizace Libereckého kraje Vyhodnocení programu EKOLOGICKÁ SOUTĚŽ žáků základních škol II. stupně a víceletých gymnázií 26. 11. 2014 Ekoporadna ORSEJ

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

CAUSA CARNIVORA 2D BESKYDSKÁ ZÁKOUTÍ 3D

CAUSA CARNIVORA 2D BESKYDSKÁ ZÁKOUTÍ 3D URSUS ZÁŽITKOVÉ CENTRUM DOLNÍ LOMNÁ a INFORMAČNÍ STŘEDISKO CHKO BESKYDY Vás srdečně zve na Filmový večer CAUSA CARNIVORA 2D BESKYDSKÁ ZÁKOUTÍ 3D 45 Kč/osoba/1 film Občerstvení: Domácí beskydské placky,

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Vítání ptačího zpěvu

Vítání ptačího zpěvu Vás srdečně zve na tradiční akci Vítání ptačího zpěvu 45 Kč/osoba/program (omezený počet) Zážitkový program zaměřený na poznávání ptačích druhů Beskyd, odchyt ptáků do ornitologických sítí, pozorování

Více

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Pokud hledáte odpovědi na otázky týkající se životního prostředí, stavu ovzduší, ochrany přírody, úspor energie, tak držíte správnou publikaci. V této

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

MEZINÁRODNÍ DEN ZVÍŘAT

MEZINÁRODNÍ DEN ZVÍŘAT Vyhodnocení programu MEZINÁRODNÍ DEN ZVÍŘAT s podtitulem Chov zvířat v péči člověka konaného dne 4. 10. 2012 ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě Ekoporadna ORSEJ ve spolupráci s Vlastivědným muzeem

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Projekt KURA KURA vstupuje do další etapy

Projekt KURA KURA vstupuje do další etapy Strana 1 / 1 Projekt KURA KURA vstupuje do další etapy Po čtyřech letech překonávání překážek indonéské byrokracie se podařilo vedení brněnské zoologické zahrady a její partnerské indonéské nadaci získat

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Slezské dny preventivní medicíny Karviná Darkov,

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ muzeum Neformální vzdělávací instituce Celoživotní učení Disponuje odbornými znalostmi v oboru přírodních věd: mykologie, botanika, zoologie, entomologie, paleotologie, geologie Sbírkotvorná instituce

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 pro organizované skupiny, příměstské tábory, DD, kolektivy dětí a mládeže atd. www.muzeumhk.cz Stezky muzejní budovou 1) Stezky po muzeu Účastníci tohoto putování muzejní

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015

Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015 SEMINÁŘ - ÚVOD DO KRITICKÉHO MYŠLENÍ Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015 Konference je podporována Libereckým krajem. Téma: Tvoříme, bádáme a učíme

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Městská mateřská škola Hořovice, Jiráskova 602, 268 01 Hořovice ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA 2013/2014 Motto: Kdo rozumí přírodě a světu, porozumí lépe i sám sobě Koordinátor: Bc. Iveta Matějková Cílové skupiny:

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Obsah: 1. Naučná stezka Řevnice 2. Ministezka 3. Ekologizace provozu školy: Udržování estetického prostředí školy, sběr papíru, víček. Aktivní třídění

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK VYDRA TAJEMNÁ KRÁLOVNA ŘEK Tento program má za cíl seznámit žáky s druhem živočicha, se kterým se v přírodě často nesetkávají vydrou říční. Žáci uvidí vydry naživo, dozví se o hlavních

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

ZPRAVODAJ. ZDRAVÉHO MĚSTA a MA 21 TŘEBOŇ III/ 2017

ZPRAVODAJ. ZDRAVÉHO MĚSTA a MA 21 TŘEBOŇ III/ 2017 ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA a MA 21 TŘEBOŇ III/ 2017 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

Zpravodaj. duben 2013- duben 2014 Projekt Malé školní arboretum. REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí

Zpravodaj. duben 2013- duben 2014 Projekt Malé školní arboretum. REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí Zpravodaj duben 2013- duben 2014 Projekt Malé školní arboretum Původní školní zahrada se skládala z téměř 1 ha vinohradu, věkovitého sadu (asi 50 ovocných dřevin) a k tomu připojených políček pro účely

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Metodika vzdělávacího programu k expozici Příroda a krajina Ostravska

Metodika vzdělávacího programu k expozici Příroda a krajina Ostravska Metodika vzdělávacího programu k expozici Příroda a krajina Ostravska Příroda a krajina Ostravska seminář pro pedagogy Metodika vzdělávacího programu a spolupráce se školami Obsah Muzeum a vzdělávání Cíle,

Více

Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce

Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce Strana 1 / 1 Velbloudice dostanou na Vánoce nového samce Dva roky a osm měsíců starý samec Dred dorazil včera do Zoo Brno z polské Lodže. Nahradí tak šestnáctiletého samce Rómea, který byl v Brně v deponaci

Více

PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze

PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze Václav Šrédl Agentura ochrany přírody a krajinyčr www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz krajina bez vody likvidace

Více

Přírodní rezervace Boubínský prales

Přírodní rezervace Boubínský prales Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Přírodní rezervace Boubínský prales Autor: Bc. Petra Krysová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Není Lešná jako Lešná

Není Lešná jako Lešná TISKOVÁ ZPRÁVA Dne: 13. 7. 2012 Místo: Zámek Lešná Valašské Meziříčí Organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje Není Lešná jako Lešná Rarita Zlínského kraje způsobuje turistům

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Klub ekologické výchovy ZŠ Pertoldova 3373 Praha 4-Modřany. Výroční zpráva KEV. za rok 2015

Klub ekologické výchovy ZŠ Pertoldova 3373 Praha 4-Modřany. Výroční zpráva KEV. za rok 2015 Klub ekologické výchovy ZŠ Pertoldova 3373 Praha 4-Modřany Výroční zpráva KEV za rok 2015 Hlavní cí l e K EV Poslání KEV Hlavn í * Profesionalizace práce koordinátorů EV (specializační studium a další

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

Název materiálu: Mokřadní ptáci

Název materiálu: Mokřadní ptáci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

IČ žadatel právní forma název projektu. příspěvková organizace

IČ žadatel právní forma název projektu. příspěvková organizace Strana 1 Přehled nedoporučených žádostí poř. č. ev. č. IČ žadatel právní forma název projektu 1. E64/2015 70640289 Základní škola Heleny Salichové 2. E52/2015 Ostrava - Polanka nad Odrou, 75029162 Mokřady

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKATIVNÍ OSVĚTA, EXPOZICE PRŮMYSLU, PRŮMYSLOVÝCH

Více

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Konference: Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2014+ Antonín Okénka, Obec Nová Lhota 1 Obsah: Rekonstrukce budovy fary na ubytovací zařízení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

3. Přírodní památka Kamenec

3. Přírodní památka Kamenec 3. Přírodní památka Kamenec Na rozhraní katastrů Panské Nové Dvory a Dobrá u Frýdku-Místku severně od silnice z Frýdku-Místku do Dobré se nalézá přírodní památka Kamenec. Velmi cenný mokřadní biotop s

Více

akce pro školy a veřejnost

akce pro školy a veřejnost akce pro školy a veřejnost Hradec Králové a okolí tolice dětelová ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Září 2012 Den zemědělství Královéhradeckého kraje se Střediskem ekologické výchovy SEVER 14. 9. 2012, pátek, 9:00

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním Včelařství je starodávná lidská činnost přímo spojená s přírodou. Učí nás přírodu pozorovat, chápat, respektovat a chovat v úctě. Med je jen zlomkem užitku, který nám včely dávají. Mnohem důležitější je

Více

SBORNÍK 1 Terénní hydrobiologické praktikum II (Karlov pod Pradědem, 23.-27. 10. 2006)

SBORNÍK 1 Terénní hydrobiologické praktikum II (Karlov pod Pradědem, 23.-27. 10. 2006) SBORNÍK 1 Terénní hydrobiologické praktikum II (Karlov pod Pradědem, 23.-27. 10. 2006) Již třetím rokem pořádala Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci ve spolupráci s Katedrou ekologie

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ

ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ Měsíc duben byl ve znamení aktivit na podporu zdraví planety Země, které probíhaly postupně v rámci celého měsíce. Kampaň byla zahájena vyhlášením

Více

URSUS zážitkové centrum

URSUS zážitkové centrum URSUS zážitkové centrum Kontaktní osoba: Ing. Jitka Kačalová Mgr. Jana Karpecká tel:+ 420 553 661 368 + 420 553 661 367 +420 725 435 030 e-mail: infinityprogress@seznam.cz info@ursuscentrum.cz www.ursuscentrum.cz

Více

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Název projektu Stručný popis projektu Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Záměrem projektu je zkvalitnit a zatraktivnit výuku přírodovědných a technických oborů a zároveň posílit kompetence žáků

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK Ochrana přírody a krajiny v ČR Přednáška NOK Vývoj 1838 první rezervace 1933 soupis za území Československa 1956 první zákon 1990-1992 zřízení ministerstva ŽP a moderní zákon o ochraně přírody a krajiny

Více

Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok /2015 Zpracovala: Mgr. Jana V Bohumíně 23. 8. 2015 1 Obsah: 1. Cílové skupiny..... 3 2. Začlenění do ŠVP....... 3 3. Spolupráce s organizacemi...

Více

Co to je environmentální výchova?

Co to je environmentální výchova? Co to je environmentální výchova? Vytváří příležitosti pro získávání vědomostí, hodnotových orientací postojů a dovedností, které jsou potřebné pro ochranu a zachování zdravého životního prostředí. Vytváří

Více

foto: ing. Libor Dostál

foto: ing. Libor Dostál Název školy: Základní škola a Mateřská škola Prysk,okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Eva Vavřinová Názevmateriálu: VY_32_INOVACE_15 _ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA_Chránění ptáci Číslo projektu:

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více