ROSA. Zpravodaj Rosicka. Říjen 2008 MIGHTY IMAGINATION BRNO, HALA VODOVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSA. Zpravodaj Rosicka. Říjen 2008 MIGHTY IMAGINATION 19. 10. 2008 BRNO, HALA VODOVA"

Transkript

1 ROSA Zpravodaj Rosicka Říjen MIGHTY IMAGINATION BRNO, HALA VODOVA

2 Z OBSAHU: Informace pro občany Babic a Kratochvilky Výpisy z usnesení rady Oznámení o konání voleb Policie ČR Rosice radí pátrá informuje Společenská kronika Potkáváte nás Vzpomínka na 28. říjen 1918 v Rosicích Právnická poradna, Prázdninový zážitek Naši prvňáčci Adaptační program, Slovo o ZUŠ Národní kinematografické muzeum v Rosicích Zveme vás do knihovny Muzikanti si poseděli v chládku Kalendárium Informace mikroregionu Kahan Jsem z toho Woody Allen! Cesta z města nebo překážková dráha? Zkrátka skládka Lotyšsko, povídání druhé Co v letošním roce připravil Bonus Rosice Co nového v SVČ Egyptský tábor ohlédnutí Bílá pastelka Letní tábor Turisťáku Mažoretky Anife Milenium cup Sportovní kulečník v Rosicích Karate club Dragons Rosice Zveme vás na hokej Synchronizované krasobruslení v Rosicích Program kina Kulturní přehled Nedávno jsem absolvoval seminář o tvorbě produktů cestovního ruchu. S potěšením jsem zjistil, že i v Rosicích, které se jako vyjmečná turistická lokalita netváří, máme už nyní neuvěřitelný potenciál pro rozvoj odvětví zážitkového cestovního ruchu. Mnohé z produktů se zde klubou na svět a mnohé již v celé své kráse nasazují na květ. Chybí jim pouze dostatek kvaliního hnojiva, systematická péče a skleník v podobě mediální bubliny, který je stimulátorem růstu těchto aktivit. Dovedete si představit ty zástupy zákazníků stojících fronty na nejrůznější druhy zážitků? A dovedete si představit i představy uvedené v život? To je teprve zážitek. Lukáš Volánek šéfredaktor editorial ROSA ROSA Zpravodaj Rosicka Tiskne se pro město Rosice a obce Kratochvilka a Babice Vydává Kulturní informační centrum Rosice Říjen Šéfredaktor: Lukáš Volánek. Koupíte jej v Tetčicích v potravinách p. Fukana, v Zastávce v potravinách p. Voštery Příspěvky, ohlasy a objednávky předplatného zasílejte na adresu redakce: Kulturní informační centrum Rosice Palackého nám. 45, Rosice, inzerci vyřizuje: Jarmila Helsnerová, tel.: , v kanceláři KIC, naproti radnici po pá , Uzávěrka vždy 10. den v měsíci. Distribuce Rosy: Monika Škodová, tel.: Tomáš Štrobl, tel.: Cena 10 Kč, občanům Rosic je dodáván zdarma Grafická úprava, tisk: Michal Eliáš, tel.: Titulní strana: Čtení s bible robotů Foto: Lukáš Volánek 3

3 informace z okolí INFORMACE PRO OBČANY KRATOCHVILKY LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI Také děti z Kratochvilky se v sobotu 30. srpna 2008 mohly pěkně rozloučit s prázdninami. Místní tělovýchovná jednota pro ně připravila na hřišti hry a soutěže. Poděkování starostky jako vždy patří všem dospělým, kteří se snaží ve svém volnu udělat něco pro ostatní. NOVÝ ČLEN KAHANU Obec Kratochvilka byla ve čtvrtek 4. září 2008 přijata do dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kahan. Svazek obcí byl založen za účelem ochrany prosazování společných zájmů přesahujících svým rozsahem a významem účastnickou obec. Ve svazku jsou již registrované Babice u Rosic, Lukovany, Příbram na Moravě, Vysoké Popovice, Zakřany, Zbýšov, Zastávka, Tetčice, Rosice, Říčany a Ostrovačice. O akcích svazku budete pravidelně nejen na stránkách tohoto časopisu informováni. Jana Trojanová starostka INFORMACE PRO OBČANY BABIC PŘEHLED USNESENÍ Z 22. ZASEDÁNÍ zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne na OÚ Babice u Rosic Zastupitelstvo obce Babice u Rosic Schvaluje: název ulice Grunty na parcele KN č. 500/1 rozpočtové opatření č. 2/2008 dodatek č. 3 ke Smlouvě o vkladu majetku ze dne mezi Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice a obcí Babice u Rosic opravu střechy a klempířských konstrukcí na budově MŠ a smlouvu o dílo s firmou Karel Skokan Zbýšov smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje k realizaci projektu Územní plán Babice u Rosic demolici domu č.p. 31 na ul. Náves v Babicích u Rosic příspěvek TJ Sokol Babice u Rosic ve výši Kč na oslavu 45. výročí založení TJ Ruší: usnesení č Bere na vědomí: připomínku k opravě sochy sv. Jana Nepomuckého a pověřuje starostu obce zajištěním nabídek na její opravu. 4

4 PŘEHLED USNESENÍ Z 21. ZASEDÁNÍ zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne na OÚ Babice u Rosic Zastupitelstvo obce Babice u Rosic Schvaluje: nákup pozemku p.č. 641/4 v k.ú. Babice u Rosic o výměře 103m 2 za 100 Kč/m 2 + náklady spojené s prodejem a kupní smlouvu. Celková kupní cena činí Kč. PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BABICE U ROSIC Dne 8. září 2008 odbor územního plánování MěÚ Rosice zahájil projednání návrhu zadání územního plánu Babice u Rosic. Návrh zadání je k nahlédnutí v pracovní době na Obecním úřadě v Babicích u Rosic a na odboru územního plánování MěÚ Rosice. Rovněž je možno se s ním seznámit způsobem umožňujícím dálkový přístup na stránkách od 12. září do 13. října Ve lhůtě 30 dnů od zahájení projednání může každý uplatnit své připomínky. Vladimír Blažejovský starosta obce 5

5 z radnice VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 49/2008 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Bere na vědomí a) zprávu o průběhu investičních akcí ke dni b) sdělení OPR týkající se smluvních vztahů o využití veřejného prostranství. 2. Schvaluje a) nákup prvků na dětské hřiště Mochomůrka maximálně do výše Kč vč. DPH z řádku rozpočtu 3421 Dětská hřiště b) pronájem části objektu č. 12 v areálu bývalé sklárny stojícího na pozemku p. č. 810/9 o výměře 96 m 2 p. Františkovi Bartlovi, Rosice, cena 525 Kč/m 2 /rok, na dobu neurčitou, s účinností od , výpovědní lhůta 3 měsíce s tím, že z ročního nájmu za opravu pronajatých prostor se odpočítá Kč po kontrole rozsahu provedených prací c) schvaluje odměnu za I. pololetí roku 2008 ředitelce Penzionu pro důchodce d) rozpočtové opatření č. 12/2008 e) seznam příkazců operací rozpočtu a zástupce příkazců operací f) návrh Střednědobého plánu rozvoje města v oblasti sociálních služeb Komunitní plán. 3. Vybrala a) na provádění akce Oprava krytiny na Zimním stadionu v Rosicích firmu, Karel Skokan, Zbýšov 439, Zbýšov, a schvaluje podepsání smlouvy na částku ,50 Kč b) jako dodavatele akce Virtualizace serverů informačního systému města Rosice 1. etapa firmu VARS Brno a. s., Kroftova 80c, Brno. 4. Souhlasí a) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice a firmou E.ON Distribuce, a. s. F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Věcné přemeno bude zřízeno z důvodu uložení kabelového vedení NN do pozemku města p. č. 5312/1, jednorázová úplata činí Kč. Náklady spojené s vypracováním GS a se zapsáním do KN ponese budoucí oprávněný b) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a Jihomoravským krajem, jejímž předmětem je poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Jihomoravského kraje na podporu komunitního plánování v oblasti sociálních služeb města Rosice pro období roku 2008 ve výši Kč c) s podáním žádosti o dotaci na projekt Zámecké kulturní centrum v rámci 2. výzvy opatření ROP JV d) s podáním žádosti o finanční podporu na realizaci projektu Zavedení územně analytických podkladů ve správním obvodu ORP Rosice. e) s uzavřením smlouvy s firmou SO. Co. MEDITERA- NE s. a. Lugano na financování pořízení změny č. 3 územního plánu města Rosice s podmínkou, že i v případě, že nebude tato změna územního plánu schválena, uhradí firma vynaložené náklady f) s uzavřením smlouvy o dílo na pořízení změny č. 3 územního plánu města Rosice s firmou Urbanistické středisko Brno, a to až následně po uzavření smlouvy o financování pořízení této změny firmou SO. Co. MEDITERANE s. a. Lugano. 5. Doporučuje a) zastupitelstvu odkoupení části pozemku p. č. st a části pozemku p. č. 679/81 a budovy letní restaurace 6

6 z radnice a přístřešku v areálu koupaliště v Rosicích od p. Jiřího Veselého, Tetčice b) zastupitelstvu prodej části pozemku p. č. 3455/5 v k. ú. Rosice. 6. Mění a) usnesení č. 45/2008, bod 5) a) s tím, že doporučuje zastupitelstvu uvolnit pí Jitku Urbanovskou z funkce tajemnice kontrolního výboru zastupitelstva. Ing. Petr Klíma starosta Josef Hájek Ing. Petra Šimková ověřovatelé VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 50/2008 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Schvaluje a) rozpočtové opatření č. 13/2008 b) seznam příkazců operací rozpočtu a zástupců příkazců c) nákup služebního vozidla pro potřeby sociálně-právní ochrany dětí, a to formou leasingu za celkovou cenu Kč z neinvestiční úče lové dotace na úhradu nákladů, souvisejících se zabezpečením činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. 2. Souhlasí a) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a firmou VARS BRNO, a. s. jejímž předmětem je virtualizace serveru Městského úřadu Rosice, cena ,49 Kč včetně DPH b) s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Rosice a Ministerstvem vnitra ČR, Nad Štolou 3, Praha, jejímž předmětem je bezúplatné zapůjčení vybavení pro informační systém správních evidencí a registr silničních vozidel c) s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Rosice a firmou ANTRE 3000 s. r. o. Moravany, jejímž předmětem je výroba a montáž oken na jižní straně radnice, cena Kč vč. DPH d) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice a firmou E.ON Distribuce, a. s., F.A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice. Věcné břemeno bude zřízeno z důvodu uložení kabelové přípojky NN do pozemku města p. č. 5307/14 a 5307/16, jednorázová úplata činí Kč. Náklady spojené s vypracováním GP a zapsáním do KN ponese budoucí oprávněný e) s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice a firmou E.ON Distribuce, a. s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Věcné břemeno bude zřízeno z důvodu uložení kabelového vedení NN do pozemku města p. č. 2900/90 a 3489/1, jednorázová úplata činí Kč. Náklady spojené s vypracováním GP a se zapsáním do KN ponese budoucí oprávněný f) s uzavřením smlouvy o nájmu pozemků mezi městem Rosice a GenAgro Říčany, a. s., Veveří 18, Ostrovačice, jejímž předmětem je nájem pozemků, zapsaných v KN v k. ú. Rosice u Brna LV-1, o celkové výměře m 2 g) s rozhodnutím výběrové komise a pověřuje firmu Eurovision, a. s., Veveří 102, Brno podáním žádosti o dotaci z Evropských fondů na výstavbu Sběrného dvora v Rosicích. 3. Rozhodla a) o navýšení nájemného pro rok 2009 takto: u 16 bytů 8

7 na ul. Brněnská, Fügnerova 29,84 Kč/m 2, u 92 bytů na ul. Kaštanová 30,57 Kč/m 2, u 1 bytu na ul. Fügnerova 32,66 Kč/m 2, u 3 bytů na ul. Kaštanová 33,44 Kč/m Doporučuje a) zařadit nemovitost Severní křídlo zámku Rosice p. č. 136/2 do Národní databáze brownfieldů b) zastupitelstvu zařadit částku Kč, obdrženou za práci pro Knihovnu Kuřim, do rozpočtu Knihovny Rosice. 5. Dává plnou moc a) starostovi města Ing. Petru Klímovi v souladu s 31 Občanského zákoníku pro jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudružnosti ROP NUTS 2 Jihovýchod v souvislosti s žádostí o podporu a dalších kroků k dotaci z Regionálního operačního programu ROP NUTS 2 Jihovýchod v oblasti obnovy a rozvoje venkovských sídel osy 3 udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, oblast podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek Regenerace zámeckého parku, k. ú. Rosice. Ing. Petr Klíma starosta Dana Prokešová RNDr. Petr Lukáš ověřovatelé OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE Starosta města Rosice podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje: Volby do zastupitelstva kraje Jihomoravského se uskuteční v pátek dne 17. října 2008 od hodin do hodin a v sobotu dne 18. října 2008 od 8.00 hodin do hodin. Volební okrsek č. 1 Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost MŠ, Husova čtvrť 1070 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulici: Alšova Gen. Klímy Kolkova Bezručova Husova Máchova Boženy Němcové Husova čtvrť Polní Brněnská Janáčkova Smetanova Dobrovského Jiráskova Tetčická El. Krásnohorské Karla IV. U Boží Muky Zhořova Volební okrsek č. 2 ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v Sokolovně, Tyršova 316 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulici: Dělnická Kpt. Jaroše Tyršova Fügnerova Mrštíkova U Pálenice Havířská Příční U Sýpky Hybešova Příkrá Wolkerova Kollárova Sportovní Zámecká Komenského nám. Trávníky Zámečnická Volební okrsek č. 3 ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v ZŠ, Pod Zahrádkami 120 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulici: Čechova Nad Školami 9

8 informace MěÚ Stará Dr. Živanského Nádražní Úvoz Družstevní Palackého nám. V Cihelně Kostelní Pod Oborou V Kopci Lesní Pod Strání Ve Strži Na Schodech Pod Trojicí Zbýšovská Na Štěpnici Pod Valy 1. května Nábřeží Pod Zahrádkami Zastávecká Nad Nádražím Sklářská Žerotínovo nám. NALEZENÉ VĚCI na území města Rosice: Volební okrsek č. 4 ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v Penzionu pro důchodce, Kaštanová 1223 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulici: Borová Lipová Pod Ploty Cukrovar Litostrovská Říčanská Cukrovarská Na Mýtě Trnková Javorová Na Pomezí Kaštanová Okrouhlík Bližší informace poskytne odbor vnitřní správy MěÚ Rosice na tel. č , osobně lze kontaktovat podatelnu úřadu, budova zámku, Žerotínovo nám. 1. Datum nálezu: Nalezené věci : Místo nálezu: šedý batoh Brněnská ulice klíče s přívěsky Komenského nám svazek klíčů Kaštanová ulice náušnice Palackého nám svazek klíčů Žerotínovo nám svazek klíčů Brněnská ulice svazek klíčů u Penny marketu svazek klíčů u marketu Lídl Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky do domovních schránek v místě trvalého bydliště. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů odbor vnitřní správy MěÚ v Rosicích (tel ) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Volič může hlasovat způsobem: Vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek s politickou stranou, hnutím či koalicí. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Každý volič si může do , v úředních hodinách, u odboru vnitřní správy MěÚ Rosice, evidence obyvatel ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. V Rosicích dne Ing. Petr Klíma starosta města Rosice 10

9 černá kronika POLICIE ČR ROSICE RADÍ PÁTRÁ INFORMUJE Doba prázdnin a letních dovolených je za námi, většina z nás se již vrátila do vyjetých kolejí, k obvyklým starostem doma, v zaměstnání, v běžném životě. Na úvod svého článku chci upozornit na jednu novinku. Na internetu byly na adrese: začátkem července spuštěny nové internetové stránky Policie ČR. Přes složku útvary Policie ČR územní útvary Správa Jmk se lze proklikat až k Okresnímu ředitelství PČR Brnovenkov (lze se napojit i přímo přes adresu: or-brno-venkov.aspx), kde byl vzhled stránek pro jednotlivé nižší útvary Policie ČR ujednocen. Jsou zde nabídnuty některé již známé rubriky Okresního ředitelství Policie Brno-venkov, např. zpravodajství, aktuality, fotogalerie, ale i další odkazy. V brzké době by měly být zpracovány a na internetu nabídnuty i stránky jednotlivých obvodních oddělení, třebaže to zřejmě nebude v takovém rozsahu, jako dříve. Na základě těchto skutečností bylo rozhodnuto zrušení původních internetových stránek OOP Rosice. Všem, kdo si již na internetové stránky OOP Rosice zvykli, se tímto omlouváme a doufáme, že i na nových stránkách najdou to, co je zajímá. Vzhledem k tomu, že stránky Okresního ředitelství PČR Brno-venkov jsou dosud v plenkách, je nabídka aktualit zatím omezená, ale pracuje se na tom a věřím, že výsledek se zobrazí ve všeobecné spokojenosti. Základní údaje a kontakty jsou zde k dispozici a zpravodajství o závažných trestných činech je zde průběžně doplňováno. A nyní se pokusím alespoň v hrubých rysech rozebrat problematiku trestné činnosti o prázdninách. V měsíci červenci a srpnu 2008 bylo na OOP Rosice oznámeno celkem 87 trestných činů. Ve většině z nich se jednalo o majetkové delikty vloupání do objektů a vozidel, krádeže, poškozování majetku a jeden úmyslně založený požár se škodou cca Kč. Mimo to se 8 případů týkalo zanedbání povinné výživy ( 213 trest. zákona), jeden z vydařených otců tak dluží na výživném již asi Kč. Dalších 13 případů se týká problematiky v dopravě: jízdy s motorovým vozidlem bez řidičského oprávnění ( 180d), maření výkonu úředního rozhodnutí ( 171) v případě, že řídí vozidlo, ačkoli má k tomu vysloven zákaz, a jízdy pod vlivem alkoholu ( 201), kdy byly naměřeny hladiny v rozmezí od 1,11 do 4,18. Ve dvou případech se dokonce pachatel dopustil všech tří trestných činů současně. Při jízdě s motorovým vozidlem bez řidičského oprávnění byli přistiženi i tři mladiství pachatelé, kteří ještě ani nedovršili 18 let věku, ve dvou případech řídili malý motocykl a v posledním případě se jednalo o vysloužilého favorita. Dále bylo v měsíci červenci a srpnu 2008 policisty OOP Rosice prošetřeno celkem 164 přestupků, z nichž 56 bylo na místě vyřízeno blokovou pokutou, jednalo se převážně o přestupky v dopravě. Dalších 52 přestupků bylo směřováno proti majetku, zde se jednalo o drobnější krádeže a poškození majetku se škodou do Kč. Z tohoto počtu ve 4 případech byly odcizeny registrační značky z aut a 3 přestupky se týkaly krádeže zboží v obchodě. Dalších 42 přestupků narušovalo občanské soužití, jednalo se o slovní či fyzické napadání anebo jiné schválnostní jednání, ve dvou případech byla osoba převezena na záchytku k vystřízlivění. Alkohol za volantem, nepřevyšující hladinu 1,00, byl zjištěn u 10 řidičů a jeden přestupek se týkal jízdy pod vlivem omamných a psychotropních látek. Zbylé přestupky se týkaly černé skládky na Střelicku, oznámení o nepovolené stavbě tribuny na Automotodromu a šetření požáru kůlny. Dále nabízím výčet závažných trestných činů, k nimž 12

10 černá kronika došlo o prázdninách na celém teritoriu OOP Rosice: poškození čekárny na nádraží ČD Rosice sprejerství, škoda Kč poškození dveří kotelny u tělocvičny ZŠ dlažební kostkou, škoda Kč vloupání do novostavby domu v Říčanech NP odstranil visací zámky, odcizil již zabudovaná okna (6 ks) a dveře, škoda Kč vloupání do rod. domu v Zastávce vypáčené balkon. dveře, odcizena LCD televize, 2 počítače, kytara, zlato, sekačka na trávu, škoda cca Kč vloupání do kanceláře firmy ve Střelicích po rozlomení zámku dveří, odcizeny počítače s monitory a navigace, škoda cca Kč vloupání do auta na Kývalce stanující hosté z Rakouska, odcizena fin. hotovost, 2x fotoaparát, škoda cca Kč poškození autobusové čekárny Zbýšov-Sička zcela zdemolovaná dřevěná čekárna, škoda cca Kč vloupání do rod. domku v Rosicích větracím okénkem, odcizen plyn. kotel, digestoř, bourací kladivo, škoda cca Kč podvodné jednání na internetu na internet. aukci AUKRO.CZ vydražen mobil, zaslána smluvená hodnota, ale zboží nedošlo krádež rakouského přívěsu za auto, RZ:W-72761N s motocyklem Honda X 11, RZ: W-81OK, v Ostrovačicích hotel Motorsport, škoda Kč krádež věcí v Troubsku u garáže volně položená nehlídaná taška s kamerou, notebookem a mikrometrem, škoda cca Kč krádež věcí z auta u Domašova při opravě defektu kola z neuzamčené kabiny vozidla Peugeot Boxer odcizena ledvinka s hotovostí, škoda cca Kč vloupání do hájenky v KÚ Tetčice vpáčená mříž a dveře, odciz. 2 počítače s monitory a tiskárna, škoda cca Kč vloupání do sklepa ve Střelicích bytovka na ul. A. Smutného, odciz. křovinořez za Kč krádež motocyklu KTM 47 u Přibyslavic u hotelu Anahof, rz: LL-8XRE, barva černá, škoda cca Kč vloupání do skladu OÚ Vysoké Popovice rozbitá kopilitová stěna, krádež motor. sekačky a hnací jednotky, škoda cca Kč vloupání do prodejny v Rosicích na ul. Wolkerova, větracím okénkem, odciz. fin. hotovost, škoda cca Kč vloupání do os. auta v Rosicích v poledne, poškozen zámek zavazadlového prostoru, odciz. doklady, peníze, plat. karty, škoda cca kč krádež stavebního materiálu v Tetčicích na staveništi z kontejneru, škoda cca Kč V dalších řádcích bych chtěl uvést několik konkrétních varujících případů, kdy pachateli krádeže napomáhala ve velké míře i neopatrnost a ignorance poškozených: v Tetčicích u rod. domku řemeslníci v průběhu dopoledne nechali své osobní věci v autě Peugeot Boxer, kde nechali pootevřená dvířka a NP jejich neopatrnosti ihned využil, z auta odcizil batoh a peněženku s osobními doklady, plat. kartami, finanční hotovostí a osobními věcmi, celková škoda činila Kč pasažér v autobusu IDS, spoj Zastávka Zbýšov v hod., nechal vedle sebe na sedadle tašku s os. doklady, penězi a plat. kartou, ve Zbýšově už ji ale nenašel, škoda Kč majitel zaparkoval cca v hod. v Zastávce osobní auto, v němž uvnitř nechal navigaci, během čtvrthodinky NP rozbil okno v autě a navigaci ještě s akuvrtačkou z vnitřku auta odcizil, škoda celkem Kč řidič dodávky u Domašova vyměňoval kolem hod. kolo po defektu a přitom mu někdo z nezajištěné kabiny auta odcizil ledvinku s hotovostí ca Kč a dalšími věcmi, přitom v době výměny kola v okolí nezasta- 14

11 vilo žádné auto a ani nikoho nespatřil poblíž Střelic u silnice od do hod. odcizeno osobní auto, jehož řidič nechal klíčky ve spínací skříňce. Jistě je už každému jasné, co bylo u jednotlivých případů možno udělat, aby se krádeži zamezilo, anebo se tato možnost alespoň minimalizovala. A nakonec ještě několik slov k letošnímu svátku motoristů Velké ceně GP motocyklů Brno, konaném ve dnech V dané době došlo na našem teritoriu v souvislosti se závody k pěti trestným činům: odcizení motocyklu rakouskému návštěvníkovi, 1 x vloupání do auta a tři krádeže věcí v kempech. Dále bylo šetřeno 10 přestupků proti majetku drobné krádeže, jeden správní delikt (v kempu Ostrovačice stříleli návštěvníci ze SRN z repliky historického děla), a bylo přistiženo 10 řidičů pod vlivem alkoholu. K této problematice uvádím pro zajímavost, že v Ostrovačicích byl v hod. kontrolován řidič malého moto minibike, který nadýchal 4,18 a se souhlasem stát. zástupce byl předán do policejní cely, ještě tu noc dne asi v 0.10 hod. byl na stejném místě a na stejném vozítku kontrolován jeho bratr, který nadýchal 1,78 a putoval do cely za svým bratrem. I přes tradiční velkou návštěvnost a ne zrovna ideální počasí byla práce všech zúčastněných policistů na této akci hodnocena velmi pozitivně. A ještě na závěr mi dovolte jménem nás, policistů zařazených ve službě na těchto motoristických závodech, poděkovat Karlu Galetkovi, DiS, a Ing. Pavlu Valentovi, pracovníkům odboru dopravy při MěÚ Rosice, za ochotu a ztracený čas při řešení správních deliktů v dopravě po dobu největšího náporu Velké ceny GP Brno tedy o víkendu. prap. Josef Hlávka Policie ČR, Obvodní oddělení ROSICE 15

12 společenská kronika SPOLEČENSKÁ KRONIKA MĚSTA ROSICE Jedno srdce na světě jsme měli, jež dovedlo nás milovat. Kdybychom láskou vzbudit je chtěli, neozve se už vícekrát. Utichlo, zmlklo, šlo už spát. Dne by se dožila moje drahá sestra paní Květa Válková 85 roků. S úctou a láskou nikdy nezapomene sestra Vlasta. Kdo měl, ten nevzpomněl. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte prosím se mnou. Sestra Vlasta Holasová Dne 25. října 2008 uplyne již dvacet roků, co nás opustil náš tatínek a dědeček pan František Bartoš. Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou vzpomínku. Děkují dcera Marie a Blažena s rodinami. Že čas rány hojí je jen pouhým zdáním stále v našich srdcích žiješ, tichým vzpomínáním. 26. října uplyne šest let od úmrtí naší maminky, babičky, prababičky paní Anežky Pospíšilové. Dne 24. prosince by se dožila 87 roků. Kdo jste ji znali, prosím vzpomeňte s námi. S úctou a láskou vzpomíná syn Ludvík s rodinou, dcera Alena, vnoučata Martina, Jana s rodinou, Luděk, Radek. Kdo byl milován není zapomenut! Dne 30. září 2008 je tomu osm let, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček pan Ladislav Barkóci a 22. října vzpomeneme jeho 60. narozeniny. Nikdy nezapomeneme na jeho obětavost dobrotu a lásku. Stále vzpomíná manželka Věra, dcera a syn s rodinami. 12. října 2008 tomu bude 12 let co zemřel můj milovaný manžel pan Josef Saleta. Kdo jste ho znali, vzpomeňte se mnou. S láskou vzpomíná manželka a sourozenci s rodinami. Odešel náhle, nikdo to nečekal, osud to sám chtěl, proč jen to tak uspěchal? Zapalme svíce, kdož jsme ho milovali, za krásné chvíle, které jsme s ním prožívali. 29. října uplynou tři roky od úmrtí mého manžela, tatínka, dědečka pana Jana Valeše. 12. prosince by se dožil 64 roků. Přátelé a známí věnujte mu prosím tichou vzpomínku. Stále vzpomíná manželka Alena, dcera Jana s rodinou, syn Radek. 16

13 Upřímné poděkování Vám všem, příbuzní, přátelé a známí, kteří jste se přišli rozloučit s naším milovaným manželem, tatínkem a synem, panem Oldřichem Kroupou. V těchto těžkých chvílích jste nám oporou, které si velmi vážíme. Děkujeme za projevy soustrasti i květinové dary Za celou rodinu maminka a manželka s dětmi. POCTIVOST V MARKETU MAREK Odnášela jsem si úspěšný nákup a v roztržitosti jsem nesklidila do tašky peněženku včetně všech dokladů a nemalé částky, kterou jsem právě vybrala v bankomatu. Všímaví a poctiví prodavači vše uschovali a v pořádku předali. Patří jim za to můj dík a veřejné uznání. Vděčná zákaznice D. Koblížková PODĚKOVÁNÍ Děkuji MUDr. Radanu Dolíhalovi a jeho zdravotní sestře za pomoc a podporu, bez níž bych nemohla podstoupit operaci oka. Ještě jednou děkuje Pavla Škodová. 17

14 z vašich dopisů POTKÁVÁTE NÁS Možná jsme se už někde potkali. Jsem nevidomý. Na cestách mě již několik let doprovází můj vodicí pes zlatý retriever jménem César z chovné stanice Od Tří Jasanů Foto: Lukáš Volánek Orientace nevidomého člověka je velmi obtížná. I malé překážky nám značně komplikují a zpomalují pohyb. Vodicí pes pro mne znamená rychlost, samostatnost a hlavně bezpečí. Je mým kamarádem, navazujeme společně snadno kontakt s okolím a často i rozveselí, když je člověku smutno. Mnohdy se lidé domnívají, že stačí říci psovi, kam chci jít a on mě tam prostě dovede. To je ovšem omyl, pes pracuje na základě naučených povelů. Také nepozná, kdy se rozsvítí na semaforu zelená a kdy se může rozejít přes silnici, jelikož jeho zrak není tak dokonalý jako lidský. Vodicí pes se stává členem rodiny, je třeba se o něj řádně starat, krmit ho, česat, venčit a věnovat se mu. Naši starostlivost pak odmění svou oddaností, pracovitostí a láskou. Je potřeba si také uvědomit, že vodicí pes není strojem, nýbrž živou bytostí s občasnými chybami, náladami, nemocemi a únavou. Tyto vodicí psy pro nevidomé a zrakově postižené připravuje škola pro výcvik vodicích psů Milana Dvořáka v Brně, jež splnila náročná kritéria pro vstup do světové federace škol pro výcvik vodicích psů. Povídání o výcviku a světě nevidomých lidí najdete na webové adrese: V některých případech je pomoc vidících lidí na veřejnosti vítaná, jelikož usnadní vyřešení situace příliš složité jak pro pejska, tak i jeho pána. Desatero pro kontakt s nevidomým, kterého vede vodicí pes: Vodicího psa nikdy nevyrušujme při práci. Nedožadujme se jeho pozornosti mlaskáním, voláním, hvízdáním či jinak. Velmi mu tím ztěžujeme jeho práci a soustředěnost. Bez vědomí majitele na vodicího psa nesahejme, nehlaďme jej, byť v dobrém úmyslu. Je slušností nejdříve oslovit člověka a zeptat se jej na souhlas s vaším úmyslem. Vodicího psa k sobě nevolejme, má svého pána. Neodbytné nutkání komunikace zaměřme na majitele. Psovi bez vědomí majitele nenabízejme jídlo či pamlsky. Ani výjimečně. Kondice a zdravotní stav jsou základem pro jeho dlouhý život a práci. Chceme-li pomoci nevidomému člověku, kterého vede vodicí pes, vždy člověka nejdříve oslovme a zeptejme se, zda naši pomoc uvítá. Neurážejme se, když ji odmítne, je třeba plně soustředěn na svou cestu. Pomáháme-li nevidomému, nemanipulujme se psem, komunikujme s člověkem a slovně doprovázejme, co děláme. Jdeme-li po ulici se svým vlastním psem, nikdy mu nedovolme vodicího psa obtěžovat, očichávat či jinak vyrušovat v práci. Míjíme-li vodicího psa s nevidomým člověkem, mějme svého psa vždy na vodítku. Nastupujeme-li se svým psem do dopravního prostředku, vždy dejme přednost člověku s vodicím psem. V dopravním prostředku umožněme umístění vodicího psa a uvolněme vhodné místo. Nevidomý člověk s vodicím psem má přístup do obchodů, restaurací, úřadů, všech typů škol, zdravotnických ambulancí a také všech kulturních a sportovních zařízení. 18

15 Úryvek z památní knihy městyse Rosic VZPOMÍNKA NA 28. ŘÍJEN 1918 V ROSICÍCH z historie A na závěr jaká jsou nejčastější plemena připravovaná pro službu vodicích psů? Jsou to: zlatý a labradorský retriever, flat coated retriever, bílý švýcarský ovčák, německý ovčák, nově i královský pudl, případně border kolie. Život bez svého psa si už neumím představit. Ať mám jakoukoliv náladu, starosti či obavy, je vždy po mé levici, připraven mě vést a pomáhat. Nezapomínám ho vždy pochválit slovy, či pohlazením anebo nějakým pamlskem. Chci poděkovat všem, kteří pomáhají nevidomým lidem. Jiří Maršálek a Césarek Padla monarchie Rakousko- Uherská a prohlášen byl samostatný Československý stát. Telegrafická zpráva o státním převratu došla do Rosic 28. října o 10. hodině dopolední. Houfy lidí se hrnuly k poště, kde byl vyložen telegram. První dojem byl drtivě radostný. Živým rokováním, výkřiky nadšení, ba i slzami na rozjasněných tvářích dávalo občanstvo výraz svému radostnému vzrušení. Žactvo, poučené ve škole o významu dějinného okamžiku, objevilo se ještě odpoledne na ulicích města, které procházelo za zpěvu a nadšeného provolávání nově zrozenému státu. Večer téhož dne konalo městské zastupitelstvo slavnostní schůzi. Starosta Jan Hájek dojat projevuje radost a ště stí nad tím, že nám osud dopřál dočkati se zřízení samostatného státu. Za posvátného ticha s pohnutím předčítá telegram, oznamující vyhlášení samostatnosti. Starosta vzpomíná padlých, kteří za svobodu naši přinesli největší oběť, nabádá ke svorné společné práci a provolává novému samostatnému státu československému nazdar! Mezitím shromáždily se na náměstí nesčetné davy občanstva, žactvo škol obecných, měšťanských i průmyslové školy pokračovací. Ke shromáždění promluvil starosta Jan Hájek a za dělnictvo Frant. Kolčava. Za slavnostního osvětlení budov veřejných i soukromých procházel ulicemi města za všeobecného nadšení mohutný průvod s pochodněmi, lampiony a prapory v národních barvách. Radost a nadšení lidu byly plně oprávněny. Občanstvo se těšilo nejen z politického vítězství, nýbrž radovalo se i z ukončení zhoubné války očekávajíc i konec jejích svízelných doprovodných zjevů a těšil se na budoucí pokojný život v rodinách. S otevřenou náručí přijímali všichni své drahé, vracející se z rozvrácených front. Přeplněné vlaky denně dovážely vojáky, kteří v bezmezné touze po klidném žití vraceli se svévolně z bojišť nehledíce na svízele a útrapy tehdejšího cestování. Byli mezi nimi i mnozí, kteří se odhodlali na několikadenní cestu domů na střechách železničních vozů. Připravila Jarmila Helsnerová Foto: archiv KIC 19

16 právnická poradna PRÁVNICKÁ PORADNA Dotaz: Naše rodina již po několik desetiletí vlastní chatu na Vysočině. Mí rodiče i prarodiče po celou dobu využívali na chatě přístup k řece přes pozemek chaty souseda, např. pro nabírání užitkové vody, pro koupání nebo rybaření. Před půl rokem chatu koupil nový majitel, který prohlásil, že si nepřeje, abychom chodili přes jeho pozemek, a že chatu se zahradou oplotí. Tím nám ale úplně znemožní přístup k řece. Máme nějakou možnost domáhat se právní cestou pokračování dosavadního mnohaletého využívání sousedního pozemku pro přechod k řece? Odpověď: Pokud vaši rodiče i prarodiče dlouhodobě využívali pozemek souseda pro přístup k řece, vzniklo k tomuto pozemku věcné břemeno spojené s vlastnictvím pozemku, které přešlo i na současného vlastníka chaty spolu s odkoupenou nemovitostí. Vzhledem k mnohaletému užívání vzniklo právo vašeho průchodu k řece jako věcné břemeno vydržením. Vaše právo průchodu dosud existuje Vladimír T., Ivančice a požívá právní ochrany. Podstatou věcného břemene přechodu je povinnost majitele sousední nemovitosti strpět průchod vlastníkovi a uživatelům vaší chaty, včetně vašich návštěv k řece. Nový majitel sousední nemovitosti musí toto právo respektovat a nemůže ho svévolně zrušit. Podle občanského zákoníku zanikají věcná břemena pouze písemnou dohodou, rozhodnutím příslušného orgánu nebo ze zákona. Vaše oprávnění z věcného břemene můžete hájit žalobou u soudu na vašeho souseda. Pokud by chtěl znemožnit váš průchod oplocením svého pozemku, může mu soud nařídit, aby vám umožnil průchod brankou nebo aby vám poskytl klíč k brance. Oprávnění z věcného břemene, právo průchodu k řece, musí být vykonáváno tak, aby povinného, t.j. majitele sousední nemovitosti, zatěžovalo co nejméně. Nesmí být svévolně rozšiřováno. Oprávněný z věcného břemene, t.j. vy a vaše rodina, musí nést i přiměřené náklady na údržbu cestičky k řece přes sousedův pozemek, na údržbu branky v zamýšleném plotě, na vyhotovení příslušného počtu klíčů apod. JUDr. Petronela Sojková advokátka Brněnská 555, Rosice Tel.: PRÁZDNINOVÝ ZÁŽITEK Na prázdninách jsem byla v Luhačovicích v rybářské chatě. Můj táta byl na rybách, tak jsem se ho ptala, jestli můžu taky zkusit chytat ryby. Táta to dovolil. Čekali jsme a po chvíli jsem měla záběr. Tak jsem to sekla a byl tam kapr, táta pro něj musel jít do vody, měřil 80cm a vážil 9,5 kg. Byly to moje nejhezčí prázdniny. Hana Kůtová 4.B 20

17 ze školství Foto: archiv ZŠ Rosice NAŠI PRVŇÁČCI Během jarních měsíců navštěvovali budoucí prvňáčci školu v rámci předškoláckých skupinek, takže pro většinu z nich nebyla škola 1. září cizí. Slavnostního zahájení školního roku se zúčastnily děti s rodiči, podělily se s paní učitelkou o své pocity, jak se do školy těšily a co již mají do školy připraveno. Děti do prvních tříd přišli pozdravit i zástupci města pan starosta ing. Petr Klíma a pan místostarosta Josef Hájek. Děti přivítal také pan ředitel a paní zástupkyně. Všichni, kteří měli zájem, si v první den prohlédli prostory školní družiny a seznámili se s jeho provozem. Letos budou pracovat celkem tři oddělení družiny, kde budou děti trávit odpoledne po vyučování. Další dny byly pro děti zkouškou samostatnosti. S rodiči se děvčata a chlapci rozloučili u šaten, sem tam padla i nějaká ta slzička, ale program prvních dnů byl tak bohatý, že i ti, kterým se moc od maminek nechtělo, za chvíli zapomněli a zapojili se do školní práce. Mezi důležité akce prvních deseti dnů patřila vycházka s policisty, kteří s dětmi prošli cestu od školy a vysvětlili dětem, jak správně a bezpečně přecházet na přechodech a jaká pravidla je potřeba dodržovat v roli chodců. Nově se od letošního školního roku pro děti z prvních tříd konal adaptační dvoudenní program zaměřený na utváření společných třídních pravidel, na seznamování se navzájem mezi sebou, s paní učitelkou, ale i s provozem školy. Za vedení školy přeji všem dětem, aby se jim ve škole líbilo a rádi vzpomínali. PaedDr. Jaroslava Kroupová 21

18 ze školství ADAPTAČNÍ PROGRAM PRO PRVNÍ TŘÍDY Dne a se konal v prostorách SVČ a školy adaptační program žáků třídy 1.A. Počasí nám celkem přálo, a tak některé aktivity dětí bylo možno uskutečnit i v prostorách před Střediskem volného času a také v parku, v inspirujícím přírodním prostředí. Děti si zacvičily rozcvičku se svými oblíbenými plyšáky, poznávaly se v různých herních činnostech. V úterý probíhal program adapťáku ve třídě, kde si žáci vytvořili svá pravidla, která budou ve škole dodržovat, nakreslili svůj portrét do třídního domečku, stavěli z dřevěných kostek město. Úspěšný adaptační program ukončily děti sborovým ahoj. Děti z 1.B čekal stejný program a jenom s tím rozdílem, že první den prožily na školní zahradě. Foto: archiv ZŠ Rosice Poděkování patří zcela jistě školní psycholožce Mgr. Alici Vašákové, která ve spolupráci s třídními učitelkami prvních tříd celý projekt připravila. Mgr. Zita Hvězdová SLOVO O ZUŠ Začíná druhý měsíc nového školního roku. V září se děti po zasloužených prázdninách Foto: Jakub Dvořák teprve zklidňovaly a opět si zvykaly na pevný školní řád. Teď už pilně hrají, zpívají, tancují a výtvarně tvoří. Žáky i učitele ZUŠ totiž čeká, tak jako v loňském školním roce, celá řada koncertů, výstav a ostatních vystoupení. ZUŠ je pořádá nejen v Rosicích, ale i v širokém okolí. A jak ten čas rychle běží, zjišťujeme, že již uběhlo 5 let ode dne, kdy se v KD Cristal konal slavnostní koncert s výstavou k 50. výročí založení. Dočetli jste se to již v článku paní Helsnerové v zářijovém zpravodaji. Právě na toto výročí se učitelé s žáky připravovali a ještě připravují. V sobotu 20. září proběhla v prostorách zámku slavnostní vernisáž prací bývalých absolventů výtvarného oboru. Tito absolventi dále pokračovali nebo ještě pokračují ve studiu s výtvarným zaměřením. Výstava potrvá v prostorách zámku až do 31. října. Vyvrcholením oslav 55. výročí založení školy bude slavnostní koncert spojený s další výstavou výtvarných prací. Koncert se bude konat v neděli 9. listopadu 2008 v hod. v KD Cristal v Rosicích. Chystáme nějaká překvapení, takže nám držte palce, ať se nám vše podaří. A já vás, milý spoluobčané, za celý kolektiv ZUŠ již teď předem co nejsrdečněji zvu. Jana Veselá, za ZUŠ 22

19 NÁRODNÍ KINEMATOGRAFICKÉ MUZEUM V ROSICÍCH Možnosti kulturního vyžití v Rosicích se v brzké době opět o něco rozšíří. Na zámek se totiž přesouvá filmový archiv sídlící dosud v nevyhovujících prostorách ketkovických kasáren. Jeho sbírky obsahují na pět tisích dlouhometrážních i krátkých filmů, celou řadu unikátních technických přístrojů a v neposlední řadě také originální filmové plakáty. Nezůstane však jen u pouhého umístění sbírek. Cílem nadšenců je vybudovat na rosickém zámku instituci, jakou se nemůže pochlubit žádné jiné město v České republice. Počítá se s vytvořením stálé expozice muzea s filmovou tématikou a zřízení centra filmové a mediální výchovy pro studenty i učitele středních a základních škol. Mimo to počítají pracovníci Národního kinematografického muzea s pořádáním nejrůznějších kulturních akcí, například filmových festivalů, odborných přednášek a besed s filmovou tématikou, workshopů atp. První akcí, která se uskuteční pod hlavičkou Národního kinematografického muzea bude Malý filmový festival s podtitulem Ochutnávka z archivu. Akce se uskuteční v sobotu 18. října v kině Panorama. A na které filmy se mohou diváci těšit? ZLATÝ VĚK GROTESKY (1957) střihový film plný klasických amerických grotesek UTRPENÍ MLADÉHO BOHÁČKA (1969) komedie o starém mládenci, kterého maminka nutí do ženění ŠAŠEK A KRÁLOVNA (1987) satirické podobenství podle stejnojmenné hry Bolka Polívky HOŘKÝ MĚSÍC (1992) erotické drama v režii Romana Polanského Akreditace a blžší informace na Jan Veškrna kultura a společnost 23

20 kultura a společnost ZVEME VÁS DO KNIHOVNY PŘETÉKAJÍCÍ TÝDEN KNIHOVEN 2008 Pestrobarevný jako podzimní listí bude tradiční Týden knihoven v Městské knihovně v Rosicích. Letos připadá na termín října a máte se nač těšit!!!!! A protože knihovna je hlavně o literatuře a čtení, přijďte si ve čtvrtek příjemně užít obojího od 15 do 17 hodin bude knihovna přístupná pro děti a mládež od 10 do 18 let a budeme číst horory, ale třeba i pohádky a srandovní povídky, určitě se nebudete nudit. A nudit se nebudou večer ani dospělí od 18 hodin do??? bude knihovna s hvězdičkou, přístupná pouze osobám starším 18 let, ale neděste se, ani nehoršete!!! Jenom vypustíme Macha a Šebestovou, i když...kdo ví :o) Hlavně kvůli ženám a pro ženy, ale určitě nejen pro ně, jsme do knihovny pozvali vzácného hosta jednu z nejoblíbenějších současných českých spisovatelek Irenu Fuchsovou, jejíž knihy Když se žena topí, Když chce žena zhubnout, Když staré děti pláčou, zkrátka Když se s lidmi něco děje, patří v naší knihovně mezi nejčastěji půjčované a na regálech se opravdu ani neohřejí. S Irenou Fuchsovou se můžete v městské knihovně setkat od 18 hodin. Vstupné 40 Kč. Po celý říjen bude k vidění výstava originálních drátěných šperků MM neboli Mirky Murycové. Přístupná vždy v půjčovní dobu knihovny. A na závěr lákavá nabídka pro žáky Základní školy Rosice: registrace a přeregistrace za symbolický poplatek 20 Kč. Co knihovna nabízí? Velký výběr knih (Rowlingová, Blytonová, Brezina, Lanczová, W.I.T.CH., hororové příběhy, filmové adaptace, komiksy) V knihovně se dají vypůjčit časopisy, hrát hry na počítači, vybrat si nějaké poslechové cédéčko s pohádkou nebo příběhem a také připojit se na internet. A samozřejmě se sejít s kamarády, počkat na začátek kroužku, udělat si referáty do školy, nebo prostě jen tak posedět. Srdečně zvou a těší se na vás knihovnice TY JO, TÁMHLE SEDÍ VIEWEGH! Foto: archiv MěK Tak nějak nás napadlo, že by mohl do Rosic přijet Michal Viewegh a on skutečně přijel. Samozřejmě po předchozí domluvě ho jeho příznivci přivítali v městské knihovně v posledním relativně teplém zářijovém podvečeru v pátek 12. září. V současnosti nejčtenější český spisovatel 24

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2006 5 Z OBSAHU: Oznámení o místě a době konání voleb......... 4 Výpisy z usnesení zastupitelstva a rady......... 6 Výměna občanských průkazů................

Více

Ej padá, padá ROSENKA. Zpravodaj Rosicka. Apríl 2010

Ej padá, padá ROSENKA. Zpravodaj Rosicka. Apríl 2010 Ej padá, padá ROSENKA Zpravodaj Rosicka Apríl 2010 Z OBSAHU: Informace pro občany Babic.......................... 4 Informace pro občany Kratochvilky..................... 6 Výpis usnesení rady...............................

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 Z OBSAHU: Z historie obce Kratochvilka....................... 4 Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva............. 5 Rodáci přijeďte slavit............................

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

RÓZA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka APRÍL 2007 4

RÓZA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka APRÍL 2007 4 RÓZA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka APRÍL 2007 4 Z OBSAHU: editorial.................................. 3 Na otázky odpovídá starosta................. 4 Z historie obce Kratochvilka..................

Více

ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě

ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě ROSA NA KOLEJÍCH Apríl 2011 Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě Z OBSAHU: Informace pro občany Babic.......................... 4 Slovo starosty................................... 6 Výpis z usnesení

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve...

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Vítání jara Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Vzpomínka na prezidenta Masaryka Setkání dubských žen Zápisy dětí

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Promění se bývalý internát v další novoborskou školku?

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Promění se bývalý internát v další novoborskou školku? NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Květen 2010 cena: 9 Kč Dospělí dětem 28. - 30. května více str. 24 MUZEJNÍ NOC 29. května více str. 10 Trochu historie nikoho nezabije PhDr. Vladislav Jindra, 20.

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Supermarket štěpí Skuteč

Supermarket štěpí Skuteč Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ZÁŘÍ 2007 CENA Babí léto VIKTOR DYK Poletuješ v zářijový den, dálka kdy nás víc než jindy vábí. Ještě záře v očích, v srdci sen.

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ duben 2010 V souvislosti se Světelským oltářem je třeba připomenout i jeho dárce adamovskému kostelu, zakladatele a mecenáše kostela, školy a fary, knížete Aloise z Lichtensteina. Připomíná

Více

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Volby do Evropského parlamentu informace str. 2 Na festivalu Zlaté slunce se předvedli mladí filmaři Vliv DPH na ceny obědů pro seniory str. 5 str. 8 Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Na charitativní

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna 19. ro z vo p í p l n u u e e od ho l h p z r. N ra k Č. Kos l yd l ě k l st z vo. V s n d j k u r z vo p rt h u u e

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Volby do Poslanecké sněmovny PČR volební okrsky str. 4 Město otevřelo novou třídu v MŠ v Dolní Lhotě str. 3 Nové vyhlášky str. 2 Program festivalu Via Bohemica str. 3 Plánované stavby cyklostezek str.

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

Městský úřad Klimkovice Říjen 2012

Městský úřad Klimkovice Říjen 2012 Městský úřad Klimkovice Říjen 2012 Z obsahu tohoto čísla: 1.Slovo starosty 2. Čestný občan města, LSM Jáchymov 4.-5. Informace z rady a zastupitelstva 6. Obecní policie, Kanalizace 7.-8. Volby 9. Centrum

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy Žamberské Žamberské listy 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č.15 14. září 2012 2 Zprávy z radnice ZÁKLADNÍ REGISTRY JSOU V PROVOZU Smysl a účel základních registrů Smyslem a účelem základních registrů (ZR)

Více

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 AKTUÁLNÍ INFORMACE O PŘEŠTICÍCH str. 3 MISTROVSTVÍ V ESKYMOVÁNÍ

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více