ROSA. Zpravodaj Rosicka. Říjen 2008 MIGHTY IMAGINATION BRNO, HALA VODOVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSA. Zpravodaj Rosicka. Říjen 2008 MIGHTY IMAGINATION 19. 10. 2008 BRNO, HALA VODOVA"

Transkript

1 ROSA Zpravodaj Rosicka Říjen MIGHTY IMAGINATION BRNO, HALA VODOVA

2 Z OBSAHU: Informace pro občany Babic a Kratochvilky Výpisy z usnesení rady Oznámení o konání voleb Policie ČR Rosice radí pátrá informuje Společenská kronika Potkáváte nás Vzpomínka na 28. říjen 1918 v Rosicích Právnická poradna, Prázdninový zážitek Naši prvňáčci Adaptační program, Slovo o ZUŠ Národní kinematografické muzeum v Rosicích Zveme vás do knihovny Muzikanti si poseděli v chládku Kalendárium Informace mikroregionu Kahan Jsem z toho Woody Allen! Cesta z města nebo překážková dráha? Zkrátka skládka Lotyšsko, povídání druhé Co v letošním roce připravil Bonus Rosice Co nového v SVČ Egyptský tábor ohlédnutí Bílá pastelka Letní tábor Turisťáku Mažoretky Anife Milenium cup Sportovní kulečník v Rosicích Karate club Dragons Rosice Zveme vás na hokej Synchronizované krasobruslení v Rosicích Program kina Kulturní přehled Nedávno jsem absolvoval seminář o tvorbě produktů cestovního ruchu. S potěšením jsem zjistil, že i v Rosicích, které se jako vyjmečná turistická lokalita netváří, máme už nyní neuvěřitelný potenciál pro rozvoj odvětví zážitkového cestovního ruchu. Mnohé z produktů se zde klubou na svět a mnohé již v celé své kráse nasazují na květ. Chybí jim pouze dostatek kvaliního hnojiva, systematická péče a skleník v podobě mediální bubliny, který je stimulátorem růstu těchto aktivit. Dovedete si představit ty zástupy zákazníků stojících fronty na nejrůznější druhy zážitků? A dovedete si představit i představy uvedené v život? To je teprve zážitek. Lukáš Volánek šéfredaktor editorial ROSA ROSA Zpravodaj Rosicka Tiskne se pro město Rosice a obce Kratochvilka a Babice Vydává Kulturní informační centrum Rosice Říjen Šéfredaktor: Lukáš Volánek. Koupíte jej v Tetčicích v potravinách p. Fukana, v Zastávce v potravinách p. Voštery Příspěvky, ohlasy a objednávky předplatného zasílejte na adresu redakce: Kulturní informační centrum Rosice Palackého nám. 45, Rosice, inzerci vyřizuje: Jarmila Helsnerová, tel.: , v kanceláři KIC, naproti radnici po pá , Uzávěrka vždy 10. den v měsíci. Distribuce Rosy: Monika Škodová, tel.: Tomáš Štrobl, tel.: Cena 10 Kč, občanům Rosic je dodáván zdarma Grafická úprava, tisk: Michal Eliáš, tel.: Titulní strana: Čtení s bible robotů Foto: Lukáš Volánek 3

3 informace z okolí INFORMACE PRO OBČANY KRATOCHVILKY LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI Také děti z Kratochvilky se v sobotu 30. srpna 2008 mohly pěkně rozloučit s prázdninami. Místní tělovýchovná jednota pro ně připravila na hřišti hry a soutěže. Poděkování starostky jako vždy patří všem dospělým, kteří se snaží ve svém volnu udělat něco pro ostatní. NOVÝ ČLEN KAHANU Obec Kratochvilka byla ve čtvrtek 4. září 2008 přijata do dobrovolného svazku obcí Mikroregion Kahan. Svazek obcí byl založen za účelem ochrany prosazování společných zájmů přesahujících svým rozsahem a významem účastnickou obec. Ve svazku jsou již registrované Babice u Rosic, Lukovany, Příbram na Moravě, Vysoké Popovice, Zakřany, Zbýšov, Zastávka, Tetčice, Rosice, Říčany a Ostrovačice. O akcích svazku budete pravidelně nejen na stránkách tohoto časopisu informováni. Jana Trojanová starostka INFORMACE PRO OBČANY BABIC PŘEHLED USNESENÍ Z 22. ZASEDÁNÍ zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne na OÚ Babice u Rosic Zastupitelstvo obce Babice u Rosic Schvaluje: název ulice Grunty na parcele KN č. 500/1 rozpočtové opatření č. 2/2008 dodatek č. 3 ke Smlouvě o vkladu majetku ze dne mezi Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice a obcí Babice u Rosic opravu střechy a klempířských konstrukcí na budově MŠ a smlouvu o dílo s firmou Karel Skokan Zbýšov smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje k realizaci projektu Územní plán Babice u Rosic demolici domu č.p. 31 na ul. Náves v Babicích u Rosic příspěvek TJ Sokol Babice u Rosic ve výši Kč na oslavu 45. výročí založení TJ Ruší: usnesení č Bere na vědomí: připomínku k opravě sochy sv. Jana Nepomuckého a pověřuje starostu obce zajištěním nabídek na její opravu. 4

4 PŘEHLED USNESENÍ Z 21. ZASEDÁNÍ zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne na OÚ Babice u Rosic Zastupitelstvo obce Babice u Rosic Schvaluje: nákup pozemku p.č. 641/4 v k.ú. Babice u Rosic o výměře 103m 2 za 100 Kč/m 2 + náklady spojené s prodejem a kupní smlouvu. Celková kupní cena činí Kč. PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BABICE U ROSIC Dne 8. září 2008 odbor územního plánování MěÚ Rosice zahájil projednání návrhu zadání územního plánu Babice u Rosic. Návrh zadání je k nahlédnutí v pracovní době na Obecním úřadě v Babicích u Rosic a na odboru územního plánování MěÚ Rosice. Rovněž je možno se s ním seznámit způsobem umožňujícím dálkový přístup na stránkách od 12. září do 13. října Ve lhůtě 30 dnů od zahájení projednání může každý uplatnit své připomínky. Vladimír Blažejovský starosta obce 5

5 z radnice VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 49/2008 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Bere na vědomí a) zprávu o průběhu investičních akcí ke dni b) sdělení OPR týkající se smluvních vztahů o využití veřejného prostranství. 2. Schvaluje a) nákup prvků na dětské hřiště Mochomůrka maximálně do výše Kč vč. DPH z řádku rozpočtu 3421 Dětská hřiště b) pronájem části objektu č. 12 v areálu bývalé sklárny stojícího na pozemku p. č. 810/9 o výměře 96 m 2 p. Františkovi Bartlovi, Rosice, cena 525 Kč/m 2 /rok, na dobu neurčitou, s účinností od , výpovědní lhůta 3 měsíce s tím, že z ročního nájmu za opravu pronajatých prostor se odpočítá Kč po kontrole rozsahu provedených prací c) schvaluje odměnu za I. pololetí roku 2008 ředitelce Penzionu pro důchodce d) rozpočtové opatření č. 12/2008 e) seznam příkazců operací rozpočtu a zástupce příkazců operací f) návrh Střednědobého plánu rozvoje města v oblasti sociálních služeb Komunitní plán. 3. Vybrala a) na provádění akce Oprava krytiny na Zimním stadionu v Rosicích firmu, Karel Skokan, Zbýšov 439, Zbýšov, a schvaluje podepsání smlouvy na částku ,50 Kč b) jako dodavatele akce Virtualizace serverů informačního systému města Rosice 1. etapa firmu VARS Brno a. s., Kroftova 80c, Brno. 4. Souhlasí a) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice a firmou E.ON Distribuce, a. s. F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Věcné přemeno bude zřízeno z důvodu uložení kabelového vedení NN do pozemku města p. č. 5312/1, jednorázová úplata činí Kč. Náklady spojené s vypracováním GS a se zapsáním do KN ponese budoucí oprávněný b) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a Jihomoravským krajem, jejímž předmětem je poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Jihomoravského kraje na podporu komunitního plánování v oblasti sociálních služeb města Rosice pro období roku 2008 ve výši Kč c) s podáním žádosti o dotaci na projekt Zámecké kulturní centrum v rámci 2. výzvy opatření ROP JV d) s podáním žádosti o finanční podporu na realizaci projektu Zavedení územně analytických podkladů ve správním obvodu ORP Rosice. e) s uzavřením smlouvy s firmou SO. Co. MEDITERA- NE s. a. Lugano na financování pořízení změny č. 3 územního plánu města Rosice s podmínkou, že i v případě, že nebude tato změna územního plánu schválena, uhradí firma vynaložené náklady f) s uzavřením smlouvy o dílo na pořízení změny č. 3 územního plánu města Rosice s firmou Urbanistické středisko Brno, a to až následně po uzavření smlouvy o financování pořízení této změny firmou SO. Co. MEDITERANE s. a. Lugano. 5. Doporučuje a) zastupitelstvu odkoupení části pozemku p. č. st a části pozemku p. č. 679/81 a budovy letní restaurace 6

6 z radnice a přístřešku v areálu koupaliště v Rosicích od p. Jiřího Veselého, Tetčice b) zastupitelstvu prodej části pozemku p. č. 3455/5 v k. ú. Rosice. 6. Mění a) usnesení č. 45/2008, bod 5) a) s tím, že doporučuje zastupitelstvu uvolnit pí Jitku Urbanovskou z funkce tajemnice kontrolního výboru zastupitelstva. Ing. Petr Klíma starosta Josef Hájek Ing. Petra Šimková ověřovatelé VÝPIS Z USNESENÍ RADY Č. 50/2008 konané dne v 8.00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne přijala toto usnesení: 1. Schvaluje a) rozpočtové opatření č. 13/2008 b) seznam příkazců operací rozpočtu a zástupců příkazců c) nákup služebního vozidla pro potřeby sociálně-právní ochrany dětí, a to formou leasingu za celkovou cenu Kč z neinvestiční úče lové dotace na úhradu nákladů, souvisejících se zabezpečením činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. 2. Souhlasí a) s uzavřením smlouvy mezi městem Rosice a firmou VARS BRNO, a. s. jejímž předmětem je virtualizace serveru Městského úřadu Rosice, cena ,49 Kč včetně DPH b) s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Rosice a Ministerstvem vnitra ČR, Nad Štolou 3, Praha, jejímž předmětem je bezúplatné zapůjčení vybavení pro informační systém správních evidencí a registr silničních vozidel c) s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Rosice a firmou ANTRE 3000 s. r. o. Moravany, jejímž předmětem je výroba a montáž oken na jižní straně radnice, cena Kč vč. DPH d) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice a firmou E.ON Distribuce, a. s., F.A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice. Věcné břemeno bude zřízeno z důvodu uložení kabelové přípojky NN do pozemku města p. č. 5307/14 a 5307/16, jednorázová úplata činí Kč. Náklady spojené s vypracováním GP a zapsáním do KN ponese budoucí oprávněný e) s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Rosice a firmou E.ON Distribuce, a. s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Věcné břemeno bude zřízeno z důvodu uložení kabelového vedení NN do pozemku města p. č. 2900/90 a 3489/1, jednorázová úplata činí Kč. Náklady spojené s vypracováním GP a se zapsáním do KN ponese budoucí oprávněný f) s uzavřením smlouvy o nájmu pozemků mezi městem Rosice a GenAgro Říčany, a. s., Veveří 18, Ostrovačice, jejímž předmětem je nájem pozemků, zapsaných v KN v k. ú. Rosice u Brna LV-1, o celkové výměře m 2 g) s rozhodnutím výběrové komise a pověřuje firmu Eurovision, a. s., Veveří 102, Brno podáním žádosti o dotaci z Evropských fondů na výstavbu Sběrného dvora v Rosicích. 3. Rozhodla a) o navýšení nájemného pro rok 2009 takto: u 16 bytů 8

7 na ul. Brněnská, Fügnerova 29,84 Kč/m 2, u 92 bytů na ul. Kaštanová 30,57 Kč/m 2, u 1 bytu na ul. Fügnerova 32,66 Kč/m 2, u 3 bytů na ul. Kaštanová 33,44 Kč/m Doporučuje a) zařadit nemovitost Severní křídlo zámku Rosice p. č. 136/2 do Národní databáze brownfieldů b) zastupitelstvu zařadit částku Kč, obdrženou za práci pro Knihovnu Kuřim, do rozpočtu Knihovny Rosice. 5. Dává plnou moc a) starostovi města Ing. Petru Klímovi v souladu s 31 Občanského zákoníku pro jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudružnosti ROP NUTS 2 Jihovýchod v souvislosti s žádostí o podporu a dalších kroků k dotaci z Regionálního operačního programu ROP NUTS 2 Jihovýchod v oblasti obnovy a rozvoje venkovských sídel osy 3 udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, oblast podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek Regenerace zámeckého parku, k. ú. Rosice. Ing. Petr Klíma starosta Dana Prokešová RNDr. Petr Lukáš ověřovatelé OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE Starosta města Rosice podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje: Volby do zastupitelstva kraje Jihomoravského se uskuteční v pátek dne 17. října 2008 od hodin do hodin a v sobotu dne 18. října 2008 od 8.00 hodin do hodin. Volební okrsek č. 1 Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost MŠ, Husova čtvrť 1070 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulici: Alšova Gen. Klímy Kolkova Bezručova Husova Máchova Boženy Němcové Husova čtvrť Polní Brněnská Janáčkova Smetanova Dobrovského Jiráskova Tetčická El. Krásnohorské Karla IV. U Boží Muky Zhořova Volební okrsek č. 2 ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v Sokolovně, Tyršova 316 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulici: Dělnická Kpt. Jaroše Tyršova Fügnerova Mrštíkova U Pálenice Havířská Příční U Sýpky Hybešova Příkrá Wolkerova Kollárova Sportovní Zámecká Komenského nám. Trávníky Zámečnická Volební okrsek č. 3 ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v ZŠ, Pod Zahrádkami 120 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulici: Čechova Nad Školami 9

8 informace MěÚ Stará Dr. Živanského Nádražní Úvoz Družstevní Palackého nám. V Cihelně Kostelní Pod Oborou V Kopci Lesní Pod Strání Ve Strži Na Schodech Pod Trojicí Zbýšovská Na Štěpnici Pod Valy 1. května Nábřeží Pod Zahrádkami Zastávecká Nad Nádražím Sklářská Žerotínovo nám. NALEZENÉ VĚCI na území města Rosice: Volební okrsek č. 4 ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v Penzionu pro důchodce, Kaštanová 1223 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulici: Borová Lipová Pod Ploty Cukrovar Litostrovská Říčanská Cukrovarská Na Mýtě Trnková Javorová Na Pomezí Kaštanová Okrouhlík Bližší informace poskytne odbor vnitřní správy MěÚ Rosice na tel. č , osobně lze kontaktovat podatelnu úřadu, budova zámku, Žerotínovo nám. 1. Datum nálezu: Nalezené věci : Místo nálezu: šedý batoh Brněnská ulice klíče s přívěsky Komenského nám svazek klíčů Kaštanová ulice náušnice Palackého nám svazek klíčů Žerotínovo nám svazek klíčů Brněnská ulice svazek klíčů u Penny marketu svazek klíčů u marketu Lídl Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky do domovních schránek v místě trvalého bydliště. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů odbor vnitřní správy MěÚ v Rosicích (tel ) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Volič může hlasovat způsobem: Vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek s politickou stranou, hnutím či koalicí. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Každý volič si může do , v úředních hodinách, u odboru vnitřní správy MěÚ Rosice, evidence obyvatel ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. V Rosicích dne Ing. Petr Klíma starosta města Rosice 10

9 černá kronika POLICIE ČR ROSICE RADÍ PÁTRÁ INFORMUJE Doba prázdnin a letních dovolených je za námi, většina z nás se již vrátila do vyjetých kolejí, k obvyklým starostem doma, v zaměstnání, v běžném životě. Na úvod svého článku chci upozornit na jednu novinku. Na internetu byly na adrese: začátkem července spuštěny nové internetové stránky Policie ČR. Přes složku útvary Policie ČR územní útvary Správa Jmk se lze proklikat až k Okresnímu ředitelství PČR Brnovenkov (lze se napojit i přímo přes adresu: or-brno-venkov.aspx), kde byl vzhled stránek pro jednotlivé nižší útvary Policie ČR ujednocen. Jsou zde nabídnuty některé již známé rubriky Okresního ředitelství Policie Brno-venkov, např. zpravodajství, aktuality, fotogalerie, ale i další odkazy. V brzké době by měly být zpracovány a na internetu nabídnuty i stránky jednotlivých obvodních oddělení, třebaže to zřejmě nebude v takovém rozsahu, jako dříve. Na základě těchto skutečností bylo rozhodnuto zrušení původních internetových stránek OOP Rosice. Všem, kdo si již na internetové stránky OOP Rosice zvykli, se tímto omlouváme a doufáme, že i na nových stránkách najdou to, co je zajímá. Vzhledem k tomu, že stránky Okresního ředitelství PČR Brno-venkov jsou dosud v plenkách, je nabídka aktualit zatím omezená, ale pracuje se na tom a věřím, že výsledek se zobrazí ve všeobecné spokojenosti. Základní údaje a kontakty jsou zde k dispozici a zpravodajství o závažných trestných činech je zde průběžně doplňováno. A nyní se pokusím alespoň v hrubých rysech rozebrat problematiku trestné činnosti o prázdninách. V měsíci červenci a srpnu 2008 bylo na OOP Rosice oznámeno celkem 87 trestných činů. Ve většině z nich se jednalo o majetkové delikty vloupání do objektů a vozidel, krádeže, poškozování majetku a jeden úmyslně založený požár se škodou cca Kč. Mimo to se 8 případů týkalo zanedbání povinné výživy ( 213 trest. zákona), jeden z vydařených otců tak dluží na výživném již asi Kč. Dalších 13 případů se týká problematiky v dopravě: jízdy s motorovým vozidlem bez řidičského oprávnění ( 180d), maření výkonu úředního rozhodnutí ( 171) v případě, že řídí vozidlo, ačkoli má k tomu vysloven zákaz, a jízdy pod vlivem alkoholu ( 201), kdy byly naměřeny hladiny v rozmezí od 1,11 do 4,18. Ve dvou případech se dokonce pachatel dopustil všech tří trestných činů současně. Při jízdě s motorovým vozidlem bez řidičského oprávnění byli přistiženi i tři mladiství pachatelé, kteří ještě ani nedovršili 18 let věku, ve dvou případech řídili malý motocykl a v posledním případě se jednalo o vysloužilého favorita. Dále bylo v měsíci červenci a srpnu 2008 policisty OOP Rosice prošetřeno celkem 164 přestupků, z nichž 56 bylo na místě vyřízeno blokovou pokutou, jednalo se převážně o přestupky v dopravě. Dalších 52 přestupků bylo směřováno proti majetku, zde se jednalo o drobnější krádeže a poškození majetku se škodou do Kč. Z tohoto počtu ve 4 případech byly odcizeny registrační značky z aut a 3 přestupky se týkaly krádeže zboží v obchodě. Dalších 42 přestupků narušovalo občanské soužití, jednalo se o slovní či fyzické napadání anebo jiné schválnostní jednání, ve dvou případech byla osoba převezena na záchytku k vystřízlivění. Alkohol za volantem, nepřevyšující hladinu 1,00, byl zjištěn u 10 řidičů a jeden přestupek se týkal jízdy pod vlivem omamných a psychotropních látek. Zbylé přestupky se týkaly černé skládky na Střelicku, oznámení o nepovolené stavbě tribuny na Automotodromu a šetření požáru kůlny. Dále nabízím výčet závažných trestných činů, k nimž 12

10 černá kronika došlo o prázdninách na celém teritoriu OOP Rosice: poškození čekárny na nádraží ČD Rosice sprejerství, škoda Kč poškození dveří kotelny u tělocvičny ZŠ dlažební kostkou, škoda Kč vloupání do novostavby domu v Říčanech NP odstranil visací zámky, odcizil již zabudovaná okna (6 ks) a dveře, škoda Kč vloupání do rod. domu v Zastávce vypáčené balkon. dveře, odcizena LCD televize, 2 počítače, kytara, zlato, sekačka na trávu, škoda cca Kč vloupání do kanceláře firmy ve Střelicích po rozlomení zámku dveří, odcizeny počítače s monitory a navigace, škoda cca Kč vloupání do auta na Kývalce stanující hosté z Rakouska, odcizena fin. hotovost, 2x fotoaparát, škoda cca Kč poškození autobusové čekárny Zbýšov-Sička zcela zdemolovaná dřevěná čekárna, škoda cca Kč vloupání do rod. domku v Rosicích větracím okénkem, odcizen plyn. kotel, digestoř, bourací kladivo, škoda cca Kč podvodné jednání na internetu na internet. aukci AUKRO.CZ vydražen mobil, zaslána smluvená hodnota, ale zboží nedošlo krádež rakouského přívěsu za auto, RZ:W-72761N s motocyklem Honda X 11, RZ: W-81OK, v Ostrovačicích hotel Motorsport, škoda Kč krádež věcí v Troubsku u garáže volně položená nehlídaná taška s kamerou, notebookem a mikrometrem, škoda cca Kč krádež věcí z auta u Domašova při opravě defektu kola z neuzamčené kabiny vozidla Peugeot Boxer odcizena ledvinka s hotovostí, škoda cca Kč vloupání do hájenky v KÚ Tetčice vpáčená mříž a dveře, odciz. 2 počítače s monitory a tiskárna, škoda cca Kč vloupání do sklepa ve Střelicích bytovka na ul. A. Smutného, odciz. křovinořez za Kč krádež motocyklu KTM 47 u Přibyslavic u hotelu Anahof, rz: LL-8XRE, barva černá, škoda cca Kč vloupání do skladu OÚ Vysoké Popovice rozbitá kopilitová stěna, krádež motor. sekačky a hnací jednotky, škoda cca Kč vloupání do prodejny v Rosicích na ul. Wolkerova, větracím okénkem, odciz. fin. hotovost, škoda cca Kč vloupání do os. auta v Rosicích v poledne, poškozen zámek zavazadlového prostoru, odciz. doklady, peníze, plat. karty, škoda cca kč krádež stavebního materiálu v Tetčicích na staveništi z kontejneru, škoda cca Kč V dalších řádcích bych chtěl uvést několik konkrétních varujících případů, kdy pachateli krádeže napomáhala ve velké míře i neopatrnost a ignorance poškozených: v Tetčicích u rod. domku řemeslníci v průběhu dopoledne nechali své osobní věci v autě Peugeot Boxer, kde nechali pootevřená dvířka a NP jejich neopatrnosti ihned využil, z auta odcizil batoh a peněženku s osobními doklady, plat. kartami, finanční hotovostí a osobními věcmi, celková škoda činila Kč pasažér v autobusu IDS, spoj Zastávka Zbýšov v hod., nechal vedle sebe na sedadle tašku s os. doklady, penězi a plat. kartou, ve Zbýšově už ji ale nenašel, škoda Kč majitel zaparkoval cca v hod. v Zastávce osobní auto, v němž uvnitř nechal navigaci, během čtvrthodinky NP rozbil okno v autě a navigaci ještě s akuvrtačkou z vnitřku auta odcizil, škoda celkem Kč řidič dodávky u Domašova vyměňoval kolem hod. kolo po defektu a přitom mu někdo z nezajištěné kabiny auta odcizil ledvinku s hotovostí ca Kč a dalšími věcmi, přitom v době výměny kola v okolí nezasta- 14

11 vilo žádné auto a ani nikoho nespatřil poblíž Střelic u silnice od do hod. odcizeno osobní auto, jehož řidič nechal klíčky ve spínací skříňce. Jistě je už každému jasné, co bylo u jednotlivých případů možno udělat, aby se krádeži zamezilo, anebo se tato možnost alespoň minimalizovala. A nakonec ještě několik slov k letošnímu svátku motoristů Velké ceně GP motocyklů Brno, konaném ve dnech V dané době došlo na našem teritoriu v souvislosti se závody k pěti trestným činům: odcizení motocyklu rakouskému návštěvníkovi, 1 x vloupání do auta a tři krádeže věcí v kempech. Dále bylo šetřeno 10 přestupků proti majetku drobné krádeže, jeden správní delikt (v kempu Ostrovačice stříleli návštěvníci ze SRN z repliky historického děla), a bylo přistiženo 10 řidičů pod vlivem alkoholu. K této problematice uvádím pro zajímavost, že v Ostrovačicích byl v hod. kontrolován řidič malého moto minibike, který nadýchal 4,18 a se souhlasem stát. zástupce byl předán do policejní cely, ještě tu noc dne asi v 0.10 hod. byl na stejném místě a na stejném vozítku kontrolován jeho bratr, který nadýchal 1,78 a putoval do cely za svým bratrem. I přes tradiční velkou návštěvnost a ne zrovna ideální počasí byla práce všech zúčastněných policistů na této akci hodnocena velmi pozitivně. A ještě na závěr mi dovolte jménem nás, policistů zařazených ve službě na těchto motoristických závodech, poděkovat Karlu Galetkovi, DiS, a Ing. Pavlu Valentovi, pracovníkům odboru dopravy při MěÚ Rosice, za ochotu a ztracený čas při řešení správních deliktů v dopravě po dobu největšího náporu Velké ceny GP Brno tedy o víkendu. prap. Josef Hlávka Policie ČR, Obvodní oddělení ROSICE 15

12 společenská kronika SPOLEČENSKÁ KRONIKA MĚSTA ROSICE Jedno srdce na světě jsme měli, jež dovedlo nás milovat. Kdybychom láskou vzbudit je chtěli, neozve se už vícekrát. Utichlo, zmlklo, šlo už spát. Dne by se dožila moje drahá sestra paní Květa Válková 85 roků. S úctou a láskou nikdy nezapomene sestra Vlasta. Kdo měl, ten nevzpomněl. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte prosím se mnou. Sestra Vlasta Holasová Dne 25. října 2008 uplyne již dvacet roků, co nás opustil náš tatínek a dědeček pan František Bartoš. Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou vzpomínku. Děkují dcera Marie a Blažena s rodinami. Že čas rány hojí je jen pouhým zdáním stále v našich srdcích žiješ, tichým vzpomínáním. 26. října uplyne šest let od úmrtí naší maminky, babičky, prababičky paní Anežky Pospíšilové. Dne 24. prosince by se dožila 87 roků. Kdo jste ji znali, prosím vzpomeňte s námi. S úctou a láskou vzpomíná syn Ludvík s rodinou, dcera Alena, vnoučata Martina, Jana s rodinou, Luděk, Radek. Kdo byl milován není zapomenut! Dne 30. září 2008 je tomu osm let, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček pan Ladislav Barkóci a 22. října vzpomeneme jeho 60. narozeniny. Nikdy nezapomeneme na jeho obětavost dobrotu a lásku. Stále vzpomíná manželka Věra, dcera a syn s rodinami. 12. října 2008 tomu bude 12 let co zemřel můj milovaný manžel pan Josef Saleta. Kdo jste ho znali, vzpomeňte se mnou. S láskou vzpomíná manželka a sourozenci s rodinami. Odešel náhle, nikdo to nečekal, osud to sám chtěl, proč jen to tak uspěchal? Zapalme svíce, kdož jsme ho milovali, za krásné chvíle, které jsme s ním prožívali. 29. října uplynou tři roky od úmrtí mého manžela, tatínka, dědečka pana Jana Valeše. 12. prosince by se dožil 64 roků. Přátelé a známí věnujte mu prosím tichou vzpomínku. Stále vzpomíná manželka Alena, dcera Jana s rodinou, syn Radek. 16

13 Upřímné poděkování Vám všem, příbuzní, přátelé a známí, kteří jste se přišli rozloučit s naším milovaným manželem, tatínkem a synem, panem Oldřichem Kroupou. V těchto těžkých chvílích jste nám oporou, které si velmi vážíme. Děkujeme za projevy soustrasti i květinové dary Za celou rodinu maminka a manželka s dětmi. POCTIVOST V MARKETU MAREK Odnášela jsem si úspěšný nákup a v roztržitosti jsem nesklidila do tašky peněženku včetně všech dokladů a nemalé částky, kterou jsem právě vybrala v bankomatu. Všímaví a poctiví prodavači vše uschovali a v pořádku předali. Patří jim za to můj dík a veřejné uznání. Vděčná zákaznice D. Koblížková PODĚKOVÁNÍ Děkuji MUDr. Radanu Dolíhalovi a jeho zdravotní sestře za pomoc a podporu, bez níž bych nemohla podstoupit operaci oka. Ještě jednou děkuje Pavla Škodová. 17

14 z vašich dopisů POTKÁVÁTE NÁS Možná jsme se už někde potkali. Jsem nevidomý. Na cestách mě již několik let doprovází můj vodicí pes zlatý retriever jménem César z chovné stanice Od Tří Jasanů Foto: Lukáš Volánek Orientace nevidomého člověka je velmi obtížná. I malé překážky nám značně komplikují a zpomalují pohyb. Vodicí pes pro mne znamená rychlost, samostatnost a hlavně bezpečí. Je mým kamarádem, navazujeme společně snadno kontakt s okolím a často i rozveselí, když je člověku smutno. Mnohdy se lidé domnívají, že stačí říci psovi, kam chci jít a on mě tam prostě dovede. To je ovšem omyl, pes pracuje na základě naučených povelů. Také nepozná, kdy se rozsvítí na semaforu zelená a kdy se může rozejít přes silnici, jelikož jeho zrak není tak dokonalý jako lidský. Vodicí pes se stává členem rodiny, je třeba se o něj řádně starat, krmit ho, česat, venčit a věnovat se mu. Naši starostlivost pak odmění svou oddaností, pracovitostí a láskou. Je potřeba si také uvědomit, že vodicí pes není strojem, nýbrž živou bytostí s občasnými chybami, náladami, nemocemi a únavou. Tyto vodicí psy pro nevidomé a zrakově postižené připravuje škola pro výcvik vodicích psů Milana Dvořáka v Brně, jež splnila náročná kritéria pro vstup do světové federace škol pro výcvik vodicích psů. Povídání o výcviku a světě nevidomých lidí najdete na webové adrese: V některých případech je pomoc vidících lidí na veřejnosti vítaná, jelikož usnadní vyřešení situace příliš složité jak pro pejska, tak i jeho pána. Desatero pro kontakt s nevidomým, kterého vede vodicí pes: Vodicího psa nikdy nevyrušujme při práci. Nedožadujme se jeho pozornosti mlaskáním, voláním, hvízdáním či jinak. Velmi mu tím ztěžujeme jeho práci a soustředěnost. Bez vědomí majitele na vodicího psa nesahejme, nehlaďme jej, byť v dobrém úmyslu. Je slušností nejdříve oslovit člověka a zeptat se jej na souhlas s vaším úmyslem. Vodicího psa k sobě nevolejme, má svého pána. Neodbytné nutkání komunikace zaměřme na majitele. Psovi bez vědomí majitele nenabízejme jídlo či pamlsky. Ani výjimečně. Kondice a zdravotní stav jsou základem pro jeho dlouhý život a práci. Chceme-li pomoci nevidomému člověku, kterého vede vodicí pes, vždy člověka nejdříve oslovme a zeptejme se, zda naši pomoc uvítá. Neurážejme se, když ji odmítne, je třeba plně soustředěn na svou cestu. Pomáháme-li nevidomému, nemanipulujme se psem, komunikujme s člověkem a slovně doprovázejme, co děláme. Jdeme-li po ulici se svým vlastním psem, nikdy mu nedovolme vodicího psa obtěžovat, očichávat či jinak vyrušovat v práci. Míjíme-li vodicího psa s nevidomým člověkem, mějme svého psa vždy na vodítku. Nastupujeme-li se svým psem do dopravního prostředku, vždy dejme přednost člověku s vodicím psem. V dopravním prostředku umožněme umístění vodicího psa a uvolněme vhodné místo. Nevidomý člověk s vodicím psem má přístup do obchodů, restaurací, úřadů, všech typů škol, zdravotnických ambulancí a také všech kulturních a sportovních zařízení. 18

15 Úryvek z památní knihy městyse Rosic VZPOMÍNKA NA 28. ŘÍJEN 1918 V ROSICÍCH z historie A na závěr jaká jsou nejčastější plemena připravovaná pro službu vodicích psů? Jsou to: zlatý a labradorský retriever, flat coated retriever, bílý švýcarský ovčák, německý ovčák, nově i královský pudl, případně border kolie. Život bez svého psa si už neumím představit. Ať mám jakoukoliv náladu, starosti či obavy, je vždy po mé levici, připraven mě vést a pomáhat. Nezapomínám ho vždy pochválit slovy, či pohlazením anebo nějakým pamlskem. Chci poděkovat všem, kteří pomáhají nevidomým lidem. Jiří Maršálek a Césarek Padla monarchie Rakousko- Uherská a prohlášen byl samostatný Československý stát. Telegrafická zpráva o státním převratu došla do Rosic 28. října o 10. hodině dopolední. Houfy lidí se hrnuly k poště, kde byl vyložen telegram. První dojem byl drtivě radostný. Živým rokováním, výkřiky nadšení, ba i slzami na rozjasněných tvářích dávalo občanstvo výraz svému radostnému vzrušení. Žactvo, poučené ve škole o významu dějinného okamžiku, objevilo se ještě odpoledne na ulicích města, které procházelo za zpěvu a nadšeného provolávání nově zrozenému státu. Večer téhož dne konalo městské zastupitelstvo slavnostní schůzi. Starosta Jan Hájek dojat projevuje radost a ště stí nad tím, že nám osud dopřál dočkati se zřízení samostatného státu. Za posvátného ticha s pohnutím předčítá telegram, oznamující vyhlášení samostatnosti. Starosta vzpomíná padlých, kteří za svobodu naši přinesli největší oběť, nabádá ke svorné společné práci a provolává novému samostatnému státu československému nazdar! Mezitím shromáždily se na náměstí nesčetné davy občanstva, žactvo škol obecných, měšťanských i průmyslové školy pokračovací. Ke shromáždění promluvil starosta Jan Hájek a za dělnictvo Frant. Kolčava. Za slavnostního osvětlení budov veřejných i soukromých procházel ulicemi města za všeobecného nadšení mohutný průvod s pochodněmi, lampiony a prapory v národních barvách. Radost a nadšení lidu byly plně oprávněny. Občanstvo se těšilo nejen z politického vítězství, nýbrž radovalo se i z ukončení zhoubné války očekávajíc i konec jejích svízelných doprovodných zjevů a těšil se na budoucí pokojný život v rodinách. S otevřenou náručí přijímali všichni své drahé, vracející se z rozvrácených front. Přeplněné vlaky denně dovážely vojáky, kteří v bezmezné touze po klidném žití vraceli se svévolně z bojišť nehledíce na svízele a útrapy tehdejšího cestování. Byli mezi nimi i mnozí, kteří se odhodlali na několikadenní cestu domů na střechách železničních vozů. Připravila Jarmila Helsnerová Foto: archiv KIC 19

16 právnická poradna PRÁVNICKÁ PORADNA Dotaz: Naše rodina již po několik desetiletí vlastní chatu na Vysočině. Mí rodiče i prarodiče po celou dobu využívali na chatě přístup k řece přes pozemek chaty souseda, např. pro nabírání užitkové vody, pro koupání nebo rybaření. Před půl rokem chatu koupil nový majitel, který prohlásil, že si nepřeje, abychom chodili přes jeho pozemek, a že chatu se zahradou oplotí. Tím nám ale úplně znemožní přístup k řece. Máme nějakou možnost domáhat se právní cestou pokračování dosavadního mnohaletého využívání sousedního pozemku pro přechod k řece? Odpověď: Pokud vaši rodiče i prarodiče dlouhodobě využívali pozemek souseda pro přístup k řece, vzniklo k tomuto pozemku věcné břemeno spojené s vlastnictvím pozemku, které přešlo i na současného vlastníka chaty spolu s odkoupenou nemovitostí. Vzhledem k mnohaletému užívání vzniklo právo vašeho průchodu k řece jako věcné břemeno vydržením. Vaše právo průchodu dosud existuje Vladimír T., Ivančice a požívá právní ochrany. Podstatou věcného břemene přechodu je povinnost majitele sousední nemovitosti strpět průchod vlastníkovi a uživatelům vaší chaty, včetně vašich návštěv k řece. Nový majitel sousední nemovitosti musí toto právo respektovat a nemůže ho svévolně zrušit. Podle občanského zákoníku zanikají věcná břemena pouze písemnou dohodou, rozhodnutím příslušného orgánu nebo ze zákona. Vaše oprávnění z věcného břemene můžete hájit žalobou u soudu na vašeho souseda. Pokud by chtěl znemožnit váš průchod oplocením svého pozemku, může mu soud nařídit, aby vám umožnil průchod brankou nebo aby vám poskytl klíč k brance. Oprávnění z věcného břemene, právo průchodu k řece, musí být vykonáváno tak, aby povinného, t.j. majitele sousední nemovitosti, zatěžovalo co nejméně. Nesmí být svévolně rozšiřováno. Oprávněný z věcného břemene, t.j. vy a vaše rodina, musí nést i přiměřené náklady na údržbu cestičky k řece přes sousedův pozemek, na údržbu branky v zamýšleném plotě, na vyhotovení příslušného počtu klíčů apod. JUDr. Petronela Sojková advokátka Brněnská 555, Rosice Tel.: PRÁZDNINOVÝ ZÁŽITEK Na prázdninách jsem byla v Luhačovicích v rybářské chatě. Můj táta byl na rybách, tak jsem se ho ptala, jestli můžu taky zkusit chytat ryby. Táta to dovolil. Čekali jsme a po chvíli jsem měla záběr. Tak jsem to sekla a byl tam kapr, táta pro něj musel jít do vody, měřil 80cm a vážil 9,5 kg. Byly to moje nejhezčí prázdniny. Hana Kůtová 4.B 20

17 ze školství Foto: archiv ZŠ Rosice NAŠI PRVŇÁČCI Během jarních měsíců navštěvovali budoucí prvňáčci školu v rámci předškoláckých skupinek, takže pro většinu z nich nebyla škola 1. září cizí. Slavnostního zahájení školního roku se zúčastnily děti s rodiči, podělily se s paní učitelkou o své pocity, jak se do školy těšily a co již mají do školy připraveno. Děti do prvních tříd přišli pozdravit i zástupci města pan starosta ing. Petr Klíma a pan místostarosta Josef Hájek. Děti přivítal také pan ředitel a paní zástupkyně. Všichni, kteří měli zájem, si v první den prohlédli prostory školní družiny a seznámili se s jeho provozem. Letos budou pracovat celkem tři oddělení družiny, kde budou děti trávit odpoledne po vyučování. Další dny byly pro děti zkouškou samostatnosti. S rodiči se děvčata a chlapci rozloučili u šaten, sem tam padla i nějaká ta slzička, ale program prvních dnů byl tak bohatý, že i ti, kterým se moc od maminek nechtělo, za chvíli zapomněli a zapojili se do školní práce. Mezi důležité akce prvních deseti dnů patřila vycházka s policisty, kteří s dětmi prošli cestu od školy a vysvětlili dětem, jak správně a bezpečně přecházet na přechodech a jaká pravidla je potřeba dodržovat v roli chodců. Nově se od letošního školního roku pro děti z prvních tříd konal adaptační dvoudenní program zaměřený na utváření společných třídních pravidel, na seznamování se navzájem mezi sebou, s paní učitelkou, ale i s provozem školy. Za vedení školy přeji všem dětem, aby se jim ve škole líbilo a rádi vzpomínali. PaedDr. Jaroslava Kroupová 21

18 ze školství ADAPTAČNÍ PROGRAM PRO PRVNÍ TŘÍDY Dne a se konal v prostorách SVČ a školy adaptační program žáků třídy 1.A. Počasí nám celkem přálo, a tak některé aktivity dětí bylo možno uskutečnit i v prostorách před Střediskem volného času a také v parku, v inspirujícím přírodním prostředí. Děti si zacvičily rozcvičku se svými oblíbenými plyšáky, poznávaly se v různých herních činnostech. V úterý probíhal program adapťáku ve třídě, kde si žáci vytvořili svá pravidla, která budou ve škole dodržovat, nakreslili svůj portrét do třídního domečku, stavěli z dřevěných kostek město. Úspěšný adaptační program ukončily děti sborovým ahoj. Děti z 1.B čekal stejný program a jenom s tím rozdílem, že první den prožily na školní zahradě. Foto: archiv ZŠ Rosice Poděkování patří zcela jistě školní psycholožce Mgr. Alici Vašákové, která ve spolupráci s třídními učitelkami prvních tříd celý projekt připravila. Mgr. Zita Hvězdová SLOVO O ZUŠ Začíná druhý měsíc nového školního roku. V září se děti po zasloužených prázdninách Foto: Jakub Dvořák teprve zklidňovaly a opět si zvykaly na pevný školní řád. Teď už pilně hrají, zpívají, tancují a výtvarně tvoří. Žáky i učitele ZUŠ totiž čeká, tak jako v loňském školním roce, celá řada koncertů, výstav a ostatních vystoupení. ZUŠ je pořádá nejen v Rosicích, ale i v širokém okolí. A jak ten čas rychle běží, zjišťujeme, že již uběhlo 5 let ode dne, kdy se v KD Cristal konal slavnostní koncert s výstavou k 50. výročí založení. Dočetli jste se to již v článku paní Helsnerové v zářijovém zpravodaji. Právě na toto výročí se učitelé s žáky připravovali a ještě připravují. V sobotu 20. září proběhla v prostorách zámku slavnostní vernisáž prací bývalých absolventů výtvarného oboru. Tito absolventi dále pokračovali nebo ještě pokračují ve studiu s výtvarným zaměřením. Výstava potrvá v prostorách zámku až do 31. října. Vyvrcholením oslav 55. výročí založení školy bude slavnostní koncert spojený s další výstavou výtvarných prací. Koncert se bude konat v neděli 9. listopadu 2008 v hod. v KD Cristal v Rosicích. Chystáme nějaká překvapení, takže nám držte palce, ať se nám vše podaří. A já vás, milý spoluobčané, za celý kolektiv ZUŠ již teď předem co nejsrdečněji zvu. Jana Veselá, za ZUŠ 22

19 NÁRODNÍ KINEMATOGRAFICKÉ MUZEUM V ROSICÍCH Možnosti kulturního vyžití v Rosicích se v brzké době opět o něco rozšíří. Na zámek se totiž přesouvá filmový archiv sídlící dosud v nevyhovujících prostorách ketkovických kasáren. Jeho sbírky obsahují na pět tisích dlouhometrážních i krátkých filmů, celou řadu unikátních technických přístrojů a v neposlední řadě také originální filmové plakáty. Nezůstane však jen u pouhého umístění sbírek. Cílem nadšenců je vybudovat na rosickém zámku instituci, jakou se nemůže pochlubit žádné jiné město v České republice. Počítá se s vytvořením stálé expozice muzea s filmovou tématikou a zřízení centra filmové a mediální výchovy pro studenty i učitele středních a základních škol. Mimo to počítají pracovníci Národního kinematografického muzea s pořádáním nejrůznějších kulturních akcí, například filmových festivalů, odborných přednášek a besed s filmovou tématikou, workshopů atp. První akcí, která se uskuteční pod hlavičkou Národního kinematografického muzea bude Malý filmový festival s podtitulem Ochutnávka z archivu. Akce se uskuteční v sobotu 18. října v kině Panorama. A na které filmy se mohou diváci těšit? ZLATÝ VĚK GROTESKY (1957) střihový film plný klasických amerických grotesek UTRPENÍ MLADÉHO BOHÁČKA (1969) komedie o starém mládenci, kterého maminka nutí do ženění ŠAŠEK A KRÁLOVNA (1987) satirické podobenství podle stejnojmenné hry Bolka Polívky HOŘKÝ MĚSÍC (1992) erotické drama v režii Romana Polanského Akreditace a blžší informace na Jan Veškrna kultura a společnost 23

20 kultura a společnost ZVEME VÁS DO KNIHOVNY PŘETÉKAJÍCÍ TÝDEN KNIHOVEN 2008 Pestrobarevný jako podzimní listí bude tradiční Týden knihoven v Městské knihovně v Rosicích. Letos připadá na termín října a máte se nač těšit!!!!! A protože knihovna je hlavně o literatuře a čtení, přijďte si ve čtvrtek příjemně užít obojího od 15 do 17 hodin bude knihovna přístupná pro děti a mládež od 10 do 18 let a budeme číst horory, ale třeba i pohádky a srandovní povídky, určitě se nebudete nudit. A nudit se nebudou večer ani dospělí od 18 hodin do??? bude knihovna s hvězdičkou, přístupná pouze osobám starším 18 let, ale neděste se, ani nehoršete!!! Jenom vypustíme Macha a Šebestovou, i když...kdo ví :o) Hlavně kvůli ženám a pro ženy, ale určitě nejen pro ně, jsme do knihovny pozvali vzácného hosta jednu z nejoblíbenějších současných českých spisovatelek Irenu Fuchsovou, jejíž knihy Když se žena topí, Když chce žena zhubnout, Když staré děti pláčou, zkrátka Když se s lidmi něco děje, patří v naší knihovně mezi nejčastěji půjčované a na regálech se opravdu ani neohřejí. S Irenou Fuchsovou se můžete v městské knihovně setkat od 18 hodin. Vstupné 40 Kč. Po celý říjen bude k vidění výstava originálních drátěných šperků MM neboli Mirky Murycové. Přístupná vždy v půjčovní dobu knihovny. A na závěr lákavá nabídka pro žáky Základní školy Rosice: registrace a přeregistrace za symbolický poplatek 20 Kč. Co knihovna nabízí? Velký výběr knih (Rowlingová, Blytonová, Brezina, Lanczová, W.I.T.CH., hororové příběhy, filmové adaptace, komiksy) V knihovně se dají vypůjčit časopisy, hrát hry na počítači, vybrat si nějaké poslechové cédéčko s pohádkou nebo příběhem a také připojit se na internet. A samozřejmě se sejít s kamarády, počkat na začátek kroužku, udělat si referáty do školy, nebo prostě jen tak posedět. Srdečně zvou a těší se na vás knihovnice TY JO, TÁMHLE SEDÍ VIEWEGH! Foto: archiv MěK Tak nějak nás napadlo, že by mohl do Rosic přijet Michal Viewegh a on skutečně přijel. Samozřejmě po předchozí domluvě ho jeho příznivci přivítali v městské knihovně v posledním relativně teplém zářijovém podvečeru v pátek 12. září. V současnosti nejčtenější český spisovatel 24

MĚSTO ROSICE Rada města Rosice Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Rada města Rosice Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Rada města Rosice Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení rady č. 28/2015 konané dne 30.11.2015 v 15:00 hodin na MěÚ Rosice Rada města Rosice na svém jednání dne 30.11.2015 přijala

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rosice, konaného dne 23.06.2016 na svém zasedání dne 23.06.2016 přijalo následující usnesení:

Více

MĚSTO BRUNTÁL O VEŘEJNÉM POŘÁDKU. Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne usnesením

MĚSTO BRUNTÁL O VEŘEJNÉM POŘÁDKU. Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne usnesením MĚSTO BRUNTÁL OBECNĚ ZÁ V AZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013 MĚSTA BRUNT ÁLU O VEŘEJNÉM POŘÁDKU Zastupitelstvo města Bruntálu se na svém 19. zasedání dne 5.11.2013 usnesením č. 727/19Z/2013 usneslo vydat na základě

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 10. 2009 v zasedací místnosti

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Z Á P I S o průběhu 24. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 22. 10. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 24. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 22. 10. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 24. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 22. 10. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 24. zasedání zastupitelstva

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 Město Stříbro Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Obec Lány Obecně závazná vyhláška obce Lány č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci

Obec Lány Obecně závazná vyhláška obce Lány č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Obec Lány Obecně závazná vyhláška obce Lány č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Zastupitelstvo obce Lány schválilo na svém zasedání dne 16.6.2008 v souladu s ust.

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Obec Rudná pod Pradědem

Obec Rudná pod Pradědem Obec Rudná pod Pradědem (návrh) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 obce Rudná pod Pradědem O VEŘEJNÉM POŘÁDKU Zastupitelstvo obce Rudná pod Pradědem se na svém x. zasedání dne xx.xx.2013 usnesením č. xx/x/2013

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Z Á P I S o průběhu 14. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 14. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 14. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 7. 11. 2007 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 14. zasedání zastupitelstva

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Obec LÍBEZNICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Zastupitelstvo obce Líbeznice se na svém zasedání dne 21.05.2014 usnesením č.

Více

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne od 18,00 hod v kanceláři starosty.

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne od 18,00 hod v kanceláři starosty. U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne 7. 6. 2016 od 18,00 hod v kanceláři starosty. Zastupitelstvo městyse projednalo: 1. Schválení programu, určení ověřovatelů

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.11.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Rosice, konaného dne 22.09.2016 na svém zasedání dne 22.09.2016 přijalo následující usnesení:

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 28. srpna 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku města Nýrska Zastupitelstvo města Nýrsko se na svém zasedání dne 14.12.2015 usneslo na základě ust. 10 písm. a), b),

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 21.12.2016 Čížkov Bod 01. 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola unesení z minulého zasedání 4. Zpráva starosty 5. Žádost o odkoupení

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 21. 09. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 19. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 02.05.2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti

Více

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Rosice, konaného dne 24.11.2016 na svém zasedání dne 24.11.2016 přijalo následující usnesení

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 06. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezené oblasti města Kutné Hory Rada města Kutné Hory podle 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm.

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 19.10.2006 Usnesení č. 200 /06-237 /06 200/06 Volba návrhové komise 201/06 Doplnění návrhové komise 202/06 Změna ověřovatelů zápisu

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: USNESENÍ č. 192: Zastupitelstvo

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 22/2013 Ze schůze Rady města Toužim č. 22 konané dne 18. listopadu 2013 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 2. Projednání žádosti o nájem pozemku

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

59. zasedání Rady města Bučovice ze dne

59. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 59. zasedání Rady města Bučovice ze dne 5.2.2014 368/59/RM/2014 SZSS 01 - Prodloužení nájemní smlouvy bytu - U Škol 954 Eva Lišková,, bytem k bytu č. 8 v budově čp. 954 v Bučovicích na

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* )

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konaného dne od 19:00 hodin v obřadní síni obecního úřadu Křenovice, Školní 535

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konaného dne od 19:00 hodin v obřadní síni obecního úřadu Křenovice, Školní 535 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konaného dne 12. 11. 2015 od 19:00 hodin v obřadní síni obecního úřadu Křenovice, Školní 535 Zahájení zasedání Zasedání Zastupitelstva obce Křenovice

Více

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod.

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince 2016 16:30 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Jan Šnábl, Karel Adámek, Vladimír Vališ (na zasedání

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání:

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání: USNESENÍ ze 143. schůze Rady města Moravský Beroun, dne 30.09.2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

RADA MĚSTA KORYČANY. Výpis usnesení ze 40. zasedání dne 12. dubna 2016

RADA MĚSTA KORYČANY. Výpis usnesení ze 40. zasedání dne 12. dubna 2016 R M 1/ 40 / 16 s c h v a l u j e Program zasedání Rady města Koryčany. Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 1 p. 2. R M 2/ 40 / 16 u k l á d á starostce města prověřit možnost ukončení nájmu pozemků

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 16/2015

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 16/2015 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 16/2015 Ze schůze Rady města Toužim č. 16 konané dne 31. srpna 2015 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání záměru na nájem pozemku 3. Projednání

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 14. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 15. 06.2016 o d 16:00 hodin v sále dom u kultury 329/14/ZM/2016 Určení ověřovatelů

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne 3.12.2015 v 18.00 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: dle prezenční listiny Počet přítomných: 8 Hosté: 0 Program: 1. Zahájení

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více