Výsledky ankety o sociálních službách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky ankety o sociálních službách"

Transkript

1 Vimperské noviny Vydává Město Vimperk 2/2011 Ročník XVI Zdarma Výsledky ankety o sociálních službách Za hlavní problém považují občané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo město Vimperk. Obecně prospěšná společnost Jihočeská rozvojová, ve spolupráci s partnery městem Vimperk a Centrem pro komunitní práci jižní Čechy, vyhodnotila vyplněné ankety týkající se sociálních služeb na Vimpersku. Výsledky ankety ukázaly na vysokou míru spokojenosti s kvalitou poskytovaných sociálních služeb v regionu. Téměř 85 % respondentů, kteří uvedli svůj názor, je s kvalitou sociálních služeb zcela nebo převážně spokojeno. Nespokojených nebo spíše nespokojených dotázaných bylo jen 7 %. Anketa Sociální služby na Vimpersku, sloužící ke zjištění dostupnosti a kvality poskytovaných sociálních služeb a potřeb, probíhala od Do ankety se mohl zapojit každý, kdo měl zájem vyjádřit svůj názor na kvalitu sociální služeb a případně projevit své potřeby a přání týkajících se těchto služeb. Anketní lístky byly mimo jiné šířeny obyvatelům Vimperska do schránek, dále vyšly jako součást Vimperských novin nebo byly distribuovány přímo uživatelům do zařízení sociálních služeb. Výsledky ankety budou podkladem pro proces komunitního plánování sociálních služeb, jehož cílem je naplánovat kvalitní a na potřeby občanů odpovídající síť sociálních služeb. Proces komunitního plánování sociálních služeb na Vimpersku je realizován v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Kompletní vyhodnocení ankety pro veřejnost týkající se sociálních služeb na Vimpersku naleznete na stránkách města Vimperk (http://www.vimperk.cz) v sekci Aktuality Městského úřadu. Z. Ženíšek, tajemník MěÚ Město Vimperk, ZŠ TGM Vimperk, G a SOŠe Vimperk si Vás dovolují pozvat na besedu s PhDr. Jiřím Slavíčkem, redaktorem rádia Svobodná Evropa, absolventem Jedenáctileté středí školy Vimperk v roce 1960, na téma: Vzpomínka na Pavla Tigrida a jeho odkaz dnešku která se bude konat dne 8. března 2011 v MěKS 9.00 hod. pro žáky ZŠ TGM Vimperk a ZŠ Smetanova Vimperk hod. pro studenty G a SOŠe a SŠ Vimperk a v hotelu Zlatá hvězda hod. pro veřejnost Zároveň tento den, 8. března v 15 hodin, bude v budově ZŠ TGM Vimperk odhalena pamětní deska literárního kritika a historika Dr. Jana Lopatky, absolventa Jedenáctileté střední školy Vimperk. TERMÍN ZASTUPITELSTVA: od 15:00 hod. v MěKS Vimperk V lednu oslavila nejstarší obyvatelka Vimperka paní Hilda Urbanová 97. narozeniny. FOTO: J. PULKRÁBEK Uspěli jsme v projektu Zdravé stromy pro zítřek Nadace Partnerství Nadace Partnerství společně se čtyřmi sesterskými nadacemi v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku tvoří asociaci Environmental Partnership Association. Nadační příspěvky poskytuje neziskovým organizacím, školám, obecním úřadům i jednotlivcům po celé České republice. Během 19 let její existence podpořila na projektů ve výši přes 228 miliónů korun. Nadace Partnerství podporuje tyto oblasti: výsadbu stromů a zeleně v krajině i ve městech obnovu a oživení veřejných prostranství bezpečnou dopravu ve městech bezpečné cesty do škol rozvoj cyklistické dopravy a cykloturistiky ekologickou výchovu a zapojování dětí do života v obci úspory energie a ochranu klimatu Uzávěrka dalšího čísla bude 14. února 2011 v 15 hodin Nadace Partnerství vypsala na podzim 2010 projekt s názvem Zdravé stromy pro zítřek, kde obecní úřady i jednotlivci mohli žádat o ošetření jednoho vybraného významného stromu certifikovaným arboristou zdarma. Ošetřením stromu se rozumí odstranění suchých a nemocných větví, ošetření dutin, případně instalace bezpečnostního vázání a pomocných konstrukcí (stříšek) v koruně. Konzervační péče o stromy je činnost vysoce odborná, ale i finančně poměrně nákladná, proto se Město Vimperk ucházelo o zařazení do tohoto projektu. V nelehké celorepublikové konkurenci hodnotící komise vybrala námi přihlášený strom, památnou Sudslavickou lípu, k ošetření zdarma. Lípa, která se nachází u mlýna Vanických, je součástí, přesněji prvním zastavením, nedávno zrekonstruované Sudslavické stezky, o kterou ve spolupráci s Městem Vim- Pokračování na str. 3

2 2 tel Vimperské noviny 2/2011 Zprávy z Rady města Schůze Rady města Vimperk ze dne Rada města uděluje plnou moc společnosti BH-Nemocnice Vimperk, a. s. k zastupování Města Vimperk ve věci kolaudačního řízení stavby s názvem Modernizace a rozšíření Nemocnice Vimperk vedoucí ke zkvalitnění zdravotnické péče v místě stavby Pivovarská č.p. 332, č.p. 158 č.p. 322 a č.p. 317, týkajícího se provozu kotelny v nemocnici ve Vimperku a pověřuje starostu města jejím podpisem. Rada města doporučuje předložit na nejbližším zasedání zastupitelstvu města materiál týkající se nedodržení termínů rekonstrukce budovy čp. 151 v Pasovské ulici ve Vimperku, s možností vyplývajících smluvních sankcí, dle uzavřené kupní smlouvy ze dne se společností BK styl, s. r. o. s tím, že nedoporučuje od uvedené kupní smlouvy odstoupit. Rada města schvaluje dodatek č. 2 k licenční smlouvě 1754/2007 na převod práv k užívání počítačového programového vybavení a dat mezi společností GEPRO spol. s. r. o., Štefánikova 52, Praha 5 a městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk a pověřuje starostu města jeho podpisem. Dodatek řeší rozšíření programového vybavení MISYS o modul pasport zeleně. Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěk ve výši 1000 Kč Radě rodičů při ZŠ TGM Vimperk, 1. máje 268, Vimperk, na ozvučení akce Rozsvícení vánočního stromu ZŠ TGM Vimperk. Dále rada města požaduje předložit vyúčtování poskytnutého příspěvku do Schůze Rady města Vimperk ze dne Rada města na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila hodnotící komise na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Obnova vodovodu a kanalizačního sběrače v ulicích Špidrova, Pod Homolkou, Hraničářská a Na Vyhlídce po povodni 2009, rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči KVINT Vlachovo Březí, s. r. o., jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Rada města, na základě předloženého zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila hodnotící komise na veřejnou zakázku Pojištění majetku města Vimperk, rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., Římská 45, Praha 2, jehož nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější. Rada města rozhodla navýšit limit závazného ukazatele mzdové náklady vč. pojištění pro rok 2010 příspěvkové organizaci Mateřská škola Vimperk, 1. máje 180, na celkovou částku Kč. Rada města rozhodla v čp. 199 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku u stávajícího řídícího systému výměníkové stanice provést opravu dle přiložené nabídky MěSD, s.r.o. Vimperk v celkové výši Kč včetně DPH. Rada města souhlasí s vyřazením a likvidací strojního a technologického zařízení kotelny ve Sklářské ul. ve Vimperku podle návrhu předloženého likvidační komisí a pověřuje jednatele Městských služeb Vimperk s. r. o. realizací likvidace. Rada města bere na vědomí jmenování komise pro hodnocení a posouzení výběrového řízení na pracovní místo úředníka odboru sociálních věcí a zdravotnictví agenda dávek sociální péče ve složení, předsedkyně komise: Alena Havelková, členové: Mgr. Jana Korbelová a PhDr. Miloš Beneš. Rada města bere na vědomí jmenování komise pro hodnocení a posouzení výběrového řízení na pracovní místo úředníka vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve složení, předseda komise: Zdeněk Ženíšek, členové: Ing. Jaroslava Martanová a PhDr. Miloš Beneš. Rada města ruší své usnesení č. 140 ze dne , kterým stanovila paušální výši poplatku ze vstupného společnosti COATING s. r. o., z důvodu věcné nepříslušnosti. Rada města rozhodla stanovit osobní příplatek ředitelce ZŠ T. G.M. Vimperk a řediteli ZŠ Vimperk, Smetanova 405 ve výši dle předloženého návrhu od a pověřuje odbor školství, kultury a cestovního ruchu provést patřičné administrativní úkony. Rada města rozhodla o vyplacení odměny za rok 2010 Zdeňku Ženíškovi, tajemníkovi Městského úřadu Vimperk, dle předloženého návrhu. Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč ZO Českého svazu ochránců přírody Šumava na nákup odborné literatury pro dovybavení ekoporadny a Šumavského ekocentra. Rada města požaduje předložit vyúčtování poskytnutého příspěvku do Rada města uděluje plnou moc řediteli STARZ Vimperk, panu Václavu Vokatému, k podpisu smlouvy na opravu sociálního zařízení ve fotbalových kabinách TJ Šumavan Vimperk v hodnotě Kč a pověřuje starostu města jejím podpisem. Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je veřejná zakázka Obnova vodovodu a kanalizačního sběrače v ulicích Špidrova, Pod Homolkou, Hraničářská a Na Vyhlídce po povodni 2009 mezi Městem Vimperk a společností KVINT Vlachovo Březí spol. s r. o., Konopiště 45, Vlachovo Březí, dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem. Rada města souhlasí s využitím turistického katalogu z na za podmínky umožnění přístupů zaměstnancům odboru školství, kultury a cestovního ruchu do tohoto katalogu. Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji mezi Státní tiskárnou cenin, státní podnik, Růžová 6, Praha 1 a městem Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jeho podpisem. Rada města na základě 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích, na návrh tajemníka městského úřadu jmenuje vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví na dobu neurčitou od Mgr. Janu Korbelovou a zmocňuje tajemníka městského úřadu podpisem jmenovacího dekretu. Rada města jmenuje od do funkce předsedy povodňové komise Ing. Bohumila Petráška. Rada města rozhodla zapůjčit bezplatně SK Snowriders Vimperk ozvučovací aparaturu na soutěže krajského přeboru v prvním čtvrtletí roku Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2010 dle předloženého návrhu: změnu objemu rozpočtu na celkovou částku tis. Kč (RO č. 99 č. 108); změnu ve výdajích rozpočtu v částce Kč (RO č. 109). Rada města rozhodla v matričním úřadu rozšířit počet oddávajících na občanské sňatky, a to o pověřeného člena zastupitelstva města Mgr. Dagmar Rückerovou, v souladu s ustanovením 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb. o rodině, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od Rada města jako jediný společník společnosti Městské služby Vimperk s. r. o pověřuje jednatele Městských služeb Vimperk s. r. o. Ing. Jana Krále podpisem smlouvy č o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci operačního programu životní prostředí - zkvalitnění nakládání s odpady. Kompletní zápis z Rady města naleznete na webových stránkách města Ples města Vimperka 25. února 2011 v Hotelu Zlatá hvězda Skateboardisté, ozvěte se Záměrem města Vimperk je vybudovat skateboardové hřiště u řeky Volyňky. Rádi bychom, aby se při návrhu plochy a jejích rozměrů, stejně jako na výběru prvků podíleli ti, co hřiště budou využívat. Zamýšlená akce je prozatím ve stadiu přípravy. Proto prosíme všechny skateboardisty, kteří by měli zájem se na tomto projektu podílet svými nápady, aby se nám ozvali nejpozději do Kontaktní osoba Eva Mikulová, telefon , eva. vimperk.cz Eva Mikulová Odbor ŽP

3 Vimperské noviny 2/2011 tel Rok 2010 v turistickém informačním středisku Turistická sezóna v roce 2010 pro nás začala Soumarskými slavnostmi na Vodníku, které společně pořádalo Městské kulturní středisko Vimperk a Výletní restaurace Vodník. Rozjezd sezóny nám celý propršel, vše jsme si ale vynahradili během letních měsíců, kdy nám oproti minulým rokům výrazně vzrostla návštěvnost informačního střediska. Dlouhodobě nás navštěvují nejvíce turisté z ČR, kteří přijíždějí za krásami šumavské přírody a stále se zlepšujícími službami v cestovním ruchu. Velmi kladně je turistickou veřejností hodnocen projekt Šumava originální produkt, který zaštiťuje nejkvalitnější šumavské výrobce originálního zboží a podnikatele v cestovním ruchu. Konkrétně ve Vimperku si turisté chválí zámecké prohlídky, naučné a poznávací trasy po okolí, expozici Minimuzea Zlaté stezky a prohlídky městské zvonice. Naopak většině chybí krytý plavecký bazén. Dlouhodobě je evidentní stoupající návštěvnost turistů z německého příhraničí bavorského a saského. Stejně jako předchozí roky i v roce 2011 budou naší hlavní činností služby pro turisty, poskytování kvalitních a aktuálních informací z celé Šumavy a snaha o udržení turistické veřejnosti v našem regionu. Toto vše se budeme snažit nadále zkvalitňovat pravidelnými školeními a spoluprácí na veletrzích cestovního ruchu ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Šumava, Jihočeskou centrálou cestovního ruchu a Agenturou Czechtourism. Na závěr bychom chtěli poděkovat brigádnicím Markétě Kotálové a Veronice Mikešové, které nám v loňském roce pomohly s provozem infocentra přes letní turistickou sezónu. Renata Lešková a kolektiv TIS Vimperk Uspěli jsme v projektu Zdravé stromy pro zítřek Nadace Partnerství Anketa pro obnovení areálu bývalého letního kina Vážení občané, obracíme se na Vás s prosbou o názory na obnovení areálu bývalého letního kina. V areálu se nacházelo původně dětské hřiště, pískoviště a prvky pro tělocvik v přírodě. Postupem času jsme museli tyto prvky, vzhledem k jejich opotřebení, odstranit. Z těchto důvodů jsme připravili tuto anketu. Rádi bychom znali Vaše názory, kterým směrem se při případné obnově ubírat a co by se Vám v těchto prostorách zamlouvalo nejvíce. Velmi oceníme Vaše náměty a připomínky. Vyplněnou anketu můžete odevzdat na jedno z osmi sběrných míst do Věk odpovídajícího: 1. Chcete obnovit areál bývalého letního kina ano ne 2. Pokud ano, jak využít prostor letního kina dětské hřiště s herními prvky prostor pro školní tělocvik v přírodě prostor s cvičebními prvky pro seniory Anketa je dostupná na internetových stránkách města: dále n a p or t á lu w w w.v i mp e rk. eu. Odpověd i mů žete posílat i em na adresu eva. mesto.vimperk. cz. V tištěné podobě budou sběrná místa pro obě ankety na podatelně Městského úřadu Vimperk, na České poště, v nák upn í m st řed isk u Jed not a (u finančního úřadu), v Květinářství Anička (1. máje), ZŠ Smetanova, ZŠ TGM, nákupní středisko Penny. Eva Mikulová Odbor ŽP zážitková trasa místo pro kulturní a společenské akce setkávání v přírodě jiný návrh Anketa pro majitele památkově chráněných i jiných domů, kteří se potýkají s vlhkostí zdiva Dokončení ze str. 1 perk ZO ČSOP Šumava a Spolek na ochranu šumavské přírody ve Vimperku. Náš strom ošetří certifikovaný evropský arborista pan David Peřina. Jakmile budeme znát přesné datum ošetření lípy, zveřejníme jej, aby měla laická i odborná veřejnost možnost sledovat odbornou práci certifikovaného arboristy přímo v koruně stromu. Předpokládáme, že tímto zásahem se zvýší vitalita památného stromu a zachová se tak i pro příští generace. Odbor ŽP, ing. Ivana Tumová Mám zájem o prezentaci odborné firmy s vlhkostí zdiva se potýkám osobně Mám zájem o prezentaci odborné firmy s vlhkostí zdiva jsem se zatím nesetkal O tuto prezentaci nemám zájem Při větším počtu zájemců připravíme tuto prezentaci odborné firmy během jarních měsíců roku Prezentace bude zdarma. Sledujte webové stránky vimperk.cz, informace ve Vimperských novinách a kabelové televizi.

4 4 tel Vimperské noviny 2/2011 Sdružení Stanislavy Chumanové opět pomáhalo předali zástupci Sdružení Stanislavy Chumanové Oblastní charitě v Pravětíně novou pračku, ledničku a mikrovlnnou troubu. Tyto spotřebiče jsou umístněny v pečovatelském domě ve Vimperku a budou sloužit nejen obyvatelům tohoto domu, ale i pečovatelkám, které vykonávají služby pro občany Vimperka a okolí. Tento dar mohlo Sdružení předat díky příspěvkům, které počátkem roku poskytla společnost STTEN Nespice, s. r. o, zastoupená jednatelem Janem Šťastným. Dalšími významnými Dne 3. ledna 2011 bylo ve Vimperku naproti bývalé lesnické škole otevřeno Stomatologické centrum U svaté Anny. K hlavním prioritám nového stomatologického centra U svaté Anny ve Vimperku patří bezbolestnost, vysoká estetičnost, kvalita a dlouholetá funkčnost. Nabízíme lidem moderní bezbolestnou péči o jejich chrup s využitím nejmodernějších postupů, materiálů, technologií a přístrojů zubního lékařství. Byl bych moc rád, kdyby se nám v dnešní financemi prosáklé době povedlo u našich pacientů najít pojmu zdraví hodnotu, která mu přísluší. uvedl pro vimperk. eu tvůrce stomatologického centra MUDr. Marek Matoušek, DiS. Stom at olog ické c ent r u m U svaté Anny využívá nejnovější materiály a špičkové technologie včetně laserů, digitálních rentgenů, animací a ústních kamer FOTO: JAROSLAV PULKRÁBEK PŘEVZATO Z VIMPERK.EU dárci Sdružení jsou pan Ing. Bohumil Petrášek, paní Ing. Jaroslava Martanová a paní Věra Vávrová. Přispět a udělat radost sobě i druhým může každý zasláním finančního daru na účet / Další možností, jak pomoci, je i příspěvek při vstupu na charitativních diskotékách pořádáných v hotelu Zlatá hvězda. Nejbližší se koná dne Desky bude pouštět Štěpán Smutný. Věra Vávrová Stomatologické centrum U svaté Anny a poskytuje nejen základní péči hrazenou zdravotními pojišťovnami, ale provádí i nadstandardní výkony v souladu se současnými progresivními postupy stomatologické praxe. Spolupracovat budeme se všemi, obzvláště s mladými lékaři, kteří se nebojí nových postupů a moderních technologií jako je MUDr. Jan Toman uvádí MUDr. Matoušek. Komplex je po technické stránce velmi moderní. Variabilita prostor je značná. Veliký důraz jsme kladli na design, psychologii prostředí a jeho vnímání všemi lidskými smysly. Spolupracovali jsme s různými odborníky na design a psychodesign. To vše ve snaze maximálně odbourat stres. K tomu nabízíme lidský empatický přístup celého týmu našeho centra zdůraznil MUDr. Matoušek, DiS. Zpracováno podle textu: www. zubnilekar. net Přijdou zase Použité zářivky do popelnice nepatří Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do kontejneru se směsným komunálním odpadem, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky. Občané města Vimperka mohou bezplatně odkládat vyřazené zářivky ve sběrném dvoře ve Sklářské ulici. Zpětný odběr všech použitých elektrozařízení zajišťují kolektivní systémy EKOLAMP, Asekol a Elektrowin, které k tomu opravňuje zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení vedeného ministerstvem životního prostředí. Kolektivní systémy již pátým rokem smluvně zajišťují celý proces, to znamená od vytvoření sítě sběrných míst (s využitím sběrných dvorů) až po předání zpětně odebraných elektrozařízení firmám, které se specializují na jejich ekologické zpracování. Cílem je separovat elektrozařízení, jež obsahuje využitelné či nebezpečné látky od ostatního odpadu, který končí na skládkách nebo ve spalovnách. Zpětný odběr použitých výrobků jako jsou zářivky, úsporky, televize, fény, ledničky a další zařízení je financován jejich výrobci a dovozci a vztahuje se i na staré vyřazené elektrospotřebiče, za které nebyl při jejich nákupu zaplacen recyklační příspěvek. Ten se od srpna 2005 uvádí při prodeji nových výrobků odděleně od ceny. Jestli někdo doufal, z té menšiny zúčastněných voličů, kteří vážili svou cestu k urnám a vhodili svůj hlas, v nějakou prudkou změnu, musí být zklamán. Volby sice určily nové tváře do zastupitelstva, ale je to zatím bohužel jediná změna. Připadá mi totiž, že způsob hlasování zůstává stejný. Jednohlasně. Kam tím mířím? Firma, která má na starosti naši čím dál dražší vodu a která (bydlí ve Vimperku trvale 20 let) už po čtvrté změnila svůj název, přišla, jak už bývá zvykem, opět se svými cenovými návrhy. Považuji za velice směšné, jestliže na jedné straně jen velmi nepatrně sníží cenu vodu (47 halířů), zatímco na druhé zvedne cenu vodného a stočného o 2, 50 Kč! Nebylo by rozumné uvažovat o ukončení spolupráce s touto vodárenskou firmou, pokud je to možné, a hledat někoho jiného, kdo si nebude z nás, obyvatel Vimperka, dělat svými cenovými návrhy legraci? Určitě by nejen mne zajímalo, kdo uzavřel nevýhodnou smlouvu s vodárenskou společností v minulosti. Bohužel zatím takovýto návrh nezazněl. Očekával jsem, že s tím přijde někdo z nových tváří zastupitelstva, ale nestalo se tak. Jestlipak bude takováto shoda v hlasování, až se bude projednávat návrh na vyvěšení tibetské vlajky? Uvědomme si, že v prosinci přijde vodárenská společnost zase a bude chtít více. Není čas praštit vybírače našich kapes přes prsty? Pro některé obyvatele Vimperka budou spojeny loňské Vánoce s nezapomenutelnou vzpomínkou na přerušenou dodávku vody. To bylo asi kvůli zlevnění. Musí se prostě šetřit. Náklady stoupají, takže Karel Beránek Systém zpětného odběru a ekologického zpracování elektroodpadu však nemůže fungovat bez aktivního a vstřícného přístupu spotřebitelů. Každý, kdo odevzdá třeba jen jednu nefunkční zářivku na místě k tomu určeném, to znamená v místě zpětného odběru nebo při nákupu nového výrobku přímo v prodejně, přispěje k ochraně životního prostředí. Na základě smlouvy o spolupráci, kterou Město Vimperk uzavřelo s kolektivním systémem EKOLAMP, byly do sběrného dvora ve Sklářské ulici umístěny speciální kovové kontejnery, do kterých mohou zdarma odkládat použité světelné zdroje nejen občané, ale i firmy a podnikatelé, kteří elektrozařízení používají či shromažďují při své podnikatelské činnosti (prodejny, elektromontážní firmy, menší podniky, instituce apod). EKOLAMP obci přispívá na náklady provozu sběrného místa a plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Tím město ušetří část prostředků ze svého rozpočtu určených na provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Město Vimperk tyto peníze investuje do zdokonalení systému zpětného odběru včetně informační kampaně a budování nových sběrných míst. EKOLAMP s. r. o.

5 Vimperské noviny 2/2011 tel Novoroční klání 2011 Jako již tradičně, uspořádal Kynologický klub Vimperk další ročník Novoročního klání, které se koná vždy první neděli v lednu. Závodníky neodradilo ani mrazivé zimní počasí a za silné podpory fanoušků jich nastoupilo třináct. Organizátoři opět popustili uzdu fantazii a připravili netradiční dráhu s patnácti překážkami, které musel překonat pes, nebo psovod. Na několika stanovištích se role pes psovod změnily a například kladinu musel v kluzkém počasí přelézt páníček za podpory svého čtyřnohého kamaráda, který jej doprovázel na zemi. Další z řady úkolů bylo vyštěkání makety figuranta a jeho zadržení, nikoli však psem, ale jeho majitelem. Všichni zúčastnění si užili mnoho zábavy a ti nejlepší byli oceněni drobnými cenami 1. místo Lucie Punčochářová s border kolií Darim, 2. místo Magda Voldřichová s fenou německého ovčáka Bessy, 3. místo Michal Šmíd s křížencem Salym. Mgr. Kateřina Bezděková Ekoporadnu a ekocentrum najdete ve Vimperku v ulici 1. Máje v budově č. p. 144 v prvním patře (naproti České poště). Otevřeno bude třikrát týdně, a to v pondělí a v pátek od 8.00 hod. do a v úterý od do hodin. Bližší informace o provozu a nabízených službách naleznete také na webových stránkách organizace www. csopsumava. cz. Jakub Hromas, DiS. ZO ČSOP Šumava www. csopsumava. cz Více fotografií si můžete prohlédnout na Nová ekoporadna a Šumavské ekocentrum ve Vimperku Český svaz ochránců přírody, základní organizace Šumava (dále ZO ČSOP Šumava), připravila jak pro místní obyvatele, tak i pro návštěvníky regionu novou službu, čímž je zřízení ekoporadny a tzv. Šumavského ekocentra ve Vimperku. Naše organizace poskytovala veřejnosti poradenské služby z oblasti ochrany přírody a krajiny již po celý loňský rok. Z důvodu, že jsme potřebovali pro naší činnost vlastní kancelářské prostory, rozhodli jsme se nabízet poradenské služby i v těchto prostorech prostřednictvím tzv. poradenských hodin, kdy nás může navštívit klient v kanceláři osobně a prokonzultovat s námi jeho dotaz či danou problematiku. ZO ČSOP Šumava nabízí ekoporadenské služby především z oblasti ochrany přírody a krajiny ve vztahu k regionu Vimperska (tedy i k oblasti Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava), druhové ochrany rostlin a živočichů (vč. problematiky invazních druhů rostlin), životního prostředí, ekologického zemědělství či trvale udržitelného způsobu hospodaření. V rámci ekoporadny spolupracujeme i s odborníky ze Správy NP a CHKO Šumava, s nimiž konzultujeme složitější dotazy týkající se této zájmové oblasti. Mimo poradenských služeb budeme v rámci Šumavského ekocentra nabízet i různé tiskové a propagační materiály týkající se ochrany přírody a krajiny, životního prostředí či kulturních hodnot a tradic regionu. Budeme zde nabízet k prodeji přírodovědně zaměřené publikace a výrobky sloužící k ochraně přírody jako jsou třeba ptačí budky či aktuálně krmítka na zimní přikrmování ptáků. Doplňkovou službou bude i malá přírodovědná knihovna pro veřejnost. Letní mezinárodní tábor pro děti a únorové programy V loňském roce Správa NP a CHKO Šumava úspěšně uspořádala Mezinárodní tábor 4 přeshraničních národních parků na Horské Kvildě, kde se setkaly děti z NP Šumava, NP Bavorský les, NP České Švýcarsko a NP Saské Švýcarsko (Německo). Tábor byl zaměřen na poznávání šumavské přírody, děti se také dozvěděly řadu zajímavostí o území našeho národního parku. V letošním roce proběhne mezinárodní tábor v Českém Švýcarsku a bude rozšířen o účast dětí z národních parků Podyjí a Thayatal (Rakousko). Z NP Šumava se jej letos zúčastní skupina 6 dětí ve věku let. Tábor bude opět zaměřen na poznávání přírody a proběhne v termínu od do Cena tábora by se měla pohybovat kolem 2000,- Kč za účastníka. Pokud máte rádi přírodu, turistiku a hry, pojeďte s námi na týdenní tábor do Českého Švýcarska, poznejte krásy tamní přírody a nové kamarády, pocvičte si jazyky a užijte si mnoho zábavy! Podrobné informace a přihlášky na tábor získáte osobně ve Středisku environmentální výchovy (v sídle Správy NP a CHKO Šumava ve Vimperku) nebo nás kontaktujte na telefonních číslech a (Martina Volfová) či em Těšíme se na vás. Na měsíc únor tohoto roku připravují všechna tři Střediska environmentální výchovy (Kašperské Hory, Stožec a Vimperk) následující akce pro veřejnost. Ve čtvrtek 3. února začíná v Kašperských Horách pravidelný cyklus večerních přednášek a promítání na témata z různých koutů světa, nazvaný Pohledy do krajiny. Informační středisko Stožec pořádá 9. a 22. února tvořivou dílnu Nenuďme se doma, zaměřenou na výrobky z ovčí vlny. V Kašperských Horách můžete kromě zmíněného cyklu Pohledy do krajiny navštívit tvořivé programy s ruční výrobou skleněných korálků (16. 2.) nebo prací s ovčím rounem (23. 2.). SEV Vimperk pořádá 23. února pro děti pod názvem Zimní příroda nahlédnutí do tajů života zvířat v zimě spojené s tvořením. Co se týká odborných programů, mohou se zájemci po telefonickém objednání zúčastnit pedagogické přednášky Ekologická výchova v hodinách pracovního vyučování. Bližší informace o těchto programech naleznete v informačních střediscích a na internetových stránkách NP a CHKO Šumava nebo si můžete vyžádat brožuru s nabídkou programů pro veřejnost přímo ve vimperském sídle Správy NP a CHKO Šumava. Za kolektiv pracovníků SEV Martina Volfová a Stanislav Čtvrtník

6 6 tel Vimperské noviny 2/2011 Fotografická soutěž Poklady evropské přírody 2011 V souvislosti s 10. ročníkem filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision 2011 byla v yhlášena fotografická soutěž. Organizátory soutěže jsou EuroNatur, natur + kosmos, Deutsche Lufthansa AG, Euro- NaturService GmbH a NaturVision. Hledáme nejkrásnější fotografie evropských zvířat, rostlin nebo krajiny. Nejlepší snímky budou prezentovány letos na podzim v návštěvnickém centrum Lusen Národního parku Bavorský les a také v Městském kulturním středisku ve Vimperku a budou odměněny hodnotnými cenami. Vítězné fotografie budou zveřejněny mimo jiné v časopise natur+kosmos, v magazínu EuroNatur, na webových stránkách pořadatele a v nástěnném kalendáři EuroNatur Účast je bezplatná a máte možnost získat atraktivní ceny: 1. cena sedmidenní pobyt pro 2 osoby v Chorvatsku 2. cena Zeiss Spektiv 20 x 60 S Mono 3. cena třídenní pobyt pro 2 osoby v oblasti Senne ve východním Vestfálsku 4. cena třídenní pobyt pro 2 osoby v Neuschönau, Národní park Bavorský les 5. cena dalekohled Zeiss Classic 8 x 30 B/GA Termín pro zaslání snímků: do 31. března 2011 Fotografie zasílejte na adresu: EuroNatur Service GmbH Naturschätze Europas 2011 Konstanzer Strasse 22 D Radolfzell Podrobnosti a podmínky naleznete na webových stránkách nebo www. natur-vision.de. Zveme Vás k účasti na této fotografické soutěži a těšíme se na Vaše snímky! Nezapomeňte: NaturVision Vimperk září 2011 Lenka Švecová Městský úřad Vimperk Fotoklub přivítal novou posilu Již dva měsíce uplynuly od okamžiku, kdy se počet členů vimperského fotoklubu rozrostl o dalšího nadšeného příznivce kreslení světlem, a dosáhl tak sedmičky čísla, které bý vá označováno za šťastné či dokonce magické. Ačkoli nejsem příznivcem podobných úvah a v magii čísel nevěřím, musím poctivě přiznat, že tentokrát byla souhra okolností a náhod přinejmenším opravdu zajímavou. Často svým žákům na základě vlastních zkušeností říkávám, že nikdy nevíme, kdy a jak se začínají splétat nitky lidských osudů, netušíme, kde se třeba jednoho dne vzájemně protnou, aniž bychom pak byli schopni vždy jasně předvídat, ba tušit, čemu jsme některým svým momentálním činem položili základ do budoucna, případně kam jsme si tím, co jsme naopak neudělali, zavřeli ke své škodě dveře. V případě svého prvního setkání s člověkem, který se z bývalého žáka stal mým fotoklubovým kolegou, musím obrátit vzpomínky do minulého století, konkrétně do roku 1986, v němž jsem byl co učitelský začátečník pověřen tehdejším ředitelem vimperské LŠU Františkem Kovářem, abych převzal na školní rok, který mi zbýval do nástupu základní vojenské služby, vedení výtvarného oboru. Od samého začátku jsem byl velmi mile překvapen zjištěním, kolik skutečně výrazných a osobitých talentů se mezi svěřenými dětmi nachází dodnes se mi vybavují např. nápadité práce Marušky Kottové, Katky Plesníkové a řady dalších. Ze všech nejvíce mne však tenkrát upoutal dvanáctiletý klučina, který se povětšinou neúčastnil typického dětského štěbetání, jaké takovou kolektivní výuku (obzvláště pak v převážně dívčím obsazení) zpravidla provází, nýbrž s plným soustředěním hledíval přes brejličky do svého papíru, naprosto ponořen do toho, co se mu rodilo pod rukama. Nejčastěji šlo o šumavské výjevy a musím dodat, že můj upřímný úžas nad tím, co jsem vídal, patřil hned dvojímu zjištění. Především bylo zřejmé, že tenhle mladý malíř Pepík Bostl, dojíždějící do Vimperka na výtvarku ze Šumavských Hoštic, svůj rodný kout země miluje a zná natolik, že dokáže dokonale vystihnout jeho typicky svérázný, nezaměnitelný charakter, a to ve všech ročních obdobích. Ještě obdivuhodnější však byla skutečnost, že neméně dokonale pochopil ducha techniky akvarelu, tedy dokázal už ve svém věku mnohem více, nežli pouze nějak malovat vodovkami jako kdokoli jiný, komu přes všechny poctivé snahy bohužel není dáno. Pepíkovy práce zkrátka měly onen pověstný kumštýřský šmrnc, v pravém slova smyslu tu zrál skutečný výtvarník a velice často mi problesklo hlavou pomyšlení na to, jakou radost by asi z takového žáka musel mít pan učitel Hodouš, znamenitý umělec, který zásluhou svých neobyčejných zasvěcených znalostí a citu pro dětský výtvarný projev nasadil danému oboru měřítka, jaká dodnes žádný z jeho nástupců nepřekonal. Uplynulo dvaadvacet let koncem srpna roku 2008 jsem se při jedné ze svých pravidelných cest na Boubín setkal na jeho vrcholu se dvěma muži, z nichž mladší se ke mně okamžitě hlásil jako ke známému. Také mi byl povědomý, ale měl přece jen pohotovější oko než já, který jsem ovšem rovněž ve chvilce poznal svého bývalého žáka. A pak už ze vzájemného vyprávění mimo jiné vyplynulo, že v průběhu let vystřídala jeho malířskou vášeň fotografická (malování se však samozřejmě nezřekl), ale šumavským námětům zůstal věrný. Kromě mnoha jiných lokalit chodívá společně se svým tatínkem často lovit záběry na nejvyšší možné místo české Šumavy, tedy boubínskou rozhlednu. Od té doby jsme se tam nejednou potkávali, nejčastěji před východy slunce, počítali, kolik výstupů máme za sebou, v zimních mrazivých jitrech vyhlíželi na obzoru alpské Opět již tradičně zahajuje zahrádká řskou sezónu v roce. V loňském roce jsem vyjádřil naději, že jsme po mnohých peripetiích roku snad konečně vpluli do klidnějších vod. A já věřím, že všichni účastníci loňského plesu se mnou budou souhlasit, že volba výboru naší základní organizace vrátit se do místa tradičního konání zahrádkářských plesů, tj. do hotelu Zlatá hvězda, byla správná. Letošní, již 36. zahrádkářský ples, jsme se rozhodli uskutečnit v sobotu 12. března od hodin opět v sále hotelu Zlatá hvězda a jako poslední tři roky jsme se rozhodli organizovat jej zase velikány, a zatímco naše prokřehlé prsty svíraly fotoaparáty, navzájem jsme si sdělovali své fotografické zážitky a zkušenosti. Celkem logicky z toho časem vyplynulo pozvání do vimperského fotoklubu, kde jsme počátkem loňského prosince přivítali Josefa Bostla coby nového člena. Když se pak jeho snímkům dostalo pochvaly i od jedné z žijících legend mezi šumavskými fotografy Vladislava Hoška, nemohl získat za své dosavadní fotografické aktivity lepšího vysvědčení. Nezbývá tedy, než vás, milí čtenáři, pozvat na procházku do Kostelní ulice, kde se vám v galerii zadní výloze obchodu D&D FOTO od počátku tohoto měsíce představuje malým průřezem ze své krajinářské tvorby zatím nejmladší člen vimperského fotoklubu Josef Bostl. Mgr. Jan Tláskal Ples vimperských zahrádkářů jako nekuřácký. Sál je otevřen od hodin. Ke spolupráci jsme tentokrát přizvali oblíbenou Malou muziku Nauše Pepíka z Kejnic. Tradičně se mohou účastníci plesu těšit na půlnoční slosování vstupenek, jakož i kytičku pro dámy a malou pozornost pro pány při přivítání a malé občerstvení. Vstupenky v ceně 200 Kč je možno předběžně rezervovat u členů v ýboru základní organizace a zakoupit ve dnech v a dne v době od do hod. v restauraci Stadion (Hamajda). Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme příjemnou zábavu. Za výbor ZO ČZS Vimperk Dr. Vojtěch Vlček předseda

7 Vimperské noviny 2/2011 tel Z Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické Vimperk Mikuláš, anděl a čert. V pátek 3. prosince navštívil děti v MŠ Klostermannova a Mírová Mikuláš. Samozřejmě spolu s ním přišlo hejno strašlivých čertů, ale i nádherní andělé. Nejdříve čerti dětem zazpívali pekelnické písničky a předvedli pravé čertí strašení, což se u některých zlobiváčků neobešlo bez slziček a náručí paní učitelek. Děti zazpívaly mikulášské písničky, přednesly básničky pro čerty a nakonec je Mikuláš se svým doprovodem odměnil balíčky se samými dobrotami a ujistil je, že si čerty opravdu odvádí pryč. Touto cestou bychom chtěly poděkovat studentům gymnázia za pěkně připravený program pro naše děti. Učitelky MŠ Klostermannova a Mírová CHARITATIVNÍ SBÍRKY Od začátku letošního školního roku se studenti Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické ve Vimperku zapojili do tří charitativních sbírek a jednu sami zorganizovali. V září proběhly tradičně dvě sbírky. První s názvem Den, kdy svítí Světlušky, kdy se podařilo přispět částkou Kč. Druhou již tradiční sbírkou byl Srdíčkový den, jehož pořadatelem je občanské sdružení Život dětem. Studenti vybrali částku Kč. Další Srdíčkový den proběhl začátkem prosince a v rámci tohoto dne bylo vybráno Kč. Vánoční sbírku pro SOS vesničky zorganizovala sekunda nižšího stupně gymnázia. Děti vyrobily vlastnoručně vánoční přáníčka, která prodaly studentům a učitelům školy, a tímto způsobem vybraly Kč, které byly zaslány na účet SOS vesniček a pomohly opuštěným dětem. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří přispěli na tyto sbírky za jejich laskavost, a chtěli bychom všem popřát do nového roku hodně zdraví a hodně lásky, která je tím nejdůležitějším v našem životě. Miroslava Tomášková VÁNOČNÍ SBÍRKA PRO SOS VESNIČKY Naše třída 2. G s paní profesorkou Tomáškovou organizovala charitativní akci na podporu SOS vesniček. Nejprve jsme začali vyrábět vánoční přáníčka. Každý kreslil, stříhal a lepil podle svého úsilí, ochoty pomoci a výtvarného nadání. Současně chodily dobrovolné dvojice a informovaly třídy o blížící se akci. Vysvětlily jim, na co se zaměřuje sdružení SOS vesničky poskytují dětem skutečný domov s profesionální matkou a vlastním domem. Na rozdíl od adoptivních rodin SOS vesničky netrhají sourozenecké vazby. Dne 1. prosince jsme studentům a učitelům naší školy prodávali vlastnoručně vyrobená přáníčka po 20 Kč. V některým třídách jsme jich prodali spoustu, ale někde se ukázalo, že ne všichni bohužel mají o charitu zájem. Druhý den jsme prodávali zbylá přáníčka za 10 Kč. Celkem jsme pro SOS vesničky vybrali Kč. Jsme moc rádi, že tento výtěžek můžeme věnovat dětem bez skutečného domova. Byli bychom velice rádi, kdyby se studenti školy spolu s námi zapojili i do naší druhé připravované akce, která je zaměřena na očkování dětí v rozvojových zemích. Jedná se o akci Adoptuj panenku, zachráníš dítě. Děkujeme, že pomáháte dětem. Katka Nová, Nikola Pauchová (2. G) Mikulášský den v mateřských školkách ve Vimperku ODBORNÉ EXKURZE V rámci vyučování předmětů IVAK a plynárenství se ve druhých a třetích ročnících oborů instalatér a mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov uskutečnilo několik exkurzí do provozů ve Vimperku. Jedna z prohlídek se týkala úpravny pitné vody Na Brlohu. Tam se chlapci seznámili s mechanickým čištěním a následně i s chemickým ošetřením pitné vody dodávané pro Vimperk. Studenti se zájmem vyslechli přednášku obsluhy nejen o čištění vody, ale i o ekonomice a množství dodávek pro město. K pitné a užitkové vodě patří VÝVOJ FORMULKY Když jsem se dozvěděl o projektu F1 ve školách, nadchnul mě nejvíce model formulky. Tvořit aerodynamický tvar, design a hlavně mít možnost naučit se něco nového. Velmi se mi zalíbilo, že účelem je vychovat nové odborníky a manažery. Tak jsem se do toho také připojil. 1. krok: Udiveně jsem se díval na program SolidWorks, přišlo mi vše zmatené. Po chvilce jsem však program začal zcela chápat a tím jsem tvořil první tvary. I když jsem měl za úkol vytvořit krásnou formulku, moje začátky tak nevypadaly. Vznikaly nerealistické modely, které ani zdaleka nesplňovaly výrobní předpisy. Prvotní výtvory byly spíše k zasmání než k údivu. Bylo mi řečeno, že vypadají jako pohřební vozy. Vysoké, hranaté,pár otvorů, to bylo vše. Postupem zkušeností přibylo i více nápadů. 2. krok: Časem jsem přišel na většinu věcí, co lze se Solidem dělat. Už jsem přestal být tím začátečníkem. Formulka pomalu ale jistě dostávala desingové tvary. Zatím jsem nepočítal s pravidly, ale jenom s mojí fantazií, čímž bylo vše jednodušší. Bylo na mě co, kam a jak udělám. Bohužel můj věčný problém byl, že je vše přiliš veliké. 3. krok: Po nějaké době jsem začal po jejím použití i její čištění jako odpadové, kanalizační a splaškové. Další etapa exkurzí byla na ČOV ve Vimperku. Po seznámení s moderní technologií, která se používá ve vimperské čistírně odpadních vod, viděli naši studenti efektivitu čištění a i následnou ekologickou likvidaci pevných odpadů. Zároveň si žáci odnesli vědomosti, které se týkaly jak ekonomiky, tak spotřeby vody podle velikosti aglomerací. Ná sledovat bude ex kurze do centrální kotelny. Závěrem můžeme konstatovat, že praktická ukázka vhodně doplní školní teorii a je pro studenty zajímavá. Ing. Libor Bezděk v mých myšlenkách počítat s pravidly formulky. Tím se formulka zmenšila. Vyskytly se problémy s geometrií vozu, kde se věčně něco překrý vá nebo to spolu nechce kamarádit. Vaši fantazii potlačí realita, že vše nejde postavit tak, jak si přejete. Zde se ukázaly aerodynamické nedostatky, veliký odpor vzduchu, který by formulku zpomaloval, a tak nám ubral drahocenný čas. Jelikož se mi v mé hlavě velice líbil tvar, musel jsem překousnout tyto problémy. Větrný tunel: Obrázky z tunelu mi přišly docela dobré. Kde jsem předpokládal velký odpor, tam se vzduch krásně odváděl podle těla formulky. Po konzultaci s Mgr. Sovou jsme však přišli na příliš velký tlak pod předním křídlem, které formulku bude nadnášet. Tvar jsem navrhnul tak, aby se počítalo s těmito nechtěnými potížemi. Největší nápor vzduchu byl však na předních kolech. Veliký tlak na kola působí ve směru otáčení a tak kola tlačí kupředu. O další práci na formulce budeme postupně informovat. Za tým F1 Marek Petráš

8 8 tel Vimperské noviny 2/2011 ANGLIČTINA AKTIVNĚ Na š e škol a byla v y br á n a k účasti na projektu Angličtina aktivně rozvoj komunikativní kompetence žáků ZŠ. Realizátorem projektu je Channel Crossings. Cílem tohoto projektu je podpořit využívání nových metod, informačních technologií a aktivizujících prvků, rozvoj komunikativní kompetence žáků a motivace k učení, vyhodnocení pokroku žáků vše ve výuce PROJEKT MINISČÍTÁNÍ Projekt vytvořil a zpracoval Český statistický úřad v rámci kampaně k připravovanému Sčítání lidu, domů a bytů. Do projektu bylo zapojeno 133 žáků ze čtvrtých až osmých tříd naší školy, kteří se seznámili se základními statistickými pojmy a vyplnili on- -line dotazník. Žákům devátých anglického jazyka. Projektu se účastní 900 žáků šestých a sedmých tříd z České republiky. Z naší školy se na projektu bude aktivně podílet (to znamená aktivně pracovat se zadanými úkoly a materiály) třídy 6. B a 7. B. Pasivně pak (jako srovnávací třídy) třídy 6. A a 7. A. Projekt bude zahájen v prosinci 2010 a potrvá do ledna Probíhat bude ve čtyřech hlavních úrovních. Využití internetových zdrojů ve výuce anglického jazyka (Rozbalte to na síti!), využití komunikace, spolupráce a partnerství žáků s rodilými vrstevníky (Dáme řeč?), prvky dramatizace ve výuce angličtiny (Nehraj to na mě!) a aktivizující metody pro rozvoj samostatné tvůrčí činnosti žáků (Kdo si hraje, nezlobí). Mgr. Jana Doležalová tříd jsem daný úkol ještě ztížila, neboť s použitím metody Clil celá tato výuka, včetně dotazníkového šetření, byla vedena v anglickém jazyce. Děti s danými výsledky pracovaly při skupinové práci, kde se staly řediteli škol, majiteli cestovních kanceláří, podnikateli. Výsledek svojí práce představily v PowerPointové prezentaci. V současné době jsou na adrese www. miniscitani. cz uveřejněny výsledky celého projektu. A ty se staly pro nás také zajímavé. Děti si zde totiž našly nejen vyhodnocení všech otázek svojí třídy a školy, ale mohou se srovnávat s jakoukoliv školou, která se také zúčastnila. Škoda, že na prachatickém okrese se děti mohou Dům dětí a mládeže Prachatice Netolice Vimperk Volary Dům dětí a mládeže ve Vimperku V měsíci únoru budou pokračovat kurzy keramiky pro začátečníky a pokročilé, nově je otevřený kurz počítačů pro veřejnost v učebnách ZŠ Smetanova. Dále budou probíhat výukové programy pro ZŠ ve Vimperku. Pro velký zájem budeme pokračovat v programu Kluci v akci. Tento program je připraven pro děti z kroužku Vaření a děti mají možnost pozorovat i si vyzkoušet vařit s profesionálními kuchaři. V den pololetních prázdnin, tj , bude DDM ve Vimperku pro děti otevřené a nabídne dětem virtuální hry. porovnávat pouze s Gymnáziem a SOŠ ekonomickou Vimperk. Celý projekt byl velice užitečný, neboť děti viděly v praxi, jak se pracuje se statistickými údaji. I já jsem si při vyhodnocení výsledků našla zajímavost. Pouze 6 dětí z naší školy odpovědělo, že nemá rádo matematiku. Mgr. Jana Doležalová Dům dětí a mládeže Prachatice Netolice Vimperk Volary Na týden jarních prázdnin jsme připravili: návštěva plaveckého bazénu ve Strakonicích tvořivá dílna šperky z pet lahví-petart dopoledne s písničkouzpívání s audiovizuální hrou Karaoke turnaj v deskových hrách, který připravujeme ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Vimperku v jejích prostorách. Bližší informace najdete na stránkách DDM Eva Kubišová Jitka Martanová kde se Vaše dít m že již od první t ídy u it prvním kr k m v anglickém jazyce, v novat se intenzivn sportu (chlapci fotbalu, dívky gymnastice a aerobiku), výuka probíhá za pomoci moderních informa ních technologií a mimo jiné se Vaše odrostlejší ratolesti mohou v hodinách informatiky nau it více, než jen základy práce na PC.

9 Vimperské noviny 2/2011 tel Základní škola T. G. Masaryka Vimperk ZÁPIS žáků do 1. třídy pro školní rok PRoběhne v budově školy v parku Pražská 167, Vimperk Pátek 11. února 2011 od 13:00 do 17:00 Sobota 12. únor a 2011 od 9:00 do 11:00 Rodiče mají pr ávo vybr at pro své dítě školu, která bude zajišťovat jeho základní vzdělávání (Zákon 561/2004 Sb., 36, odst. 5) K zápisu vezměte s sebou rodný list budoucího žáka, nejmilejší hračku dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce. K zápisu se dostaví i žáci, kteří měli v loňském školním roce odklad školní docházky. Během zápisu je možné konzultovat případné žádosti o odklad se školní psycholožkou a výchovnou poradkyní. Výzva městské knihovny Vážení rodiče a prarodiče, zapojte se s námi do celostátní kampaně Celé Česko čte dětem a čtěte si s dětmi pravidelně denně aspoň 20 minut. K tomu vám budou nápomocny Čtenářské deníčky z tzv. ŠKOLY NARUBY. Deníček vybízí ke společnému čtení rodičů a dětí, do něj rodiče svým dětem zapíší, ze které knížky se čte a jak dlouho. Děti hlasité čtení rodičům oznámkují a podepíší. Své zážitky z četby si děti mohou vyjádřit formou obrázků na prázdných listech Deníčku. Deníčky od nás obdrží děti 1. a 2. tříd základních škol, a to při společných besedách v dětském oddělení. Nejlepší čtecí rodiny a jejich Deníčky vyhodnotíme v Týdnu knihoven (říjen 2011 a 2012).... a proč dětem číst? protože pravidelné čtení vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem podílí se na emočním rozvoji dítěte učí morálním hodnotám, napomáhá při výchově rozvíjí jazyk, paměť, představivost, učí myšlení formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý život rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění, usadňuje učení je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte. Národ, který málo čte, málo ví. Národ, který málo ví, přijímá špatná rozhodnutí - doma, v obchodě, u soudu, u volební urny. Nevzdělaná většina může přehlasovat vzdělanou menšinu a to je velice nebezpečný aspekt demokracie. Jim Trelease, The Read -Aloud Handbook, (Učebnice předčítání) Prázdninový čtvrtek v knihovně Milé děti, připravujeme pro vás ve spolupráci s DDM ve Vimperku DOPOLEDNE PLNÉ HER. V dětském oddělení si o jarních prázdninách (3. 3.) zahrajeme deskové hry a zasoutěžíme si o ceny. Pokud vlastníte nějaké nové zajímavé hry, přineste si je určitě s sebou, společně se naučíme je hrát. Eva Buryánová Městská knihovna ve Vimperku zve všechny zájemce na besedu s tvůrci povídkových knih ze Šumavy Františkem Kadochem a Josefem Černochem která se uskuteční 10. února 2011 v hodin v dětském oddělení knihovny. Zároveň proběhne i autogramiáda knih i Šumavských kalendářů

10 10 tel Vimperské noviny 2/2011 Základní škola T. G. Masaryka Vimperk 1. máje 268, Vimperk, tel., fax: Základní škola T. G. Masaryka vzdělává žáky z Vimperka i okolí od roku Vzdělávání žáků probíhá kromě 5. ročníku podle Školního vzdělávacího programu ZŠ TGM Vimperk. Žáci ročníku se vzdělávají v budově školy Pražská 167, žáci ročníku v budově 1. máje 268. Žáci ročníku mohou navštěvovat školní družinu s provozní dobou od 6:00 do 16:10 Škola má k dispozici vlastní školní jídelnu, která nabízí své služby žákům, zaměstnancům školy i ostatním občanům Vimperka. Žáci ročníku mohou využívat nabídky svačin v podobě dotovaného školního mléka, mléčných výrobků a ovoce, v budově 1. máje je o velké přestávce zajištěn prodej svačin a nápojů. Při škole pracuje Školská rada TŠ TGM Vimperk. Rada rodičů ZŠ TGM složená ze zástupců zákonných zástupců jednotlivých tříd se organizačně i finančně podílí na školních i mimoškolních akcích, ve spolupráci s SR ZUŠ Vimperk pravidelně pořádá ples mažoretek a dechového orchestru. Do Rady žáků ZŠ TGM jsou voleni zástupci jednotlivých tříd. Škola vydává občasník KOLEM ŠKOLY (KOŠ). ZŠ TGM Vimperk pořádá tradičně pro žáky, rodiče i vimperskou veřejnost vánoční a letní školní slavnosti. Škola je spolupořadatelem celostátních závodů v soutěží v běžeckém lyžování, snowboardingu a mažoretkovém sportu. Škola spolupracuje s PPP Prachatice, pro žáky s dys poruchami zajišťuje hodiny reedukace, umožňuje logopedickou péči v budově školy. Školní psycholog Činnost školního psychologa byla na škole zahájena ve školním roce a je financována z evropských strukturálních fondů. Práce psychologa je zaměřena na pomoc dětem, rodičům i pedagogům v oblasti školní práce, tvorby třídního kolektivu, popř. osobních problémů. Projekty školy Škola nanečisto pro budoucí žáky 1. tříd; Projekt 1/9 zaměřen na spolupráci žáků 1. a 9. ročníku; Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku; Naše město pro žáky 6. ročníku; Jazykové dvoudenní pro žáky 8. ročníku; Nebojte se střední školy pro 9. ročník; Zvládnu to pro vycházející žáky; Rovnováha projekt zaměřený na etickou výchovu žáků ve všech ročnících a na vzdělávání pedagogů; Den Země pro všechny žáky školy. Sport Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku; Plavecký kurz žáci 3. a 4. ročníků; Žáci školy se pravidelně účastní sportovních olympiád a turnajů v kolektivních sportech a dosahují velmi dobrých výsledků na okresní, krajské a mnohdy i republikové úrovni. ; Partnery školy v oblasti sportovní činnosti jsou oddíly SKI Šumava, SNOWRIDERS, HC Vimperk, oddíl kopané TJ Šumavan Vimperk, oddíl karate. Kurzy pro rodiče Kurz zaměřený na práci s počítačem; Kurz anglického jazyka. Aktivity školy a zájmové útvary Sportovní třídy ročník (škola spolupracuje se sportovními oddíly SKI klub Šumava, Snowriders, HC Vimperk) Lyžování (Skiraplé) ročník Zájmová Tv ročník Soubor mažoretek ročník, od 4. ročníku je soubor otevřen i pro dívky z ostatních ZŠ, SŠ, SOU a VŠ Dramatický soubor ročník Pěvecký kroužek při ŠD Dovedné ruce při ŠD Základy práce s počítačem ročník Škola nabízí kroužky cizích jazyků dle zájmu dětí (AJ, NJ, FJ) Volitelné a nepovinné předměty Náboženství Informatika Domácnost Německý jazyk Anglický jazyk Ruský jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce

11 Vimperské noviny 2/2011 tel MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE Dne v brzkých ranních hodinách řešila hlídka strážníků oznámení, kdy pachatel ukopl zpětné zrcátko u vozidla. Věc byla strážníky zadokumentována a postoupena k projednání do správního řízení na Městský úřad Vimperk. Dne bylo přijato oznámení o rozbití skla vstupních dveří u jednoho z domů v ulici 1. máje. Věc byla strážníky zadokumentována a postoupena k projednání do správního řízení na Městský úřad Vimperk. Dne byla hlídka strážníků přizvána k řešení poškozené dopravní značky projíždějícím vozidlem. Věc byla vyřízena na místě poté, co řidič se dohodl se správcem komunikace o náhradě vzniklé škody. Městská policie v době předvánočních nákupů posílila hlídkovou službu v okolí nákupních středisek a přilehlých parkovištích a druhá výjezdová hlídka řešila zejména přestupky v dopravě spočívající v nevhodném parkování vozidel. V jednom případě blokoval odstavený kamion vývoz kontejnerů na TKO. V průběhu vánočních svátků nedošlo v katastru města Vimperk k závažnější události. Dne v dopoledních hodinách posledního dne loňského roku bylo přijato oznámení o neshodách mezi bývalými manželi, kdy jeden napadl slovně druhého a jeho jednání bude postoupeno k projednání správnímu orgánu Městského úřadu Vimperk. Strážníci tento den dále prováděli preventivní dohled v centrální části města, v okolí nákupních středisek a také v prostoru okolí nádraží ČD, kde dohlíželi, aby zaparkovaná vozidla cestujících silvestrovské jízdy vlakem neblokovala provoz. V průběhu silvestrovské noci bylo evidováno celkem pět událostí. Dvě oznámení se týkala mužů posilněných alkoholem natolik, že se chovali na návštěvě nevhodně. Krátce po půlnoci hlídka objevila hořící kontejner s odpadem v odlehlé části starých kasáren. Vzhledem k povaze zahoření škoda nevznikla a oheň byl uhašen HZS Vimperk. Strážníci rovněž řešili stížnost sousedů na hluk v jednom z bytů na sídlišti po třetí hodině ranní. Dále byl oznámen pohyb koní na silnici mezi Vimperkem a Korkusovou Hutí. Koně utekli před nevhodným zacházením s pyrotechnikou v jejich okolí. Naštěstí se je povedlo v ranních hodinách majiteli nalézt. Dne ve večerních hodinách hlídka strážníků hledala muže, který měl zůstat ležet v ulici Sklářská. Uvedenou osobu se nepodařilo nalézt ani za užití městského kamerového systému. Dne ve večerních hodinách strážníci vyjeli prověřit oznámení o slovním napadení mezi dvěma muži v ulici Steinbrenerova. Na místě ani v jeho blízkém okolí však nebyl nikdo zastižen. Dne bylo v odpoledních hodinách oznámeno fyzické napadení mezi dvěma muži v parku u ulice Steinbrenerova, kdy bylo poškozené osobě způsobeno drobné zranění. Věc byla strážníky zadokumentována a přestupek proti občanskému soužití byl postoupen do správního řízení na Městský úřad ve Vimperku. Dne se od pozdních odpoledních hodin strážníci podíleli na pátrání po pohřešované nezletilé osobě (10), která se nevrátila domů. Mladík byl kolem 22. hod večerní nalezen otcem a pátrání odvoláno. Další informace naleznete na Pavel Dub, vedoucí MP Vimperk Teplé počasí přálo vimperským skautům při jejich první výpravě do přírody. FOTO: J. PULKRÁBEK Oblastní charita Vimperk Únor činnosti pro rodiny s dětmi Adresa: Krátká 125 (1. patro), Vimperk kontakt: , Služba pro rodiny s dětmi: PO-PÁ , hod. NABÍZÍME RODINÁM S DĚTMI krizová intervence pomoc, která spočívá v několika setkáních a rozhovorech s člověkem, který má problémy (např. starosti, úzkosti, deprese ) a není schopen sám tyto situace řešit. sociální terapie cílem je dosahovat žádoucích změn v chování člověka i v jeho sociálním okolí pomoc rodičům při výchově dítěte pomoc dětem při problémech s prospěchem ve škole doprovod dětí do školy, k lékaři podpora osob při jednání na úřadech, ve školách pomoc v obtížné situaci rodiny poradenství v oblasti dluhové problematiky (zadluženost rodin, důsledky, řešení) podpora v oblasti bydlení rodin (pomoc při hledání bydlení) konzultace s psychologem (každý čtvrtek od 15:00 hod.) odpolední klub každé sudé úterý od 13:00 hod. Vařeníčko, které má za úkol naučit děti správnému stolování a přípravu jednoduchých pokrmů, každé liché úterý bude pokračovat Volňásek od 13:00 hod. a každý čtvrtek od 13:00 hod. Dílnička, kde budou děti tvořit různé výrobky. kurzy sebeřízení pro předškoláky i školáky kurzy pozornosti, soustředění při výuce a domácí přípravě, pokračovací kurzy pozornosti, komunikačních dovedností, sebeprezentace konzultace se speciálním pedagogem (každá středa a pátek od 15:30 hod.) poskytujeme internetové poradenství na e- mailové adrese cz ČHAVE DEVLESTAR zkouška tanečního souboru každé úterý od 15:00 hod. do 18:00 hod. pomoc rodinám ohroženým sociálním vyloučením MATEŘSKÉ CENTRU BUDULÍNEK Cvičení pro rodiče s dětmi každé úterý od 9:00 hod. do 10:00 hod. pro děti ve věku od 2,5 roku do 3 let každé úterý od 10:00 hod. do 10:30 hod. pro děti ve věku od 1,5 roku do 2,5 roku SPECIÁLNÍ PEDAGOG Oblastní Charita Vimperk rozšiřuje svou nabídku služeb o spolupráci se speciálním pedagogem. Práce speciálního pedagoga bude zajišťována dvakrát týdně ve dnech STŘEDA a PÁTEK, vždy od 17:30 do 18:00 hod. Čas byl volen s ohledem na zaměstnanost rodičů tak, aby se nemuseli uvolňovat z práce. Speciální pedagog nabízí: pomoc dětem, které mají problémy s učením pomoc dětem se specifickými poruchami učení (dys.), instrukce rodičů při práci s nápravnými cvičeními diagnostika (rozpoznání) specifických poruch učení, následné poradenství poradenská služba v případě výskytu běžných výchovných problémů logopedická prevence (předcházení logopedickým problémům) - výslovnost hlásek, komunikační problémy poradenská služba ohledně školní zralosti dítěte pomoc při řešení prvotních příznaků neúspěchu dítěte ve škole a následná práce s ním Spolupráce s psychologem zajišťuje komplexnost daných služeb pro občany Vimperska. Nová pracovnice bude docházet do rodiny nebo bude poskytovat služby ambulantně. Zájemci se mohou objednat na tel. čísle Na spolupráci s Vámi se těší Mgr. Irena Kačerová, speciální pedagog Projekty jsou realizovány z prostředků MK, RV ZRK, Jihočeského kraje, Města Vimperk, projekt Služba pro rodiny s dětmi je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

12 12 tel Vimperské noviny 2/2011 SLOVÍČKO FARÁŘE Děkovat Bohu za všechno? Bůh hledí do srdce a miluje pravdu Nechci zde hájit poněkud zavádějící frázi: Za všechno Bohu děkujte, za všechno ho chvalte, ať to chápete nebo ne. V některých případech by tato rada mohla vést rovnou do blázince. Písmo nám ale neříká, že máme děkovat ZA VŠECHNO, nýbrž VE VŠEM, ZA VŠECH OKOLNOSTÍ (srov. 1 Tes 5,18). A to je něco úplně jiného. I když prožívám nepochopitelnou zkoušku a temnotu, mohu v suché víře děkovat, že mě Bůh neopustil, protože slíbil, že mě neopustí. Uprostřed existenčních nejistot a strachů mohu Boha chválit ne za to, že nemám čím zaplatit nájem, ale za to, že jemu na nás záleží (1 Petr 5,7). Nemusím z plna hrdla děkovat za to, že můj muž je otrokem alkoholu a děti jsou nevěřící, ale za to, že Bůh je miluje, že je stále hledá, i když oni jej nehledají, a jde za nimi jako za tou zbloudilou ovcí do každé rokle, do každého trní. Ovšem příběh o Jobovi nám ukazuje, že i k tomuto typu děkování a chval máme právo dorůst, aby naše modlitba mohla jít ze srdce a z přesvědčení, nikoli z vrchu hlavy. Kolikrát už jsme slyšeli pěkná kázání o tom, jak Job děkoval při těch hrozných ranách a chválil Boha. Jak to jen pěkně a statečně zní: Pán dal, Pán vzal, budiž jméno Páně pochváleno. Tenhle příkladný postoj však Jobovi vydržel pouze dvě kapitoly - zbylých čtyřicet kapitol zabírají převážně jeho výčitky Bohu, místy doslova reptání či rouhání, sebeobhajoba a dohadování se se svými rádci. Tohle nás však nakonec tolik neudiví (pokud nežijeme dočista ve skleníku). Velmi překvapující je až závěr knihy: Po dlouhé Boží řeči k Jobovi (která nevysvětluje smysl všech zkoušek, ale spíš odhaluje nepatrnost člověka před Božím majestátem), se Bůh nečekaně obrací k Jobovým rádcům, kteří se celou dobu snažili Joba dotlačit do správného zbožného postoje (aby přece přiznal svoji vinu, aby nereptal a vzdal Bohu chválu atd.), a říká jim (Elífazovi): Můj hněv plane proti tobě a proti oběma tvým přátelům, protože jste o mně nemluvili náležitě jako můj služebník Jób. Obětujte za sebe zápalnou oběť a můj služebník Jób ať se modlí za vaše poblouzení, že jste o mně nemluvili náležitě jako můj služebník Jób (Job 42,7-8). To je lekce! Takže ony se nakonec rouhavé Jobovy řeči Bohu líbily víc než všechny zbožné a duchovní řeči jeho přátel! Jak je to možné? To máme tedy všichni začít Bohu v modlitbě vyčítat a nadávat, místo abychom ho chválili? Vždycky určitě ne, ale Bůh tu nepochybně ukazuje na jednu věc: Líbí se mu, když je náš vztah k němu bezprostřední, bez falše (i bez sebesvatější falše), když si před ním dokážeme vylévat své srdce, nejenom hlavu či ústa (tolikrát plná zbožných frází, s kterými se neztotožňujeme). Ano, modlitba skutečných Božích přátel (proroků a žalmistů) nebyla nikdy tak strojená, jako bývá naše modlitba, jak upozorňuje Hans Buob: V našich modlitbách je často mnoho vyumělkované zbožnosti. S tím se v žalmech nesetkáme. Tam je člověk před Bohem poctivý a říká, co cítí. To není hned hádka s Bohem. Vyslovte to upřímně, když vám tak je. Pane Bože, mám na tebe zlost, protože jsi to neudělal podle mé vůle. Pane, vím, že to není správné, ale říkám ti to, abys mě uzdravil. Musíte před Bohem vyslovit, co máte na srdci. Neříkejte: Milý Bože, je to bezvadné, jsi tak prima!, když ve svém nitru cítíte něco úplně jiného. To by byla přetvářka. Bůh hledí do srdce a miluje pravdu. Z materiálů na sestavil P. Michal Pulec Vimperští senioři Exkurzi v ŠUMAVSKÉM PIVOVARU uskutečníme ve čtvrtek 24. února Sejdeme se ve hod u hotelu Vltava. Na místě samém bude následovat výklad majitele pivovaru a sládka. Občerstvení a ochutnávka dle požadavku každého jednotlivce. Předpokládáme, že většina setrvá asi do 18 hodin. Výbor senior klubu Blahopřejeme Občané Vimperska, kteří oslavili životní jubilea v lednu: Miloslav Novák Jan Benda Marie Kosmatová Hilda Urbanová Marie Kadeřábková Anna Lávičková Zdeňka Altmannová Oluše Fantová Johana Havrdová Karel Milisterfer Anežka Jelínková Marie Kamešová Zdeňka Švehlová Josef Kotek František Dolejší Růžena Košková František Bayer Marie Stolzová Jarmila Chvalová Touto cestou přeje Město Vimperk oslavencům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. Jana Lukelová, matrikářka Z Domova pro seniory Stachy Kůsov Jak zhodnotit společenský život v našem domově za poslední dva měsíce roku 2010? Můžete sami posoudit. V listopadu si uživatelé nejen poseděli s harmonikou a zazpívali známé melodie. Ochotníci SHD Zdíkovec nám zahráli pohádku Vodník Mařenka. Zlý mlynář a jeho manželka kují pikle s čertem proti hodné děvečce Bětušce. Ta má ale za spojence vodníka jménem Mařenka. A jak vše dopadlo? Jak to v pohádkách bývá, dobro zvítězilo nad zlem. S hudební skupinou Rosa Band si mohli uživatelé zazpívat dechovky za doprovodu trumpety, tuby či kláves. Zdobili jste někdy perníčky? My ano, prostřednictvím nabídky dcery jednoho z našich obyvatel. Nazdobené perníčky byly pěknou dekorací na pokojích obyvatel. V prosinci následovalo Vystoupení agentury Iva, zpěv s harmonikou navodil v domově příjemnou atmosféru, kterou dovršila nadílka od Mikuláše, který nás navštívil spolu s andělem a čerty. Hudební skupina Unikol nám zahrála lidové písně, ale nejen to. Zazněly zde i písně Michala Tučného Všichni jsou už v Mexiku a Až na vrcholky hor. Každoroční Vánoční koncert si pro nás připravila Základní umělecká škola ze Stach pod vedením paní Olgy Bončkové. Vyslechli jsme pásmo koled, populárních skladeb. Na závěr jsme si vychutnali Zvonky štěstí v podání K. Kramlové, E. Szpukové, B. Vonáškové a R. Mráčkové. Děkujeme žákům ZUŠ Stachy, paní Bončkové a dalším pedagogům, že nám vždy věnují čas a zpestří nám odpoledne. Dále bychom chtěli poděkovat Dramatickému kroužku z Vimperka, který nám předvedl lidové tance a také zazpíval písně, jmenujme např. Lásko má já stůňu, Vyznanie či Den, kdy se vrátí láska ze známého filmu Pojišťovna štěstí. Dětské divadlo ze Zdíkovce v Domově pro seniory Stachy Kůsov? A proč ne. Pohádkou O červené Karkulce nepohrdne malý ani velký divák. Jak jste oslavili poslední den roku 2010? My jsme jej oslavili hudbou, tancem a výborným pohoštěním. Vyvrcholením byl ohňostroj. Co si více přát? Hlavně hodně zdraví v novém roce. Martina Mistrová sociální pracovnice

13 Vimperské noviny 2/2011 tel i TURISTICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO VIMPERK Lyžařská škola Kubova Huť ve spolupráci se ski areály v Horní Vltavici a na Kubově Huti připravila celosezónní akci pro žáky základních škol z okolí Boubína. Jedná se dotovaný program výuky sjezdového lyžování a snowboardingu od základů až po rozvoj vyspělých dovedností včetně carvingu. Výuka je zaměřena tedy nejen na úplné začátečníky, ale své schopnosti jízdy na sněhu si mohou výrazně vylepšit pod odborným vedením profesionálních instruktorů i pokročilí lyžaři a snowboarďáci. Výcvik probíhá v družstvech dle vyspělosti. Program probíhá každý víkend celou sezónu střídavě na Kubově Huti a v Horní Vltavici. Začátek je jak v sobotu tak i v neděli vždy od 9:30 hodin. Po prezentaci pokračuje vlastní výukou v areálu nám. Svobody Vimperk Otevírací doba: po 9:00 11:30, 12:30 16:00 SLUŽBY: prodej map, pohlednic, brožur, suvenýrů internet pro veřejnost v provozní době TIS kopírování, scannování, kroužková vazba, laminování in formace o historick ých a kulturních památkách Vimperska a Šumavy informace o přírodních a technických památkách Vimperska a Šumavy kontakty na ubytování a stravování zajišťování provozu Minimuzea Zlaté stezky a Městské zvonice otvírací doba v provozní době TIS; po dohodě s referentkou TIS infobox dětský koutek (bez hlídací služby) neprodejní výstava broušeného a pískovaného skla Kontakt: tel.: fax: Služby MĚSTSKÁ KNIHOVNA VIMPERK) Nádražní 274, tel.: Výpůjční doba pro dospělé: po, čt hod hod. st hod. Výpůjční doba pro děti: po, st hod. út hod. Internet: ve výpůjčních hodinách pro dospělé. BOHOSLUŽBY kostel Navštívení Panny Marie: út hod., pá hod. so hod. tichá adorace ne 8.30 hod. CENTRUM STROOM DUB O. P. S., centrum sociálních služeb pro tělesně a mentálně postižené Dub 26, Dub tel Dotovaný program lyžařského výcviku žáků základních škol lyžařské školy a pro vyspělé lyžaře tréninkem na kvalitně upravených sjezdových tratích obou areálů. Okolo 11:00 hodiny je malá přestávka na občerstvení, které mají účastníci zdarma. Konec je ve 12:00 hodin. Zváni jsou všichni zájemci o lyžování a snowboarding ve věku 6 15 let. Termíny a místo konání: Na Kubově Huti: a ledna, a února, a března V Horní Vltavici: a ledna, a února, a března Více informací také na webech: www. ski-vltavice.cz, Jiří Bartošík Zprávy z gymnastiky VIMPERSKÉ GYMNASTKY NA IV. ROČNÍKU MEMORIÁLU JARKY LANDOVÉ V sobotu se v tělocvičně konal IV. ročník gymnastického trojboje, který pořádal Dům dětí a mládeže ve Vimperku. Na závod přijali pozvání gymnastky a gymnasté z Písku, Strunkovic, Volyně a Prachatic. Za Vimperk se představili svěřenkyně a svěřenci spadající pod kroužek DDM pod vedením trenérek Hany Grabmüllerové, Silvie Chalupné, Pavly Uhříčkové, Nicol Frajkorové a Honzy Marka. Závodilo se na prostných, přeskoku a na kladině (lavičce). I přesto, že od začátku října, kdy se začalo opět s tréninkem, nebylo moc času na přípravu, všichni předvedli výborné výkony. V kategorii mateřských školek za chlapce obdržel první místo Davídek Chalupný (Vpk), 2. Hříbal Lukáš (Vpk). Chlapci byli dál rozděleni podle věku do tří kategorií. Za chlapce I. zvítězil Ondra Červený (Vpk), který poprvé skočil sám rondát flik, 3. Tonkovič Matěj (Vpk), kterému se zadařil přeskok. Chlapci II: 3. Zahradník Patrik (Vpk). Chlapci III: 2. Marek Karel (Vpk). Za děvčata v Mš zvítězila vimperská Nellinka Pflanzerová. Do sestavy zařadila nedávno zvládnutý přemet vzad. Další vimperská umístění: 8. Beátka Nárovcová, 9. Pavlínka Záleská, 11. Evička Urbánková a 15. Adélka Tonkovičová. V 1. třídách se na prvním místě umístila Bednářová Eliška (Pí) 2. Novotná Saša (Vpk), která ztratila na první příčku jen dvě desetiny, 4. Billová Klárka, 5. Dařinová Barča, 6. Kukačková Marie (všechny Vpk). 3. tř: 3. Koldová Eliška Magdalena (Vpk). 4. tř: 1. Grulichová Alice (Vpk), která předvedla bez pádu krásný přemet vzad na lavičce, 6. Billová Adéla. 6. tř: 2. Kubíčková Zuzana (Vpk), která na malé kladině ukázala hvězdu, 7-9. tř: 1. Novotná Pavla (Vpk). Výkonnostně vyšší kategorie: Přípravka: 1. Natálka Uhříčková (Vpk) poprvé závodila v této kategorii s dosti silnou konkurencí děvčat z Písku. Na kladině, kterou trénovala jen měsíc, zvládla obtížné prvky a na ostatním nářadí zacvičila bez výtek. St. žákyně: 1. Hercová Martina (Vpk), které nechybělo na prostných salto vzad, 2. Vašurová Barča (Vpk), ta těsně před závodem zařadila do své sestavy na kladině přemet vzad, 6. Sovová Kristýna (Vpk) Ženy: 3. Vincíková Marie (Vpk). Vimperští se na závodech představili v nových dresech. Dík patří všem sponzorům, kteří se na jejich zhotovení finančně podíleli. Jsou to: Uhříček Josef, Pizzerie Marco, Eurosystém Formánek a Uličný Michal. Další dík za bezproblémové závodní dopoledne a za zajištění cen patří rodině Jarky Landové a děkujeme i městu Vimperk za finanční podporu. K přípravě na závod pomohlo i víkendové soustředění, které se konalo ve dnech v tělocvičně II. ZŠ Vimperk. Děvčata si nejen dopilovala své sestavy, ale také prožila hodně nezapomenutelných zážitků. Naší partě chci tímto poděkovat za příjemné trávení volného času a všem přeji hodně štěstí a sportovních úspěchů v roce Hana Grabmüllerová Trenérka sportovní gymnastiky

14 14 tel Vimperské noviny 2/2011 Program zimního stadionu Veřejné bruslení pátek od 14: 00 do 15: neděle od 14: 00 do 15: sobota od 14: 00 do 15: neděle od 14: 00 do 15: km FT, Junior Trophy 1, 2, 5, 8 km FT , 43 km CT CZ KVILDA sobota od 14: 00 do 15: neděle od 14: 00 do 15: sobota od 14: 00 do 15: neděle od 14: 00 do 15: pondělí od 14: 00 do 15: 30 Lední hokej neděle 10:00 HC Vimperk Jindřichův Hradec třída neděle 17:00 HC Vimperk Humpolec muži- mistrovský sobota 9:00 HC Vimperk Český Krumlov dorost + junioři sobota 10:30 HC Vimperk Písek, Tábor 2. třída neděle 9:00 HC Vimperk Milevsko 4. třída sobota 9:00 HC Vimperk Lužnice třída Ostatní zápasy žákovské ligy a play off mužů budou upřesněny na rozpisu zimního stadionu podle nového rozlosování. Úspěch Ski klubu Šumava na 1. ČP v běhu na lyžích Dorostenci mají za sebou první pohárové závody v Jablonci. Naši závodníci si vedli velice dobře a někteří se dokonce blýskli i stupni vítězů. Martin Hojdekr 2. místo skate! Andrea Klementová 3. místo skate a 6. místo klasika! Katka Mondlová po vyrovnaných a bojovných výkonech 5. místo skate a 7. místo klasika. Aneta Grabmüllerová 7 skate a 11 klasika. Verča Hudečková Řádková inzerce Vykoupíme za nejvyšší ceny nábytek starší sta let i poškozený, obrazy našich i cizích autorů, mince i celé sbírky, dřevěné i kovové sochy, staré hodiny, sklenice, šavle, uniformy a různé starožitnosti. Předem děkujeme za nabídky. Tel.: Využijte výhodných cen řádkové inzerce 9. a 11. a Klára Váchová senzačně 10. místo v klasice. Nelze také opomenout výborné umístění naší trénerky E. Jedličkové, která v závodu žen a juniorek obsadila 6. místo. Kompletní výsledky jsou na webu. V nejbližší době odjedeme na soustředění na Boží Dar, kde budeme naplno trénovat s vidinou březnového MČR na tamních tratích. Petr Steinbach Přijmeme zdravotní sestru na DPP k ošetřování dětí ve věku 5-10 let ve Škole v přírodě Čestice. Provoz je turnusový, tzn. že ošetřovatelka zůstává ve škole po celou dobu turnusu (7-10 dní) cca 1x měsíčně. Práce je vhodná pro důchodce nebo pro osobu se změněnou pracovní schopností, nutné zdravotní vzdělání! Podrobné informace na telefonu: nebo Lední metaná sobota 8:00 O Vodňanského kapra Škola bruslení každé úterý a pátek od 14:30, každá neděle od 12:30 Závody ve sjezdovém lyžování Bázumský pohár Pro žáky I. A II. stupně základních škol Pořadatel: Ski areál Horní Vltavice, Ski areál Kubova Huť a Lyžařská škola Kubova Huť Termín a místo konání: sobota 29. ledna Horní Vltavice sjezdovka Nad Kovárnou neděle 30. ledna 2011 Kubova Huť sjezdovka Pod Obrovcem Start závodů: v 13:30 hodin a další závodníci v intervalu 1 minuty Prezentace závodníků: v sobotu od 12:00 do 13:00 hodin ve Ski areálu Horní Vltavice Nad Kovárnou Kategorie: žáci třída, třída, třída žákyně třída, třída, třída Tratě: s elektronickou časomírou sjezdovka Nad Kovárnou délka: 260 (m) převýšení: 60 (m) sjezdovka Pod Obrovcem délka: 300 (m) převýšení: 88 (m) Ceny: v každé kategorii pro první tři umístěné Upozornění: každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a je povinen respektovat pokyny ze strany pořadatelů; pořadatel neručí za škody na zdraví a na majetku závodníků, což berou všichni účastníci na vědomí a stvrzují svým podpisem na startovní listině, v případě nezletilých účastníků tak pak činí jejich zákonní zástupci; bez lyžařské přilby nebude závodník připuštěn na start Informace a kontakty: J. Mach , V. Vykydal , J. Bartošík Vysoká škola evropských a regionálních studií v eských Bud jovicích a v P íbrami nabízí v akademickém roce 2011 / 2012 bakalá ské studijní obory: BEZPE NOSTN PRÁVNÍ INNOST VE VE EJNÉ SPRÁV REGIONÁLNÍ STUDIA MANAGEMENT A MARKETING SLUŽEB pouze v prezen ní form studia se specializací: SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU OBCHODN -PODNIKATELSKÉ SLUŽBY FINAN NÍ SLUŽBY tel , ,

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Školní rok 2011/12. celkem 1 102 360

Školní rok 2011/12. celkem 1 102 360 Školní rok 2011/12 eu.peníze školám V září 2012 nám skončí čerpání grantu eu.peníze školám. Škola získala před dvěma lety 1 102 360,- Kč. Peníze byly použity na zaplacení pomůcek (zavedení internetu do

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 Zápis z jednání zastupitelstva obce konaného dne 6.1. 2015 Přítomni: Jiří Drechsler starosta Ing. Zdeněk Šanda místostarosta Členové: Mgr. Andrea Faltysová

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PROTIDROGOVÉ PREVENCE pro školní rok 2014/ 2015 OBSAH

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Pokud hledáte odpovědi na otázky týkající se životního prostředí, stavu ovzduší, ochrany přírody, úspor energie, tak držíte správnou publikaci. V této

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Akademie Libchavy 31. 3. 2014 od 13:30 hodin ředitelé škol, učitelé, zástupci organizací, kterých se týká

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Projekty a granty 2014 2015

Projekty a granty 2014 2015 k 5.2.2015. Projekty a granty 2014 2015 Od září jsme partneři projektu Digitální věk ve školách. (CZ.1.07/1.3.00/51.0043) Díky projektu získá škola pro většinu pedagogů moderní techniku tablety. V průběhu

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor?

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor? Kašperky pro Život V demokratickém státě mají občané právo podílet se na rozhodování o záležitostech týkajících se místa, ve kterém žijí. Proto také Listina základních práv a svobod říká, že občané mají

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 127 Termín konání inspekce:

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti.

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti. PŘIJĎTE K NÁM, NAUČÍME VÁS LYŽOVAT!!! Víkendová výuka lyžování nebo snowboardingu Milé děti, vážení rodiče, připravili jsme program pro školáky ve věku 6 15 let na 7 zimních sobot nebo prázdninových dní.

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více