Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov"

Transkript

1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

2 OBSAH 1 Základní údaje o škole Identifikace školy Charakteristika školy Proč si vybrat Sportovní soukromou základní školu Údaje o zařazování ţáků 4 2 Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o pracovnících školy Vedení školy, vedoucí pracovníci, sekretariát Pedagogický sbor - vychovatelky Pedagogický sbor - učitelé Sloţení pedagogického sboru v grafech Tabulka nepedagogických zaměstnanců školy 7 3 Informace o ţácích školy Přepočtený stav ţáků školy Přepočtený stav ţáků ve školní druţině a školním klubu Přepočtený stav ţáků přihlášených ke stravování ve školní jídelně Pohyb ţáků během školního roku 2009/ Počet zapsaných ţáků a ţáků školy od roku 1994 v grafech 10 4 Vzdělávací program a učební plán školy Vzdělávací program školy Učební plán 11 5 Hodnocení školního roku 2009/ Hodnocení školního roku ředitelem školy Hodnocení výsledků vzdělávání Výsledky okresních olympiád a vědomostních soutěţí Výsledky vstupních testů Výsledky testů Kalibro Přehled prospěchu a chování 2. pololetí školního roku 2009/ Výsledky obhajob oborových prací ţáků 9. ročníku Nejlepší ţáci tříd Hodnocení sportovních výsledků Tabulka školních sportovních výsledků Další sportovní akce, kterých se zúčastnili ţáci školy Hodnocení činnosti sportovních klubů Nadstandardní činnosti školy v roce 2009/ Akce školy Exkurze a další akce tříd Projekty realizované a financované z cizích zdrojů Hodnocení dalších součástí školy Školní druţina Hodnocení činnosti školní druţiny Vyhodnocení dotazníku pro rodiče ţáků navštěvujících ŠD Školní klub Hodnocení činnosti školního klubu Vyhodnocení dotazníku pro rodiče ţáků navštěvujících ŠK Školní jídelna Hodnocení dalších oblastí vzdělávání Metodické sdruţení I. stupně Metodické sdruţení II. stupně Školní poradenské pracoviště Výchovné poradenství Výchovné poradenství na I. stupni Výchovné poradenství na II. stupni Graf počtu přijatých ţáků 5. a 9. tříd na jednotlivé typy středních škol 39 1

3 5.6.5 Zpráva o činnosti školy v oblasti prevence rizikového chování Environmentální výchova Hodnocení oblasti ICT Školní knihovna Školní časopis Školní noviny SPORTOVKA Autoevaluace školy Dotazníkové šetření pro rodiče ţáků Dotazníkové šetření pro ţáky školy Dotazníkové šetření pro absolventy školy Další vzdělávání pedagogických pracovníků Mimoškolní činnosti školy Školní úrazy 51 6 Vyřizování stíţností Stíţnosti proti rozhodnutí ředitele Stíţnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Stíţnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 52 7 Informace o výsledcích kontrol Kontroly ČŠI Ostatní kontroly 52 8 Ekonomické ukazatele školy Vyúčtování dotací poskytnutých SSZŠ, s.r.o z KÚ Celkové vyúčtování poskytnutých dotací na rok 2009/2010 k Přílohy výroční zprávy Tabulková příloha výroční zpráva SSZŠ z programu KEVIS Tabulková příloha výroční zpráva školní jídelny z programu KEVIS Projednání výroční zprávy školskou radou 59 2

4 1 Základní údaje o škole 1.1 Identifikace školy SPORTOVNÍ SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA s.r.o. Podkrušnohorská 1677 Litvínov TELEFON : (+420) WEBOVÉ STRÁNKY : IČO : IZO ŠKOLY : IZO ŠKOLNÍ DRUŢINY : IZO ŠKOLNÍ JÍDELNY : ČÍSLO ÚČTU : /0100 KB Litvínov 1.2 Charakteristika školy Počet ţáků: 437 k přepočtených k Počet zaměstnanců: Počet tříd: 19 Počet oddělení ŠD a ŠK: Počet strávníků: 35 pedagogických pracovníků 16 provozních zaměstnanců 4 ve ŠD a 1 v ŠK 418 ţáků ZŠ, 46 zaměstnanců ZŠ, 56 cizích strávníků Stručná charakteristika školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o. (zaloţena v roce 1994) je plně organizovaná škola s devíti postupnými ročníky. Na I. i II. stupni je zpravidla po dvou (výjimečně po třech) paralelních třídách v ročníku. Třídy jsou zpravidla koedukované, ale je rozlišeno sportovní zaměření ţáků (zpravidla třída A-hokej, aerobik, třída B-kopaná, gymnastika). Třídy se naplňují max. do 25 ţáků. Cílová kapacita školy je 520 ţáků. Budova základní školy se nachází ve čtvrti Osada v Litvínově v blízkosti hlavní ulice Podkrušnohorská. Před budovou školy je prostor s parkovou úpravou. Škola je dostupná městskou hromadnou dopravou (autobus, tramvaj). Budova začala slouţit svému účelu v roce 1960, od roku 1994 sídlí v budově Soukromá sportovní základní škola s.r.o. Škola má silnou sportovní tradici, absolventy školy jsou mj. významné sportovní osobnosti. Vzdělávací koncepce školy: Pedagogové učí podle osnov programů základního vzdělávání: Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy a podle vlastního ŠVP ZV - Škola v pohybu, na II.stupni s rozšířenou výukou tělesné výchovy. V letošním roce probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu Škola v pohybu v a ročníku, v 5. ročníku dle programu Základní škola. 3

5 Vzdělávání a sport: Sportovcům je umoţňována realizace tréninkových programů např. tvorbou individuálních studijních plánů, které jsou doplněny vhodnou relaxací. Škola pro kaţdého: I kdyţ je škola zaměřena především na sport, školu navštěvují děti, jejichţ rodiče si ji vybrali na základě obsáhlé škály nadstandardní školní i mimoškolní nabídky. Školné: Měsíční školné činí 610,-Kč. V ceně školného garantujeme: maximální počet ţáků ve třídě - 25 výuku navíc nápravy, doučování, 1 x týdně půlené vyučování ČJ, Mat, Aj, bezplatné sluţby Školního poradenského pracoviště, bezplatné odpolední aktivity, krouţky, činnosti školní druţiny a klubu bez poplatku, sešity na kaţdý předmět, pracovní sešity, pomůcky na výchovy, příspěvky ţákům na obědy, plavání pro ţáky tříd vstupy a příspěvky na dopravu u vybraných kulturních akcí. 1.3 Proč si vybrat Sportovní soukromou základní školu Co nabízíme? Kvalitní výuku zaměřenou na harmonický osobnostní rozvoj dítěte a smysluplnost s důrazem na vědomosti a dovednosti vyuţitelné pro ţivot. Výuku dle školního vzdělávacího programu Škola v pohybu : výuka Aj od 1.třídy, výuka čtení a psaní genetickou metodou, projektovou výuku, kriteriální hodnocení, předmět Osobnostně sociální výchova, Umělecký seminář (spojení VV a HV), Výchova ke zdraví. Přívětivé klima školy školu otevřenou ţákům, učitelům i rodičům. Garanci maximálního počtu 25 ţáků ve třídě. Zapojení ţáků do dění ve škole uplatňujeme školní demokracii. Činnost Školního poradenského pracoviště přímo ve škole. Kvalitní vyplňování volného času školní druţina a klub a více neţ 20 krouţků. Sportovní specializaci: hokej, fotbal, gymnastiku. Činnost ţáků v oddílech aerobiku, juda a šachu. Umoţnění individuálních plánů výuky pro sportovce. Moderní zázemí: tělocvičny, hřiště s umělým povrchem, moderní jídelna s kuchyní, výuka na interaktivních tabulích a v odborných učebnách. Výběr ze dvou jídel ve školní jídelně, moţnost nákupu ve školním bufetu. Srovnávání se s ostatními např. celostátní testy Kalibro, okresní předmětové olympiády, sportovní soutěţe, utkání. Dodrţování a rozvíjení našich školních tradic - vítání prvňáčků, loučení s ţáky 9. tříd, projektové dny, Vánoce a Velikonoce ve škole, pálení čarodějnic, sportovní Dětský den, akce pro děti a rodiče Pojďte s námi za školu, Pojďte s námi sportovat, celoroční motivační soutěţ pro ţáky TOP 40, veřejné obhajoby oborových prací ţáků 9. tříd. V rámci prevence spolupracujeme s policií ČR a městskou policií. 1.4 Údaje o zařazování žáků Zápis ţáků do první třídy probíhá kaţdoročně v celoměstském termínu. Ve školním roce 2009/2010 se uskutečnil ve dnech 3. a K zápisu se dostavilo 47 dětí. Pro 9 z nich poţádali rodiče o odklad školní docházky. Počet ţáků se mění v průběhu celého školního roku. Při nástupu se s rodiči podrobně jedná o podmínkách a nadstandardu, který škola poskytuje, a s kaţdým zákonným zástupcem je sepsána studijní smlouva. Při odchodu ţáků dochází ke zrušení studijní smlouvy dohodou k datu, které si rodiče určí. 4

6 2 Rámcový popis personálního zabezpečení školy 2.1 Údaje o pracovnících školy Funkce: Počet: Jednatelé společnosti 2 Ředitel školy 1 Zástupce ředitele 1 Učitelé 26 Vychovatelky 6 Speciální pedagog 1 Ekonom 1 Hospodářka 1 Vedoucí školní jídelny 1 Školník 1 Kuchařky 6 Uklízečky 4 Provozní zaměstnanec na 50 h./měs. 1 Celkem: Vedení školv, vedoucí pracovníci, sekretariát Jednatelé společnosti: Ředitel školy: Zástupce ředitele: Vedoucí školního poradenského pracoviště: Vedoucí školní druţiny: Vedoucí školní jídelny: Ekonomka školy: Hospodářka - asistentka ředitele: Školník: Mgr. Václav Hořejší, Veronika Šťovíčková Mgr. Pavel Škramlík Mgr. Jan Podlena PhDr. Jakub Kamitz Dana Poláková Eva Hiráková Veronika Šťovíčková Leona Rybková Pavel Švanda 2.3 Pedagogičtí pracovníci - vychovatelky Jméno Dana Poláková Helena Fisenková Helena Platilová Vladimíra Kašťáková Miroslava Peková Jana Panochová Zařazení funkce vedoucí vychovatelka vychovatelka školní druţiny vychovatelka školní druţiny vychovatelka školní druţiny vychovatelka školní druţiny vychovatelka školního klubu 5

7 2.4 Pedagogičtí pracovníci - učitelé Jméno a příjmení Titul Aprobace Třídnictví Jednatel společnosti Václav Hořejší Mgr. Z - Tv - Ředitel a zástupce ředitele Pavel Škramlík Mgr. 1.st. - Jan Podlena Mgr. M - Z - I. stupeň Kateřina Koţeluhová Mgr. 1. st. 1.A Helena Záděrová Mgr. 1. st. 1.B Michaela Krbušková Mgr. 1. st. 2.A Martina Durinová Mgr. 1. st. 2.B Lenka Radošová Mgr. 1. st. 3.A Helena Zamazalová Mgr. 1. st. 3.B Petra Michalcová Mgr. 1. st. 3.C Hana Fenclová Mgr. 1. st. 4.A Alena Chrenková Mgr. 1. st. 4.B Dana Nekvindová Mgr. 1. st. 5.A Jitka Micalová Mgr. 1. st. 5.B Jaroslava Ledererová Mgr. 1. st., Aj - II. stupeň Zdeněk Kóňa Mgr. Čj-D 6.A Ludmila Blumenthalová Mgr. Čj-Vv 6.B Radek Martinák Mgr. M-Ch 7.A Kateřina Polívková Mgr. Čj-Vv 7.B Roman Havlíček Mgr. Tv-společ.vědy 8.A Iveta Votápková Mgr. Tv 8.B Roman Vrána PaedDr. Tv 9.A Miluše Dţuberová Mgr. M-Z 9.B Petra Skotnicová - Aj - Marcela Vojtíšková - Aj - Antonín Svoboda stud.vš Inf. (správce ICT) - Sandra Krausová Mgr. Čj-D - Hana Kučínská Bc. Nj - Jakub Kamitz PhDr. speciální pedagog - Kamil Skuhrovec Mgr. Tv-1.st. - Optimální počet pedagogických pracovníků je 28 učitelů včetně vedení, 6 vychovatelek školní druţiny a 1 speciální pedagog. Ke změnám ve sboru v průběhu školního roku nedošlo, sloţení pedagogického sboru se stabilizovalo. Pedagogický sbor je aţ na výjimky kvalifikován. Ředitel školy splňuje podmínky dalšího vzdělávání dle zákona 563/2004 Sb. 5 (studium pro vedoucí pracovníky škol). Na I. stupni ZŠ splňují vyučující odbornou kvalifikaci. Na II. stupni je převaha sboru kvalifikovaná a aprobovaná. Vyučující, kteří podmínky zatím nesplňují, si kvalifikaci doplňují studiem. Podmínky zákona splňují i 2 výchovní poradci a školní speciální pedagog. 6

8 Ve škole jsou zřízeny tyto funkce: vedoucí školního poradenského pracoviště, dva výchovní poradci, metodik prevence, metodik environmentální výchovy, správce počítačové sítě, vedoucí zájmové činnosti. 2.5 Složení pedagogického sboru v grafech Skladba pedagogického sboru - I. st. Nekvalifikovaní učitelé 0% 100% Skladba pedagogického sboru - II. st. Nekvalifikovaní učitelé 20% 80% Kvalifikovaní učitelé Skladba pedagogického sboru Nekvalifikovaní učitelé 10% 90% Kvalifikovaní učitelé Skladba pedagogického sboru - muţi, ţeny 29% MUŢI ŢENY 71% Kvalifikovaní učitelé 2.6 Tabulka nepedagogických pracovníků školy Jméno Šťovíčková Veronika Rybková Leona Hiráková Eva Švanda Pavel Král Emil Dočekalová Renáta Matoušová Martina Píchová Ilona Půţová Lenka Švandová Věra Zmeškalová Jitka Murtingerová Mária Šemráková Jarmila Sittnerová Venuše Blaţková Mária Zařazení funkce účetní ekonomka hospodářka asistentka ředitele vedoucí školní jídelny školník provozní zaměstnanec kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka 7

9 3 Informace o žácích školy 3.1 Přepočtený stav žáků školy Měsíc Nově přijatí ţáci Odhlášení Ţáci Celkový počet ţáků Koeficient přepočtu IX/ ,0 X/ ,9 XI/ ,8 XII/ ,7 I/ ,6 II/ ,5 III/ ,4 IV/ ,3 V/ ,2 VI/ ,1 Stav k byl 437 ţáků. Nově přijatí koeficient celkem 6,4 Odhlášení ţáci koeficient celkem 7, ,4 7,1 = 436,3 = 437 Přepočtený stav ţáků ve školním roce 2009/2010 činí 437 dětí. 3.2 Přepočtený stav žáků ve školní družině a školním klubu Měsíc Nově přijatí ţáci Odhlášení ţáci Celkový počet ţáků Koeficient přepočtu IX/ ,0 X/ ,9 XI/ ,8 XII/ ,7 I/ ,6 II/ ,5 III/ ,4 IV/ ,3 V/ ,2 VI/ ,1 Stav k byl v ŠD 146 ţáků a v ŠK 50 ţáků. Nově přijatí koeficient celkem 0 Odhlášení ţáci koeficient celkem 0 Přepočtený stav ţáků ve školní druţině ve školním roce 2009/2010 činí 146 dětí. Stav ţáků ve školním klubu byl celý rok 50 dětí. 8

10 3.3 Přepočtený stav žáků přihlášených ke stravování ve školní jídelně Měsíc Nově přijatí ţáci Odhlášení ţáci Celkový počet ţáků Koeficient přepočtu IX/ ,0 X/ ,9 XI/ ,8 XII/ ,7 I/ ,6 II/ ,5 III/ ,4 IV/ ,3 V/ ,2 VI/ ,1 Stav k byl 415 ţáků. Nově přijatí koeficient celkem 2,4 Odhlášení ţáci koeficient celkem 5, ,3 6,1 = 417,2 = 418 Přepočtený stav ţáků přihlášených ke stravování ve školním roce 2009/2010 činí 418 ţáků. 3.4 Pohyb žáků během školního roku 2009/2010 Měsíc Nově přijatí ţáci Odhlášení ţáci Celkový počet ţáků k poslednímu dni v měsíci IX/2009 X/ Plichta Jan 9.A Paluška Jan 1.A XI/2009 XII/ Pelikánová Dana 7.A Kubač Jiří 5.B Kubač Radek 6.B Lukeš Lukáš 9.A Dívkovičová Natálie 3.C Heřmanová Kateřina 6.B Burger Robert 9.A I/ II/2010 III/ Prejzová Vanessa Julie 2.B 1.2. Macháč Marek 6.A 1.2. Vébr Zdeněk 6.A Korfová Dominika 7.B Teplá Kristýna 7.B Bútora Petr 1.B Smolík Josef 8.A Harag Lukáš 8.B Vágner Jan 8.B 1.2. Štajmark Lukáš IV/ Proroková Tereza 6.B V/ Haba Patrik 9.B Malík Filip 9.A VI/

11 3.5 Počet zapsaných žáků a žáků školy v období od roku 1994 v grafech 75 Počet zapsaných ţáků Počet ţáků školy /95 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 06/07 08/09 10

12 4 Vzdělávací program a učební plán školy 4.1 Vzdělávací program školy Ve školním roce 2009/2010 probíhala výuka podle státní vzdělávacích programů pro základní školy: ročník - vzdělávací program: Škola v pohybu, ŠVP ZV ročník - vzdělávací program: Škola v pohybu rozšířená výuka tělesné výchovy, ŠVP ZV 5. ročník - vzdělávací program: Základní škola - rozšířená výuka tělesné výchovy, č. j / Učební plán Učební plán školy pro školní rok 2009/2010 kombinace ŠVP ZV + program Základní škola Předmět 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika Společnost ,5 4,5 0 Příroda ,5 4,5 0 Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Vých.k občanství Občanská vých. 0 0 Rodinná vých. 0 0 Hudební vých Výtvarná vých Umělec. seminář Praktické čin Svět práce Volba povolání Digit. technologie 1 1 Vých.ke zdraví Tělesná výchova Nj / CvČM / Kc OSV Týdenní dotace Povinná týd.dotace

13 5 Hodnocení školního roku 2009/ Hodnocení školního roku ředitelem školy Hodnocení školního roku 2009/2010 ředitelem školy proběhlo formou komentované powerpointové prezentace na pedagogické radě Oblasti autoevaluace 2009/2010 Plnění úkolů v oblasti vzdělávacího procesu Plnění úkolů v oblasti výchovy Plnění úkolů v oblasti řízení školy Hodnocení klimatu školy Oblast dalšího vzdělávání pracovníků Oblast podmínek vzdělávání, estetické úrovně, materiálního vybavení a provozní úrovně školy Oblast spolupráce s rodiči a veřejností Hodnocení sportu ve škole Témata autoevaluace vycházejí z Plánu práce na školní rok 2009/2010, vnitřní směrnice o autoevaluaci, školního vzdělávacího programu Škola v pohybu, měsíčních a týdenních plánů, záznamů z hospitační a kontrolní činnosti, podkladů vedoucích úseků (VP, ŠPP, ICT, MS I., MS II., PREVENCE, ENVIRONMENTÁLNÍ výchovy, ŠD a ŠK a SPORTOVNÍCH klubů), hodnocení školního roku pedagogickým sborem z května 2010, z rozhovorů s učiteli, s ţáky v průběhu školního roku. Cílem autoevaluce SSZŠ je vyzdvihnout klady, poukázat na rezervy a vytvořit podklady pro tvorbu plánu práce na školní rok 2010/2011. Plnění úkolů v oblasti vzdělávacího procesu Klady Týdenní plány vyuţití kolegy na 1.st., uveřejňování na webu Vedení portfolií ţáků Kvalitní výsledky v testech Kalibro (zejm. v 5.třídě) ŠPP reedukační a kompenzační činnost (viz zpráva ŠPP) Envirionmentální činnosti školy (projekty vybraných tříd, přednášky, soutěţe) Úspěch ověřování metodiky projektu Business games Oborový den, oborové práce Projektové dny Kvalitní příprava na suplované hodiny Pozitivní hodnocení v dotazníkovém šetření ţáků Vstupní testování ţáků Vyuţívání interaktivní výuky Práce se ţáky s SPU (viz zpráva ŠPP) Přijetí ţáků 9.tříd (viz zpráva VP pro 2.st.) Zapojení školy do projektů a akcí (finanční gramotnost, Vlaštovkiáda ) Suplování menší počet hodin neţ v minulých letech Většinové přijetí ŠVP, vize a cílů školy kolegy Zvýšení počtu hospitací ze strany vedení, externistů i vzájemných hospitací Vyuţívání prvků činnostní výuky, prvků KRITMYŠ, E-U-R u většího počtu kolegů neţ v minulosti, odklon od nezáţivných forem výuky Vyuţívání moţností ŢK téměř u všech kolegů (kompetence, kalendárium) Zápory Odpadá (supluje se) mnoho hodin (vyšší nemocnost, doprovody ţáků na akce a soutěţe) Menší vyuţití průřezových témat ve výuce Rozdíly mezi učiteli ve vyuţívání interaktivní výuky a vyuţívání PC Fiktivní přijímačky nezájem, neúspěch Vědomostní olympiády méně úspěchů neţ v min. roce 12

14 Nevyuţívání programu Škola za školou Neobsazené vědomostní soutěţe (Olympiády) Opatření-doporučení Revize ŠVP v některých předmětech (s moţnou pomocí externistů) Práce sboru na profilu absolventa školy Činnost MS na definování důsledného přístupu k ţákům, prohřešků proti školnímu řádu Pomoc kolegům pomocí supervizí a koučováním Zapojení více kolegů do podpůrné a metodické hospitační činnosti Důraz na smysluplnou výuku Zvýšit náročnost na ţáky, zejm. na 2. stupni Postupné vytváření kritérií hodnocení ţáků ve všech předmětech Podpora projektů tříd Podpora oborových prací Pokračování ve vnitřním testování Omezit e-learningový program Škola za školou Zrušit fiktivní přijímačky Připravit výstupy nových volitelných předmětů Zaměřit se na úspěchy na olympiádách-dlouhodobě připravovat vytipované ţáky Plnění úkolů v oblasti výchovy Klady Projekty ŠPP (kariérní poradenství, sociometrie, screeningy poruch učení, - viz zpráva ŠPP) Práce poradenského týmu školy Řešení problémů rizikového chování, vypracování postupu řešení v případě šikany dle pokynu MŠMT Začleňování prevence do předmětů OSV,VkO,VkZ,Ch Adaptační pobyty ţáků na I. i II. stupni Kvalitní vedení ţákovského parlamentu (projekty, akce, ) Práce ŠD a ŠK (vynikající výsledky dotazníkového šetření pro rodiče) Zavedení pravidelných schůzek (1x týdně) s hl. trenéry HC a FŠ. Spolupráce na řešení chování problematických ţáků Dobrá spolupráce s HC a FŠ Udrţení tradic školy, vytvoření nové (Vánoční setkání) Mimoškolní akce některých tříd Eliminace ničení majetku ţáky (pouze 5 evidovaných záznamů) Udrţení motivační soutěţe pro ţáky - TOP 40 Časopis OKO (5 krát v roce) Menší počet úrazů evidovaných (24), celkem 100 Zápory Nevhodné chování v některých třídách Vulgarita ţáků, nevhodné projevy jednotlivců (ve škole i mimo školu) Mírné řešení kázeňských prohřešků ţáků (viz uč. dotazník) Niţší počet realizovaných krouţků (nevyuţití nabídky školy) Nerespektování doporučení a závěrů ŠPP některými kolegy Nedůsledná třídnická práce některých kolegů Nemoţnost scházet se se ţáky v rámci třídnických hodin Opatření-doporučení Vytvořit pravidla pro důsledné a jednotné potírání vulgárního a nevhodného chování ţáků Tvrdě řešit náznaky šikany ve škole (spolupráce s HC a FŠ) Zavést třídnickou půlhodinu (pondělí 8,00-8,30) Zavést pravidelné návštěvy preventisty ve třídách (5.-9. ročník) Rozšířit nabídku odpoledních aktivit pro ţáky 13

15 Zavést volitelný předmět ETIKA Pověřit ŠPP metodickou činností a kontrolní činností (ţáků se specifickými poruchami učení a chování) Maximum vyučovacích hodin nechat učit ve třídě třídnímu učiteli Zavést nové projekty ŠPP Zkvalitnit práci se sociometrií ve všech třídách Podporovat činnost školního parlamentu Hodnocení klimatu školy Klady Motivační systém pro ţáky (pokračování TOP40, páteční hlášení, hodnocení ţáků se zlepšením ) Vytváření prostředí důvěry, vstřícnosti a tolerance Setkání ŘŠ a ZŘŠ s 9. třídami (2krát v roce, SWOT analýza) Otevřená komunikace se ţáky (ţákovský parlament) Podpora akcí sboru školy Vstřícnost sekretariátu Zápory Rivalita mezi ţáky, agresivita Občasné problémy v komunikaci mezi kolegy Opatření-doporučení Podporovat u ţáků bezpečné, vstřícné a motivující prostředí Pokračovat v podpoře parlamentu školy, rozšířit vedení parlamentu Naslouchat ţákům, řešit bez prodlení problémy jednotlivců i tříd Vytvářet pohodové a kolegiální prostředí ve sborovně (a nejen tam), vzájemně se respektovat a podporovat Plnění úkolů v oblasti řízení školy Klady Stabilizování sboru (oproti minulým rokům) Kvalitní a smysluplné schůzky MS 1. a 2. stupně Zřízení o.s. Klub přátel SSZŠ Výborná spolupráce se školskou radou Propagace akcí školy v médiích - články do Radnice, Úspěšné zakončení projektu ESF BG I. Úspěch ve výběrovém řízení v projektu na DVPP (SbS) zabezpečení DVPP na roky Zavedení pravidelných schůzek širšího vedení 1krát týdně Podpora zahraniční spolupráce školy (Švédsko) Uskutečnění dotazníkových šetření Systém OSOH moţnosti disponibilního příplatku Vytvoření návrhu kodexu učitelů SSZŠ Úspěch v dotačním programu KÚ Ústí n L. - primární prevence Zápory Niţší počet ţáků do 1. tříd Menší zájem sboru o neformální akce Opatření-doporučení Maximální propagace školy v MŠ a na veřejnosti Propagovat a medializovat kvalitu výuky a studijní výsledky ţáků Uspořádat oslavy 50let budovy školy Uspořádat dvakrát den otevřených dveří pro veřejnost Podporovat smysluplné formy výuky Podporovat a rozvíjet zahraniční spolupráci 14

16 Udrţet materiální podporu výuky (nákupy pomůcek, učebnic, techniky, školního nábytku) Dokončit text kodexu práce učitele SSZŠ, zveřejnit a uplatňovat v praxi Propagovat Klub přátel školy -získat členy z řad absolventů, rodičů ) Dbát na kvalitní a otevřenou komunikaci mezi vedením školy a kolegy a kolegy navzájem Vytvořit plán práce na školní rok 2010/11 tak, aby úkoly byly rovnoměrně delegovány Revidovat po dohodě systém porad Nadále se snaţit administrativu ubírat učitelům V oblasti PR školy vytvořit a naplňovat media plán Vydávat 4 krát ve školním roce noviny SPORTOVKA (nulté číslo červen) Oblast dalšího vzdělávání pracovníků Klady Supervize 5 kolegů Individuální vzdělávání většiny kolegů Výběr individuálních kurzů DVPP Dlouhodobé vzdělávání 3 kolegů v Kritickém myšlení Kurzy ve škole, pro sbor (plánování cílů, třífázový model učení) Vzdělávání některých kolegů formou e-learningu, studováním webů, časopisů, literatury Nákupy literatury a odborných časopisů Vzdělávání vedení ŠPP Studium kolegů k doplnění kvalifikace Dokončení studia Trvalá obnova školy (ZŘŠ, vedoucí metodického sdruţení II. stupně) Dokončení studia Koordinátor autoevaluace (ŘŠ) Opatření-doporučení Podpora dlouhodobého vzdělávání sboru Vzdělávání sboru v projektu SbS Podrobný výběr kurzů pro jednotlivce Zaměření na DVPP v oblasti průřezových témat Zacílení na metodu CLIL (rozvoj znalostí AJ) Oblast podmínek vzdělávání, estetické úrovně, materiálního vybavení a provozní úrovně školy Klady Technické vybavení školy (PC pro učitele v kaţdé třídě, nové PC pro učitele, 2 dataprojektory, 2 interaktivní tabule ) Nákupy pomůcek do výuky dle poţadavků učitelů Nákupy progresivních učebnic (e-učebnice pro učitele) Nákup vybavení a pomůcek pro ţáky s SPU Neomezené kopírování Kvalitní estetická úroveň školy a tříd Zavedení automatu na ovoce (Projekt ovoce do škol) Rekonstrukce WC u tělocvičny, parket v tělocvičně Dokončení zasíťování budovy (WiFi připojení) Zápory Nevyuţívání moţností intranetu školy Opatření-doporučení Zřízení nových webových stránek Pokračovat v nákupech techniky Větší důraz na zdravou výţivu v bufetu Venkovní učebna (další pokus o grant) Venkovní hřiště (pokus o grant) Zprovoznit elektronickou ŢK a TK Udrţet kvalitu úklidu a údrţby 15

17 Udrţet kvalitu ŠJ (nová vedoucí ŠJ) Oblast spolupráce s rodiči a veřejností Klady Dobré výsledky vnitřní dotazníková šetření (ţáci, rodiče) Informování prostřednictvím webu SSZŠ aktuality, omluvy Webové stránky tříd-zavedení, kvalita některých stránek, kvalitní e-komunikace s rodiči Vedení konzultací třídních schůzek - TRIA Informační schůzky (volba povolání, s rodiči ţáků budoucích 6.tříd, den otevřených dveří, s rodiči 1. tříd) Návštěvy MŠ v 1. třídách Fungování školské rady Zpravodaj školy dvakrát ročně Spolupráce s HC s FŠ ( i na úrovni TU, trenér) Účast rodičů na akcích (zejména I. stupeň) Rychlé řešení výchovných a vzdělávacích problémů ţáků s rodiči Zápory Negativní pověst školy u části veřejnosti Nezajištění podpory známých osobností pro školu Opatření-doporučení Pořádání přednášek pro rodiče (ţáci SPU ) Vytváření pozitivního obrazu o škole (loajalita všech zaměstnanců, jednání ve prospěch školy na veřejnosti, propagace kvalit školy) Oslovení osobností k získání podpory Hodnocení sportu ve škole Klady Sportovní úspěchy ţáků jednotlivců Úspěchy školních týmů (soutěţ škol, hokej, hokejbal, florbal, halová olympiáda, kopaná) Úspěšné kurzy školy (lyţařský, turistický kurz) Podpora soustředění HC (6.,7. třída) Setkání s trenéry HC k sociometriím tříd Udrţení finanční podpory klubů ze strany školy Zápory Nedostatek ţáků v klubech (gymnastika, judo, šachy) Nízká spolupráce s klubem gymnastiky Opatření-doporučení Důraz na kvalitu výuky TV na I. i na II.stupni Umoţnit trenérům účast na hodinách TV Zavést více kurzů pro ţáky, podpora sportů v přírodě Spolupracovat s kluby v Litvínově - Volejbal, Florbal Podporovat GOLF v rámci školy Oţivit spolupráci s klubem gymnastiky nábor ţáků, tréninky na SSZŠ Oţivení spolupráce s klubem šachu (nedostatek ţáků) Podporovat klub JUDA ve škole (nedostatek ţáků) Podpora klubu aerobiku (více dívek do školy) Závěr V naší škole převaţují pozitivní trendy, jsme školou kvalitní, směřující ke společné vizi. Stanovená opatření budeme realizovat v příštích letech. Váţené kolegyně, váţení kolegové, děkuji Vám za vše, co pro naši školu odvádíte, děkuji vám za sebe a hlavně za naše ţáky, kterým jste vzorem, příkladem a kterým předáváte vaše ţivotní zkušenosti, dovednosti a znalosti. Přeji Vám klidnou zaslouţenou dovolenou. 16

18 5.2 Hodnocení výsledků vzdělávání Výsledky okresních olympiád a vědomostních soutěží Název soutěţe Jméno ţáka Umístění Olympiáda Aj 6.-7.tř. Holenda 2. Olympiáda Aj 8.-9.tř. Szaffner 9. Olympiáda Aj 3. tř.-školní kolo Jarošová, Machová 1. Olympiáda Aj 4. tř.-školní kolo Šípová 1. Olympiáda Aj 5. tř.-školní kolo Volák 1. Olympiáda biologická 6.-7.tř. Pecáková 16. Olympiáda biologická 8.-9.tř. Podešť 14. Pythagoriáda 6.tř. Holub 3. Pythagoriáda 7.tř. Moravec 18. Vlaštovkiáda - ml.ţáci Kašpar, Chmelař, Bílek 2. Vlaštovkiáda - st.ţáci Šťastná, Vondrová, Nikolová 2. Soutěţ ve spellingu 6.-7.tř. Orct 1. Soutěţ ve spellingu 6.-7.tř. Holenda 2. Soutěţ ve spellingu 8.-9.tř. Kubáňová 1. Soutěţ ve spellingu 8.-9.tř. Truhlář 3. Přírodopisná soutěţ Choroš 2 druţstva 21., Výsledky vstupních testů Od tohoto školního roku vedení školy na přelomu září a října zavedlo zadávání vstupních testů ţáků 4., 6. a 8. tříd. Testy mají zkontrolovat stav plnění výstupů školního programu na konci 3. období (po 3., po 5. a po 7. ročníku) v oborech - matematika, český jazyk, anglický jazyk a všeobecný přehled (souhrn otázek z přírodovědných a humanitních oborů). Otázky jsou zadávány z okruhů otázek vytvořených samotnými učiteli příslušných oborů. S výsledky testů pak následně příslušní učitelé pracují a mohou je vyuţít k další práci s ţáky. Název testu ČJ MAT AJ PŘEHLED Tř. % % % % Souhrn třídy 4.A 63,9 60,5 61,1 53,8 Souhrn třídy 4.B 73,8 61,1 68,3 67,1 Souhrn třídy 6.A 41,4 27,2 58,5 68,9 Souhrn třídy 6.B 58,1 41,9 48,5 64,3 Souhrn třídy 8.A 76,8 57,4 58,0 63,5 Souhrn třídy 8.B 77,4 45,3 57,6 64,5 17

19 5.2.3 Výsledky testů Kalibro Celostátní srovnávací testy Kalibro zadává vedení školy pravidelně od roku 2005 v 5. a 7. třídách. Na jaře roku 2010 se testů Kalibro zúčastnilo celkem 91 ţáků z příslušných ročníků. Vyzdvihnout lze zejména výsledek ţáků 5. tříd v Čj, M, Humanitním základu a Aj v obou ročnících, kterým se dostali výrazněji nad celostátní průměr ţáků ostatních zúčastněných škol. V ostatních testech ţáků 5. a 7. tříd byly výsledky průměrné (viz následující tabulky). Celostátní srovnávací testy KALIBRO ročník průměrná název testu úspěšnost SSZŠ rozdíl 5.A rozdíl 5.B rozdíl ostatních škol Český jazyk 63,0 v % 66,8 + 3,8 66,5 + 3,5 67,1 + 4,1 Matematika 40,9 50,2 + 9,3 48,1 + 7,2 52,3 + 11,4 Humanitní 65,1 66,3 + 1,2 67,3 + 2,2 65,3 + 0,2 Přírodovědný 68,5 68,0-0,5 68,1-0,4 68,0-0,5 Anglický jazyk 63,5 66,2 + 2,7 65,9 + 2,4 66,6 + 3,1 Celostátní srovnávací testy KALIBRO ročník průměrná název testu úspěšnost SSZŠ rozdíl 7.A rozdíl 7.B rozdíl ostatních škol Český jazyk 66,9 v % 66,1-0,8 65,8-1,1 66,4-0,5 Matematika 30,8 29,6-1,2 27,4-3,4 31,8 + 1,0 Humanitní 58,4 54,9-3,5 54,6-3,8 55,2-3,2 Přírodovědný 52,0 52,6 + 0,6 54,8 + 2,8 49,9-2,1 Angličtina 54,6 56,3 + 1,7 50,4-4,2 61,5 + 6,9 18

20 Postupný ročník Přehled prospěchu a chování 2. pololetí školního roku 2009/2010 Průměr hodin na Počet ţáků Chování Absence za celý šk.rok Nehodnoceni Vyznamenání Prospěli Neprospěli ţáka za rok k k II. st. III. st. omluv. neomluv. omluv. neomluv. 1.A ,0-1.B ,2-2.A ,3-2.B ,4-3.A ,9-3.B ,3-3.C ,3-4.A ,3-4.B ,9-5.A ,5-5.B ,8 - I.st.celkem ,1-6.A ,5-6.B ,5 0,1 7.A ,4 0,4 7.B ,9 0,4 8.A ,1-8.B ,9-9.A ,1 2,8 9.B ,5 1,5 II.st.celkem ,1 0,7 Škola celkem ,3 0,3

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Humpolec,Hradská 894,okres Pelhřimov PSČ 396 01 Humpolec,telefon 565532204,telefon i fax 565532041, IČO 70 50 45 47, KB Humpolec 1536-261/0100, e-mail: reditel@zshradska.cz, webové stránky

Více

Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Obsah str. 1. Základní údaje o škole 3 2. Personální údaje 4 3. Vzdělávací program školy 7 4. Počty ţáků

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2009/2010 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Charakteristika školy Organizační schéma Organizace

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2011 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne a schválila školská rada

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Školní rok 2013/2014 Obsah 1) Informace o škole... 4 2) Charakteristika školy... 4 3) Údaje o vedení školy... 6 4) Zhodnocení školního vzdělávacího

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 Základní a mateřská škola Ludgeřovice Markvartovická 50 Ludgeřovice 747 18 Tel: 595 020 527 Fax: 595 020 528 Email: skola@ludgerovice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZIBOŘÍ, p.o. J.A.Komenského 340, 435 13 Meziboří VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Zpracoval : Mgr. Jan Peška ředitel školy Lenka Englická zástupce ředitele pro

Více