Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov"

Transkript

1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

2 OBSAH 1 Základní údaje o škole Identifikace školy Charakteristika školy Proč si vybrat Sportovní soukromou základní školu Údaje o zařazování ţáků 4 2 Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o pracovnících školy Vedení školy, vedoucí pracovníci, sekretariát Pedagogický sbor - vychovatelky Pedagogický sbor - učitelé Sloţení pedagogického sboru v grafech Tabulka nepedagogických zaměstnanců školy 7 3 Informace o ţácích školy Přepočtený stav ţáků školy Přepočtený stav ţáků ve školní druţině a školním klubu Přepočtený stav ţáků přihlášených ke stravování ve školní jídelně Pohyb ţáků během školního roku 2009/ Počet zapsaných ţáků a ţáků školy od roku 1994 v grafech 10 4 Vzdělávací program a učební plán školy Vzdělávací program školy Učební plán 11 5 Hodnocení školního roku 2009/ Hodnocení školního roku ředitelem školy Hodnocení výsledků vzdělávání Výsledky okresních olympiád a vědomostních soutěţí Výsledky vstupních testů Výsledky testů Kalibro Přehled prospěchu a chování 2. pololetí školního roku 2009/ Výsledky obhajob oborových prací ţáků 9. ročníku Nejlepší ţáci tříd Hodnocení sportovních výsledků Tabulka školních sportovních výsledků Další sportovní akce, kterých se zúčastnili ţáci školy Hodnocení činnosti sportovních klubů Nadstandardní činnosti školy v roce 2009/ Akce školy Exkurze a další akce tříd Projekty realizované a financované z cizích zdrojů Hodnocení dalších součástí školy Školní druţina Hodnocení činnosti školní druţiny Vyhodnocení dotazníku pro rodiče ţáků navštěvujících ŠD Školní klub Hodnocení činnosti školního klubu Vyhodnocení dotazníku pro rodiče ţáků navštěvujících ŠK Školní jídelna Hodnocení dalších oblastí vzdělávání Metodické sdruţení I. stupně Metodické sdruţení II. stupně Školní poradenské pracoviště Výchovné poradenství Výchovné poradenství na I. stupni Výchovné poradenství na II. stupni Graf počtu přijatých ţáků 5. a 9. tříd na jednotlivé typy středních škol 39 1

3 5.6.5 Zpráva o činnosti školy v oblasti prevence rizikového chování Environmentální výchova Hodnocení oblasti ICT Školní knihovna Školní časopis Školní noviny SPORTOVKA Autoevaluace školy Dotazníkové šetření pro rodiče ţáků Dotazníkové šetření pro ţáky školy Dotazníkové šetření pro absolventy školy Další vzdělávání pedagogických pracovníků Mimoškolní činnosti školy Školní úrazy 51 6 Vyřizování stíţností Stíţnosti proti rozhodnutí ředitele Stíţnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Stíţnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 52 7 Informace o výsledcích kontrol Kontroly ČŠI Ostatní kontroly 52 8 Ekonomické ukazatele školy Vyúčtování dotací poskytnutých SSZŠ, s.r.o z KÚ Celkové vyúčtování poskytnutých dotací na rok 2009/2010 k Přílohy výroční zprávy Tabulková příloha výroční zpráva SSZŠ z programu KEVIS Tabulková příloha výroční zpráva školní jídelny z programu KEVIS Projednání výroční zprávy školskou radou 59 2

4 1 Základní údaje o škole 1.1 Identifikace školy SPORTOVNÍ SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA s.r.o. Podkrušnohorská 1677 Litvínov TELEFON : (+420) WEBOVÉ STRÁNKY : IČO : IZO ŠKOLY : IZO ŠKOLNÍ DRUŢINY : IZO ŠKOLNÍ JÍDELNY : ČÍSLO ÚČTU : /0100 KB Litvínov 1.2 Charakteristika školy Počet ţáků: 437 k přepočtených k Počet zaměstnanců: Počet tříd: 19 Počet oddělení ŠD a ŠK: Počet strávníků: 35 pedagogických pracovníků 16 provozních zaměstnanců 4 ve ŠD a 1 v ŠK 418 ţáků ZŠ, 46 zaměstnanců ZŠ, 56 cizích strávníků Stručná charakteristika školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o. (zaloţena v roce 1994) je plně organizovaná škola s devíti postupnými ročníky. Na I. i II. stupni je zpravidla po dvou (výjimečně po třech) paralelních třídách v ročníku. Třídy jsou zpravidla koedukované, ale je rozlišeno sportovní zaměření ţáků (zpravidla třída A-hokej, aerobik, třída B-kopaná, gymnastika). Třídy se naplňují max. do 25 ţáků. Cílová kapacita školy je 520 ţáků. Budova základní školy se nachází ve čtvrti Osada v Litvínově v blízkosti hlavní ulice Podkrušnohorská. Před budovou školy je prostor s parkovou úpravou. Škola je dostupná městskou hromadnou dopravou (autobus, tramvaj). Budova začala slouţit svému účelu v roce 1960, od roku 1994 sídlí v budově Soukromá sportovní základní škola s.r.o. Škola má silnou sportovní tradici, absolventy školy jsou mj. významné sportovní osobnosti. Vzdělávací koncepce školy: Pedagogové učí podle osnov programů základního vzdělávání: Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy a podle vlastního ŠVP ZV - Škola v pohybu, na II.stupni s rozšířenou výukou tělesné výchovy. V letošním roce probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu Škola v pohybu v a ročníku, v 5. ročníku dle programu Základní škola. 3

5 Vzdělávání a sport: Sportovcům je umoţňována realizace tréninkových programů např. tvorbou individuálních studijních plánů, které jsou doplněny vhodnou relaxací. Škola pro kaţdého: I kdyţ je škola zaměřena především na sport, školu navštěvují děti, jejichţ rodiče si ji vybrali na základě obsáhlé škály nadstandardní školní i mimoškolní nabídky. Školné: Měsíční školné činí 610,-Kč. V ceně školného garantujeme: maximální počet ţáků ve třídě - 25 výuku navíc nápravy, doučování, 1 x týdně půlené vyučování ČJ, Mat, Aj, bezplatné sluţby Školního poradenského pracoviště, bezplatné odpolední aktivity, krouţky, činnosti školní druţiny a klubu bez poplatku, sešity na kaţdý předmět, pracovní sešity, pomůcky na výchovy, příspěvky ţákům na obědy, plavání pro ţáky tříd vstupy a příspěvky na dopravu u vybraných kulturních akcí. 1.3 Proč si vybrat Sportovní soukromou základní školu Co nabízíme? Kvalitní výuku zaměřenou na harmonický osobnostní rozvoj dítěte a smysluplnost s důrazem na vědomosti a dovednosti vyuţitelné pro ţivot. Výuku dle školního vzdělávacího programu Škola v pohybu : výuka Aj od 1.třídy, výuka čtení a psaní genetickou metodou, projektovou výuku, kriteriální hodnocení, předmět Osobnostně sociální výchova, Umělecký seminář (spojení VV a HV), Výchova ke zdraví. Přívětivé klima školy školu otevřenou ţákům, učitelům i rodičům. Garanci maximálního počtu 25 ţáků ve třídě. Zapojení ţáků do dění ve škole uplatňujeme školní demokracii. Činnost Školního poradenského pracoviště přímo ve škole. Kvalitní vyplňování volného času školní druţina a klub a více neţ 20 krouţků. Sportovní specializaci: hokej, fotbal, gymnastiku. Činnost ţáků v oddílech aerobiku, juda a šachu. Umoţnění individuálních plánů výuky pro sportovce. Moderní zázemí: tělocvičny, hřiště s umělým povrchem, moderní jídelna s kuchyní, výuka na interaktivních tabulích a v odborných učebnách. Výběr ze dvou jídel ve školní jídelně, moţnost nákupu ve školním bufetu. Srovnávání se s ostatními např. celostátní testy Kalibro, okresní předmětové olympiády, sportovní soutěţe, utkání. Dodrţování a rozvíjení našich školních tradic - vítání prvňáčků, loučení s ţáky 9. tříd, projektové dny, Vánoce a Velikonoce ve škole, pálení čarodějnic, sportovní Dětský den, akce pro děti a rodiče Pojďte s námi za školu, Pojďte s námi sportovat, celoroční motivační soutěţ pro ţáky TOP 40, veřejné obhajoby oborových prací ţáků 9. tříd. V rámci prevence spolupracujeme s policií ČR a městskou policií. 1.4 Údaje o zařazování žáků Zápis ţáků do první třídy probíhá kaţdoročně v celoměstském termínu. Ve školním roce 2009/2010 se uskutečnil ve dnech 3. a K zápisu se dostavilo 47 dětí. Pro 9 z nich poţádali rodiče o odklad školní docházky. Počet ţáků se mění v průběhu celého školního roku. Při nástupu se s rodiči podrobně jedná o podmínkách a nadstandardu, který škola poskytuje, a s kaţdým zákonným zástupcem je sepsána studijní smlouva. Při odchodu ţáků dochází ke zrušení studijní smlouvy dohodou k datu, které si rodiče určí. 4

6 2 Rámcový popis personálního zabezpečení školy 2.1 Údaje o pracovnících školy Funkce: Počet: Jednatelé společnosti 2 Ředitel školy 1 Zástupce ředitele 1 Učitelé 26 Vychovatelky 6 Speciální pedagog 1 Ekonom 1 Hospodářka 1 Vedoucí školní jídelny 1 Školník 1 Kuchařky 6 Uklízečky 4 Provozní zaměstnanec na 50 h./měs. 1 Celkem: Vedení školv, vedoucí pracovníci, sekretariát Jednatelé společnosti: Ředitel školy: Zástupce ředitele: Vedoucí školního poradenského pracoviště: Vedoucí školní druţiny: Vedoucí školní jídelny: Ekonomka školy: Hospodářka - asistentka ředitele: Školník: Mgr. Václav Hořejší, Veronika Šťovíčková Mgr. Pavel Škramlík Mgr. Jan Podlena PhDr. Jakub Kamitz Dana Poláková Eva Hiráková Veronika Šťovíčková Leona Rybková Pavel Švanda 2.3 Pedagogičtí pracovníci - vychovatelky Jméno Dana Poláková Helena Fisenková Helena Platilová Vladimíra Kašťáková Miroslava Peková Jana Panochová Zařazení funkce vedoucí vychovatelka vychovatelka školní druţiny vychovatelka školní druţiny vychovatelka školní druţiny vychovatelka školní druţiny vychovatelka školního klubu 5

7 2.4 Pedagogičtí pracovníci - učitelé Jméno a příjmení Titul Aprobace Třídnictví Jednatel společnosti Václav Hořejší Mgr. Z - Tv - Ředitel a zástupce ředitele Pavel Škramlík Mgr. 1.st. - Jan Podlena Mgr. M - Z - I. stupeň Kateřina Koţeluhová Mgr. 1. st. 1.A Helena Záděrová Mgr. 1. st. 1.B Michaela Krbušková Mgr. 1. st. 2.A Martina Durinová Mgr. 1. st. 2.B Lenka Radošová Mgr. 1. st. 3.A Helena Zamazalová Mgr. 1. st. 3.B Petra Michalcová Mgr. 1. st. 3.C Hana Fenclová Mgr. 1. st. 4.A Alena Chrenková Mgr. 1. st. 4.B Dana Nekvindová Mgr. 1. st. 5.A Jitka Micalová Mgr. 1. st. 5.B Jaroslava Ledererová Mgr. 1. st., Aj - II. stupeň Zdeněk Kóňa Mgr. Čj-D 6.A Ludmila Blumenthalová Mgr. Čj-Vv 6.B Radek Martinák Mgr. M-Ch 7.A Kateřina Polívková Mgr. Čj-Vv 7.B Roman Havlíček Mgr. Tv-společ.vědy 8.A Iveta Votápková Mgr. Tv 8.B Roman Vrána PaedDr. Tv 9.A Miluše Dţuberová Mgr. M-Z 9.B Petra Skotnicová - Aj - Marcela Vojtíšková - Aj - Antonín Svoboda stud.vš Inf. (správce ICT) - Sandra Krausová Mgr. Čj-D - Hana Kučínská Bc. Nj - Jakub Kamitz PhDr. speciální pedagog - Kamil Skuhrovec Mgr. Tv-1.st. - Optimální počet pedagogických pracovníků je 28 učitelů včetně vedení, 6 vychovatelek školní druţiny a 1 speciální pedagog. Ke změnám ve sboru v průběhu školního roku nedošlo, sloţení pedagogického sboru se stabilizovalo. Pedagogický sbor je aţ na výjimky kvalifikován. Ředitel školy splňuje podmínky dalšího vzdělávání dle zákona 563/2004 Sb. 5 (studium pro vedoucí pracovníky škol). Na I. stupni ZŠ splňují vyučující odbornou kvalifikaci. Na II. stupni je převaha sboru kvalifikovaná a aprobovaná. Vyučující, kteří podmínky zatím nesplňují, si kvalifikaci doplňují studiem. Podmínky zákona splňují i 2 výchovní poradci a školní speciální pedagog. 6

8 Ve škole jsou zřízeny tyto funkce: vedoucí školního poradenského pracoviště, dva výchovní poradci, metodik prevence, metodik environmentální výchovy, správce počítačové sítě, vedoucí zájmové činnosti. 2.5 Složení pedagogického sboru v grafech Skladba pedagogického sboru - I. st. Nekvalifikovaní učitelé 0% 100% Skladba pedagogického sboru - II. st. Nekvalifikovaní učitelé 20% 80% Kvalifikovaní učitelé Skladba pedagogického sboru Nekvalifikovaní učitelé 10% 90% Kvalifikovaní učitelé Skladba pedagogického sboru - muţi, ţeny 29% MUŢI ŢENY 71% Kvalifikovaní učitelé 2.6 Tabulka nepedagogických pracovníků školy Jméno Šťovíčková Veronika Rybková Leona Hiráková Eva Švanda Pavel Král Emil Dočekalová Renáta Matoušová Martina Píchová Ilona Půţová Lenka Švandová Věra Zmeškalová Jitka Murtingerová Mária Šemráková Jarmila Sittnerová Venuše Blaţková Mária Zařazení funkce účetní ekonomka hospodářka asistentka ředitele vedoucí školní jídelny školník provozní zaměstnanec kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka 7

9 3 Informace o žácích školy 3.1 Přepočtený stav žáků školy Měsíc Nově přijatí ţáci Odhlášení Ţáci Celkový počet ţáků Koeficient přepočtu IX/ ,0 X/ ,9 XI/ ,8 XII/ ,7 I/ ,6 II/ ,5 III/ ,4 IV/ ,3 V/ ,2 VI/ ,1 Stav k byl 437 ţáků. Nově přijatí koeficient celkem 6,4 Odhlášení ţáci koeficient celkem 7, ,4 7,1 = 436,3 = 437 Přepočtený stav ţáků ve školním roce 2009/2010 činí 437 dětí. 3.2 Přepočtený stav žáků ve školní družině a školním klubu Měsíc Nově přijatí ţáci Odhlášení ţáci Celkový počet ţáků Koeficient přepočtu IX/ ,0 X/ ,9 XI/ ,8 XII/ ,7 I/ ,6 II/ ,5 III/ ,4 IV/ ,3 V/ ,2 VI/ ,1 Stav k byl v ŠD 146 ţáků a v ŠK 50 ţáků. Nově přijatí koeficient celkem 0 Odhlášení ţáci koeficient celkem 0 Přepočtený stav ţáků ve školní druţině ve školním roce 2009/2010 činí 146 dětí. Stav ţáků ve školním klubu byl celý rok 50 dětí. 8

10 3.3 Přepočtený stav žáků přihlášených ke stravování ve školní jídelně Měsíc Nově přijatí ţáci Odhlášení ţáci Celkový počet ţáků Koeficient přepočtu IX/ ,0 X/ ,9 XI/ ,8 XII/ ,7 I/ ,6 II/ ,5 III/ ,4 IV/ ,3 V/ ,2 VI/ ,1 Stav k byl 415 ţáků. Nově přijatí koeficient celkem 2,4 Odhlášení ţáci koeficient celkem 5, ,3 6,1 = 417,2 = 418 Přepočtený stav ţáků přihlášených ke stravování ve školním roce 2009/2010 činí 418 ţáků. 3.4 Pohyb žáků během školního roku 2009/2010 Měsíc Nově přijatí ţáci Odhlášení ţáci Celkový počet ţáků k poslednímu dni v měsíci IX/2009 X/ Plichta Jan 9.A Paluška Jan 1.A XI/2009 XII/ Pelikánová Dana 7.A Kubač Jiří 5.B Kubač Radek 6.B Lukeš Lukáš 9.A Dívkovičová Natálie 3.C Heřmanová Kateřina 6.B Burger Robert 9.A I/ II/2010 III/ Prejzová Vanessa Julie 2.B 1.2. Macháč Marek 6.A 1.2. Vébr Zdeněk 6.A Korfová Dominika 7.B Teplá Kristýna 7.B Bútora Petr 1.B Smolík Josef 8.A Harag Lukáš 8.B Vágner Jan 8.B 1.2. Štajmark Lukáš IV/ Proroková Tereza 6.B V/ Haba Patrik 9.B Malík Filip 9.A VI/

11 3.5 Počet zapsaných žáků a žáků školy v období od roku 1994 v grafech 75 Počet zapsaných ţáků Počet ţáků školy /95 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 06/07 08/09 10

12 4 Vzdělávací program a učební plán školy 4.1 Vzdělávací program školy Ve školním roce 2009/2010 probíhala výuka podle státní vzdělávacích programů pro základní školy: ročník - vzdělávací program: Škola v pohybu, ŠVP ZV ročník - vzdělávací program: Škola v pohybu rozšířená výuka tělesné výchovy, ŠVP ZV 5. ročník - vzdělávací program: Základní škola - rozšířená výuka tělesné výchovy, č. j / Učební plán Učební plán školy pro školní rok 2009/2010 kombinace ŠVP ZV + program Základní škola Předmět 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika Společnost ,5 4,5 0 Příroda ,5 4,5 0 Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Vých.k občanství Občanská vých. 0 0 Rodinná vých. 0 0 Hudební vých Výtvarná vých Umělec. seminář Praktické čin Svět práce Volba povolání Digit. technologie 1 1 Vých.ke zdraví Tělesná výchova Nj / CvČM / Kc OSV Týdenní dotace Povinná týd.dotace

13 5 Hodnocení školního roku 2009/ Hodnocení školního roku ředitelem školy Hodnocení školního roku 2009/2010 ředitelem školy proběhlo formou komentované powerpointové prezentace na pedagogické radě Oblasti autoevaluace 2009/2010 Plnění úkolů v oblasti vzdělávacího procesu Plnění úkolů v oblasti výchovy Plnění úkolů v oblasti řízení školy Hodnocení klimatu školy Oblast dalšího vzdělávání pracovníků Oblast podmínek vzdělávání, estetické úrovně, materiálního vybavení a provozní úrovně školy Oblast spolupráce s rodiči a veřejností Hodnocení sportu ve škole Témata autoevaluace vycházejí z Plánu práce na školní rok 2009/2010, vnitřní směrnice o autoevaluaci, školního vzdělávacího programu Škola v pohybu, měsíčních a týdenních plánů, záznamů z hospitační a kontrolní činnosti, podkladů vedoucích úseků (VP, ŠPP, ICT, MS I., MS II., PREVENCE, ENVIRONMENTÁLNÍ výchovy, ŠD a ŠK a SPORTOVNÍCH klubů), hodnocení školního roku pedagogickým sborem z května 2010, z rozhovorů s učiteli, s ţáky v průběhu školního roku. Cílem autoevaluce SSZŠ je vyzdvihnout klady, poukázat na rezervy a vytvořit podklady pro tvorbu plánu práce na školní rok 2010/2011. Plnění úkolů v oblasti vzdělávacího procesu Klady Týdenní plány vyuţití kolegy na 1.st., uveřejňování na webu Vedení portfolií ţáků Kvalitní výsledky v testech Kalibro (zejm. v 5.třídě) ŠPP reedukační a kompenzační činnost (viz zpráva ŠPP) Envirionmentální činnosti školy (projekty vybraných tříd, přednášky, soutěţe) Úspěch ověřování metodiky projektu Business games Oborový den, oborové práce Projektové dny Kvalitní příprava na suplované hodiny Pozitivní hodnocení v dotazníkovém šetření ţáků Vstupní testování ţáků Vyuţívání interaktivní výuky Práce se ţáky s SPU (viz zpráva ŠPP) Přijetí ţáků 9.tříd (viz zpráva VP pro 2.st.) Zapojení školy do projektů a akcí (finanční gramotnost, Vlaštovkiáda ) Suplování menší počet hodin neţ v minulých letech Většinové přijetí ŠVP, vize a cílů školy kolegy Zvýšení počtu hospitací ze strany vedení, externistů i vzájemných hospitací Vyuţívání prvků činnostní výuky, prvků KRITMYŠ, E-U-R u většího počtu kolegů neţ v minulosti, odklon od nezáţivných forem výuky Vyuţívání moţností ŢK téměř u všech kolegů (kompetence, kalendárium) Zápory Odpadá (supluje se) mnoho hodin (vyšší nemocnost, doprovody ţáků na akce a soutěţe) Menší vyuţití průřezových témat ve výuce Rozdíly mezi učiteli ve vyuţívání interaktivní výuky a vyuţívání PC Fiktivní přijímačky nezájem, neúspěch Vědomostní olympiády méně úspěchů neţ v min. roce 12

14 Nevyuţívání programu Škola za školou Neobsazené vědomostní soutěţe (Olympiády) Opatření-doporučení Revize ŠVP v některých předmětech (s moţnou pomocí externistů) Práce sboru na profilu absolventa školy Činnost MS na definování důsledného přístupu k ţákům, prohřešků proti školnímu řádu Pomoc kolegům pomocí supervizí a koučováním Zapojení více kolegů do podpůrné a metodické hospitační činnosti Důraz na smysluplnou výuku Zvýšit náročnost na ţáky, zejm. na 2. stupni Postupné vytváření kritérií hodnocení ţáků ve všech předmětech Podpora projektů tříd Podpora oborových prací Pokračování ve vnitřním testování Omezit e-learningový program Škola za školou Zrušit fiktivní přijímačky Připravit výstupy nových volitelných předmětů Zaměřit se na úspěchy na olympiádách-dlouhodobě připravovat vytipované ţáky Plnění úkolů v oblasti výchovy Klady Projekty ŠPP (kariérní poradenství, sociometrie, screeningy poruch učení, - viz zpráva ŠPP) Práce poradenského týmu školy Řešení problémů rizikového chování, vypracování postupu řešení v případě šikany dle pokynu MŠMT Začleňování prevence do předmětů OSV,VkO,VkZ,Ch Adaptační pobyty ţáků na I. i II. stupni Kvalitní vedení ţákovského parlamentu (projekty, akce, ) Práce ŠD a ŠK (vynikající výsledky dotazníkového šetření pro rodiče) Zavedení pravidelných schůzek (1x týdně) s hl. trenéry HC a FŠ. Spolupráce na řešení chování problematických ţáků Dobrá spolupráce s HC a FŠ Udrţení tradic školy, vytvoření nové (Vánoční setkání) Mimoškolní akce některých tříd Eliminace ničení majetku ţáky (pouze 5 evidovaných záznamů) Udrţení motivační soutěţe pro ţáky - TOP 40 Časopis OKO (5 krát v roce) Menší počet úrazů evidovaných (24), celkem 100 Zápory Nevhodné chování v některých třídách Vulgarita ţáků, nevhodné projevy jednotlivců (ve škole i mimo školu) Mírné řešení kázeňských prohřešků ţáků (viz uč. dotazník) Niţší počet realizovaných krouţků (nevyuţití nabídky školy) Nerespektování doporučení a závěrů ŠPP některými kolegy Nedůsledná třídnická práce některých kolegů Nemoţnost scházet se se ţáky v rámci třídnických hodin Opatření-doporučení Vytvořit pravidla pro důsledné a jednotné potírání vulgárního a nevhodného chování ţáků Tvrdě řešit náznaky šikany ve škole (spolupráce s HC a FŠ) Zavést třídnickou půlhodinu (pondělí 8,00-8,30) Zavést pravidelné návštěvy preventisty ve třídách (5.-9. ročník) Rozšířit nabídku odpoledních aktivit pro ţáky 13

15 Zavést volitelný předmět ETIKA Pověřit ŠPP metodickou činností a kontrolní činností (ţáků se specifickými poruchami učení a chování) Maximum vyučovacích hodin nechat učit ve třídě třídnímu učiteli Zavést nové projekty ŠPP Zkvalitnit práci se sociometrií ve všech třídách Podporovat činnost školního parlamentu Hodnocení klimatu školy Klady Motivační systém pro ţáky (pokračování TOP40, páteční hlášení, hodnocení ţáků se zlepšením ) Vytváření prostředí důvěry, vstřícnosti a tolerance Setkání ŘŠ a ZŘŠ s 9. třídami (2krát v roce, SWOT analýza) Otevřená komunikace se ţáky (ţákovský parlament) Podpora akcí sboru školy Vstřícnost sekretariátu Zápory Rivalita mezi ţáky, agresivita Občasné problémy v komunikaci mezi kolegy Opatření-doporučení Podporovat u ţáků bezpečné, vstřícné a motivující prostředí Pokračovat v podpoře parlamentu školy, rozšířit vedení parlamentu Naslouchat ţákům, řešit bez prodlení problémy jednotlivců i tříd Vytvářet pohodové a kolegiální prostředí ve sborovně (a nejen tam), vzájemně se respektovat a podporovat Plnění úkolů v oblasti řízení školy Klady Stabilizování sboru (oproti minulým rokům) Kvalitní a smysluplné schůzky MS 1. a 2. stupně Zřízení o.s. Klub přátel SSZŠ Výborná spolupráce se školskou radou Propagace akcí školy v médiích - články do Radnice, Úspěšné zakončení projektu ESF BG I. Úspěch ve výběrovém řízení v projektu na DVPP (SbS) zabezpečení DVPP na roky Zavedení pravidelných schůzek širšího vedení 1krát týdně Podpora zahraniční spolupráce školy (Švédsko) Uskutečnění dotazníkových šetření Systém OSOH moţnosti disponibilního příplatku Vytvoření návrhu kodexu učitelů SSZŠ Úspěch v dotačním programu KÚ Ústí n L. - primární prevence Zápory Niţší počet ţáků do 1. tříd Menší zájem sboru o neformální akce Opatření-doporučení Maximální propagace školy v MŠ a na veřejnosti Propagovat a medializovat kvalitu výuky a studijní výsledky ţáků Uspořádat oslavy 50let budovy školy Uspořádat dvakrát den otevřených dveří pro veřejnost Podporovat smysluplné formy výuky Podporovat a rozvíjet zahraniční spolupráci 14

16 Udrţet materiální podporu výuky (nákupy pomůcek, učebnic, techniky, školního nábytku) Dokončit text kodexu práce učitele SSZŠ, zveřejnit a uplatňovat v praxi Propagovat Klub přátel školy -získat členy z řad absolventů, rodičů ) Dbát na kvalitní a otevřenou komunikaci mezi vedením školy a kolegy a kolegy navzájem Vytvořit plán práce na školní rok 2010/11 tak, aby úkoly byly rovnoměrně delegovány Revidovat po dohodě systém porad Nadále se snaţit administrativu ubírat učitelům V oblasti PR školy vytvořit a naplňovat media plán Vydávat 4 krát ve školním roce noviny SPORTOVKA (nulté číslo červen) Oblast dalšího vzdělávání pracovníků Klady Supervize 5 kolegů Individuální vzdělávání většiny kolegů Výběr individuálních kurzů DVPP Dlouhodobé vzdělávání 3 kolegů v Kritickém myšlení Kurzy ve škole, pro sbor (plánování cílů, třífázový model učení) Vzdělávání některých kolegů formou e-learningu, studováním webů, časopisů, literatury Nákupy literatury a odborných časopisů Vzdělávání vedení ŠPP Studium kolegů k doplnění kvalifikace Dokončení studia Trvalá obnova školy (ZŘŠ, vedoucí metodického sdruţení II. stupně) Dokončení studia Koordinátor autoevaluace (ŘŠ) Opatření-doporučení Podpora dlouhodobého vzdělávání sboru Vzdělávání sboru v projektu SbS Podrobný výběr kurzů pro jednotlivce Zaměření na DVPP v oblasti průřezových témat Zacílení na metodu CLIL (rozvoj znalostí AJ) Oblast podmínek vzdělávání, estetické úrovně, materiálního vybavení a provozní úrovně školy Klady Technické vybavení školy (PC pro učitele v kaţdé třídě, nové PC pro učitele, 2 dataprojektory, 2 interaktivní tabule ) Nákupy pomůcek do výuky dle poţadavků učitelů Nákupy progresivních učebnic (e-učebnice pro učitele) Nákup vybavení a pomůcek pro ţáky s SPU Neomezené kopírování Kvalitní estetická úroveň školy a tříd Zavedení automatu na ovoce (Projekt ovoce do škol) Rekonstrukce WC u tělocvičny, parket v tělocvičně Dokončení zasíťování budovy (WiFi připojení) Zápory Nevyuţívání moţností intranetu školy Opatření-doporučení Zřízení nových webových stránek Pokračovat v nákupech techniky Větší důraz na zdravou výţivu v bufetu Venkovní učebna (další pokus o grant) Venkovní hřiště (pokus o grant) Zprovoznit elektronickou ŢK a TK Udrţet kvalitu úklidu a údrţby 15

17 Udrţet kvalitu ŠJ (nová vedoucí ŠJ) Oblast spolupráce s rodiči a veřejností Klady Dobré výsledky vnitřní dotazníková šetření (ţáci, rodiče) Informování prostřednictvím webu SSZŠ aktuality, omluvy Webové stránky tříd-zavedení, kvalita některých stránek, kvalitní e-komunikace s rodiči Vedení konzultací třídních schůzek - TRIA Informační schůzky (volba povolání, s rodiči ţáků budoucích 6.tříd, den otevřených dveří, s rodiči 1. tříd) Návštěvy MŠ v 1. třídách Fungování školské rady Zpravodaj školy dvakrát ročně Spolupráce s HC s FŠ ( i na úrovni TU, trenér) Účast rodičů na akcích (zejména I. stupeň) Rychlé řešení výchovných a vzdělávacích problémů ţáků s rodiči Zápory Negativní pověst školy u části veřejnosti Nezajištění podpory známých osobností pro školu Opatření-doporučení Pořádání přednášek pro rodiče (ţáci SPU ) Vytváření pozitivního obrazu o škole (loajalita všech zaměstnanců, jednání ve prospěch školy na veřejnosti, propagace kvalit školy) Oslovení osobností k získání podpory Hodnocení sportu ve škole Klady Sportovní úspěchy ţáků jednotlivců Úspěchy školních týmů (soutěţ škol, hokej, hokejbal, florbal, halová olympiáda, kopaná) Úspěšné kurzy školy (lyţařský, turistický kurz) Podpora soustředění HC (6.,7. třída) Setkání s trenéry HC k sociometriím tříd Udrţení finanční podpory klubů ze strany školy Zápory Nedostatek ţáků v klubech (gymnastika, judo, šachy) Nízká spolupráce s klubem gymnastiky Opatření-doporučení Důraz na kvalitu výuky TV na I. i na II.stupni Umoţnit trenérům účast na hodinách TV Zavést více kurzů pro ţáky, podpora sportů v přírodě Spolupracovat s kluby v Litvínově - Volejbal, Florbal Podporovat GOLF v rámci školy Oţivit spolupráci s klubem gymnastiky nábor ţáků, tréninky na SSZŠ Oţivení spolupráce s klubem šachu (nedostatek ţáků) Podporovat klub JUDA ve škole (nedostatek ţáků) Podpora klubu aerobiku (více dívek do školy) Závěr V naší škole převaţují pozitivní trendy, jsme školou kvalitní, směřující ke společné vizi. Stanovená opatření budeme realizovat v příštích letech. Váţené kolegyně, váţení kolegové, děkuji Vám za vše, co pro naši školu odvádíte, děkuji vám za sebe a hlavně za naše ţáky, kterým jste vzorem, příkladem a kterým předáváte vaše ţivotní zkušenosti, dovednosti a znalosti. Přeji Vám klidnou zaslouţenou dovolenou. 16

18 5.2 Hodnocení výsledků vzdělávání Výsledky okresních olympiád a vědomostních soutěží Název soutěţe Jméno ţáka Umístění Olympiáda Aj 6.-7.tř. Holenda 2. Olympiáda Aj 8.-9.tř. Szaffner 9. Olympiáda Aj 3. tř.-školní kolo Jarošová, Machová 1. Olympiáda Aj 4. tř.-školní kolo Šípová 1. Olympiáda Aj 5. tř.-školní kolo Volák 1. Olympiáda biologická 6.-7.tř. Pecáková 16. Olympiáda biologická 8.-9.tř. Podešť 14. Pythagoriáda 6.tř. Holub 3. Pythagoriáda 7.tř. Moravec 18. Vlaštovkiáda - ml.ţáci Kašpar, Chmelař, Bílek 2. Vlaštovkiáda - st.ţáci Šťastná, Vondrová, Nikolová 2. Soutěţ ve spellingu 6.-7.tř. Orct 1. Soutěţ ve spellingu 6.-7.tř. Holenda 2. Soutěţ ve spellingu 8.-9.tř. Kubáňová 1. Soutěţ ve spellingu 8.-9.tř. Truhlář 3. Přírodopisná soutěţ Choroš 2 druţstva 21., Výsledky vstupních testů Od tohoto školního roku vedení školy na přelomu září a října zavedlo zadávání vstupních testů ţáků 4., 6. a 8. tříd. Testy mají zkontrolovat stav plnění výstupů školního programu na konci 3. období (po 3., po 5. a po 7. ročníku) v oborech - matematika, český jazyk, anglický jazyk a všeobecný přehled (souhrn otázek z přírodovědných a humanitních oborů). Otázky jsou zadávány z okruhů otázek vytvořených samotnými učiteli příslušných oborů. S výsledky testů pak následně příslušní učitelé pracují a mohou je vyuţít k další práci s ţáky. Název testu ČJ MAT AJ PŘEHLED Tř. % % % % Souhrn třídy 4.A 63,9 60,5 61,1 53,8 Souhrn třídy 4.B 73,8 61,1 68,3 67,1 Souhrn třídy 6.A 41,4 27,2 58,5 68,9 Souhrn třídy 6.B 58,1 41,9 48,5 64,3 Souhrn třídy 8.A 76,8 57,4 58,0 63,5 Souhrn třídy 8.B 77,4 45,3 57,6 64,5 17

19 5.2.3 Výsledky testů Kalibro Celostátní srovnávací testy Kalibro zadává vedení školy pravidelně od roku 2005 v 5. a 7. třídách. Na jaře roku 2010 se testů Kalibro zúčastnilo celkem 91 ţáků z příslušných ročníků. Vyzdvihnout lze zejména výsledek ţáků 5. tříd v Čj, M, Humanitním základu a Aj v obou ročnících, kterým se dostali výrazněji nad celostátní průměr ţáků ostatních zúčastněných škol. V ostatních testech ţáků 5. a 7. tříd byly výsledky průměrné (viz následující tabulky). Celostátní srovnávací testy KALIBRO ročník průměrná název testu úspěšnost SSZŠ rozdíl 5.A rozdíl 5.B rozdíl ostatních škol Český jazyk 63,0 v % 66,8 + 3,8 66,5 + 3,5 67,1 + 4,1 Matematika 40,9 50,2 + 9,3 48,1 + 7,2 52,3 + 11,4 Humanitní 65,1 66,3 + 1,2 67,3 + 2,2 65,3 + 0,2 Přírodovědný 68,5 68,0-0,5 68,1-0,4 68,0-0,5 Anglický jazyk 63,5 66,2 + 2,7 65,9 + 2,4 66,6 + 3,1 Celostátní srovnávací testy KALIBRO ročník průměrná název testu úspěšnost SSZŠ rozdíl 7.A rozdíl 7.B rozdíl ostatních škol Český jazyk 66,9 v % 66,1-0,8 65,8-1,1 66,4-0,5 Matematika 30,8 29,6-1,2 27,4-3,4 31,8 + 1,0 Humanitní 58,4 54,9-3,5 54,6-3,8 55,2-3,2 Přírodovědný 52,0 52,6 + 0,6 54,8 + 2,8 49,9-2,1 Angličtina 54,6 56,3 + 1,7 50,4-4,2 61,5 + 6,9 18

20 Postupný ročník Přehled prospěchu a chování 2. pololetí školního roku 2009/2010 Průměr hodin na Počet ţáků Chování Absence za celý šk.rok Nehodnoceni Vyznamenání Prospěli Neprospěli ţáka za rok k k II. st. III. st. omluv. neomluv. omluv. neomluv. 1.A ,0-1.B ,2-2.A ,3-2.B ,4-3.A ,9-3.B ,3-3.C ,3-4.A ,3-4.B ,9-5.A ,5-5.B ,8 - I.st.celkem ,1-6.A ,5-6.B ,5 0,1 7.A ,4 0,4 7.B ,9 0,4 8.A ,1-8.B ,9-9.A ,1 2,8 9.B ,5 1,5 II.st.celkem ,1 0,7 Škola celkem ,3 0,3

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov

Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 OBSAH 1 Základní údaje o škole 3 1.1 Identifikace školy 3 1.2 Charakteristika

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015.

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o., ul. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01 IČO: 25013513 DIČ:

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016 Školní rok: 2015/2016 Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272738443 E-mail na ředitele Základní

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Plán práce školy 2010/2011

Plán práce školy 2010/2011 Obsah: Plán práce školy 2010/2011 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

KONCEPCE ROZVOJE MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ŢDÁNICE, OKRES HODONÍN

KONCEPCE ROZVOJE MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ŢDÁNICE, OKRES HODONÍN KONCEPCE ROZVOJE MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ŢDÁNICE, OKRES HODONÍN Zpracoval: Mgr. František Markus, ředitel školy O B S A H : A. Analýza výchozího stavu B. Anotace a východiska C. Základní cíl D. Prostředky

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Plán práce pro školní rok 2014/15

Plán práce pro školní rok 2014/15 Základní škola V Zahrádkách 48 Praha 3 Plán práce pro školní rok 2014/15 Obsah : Pedagogická část Organizační část Organizační část Pedagogické rady: 1. 9.2014 - projednání plánu práce školy organizační

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více