Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov"

Transkript

1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

2 OBSAH 1 Základní údaje o škole Identifikace školy Charakteristika školy Proč si vybrat Sportovní soukromou základní školu Údaje o zařazování ţáků 4 2 Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o pracovnících školy Vedení školy, vedoucí pracovníci, sekretariát Pedagogický sbor - vychovatelky Pedagogický sbor - učitelé Sloţení pedagogického sboru v grafech Tabulka nepedagogických zaměstnanců školy 7 3 Informace o ţácích školy Přepočtený stav ţáků školy Přepočtený stav ţáků ve školní druţině a školním klubu Přepočtený stav ţáků přihlášených ke stravování ve školní jídelně Pohyb ţáků během školního roku 2009/ Počet zapsaných ţáků a ţáků školy od roku 1994 v grafech 10 4 Vzdělávací program a učební plán školy Vzdělávací program školy Učební plán 11 5 Hodnocení školního roku 2009/ Hodnocení školního roku ředitelem školy Hodnocení výsledků vzdělávání Výsledky okresních olympiád a vědomostních soutěţí Výsledky vstupních testů Výsledky testů Kalibro Přehled prospěchu a chování 2. pololetí školního roku 2009/ Výsledky obhajob oborových prací ţáků 9. ročníku Nejlepší ţáci tříd Hodnocení sportovních výsledků Tabulka školních sportovních výsledků Další sportovní akce, kterých se zúčastnili ţáci školy Hodnocení činnosti sportovních klubů Nadstandardní činnosti školy v roce 2009/ Akce školy Exkurze a další akce tříd Projekty realizované a financované z cizích zdrojů Hodnocení dalších součástí školy Školní druţina Hodnocení činnosti školní druţiny Vyhodnocení dotazníku pro rodiče ţáků navštěvujících ŠD Školní klub Hodnocení činnosti školního klubu Vyhodnocení dotazníku pro rodiče ţáků navštěvujících ŠK Školní jídelna Hodnocení dalších oblastí vzdělávání Metodické sdruţení I. stupně Metodické sdruţení II. stupně Školní poradenské pracoviště Výchovné poradenství Výchovné poradenství na I. stupni Výchovné poradenství na II. stupni Graf počtu přijatých ţáků 5. a 9. tříd na jednotlivé typy středních škol 39 1

3 5.6.5 Zpráva o činnosti školy v oblasti prevence rizikového chování Environmentální výchova Hodnocení oblasti ICT Školní knihovna Školní časopis Školní noviny SPORTOVKA Autoevaluace školy Dotazníkové šetření pro rodiče ţáků Dotazníkové šetření pro ţáky školy Dotazníkové šetření pro absolventy školy Další vzdělávání pedagogických pracovníků Mimoškolní činnosti školy Školní úrazy 51 6 Vyřizování stíţností Stíţnosti proti rozhodnutí ředitele Stíţnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Stíţnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 52 7 Informace o výsledcích kontrol Kontroly ČŠI Ostatní kontroly 52 8 Ekonomické ukazatele školy Vyúčtování dotací poskytnutých SSZŠ, s.r.o z KÚ Celkové vyúčtování poskytnutých dotací na rok 2009/2010 k Přílohy výroční zprávy Tabulková příloha výroční zpráva SSZŠ z programu KEVIS Tabulková příloha výroční zpráva školní jídelny z programu KEVIS Projednání výroční zprávy školskou radou 59 2

4 1 Základní údaje o škole 1.1 Identifikace školy SPORTOVNÍ SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA s.r.o. Podkrušnohorská 1677 Litvínov TELEFON : (+420) WEBOVÉ STRÁNKY : IČO : IZO ŠKOLY : IZO ŠKOLNÍ DRUŢINY : IZO ŠKOLNÍ JÍDELNY : ČÍSLO ÚČTU : /0100 KB Litvínov 1.2 Charakteristika školy Počet ţáků: 437 k přepočtených k Počet zaměstnanců: Počet tříd: 19 Počet oddělení ŠD a ŠK: Počet strávníků: 35 pedagogických pracovníků 16 provozních zaměstnanců 4 ve ŠD a 1 v ŠK 418 ţáků ZŠ, 46 zaměstnanců ZŠ, 56 cizích strávníků Stručná charakteristika školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o. (zaloţena v roce 1994) je plně organizovaná škola s devíti postupnými ročníky. Na I. i II. stupni je zpravidla po dvou (výjimečně po třech) paralelních třídách v ročníku. Třídy jsou zpravidla koedukované, ale je rozlišeno sportovní zaměření ţáků (zpravidla třída A-hokej, aerobik, třída B-kopaná, gymnastika). Třídy se naplňují max. do 25 ţáků. Cílová kapacita školy je 520 ţáků. Budova základní školy se nachází ve čtvrti Osada v Litvínově v blízkosti hlavní ulice Podkrušnohorská. Před budovou školy je prostor s parkovou úpravou. Škola je dostupná městskou hromadnou dopravou (autobus, tramvaj). Budova začala slouţit svému účelu v roce 1960, od roku 1994 sídlí v budově Soukromá sportovní základní škola s.r.o. Škola má silnou sportovní tradici, absolventy školy jsou mj. významné sportovní osobnosti. Vzdělávací koncepce školy: Pedagogové učí podle osnov programů základního vzdělávání: Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy a podle vlastního ŠVP ZV - Škola v pohybu, na II.stupni s rozšířenou výukou tělesné výchovy. V letošním roce probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu Škola v pohybu v a ročníku, v 5. ročníku dle programu Základní škola. 3

5 Vzdělávání a sport: Sportovcům je umoţňována realizace tréninkových programů např. tvorbou individuálních studijních plánů, které jsou doplněny vhodnou relaxací. Škola pro kaţdého: I kdyţ je škola zaměřena především na sport, školu navštěvují děti, jejichţ rodiče si ji vybrali na základě obsáhlé škály nadstandardní školní i mimoškolní nabídky. Školné: Měsíční školné činí 610,-Kč. V ceně školného garantujeme: maximální počet ţáků ve třídě - 25 výuku navíc nápravy, doučování, 1 x týdně půlené vyučování ČJ, Mat, Aj, bezplatné sluţby Školního poradenského pracoviště, bezplatné odpolední aktivity, krouţky, činnosti školní druţiny a klubu bez poplatku, sešity na kaţdý předmět, pracovní sešity, pomůcky na výchovy, příspěvky ţákům na obědy, plavání pro ţáky tříd vstupy a příspěvky na dopravu u vybraných kulturních akcí. 1.3 Proč si vybrat Sportovní soukromou základní školu Co nabízíme? Kvalitní výuku zaměřenou na harmonický osobnostní rozvoj dítěte a smysluplnost s důrazem na vědomosti a dovednosti vyuţitelné pro ţivot. Výuku dle školního vzdělávacího programu Škola v pohybu : výuka Aj od 1.třídy, výuka čtení a psaní genetickou metodou, projektovou výuku, kriteriální hodnocení, předmět Osobnostně sociální výchova, Umělecký seminář (spojení VV a HV), Výchova ke zdraví. Přívětivé klima školy školu otevřenou ţákům, učitelům i rodičům. Garanci maximálního počtu 25 ţáků ve třídě. Zapojení ţáků do dění ve škole uplatňujeme školní demokracii. Činnost Školního poradenského pracoviště přímo ve škole. Kvalitní vyplňování volného času školní druţina a klub a více neţ 20 krouţků. Sportovní specializaci: hokej, fotbal, gymnastiku. Činnost ţáků v oddílech aerobiku, juda a šachu. Umoţnění individuálních plánů výuky pro sportovce. Moderní zázemí: tělocvičny, hřiště s umělým povrchem, moderní jídelna s kuchyní, výuka na interaktivních tabulích a v odborných učebnách. Výběr ze dvou jídel ve školní jídelně, moţnost nákupu ve školním bufetu. Srovnávání se s ostatními např. celostátní testy Kalibro, okresní předmětové olympiády, sportovní soutěţe, utkání. Dodrţování a rozvíjení našich školních tradic - vítání prvňáčků, loučení s ţáky 9. tříd, projektové dny, Vánoce a Velikonoce ve škole, pálení čarodějnic, sportovní Dětský den, akce pro děti a rodiče Pojďte s námi za školu, Pojďte s námi sportovat, celoroční motivační soutěţ pro ţáky TOP 40, veřejné obhajoby oborových prací ţáků 9. tříd. V rámci prevence spolupracujeme s policií ČR a městskou policií. 1.4 Údaje o zařazování žáků Zápis ţáků do první třídy probíhá kaţdoročně v celoměstském termínu. Ve školním roce 2009/2010 se uskutečnil ve dnech 3. a K zápisu se dostavilo 47 dětí. Pro 9 z nich poţádali rodiče o odklad školní docházky. Počet ţáků se mění v průběhu celého školního roku. Při nástupu se s rodiči podrobně jedná o podmínkách a nadstandardu, který škola poskytuje, a s kaţdým zákonným zástupcem je sepsána studijní smlouva. Při odchodu ţáků dochází ke zrušení studijní smlouvy dohodou k datu, které si rodiče určí. 4

6 2 Rámcový popis personálního zabezpečení školy 2.1 Údaje o pracovnících školy Funkce: Počet: Jednatelé společnosti 2 Ředitel školy 1 Zástupce ředitele 1 Učitelé 26 Vychovatelky 6 Speciální pedagog 1 Ekonom 1 Hospodářka 1 Vedoucí školní jídelny 1 Školník 1 Kuchařky 6 Uklízečky 4 Provozní zaměstnanec na 50 h./měs. 1 Celkem: Vedení školv, vedoucí pracovníci, sekretariát Jednatelé společnosti: Ředitel školy: Zástupce ředitele: Vedoucí školního poradenského pracoviště: Vedoucí školní druţiny: Vedoucí školní jídelny: Ekonomka školy: Hospodářka - asistentka ředitele: Školník: Mgr. Václav Hořejší, Veronika Šťovíčková Mgr. Pavel Škramlík Mgr. Jan Podlena PhDr. Jakub Kamitz Dana Poláková Eva Hiráková Veronika Šťovíčková Leona Rybková Pavel Švanda 2.3 Pedagogičtí pracovníci - vychovatelky Jméno Dana Poláková Helena Fisenková Helena Platilová Vladimíra Kašťáková Miroslava Peková Jana Panochová Zařazení funkce vedoucí vychovatelka vychovatelka školní druţiny vychovatelka školní druţiny vychovatelka školní druţiny vychovatelka školní druţiny vychovatelka školního klubu 5

7 2.4 Pedagogičtí pracovníci - učitelé Jméno a příjmení Titul Aprobace Třídnictví Jednatel společnosti Václav Hořejší Mgr. Z - Tv - Ředitel a zástupce ředitele Pavel Škramlík Mgr. 1.st. - Jan Podlena Mgr. M - Z - I. stupeň Kateřina Koţeluhová Mgr. 1. st. 1.A Helena Záděrová Mgr. 1. st. 1.B Michaela Krbušková Mgr. 1. st. 2.A Martina Durinová Mgr. 1. st. 2.B Lenka Radošová Mgr. 1. st. 3.A Helena Zamazalová Mgr. 1. st. 3.B Petra Michalcová Mgr. 1. st. 3.C Hana Fenclová Mgr. 1. st. 4.A Alena Chrenková Mgr. 1. st. 4.B Dana Nekvindová Mgr. 1. st. 5.A Jitka Micalová Mgr. 1. st. 5.B Jaroslava Ledererová Mgr. 1. st., Aj - II. stupeň Zdeněk Kóňa Mgr. Čj-D 6.A Ludmila Blumenthalová Mgr. Čj-Vv 6.B Radek Martinák Mgr. M-Ch 7.A Kateřina Polívková Mgr. Čj-Vv 7.B Roman Havlíček Mgr. Tv-společ.vědy 8.A Iveta Votápková Mgr. Tv 8.B Roman Vrána PaedDr. Tv 9.A Miluše Dţuberová Mgr. M-Z 9.B Petra Skotnicová - Aj - Marcela Vojtíšková - Aj - Antonín Svoboda stud.vš Inf. (správce ICT) - Sandra Krausová Mgr. Čj-D - Hana Kučínská Bc. Nj - Jakub Kamitz PhDr. speciální pedagog - Kamil Skuhrovec Mgr. Tv-1.st. - Optimální počet pedagogických pracovníků je 28 učitelů včetně vedení, 6 vychovatelek školní druţiny a 1 speciální pedagog. Ke změnám ve sboru v průběhu školního roku nedošlo, sloţení pedagogického sboru se stabilizovalo. Pedagogický sbor je aţ na výjimky kvalifikován. Ředitel školy splňuje podmínky dalšího vzdělávání dle zákona 563/2004 Sb. 5 (studium pro vedoucí pracovníky škol). Na I. stupni ZŠ splňují vyučující odbornou kvalifikaci. Na II. stupni je převaha sboru kvalifikovaná a aprobovaná. Vyučující, kteří podmínky zatím nesplňují, si kvalifikaci doplňují studiem. Podmínky zákona splňují i 2 výchovní poradci a školní speciální pedagog. 6

8 Ve škole jsou zřízeny tyto funkce: vedoucí školního poradenského pracoviště, dva výchovní poradci, metodik prevence, metodik environmentální výchovy, správce počítačové sítě, vedoucí zájmové činnosti. 2.5 Složení pedagogického sboru v grafech Skladba pedagogického sboru - I. st. Nekvalifikovaní učitelé 0% 100% Skladba pedagogického sboru - II. st. Nekvalifikovaní učitelé 20% 80% Kvalifikovaní učitelé Skladba pedagogického sboru Nekvalifikovaní učitelé 10% 90% Kvalifikovaní učitelé Skladba pedagogického sboru - muţi, ţeny 29% MUŢI ŢENY 71% Kvalifikovaní učitelé 2.6 Tabulka nepedagogických pracovníků školy Jméno Šťovíčková Veronika Rybková Leona Hiráková Eva Švanda Pavel Král Emil Dočekalová Renáta Matoušová Martina Píchová Ilona Půţová Lenka Švandová Věra Zmeškalová Jitka Murtingerová Mária Šemráková Jarmila Sittnerová Venuše Blaţková Mária Zařazení funkce účetní ekonomka hospodářka asistentka ředitele vedoucí školní jídelny školník provozní zaměstnanec kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka 7

9 3 Informace o žácích školy 3.1 Přepočtený stav žáků školy Měsíc Nově přijatí ţáci Odhlášení Ţáci Celkový počet ţáků Koeficient přepočtu IX/ ,0 X/ ,9 XI/ ,8 XII/ ,7 I/ ,6 II/ ,5 III/ ,4 IV/ ,3 V/ ,2 VI/ ,1 Stav k byl 437 ţáků. Nově přijatí koeficient celkem 6,4 Odhlášení ţáci koeficient celkem 7, ,4 7,1 = 436,3 = 437 Přepočtený stav ţáků ve školním roce 2009/2010 činí 437 dětí. 3.2 Přepočtený stav žáků ve školní družině a školním klubu Měsíc Nově přijatí ţáci Odhlášení ţáci Celkový počet ţáků Koeficient přepočtu IX/ ,0 X/ ,9 XI/ ,8 XII/ ,7 I/ ,6 II/ ,5 III/ ,4 IV/ ,3 V/ ,2 VI/ ,1 Stav k byl v ŠD 146 ţáků a v ŠK 50 ţáků. Nově přijatí koeficient celkem 0 Odhlášení ţáci koeficient celkem 0 Přepočtený stav ţáků ve školní druţině ve školním roce 2009/2010 činí 146 dětí. Stav ţáků ve školním klubu byl celý rok 50 dětí. 8

10 3.3 Přepočtený stav žáků přihlášených ke stravování ve školní jídelně Měsíc Nově přijatí ţáci Odhlášení ţáci Celkový počet ţáků Koeficient přepočtu IX/ ,0 X/ ,9 XI/ ,8 XII/ ,7 I/ ,6 II/ ,5 III/ ,4 IV/ ,3 V/ ,2 VI/ ,1 Stav k byl 415 ţáků. Nově přijatí koeficient celkem 2,4 Odhlášení ţáci koeficient celkem 5, ,3 6,1 = 417,2 = 418 Přepočtený stav ţáků přihlášených ke stravování ve školním roce 2009/2010 činí 418 ţáků. 3.4 Pohyb žáků během školního roku 2009/2010 Měsíc Nově přijatí ţáci Odhlášení ţáci Celkový počet ţáků k poslednímu dni v měsíci IX/2009 X/ Plichta Jan 9.A Paluška Jan 1.A XI/2009 XII/ Pelikánová Dana 7.A Kubač Jiří 5.B Kubač Radek 6.B Lukeš Lukáš 9.A Dívkovičová Natálie 3.C Heřmanová Kateřina 6.B Burger Robert 9.A I/ II/2010 III/ Prejzová Vanessa Julie 2.B 1.2. Macháč Marek 6.A 1.2. Vébr Zdeněk 6.A Korfová Dominika 7.B Teplá Kristýna 7.B Bútora Petr 1.B Smolík Josef 8.A Harag Lukáš 8.B Vágner Jan 8.B 1.2. Štajmark Lukáš IV/ Proroková Tereza 6.B V/ Haba Patrik 9.B Malík Filip 9.A VI/

11 3.5 Počet zapsaných žáků a žáků školy v období od roku 1994 v grafech 75 Počet zapsaných ţáků Počet ţáků školy /95 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 06/07 08/09 10

12 4 Vzdělávací program a učební plán školy 4.1 Vzdělávací program školy Ve školním roce 2009/2010 probíhala výuka podle státní vzdělávacích programů pro základní školy: ročník - vzdělávací program: Škola v pohybu, ŠVP ZV ročník - vzdělávací program: Škola v pohybu rozšířená výuka tělesné výchovy, ŠVP ZV 5. ročník - vzdělávací program: Základní škola - rozšířená výuka tělesné výchovy, č. j / Učební plán Učební plán školy pro školní rok 2009/2010 kombinace ŠVP ZV + program Základní škola Předmět 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika Společnost ,5 4,5 0 Příroda ,5 4,5 0 Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Vých.k občanství Občanská vých. 0 0 Rodinná vých. 0 0 Hudební vých Výtvarná vých Umělec. seminář Praktické čin Svět práce Volba povolání Digit. technologie 1 1 Vých.ke zdraví Tělesná výchova Nj / CvČM / Kc OSV Týdenní dotace Povinná týd.dotace

13 5 Hodnocení školního roku 2009/ Hodnocení školního roku ředitelem školy Hodnocení školního roku 2009/2010 ředitelem školy proběhlo formou komentované powerpointové prezentace na pedagogické radě Oblasti autoevaluace 2009/2010 Plnění úkolů v oblasti vzdělávacího procesu Plnění úkolů v oblasti výchovy Plnění úkolů v oblasti řízení školy Hodnocení klimatu školy Oblast dalšího vzdělávání pracovníků Oblast podmínek vzdělávání, estetické úrovně, materiálního vybavení a provozní úrovně školy Oblast spolupráce s rodiči a veřejností Hodnocení sportu ve škole Témata autoevaluace vycházejí z Plánu práce na školní rok 2009/2010, vnitřní směrnice o autoevaluaci, školního vzdělávacího programu Škola v pohybu, měsíčních a týdenních plánů, záznamů z hospitační a kontrolní činnosti, podkladů vedoucích úseků (VP, ŠPP, ICT, MS I., MS II., PREVENCE, ENVIRONMENTÁLNÍ výchovy, ŠD a ŠK a SPORTOVNÍCH klubů), hodnocení školního roku pedagogickým sborem z května 2010, z rozhovorů s učiteli, s ţáky v průběhu školního roku. Cílem autoevaluce SSZŠ je vyzdvihnout klady, poukázat na rezervy a vytvořit podklady pro tvorbu plánu práce na školní rok 2010/2011. Plnění úkolů v oblasti vzdělávacího procesu Klady Týdenní plány vyuţití kolegy na 1.st., uveřejňování na webu Vedení portfolií ţáků Kvalitní výsledky v testech Kalibro (zejm. v 5.třídě) ŠPP reedukační a kompenzační činnost (viz zpráva ŠPP) Envirionmentální činnosti školy (projekty vybraných tříd, přednášky, soutěţe) Úspěch ověřování metodiky projektu Business games Oborový den, oborové práce Projektové dny Kvalitní příprava na suplované hodiny Pozitivní hodnocení v dotazníkovém šetření ţáků Vstupní testování ţáků Vyuţívání interaktivní výuky Práce se ţáky s SPU (viz zpráva ŠPP) Přijetí ţáků 9.tříd (viz zpráva VP pro 2.st.) Zapojení školy do projektů a akcí (finanční gramotnost, Vlaštovkiáda ) Suplování menší počet hodin neţ v minulých letech Většinové přijetí ŠVP, vize a cílů školy kolegy Zvýšení počtu hospitací ze strany vedení, externistů i vzájemných hospitací Vyuţívání prvků činnostní výuky, prvků KRITMYŠ, E-U-R u většího počtu kolegů neţ v minulosti, odklon od nezáţivných forem výuky Vyuţívání moţností ŢK téměř u všech kolegů (kompetence, kalendárium) Zápory Odpadá (supluje se) mnoho hodin (vyšší nemocnost, doprovody ţáků na akce a soutěţe) Menší vyuţití průřezových témat ve výuce Rozdíly mezi učiteli ve vyuţívání interaktivní výuky a vyuţívání PC Fiktivní přijímačky nezájem, neúspěch Vědomostní olympiády méně úspěchů neţ v min. roce 12

14 Nevyuţívání programu Škola za školou Neobsazené vědomostní soutěţe (Olympiády) Opatření-doporučení Revize ŠVP v některých předmětech (s moţnou pomocí externistů) Práce sboru na profilu absolventa školy Činnost MS na definování důsledného přístupu k ţákům, prohřešků proti školnímu řádu Pomoc kolegům pomocí supervizí a koučováním Zapojení více kolegů do podpůrné a metodické hospitační činnosti Důraz na smysluplnou výuku Zvýšit náročnost na ţáky, zejm. na 2. stupni Postupné vytváření kritérií hodnocení ţáků ve všech předmětech Podpora projektů tříd Podpora oborových prací Pokračování ve vnitřním testování Omezit e-learningový program Škola za školou Zrušit fiktivní přijímačky Připravit výstupy nových volitelných předmětů Zaměřit se na úspěchy na olympiádách-dlouhodobě připravovat vytipované ţáky Plnění úkolů v oblasti výchovy Klady Projekty ŠPP (kariérní poradenství, sociometrie, screeningy poruch učení, - viz zpráva ŠPP) Práce poradenského týmu školy Řešení problémů rizikového chování, vypracování postupu řešení v případě šikany dle pokynu MŠMT Začleňování prevence do předmětů OSV,VkO,VkZ,Ch Adaptační pobyty ţáků na I. i II. stupni Kvalitní vedení ţákovského parlamentu (projekty, akce, ) Práce ŠD a ŠK (vynikající výsledky dotazníkového šetření pro rodiče) Zavedení pravidelných schůzek (1x týdně) s hl. trenéry HC a FŠ. Spolupráce na řešení chování problematických ţáků Dobrá spolupráce s HC a FŠ Udrţení tradic školy, vytvoření nové (Vánoční setkání) Mimoškolní akce některých tříd Eliminace ničení majetku ţáky (pouze 5 evidovaných záznamů) Udrţení motivační soutěţe pro ţáky - TOP 40 Časopis OKO (5 krát v roce) Menší počet úrazů evidovaných (24), celkem 100 Zápory Nevhodné chování v některých třídách Vulgarita ţáků, nevhodné projevy jednotlivců (ve škole i mimo školu) Mírné řešení kázeňských prohřešků ţáků (viz uč. dotazník) Niţší počet realizovaných krouţků (nevyuţití nabídky školy) Nerespektování doporučení a závěrů ŠPP některými kolegy Nedůsledná třídnická práce některých kolegů Nemoţnost scházet se se ţáky v rámci třídnických hodin Opatření-doporučení Vytvořit pravidla pro důsledné a jednotné potírání vulgárního a nevhodného chování ţáků Tvrdě řešit náznaky šikany ve škole (spolupráce s HC a FŠ) Zavést třídnickou půlhodinu (pondělí 8,00-8,30) Zavést pravidelné návštěvy preventisty ve třídách (5.-9. ročník) Rozšířit nabídku odpoledních aktivit pro ţáky 13

15 Zavést volitelný předmět ETIKA Pověřit ŠPP metodickou činností a kontrolní činností (ţáků se specifickými poruchami učení a chování) Maximum vyučovacích hodin nechat učit ve třídě třídnímu učiteli Zavést nové projekty ŠPP Zkvalitnit práci se sociometrií ve všech třídách Podporovat činnost školního parlamentu Hodnocení klimatu školy Klady Motivační systém pro ţáky (pokračování TOP40, páteční hlášení, hodnocení ţáků se zlepšením ) Vytváření prostředí důvěry, vstřícnosti a tolerance Setkání ŘŠ a ZŘŠ s 9. třídami (2krát v roce, SWOT analýza) Otevřená komunikace se ţáky (ţákovský parlament) Podpora akcí sboru školy Vstřícnost sekretariátu Zápory Rivalita mezi ţáky, agresivita Občasné problémy v komunikaci mezi kolegy Opatření-doporučení Podporovat u ţáků bezpečné, vstřícné a motivující prostředí Pokračovat v podpoře parlamentu školy, rozšířit vedení parlamentu Naslouchat ţákům, řešit bez prodlení problémy jednotlivců i tříd Vytvářet pohodové a kolegiální prostředí ve sborovně (a nejen tam), vzájemně se respektovat a podporovat Plnění úkolů v oblasti řízení školy Klady Stabilizování sboru (oproti minulým rokům) Kvalitní a smysluplné schůzky MS 1. a 2. stupně Zřízení o.s. Klub přátel SSZŠ Výborná spolupráce se školskou radou Propagace akcí školy v médiích - články do Radnice, Úspěšné zakončení projektu ESF BG I. Úspěch ve výběrovém řízení v projektu na DVPP (SbS) zabezpečení DVPP na roky Zavedení pravidelných schůzek širšího vedení 1krát týdně Podpora zahraniční spolupráce školy (Švédsko) Uskutečnění dotazníkových šetření Systém OSOH moţnosti disponibilního příplatku Vytvoření návrhu kodexu učitelů SSZŠ Úspěch v dotačním programu KÚ Ústí n L. - primární prevence Zápory Niţší počet ţáků do 1. tříd Menší zájem sboru o neformální akce Opatření-doporučení Maximální propagace školy v MŠ a na veřejnosti Propagovat a medializovat kvalitu výuky a studijní výsledky ţáků Uspořádat oslavy 50let budovy školy Uspořádat dvakrát den otevřených dveří pro veřejnost Podporovat smysluplné formy výuky Podporovat a rozvíjet zahraniční spolupráci 14

16 Udrţet materiální podporu výuky (nákupy pomůcek, učebnic, techniky, školního nábytku) Dokončit text kodexu práce učitele SSZŠ, zveřejnit a uplatňovat v praxi Propagovat Klub přátel školy -získat členy z řad absolventů, rodičů ) Dbát na kvalitní a otevřenou komunikaci mezi vedením školy a kolegy a kolegy navzájem Vytvořit plán práce na školní rok 2010/11 tak, aby úkoly byly rovnoměrně delegovány Revidovat po dohodě systém porad Nadále se snaţit administrativu ubírat učitelům V oblasti PR školy vytvořit a naplňovat media plán Vydávat 4 krát ve školním roce noviny SPORTOVKA (nulté číslo červen) Oblast dalšího vzdělávání pracovníků Klady Supervize 5 kolegů Individuální vzdělávání většiny kolegů Výběr individuálních kurzů DVPP Dlouhodobé vzdělávání 3 kolegů v Kritickém myšlení Kurzy ve škole, pro sbor (plánování cílů, třífázový model učení) Vzdělávání některých kolegů formou e-learningu, studováním webů, časopisů, literatury Nákupy literatury a odborných časopisů Vzdělávání vedení ŠPP Studium kolegů k doplnění kvalifikace Dokončení studia Trvalá obnova školy (ZŘŠ, vedoucí metodického sdruţení II. stupně) Dokončení studia Koordinátor autoevaluace (ŘŠ) Opatření-doporučení Podpora dlouhodobého vzdělávání sboru Vzdělávání sboru v projektu SbS Podrobný výběr kurzů pro jednotlivce Zaměření na DVPP v oblasti průřezových témat Zacílení na metodu CLIL (rozvoj znalostí AJ) Oblast podmínek vzdělávání, estetické úrovně, materiálního vybavení a provozní úrovně školy Klady Technické vybavení školy (PC pro učitele v kaţdé třídě, nové PC pro učitele, 2 dataprojektory, 2 interaktivní tabule ) Nákupy pomůcek do výuky dle poţadavků učitelů Nákupy progresivních učebnic (e-učebnice pro učitele) Nákup vybavení a pomůcek pro ţáky s SPU Neomezené kopírování Kvalitní estetická úroveň školy a tříd Zavedení automatu na ovoce (Projekt ovoce do škol) Rekonstrukce WC u tělocvičny, parket v tělocvičně Dokončení zasíťování budovy (WiFi připojení) Zápory Nevyuţívání moţností intranetu školy Opatření-doporučení Zřízení nových webových stránek Pokračovat v nákupech techniky Větší důraz na zdravou výţivu v bufetu Venkovní učebna (další pokus o grant) Venkovní hřiště (pokus o grant) Zprovoznit elektronickou ŢK a TK Udrţet kvalitu úklidu a údrţby 15

17 Udrţet kvalitu ŠJ (nová vedoucí ŠJ) Oblast spolupráce s rodiči a veřejností Klady Dobré výsledky vnitřní dotazníková šetření (ţáci, rodiče) Informování prostřednictvím webu SSZŠ aktuality, omluvy Webové stránky tříd-zavedení, kvalita některých stránek, kvalitní e-komunikace s rodiči Vedení konzultací třídních schůzek - TRIA Informační schůzky (volba povolání, s rodiči ţáků budoucích 6.tříd, den otevřených dveří, s rodiči 1. tříd) Návštěvy MŠ v 1. třídách Fungování školské rady Zpravodaj školy dvakrát ročně Spolupráce s HC s FŠ ( i na úrovni TU, trenér) Účast rodičů na akcích (zejména I. stupeň) Rychlé řešení výchovných a vzdělávacích problémů ţáků s rodiči Zápory Negativní pověst školy u části veřejnosti Nezajištění podpory známých osobností pro školu Opatření-doporučení Pořádání přednášek pro rodiče (ţáci SPU ) Vytváření pozitivního obrazu o škole (loajalita všech zaměstnanců, jednání ve prospěch školy na veřejnosti, propagace kvalit školy) Oslovení osobností k získání podpory Hodnocení sportu ve škole Klady Sportovní úspěchy ţáků jednotlivců Úspěchy školních týmů (soutěţ škol, hokej, hokejbal, florbal, halová olympiáda, kopaná) Úspěšné kurzy školy (lyţařský, turistický kurz) Podpora soustředění HC (6.,7. třída) Setkání s trenéry HC k sociometriím tříd Udrţení finanční podpory klubů ze strany školy Zápory Nedostatek ţáků v klubech (gymnastika, judo, šachy) Nízká spolupráce s klubem gymnastiky Opatření-doporučení Důraz na kvalitu výuky TV na I. i na II.stupni Umoţnit trenérům účast na hodinách TV Zavést více kurzů pro ţáky, podpora sportů v přírodě Spolupracovat s kluby v Litvínově - Volejbal, Florbal Podporovat GOLF v rámci školy Oţivit spolupráci s klubem gymnastiky nábor ţáků, tréninky na SSZŠ Oţivení spolupráce s klubem šachu (nedostatek ţáků) Podporovat klub JUDA ve škole (nedostatek ţáků) Podpora klubu aerobiku (více dívek do školy) Závěr V naší škole převaţují pozitivní trendy, jsme školou kvalitní, směřující ke společné vizi. Stanovená opatření budeme realizovat v příštích letech. Váţené kolegyně, váţení kolegové, děkuji Vám za vše, co pro naši školu odvádíte, děkuji vám za sebe a hlavně za naše ţáky, kterým jste vzorem, příkladem a kterým předáváte vaše ţivotní zkušenosti, dovednosti a znalosti. Přeji Vám klidnou zaslouţenou dovolenou. 16

18 5.2 Hodnocení výsledků vzdělávání Výsledky okresních olympiád a vědomostních soutěží Název soutěţe Jméno ţáka Umístění Olympiáda Aj 6.-7.tř. Holenda 2. Olympiáda Aj 8.-9.tř. Szaffner 9. Olympiáda Aj 3. tř.-školní kolo Jarošová, Machová 1. Olympiáda Aj 4. tř.-školní kolo Šípová 1. Olympiáda Aj 5. tř.-školní kolo Volák 1. Olympiáda biologická 6.-7.tř. Pecáková 16. Olympiáda biologická 8.-9.tř. Podešť 14. Pythagoriáda 6.tř. Holub 3. Pythagoriáda 7.tř. Moravec 18. Vlaštovkiáda - ml.ţáci Kašpar, Chmelař, Bílek 2. Vlaštovkiáda - st.ţáci Šťastná, Vondrová, Nikolová 2. Soutěţ ve spellingu 6.-7.tř. Orct 1. Soutěţ ve spellingu 6.-7.tř. Holenda 2. Soutěţ ve spellingu 8.-9.tř. Kubáňová 1. Soutěţ ve spellingu 8.-9.tř. Truhlář 3. Přírodopisná soutěţ Choroš 2 druţstva 21., Výsledky vstupních testů Od tohoto školního roku vedení školy na přelomu září a října zavedlo zadávání vstupních testů ţáků 4., 6. a 8. tříd. Testy mají zkontrolovat stav plnění výstupů školního programu na konci 3. období (po 3., po 5. a po 7. ročníku) v oborech - matematika, český jazyk, anglický jazyk a všeobecný přehled (souhrn otázek z přírodovědných a humanitních oborů). Otázky jsou zadávány z okruhů otázek vytvořených samotnými učiteli příslušných oborů. S výsledky testů pak následně příslušní učitelé pracují a mohou je vyuţít k další práci s ţáky. Název testu ČJ MAT AJ PŘEHLED Tř. % % % % Souhrn třídy 4.A 63,9 60,5 61,1 53,8 Souhrn třídy 4.B 73,8 61,1 68,3 67,1 Souhrn třídy 6.A 41,4 27,2 58,5 68,9 Souhrn třídy 6.B 58,1 41,9 48,5 64,3 Souhrn třídy 8.A 76,8 57,4 58,0 63,5 Souhrn třídy 8.B 77,4 45,3 57,6 64,5 17

19 5.2.3 Výsledky testů Kalibro Celostátní srovnávací testy Kalibro zadává vedení školy pravidelně od roku 2005 v 5. a 7. třídách. Na jaře roku 2010 se testů Kalibro zúčastnilo celkem 91 ţáků z příslušných ročníků. Vyzdvihnout lze zejména výsledek ţáků 5. tříd v Čj, M, Humanitním základu a Aj v obou ročnících, kterým se dostali výrazněji nad celostátní průměr ţáků ostatních zúčastněných škol. V ostatních testech ţáků 5. a 7. tříd byly výsledky průměrné (viz následující tabulky). Celostátní srovnávací testy KALIBRO ročník průměrná název testu úspěšnost SSZŠ rozdíl 5.A rozdíl 5.B rozdíl ostatních škol Český jazyk 63,0 v % 66,8 + 3,8 66,5 + 3,5 67,1 + 4,1 Matematika 40,9 50,2 + 9,3 48,1 + 7,2 52,3 + 11,4 Humanitní 65,1 66,3 + 1,2 67,3 + 2,2 65,3 + 0,2 Přírodovědný 68,5 68,0-0,5 68,1-0,4 68,0-0,5 Anglický jazyk 63,5 66,2 + 2,7 65,9 + 2,4 66,6 + 3,1 Celostátní srovnávací testy KALIBRO ročník průměrná název testu úspěšnost SSZŠ rozdíl 7.A rozdíl 7.B rozdíl ostatních škol Český jazyk 66,9 v % 66,1-0,8 65,8-1,1 66,4-0,5 Matematika 30,8 29,6-1,2 27,4-3,4 31,8 + 1,0 Humanitní 58,4 54,9-3,5 54,6-3,8 55,2-3,2 Přírodovědný 52,0 52,6 + 0,6 54,8 + 2,8 49,9-2,1 Angličtina 54,6 56,3 + 1,7 50,4-4,2 61,5 + 6,9 18

20 Postupný ročník Přehled prospěchu a chování 2. pololetí školního roku 2009/2010 Průměr hodin na Počet ţáků Chování Absence za celý šk.rok Nehodnoceni Vyznamenání Prospěli Neprospěli ţáka za rok k k II. st. III. st. omluv. neomluv. omluv. neomluv. 1.A ,0-1.B ,2-2.A ,3-2.B ,4-3.A ,9-3.B ,3-3.C ,3-4.A ,3-4.B ,9-5.A ,5-5.B ,8 - I.st.celkem ,1-6.A ,5-6.B ,5 0,1 7.A ,4 0,4 7.B ,9 0,4 8.A ,1-8.B ,9-9.A ,1 2,8 9.B ,5 1,5 II.st.celkem ,1 0,7 Škola celkem ,3 0,3

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ

ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ PLÁN PRÁCE ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ V DRNHOLCI, 1. 9. 2011 Vedení školy RNDr. Jana Kalandrová -

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní školy a Mateřské školy Deštná

Základní školy a Mateřské školy Deštná Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Základní školy a Mateřské školy Deštná OBSAH 1. Účel plánu DVPP ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 2. Základní podmínky dalšího vzdělávání 3. Formy a druhy dalšího vzdělávání

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více