PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE?"

Transkript

1 prosinec Váţení občané, dovolte mi, abych Vám popřál klidné proţití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů v novém roce. Současně s tímto přáním umisťujeme na titulní stránku zpravodaje, pro zamyšlení, odkaz Tomáše Bati, který je právě ve vztahu k dnešku velmi aktuální. Antonín Navrátil, místostarosta PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE? Nevěřím v ţádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvyklí říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, ţe hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němţ se nacházíme, nepotřebujeme ţádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující. Tomáš Baťa, 1932 Moderátorka diskuzního fóra není cenzor Na webu města je také diskuzní fórum. Je to vymezený prostor jednak pro dotazy na vedení města (tajemnice, starosta, místostarostové) a jednak pro tzv. volná témata připomínky a náměty od občanů. Diskuzní fórum je moderováno. Protoţe kolem moderování vyvstalo mnoho otázek a dohadů, Ing. Renata Bátorová, která má moderování fóra na starosti, odpověděla na několik otázek. Z obsahu čísla: Opravy chodníků Registrace vozidel Omezení provozu MěÚ Rozhovor s řediteli ZŠ Co si máme pod pojmem moderování diskuzního fóra přesně představit? Moderování není nic jiného, neţ jak drţet diskuzi v jakýchsi mantinelech slušného chování, drţet se dobrých mravů. Kdo určil pravidla? Inspirovali jste se někde jinde? Trochu jsem pročetla diskusní fóra jiných měst na internetu. Ve většině případů mají stejnou myšlenku - pokud chceme mít fórum, které je věcné, ale v rámci slušného Renata Bátorová chování, musíme zaujmout ten správný postoj a rozhodnout se. Určitě se příspěvky necenzurují. V ojedinělých případech prostě a jednoduše příspěvek stáhnu. Ty diskutabilní příspěvky si vytisknu nebo aspoň poznačím datum doručení. Jsem potom připravená, kdyby jeho dopisovatel za mnou přišel a chtěl si moje rozhodnutí nechat vysvětlit. S jakou časovou prodlevou se příspěvky zobrazují? Příspěvky se zobrazují okamţitě. Pokud by se příspěvek odkláněl od slušných pravidel, bude staţen. Přichází hodně příspěvků, které musíte zadrţet kvůli nesplnění kritérií? K dnešnímu dni se jednalo jen o minimum příspěvků. Jde především o příspěvky, které nejsou v českém jazyce a příspěvky se slovním napadáním nebo spíše s vulgárními výrazy. Takové podle mne na fórum nepatří. Je mi jasné, ţe kaţdý můţe mít na stejnou věc jiný názor, proto má moderování na starosti jeden člověk a ten se musí podle svého vědomí a svědomí rozhodnout. Dokončení na straně 4. Upozornění pro dopisovatele a inzerenty Uzávěrka Mohelnického zpravodaje leden 2012 je z technických důvodů jiţ ve středu 14. prosince 2011 ve 12 hodin! 1

2 INFORMACE Z RADNICE O čem jednalo Zastupitelstvo města Mohelnice a Rada města Mohelnice Úsek občanských průkazů a cestovních dokladů informuje Na svém 11. zasedání ze dne Zastupitelstvo města Mohelnice mj.: zrušilo ke dni příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko, rozhodlo zřídit ke dni Městskou knihovnu jako organizační sloţku MěÚ Mohelnice a schválilo její zřizovací listinu, Vybíráme z Rady města z 28. zasedání ( ) a 29. zasedání ( ): Rada města (dále jen RM) schválila materiál Inventura kultury a sportu ve městě Mohelnice. Jedná se o strategický dokument, který mapuje kulturní a sportovní potenciál města. Tato písemnost je uloţena mezi strategické dokumenty na internetových stránkách města Mohelnice, (odkaz MĚSTO Strategické dokumenty), RM projednala návrh rozpočtu na rok 2012 a doporučila zastupitelstvu rozpočet v navrţené variantě schválit. Rozpočet bude projednávat zastupitelstvo na svém plánovaném zasedání 7. prosince S parametry rozpočtu seznámíme čtenáře mohelnického zpravodaje v dalším čísle. RM posunula zastupitelstvu města první dávku ţádostí o změnu územního plánu. Redakce Ve městě přibudou nové chodníky Město uvaţuje o vybudování dvou nových chodníků, a to chodníku spojujícího oblast kolem Havlíčkova náměstí - park - Sadová a o chodníku spojujícího ulici Medkovu a ulici Za Penzionem. Obě dvě nové komunikace budou slouţit i cyklistům, tzn., ţe budou mít dostatečnou šířku pro chodce i cyklisty. Jeden z důvodů nové spojnice Havlíčkovo náměstí - park je nabídnutí moţnosti občanům bydlícím v lokalitě Havlíčkova náměstí, dostat se bezpečněji do města a nevyuţít tak dnešní Třebovskou ulici. Ocení to hlavně rodiče mající děti chodící do školy na Mlýnskou. Tento návrh je ve stádiu výkupu pozemků. Druhý návrh spojnice Ilustr. foto: Chodník na Hálkově Medkova ulici. Za Penzionem by měl slouţit lidem, kteří pracují v podniku Hella a bydlí v ulicích Medkova, Máchova, A. Kašpara a dalších, jak se rychleji dostat do práce a hlavně ulicemi s menším provozem neţ je ulice Nádraţní. Tento návrh je ve stádiu úvah a musí se projednat. Napište nám, kde vy vidíte prioritu oprav chodníků a kde si myslíte, ţe náš návrh oprav je špatný a proč. Své názory a připomínky posílejte na www. nebo je můţete předat na podatelně MěÚ Mohelnice. Pavel Kuba, místostarosta města Ve středu 7. prosince se od 17 hodin v Městském kulturním středisku Mohelnice koná veřejné zasedání zastupitelstva města. Přímý přenos ze zasedání lze sledovat na 2

3 INFORMACE Z RADNICE Workshop zaměstnanců a zastupitelů města Jak přihlásit vozidlo do evidence (registru) vozidel Jedna z hlavních a nejčastějších náplní práce odboru dopravy registru vozidel je, jak jiţ z názvu vyplývá, přihlašování (registrace) vozidel do evidence motorových a nemotorových (přípojných) vozidel. Registr a registrace vozidel je definována zákonem č. 56/2001 Sb. 4, 5, 6 a 7, jehoţ úplné znění si můţete přečíst na stránkách Ministerstva vnitra ČR: v sekci Legislativa Sbírka zákonů. Často se při své práci setkáváme s dotazy občanů a v prvé řadě chybějícími doklady, které je nutné při přihlášení vozidla do registru doloţit. Proto pokládám za výnosné danou problematiku více upřesnit a předejít tak opakujícím se nesrovnalostem. Následující výčet vám upřesní, jaké doklady je třeba k přihlášce silničního motorového vozidla a nemotorového (přípojného) vozidla přiloţit. Jsou to: a) technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, b) doklad o technické prohlídce, jedná-li se o silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo, které jiţ bylo provozováno, c) souhlas vlastníka k zaregistrování silničního motorového vozidla a přípojného vozidla na jiného provozovatele, d) protokol o evidenční kontrole silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo, který musí být vystaven na nového provozovatele vozidla, e) doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, f) doklad o zástavním právu váznoucím na silničním motorovém vozidle a přípojném vozidle, bylo-li zřízeno, g) doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel silničního motorového vozidla a Workshopu se zúčastnili zaměstnanci úřadu a zastupitelé města. Ve čtvrtek se uskutečnilo první společné setkání zaměstnanců a zastupitelů v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Mohelnice a zastupitelů města" reg. číslo CZ.1.04/4.1.01/ Úvodní workshop seznámil přítomné s potřebnými kroky k naplnění cílů a s finanční stránkou projektu. Cílem je především posílení vzdělávání úředníků prostřednictvím školení, vytvoření dvou vlastních vzdělávacích kurzů a vytvoření efektivního plánování a vyhodnocování pomocí softwarového vybavení. Důleţitým bodem bylo představení financování projektu. Celkové náklady projektu dosahují necelé 4 mil. Kč, z toho 85 % je dotováno Evropským sociálním fondem. Jedná se o takzvané přímé náklady, které zahrnují náklady na školení prováděné externími školiteli, mzdy realizačního týmu, nákup softwarového vybavení a náklady na tvorbu a realizaci vlastních vzdělávacích kurzů. Nepřímé náklady, tzn. necelých Kč bude po dobu tří let (cca 200 tis. Kč ročně) hrazeno z rozpočtu města. Jde o náklady na provoz budovy, administraci projektu, vedení účetnictví, vedení mezd, spotřebu materiálu, publicitu projektu, apod. Jde prakticky o náklady, které do jisté míry město platí i nyní. Proto se jedná o jednoznačnou výhodnost celého projektu. V rámci tohoto projektu budou zaměstnanci a zastupitelé školeni na komunikační a prezentační dovednosti, rozpočtový proces, finanční kontrolu, zadávání veřejných zakázek, řízení a rozvoj lidských zdrojů, apod. Zaměstnanci tyto nově získané dovednosti vyuţijí při kaţdodenní komunikaci s občany. Prostřednictvím této dotace budou realizována školení, na něţ v rámci kapitoly školení, kurzy a vzdělávání nejsou dostatečné finanční rezervy, a tudíţ ve finále úřad ušetří finanční prostředky, které vyuţije jiným způsobem. Olga Špundová, MěÚ Mohelnice, vedoucí odboru kancelář tajemníka přípojného vozidla státním občanem České republiky, h) potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie, i) osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán, jedná-li se o silniční motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo jednotlivě dovezené z jiného členského státu Evropské unie, které bylo v tomto členském státě Evropské unie provozováno. V případě ţádosti o zaregistrování silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, dočasně vyřazených z registru vozidel, není třeba předkládat doklady uvedené pod písmenem b) a e). Za zmínku stojí i změna registrační značky vámi zakoupeného vozidla, která Vám bude na odboru dopravy registru vozidel vyměněna, pokud si koupíte vozidlo z jiného kraje anebo pokud si o výměnu registrační značky sami poţádáte. Vozidlo je moţné přihlásit do registru na městském úřadě, magistrátu města či obce s rozšířenou působností v místě trvalého pobytu ţadatele u fyzických osob dle občanského průkazu, u právnických osob dle sídla podnikání na základě výpisu z ţivnostenského rejstříku. V případě jakýchkoliv dotazů se můţete obrátit na pracovníky MěÚ Mohelnice registru vozidel. Tel: /154. Jan Švestka, MěÚ Mohelnice, odbor dopravy Svoz komunálního odpadu připadající na dny státních svátků bude uskutečňován stejně jako ve všední dny. Pokud připadne státní svátek na středu, pátek či sobotu, sběrný dvůr zůstane uzavřen. 3

4 ZE ŢIVOTA VE MĚSTĚ Mohelničtí občané figurují v knize pamětí Dne 26. října 2011 v hodin se ve velkém sále Domu kultury Šumperk konal slavnostní koncert Moravské filharmonie Olomouc Má vlast od Bedřicha Smetany. Koncert se konal u příleţitosti státního svátku Den Autor s jedním z aktérů knihy. Foto: archív MěÚ Mohelnice vzniku samostatného Československa. Tomuto kulturnímu záţitku předcházelo setkání s hrdiny a křest knihy Víta Lucuka Přeţili svou dobu, na jejímţ vydání se podílelo částkou Kč i město Mohelnice. Kniha pojednává o lidských osudech pamětníků na Mohelnicku, Zábřeţsku a Šumpersku v neklidném 20. století. Píše se v ní také o tom, jaký byl jejich vztah k nejdůleţitějším momentům české historie. Svým významem měly dalekosáhlé důsledky nejen pro náš kraj, ale i dějiny celého našeho státu. Město Mohelnice mělo tu moţnost, aby se zúčastnilo osobního předávání knih, jmenovitě paní Alţbětě Dostálové, paní Emílii Jarmarové, paní Josefě Gruntové a panu Bořivoji Janhubovi ještě jednou děkujeme a jsme pyšní a poctěni, ţe ţijí v našem městě. Renata Bátorová, Barbora Chalupová, MěÚ Mohelnice Moderátorka diskuzního fóra Dokončení článku z 1. strany. Tato práce určitě patří mezi ty méně vděčné, naráţíte také na nepochopení? Určitě je to nevděčná práce a někdy s obavou pročítám doručené příspěvky, ale musíte se nadechnout, nechat si to projít hlavou a správně se rozhodnout. necenzuruji. Je to práce jako kterákoliv jiná a bohuţel dnes jsou lidi na sebe zlí a raději si škodí, neţ aby si pomáhali a společně bojovali za správné věci. Petra Rosípalová Dotace na činnost pro rok 2012 Odbor školství a kultury upozorňuje, ţe je moţné na rok 2012 ţádat z rozpočtu města o dotace na činnost mládeţnických organizací, klubů a sdruţení působících na území města Mohelnice v oblasti kultury, sportu a tělovýchovy. Pravidla a ţádost najdete na webových stránkách města v sekci Dotace, projekty Dotace a granty Kultura a sport. Ţádost musí být doručena prostřednictvím podatelny městského úřadu v termínu do Martina Pechová, MěÚ Mohelnice, odbor školství a kultury Mikuláš a spol. rozsvítí vánoční strom Dne 5. prosince, v předvečer svátku sv. Mikuláše, po našich krajích chodí Mikuláš s andělem a čerty a obdarovávají děti. Ty hodné dobrotami, ty zlobivé uhlím, řepou a bramborami. Pro inspiraci... V Mohelnici máme milou tradici právě v tento den se na náměstí Svobody slavnostně rozsvěcuje symbol Vánoc vánoční strom. Na co se můţete těšit? MKS Mohelnice tradičně na tento den připravilo soutěţ o nejkrásnějšího Mikuláše, anděla a nejošklivějšího čerta. Určitě nebudou chybět ani dobroty pro hodné děti a moţnost se svézt v bryčce. Tak tedy - 5. prosince v 17 hodin! Petra Rosípalová Diskuzní fórum na Chcete lidem něco vzkázat? Spíše ze začátku jsem měla potřebu fungování fóra vysvětlovat. Někdy byly poznámky na moji adresu uštěpačné a docela nepříjemné. Teď uţ jsem si na občasnou přezdívku cenzor zvykla a navíc zbytečně neplýtvám svou energií na vysvětlování, ţe moderuji a MKS Mohelnice pořádá ve čtvrtek 15. prosince na náměstí Svobody VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ h Vystoupí: DPS Holubičky,, DPS Pomněnky, Hudební krouţek ZŠ Mlýnská a Mohelanka při MKS. 4

5 ZE ŢIVOTA VE MĚSTĚ NABÍZÍME REKONSTRUKCE KUCHYŇSKÝCH LINEK Odborné poradenství, návrh a kalkulace zdarma. Kontakt: Roman Šmiták vedoucí stolárny telefon: Placená inzerce Kdo řídí příspěvkové organizace města Město Mohelnice zřídilo několik příspěvkových organizací. V tomto a několika následujících číslech umoţníme našim čtenářům bliţší seznámení s řediteli těchto organizací. Dnes začneme těmi největšími - dvěma základními školami. Mgr. Marcela Vlasáková je ředitelkou základní školy na Mlýnské (resp. na Masarykově) ulici a Ing. Mgr. Miroslav Hloušek je ředitelem základní školy na Vodní ulici. Jak vypadá váš typický pracovní den? Marcela Vlasáková: Můj pracovní den se odvíjí od chodu školy, kaţdý den je jiný. Hlavním cílem je zajistit bezproblémový provoz školy jak po stránce Marcela Vlasáková vzdělávání, tak po stránce materiální a ekonomické. Kromě jednání se zaměstnanci jsou to další jednání hlavně s rodiči, ţáky, firmami, zřizovatelem, ať uţ Městem Mohelnice nebo Krajským úřadem Olomouckého kraje. Samozřejmou součástí kaţdého dne je výuka matematiky, kterou si opravdu uţívám. Miroslav Hloušek: Kaţdý den je jiný co se týká konkrétní náplně, přestoţe se některé věci s určitou pravidelností opakují. Rozhodně je to ve výsledku daleko víc neţ 40 hodin týdně a někdy je třeba zajít do práce i v sobotu a v neděli. Největší nepřítel je zbytečná a přebujelá administrativa a ta zabírá hodně času v průběhu pracovního dne. Kdy jste si uvědomil(a), ţe chcete být učitelem? Marcela Vlasáková: Kaţdý má určité touhy a sny, jeho sen o volbě povolání se časem mění. To, ţe chci být učitelkou mě nadchlo jiţ na základní škole, kde měl na mě velký vliv můj učitel matematiky pan Klimeš z Loštic. Tato myšlenka mě neopustila ani na gymnáziu, kde jsem si oblíbila ještě deskriptivní geometrii a výběr studijního oboru byl jasný. Miroslav Hloušek: Myšlenkou stát se učitelem jsem se začal více zabývat během posledních dvou let při studiu na střední škole. Vliv na to měli moji přátelé, z nichţ řada později studovala učitelské obory. Které předměty jste jako dítě neměl(a) příliš v oblibě? Marcela Vlasáková: Oblíbenost nebo naopak špatný vztah k některému předmětu mnohdy nezáleţí ani tak na obsahu výuky, ale hlavně na pedagogovi, jeho přístupu k ţákům, pouţívaných metodách vzdělávání a mně se takto znelíbila na gymnáziu fyzika, byť má velice blízko k matematice. Miroslav Hloušek: Nemohu říci, ţe bych některé neměl v oblibě, ale mě vţdy zajímaly především přírodovědné předměty a předměty s technickým zaměřením. Máte čas na nějaké koníčky? Marcela Vlasáková: Snaţím se relaxovat na chalupě, ráda pěstuji květiny, k tomu v létě přidávám jízdu na kole, v zimě sjezdové lyţe, to vše doplňuji četbou knih. Miroslav Hloušek: Odpověď na tento dotaz se jiţ skrývá v první otázce. Strašně málo, jsou období, kdy se k mým koníčkům a zálibám vůbec nedostanu. Mám Miroslav Hloušek hodně přátel, mezi kterými se cítím velmi dobře, coţ je také jistý koníček a i na ně mi zbývá velmi málo času a to mě trápí daleko víc. Dokončení článku na straně 10. Připojí se paradráha na přípojku el. energie? Oddělení rozvoje a investic řeší problematiku napojení lokality paradráhy umístěné v Městských sadech na přípojku elektrické energie. Nejbliţší nápojný bod se nachází na ulici Karla Čapka a je vzdálen od odběrného bodu přibliţně 480 m, coţ výrazně zvyšuje nároky na pouţitou technologii, a tím i na finanční prostředky. Dalším problémem je lokalita jako taková a vytyčení trasy přípojky tak, aby co nejméně zasáhla do stávajícího ekosystému. Proto v dnešní době probíhá jednání se zástupci dotčených orgánů ÚZSVM (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), jakoţto správci některých dotčených pozemků, a firmou ČEZ, Distribuce, a.s. o tom, za jakých podmínek se bude tato přípojka realizovat. V případě dohody všech zúčastněných stran je zde předpoklad, ţe by firma ČEZ z větší části uhradila náklady na projektovou dokumentaci i přípojku jako takovou, čímţ by město Mohelnice ušetřilo nemalé finanční prostředky. Petr Michek, MěÚ Mohelnice, oddělení rozvoje a investic 5

6 ZE ŢIVOTA VE MĚSTĚ Anketa Mohelnický talent 2011 má své vítěze Město Mohelnice letos poprvé vyhlásilo anketu Mohelnický talent 2011, která byla určena pro ţáky 1. a 2. stupně základních škol v kategoriích umění, sport, společenské a přírodní vědy. Nominována byla spousta nadaných dětí, které dosáhly velkých úspěchů a kterým za to patří náš velký obdiv, ale vítěz můţe být v kaţdé kategorii jen jeden. I kdyţ to byl úkol nelehký, rada města vybrala a rozhodla jako Mohelnické talenty 2011 ocenit tyto děti: Kategorie ţáci 1. stupně ZŠ: Vít Štaigl (umění), Vojtěch Navrátil Irena Petříková (sport), Rostislav Nantl a Markéta Ševčíková (společenské a přírodní vědy) oba se shodným umístěním. Kategorie ţáci 2. stupně ZŠ: Markéta Míchalová (umění), Irena Petříková (společenské a přírodní vědy). V kategorii sportu nebylo ocenění uděleno, protoţe výkony nominovaných byly sice skvělé, ale na velmi podobné úrovni. Všichni ocenění obdrţeli z rukou místostarosty Ing. Navrátila pamětní list, poukázku na knihu a skleněnou plaketu. V některém z příštích čísel Vám všechny oceněné děti představíme blíţe. Markéta Ševčíková spolu s moderátorem Petrem Stejskalem a místostarostou Antonínem Navrátilem Martina Pechová, MěÚ Mohelnice, odbor školství a kultury Foto: Radek Petřík Festival neziskových organizací v Radlinu Starostka Radlinu Barbara Magiera, starosta Mohelnice Aleš Miketa a tajemnice MěÚ Mohelnice Věra Nedomová při slavnostním obědě. V rámci projektu Vzdálenost pro nás není překáţkou s polským městem Radlin proběhl v neděli 6. listopadu Festival neziskových organizací. V předsálí kulturního domu si mohli zástupci našich neziskových organizací spolu s pracovníky a představiteli města Mohelnice prohlédnout výstavu úspěchů radlinských sportovců - účastníků několika olympiád, výstavu ručních prací, krajových specialit, keramiky a výstavu fotografií. Tématem fotek byly úspěchy radlinských sportovců, dění ve městě a také jsme si mohli připomenout nejsilnější záţitky, které se nám díky projektu vryly do paměti. Od 16 hodin následoval kulturní program, kde proběhlo vyhlášení soutěţe s tématem Náš ţivot v Radlinu. Celý kulturní program byl zahájen tanečním vystoupením hendikepovaných dětí. Z rukou starostky města Radlin převzali všichni, kteří se soutěţí spjatých s městem Radlin zúčastnili, ocenění a drobné upomínkové předměty. Nejenom samotní aktéři soutěţí byli pozváni na podium, ale také nejvýznamnější sponzoři a partneři různých projektů, bez kterých by dění v Radlinu a jeho prezentace navenek nebyla moţná. Po oficiální části programu následoval koncert místní rockové skupiny. Byli jsme mile překvapeni, jak kulturní dům a samotné město Radlin ţije společenským ţivotem i v odpoledních a večerních hodinách. Barbora Chalupová, MěÚ Mohelnice, odbor školství a kultury Foto: Miroslav Pecha K 31. říjnu 2011 bylo na mohelnické pobočce Úřadu práce evidováno celkem 909 uchazečů o zaměstnání s mírou nezaměstnanosti 9,4 %. Z toho občanů s trvalým bydlištěm v Mohelnici bylo 453 (míra nezaměstnanosti 8,68%). Z našeho středu navţdy odešli: Jindřich KOMÁREK z Mohelnice (83 let), Jan KLEMŠ z Mohelnice (63 let), Štefan NAGYVÁTHY z Mohelnice (78 let), Pavla ŠILDOVÁ z Mohelnice (60 let), Jaroslav MIKULIČKA z Mohelnice (66 let), Milada MARTINŮ z Mohelnice (90 let). Placená inzerce 6

7 ZE ŢIVOTA VE MĚSTĚ Psí útulek není nafukovací V listopadu byl do redakce doručen od manţelů, kteří adoptovali psa z mohelnického útulku. Psali, ţe čirou náhodou se v útulku zastavili a ihned si vybrali nového člena rodiny. Proto jsme se rozhodli, ţe není na škodu veřejnost blíţe seznámit s činností psího útulku v našem městě. Usnesením Rady města Mohelnice ze byl zaloţen útulek pro opuštěné a toulavé psy. Podmínky pro provoz Bad, kříženec německého ovčáka, asi 10 let, v útulku od útulku vycházejí z metodického návrhu Státní veterinární správy České republiky č. 2000/05/EPIZ ze dne ve znění novely ze dne a je zde dodrţován zákon na ochranu zvířat proti týrání a další příslušné právní normy. Útulek je zařízení města a slouţí pro dočasné umístění psů volně pobíhajících, ztracených, opuštěných či toulavých, jejichţ majitel není znám, nalezených na území města a jeho integrovaných částí. Smyslem činnosti je pomoc opuštěným a týraným psům. Informace o útulku naleznete na webu města e- mail: a na telefonu , Na webu města jsou také informace o dalších nalezených zvířatech a pátrání po zvířatech ztracených. Paní Eva Pirklová z oddělení hospodářské správy MěÚ Mohelnice odpověděla na otázky týkající se útulku. Jak útulek funguje? Odchyt toulavých a opuštěných psů provádí odborně proškolený pracovník odchytové sluţby Sboru dobrovolných hasičů města Mohelnice na základě oznámení pověřeného pracovníka města Mohelnice. Po odchytu jsou psi, u kterých není znám majitel, umístěni v odchytových kotcích přímo v Městském útulku a následně vyšetřeni veterinářem. Snahou města je, aby se co nejvíce z těchto psů vrátilo zpět ke svému majiteli, nebo pro ně byl nalezen nový domov. Městský útulek pro psy je financován z rozpočtu města a ze získaných sponzorských darů. Psy soukromých osob do útulku nepřijímáme. Pokud svého psa jiţ nechcete nebo nemůţete mít, najděte mu nový domov prostřednictvím chovatelské inzerce, chovatelských klubů, apod. Znamená to tedy, ţe kdyţ na ulici, v parku apod. uvidíme toulavého psa, můţeme zavolat na výše uvedená čísla? Ano. Kolik je v současnosti v útulku psů? Kapacita útulku je 10 míst. V současné době máme útulek stále plný. Přijímáte dobrovolníky na pomoc v útulku? Pracovníci útulku musí absolvovat odborný kurz pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi, včetně péče o ně v útulcích pro zvířata. To znamená, ţe musí mít potřebné osvědčení k vykonávání této činnosti. Z důvodu hygienických pravidel a provozního řádu není moţné, aby v útulku pracovali neproškolení pracovníci. Zájemce o psa si musí schůzku domluvit dopředu nebo můţe přijít kdykoliv? Schůzka ohledně adopce psa se musí domluvit dopředu na výše uvedených kontaktech. Jak mohou lidé přispět na činnost útulku? Finanční příspěvky na provoz městského útulku mohou věnovat fyzické a právnické osoby na účet města Mohelnice č.ú /0800 v.s Odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic za tyto prostředky zabezpečuje pořízení nové psí boudy, která nahradí nevyhovující. Touto cestou zároveň děkujeme všem dárcům za příkladné projevy podpory opuštěných psů a našeho útulku pro psy. Co má dělat majitel psa, kterému se ztratil pes? Majitelé zatoulaných psů se mohou obracet ihned na výše Béďa, kříženec německého ovčáka a dobrmana, pes, nevyrovnaný, bázlivý, asi 6 let. uvedené kontakty. V případě, ţe odchycený nebo nalezený pes má identifikační známku nebo čip a je v evidenci zjištěn, následně je majitel psa vyrozuměn. Přijímáte i jiná zvířata do útulku? Bohuţel ne. Občané volají ohledně jeţků, ptáků, koček a fretky aj. Petra Rosípalová Za Alenkou do říše divů Další víkendový pobyt s pohádkovou tematikou uspořádal T-CLUB DDM Magnet Mohelnice. Pohádkové dobrodruţství začalo v pátek 11. listopadu 2011 v podvečerních hodinách na vlakovém nádraţí v Mohelnici. Odtud společně se zapadajícím sluníčkem vyrazila třicetičlenná skupinka dětí a mládeţe na tolik očekávaný víkend plný tajemství a pohádkových dobrodruţství. A kde se taková Alenčina pohádková říše nacházela? V České Třebové v podhůří Orlických hor a v krásném údolí řeky Třebovky. Ubytování pohádkovým postavičkám poskytl Dům dětí a mládeţe Kamarád. Páteční večer byl ve znamení pohádkového bálu. Tomu samozřejmě předcházely přípravy - úprava účesu, nácvik tanečního vystoupení, zpěvu a pravidel slušného chování. V sobotu se k úsměvu zúčastněných přidalo i sluníčko a doprovodilo všechny na Kozlovský kopec. Rozhledna na Kozlovci poskytla v jasném počasí nádherný výhled. Ve zbytku sobotního dne probíhaly soutěţe na téma Alenka v říši divů - útěk před Srdcovou a Bílou královnou, Kloboučníkova tajemství, dortík Sněz mě, čaj o páté, zajícovy hodiny. V neděli dopoledne návštěvníci pohádkové říše prozkoumali při soutěţních hrách místní park. Víkendový pobyt se opět vydařil a všichni zúčastnění se vraceli domů spokojeni se spoustou pohádkových záţitků. Miroslav Škopík Foto: Radka Blažková 7

8 ZE ŢIVOTA VE MĚSTĚ Poznejte své město Kamenná boţí muka v Libivé Boţí muka z maletínského pískovce se nachází uprostřed dvou vzrostlých lip v poli za obcí Libivá. Jedná se o pravidelný hranol o straně 33 cm a výšce asi 2,2 m se skosenými hranami a po stranách jsou amatérsky vyrýpaná písmena a letopočty např (vandalové byli vţdycky). Na profilovanou římsu dosedá asi 50 cm vysoká kamenná lucerna s reliéfy: 1. ukřiţování Krista 2. kříţe s nástroji Kristova umučení ţebřík, kopí s houbou, důtky k bičování, tabulka s posměšným nápisem INRI, kůl, u kterého byl Jeţíš bičován a planoucí srdce 3. plastické podání monogramu jména Maria 4. německý nápis, ţe tento sloup nechal postavit z lásky k Bohu a Marii Georg Keleb: GOTT ZV LOB VND MARIA HAB ICH GEORG KELEB DISE GREIh SÄVL MACHEN LASSE A:1699 Boţí muka jsou nemovitou kulturní památkou chráněnou státem a jejich stav byl pováţlivý vzhledem k tomu, ţe základ byl narušen kořeny, boţí muka se nebezpečně nakláněla a hrozilo zřícení. Proto město Mohelnice s vyuţitím dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v roce 2011 a vlastního rozpočtu realizovalo záchranu této památky. Práce prováděl zkušený restaurátor akademický sochař Jaroslav Jelínek, který opravoval např. morový sloup na náměstí v Mohelnici. Osazení je provedeno na nový stabilní základ s vyuţitím původního základového kamene, který se nacházel hluboko pod terénem a v současné době je osazen o 50 cm výše. Věříme, ţe opravená boţí muka jako doklad historické cesty z Libivé do Lukavice budou zvát k zastavení a zamyšlení i příští generace. Jitka Srovnalová, MěÚ Mohelnice, odbor školství a kultury Stavební úřad MěÚ Mohelnice bude 1.12., 2.12., a z důvodu školení všech pracovníků uzavřen. Základní škola a Mateřská škola Masarykova 4, Mohelnice pořádá Vánoční prodejní výstavu SVĚTÝLKO úterý hodin Chodníky nevydrţí věčně Placená inzerce Mohelnice a přilehlé obce mají dnes ve správě přibliţně m² chodníků a cyklostezek. Uvaţujeme-li s ţivotností chodníků 40 let, musíme ročně rekonstruovat m², coţ při dnešních cenách je minimálně Kč. Děláme to opravdu? V roce 2008 to bylo 1500 m², v roce m², z toho m² rekonstrukce Zábřeţské ulice a v roce m². Někdo můţe říci, ţe chodník má vyšší ţivotnost neţ 40 let a ţe mnou uváděných m² je zavádějících a nic nevypovídajících, protoţe ţivotnost musí být vyšší. Pak jenom dodávám, ţe Mohelnice a přilehlé obce se rozvíjí, staví se nové lokality s domy, nové cyklostezky a za pár let celkové číslo m² bude mnohem vyšší. Proto bych trval na tom, ţe musíme kaţdý rok investovat do oprav chodníků 2 mil. Kč. Nemáme-li na to, je potřeba omezit jiné činnosti města, protoţe hlavní prioritou města by mělo být školství a infrastruktura. Na následující straně je mapka s plánovanými opravami chodníků Pavel Kuba, místostarosta města 8

9 ZE ŢIVOTA VE MĚSTĚ 9

10 ZAJÍMAVOSTI Hasiči zasahovali zásah při dopravní nehodě dvou osobních automobilů v Mohelnici ul. Třebovská, kde byla zraněna jedna těhotná ţena a tříroční chlapeček zásah při dopravní nehodě motorkáře v Mohelnici směr Moravská Třebová, kdy byl spolujezdec zraněn a odvezen ZZS zásah u dopravní nehody nákladního a osobního automobilu se zraněním jedné osoby v Mohelnici na silnici I/35 směr Moravská Třebová, zraněná osoba byla převezena ZZS do nemocnice zásah u poţáru kotelny na DM v Mohelnici ul. Masarykova zásah u taktického cvičení na stolárnu v obci Mírov v areálu věznice ČR. Přemysl Crha Ředitelé příspěvkovek Dokončení článku ze strany 5. Jak podle vás vypadá ideální škola, učitel, ţák? Marcela Vlasáková: Ideální škola, učitel, ţák, to jsou pojmy, pod kterými si představí kaţdý něco jiného. Představa ţáka je co nejméně učení, ţádné úkoly, co nejvíce hraní. Představou učitele jsou bezproblémové a nadané děti se zájmem právě o jejich předměty a o učení. Ředitel školy pak tyto představy musí umět sladit, aby děti škola zaujala a chodily do ní rády. Učitele motivovat, aby dokázali děti zaujmout, předat jim poznatky, byli pro ně vzorem a dokázali zvládat s nadhledem i problémy, které tato práce přináší. Ideální škola je hlavně o lidech v ní, ale souvisí s tím i materiální zabezpečení, funkční a pěkné prostředí s modernizovaným vybavením jak pro děti, tak pro zaměstnance. A moje představa ideální školy pohodové, zvídavé děti, spokojení a spolupracující rodiče; usměvaví učitelé, kteří se ráno těší do práce a samozřejmě krásně opravená a bezporuchově fungující škola s nejmodernější technikou a vybavením. Ale stůjme rovnýma nohama na zemi. Nic ideálního zřejmě neexistuje, ale zkusme se tomu alespoň přiblíţit Miroslav Hloušek: V současné době a v současné legislativě bych tuto moji představu nazval perpetuum mobile - něco co v současné době nemůţe existovat. Oni jsou určitě dobří ţáci, výborní učitelé a vynikající Placená inzerce školy, a není jich málo, ale představy o ideálu ze strany státních institucí a politiků jsou po kaţdých volbách jiné a to "před tím" bylo úplně špatné. Nějak se z této představy vytrácí lidský přístup, vzájemná tolerance, touha po vědění, materiální a finanční zabezpečení vzdělávacího procesu, ale hlavně zde chybí dlouhodobá koncepce celého vzdělávacího systému. Petra Rosípalová Sběratelé se sejdou v DDM Sbíráte známky, pohlednice, podtácky, autíčka, plechovky, pogy, kartičky hokejistů, Pokémonů, Šmoulů či cokoliv jiného? DDM Magnet Mohelnice pořádá od 14 do 17 hodin SBĚRATELSKOU NEDĚLI určenou nejen pro děti a mládeţ. Přijďte se pochlubit vlastní sbírkou, pobavit se s ostatními sběrateli o svých zálibách, vyměnit cokoliv ze své sbírky a rozšířit tak své trumfy! Pokud nic nesbíráte, nevadí, přijďte se inspirovat. Vstup zdarma. Předběţná registrace sběratelů do s uvedením kontaktu a oblastí sběratelské činnosti na e- mailu: informace na u: Miroslav Škopík Dům dětí a mládeţe Magnet, M Spartakiádní 8, Moh tel., fax: , url: 10

11 ZAJÍMAVOSTI Broučci šli spát Dne 10.listopadu se konala, jako jiţ tradičně kaţdý rok, podzimní akce Uspávání broučků. V MŠ Na Zámečku, ve třídě Ţabek, jsme se sešli s dětmi a rodiči, kteří společně vytvořili malé broučky ze skořápek ořechů. Kdyţ dílo dokončili, přesunuli jsme se na školní zahradu. Zde děti předvedly svým rodičům i prarodičům tanečky, říkanky a písničky s relaxačním padákem. To se jiţ blíţil večer, slunce šlo spát a naše zahrada se proměnila ve světýlkové království. Lucerničky, strašidýlka z vydlabaných dýní a lampiony dětí překrásně dotvořily podzimní atmosféru. Děti, za zpěvu písničky Slunce šlo spát, uloţily své broučky do hromady listí. Tento pelíšek pro broučky jsme připravovali jiţ celý týden. Děti pomáhaly shrabovat, nosit i vozit listí v dětských kolečkách na velikou hromadu. Na závěr nás ještě čekal úkol projít světýlkovou cestičkou a nasbírat si poklady (oříšky, sladkosti, kaštany, a pod.) Podzimní uspávání broučků se líbilo nejen dětem, ale i všem dospělákům, kteří se přišli podívat. Takţe, broučkové sladké sny a na jaře zase na shledanou. Jana Ryšánková a Andrea Vytopilová, učitelky MŠ Na Zámečku Muzeum provoněl perník V úterý 22. listopadu 2011 byla v Muzeu v Mohelnici vernisáţí otevřena výstava tematicky spjatá s vánočními svátky s názvem O perníku. Výstava prezentuje historii perníkářského řemesla na Moravě a zejména na Šumpersku. Představuje bohatou a vzácnou sbírku historických perníkářských forem, které patří mezi vrcholné řezbářské výrobky. Vyřezávali je profesionální řezbáři i perníkáři samotní a najdeme na nich motivy husarů na koních, ţeny a muţe v dobových krojích, sv. Mikuláše, srdíčka, nemluvně a další. Sbírka Vlastivědného muzea v Šumperku vyniká technickým provedením i výtvarným pojetím. Nejvíce forem pochází ze sbírek šumperského muzea, ale přibliţně po desítce starých forem se zachovalo i ve fondech Muzea v Mohelnici a Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích ve fondu Havelkova muzea. Kromě historických perníkářských forem výstava představuje další vývoj pernikářství vykrajovací formy a obrázky na perník z počátku 20. století - a neopomene ani současné trendy v pojímání perníku jako jednoho z důleţitých symbolů Vánoc. Se svými sladkými a zejména provoněnými perníčky se prezentuje Mohelnický spolek ručních řemesel, který na výstavě spolupracuje. Součástí výstavy jsou dílny, kde si děti, ale i dospělí mohou vyzkoušet vytlačovat perník ze staré formy nebo vykrajovat z nových a nazdobit podle vlastní fantazie. Výstava potrvá do 7. ledna Mária Kudelová Mohelnický betlém zve návštěvníky K vánočním tradicím v našem městě jiţ přes třicet let patří také návštěva dřevěného betlému. Tento skvost je dílem řezbářů Josefa Nedomlela a Antonína Nedomlela. Pohyblivý osvětlený betlém, který se pořád rozrůstá, bude opět k vidění v kostele sv. Tomáše Becketa (vchod z jiţní strany do kaple sv. Anny). Betlém bude otevřen po skončení půlnoční mše svaté aţ do Hromnic, tj MOHELNICKÝ BETLÉM Štědrý den Po půlnoční mši h h h h h h h h h h Dále bude betlém aţ do zpřístupněn: úterý, čtvrtek a sobota od 15 do 16 h neděle od 14 do 17 h. Pavel Nenkovský, Petra Rosípalová Placená inzerce 11

12 INFORMACE ZE ŠKOL Začátek školního roku ve školní druţině ZŠ Vodní S nástupem nového školního roku začaly ve školní druţině jiţ tradiční pracovní dílny. V pátek 21. října jsme děti ze třetích a čtvrtých tříd pozvali do školní druţiny na noc. Druţinová noc připomněla Halloween, děti hrály tradiční hry - Apple Patiny, Bobbing for Apple, z čajových sáčků vytvořily koláţ s podzimními motivy. Nejvíce se však děti těšily na pozdní večer, jenţ odstartoval všemi netrpělivě očekávanou stezku odvahy. Ta je provedla temnou školou, plnou strašidel a temných zákoutí. Všechny děti překonaly strach a vydaly se na ztichlou světélkující trasu, na jejímţ konci je čekala sladká odměna. Radost z překonané nejistoty se odráţela i v obrázcích, jeţ děti ještě v noci namalovaly. Pár dnů nato se sešli všichni, kteří mají rádi svíčky, vůni medu a ruční práce. Z voskových mezistěn si děti vyráběly svíčky z včelího vosku. Fantazii se meze nekladly a tak děti vytvořily svíčky rozmanitých tvarů, malé, velké, tlusté či netradičně zdobené. Školní druţina nádherně voněla a dětská fantazie a kreativita opět slavily úspěch. Zanedlouho nás čeká poslední pracovní dílna tohoto roku - Advent. Tuto dílnu navštíví vţdy několik desítek dětí i dospělých, má kouzelnou atmosféru, jehličí provoní celou školu a spousta dětí si domů odnáší nádherný adventní věnec z přírodního materiálu. Za kolektiv vychovatelek Dana Hňoupková DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KDE? Základní škola Vodní 27, Mohelnice KDY? úterý od 13 do 17 hod. PROČ? Rádi bychom Vás přesvědčili, ţe učení nemusí být mučení Výuku interaktivní a zábavnou formou zaručují: Nadstandardní odborné učebny výpočetní techniky, jazyků, zeměpisu, dějepisu, biologie, výtvarné výchovy, fyziky a chemie Moderně vybavené jazykové a kmenové třídy Keramická dílna O volný čas Vašich dětí pečuje: Školní klub Školní druţina Přijďte si vše prohlédnout Jste srdečně zváni Ţáci i zaměstnanci se těší na Vaši návštěvu! Halloweenská setkání na ZŠ Mlýnská Koncem měsíce října se na obou budovách školy tedy na Mlýnské i Masarykově - konaly akce spojené s Halloweenem. Jídelna, třídy i chodby patřily strašidlům, pavoukům, ozdobeným dýním a hlavně rozzářeným očím těch nejmladších ţáků. A aby bylo veselých dětí v naší škole ještě více, přizvali jsme na oslavu Halloweenu také děti z MŠ Na Zámečku a z MŠ Hálkova i se svými učitelkami. Na několika stanovištích v prostorách školy děti rozvíjely své pohybové schopnosti, zručnosti a dovednosti. V tělocvičně školy na ně čekala překáţková dráha, strašidelný pytel nebo chůze na obřích stopách. Potom si ve třídě s chutí zazpívaly za doprovodu klavíru písničky o strašidlech. Za pomoci svých starších kamarádů si vyráběly drobné dekorační předměty - halloweenskou dýni na špejli, strašidýlko či strašidelný balónek. Ty si potom odnášely domů jako milou vzpomínku na příjemně a netradičně strávené dopoledne ve škole. Aleš Plhák Strašidelná noc ve školním klubu V pátek 21. října proběhla na ZŠ Mlýnská Strašidelná noc, které se zúčastnili ţáci tříd. Začínala v 17 hodin tím, ţe si ţáci nejdříve v malé tělocvičně nachystali své pelíšky na spaní a poté následovala společná příprava večeře ve cvičné kuchyňce. Po ní se vrhli do sportovních soutěţí, které pro ně byly připraveny ve velké tělocvičně. Při nich si vytvořili dvě druţstva - jedno pod vedením Kristýny Tesařové a druhé pod vedením Kristýny Rozsívalové. Souboj obou druţstev byl poměrně vyrovnaný, ale přece jenom o trošku lepší bylo druţstvo Kristýny Tesařové, které zvítězilo. Po předání diplomů a sladkých odměn se ţáci přesunuli do 7. A třídy, kde na ně čekala vědomostní soutěţ. Při ní si vytvořili 3 druţstva. První tvořili ţáci 6. tříd, druhé ţáci 7. B a třetí ţáci 7. C. V této soutěţi postupně zodpovídali otázky, které se týkaly dějin, zeměpisu, přírody, kultury, hudby a všeobecných znalostí. Největšího počtu bodů v soutěţi dosáhlo druţstvo 7. B, které tudíţ zvítězilo a za ním v těsném závěsu skončila na společném druhém místě druţstva 7. C a 6. tříd. Potom přešli ţáci do velké tělocvičny, kde si zahráli hru na upíry a po ní následovala stezka odvahy. Ta vedla přes celou školu a ţáci se při ní setkali se spoustou strašidel (pirát-kostlivec, čarodějnice, Vřískot, upír, zombie). Pozhasínaná a tichá škola ozdobená pouze halloweenskými dýněmi dávala stezce odvahy navíc i strašidelný nádech. Ale všichni stezku zvládli v pohodě, i kdyţ někdy bylo slyšet pěkný vřískot. Po předání odměn za odvahu na stezce a po druhé večeři se konala ještě malá stezka odvahy v tělocvičně, kterou připravili ţáci 7. B a 7. C pod vedením Kristýny Tesařové. A neţ všichni ulehli do svých pelíšků, tak si pro odreagování po stezkách odvahy zatancovali při diskotéce. Ráno po snídani pak ţáci vyrazili domů za svými rodiči s tím, ţe se uţ těší na další Strašidelnou noc. Michaela Májková 12

13 ZAJÍMAVOSTI Obchodní akademie Mohelnice Olomoucká 82, Mohelnice Tel.: , Internet: Nabízíme čtyřleté maturitní obory: M/02 Obchodní akademie M/01 Informační technologie zaměření na Informatiku v ekonomice Dny otevřených dveří: od 9:00 do 16: od 9:00 do 16:00 Vlastní domov mládeže: třílůžkové pokoje, celodenní stravování vlastní sportovní areál a nová hala Placená inzerce Vinobraní na kolech SK TURISTIKA MOHELNICE o.s. pořádá pro zájemce vícedenní zájezd v termínech a Zájezd je plánován do oblasti Jiţní Morava. Cena za ubytování (4 noclehy) s polopenzí je 1200 Kč/osoba. Protoţe v této době probíhá v uvedeném regionu vinobraní, je třeba provést zavčas rezervaci ubytování, které bude v obci Stupava pro 10 osob (2 pokoje o 4 lůţkách + 2 přistýlky.) Zájemci, adresujte přihlášky do na telefon: , nebo em: Mojmír Kubelka Mohelnický OPEN oslavil polojubileum! Mohelnický OPEN turnaj v sobotu 5. listopadu 2011 oslavil své polojubileum! V nezvykle teplém podzimním počasí dorazilo do prostor mohelnického kulturního střediska osm desítek šachistů, kteří se tak současně stali svědky i samotnými aktéry jiţ 25. ročníku tohoto oblíbeného rapidu. V minulosti byl turnaj účastníky mnohokrát pochválen za noblesní prostředí, ve kterém probíhá. Letošní ročník zahájil místostarosta Antonín Navrátil, který pozdravil přítomné účastníky a ve svém vystoupení se krátce zamyslel nad analogií některých rysů šachové partie a lidského ţivota. Samotný průběh turnaje proběhl v přátelské atmosféře, kdy se nemusely řešit ţádné váţnější konflikty a kdy ke smíru v drobných rozmíškách stačilo trochu asertivní domluvy a následné férové chování hráčů. Na startu jako hlavní favorit stanul mladý mezinárodní mistr Vojtěch Plát. Hrál velmi sebejistě, nepřipustil ţádné překvapení na svůj úkor. Získal osm bodů z devíti, přičemţ dvě remízy uhráli pouze jeho nejbliţší konkurenti. O zbylá místa probíhal urputný boj. Letošní silná konkurence se projevila i osmým místem šumperského Víta Valenty, bronzového medailisty z Mistrovství světa tělesně postiţených šachistů konaného na Slovensku. Z druhé příčky se trochu překvapivě nakonec radoval zástupce pořádajícího oddílu Martin Formánek, který jeví snahu obnovit předchozí vysokou úroveň šachové výkonnosti. Zůstal jen o půl bodu za Plátem, ale zato o celý bod před zbývající konkurencí, přičemţ ani jednou od šachovnice neodešel poraţen! Zaslouţeně se tak stal současně i přeborníkem okresu Šumperk v rapid šachu. Na bronzovou příčku dosáhl litovelský Ladislav Vaněk. Vybojoval šest a půl bodu, stejně jako další tři hráči, a na medailové umístění se dostal díky pomocnému hodnocení, o jediný bod tohoto kritéria před svým oddílovým kolegou Janem Krejčím. V této skupince skončil i tradiční účastník místních turnajů Jiří Stehlík z Kolína, který obvykle přebírá cenu pro nejvzdálenějšího účastníka. Tentokráte ji ale musel přenechat z 600 kilometrů vzdáleného města Malbork v Polsku Wojciechovi Traczewskemu, který svou účastí vzbudil na turnaji pozornost. Nejlépe umístěnou ţenou se svým 26. místem stala Nicola Luţíková reprezentující šachový oddíl Sokol Lázně Velké Losiny. Nejstarší hráč turnaje Dimitrij Mathon (84 let) přijel z Přerova a naopak nejmladším benjamínkem byl reprezentant domácího oddílu Honzík Kolář (6 let). Po ukončení turnaje při loučení mnozí účastníci projevili přání setkat se v Mohelnici opět za rok. Ladislav Spurný Punc mezinárodní akce dodal turnaji nejvzdálenější účastník Wojciech Traczewski z polského Malborku. Foto: Karel Volek. Placená inzerce 13

14 POZVÁNKY, ZAJÍMAVOSTI Díky Bohu za Domov pro seniory Ačkoliv jiţ 42 let ţiji v Itálii, s Mohelnicí jsem nikdy neztratila kontakt. Navštěvovala jsem zde velmi často svoje rodiče. Poslední čtyři roky zdravotní stav mé maminky Milady Martinů nedovolil ţít v domácím ošetření, a tudíţ se stala trvalým hostem Domova pro seniory na Lidické ulici. Jako lékařka ţijící tak dlouhou dobu v cizině mohu porovnat kvalitu sluţeb i prostředí takového zařízení. Toto je právě důvod mého pochvalného dopisu, kterým chci poděkovat veškerému personálu zajišťujícímu chod Domova. Je opravdu na velmi vysoké úrovni. Především chci vyzdvihnout mimořádné mezilidské vztahy, jeţ tito lidé umí vytvořit. Nebudu všechny jmenovat. Nechci riskovat, ţe na někoho zapomenu. Od lékaře přes vrchní sestru aţ po všechny sestřičky a ošetřovatelky všem patří mimořádná pochvala za jejich péči. Přála bych si, aby tento ústav byl brán za vzor na celém území České republiky díky jeho vysoké úrovni sluţeb. Děkuji. MUDr. Marie Martinů Přijďte do Šmoulova! T-CLUB při Domu dětí a mládeţe Magnet Mohelnice pořádá v sobotu od 14 do 17 hodin pro děti a mládeţ zábavné odpoledne s pohádkovým názvem Šmoulov. Pro všechny účastníky jsou připraveny hry a soutěţe, šmoulí párty, kadeřnický salon, tetovací studio, zdobení perníčků a chybět nebude ani modrá hostina od Šmoulinky. Vstupné do Šmoulova činí 30,- Kč. Vzhledem k provozním podmínkám je nutné se na akci přihlásit, přihlášku lze obdrţet přímo v DDM Magnet nebo internetových stránkách Účastnický poplatek společně s přihláškou je nutné odevzdat nejpozději do pátku v DDM Magnet. S sebou: přezůvky, něco modrého a dobrou náladu! Miroslav Škopík Vědomí srdce, o.p.s. pořádá Mikulášská nadílka v Duhové čajovně Od 10 do 12 hodin navštíví Duhovou hernu Mikuláš s čertem. Budeme s ním zpívat, tancovat a hrát si. Vstupné do herny 50 Kč Poznání sebe sama skrze tóny tibetských mís Vystoupení Jany Remerové z Brna. Začátek v hod. Cena 120 Kč. Placená inzerce 14

15 SPORT Podzimní seminář karate M.S.K.A - Hanušovice Poslední zkouškou v letošním roce byla Podzimní škola v Hanušovicích. I přes velkou konkurenci se nám podařilo zviditelnit a navázat na naše úspěchy během tohoto roku. Uţ v první kategorii forma Prima (ţluté pasy) vybojoval 2. místo Zdeněk Bombera a za ním se umístili František Petřík 5. místo a Matěj Zigal 7. místo. V kategorii forma Secunda (oranţové pasy) vybojoval Petr Šuranský 3. místo. Ve formě Tercia (zelené pasy) skončil Jaroslav Fričer na 5. místě a Prokop Chmelina v kategorii forma Quarta (modré pasy) obsadil 4. místo. Druhý den nám přinesl další medailová umístění, a to v bojích, kde František Petřík obsadil 2. místo a za ním Zdeněk Bombera 7. místo a Matěj Zigal v kategorii muţi pod 16 let skončil na 5. místě. Dalším umístěním se mohl pochlubit i Petr Šuranský, který skončil ve finále muţi oranţoví a vybojoval tak 2. místo. V kategorii muţi modří obsadil Prokop Chmelina zaslouţené 3. místo. Po skončení turnaje se udělovaly i vyšší technické stupně karate, které si odnesli Zdeněk Bombera 8. kyu a František Petřík 9. kyu. Ladislav Daříček František Vaněk se doţívá 80 let Jméno našeho reprezentanta, který vrcholů sportovních výsledků dosáhnul po pobytu v našem městě, je známo především jeho pamětníkům a těm, kdoţ mají rádi sportovní historii a zvláště historii ledního hokeje. František Vaněk se narodil 3. prosince Hrál v našem regionu za Loštice, Mohelnici a odtud zamířil do Brna. Výčet jeho sportovních úspěchů je rozsáhlý, proto uveďme jen ty nejvýznamnější: 7x se zúčastnil jako reprezentant mistrovství světa, z toho 2x olympijských her. Reprezentoval v 86 utkáních. 11x s brněnskými oddíly získal titul mistra republiky. Za technickou hru si vyslouţil u svých fanoušků přezdívku Profesor hokeje. Je nám líto, ţe Franta - jak jsme jej znali - je dlouho upoután na lůţko. Jinak bychom jej jistě rádi vítali v našem městě. Jeho sportovní výsledky jsou důkazem pro mladé: také oni, kdyţ mají nadání a vůli k poctivému tréninku, se mohou uplatnit, byť pocházejí z menších regionů. Jan Hledík Turisté zakončili sezónu Tradiční výšlap, jako poslední pěší akce, jenţ jsme směřovali kaţdoročně na vrchol Šeráku, letos měl změnu. Kdyţ jsme dorazili do Ramzové, zjistili jsme, ţe celý hřeben je v mracích, tak se operativně změnil směr pochodu. Domluvili jsme se na návštěvě Smrku, který je níţe poloţený a na opačné straně trati. Přestoţe na tomto niţším hřebeni bylo méně mlhavo, stromy uţ byly pokryté námrazou, která nám padala ve větru na hlavu. Neţ jsme dorazili do Lipové na nádraţí, nemohli jsme se nezastavit v lesním baru, který je bez obsluhy, přes to jsou zde zásoby jídla a pití různého sortimentu. Alespoň takový příjemný závěr akce nám vynahradil nepřízeň počasí. Jaromír Vítek, SK Turistika Mohelnice Zleva: Ladislav Daříček, Prokop Chmelina 4. kyu, Petr Šuranský 8. kyu, František Petřík 9. kyu, Zdeněk Bombera 8. kyu, Matěj Zigal 10. kyu, Jaroslav Fričer 5. kyu, Mistr Pavel Sokol 3. Dan. Foto: archív oddílu. XVII. Mistrovství ČR Czechian karate association V sobotu proběhlo v Krnově jiţ XVII. Mistrovství ČR Czechian karate association. Soutěţ byla určena pouze pro karatisty s modrým a vyšším páskem. Mohelnický oddíl Izumi reprezentovalo sedm dětí a jeden dospělý. Děti byly velmi úspěšné a přivezly 9 medailí. Kata chlapci let, 2. místo Lubomír Juříček Kumite chlapci let, 3. místo Adam Nakládal Kata hoši let, 2. místo Stanislav Pokorný Kumite dívky let, 1. místo Tereza Havlíčková, 3. místo Dominika Šmirgová Kumite dívky let, 1. místo Eliška Nakládalová Kata dívky let, 1. místo Tereza Havlíčková, 3. místo Klára Růţičková Kata dívky let, 3. místo Eliška Nakládalová Mohelnický oddíl karate TJ Sokol děkuje městu Mohelnice a Olomouckému kraji za finanční podporu těchto závodů, ale i všech ostatních akcí roku Vedoucí oddílu Michal Kostka Medailisté. Horní řada zleva: Lubomír Juříček, Klára Růžičková, Tereza Havlíčková, Stanislav Pokorný Dolní řada zleva: Adam Nakládal, Eliška Nakládalová, Dominika Šmirgová Foto: Kateřina Kostková 15

16 KAM ZA KULTUROU Městské kulturní středisko Mohelnice KINO PROSINEC 2011 BASTARDI 2 Středa v 17 a hod. ČR 95 minut. Děj nového dramatu přímo navazuje na příběh předchozího filmu. Hrají Jan Šťastný, Martin Dejdar, Jiří Krampol, Tomáš Magnusek a další. Přístupno od 12 let. Vstupné 70 Kč. Premiéra MOJE KRÁSNÁ UČITELKA Středa v 17 a hod. Komedie USA s Tomem Hanksem a Julií Roberts. 98 minut. Kdyţ si myslíš, ţe vše, co mělo smysl, uţ Tě minulo, objevíš důvod proč ţít. Titulky. ŠUP. Do 12 let nevhodné. Vstupné 70 Kč. Premiéra JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ Středa v 17 a hod. Komedie USA s Rowanem Atkinsonem. 101 minut. Kdo zachrání Její veličenstvo britskou královnu, kdyţ agent 007 James Bond zrovna leţí u ledu? Jeden muţ uţ před lety dokázal, ţe je na něj spolehnutí a ţe raději Britské ostrovy zbourá, neţ by je vydal nepříteli všanc. Titulky. ŠUP. Přístupno. Vstupné 70 Kč. Premiéra Připravujeme: Leden 2012: Tintinova dobrodruţství (animovaná komedie 4.1.), Půlnoc v Paříţi (romantická komedie 11.1.). Únor 2012: Velká vánoční jízda (1.2.), Twilight sága: Rozbřesk 1. část (upíří romance 15.2.), Perfect days: I ţeny mají své dny (komedie ČR 22.2.). ŠUP = širokoúhlá projekce. Věkovou hranici přístupnosti filmů určuje distributor * Změna programu vyhrazena. Rezervace * Nevyzvednuté vstupenky v den představení propadají! KULTURNÍ KALENDÁŘ PROSINEC 2011 Světlana Nálepková miluje k smrti Herečka a zpěvačka Světlana Nálepková bude v komorním muzikálu zpívat a vyprávět o ţivotě velké pěvecké osobnosti 20. století, symbolu vrcholné éry francouzského šansonu, úţasné Edith Piaf. Přijďte si poslechnout nezapomenutelné šansony, které sugestivně popisují jasy a stíny ţivota a lásky především. Jsou to písně, které přeţily všechny nové proudy v hudbě, staly se klasikou a stále oslovují a hlavně - mají co říci. Zastavte se v předvánočním shonu a nechte se pohladit na duši. Představení se koná v úterý 13. prosince v 19 hodin v MKS Mohelnice, vstupenky v předprodeji jsou za 195 Kč, v den akce za 245 Kč. Petra Rosípalová MIKULÁŠOVÁNÍ pořádá Siemens s.r.o., o. z. Elektromotory Mohelnice pro své zaměstnance a jejich děti v h, velký sál MKS MOHELNICKÉ TANCOVÁNÍ v h, velký sál MKS, vstupné i startovné 50 Kč ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU v 17 h, náměstí Svobody. Vyhodnocení nejhezčího přítomného Mikuláše a anděla a nejošklivějšího čerta MIKULÁŠOVÁNÍ AGENTURA GONG OLOMOUC v 8.30 a 10 h, velký sál MKS, pro MŠ a ZŠ, vstupné 25 Kč VÁNOČNÍ KONCERT MADALEN v 18 h, sál kina, S chutí a vůní vánočního čaje a tóny známých i méně známých koled, host Zdeněk Hamřík, vstupné 70 Kč MIKULÁŠOVÁNÍ MKS PAVEL NOVÁK ve h, velký sál MKS SVĚTLANA NÁLEPKOVÁ A BLUE ANGEL MEMORY BAND - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ MILOVAT K SMRTI v 19 h, velký sál MKS, vstupné 195 Kč v předprodeji, v den akce 245 Kč KOLEDOVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM v h, nám. Svobody, bliţší informace na plakátech VÁNOČNÍ KONCERT DPS ARIETTA v 17 h, kostel sv. Stanislava. Účinkují: DPS Sluníčka, DPS Arietta ZUŠ Mohelnice, DPS Větrník Loštice. HERRGOTT ve 20 h, velký sál MKS POHÁDKA O VÁNOCÍCH A ZAKLETÉ ČEPIČÁŘCE Divadýlko MRAK v 8.30 a 10 h, velký sál MKS, pro MŠ a ZŠ, vstupné 25 Kč VÁNOČNÍ KONCERT PŘI SVÍČKÁCH COLLEGIUM MUSICUM v 18 h, velký sál MKS VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ MOHELNICE v 17 h, velký sál MKS BETLÉMSKÉ SVĚTLO PLESOVÁ SEZÓNA 2012: Městský ples Nadační fond SPŠE Mohelnice Hella Autotechnik s.r.o. Mohelnice Siemens s.r.o., o.z. Elektromotory Mohelnice Maturitní ples OA Mohelnice FK Juve Upozorňujeme návštěvníky kulturních akcí v MKS a kině, ţe rezervace vstupenek, které nebudou vyzvednuty do jednoho dne před jejím uskutečněním, propadají A BUDOU AUTOMATICKY UVOLNĚNY DO PRODEJE. Změna programu vyhrazena! Dopolední představení pro MŠ a ZŠ mohou zhlédnout i děti nenavštěvující předškolní zařízení (vstupné bude hrazeno na místě). Zaměstnanci MKS Mohelnice přejí všem příznivcům kultury příjemné proţití vánočních svátků a mnoho štěstí a zdraví do nového roku! Mohelnický zpravodaj. Měsíčník. Vydává Město Mohelnice, U Brány 2, Mohelnice, IČO , DIČ CZ Evidenční číslo MK ČR E Redakce: Městské kulturní středisko, Lazebnická 2, Mohelnice, tel.: Šéfredaktor: Bc. Petra Rosípalová Redakční rada: předseda redakční rady: Ing. Antonín Navrátil členové redakční rady: Igor Machálek, Pavel Nenkovský, Ing. Martina Pechová. Vychází prvního dne daného měsíce a nese i jeho pořadové číslo. Uzávěrka: 20. dne ve 12 hodin předchozího měsíce. Výtisk zdarma. Náklad: 4300 ks. Tisk: Tiskárna Křupka Mohelnice. Nevyţádané rukopisy a obrazové materiály se nevracejí. Redakce se nemusí ztotoţňovat s názory prezentovaných ve článcích dopisovatelů. Nepodepsané příspěvky nezveřejňujeme. V redakci jsou k nahlédnutí Zásady pro vydávání Mohelnického zpravodaje. Vydavatel neodpovídá za věcný obsah uveřejněných inzerátů. Za případné chyby se omlouváme. 16

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Rámcový plán ŠD na školní rok

Rámcový plán ŠD na školní rok Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Rámcový plán ŠD na školní rok 2013 2014 V Bohumíně 2. září 2013 Zpracovala Petra Kosarzová, vedoucí ŠD

Více

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Akce školní družiny Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ Téma: Plody barevného podzimu Tematické vycházky do přírody Pracovní činnosti s přírodními materiály

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 11 1 Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 2 Sídlo a údaje o skupině: U Spořitelny 69/18 Praha 12 Modřany 143 00 Tel.: 777 785 423 IČO: 708 64 101 Číslo účtu: 634 753

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 Vedení úřadu V Písku dne: 03.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jednací řád komisí rady města Písku NÁVRH USNESENÍ Rada města Jednací řád pro činnost komisí

Více

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Lanškroun se na svém zasedání dne 22.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. 145/2010 vydat na základě ustanovení

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové www.karaterec.com Ing. Jiří Boček / Prezident Českého svazu karate Vážené dámy a pánové, je pro mne velkou ctí pozvat vás na 13. ročník největší soutěže karate v

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace

prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace představení nadace kdo jsme a co děláme jak pomáháme Nadace PROMĚNY je soukromá nezisková organizace, kterou na přelomu

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

V Bechyni dne 18.9.2013

V Bechyni dne 18.9.2013 V Bechyni dne 18.9.2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si co nejsrdečněji pozvat reprezentanty Vaší školy z řad vyučujících i žáků na 17. ročník točířské soutěže pro studenty keramických maturitních

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

MEZINÁRODNÍ ADRIA SEMINÁŘ MSKAI 2014

MEZINÁRODNÍ ADRIA SEMINÁŘ MSKAI 2014 MEZINÁRODNÍ ADRIA SEMINÁŘ MSKAI 2014 27.9. až 5.10. 2014 - CHORVATSKO - ostrov MALI LOŠINJ Ve dnech 27.9.2014 až 5.10.2014 proběhl v Chorvatsku na ostrově Mali Lošinj seminář moderního sportovního karate

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 LČR, s. p. Přemyslova 1106 Hradec Králové, 501 68 tel. 495 860 264 fax: 495 262 391 email:kotikova@lesycr.cz http: www.lesycr.cz Žadatel: Základní

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Mgr. Kateřina Zástřešková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo VY_32_INOVACE_13_ČJL_1.01 Tématický celek

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun)

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun) KALENDÁŘ AKCÍ 2011 BŘEZEN 4.3. Ples ORPA, sál Kulturního domu Ţichlínek 5.3. Loučení se zimou Maškarní karneval na lyţích (Čenkovice) 5.3. Masopustní průvod (Horní Čermná) 5.3. Country bál (KČT Lanškroun)

Více

o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010

o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010 1. Základní údaje o mateřské škole za šk. rok 2009/2010 Název školy: Mateřská škola ve Verneřicích Zřizovatel:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011 Objevte 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry 30. března 2011-3. dubna 2011 Sportareál Česká Lípa v České Republice. Jste srdečně zváni k účasti na první Mezinárodní dětské hokejové hry na světě, které sdruţují

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní druţinu vnitřní řád. Je

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Měsíc září, říjen 2011

Měsíc září, říjen 2011 Měsíc září, říjen 2011 Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ Strání Třetí školní rok angličtiny na naší škole pro ţáky 1. a 2. tříd Na naší škole od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 probíhá projekt,

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zápis z jednání výboru KS

Zápis z jednání výboru KS STŘEDOČESKÉ KRAJSKÉ SDRUŽENÍ Českého střeleckého svazu Mariánské náměstí 28/10, 250 02 Stará Boleslav IČO : 70917736 číslo registrace: 1002 www.stcks.cz info@stcks.cz Stará Boleslav 24.4.2013 Zápis z jednání

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více