PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE?"

Transkript

1 prosinec Váţení občané, dovolte mi, abych Vám popřál klidné proţití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů v novém roce. Současně s tímto přáním umisťujeme na titulní stránku zpravodaje, pro zamyšlení, odkaz Tomáše Bati, který je právě ve vztahu k dnešku velmi aktuální. Antonín Navrátil, místostarosta PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE? Nevěřím v ţádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvyklí říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, ţe hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němţ se nacházíme, nepotřebujeme ţádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující. Tomáš Baťa, 1932 Moderátorka diskuzního fóra není cenzor Na webu města je také diskuzní fórum. Je to vymezený prostor jednak pro dotazy na vedení města (tajemnice, starosta, místostarostové) a jednak pro tzv. volná témata připomínky a náměty od občanů. Diskuzní fórum je moderováno. Protoţe kolem moderování vyvstalo mnoho otázek a dohadů, Ing. Renata Bátorová, která má moderování fóra na starosti, odpověděla na několik otázek. Z obsahu čísla: Opravy chodníků Registrace vozidel Omezení provozu MěÚ Rozhovor s řediteli ZŠ Co si máme pod pojmem moderování diskuzního fóra přesně představit? Moderování není nic jiného, neţ jak drţet diskuzi v jakýchsi mantinelech slušného chování, drţet se dobrých mravů. Kdo určil pravidla? Inspirovali jste se někde jinde? Trochu jsem pročetla diskusní fóra jiných měst na internetu. Ve většině případů mají stejnou myšlenku - pokud chceme mít fórum, které je věcné, ale v rámci slušného Renata Bátorová chování, musíme zaujmout ten správný postoj a rozhodnout se. Určitě se příspěvky necenzurují. V ojedinělých případech prostě a jednoduše příspěvek stáhnu. Ty diskutabilní příspěvky si vytisknu nebo aspoň poznačím datum doručení. Jsem potom připravená, kdyby jeho dopisovatel za mnou přišel a chtěl si moje rozhodnutí nechat vysvětlit. S jakou časovou prodlevou se příspěvky zobrazují? Příspěvky se zobrazují okamţitě. Pokud by se příspěvek odkláněl od slušných pravidel, bude staţen. Přichází hodně příspěvků, které musíte zadrţet kvůli nesplnění kritérií? K dnešnímu dni se jednalo jen o minimum příspěvků. Jde především o příspěvky, které nejsou v českém jazyce a příspěvky se slovním napadáním nebo spíše s vulgárními výrazy. Takové podle mne na fórum nepatří. Je mi jasné, ţe kaţdý můţe mít na stejnou věc jiný názor, proto má moderování na starosti jeden člověk a ten se musí podle svého vědomí a svědomí rozhodnout. Dokončení na straně 4. Upozornění pro dopisovatele a inzerenty Uzávěrka Mohelnického zpravodaje leden 2012 je z technických důvodů jiţ ve středu 14. prosince 2011 ve 12 hodin! 1

2 INFORMACE Z RADNICE O čem jednalo Zastupitelstvo města Mohelnice a Rada města Mohelnice Úsek občanských průkazů a cestovních dokladů informuje Na svém 11. zasedání ze dne Zastupitelstvo města Mohelnice mj.: zrušilo ke dni příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko, rozhodlo zřídit ke dni Městskou knihovnu jako organizační sloţku MěÚ Mohelnice a schválilo její zřizovací listinu, Vybíráme z Rady města z 28. zasedání ( ) a 29. zasedání ( ): Rada města (dále jen RM) schválila materiál Inventura kultury a sportu ve městě Mohelnice. Jedná se o strategický dokument, který mapuje kulturní a sportovní potenciál města. Tato písemnost je uloţena mezi strategické dokumenty na internetových stránkách města Mohelnice, (odkaz MĚSTO Strategické dokumenty), RM projednala návrh rozpočtu na rok 2012 a doporučila zastupitelstvu rozpočet v navrţené variantě schválit. Rozpočet bude projednávat zastupitelstvo na svém plánovaném zasedání 7. prosince S parametry rozpočtu seznámíme čtenáře mohelnického zpravodaje v dalším čísle. RM posunula zastupitelstvu města první dávku ţádostí o změnu územního plánu. Redakce Ve městě přibudou nové chodníky Město uvaţuje o vybudování dvou nových chodníků, a to chodníku spojujícího oblast kolem Havlíčkova náměstí - park - Sadová a o chodníku spojujícího ulici Medkovu a ulici Za Penzionem. Obě dvě nové komunikace budou slouţit i cyklistům, tzn., ţe budou mít dostatečnou šířku pro chodce i cyklisty. Jeden z důvodů nové spojnice Havlíčkovo náměstí - park je nabídnutí moţnosti občanům bydlícím v lokalitě Havlíčkova náměstí, dostat se bezpečněji do města a nevyuţít tak dnešní Třebovskou ulici. Ocení to hlavně rodiče mající děti chodící do školy na Mlýnskou. Tento návrh je ve stádiu výkupu pozemků. Druhý návrh spojnice Ilustr. foto: Chodník na Hálkově Medkova ulici. Za Penzionem by měl slouţit lidem, kteří pracují v podniku Hella a bydlí v ulicích Medkova, Máchova, A. Kašpara a dalších, jak se rychleji dostat do práce a hlavně ulicemi s menším provozem neţ je ulice Nádraţní. Tento návrh je ve stádiu úvah a musí se projednat. Napište nám, kde vy vidíte prioritu oprav chodníků a kde si myslíte, ţe náš návrh oprav je špatný a proč. Své názory a připomínky posílejte na www. nebo je můţete předat na podatelně MěÚ Mohelnice. Pavel Kuba, místostarosta města Ve středu 7. prosince se od 17 hodin v Městském kulturním středisku Mohelnice koná veřejné zasedání zastupitelstva města. Přímý přenos ze zasedání lze sledovat na 2

3 INFORMACE Z RADNICE Workshop zaměstnanců a zastupitelů města Jak přihlásit vozidlo do evidence (registru) vozidel Jedna z hlavních a nejčastějších náplní práce odboru dopravy registru vozidel je, jak jiţ z názvu vyplývá, přihlašování (registrace) vozidel do evidence motorových a nemotorových (přípojných) vozidel. Registr a registrace vozidel je definována zákonem č. 56/2001 Sb. 4, 5, 6 a 7, jehoţ úplné znění si můţete přečíst na stránkách Ministerstva vnitra ČR: v sekci Legislativa Sbírka zákonů. Často se při své práci setkáváme s dotazy občanů a v prvé řadě chybějícími doklady, které je nutné při přihlášení vozidla do registru doloţit. Proto pokládám za výnosné danou problematiku více upřesnit a předejít tak opakujícím se nesrovnalostem. Následující výčet vám upřesní, jaké doklady je třeba k přihlášce silničního motorového vozidla a nemotorového (přípojného) vozidla přiloţit. Jsou to: a) technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, b) doklad o technické prohlídce, jedná-li se o silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo, které jiţ bylo provozováno, c) souhlas vlastníka k zaregistrování silničního motorového vozidla a přípojného vozidla na jiného provozovatele, d) protokol o evidenční kontrole silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo, který musí být vystaven na nového provozovatele vozidla, e) doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, f) doklad o zástavním právu váznoucím na silničním motorovém vozidle a přípojném vozidle, bylo-li zřízeno, g) doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel silničního motorového vozidla a Workshopu se zúčastnili zaměstnanci úřadu a zastupitelé města. Ve čtvrtek se uskutečnilo první společné setkání zaměstnanců a zastupitelů v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Mohelnice a zastupitelů města" reg. číslo CZ.1.04/4.1.01/ Úvodní workshop seznámil přítomné s potřebnými kroky k naplnění cílů a s finanční stránkou projektu. Cílem je především posílení vzdělávání úředníků prostřednictvím školení, vytvoření dvou vlastních vzdělávacích kurzů a vytvoření efektivního plánování a vyhodnocování pomocí softwarového vybavení. Důleţitým bodem bylo představení financování projektu. Celkové náklady projektu dosahují necelé 4 mil. Kč, z toho 85 % je dotováno Evropským sociálním fondem. Jedná se o takzvané přímé náklady, které zahrnují náklady na školení prováděné externími školiteli, mzdy realizačního týmu, nákup softwarového vybavení a náklady na tvorbu a realizaci vlastních vzdělávacích kurzů. Nepřímé náklady, tzn. necelých Kč bude po dobu tří let (cca 200 tis. Kč ročně) hrazeno z rozpočtu města. Jde o náklady na provoz budovy, administraci projektu, vedení účetnictví, vedení mezd, spotřebu materiálu, publicitu projektu, apod. Jde prakticky o náklady, které do jisté míry město platí i nyní. Proto se jedná o jednoznačnou výhodnost celého projektu. V rámci tohoto projektu budou zaměstnanci a zastupitelé školeni na komunikační a prezentační dovednosti, rozpočtový proces, finanční kontrolu, zadávání veřejných zakázek, řízení a rozvoj lidských zdrojů, apod. Zaměstnanci tyto nově získané dovednosti vyuţijí při kaţdodenní komunikaci s občany. Prostřednictvím této dotace budou realizována školení, na něţ v rámci kapitoly školení, kurzy a vzdělávání nejsou dostatečné finanční rezervy, a tudíţ ve finále úřad ušetří finanční prostředky, které vyuţije jiným způsobem. Olga Špundová, MěÚ Mohelnice, vedoucí odboru kancelář tajemníka přípojného vozidla státním občanem České republiky, h) potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie, i) osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán, jedná-li se o silniční motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo jednotlivě dovezené z jiného členského státu Evropské unie, které bylo v tomto členském státě Evropské unie provozováno. V případě ţádosti o zaregistrování silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, dočasně vyřazených z registru vozidel, není třeba předkládat doklady uvedené pod písmenem b) a e). Za zmínku stojí i změna registrační značky vámi zakoupeného vozidla, která Vám bude na odboru dopravy registru vozidel vyměněna, pokud si koupíte vozidlo z jiného kraje anebo pokud si o výměnu registrační značky sami poţádáte. Vozidlo je moţné přihlásit do registru na městském úřadě, magistrátu města či obce s rozšířenou působností v místě trvalého pobytu ţadatele u fyzických osob dle občanského průkazu, u právnických osob dle sídla podnikání na základě výpisu z ţivnostenského rejstříku. V případě jakýchkoliv dotazů se můţete obrátit na pracovníky MěÚ Mohelnice registru vozidel. Tel: /154. Jan Švestka, MěÚ Mohelnice, odbor dopravy Svoz komunálního odpadu připadající na dny státních svátků bude uskutečňován stejně jako ve všední dny. Pokud připadne státní svátek na středu, pátek či sobotu, sběrný dvůr zůstane uzavřen. 3

4 ZE ŢIVOTA VE MĚSTĚ Mohelničtí občané figurují v knize pamětí Dne 26. října 2011 v hodin se ve velkém sále Domu kultury Šumperk konal slavnostní koncert Moravské filharmonie Olomouc Má vlast od Bedřicha Smetany. Koncert se konal u příleţitosti státního svátku Den Autor s jedním z aktérů knihy. Foto: archív MěÚ Mohelnice vzniku samostatného Československa. Tomuto kulturnímu záţitku předcházelo setkání s hrdiny a křest knihy Víta Lucuka Přeţili svou dobu, na jejímţ vydání se podílelo částkou Kč i město Mohelnice. Kniha pojednává o lidských osudech pamětníků na Mohelnicku, Zábřeţsku a Šumpersku v neklidném 20. století. Píše se v ní také o tom, jaký byl jejich vztah k nejdůleţitějším momentům české historie. Svým významem měly dalekosáhlé důsledky nejen pro náš kraj, ale i dějiny celého našeho státu. Město Mohelnice mělo tu moţnost, aby se zúčastnilo osobního předávání knih, jmenovitě paní Alţbětě Dostálové, paní Emílii Jarmarové, paní Josefě Gruntové a panu Bořivoji Janhubovi ještě jednou děkujeme a jsme pyšní a poctěni, ţe ţijí v našem městě. Renata Bátorová, Barbora Chalupová, MěÚ Mohelnice Moderátorka diskuzního fóra Dokončení článku z 1. strany. Tato práce určitě patří mezi ty méně vděčné, naráţíte také na nepochopení? Určitě je to nevděčná práce a někdy s obavou pročítám doručené příspěvky, ale musíte se nadechnout, nechat si to projít hlavou a správně se rozhodnout. necenzuruji. Je to práce jako kterákoliv jiná a bohuţel dnes jsou lidi na sebe zlí a raději si škodí, neţ aby si pomáhali a společně bojovali za správné věci. Petra Rosípalová Dotace na činnost pro rok 2012 Odbor školství a kultury upozorňuje, ţe je moţné na rok 2012 ţádat z rozpočtu města o dotace na činnost mládeţnických organizací, klubů a sdruţení působících na území města Mohelnice v oblasti kultury, sportu a tělovýchovy. Pravidla a ţádost najdete na webových stránkách města v sekci Dotace, projekty Dotace a granty Kultura a sport. Ţádost musí být doručena prostřednictvím podatelny městského úřadu v termínu do Martina Pechová, MěÚ Mohelnice, odbor školství a kultury Mikuláš a spol. rozsvítí vánoční strom Dne 5. prosince, v předvečer svátku sv. Mikuláše, po našich krajích chodí Mikuláš s andělem a čerty a obdarovávají děti. Ty hodné dobrotami, ty zlobivé uhlím, řepou a bramborami. Pro inspiraci... V Mohelnici máme milou tradici právě v tento den se na náměstí Svobody slavnostně rozsvěcuje symbol Vánoc vánoční strom. Na co se můţete těšit? MKS Mohelnice tradičně na tento den připravilo soutěţ o nejkrásnějšího Mikuláše, anděla a nejošklivějšího čerta. Určitě nebudou chybět ani dobroty pro hodné děti a moţnost se svézt v bryčce. Tak tedy - 5. prosince v 17 hodin! Petra Rosípalová Diskuzní fórum na Chcete lidem něco vzkázat? Spíše ze začátku jsem měla potřebu fungování fóra vysvětlovat. Někdy byly poznámky na moji adresu uštěpačné a docela nepříjemné. Teď uţ jsem si na občasnou přezdívku cenzor zvykla a navíc zbytečně neplýtvám svou energií na vysvětlování, ţe moderuji a MKS Mohelnice pořádá ve čtvrtek 15. prosince na náměstí Svobody VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ h Vystoupí: DPS Holubičky,, DPS Pomněnky, Hudební krouţek ZŠ Mlýnská a Mohelanka při MKS. 4

5 ZE ŢIVOTA VE MĚSTĚ NABÍZÍME REKONSTRUKCE KUCHYŇSKÝCH LINEK Odborné poradenství, návrh a kalkulace zdarma. Kontakt: Roman Šmiták vedoucí stolárny telefon: Placená inzerce Kdo řídí příspěvkové organizace města Město Mohelnice zřídilo několik příspěvkových organizací. V tomto a několika následujících číslech umoţníme našim čtenářům bliţší seznámení s řediteli těchto organizací. Dnes začneme těmi největšími - dvěma základními školami. Mgr. Marcela Vlasáková je ředitelkou základní školy na Mlýnské (resp. na Masarykově) ulici a Ing. Mgr. Miroslav Hloušek je ředitelem základní školy na Vodní ulici. Jak vypadá váš typický pracovní den? Marcela Vlasáková: Můj pracovní den se odvíjí od chodu školy, kaţdý den je jiný. Hlavním cílem je zajistit bezproblémový provoz školy jak po stránce Marcela Vlasáková vzdělávání, tak po stránce materiální a ekonomické. Kromě jednání se zaměstnanci jsou to další jednání hlavně s rodiči, ţáky, firmami, zřizovatelem, ať uţ Městem Mohelnice nebo Krajským úřadem Olomouckého kraje. Samozřejmou součástí kaţdého dne je výuka matematiky, kterou si opravdu uţívám. Miroslav Hloušek: Kaţdý den je jiný co se týká konkrétní náplně, přestoţe se některé věci s určitou pravidelností opakují. Rozhodně je to ve výsledku daleko víc neţ 40 hodin týdně a někdy je třeba zajít do práce i v sobotu a v neděli. Největší nepřítel je zbytečná a přebujelá administrativa a ta zabírá hodně času v průběhu pracovního dne. Kdy jste si uvědomil(a), ţe chcete být učitelem? Marcela Vlasáková: Kaţdý má určité touhy a sny, jeho sen o volbě povolání se časem mění. To, ţe chci být učitelkou mě nadchlo jiţ na základní škole, kde měl na mě velký vliv můj učitel matematiky pan Klimeš z Loštic. Tato myšlenka mě neopustila ani na gymnáziu, kde jsem si oblíbila ještě deskriptivní geometrii a výběr studijního oboru byl jasný. Miroslav Hloušek: Myšlenkou stát se učitelem jsem se začal více zabývat během posledních dvou let při studiu na střední škole. Vliv na to měli moji přátelé, z nichţ řada později studovala učitelské obory. Které předměty jste jako dítě neměl(a) příliš v oblibě? Marcela Vlasáková: Oblíbenost nebo naopak špatný vztah k některému předmětu mnohdy nezáleţí ani tak na obsahu výuky, ale hlavně na pedagogovi, jeho přístupu k ţákům, pouţívaných metodách vzdělávání a mně se takto znelíbila na gymnáziu fyzika, byť má velice blízko k matematice. Miroslav Hloušek: Nemohu říci, ţe bych některé neměl v oblibě, ale mě vţdy zajímaly především přírodovědné předměty a předměty s technickým zaměřením. Máte čas na nějaké koníčky? Marcela Vlasáková: Snaţím se relaxovat na chalupě, ráda pěstuji květiny, k tomu v létě přidávám jízdu na kole, v zimě sjezdové lyţe, to vše doplňuji četbou knih. Miroslav Hloušek: Odpověď na tento dotaz se jiţ skrývá v první otázce. Strašně málo, jsou období, kdy se k mým koníčkům a zálibám vůbec nedostanu. Mám Miroslav Hloušek hodně přátel, mezi kterými se cítím velmi dobře, coţ je také jistý koníček a i na ně mi zbývá velmi málo času a to mě trápí daleko víc. Dokončení článku na straně 10. Připojí se paradráha na přípojku el. energie? Oddělení rozvoje a investic řeší problematiku napojení lokality paradráhy umístěné v Městských sadech na přípojku elektrické energie. Nejbliţší nápojný bod se nachází na ulici Karla Čapka a je vzdálen od odběrného bodu přibliţně 480 m, coţ výrazně zvyšuje nároky na pouţitou technologii, a tím i na finanční prostředky. Dalším problémem je lokalita jako taková a vytyčení trasy přípojky tak, aby co nejméně zasáhla do stávajícího ekosystému. Proto v dnešní době probíhá jednání se zástupci dotčených orgánů ÚZSVM (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), jakoţto správci některých dotčených pozemků, a firmou ČEZ, Distribuce, a.s. o tom, za jakých podmínek se bude tato přípojka realizovat. V případě dohody všech zúčastněných stran je zde předpoklad, ţe by firma ČEZ z větší části uhradila náklady na projektovou dokumentaci i přípojku jako takovou, čímţ by město Mohelnice ušetřilo nemalé finanční prostředky. Petr Michek, MěÚ Mohelnice, oddělení rozvoje a investic 5

6 ZE ŢIVOTA VE MĚSTĚ Anketa Mohelnický talent 2011 má své vítěze Město Mohelnice letos poprvé vyhlásilo anketu Mohelnický talent 2011, která byla určena pro ţáky 1. a 2. stupně základních škol v kategoriích umění, sport, společenské a přírodní vědy. Nominována byla spousta nadaných dětí, které dosáhly velkých úspěchů a kterým za to patří náš velký obdiv, ale vítěz můţe být v kaţdé kategorii jen jeden. I kdyţ to byl úkol nelehký, rada města vybrala a rozhodla jako Mohelnické talenty 2011 ocenit tyto děti: Kategorie ţáci 1. stupně ZŠ: Vít Štaigl (umění), Vojtěch Navrátil Irena Petříková (sport), Rostislav Nantl a Markéta Ševčíková (společenské a přírodní vědy) oba se shodným umístěním. Kategorie ţáci 2. stupně ZŠ: Markéta Míchalová (umění), Irena Petříková (společenské a přírodní vědy). V kategorii sportu nebylo ocenění uděleno, protoţe výkony nominovaných byly sice skvělé, ale na velmi podobné úrovni. Všichni ocenění obdrţeli z rukou místostarosty Ing. Navrátila pamětní list, poukázku na knihu a skleněnou plaketu. V některém z příštích čísel Vám všechny oceněné děti představíme blíţe. Markéta Ševčíková spolu s moderátorem Petrem Stejskalem a místostarostou Antonínem Navrátilem Martina Pechová, MěÚ Mohelnice, odbor školství a kultury Foto: Radek Petřík Festival neziskových organizací v Radlinu Starostka Radlinu Barbara Magiera, starosta Mohelnice Aleš Miketa a tajemnice MěÚ Mohelnice Věra Nedomová při slavnostním obědě. V rámci projektu Vzdálenost pro nás není překáţkou s polským městem Radlin proběhl v neděli 6. listopadu Festival neziskových organizací. V předsálí kulturního domu si mohli zástupci našich neziskových organizací spolu s pracovníky a představiteli města Mohelnice prohlédnout výstavu úspěchů radlinských sportovců - účastníků několika olympiád, výstavu ručních prací, krajových specialit, keramiky a výstavu fotografií. Tématem fotek byly úspěchy radlinských sportovců, dění ve městě a také jsme si mohli připomenout nejsilnější záţitky, které se nám díky projektu vryly do paměti. Od 16 hodin následoval kulturní program, kde proběhlo vyhlášení soutěţe s tématem Náš ţivot v Radlinu. Celý kulturní program byl zahájen tanečním vystoupením hendikepovaných dětí. Z rukou starostky města Radlin převzali všichni, kteří se soutěţí spjatých s městem Radlin zúčastnili, ocenění a drobné upomínkové předměty. Nejenom samotní aktéři soutěţí byli pozváni na podium, ale také nejvýznamnější sponzoři a partneři různých projektů, bez kterých by dění v Radlinu a jeho prezentace navenek nebyla moţná. Po oficiální části programu následoval koncert místní rockové skupiny. Byli jsme mile překvapeni, jak kulturní dům a samotné město Radlin ţije společenským ţivotem i v odpoledních a večerních hodinách. Barbora Chalupová, MěÚ Mohelnice, odbor školství a kultury Foto: Miroslav Pecha K 31. říjnu 2011 bylo na mohelnické pobočce Úřadu práce evidováno celkem 909 uchazečů o zaměstnání s mírou nezaměstnanosti 9,4 %. Z toho občanů s trvalým bydlištěm v Mohelnici bylo 453 (míra nezaměstnanosti 8,68%). Z našeho středu navţdy odešli: Jindřich KOMÁREK z Mohelnice (83 let), Jan KLEMŠ z Mohelnice (63 let), Štefan NAGYVÁTHY z Mohelnice (78 let), Pavla ŠILDOVÁ z Mohelnice (60 let), Jaroslav MIKULIČKA z Mohelnice (66 let), Milada MARTINŮ z Mohelnice (90 let). Placená inzerce 6

7 ZE ŢIVOTA VE MĚSTĚ Psí útulek není nafukovací V listopadu byl do redakce doručen od manţelů, kteří adoptovali psa z mohelnického útulku. Psali, ţe čirou náhodou se v útulku zastavili a ihned si vybrali nového člena rodiny. Proto jsme se rozhodli, ţe není na škodu veřejnost blíţe seznámit s činností psího útulku v našem městě. Usnesením Rady města Mohelnice ze byl zaloţen útulek pro opuštěné a toulavé psy. Podmínky pro provoz Bad, kříženec německého ovčáka, asi 10 let, v útulku od útulku vycházejí z metodického návrhu Státní veterinární správy České republiky č. 2000/05/EPIZ ze dne ve znění novely ze dne a je zde dodrţován zákon na ochranu zvířat proti týrání a další příslušné právní normy. Útulek je zařízení města a slouţí pro dočasné umístění psů volně pobíhajících, ztracených, opuštěných či toulavých, jejichţ majitel není znám, nalezených na území města a jeho integrovaných částí. Smyslem činnosti je pomoc opuštěným a týraným psům. Informace o útulku naleznete na webu města e- mail: a na telefonu , Na webu města jsou také informace o dalších nalezených zvířatech a pátrání po zvířatech ztracených. Paní Eva Pirklová z oddělení hospodářské správy MěÚ Mohelnice odpověděla na otázky týkající se útulku. Jak útulek funguje? Odchyt toulavých a opuštěných psů provádí odborně proškolený pracovník odchytové sluţby Sboru dobrovolných hasičů města Mohelnice na základě oznámení pověřeného pracovníka města Mohelnice. Po odchytu jsou psi, u kterých není znám majitel, umístěni v odchytových kotcích přímo v Městském útulku a následně vyšetřeni veterinářem. Snahou města je, aby se co nejvíce z těchto psů vrátilo zpět ke svému majiteli, nebo pro ně byl nalezen nový domov. Městský útulek pro psy je financován z rozpočtu města a ze získaných sponzorských darů. Psy soukromých osob do útulku nepřijímáme. Pokud svého psa jiţ nechcete nebo nemůţete mít, najděte mu nový domov prostřednictvím chovatelské inzerce, chovatelských klubů, apod. Znamená to tedy, ţe kdyţ na ulici, v parku apod. uvidíme toulavého psa, můţeme zavolat na výše uvedená čísla? Ano. Kolik je v současnosti v útulku psů? Kapacita útulku je 10 míst. V současné době máme útulek stále plný. Přijímáte dobrovolníky na pomoc v útulku? Pracovníci útulku musí absolvovat odborný kurz pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi, včetně péče o ně v útulcích pro zvířata. To znamená, ţe musí mít potřebné osvědčení k vykonávání této činnosti. Z důvodu hygienických pravidel a provozního řádu není moţné, aby v útulku pracovali neproškolení pracovníci. Zájemce o psa si musí schůzku domluvit dopředu nebo můţe přijít kdykoliv? Schůzka ohledně adopce psa se musí domluvit dopředu na výše uvedených kontaktech. Jak mohou lidé přispět na činnost útulku? Finanční příspěvky na provoz městského útulku mohou věnovat fyzické a právnické osoby na účet města Mohelnice č.ú /0800 v.s Odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic za tyto prostředky zabezpečuje pořízení nové psí boudy, která nahradí nevyhovující. Touto cestou zároveň děkujeme všem dárcům za příkladné projevy podpory opuštěných psů a našeho útulku pro psy. Co má dělat majitel psa, kterému se ztratil pes? Majitelé zatoulaných psů se mohou obracet ihned na výše Béďa, kříženec německého ovčáka a dobrmana, pes, nevyrovnaný, bázlivý, asi 6 let. uvedené kontakty. V případě, ţe odchycený nebo nalezený pes má identifikační známku nebo čip a je v evidenci zjištěn, následně je majitel psa vyrozuměn. Přijímáte i jiná zvířata do útulku? Bohuţel ne. Občané volají ohledně jeţků, ptáků, koček a fretky aj. Petra Rosípalová Za Alenkou do říše divů Další víkendový pobyt s pohádkovou tematikou uspořádal T-CLUB DDM Magnet Mohelnice. Pohádkové dobrodruţství začalo v pátek 11. listopadu 2011 v podvečerních hodinách na vlakovém nádraţí v Mohelnici. Odtud společně se zapadajícím sluníčkem vyrazila třicetičlenná skupinka dětí a mládeţe na tolik očekávaný víkend plný tajemství a pohádkových dobrodruţství. A kde se taková Alenčina pohádková říše nacházela? V České Třebové v podhůří Orlických hor a v krásném údolí řeky Třebovky. Ubytování pohádkovým postavičkám poskytl Dům dětí a mládeţe Kamarád. Páteční večer byl ve znamení pohádkového bálu. Tomu samozřejmě předcházely přípravy - úprava účesu, nácvik tanečního vystoupení, zpěvu a pravidel slušného chování. V sobotu se k úsměvu zúčastněných přidalo i sluníčko a doprovodilo všechny na Kozlovský kopec. Rozhledna na Kozlovci poskytla v jasném počasí nádherný výhled. Ve zbytku sobotního dne probíhaly soutěţe na téma Alenka v říši divů - útěk před Srdcovou a Bílou královnou, Kloboučníkova tajemství, dortík Sněz mě, čaj o páté, zajícovy hodiny. V neděli dopoledne návštěvníci pohádkové říše prozkoumali při soutěţních hrách místní park. Víkendový pobyt se opět vydařil a všichni zúčastnění se vraceli domů spokojeni se spoustou pohádkových záţitků. Miroslav Škopík Foto: Radka Blažková 7

8 ZE ŢIVOTA VE MĚSTĚ Poznejte své město Kamenná boţí muka v Libivé Boţí muka z maletínského pískovce se nachází uprostřed dvou vzrostlých lip v poli za obcí Libivá. Jedná se o pravidelný hranol o straně 33 cm a výšce asi 2,2 m se skosenými hranami a po stranách jsou amatérsky vyrýpaná písmena a letopočty např (vandalové byli vţdycky). Na profilovanou římsu dosedá asi 50 cm vysoká kamenná lucerna s reliéfy: 1. ukřiţování Krista 2. kříţe s nástroji Kristova umučení ţebřík, kopí s houbou, důtky k bičování, tabulka s posměšným nápisem INRI, kůl, u kterého byl Jeţíš bičován a planoucí srdce 3. plastické podání monogramu jména Maria 4. německý nápis, ţe tento sloup nechal postavit z lásky k Bohu a Marii Georg Keleb: GOTT ZV LOB VND MARIA HAB ICH GEORG KELEB DISE GREIh SÄVL MACHEN LASSE A:1699 Boţí muka jsou nemovitou kulturní památkou chráněnou státem a jejich stav byl pováţlivý vzhledem k tomu, ţe základ byl narušen kořeny, boţí muka se nebezpečně nakláněla a hrozilo zřícení. Proto město Mohelnice s vyuţitím dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v roce 2011 a vlastního rozpočtu realizovalo záchranu této památky. Práce prováděl zkušený restaurátor akademický sochař Jaroslav Jelínek, který opravoval např. morový sloup na náměstí v Mohelnici. Osazení je provedeno na nový stabilní základ s vyuţitím původního základového kamene, který se nacházel hluboko pod terénem a v současné době je osazen o 50 cm výše. Věříme, ţe opravená boţí muka jako doklad historické cesty z Libivé do Lukavice budou zvát k zastavení a zamyšlení i příští generace. Jitka Srovnalová, MěÚ Mohelnice, odbor školství a kultury Stavební úřad MěÚ Mohelnice bude 1.12., 2.12., a z důvodu školení všech pracovníků uzavřen. Základní škola a Mateřská škola Masarykova 4, Mohelnice pořádá Vánoční prodejní výstavu SVĚTÝLKO úterý hodin Chodníky nevydrţí věčně Placená inzerce Mohelnice a přilehlé obce mají dnes ve správě přibliţně m² chodníků a cyklostezek. Uvaţujeme-li s ţivotností chodníků 40 let, musíme ročně rekonstruovat m², coţ při dnešních cenách je minimálně Kč. Děláme to opravdu? V roce 2008 to bylo 1500 m², v roce m², z toho m² rekonstrukce Zábřeţské ulice a v roce m². Někdo můţe říci, ţe chodník má vyšší ţivotnost neţ 40 let a ţe mnou uváděných m² je zavádějících a nic nevypovídajících, protoţe ţivotnost musí být vyšší. Pak jenom dodávám, ţe Mohelnice a přilehlé obce se rozvíjí, staví se nové lokality s domy, nové cyklostezky a za pár let celkové číslo m² bude mnohem vyšší. Proto bych trval na tom, ţe musíme kaţdý rok investovat do oprav chodníků 2 mil. Kč. Nemáme-li na to, je potřeba omezit jiné činnosti města, protoţe hlavní prioritou města by mělo být školství a infrastruktura. Na následující straně je mapka s plánovanými opravami chodníků Pavel Kuba, místostarosta města 8

9 ZE ŢIVOTA VE MĚSTĚ 9

10 ZAJÍMAVOSTI Hasiči zasahovali zásah při dopravní nehodě dvou osobních automobilů v Mohelnici ul. Třebovská, kde byla zraněna jedna těhotná ţena a tříroční chlapeček zásah při dopravní nehodě motorkáře v Mohelnici směr Moravská Třebová, kdy byl spolujezdec zraněn a odvezen ZZS zásah u dopravní nehody nákladního a osobního automobilu se zraněním jedné osoby v Mohelnici na silnici I/35 směr Moravská Třebová, zraněná osoba byla převezena ZZS do nemocnice zásah u poţáru kotelny na DM v Mohelnici ul. Masarykova zásah u taktického cvičení na stolárnu v obci Mírov v areálu věznice ČR. Přemysl Crha Ředitelé příspěvkovek Dokončení článku ze strany 5. Jak podle vás vypadá ideální škola, učitel, ţák? Marcela Vlasáková: Ideální škola, učitel, ţák, to jsou pojmy, pod kterými si představí kaţdý něco jiného. Představa ţáka je co nejméně učení, ţádné úkoly, co nejvíce hraní. Představou učitele jsou bezproblémové a nadané děti se zájmem právě o jejich předměty a o učení. Ředitel školy pak tyto představy musí umět sladit, aby děti škola zaujala a chodily do ní rády. Učitele motivovat, aby dokázali děti zaujmout, předat jim poznatky, byli pro ně vzorem a dokázali zvládat s nadhledem i problémy, které tato práce přináší. Ideální škola je hlavně o lidech v ní, ale souvisí s tím i materiální zabezpečení, funkční a pěkné prostředí s modernizovaným vybavením jak pro děti, tak pro zaměstnance. A moje představa ideální školy pohodové, zvídavé děti, spokojení a spolupracující rodiče; usměvaví učitelé, kteří se ráno těší do práce a samozřejmě krásně opravená a bezporuchově fungující škola s nejmodernější technikou a vybavením. Ale stůjme rovnýma nohama na zemi. Nic ideálního zřejmě neexistuje, ale zkusme se tomu alespoň přiblíţit Miroslav Hloušek: V současné době a v současné legislativě bych tuto moji představu nazval perpetuum mobile - něco co v současné době nemůţe existovat. Oni jsou určitě dobří ţáci, výborní učitelé a vynikající Placená inzerce školy, a není jich málo, ale představy o ideálu ze strany státních institucí a politiků jsou po kaţdých volbách jiné a to "před tím" bylo úplně špatné. Nějak se z této představy vytrácí lidský přístup, vzájemná tolerance, touha po vědění, materiální a finanční zabezpečení vzdělávacího procesu, ale hlavně zde chybí dlouhodobá koncepce celého vzdělávacího systému. Petra Rosípalová Sběratelé se sejdou v DDM Sbíráte známky, pohlednice, podtácky, autíčka, plechovky, pogy, kartičky hokejistů, Pokémonů, Šmoulů či cokoliv jiného? DDM Magnet Mohelnice pořádá od 14 do 17 hodin SBĚRATELSKOU NEDĚLI určenou nejen pro děti a mládeţ. Přijďte se pochlubit vlastní sbírkou, pobavit se s ostatními sběrateli o svých zálibách, vyměnit cokoliv ze své sbírky a rozšířit tak své trumfy! Pokud nic nesbíráte, nevadí, přijďte se inspirovat. Vstup zdarma. Předběţná registrace sběratelů do s uvedením kontaktu a oblastí sběratelské činnosti na e- mailu: informace na u: Miroslav Škopík Dům dětí a mládeţe Magnet, M Spartakiádní 8, Moh tel., fax: , url: 10

11 ZAJÍMAVOSTI Broučci šli spát Dne 10.listopadu se konala, jako jiţ tradičně kaţdý rok, podzimní akce Uspávání broučků. V MŠ Na Zámečku, ve třídě Ţabek, jsme se sešli s dětmi a rodiči, kteří společně vytvořili malé broučky ze skořápek ořechů. Kdyţ dílo dokončili, přesunuli jsme se na školní zahradu. Zde děti předvedly svým rodičům i prarodičům tanečky, říkanky a písničky s relaxačním padákem. To se jiţ blíţil večer, slunce šlo spát a naše zahrada se proměnila ve světýlkové království. Lucerničky, strašidýlka z vydlabaných dýní a lampiony dětí překrásně dotvořily podzimní atmosféru. Děti, za zpěvu písničky Slunce šlo spát, uloţily své broučky do hromady listí. Tento pelíšek pro broučky jsme připravovali jiţ celý týden. Děti pomáhaly shrabovat, nosit i vozit listí v dětských kolečkách na velikou hromadu. Na závěr nás ještě čekal úkol projít světýlkovou cestičkou a nasbírat si poklady (oříšky, sladkosti, kaštany, a pod.) Podzimní uspávání broučků se líbilo nejen dětem, ale i všem dospělákům, kteří se přišli podívat. Takţe, broučkové sladké sny a na jaře zase na shledanou. Jana Ryšánková a Andrea Vytopilová, učitelky MŠ Na Zámečku Muzeum provoněl perník V úterý 22. listopadu 2011 byla v Muzeu v Mohelnici vernisáţí otevřena výstava tematicky spjatá s vánočními svátky s názvem O perníku. Výstava prezentuje historii perníkářského řemesla na Moravě a zejména na Šumpersku. Představuje bohatou a vzácnou sbírku historických perníkářských forem, které patří mezi vrcholné řezbářské výrobky. Vyřezávali je profesionální řezbáři i perníkáři samotní a najdeme na nich motivy husarů na koních, ţeny a muţe v dobových krojích, sv. Mikuláše, srdíčka, nemluvně a další. Sbírka Vlastivědného muzea v Šumperku vyniká technickým provedením i výtvarným pojetím. Nejvíce forem pochází ze sbírek šumperského muzea, ale přibliţně po desítce starých forem se zachovalo i ve fondech Muzea v Mohelnici a Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích ve fondu Havelkova muzea. Kromě historických perníkářských forem výstava představuje další vývoj pernikářství vykrajovací formy a obrázky na perník z počátku 20. století - a neopomene ani současné trendy v pojímání perníku jako jednoho z důleţitých symbolů Vánoc. Se svými sladkými a zejména provoněnými perníčky se prezentuje Mohelnický spolek ručních řemesel, který na výstavě spolupracuje. Součástí výstavy jsou dílny, kde si děti, ale i dospělí mohou vyzkoušet vytlačovat perník ze staré formy nebo vykrajovat z nových a nazdobit podle vlastní fantazie. Výstava potrvá do 7. ledna Mária Kudelová Mohelnický betlém zve návštěvníky K vánočním tradicím v našem městě jiţ přes třicet let patří také návštěva dřevěného betlému. Tento skvost je dílem řezbářů Josefa Nedomlela a Antonína Nedomlela. Pohyblivý osvětlený betlém, který se pořád rozrůstá, bude opět k vidění v kostele sv. Tomáše Becketa (vchod z jiţní strany do kaple sv. Anny). Betlém bude otevřen po skončení půlnoční mše svaté aţ do Hromnic, tj MOHELNICKÝ BETLÉM Štědrý den Po půlnoční mši h h h h h h h h h h Dále bude betlém aţ do zpřístupněn: úterý, čtvrtek a sobota od 15 do 16 h neděle od 14 do 17 h. Pavel Nenkovský, Petra Rosípalová Placená inzerce 11

12 INFORMACE ZE ŠKOL Začátek školního roku ve školní druţině ZŠ Vodní S nástupem nového školního roku začaly ve školní druţině jiţ tradiční pracovní dílny. V pátek 21. října jsme děti ze třetích a čtvrtých tříd pozvali do školní druţiny na noc. Druţinová noc připomněla Halloween, děti hrály tradiční hry - Apple Patiny, Bobbing for Apple, z čajových sáčků vytvořily koláţ s podzimními motivy. Nejvíce se však děti těšily na pozdní večer, jenţ odstartoval všemi netrpělivě očekávanou stezku odvahy. Ta je provedla temnou školou, plnou strašidel a temných zákoutí. Všechny děti překonaly strach a vydaly se na ztichlou světélkující trasu, na jejímţ konci je čekala sladká odměna. Radost z překonané nejistoty se odráţela i v obrázcích, jeţ děti ještě v noci namalovaly. Pár dnů nato se sešli všichni, kteří mají rádi svíčky, vůni medu a ruční práce. Z voskových mezistěn si děti vyráběly svíčky z včelího vosku. Fantazii se meze nekladly a tak děti vytvořily svíčky rozmanitých tvarů, malé, velké, tlusté či netradičně zdobené. Školní druţina nádherně voněla a dětská fantazie a kreativita opět slavily úspěch. Zanedlouho nás čeká poslední pracovní dílna tohoto roku - Advent. Tuto dílnu navštíví vţdy několik desítek dětí i dospělých, má kouzelnou atmosféru, jehličí provoní celou školu a spousta dětí si domů odnáší nádherný adventní věnec z přírodního materiálu. Za kolektiv vychovatelek Dana Hňoupková DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KDE? Základní škola Vodní 27, Mohelnice KDY? úterý od 13 do 17 hod. PROČ? Rádi bychom Vás přesvědčili, ţe učení nemusí být mučení Výuku interaktivní a zábavnou formou zaručují: Nadstandardní odborné učebny výpočetní techniky, jazyků, zeměpisu, dějepisu, biologie, výtvarné výchovy, fyziky a chemie Moderně vybavené jazykové a kmenové třídy Keramická dílna O volný čas Vašich dětí pečuje: Školní klub Školní druţina Přijďte si vše prohlédnout Jste srdečně zváni Ţáci i zaměstnanci se těší na Vaši návštěvu! Halloweenská setkání na ZŠ Mlýnská Koncem měsíce října se na obou budovách školy tedy na Mlýnské i Masarykově - konaly akce spojené s Halloweenem. Jídelna, třídy i chodby patřily strašidlům, pavoukům, ozdobeným dýním a hlavně rozzářeným očím těch nejmladších ţáků. A aby bylo veselých dětí v naší škole ještě více, přizvali jsme na oslavu Halloweenu také děti z MŠ Na Zámečku a z MŠ Hálkova i se svými učitelkami. Na několika stanovištích v prostorách školy děti rozvíjely své pohybové schopnosti, zručnosti a dovednosti. V tělocvičně školy na ně čekala překáţková dráha, strašidelný pytel nebo chůze na obřích stopách. Potom si ve třídě s chutí zazpívaly za doprovodu klavíru písničky o strašidlech. Za pomoci svých starších kamarádů si vyráběly drobné dekorační předměty - halloweenskou dýni na špejli, strašidýlko či strašidelný balónek. Ty si potom odnášely domů jako milou vzpomínku na příjemně a netradičně strávené dopoledne ve škole. Aleš Plhák Strašidelná noc ve školním klubu V pátek 21. října proběhla na ZŠ Mlýnská Strašidelná noc, které se zúčastnili ţáci tříd. Začínala v 17 hodin tím, ţe si ţáci nejdříve v malé tělocvičně nachystali své pelíšky na spaní a poté následovala společná příprava večeře ve cvičné kuchyňce. Po ní se vrhli do sportovních soutěţí, které pro ně byly připraveny ve velké tělocvičně. Při nich si vytvořili dvě druţstva - jedno pod vedením Kristýny Tesařové a druhé pod vedením Kristýny Rozsívalové. Souboj obou druţstev byl poměrně vyrovnaný, ale přece jenom o trošku lepší bylo druţstvo Kristýny Tesařové, které zvítězilo. Po předání diplomů a sladkých odměn se ţáci přesunuli do 7. A třídy, kde na ně čekala vědomostní soutěţ. Při ní si vytvořili 3 druţstva. První tvořili ţáci 6. tříd, druhé ţáci 7. B a třetí ţáci 7. C. V této soutěţi postupně zodpovídali otázky, které se týkaly dějin, zeměpisu, přírody, kultury, hudby a všeobecných znalostí. Největšího počtu bodů v soutěţi dosáhlo druţstvo 7. B, které tudíţ zvítězilo a za ním v těsném závěsu skončila na společném druhém místě druţstva 7. C a 6. tříd. Potom přešli ţáci do velké tělocvičny, kde si zahráli hru na upíry a po ní následovala stezka odvahy. Ta vedla přes celou školu a ţáci se při ní setkali se spoustou strašidel (pirát-kostlivec, čarodějnice, Vřískot, upír, zombie). Pozhasínaná a tichá škola ozdobená pouze halloweenskými dýněmi dávala stezce odvahy navíc i strašidelný nádech. Ale všichni stezku zvládli v pohodě, i kdyţ někdy bylo slyšet pěkný vřískot. Po předání odměn za odvahu na stezce a po druhé večeři se konala ještě malá stezka odvahy v tělocvičně, kterou připravili ţáci 7. B a 7. C pod vedením Kristýny Tesařové. A neţ všichni ulehli do svých pelíšků, tak si pro odreagování po stezkách odvahy zatancovali při diskotéce. Ráno po snídani pak ţáci vyrazili domů za svými rodiči s tím, ţe se uţ těší na další Strašidelnou noc. Michaela Májková 12

13 ZAJÍMAVOSTI Obchodní akademie Mohelnice Olomoucká 82, Mohelnice Tel.: , Internet: Nabízíme čtyřleté maturitní obory: M/02 Obchodní akademie M/01 Informační technologie zaměření na Informatiku v ekonomice Dny otevřených dveří: od 9:00 do 16: od 9:00 do 16:00 Vlastní domov mládeže: třílůžkové pokoje, celodenní stravování vlastní sportovní areál a nová hala Placená inzerce Vinobraní na kolech SK TURISTIKA MOHELNICE o.s. pořádá pro zájemce vícedenní zájezd v termínech a Zájezd je plánován do oblasti Jiţní Morava. Cena za ubytování (4 noclehy) s polopenzí je 1200 Kč/osoba. Protoţe v této době probíhá v uvedeném regionu vinobraní, je třeba provést zavčas rezervaci ubytování, které bude v obci Stupava pro 10 osob (2 pokoje o 4 lůţkách + 2 přistýlky.) Zájemci, adresujte přihlášky do na telefon: , nebo em: Mojmír Kubelka Mohelnický OPEN oslavil polojubileum! Mohelnický OPEN turnaj v sobotu 5. listopadu 2011 oslavil své polojubileum! V nezvykle teplém podzimním počasí dorazilo do prostor mohelnického kulturního střediska osm desítek šachistů, kteří se tak současně stali svědky i samotnými aktéry jiţ 25. ročníku tohoto oblíbeného rapidu. V minulosti byl turnaj účastníky mnohokrát pochválen za noblesní prostředí, ve kterém probíhá. Letošní ročník zahájil místostarosta Antonín Navrátil, který pozdravil přítomné účastníky a ve svém vystoupení se krátce zamyslel nad analogií některých rysů šachové partie a lidského ţivota. Samotný průběh turnaje proběhl v přátelské atmosféře, kdy se nemusely řešit ţádné váţnější konflikty a kdy ke smíru v drobných rozmíškách stačilo trochu asertivní domluvy a následné férové chování hráčů. Na startu jako hlavní favorit stanul mladý mezinárodní mistr Vojtěch Plát. Hrál velmi sebejistě, nepřipustil ţádné překvapení na svůj úkor. Získal osm bodů z devíti, přičemţ dvě remízy uhráli pouze jeho nejbliţší konkurenti. O zbylá místa probíhal urputný boj. Letošní silná konkurence se projevila i osmým místem šumperského Víta Valenty, bronzového medailisty z Mistrovství světa tělesně postiţených šachistů konaného na Slovensku. Z druhé příčky se trochu překvapivě nakonec radoval zástupce pořádajícího oddílu Martin Formánek, který jeví snahu obnovit předchozí vysokou úroveň šachové výkonnosti. Zůstal jen o půl bodu za Plátem, ale zato o celý bod před zbývající konkurencí, přičemţ ani jednou od šachovnice neodešel poraţen! Zaslouţeně se tak stal současně i přeborníkem okresu Šumperk v rapid šachu. Na bronzovou příčku dosáhl litovelský Ladislav Vaněk. Vybojoval šest a půl bodu, stejně jako další tři hráči, a na medailové umístění se dostal díky pomocnému hodnocení, o jediný bod tohoto kritéria před svým oddílovým kolegou Janem Krejčím. V této skupince skončil i tradiční účastník místních turnajů Jiří Stehlík z Kolína, který obvykle přebírá cenu pro nejvzdálenějšího účastníka. Tentokráte ji ale musel přenechat z 600 kilometrů vzdáleného města Malbork v Polsku Wojciechovi Traczewskemu, který svou účastí vzbudil na turnaji pozornost. Nejlépe umístěnou ţenou se svým 26. místem stala Nicola Luţíková reprezentující šachový oddíl Sokol Lázně Velké Losiny. Nejstarší hráč turnaje Dimitrij Mathon (84 let) přijel z Přerova a naopak nejmladším benjamínkem byl reprezentant domácího oddílu Honzík Kolář (6 let). Po ukončení turnaje při loučení mnozí účastníci projevili přání setkat se v Mohelnici opět za rok. Ladislav Spurný Punc mezinárodní akce dodal turnaji nejvzdálenější účastník Wojciech Traczewski z polského Malborku. Foto: Karel Volek. Placená inzerce 13

14 POZVÁNKY, ZAJÍMAVOSTI Díky Bohu za Domov pro seniory Ačkoliv jiţ 42 let ţiji v Itálii, s Mohelnicí jsem nikdy neztratila kontakt. Navštěvovala jsem zde velmi často svoje rodiče. Poslední čtyři roky zdravotní stav mé maminky Milady Martinů nedovolil ţít v domácím ošetření, a tudíţ se stala trvalým hostem Domova pro seniory na Lidické ulici. Jako lékařka ţijící tak dlouhou dobu v cizině mohu porovnat kvalitu sluţeb i prostředí takového zařízení. Toto je právě důvod mého pochvalného dopisu, kterým chci poděkovat veškerému personálu zajišťujícímu chod Domova. Je opravdu na velmi vysoké úrovni. Především chci vyzdvihnout mimořádné mezilidské vztahy, jeţ tito lidé umí vytvořit. Nebudu všechny jmenovat. Nechci riskovat, ţe na někoho zapomenu. Od lékaře přes vrchní sestru aţ po všechny sestřičky a ošetřovatelky všem patří mimořádná pochvala za jejich péči. Přála bych si, aby tento ústav byl brán za vzor na celém území České republiky díky jeho vysoké úrovni sluţeb. Děkuji. MUDr. Marie Martinů Přijďte do Šmoulova! T-CLUB při Domu dětí a mládeţe Magnet Mohelnice pořádá v sobotu od 14 do 17 hodin pro děti a mládeţ zábavné odpoledne s pohádkovým názvem Šmoulov. Pro všechny účastníky jsou připraveny hry a soutěţe, šmoulí párty, kadeřnický salon, tetovací studio, zdobení perníčků a chybět nebude ani modrá hostina od Šmoulinky. Vstupné do Šmoulova činí 30,- Kč. Vzhledem k provozním podmínkám je nutné se na akci přihlásit, přihlášku lze obdrţet přímo v DDM Magnet nebo internetových stránkách Účastnický poplatek společně s přihláškou je nutné odevzdat nejpozději do pátku v DDM Magnet. S sebou: přezůvky, něco modrého a dobrou náladu! Miroslav Škopík Vědomí srdce, o.p.s. pořádá Mikulášská nadílka v Duhové čajovně Od 10 do 12 hodin navštíví Duhovou hernu Mikuláš s čertem. Budeme s ním zpívat, tancovat a hrát si. Vstupné do herny 50 Kč Poznání sebe sama skrze tóny tibetských mís Vystoupení Jany Remerové z Brna. Začátek v hod. Cena 120 Kč. Placená inzerce 14

15 SPORT Podzimní seminář karate M.S.K.A - Hanušovice Poslední zkouškou v letošním roce byla Podzimní škola v Hanušovicích. I přes velkou konkurenci se nám podařilo zviditelnit a navázat na naše úspěchy během tohoto roku. Uţ v první kategorii forma Prima (ţluté pasy) vybojoval 2. místo Zdeněk Bombera a za ním se umístili František Petřík 5. místo a Matěj Zigal 7. místo. V kategorii forma Secunda (oranţové pasy) vybojoval Petr Šuranský 3. místo. Ve formě Tercia (zelené pasy) skončil Jaroslav Fričer na 5. místě a Prokop Chmelina v kategorii forma Quarta (modré pasy) obsadil 4. místo. Druhý den nám přinesl další medailová umístění, a to v bojích, kde František Petřík obsadil 2. místo a za ním Zdeněk Bombera 7. místo a Matěj Zigal v kategorii muţi pod 16 let skončil na 5. místě. Dalším umístěním se mohl pochlubit i Petr Šuranský, který skončil ve finále muţi oranţoví a vybojoval tak 2. místo. V kategorii muţi modří obsadil Prokop Chmelina zaslouţené 3. místo. Po skončení turnaje se udělovaly i vyšší technické stupně karate, které si odnesli Zdeněk Bombera 8. kyu a František Petřík 9. kyu. Ladislav Daříček František Vaněk se doţívá 80 let Jméno našeho reprezentanta, který vrcholů sportovních výsledků dosáhnul po pobytu v našem městě, je známo především jeho pamětníkům a těm, kdoţ mají rádi sportovní historii a zvláště historii ledního hokeje. František Vaněk se narodil 3. prosince Hrál v našem regionu za Loštice, Mohelnici a odtud zamířil do Brna. Výčet jeho sportovních úspěchů je rozsáhlý, proto uveďme jen ty nejvýznamnější: 7x se zúčastnil jako reprezentant mistrovství světa, z toho 2x olympijských her. Reprezentoval v 86 utkáních. 11x s brněnskými oddíly získal titul mistra republiky. Za technickou hru si vyslouţil u svých fanoušků přezdívku Profesor hokeje. Je nám líto, ţe Franta - jak jsme jej znali - je dlouho upoután na lůţko. Jinak bychom jej jistě rádi vítali v našem městě. Jeho sportovní výsledky jsou důkazem pro mladé: také oni, kdyţ mají nadání a vůli k poctivému tréninku, se mohou uplatnit, byť pocházejí z menších regionů. Jan Hledík Turisté zakončili sezónu Tradiční výšlap, jako poslední pěší akce, jenţ jsme směřovali kaţdoročně na vrchol Šeráku, letos měl změnu. Kdyţ jsme dorazili do Ramzové, zjistili jsme, ţe celý hřeben je v mracích, tak se operativně změnil směr pochodu. Domluvili jsme se na návštěvě Smrku, který je níţe poloţený a na opačné straně trati. Přestoţe na tomto niţším hřebeni bylo méně mlhavo, stromy uţ byly pokryté námrazou, která nám padala ve větru na hlavu. Neţ jsme dorazili do Lipové na nádraţí, nemohli jsme se nezastavit v lesním baru, který je bez obsluhy, přes to jsou zde zásoby jídla a pití různého sortimentu. Alespoň takový příjemný závěr akce nám vynahradil nepřízeň počasí. Jaromír Vítek, SK Turistika Mohelnice Zleva: Ladislav Daříček, Prokop Chmelina 4. kyu, Petr Šuranský 8. kyu, František Petřík 9. kyu, Zdeněk Bombera 8. kyu, Matěj Zigal 10. kyu, Jaroslav Fričer 5. kyu, Mistr Pavel Sokol 3. Dan. Foto: archív oddílu. XVII. Mistrovství ČR Czechian karate association V sobotu proběhlo v Krnově jiţ XVII. Mistrovství ČR Czechian karate association. Soutěţ byla určena pouze pro karatisty s modrým a vyšším páskem. Mohelnický oddíl Izumi reprezentovalo sedm dětí a jeden dospělý. Děti byly velmi úspěšné a přivezly 9 medailí. Kata chlapci let, 2. místo Lubomír Juříček Kumite chlapci let, 3. místo Adam Nakládal Kata hoši let, 2. místo Stanislav Pokorný Kumite dívky let, 1. místo Tereza Havlíčková, 3. místo Dominika Šmirgová Kumite dívky let, 1. místo Eliška Nakládalová Kata dívky let, 1. místo Tereza Havlíčková, 3. místo Klára Růţičková Kata dívky let, 3. místo Eliška Nakládalová Mohelnický oddíl karate TJ Sokol děkuje městu Mohelnice a Olomouckému kraji za finanční podporu těchto závodů, ale i všech ostatních akcí roku Vedoucí oddílu Michal Kostka Medailisté. Horní řada zleva: Lubomír Juříček, Klára Růžičková, Tereza Havlíčková, Stanislav Pokorný Dolní řada zleva: Adam Nakládal, Eliška Nakládalová, Dominika Šmirgová Foto: Kateřina Kostková 15

16 KAM ZA KULTUROU Městské kulturní středisko Mohelnice KINO PROSINEC 2011 BASTARDI 2 Středa v 17 a hod. ČR 95 minut. Děj nového dramatu přímo navazuje na příběh předchozího filmu. Hrají Jan Šťastný, Martin Dejdar, Jiří Krampol, Tomáš Magnusek a další. Přístupno od 12 let. Vstupné 70 Kč. Premiéra MOJE KRÁSNÁ UČITELKA Středa v 17 a hod. Komedie USA s Tomem Hanksem a Julií Roberts. 98 minut. Kdyţ si myslíš, ţe vše, co mělo smysl, uţ Tě minulo, objevíš důvod proč ţít. Titulky. ŠUP. Do 12 let nevhodné. Vstupné 70 Kč. Premiéra JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ Středa v 17 a hod. Komedie USA s Rowanem Atkinsonem. 101 minut. Kdo zachrání Její veličenstvo britskou královnu, kdyţ agent 007 James Bond zrovna leţí u ledu? Jeden muţ uţ před lety dokázal, ţe je na něj spolehnutí a ţe raději Britské ostrovy zbourá, neţ by je vydal nepříteli všanc. Titulky. ŠUP. Přístupno. Vstupné 70 Kč. Premiéra Připravujeme: Leden 2012: Tintinova dobrodruţství (animovaná komedie 4.1.), Půlnoc v Paříţi (romantická komedie 11.1.). Únor 2012: Velká vánoční jízda (1.2.), Twilight sága: Rozbřesk 1. část (upíří romance 15.2.), Perfect days: I ţeny mají své dny (komedie ČR 22.2.). ŠUP = širokoúhlá projekce. Věkovou hranici přístupnosti filmů určuje distributor * Změna programu vyhrazena. Rezervace * Nevyzvednuté vstupenky v den představení propadají! KULTURNÍ KALENDÁŘ PROSINEC 2011 Světlana Nálepková miluje k smrti Herečka a zpěvačka Světlana Nálepková bude v komorním muzikálu zpívat a vyprávět o ţivotě velké pěvecké osobnosti 20. století, symbolu vrcholné éry francouzského šansonu, úţasné Edith Piaf. Přijďte si poslechnout nezapomenutelné šansony, které sugestivně popisují jasy a stíny ţivota a lásky především. Jsou to písně, které přeţily všechny nové proudy v hudbě, staly se klasikou a stále oslovují a hlavně - mají co říci. Zastavte se v předvánočním shonu a nechte se pohladit na duši. Představení se koná v úterý 13. prosince v 19 hodin v MKS Mohelnice, vstupenky v předprodeji jsou za 195 Kč, v den akce za 245 Kč. Petra Rosípalová MIKULÁŠOVÁNÍ pořádá Siemens s.r.o., o. z. Elektromotory Mohelnice pro své zaměstnance a jejich děti v h, velký sál MKS MOHELNICKÉ TANCOVÁNÍ v h, velký sál MKS, vstupné i startovné 50 Kč ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU v 17 h, náměstí Svobody. Vyhodnocení nejhezčího přítomného Mikuláše a anděla a nejošklivějšího čerta MIKULÁŠOVÁNÍ AGENTURA GONG OLOMOUC v 8.30 a 10 h, velký sál MKS, pro MŠ a ZŠ, vstupné 25 Kč VÁNOČNÍ KONCERT MADALEN v 18 h, sál kina, S chutí a vůní vánočního čaje a tóny známých i méně známých koled, host Zdeněk Hamřík, vstupné 70 Kč MIKULÁŠOVÁNÍ MKS PAVEL NOVÁK ve h, velký sál MKS SVĚTLANA NÁLEPKOVÁ A BLUE ANGEL MEMORY BAND - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ MILOVAT K SMRTI v 19 h, velký sál MKS, vstupné 195 Kč v předprodeji, v den akce 245 Kč KOLEDOVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM v h, nám. Svobody, bliţší informace na plakátech VÁNOČNÍ KONCERT DPS ARIETTA v 17 h, kostel sv. Stanislava. Účinkují: DPS Sluníčka, DPS Arietta ZUŠ Mohelnice, DPS Větrník Loštice. HERRGOTT ve 20 h, velký sál MKS POHÁDKA O VÁNOCÍCH A ZAKLETÉ ČEPIČÁŘCE Divadýlko MRAK v 8.30 a 10 h, velký sál MKS, pro MŠ a ZŠ, vstupné 25 Kč VÁNOČNÍ KONCERT PŘI SVÍČKÁCH COLLEGIUM MUSICUM v 18 h, velký sál MKS VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ MOHELNICE v 17 h, velký sál MKS BETLÉMSKÉ SVĚTLO PLESOVÁ SEZÓNA 2012: Městský ples Nadační fond SPŠE Mohelnice Hella Autotechnik s.r.o. Mohelnice Siemens s.r.o., o.z. Elektromotory Mohelnice Maturitní ples OA Mohelnice FK Juve Upozorňujeme návštěvníky kulturních akcí v MKS a kině, ţe rezervace vstupenek, které nebudou vyzvednuty do jednoho dne před jejím uskutečněním, propadají A BUDOU AUTOMATICKY UVOLNĚNY DO PRODEJE. Změna programu vyhrazena! Dopolední představení pro MŠ a ZŠ mohou zhlédnout i děti nenavštěvující předškolní zařízení (vstupné bude hrazeno na místě). Zaměstnanci MKS Mohelnice přejí všem příznivcům kultury příjemné proţití vánočních svátků a mnoho štěstí a zdraví do nového roku! Mohelnický zpravodaj. Měsíčník. Vydává Město Mohelnice, U Brány 2, Mohelnice, IČO , DIČ CZ Evidenční číslo MK ČR E Redakce: Městské kulturní středisko, Lazebnická 2, Mohelnice, tel.: Šéfredaktor: Bc. Petra Rosípalová Redakční rada: předseda redakční rady: Ing. Antonín Navrátil členové redakční rady: Igor Machálek, Pavel Nenkovský, Ing. Martina Pechová. Vychází prvního dne daného měsíce a nese i jeho pořadové číslo. Uzávěrka: 20. dne ve 12 hodin předchozího měsíce. Výtisk zdarma. Náklad: 4300 ks. Tisk: Tiskárna Křupka Mohelnice. Nevyţádané rukopisy a obrazové materiály se nevracejí. Redakce se nemusí ztotoţňovat s názory prezentovaných ve článcích dopisovatelů. Nepodepsané příspěvky nezveřejňujeme. V redakci jsou k nahlédnutí Zásady pro vydávání Mohelnického zpravodaje. Vydavatel neodpovídá za věcný obsah uveřejněných inzerátů. Za případné chyby se omlouváme. 16

Na Vánoce vedou všechny cesty domů

Na Vánoce vedou všechny cesty domů 2013 prosinec Marjorie Holmes: Na Vánoce vedou všechny cesty domů a naším domovem je Mohelnice, Květín, Libivá, Křemačov, Podolí, Újezd, Studená Loučka a Řepová. Přeji si, aby se nám tady žilo dobře, abychom

Více

V sobotu 11. ledna od 20 hodin se v Domě kultury v Mohelnici koná

V sobotu 11. ledna od 20 hodin se v Domě kultury v Mohelnici koná 2014 leden pf 2014 Vážení občané, díky vánočním svátkům jsme si mohli odpočinout od shonu běžných dnů a v klidu zhodnotit předsevzetí, která jsme si na počátku roku dali. Čas běží rychle, ale určitě se

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Stop novým automatům ve městě

Stop novým automatům ve městě Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 5 květen 2012 Aktuality Město Organizace Sport Mateřinky ve městě Jak bude vypadat park? Hospic sv. Štěpána

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1 NiKi MB, s.r.o. provozovna: Pivovarská 67, Moravské Budějovice Tel.: 561 019 022, 777 854 343 Ú ETNICTVÍ DAN PORADENSTVÍ Roční zúčtování daně ze závislé činnosti Roční zúčtování daně z příjmů fyzických

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 25 prosinec 2014 (261) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

Konečně se už nemusíme před Líšnicí stydět, a namísto čekání na ortel můžeme začít skládku řešit, říká starostka Jana Zwyrtek Hamplová

Konečně se už nemusíme před Líšnicí stydět, a namísto čekání na ortel můžeme začít skládku řešit, říká starostka Jana Zwyrtek Hamplová 2014 březen Konečně se už nemusíme před Líšnicí stydět, a namísto čekání na ortel můžeme začít skládku řešit, říká starostka Jana Zwyrtek Hamplová Po více jak deseti letech končí spor s obcí Líšnice kolem

Více

Tlumačovské. Z obsahu novin 2-5 7 12 14 15

Tlumačovské. Z obsahu novin 2-5 7 12 14 15 Tlumačovské Ročník XXII Cena 5 Kč Vánoce mezi volbami Pravda zvítězí, ale dá to fušku. Karel Čapek. Možná si mnozí myslíme, že Vánoce jsou svátky, které se pravidelně opakují. To je sice pravda, ale přece

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 AKTUÁLNÍ INFORMACE O PŘEŠTICÍCH str. 3 MISTROVSTVÍ V ESKYMOVÁNÍ

Více

5. 12. ST 18:00 6. 12. ČT 18:00 11. 12. ČT 18:00 13. 12. ČT 17:00 15. 12. SO 18:00 18. 12. ÚT 16:00

5. 12. ST 18:00 6. 12. ČT 18:00 11. 12. ČT 18:00 13. 12. ČT 17:00 15. 12. SO 18:00 18. 12. ÚT 16:00 Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant nad Ostravicí Baška, Pstruží Malenovice, Bílá Ostravice Kultura Janovice, Lhotka, Kunčice. Pržno Čeladná, Pstruží Metylovice, Staré Hamry Zpravodaj

Více

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 16.11.2009 č.19 Město Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem Fidiko, OU a PrŠ Tyršova Žamberk, Dámským klubem RosaLie Žamberk a Občanským sdružením CEMA Žamberk

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK ZDARMA 12 2014 TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů Školení zdravotních sester Skupina Roháči

Více

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006 ROČNÍK I., SRPEN 2006, 6 400 VÝTISKŮ, ZDARMA 8/2006 Téma měsíce: Otvíráme náruč turistům strana 1 a 2 Listárna strana 4 Prohlášení k medializaci Technických služeb strana 6 Program Kulturního domu na září

Více

Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ...

Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Tereziny lázně Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Rozpočet města na rok 2014... Návštěva divadla... Na slovíčko...

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

REDAKČNÍ SLOUPEK UVNITŘ LISTU. číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

REDAKČNÍ SLOUPEK UVNITŘ LISTU. číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností REDAKČNÍ SLOUPEK Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci, od loňského září vás pravidelně informujeme o tom, že náměstí čeká stavba

Více

Jak na Nový rok... Přelom hospodářské krize?

Jak na Nový rok... Přelom hospodářské krize? Rozhovor na začátku volebního roku Valná hromada hasičů Zvolský ples 2010 Ohlédnutí za vánočními akcemi Hokejový úspěch našich školáků Z činnosti SK Zvole Netradiční ohlédnutí za Silvestrem VYDÁVÁ OBEC

Více

Ročník XXII. č. 2 20. ledna 2012

Ročník XXII. č. 2 20. ledna 2012 Koncert a výstava ZUŠ ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 25. ledna 3. února 2012... 5. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana Ročník XXII. č. 2 20.

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Stěhování

Více

BECHYŇSKÝ. PF 2 11 Šťastný a klidný nový rok 2011 všem občanům Bechyně přeje vedení radnice.

BECHYŇSKÝ. PF 2 11 Šťastný a klidný nový rok 2011 všem občanům Bechyně přeje vedení radnice. +KNOFLÍKIÁDA BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ PF 2 11 Šťastný a klidný nový rok 2011 všem občanům Bechyně přeje vedení radnice. nebo kousky dřeva, nezapínalo se ale dírkami, ale smyčkami. Když se totiž oděv

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více