PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE?"

Transkript

1 prosinec Váţení občané, dovolte mi, abych Vám popřál klidné proţití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů v novém roce. Současně s tímto přáním umisťujeme na titulní stránku zpravodaje, pro zamyšlení, odkaz Tomáše Bati, který je právě ve vztahu k dnešku velmi aktuální. Antonín Navrátil, místostarosta PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE? Nevěřím v ţádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvyklí říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, ţe hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němţ se nacházíme, nepotřebujeme ţádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující. Tomáš Baťa, 1932 Moderátorka diskuzního fóra není cenzor Na webu města je také diskuzní fórum. Je to vymezený prostor jednak pro dotazy na vedení města (tajemnice, starosta, místostarostové) a jednak pro tzv. volná témata připomínky a náměty od občanů. Diskuzní fórum je moderováno. Protoţe kolem moderování vyvstalo mnoho otázek a dohadů, Ing. Renata Bátorová, která má moderování fóra na starosti, odpověděla na několik otázek. Z obsahu čísla: Opravy chodníků Registrace vozidel Omezení provozu MěÚ Rozhovor s řediteli ZŠ Co si máme pod pojmem moderování diskuzního fóra přesně představit? Moderování není nic jiného, neţ jak drţet diskuzi v jakýchsi mantinelech slušného chování, drţet se dobrých mravů. Kdo určil pravidla? Inspirovali jste se někde jinde? Trochu jsem pročetla diskusní fóra jiných měst na internetu. Ve většině případů mají stejnou myšlenku - pokud chceme mít fórum, které je věcné, ale v rámci slušného Renata Bátorová chování, musíme zaujmout ten správný postoj a rozhodnout se. Určitě se příspěvky necenzurují. V ojedinělých případech prostě a jednoduše příspěvek stáhnu. Ty diskutabilní příspěvky si vytisknu nebo aspoň poznačím datum doručení. Jsem potom připravená, kdyby jeho dopisovatel za mnou přišel a chtěl si moje rozhodnutí nechat vysvětlit. S jakou časovou prodlevou se příspěvky zobrazují? Příspěvky se zobrazují okamţitě. Pokud by se příspěvek odkláněl od slušných pravidel, bude staţen. Přichází hodně příspěvků, které musíte zadrţet kvůli nesplnění kritérií? K dnešnímu dni se jednalo jen o minimum příspěvků. Jde především o příspěvky, které nejsou v českém jazyce a příspěvky se slovním napadáním nebo spíše s vulgárními výrazy. Takové podle mne na fórum nepatří. Je mi jasné, ţe kaţdý můţe mít na stejnou věc jiný názor, proto má moderování na starosti jeden člověk a ten se musí podle svého vědomí a svědomí rozhodnout. Dokončení na straně 4. Upozornění pro dopisovatele a inzerenty Uzávěrka Mohelnického zpravodaje leden 2012 je z technických důvodů jiţ ve středu 14. prosince 2011 ve 12 hodin! 1

2 INFORMACE Z RADNICE O čem jednalo Zastupitelstvo města Mohelnice a Rada města Mohelnice Úsek občanských průkazů a cestovních dokladů informuje Na svém 11. zasedání ze dne Zastupitelstvo města Mohelnice mj.: zrušilo ke dni příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko, rozhodlo zřídit ke dni Městskou knihovnu jako organizační sloţku MěÚ Mohelnice a schválilo její zřizovací listinu, Vybíráme z Rady města z 28. zasedání ( ) a 29. zasedání ( ): Rada města (dále jen RM) schválila materiál Inventura kultury a sportu ve městě Mohelnice. Jedná se o strategický dokument, který mapuje kulturní a sportovní potenciál města. Tato písemnost je uloţena mezi strategické dokumenty na internetových stránkách města Mohelnice, (odkaz MĚSTO Strategické dokumenty), RM projednala návrh rozpočtu na rok 2012 a doporučila zastupitelstvu rozpočet v navrţené variantě schválit. Rozpočet bude projednávat zastupitelstvo na svém plánovaném zasedání 7. prosince S parametry rozpočtu seznámíme čtenáře mohelnického zpravodaje v dalším čísle. RM posunula zastupitelstvu města první dávku ţádostí o změnu územního plánu. Redakce Ve městě přibudou nové chodníky Město uvaţuje o vybudování dvou nových chodníků, a to chodníku spojujícího oblast kolem Havlíčkova náměstí - park - Sadová a o chodníku spojujícího ulici Medkovu a ulici Za Penzionem. Obě dvě nové komunikace budou slouţit i cyklistům, tzn., ţe budou mít dostatečnou šířku pro chodce i cyklisty. Jeden z důvodů nové spojnice Havlíčkovo náměstí - park je nabídnutí moţnosti občanům bydlícím v lokalitě Havlíčkova náměstí, dostat se bezpečněji do města a nevyuţít tak dnešní Třebovskou ulici. Ocení to hlavně rodiče mající děti chodící do školy na Mlýnskou. Tento návrh je ve stádiu výkupu pozemků. Druhý návrh spojnice Ilustr. foto: Chodník na Hálkově Medkova ulici. Za Penzionem by měl slouţit lidem, kteří pracují v podniku Hella a bydlí v ulicích Medkova, Máchova, A. Kašpara a dalších, jak se rychleji dostat do práce a hlavně ulicemi s menším provozem neţ je ulice Nádraţní. Tento návrh je ve stádiu úvah a musí se projednat. Napište nám, kde vy vidíte prioritu oprav chodníků a kde si myslíte, ţe náš návrh oprav je špatný a proč. Své názory a připomínky posílejte na www. nebo je můţete předat na podatelně MěÚ Mohelnice. Pavel Kuba, místostarosta města Ve středu 7. prosince se od 17 hodin v Městském kulturním středisku Mohelnice koná veřejné zasedání zastupitelstva města. Přímý přenos ze zasedání lze sledovat na 2

3 INFORMACE Z RADNICE Workshop zaměstnanců a zastupitelů města Jak přihlásit vozidlo do evidence (registru) vozidel Jedna z hlavních a nejčastějších náplní práce odboru dopravy registru vozidel je, jak jiţ z názvu vyplývá, přihlašování (registrace) vozidel do evidence motorových a nemotorových (přípojných) vozidel. Registr a registrace vozidel je definována zákonem č. 56/2001 Sb. 4, 5, 6 a 7, jehoţ úplné znění si můţete přečíst na stránkách Ministerstva vnitra ČR: v sekci Legislativa Sbírka zákonů. Často se při své práci setkáváme s dotazy občanů a v prvé řadě chybějícími doklady, které je nutné při přihlášení vozidla do registru doloţit. Proto pokládám za výnosné danou problematiku více upřesnit a předejít tak opakujícím se nesrovnalostem. Následující výčet vám upřesní, jaké doklady je třeba k přihlášce silničního motorového vozidla a nemotorového (přípojného) vozidla přiloţit. Jsou to: a) technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, b) doklad o technické prohlídce, jedná-li se o silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo, které jiţ bylo provozováno, c) souhlas vlastníka k zaregistrování silničního motorového vozidla a přípojného vozidla na jiného provozovatele, d) protokol o evidenční kontrole silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo, který musí být vystaven na nového provozovatele vozidla, e) doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, f) doklad o zástavním právu váznoucím na silničním motorovém vozidle a přípojném vozidle, bylo-li zřízeno, g) doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel silničního motorového vozidla a Workshopu se zúčastnili zaměstnanci úřadu a zastupitelé města. Ve čtvrtek se uskutečnilo první společné setkání zaměstnanců a zastupitelů v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Mohelnice a zastupitelů města" reg. číslo CZ.1.04/4.1.01/ Úvodní workshop seznámil přítomné s potřebnými kroky k naplnění cílů a s finanční stránkou projektu. Cílem je především posílení vzdělávání úředníků prostřednictvím školení, vytvoření dvou vlastních vzdělávacích kurzů a vytvoření efektivního plánování a vyhodnocování pomocí softwarového vybavení. Důleţitým bodem bylo představení financování projektu. Celkové náklady projektu dosahují necelé 4 mil. Kč, z toho 85 % je dotováno Evropským sociálním fondem. Jedná se o takzvané přímé náklady, které zahrnují náklady na školení prováděné externími školiteli, mzdy realizačního týmu, nákup softwarového vybavení a náklady na tvorbu a realizaci vlastních vzdělávacích kurzů. Nepřímé náklady, tzn. necelých Kč bude po dobu tří let (cca 200 tis. Kč ročně) hrazeno z rozpočtu města. Jde o náklady na provoz budovy, administraci projektu, vedení účetnictví, vedení mezd, spotřebu materiálu, publicitu projektu, apod. Jde prakticky o náklady, které do jisté míry město platí i nyní. Proto se jedná o jednoznačnou výhodnost celého projektu. V rámci tohoto projektu budou zaměstnanci a zastupitelé školeni na komunikační a prezentační dovednosti, rozpočtový proces, finanční kontrolu, zadávání veřejných zakázek, řízení a rozvoj lidských zdrojů, apod. Zaměstnanci tyto nově získané dovednosti vyuţijí při kaţdodenní komunikaci s občany. Prostřednictvím této dotace budou realizována školení, na něţ v rámci kapitoly školení, kurzy a vzdělávání nejsou dostatečné finanční rezervy, a tudíţ ve finále úřad ušetří finanční prostředky, které vyuţije jiným způsobem. Olga Špundová, MěÚ Mohelnice, vedoucí odboru kancelář tajemníka přípojného vozidla státním občanem České republiky, h) potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie, i) osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán, jedná-li se o silniční motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo jednotlivě dovezené z jiného členského státu Evropské unie, které bylo v tomto členském státě Evropské unie provozováno. V případě ţádosti o zaregistrování silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, dočasně vyřazených z registru vozidel, není třeba předkládat doklady uvedené pod písmenem b) a e). Za zmínku stojí i změna registrační značky vámi zakoupeného vozidla, která Vám bude na odboru dopravy registru vozidel vyměněna, pokud si koupíte vozidlo z jiného kraje anebo pokud si o výměnu registrační značky sami poţádáte. Vozidlo je moţné přihlásit do registru na městském úřadě, magistrátu města či obce s rozšířenou působností v místě trvalého pobytu ţadatele u fyzických osob dle občanského průkazu, u právnických osob dle sídla podnikání na základě výpisu z ţivnostenského rejstříku. V případě jakýchkoliv dotazů se můţete obrátit na pracovníky MěÚ Mohelnice registru vozidel. Tel: /154. Jan Švestka, MěÚ Mohelnice, odbor dopravy Svoz komunálního odpadu připadající na dny státních svátků bude uskutečňován stejně jako ve všední dny. Pokud připadne státní svátek na středu, pátek či sobotu, sběrný dvůr zůstane uzavřen. 3

4 ZE ŢIVOTA VE MĚSTĚ Mohelničtí občané figurují v knize pamětí Dne 26. října 2011 v hodin se ve velkém sále Domu kultury Šumperk konal slavnostní koncert Moravské filharmonie Olomouc Má vlast od Bedřicha Smetany. Koncert se konal u příleţitosti státního svátku Den Autor s jedním z aktérů knihy. Foto: archív MěÚ Mohelnice vzniku samostatného Československa. Tomuto kulturnímu záţitku předcházelo setkání s hrdiny a křest knihy Víta Lucuka Přeţili svou dobu, na jejímţ vydání se podílelo částkou Kč i město Mohelnice. Kniha pojednává o lidských osudech pamětníků na Mohelnicku, Zábřeţsku a Šumpersku v neklidném 20. století. Píše se v ní také o tom, jaký byl jejich vztah k nejdůleţitějším momentům české historie. Svým významem měly dalekosáhlé důsledky nejen pro náš kraj, ale i dějiny celého našeho státu. Město Mohelnice mělo tu moţnost, aby se zúčastnilo osobního předávání knih, jmenovitě paní Alţbětě Dostálové, paní Emílii Jarmarové, paní Josefě Gruntové a panu Bořivoji Janhubovi ještě jednou děkujeme a jsme pyšní a poctěni, ţe ţijí v našem městě. Renata Bátorová, Barbora Chalupová, MěÚ Mohelnice Moderátorka diskuzního fóra Dokončení článku z 1. strany. Tato práce určitě patří mezi ty méně vděčné, naráţíte také na nepochopení? Určitě je to nevděčná práce a někdy s obavou pročítám doručené příspěvky, ale musíte se nadechnout, nechat si to projít hlavou a správně se rozhodnout. necenzuruji. Je to práce jako kterákoliv jiná a bohuţel dnes jsou lidi na sebe zlí a raději si škodí, neţ aby si pomáhali a společně bojovali za správné věci. Petra Rosípalová Dotace na činnost pro rok 2012 Odbor školství a kultury upozorňuje, ţe je moţné na rok 2012 ţádat z rozpočtu města o dotace na činnost mládeţnických organizací, klubů a sdruţení působících na území města Mohelnice v oblasti kultury, sportu a tělovýchovy. Pravidla a ţádost najdete na webových stránkách města v sekci Dotace, projekty Dotace a granty Kultura a sport. Ţádost musí být doručena prostřednictvím podatelny městského úřadu v termínu do Martina Pechová, MěÚ Mohelnice, odbor školství a kultury Mikuláš a spol. rozsvítí vánoční strom Dne 5. prosince, v předvečer svátku sv. Mikuláše, po našich krajích chodí Mikuláš s andělem a čerty a obdarovávají děti. Ty hodné dobrotami, ty zlobivé uhlím, řepou a bramborami. Pro inspiraci... V Mohelnici máme milou tradici právě v tento den se na náměstí Svobody slavnostně rozsvěcuje symbol Vánoc vánoční strom. Na co se můţete těšit? MKS Mohelnice tradičně na tento den připravilo soutěţ o nejkrásnějšího Mikuláše, anděla a nejošklivějšího čerta. Určitě nebudou chybět ani dobroty pro hodné děti a moţnost se svézt v bryčce. Tak tedy - 5. prosince v 17 hodin! Petra Rosípalová Diskuzní fórum na Chcete lidem něco vzkázat? Spíše ze začátku jsem měla potřebu fungování fóra vysvětlovat. Někdy byly poznámky na moji adresu uštěpačné a docela nepříjemné. Teď uţ jsem si na občasnou přezdívku cenzor zvykla a navíc zbytečně neplýtvám svou energií na vysvětlování, ţe moderuji a MKS Mohelnice pořádá ve čtvrtek 15. prosince na náměstí Svobody VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ h Vystoupí: DPS Holubičky,, DPS Pomněnky, Hudební krouţek ZŠ Mlýnská a Mohelanka při MKS. 4

5 ZE ŢIVOTA VE MĚSTĚ NABÍZÍME REKONSTRUKCE KUCHYŇSKÝCH LINEK Odborné poradenství, návrh a kalkulace zdarma. Kontakt: Roman Šmiták vedoucí stolárny telefon: Placená inzerce Kdo řídí příspěvkové organizace města Město Mohelnice zřídilo několik příspěvkových organizací. V tomto a několika následujících číslech umoţníme našim čtenářům bliţší seznámení s řediteli těchto organizací. Dnes začneme těmi největšími - dvěma základními školami. Mgr. Marcela Vlasáková je ředitelkou základní školy na Mlýnské (resp. na Masarykově) ulici a Ing. Mgr. Miroslav Hloušek je ředitelem základní školy na Vodní ulici. Jak vypadá váš typický pracovní den? Marcela Vlasáková: Můj pracovní den se odvíjí od chodu školy, kaţdý den je jiný. Hlavním cílem je zajistit bezproblémový provoz školy jak po stránce Marcela Vlasáková vzdělávání, tak po stránce materiální a ekonomické. Kromě jednání se zaměstnanci jsou to další jednání hlavně s rodiči, ţáky, firmami, zřizovatelem, ať uţ Městem Mohelnice nebo Krajským úřadem Olomouckého kraje. Samozřejmou součástí kaţdého dne je výuka matematiky, kterou si opravdu uţívám. Miroslav Hloušek: Kaţdý den je jiný co se týká konkrétní náplně, přestoţe se některé věci s určitou pravidelností opakují. Rozhodně je to ve výsledku daleko víc neţ 40 hodin týdně a někdy je třeba zajít do práce i v sobotu a v neděli. Největší nepřítel je zbytečná a přebujelá administrativa a ta zabírá hodně času v průběhu pracovního dne. Kdy jste si uvědomil(a), ţe chcete být učitelem? Marcela Vlasáková: Kaţdý má určité touhy a sny, jeho sen o volbě povolání se časem mění. To, ţe chci být učitelkou mě nadchlo jiţ na základní škole, kde měl na mě velký vliv můj učitel matematiky pan Klimeš z Loštic. Tato myšlenka mě neopustila ani na gymnáziu, kde jsem si oblíbila ještě deskriptivní geometrii a výběr studijního oboru byl jasný. Miroslav Hloušek: Myšlenkou stát se učitelem jsem se začal více zabývat během posledních dvou let při studiu na střední škole. Vliv na to měli moji přátelé, z nichţ řada později studovala učitelské obory. Které předměty jste jako dítě neměl(a) příliš v oblibě? Marcela Vlasáková: Oblíbenost nebo naopak špatný vztah k některému předmětu mnohdy nezáleţí ani tak na obsahu výuky, ale hlavně na pedagogovi, jeho přístupu k ţákům, pouţívaných metodách vzdělávání a mně se takto znelíbila na gymnáziu fyzika, byť má velice blízko k matematice. Miroslav Hloušek: Nemohu říci, ţe bych některé neměl v oblibě, ale mě vţdy zajímaly především přírodovědné předměty a předměty s technickým zaměřením. Máte čas na nějaké koníčky? Marcela Vlasáková: Snaţím se relaxovat na chalupě, ráda pěstuji květiny, k tomu v létě přidávám jízdu na kole, v zimě sjezdové lyţe, to vše doplňuji četbou knih. Miroslav Hloušek: Odpověď na tento dotaz se jiţ skrývá v první otázce. Strašně málo, jsou období, kdy se k mým koníčkům a zálibám vůbec nedostanu. Mám Miroslav Hloušek hodně přátel, mezi kterými se cítím velmi dobře, coţ je také jistý koníček a i na ně mi zbývá velmi málo času a to mě trápí daleko víc. Dokončení článku na straně 10. Připojí se paradráha na přípojku el. energie? Oddělení rozvoje a investic řeší problematiku napojení lokality paradráhy umístěné v Městských sadech na přípojku elektrické energie. Nejbliţší nápojný bod se nachází na ulici Karla Čapka a je vzdálen od odběrného bodu přibliţně 480 m, coţ výrazně zvyšuje nároky na pouţitou technologii, a tím i na finanční prostředky. Dalším problémem je lokalita jako taková a vytyčení trasy přípojky tak, aby co nejméně zasáhla do stávajícího ekosystému. Proto v dnešní době probíhá jednání se zástupci dotčených orgánů ÚZSVM (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), jakoţto správci některých dotčených pozemků, a firmou ČEZ, Distribuce, a.s. o tom, za jakých podmínek se bude tato přípojka realizovat. V případě dohody všech zúčastněných stran je zde předpoklad, ţe by firma ČEZ z větší části uhradila náklady na projektovou dokumentaci i přípojku jako takovou, čímţ by město Mohelnice ušetřilo nemalé finanční prostředky. Petr Michek, MěÚ Mohelnice, oddělení rozvoje a investic 5

6 ZE ŢIVOTA VE MĚSTĚ Anketa Mohelnický talent 2011 má své vítěze Město Mohelnice letos poprvé vyhlásilo anketu Mohelnický talent 2011, která byla určena pro ţáky 1. a 2. stupně základních škol v kategoriích umění, sport, společenské a přírodní vědy. Nominována byla spousta nadaných dětí, které dosáhly velkých úspěchů a kterým za to patří náš velký obdiv, ale vítěz můţe být v kaţdé kategorii jen jeden. I kdyţ to byl úkol nelehký, rada města vybrala a rozhodla jako Mohelnické talenty 2011 ocenit tyto děti: Kategorie ţáci 1. stupně ZŠ: Vít Štaigl (umění), Vojtěch Navrátil Irena Petříková (sport), Rostislav Nantl a Markéta Ševčíková (společenské a přírodní vědy) oba se shodným umístěním. Kategorie ţáci 2. stupně ZŠ: Markéta Míchalová (umění), Irena Petříková (společenské a přírodní vědy). V kategorii sportu nebylo ocenění uděleno, protoţe výkony nominovaných byly sice skvělé, ale na velmi podobné úrovni. Všichni ocenění obdrţeli z rukou místostarosty Ing. Navrátila pamětní list, poukázku na knihu a skleněnou plaketu. V některém z příštích čísel Vám všechny oceněné děti představíme blíţe. Markéta Ševčíková spolu s moderátorem Petrem Stejskalem a místostarostou Antonínem Navrátilem Martina Pechová, MěÚ Mohelnice, odbor školství a kultury Foto: Radek Petřík Festival neziskových organizací v Radlinu Starostka Radlinu Barbara Magiera, starosta Mohelnice Aleš Miketa a tajemnice MěÚ Mohelnice Věra Nedomová při slavnostním obědě. V rámci projektu Vzdálenost pro nás není překáţkou s polským městem Radlin proběhl v neděli 6. listopadu Festival neziskových organizací. V předsálí kulturního domu si mohli zástupci našich neziskových organizací spolu s pracovníky a představiteli města Mohelnice prohlédnout výstavu úspěchů radlinských sportovců - účastníků několika olympiád, výstavu ručních prací, krajových specialit, keramiky a výstavu fotografií. Tématem fotek byly úspěchy radlinských sportovců, dění ve městě a také jsme si mohli připomenout nejsilnější záţitky, které se nám díky projektu vryly do paměti. Od 16 hodin následoval kulturní program, kde proběhlo vyhlášení soutěţe s tématem Náš ţivot v Radlinu. Celý kulturní program byl zahájen tanečním vystoupením hendikepovaných dětí. Z rukou starostky města Radlin převzali všichni, kteří se soutěţí spjatých s městem Radlin zúčastnili, ocenění a drobné upomínkové předměty. Nejenom samotní aktéři soutěţí byli pozváni na podium, ale také nejvýznamnější sponzoři a partneři různých projektů, bez kterých by dění v Radlinu a jeho prezentace navenek nebyla moţná. Po oficiální části programu následoval koncert místní rockové skupiny. Byli jsme mile překvapeni, jak kulturní dům a samotné město Radlin ţije společenským ţivotem i v odpoledních a večerních hodinách. Barbora Chalupová, MěÚ Mohelnice, odbor školství a kultury Foto: Miroslav Pecha K 31. říjnu 2011 bylo na mohelnické pobočce Úřadu práce evidováno celkem 909 uchazečů o zaměstnání s mírou nezaměstnanosti 9,4 %. Z toho občanů s trvalým bydlištěm v Mohelnici bylo 453 (míra nezaměstnanosti 8,68%). Z našeho středu navţdy odešli: Jindřich KOMÁREK z Mohelnice (83 let), Jan KLEMŠ z Mohelnice (63 let), Štefan NAGYVÁTHY z Mohelnice (78 let), Pavla ŠILDOVÁ z Mohelnice (60 let), Jaroslav MIKULIČKA z Mohelnice (66 let), Milada MARTINŮ z Mohelnice (90 let). Placená inzerce 6

7 ZE ŢIVOTA VE MĚSTĚ Psí útulek není nafukovací V listopadu byl do redakce doručen od manţelů, kteří adoptovali psa z mohelnického útulku. Psali, ţe čirou náhodou se v útulku zastavili a ihned si vybrali nového člena rodiny. Proto jsme se rozhodli, ţe není na škodu veřejnost blíţe seznámit s činností psího útulku v našem městě. Usnesením Rady města Mohelnice ze byl zaloţen útulek pro opuštěné a toulavé psy. Podmínky pro provoz Bad, kříženec německého ovčáka, asi 10 let, v útulku od útulku vycházejí z metodického návrhu Státní veterinární správy České republiky č. 2000/05/EPIZ ze dne ve znění novely ze dne a je zde dodrţován zákon na ochranu zvířat proti týrání a další příslušné právní normy. Útulek je zařízení města a slouţí pro dočasné umístění psů volně pobíhajících, ztracených, opuštěných či toulavých, jejichţ majitel není znám, nalezených na území města a jeho integrovaných částí. Smyslem činnosti je pomoc opuštěným a týraným psům. Informace o útulku naleznete na webu města e- mail: a na telefonu , Na webu města jsou také informace o dalších nalezených zvířatech a pátrání po zvířatech ztracených. Paní Eva Pirklová z oddělení hospodářské správy MěÚ Mohelnice odpověděla na otázky týkající se útulku. Jak útulek funguje? Odchyt toulavých a opuštěných psů provádí odborně proškolený pracovník odchytové sluţby Sboru dobrovolných hasičů města Mohelnice na základě oznámení pověřeného pracovníka města Mohelnice. Po odchytu jsou psi, u kterých není znám majitel, umístěni v odchytových kotcích přímo v Městském útulku a následně vyšetřeni veterinářem. Snahou města je, aby se co nejvíce z těchto psů vrátilo zpět ke svému majiteli, nebo pro ně byl nalezen nový domov. Městský útulek pro psy je financován z rozpočtu města a ze získaných sponzorských darů. Psy soukromých osob do útulku nepřijímáme. Pokud svého psa jiţ nechcete nebo nemůţete mít, najděte mu nový domov prostřednictvím chovatelské inzerce, chovatelských klubů, apod. Znamená to tedy, ţe kdyţ na ulici, v parku apod. uvidíme toulavého psa, můţeme zavolat na výše uvedená čísla? Ano. Kolik je v současnosti v útulku psů? Kapacita útulku je 10 míst. V současné době máme útulek stále plný. Přijímáte dobrovolníky na pomoc v útulku? Pracovníci útulku musí absolvovat odborný kurz pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi, včetně péče o ně v útulcích pro zvířata. To znamená, ţe musí mít potřebné osvědčení k vykonávání této činnosti. Z důvodu hygienických pravidel a provozního řádu není moţné, aby v útulku pracovali neproškolení pracovníci. Zájemce o psa si musí schůzku domluvit dopředu nebo můţe přijít kdykoliv? Schůzka ohledně adopce psa se musí domluvit dopředu na výše uvedených kontaktech. Jak mohou lidé přispět na činnost útulku? Finanční příspěvky na provoz městského útulku mohou věnovat fyzické a právnické osoby na účet města Mohelnice č.ú /0800 v.s Odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic za tyto prostředky zabezpečuje pořízení nové psí boudy, která nahradí nevyhovující. Touto cestou zároveň děkujeme všem dárcům za příkladné projevy podpory opuštěných psů a našeho útulku pro psy. Co má dělat majitel psa, kterému se ztratil pes? Majitelé zatoulaných psů se mohou obracet ihned na výše Béďa, kříženec německého ovčáka a dobrmana, pes, nevyrovnaný, bázlivý, asi 6 let. uvedené kontakty. V případě, ţe odchycený nebo nalezený pes má identifikační známku nebo čip a je v evidenci zjištěn, následně je majitel psa vyrozuměn. Přijímáte i jiná zvířata do útulku? Bohuţel ne. Občané volají ohledně jeţků, ptáků, koček a fretky aj. Petra Rosípalová Za Alenkou do říše divů Další víkendový pobyt s pohádkovou tematikou uspořádal T-CLUB DDM Magnet Mohelnice. Pohádkové dobrodruţství začalo v pátek 11. listopadu 2011 v podvečerních hodinách na vlakovém nádraţí v Mohelnici. Odtud společně se zapadajícím sluníčkem vyrazila třicetičlenná skupinka dětí a mládeţe na tolik očekávaný víkend plný tajemství a pohádkových dobrodruţství. A kde se taková Alenčina pohádková říše nacházela? V České Třebové v podhůří Orlických hor a v krásném údolí řeky Třebovky. Ubytování pohádkovým postavičkám poskytl Dům dětí a mládeţe Kamarád. Páteční večer byl ve znamení pohádkového bálu. Tomu samozřejmě předcházely přípravy - úprava účesu, nácvik tanečního vystoupení, zpěvu a pravidel slušného chování. V sobotu se k úsměvu zúčastněných přidalo i sluníčko a doprovodilo všechny na Kozlovský kopec. Rozhledna na Kozlovci poskytla v jasném počasí nádherný výhled. Ve zbytku sobotního dne probíhaly soutěţe na téma Alenka v říši divů - útěk před Srdcovou a Bílou královnou, Kloboučníkova tajemství, dortík Sněz mě, čaj o páté, zajícovy hodiny. V neděli dopoledne návštěvníci pohádkové říše prozkoumali při soutěţních hrách místní park. Víkendový pobyt se opět vydařil a všichni zúčastnění se vraceli domů spokojeni se spoustou pohádkových záţitků. Miroslav Škopík Foto: Radka Blažková 7

8 ZE ŢIVOTA VE MĚSTĚ Poznejte své město Kamenná boţí muka v Libivé Boţí muka z maletínského pískovce se nachází uprostřed dvou vzrostlých lip v poli za obcí Libivá. Jedná se o pravidelný hranol o straně 33 cm a výšce asi 2,2 m se skosenými hranami a po stranách jsou amatérsky vyrýpaná písmena a letopočty např (vandalové byli vţdycky). Na profilovanou římsu dosedá asi 50 cm vysoká kamenná lucerna s reliéfy: 1. ukřiţování Krista 2. kříţe s nástroji Kristova umučení ţebřík, kopí s houbou, důtky k bičování, tabulka s posměšným nápisem INRI, kůl, u kterého byl Jeţíš bičován a planoucí srdce 3. plastické podání monogramu jména Maria 4. německý nápis, ţe tento sloup nechal postavit z lásky k Bohu a Marii Georg Keleb: GOTT ZV LOB VND MARIA HAB ICH GEORG KELEB DISE GREIh SÄVL MACHEN LASSE A:1699 Boţí muka jsou nemovitou kulturní památkou chráněnou státem a jejich stav byl pováţlivý vzhledem k tomu, ţe základ byl narušen kořeny, boţí muka se nebezpečně nakláněla a hrozilo zřícení. Proto město Mohelnice s vyuţitím dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v roce 2011 a vlastního rozpočtu realizovalo záchranu této památky. Práce prováděl zkušený restaurátor akademický sochař Jaroslav Jelínek, který opravoval např. morový sloup na náměstí v Mohelnici. Osazení je provedeno na nový stabilní základ s vyuţitím původního základového kamene, který se nacházel hluboko pod terénem a v současné době je osazen o 50 cm výše. Věříme, ţe opravená boţí muka jako doklad historické cesty z Libivé do Lukavice budou zvát k zastavení a zamyšlení i příští generace. Jitka Srovnalová, MěÚ Mohelnice, odbor školství a kultury Stavební úřad MěÚ Mohelnice bude 1.12., 2.12., a z důvodu školení všech pracovníků uzavřen. Základní škola a Mateřská škola Masarykova 4, Mohelnice pořádá Vánoční prodejní výstavu SVĚTÝLKO úterý hodin Chodníky nevydrţí věčně Placená inzerce Mohelnice a přilehlé obce mají dnes ve správě přibliţně m² chodníků a cyklostezek. Uvaţujeme-li s ţivotností chodníků 40 let, musíme ročně rekonstruovat m², coţ při dnešních cenách je minimálně Kč. Děláme to opravdu? V roce 2008 to bylo 1500 m², v roce m², z toho m² rekonstrukce Zábřeţské ulice a v roce m². Někdo můţe říci, ţe chodník má vyšší ţivotnost neţ 40 let a ţe mnou uváděných m² je zavádějících a nic nevypovídajících, protoţe ţivotnost musí být vyšší. Pak jenom dodávám, ţe Mohelnice a přilehlé obce se rozvíjí, staví se nové lokality s domy, nové cyklostezky a za pár let celkové číslo m² bude mnohem vyšší. Proto bych trval na tom, ţe musíme kaţdý rok investovat do oprav chodníků 2 mil. Kč. Nemáme-li na to, je potřeba omezit jiné činnosti města, protoţe hlavní prioritou města by mělo být školství a infrastruktura. Na následující straně je mapka s plánovanými opravami chodníků Pavel Kuba, místostarosta města 8

9 ZE ŢIVOTA VE MĚSTĚ 9

10 ZAJÍMAVOSTI Hasiči zasahovali zásah při dopravní nehodě dvou osobních automobilů v Mohelnici ul. Třebovská, kde byla zraněna jedna těhotná ţena a tříroční chlapeček zásah při dopravní nehodě motorkáře v Mohelnici směr Moravská Třebová, kdy byl spolujezdec zraněn a odvezen ZZS zásah u dopravní nehody nákladního a osobního automobilu se zraněním jedné osoby v Mohelnici na silnici I/35 směr Moravská Třebová, zraněná osoba byla převezena ZZS do nemocnice zásah u poţáru kotelny na DM v Mohelnici ul. Masarykova zásah u taktického cvičení na stolárnu v obci Mírov v areálu věznice ČR. Přemysl Crha Ředitelé příspěvkovek Dokončení článku ze strany 5. Jak podle vás vypadá ideální škola, učitel, ţák? Marcela Vlasáková: Ideální škola, učitel, ţák, to jsou pojmy, pod kterými si představí kaţdý něco jiného. Představa ţáka je co nejméně učení, ţádné úkoly, co nejvíce hraní. Představou učitele jsou bezproblémové a nadané děti se zájmem právě o jejich předměty a o učení. Ředitel školy pak tyto představy musí umět sladit, aby děti škola zaujala a chodily do ní rády. Učitele motivovat, aby dokázali děti zaujmout, předat jim poznatky, byli pro ně vzorem a dokázali zvládat s nadhledem i problémy, které tato práce přináší. Ideální škola je hlavně o lidech v ní, ale souvisí s tím i materiální zabezpečení, funkční a pěkné prostředí s modernizovaným vybavením jak pro děti, tak pro zaměstnance. A moje představa ideální školy pohodové, zvídavé děti, spokojení a spolupracující rodiče; usměvaví učitelé, kteří se ráno těší do práce a samozřejmě krásně opravená a bezporuchově fungující škola s nejmodernější technikou a vybavením. Ale stůjme rovnýma nohama na zemi. Nic ideálního zřejmě neexistuje, ale zkusme se tomu alespoň přiblíţit Miroslav Hloušek: V současné době a v současné legislativě bych tuto moji představu nazval perpetuum mobile - něco co v současné době nemůţe existovat. Oni jsou určitě dobří ţáci, výborní učitelé a vynikající Placená inzerce školy, a není jich málo, ale představy o ideálu ze strany státních institucí a politiků jsou po kaţdých volbách jiné a to "před tím" bylo úplně špatné. Nějak se z této představy vytrácí lidský přístup, vzájemná tolerance, touha po vědění, materiální a finanční zabezpečení vzdělávacího procesu, ale hlavně zde chybí dlouhodobá koncepce celého vzdělávacího systému. Petra Rosípalová Sběratelé se sejdou v DDM Sbíráte známky, pohlednice, podtácky, autíčka, plechovky, pogy, kartičky hokejistů, Pokémonů, Šmoulů či cokoliv jiného? DDM Magnet Mohelnice pořádá od 14 do 17 hodin SBĚRATELSKOU NEDĚLI určenou nejen pro děti a mládeţ. Přijďte se pochlubit vlastní sbírkou, pobavit se s ostatními sběrateli o svých zálibách, vyměnit cokoliv ze své sbírky a rozšířit tak své trumfy! Pokud nic nesbíráte, nevadí, přijďte se inspirovat. Vstup zdarma. Předběţná registrace sběratelů do s uvedením kontaktu a oblastí sběratelské činnosti na e- mailu: informace na u: Miroslav Škopík Dům dětí a mládeţe Magnet, M Spartakiádní 8, Moh tel., fax: , url: 10

11 ZAJÍMAVOSTI Broučci šli spát Dne 10.listopadu se konala, jako jiţ tradičně kaţdý rok, podzimní akce Uspávání broučků. V MŠ Na Zámečku, ve třídě Ţabek, jsme se sešli s dětmi a rodiči, kteří společně vytvořili malé broučky ze skořápek ořechů. Kdyţ dílo dokončili, přesunuli jsme se na školní zahradu. Zde děti předvedly svým rodičům i prarodičům tanečky, říkanky a písničky s relaxačním padákem. To se jiţ blíţil večer, slunce šlo spát a naše zahrada se proměnila ve světýlkové království. Lucerničky, strašidýlka z vydlabaných dýní a lampiony dětí překrásně dotvořily podzimní atmosféru. Děti, za zpěvu písničky Slunce šlo spát, uloţily své broučky do hromady listí. Tento pelíšek pro broučky jsme připravovali jiţ celý týden. Děti pomáhaly shrabovat, nosit i vozit listí v dětských kolečkách na velikou hromadu. Na závěr nás ještě čekal úkol projít světýlkovou cestičkou a nasbírat si poklady (oříšky, sladkosti, kaštany, a pod.) Podzimní uspávání broučků se líbilo nejen dětem, ale i všem dospělákům, kteří se přišli podívat. Takţe, broučkové sladké sny a na jaře zase na shledanou. Jana Ryšánková a Andrea Vytopilová, učitelky MŠ Na Zámečku Muzeum provoněl perník V úterý 22. listopadu 2011 byla v Muzeu v Mohelnici vernisáţí otevřena výstava tematicky spjatá s vánočními svátky s názvem O perníku. Výstava prezentuje historii perníkářského řemesla na Moravě a zejména na Šumpersku. Představuje bohatou a vzácnou sbírku historických perníkářských forem, které patří mezi vrcholné řezbářské výrobky. Vyřezávali je profesionální řezbáři i perníkáři samotní a najdeme na nich motivy husarů na koních, ţeny a muţe v dobových krojích, sv. Mikuláše, srdíčka, nemluvně a další. Sbírka Vlastivědného muzea v Šumperku vyniká technickým provedením i výtvarným pojetím. Nejvíce forem pochází ze sbírek šumperského muzea, ale přibliţně po desítce starých forem se zachovalo i ve fondech Muzea v Mohelnici a Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích ve fondu Havelkova muzea. Kromě historických perníkářských forem výstava představuje další vývoj pernikářství vykrajovací formy a obrázky na perník z počátku 20. století - a neopomene ani současné trendy v pojímání perníku jako jednoho z důleţitých symbolů Vánoc. Se svými sladkými a zejména provoněnými perníčky se prezentuje Mohelnický spolek ručních řemesel, který na výstavě spolupracuje. Součástí výstavy jsou dílny, kde si děti, ale i dospělí mohou vyzkoušet vytlačovat perník ze staré formy nebo vykrajovat z nových a nazdobit podle vlastní fantazie. Výstava potrvá do 7. ledna Mária Kudelová Mohelnický betlém zve návštěvníky K vánočním tradicím v našem městě jiţ přes třicet let patří také návštěva dřevěného betlému. Tento skvost je dílem řezbářů Josefa Nedomlela a Antonína Nedomlela. Pohyblivý osvětlený betlém, který se pořád rozrůstá, bude opět k vidění v kostele sv. Tomáše Becketa (vchod z jiţní strany do kaple sv. Anny). Betlém bude otevřen po skončení půlnoční mše svaté aţ do Hromnic, tj MOHELNICKÝ BETLÉM Štědrý den Po půlnoční mši h h h h h h h h h h Dále bude betlém aţ do zpřístupněn: úterý, čtvrtek a sobota od 15 do 16 h neděle od 14 do 17 h. Pavel Nenkovský, Petra Rosípalová Placená inzerce 11

12 INFORMACE ZE ŠKOL Začátek školního roku ve školní druţině ZŠ Vodní S nástupem nového školního roku začaly ve školní druţině jiţ tradiční pracovní dílny. V pátek 21. října jsme děti ze třetích a čtvrtých tříd pozvali do školní druţiny na noc. Druţinová noc připomněla Halloween, děti hrály tradiční hry - Apple Patiny, Bobbing for Apple, z čajových sáčků vytvořily koláţ s podzimními motivy. Nejvíce se však děti těšily na pozdní večer, jenţ odstartoval všemi netrpělivě očekávanou stezku odvahy. Ta je provedla temnou školou, plnou strašidel a temných zákoutí. Všechny děti překonaly strach a vydaly se na ztichlou světélkující trasu, na jejímţ konci je čekala sladká odměna. Radost z překonané nejistoty se odráţela i v obrázcích, jeţ děti ještě v noci namalovaly. Pár dnů nato se sešli všichni, kteří mají rádi svíčky, vůni medu a ruční práce. Z voskových mezistěn si děti vyráběly svíčky z včelího vosku. Fantazii se meze nekladly a tak děti vytvořily svíčky rozmanitých tvarů, malé, velké, tlusté či netradičně zdobené. Školní druţina nádherně voněla a dětská fantazie a kreativita opět slavily úspěch. Zanedlouho nás čeká poslední pracovní dílna tohoto roku - Advent. Tuto dílnu navštíví vţdy několik desítek dětí i dospělých, má kouzelnou atmosféru, jehličí provoní celou školu a spousta dětí si domů odnáší nádherný adventní věnec z přírodního materiálu. Za kolektiv vychovatelek Dana Hňoupková DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KDE? Základní škola Vodní 27, Mohelnice KDY? úterý od 13 do 17 hod. PROČ? Rádi bychom Vás přesvědčili, ţe učení nemusí být mučení Výuku interaktivní a zábavnou formou zaručují: Nadstandardní odborné učebny výpočetní techniky, jazyků, zeměpisu, dějepisu, biologie, výtvarné výchovy, fyziky a chemie Moderně vybavené jazykové a kmenové třídy Keramická dílna O volný čas Vašich dětí pečuje: Školní klub Školní druţina Přijďte si vše prohlédnout Jste srdečně zváni Ţáci i zaměstnanci se těší na Vaši návštěvu! Halloweenská setkání na ZŠ Mlýnská Koncem měsíce října se na obou budovách školy tedy na Mlýnské i Masarykově - konaly akce spojené s Halloweenem. Jídelna, třídy i chodby patřily strašidlům, pavoukům, ozdobeným dýním a hlavně rozzářeným očím těch nejmladších ţáků. A aby bylo veselých dětí v naší škole ještě více, přizvali jsme na oslavu Halloweenu také děti z MŠ Na Zámečku a z MŠ Hálkova i se svými učitelkami. Na několika stanovištích v prostorách školy děti rozvíjely své pohybové schopnosti, zručnosti a dovednosti. V tělocvičně školy na ně čekala překáţková dráha, strašidelný pytel nebo chůze na obřích stopách. Potom si ve třídě s chutí zazpívaly za doprovodu klavíru písničky o strašidlech. Za pomoci svých starších kamarádů si vyráběly drobné dekorační předměty - halloweenskou dýni na špejli, strašidýlko či strašidelný balónek. Ty si potom odnášely domů jako milou vzpomínku na příjemně a netradičně strávené dopoledne ve škole. Aleš Plhák Strašidelná noc ve školním klubu V pátek 21. října proběhla na ZŠ Mlýnská Strašidelná noc, které se zúčastnili ţáci tříd. Začínala v 17 hodin tím, ţe si ţáci nejdříve v malé tělocvičně nachystali své pelíšky na spaní a poté následovala společná příprava večeře ve cvičné kuchyňce. Po ní se vrhli do sportovních soutěţí, které pro ně byly připraveny ve velké tělocvičně. Při nich si vytvořili dvě druţstva - jedno pod vedením Kristýny Tesařové a druhé pod vedením Kristýny Rozsívalové. Souboj obou druţstev byl poměrně vyrovnaný, ale přece jenom o trošku lepší bylo druţstvo Kristýny Tesařové, které zvítězilo. Po předání diplomů a sladkých odměn se ţáci přesunuli do 7. A třídy, kde na ně čekala vědomostní soutěţ. Při ní si vytvořili 3 druţstva. První tvořili ţáci 6. tříd, druhé ţáci 7. B a třetí ţáci 7. C. V této soutěţi postupně zodpovídali otázky, které se týkaly dějin, zeměpisu, přírody, kultury, hudby a všeobecných znalostí. Největšího počtu bodů v soutěţi dosáhlo druţstvo 7. B, které tudíţ zvítězilo a za ním v těsném závěsu skončila na společném druhém místě druţstva 7. C a 6. tříd. Potom přešli ţáci do velké tělocvičny, kde si zahráli hru na upíry a po ní následovala stezka odvahy. Ta vedla přes celou školu a ţáci se při ní setkali se spoustou strašidel (pirát-kostlivec, čarodějnice, Vřískot, upír, zombie). Pozhasínaná a tichá škola ozdobená pouze halloweenskými dýněmi dávala stezce odvahy navíc i strašidelný nádech. Ale všichni stezku zvládli v pohodě, i kdyţ někdy bylo slyšet pěkný vřískot. Po předání odměn za odvahu na stezce a po druhé večeři se konala ještě malá stezka odvahy v tělocvičně, kterou připravili ţáci 7. B a 7. C pod vedením Kristýny Tesařové. A neţ všichni ulehli do svých pelíšků, tak si pro odreagování po stezkách odvahy zatancovali při diskotéce. Ráno po snídani pak ţáci vyrazili domů za svými rodiči s tím, ţe se uţ těší na další Strašidelnou noc. Michaela Májková 12

13 ZAJÍMAVOSTI Obchodní akademie Mohelnice Olomoucká 82, Mohelnice Tel.: , Internet: Nabízíme čtyřleté maturitní obory: M/02 Obchodní akademie M/01 Informační technologie zaměření na Informatiku v ekonomice Dny otevřených dveří: od 9:00 do 16: od 9:00 do 16:00 Vlastní domov mládeže: třílůžkové pokoje, celodenní stravování vlastní sportovní areál a nová hala Placená inzerce Vinobraní na kolech SK TURISTIKA MOHELNICE o.s. pořádá pro zájemce vícedenní zájezd v termínech a Zájezd je plánován do oblasti Jiţní Morava. Cena za ubytování (4 noclehy) s polopenzí je 1200 Kč/osoba. Protoţe v této době probíhá v uvedeném regionu vinobraní, je třeba provést zavčas rezervaci ubytování, které bude v obci Stupava pro 10 osob (2 pokoje o 4 lůţkách + 2 přistýlky.) Zájemci, adresujte přihlášky do na telefon: , nebo em: Mojmír Kubelka Mohelnický OPEN oslavil polojubileum! Mohelnický OPEN turnaj v sobotu 5. listopadu 2011 oslavil své polojubileum! V nezvykle teplém podzimním počasí dorazilo do prostor mohelnického kulturního střediska osm desítek šachistů, kteří se tak současně stali svědky i samotnými aktéry jiţ 25. ročníku tohoto oblíbeného rapidu. V minulosti byl turnaj účastníky mnohokrát pochválen za noblesní prostředí, ve kterém probíhá. Letošní ročník zahájil místostarosta Antonín Navrátil, který pozdravil přítomné účastníky a ve svém vystoupení se krátce zamyslel nad analogií některých rysů šachové partie a lidského ţivota. Samotný průběh turnaje proběhl v přátelské atmosféře, kdy se nemusely řešit ţádné váţnější konflikty a kdy ke smíru v drobných rozmíškách stačilo trochu asertivní domluvy a následné férové chování hráčů. Na startu jako hlavní favorit stanul mladý mezinárodní mistr Vojtěch Plát. Hrál velmi sebejistě, nepřipustil ţádné překvapení na svůj úkor. Získal osm bodů z devíti, přičemţ dvě remízy uhráli pouze jeho nejbliţší konkurenti. O zbylá místa probíhal urputný boj. Letošní silná konkurence se projevila i osmým místem šumperského Víta Valenty, bronzového medailisty z Mistrovství světa tělesně postiţených šachistů konaného na Slovensku. Z druhé příčky se trochu překvapivě nakonec radoval zástupce pořádajícího oddílu Martin Formánek, který jeví snahu obnovit předchozí vysokou úroveň šachové výkonnosti. Zůstal jen o půl bodu za Plátem, ale zato o celý bod před zbývající konkurencí, přičemţ ani jednou od šachovnice neodešel poraţen! Zaslouţeně se tak stal současně i přeborníkem okresu Šumperk v rapid šachu. Na bronzovou příčku dosáhl litovelský Ladislav Vaněk. Vybojoval šest a půl bodu, stejně jako další tři hráči, a na medailové umístění se dostal díky pomocnému hodnocení, o jediný bod tohoto kritéria před svým oddílovým kolegou Janem Krejčím. V této skupince skončil i tradiční účastník místních turnajů Jiří Stehlík z Kolína, který obvykle přebírá cenu pro nejvzdálenějšího účastníka. Tentokráte ji ale musel přenechat z 600 kilometrů vzdáleného města Malbork v Polsku Wojciechovi Traczewskemu, který svou účastí vzbudil na turnaji pozornost. Nejlépe umístěnou ţenou se svým 26. místem stala Nicola Luţíková reprezentující šachový oddíl Sokol Lázně Velké Losiny. Nejstarší hráč turnaje Dimitrij Mathon (84 let) přijel z Přerova a naopak nejmladším benjamínkem byl reprezentant domácího oddílu Honzík Kolář (6 let). Po ukončení turnaje při loučení mnozí účastníci projevili přání setkat se v Mohelnici opět za rok. Ladislav Spurný Punc mezinárodní akce dodal turnaji nejvzdálenější účastník Wojciech Traczewski z polského Malborku. Foto: Karel Volek. Placená inzerce 13

14 POZVÁNKY, ZAJÍMAVOSTI Díky Bohu za Domov pro seniory Ačkoliv jiţ 42 let ţiji v Itálii, s Mohelnicí jsem nikdy neztratila kontakt. Navštěvovala jsem zde velmi často svoje rodiče. Poslední čtyři roky zdravotní stav mé maminky Milady Martinů nedovolil ţít v domácím ošetření, a tudíţ se stala trvalým hostem Domova pro seniory na Lidické ulici. Jako lékařka ţijící tak dlouhou dobu v cizině mohu porovnat kvalitu sluţeb i prostředí takového zařízení. Toto je právě důvod mého pochvalného dopisu, kterým chci poděkovat veškerému personálu zajišťujícímu chod Domova. Je opravdu na velmi vysoké úrovni. Především chci vyzdvihnout mimořádné mezilidské vztahy, jeţ tito lidé umí vytvořit. Nebudu všechny jmenovat. Nechci riskovat, ţe na někoho zapomenu. Od lékaře přes vrchní sestru aţ po všechny sestřičky a ošetřovatelky všem patří mimořádná pochvala za jejich péči. Přála bych si, aby tento ústav byl brán za vzor na celém území České republiky díky jeho vysoké úrovni sluţeb. Děkuji. MUDr. Marie Martinů Přijďte do Šmoulova! T-CLUB při Domu dětí a mládeţe Magnet Mohelnice pořádá v sobotu od 14 do 17 hodin pro děti a mládeţ zábavné odpoledne s pohádkovým názvem Šmoulov. Pro všechny účastníky jsou připraveny hry a soutěţe, šmoulí párty, kadeřnický salon, tetovací studio, zdobení perníčků a chybět nebude ani modrá hostina od Šmoulinky. Vstupné do Šmoulova činí 30,- Kč. Vzhledem k provozním podmínkám je nutné se na akci přihlásit, přihlášku lze obdrţet přímo v DDM Magnet nebo internetových stránkách Účastnický poplatek společně s přihláškou je nutné odevzdat nejpozději do pátku v DDM Magnet. S sebou: přezůvky, něco modrého a dobrou náladu! Miroslav Škopík Vědomí srdce, o.p.s. pořádá Mikulášská nadílka v Duhové čajovně Od 10 do 12 hodin navštíví Duhovou hernu Mikuláš s čertem. Budeme s ním zpívat, tancovat a hrát si. Vstupné do herny 50 Kč Poznání sebe sama skrze tóny tibetských mís Vystoupení Jany Remerové z Brna. Začátek v hod. Cena 120 Kč. Placená inzerce 14

15 SPORT Podzimní seminář karate M.S.K.A - Hanušovice Poslední zkouškou v letošním roce byla Podzimní škola v Hanušovicích. I přes velkou konkurenci se nám podařilo zviditelnit a navázat na naše úspěchy během tohoto roku. Uţ v první kategorii forma Prima (ţluté pasy) vybojoval 2. místo Zdeněk Bombera a za ním se umístili František Petřík 5. místo a Matěj Zigal 7. místo. V kategorii forma Secunda (oranţové pasy) vybojoval Petr Šuranský 3. místo. Ve formě Tercia (zelené pasy) skončil Jaroslav Fričer na 5. místě a Prokop Chmelina v kategorii forma Quarta (modré pasy) obsadil 4. místo. Druhý den nám přinesl další medailová umístění, a to v bojích, kde František Petřík obsadil 2. místo a za ním Zdeněk Bombera 7. místo a Matěj Zigal v kategorii muţi pod 16 let skončil na 5. místě. Dalším umístěním se mohl pochlubit i Petr Šuranský, který skončil ve finále muţi oranţoví a vybojoval tak 2. místo. V kategorii muţi modří obsadil Prokop Chmelina zaslouţené 3. místo. Po skončení turnaje se udělovaly i vyšší technické stupně karate, které si odnesli Zdeněk Bombera 8. kyu a František Petřík 9. kyu. Ladislav Daříček František Vaněk se doţívá 80 let Jméno našeho reprezentanta, který vrcholů sportovních výsledků dosáhnul po pobytu v našem městě, je známo především jeho pamětníkům a těm, kdoţ mají rádi sportovní historii a zvláště historii ledního hokeje. František Vaněk se narodil 3. prosince Hrál v našem regionu za Loštice, Mohelnici a odtud zamířil do Brna. Výčet jeho sportovních úspěchů je rozsáhlý, proto uveďme jen ty nejvýznamnější: 7x se zúčastnil jako reprezentant mistrovství světa, z toho 2x olympijských her. Reprezentoval v 86 utkáních. 11x s brněnskými oddíly získal titul mistra republiky. Za technickou hru si vyslouţil u svých fanoušků přezdívku Profesor hokeje. Je nám líto, ţe Franta - jak jsme jej znali - je dlouho upoután na lůţko. Jinak bychom jej jistě rádi vítali v našem městě. Jeho sportovní výsledky jsou důkazem pro mladé: také oni, kdyţ mají nadání a vůli k poctivému tréninku, se mohou uplatnit, byť pocházejí z menších regionů. Jan Hledík Turisté zakončili sezónu Tradiční výšlap, jako poslední pěší akce, jenţ jsme směřovali kaţdoročně na vrchol Šeráku, letos měl změnu. Kdyţ jsme dorazili do Ramzové, zjistili jsme, ţe celý hřeben je v mracích, tak se operativně změnil směr pochodu. Domluvili jsme se na návštěvě Smrku, který je níţe poloţený a na opačné straně trati. Přestoţe na tomto niţším hřebeni bylo méně mlhavo, stromy uţ byly pokryté námrazou, která nám padala ve větru na hlavu. Neţ jsme dorazili do Lipové na nádraţí, nemohli jsme se nezastavit v lesním baru, který je bez obsluhy, přes to jsou zde zásoby jídla a pití různého sortimentu. Alespoň takový příjemný závěr akce nám vynahradil nepřízeň počasí. Jaromír Vítek, SK Turistika Mohelnice Zleva: Ladislav Daříček, Prokop Chmelina 4. kyu, Petr Šuranský 8. kyu, František Petřík 9. kyu, Zdeněk Bombera 8. kyu, Matěj Zigal 10. kyu, Jaroslav Fričer 5. kyu, Mistr Pavel Sokol 3. Dan. Foto: archív oddílu. XVII. Mistrovství ČR Czechian karate association V sobotu proběhlo v Krnově jiţ XVII. Mistrovství ČR Czechian karate association. Soutěţ byla určena pouze pro karatisty s modrým a vyšším páskem. Mohelnický oddíl Izumi reprezentovalo sedm dětí a jeden dospělý. Děti byly velmi úspěšné a přivezly 9 medailí. Kata chlapci let, 2. místo Lubomír Juříček Kumite chlapci let, 3. místo Adam Nakládal Kata hoši let, 2. místo Stanislav Pokorný Kumite dívky let, 1. místo Tereza Havlíčková, 3. místo Dominika Šmirgová Kumite dívky let, 1. místo Eliška Nakládalová Kata dívky let, 1. místo Tereza Havlíčková, 3. místo Klára Růţičková Kata dívky let, 3. místo Eliška Nakládalová Mohelnický oddíl karate TJ Sokol děkuje městu Mohelnice a Olomouckému kraji za finanční podporu těchto závodů, ale i všech ostatních akcí roku Vedoucí oddílu Michal Kostka Medailisté. Horní řada zleva: Lubomír Juříček, Klára Růžičková, Tereza Havlíčková, Stanislav Pokorný Dolní řada zleva: Adam Nakládal, Eliška Nakládalová, Dominika Šmirgová Foto: Kateřina Kostková 15

16 KAM ZA KULTUROU Městské kulturní středisko Mohelnice KINO PROSINEC 2011 BASTARDI 2 Středa v 17 a hod. ČR 95 minut. Děj nového dramatu přímo navazuje na příběh předchozího filmu. Hrají Jan Šťastný, Martin Dejdar, Jiří Krampol, Tomáš Magnusek a další. Přístupno od 12 let. Vstupné 70 Kč. Premiéra MOJE KRÁSNÁ UČITELKA Středa v 17 a hod. Komedie USA s Tomem Hanksem a Julií Roberts. 98 minut. Kdyţ si myslíš, ţe vše, co mělo smysl, uţ Tě minulo, objevíš důvod proč ţít. Titulky. ŠUP. Do 12 let nevhodné. Vstupné 70 Kč. Premiéra JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ Středa v 17 a hod. Komedie USA s Rowanem Atkinsonem. 101 minut. Kdo zachrání Její veličenstvo britskou královnu, kdyţ agent 007 James Bond zrovna leţí u ledu? Jeden muţ uţ před lety dokázal, ţe je na něj spolehnutí a ţe raději Britské ostrovy zbourá, neţ by je vydal nepříteli všanc. Titulky. ŠUP. Přístupno. Vstupné 70 Kč. Premiéra Připravujeme: Leden 2012: Tintinova dobrodruţství (animovaná komedie 4.1.), Půlnoc v Paříţi (romantická komedie 11.1.). Únor 2012: Velká vánoční jízda (1.2.), Twilight sága: Rozbřesk 1. část (upíří romance 15.2.), Perfect days: I ţeny mají své dny (komedie ČR 22.2.). ŠUP = širokoúhlá projekce. Věkovou hranici přístupnosti filmů určuje distributor * Změna programu vyhrazena. Rezervace * Nevyzvednuté vstupenky v den představení propadají! KULTURNÍ KALENDÁŘ PROSINEC 2011 Světlana Nálepková miluje k smrti Herečka a zpěvačka Světlana Nálepková bude v komorním muzikálu zpívat a vyprávět o ţivotě velké pěvecké osobnosti 20. století, symbolu vrcholné éry francouzského šansonu, úţasné Edith Piaf. Přijďte si poslechnout nezapomenutelné šansony, které sugestivně popisují jasy a stíny ţivota a lásky především. Jsou to písně, které přeţily všechny nové proudy v hudbě, staly se klasikou a stále oslovují a hlavně - mají co říci. Zastavte se v předvánočním shonu a nechte se pohladit na duši. Představení se koná v úterý 13. prosince v 19 hodin v MKS Mohelnice, vstupenky v předprodeji jsou za 195 Kč, v den akce za 245 Kč. Petra Rosípalová MIKULÁŠOVÁNÍ pořádá Siemens s.r.o., o. z. Elektromotory Mohelnice pro své zaměstnance a jejich děti v h, velký sál MKS MOHELNICKÉ TANCOVÁNÍ v h, velký sál MKS, vstupné i startovné 50 Kč ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU v 17 h, náměstí Svobody. Vyhodnocení nejhezčího přítomného Mikuláše a anděla a nejošklivějšího čerta MIKULÁŠOVÁNÍ AGENTURA GONG OLOMOUC v 8.30 a 10 h, velký sál MKS, pro MŠ a ZŠ, vstupné 25 Kč VÁNOČNÍ KONCERT MADALEN v 18 h, sál kina, S chutí a vůní vánočního čaje a tóny známých i méně známých koled, host Zdeněk Hamřík, vstupné 70 Kč MIKULÁŠOVÁNÍ MKS PAVEL NOVÁK ve h, velký sál MKS SVĚTLANA NÁLEPKOVÁ A BLUE ANGEL MEMORY BAND - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ MILOVAT K SMRTI v 19 h, velký sál MKS, vstupné 195 Kč v předprodeji, v den akce 245 Kč KOLEDOVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM v h, nám. Svobody, bliţší informace na plakátech VÁNOČNÍ KONCERT DPS ARIETTA v 17 h, kostel sv. Stanislava. Účinkují: DPS Sluníčka, DPS Arietta ZUŠ Mohelnice, DPS Větrník Loštice. HERRGOTT ve 20 h, velký sál MKS POHÁDKA O VÁNOCÍCH A ZAKLETÉ ČEPIČÁŘCE Divadýlko MRAK v 8.30 a 10 h, velký sál MKS, pro MŠ a ZŠ, vstupné 25 Kč VÁNOČNÍ KONCERT PŘI SVÍČKÁCH COLLEGIUM MUSICUM v 18 h, velký sál MKS VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ MOHELNICE v 17 h, velký sál MKS BETLÉMSKÉ SVĚTLO PLESOVÁ SEZÓNA 2012: Městský ples Nadační fond SPŠE Mohelnice Hella Autotechnik s.r.o. Mohelnice Siemens s.r.o., o.z. Elektromotory Mohelnice Maturitní ples OA Mohelnice FK Juve Upozorňujeme návštěvníky kulturních akcí v MKS a kině, ţe rezervace vstupenek, které nebudou vyzvednuty do jednoho dne před jejím uskutečněním, propadají A BUDOU AUTOMATICKY UVOLNĚNY DO PRODEJE. Změna programu vyhrazena! Dopolední představení pro MŠ a ZŠ mohou zhlédnout i děti nenavštěvující předškolní zařízení (vstupné bude hrazeno na místě). Zaměstnanci MKS Mohelnice přejí všem příznivcům kultury příjemné proţití vánočních svátků a mnoho štěstí a zdraví do nového roku! Mohelnický zpravodaj. Měsíčník. Vydává Město Mohelnice, U Brány 2, Mohelnice, IČO , DIČ CZ Evidenční číslo MK ČR E Redakce: Městské kulturní středisko, Lazebnická 2, Mohelnice, tel.: Šéfredaktor: Bc. Petra Rosípalová Redakční rada: předseda redakční rady: Ing. Antonín Navrátil členové redakční rady: Igor Machálek, Pavel Nenkovský, Ing. Martina Pechová. Vychází prvního dne daného měsíce a nese i jeho pořadové číslo. Uzávěrka: 20. dne ve 12 hodin předchozího měsíce. Výtisk zdarma. Náklad: 4300 ks. Tisk: Tiskárna Křupka Mohelnice. Nevyţádané rukopisy a obrazové materiály se nevracejí. Redakce se nemusí ztotoţňovat s názory prezentovaných ve článcích dopisovatelů. Nepodepsané příspěvky nezveřejňujeme. V redakci jsou k nahlédnutí Zásady pro vydávání Mohelnického zpravodaje. Vydavatel neodpovídá za věcný obsah uveřejněných inzerátů. Za případné chyby se omlouváme. 16

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Salesiánský klub mládež Rumburk Jiříkov. občanské sdruţení. Výroční zpráva 2007

Salesiánský klub mládež Rumburk Jiříkov. občanské sdruţení. Výroční zpráva 2007 Salesiánský klub mládež Rumburk Jiříkov občanské sdruţení Výroční zpráva 2007 Úvodní slovo Váţení přátelé, kolegové a spolupracovníci, v roce 2007 došlo v činnosti střediska k zásadní změně, a to k transformaci

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

www.zsspecrymarov.cz Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček 1. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz Zpráva za oblast školství, kultury a sportu Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz Školy a školská zařízení zřizovaná městem Mateřské školy zřizuje město dvě. Nedostatek míst v mateřských školách

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 občanské sdružení Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, když se v horkém létě potřebujeme osvěžit, můžeme se třeba zakousnout do melounu. Poznat

Více

V Bechyni dne 18.9.2013

V Bechyni dne 18.9.2013 V Bechyni dne 18.9.2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si co nejsrdečněji pozvat reprezentanty Vaší školy z řad vyučujících i žáků na 17. ročník točířské soutěže pro studenty keramických maturitních

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové www.karaterec.com Ing. Jiří Boček / Prezident Českého svazu karate Vážené dámy a pánové, je pro mne velkou ctí pozvat vás na 13. ročník největší soutěže karate v

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE Rok 2010 se nesl v duchu projektu Revitalizace a regenerace centra města, takţe počet akcí značně poklesl. Od jara se nekonaly téměř ţádné kulturní a společenské akce, zámek

Více

www.lipaprovenkov.cz Pořadí projektů 6. výzvy MAS Ţadatel IČO Název projektu Dotace % Body

www.lipaprovenkov.cz Pořadí projektů 6. výzvy MAS Ţadatel IČO Název projektu Dotace % Body Zpravodaj 3/2011 Místní akční skupiny Lípa pro venkov o.s. www.lipaprovenkov.cz Informace o 6. výzvě MAS V termínu stanoveném pro příjem ţádostí byly zaregistrovány celkem 4 ţádosti. Ve Fichi č.7 to byly

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2009 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Hospodaření sdružení 10 Identifikační údaje 11 Poděkování

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Výroční zpráva za rok 2015 oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2015 oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2015 oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokola Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. Cvičí zde 14 cvičenců všech věkových skupin. Z

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

č. 5/2005 Měsíčník MČ Praha Lysolaje

č. 5/2005 Měsíčník MČ Praha Lysolaje -------------------------------------------------------------------------------------- Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha Lysolaje č. 5/2005 zdarma --------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

40. výročí školy. Pěvecká soutěž

40. výročí školy. Pěvecká soutěž 40. výročí školy 4. 10. 2014 se u příležitosti 40. výročí založení školy uskutečnilo setkání současných i bývalých zaměstnanců s vedením školy a města. V rámci oslav proběhl den otevřených dveří, kdy mohli

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2013/14. Výroční zpráva aktivity Skupiny J&G Společnosti za školní rok 2013/14. Skupina J&G Společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2013/14. Výroční zpráva aktivity Skupiny J&G Společnosti za školní rok 2013/14. Skupina J&G Společnost Skupina J&G Společnost Středisko aktivity Základní škola, Dr. E. Beneše 1, Šumperk 787 01 E-mail info@jagspolecnost.de.vu www.jagspolecnost.de.vu VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠK. ROK 2013/14 Výroční zpráva aktivity

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2010 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Terapie očima dětí 11 Hospodaření sdružení 12 Identifikační

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Program adventu v Lanškrouně

Program adventu v Lanškrouně I. ADVENTNÍ TÝDEN NEDĚLE 27.11. Program adventu v Lanškrouně 14:00 Nám. J. M. Marků Lanškrounský smíšený sbor, Komo/K/rák ZUŠ J. Pravečka Lanškroun pod vedením V. Jetmarové I. adventní koncert - žáci hudebního

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace

prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace představení nadace kdo jsme a co děláme jak pomáháme Nadace PROMĚNY je soukromá nezisková organizace, kterou na přelomu

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. zasedání Rady města Mohelnice, které se konalo dne 19.12.2012 od 15:30 hodin v kanceláři starosty 1167/61/RM/2012- Návrh rozpočtu a plánu prací společnosti Lesy města

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov. občanské sdružení. Výroční zpráva 2009

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov. občanské sdružení. Výroční zpráva 2009 Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov občanské sdružení Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, dovolte, abych vám předložil výroční zprávu naší organizace za rok 2009.

Více