Zkušební otázky k ústní části zkoušky pro získání odborných předpokladů strážníka - zákon o obecní policii část A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkušební otázky k ústní části zkoušky pro získání odborných předpokladů strážníka - zákon o obecní policii část A"

Transkript

1 S ohledem na změnu právních předpisů a v zájmu odpovídajícího zkvalitnění přípravy strážníků ke zkoušce z odborné způsobilosti Ministerstvo vnitra aktualizovalo a doplnilo stávající zkušební otázky, které budou používány od 1.ledna 2006 s tím, že Ministerstvo vnitra si vyhrazuje právo tyto aktualizovat s ohledem na vývoj právního řádu ČR. I. Zkušební otázky k ústní části zkoušky pro získání odborných předpokladů strážníka - zákon o obecní policii část A 1) Co je obecní policie, jak vzniká a zaniká, jaká je její věcná a místní působnost. 2) Které stěžejní právní předpisy týkající se přímo oblasti obecní policie znáte. Na základě kterých právních norem obecní policie při plnění svých úkolů spolupracuje s Policií ČR a v čem tato spolupráce spočívá. 3) Jaké úkoly plní obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku podle zákona o obecní policii. Kdo řídí obecní policii. Jakou úlohu v této souvislosti plní rada obce. 4) Co rozumíte pod pojmy, užitými v zákoně o obecní policii - místní záležitosti veřejného pořádku, ochrana bezpečnosti osob a majetku, dodržování pravidel občanského soužití, bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. 5) Za jakých podmínek může obecní policie působit na území jiné obce 6) Kdo se může stát strážníkem obecní (městské) policie. Kdy smí strážník vykonávat povinnosti a oprávnění podle zákona o obecní policii. Kdo jedná v pracovněprávních vztazích strážníka. 7) Kdo je zaměstnavatelem strážníka. Jaké další povinnosti nad rámec základních povinností zaměstnanců obsažených v právních předpisech vyplývají pro zaměstnance územních samosprávních celků zařazených k obecní policii z ustanovení 73 odst. 2-4 Zákoníku práce. 8) Co rozumíte pod pojmy bezúhonnost a spolehlivost podle zákona o obecní policii. Kdo a jakým způsobem bezúhonnost a spolehlivost prokazuje. 9) Kdo vydává osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů strážníka, kdy jeho platnost zaniká. Co jsou odborné předpoklady k výkonu povinností a oprávnění strážníka, kde jsou upraveny. 10) Kdy lze vydat a odejmout osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů strážníka, kdy lze pozastavit jeho platnost. Kdo se na tomto úkonu podílí a jak. 11) Jaké povinnosti ukládá zákon o obecní policii strážníkům v souvislosti s prováděním zákroků a úkonů k plnění úkolů obecní policie podle 6 odst. 1 zákona. Uveďte příklady. 12) Jak je v zákoně o obecní policii řešena povinnost strážníka poučit osoby o jejich právech, co obsahuje toto poučení a jakou formou se provádí. 13) Vysvětlete povinnosti strážníka jak v pracovní, tak i mimo pracovní době podle 7 zákona o obecní policii. 14) Kdy není strážník obecní policie povinen provést zákrok k plnění úkolů podle zákona o obecní policii.

2 15) Kdy a jakým způsobem prokazuje strážník příslušnost k obecní policii. Jak prokazuje strážník své oprávnění působit na území jiné obce na základě veřejnoprávní smlouvy. 16) Vysvětlete postup strážníka v případě důvodného podezření, že byl spáchán trestný čin. Jaké kriminalisticko taktické postupy zvolíte a kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít. 17) Popište postup strážníka v případě, že byl spáchán správní delikt nebo přestupek, který strážník nemůže řešit v blokovém řízení. Co musí obsahovat oznámení podle 10 zákona o obecní policii. 18) Vysvětlete, od které osoby je strážník oprávněn požadovat potřebná vysvětlení. Jaká práva a povinnosti zákon o obecní policii této osobě ukládá a od které osoby nesmí vysvětlení požadovat. 19) Jak zákon o obecní policii řeší otázku náhrady nutných výdajů a náhrady ušlého výdělku osoby, která se dostavila na výzvu strážníka. Jak bude strážník postupovat, pokud osoba výzvě k dostavení se na určené místo nevyhoví. 20) Jaké údaje z informačních systémů příslušných orgánů je obecní policie při plnění svých úkolů oprávněna vyžadovat 21) Co se pro účely zákona o obecní policii rozumí prokázáním totožnosti. Kterou osobu je strážník oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti a jaké povinnosti zákon o obecní policii této osobě ukládá. Srovnejte s obdobným oprávněním Policie ČR. 22) Vysvětlete oprávnění strážníka k předvedení osoby podle 13 zákona o obecní policii. Co obsahuje záznam o předvedení. 23) Popište oprávnění strážníka k odebrání zbraně. Za jakých podmínek může toto oprávnění realizovat. Jaký je postup strážníka po dobrovolném vydání nebo odebrání zbraně. 24) Vysvětlete pojmy, užité v 14 zákona o obecní policii, zbraň a důvody pro odebrání zbraně. Za jakých podmínek se zbraň vrací a jaký je obsah úředního záznamu o odebrání zbraně. 25) Vysvětlete postup strážníka v případě, že zakáže vstup na určená místa. Kdy a na čí žádost tento úkon provádí a jak postupuje vůči osobám, které tento zákaz poruší. 26) Kdy a za jakých podmínek je strážník oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor a srovnejte s obdobným oprávněním Policie ČR. 27) Vysvětlete obsah pojmů, uvedených v 16 zákona o obecní policii, konkrétně "byt nebo jiný uzavřený prostor", ohrožení života nebo zdraví osoby, větší škoda na majetku, nezúčastněná osoba. Jaký je obsah úředního záznamu o otevření bytu. 28) Kdy a za jakých podmínek je strážník oprávněn odejmout věc podle zákona o obecní policii a co se touto věcí rozumí. Kterou věc nelze podle zákona o obecní policii odejmout, jaké povinnosti zákon strážníkovi v souvislosti s odejmutím věci ukládá a jaký je obsah písemností, které musí v této souvislosti zpracovat. 29) Kdy a za jakých podmínek je strážník oprávněn použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla. 30) Vysvětlete, kdy lze odstranit technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla. Jak bude strážník postupovat v případě, kdy o odstranění tohoto prostředku žádá jiná osoba než ta, která vozidlo na místě ponechala. 31) Charakterizujte oprávnění strážníka ke vstupu do živnostenských provozoven a uveďte konkrétní příklady.

3 32) Vyjmenujte donucovací prostředky, uvedené v zákoně o obecní policii a uveďte praktické příklady jejich použití. 33) Za jakých podmínek je strážník oprávněn použít donucovací prostředky a na základě čeho rozhodne o použití konkrétního donucovacího prostředku. Kdy použije psa. 34) Jaké povinnosti ukládá zákon o obecní policii strážníkovi před použitím donucovacích prostředků a tyto povinnosti konkretizujte. Charakterizujte zvláštní omezení podle zákona o obecní policii při použití donucovacích prostředků, psa a služební zbraně. 35) Co obsahuje výzva, použitá strážníkem v souvislosti s použitím donucovacího prostředku a na příkladech uveďte, který z donucovacích prostředků strážník v konkrétní situaci použije. 36) Ve kterých případech je strážník oprávněn použít služební zbraň a co se rozumí pod pojmem služební zbraň. Za jakých podmínek může strážník použít soukromou zbraň. 37) V souvislosti s použitím služební zbraně uveďte podmínky pro toto použití a pojmy zamezení útěku nebezpečného pachatele a nebezpečný pachatel. Vysvětlete pojmy dbát nutné opatrnosti, co nejvíce šetřit život a zdraví osoby, proti níž zákrok směřuje v souvislosti s použitím služební zbraně. 38) Jaké povinnosti strážníkovi ukládá zákon o obecní policii po použití donucovacích prostředků a vysvětlete pojem jakmile to okolnosti dovolí. Jaké povinnosti ukládá strážníkovi zákon o obecní policii po použití služební zbraně a použité pojmy vysvětlete. 39) Uveďte, jaký je obsah úředního záznamu o použití donucovacích prostředků nebo služební zbraně, komu je úřední záznam určen a jaké povinnosti v této souvislosti plní osoba, která řídí obecní policii. 40) Jakým způsobem je upravena náhrada škody podle zákona o obecní policii. Ve kterých případech obec za škodu neodpovídá a jak se tato hradí. Vysvětlete pojem svým protiprávním jednáním oprávněný a přiměřený zákrok vyvolala. 41) Co jsou osobní údaje podle zákona o obecní policii, jaká práva a povinnosti stanoví zákon o obecní policii pro jejich zpracovávání a poskytování. 42) Vysvětlete, kdy a jaké druhy záznamů je obecní policie oprávněna pořizovat podle 24 b zákona o obecní policii. 43) Kdo, jak a na základě které právní normy zajišťuje školení a výcvik strážníků. Jakou úlohu v této souvislosti plní Policie ČR. 44) Jak zákon o obecní policii řeší otázku povinnosti zachovávat mlčenlivost. Je povinnost mlčenlivosti zaměstnance územněsprávního celku zařazeného k obecní policii upravena i v jiném právním předpise. Pokud ano, ve kterém. 45) Popište jednotné prvky stejnokrojů strážníků a označování motorových vozidel obecní policie, která právní norma je upravuje. Kdo stanoví podrobnosti o nošení stejnokroje strážníka a jakou formou. Zkušební otázky k ústní části zkoušky pro získání odborných předpokladů strážníka část B A) Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky Listina základních práv a svobod vyhlášená usnesením Předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., jako součást ústavního pořádku České republiky dne

4 1. Charakterizujte Ústavu ČR z hlediska jejího začlenění v právním systému ČR a stručně popište její obsah. 2. Jaká jsou základní ustanovení Ústavy ČR (čl. 1-14). 3. Jak Ústava ČR řeší otázku územní samosprávy (čl ). 4. Co je Listina základních práv a svobod; jaký je její význam a obsah. 5. Charakterizujte základní lidská práva a svobody podle Listiny základních práv a svobod. 6. Charakterizujte práva národnostních a etnických menšin podle Listiny základních práv a svobod. B) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) 1. Co rozumíte pod pojmy samostatná a přenesená působnost obce podle zákona o obcích. Kdo vykonává dozor nad výkonem samostatné a přenesené působnosti obce a v čem spočívá. 2. Jaké povinnosti může obec ukládat podle zákona o obcích v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou. Kdy může obec vydat nařízení obce. 3. Vyjmenujte orgány obce a uveďte příklady jejich pravomocí podle zákona o obcích zejména ve vztahu k oblasti místních záležitostí veřejného pořádku a obecní policie. 4. Jak zákon o obcích definuje veřejné prostranství a co se podle tohoto zákona za veřejné prostranství považuje. 5. Co je, podle zákona o obcích, pověřený obecní úřad a co obecní úřad obce s rozšířenou působností. 6. Jaké je postavení krajů v právním řádu České republiky; charakterizujte jejich kompetence v oblasti obecní policie. 7. Které jsou, podle zákona o krajích, orgány kraje a jaké pravomoci jim tento zákon svěřil. C) Zákon ČNR č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím 1. Uveďte oprávnění a povinnost svolavatele a účastníků shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím. 2. Jaké úkoly plní obec, obecní policie a Policie ČR v souvislosti se shromažďováním občanů podle zákona o právu shromažďovacím. 3. Charakterizujte přestupky podle zákona o právu shromažďovacím. D) Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky 1. Jak zákon o Policii ČR upravuje její úkoly, organizaci a řízení. 2. Vyjmenujte a vzájemně srovnejte oprávnění, kterými disponuje podle zákona o Policii České republiky policista a podle zákona o obecní policii strážník. 3. Které základní právní předpisy upravují vztahy Policie ČR ke státním orgánům, orgánům obcí, právnickým a fyzickým osobám. 4. Jaké úkoly plní Policie ČR v oblasti veřejného pořádku a v oblasti provozu na pozemních komunikacích. E) Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

5 1. Uveďte, co je trestný čin, co je příprava k trestnému činu a pokus trestného činu podle trestního zákona; kdo je pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu podle trestního zákona. 2. Kdo je podle právního řádu ČR mladistvý a co víte o jeho trestní odpovědnosti; srovnejte s trestní odpovědností osoby starší 18 let. 3. Uveďte, co se podle trestního zákona rozumí těžkou újmou na zdraví a co podle zákona o přestupcích ublížením na zdraví; popište, jaký význam mají tyto instituty ve vztahu k trestným činům a přestupkům. 4. Kdo je osobou blízkou podle trestního zákona a kdo je veřejným činitelem ve smyslu právního řádu České republiky. 5. Co se rozumí návykovou látkou podle trestního zákona. Jaké kategorie škod trestní zákon zná; z čeho se vychází při určování výše způsobené škody. 6. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat trestný čin pytláctví. Trestný čin pytláctví srovnejte s přestupkem na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství podle zákona o přestupcích. 7. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat trestný čin ohrožení a poškození životního prostředí podle trestního zákona; srovnejte s přestupkem na úseku ochrany životního prostředí podle zákona o přestupcích. 8. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat trestné činy nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů a šíření toxikomanie podle trestního zákona; srovnejte s přestupkem na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle zákona o přestupcích. 9. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat trestné činy hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle trestního zákona; srovnejte s přestupkem proti občanskému soužití podle zákona o přestupcích. 10. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat trestný čin výtržnictví podle trestního zákona; srovnejte s přestupkem proti veřejnému pořádku podle zákona o přestupcích. 11. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat trestný čin ohrožování výchovy mládeže podle trestního zákona; srovnejte s přestupkem na úseku školství a výchovy mládeže podle zákona o přestupcích a jiným správním deliktem podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných obdobných hrách. 12. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat trestný čin podávání alkoholických nápojů mládeži podle trestního zákona; srovnejte s přestupkem na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle zákona o přestupcích a jiným správním deliktem podle zákona č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění pozdějších předpisů. 13. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat trestný čin krádeže podle trestního zákona; srovnejte s přestupkem proti majetku podle zákona o přestupcích. 14. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat trestný čin neoprávněného užívání cizí věci podle trestního zákona; srovnejte s přestupkem proti majetku podle zákona o přestupcích. 15. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat trestný čin poškozování cizí věci podle trestního zákona; srovnejte s trestným činem, kterého se dopustí tzv. sprejer. 16. Jaké orgány činné v trestním řízení podle trestního řádu znáte. Jakým způsobem a u kterého orgánu lze podat trestní oznámení.

6 17. Kdo a jakým způsobem je oprávněn vstoupit do obydlí, jiných prostor a na pozemek podle trestního řádu; srovnejte s oprávněním strážníka otevřít byt či jiný prostor podle zákona o obecní policii. 18. Co se rozumí v kriminalistice stopou, jaké druhy stop znáte a jaký je jejich význam pro další řízení. 19. Charakterizujte místo trestného činu a specifikujte základní úkoly, které strážník na místě trestného činu plní a čeho se musí vyvarovat. 20. Charakterizujte stopy daktyloskopické a pachové, jak vznikají, kde se s nimi strážník může na místě trestného činu setkat a jaký to má vztah k činnosti strážníka na místě trestného činu. 21. Charakterizujte stopy trasologické a biologické, jak vznikají, kde se s nimi strážník může na místě trestného činu setkat a jaký to má vztah k činnosti strážníka na místě trestného činu. 22. Co chápete pod pojmem laický popis, charakterizujte jej z hlediska jeho významu i způsobu získávání. F) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 1. Co je živnost; uveďte příklady, co se za živnost nepovažuje podle zákona o živnostenském podnikání. 2. Které subjekty podle živnostenského zákona jsou oprávněny provozovat živnost a za jakých podmínek. 3. Co se rozumí podle živnostenského zákona pod pojmy provozovna a tržní řád. 4. Kdo provádí živnostenskou kontrolu a v jakých jednáních spočívají správní delikty neoprávněného podnikání. G) Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních) 1. Jaké znáte kategorie zbraní a střeliva podle zákona o střelných zbraních a střelivu. 2. Jaké jsou povinnosti držitele zbrojního průkazu podle zákona o střelných zbraních a střelivu. 3. Uveďte jaká jsou práva a povinnosti obce (právnické osoby) na úseku zbraní a střeliva podle zákona o střelných zbraních a střelivu. 4. Vyjmenujte povinnosti zbrojíře podle zákona o střelných zbraních a střelivu. H) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon o občanských průkazech, zákon o cestovních dokladech 1. Jak zákon o přestupcích definuje přestupek, co je zavinění a kdo není odpovědný za přestupek, kdy zaniká odpovědnost za přestupek. 2. Jaká je působnost zákona o přestupcích a jak se postupuje v případech, kdy se přestupku dopustí osoba požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva, poslanec, senátor, soudce a osoba podléhající kázeňské pravomoci podle zvláštních přepisů. 3. Vyjmenujte a popište druhy sankcí podle zákona o přestupcích, uveďte co je účelem jejich uložení. 4. Vyjmenujte a popište druhy ochranných opatření podle zákona o přestupcích, uveďte co je účelem jejich uložení.

7 5. Jak zákon o přestupcích upravuje řešení přestupků mladistvých. 6. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy podle 21 zákona o přestupcích; popište postup strážníka při jejich zjištění. 7. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podle 22 zákona o přestupcích; popište postup strážníka při jejich zjištění. 8. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat přestupky na úseku dopravy a silničního hospodářství podle 23 zákona o přestupcích; popište postup strážníka při jejich zjištění. 9. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat přestupky na úseku práce a sociálních věcí podle 28 zákona o přestupcích; popište postup strážníka při jejich zjištění. 10. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle 30 zákona o přestupcích; popište postup strážníka při jejich zjištění. Srovnejte s jinými správními delikty podle zákona č. 397/2000 Sb., o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. 11. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat přestupky na úseku vodního hospodářství podle 34 zákona o přestupcích; popište postup strážníka při jejich zjištění. 12. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat přestupky na úseku občanských průkazů podle zákona o občanských průkazech; popište postup strážníka při jejich zjištění. 13. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat přestupky na úseku cestovních dokladů podle zákona o cestovních dokladech; popište postup strážníka při jejich zjištění. 14. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě podle 46 zákona o přestupcích; popište postup strážníka při jejich zjištění. 15. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat přestupky proti veřejnému pořádku podle 47, a 48 zákona o přestupcích; popište postup strážníka při jejich zjištění. 16. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat přestupky proti veřejnému pořádku podle 47b zákona o přestupcích; popište postup strážníka při jejich zjištění. 17. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat přestupky proti občanskému soužití podle 49 zákona o přestupcích; popište postup strážníka při jejich zjištění. 18. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat přestupky proti majetku podle 50 zákona o přestupcích; popište postup strážníka při jejich zjištění. 19. Uveďte, na kterých místech je podle zákona o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami zakázáno kouřit, kde a komu je zakázáno prodávat tabákové výrobky a jaké jsou povinnosti osoby prodávající tabákové výrobky. 20. Uveďte, na kterých místech a kterým osobám je podle zákona o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami zakázáno prodávat nebo podávat alkoholické nápoje, kdo a za jakých podmínek může omezit prodej, podávání a konzumaci alkoholických nápojů. 21. Jaká jsou oprávnění strážníka v případě, že jsou dány zákonné podmínky pro vyšetření přítomnosti alkoholu či jiné návykové látky. Jak v takovém případě bude strážník postupovat. 22. Kdo je příslušný k projednávání přestupků podle zákona o přestupcích.

8 23. Co rozumíte pod pojmem součinnost státních orgánů, orgánů policie a obcí se správními orgány podle 58 a 59 zákona o přestupcích. Jaké postavení má v této oblasti strážník. 24. Kdy a jak je řízení o přestupku podle zákona o přestupcích zahájeno; které přestupky a za jakých podmínek lze projednat na návrh. 25. Kdo je účastníkem řízení o přestupku; stručně charakterizujte postavení obviněného z přestupku v nezkráceném správním řízení. 26. Uveďte a stručně popište náležitosti rozhodnutí o přestupku v nezkráceném správním řízení. 27. Jak zákon o přestupcích řeší otázku opravných prostředků proti rozhodnutí o přestupku. Lze uloženou a zaplacenou blokovou pokutu přezkoumat soudem? 28. Co rozumíte pod pojmem blokové řízení podle zákona o přestupcích; které orgány v blokovém řízení přestupky projednávají. 29. Které přestupky jsou oprávněni v blokovém řízení podle zákona o přestupcích projednávat strážníci. 30. Co rozumíte pod pojmem jiný správní delikt (jiný správní delikt fyzické osoby a správní delikt právnické osoby); jak strážník postupuje v případě jejich zjištění. I) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 1. Jaká oprávnění přímo zakládá správní řád pro obecní policii resp. strážníka. 2. Co je předmětem úpravy správního řádu. 3. Jaké znáte základní zásady činnosti správního orgánu; stručně je charakterizujte. 4. Popište jak správní řád upravuje problematiku veřejnoprávních smluv. 5. Uveďte jak správní řád řeší projednávání stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu podle 175 a násl. správního řádu. J) Zákon č. 13/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a zákon č. 12/1997 Sb., o pozemních komunikacích 1. Co je to pozemní komunikace a jaké kategorie pozemních komunikací podle zákona o pozemních komunikacích znáte. 2. Jak zákon o pozemních komunikacích definuje vrak vozidla; jaké jsou povinnosti vlastníka vraku a jak se postupuje v případě, že tato osoba své povinnosti nesplní. 3. Za jakých podmínek lze zpoplatnit obecné užívání místních komunikací podle 23 zákona o pozemních komunikacích; jaká oprávnění mají v této souvislosti strážníci. 4. Jaká je působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, obce a krajského úřadu při výkonu státní správy podle zákona o pozemních komunikacích. K) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 1. Kdo je účastníkem provozu na pozemních komunikacích, jaké jsou jeho povinnosti podle zákona o provozu na pozemních komunikacích. 2. Co rozumíte pod pojmy zastavit, stát a zastavit vozidlo podle zákona o provozu na pozemních komunikacích a kde řidič zastavit a stát nesmí. 3. Kdo je podle zákona o provozu na pozemních komunikacích řidičem, jaké jsou jeho povinnosti a co je řidiči zakázáno,

9 4. Co je to obytná zóna a pěší zóna podle zákona o provozu na pozemních komunikacích a jaká pravidla pro účastníky provozu na pozemních komunikacích zde podle tohoto zákona platí. 5. Jaká pravidla podle zákona o provozu na pozemních komunikacích platí pro vozidla s právem přednostní jízdy. 6. Co je překážka provozu na pozemních komunikacích podle zákona o provozu na pozemních komunikacích; jakými oprávněními strážník disponuje v případě jejího zjištění. 7. Co rozumíte pod pojmem dopravní nehoda podle zákona o provozu na pozemních komunikacích; jaká oprávnění a povinnosti má strážník v souvislosti s dopravní nehodou. 8. Jaké kategorie osob lze zařadit mezi chodce a jaké jsou povinnosti chodců podle zákona o provozu na pozemních komunikacích; jakými oprávněními ve vztahu k chodcům disponuje strážník. 9. Charakterizujte obecnou, místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích podle zákona o provozu na pozemních komunikacích; jaké mezi nimi platí vztahy. 10. Jaké znáte druhy dopravních značek podle způsobu jejich umístění ve smyslu zákona o provozu na pozemních komunikacích, co jsou světelné, doprovodné akustické signály a výstražná světla a dopravní zařízení. 11. Charakterizujte speciální označení vozidel O1 a O2 podle zákona o provozu na pozemních komunikacích, komu a kým mohou být vydána, jak jsou evidována; jakou výjimku má řidič vozidla označeného znakem O1; jaká pravidla platí na vyhrazeném parkovišti pro vozidla označená znakem O1; jaká oprávnění má strážník v souvislosti s označením vozidla znakem O Uveďte, ve kterých případech je strážník oprávněn podle zákona o provozu na pozemních komunikacích svými pokyny usměrňovat provoz na pozemních komunikacích a jak přitom bude postupovat; pokyny předveďte prakticky. 13. Uveďte, kdy a za jakých podmínek je strážník podle zákona o provozu na pozemních komunikacích oprávněn zastavovat vozidla a jak přitom bude postupovat; předveďte názornou ukázku. 14. Charakterizujte pravidla pro jízdu na zvířeti na pozemních komunikacích a jaká oprávnění v této souvislosti má strážník. 15. Charakterizujte pravidla pro vedení a hnaní zvířat na pozemní komunikaci a jaká oprávnění má v této souvislosti strážník. 16. Jaká pravidla platí pro jízdu na jízdním kole na pozemních komunikacích a co je při jízdě na jízdním kole zakázáno. Jakými oprávněními strážník v této souvislosti disponuje. 17. Uveďte, jaké jsou technické požadavky na jízdní kola, potahová vozidla a ruční vozíky v souvislosti s jejich provozem na pozemních komunikacích. Jakými oprávněními strážník v této souvislosti disponuje. 18. Charakterizujte oprávnění strážníka k měření rychlosti motorových vozidel na pozemních komunikacích a postup strážníka při překročení povolené rychlosti. 19. Charakterizujte oprávnění policisty k vybírání kaucí od řidiče motorového vozidla podezřelého ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a jakou povinnost má v této souvislosti strážník. - bude aktuální od Specifikujte oprávnění policisty k zabránění v jízdě řidiči motorového vozidla a povinnosti strážníka v této souvislosti. - bude aktuální od

10 21. Specifikujte porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích, kdy je strážník oprávněn řidiči motorového vozidla uložit pokutu v blokovém řízení za jednání zařazená do bodového hodnocení a jakou má strážník v této souvislosti povinnost. - bude aktuální od Konkrétní přestupky a správní delikty jsou zapracovány v rámci modelových situací ústních otázek, v nichž strážník prokazuje praktickou aplikaci znalostí stanovené právní úpravy. Zkušební otázky k ústní části zkoušky pro získání odborných předpokladů strážníka - praktické příklady část C 1) Občan A. B. Vám předal peněženku, o které tvrdí, že ji nalezl na chodníku. Jaký bude Váš další postup ve věci. 2) Členem rybářské stráže jste byl požádán o pomoc při zákroku proti osobě, která neoprávněně loví ryby. Jakého protiprávního jednání se tato osoba dopouští a jaký bude Váš další postup. 3) Byl jste svědkem události, při níž řidič osobního automobilu na přechodu pro chodce srazil muže a z místa nehody ujel. Chodec je v bezvědomí a krvácí z dolních končetin. K jakému protiprávnímu jednání v tomto případě došlo. Popište, jak budete postupovat a kterých oprávnění ze zákona o obecní policii a dalších právních norem můžete využít. 4) Na ulici jste zahlédl plačící asi osmileté dítě. To uvádí, že bylo v nedalekém parku osaháváno neznámým mužem, který se v parku údajně doposud zdržuje. K jakému protiprávnímu jednání došlo.jak budete postupovat a kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít. 5) Zjistil jste, že občan A. B. neoprávněně odstranil dopravní značku, která mu údajně bránila při vjezdu do dvora domu a umístil ji asi o 20 metrů dál. Uveďte, k jakému protiprávnímu jednání došlo. Jak budete v tomto případě postupovat. K jakému protiprávnímu jednání by došlo v případě, že by dopravní značku odstranila právnická osoba. 6) Rozhodl jste se zjistit totožnost osoby, která odpovídá popisu osoby, hledané Policií ČR. Vysvětlete, jak budete postupovat, pokud tato osoba svoji totožnost prokáže a jak v případě, kdy svoji totožnost prokázat odmítne nebo ji prokázat nemůže. Zaměřte se na taktiku provedení případného zákroku. 7) Obdržel jste informaci, že občan A. B. získává kopie nahrávek na videokazetách a textilní výrobky se zřejmě zfalšovanou značkou známého výrobce a prodává je jako originální zboží. K jakému protiprávnímu jednání došlo a jak budete v tomto případě postupovat. 8) Při pochůzkové činnosti jste zjistil, že na veřejném prostranství (betonová plocha) je uskladněno několik sudů, ze kterých vytéká neznámá olejovitá tekutina. K jakému protiprávnímu jednání v tomto případě došlo a popište svůj další postup. 9) Při obchůzce jste uslyšel třesk skla a následně zahlédl osobu, která stojí před rozbitou výlohou prodejny s elektronikou a v ruce drží nějaké zavazadlo. Když Vás spatřila, dala se na útěk a na Vaše výzvy k zastavení nereaguje. Při

11 pronásledování jste ji dostihl. Uveďte, jak budete postupovat a svůj postup zdůvodněte. 10) V souvislosti s živelní pohromou musíte neprodleně uzavřít jednu z komunikací. Popište jakým způsobem tento úkol splníte a kterých zákonných oprávnění můžete využít. 11) Při pochůzkové činnosti zjistíte, že skupina školou povinných dětí v době školního vyučování rozbíjí v parku koše na odpadky tak, že do nich kopou a jedno z dětí drží v ruce láhev toluenu. Jejich jednání kvalifikujte. Jak budete jako strážník postupovat, kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít, jaké písemnosti budete v této souvislosti zpracovávat a co musí obsahovat. 12) Na parkovišti, vyhrazeném pro invalidy, jste zjistil stojící osobní automobil, ve kterém není na viditelném místě umístěno zvláštní označení O 1. Charakterizujte toto protiprávní jednání. Jak budete postupovat v případě, že řidiče u vozidla zastihnete a jak v případě, že se u vozidla zdržovat nebude. 13) Projednáváte přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, kterého se dopustil cizinec. Cizinec svoji totožnost prokázal cestovním pasem, ale blokovou pokutu odmítl zaplatit s odůvodněním, že se žádného přestupku nedopustil. Jak budete v takovém případě postupovat a kterých zákonných oprávnění můžete využít. 14) Zpozorujete, že osoby přebírají obsah popelnic a kontejnerů tak, že část odpadků vyhazují na zem. Jakého protiprávního jednání se tyto osoby dopouštějí a jaký bude Váš další postup. 15) Při kontrole totožnosti řidiče osobního automobilu zjistíte, že je mu pouze 17 let. K jakému protiprávnímu jednání došlo. Popište svůj další postup. 16) Zpozoroval jste občana, který močí na veřejnosti před zraky kolemjdoucích. Jakého protiprávního jednání se občan dopustil a jak budete v tomto případě postupovat. Kterých oprávnění podle zákona o obecní policii můžete využít. 17) Na základě upozornění občanů jste zjistil, že u jedné z chat neznámá osoba pěstuje záhon konopí (marihuany). Uveďte, zda a popřípadě jakého protiprávního jednání se pěstitel konopí dopouští. Jak budete dále postupovat a svůj postup zdůvodněte. 18) Směrem k Vám přijíždí vozidlo, jehož řidič projel křižovatkou na červený světelný signál. Jakého protiprávního jednání se dopustil řidič vozidla a jaký bude Váš postup v této věci. 19) V prostoru pěší zóny řidič automobilu nereaguje na Váš pokyn k zastavení a v jízdě pokračuje. Jakého protiprávního jednání se řidič vozidla dopustil a popište Váš postup. 20) Zjistil jste, že stavební firma (právnická osoba) svévolně uzavřela pozemní komunikaci, vedoucí podél staveniště. K jakému protiprávnímu jednání došlo. Jak budete postupovat a kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít. Kdo v případě potřeby může uzavírku pozemní komunikace povolit. Jaký bude Váš postup v případě, kdy pozemní komunikaci uzavře fyzická osoba. 21) Zastavil jste řidiče osobního automobilu a při provádění dalších úkonů jste nabyl důvodné podezření, že je pod vlivem alkoholu. K jakému protiprávnímu jednání

12 ze strany řidiče dochází. Uveďte Váš postup, kterých zákonných oprávnění můžete využít. 22) Příslušník Policie ČR Vás požádal o uložení blokové pokuty za protiprávní jednání, které sám odhalil (porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích řidičem motorového vozidla). Jak budete v tomto případě postupovat; svůj postup zdůvodněte. 23) V dopoledních hodinách jste zjistil, že asi dvanáctiletý chlapec hraje v místní restauraci na výherních hracích automatech. Tvrdí Vám, že vyučování mu odpadlo a peníze na hru mu dali rodiče. K jakému protiprávnímu jednání došlo. Jak budete jako strážník postupovat, kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít a jaké písemnosti budete následně zpracovávat. 24) Zjistil jste, že na chodníku a části vozovky je delší dobu složen sypký stavební materiál a jeho majitel ho odmítá odklidit. K jakému protiprávnímu jednání zde došlo. Popište svůj postup a uveďte, kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít. 25) V nočních hodinách zpozorujete skupinku osob, která na místním parkovišti obchází osobní automobily a zkouší, zda jsou uzamčeny. Jakého protiprávního jednání se osoby dopouštějí a jaký bude Váš postup v této věci. 26) Společně s dalším strážníkem v době kolem hod. zpozorujete skupinu osob, která na náměstí hlasitě zpívá a ničí květiny na přilehlých záhonech. Uveďte, k jakému protiprávnímu jednání zde došlo. Popište svůj postup a uveďte, která oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít. 27) Přijal jste oznámení občanů, že v jedné z ulic města se nabízejí prostitutky a to takovým způsobem, že vzbuzují veřejné pohoršení. Kvalifikujte jednání prostitutek. Jak budete postupovat a kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít. 28) Přistihl jste skupinu dětí a mladistvých, jak týrají koťata o nichž tvrdí, že je na pokyn rodičů měli utopit. O jednom z mladistvých víte, že byl za týrání zvířat již postižen. K jakému protiprávnímu jednání došlo. Jak budete postupovat, kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít a jak naložíte s týranými zvířaty. 29) Na ulici jste obdržel oznámení občana A. B., že po zaparkování automobilu v centru města zjistil, že zpod nárazníku mu vyčnívá menší šedý balíček s nějakými dráty. Jak budete postupovat a uveďte, kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít. 30) Zjistil jste, že po stezce, vyhrazené pro cyklisty, projíždí osobní automobil. K jakému protiprávnímu jednání ze strany řidiče došlo, jak budete postupovat a kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít. 31) Použil jste donucovací prostředky - hmaty, chvaty, údery a kopy sebeobrany - bez kladného účinku. Intenzita útoku proti Vám se zvyšuje a na stranu útočníka se přidala i další osoba. K jakému protiprávnímu jednání zde došlo. Jak budete postupovat a která oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít. 32) Bylo Vám oznámeno, že občan A. B. údajně v kamenolomu získal trhavinu, kterou pak použil k vyhloubení studny. Kvalifikujte jednání občana A. B., popište

13 jak budete postupovat a kterých oprávnění ze zákona o obecní policii jste oprávněn využít. 33) Magistra A. C. Vám oznámila, že občan A. K. padělal lékařský předpis a snažil se tak od ní získat léky na bázi opiátů, které nejsou volně v prodeji. Údajně se nejedná o jeho první pokus. K jakému protiprávnímu jednání občana A. K. došlo a jaký bude v tomto případě Váš postup. 34) Při pochůzkové činnosti jste zjistil, že na dětském pískovišti se nachází několik zjevně použitých injekčních stříkaček a jehel. Jak budete v tomto případě postupovat. Kdo odpovídá za hygienickou nezávadnost veřejného pískoviště. 35) Zpozoroval jste, jak skupina mladistvých prohledává kapsy bezvládného muže ležícího na lavičce v parku a jeho osobní věci si přisvojuje. K jakému protiprávnímu jednání zde došlo, jak budete postupovat a kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít. 36) Zpozorujete, že majitel venčí psa v místním parku a jeho výkaly neuklízí. Obec vydala obecně závaznou vyhlášku upravující venčení psů pouze na vyhrazených místech, mezi něž uvedené zařízení nebylo zařazeno. Jakého protiprávního jednání se majitel psa dopouští a jak budete postupovat. 37) Zpozoroval jste skupinu osob, z nichž některé jsou oblečeny do součástí stejnokroje strážníka. Podle Vašeho zjištění jsou součásti zaměnitelné s úplným stejnokrojem strážníka. Jakého protiprávního jednání se osoby dopustily. Jaký bude Váš postup v této věci. 38) Přijal jste oznámení, že dva mladiství napadli třetího a důvodem napadení měla být skutečnost, že útočníkům odmítl vydat peníze, které dostal od rodičů na zakoupení svačiny. K jakému protiprávnímu jednání v tomto případě došlo. Jak budete postupovat. 39) Byl jste přivolán majitelem prodejny potravin, který v prodejně zadržel muže, jenž odcizil láhev destilátu. Uvedený muž majiteli prodejny vyhrožoval újmou na zdraví a pokusil se jej udeřit, aby si mohl odcizenou láhev destilátu ponechat. Jak budete v tomto případě postupovat. Jak byste postupoval v případě, pokud byste věděl, že uvedený muž již v minulosti byl pro trestný čin krádeže pravomocně odsouzen. 40) V parku jste zahlédl, jak asi čtrnáctiletý chlapec ze vzduchovky střílí po ptácích. Tvrdí Vám, že vzduchovku a broky dostal od otce, aby se mohl cvičit ve střelbě. K jakému protiprávnímu jednání došlo, jak budete jako strážník postupovat a kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít. Jaké písemnosti budete následně zpracovávat a co musí obsahovat. 41) Při pochůzkové činnosti zpozorujete občana, který na vozíku převáží do provozovny sběrných surovin větší množství kovového materiálu, např. kryty od lamp pouličního osvětlení, poklopy kanalizace a.p. Jakého protiprávního jednání se občan dopustil. Popište svůj postup v této věci. 42) Paní X. Y. Vám oznámila, že po návratu z nákupu před malou chvílí zpozorovala vypáčené vstupní dveře do bytu sousedů, odkud se ozývá i hluk. Popište svůj další postup. 43) V průběhu sportovního utkání jste zjistil, že skupina fanoušků popíjí alkohol, prázdné obaly odhazují na zem a hrubými slovními výroky urážejí rozhodčího.

14 Jak budete postupovat v případě, že to zjistíte v pracovní době a jak mimo pracovní dobu. Svůj postup zdůvodněte. Uveďte nezbytná taktická hlediska pro provedení případného zákroku. 44) Zjistíte, že ve veřejných prostorách nádraží se v odpoledních a nočních hodinách shromažďuje skupina bezdomovců, kteří obtěžují kolemjdoucí, konzumují alkoholické nápoje a znečišťují okolí. Jakého protiprávního jednání se tyto osoby dopouští a jak budete dále postupovat. 45) Zjistil jste, že po chodníku jede asi 16tiletý chlapec na skateboardu, který riskantní jízdou zjevně ohrožuje chodce. K jakému protiprávnímu jednání ze strany chlapce došlo. Jak budete postupovat a kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít. 46) Zjistil jste, že z motoru vozidla, které jste zastavil, nadměrně uniká olej. K jakému protiprávnímu jednání ze strany řidiče došlo. Jak budete postupovat a kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít. 47) Přijal jste oznámení, že výčepní v restauraci podal alkoholické nápoje hostům, kteří se dostavili již zjevně podnapilí a posléze ztropili výtržnost. Jakého protiprávního jednání se hosté dopouští. Jak budete postupovat a kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít. 48) Učitelka A. A. Vám oznámila, že v blízkosti školy se pohybuje neznámý mladík, který má dětem nabízet cigarety a bonbóny. Jak budete postupovat a svůj postup ve smyslu platné právní úpravy zdůvodněte. 49) A. B. Vás požádala o pomoc, neboť při vytírání chodby se jí přibouchly dveře od bytu a klíče si ponechala uvnitř. V bytě je kojenec a na plynovém sporáku se vaří oběd. Má obavy, aby se plamen neuhasil a nedošlo k ohrožení života dítěte. Jak budete v tomto případě postupovat a svůj postup zdůvodněte. 50) Občanem jste na ulici požádán o odstranění "botičky" z jeho auta s tím, že na služebně nikoho nezastihl. Jak budete postupovat, která ustanovení zákona o obecní policii byla porušena a jak věc vyřešíte. 51) Zjistil jste, že jeden z prodejců na tržnici prodává cigarety, které nejsou okolkovány. Jakého protiprávního jednání se prodejce dopouští. Jak budete dále postupovat a kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít. 52) Poštovní doručovatelka Vám na ulici oznámila, že před chvílí byla pokousána neznámým, volně pobíhajícím psem. Ukázala Vám krvácející zranění. Popište, jak budete postupovat a svůj postup zdůvodněte. 53) Zjistil jste, že občan A. B. na svém pozemku skácel bez povolení asi dvě stě let starou lípu. Uveďte, k jakému protiprávnímu jednání ze strany tohoto občana došlo. Jak budete postupovat a svůj postup zdůvodněte. 54) Byl jste přivolán na místo, kde byl na osobní automobil přiložen technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla. Majitel vozidla, který Vás přivolal uvádí, že vozidlo na místě zanechala osoba jemu blízká. Popište, jak budete v tomto případě postupovat, zda technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla z vozidla odstraníte, popřípadě kdy. Svůj postup zdůvodněte. 55) Zpozoroval jste, jak chodci přecházejí pozemní komunikaci mimo označený přechod a přesto, že podél komunikace jsou zřízeny chodníky, pohybují se

15 nadále po samotné vozovce. Uveďte, zda se osoby dopustily protiprávního jednání a jaký bude Váš další postup. 56) Zjistil jste, že občan A. B. odcizil před restaurací kolo v hodnotě Kč a užívá ho pro svoji potřebu. Jak budete postupovat, kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít a k jakému protiprávnímu jednání zde došlo. 57) Bylo Vám oznámeno, že majitel restaurace odmítl obsloužit návštěvníka jen proto, že má jinou barvu pleti. Navíc zjistíte, že se nejedná o první případ. K jakému protiprávnímu jednání ze strany majitele restaurace došlo. Jak budete postupovat a jaká oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít. 58) Paní A. C. Vám oznámila, že její soused A. B. doma vyrábí destilát a ten i prodává. K jakému protiprávnímu jednání zde došlo. Jak budete v tomto případě postupovat a svůj postup zdůvodněte. 59) Zpozoroval jste, jak dvě děti školního věku odcizily starší ženě z nákupní tašky peněženku. Přistižení se hájí tím, že kradou na příkaz rodičů, kterým také odcizené peníze odevzdávají. Uveďte, k jakému protiprávnímu jednání v tomto případě došlo a jak budete postupovat. 60) Majitelé chat v katastru obce vysadili v zátopovém území několik řad stromů a neoprávněně těží štěrk z potoka. Uveďte, k jakému protiprávnímu jednání zde dochází. Jak budete po tomto zjištění postupovat a kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít. 61) Občanka A. A. Vám oznámila, že dvanáctiletý žák základní školy údajně nabízí spolužákům během přestávek k vyzkoušení cigarety s marihuanou, čehož využila i její dcera. K jakému protiprávnímu jednání zde došlo a jak budete v tomto případě postupovat. 62) Občan A. C. Vám oznámil, že jeho syn přišel před několika dny domů zfetovaný a tvrdil mu, že drogy bezplatně dostává od občana K. K., u kterého se schází větší skupina mladistvých. K jakému protiprávnímu jednání ze strany občana A. C. došlo. Jak budete postupovat a svůj postup zdůvodněte. 63) Zjistíte, že na náměstí se shromáždila skupina osob, jejíž mluvčí vyvolává hesla s rasistickým podtextem. Jakého protiprávního jednání se dopouští mluvčí i ostatní zúčastněné osoby a jaký bude Váš další postup. 64) Zpozoroval jste osobu, která na sloupy veřejného osvětlení vylepuje plakáty. Jakého protiprávního jednání se tato osoba dopouští. Jak budete postupovat a kterých oprávnění ze zákona o obecní policii využijete. 65) Popište, jakým způsobem budete zastavovat vozidlo a kdy tak můžete učinit. Vysvětlete, které taktické zásady pro provedení tohoto úkonu musíte dodržet. 66) Zjistil jste, že na chodníku je zaparkován osobní automobil a řidič se v jeho blízkosti nezdržuje. K jakému protiprávnímu jednání došlo. Jak budete postupovat a kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít. 67) Zpozorujete muže, který přechází po přechodu pro chodce na červený světelný signál. Kvalifikujte jednání muže, uveďte jaký bude Váš postup a jaká opatření ze zákona o obecní policii můžete využít. 68) Občan A. B. Vám v době mimo službu vyhrožoval zbitím a posléze Vás pěstí uhodil za to, že jste mu předchozího dne uložil blokovou pokutu. Charakterizujte,

16 k jakému protiprávnímu jednání ze strany občana A. B. došlo. Jak budete postupovat a svůj postup zdůvodněte. 69) Občan A. B. Vám oznámil, že jeho syn zakoupil na burze střelby schopnou pistoli, kterou Vám včetně nábojů předal. K jakému protiprávnímu jednání došlo. Jak budete postupovat, kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít, a jaké písemnosti musíte zpracovat. 70) Přijal jste anonymní telefonát, že na jedné ze staveb je bez pracovního povolení zaměstnáno několik cizinců, kterým měl tuto práci zprostředkoval občan A. K. K jakému protiprávnímu jednání by v tomto případě mohlo dojít. Jak budete dále postupovat. 71) Stal jste se svědkem, kdy jeden občan brutálně zbil svoje dítě. Z vyprávění dalších osob jste se navíc dozvěděl, že se tak děje často. K jakému protiprávnímu jednání zde došlo. Jak budete postupovat a kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít. 72) Při obchůzce jste přijal oznámení občana, že jeho soused delší dobu nevychází z bytu, odkud se začal i šířit zápach. Jak budete dále postupovat a svůj postup zdůvodněte. Kdo je v tomto případě oprávněn byt otevřít. 73) Ve Vaší bezprostřední blízkosti došlo ke střetu dvou motorových vozidel, z nichž jedno se vzňalo. Na místě není přítomna hlídka Policie ČR. Dvě z osob, které se vám z vozidel podařilo vyprostit, jsou popáleny. Jakým způsobem poskytnete první pomoc zraněným osobám a jak budete v tomto případě dále postupovat. 74) Bylo Vám oznámeno, že na katastru obce se do příkopu převrátil tahač s návěsem - cisternou, která přepravuje benzín. Z proražené cisterny uniká její obsah. Popište svůj další postup. 75) Ve Vaší bezprostřední blízkosti se v řece topí asi 18tiletá dívka. Popište zásady postupu při její záchraně a při poskytování první pomoci. 76) Přijal jste oznámení, že jsou prováděny stavební úpravy nemovitosti ve Vaší obci bez ohlášení stavebnímu úřadu. Jakého protiprávního jednání se v daném případě dopustí občan, podnikající fyzická osoba a právnická osoba. Popište svůj další postup ve věci. 77) Přijal jste oznámení, že na místní farmě uhynulo několik prasat, která zaměstnanci údajně zakopali na pozemku farmy. K jakému protiprávnímu jednání došlo. Popište svůj další postup. 78) Přijal jste oznámení, že v lese, který se nachází v katastru obce, táboří skupina mladých lidí. Na místě rovněž rozdělala oheň. K jakému protiprávnímu jednání došlo. Jakých oprávnění ze zákona o obecní polici můžete využít a popište svůj další postup. 79) Přijal jste oznámení, že v lese, který se nachází v katastru obce, parkuje s motorovým vozidlem skupina osob, která na místě sbírá jmelí. K jakému protiprávnímu jednání došlo. Popište svůj další postup. 80) V bytovém domě, ve kterém bydlíte, se ve společných prostorách objevil jedovatý plaz. Při zjišťování jeho majitele (chovatele) jste nabyl důvodné podezření, že uvedená osoba nemá potřebné schválení k chovu jedince nebezpečného druhu

17 zvířat. K jakému protiprávnímu jednání došlo. Uveďte jakých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít a popište svůj další postup. 81) Při pochůzkové činnosti zjistíte, že do jeskyně, která se nachází v katastru Vaší obce, začali pracovníci místní firmy ukládat odpady a rovněž do ní rozšířili vstup. K jakému protiprávnímu jednání došlo. Popište svůj další postup. 82) Při pochůzkové činnosti zjistíte, že na pozemku jedné z firem se nachází značné množství starých nepoužitelných strojních zařízení, uložených v rozpadávajících se dřevěných kontejnerech a to i v několika vrstvách nad sebou. Uvedenou skutečnost kritizují i majitelé přilehlých nemovitostí, protože složené kontejnery brání ve výhledu a narušují vzhled obce. K jakému protiprávnímu jednání došlo. Jak budete jako strážník postupovat, kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít a jaké písemnosti budete následně zpracovávat. 83) Přijal jste oznámení občana, že na místním hřbitově, jehož zřizovatelem a provozovatelem je obec, je dlouhou dobu neudržované hrobové místo (hrobka), u něhož dochází k jeho celkové samovolné destrukci. Uveďte, jakého protiprávního jednání se dopouští nájemce hrobového místa a jaký bude Váš další postup ve věci. 84) Přijal jste oznámení, že na místní komunikaci na území obce je odstaven nákladní automobil s nákladem kmenů stromů. Řidič se v místě nezdržuje. Náklad vozidla ohrožuje bezpečnost a plynulost provozu na pozemní komunikaci. K jakému protiprávnímu jednání došlo. Popište svůj další postup. 85) Při pochůzkové činnosti jste zjistil, že v blízkosti jedné z chat v katastru Vaší obce jsou na ohništi páleny plastové obaly, zbytky asfaltové lepenky a zbytky okenních rámů opatřených barvou. Popište svůj další postup včetně posouzení, k jakému protiprávnímu jednání došlo. 86) Byl jste požádán revizorem dopravního podniku o pomoc, neboť jedna z kontrolovaných osob v autobuse městské hromadné dopravy, se nemůže prokázat platnou jízdenkou a navíc odmítá i sdělit svoje identifikační údaje. K jakému protiprávnímu jednání došlo. Popište svůj další postup. 87) Zastavil jste motorové vozidlo, jehož řidič se po zastavení ve vozidle uzavřel a odmítá s Vámi komunikovat. K jakému protiprávnímu jednání ze strany řidiče došlo. Uveďte jak budete postupovat a kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít. 88) Při pochůzkové činnosti zjistíte, že před jedním z objektů není odklizen sníh a led a chodník se tak stal neschůdným. Posuďte, k jakému protiprávnímu jednání došlo a popište svůj další postup. 89) Při pochůzkové činnosti jste zjistil, že na vrcholu stoupání místní komunikace je ponecháno vozidlo, které je uzamčeno, řidič se v blízkosti nezdržuje a uvnitř se nachází zuřící německý ovčák. Popište, jakého protiprávního jednání, se mohl dopustit řidič vozidla a uveďte, jak budete dále postupovat včetně popisu oprávnění, která případně využijete. 90) Při pochůzkové činnosti jste zjistil, že prodejce prodává tabákové výrobky i osobám evidentně mladším 18ti let. Jakého protiprávního jednání se prodejce dopouští, popište svůj další postup.

18 91) Při obchůzkové činnosti jste spatřil neosvětlené motorové vozidlo (osobní automobil), jehož řidič nerespektoval přikázaný směr jízdy a přijíždí směrem k Vám. Kvalifikujte protiprávní jednání řidiče a svůj další postup. 92) V rámci obchůzkové činnosti jste zpozoroval muže, který se v katastru obce pohybuje v kolejišti železniční tratě. Jakého protiprávního jednání se osoba dopouští. Popište Váš další postup. 93) Společně s dalším strážníkem provádíte kontrolní činnost na diskotéce, která je určena pro mládež do 18 let. Přitom zjistíte, že jsou zde prodávány alkoholické nápoje a před několika osobami, které jsou zjevně mladší 18 let, stojí skleničky s vínem a ještě nedopitá láhev vína. Uveďte, zda se jedná o protiprávní jednání. Pokud ano, popište svůj další postup. 94) Za snížené viditelnosti jste zpozoroval cyklistu, který na místní komunikaci jede na neosvětleném jízdním kole a jeho jízda je značně nejistá. Jak budete dále postupovat. 95) Do sídla městské policie se v nočních hodinách dostavila žena, která Vám oznámila, že před několika minutami se vrátil domů její manžel v silně podnapilém stavu, napadl ji pěstmi, několikrát ji udeřil do obličeje a vyhrožoval, že ji zabije. Žena je zřetelně rozrušená, krvácí z nosu a na bradě má podlitinu. Své oznámení doplnila sdělením, že ji v posledních dvou měsících manžel takto napadl již vícekrát a vždy jí vyhrožoval újmou na zdraví. K jakým protiprávním jednáním došlo. Specifikujte svůj další postup. 96) Kolem hodiny Vám dispečer městského dopravního podniku telefonicky oznámil, že v autobusu městské hromadné dopravy ve stanici Nádražní je silně podnapilý muž, který znečistil autobus zvratky, hrubým způsobem uráží řidiče autobusu, chová se agresivně a nechce dopravní prostředek opustit. Jakého protiprávního jednání se muž dopustil resp. dopouští. Jak budete v tomto případě postupovat. Zkušební otázky k písemné části zkoušky pro získání odborných předpokladů strážníka s vyznačením správných odpovědí Ústavní pořádek 1. Podle Listiny základních práv a svobod listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů nesmí porušit: A) nikdo, s výjimkou případů a způsoby, které stanoví zákon B) nikdo mimo případů, kdy ohrožují bezpečnost státu C) nikdo 2. Podle Ústavy ČR soudní moc vykonávají jménem republiky: A) nezávislé soudy B) pracovníci justice a státních zastupitelstev C) státní zastupitelství II.

19 3. Podle Listiny základních práv a svobod děti, narozené v manželství i mimo ně: A) mají stejná práva B) mají práva, která jsou odvislá od práv rodičů C) nemají stejná práva 4. Podle Ústavy ČR je vláda vrcholným orgánem: A) výkonné moci B) zákonodárné moci C) soudní moci 5. Podle Ústavy ČR velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna státními symboly České republiky: A) nejsou B) jsou vyjma malého státního znaku a státní pečetě C) jsou 6. Podle Listiny základních práv a svobod má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě: A) každý mimo cizinců B) každá osoba starší 15 let C) každý 7. Podle Listiny základních práv a svobod je způsobilý mít práva: A) každý B) každý, starší 15 let C) každý, starší 18 let 8. Povinnosti podle Listiny základních práv a svobod mohou být ukládány toliko: A) na základě obecně závazných vyhlášek B) jen rozhodnutím soudu C) na základě zákonů a v jejich mezích a jen při zachování základních práv a svobod 9. Podle Ústavy ČR je lid zdrojem veškeré státní moci. Vykonává ji prostřednictvím orgánů moci: A) zákonodárné, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak B) zákonodárné, výkonné a soudní C) pouze výkonné a soudní 10. Podle Ústavy ČR nabývání a pozbývání státního občanství České republiky stanoví:

20 A) zákon B) nařízení Ministerstva vnitra C) ústavní zákon 11. Při výkonu své funkce jsou soudci: A) závislí formou, kterou určí zákon B) nezávislí mimo případy, stanovené zvláštním zákonem C) nezávislí 12. Při uplatňování základních práv a svobod nesmí být způsobena újma na právech: A) nikomu vyjma osob, zbavených způsobilosti k právním úkonům B) nikomu C) nikomu staršímu 15 let 13. Podle Listiny základních práv a svobod soudce jmenuje: A) ministr spravedlnosti B) prezident České republiky C) vláda České republiky 14. Podle Ústavy ČR co není zákonem zakázáno může činit: A) každá svéprávná osoba starší 15 let B) každý občan C) každá osoba starší 18 let 15. Podle Listiny základních práv a svobod může obviněného zbavit práva odepřít výpověď: A) nikdo a žádným způsobem B) pouze soud C) státní zástupce 16. Podle Listiny základních práv a svobod může být trestně stíhán za čin, pro který již byl pravomocně odsouzen nebo zproštěn obžaloby: A) pouze pachatel, který spáchal trestný čin zvlášť zavrženíhodným způsobem B) nikdo C) pouze recidivista 17. Podle Ústavy ČR je hlavou státu: A) předseda vlády B) prezident republiky C) vláda ČR

Zkušební otázky k ústní části zkoušky pro ověření odborných předpokladů čekatele a strážníka - teoretické otázky A) Obecní policie

Zkušební otázky k ústní části zkoušky pro ověření odborných předpokladů čekatele a strážníka - teoretické otázky A) Obecní policie Zkušební otázky k ústní části zkoušky pro ověření odborných předpokladů čekatele a strážníka - teoretické otázky A) Obecní policie Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Více

Oprávnění strážníků. Oprávnění strážníků obecní policie jsou dána zákonem a vymezují rozsah jejich působnosti.

Oprávnění strážníků. Oprávnění strážníků obecní policie jsou dána zákonem a vymezují rozsah jejich působnosti. Oprávnění strážníků Oprávnění strážníků obecní policie jsou dána zákonem a vymezují rozsah jejich působnosti. Strážníci městské policie při výkonu svého povolání disponují řadou zákonných oprávnění, která

Více

Zkušební otázky k ústní části zkoušky pro ověření odborných předpokladů čekatele a strážníka - zákon o obecní policii a další právní předpisy

Zkušební otázky k ústní části zkoušky pro ověření odborných předpokladů čekatele a strážníka - zákon o obecní policii a další právní předpisy Zkušební otázky k ústní části zkoušky pro ověření odborných předpokladů čekatele a strážníka - zákon o obecní policii a další právní předpisy A) Obecní policie Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

(2) Cestující je povinen

(2) Cestující je povinen MINISTERSTVO VNITRA odbor bezpečnostní politiky oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství Praha 19. prosince 2008 Počet listů: 4 Postup strážníka při zjišťování totožnosti osob mladších

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY IV. Q 2008 Struktura uváděných informací Návod Ministerstva dopravy jak nedostat body... 2 Bodované přestupky a trestné činy

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. a) zákona): Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (dále též

Více

Zkušební otázky k písemné části zkoušky pro ověření odborných předpokladů čekatele a strážníka. Právní úprava ústavního pořádku

Zkušební otázky k písemné části zkoušky pro ověření odborných předpokladů čekatele a strážníka. Právní úprava ústavního pořádku Zkušební otázky k písemné části zkoušky pro ověření odborných předpokladů čekatele a strážníka Právní úprava ústavního pořádku 1. Podle Ústavy ČR soudní moc vykonávají jménem republiky: A) nezávislé soudy

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů 157 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Soubor ústních otázek (učebnice POLIS) komplexní změny k 1. 8. 2011

Soubor ústních otázek (učebnice POLIS) komplexní změny k 1. 8. 2011 Soubor ústních otázek (učebnice POLIS) komplexní změny k 1. 8. 2011 Pozn.: MV ČR provedlo k 1. 8. 2011 v ústních otázkách 13 změn v textu zadání otázek z důvodu novelizace zákona o přestupcích resp. zákona

Více

Změny v zákonech platné od 1.8.2011

Změny v zákonech platné od 1.8.2011 AUTOSLUŽBY MIRDA s.r.o. www.autosluzbymirda.cz smolab@ndc.cz 724 746 158 Změny v zákonech platné od 1.8.2011 Jakákoliv situace, ať je sebehorší, má schopnost se zhoršit. Zákon č. 361/2000 Sb. Norma trvale

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň:

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Mgr. Andrea

Více

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000

ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 ZÁKON 238/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Parlament se

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: Profil aktualizovaného znění: Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Citace pův. předpisu: 238/2000 Sb. Částka:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR)

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) Název týmu: Hlubocký detektiv Název školy: ZŠ Hluboká nad Vltavou Kategorie: II. kategorie I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) 1) Kdo zřizuje Policii ČR a kdo městskou

Více

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

02. Popište svá základní občanská práva a svobody a vysvětlete, jak vnímáte svobodu projevu a právo na informace z hlediska výkonu vašeho povolání?

02. Popište svá základní občanská práva a svobody a vysvětlete, jak vnímáte svobodu projevu a právo na informace z hlediska výkonu vašeho povolání? Detektiv koncipient Soubor typových situací pro ústní/praktickou zkoušku: Uchazeč losuje dvě otázky, vždy jednu z části A a jednu z části B. Tímto způsobem budou ověřeny všechny definované kompetence.

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou OBEC JANOV NAD NISOU Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecní policie (dále jen OP) je orgánem obce Janov nad Nisou, který v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Ivana Matoušková Základní principy NOZ 3 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) 1) Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Na základě ustanovení 49 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu,

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 16. 01. 2013 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 v 2 se doplňuje písmeno mm), které zní: mm) kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014

DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 DODATEK ŠKOLNÍHO ŘÁDU Č.j.: ZMSPL/0206/2014 POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU PODEZŘELÉ LÁTKY A PŘI PODEZŘENÍ NA UŽITÍ OMAMNÉ LÁTKY ŽÁKEM Doporučené postupy školy 1. Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Příloha školního řádu Kázeňský a sankční řád Základní škola, Rudná, 5. května 583 SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků základní školy jsme vypracovali

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování (postup pedagogických pracovníků v níže uvedených krizových situacích) Zpracoval: Mgr. Zdeněk Brabec 1.11.2013 Pracovníci školy vždy, v rámci možností a

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí doporučení Návykové látky drogy TABÁKOVÉ VÝROBKY Konzumace tabákových výrobků ve škole (1) V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ Vypracoval: Základní škola Česká Lípa, Školní 2520 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ 1 Schválil: Účinnost od : 1.9.2005 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích

Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích Kdo je účastníkem provozu na pozemních komunikacích? Každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích ( 2 písm. a) zákona č.

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona.

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona. Nařízení města Hustopeče č. 3/2005, kterým se vydává Tržní řád Rada města Hustopečí se usnesla na svém zasedání konaném dne 17.5.2005 na základě zmocnění v ustanovení 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

Nařízení obce Starovice 1/2012. kterým se vydává Tržní řád

Nařízení obce Starovice 1/2012. kterým se vydává Tržní řád Nařízení obce Starovice 1/2012 kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo Obce Starovice se usneslo na svém zasedání č.7/2012 konaném dne 13.12.2012 na základě zmocnění v ustanovení 18 odst. 1a 3 zákona

Více

Tržní řád. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Předmět úpravy

Tržní řád. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Předmět úpravy Tržní řád Rada města Jevíčko se na svém zasedání dne 27. 1. 2014 usnesením č. 22/85 usnesla vydat na základě ustanovení 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 5 - Postupy při řešení dopravních nehod, jiných událostí a přestupků na úseku dopravy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4330 Sbírka zákonů č. 344 / 2011 Částka 122 344 ZÁKON ze dne 26. října 2011, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,

Více

Zastavování a prohledávání vozidel

Zastavování a prohledávání vozidel Zastavování a prohledávání vozidel V souvislosti s kapitolou předcházející je úzce spojena též otázka zastavování vozidel, zejména toho, kdo je k zastavování vozidel a v jakých případech oprávněn, případně

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2970 Sbírka zákonů č. 277 / 2013 277 ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ I. PODMÍNKY PARKOVÁNÍ: Provozní řád upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem parkoviště a uživateli parkoviště (dále jen uživatelé), kteří budou za úplatu dočasně

Více

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad HLÁŠENÍ TRVALÉHO POBYTU Právní úprava Zákon č. 133/2000

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Obec Veselíčko. Obecně závazná vyhláška Obce Veselíčko č. 2/2013. Tržní řád

Obec Veselíčko. Obecně závazná vyhláška Obce Veselíčko č. 2/2013. Tržní řád Obecně závazná vyhláška Obce Veselíčko č. 2/2013 Tržní řád Zastupitelstvo obce Veselíčko se na svém zasedání dne 3. dubna 2013 usnesením č. 5A) usneslo vydat v souladu s ustanoveními 18 zákona č. 455/1991

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013 Informace o novelách zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním povozu), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání

Více

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005 Město Litoměřice Nařízení č. 02/2005 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy. Rada Města Litoměřic se usnesla

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle 630 a násl. Obchodního zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: Après la montagne s.r.o., provozovna (id.č. 1008704202):,, Česká republika IČO 29058023, DIČ CZ29058023 / /

Více

Tržní řád. Platnost od: 05.05.2014 Účinnost od: 01.06.2014 Platnost do: -- Zpracoval: Bc. Ivana Neubauerová, DiS. Dne: 22.04.2014

Tržní řád. Platnost od: 05.05.2014 Účinnost od: 01.06.2014 Platnost do: -- Zpracoval: Bc. Ivana Neubauerová, DiS. Dne: 22.04.2014 Město Moravská Třebová 1 Číslo nařízení: 1/2014 Výtisk č.: 1 Platnost od: 05.05.2014 Účinnost od: 01.06.2014 Platnost do: -- Zpracoval: Bc. Ivana Neubauerová, DiS. Dne: 22.04.2014 Schválila: Rada města

Více

ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky)

ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky) ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky) 7. Živnost 2 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007,

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, MĚSTO TŘINEC NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ŘÁD Schváleno: 16.4.2007 Vyvěšeno: 25.4.2007 Sejmuto: 11.5.2007 Účinnost: 10.5.2007 Zpracovatel: Odbor živnostenský úřad Změna: 1.5.2013,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení.

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Cyklista a chodec Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Jak se chovat na pozemních komunikacích? 1.Cyklista i chodec se musí

Více

Nařízení obce Račice-Pístoviceč. 1/2013, kterým se vydává tržní řád

Nařízení obce Račice-Pístoviceč. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Nařízení obce Račice-Pístoviceč. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce Račice-Pístovice se na svém veřejném zasedání dne 29. 08. 2013, usnesením č. 3, usneslo vydat na základě zmocnění

Více

Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné, litinové a

Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné, litinové a Seminář Problematika výkupu kovů v České republice, 28. dubna 2015 Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA LANŠKROUNA Č. 1/2011 TRŽNÍ ŘÁD

NAŘÍZENÍ MĚSTA LANŠKROUNA Č. 1/2011 TRŽNÍ ŘÁD NAŘÍZENÍ MĚSTA LANŠKROUNA Č. 1/2011 TRŽNÍ ŘÁD Rada města Lanškrouna na svém zasedání dne 18.04.2011 usnesením č.132/2011, vydala na základě ustanovení 18, odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

NÁZEV PŘÍSPĚVKU Užití výchovných opatření sociálně-právní ochrany ve vztahu ke kyberšikaně. Vzory rozhodnutí vydaných ve správním řízení

NÁZEV PŘÍSPĚVKU Užití výchovných opatření sociálně-právní ochrany ve vztahu ke kyberšikaně. Vzory rozhodnutí vydaných ve správním řízení NÁZEV PŘÍSPĚVKU Užití výchovných opatření sociálně-právní ochrany ve vztahu ke kyberšikaně Vzory rozhodnutí vydaných ve správním řízení Ivana MATOUŠKOVÁ Krajský úřad Kraje Vysočina, e-mail: matouskova.i@kr-vysocina.cz

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o státním občanství některých bývalých československých státních občanů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 46/2006 Sb. Změna: 142/2012 Sb. Parlament ve snaze zmírnit

Více

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.:

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.: Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Č. j.: Metodický pokyn pro získání odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel na vlečce nebo k řízení lanové dráhy (úplné znění s účinností od

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více