Zkušební otázky k ústní části zkoušky pro získání odborných předpokladů strážníka - zákon o obecní policii část A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkušební otázky k ústní části zkoušky pro získání odborných předpokladů strážníka - zákon o obecní policii část A"

Transkript

1 S ohledem na změnu právních předpisů a v zájmu odpovídajícího zkvalitnění přípravy strážníků ke zkoušce z odborné způsobilosti Ministerstvo vnitra aktualizovalo a doplnilo stávající zkušební otázky, které budou používány od 1.ledna 2006 s tím, že Ministerstvo vnitra si vyhrazuje právo tyto aktualizovat s ohledem na vývoj právního řádu ČR. I. Zkušební otázky k ústní části zkoušky pro získání odborných předpokladů strážníka - zákon o obecní policii část A 1) Co je obecní policie, jak vzniká a zaniká, jaká je její věcná a místní působnost. 2) Které stěžejní právní předpisy týkající se přímo oblasti obecní policie znáte. Na základě kterých právních norem obecní policie při plnění svých úkolů spolupracuje s Policií ČR a v čem tato spolupráce spočívá. 3) Jaké úkoly plní obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku podle zákona o obecní policii. Kdo řídí obecní policii. Jakou úlohu v této souvislosti plní rada obce. 4) Co rozumíte pod pojmy, užitými v zákoně o obecní policii - místní záležitosti veřejného pořádku, ochrana bezpečnosti osob a majetku, dodržování pravidel občanského soužití, bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. 5) Za jakých podmínek může obecní policie působit na území jiné obce 6) Kdo se může stát strážníkem obecní (městské) policie. Kdy smí strážník vykonávat povinnosti a oprávnění podle zákona o obecní policii. Kdo jedná v pracovněprávních vztazích strážníka. 7) Kdo je zaměstnavatelem strážníka. Jaké další povinnosti nad rámec základních povinností zaměstnanců obsažených v právních předpisech vyplývají pro zaměstnance územních samosprávních celků zařazených k obecní policii z ustanovení 73 odst. 2-4 Zákoníku práce. 8) Co rozumíte pod pojmy bezúhonnost a spolehlivost podle zákona o obecní policii. Kdo a jakým způsobem bezúhonnost a spolehlivost prokazuje. 9) Kdo vydává osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů strážníka, kdy jeho platnost zaniká. Co jsou odborné předpoklady k výkonu povinností a oprávnění strážníka, kde jsou upraveny. 10) Kdy lze vydat a odejmout osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů strážníka, kdy lze pozastavit jeho platnost. Kdo se na tomto úkonu podílí a jak. 11) Jaké povinnosti ukládá zákon o obecní policii strážníkům v souvislosti s prováděním zákroků a úkonů k plnění úkolů obecní policie podle 6 odst. 1 zákona. Uveďte příklady. 12) Jak je v zákoně o obecní policii řešena povinnost strážníka poučit osoby o jejich právech, co obsahuje toto poučení a jakou formou se provádí. 13) Vysvětlete povinnosti strážníka jak v pracovní, tak i mimo pracovní době podle 7 zákona o obecní policii. 14) Kdy není strážník obecní policie povinen provést zákrok k plnění úkolů podle zákona o obecní policii.

2 15) Kdy a jakým způsobem prokazuje strážník příslušnost k obecní policii. Jak prokazuje strážník své oprávnění působit na území jiné obce na základě veřejnoprávní smlouvy. 16) Vysvětlete postup strážníka v případě důvodného podezření, že byl spáchán trestný čin. Jaké kriminalisticko taktické postupy zvolíte a kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít. 17) Popište postup strážníka v případě, že byl spáchán správní delikt nebo přestupek, který strážník nemůže řešit v blokovém řízení. Co musí obsahovat oznámení podle 10 zákona o obecní policii. 18) Vysvětlete, od které osoby je strážník oprávněn požadovat potřebná vysvětlení. Jaká práva a povinnosti zákon o obecní policii této osobě ukládá a od které osoby nesmí vysvětlení požadovat. 19) Jak zákon o obecní policii řeší otázku náhrady nutných výdajů a náhrady ušlého výdělku osoby, která se dostavila na výzvu strážníka. Jak bude strážník postupovat, pokud osoba výzvě k dostavení se na určené místo nevyhoví. 20) Jaké údaje z informačních systémů příslušných orgánů je obecní policie při plnění svých úkolů oprávněna vyžadovat 21) Co se pro účely zákona o obecní policii rozumí prokázáním totožnosti. Kterou osobu je strážník oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti a jaké povinnosti zákon o obecní policii této osobě ukládá. Srovnejte s obdobným oprávněním Policie ČR. 22) Vysvětlete oprávnění strážníka k předvedení osoby podle 13 zákona o obecní policii. Co obsahuje záznam o předvedení. 23) Popište oprávnění strážníka k odebrání zbraně. Za jakých podmínek může toto oprávnění realizovat. Jaký je postup strážníka po dobrovolném vydání nebo odebrání zbraně. 24) Vysvětlete pojmy, užité v 14 zákona o obecní policii, zbraň a důvody pro odebrání zbraně. Za jakých podmínek se zbraň vrací a jaký je obsah úředního záznamu o odebrání zbraně. 25) Vysvětlete postup strážníka v případě, že zakáže vstup na určená místa. Kdy a na čí žádost tento úkon provádí a jak postupuje vůči osobám, které tento zákaz poruší. 26) Kdy a za jakých podmínek je strážník oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor a srovnejte s obdobným oprávněním Policie ČR. 27) Vysvětlete obsah pojmů, uvedených v 16 zákona o obecní policii, konkrétně "byt nebo jiný uzavřený prostor", ohrožení života nebo zdraví osoby, větší škoda na majetku, nezúčastněná osoba. Jaký je obsah úředního záznamu o otevření bytu. 28) Kdy a za jakých podmínek je strážník oprávněn odejmout věc podle zákona o obecní policii a co se touto věcí rozumí. Kterou věc nelze podle zákona o obecní policii odejmout, jaké povinnosti zákon strážníkovi v souvislosti s odejmutím věci ukládá a jaký je obsah písemností, které musí v této souvislosti zpracovat. 29) Kdy a za jakých podmínek je strážník oprávněn použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla. 30) Vysvětlete, kdy lze odstranit technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla. Jak bude strážník postupovat v případě, kdy o odstranění tohoto prostředku žádá jiná osoba než ta, která vozidlo na místě ponechala. 31) Charakterizujte oprávnění strážníka ke vstupu do živnostenských provozoven a uveďte konkrétní příklady.

3 32) Vyjmenujte donucovací prostředky, uvedené v zákoně o obecní policii a uveďte praktické příklady jejich použití. 33) Za jakých podmínek je strážník oprávněn použít donucovací prostředky a na základě čeho rozhodne o použití konkrétního donucovacího prostředku. Kdy použije psa. 34) Jaké povinnosti ukládá zákon o obecní policii strážníkovi před použitím donucovacích prostředků a tyto povinnosti konkretizujte. Charakterizujte zvláštní omezení podle zákona o obecní policii při použití donucovacích prostředků, psa a služební zbraně. 35) Co obsahuje výzva, použitá strážníkem v souvislosti s použitím donucovacího prostředku a na příkladech uveďte, který z donucovacích prostředků strážník v konkrétní situaci použije. 36) Ve kterých případech je strážník oprávněn použít služební zbraň a co se rozumí pod pojmem služební zbraň. Za jakých podmínek může strážník použít soukromou zbraň. 37) V souvislosti s použitím služební zbraně uveďte podmínky pro toto použití a pojmy zamezení útěku nebezpečného pachatele a nebezpečný pachatel. Vysvětlete pojmy dbát nutné opatrnosti, co nejvíce šetřit život a zdraví osoby, proti níž zákrok směřuje v souvislosti s použitím služební zbraně. 38) Jaké povinnosti strážníkovi ukládá zákon o obecní policii po použití donucovacích prostředků a vysvětlete pojem jakmile to okolnosti dovolí. Jaké povinnosti ukládá strážníkovi zákon o obecní policii po použití služební zbraně a použité pojmy vysvětlete. 39) Uveďte, jaký je obsah úředního záznamu o použití donucovacích prostředků nebo služební zbraně, komu je úřední záznam určen a jaké povinnosti v této souvislosti plní osoba, která řídí obecní policii. 40) Jakým způsobem je upravena náhrada škody podle zákona o obecní policii. Ve kterých případech obec za škodu neodpovídá a jak se tato hradí. Vysvětlete pojem svým protiprávním jednáním oprávněný a přiměřený zákrok vyvolala. 41) Co jsou osobní údaje podle zákona o obecní policii, jaká práva a povinnosti stanoví zákon o obecní policii pro jejich zpracovávání a poskytování. 42) Vysvětlete, kdy a jaké druhy záznamů je obecní policie oprávněna pořizovat podle 24 b zákona o obecní policii. 43) Kdo, jak a na základě které právní normy zajišťuje školení a výcvik strážníků. Jakou úlohu v této souvislosti plní Policie ČR. 44) Jak zákon o obecní policii řeší otázku povinnosti zachovávat mlčenlivost. Je povinnost mlčenlivosti zaměstnance územněsprávního celku zařazeného k obecní policii upravena i v jiném právním předpise. Pokud ano, ve kterém. 45) Popište jednotné prvky stejnokrojů strážníků a označování motorových vozidel obecní policie, která právní norma je upravuje. Kdo stanoví podrobnosti o nošení stejnokroje strážníka a jakou formou. Zkušební otázky k ústní části zkoušky pro získání odborných předpokladů strážníka část B A) Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky Listina základních práv a svobod vyhlášená usnesením Předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., jako součást ústavního pořádku České republiky dne

4 1. Charakterizujte Ústavu ČR z hlediska jejího začlenění v právním systému ČR a stručně popište její obsah. 2. Jaká jsou základní ustanovení Ústavy ČR (čl. 1-14). 3. Jak Ústava ČR řeší otázku územní samosprávy (čl ). 4. Co je Listina základních práv a svobod; jaký je její význam a obsah. 5. Charakterizujte základní lidská práva a svobody podle Listiny základních práv a svobod. 6. Charakterizujte práva národnostních a etnických menšin podle Listiny základních práv a svobod. B) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) 1. Co rozumíte pod pojmy samostatná a přenesená působnost obce podle zákona o obcích. Kdo vykonává dozor nad výkonem samostatné a přenesené působnosti obce a v čem spočívá. 2. Jaké povinnosti může obec ukládat podle zákona o obcích v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou. Kdy může obec vydat nařízení obce. 3. Vyjmenujte orgány obce a uveďte příklady jejich pravomocí podle zákona o obcích zejména ve vztahu k oblasti místních záležitostí veřejného pořádku a obecní policie. 4. Jak zákon o obcích definuje veřejné prostranství a co se podle tohoto zákona za veřejné prostranství považuje. 5. Co je, podle zákona o obcích, pověřený obecní úřad a co obecní úřad obce s rozšířenou působností. 6. Jaké je postavení krajů v právním řádu České republiky; charakterizujte jejich kompetence v oblasti obecní policie. 7. Které jsou, podle zákona o krajích, orgány kraje a jaké pravomoci jim tento zákon svěřil. C) Zákon ČNR č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím 1. Uveďte oprávnění a povinnost svolavatele a účastníků shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím. 2. Jaké úkoly plní obec, obecní policie a Policie ČR v souvislosti se shromažďováním občanů podle zákona o právu shromažďovacím. 3. Charakterizujte přestupky podle zákona o právu shromažďovacím. D) Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky 1. Jak zákon o Policii ČR upravuje její úkoly, organizaci a řízení. 2. Vyjmenujte a vzájemně srovnejte oprávnění, kterými disponuje podle zákona o Policii České republiky policista a podle zákona o obecní policii strážník. 3. Které základní právní předpisy upravují vztahy Policie ČR ke státním orgánům, orgánům obcí, právnickým a fyzickým osobám. 4. Jaké úkoly plní Policie ČR v oblasti veřejného pořádku a v oblasti provozu na pozemních komunikacích. E) Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

5 1. Uveďte, co je trestný čin, co je příprava k trestnému činu a pokus trestného činu podle trestního zákona; kdo je pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu podle trestního zákona. 2. Kdo je podle právního řádu ČR mladistvý a co víte o jeho trestní odpovědnosti; srovnejte s trestní odpovědností osoby starší 18 let. 3. Uveďte, co se podle trestního zákona rozumí těžkou újmou na zdraví a co podle zákona o přestupcích ublížením na zdraví; popište, jaký význam mají tyto instituty ve vztahu k trestným činům a přestupkům. 4. Kdo je osobou blízkou podle trestního zákona a kdo je veřejným činitelem ve smyslu právního řádu České republiky. 5. Co se rozumí návykovou látkou podle trestního zákona. Jaké kategorie škod trestní zákon zná; z čeho se vychází při určování výše způsobené škody. 6. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat trestný čin pytláctví. Trestný čin pytláctví srovnejte s přestupkem na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství podle zákona o přestupcích. 7. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat trestný čin ohrožení a poškození životního prostředí podle trestního zákona; srovnejte s přestupkem na úseku ochrany životního prostředí podle zákona o přestupcích. 8. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat trestné činy nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů a šíření toxikomanie podle trestního zákona; srovnejte s přestupkem na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle zákona o přestupcích. 9. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat trestné činy hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle trestního zákona; srovnejte s přestupkem proti občanskému soužití podle zákona o přestupcích. 10. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat trestný čin výtržnictví podle trestního zákona; srovnejte s přestupkem proti veřejnému pořádku podle zákona o přestupcích. 11. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat trestný čin ohrožování výchovy mládeže podle trestního zákona; srovnejte s přestupkem na úseku školství a výchovy mládeže podle zákona o přestupcích a jiným správním deliktem podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných obdobných hrách. 12. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat trestný čin podávání alkoholických nápojů mládeži podle trestního zákona; srovnejte s přestupkem na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle zákona o přestupcích a jiným správním deliktem podle zákona č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění pozdějších předpisů. 13. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat trestný čin krádeže podle trestního zákona; srovnejte s přestupkem proti majetku podle zákona o přestupcích. 14. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat trestný čin neoprávněného užívání cizí věci podle trestního zákona; srovnejte s přestupkem proti majetku podle zákona o přestupcích. 15. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat trestný čin poškozování cizí věci podle trestního zákona; srovnejte s trestným činem, kterého se dopustí tzv. sprejer. 16. Jaké orgány činné v trestním řízení podle trestního řádu znáte. Jakým způsobem a u kterého orgánu lze podat trestní oznámení.

6 17. Kdo a jakým způsobem je oprávněn vstoupit do obydlí, jiných prostor a na pozemek podle trestního řádu; srovnejte s oprávněním strážníka otevřít byt či jiný prostor podle zákona o obecní policii. 18. Co se rozumí v kriminalistice stopou, jaké druhy stop znáte a jaký je jejich význam pro další řízení. 19. Charakterizujte místo trestného činu a specifikujte základní úkoly, které strážník na místě trestného činu plní a čeho se musí vyvarovat. 20. Charakterizujte stopy daktyloskopické a pachové, jak vznikají, kde se s nimi strážník může na místě trestného činu setkat a jaký to má vztah k činnosti strážníka na místě trestného činu. 21. Charakterizujte stopy trasologické a biologické, jak vznikají, kde se s nimi strážník může na místě trestného činu setkat a jaký to má vztah k činnosti strážníka na místě trestného činu. 22. Co chápete pod pojmem laický popis, charakterizujte jej z hlediska jeho významu i způsobu získávání. F) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 1. Co je živnost; uveďte příklady, co se za živnost nepovažuje podle zákona o živnostenském podnikání. 2. Které subjekty podle živnostenského zákona jsou oprávněny provozovat živnost a za jakých podmínek. 3. Co se rozumí podle živnostenského zákona pod pojmy provozovna a tržní řád. 4. Kdo provádí živnostenskou kontrolu a v jakých jednáních spočívají správní delikty neoprávněného podnikání. G) Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních) 1. Jaké znáte kategorie zbraní a střeliva podle zákona o střelných zbraních a střelivu. 2. Jaké jsou povinnosti držitele zbrojního průkazu podle zákona o střelných zbraních a střelivu. 3. Uveďte jaká jsou práva a povinnosti obce (právnické osoby) na úseku zbraní a střeliva podle zákona o střelných zbraních a střelivu. 4. Vyjmenujte povinnosti zbrojíře podle zákona o střelných zbraních a střelivu. H) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon o občanských průkazech, zákon o cestovních dokladech 1. Jak zákon o přestupcích definuje přestupek, co je zavinění a kdo není odpovědný za přestupek, kdy zaniká odpovědnost za přestupek. 2. Jaká je působnost zákona o přestupcích a jak se postupuje v případech, kdy se přestupku dopustí osoba požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva, poslanec, senátor, soudce a osoba podléhající kázeňské pravomoci podle zvláštních přepisů. 3. Vyjmenujte a popište druhy sankcí podle zákona o přestupcích, uveďte co je účelem jejich uložení. 4. Vyjmenujte a popište druhy ochranných opatření podle zákona o přestupcích, uveďte co je účelem jejich uložení.

7 5. Jak zákon o přestupcích upravuje řešení přestupků mladistvých. 6. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy podle 21 zákona o přestupcích; popište postup strážníka při jejich zjištění. 7. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podle 22 zákona o přestupcích; popište postup strážníka při jejich zjištění. 8. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat přestupky na úseku dopravy a silničního hospodářství podle 23 zákona o přestupcích; popište postup strážníka při jejich zjištění. 9. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat přestupky na úseku práce a sociálních věcí podle 28 zákona o přestupcích; popište postup strážníka při jejich zjištění. 10. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle 30 zákona o přestupcích; popište postup strážníka při jejich zjištění. Srovnejte s jinými správními delikty podle zákona č. 397/2000 Sb., o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. 11. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat přestupky na úseku vodního hospodářství podle 34 zákona o přestupcích; popište postup strážníka při jejich zjištění. 12. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat přestupky na úseku občanských průkazů podle zákona o občanských průkazech; popište postup strážníka při jejich zjištění. 13. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat přestupky na úseku cestovních dokladů podle zákona o cestovních dokladech; popište postup strážníka při jejich zjištění. 14. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě podle 46 zákona o přestupcích; popište postup strážníka při jejich zjištění. 15. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat přestupky proti veřejnému pořádku podle 47, a 48 zákona o přestupcích; popište postup strážníka při jejich zjištění. 16. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat přestupky proti veřejnému pořádku podle 47b zákona o přestupcích; popište postup strážníka při jejich zjištění. 17. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat přestupky proti občanskému soužití podle 49 zákona o přestupcích; popište postup strážníka při jejich zjištění. 18. Jakým protiprávním jednáním lze spáchat přestupky proti majetku podle 50 zákona o přestupcích; popište postup strážníka při jejich zjištění. 19. Uveďte, na kterých místech je podle zákona o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami zakázáno kouřit, kde a komu je zakázáno prodávat tabákové výrobky a jaké jsou povinnosti osoby prodávající tabákové výrobky. 20. Uveďte, na kterých místech a kterým osobám je podle zákona o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami zakázáno prodávat nebo podávat alkoholické nápoje, kdo a za jakých podmínek může omezit prodej, podávání a konzumaci alkoholických nápojů. 21. Jaká jsou oprávnění strážníka v případě, že jsou dány zákonné podmínky pro vyšetření přítomnosti alkoholu či jiné návykové látky. Jak v takovém případě bude strážník postupovat. 22. Kdo je příslušný k projednávání přestupků podle zákona o přestupcích.

8 23. Co rozumíte pod pojmem součinnost státních orgánů, orgánů policie a obcí se správními orgány podle 58 a 59 zákona o přestupcích. Jaké postavení má v této oblasti strážník. 24. Kdy a jak je řízení o přestupku podle zákona o přestupcích zahájeno; které přestupky a za jakých podmínek lze projednat na návrh. 25. Kdo je účastníkem řízení o přestupku; stručně charakterizujte postavení obviněného z přestupku v nezkráceném správním řízení. 26. Uveďte a stručně popište náležitosti rozhodnutí o přestupku v nezkráceném správním řízení. 27. Jak zákon o přestupcích řeší otázku opravných prostředků proti rozhodnutí o přestupku. Lze uloženou a zaplacenou blokovou pokutu přezkoumat soudem? 28. Co rozumíte pod pojmem blokové řízení podle zákona o přestupcích; které orgány v blokovém řízení přestupky projednávají. 29. Které přestupky jsou oprávněni v blokovém řízení podle zákona o přestupcích projednávat strážníci. 30. Co rozumíte pod pojmem jiný správní delikt (jiný správní delikt fyzické osoby a správní delikt právnické osoby); jak strážník postupuje v případě jejich zjištění. I) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 1. Jaká oprávnění přímo zakládá správní řád pro obecní policii resp. strážníka. 2. Co je předmětem úpravy správního řádu. 3. Jaké znáte základní zásady činnosti správního orgánu; stručně je charakterizujte. 4. Popište jak správní řád upravuje problematiku veřejnoprávních smluv. 5. Uveďte jak správní řád řeší projednávání stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu podle 175 a násl. správního řádu. J) Zákon č. 13/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a zákon č. 12/1997 Sb., o pozemních komunikacích 1. Co je to pozemní komunikace a jaké kategorie pozemních komunikací podle zákona o pozemních komunikacích znáte. 2. Jak zákon o pozemních komunikacích definuje vrak vozidla; jaké jsou povinnosti vlastníka vraku a jak se postupuje v případě, že tato osoba své povinnosti nesplní. 3. Za jakých podmínek lze zpoplatnit obecné užívání místních komunikací podle 23 zákona o pozemních komunikacích; jaká oprávnění mají v této souvislosti strážníci. 4. Jaká je působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, obce a krajského úřadu při výkonu státní správy podle zákona o pozemních komunikacích. K) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 1. Kdo je účastníkem provozu na pozemních komunikacích, jaké jsou jeho povinnosti podle zákona o provozu na pozemních komunikacích. 2. Co rozumíte pod pojmy zastavit, stát a zastavit vozidlo podle zákona o provozu na pozemních komunikacích a kde řidič zastavit a stát nesmí. 3. Kdo je podle zákona o provozu na pozemních komunikacích řidičem, jaké jsou jeho povinnosti a co je řidiči zakázáno,

9 4. Co je to obytná zóna a pěší zóna podle zákona o provozu na pozemních komunikacích a jaká pravidla pro účastníky provozu na pozemních komunikacích zde podle tohoto zákona platí. 5. Jaká pravidla podle zákona o provozu na pozemních komunikacích platí pro vozidla s právem přednostní jízdy. 6. Co je překážka provozu na pozemních komunikacích podle zákona o provozu na pozemních komunikacích; jakými oprávněními strážník disponuje v případě jejího zjištění. 7. Co rozumíte pod pojmem dopravní nehoda podle zákona o provozu na pozemních komunikacích; jaká oprávnění a povinnosti má strážník v souvislosti s dopravní nehodou. 8. Jaké kategorie osob lze zařadit mezi chodce a jaké jsou povinnosti chodců podle zákona o provozu na pozemních komunikacích; jakými oprávněními ve vztahu k chodcům disponuje strážník. 9. Charakterizujte obecnou, místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích podle zákona o provozu na pozemních komunikacích; jaké mezi nimi platí vztahy. 10. Jaké znáte druhy dopravních značek podle způsobu jejich umístění ve smyslu zákona o provozu na pozemních komunikacích, co jsou světelné, doprovodné akustické signály a výstražná světla a dopravní zařízení. 11. Charakterizujte speciální označení vozidel O1 a O2 podle zákona o provozu na pozemních komunikacích, komu a kým mohou být vydána, jak jsou evidována; jakou výjimku má řidič vozidla označeného znakem O1; jaká pravidla platí na vyhrazeném parkovišti pro vozidla označená znakem O1; jaká oprávnění má strážník v souvislosti s označením vozidla znakem O Uveďte, ve kterých případech je strážník oprávněn podle zákona o provozu na pozemních komunikacích svými pokyny usměrňovat provoz na pozemních komunikacích a jak přitom bude postupovat; pokyny předveďte prakticky. 13. Uveďte, kdy a za jakých podmínek je strážník podle zákona o provozu na pozemních komunikacích oprávněn zastavovat vozidla a jak přitom bude postupovat; předveďte názornou ukázku. 14. Charakterizujte pravidla pro jízdu na zvířeti na pozemních komunikacích a jaká oprávnění v této souvislosti má strážník. 15. Charakterizujte pravidla pro vedení a hnaní zvířat na pozemní komunikaci a jaká oprávnění má v této souvislosti strážník. 16. Jaká pravidla platí pro jízdu na jízdním kole na pozemních komunikacích a co je při jízdě na jízdním kole zakázáno. Jakými oprávněními strážník v této souvislosti disponuje. 17. Uveďte, jaké jsou technické požadavky na jízdní kola, potahová vozidla a ruční vozíky v souvislosti s jejich provozem na pozemních komunikacích. Jakými oprávněními strážník v této souvislosti disponuje. 18. Charakterizujte oprávnění strážníka k měření rychlosti motorových vozidel na pozemních komunikacích a postup strážníka při překročení povolené rychlosti. 19. Charakterizujte oprávnění policisty k vybírání kaucí od řidiče motorového vozidla podezřelého ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a jakou povinnost má v této souvislosti strážník. - bude aktuální od Specifikujte oprávnění policisty k zabránění v jízdě řidiči motorového vozidla a povinnosti strážníka v této souvislosti. - bude aktuální od

10 21. Specifikujte porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích, kdy je strážník oprávněn řidiči motorového vozidla uložit pokutu v blokovém řízení za jednání zařazená do bodového hodnocení a jakou má strážník v této souvislosti povinnost. - bude aktuální od Konkrétní přestupky a správní delikty jsou zapracovány v rámci modelových situací ústních otázek, v nichž strážník prokazuje praktickou aplikaci znalostí stanovené právní úpravy. Zkušební otázky k ústní části zkoušky pro získání odborných předpokladů strážníka - praktické příklady část C 1) Občan A. B. Vám předal peněženku, o které tvrdí, že ji nalezl na chodníku. Jaký bude Váš další postup ve věci. 2) Členem rybářské stráže jste byl požádán o pomoc při zákroku proti osobě, která neoprávněně loví ryby. Jakého protiprávního jednání se tato osoba dopouští a jaký bude Váš další postup. 3) Byl jste svědkem události, při níž řidič osobního automobilu na přechodu pro chodce srazil muže a z místa nehody ujel. Chodec je v bezvědomí a krvácí z dolních končetin. K jakému protiprávnímu jednání v tomto případě došlo. Popište, jak budete postupovat a kterých oprávnění ze zákona o obecní policii a dalších právních norem můžete využít. 4) Na ulici jste zahlédl plačící asi osmileté dítě. To uvádí, že bylo v nedalekém parku osaháváno neznámým mužem, který se v parku údajně doposud zdržuje. K jakému protiprávnímu jednání došlo.jak budete postupovat a kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít. 5) Zjistil jste, že občan A. B. neoprávněně odstranil dopravní značku, která mu údajně bránila při vjezdu do dvora domu a umístil ji asi o 20 metrů dál. Uveďte, k jakému protiprávnímu jednání došlo. Jak budete v tomto případě postupovat. K jakému protiprávnímu jednání by došlo v případě, že by dopravní značku odstranila právnická osoba. 6) Rozhodl jste se zjistit totožnost osoby, která odpovídá popisu osoby, hledané Policií ČR. Vysvětlete, jak budete postupovat, pokud tato osoba svoji totožnost prokáže a jak v případě, kdy svoji totožnost prokázat odmítne nebo ji prokázat nemůže. Zaměřte se na taktiku provedení případného zákroku. 7) Obdržel jste informaci, že občan A. B. získává kopie nahrávek na videokazetách a textilní výrobky se zřejmě zfalšovanou značkou známého výrobce a prodává je jako originální zboží. K jakému protiprávnímu jednání došlo a jak budete v tomto případě postupovat. 8) Při pochůzkové činnosti jste zjistil, že na veřejném prostranství (betonová plocha) je uskladněno několik sudů, ze kterých vytéká neznámá olejovitá tekutina. K jakému protiprávnímu jednání v tomto případě došlo a popište svůj další postup. 9) Při obchůzce jste uslyšel třesk skla a následně zahlédl osobu, která stojí před rozbitou výlohou prodejny s elektronikou a v ruce drží nějaké zavazadlo. Když Vás spatřila, dala se na útěk a na Vaše výzvy k zastavení nereaguje. Při

11 pronásledování jste ji dostihl. Uveďte, jak budete postupovat a svůj postup zdůvodněte. 10) V souvislosti s živelní pohromou musíte neprodleně uzavřít jednu z komunikací. Popište jakým způsobem tento úkol splníte a kterých zákonných oprávnění můžete využít. 11) Při pochůzkové činnosti zjistíte, že skupina školou povinných dětí v době školního vyučování rozbíjí v parku koše na odpadky tak, že do nich kopou a jedno z dětí drží v ruce láhev toluenu. Jejich jednání kvalifikujte. Jak budete jako strážník postupovat, kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít, jaké písemnosti budete v této souvislosti zpracovávat a co musí obsahovat. 12) Na parkovišti, vyhrazeném pro invalidy, jste zjistil stojící osobní automobil, ve kterém není na viditelném místě umístěno zvláštní označení O 1. Charakterizujte toto protiprávní jednání. Jak budete postupovat v případě, že řidiče u vozidla zastihnete a jak v případě, že se u vozidla zdržovat nebude. 13) Projednáváte přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, kterého se dopustil cizinec. Cizinec svoji totožnost prokázal cestovním pasem, ale blokovou pokutu odmítl zaplatit s odůvodněním, že se žádného přestupku nedopustil. Jak budete v takovém případě postupovat a kterých zákonných oprávnění můžete využít. 14) Zpozorujete, že osoby přebírají obsah popelnic a kontejnerů tak, že část odpadků vyhazují na zem. Jakého protiprávního jednání se tyto osoby dopouštějí a jaký bude Váš další postup. 15) Při kontrole totožnosti řidiče osobního automobilu zjistíte, že je mu pouze 17 let. K jakému protiprávnímu jednání došlo. Popište svůj další postup. 16) Zpozoroval jste občana, který močí na veřejnosti před zraky kolemjdoucích. Jakého protiprávního jednání se občan dopustil a jak budete v tomto případě postupovat. Kterých oprávnění podle zákona o obecní policii můžete využít. 17) Na základě upozornění občanů jste zjistil, že u jedné z chat neznámá osoba pěstuje záhon konopí (marihuany). Uveďte, zda a popřípadě jakého protiprávního jednání se pěstitel konopí dopouští. Jak budete dále postupovat a svůj postup zdůvodněte. 18) Směrem k Vám přijíždí vozidlo, jehož řidič projel křižovatkou na červený světelný signál. Jakého protiprávního jednání se dopustil řidič vozidla a jaký bude Váš postup v této věci. 19) V prostoru pěší zóny řidič automobilu nereaguje na Váš pokyn k zastavení a v jízdě pokračuje. Jakého protiprávního jednání se řidič vozidla dopustil a popište Váš postup. 20) Zjistil jste, že stavební firma (právnická osoba) svévolně uzavřela pozemní komunikaci, vedoucí podél staveniště. K jakému protiprávnímu jednání došlo. Jak budete postupovat a kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít. Kdo v případě potřeby může uzavírku pozemní komunikace povolit. Jaký bude Váš postup v případě, kdy pozemní komunikaci uzavře fyzická osoba. 21) Zastavil jste řidiče osobního automobilu a při provádění dalších úkonů jste nabyl důvodné podezření, že je pod vlivem alkoholu. K jakému protiprávnímu jednání

12 ze strany řidiče dochází. Uveďte Váš postup, kterých zákonných oprávnění můžete využít. 22) Příslušník Policie ČR Vás požádal o uložení blokové pokuty za protiprávní jednání, které sám odhalil (porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích řidičem motorového vozidla). Jak budete v tomto případě postupovat; svůj postup zdůvodněte. 23) V dopoledních hodinách jste zjistil, že asi dvanáctiletý chlapec hraje v místní restauraci na výherních hracích automatech. Tvrdí Vám, že vyučování mu odpadlo a peníze na hru mu dali rodiče. K jakému protiprávnímu jednání došlo. Jak budete jako strážník postupovat, kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít a jaké písemnosti budete následně zpracovávat. 24) Zjistil jste, že na chodníku a části vozovky je delší dobu složen sypký stavební materiál a jeho majitel ho odmítá odklidit. K jakému protiprávnímu jednání zde došlo. Popište svůj postup a uveďte, kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít. 25) V nočních hodinách zpozorujete skupinku osob, která na místním parkovišti obchází osobní automobily a zkouší, zda jsou uzamčeny. Jakého protiprávního jednání se osoby dopouštějí a jaký bude Váš postup v této věci. 26) Společně s dalším strážníkem v době kolem hod. zpozorujete skupinu osob, která na náměstí hlasitě zpívá a ničí květiny na přilehlých záhonech. Uveďte, k jakému protiprávnímu jednání zde došlo. Popište svůj postup a uveďte, která oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít. 27) Přijal jste oznámení občanů, že v jedné z ulic města se nabízejí prostitutky a to takovým způsobem, že vzbuzují veřejné pohoršení. Kvalifikujte jednání prostitutek. Jak budete postupovat a kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít. 28) Přistihl jste skupinu dětí a mladistvých, jak týrají koťata o nichž tvrdí, že je na pokyn rodičů měli utopit. O jednom z mladistvých víte, že byl za týrání zvířat již postižen. K jakému protiprávnímu jednání došlo. Jak budete postupovat, kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít a jak naložíte s týranými zvířaty. 29) Na ulici jste obdržel oznámení občana A. B., že po zaparkování automobilu v centru města zjistil, že zpod nárazníku mu vyčnívá menší šedý balíček s nějakými dráty. Jak budete postupovat a uveďte, kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít. 30) Zjistil jste, že po stezce, vyhrazené pro cyklisty, projíždí osobní automobil. K jakému protiprávnímu jednání ze strany řidiče došlo, jak budete postupovat a kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít. 31) Použil jste donucovací prostředky - hmaty, chvaty, údery a kopy sebeobrany - bez kladného účinku. Intenzita útoku proti Vám se zvyšuje a na stranu útočníka se přidala i další osoba. K jakému protiprávnímu jednání zde došlo. Jak budete postupovat a která oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít. 32) Bylo Vám oznámeno, že občan A. B. údajně v kamenolomu získal trhavinu, kterou pak použil k vyhloubení studny. Kvalifikujte jednání občana A. B., popište

13 jak budete postupovat a kterých oprávnění ze zákona o obecní policii jste oprávněn využít. 33) Magistra A. C. Vám oznámila, že občan A. K. padělal lékařský předpis a snažil se tak od ní získat léky na bázi opiátů, které nejsou volně v prodeji. Údajně se nejedná o jeho první pokus. K jakému protiprávnímu jednání občana A. K. došlo a jaký bude v tomto případě Váš postup. 34) Při pochůzkové činnosti jste zjistil, že na dětském pískovišti se nachází několik zjevně použitých injekčních stříkaček a jehel. Jak budete v tomto případě postupovat. Kdo odpovídá za hygienickou nezávadnost veřejného pískoviště. 35) Zpozoroval jste, jak skupina mladistvých prohledává kapsy bezvládného muže ležícího na lavičce v parku a jeho osobní věci si přisvojuje. K jakému protiprávnímu jednání zde došlo, jak budete postupovat a kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít. 36) Zpozorujete, že majitel venčí psa v místním parku a jeho výkaly neuklízí. Obec vydala obecně závaznou vyhlášku upravující venčení psů pouze na vyhrazených místech, mezi něž uvedené zařízení nebylo zařazeno. Jakého protiprávního jednání se majitel psa dopouští a jak budete postupovat. 37) Zpozoroval jste skupinu osob, z nichž některé jsou oblečeny do součástí stejnokroje strážníka. Podle Vašeho zjištění jsou součásti zaměnitelné s úplným stejnokrojem strážníka. Jakého protiprávního jednání se osoby dopustily. Jaký bude Váš postup v této věci. 38) Přijal jste oznámení, že dva mladiství napadli třetího a důvodem napadení měla být skutečnost, že útočníkům odmítl vydat peníze, které dostal od rodičů na zakoupení svačiny. K jakému protiprávnímu jednání v tomto případě došlo. Jak budete postupovat. 39) Byl jste přivolán majitelem prodejny potravin, který v prodejně zadržel muže, jenž odcizil láhev destilátu. Uvedený muž majiteli prodejny vyhrožoval újmou na zdraví a pokusil se jej udeřit, aby si mohl odcizenou láhev destilátu ponechat. Jak budete v tomto případě postupovat. Jak byste postupoval v případě, pokud byste věděl, že uvedený muž již v minulosti byl pro trestný čin krádeže pravomocně odsouzen. 40) V parku jste zahlédl, jak asi čtrnáctiletý chlapec ze vzduchovky střílí po ptácích. Tvrdí Vám, že vzduchovku a broky dostal od otce, aby se mohl cvičit ve střelbě. K jakému protiprávnímu jednání došlo, jak budete jako strážník postupovat a kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít. Jaké písemnosti budete následně zpracovávat a co musí obsahovat. 41) Při pochůzkové činnosti zpozorujete občana, který na vozíku převáží do provozovny sběrných surovin větší množství kovového materiálu, např. kryty od lamp pouličního osvětlení, poklopy kanalizace a.p. Jakého protiprávního jednání se občan dopustil. Popište svůj postup v této věci. 42) Paní X. Y. Vám oznámila, že po návratu z nákupu před malou chvílí zpozorovala vypáčené vstupní dveře do bytu sousedů, odkud se ozývá i hluk. Popište svůj další postup. 43) V průběhu sportovního utkání jste zjistil, že skupina fanoušků popíjí alkohol, prázdné obaly odhazují na zem a hrubými slovními výroky urážejí rozhodčího.

14 Jak budete postupovat v případě, že to zjistíte v pracovní době a jak mimo pracovní dobu. Svůj postup zdůvodněte. Uveďte nezbytná taktická hlediska pro provedení případného zákroku. 44) Zjistíte, že ve veřejných prostorách nádraží se v odpoledních a nočních hodinách shromažďuje skupina bezdomovců, kteří obtěžují kolemjdoucí, konzumují alkoholické nápoje a znečišťují okolí. Jakého protiprávního jednání se tyto osoby dopouští a jak budete dále postupovat. 45) Zjistil jste, že po chodníku jede asi 16tiletý chlapec na skateboardu, který riskantní jízdou zjevně ohrožuje chodce. K jakému protiprávnímu jednání ze strany chlapce došlo. Jak budete postupovat a kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít. 46) Zjistil jste, že z motoru vozidla, které jste zastavil, nadměrně uniká olej. K jakému protiprávnímu jednání ze strany řidiče došlo. Jak budete postupovat a kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít. 47) Přijal jste oznámení, že výčepní v restauraci podal alkoholické nápoje hostům, kteří se dostavili již zjevně podnapilí a posléze ztropili výtržnost. Jakého protiprávního jednání se hosté dopouští. Jak budete postupovat a kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít. 48) Učitelka A. A. Vám oznámila, že v blízkosti školy se pohybuje neznámý mladík, který má dětem nabízet cigarety a bonbóny. Jak budete postupovat a svůj postup ve smyslu platné právní úpravy zdůvodněte. 49) A. B. Vás požádala o pomoc, neboť při vytírání chodby se jí přibouchly dveře od bytu a klíče si ponechala uvnitř. V bytě je kojenec a na plynovém sporáku se vaří oběd. Má obavy, aby se plamen neuhasil a nedošlo k ohrožení života dítěte. Jak budete v tomto případě postupovat a svůj postup zdůvodněte. 50) Občanem jste na ulici požádán o odstranění "botičky" z jeho auta s tím, že na služebně nikoho nezastihl. Jak budete postupovat, která ustanovení zákona o obecní policii byla porušena a jak věc vyřešíte. 51) Zjistil jste, že jeden z prodejců na tržnici prodává cigarety, které nejsou okolkovány. Jakého protiprávního jednání se prodejce dopouští. Jak budete dále postupovat a kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít. 52) Poštovní doručovatelka Vám na ulici oznámila, že před chvílí byla pokousána neznámým, volně pobíhajícím psem. Ukázala Vám krvácející zranění. Popište, jak budete postupovat a svůj postup zdůvodněte. 53) Zjistil jste, že občan A. B. na svém pozemku skácel bez povolení asi dvě stě let starou lípu. Uveďte, k jakému protiprávnímu jednání ze strany tohoto občana došlo. Jak budete postupovat a svůj postup zdůvodněte. 54) Byl jste přivolán na místo, kde byl na osobní automobil přiložen technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla. Majitel vozidla, který Vás přivolal uvádí, že vozidlo na místě zanechala osoba jemu blízká. Popište, jak budete v tomto případě postupovat, zda technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla z vozidla odstraníte, popřípadě kdy. Svůj postup zdůvodněte. 55) Zpozoroval jste, jak chodci přecházejí pozemní komunikaci mimo označený přechod a přesto, že podél komunikace jsou zřízeny chodníky, pohybují se

15 nadále po samotné vozovce. Uveďte, zda se osoby dopustily protiprávního jednání a jaký bude Váš další postup. 56) Zjistil jste, že občan A. B. odcizil před restaurací kolo v hodnotě Kč a užívá ho pro svoji potřebu. Jak budete postupovat, kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít a k jakému protiprávnímu jednání zde došlo. 57) Bylo Vám oznámeno, že majitel restaurace odmítl obsloužit návštěvníka jen proto, že má jinou barvu pleti. Navíc zjistíte, že se nejedná o první případ. K jakému protiprávnímu jednání ze strany majitele restaurace došlo. Jak budete postupovat a jaká oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít. 58) Paní A. C. Vám oznámila, že její soused A. B. doma vyrábí destilát a ten i prodává. K jakému protiprávnímu jednání zde došlo. Jak budete v tomto případě postupovat a svůj postup zdůvodněte. 59) Zpozoroval jste, jak dvě děti školního věku odcizily starší ženě z nákupní tašky peněženku. Přistižení se hájí tím, že kradou na příkaz rodičů, kterým také odcizené peníze odevzdávají. Uveďte, k jakému protiprávnímu jednání v tomto případě došlo a jak budete postupovat. 60) Majitelé chat v katastru obce vysadili v zátopovém území několik řad stromů a neoprávněně těží štěrk z potoka. Uveďte, k jakému protiprávnímu jednání zde dochází. Jak budete po tomto zjištění postupovat a kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít. 61) Občanka A. A. Vám oznámila, že dvanáctiletý žák základní školy údajně nabízí spolužákům během přestávek k vyzkoušení cigarety s marihuanou, čehož využila i její dcera. K jakému protiprávnímu jednání zde došlo a jak budete v tomto případě postupovat. 62) Občan A. C. Vám oznámil, že jeho syn přišel před několika dny domů zfetovaný a tvrdil mu, že drogy bezplatně dostává od občana K. K., u kterého se schází větší skupina mladistvých. K jakému protiprávnímu jednání ze strany občana A. C. došlo. Jak budete postupovat a svůj postup zdůvodněte. 63) Zjistíte, že na náměstí se shromáždila skupina osob, jejíž mluvčí vyvolává hesla s rasistickým podtextem. Jakého protiprávního jednání se dopouští mluvčí i ostatní zúčastněné osoby a jaký bude Váš další postup. 64) Zpozoroval jste osobu, která na sloupy veřejného osvětlení vylepuje plakáty. Jakého protiprávního jednání se tato osoba dopouští. Jak budete postupovat a kterých oprávnění ze zákona o obecní policii využijete. 65) Popište, jakým způsobem budete zastavovat vozidlo a kdy tak můžete učinit. Vysvětlete, které taktické zásady pro provedení tohoto úkonu musíte dodržet. 66) Zjistil jste, že na chodníku je zaparkován osobní automobil a řidič se v jeho blízkosti nezdržuje. K jakému protiprávnímu jednání došlo. Jak budete postupovat a kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít. 67) Zpozorujete muže, který přechází po přechodu pro chodce na červený světelný signál. Kvalifikujte jednání muže, uveďte jaký bude Váš postup a jaká opatření ze zákona o obecní policii můžete využít. 68) Občan A. B. Vám v době mimo službu vyhrožoval zbitím a posléze Vás pěstí uhodil za to, že jste mu předchozího dne uložil blokovou pokutu. Charakterizujte,

16 k jakému protiprávnímu jednání ze strany občana A. B. došlo. Jak budete postupovat a svůj postup zdůvodněte. 69) Občan A. B. Vám oznámil, že jeho syn zakoupil na burze střelby schopnou pistoli, kterou Vám včetně nábojů předal. K jakému protiprávnímu jednání došlo. Jak budete postupovat, kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít, a jaké písemnosti musíte zpracovat. 70) Přijal jste anonymní telefonát, že na jedné ze staveb je bez pracovního povolení zaměstnáno několik cizinců, kterým měl tuto práci zprostředkoval občan A. K. K jakému protiprávnímu jednání by v tomto případě mohlo dojít. Jak budete dále postupovat. 71) Stal jste se svědkem, kdy jeden občan brutálně zbil svoje dítě. Z vyprávění dalších osob jste se navíc dozvěděl, že se tak děje často. K jakému protiprávnímu jednání zde došlo. Jak budete postupovat a kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít. 72) Při obchůzce jste přijal oznámení občana, že jeho soused delší dobu nevychází z bytu, odkud se začal i šířit zápach. Jak budete dále postupovat a svůj postup zdůvodněte. Kdo je v tomto případě oprávněn byt otevřít. 73) Ve Vaší bezprostřední blízkosti došlo ke střetu dvou motorových vozidel, z nichž jedno se vzňalo. Na místě není přítomna hlídka Policie ČR. Dvě z osob, které se vám z vozidel podařilo vyprostit, jsou popáleny. Jakým způsobem poskytnete první pomoc zraněným osobám a jak budete v tomto případě dále postupovat. 74) Bylo Vám oznámeno, že na katastru obce se do příkopu převrátil tahač s návěsem - cisternou, která přepravuje benzín. Z proražené cisterny uniká její obsah. Popište svůj další postup. 75) Ve Vaší bezprostřední blízkosti se v řece topí asi 18tiletá dívka. Popište zásady postupu při její záchraně a při poskytování první pomoci. 76) Přijal jste oznámení, že jsou prováděny stavební úpravy nemovitosti ve Vaší obci bez ohlášení stavebnímu úřadu. Jakého protiprávního jednání se v daném případě dopustí občan, podnikající fyzická osoba a právnická osoba. Popište svůj další postup ve věci. 77) Přijal jste oznámení, že na místní farmě uhynulo několik prasat, která zaměstnanci údajně zakopali na pozemku farmy. K jakému protiprávnímu jednání došlo. Popište svůj další postup. 78) Přijal jste oznámení, že v lese, který se nachází v katastru obce, táboří skupina mladých lidí. Na místě rovněž rozdělala oheň. K jakému protiprávnímu jednání došlo. Jakých oprávnění ze zákona o obecní polici můžete využít a popište svůj další postup. 79) Přijal jste oznámení, že v lese, který se nachází v katastru obce, parkuje s motorovým vozidlem skupina osob, která na místě sbírá jmelí. K jakému protiprávnímu jednání došlo. Popište svůj další postup. 80) V bytovém domě, ve kterém bydlíte, se ve společných prostorách objevil jedovatý plaz. Při zjišťování jeho majitele (chovatele) jste nabyl důvodné podezření, že uvedená osoba nemá potřebné schválení k chovu jedince nebezpečného druhu

17 zvířat. K jakému protiprávnímu jednání došlo. Uveďte jakých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít a popište svůj další postup. 81) Při pochůzkové činnosti zjistíte, že do jeskyně, která se nachází v katastru Vaší obce, začali pracovníci místní firmy ukládat odpady a rovněž do ní rozšířili vstup. K jakému protiprávnímu jednání došlo. Popište svůj další postup. 82) Při pochůzkové činnosti zjistíte, že na pozemku jedné z firem se nachází značné množství starých nepoužitelných strojních zařízení, uložených v rozpadávajících se dřevěných kontejnerech a to i v několika vrstvách nad sebou. Uvedenou skutečnost kritizují i majitelé přilehlých nemovitostí, protože složené kontejnery brání ve výhledu a narušují vzhled obce. K jakému protiprávnímu jednání došlo. Jak budete jako strážník postupovat, kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít a jaké písemnosti budete následně zpracovávat. 83) Přijal jste oznámení občana, že na místním hřbitově, jehož zřizovatelem a provozovatelem je obec, je dlouhou dobu neudržované hrobové místo (hrobka), u něhož dochází k jeho celkové samovolné destrukci. Uveďte, jakého protiprávního jednání se dopouští nájemce hrobového místa a jaký bude Váš další postup ve věci. 84) Přijal jste oznámení, že na místní komunikaci na území obce je odstaven nákladní automobil s nákladem kmenů stromů. Řidič se v místě nezdržuje. Náklad vozidla ohrožuje bezpečnost a plynulost provozu na pozemní komunikaci. K jakému protiprávnímu jednání došlo. Popište svůj další postup. 85) Při pochůzkové činnosti jste zjistil, že v blízkosti jedné z chat v katastru Vaší obce jsou na ohništi páleny plastové obaly, zbytky asfaltové lepenky a zbytky okenních rámů opatřených barvou. Popište svůj další postup včetně posouzení, k jakému protiprávnímu jednání došlo. 86) Byl jste požádán revizorem dopravního podniku o pomoc, neboť jedna z kontrolovaných osob v autobuse městské hromadné dopravy, se nemůže prokázat platnou jízdenkou a navíc odmítá i sdělit svoje identifikační údaje. K jakému protiprávnímu jednání došlo. Popište svůj další postup. 87) Zastavil jste motorové vozidlo, jehož řidič se po zastavení ve vozidle uzavřel a odmítá s Vámi komunikovat. K jakému protiprávnímu jednání ze strany řidiče došlo. Uveďte jak budete postupovat a kterých oprávnění ze zákona o obecní policii můžete využít. 88) Při pochůzkové činnosti zjistíte, že před jedním z objektů není odklizen sníh a led a chodník se tak stal neschůdným. Posuďte, k jakému protiprávnímu jednání došlo a popište svůj další postup. 89) Při pochůzkové činnosti jste zjistil, že na vrcholu stoupání místní komunikace je ponecháno vozidlo, které je uzamčeno, řidič se v blízkosti nezdržuje a uvnitř se nachází zuřící německý ovčák. Popište, jakého protiprávního jednání, se mohl dopustit řidič vozidla a uveďte, jak budete dále postupovat včetně popisu oprávnění, která případně využijete. 90) Při pochůzkové činnosti jste zjistil, že prodejce prodává tabákové výrobky i osobám evidentně mladším 18ti let. Jakého protiprávního jednání se prodejce dopouští, popište svůj další postup.

18 91) Při obchůzkové činnosti jste spatřil neosvětlené motorové vozidlo (osobní automobil), jehož řidič nerespektoval přikázaný směr jízdy a přijíždí směrem k Vám. Kvalifikujte protiprávní jednání řidiče a svůj další postup. 92) V rámci obchůzkové činnosti jste zpozoroval muže, který se v katastru obce pohybuje v kolejišti železniční tratě. Jakého protiprávního jednání se osoba dopouští. Popište Váš další postup. 93) Společně s dalším strážníkem provádíte kontrolní činnost na diskotéce, která je určena pro mládež do 18 let. Přitom zjistíte, že jsou zde prodávány alkoholické nápoje a před několika osobami, které jsou zjevně mladší 18 let, stojí skleničky s vínem a ještě nedopitá láhev vína. Uveďte, zda se jedná o protiprávní jednání. Pokud ano, popište svůj další postup. 94) Za snížené viditelnosti jste zpozoroval cyklistu, který na místní komunikaci jede na neosvětleném jízdním kole a jeho jízda je značně nejistá. Jak budete dále postupovat. 95) Do sídla městské policie se v nočních hodinách dostavila žena, která Vám oznámila, že před několika minutami se vrátil domů její manžel v silně podnapilém stavu, napadl ji pěstmi, několikrát ji udeřil do obličeje a vyhrožoval, že ji zabije. Žena je zřetelně rozrušená, krvácí z nosu a na bradě má podlitinu. Své oznámení doplnila sdělením, že ji v posledních dvou měsících manžel takto napadl již vícekrát a vždy jí vyhrožoval újmou na zdraví. K jakým protiprávním jednáním došlo. Specifikujte svůj další postup. 96) Kolem hodiny Vám dispečer městského dopravního podniku telefonicky oznámil, že v autobusu městské hromadné dopravy ve stanici Nádražní je silně podnapilý muž, který znečistil autobus zvratky, hrubým způsobem uráží řidiče autobusu, chová se agresivně a nechce dopravní prostředek opustit. Jakého protiprávního jednání se muž dopustil resp. dopouští. Jak budete v tomto případě postupovat. Zkušební otázky k písemné části zkoušky pro získání odborných předpokladů strážníka s vyznačením správných odpovědí Ústavní pořádek 1. Podle Listiny základních práv a svobod listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů nesmí porušit: A) nikdo, s výjimkou případů a způsoby, které stanoví zákon B) nikdo mimo případů, kdy ohrožují bezpečnost státu C) nikdo 2. Podle Ústavy ČR soudní moc vykonávají jménem republiky: A) nezávislé soudy B) pracovníci justice a státních zastupitelstev C) státní zastupitelství II.

19 3. Podle Listiny základních práv a svobod děti, narozené v manželství i mimo ně: A) mají stejná práva B) mají práva, která jsou odvislá od práv rodičů C) nemají stejná práva 4. Podle Ústavy ČR je vláda vrcholným orgánem: A) výkonné moci B) zákonodárné moci C) soudní moci 5. Podle Ústavy ČR velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna státními symboly České republiky: A) nejsou B) jsou vyjma malého státního znaku a státní pečetě C) jsou 6. Podle Listiny základních práv a svobod má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě: A) každý mimo cizinců B) každá osoba starší 15 let C) každý 7. Podle Listiny základních práv a svobod je způsobilý mít práva: A) každý B) každý, starší 15 let C) každý, starší 18 let 8. Povinnosti podle Listiny základních práv a svobod mohou být ukládány toliko: A) na základě obecně závazných vyhlášek B) jen rozhodnutím soudu C) na základě zákonů a v jejich mezích a jen při zachování základních práv a svobod 9. Podle Ústavy ČR je lid zdrojem veškeré státní moci. Vykonává ji prostřednictvím orgánů moci: A) zákonodárné, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak B) zákonodárné, výkonné a soudní C) pouze výkonné a soudní 10. Podle Ústavy ČR nabývání a pozbývání státního občanství České republiky stanoví:

20 A) zákon B) nařízení Ministerstva vnitra C) ústavní zákon 11. Při výkonu své funkce jsou soudci: A) závislí formou, kterou určí zákon B) nezávislí mimo případy, stanovené zvláštním zákonem C) nezávislí 12. Při uplatňování základních práv a svobod nesmí být způsobena újma na právech: A) nikomu vyjma osob, zbavených způsobilosti k právním úkonům B) nikomu C) nikomu staršímu 15 let 13. Podle Listiny základních práv a svobod soudce jmenuje: A) ministr spravedlnosti B) prezident České republiky C) vláda České republiky 14. Podle Ústavy ČR co není zákonem zakázáno může činit: A) každá svéprávná osoba starší 15 let B) každý občan C) každá osoba starší 18 let 15. Podle Listiny základních práv a svobod může obviněného zbavit práva odepřít výpověď: A) nikdo a žádným způsobem B) pouze soud C) státní zástupce 16. Podle Listiny základních práv a svobod může být trestně stíhán za čin, pro který již byl pravomocně odsouzen nebo zproštěn obžaloby: A) pouze pachatel, který spáchal trestný čin zvlášť zavrženíhodným způsobem B) nikdo C) pouze recidivista 17. Podle Ústavy ČR je hlavou státu: A) předseda vlády B) prezident republiky C) vláda ČR

Zkušební otázky k ústní části zkoušky pro ověření odborných předpokladů čekatele a strážníka - teoretické otázky A) Obecní policie

Zkušební otázky k ústní části zkoušky pro ověření odborných předpokladů čekatele a strážníka - teoretické otázky A) Obecní policie Zkušební otázky k ústní části zkoušky pro ověření odborných předpokladů čekatele a strážníka - teoretické otázky A) Obecní policie Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Více

BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Jiří Lehký Studijní oporu zajišťuje:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 91 Rozeslána dne 11. srpna 2008 Cena Kč 66, O B S A H : 273. Zákon o Policii České republiky 274. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Základní ustanovení

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Základní ustanovení 200/1990 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17.května 1990 o přestupcích ve znění zákonů č. 337/1992 Sb., č. 344/1992 Sb., č. 359/1992 Sb., č. 67/1993 Sb., č. 290/1993 Sb., č. 134/1994 Sb., č. 82/1995

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Základní ustanovení

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Základní ustanovení 200/1990 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17.května 1990 o přestupcích ve znění zákonů č. 337/1992 Sb., č. 344/1992 Sb., č. 359/1992 Sb., č. 67/1993 Sb., č. 290/1993 Sb., č. 134/1994 Sb., č. 82/1995

Více

200/1990 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 17.května 1990. o přestupcích

200/1990 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 17.května 1990. o přestupcích 200/1990 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17.května 1990 o přestupcích Změna: 337/1992 Sb., 344/1992 Sb., 359/1992 Sb. Změna: 67/1993 Sb. Změna: 290/1993 Sb. Změna: 134/1994 Sb. Změna: 82/1995 Sb. Změna:

Více

Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Zákon o přestupcích

Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Zákon o přestupcích Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Zákon o přestupcích Citace pův. předpisu: 200/1990 Sb. Částka: 35/1990 Sb. Datum přijetí: 17. května 1990 Rozeslána dne: 18. května 1990 Datum účinnosti:

Více

Zákon č. 13/1993 Sb. CELNÍ ZÁKON

Zákon č. 13/1993 Sb. CELNÍ ZÁKON Zákon č. 13/1993 Sb. CELNÍ ZÁKON Úplné znění k 1. 4. 2006 Tento dokument je jen je jen pracovní pomůcka, za jejíž správnost celní správa neodpovídá B Zákon č. 13/1993 Sb., ze dne 12. prosince 1992, C E

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 410 Vládní návrh na vydání zákona 1 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2011 o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně

Více

s policistou a strážníkem

s policistou a strážníkem Jak si počínat v kontaktu s policistou a strážníkem P o l i c e j n í p r á v o v o t á z k á c h a o d p o v ě d í c h E d i c e M a n u á l y Z u z a n a C a n d i g l i o t a K r i s t ý n a F o u k

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Přestupky

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Přestupky VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ombudsman STANOVISKA 9 Přestupky STANOVISKA 9 PÿESTUPKY STANOVISKA 9 Přestupky Sborník stanovisek veřejného ochránce práv PŘESTUPKY Autorský kolektiv: JUDr. Pavel Varvařovský, JUDr.

Více

Písemné otázky dílčí kvalifikace detektiv koncipient I.

Písemné otázky dílčí kvalifikace detektiv koncipient I. Dílčí kvalifikace Detektiv koncipient Soubor otázek pro písemnou zkoušku Písemné otázky dílčí kvalifikace detektiv koncipient I. 50 ze 150 otázek, ze kterých bude náhodně vybráno 6 otázek: 01. V souladu

Více

Dílčí kvalifikace Strážný. Soubor otázek pro písemnou část zkoušky

Dílčí kvalifikace Strážný. Soubor otázek pro písemnou část zkoušky Dílčí kvalifikace Strážný Soubor otázek pro písemnou část zkoušky Listina základních práv a svobod stanovuje, že každý občan může činit Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí Které jednání je trestným

Více

Vážení účastníci silničního provozu,

Vážení účastníci silničního provozu, 2 Vážení účastníci silničního provozu, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), byl od roku 2001, kdy nabyl účinnosti, novelizován těmito zákony: č. 60/2001 Sb.,

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy stav k 16.1.2012 Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb.

Více

Vážení účastníci silničního provozu,

Vážení účastníci silničního provozu, Vážení účastníci silničního provozu, Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), byl od roku 2001, kdy nabyl účinnosti, novelizován těmito zákony: č. 60/2001 Sb.,

Více

ZÁKON Č. 361/2000 Sb., www.ibesip.cz. (zákon o silničním provozu) o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů

ZÁKON Č. 361/2000 Sb., www.ibesip.cz. (zákon o silničním provozu) o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů ZÁKON Č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu) Videa s dopravní tematikou Ilustrační obrázky a fotografie Komentář k vybraným ustanovením

Více

A u t o š k o l s k é n o v i n y

A u t o š k o l s k é n o v i n y A u t o š k o l s k é n o v i n y Září 2006 Vydává : Asociace autoškol ČR, 130 00 Praha 3, Čajkovského 1 www.autoskol.cz e-mail : asociace@autoskol.cz Telefon : 222 722 821 GSM : 739 093 643 Vážení kolegové

Více

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU úplné znění účinné od 1. května 2014 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001

Více

zařízení je náčelník, vedoucí nebo ředitel (dále jen "náčelník"). 219/1999 Sb.

zařízení je náčelník, vedoucí nebo ředitel (dále jen náčelník). 219/1999 Sb. 219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o ozbrojených silách České republiky Změna: 352/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 546/2005 Sb. Změna: 274/2008 Sb. Parlament

Více

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001

Více

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU úplné znění účinné od 19. ledna 2013 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001

Více

169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů

169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů 169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 359/1999 Sb. Změna: 3/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 218/2003 Sb. Změna: 52/2004

Více

222/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 1999

222/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 1999 Změna: 320/2002 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb., 186/2006 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 73/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 222/1999

Více

NEUPOSLECHNUTÍ VÝZVY ÚŘEDNÍ OSOBY

NEUPOSLECHNUTÍ VÝZVY ÚŘEDNÍ OSOBY JUDr. Bc. Pavel VETEŠNÍK Městská policie hl. m. Prahy NEUPOSLECHNUTÍ VÝZVY ÚŘEDNÍ OSOBY Tématem mého příspěvku je právní analýza přestupku podle 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,

Více

222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999

222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o zajišťování obrany České republiky ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 281/2009

Více

ZÁKON. ze dne 14. září 2000. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. (zákon o silničním provozu)

ZÁKON. ze dne 14. září 2000. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. (zákon o silničním provozu) 361/2000 Sb. znění účinné od 1. 8. 2011 do 31. 10. 2011 změněno s účinností od poznámka zákonem č. 60/2001 Sb. 19.2.2001 dnem vyhlášení zákonem č. 478/2001 Sb. 5.1.2002 zákonem č. 62/2002 Sb. 1.4.2002

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 21. června 2013 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 21. června 2013 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 70 Rozeslána dne 21. června 2013 Cena Kč 90, O B S A H : 155. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 156.

Více

Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. ke dni 1. červenci 2006

Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. ke dni 1. červenci 2006 Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. ke dni 1. červenci 2006 Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. ke dni 1. červenci 2006 Změny v zákoně jsou od dosavadního textu odlišeny následujícím způsobem: zákon č. 411/2005

Více