Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Přírodovědné lyceum M/05 Platný od Schválila školská rada dne.. Mgr. Yvona Bůţková ředitelka školy

2 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 Předkladatel:... 3 Zřizovatel Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje oboru Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školy Profil absolventa Odborné kompetence Podmínky realizace ŠVP Spolupráce se sociálními partnery Začlenění průřezových témat Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání z RVP do ŠVP Přehled počtu týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících za celou dobu vzdělávání Přehled počtu týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících za celou dobu vzdělávání s vyznačením podílu cvičení Rozvrţení obsahu vzdělávání Přehled vyuţití týdnů v období září červen školního roku Učební osnovy Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Společenskovědní vzdělávání Dějepis Občanská nauka Přírodovědné vzdělávání Biologie Fyzika Chemie Matematické vzdělávání Matematika Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informační a komunikační technologie Ekonomické vzdělávání Ekonomika Psaní na klávesnici Odborné vzdělávání Geografie Člověk a prostředí Monitorování a analýzy Seminář z chemie Seminář z biologie

3 Technologické procesy Genetika Odpady Biotechnologie Praxe Školní projekt Hodnocení ţáků a autoevaluace školy Pouţité zkratky Učební předměty a jejich zkratky pouţité v ŠVP Seznam zkratek pouţitých v textu ŠVP

4 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště REDIZO IČ adresa školy Komenského 873, Kostelec nad Orlicí ředitel Mgr. Yvona Bůţková hlavní koordinátor PaedDr. Ladislav Miček kontakty telefon www Zřizovatel Název IČ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Adresa Pivovarské náměstí 1245 Hradec Králové Telefon Fax WWW 3

5 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru Přírodovědné lyceum kód M/05 stupeň vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou délka studia 4 forma studia denní forma vzdělávání platnost Charakteristika školního vzdělávacího programu Název ŠVP: Přírodovědné lyceum Kód a název oboru vzdělání: M/05 Přírodovědné lyceum Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky denní studium Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce Celkové pojetí vzdělávání ŠVP vychází ze skutečnosti, ţe vzdělávání má připravovat mladého člověka pro ţivot a pro úspěšné uplatnění ve společnosti. Vzdělávání se během času neustále přizpůsobuje potřebám společnosti proto chápeme školní vzdělávací program jako ţivý dokument, jenţ se můţe postupně měnit a modifikovat. Koncepce školy Škola poskytuje zájemcům o studium výběr z těchto studijních oborů: 1) Agropodnikání M/01 - čtyřletý maturitní a) specializace na zemědělský a lesní provoz Tento obor je klasickým oborem pro vzdělávání a výchovu provozního zemědělského technika nebo farmáře. Připravuje absolventy s univerzálním základem pro chov zvířat a pěstování rostlin, navíc s dobrým ekonomickým přehledem. Škola se snaţí, aby absolventi získali vědomosti z oblasti podnikání v oboru a měli k tomu i potřebné právní vědomí, které je při této činnosti nezbytností. Do výuky byl zařazen volitelný předmět Lesnictví. Vzdělávání v oblasti pěstování lesa zatím v oboru chybělo. Škola tak reagovala na nově vzniklou situaci po restitucích, kdy řada farmářů vlastní menší výměru lesa a musí se o něj odborně postarat. Výše zmíněný předmět poskytne ţákům základní přehled o pěstební a těţební činnosti. b) specializace na chovatelství a kynologii Obor je určen pro chlapce a děvčata, kteří mají zvýšený zájem o chov hospodářských zvířat a psů. Škola má největší působnost v podhorských a horských oblastech, kde se v budoucnu bude extenzivně hospodařit a v rámci údrţby krajiny chovat pastevním způsobem především skot a ovce pro účelné vyuţití píce. K tomuto systému hospodaření je vhodný chov psů, zaměřený i na ochranu stád a domovů zemědělců. Od školního roku 2004/2005 jsou jiţ kompletní 4 ročníky. Ţáci zaznamenávají úspěchy na chovatelských výstavách a soutěţích. Tím se škola stává v očích chovatelské veřejnosti známou a uznávanou. Projevuje se to v zájmu uchazečů, kteří přicházejí z celé republiky. 4

6 2) Ekologie a ţivotní prostředí M/01 - čtyřletý maturitní Obor vychovává odborníky pro ekologické nakládání s odpady z jednotlivých druhů výrob, pro aktivní ochranu ţivotního prostředí, pro odborné zásahy do krajiny. Potřeba vzdělaných odborníků v této oblasti je po vstupu do EU a se stoupajícím tlakem na ekologické chování společnosti. Od šk. r. 2006/07 je výuka rozšířena v oblasti ochrany vod a rybářství. 3) Přírodovědné lyceum M/05 čtyřletý maturitní Maturitní obor gymnaziálního typu připravující pro další studium na přírodovědných fakultách vysokých škol a univerzit nebo VOŠ. Proto je během studia silně zastoupeno všeobecné a přírodovědné vzdělávání (dva cizí jazyky, informační a komunikační technologie, matematika, fyzika, biologie, chemie). K tomu přimyká ekologické vzdělávání (člověk a prostředí, technologické procesy), které rozšiřuje ţákům obzory v oblasti působení člověka na přírodu a dopadů na její stav. Posíleno je i vzdělávání ekonomické, které by mělo absolventům lycea usnadnit vstup do praktického ţivota. 4) Podnikání L524 - dvouletý maturitní Pro absolventy učebních oborů je vhodným doplňkem pro následné uplatnění vyučenců na trhu práce. Obsah vzdělávání vytváří předpoklady pro znalosti v samostatném podnikání, které jsou nezbytné v orientaci daňové, administrativní a právní. 5) Mechanik elektrotechnik L/01 - čtyřletý maturitní Maturitní obor poskytuje úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Dává moţnost dále pokračovat ve studiu na vysokých školách, nebo vykonávat činnosti spojené s návrhy, výrobou, montáţí, oţivováním, seřizováním, zkoušením, revizemi, údrţbou, opravami a provozováním elektrických strojů a zařízení. 6) Elektromechanik pro zařízení a přístroje H/01 - tříletý učební Učební obor poskytující odborné vzdělání, které absolventi uplatní především v servisních sluţbách, podnicích, při vyhledávání závad, oţivování a zavádění nejmodernějších elektronických prvků do chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel. 7) Šlechtitelství N/009 Specializační studium pro absolventy odborných škol a gymnázií. Denní tříleté studium. Ukončení studia absolutoriem a získání titulu DiS - diplomovaný specialista v oboru šlechtitelství Přírodovědné lyceum M/05 Realizace občanských, klíčových a odborných kompetencí Celkové pojetí středního odborného vzdělávání je v souladu se základními principy výchovy a vzdělávání. Vychází z celoţivotního konceptu vzdělávání. Je cestou i nástrojem rozvoje lidské společnosti - rozvoje znalostí, dovedností a schopností ţáka ve všech oblastech činnosti a formování jeho charakterových vlastností. Připravuje absolventy k dobrému uplatnění na trhu práce v ČR a EU, ke studiu na vyšších a vysokých školách a k celoţivotnímu vzdělávání. K záměru školy připravit absolventa na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní ţivot v podmínkách měnícího se světa slouţí cíle: učit se poznávat - osvojit si nástroje pochopení světa a rozvinout k učení se, prohloubit si poznatky o světě a dále je dovednosti potřebné rozšiřovat; učit se pracovat a jednat - naučit se tvořivě zasahovat do prostředí, které vyrovnat se s různými situacemi a problémy, umět pracovat v nás obklopuje, týmech, být schopen vykonávat povolání a pracovní činnosti; učit se být - porozumět vlastní rozvíjející se osobnosti a jejímu utváření v souladu s obecně přijímanými morálními hodnotami, jednat s větší autonomií, samostatným úsudkem a osobní zodpovědností; 5

7 učit se ţít společně, učit se ţít s ostatními - umět spolupracovat s ostatními, být schopen podílet se na ţivotě společnosti a nalézt v ní své místo. Stěţejními metodami výuky jsou autodidaktické metody (samostatné učení a práce ţáků, problémové učení, týmová práce a kooperace), sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování (diskuse, panelové diskuse), metody činnostně zaměřeného vyučování (praktické práce ţáků vlastní pozorování a objevování), důraz na motivační činitele (soutěţe, simulace a řešení konfliktů, veřejné prezentace práce ţáků, projektové metody výuky). Zařazení jednotlivých metod výuky do školního vzdělávacího programu je dále rozpracováno na úrovni vyučovacích předmětů. Výsledky vzdělávání jsou stanoveny jednotně pro všechny ţáky, úroveň jejich osvojení je však ovlivněna subjektivními předpoklady kaţdého ţáka (tj. studijními předpoklady a postoji ke školní práci). Školní vzdělávací program byl zpracován s tím, ţe za obsah kaţdého vyučovacího předmětu ručí konkrétní garant, přičemţ se zpracování průběţně konzultovalo v příslušných předmětových komisích. Jako vysokoškolsky vzdělaní odborníci s praxí měli zpracovatelé osnov značnou míru autonomie. Proto se formální stránka osnov můţe do jisté míry v jednotlivých učebních předmětech lišit. V jednotlivých předmětech jsou rozvíjeny klíčové a odborné kompetence tak, jak jsou uvedeny v rámcovém vzdělávacím programu s tím, ţe se přihlíţí k zaměření vzdělávacího oboru. Jde o tyto kompetence: klíčové: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence, občanské kompetence a kulturní povědomí, kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, matematické kompetence, kompetence vyuţívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi odborné: aplikovat obecné a obecně odborné poznatky při řešení teoretických a praktických problémů přírodovědného a technologického charakteru, dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo sluţeb, jednat ekonomicky a v souladu se strategií udrţitelného rozvoje. Realizace průřezových témat Průřezová témata (Občan v demokratické společnosti,,, Informační a komunikační technologie) škola chápe jako nedílnou součást učiva. Zakomponovali jsme je tedy do vyučovacích předmětů. Proto jsou průřezová témata průběţně začleňována do teoretické a praktické výuky, do zájmové činnosti ţáků ve škole a domově mládeţe, v seminářích, kurzech, besedách a exkurzích, při projektové činnosti, stáţích a v celkovém klimatu školy, domova mládeţe a školního závodu. Zařazení průřezových témat do jednotlivých vyučovacích předmětů je patrné v učebních osnovách, kde jsou odkazy na průřezová témata, která jsou v daném místě plněna. O metodách realizace průřezových témat v rámci výuky rozhodují jednotliví vyučující. Organizace výuky Záměrem středního odborného vzdělávání je připravit ţáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní ţivot v podmínkách měnícího se světa. Ţáci by si měli vytvořit občanské, klíčové a odborné kompetence odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům. Výuka je organizována jako čtyřleté denní studium. Organizační formy vyučování probíhají u teoretické výuky převáţně v systému vyučovacích hodin. Praktická výuka je realizována formou učební praxe. Skupinové vyučování ţáků je také vyuţíváno při praktických a laboratorních cvičeních. 6

8 Vhodným doplňkem výuky, realizovaným podle potřeby, jsou odborné a tematické exkurze, výměnné pobyty, účast na kurzech a zapojení do projektů. Praxe probíhá v areálu školy, mimo školu ve spolupráci se sociálními partnery. Vzhledem ke skutečnosti, ţe škola má dlouholetou tradici ve vzdělávání zemědělského směru, spolupracujeme i s předními zemědělskými a zpracovatelskými podniky regionu. Škola tedy směřuje vzdělávání v oboru Přírodovědné lyceum také směrem k zemědělství a ochraně ţivotního prostředí. Je to v souladu s kurikulárními rámci pro jednotlivé oblasti vzdělávání RVP uvádí, ţe ŠVP můţe být zpracováno pro technologie pouţívané v zemědělství a ochranu ţivotního prostředí. Způsob hodnocení Hodnocení ţáků je prováděno podle školního klasifikačního řádu. Je plně v kompetenci vyučujícího daného předmětu, který nese odpovědnost za správnost a objektivnost klasifikace. Pro kaţdý vyučovací předmět jsou nastaveny konkrétní parametry viz Učební osnovy (pojetí jednotlivých předmětů, vţdy bod D Hodnocení výsledků ţáků). Vyučující mohou hodnotit i aktivitu ţáků a jejich přístup ke školní práci, postoje, připravenost na vyučovací hodiny atd. Podklady pro hodnocení a klasifikaci ţáků získávají vyučující během celého klasifikačního období ústním zkoušením, písemnými pracemi, testy, kontrolními prověrkami znalostí a dovedností a sledováním práce ţáků v jednotlivých vyučovacích jednotkách. Kaţdý vyučující je povinen vést evidenci hodnocení a klasifikace prospěchu ţáků a po dobu kaţdého klasifikovaného období uschovat všechny písemné práce, testy a kontrolní prověrky. Kaţdý ţák musí být v příslušném klasifikačním období hodnocen nejméně dvakrát. Formy hodnocení jsou pro všechny ţáky ve třídě jednotné. Výjimkou jsou ţáci, kteří trpí některou z vývojových vad typu dyslexie, dysortografie, dysgrafie atd., kde je hodnocení řešeno podle metodického pokynu MŠMT. Při dílčí klasifikaci můţe vyučující vyuţívat kromě tradiční klasifikace také bodový systém, kladná a záporná znaménka atd. za předpokladu, ţe je s nimi ţák předem seznámen. Jakýkoliv způsob dílčího hodnocení musí být objektivně a jednoznačně převoditelný na celkovou klasifikaci. Vyučující klasifikaci objektivně zdůvodní a výslednou známku oznámí kaţdému ţákovi před zapsáním do třídního výkazu nebo katalogového listu. Vhodné je také stručné celkové hodnocení práce ţáka. Průběţnou informovanost ţáků i jejich zákonných zástupců zajišťuje přístup do databáze SAS. Při hodnocení by měly být zdůrazněny motivační, informativní a výchovné funkce. Významné je uplatňování sebehodnocení a sebeposuzování, kolektivní hodnocení, individuální přístup k ţákům a následné pomoci. Důleţité jsou závěry z průběţné pedagogické diagnostiky a objektivizace hodnocení s vyuţitím didaktických testů. Praktické vyučování je hodnoceno komplexní známkou, která se skládá z hodnocení postupu činností a manuálních dovedností, vedení písemné dokumentace a prokázání potřebných znalostí, schopností a dovedností jak při individuální, tak týmové práci. Při hodnocení projektů a závěrečných prací je sledována kvalita zpracování a obsahu, způsob a moţnosti prezentace a případného dalšího pouţití. Pozornost je věnována uplatňování klíčových a odborných kompetencí a průřezových témat při výuce v jednotlivých předmětech. Důleţitou součástí hodnocení je účelná forma prezentace výsledků vzdělávání ţáků na veřejnosti prokazující jejich schopnosti. 7

9 Hodnocení ţáků, podmínky postupu do vyššího ročníku, moţnosti opakování ročníku, opravné a klasifikační zkoušky se řídí dle platného Klasifikačního řádu střední školy, který je přílohou Školního řádu střední školy platného od Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků mimořádně nadaných Vzdělávání ţáků se specifickými vzdělávacími potřebami řešíme podle platných pokynů MŠMT č.j.:13711/ a vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných. Podkladem pro zohlednění uvedených potřeb je vyšetření ţáka a s ním související následná zpráva z pedagogicko-psychologické poradny. Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární prevence Škola vychází z toho, ţe všichni ţáci se dobrovolným rozhodnutím vzdělávat se ve VOŠ, SOŠ a SOU, Kostelec nad Orlicí zavazují řádně chodit do školy, dodrţovat školní řád, předpisy a pokyny školy a pracovišť praxe k bezpečnosti práce a ochraně zdraví a poţární ochrany, včetně provozních řádů odborných učeben a osvojit si znalosti a kompetence stanovené učebními dokumenty (osnovy, ŠVP) (Školní řád střední školy, Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873, s. 1). Konkrétní podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí rozpracovává tento školní řád platný od (čl. 9, s. 9 13). Je tu konkrétně, srozumitelně a jednoznačně uvedeno, jak škola zajišťuje povinný dohled nad ţáky (s ). Kaţdá laboratoř a odborná učebna má zpracovaný svůj provozní řád. Vţdy na začátku školního roku jsou ţáci s obsahem těchto řádů seznamováni a podpisem potvrzují, ţe provozním řádům rozumí a budou se jimi řídit. Při práci v laboratořích a během praxí pouţívají ţáci pracovní oděv, případně ochranné pomůcky. Ţáci jsou kaţdoročně opakovaně seznamováni se školním řádem, pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví a poţární ochraně, coţ potvrzují podpisem. Školní řád je k dispozici po jednom výtisku v kaţdé třídě a na www stránkách školy (www.szeskostelec.cz). Na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární prevence, coţ se týká průběhu výuky, praxe, během exkurzí a mimoškolních aktivit, se škola řídí poţadavky plánu BOZP. Platí to i pro provoz domova mládeţe a školní jídelny. Podmínky pro přijetí ke vzdělávání Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. 59, 60, 83, 85 (2), dále 63, 16, 20, 70 splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky úspěšné přijímací řízení v rozsahu stanoveném ředitelkou školy Kritéria pro přijímání uchazečů o studium škola průběţně a s dostatečným předstihem zveřejňuje na svých internetových stránkách (www.szeskostelec.cz). Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaţeného vzdělání a kvalifikace maturitní zkouška dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem 8

10 ředitelka školy určí nabídku povinných zkoušek tak, aby nejméně jednu ze tří zkoušek ţák konal ze vzdělávací oblasti odborného vzdělávání jedna z povinných zkoušek musí být konána formou praktické zkoušky nebo formou maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí 2.3. Charakteristika školy Na základě rozhodnutí zřizovatele došlo k ke sloučení Centra odborné přípravy chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí, Havlíčkova 156 s Vyšší odbornou školou, Střední zemědělskou školou, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Škola nyní nese název: Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kostelec nad Orlicí je příspěvková organizace zřizovaná KÚ Královéhradeckého kraje, která zajišťuje teoretické a praktické vyučování v oborech, které jsou uvedeny ve zřizovací listině školy, výchovné poradenství a technicko-ekonomické a personální činnosti související s výchovně vzdělávací činností a provozem školy. Je vnitřně diferencovanou školou, která vybavuje své ţáky takovými klíčovými kompetencemi a takovým všeobecným rozhledem, aby byli připraveni pro občanský ţivot a k profesnímu uplatnění ve svém oboru na trhu práce a mohli se dále vzdělávat v různých typech terciárního a celoţivotního systému vzdělávání. Vzdělávání ve střední škole je ukončováno maturitní zkouškou nebo závěrečnou zkouškou s výučním listem. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kostelec nad Orlicí uplatňuje jednotu výchovy a vzdělávání, spojení školy se ţivotem, usiluje o harmonický a všestranný rozvoj osobnosti mladého člověka, vychovává jej ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami humanity a demokracie. Formuje jeho intelektuální a mravní rozvoj a připravuje jej pro tvořivou práci, poskytuje výchovu estetickou, zdravotní, tělesnou a ekologickou (Školní řád střední školy, Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873, s. 2). Zařízení je dislokované ve dvou místech a organizačně se člení na dvě střediska: 1. středisko střední odborné školy přírodovědného vzdělávání 2. středisko učiliště chladicí a klimatizační techniky Škola je tedy zaměřena na výuku přírodovědných a technických oborů. Na středisku střední odborné školy přírodovědného vzdělávání se vyučují přírodovědné obory: 1. AGROPODNIKÁNÍ 2. EKOLOGIE A OCHRANA KRAJINY 3. PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM Přírodovědné obory jsou čtyřleté a jsou ukončeny maturitní zkouškou. Forma studia je denní. Součástí střediska střední odborné školy přírodovědného vzdělávání je také vyšší odborná škola. Na vyšší odborné škole je moţné studovat přírodovědný obor ŠLECHTITELSTVÍ. Jde o specializační studium pro absolventy středních odborných škol a gymnázií. Studium je denní, tříleté, ukončeno absolutoriem. Na středisku učiliště chladicí a klimatizační techniky se vyučují následující technické obory: 1) MECHANIK ELEKTROTECHNIK - čtyřletý maturitní obor, denní forma vzdělávání 2) ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE - tříletý učební obor, denní forma vzdělávání 3) PODNIKÁNÍ - dvouletý denní obor, nástavbový, ukončený maturitní zkouškou. 9

11 Tradice školy a její postavení v regionu Středisko střední odborné školy přírodovědného vzdělávání Uvedené středisko tvoří původní zemědělská škola v Kostelci nad Orlicí. Zemědělské vzdělávání je a zůstává jednou z hlavních priorit vzdělávání celé školy. Navazuje na více neţ stoletou tradici vyučování zemědělských oborů na této škole. Dějiny zemědělského školství v Kostelci nad Orlicí začínají uţ v 19. století. Škola byla zaloţena za přispění města, okresní rady, hraběte Kinského, Městské spořitelny a Hospodářské záloţny v Kostelci nad Orlicí r jako dvouletá rolnická škola. Během času procházela různými změnami. Po zániku rolnické školy vznikla Zemědělská mistrovská škola, od roku 1957 nesla název Zemědělská technická škola, později Střední zemědělská škola a od roku 1996 (po zřízení VOŠ) škola existovala pod názvem Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Kostelci nad Orlicí. Od se škola nazývá Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Kostelci nad Orlicí. Obsah vzdělávání je přírodovědný. Škola připravuje jak odborníky do výroby, tak odborníky do státní správy v oblasti zemědělství a ekologie. Velký důraz klademe na praxi a tím je zajištěna zpětná vazba obsahu vzdělávání a potřeb provozu. Absolventi vyučovaných oborů jsou připravováni na studium na vyšších odborných a vysokých školách především přírodovědného zaměření. Středisko učiliště chladicí a klimatizační techniky Škola připravuje pro servisní a výrobní organizace specializované mechaniky pro chlazení a klimatizaci a mechaniky pro opravy a výrobu domácích elektrických spotřebičů. Úzce spolupracuje s profesním "SVAZEM CHKT" Praha a to jak v oblasti pedagogickometodické, tak při organizací seminářů, inovačních školení a stáţí. Záměry školy v dalším vývoji Středisko přírodovědného vzdělávání školy Vzhledem k dlouholetým zkušenostem je nosným programem střediska zemědělské vzdělávání a v posledních letech i ekologické a přírodovědné vzdělávání v maturitních oborech. Důleţitou součástí přírodovědného vzdělávání školy je také studijní obor Přírodovědné lyceum, který připravuje ţáky na studium na vyšších nebo vysokých školách přírodovědného zaměření. Škola se snaţí zvýšit atraktivnost oborů volbami specializací a volitelnými předměty v rámci učebních osnov. Studijní obor Agropodnikání obsahuje dvě specializace. Do oboru Ekologie a ţivotní prostředí je zařazena ochrana vod a rybářství. Škola se připravuje na různé formy celoţivotního vzdělávání. Především jde o dálkovou formu studia. Škola vlastní akreditaci od Ministerstva zemědělství ČR na organizování kvalifikačního vzdělávání pro zemědělce, kteří nemají potřebné vzdělání a potřebují je jak pro výkon svého povolání, tak jako podmínku k přidělení dotací. Škola dále vlastní akreditaci od Ministerstva zemědělství ČR na organizování inseminačního kurzu pro skot a malé přeţvýkavce. Středisko chladicí a klimatizační techniky Vzhledem k celkovému rozvoji chladicí a klimatizační techniky lze předpokládat zvýšený zájem o námi nabízené obory. Z pohledu školy i nastupujících studentů je důleţitá nabízená struktura oborů uvedené specializace. Škola nabízí tříletý učební obor s moţností dále pokračovat na dvouletém nástavbovém oboru a získat i maturitní vysvědčení. Absolventům základních škol je dále nabízen čtyřletý studijní obor daného zaměření ukončený maturitní zkouškou. Středisko má v otázce výchovy odborníků bohatou tradici i z toho důvodu, ţe bylo do nedávné doby jediným učilištěm v republice. 10

12 Mimoškolní aktivity střediska přírodovědného vzdělávání školy Ţáci mají po vyučování přístup do učeben výpočetní techniky, které jsou umístěny na domově mládeţe a v hlavní budově školy, a mají tak moţnost získávat potřebné informace pro studijní účely. Mimo to jsou na domově mládeţe organizovány četné zájmové činnosti, které se zaměřují na seberealizaci ţáků a kvalitní proţití volného času. Prezentace školy Vzhledem k široké náborové oblasti se škola prezentuje na řadě míst, aby ji plošně pokryla. Zúčastňuje se kaţdý rok následujících školských výstav: Česká Třebová Školská výstava pro okres Ústí nad Orlicí Rychnov nad Kněţnou - Školská výstava pro okres Rychnov nad Kněţnou Hradec Králové Střelnice Školská výstava pro okres Hradec Králové Náchod - Školská výstava pro okres Náchod Pardubice - Školská výstava pro okres Pardubice Spoluúčast na přípravě výstav, které souvisí s vyučovanými obory: Krajské Doţínky prezentace školy se svými obory, předvádění ukázek výcviku psů a organizace přírodovědných soutěţí pro děti návštěvníků Okresní výstava Svazu chovatelů v Rychnově nad Kněţnou Den Země spolupráce s DDM Kostelec nad Orlicí Zahrada východních Čech oblastní výstava ovoce a zeleniny Svazu zahrádkářů v Častolovicích Spolupráce školy při odborných vzdělávacích akcích: Odborné semináře na téma Aktuální problematika chovu prasat (reprodukce a inseminace prasat, problematika šlechtění) ve spolupráci s Výzkumným ústavem ţivočišné výroby Praha - Uhříněves, oddělení chovu prasat Kostelec nad Orlicí, Sdruţení východočeských chovatelů hospodářských zvířat Odborné semináře na téma Pomoc méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickým zaměřením ve spolupráci s Agrární komorou České republiky Odborné kurzy pravidel správného zacházení s přípravky na ochranu rostlin ve spolupráci s Českou společností rostlinolékařskou Jarní setkání agronomů a rolníků ve spolupráci s Českou společností rostlinolékařskou Spolupořadatelé Biologické olympiády - krajské a okresní kolo soutěţe Poznávání přírodnin Účast na Ekologických olympiádách Vzdělávací programy Škola pro udrţitelný ţivot a SEVER Hradec Králové Spolupráce s CHKO Orlické hory - monitoring Naturového území Výměnné školní jazykové pobyty v zahraničí Účast v grantových projektech ŠUŢ Pořádání kurzů, které rozšiřují moţnost uplatnění: Inseminační kurz pro skot, ovce a kozy - škola vlastní licenci od Ministerstva zemědělství a kurz se uskutečňuje ve spolupráci s plemenářskou organizací CHOVSERVIS Hradec Králové a.s., která zabezpečuje praktický výcvik. Kurzu se můţe účastnit jak veřejnost, tak i ţáci střední školy oboru agropodnikání, tak studenti VOŠ. Příhraniční spolupráce mezi školami: Ve spolupráci s místní akční skupinou Vyhlídka se škola účastní akcí Ze školních lavic do přírody Orlických hor. Partnery projektu jsou Správa Chráněné krajinné oblasti Orlické hory a Zespól Szkól Agrotenicznych Boţkov (zemědělská škola z Boţkova). Cílem je umoţnit studentům v praxi aplikovat získané teoretické znalosti o ochraně přírody a udrţování krajiny. V rámci týdenních pobytů v lokalitách Orlických hor se studenti za dozoru odborníků Správy CHKO podílejí na čištění lesních lokalit od náletových dřevin a na jejich následném 11

13 zpracování pomocí štěpkovače. Dále mohou sledovat spalování biomasy v městské kotelně v Rokytnici v Orlických horách. Součástí programu jsou i odborné přednášky o současných problémech místní flóry a fauny. Studenti se obohatí praktickými zkušenostmi z ochrany ţivotního prostředí, informacemi o smysluplném vyuţití biomasy, jako alternativní moţnosti vyuţití energie a zároveň dochází k navázání přátelských vztahů mezi našimi a polskými studenty. Pořádání soutěţí dovednosti, předmětových a oborových soutěţí: krajské ekologické olympiády biologické olympiády krajské kolo Poznávání přírodnin celostátní soutěţe dovednosti zemědělských škol studijního oboru agropodnikání soutěţe Ekologie v zemědělské praxi soutěţe v anglické konverzaci pro odborné školy V kaţdém ročníku se na škole organizují předmětové soutěţe (biologie, český jazyk, cizí jazyky). Vybraní studenti se účastní školních a okresních olympiád v českém jazyce, cizích jazycích, biologie. Moţnosti dalších specializačních kurzů pro ţáky a studenty: Ţáci studijního oboru agropodnikání a studenti VOŠ se mohou v případě zájmu účastnit specializačního kurzu pro inseminaci prasnic a kurzu na obsluhu motorové pily. Získají platné oprávnění a tím si rozšiřují kvalifikaci. V případě inseminačního kurzu prasnic jej organizuje Výzkumný ústav ţivočišné výroby Praha Uhříněves, pracoviště Kostelec nad Orlicí. Ţáci studijního oboru agropodnikání specializace chovatelství a kynologie, kteří mají zájem, se kaţdým rokem účastní kurzu pro odchyt toulavých a synantropních zvířat, na základě něhoţ obdrţí certifikát k této činnosti. Kurz je realizován na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. Spolupráce s ČZU v Praze: Škola spolupracuje s Českou zemědělskou univerzitou, katedrou pedagogiky, jako pracoviště pro praktickou činnost budoucích učitelů odborných předmětů. Další aktivity střediska přírodovědného vzdělávání K významným prezentačním akcím střediska přírodovědného vzdělávání školy patří kaţdoroční pořadatelská spoluúčast 8-10 ţáků studijního oboru agropodnikání specializace chovatelství a kynologie na závodech psích spřeţení s mezinárodní účastí Šediváčkův long, organizovaný v Orlických horách. Spolupráce se správou města Kostelce nad Orlicí také přinesla řadu aktivit. Ţáci studijního oboru ekologie a ochrana krajiny převzali odborný dohled na Seykorovým parkem, který je situován proti škole. Starají se o odpovídající zastoupení druhové skladby porostu a také získávají informace o důleţitých rostlinách. Škola organizuje ve výše uvedeném parku Den Země pro mateřské, základní školy a kosteleckou veřejnost. Spolupráce se zemědělskou praxí je na dobré úrovni, zejména s Agrární komorou v Rychnově nad Kněţnou, Výzkumným ústavem ţivočišné výroby Uhříněves - pracoviště Kostelec nad Orlicí, Rostlinolékařskou správou Ústí nad Orlicí, se zemědělskými podniky - akciovými společnostmi i soukromými farmáři. Dochází ke spoluúčasti na realizaci odborných seminářů pořádaných pro zemědělskou veřejnost. Vyuţívá se při tom společenská místnost školy a snadno se tedy mohou účastnit vybrané třídy. Mimoškolní aktivity střediska chladicí a klimatizační techniky Účast na odborné výstavě Pragotherm Na výstavě soutěţí ţáci učilišť s obory zaměřenými na chladicí a klimatizační techniku. Naši studenti jsou vţdy velice úspěšní, umísťují se na předních místech. Středisko organizuje: podzimní prodejní výstavu přístrojů a nářadí" ve "středisku CHKT" 12

14 školení el. přístrojů, chladírenských okruhů a diagnostiky v chladírenské technice školení chlad. mechaniků - Svaz CHKT Zapojili jsme se do Projektu UNIV 2 KRAJE. Jedná se o národní projekt MŠMT, realizovaný Národním ústavem odborného vzdělávání v Praze. Škola by se měla postupně proměnit v instituci poskytující počáteční i další vzdělávání, tj. v centrum celoţivotního vzdělávání. Jde o účelné vyţití a smysluplný rozvoj zázemí školy a samozřejmě také o perspektivu pro pedagogické pracovníky. Škola má vytvořený desetičlenný projektový tým a začíná ve spolupráci s Úřadem práce v Rychnově nad Kněţnou připravovat první projekty zaměřené na další vzdělávání věkové skupiny 50+ a samozřejmě také na obory nevyučované v počátečním vzdělávání. Tato aktivita se týká celé školy, tj. obou středisek. Důvody, proč by se měli zájemci o studium oboru Přírodovědné lyceum vzdělávat na této škole Ze subjektivního pohledu ţáků základních škol existuje pro studium oboru Přírodovědné lyceum řada důvodů, např.: perspektiva úspěšné přípravy na následné vysokoškolské studium přírodovědného směru stabilizovaný tým aprobovaných pedagogických pracovníků jde o jedinou přírodovědně orientovanou střední školu v širším regionu Podorlicka, navíc je tu dlouhodobá tradice přírodovědného a zemědělského vzdělávání sahající aţ do roku 1895 škola se vţdy soustředila na uplatnění svých absolventů v praxi bohaté sbírky - např. minerálů, savců, ptáků, mnoţství exponátů a vzorků v odborných laboratořích včetně mikroskopických odborně vedená a studentům celodenně přístupná botanická zahrada v areálu školy v souvislosti s tím, ţe škola se zabývá v rámci oboru Agropodnikání chovem zvířat a kynologií, je tu moţnost získat řadu zkušeností pro studium veterinárního lékařství praktická cvičení v laboratořích praxe v terénu a v přírodě moţnost zapojit se do práce včelařského krouţku, získat první zkušenosti z chovu včel a zpracování včelích produktů solidní prostředí v domově mládeţe se širokým zázemím a řadou zájmových krouţků moderní a prostorná tělocvična v areálu školy nová školní jídelna 2.4. Profil absolventa Název ŠVP: Přírodovědné lyceum Kód a název oboru vzdělání: M/05 Přírodovědné lyceum Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce Uplatnění absolventa v praxi Absolvent přírodovědného lycea je připravován především k terciárnímu studiu na vysokých a vyšších odborných školách především technologického a přírodovědného charakteru. Jde tedy např. o studium na přírodovědeckých fakultách VŠ a univerzit, moţností je i vysokoškolské studium zemědělského směru. Počítá se se zaměřením např. na studium biologie, veterinářství, lesnictví, zemědělství, chemie, potravinářství, biochemie, hygieny a toxikologie, geologie, geodézie a kartografie, ekologie, meteorologie, klimatologie a hydrologie, lékařství, farmacie, mikrobiologie, genetiky atd. 13

15 Další moţností je i pokračování studia pěstitelství a šlechtitelství na VOŠ, která je součástí školy. Absolvent je během studia veden k tomu, aby získal kompetence potřebné nejen pro terciární a celoţivotní vzdělávání, ale také k tomu, aby se uplatnil se na trhu práce i v případě, ţe by nepokračoval ve vysokoškolském studiu. K tomu by měly pomoci během studia získané klíčové a odborné kompetence. Jde např. o pouţívání přírodovědeckých metod a postupů v laboratořích různého typu, o znalost principů základních technologií pouţívaných v chemickém průmyslu, o analýzu a hodnocení přírodovědných problémů a hledání různých způsobů jejich řešení atd. Vedle kompetencí ke zvládnutí činností technologického a laboratorního charakteru je absolvent vybaven jazykově (2 cizí jazyky na úrovni hovorové komunikace), během studia byl vzděláván i v ekonomice, informačních a komunikativních technologiích, řadu vědomostí a dovedností získal prostřednictvím praktické výuky. Absolvent uvedeného oboru vzdělávání se tedy můţe uplatnit v praxi například: v činnostech laboratorního a provozního charakteru ve sluţbách pro zemědělství a potravinářství v nákupních a obchodních organizacích v podnicích zpracovávajících zemědělskou produkci v ekonomických útvarech podniků v pojišťovnictví (likvidace škod v zemědělství, potravinářství apod.) jako obchodní zástupce (obchodník) v oblasti prodeje zemědělských a potravinářských výrobků ve státní správě a samosprávě, jako pracovník městských a obecních úřadů ve sluţbách spočívajících v obnově venkova a údrţbě krajiny jako samostatný podnikatel jako prodejce sluţeb pro zemědělství a lesnictví jako pracovník provozu zpracovatelského, chemického či potravinářského průmyslu jako pracovník zemědělské inspekce či hygienických stanic jako odborný pracovník údrţby krajiny a rozvoje venkova Způsob ukončení a potvrzení dosaţeného vzdělání, stupeň dosaţeného vzdělání. Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, která proběhne podle platných předpisů MŠMT. Škola připravuje na základní úroveň obtíţnosti společné části maturitní zkoušky z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika a informatika dle Katalogů poţadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky, které schválilo MŠMT Praha. Dokladem o dosaţení středního vzdělání je maturitní vysvědčení a protokol o vykonání společné části maturitní zkoušky. Úspěšné sloţení maturitní zkoušky a získání maturitního vysvědčení umoţňuje absolventovi ucházet se o studium na vyšších odborných nebo vysokých školách. Absolvent je schopen prohlubovat si specifické znalosti v oboru samostudiem, účastí na odborných školeních a kurzech. Kompetence absolventa studijního oboru Přírodovědné lyceum Během studia střední odborné školy nejde jen o osvojení poznatků a dovedností. Velmi důleţité je vytváření způsobilostí potřebných pro ţivot a výkon povolání ve 21. století. Vzdělávání v oboru Přírodovědné lyceum se opírá o čtyři základní pilíře, vyjádřené slovy: 14

16 učit se poznávat, učit se jednat, učit se ţít, učit se být. Tomu odpovídá potřeba získat řadu kompetencí. Tyto kompetence vyjadřují způsobilost absolventa k jednání (nikoli znalosti). Míra získání odborných i klíčových kompetencí je ovlivněna subjektivními moţnostmi kaţdého ţáka, jde o studijní předpoklady kaţdého jedince a o jeho přístup ke vzdělávání. Formálně se dělí na odborné a klíčové, v ţivotě však mezi nimi neexistuje ostrá hranice, prolínají se, tvoří celek. Odborné kompetence Aplikovat obecné a obecně odborné poznatky při řešení teoretických a praktických problémů přírodovědného a technologického charakteru jde tedy o to, aby absolventi: osvojili si poznatky z biologie, chemie, geografie, fyziky a matematiky na úrovni potřebné pro úspěšné studium přírodovědně orientovaného terciárního vzdělávání chemické, potravinářské a biochemické technologie, ochrany ţivotního prostředí, zemědělství, chemie, biologie apod. ovládali základní metody vědecké práce, dovedli analyzovat a hodnotit přírodovědné problémy, hledat různé způsoby jejich řešení osvojili si přírodovědné metody a pracovní postupy pouţívané v laboratořích různého typu a práci s laboratorní technikou, uměli zpracovávat a interpretovat data získaná prostřednictvím pozorování, experimentů a měření při dodrţování zásad bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví při práci pochopili a dokázali popsat principy základních technologií pouţívaných při získávání energie, úpravě vody, v chemickém a potravinářském průmyslu, zemědělství, při ochraně a tvorbě ţivotního prostředí a dalších orientovali se v technologických schématech a uměli znázornit výrobní pochody pomocí příslušných schémat, prováděli jednoduché technologické výpočty a látkové bilance získali přehled o technologických procesech šetrných k ţivotnímu prostředí a porozuměli strategii udrţitelného rozvoje jako integraci environmentálních, ekonomických, technologických a sociálních přístupů k ochraně ţivotního prostředí dovedli vysvětlit základní principy řízení výroby a řízení kvality Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci jde tedy o to, aby absolventi: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udrţení certifikátu jakosti podle příslušných norem znali a dodrţovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární prevence osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohroţující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali moţnost nebezpečí úrazu nebo ohroţení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a moţných rizik znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce) byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout 15

17 Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo sluţeb jde tedy o to, aby absolventi: chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku dodrţovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo sluţeb, zohledňovali poţadavky klienta (zákazníka, občana) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udrţitelného rozvoje jde tedy o to, aby absolventi: znali význam, účel a uţitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení zvaţovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běţném ţivotě) moţné náklady, výnosy a zisk, vliv na ţivotní prostředí, sociální dopady efektivně hospodařili s finančními prostředky nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na ţivotní prostředí Klíčové kompetence U absolventa budou rozvíjeny všechny klíčové kompetence, jejichţ výčet je uveden dále. Kompetence k učení ţák by měl: mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní reţim a podmínky uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky vyuţívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí znát moţnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání Kompetence k řešení problémů ţák by měl: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosaţené výsledky uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, vyuţívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) Komunikativní kompetence ţák by měl: vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běţná i odborná témata 16

18 dodrţovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.) vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běţné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě) chápat výhody znalosti cizích jazyků pro ţivotní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoţivotním učení Personální a sociální kompetence ţák by měl: posuzovat reálně své fyzické a duševní moţnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a ţivotních podmínek reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku ověřovat si získané poznatky, kriticky zvaţovat názory, postoje a jednání jiných lidí mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého ţivotního stylu a závislostí adaptovat se na měnící se ţivotní a pracovní podmínky a podle svých schopností a moţností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záleţitosti, být finančně gramotní pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvaţovat návrhy druhých přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým Občanské kompetence a kulturní povědomí ţák by měl: jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu dodrţovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie uvědomovat si v rámci plurality a multikulturního souţití vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě chápat význam ţivotního prostředí pro člověka a jednat v duchu udrţitelného rozvoje uznávat hodnotu ţivota, uvědomovat si odpovědnost za vlastní ţivot a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany ţivota a zdraví ostatních uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám ţák by měl: 17

19 mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoţivotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám mít přehled o moţnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o poţadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příleţitostech, vyuţívat poradenských a zprostředkovatelských sluţeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příleţitosti v souladu s realitou trţního prostředí, svými předpoklady a dalšími moţnostmi Matematické kompetence ţák by měl: správně pouţívat a převádět běţné jednotky pouţívat pojmy kvantifikujícího charakteru provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně vyuţít pro dané řešení číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běţných situacích Kompetence vyuţívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi ţák by měl: pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií pracovat s běţným základním a aplikačním programovým vybavením učit se pouţívat nové aplikace komunikovat elektronickou poštou a vyuţívat další prostředky online a offline komunikace získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s vyuţitím celosvětové sítě Internet pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s vyuţitím prostředků informačních a komunikačních technologií uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotný 2.5. Podmínky realizace ŠVP Podmínky realizace výuky 18

20 Materiální zabezpečení Budovy Areál školy tvoří rozsáhlý komplex budov pro výuku i technické zázemí, vše na pozemcích školy a ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. a) Hlavní budova školy, Komenského 873, s přístavbou, tělocvičnou se sociálním zázemím, mechanizační halou a kuchyní s jídelnou, obsahuje 22 učeben, z toho 12 odborných laboratoře chemie, biologie, rostlinné výroby, ţivočišné výroby, výpočetní techniky a dále kabinety vyučujících dle oborů. Součástí hlavní budovy školy je i domov mládeţe dívek z roku Má 38 dvoulůţkových pokojů, sociální zázemí a příslušné sklady. V současné době škola připravuje výměnu oken a zateplení budov. b) Proti hlavní budově školy je areál bývalé rolnické školy Komenského 515. V tomto areálu se nachází Domov mládeţe, ve kterém jsou ubytováni chlapci (v 15 pokojích), dále pět odborných učeben (učebna výpočetní techniky a učebny praxe), garáţe pro vozidla a stroje. K areálu patří pokusná stanice se zázemím. Ta slouţí jako pracoviště pro výuku praxe našich ţáků a studentů. c) Součástí školy je i bývalé Centrum odborné přípravy chladírenské a klimatizační techniky, z jehoţ vybavení Vyšší odborná škola vyuţívá část ubytovací kapacity na domově mládeţe. Specializované laboratoře a učebny Laboratoř biologie Učebna je umístěna v prvním patře přístavby hlavní budovy. Je vybavena laboratorními stoly s elektroinstalací pro zapojení elektrických spotřebičů do sítě. Pro praktickou výuku je momentálně k dispozici 26 mikroskopů, 7 binokulárních lup, pomůcky pro provádění pitev bezobratlých ţivočichů a zpracování rostlinného materiálu, desítky vycpaných zvířat a preparátů ţivočichů a rostlin. Dále je učebna vybavena audiovizuální technikou včetně dataprojektoru, kamery a zpětného projektoru. Laboratoř chemie Učebna je umístěna v přízemí přístavby hlavní budovy. Jsou zde dva oboustranné a dva jednostranné laboratorní stoly s plnou výbavou, výlevkou se studenou i teplou vodou, elektrickými zásuvkami a plynovými kahany na zemní plyn. K dispozici jsou dvoje analytické předváhy a laboratorní přístroje pro jednoduché analýzy (refraktometr, ph metry). Průběţně podle spotřeby a potřeby jsou doplňovány chemikálie a laboratorní sklo. Laboratoř ţivočišné výroby Učebna se nachází v přízemí přístavby hlavní budovy. Je vybavena běţnými školními lavicemi, velkým stolem pro provádění pitev, audiovizuální technikou, zpětným projektorem. K dispozici jsou soubory pitevních nástrojů, modely hospodářských zvířat, včetně modelů pro výuku anatomie. Laboratoř rostlinné výroby Učebna je umístěna v suterénu hlavní budovy. Skládá se ze sekárny, přípravné místnosti a vlastní laboratoře. V semenárně ţákům slouţí průběţně obnovované vzorky osiv, semen a celých rostlin. Vlastní laboratoř je vybavena laboratorními stoly, zpětným projektorem, diaprojektorem a DVD přehrávačem. Učebny a laboratoře praxe Učebny a laboratoře praxe se rozkládají v areálu proti hlavní budově. Jedná se o haly se zemědělskou technikou, dílny a učebnu s funkčním dojícím zařízením. Součástí přístavby hlavní budovy je velká mechanizační hala, která slouţí k výuce v případě nepříznivého počasí. Učebny výpočetní techniky 19

Technik dokončovacího zpracování tiskovin

Technik dokončovacího zpracování tiskovin Školní vzdělávací program Technik dokončovacího zpracování tiskovin čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Preslova 25, Praha 5, 150 21 www.ssps.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Hotelnictví od 1. 9. 2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 11 4 Charakteristika ŠVP 12

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 79, 7 01 Kladno Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 36 67 H/01 ZEDNÍK Vydáno dne: 1. 9. 008 Platnost: 1. 9. 008 Poslední aktualizace: 31.

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s.

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s. školní vzdělávací program Informační technologie - ZFS Denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Informační technologie - ZFS Motivační název Denní forma

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace školní vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - 2011 - Kopie 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody. [ Albert Einstein ] Střední škola

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední škola

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Obor vzdělání: 69-41-L/01 Kosmetické služby Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Automechanik - Kopie 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel od 1. 9. 2011 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Automechanik

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program Obalová technika čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 6.

Více

ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE

ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MONTÁŽNÍ PRÁCE oboru středního vzdělání s výučním listem ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Vydalo Ministerstvo

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Provozní technika od 1. 9. 2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 10 4 Charakteristika

Více

Agropodnikání - ekonomika 2.verze

Agropodnikání - ekonomika 2.verze školní vzdělávací program Agropodnikání - ekonomika 2.verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie 18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Výrobce kovové bižuterie OBOR VZDĚLÁNÍ 28-63-H/01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů kovová bižuterie Platnost

Více