Návrh. ZÁKON ze dne Hlava I Obecná ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh. ZÁKON ze dne... 2010. Hlava I Obecná ustanovení"

Transkript

1 Návrh ZÁKON ze dne o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlava I Obecná ustanovení 1 (1) Tento zákon upravuje způsoby nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, prokazování a zjišťování státního občanství České republiky, vydávání osvědčení o státním občanství České republiky (dále jen osvědčení ), vedení ústřední evidence fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly státní občanství České republiky (dále jen ústřední evidence ), řízení ve věci státního občanství České republiky a přestupky na úseku státního občanství. (2) Právní úprava nabývání a pozbývání státního občanství České republiky je založena na principu předcházení vzniku bezdomovectví. (3) V tomto zákoně se rozumí a) dítětem fyzická osoba mladší 18 let, pokud podle právního řádu, který se na ni vztahuje, nenabyla zletilosti dříve 1), b) osobou bez státního občanství fyzická osoba, kterou za svého státního občana žádný stát podle svých právních předpisů nepovažuje, c) českým státním občanem státní občan České socialistické republiky nebo České republiky, d) československým státním občanem státní občan Československé socialistické republiky nebo Československé republiky, e) společnou domácností soužití fyzických osob, které spolu prokazatelně trvale i fakticky žijí na společné adrese a společně uhrazují náklady na své potřeby. Společná domácnost je definována v 115 občanského zákoníku, je nešťastné zavádět speciálně pro zákon o státním občanství definici jinou. Navrhuje se vypustit. (4) V řízení vedených podle tohoto zákona je přihlíženo k veřejnému zájmu, kterým je pro účely tohoto zákona zájem České republiky na zajištění jejích demokratických základů, 1) Článek 1 Úmluvy o právech dítěte (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb.). Článek 2 písm. c) Evropské úmluvy o státním občanství (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 76/2004 Sb. m. s.). 1

2 bezpečnosti, ochrany její svrchovanosti, územní celistvosti, ochrany životů, zdraví a majetkových hodnot. Veřejný zájem je ze své podstaty neurčitý právní pojem, který se vykládá v každé konkrétní situaci s přihlédnutím ke všem okolnostem. Je velmi zvláštní snažit se definovat veřejný zájem obecně pro účely určitého zákona. Takto navržená definice opomíjí - zájem státu na tom, aby lidé žijící natrvalo na jeho území měli české státní občanství a - řadu jiných zájmů státu (např. v případě sportovců, kterým Česká republika nabídne občanství, aby ji reprezentovali v mezinárodních sportovních soutěžích) Navrhuje se vypustit. 2 (1) Státní občanství České republiky se nabývá a) narozením, b) určením otcovství, c) osvojením, d) nalezením, e) udělením, nebo f) prohlášením. (2) Státní občanství České republiky se pozbývá prohlášením. Hlava II Nabývání státního občanství České republiky Díl 1 Nabývání státního občanství České republiky narozením 3 (1) Dítě nabývá narozením státní občanství České republiky, je-li alespoň jeden z rodičů státním občanem České republiky. (2) Státní občanství České republiky nabývá narozením i dítě narozené na území České republiky, pokud alespoň jeden z rodičů má na území České republiky povolen trvalý pobyt 2) a oba rodiče jsou osobami bez státního občanství anebo dítě nenabylo narozením státní občanství ani jednoho z rodičů. (3) Státní občanství České republiky nenabyde narozením dítě, které narozením nenabylo cizí státní občanství pouze v důsledku toho, že jeho rodič neučinil ve vztahu k příslušným orgánům státu, jehož je občanem, úkon, na základě kterého by dítě nabylo státní občanství daného státu narozením, pokud se nejedná o dítě, o jehož výchovu a péči se jeho rodič odmítl postarat, nebo o dítě, jehož rodič požádal v České republice 2) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 2

3 o udělení mezinárodní ochrany formou azylu 3) nebo mu již byla mezinárodní ochrana formou azylu udělena 3). Díl 2 Nabývání státního občanství České republiky určením otcovství 4 (1) Dítě narozené mimo manželství cizí státní občance nebo ženě bez státního občanství, k němuž bylo určeno otcovství státního občana České republiky, nabývá státní občanství České republiky a) uplynutím šesti měsíců ode dne, kdy bylo učiněno souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, v případě určení otcovství před narozením dítěte uplynutím šesti měsíců od narození, nebo b) uplynutím šesti měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o určení otcovství, a to za předpokladu, že nebylo zahájeno řízení o popření otcovství. (2) V případě, že bylo zahájeno řízení o popření otcovství, nabývá dítě státní občanství České republiky dnem právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl návrh na popření otcovství zamítnut. Zamýšlená 6-měsíční lhůta, během které by děti narozené mimo manželství neměly české státní občanství, je zcela nepřijatelná, a to z následujících důvodů: - nelze kvůli tomu, že někdo snad určitého institutu zneužívá, zpřísňovat zacházení pro všechny - účelu zamýšleného tímto ustanovením, totiž potíráním fingovaných určení otcovství, lze dosáhnout prostředky obsaženými v zákoně o pobytu cizinců (tj. neudělení trvalého pobytu matce) popř. v trestním zákoně (viz 171d ve světle současné aplikační praxe) - navržené ustanovení je diskriminační vůči dětem narozeným mimo manželství a porušuje tak čl. 32 odst. 3 Listiny základních práv a svobod - během této 6-měsíční lhůty by děti byly bez občanství a to by mělo fatální důsledky na jejich možnost cestovat či na pravomoc českých soudů ve věci výchovy a výživy dětí (viz 39 zákona o mezinárodním právu soukromém české soudy by po celých 6 měsíců nebyly příslušné k rozhodování o výživě těchto dětí, což by v praxi činilo velké problémy) - lze si představit, že rodiče takového dítěte by mohly být vydírané ze strany jiných osob obstrukčně podaným návrhem na popření otcovství. Díl 3 Nabývání státního občanství České republiky osvojením 5 (1) Dítě nabývá státní občanství České republiky osvojením, je-li alespoň jeden z osvojitelů státním občanem České republiky, a to dnem nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení. 3) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů. 3

4 (2) Fyzická osoba, která byla po dosažení věku 18 let osvojena státním občanem České republiky, státní občanství České republiky osvojením nenabývá. Díl 4 Nabývání státního občanství České republiky nalezením na území České republiky 6 Fyzická osoba nalezená na území České republiky, u níž se pro stupeň rozumové vyspělosti nebo pro zdravotní postižení nepodaří zjistit její totožnost, nabývá státní občanství České republiky dnem nalezení na území České republiky, pokud se do šesti měsíců ode dne nalezení neprokáže, že nabyla státní občanství jiného státu. V případě pochybností o dni nalezení určí den nabytí státního občanství České republiky Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ). Díl 5 Nabývání státního občanství České republiky udělením 7 O udělení státního občanství České republiky rozhoduje ministerstvo na základě žádosti osoby bez státního občanství nebo cizince s povoleným trvalým pobytem na území České republiky. Komentář [P1]: Dochází k rozkolísání právní terminologie, i osoba bez státní příslušnosti je cizincem z pohledu českého práva, viz 1 odst. 2 zákona o pobytu cizinců 8 JE TŘEBA PŘEFORMULOVAT, VIZ PŘÍLOHA 1 I) Podmínky udělení státního občanství (1) Žadatel musí mít na území České republiky povolen trvalý pobyt a) po dobu alespoň 5 let, b) po dobu alespoň 3 let, jde-li o žadatele, který je občanem Evropské unie 4), občanem státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím 5), anebo občanem státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru 6), nebo c) po dobu, která společně s bezprostředně předcházejícím oprávněným pobytem na území České republiky dosahuje alespoň 10 let. (2) Žadatel musí prokázat, že po dobu povoleného trvalého pobytu předcházejícího dni podání žádosti se na území České republiky zdržuje alespoň v rozsahu jedné poloviny doby pobytu požadované v odstavci 1 písmenu a), přičemž tento pobyt nemusí být nepřetržitý. Do 4) Smlouva o založení Evropského společenství. 5) Například Smlouva Evropských společenství a členských států na straně jedné a Švýcarskou konfederací. 6) Přílohy V a VIII Smlouvy o Evropském hospodářském prostoru. 4

5 požadované doby pobytu lze započítat i jakoukoli jinou dobu oprávněného pobytu na území České republiky před dosažením 18 let věku. (3) Žadatel musí prokázat, že ve státě, jehož je státním občanem, a ve státech, ve kterých v posledních deseti letech pobýval nepřetržitě více než 6 měsíců po dosažení věku 14 let, nebyl pravomocně odsouzen pro nedbalostní trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nebo pro úmyslný trestný čin. V případě, že žadatel v posledních deseti letech pobýval v některém z cizích států méně než 6 měsíců, nebo cizí stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nevydává, či jej odmítá žadateli vydat, prokáže bezúhonnost v takovém státě čestným prohlášením. Skutečnost, že nebyl pravomocně odsouzen ve státě, jehož je státním občanem, neprokazuje žadatel, kterému byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu 3) a žadatel, který je ke dni podání žádosti mladší 14 let. (4) Žadatel musí prokázat znalost českého jazyka, pokud ke dni podání žádosti dosáhl věku 12 let. Splnění podmínky neprokazuje žadatel, který doloží, že v minulosti navštěvoval alespoň po dobu tří školních let základní nebo střední školu s českým vyučovacím jazykem, anebo žadatel starší 65 let. (5) Žadatel musí prokázat základní znalost ústavního systému a státních symbolů České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky, pokud ke dni podání žádosti dosáhl věku 15 let a není-li starší 65 let. (6) Žadatel musí prokázat, že po dobu svého pobytu na území České republiky plní povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů upravujících veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, důchodové pojištění, zaměstnanost, daně, odvody a poplatky a plnění vyživovací povinnosti vůči dítěti, které má trvalý pobyt na území České republiky. Dále musí být prokázáno, že žadatel po dobu svého pobytu na území České republiky plní povinnosti vyplývající z jiného právního předpisu upravujícího vstup a pobyt cizinců na území České republiky 2) a z jiných právních předpisů, jde-li o plnění povinností ve vztahu k obci, ve které je žadatel přihlášen k trvalému pobytu nebo kde se fakticky zdržuje. (7) Žadatel musí prokázat výši a zdroje svých deklarovaných příjmů a že tyto své příjmy získává v souladu s jinými právními předpisy, musí prokázat splnění oznamovací povinnosti při přeshraničním převozu 7) nebo bezhotovostní převod finančních prostředků ze zahraničí a prokázat skutečnost, že ze svých příjmů v deklarované výši odvádí daň, pokud podle jiného právního předpisu 8) tuto povinnost neplní třetí subjekt. Splnění podmínky neprokazuje žadatel, který je ke dni podání žádosti mladší 18 let. (8) Žadatel musí prokázat, že jeho pobyt na území České republiky nezatěžuje systém sociální podpory v České republice, zejména pokud není po dobu více než tří let výdělečně činný a jeho jediným příjmem jsou dávky státní sociální podpory nebo dávky poskytované v hmotné nouzi 9), pokud není ze způsobilosti k výkonu práce vyloučen z hlediska právního, zdravotního ani sociálního. Splnění podmínky se nevyžaduje u žadatele, který 7) 41 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 8) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. 9) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 5

6 a) doloží, že je zaměstnán na plný úvazek nebo v obdobném rozsahu podniká či vykonává jinou samostatnou výdělečnou činnost, připravuje se na výkon budoucího povolání, čerpá mateřskou či rodičovskou dovolenou nebo soustavně pečuje o jinou osobu, která je na takovou péči odkázána, b) je odkázán na příjmy manžela nebo partnera, s nímž uzavřel registrované partnerství (dále jen partner ) 10), nebo c) prokáže jiný legální zdroj finančních prostředků sloužících k zajištění úhrady jeho životních potřeb v České republice. (9) Žadatel musí prokázat, že dnem nabytí státního občanství České republiky pozbyde dosavadní státní občanství. Pokud tento doklad nemůže předložit, ministerstvo žadateli vydá příslib udělení státního občanství České republiky, aby mohl obstarat doklad o pozbytí dosavadního státního občanství. Splnění podmínky neprokazuje žadatel, kterému byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu 3). (10) Žadatel musí prokázat, že mezi ním a Českou republikou existuje úzký, trvalý a faktický vztah a že je integrován do společnosti v České republice, zejména pokud jde o integraci z hlediska rodinného, pracovního a sociálního. 9 Prominutí splnění podmínek (1) Splnění podmínky uvedené v 8 odst. 1 může být prominuto žadateli, který má na území České republiky povolen trvalý pobyt a a) narodil se na území České republiky, b) byl v minulosti českým státním občanem nebo československým státním občanem nebo občanem České a Slovenské Federativní Republiky, c) alespoň jeden z jeho rodičů je státním občanem České republiky, d) byl po dosažení věku 18 let osvojen státním občanem České republiky, e) jeho manžel, se kterým žije ve společné domácnosti, je státním občanem České republiky, f) jeho partner, se kterým žije ve společné domácnosti, je státním občanem České republiky, g) má povolen trvalý pobyt na území České republiky z důvodů humanitárních, jiných důvodů hodných zvláštního zřetele nebo pokud je jeho pobyt na území v zájmu České republiky, 2) h) je ke dni podání žádosti osobou mladší 18 let, nebo i) je osobou bez státního občanství nebo fyzickou osobou, které byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu 3), pokud platnost rozhodnutí o udělení této mezinárodní ochrany trvá. (2) Splnění podmínky uvedené v 8 odst. 2 může být prominuto žadateli, který má na území České republiky povolen trvalý pobyt a a) jeho manžel, se kterým žije je ve společné domácnosti, je státním občanem České republiky, b) jeho partner, se kterým žije ve společné domácnosti, je státním občanem České republiky, nebo 10) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 6

7 c) je ke dni podání žádosti mladší 18 let. (3) Splnění podmínky uvedené v 8 odst. 4 a 5 může být prominuto v případě žadatele s tělesným nebo mentálním postižením, které má vliv na jeho schopnost osvojit si znalost českého jazyka nebo znalost ústavního systému a státních symbolů České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky. (4) Splnění podmínky uvedené v 8 odst. 6 může být prominuto v případě, že se jednalo o méně závažné a ojedinělé porušení povinností vyplývajících z jiných právních předpisů České republiky, nebo pokud k porušení těchto povinností došlo před více než dvěma lety a žadatel odstranil způsobený škodlivý následek nebo učinil účinná opatření k jeho odstranění a z jeho následného chování lze důvodně usuzovat, že uvedené povinnosti opětovně neporuší. (5) Splnění podmínky uvedené v 8 odst. 8 může být prominuto z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména žadateli, kterému byla udělena mezinárodní ochrana na území České republiky formou azylu 3), nebo žadateli, který se o práci uchází v kraji 11) s větší než průměrnou mírou nezaměstnanosti. (6) Splnění podmínky uvedené v 8 odst. 9 může být prominuto žadateli, který má na území České republiky povolen trvalý pobyt po dobu alespoň tří let a a) právní předpisy státu, jehož je státním občanem, neumožňují jeho propuštění ze státního svazku nebo tento stát odmítá o jeho propuštění ze státního svazku vydat doklad, b) podáním žádosti o propuštění ze státního svazku by mohl sebe nebo osoby blízké vystavit pronásledování z důvodů rasy, národnosti, náboženství, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro politické přesvědčení, c) jeho propuštění ze státního svazku je spojeno s nepřiměřenými správními poplatky nebo jinými v demokratickém státě nepřijatelnými podmínkami, d) oprávněně a nepřetržitě se zdržuje na území České republiky po dobu, která dosahuje délky alespoň 5 let povoleného trvalého pobytu 2) a 10 let celkového pobytu, e) udělení státního občanství České republiky by bylo významným přínosem pro Českou republiku zejména z hlediska společenského, vědeckého, kulturního nebo sportovního, nebo f) byl v minulosti českým státním občanem nebo československým státním občanem nebo občanem České a Slovenské Federativní Republiky. 10 (1) Na udělení státního občanství České republiky není právní nárok. (2) Státní občanství České republiky nelze udělit žadateli, budou-li zjištěny okolnosti, které by mohly ohrozit demokratické základy České republiky, její bezpečnost, ochranu její svrchovanosti, územní celistvosti, ochranu životů, zdraví a majetkových hodnot 12). 11 Státoobčanský slib 11) Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb. 12) Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. 7

8 (1) Státní občanství České republiky se nabývá dnem složení státoobčanského slibu, popřípadě dnem právní moci rozhodnutí o prominutí složení státoobčanského slibu, nebo dnem převzetí listiny o udělení státního občanství České republiky dítěti jeho zákonným zástupcem. (2) Státoobčanský slib zní: Slibuji na svou čest věrnost České republice. Slibuji, že budu dodržovat ústavní a právní pořádek České republiky.. (3) Státoobčanský slib skládá žadatel, který dosáhl věku 14 let. (4) Státoobčanský slib se skládá veřejně a slavnostním způsobem před ředitelem krajského úřadu, v hlavním městě Praze před tajemníkem úřadu městské části hlavního města Prahy, v případě jeho nepřítomnosti před jím pověřeným zástupcem. Státoobčanský slib lze v případě důvodů zvláštního zřetele hodných složit i v zahraničí před vedoucím zastupitelského úřadu České republiky nebo před jím pověřeným zástupcem. (5) Žadatel složí státoobčanský slib nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy byla výzva ke složení státoobčanského slibu předána k doručení. Nesloží-li žadatel státoobčanský slib v uvedené lhůtě, státní občanství České republiky nenabude. Je třeba též zavést lhůtu, ve které je příslušný úřad na žádost nabyvatele státního občanství povinen státoobčanský slib přijmout. Tato lhůta nesmí být delší než 30 dnů. V praxi dnes dochází k tomu, že státoobčanské sliby se skládají jen několikrát do roka, ale žadatel může z řady důvodů na získání občanství pospíchat. (6) Ministerstvo může složení státoobčanského slibu z důvodů zvláštního zřetele hodných prominout. (7) Nabytí státního občanství České republiky udělením oznámí krajský úřad, v hlavním městě Praze úřad městské části, který je matričním úřadem 13) (dále jen krajský úřad ) a) ministerstvu, b) ohlašovně místa trvalého pobytu, c) Policii České republiky (dále jen policie ), d) krajskému vojenskému velitelství 14), podléhá-li žadatel branné povinnosti. Díl 6 Nabývání státního občanství České republiky prohlášením 12 JE TŘEBA ZACHOVAT SOUČASNÁ USTANOVENÍ 18A, 18B A 18C A NEZNEVÝHODŇOVAT TY ČECHY, KTEŘÍ ODEŠLI V MINULOSTI NA SLOVENSKO OPROTI TĚM, KTEŘÍ ODEŠLI DO JINÝCH STÁTŮ VIZ PŘÍLOHA 1 II) (1) Prohlášením může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba, která pozbyla české nebo československé státní občanství před nabytím účinnosti tohoto zákona, nejednalo-li se o pozbytí československého státního občanství podle jiných právních předpisů 13) Příloha č. 1 vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 14) Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů. 8

9 přijatých jako důsledek druhé světové války 15), nejedná-li se o československého státního občana, který se ke dni 1. ledna 1969 stal nebo by se stal státním občanem Slovenské socialistické republiky (dále jen bývalý občan ), pokud má na území České republiky povolen trvalý pobyt anebo se na území České republiky zdržuje nepřetržitě po dobu nejméně jednoho roku ke dni učinění prohlášení. (2) Prohlášení o nabytí státního občanství České republiky může dále učinit bývalý občan, který měl před odchodem do ciziny trvalý pobyt na území České republiky nebo České socialistické republiky, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky a má na území České republiky povolen trvalý pobyt anebo se na území České republiky zdržuje nepřetržitě po dobu nejméně jednoho roku ke dni učinění prohlášení. (3) Fyzická osoba, jejíž alespoň jeden z rodičů nebo prarodičů je bývalým občanem, může státní občanství České republiky nabýt prohlášením, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky a má na území České republiky povolen trvalý pobyt po dobu alespoň jednoho roku ke dni učinění prohlášení. (4) Prohlašovatel předloží doklad totožnosti a k prohlášení připojí a) rodný list, b) oddací list, doklad o vstupu do registrovaného partnerství (dále jen partnerství ), případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list manžela nebo partnera, c) rodné listy rodičů, jejich oddací list, popřípadě doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní listy, d) doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství prohlašovatele nebo doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství jednoho z rodičů nebo prarodičů. Získání tohoto dokladu může být v praxi velmi obtížné, naopak pro ministerstvo vnitra by nemělo být problémem tento doklad vyhledat samo. 13 (1) Fyzická osoba, která se narodila v době od 1. října 1949 do 7. května 1969 mimo území Československé republiky, může státní občanství České republiky nabýt prohlášením, pokud byl jeden z jejích rodičů k datu jejího narození československým státním občanem a k 1. lednu 1969 se stal nebo by se stal českým státním občanem. (2) Prohlašovatel předloží doklad totožnosti a k prohlášení připojí a) rodný list, oddací list, doklad o vstupu do partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list manžela nebo partnera, b) doklad prokazující československé státní občanství jednoho z rodičů k datu narození prohlašovatele. Získání tohoto dokladu může být v praxi velmi obtížné, naopak pro ministerstvo vnitra by nemělo být problémem tento doklad vyhledat samo ) Ústavní dekret prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské. Smlouva mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině č. 186/1946 Sb. 9

10 (1) Prohlášením může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba, která byla k 31. prosince 1992 československým státním občanem a nebyla českým státním občanem ani občanem Slovenské republiky. Nabytí státního občanství České republiky tímto způsobem není umožněno fyzické osobě, která je ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky. (2) Do prohlášení o nabytí státního občanství České republiky lze zahrnout i dítě. Pro dítě lze učinit rovněž samostatné prohlášení. (3) Prohlašovatel předloží doklad totožnosti a k prohlášení připojí a) rodný list, b) oddací list, doklad o vstupu do partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list manžela nebo partnera, c) doklad o tom, že není státním občanem Slovenské republiky. (4) Je-li prohlášení podle odstavce 2 činěno pouze jedním z rodičů dítěte, je nutné předložit souhlas druhého rodiče s tím, aby dítě nabylo státní občanství České republiky. (5) Pokud jsou oba rodiče dítěte zbaveni rodičovské zodpovědnosti, výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven, nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu nebo není-li jejich pobyt, pokud žijí mimo území České republiky, znám, může prohlášení o nabytí státního občanství České republiky učinit pro dítě jeho zákonný zástupce 16) ; souhlas rodičů se v takových případech nevyžaduje. (6) Potomek fyzické osoby, která byla k 31. prosinci 1992 československým státním občanem, ale nebyla českým státním občanem ani státním občanem Slovenské republiky, v linii přímé, může státní občanství České republiky nabýt prohlášením pouze v případě, že je osobou bez státního občanství. Prohlašovatel je povinen prokázat, že není občanem státu, na jehož území se narodil, ani občanem žádného ze států, na jejichž území žil trvale po dobu alespoň jednoho roku. Jakkoli ustanovení odst. 5 nelze z lidskoprávního hlediska nic vyčítat, dochází jím v zásadnímu přetržení kontinuity nabývání českého státního občanství mezi vystěhovalci, a to z rodičů na děti, které budou narozeny po roce (1) Státní občanství České republiky může prohlášením nabýt fyzická osoba, které byl neoprávněně vydán doklad prokazující státní občanství České republiky, za předpokladu, že ke zjištění neoprávněnosti vydání dokladu došlo po uplynutí více než tří let ode dne jeho vydání. (2) Nabytí státního občanství České republiky prohlášením je však vyloučeno, nebylli prohlašovatel v dobré víře, zejména pokud k vydání dokladu prokazujícího státní občanství České republiky došlo v důsledku uvedení nepravdivých údajů nebo zamlčení podstatných skutečností prohlašovatelem. (3) Prohlašovatel předloží doklad totožnosti a k prohlášení připojí a) rodný list, 16 ) Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. 10

11 b) oddací list, doklad o vstupu do partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list manžela nebo partnera, c) všechny doklady prokazující existenci státního občanství České republiky, které mu byly v minulosti vydány. 16 (1) Prohlášení o nabytí státního občanství České republiky může učinit fyzická osoba nejpozději do tří let od dosažení věku 18 let, pokud a) má na území České republiky povolen trvalý pobyt 2), b) od narození, nejpozději však od věku šesti let, popř. od doby svěření do ústavní, pěstounské nebo jiné formy náhradní péče na základě rozhodnutí orgánu České republiky, trvající alespoň 3 roky, až do okamžiku učinění prohlášení se nejméně dvě třetiny požadované doby pobytu oprávněně zdržuje na území České republiky, c) nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin, d) není proti ní vedeno trestní stíhání. (2) Prohlašovatel předloží doklad totožnosti a k prohlášení připojí a) rodný list, oddací list, rozsudek o rozvodu manželství, případně úmrtní list manžela, doklad o vstupu do partnerství, případně rozhodnutí soudu o zrušení partnerství či úmrtní list partnera, b) doklad o bezúhonnosti ze států, ve kterých po dosažení věku 14 let pobýval nepřetržitě alespoň 6 měsíců. (3) Za účelem prokázání podmínky uvedené v odstavci 1 písm. c) si krajský úřad vyžádá podle jiného právního předpisu 17) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dále si krajský úřad vyžádá od policie vyjádření o tom, že prohlašovatel není trestně stíhán. 17 (1) K nabytí státního občanství České republiky dochází v případě prohlášení podle 12, 13, 14 a 16 dnem převzetí listiny o nabytí státního občanství České republiky prohlášením. Je-li činěno prohlášení podle 15, krajský úřad do listiny o nabytí státního občanství České republiky uvede jako datum nabytí státního občanství datum vystavení prvního dokladu prohlašovatele prokazujícího státní občanství. (2) Nabytí státního občanství České republiky prohlášením krajský úřad oznámí a) ministerstvu, b) ohlašovně místa trvalého nebo posledního trvalého pobytu prohlašovatele na území České republiky, c) policii, d) krajskému vojenskému velitelství 13), podléhá-li prohlašovatel branné povinnosti. Hlava III Pozbývání státního občanství České republiky 18 17) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. 11

12 (1) Státní občan České republiky může učinit prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky, jestliže splňuje současně tyto podmínky a) trvale se zdržuje v zahraničí a není v České republice přihlášen k trvalému pobytu, b) je zároveň státním občanem cizího státu nebo žádá o jeho nabytí a prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky činí v souvislosti s nabytím tohoto státního občanství. (2) Při podání prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky prohlašovatel prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky a k prohlášení připojí a) doklad prokazující pobyt v zahraničí, b) doklad o nabytí cizího státního občanství nebo doklad prokazující přislíbení nabytí cizího státního občanství, c) potvrzení obecního úřadu, v hlavním městě Praze potvrzení úřadu městské části určené Statutem hlavního města Prahy, nebo potvrzení újezdního úřadu na území vojenských újezdů, příslušných podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky, o tom, že mu písemně sdělil své rozhodnutí ukončit trvalý pobyt na území České republiky nebo potvrzení o tom, že není k trvalému pobytu v České republice přihlášen. (3) Prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky se činí před zastupitelským úřadem České republiky vykonávajícím působnost pro stát, ve kterém se prohlašovatel trvale zdržuje, nebo pro stát, o jehož státní občanství prohlašovatel žádá, anebo před krajským úřadem příslušným podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky. Zastupitelský úřad prohlášení spolu s připojenými doklady postoupí příslušnému krajskému úřadu nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy bylo prohlášení učiněno. (4) V případě splnění podmínek pro pozbytí státního občanství České republiky prohlášením, vydá krajský úřad prohlašovateli doklad o pozbytí státního občanství České republiky prohlášením; státní občanství České republiky se pozbývá dnem prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky. (5) Pokud prohlašovatel předložil doklad prokazující přislíbení nabytí cizího státního občanství a současně jsou splněny podmínky pro pozbytí státního občanství České republiky prohlášením, vydá krajský úřad prohlašovateli příslib pozbytí státního občanství České republiky; v příslibu pozbytí státního občanství České republiky se uvede, kdy dojde k pozbytí státního občanství České republiky. V případě vydání příslibu pozbytí státního občanství České republiky, dojde k pozbytí státního občanství České republiky dnem, kdy prohlašovatel doručí zastupitelskému úřadu nebo krajskému úřadu doklad o tom, že nabyl státní občanství cizího státu. Na žádost vystaví krajský úřad prohlašovateli doklad o pozbytí státního občanství České republiky prohlášením, ve kterém uvede, ke kterému datu k pozbytí státního občanství České republiky došlo. K pozbytí státního občanství České republiky dojde rovněž dnem, kdy je zastupitelskému úřadu nebo jinému státnímu orgánu České republiky doručeno oznámení orgánu cizího státu o tom, že státní občan České republiky nabyl cizí státní občanství bez ohledu na to, že prohlašovatel doklad o nabytí cizího státního občanství zastupitelskému řadu nedoručil. (6) Nejsou-li podmínky pro pozbytí státního občanství České republiky splněny, k pozbytí státního občanství České republiky nedojde; v takovém případě vydá krajský úřad rozhodnutí o tom, že k pozbytí státního občanství České republiky nedošlo. O odvolání proti 12

13 rozhodnutí o tom, že k pozbytí státního občanství České republiky nedošlo, rozhoduje ministerstvo. 19 Krajský úřad oznámí pozbytí státního občanství České republiky nejpozději do patnácti dnů ode dne doručení dokladu o nabytí cizího státního občanství a) ministerstvu, b) ohlašovně místa posledního trvalého pobytu na území České republiky, c) krajskému vojenskému velitelství 13), podléhá-li prohlašovatel branné povinnosti. Hlava IV Prokazování a zjišťování státního občanství České republiky a vydávání osvědčení Díl 1 Prokazování státního občanství České republiky 20 Státní občanství České republiky se prokazuje a) občanským průkazem České republiky 18), b) cestovním dokladem České republiky 19), c) osvědčením, pokud od jeho vydání neuplynulo více než 6 měsíců, d) listinou o udělení státního občanství České republiky, pokud od jejího převzetí neuplynulo více než 6 měsíců, nebo e) listinou o nabytí státního občanství České republiky prohlášením, pokud od jejího vydání neuplynulo více než 6 měsíců. Díl 2 Vydávání osvědčení 21 (1) V osvědčení se uvádí údaj o tom, že fyzická osoba je k datu jeho vydání státním občanem České republiky. (2) Na žádost bude v osvědčení uveden i údaj o tom kdy, jakým způsobem a podle jakého právního předpisu fyzická osoba české či československé státní občanství nabyla nebo pozbyla, nebo také o tom, že k určitému datu nebo v určitém období byla českým státním občanem či československým státním občanem, případně o tom, že fyzická osoba je státním občanem České republiky od určitého data nepřetržitě do doby vydání osvědčení. 22 (1) Osvědčení se vydává na žádost fyzické osoby, o jejíž státní občanství se jedná. Tato osoba může požádat o vydání osvědčení nejdříve dnem, kdy dosáhne věku 15 let. 18 ) Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. 19) Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů. 13

14 (2) Za fyzickou osobu mladší 15 let mohou podat žádost o vydání osvědčení její zákonní zástupci, popřípadě i osoby, do jejichž péče bylo dítě svěřeno na základě rozhodnutí příslušného orgánu České republiky. (3) O vydání osvědčení může požádat i správní orgán, pokud tak stanoví jiný právní předpis. (4) Žádost o vydání osvědčení, které se bude týkat zemřelé osoby, může podat příbuzný této osoby v řadě přímé, sourozenec, pozůstalý manžel nebo pozůstalý partner, popřípadě další osoby, které prokáží právní zájem na vydání osvědčení. 23 (1) Osvědčení vydává krajský úřad příslušný podle místa trvalého, popřípadě posledního trvalého pobytu 20) fyzické osoby, o jejíž státní občanství se jedná, na území České republiky. Pokud fyzická osoba trvalý pobyt na území České republiky nikdy neměla, je příslušným úřadem Úřad městské části Praha 1. (2) Žádost o vystavení osvědčení lze podat i u kteréhokoliv matričního úřadu 21), který ji bezodkladně postoupí příslušnému krajskému úřadu. V zahraničí lze podat žádost u zastupitelského úřadu, který ji bezodkladně postoupí příslušnému krajskému úřadu v České republice. 24 (1) Žádost o vydání osvědčení lze podat osobně. Kromě dotazníku vyplňovaného při podání žádosti je třeba, aby fyzická osoba k žádosti připojila tyto doklady a) rodný list, oddací list, pokud uzavřela manželství, doklad o vstupu do partnerství, pokud vstoupila do partnerství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list manžela nebo partnera, b) rodné listy rodičů, jejich oddací list, pokud uzavřeli manželství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, jejich úmrtní listy, pokud zemřeli, má-li tyto doklady k dispozici, c) dříve vydané doklady o jejím státním občanství a o státním občanství rodičů, popřípadě i dalších předků, má-li tyto doklady žadatel k dispozici, d) doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství. (2) Žadatel je povinen na vyžádání krajského úřadu předložit i jiné doklady, pokud je jejich předložení podstatné pro zjištění státního občanství dotčené fyzické osoby. 25 (1) Krajský úřad si na základě podané žádosti opatří bez zbytečného odkladu potřebné podklady a provede potřebná zjištění za účelem ověření, zda lze žadateli osvědčení 20) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů. 21) 2 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 14

15 s požadovanými údaji vydat. Lhůta pro vydání osvědčení činí ve složitých případech vyžadujících archivní šetření 120 dnů. (2) Nemůže-li krajský úřad pro obtížnost případu či nedostatek podkladů učinit závěr o tom, zda je možné vydat osvědčení ve stanovené lhůtě, může ji odvolací orgán na žádost krajského úřadu přiměřeně prodloužit. O této skutečnosti krajský úřad žadatele neprodleně vyrozumí s uvedením důvodů. 26 Zjistí-li krajský úřad po provedeném šetření, že podmínky pro vydání osvědčení jsou splněny, osvědčení žadateli vydá. V opačném případě vydá rozhodnutí o nevyhovění žádosti o vydání osvědčení. 27 Krajský úřad příslušný k vydání osvědčení může na žádost osoby, která je oprávněna podle 22 požádat o vydání osvědčení, vystavit rovněž sdělení o tom, že fyzická osoba není k datu jeho vydání státním občanem České republiky. Při vydávání tohoto sdělení se postupuje přiměřeně podle ustanovení upravujících vydávání osvědčení. Krajský úřad musí mít povinnost vydat takové osvědčení, nikoli jen možnost. 28 Krajský úřad příslušný k vydání osvědčení poskytuje státním orgánům a orgánům územních samosprávných celků informace o tom, zda fyzická osoba je nebo není státním občanem České republiky, popřípadě informace o tom, zda a k jakému datu byla českým státním občanem či československým státním občanem nebo podle jakého právního předpisu české či československé státní občanství nabyla či pozbyla v případě, že tuto skutečnost nemůže prokázat fyzická osoba, o jejíž státní občanství se jedná, popř. osoba, která je podle tohoto zákona oprávněna požádat o vydání osvědčení, nebo je-li tato skutečnost sporná. Dotčená fyzická osoba je povinna za účelem zjištění státního občanství poskytnout potřebnou součinnost. Hlava V Evidence fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly státní občanství České republiky 29 (1) Evidence fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly státní občanství České republiky, je vedena v agendovém informačním systému ústřední evidence. Správcem ústřední evidence je ministerstvo. (2) Ministerstvo v ústřední evidenci zpracovává údaje potřebné k plnění úkolů stanovených tímto zákonem

16 V ústřední evidenci se o fyzických osobách vedou následující údaje a jejich změny a) jméno, popřípadě jména, b) příjmení, c) rodné příjmení, d) pohlaví, e) datum narození, popřípadě rodné číslo, f) dosavadní státní občanství fyzické osoby, g) okres místa trvalého pobytu fyzické osoby, h) datum a způsob nabytí nebo pozbytí státního občanství České republiky. 31 (1) Ministerstvo poskytuje údaje z ústřední evidence v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených tímto zákonem nebo jiným právním předpisem. (2) V ústřední evidenci se vedou rovněž záznamy o přístupech do ústřední evidence, které obsahují a) identifikaci zpracovatele údajů, b) datum a čas zpracování, c) rodné číslo fyzické osoby, jejíž údaje jsou poskytovány, nebo jiný údaj, který je pro vyhledání této fyzické osoby rozhodující, d) důvod přístupu do ústřední evidence. (3) Informace o údajích v ústřední evidenci nebude obsahovat údaje o příjemcích údajů, pokud by zveřejnění tohoto údaje mohlo ohrozit bezpečnost státu a ochranu jeho svrchovanosti a územní celistvosti, demokratických základů, ochranu životů, zdraví a majetkových hodnot. 32 Údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel pro účely tohoto zákona může ministerstvo dále předávat, třídit nebo kombinovat. Z poskytovaných údajů lze však použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. 33 (1) Pro účely tohoto zákona jsou ze základního registru obyvatel poskytovány tyto referenční údaje a) příjmení, b) jméno, popřípadě jména, c) adresa místa pobytu, d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil, e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, poskytuje se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, poskytuje se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 16

17 f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, g) čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů, h) záznam o zpřístupnění datové schránky subjektu údajů. (2) Ze základního registru obyvatel se poskytuje provozní údaj o datu poslední změny údaje vedeného v registru obyvatel. (3) Z agendového informačního systému evidence obyvatel se o státních občanech České republiky poskytují tyto údaje a) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné příjmení, b) datum narození, c) pohlaví, d) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se státní občan České republiky narodil, e) rodné číslo, f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres narození; je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, název a adresa sídla, j) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, název a adresa sídla, k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, l) datum a místo vzniku registrovaného partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku registrovaného partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, 17

18 popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství, m) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a rodné číslo manžela nebo partnera; je-li manželem nebo partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a datum jeho narození, n) jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození, o) o osvojeném dítěti údaje v rozsahu datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte; p) záznam o poskytnutí údajů, q) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil. (4) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. (5) Z registru rodných čísel se poskytují tyto údaje a) důvod přidělení rodného čísla, b) označení výdajového místa, které rodné číslo přidělilo, c) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení nositele rodného čísla, d) rodné číslo, e) důvod provedení změny rodného čísla, f) datum přidělení rodného čísla, g) datum, místo a okres narození a u nositele rodného čísla, který se narodil v cizině, stát, na jehož území se narodil. 34 (1) Z informačního systému cizinců se poskytují tyto údaje a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, b) datum narození, c) pohlaví, d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo a okres narození, e) rodné číslo, f) státní občanství, popřípadě více státních občanství, g) druh a adresa místa pobytu, 18

19 h) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu, i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, j) rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, k) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, l) jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a jeho rodné číslo; je-li manžel nebo partner cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, m) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je cizincem podle jiného právního předpisu, a jeho rodné číslo; v případě, že dítěti nebylo rodné číslo přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, n) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou cizinci podle jiného právního předpisu, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, o) o osvojeném dítěti, pokud je cizincem (podle jiného právního předpisu) s povoleným trvalým pobytem nebo jemuž byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu 1. stupeň osvojení, 2. původní a nové jméno, popřípadě jména, a příjmení dítěte, 3. původní a nové rodné číslo dítěte, 4. datum a místo narození, 5. rodná čísla osvojitelů, v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození osvojitele, 6. rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, údaje o jejich jménu, popřípadě jménech, příjmení a datu narození; tyto údaje se neoznamují, pokud se jedná o dítě narozené ženě s trvalým pobytem v České republice, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem, 7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte; p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, 19

20 r) jméno, popřípadě jména, a příjmení 1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince s povolením k trvalému pobytu na území České republiky, 2. nezletilého cizince, který byl cizinci s povolením k trvalému pobytu na území České republiky nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem s povolením k trvalému pobytu na území České republiky nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec s povolením k pobytu na území České republiky, 3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povolením k trvalému pobytu na území České republiky, 4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie, 5. rodiče nezletilého cizince, kterému byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu 3), a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození. (2) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 35 (1) Z agendového informačního systému evidence občanských průkazů se poskytují tyto údaje a) jméno, popřípadě jména, příjmení občana, b) rodné číslo občana, c) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát narození, d) číslo, popřípadě sérii občanského průkazu, e) datum vydání a datum převzetí občanského průkazu, f) označení úřadu, který občanský průkaz vydal, g) dobu platnosti občanského průkazu, h) hodinu, den, měsíc a rok zablokování a odblokování elektronické identifikace občanského průkazu, i) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu, j) číslo žádosti, k) žádosti o vydání občanského průkazu v elektronické podobě, (2) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel pouze, pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 20

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o státním občanství některých bývalých československých státních občanů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 46/2006 Sb. Změna: 142/2012 Sb. Parlament ve snaze zmírnit

Více

40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky

40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky Změna: 272/1993 Sb. Změna: 337/1993 Sb. Změna: 140/1995 Sb. Změna: 139/1996 Sb. Změna:

Více

40/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady

40/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady 40/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky Změna: 272/1993 Sb. Změna: 337/1993 Sb. Změna: 140/1995 Sb. Změna: 139/1996 Sb. Změna:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 827/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 827/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 827/0 Vládní návrh zákona o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) Zástupce

Více

ZÁKON. ze dne 11. června 2013 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

ZÁKON. ze dne 11. června 2013 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) 186 ZÁKON ze dne 11. června 2013 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H : 185. Zákon, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Nabývání státního občanství České republiky prohlášením 04. Základní informace k životní situaci Prohlášením o nabytí státního občanství

Více

186/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

186/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 186/2013 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 2013 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

40/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady. ČÁST PRVNÍ Nabývání státního občanství

40/1993 Sb. ZÁKON. České národní rady. ČÁST PRVNÍ Nabývání státního občanství Systém ASPI - stav k 20.2.2007 do částky 12/2007 Sb. a 9/2007 Sb.m.s. Obsah a text 40/1993 Sb. - poslední stav textu Změna: 272/1993 Sb. Změna: 337/1993 Sb. Změna: 140/1995 Sb. Změna: 139/1996 Sb. Změna:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H : 185. Zákon, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Zákon č. 40/199 Zákon o svobodném Sb., přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.) o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky ve znění zákona č. 272/199 Sb., zákona č. 140/1995 Sb., zákona č.

Více

Nabývání státního občanství České republiky udělením

Nabývání státního občanství České republiky udělením 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Nabývání státního občanství České republiky udělením 04. Základní informace k životní situaci Státní občané cizího státu trvale žijící

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

I. Informace k udělení státního občanství České republiky

I. Informace k udělení státního občanství České republiky I. Informace k udělení státního občanství České republiky O udělení státního občanství České republiky rozhoduje Ministerstvo vnitra. Na udělení státního občanství České republiky není právní nárok. Podmínky

Více

Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn (k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel) Platné znění novelizovaných ustanovení zákona č.

Více

b) Ze zákona (automaticky) dále nabývá státní občanství ČR dítě, u kterého bylo rozhodnutím soudu určeno, že jeho otcem je státní občan ČR.

b) Ze zákona (automaticky) dále nabývá státní občanství ČR dítě, u kterého bylo rozhodnutím soudu určeno, že jeho otcem je státní občan ČR. STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČR Nabývání státního občanství ČR Zákon č. 186/2013 Sb. o státním občanství. Nová právní úprava plně opouští princip jediného státního občanství a naopak se zcela přiklání k možnosti existence

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

Zákon č. 186/2013 Sb., Účinnost od

Zákon č. 186/2013 Sb., Účinnost od Porada dne 20. 12. 2013 Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) Účinnost od 1. 1. 2014 1 Základní principy, na

Více

186/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

186/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 186/2013 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 2013 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Žadatelé s trvalým pobytem v okresech LIBEREC a SEMILY: Věra Čermáková, tel , kancelář č. C 211,

Žadatelé s trvalým pobytem v okresech LIBEREC a SEMILY: Věra Čermáková, tel , kancelář č. C 211, Základní informace - řízení o udělení státního občanství ČR Udělení státního občanství České republiky podle ust. 13 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů

Více

Udělení státního občanství České republiky

Udělení státního občanství České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Udělení státního občanství České republiky 04. Základní informace k životní situaci Státní občané cizího státu trvale žijící na území

Více

Cílová skupina a legislativa

Cílová skupina a legislativa Cílová skupina a legislativa zákony kde se vyskytuje slovo "bezdomovec" 74/1946 Sb. o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti 179/1946 Sb. o udělení státního občanství krajanům z Maďarska

Více

Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti

Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Nový Jičín nepodléhající oznamovací povinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů

Více

Sjednocující postup pro zapisovatele do agendového informačního systému evidence obyvatel

Sjednocující postup pro zapisovatele do agendového informačního systému evidence obyvatel Sjednocující postup pro zapisovatele do agendového informačního systému evidence obyvatel V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti)

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) OBČANSKÉ PRŮKAZY Od 01. 01. 2012 se vydává - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) - občanský průkaz se strojově čitelnými

Více

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů Odbor správní Matrika Účel zpracování osobních údajů: vedení matrik, změny jména a příjmení adresní a identifikační údaje Stanoveno zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých

Více

227/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech ČÁST PRVNÍ

227/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech ČÁST PRVNÍ 227/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech Změna: 101/2010 Sb. Změna: 291/2009 Sb., 306/2009 Sb., 159/2010 Sb. Změna:

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí M a t r i k a 1) vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu

Více

Návrh ZÁKON. ze dne... 2012. o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

Návrh ZÁKON. ze dne... 2012. o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) Návrh ZÁKON ze dne... 2012 o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ STÁTNÍ

Více

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP).

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP). Občanské průkazy Upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů Nové elektronické občanské průkazy (dále jen e-op), upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských

Více

I N F O R M A C E PRO ŽADATELE O UDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PRO ŽÁDOSTI PODANÉ OD

I N F O R M A C E PRO ŽADATELE O UDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PRO ŽÁDOSTI PODANÉ OD I N F O R M A C E PRO ŽADATELE O UDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PRO ŽÁDOSTI PODANÉ OD 1. 1. 2014 dle 11 a následujících zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006 o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 261/2007 Sb., 362/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 41/2009

Více

Zápis údajů o přidělení rodného čísla při narození

Zápis údajů o přidělení rodného čísla při narození Informace o činnostech matričních úřadů od 1.7.2010 v souvislosti se zapisováním údajů do agendového informačního systému evidence obyvatel ( dále jen ISEO ) Zápis údajů o přidělení rodného čísla při narození

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : 239. Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : 239. Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 76 Rozeslána dne 1. července 2008 Cena Kč 22, O B S A H : 239. Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím 239 ZÁKON ze

Více

Základní informace - řízení o udělení státního občanství ČR podle zákona č. 186/2013

Základní informace - řízení o udělení státního občanství ČR podle zákona č. 186/2013 Základní informace - řízení o udělení státního občanství ČR podle zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (dále jen zákon ). O udělení státního občanství

Více

Text novelizovaných zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Ustanovení zákona o evidenci obyvatel

Text novelizovaných zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Ustanovení zákona o evidenci obyvatel Text novelizovaných zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění K části první: Ustanovení zákona o evidenci obyvatel Informační systém evidence obyvatel 3 (1) Evidence obyvatel je

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO A STÁTOVĚDA

ÚSTAVNÍ PRÁVO A STÁTOVĚDA ÚSTAVNÍ PRÁVO A STÁTOVĚDA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Čl. 12 Ústavy: 1) Nabývání a pozbývání státního občanství České republiky stanoví zákon. 2) Nikdo nemůže být proti své vůli zbaven

Více

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony 49 11. funkční období 49 Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 899 ze 7. volebního období PS PČR) 2017 ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění volební

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO A STÁTOVĚDA

ÚSTAVNÍ PRÁVO A STÁTOVĚDA ÚSTAVNÍ PRÁVO A STÁTOVĚDA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Čl. 12 Ústavy: 1) Nabývání a pozbývání státního občanství České republiky stanoví zákon. 2) Nikdo nemůže být proti své vůli zbaven

Více

Změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Změna jména a příjmení 04. Základní informace k životní situaci Fyzická osoba, které byl matričním úřadem vydán matriční doklad, má

Více

ŽÁDOST O ZJIŠTĚNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽÁDOST O ZJIŠTĚNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÚ Washington ŽÁDOST O ZJIŠTĚNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY (dále jen,,osvědčení ) podle 42 a násl. zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství

Více

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž se mimo jiné novelizoval zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci

Více

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Krajské úřady Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Obecní úřady obcí s rozšířenou působností Matriční úřady K nově zavedenému občanu při nabytí státního občanství související údaje Přidělení

Více

Občanský průkaz informace - poplatky, náhradní průkaz při ztrátě, platnost, nárok, žádost

Občanský průkaz informace - poplatky, náhradní průkaz při ztrátě, platnost, nárok, žádost Občanský průkaz informace - poplatky, náhradní průkaz při ztrátě, platnost, nárok, žádost Článek obsahuje informace o občanských průkazech z ministerstva vnitra. Článek se zabývá vydáváním, kdo má na občanský

Více

Odbor vnitřní správy

Odbor vnitřní správy Odbor vnitřní správy 1. MATRIKA vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně

Více

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů Občanské průkazy Kdo je povinen mít občanský průkaz občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky Povinnost podat žádost o vydání občanského průkazu je po dovršení

Více

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Krajské úřady Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Obecní úřady obcí s rozšířenou působností Matriční úřady K nově zavedenému občanu při nabytí státního občanství související údaje Přidělení

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 50, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 50, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 147 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 50, O B S A H : 423. Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství (stav platný do 31.12. 2009) Změna: 62/2000 Sb. Změna: 307/2000 Sb. Změna: 128/2003 Sb. Změna: 128/2003 Sb. (část) Změna: 85/2004 Sb. (část) Změna: 128/2003

Více

- 1 - ČÁST PRVNÍ DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. Výše příspěvku na mobilitu

- 1 - ČÁST PRVNÍ DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. Výše příspěvku na mobilitu - 1 - Platné znění příslušných částí zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. ČÁST PRVNÍ DÁVKY

Více

133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL

133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 133/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2010 133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o evidenci

Více

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž Krajské úřady Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Obecní úřady obcí s rozšířenou působností K nově zavedenému občanu při nabytí státního občanství související údaje Matriční úřady Přidělení

Více

343/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona

343/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona 343/2007 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 2007, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014

Více

Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010

Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010 Změny v informačním systému evidence obyvatel po 1. červenci 2010 Dnem 1. července 2010 nabude účinnosti významná novela zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých

Více

(2) Pro účely tohoto zákona se obyvatelem rozumí osoba uvedená v odstavci 1.

(2) Pro účely tohoto zákona se obyvatelem rozumí osoba uvedená v odstavci 1. Část platného znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2397 204 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ Jméno, popř. jména a příjmení MUŽ ŽENA Rodné příjmení Datum, místo a okres (stát) narození Rodné číslo Osobní stav Státní občanství Bydliště (trvalý pobyt) Prohlášení o uzavření

Více

133/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 12. dubna 2000. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů. (zákon o evidenci obyvatel)

133/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 12. dubna 2000. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů. (zákon o evidenci obyvatel) 133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) Změna: 2/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 501/2004

Více

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství Registrované partnerství Uzavření manželství - podrobný návod Uzavření manželství - necírkevní (zjednodušený návod) Uzavření církevního manželství (zjednodušený návod) Uzavření manželství zástupcem

Více

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ Varhany: Foto: DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ Jméno, popř. jména a příjmení Rodné příjmení Datum, místo a okres (u cizinců stát) narození Rodné číslo Rodinný stav Státní občanství Bydliště (trvalý pobyt)

Více

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 04. Základní informace k životní situaci Uzavřít manželství na území

Více

Proces zprostředkování

Proces zprostředkování Proces zprostředkování Rozhodnutí soudu o osvojení nebo svěření dítěte do pěstounské péče předchází řada činností, které uskutečňují orgány sociálně-právní ochrany a též soudy. Zákon o sociálně-právní

Více

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad HLÁŠENÍ TRVALÉHO POBYTU Právní úprava Zákon č. 133/2000

Více

342/2006 Sb. kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony

342/2006 Sb. kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony 342/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 2006, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony Změna: 274/2008 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD

ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD OBČANSKÉ PRŮKAZY Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne. 2013,

N á v r h Z Á K O N. ze dne. 2013, III. N á v r h Z Á K O N ze dne. 2013, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZÁKON č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech. a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění

ZÁKON č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech. a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění ZÁKON č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. (úplné znění

Více

Text novelizovaných zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Text novelizovaných zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Text novelizovaných zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění K části první: Ustanovení zákona o evidenci obyvatel Informační systém evidence obyvatel 3 (1) Evidence obyvatel je

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H : 185. Zákon, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších

Více

Metodické pokyny pro matriční agendu

Metodické pokyny pro matriční agendu Metodické pokyny pro matriční agendu Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci. Matriční úřady jsou obecní a městské úřady, které určí a jejich obvody vymezí Ministerstvo

Více

(2) Pro účely tohoto zákona se obyvatelem rozumí osoba uvedená v odstavci 1.

(2) Pro účely tohoto zákona se obyvatelem rozumí osoba uvedená v odstavci 1. 133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění zákonů č. 2/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 53/2004 Sb., č.

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 04. Základní informace k životní situaci Občan

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Vnitřní správa

JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Vnitřní správa Správn vní právo JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Vnitřní správa Vnitřní správa 1. Zabezpečení osobního stavu obyvatelstva Matriky, jméno a příjmení Evidence obyvatel Občanské průkazy a cestovní doklady Cizinecké

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 580 Sbírka zákonů č. 56 / 2017 Částka 20 56 ZÁKON ze dne 19. ledna 2017, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů),

Více

ČÁST PRVNÍ EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL

ČÁST PRVNÍ EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL 133/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) Změna: 2/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 501/2004

Více

B_SPr_4 Správní právo 4 Vysoká škola finanční a správní léto 2010 Rozsah 1/0/1. 8 hodin za semestr. 5 kr. Ukončení: zk. Vyučující

B_SPr_4 Správní právo 4 Vysoká škola finanční a správní léto 2010 Rozsah 1/0/1. 8 hodin za semestr. 5 kr. Ukončení: zk. Vyučující B_SPr_4 Správní právo 4 Vysoká škola finanční a správní léto 2010 Rozsah 1/0/1. 8 hodin za semestr. 5 kr. Ukončení: zk. Vyučující doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. (cvičící) JUDr. Dana Římanová (cvičící) JUDr.

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

Metodická pomůcka pro matriční úřady Libereckého kraje Vypracovala: Mgr. Jaroslava Ježková a Mgr. Alena Pohlová Liberec,

Metodická pomůcka pro matriční úřady Libereckého kraje Vypracovala: Mgr. Jaroslava Ježková a Mgr. Alena Pohlová Liberec, METODICKÁ POMŮCKA PRO MATRIČNÍ ÚŘADY LK POSTUPY PO 1. 7. 2012 V SOUVISLOSTI SE SPUŠTĚNÍM ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ Vždy platí, že žadatel fyzická osoba se musí matričnímu úřadu při osobním podání jednání prokázat

Více

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž se mimo jiné novelizoval zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci

Více

Registrované partnerství

Registrované partnerství 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Registrované partnerství 04. Základní informace k životní situaci Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného

Více

312/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května o insolvenčních správcích ČÁST PRVNÍ INSOLVENČNÍ SPRÁVCI HLAVA PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ.

312/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května o insolvenčních správcích ČÁST PRVNÍ INSOLVENČNÍ SPRÁVCI HLAVA PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 312/2006 Sb. ZÁKON ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Parlament se usnesl

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 328/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o občanských průkazech Změna: 491/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 559/2004 Sb. Změna: 395/2005 Sb. Změna: 559/2004 Sb. (část) Změna:

Více

Úřad městské části Praha 1. Já, jméno a příjmení datum a místo narození:..., trvale bytem:., doručovací adresa:...,

Úřad městské části Praha 1. Já, jméno a příjmení datum a místo narození:..., trvale bytem:., doručovací adresa:..., MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Odbor matrik PID Označení správního orgánu, jemuž je podání určeno: Úřad městské části Praha 1 Já, jméno a příjmení.......datum a místo narození:..., trvale bytem:.,

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 498 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 18.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 498 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 18. 137 10. funkční období 137 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,

Více

133/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 12. dubna o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů. (zákon o evidenci obyvatel) ČÁST PRVNÍ

133/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 12. dubna o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů. (zákon o evidenci obyvatel) ČÁST PRVNÍ Změna: 2/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 501/2004 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 68/2006 Sb. Změna: 161/2006 Sb. Změna: 115/2006 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 165/2006 Sb. Změna: 239/2008

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4278 Sbírka zákonů č. 318 / 2015 318 ZÁKON ze dne 11. listopadu 2015, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne ,

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne , V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,

Více