OBSAH. Žák/žákyně objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví a jejich znalost uplatňuje ve svém jednání.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Žák/žákyně objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví a jejich znalost uplatňuje ve svém jednání."

Transkript

1 177

2 OBSAH STÁT A H OSPODÁŘSTVÍ Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola 242 Žák/žákyně rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, uvede jejich příklady. Žák/žákyně objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví a jejich znalost uplatňuje ve svém jednání. Žák/žákyně dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní vlastní způsoby zacházení s penězi a se svým i se svěřeným majetkem, vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi. Žák/žákyně vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí. Žák/žákyně rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané. Žák/žákyně rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti. 7. Kapitola Žák/žákyně na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu

3 Žák/žákyně rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, uvede jejich příklady Pracuj ve dvojici nebo trojici, určete si jednoho zapisovatele. Společně zapište co nejvíce slov, která vás napadnou, když se řekne: majetek 2. Po sepsání vašich myšlenek vytvořte do sešitu pětilístek na téma majetek (viz vzor). Postup pro tvorbu pětilístku: - první řádek jedno podstatné jméno: téma = majetek - druhý řádek dvě přídavná jména (vyjadřují vlastnosti, charakteristiku) - třetí řádek tři slovesa (vyjadřují to, co se s tématem děje) - čtvrtý řádek věta tvořená čtyřmi slovy nebo slovní spojení (vyjadřuje můj názor) - pátý řádek jedno podstatné jméno (slovo stejného nebo podobného významu, které shrnuje podstatu tématu) 179

4 3. Představ si na chvíli, že jsi právník. Pozorně si přečti úryvek z občanského zákoníku. Na základě toho, co se dozvíš, navrhni řešení následujících situací. Pracuj ve skupince. (Můžeš nahlédnout do slovníčku pojmů.) 127 [Omezení práv vlastníka] (1) Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek. SITUACE 1 Omezení práv vlastníka Do sousedství domu pana Nováka se přistěhoval nový nájemník, pan Vondruška. Pan Vondruška má psa a každé ráno ho chodí venčit. Venčení psa však probíhá tak, že ho vypustí před dům. To by nebylo v d nešní době nic neobvyklého. Problém je však v tom, že se venčí na zahradě pana Nováka a pokaždé mu označkuje tentýž keř. Pan Novák majitele psa už několikrát upozornil na tuto skutečnost a také na to, že se jedná o vzácnou a velmi drahou dřevinu. Nic se ovšem nezměnilo a keř uhynul. Jak by dopadl soud, kdyby pan Novák souseda zažaloval o n áhradu vzniklé škody? Pokus se vymyslet podobný příklad sousedského sporu. 180

5 128 [Zásahy do vlastnictví] (1) Vlastník je povinen strpět, aby ve stavu nouze nebo v naléhavém veřejném zájmu byla na nezbytnou dobu v n ezbytné míře a za náhradu použita jeho věc, nelze-li dosáhnout účelu jinak. (2) Ve veřejném zájmu lze věc vyvlastnit nebo vlastnické právo omezit, nelze-li dosáhnout účelu jinak, a to jen na základě zákona, jen pro tento účel a za náhradu. SITUACE 2 Zásah do vlastnictví Paní Majetnická se vrací z o bchodu zdrcená. Jela tam autem a zpátky musela s celým nákupem pěšky. Co se stalo? ptá se muž. Představ si, dávám nákup do auta a chystám se v klidu odjet domů vařit večeři. Najednou se za mnou objeví dva policisté a ukazují na mě odznaky. Jménem zákona, potřebujeme Vaše auto. Ani jsem nestačila zareagovat a byli i s mým nákupem v kufru pryč. Později jsem se dozvěděla, že policisté stíhali nebezpečného zločince, který jim unikal v ukradeném autě a jejich služební jim poškodil, a protože nebyl nikdo jiný s a utem poblíž a oni museli jednat, oslovili mě Měli policisté právo se takto zachovat? Svou odpověď zdůvodni. Může paní Majetnická žádat náhradu škody, pokud jí policisté auto poškodí? Svou odpověď zdůvodni. 181

6 134 [Vydržení] (1) Oprávněný držitel se stává vlastníkem věci, má-li ji nepřetržitě v d ržbě po dobu tří let, jde-li o movitost, a po dobu deseti let, jde-li o n emovitost. (2) Takto nelze nabýt vlastnictví k věcem, které nemohou být předmětem vlastnictví nebo k věcem, které mohou být jen ve vlastnictví státu nebo zákonem určených právnických osob ( 125). SITUACE 3 Vydržení Pan Ztracený si před devíti lety řádně koupil v a utobazaru auto. Včera u n ěho zazvonila Policie ČR a sdělila mu, že jeho auto je kradené. Má policie právo zabavit panu Ztracenému toto auto? Svou odpověď zdůvodni. 151n [Věcná břemena vymezení pojmu] (1) Věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat. Práva odpovídající věcným břemenům jsou spojena buď s vlastnictvím určité nemovitosti, nebo patří určité osobě. (3) Pokud se účastníci nedohodli jinak, je ten, kdo je na základě práva odpovídajícího věcnému břemeni oprávněn užívat cizí věc, povinen nést přiměřeně náklady na její zachování a opravy; užívá-li však věc i j ejí vlastník, je povinen tyto náklady nést podle míry spoluužívání. SITUACE 4 Věcné břemeno K domu rodiny Stránských vede pouze jediná cesta. Tato cesta ale není jejich nemovitostí. Vlastní ji jejich soused, který cestu taktéž využívá. On má na ni věcné břemeno. Po nějaké době se majitel rozhodl vozovku opravit a žádá po panu Stránském, aby mu na opravy přispěl. Může žádat majitel komunikace na panu Stránském finanční spoluúčast? 182

7 135 [Ztracená věc] (1) Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásíli se o ni vlastník do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví této obce. (2) Nálezce má právo na náhradu nutných výdajů a na nálezné, které tvoří deset procent ceny nálezu. Zvláštní právní předpis může jinak upravit oprávnění toho, kdo věc našel nebo ohlásil. SITUACE 5 Ztracená věc Když se nad ránem vracel mladík z n oční směny, našel na ulici kousek od policejní stanice peněženku. Po otevření zjistil, že je v n í pět tisíc korun. Vzal si tisícikorunu jako nálezné a peněženku se zbytkem peněz odnesl na stanici. Zachoval se mladík správně? Svou odpověď zdůvodni. Má mladík právo na nálezné? Kolik korun by to bylo? Jaké nutné výdaje by nálezci mohly vzniknout? 135c [Stavba na cizím pozemku] (1) Zřídí-li někdo stavbu na cizím pozemku, ač na to nemá právo, může soud na návrh vlastníka pozemku rozhodnout, že stavbu je třeba odstranit na náklady toho, kdo stavbu zřídil (dále jen "vlastník stavby"). (2) Pokud by odstranění stavby nebylo účelné, přikáže ji soud za náhradu do vlastnictví vlastníku pozemku, pokud s tím vlastník pozemku souhlasí. (3) Soud může uspořádat poměry mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby i jinak, zejména též zřídit za náhradu věcné břemeno, které je nezbytné k výkonu vlastnického práva ke stavbě. 183

8 SITUACE 6 Stavba na cizím pozemku Pan Galantný se rozhodl, že si postaví novou garáž. Protože už neměl na své zahradě vedle domu místo, garáž vybudoval na přilehlém pozemku, kde pan Galantný nikdy nikoho neviděl. Usoudil, že nejspíš nikomu nepatří, a tedy nebude taková malá stavba, jakou garáž je, nikomu vadit. Pokud pravý majitel pozemku zjistí, že pan Galantný na jeho parcele vystavěl garáž, může žádat zbourání stavby na náklady pana Galantného? Svou odpověď zdůvodni. Je možné, aby pozemek neměl vlastníka? 4. Přečti si citát. Jak citátu rozumíš? Souhlasíš s j eho autorem? "Je rozumný ten, kdo se nermoutí pro to, co nemá, nýbrž raduje se z toho, co má." (Démokritos) 5. Myslíš si, že se lidé v dnešní době citátem řídí? A pokud ne, měli by se jím řídit? 6. Zahraj si na reportéra a zeptej se svých spolužáků na otázky. Odpovědi si zaznamenej. 184 Máš nějakou věc ve vlastnictví? (vyjmenuj max. tři) Jaký druh vlastnictví a majetku to je? (využij slovníček pojmů) Jakým způsobem jsi nabyl/a toto vlastnictví? (např. darování, koupě, dědictví, výměna atd.) Jakým způsobem bys o s vé vlastnictví mohl/a přijít?

9 7. Napiš, o j aký druh vlastnictví se jedná (hledej ve slovníčku pojmů). B) A) C) (2) (1) E) D) G) A) B) C) D) F) H) E) F) G) H) 185

10 8. Spojovačka. V levém sloupečku jsou definice druhů vlastnictví a majetku. Tvým úkolem bude, abys je správně pospojoval s pojmy v pravém sloupečku. A. VLASTNÍKEM JE OSOBA, JEJÍŽ MAJETEK JE URČEN VÝHRADNĚ K JEJÍ OSOBNÍ SPOTŘEBĚ B. VLASTNICTVÍ VZNIKAJÍCÍ MEZI MANŽELY, KDY VEŠKERÝ NABYTÝ MAJETEK MAJÍ SPOLEČNÝ C. VLASTNICTVÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU ZAHRNUJÍCÍ PRÁVA VLASTNÍKA KE SVÝM VYNÁLEZŮM, OBJEVŮM, TECHNOLOGIÍM APOD. 2. NEHMOTNÝ MAJETEK 3. HMOTNÝ, MOVITÝ MAJETEK D. JEDINÝM VLASTNÍKEM A SPRÁVCEM MAJETKU JE STÁT, OBEC NEBO KRAJ 4. HMOTNÝ, NEMOVITÝ MAJETEK E. POZEMKY A STAVBY SPOJENÉ SE ZEMÍ PEVNÝM ZÁKLADEM 5. SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ F. VĚC, KTEROU LZE PŘEMÍSTIT Z MÍSTA NA MÍSTO BEZ NARUŠENÍ JEJÍ PODSTATY G. NEHMATATELNÝ MAJETEK ZAHRNUJÍCÍ MYŠLENKY, NÁPADY, TECHNOLOGIE, VZDĚLÁNÍ, AUTORSKÁ PRÁVA APOD DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 6. VEŘEJNÉ VLASTNICTVÍ 7. OSOBNÍ VLASTNICTVÍ

11 9. Přečti si jednotlivé výroky a urči, zda jsou pravdivé, či nikoli. VÝROKY Člověk nemůže věc zničit, opustit nebo rozbít, pokud je jejím vlastníkem. ANO / NE Ne každý člověk může být vlastníkem. ANO / NE Vlastnické právo je neomezené, proto nemusím brát ohled na vlastnictví druhých. ANO / NE Do majetku nepatří dluhy. ANO / NE Osoba může vlastnit i živé tvory (rybičky, psa, kočku). ANO / NE Vlastník smí vlastnit i jinou osobu. ANO / NE Vlastník může žádat ochranu proti každému, kdo porušuje nebo omezuje jeho vlastnické právo. ANO / NE Vlastnictví lze nabýt koupí, dědictvím, darem nebo výměnou. ANO / NE Věcné břemeno se vztahuje jen na vlastníky nemovitého majetku. ANO / NE Vlastník nemůže vymáhat majetek na někom, kdo mu ho zadržuje neprávem. ANO / NE Pokud vlastním auto, byt a psa, jedná se o veřejné vlastnictví. ANO / NE Vlastnictví znamená právo s věcí nakládat, držet ji u s ebe. ANO / NE 10. Z n ovin si vyber alespoň dva články, které se týkají vlastnictví. Nezáleží na tom, jaké to budou noviny. Vybrané články si přečti, vystřihni a přines na další hodinu, kde o n ich krátce povyprávíš. 187

12 13. Přečti si text, zodpověz otázky a vypracuj úkoly uvedené pod textem. KAREL HYNEK MÁCHA Narodil se roku 1810 v rodině mlynářského pomocníka v Praze na Malé Straně. Když vychodil školu, měl jít na řemeslo, ale vyprosil si, že mohl studovat. Máchovou velkou vášní bylo cestování. Putoval pěšky po starých hradech, o kterých pak psal a také je kreslil. S kamarádem jednou podnikl cestu do Itálie. Peněz měli málo, a tak i tam cestovali pěšky. Denně museli ujít padesát až šedesát kilometrů. Po ukončení studií odešel Mácha do Litoměřic pracovat v advokátní kanceláři. I zde, jakmile měl volnou chvilku, se toulal okolními lesy. V Litoměřicích žil Mácha v bídě. Často neměl ani na pořádnou večeři. Do deníku si však zapsal, že nikdy lépe nebydlel. Snad tolik obdivoval výhled na zalesněné kopce. Jednoho podzimního dne se vracel z lesa a uviděl v dálce velikou záři. V Litoměřicích hořelo jedenáct stodol a hrozilo nebezpečí, že vítr oheň rozšíří. Mácha byl u požáru jako jeden z prvních. Spolu s ostatními bojoval proti ohni až do úplného vyčerpání. Na jeho následky o pár dní později zemřel. Bylo mu dvacet šest let. (4) Několik měsíců před smrtí vydal K. H. Mácha své největší básnické dílo, Máj. Jeho příběh se odehrává v okolí hradu Bezdězu a jezera, které nese Máchovo jméno. (zdroj: Obrázky z českých dějin a pověstí, Praha: 1996, s ) Otázky k textu: 188 Vypiš všechny nemovitosti, které v textu najdeš. Jakým druhem vlastnictví je Máchův Máj? Na mapě ČR vyhledej všechna místa, která Mácha navštívil a která jsou v textu zaznamenána. V kterém roce K. H. Mácha zemřel? Odpověď najdi v textu. Znáš ještě jiná Máchova díla? Na příští hodinu si připrav krátký životopis Karla Hynka Máchy.

13 14. Vylušti křížovku. 1 I 2 Ž 3 P 4 5 U E 6 E 7 C 8 9 N X Ě D Y 1. pokud majetek vlastní pouze jediná osoba, pak se jedná o vlastnictví 2. je osoba, která má věc/majetek v držbě 3. zákonná ochrana vynálezu je 4. pokud majetek vlastní více osob než jedna, hovoříme o 5. majetek, který je nepřenosný, označujeme jako 6. radnice, Pražský hrad apod. řadíme pod vlastnictví 7. je jedním z legálních způsobů nabytí majetku 8. se vztahuje pouze na vlastníka nemovitého majetku 9. automobil, stolní lampička, spona do vlasů apod. jsou příklady majetku 10. majetek je možné získat i nelegálně, například 11. oprávněný držitel se stane vlastníkem po uplynutí lhůty 189

14 Slovníček pojmů Vlastník - je osoba, která je oprávněna/smí: o mít věc ve své moci (mít ji u sebe) o užívat věc (jezdit na kole, nosit oblečení, apod.) o nakládat s věcí (darovat, prodat, apod.) Vlastnictví základní druhy: a) soukromé o osobní (individuální) = vlastníkem je jeden člověk o společné (spoluvlastnictví) = vlastníkem je více osob, např. rodina podílové spoluvlastnictví = jsou určeny podíly vlastníků bezpodílové spoluvlastnictví (společné jmění manželů) = nejsou vymezeny podíly, jedná se o rodinný majetek b) veřejné = vlastníkem může být obec (může vlastnit např. koupaliště), kraj (může být vlastníkem např. nemocnice) nebo stát (vlastní například hrad Karlštejn, Národní divadlo) c) duševní = vlastnictví nehmotných věcí, tedy myšlenek, nápadů apod. o práva k literárním dílům, vynálezům, objevům apod. o k duševnímu vlastnictví se váží autorská práva o příklady duševního vlastnictví: ochranná známka např. logo; vynález; divadelní dílo; film; hudba; literární text; apod. Způsoby nabytí vlastnictví o majetek mohu získat legálně (nákupem, dědictvím, darováním, výměnou), nebo nelegálně (krádeží, podvodem apod.) o vlastnictví vzniká i tehdy, když věc vytvořím (zahrnuje hmotné i nehmotné majetky) o vlastnictví získám i díky vlastnickému právu vydržením (vysvětlení na další straně) Majetek (jmění) = vše, co osoba vlastní (mohou to být peníze, byt, dům, pes, hračky, akcie, autorská a jiná práva apod.) a) movitý X nemovitý movitý majetek = je přemístitelný (např. auto, nábytek, kolo apod.) nemovitý majetek = je nepřemístitelný (např. zahrada, dům apod.) b) hmotný X nehmotný hmotný majetek = dělí se na movitý a nemovitý; jde o jmění, které je hmatatelné (př. auto, dům, pes apod.) nehmotný majetek = zahrnuje např. myšlenky, nápady, vzdělání apod.; tedy věci nehmatatelné Autorská práva = chrání duševní vlastnictví; jsou stanovena v zákonu č. 121/2000 Sb., O právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským Zaručuje autorům literárních, vědeckých nebo uměleckých děl právo na ochranu jejich autorství, na nedotknutelnost jejich díla, právo s dílem nakládat, rozhodovat o jeho uveřejnění, udílet souhlas k j eho užití a právo na odměnu za tvůrčí práci. (5) 190

15 - autorské právo je nepřevoditelné (autor nemůže převést práva na jinou osobu); trvá po celou dobu autorova života po uplynutí 70 let po autorově smrti přechází toto právo na autorovy dědice Vlastnické právo vydržením = oprávněný držitel (osoba, která věc drží a myslí si, že mu patří po právu a nakládá s věcí jako s vlastní) se stává vlastníkem věci, jakmile uplyne vydržecí lhůta. Do té doby má oprávněný držitel věc/majetek v držbě. o vydržecí doba pro nemovitost je 10 let a pro movitost 3 roky o příklad: Pokud koupím kradený automobil, aniž bych věděl/a, že je kradený, pak se stanu jeho oprávněným držitelem po uplynutí vydržecí doby, která je 3 roky. Pokud se neprokáže, že je vozidlo kradené, se stávám majitelem vozidla. Věcné břemeno = vztahuje se na vlastníka nemovitého majetku, kdy vlastník je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. o příklad: Pokud neexistuje jiná přístupová cesta k mému domu, než přes sousedovu cestu, která je jeho majetkem, pak mi soused musí umožnit, abych jeho cestu používal/a, abych se dostal/a ke svému domu. Pirátství rozumíme jím jakékoliv porušení autorských práv, užití díla bez dovolení autora. Je to parazitování na duševním vlastnictví někoho jiného jedná se v podstatě o krádež. Do pirátství řadíme vypalování, kopírování a rozšiřování neoprávněných kopií filmů na DVD, CD apod.; zpřístupnění filmových děl na internetu ke sdílení a stahování; neoprávněné promítání filmů a seriálů (např. v dálkových autobusech, na večírcích apod.). Každý si může zhotovit pouze jednu kopii zveřejněného filmu pro osobní potřebu, pokud bude tuto kopii rozšiřovat, dopouští se pirátství. 191

16 2 Žák/žákyně objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví a jejich znalost uplatňuje ve svém jednání. 1. Přečti si diskusi a zapoj se do ní. Reaguj na příspěvky správně formuluj argumenty. Uspořádejte si takovou diskusi ve třídě. Otázky najdeš v úvodu diskuse. (jedná se o autentickou diskuzi) Guardian Angel: KUPUJE JEŠTĚ VŮBEC NĚKDO ORIGINÁL DVD? Tak jsem si dneska uvědomila, že už dobrých deset let jsem si nekoupila originál film nebo hudbu s výjimkou cestopisů na DVDčkách a takových těch levných DVDček, co bývají jako přílohy u časopisů. Co vy, jak jste na tom? Kdy jste si naposledy koupili originál hudbu? Nový film (ne ve zlevněné edici)? A co si myslíte? Je to krádež, stahovat filmy z netu? Regina004: Filmy na DVD si objednávám z netu. Jasně, člověk si to může stáhnout, ale přece jenom je pro mě důležitá kvalita... Parisienne: Kupuju jak originální DVD, tak CD s muzikou, naposledy jsem si dvě pořídila asi minulý týden. Stahuju jen, když to jinak nejde, čili dotyčný film tady nejde na DVD sehnat :-). Když mám nějaký film nebo hudbu ráda, je to pro mne jakési vyjádření úcty, mám z něho větší radost v originále. A hlavně čisté svědomí. Charles: Mám asi 500 originálních CD a kolem 50 originálních DVD. Je fakt, že za posledních 5 let kupuju výrazně méně, ale občas kupuju. Přece jen má něco do sebe mít originální obal, booklet... než jen jedno z tisíce alb někde v PC. Je krásné sledovat, jak řada lidí v ledasčem káže o m orálce, ale přes hudbu/film "pirátí"

17 Divine Divinity: Já tomu říkám normálně krádež. A škody vznikají, proto zaniklo pár kin, někdo si stáhne film a radši se na to mrkne doma, než aby ušel pár kroků do kina. Jak pak mají vypadat tržby z filmu jak pro tvůrce, tak pro kino :-). Havran Popelavý pro Divine Divinity: Není to žádná krádež. Podle zákona je krádeží jen stahování softwaru, co není freeware, nebo počítačových her. Filmy a hudba se podle zákona nesmí akorát sdílet, ale stahovat je můžeš. Divine Divinity pro Havran Popelavý: Někde tu mám zákony o o chraně autorských práv na CD. Mohl jsem to opsat, ale to je fuk :D. Ty si pleteš pojmy. Krádež to logicky je, ale samo stahování není trestnej čin, právě až další šíření a sdílení. To, že to není zákonem označený za krádež, neznamená, že to krádež není. Někdo něco vytvořil a dal to do prodeje a někdo to nelegálně prodává a nebo zadara šíří. Si vem, že jsi třeba složil nějakej super song, určitě by to sypalo, ale bohužel parta darebáků to začala šířit na netu a nakonec ti z toho nepřijde ani kačka, prostě to někdo koupil a zadara rozšířil, k d ílu se vážou autorská práva... a dál už víš. Každej ví, že je to čorování. (1) Ty: Spolužák/spolužačka v lavici: 2. Pokud si nejste jistí svými argumenty, zkuste najít oporu v Zákonu č. 121/2000 Sb., Zákon o p rávu autorském. 193

18 3. Pusť si doma libovolné DVD (zakoupené v obchodě) a seznam se s textem upozorňujícím na porušování autorských práv a varujícím před pirátstvím, popřípadě s reklamou, která zmíněné varování doprovází. Co jsi se dozvěděl/a? Jakým jiným způsobem nás autoři mohou před porušováním jejich práv varovat? Co máš jako majitel DVD dovoleno s tímto multimédiem dělat? Na základě zjištěných údajů se pokus vyřešit následující situace. SITUACE 1 Představ si, že pořádáš párty s p řáteli a máš v p lánu pustit jim svůj oblíbený film na DVD. Dvěma z n ich se film moc líbil a projeví o n ěj zájem. Ty jim jako správný/á kamarád/ka slíbíš, že jim vypálíš kopii. Máš právo se tak zachovat? Svou odpověď zdůvodni. SITUACE 2 Nechceš jít na film do kina, protože ti přijde vstupné moc drahé? Nevadí! Ty totiž znáš server ulozto.cz, kde si tento film zadarmo stáhneš a podíváš se na něj v p ohodlí domova. Máš ze zákona právo se takto zachovat? Kdo všechno podle tebe porušil zákon? Svou odpověď zdůvodni. 194

19 4. Pracujte ve skupince. Na základě získaných informací z p ředchozího úkolu vytvořte vlastní reklamu (plakát), který bude varovat před pirátstvím a porušováním autorských práv. 5. Shrň argumenty, proč si počítačové hry, hudební CD, filmová DVD nestahovat, ale kupovat si originály, případně navštívit projekci v kině. 6. Přečti si text a odpověz na otázky. DALŠÍ PEER TO PEER PIRÁT PŘED SOUDEM Brno 15. srpen 2009 Městský soud v Brně odsoudil prozatím nepravomocně S. R. za sdílení hudebních a filmových děl prostřednictvím peer-to-peer sítí Strong DC++ a klienta Vuze sítě BitTorrent, prostřednictvím nichž zpřístupnil ostatním uživatelům internetu hudební díla ve formátu mp3 o celkovém objemu MB a rozmnoženiny celkem 124 kinematografických děl. (2) Zároveň byl odsouzen i za nelegální rozmnoženiny počítačových programů nalezené znalcem v jeho počítači. Za to mu byl uložen peněžitý trest ,- Kč nebo náhradní trest 5 měsíců nepodmíněného odsouzení, pokud by peněžitý trest nebyl vykonán. Zároveň mu byla uložena povinnost zaplatit poškozeným částečnou náhradu škody ve výši 8.599,- Kč. Se zbytkem svého nároku byli poškození odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních. Proti trestnímu příkazu byl podán odpor, takže věc bude projednána v hlavním líčení. Jedná se o jeden z mála případů porušování autorských práv, ve kterém byl uložen peněžitý trest. Případů peer-to-peer (P2P) pirátství však soudy již projednaly desítky a další desítky skončily mimosoudním vyrovnáním a podmíněným zastavením trestního stíhání. (3) 195

20 1. Co znamená sdílení hudebních a filmových děl? 2. Vysvětli pojem peer-to-peer sítě. 3. Co se stane tomu, kdo sdílí na internetu hudební a filmová díla, která nejsou jeho? Nejen filmy, hry a hudba jsou prostřednictvím internetu nelegálně stahovány. Také články na internetu mají své autory. Někdo je napsal, je tedy jejich autorem a má na jejich obsah právo. 7. Víš, co znázorňuje obrázek? Využíváš někdy tato tlačítka, když píšeš referát nebo projekt do výuky? 8. Porovnej následující dva úryvky. Rozhodni, který porušuje autorská práva a který ne. Text je v obou případech zkopírován z webových stránek. Referát o státních symbolech (č. 1) Malý státní znak je tvořen jediným polem, na němž je umístěn na červeném podkladu stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou. Referát o státních symbolech (č. 2) Jak uvádějí webové stránky Pražského hradu: Malý státní znak je tvořen jediným polem, na němž je umístěn na červeném podkladu stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou. (zdroj: 196 Porušuje Neporušuje Porušuje Neporušuje

21 9. Nauč se využívat při psaní referátů a seminárních prací literaturu a internetové zdroje, a přitom nekrást :-). Jak to udělat? Tady je návod. - Vyhledej si k tématu referátu více zdrojů (alespoň 3 různé) využívej internet i tištěné publikace a časopisy (najdeš je ve školní nebo městské knihovně). - Pokud potřebuješ faktické informace, pomohou naučné slovníky. - Pokud potřebuješ zjistit význam cizích slov, pomohou slovníky cizích slov. - Nejprve napiš úvod k referátu neopisuj z textu, piš svoje myšlenky! V ú vodu můžeš popsat, čím je téma zajímavé, proč je důležité o tématu informovat. - V dalším odstavci je třeba vysvětlit pojmy, o kterých se v referátu píše a které jsou neznámé. K tomu je možné využít právě slovníky. Vše, co opíšeš z textu, dej do uvozovek a za uvozovky uveď do závorky zdroj. - V d alších odstavcích sepiš informace o tématu, které jsi získal přečtením literatury a článků na internetu. Nezapomeň, že nesmíš myšlenku nikoho OPSAT, můžeš pouze CITOVAT. Citovat znamená, že to, co okopíruješ, dáš do uvozovek a za ty uvozovky (do závorky uvedeš zdroj ve zkrácené podobě). - V závěru shrň krátce vlastními slovy, co jsi zjistil, a napiš svůj názor na dané téma. Podobně jako v ú vodu z textu nic neopisuj! - Za text referátu uveď seznam použité literatury, do kterého uveď kompletní informace o zdroji. Příklad zkráceného zápisu zdroje: (NĚMCOVÁ 2007, s. 27) Text (jméno autora - rok vydání knihy - strana, ze které cituješ) Příklad zápisu zdroje v seznamu použité literatury: NĚMCOVÁ, B. Babička. Brno : Cesty, s. ISBN Příjmení autora, iniciála jména autora, název díla, místo vydání, vydavatelství, rok vydání, počet stran, kód knihy (ISBN) Pokud dodržíš tato zjednodušená pravidla, nemusíš se bát, že bys ilegálně opisoval nebo kradl něčí myšlenky :-) 197

22 10. Vyzkoušej si napsat referát na vybrané téma, kde využiješ výše popsaná pravidla. 11. Přemýšlej, co by se mohlo stát, kdyby slavným vynálezcům někdo ukradl jejich vynálezy. Můžeš vymyslet vědecko-fantastický příběh, nebo nakreslit komiks. 12. Inspiruj se českými vynálezci. Nejprve budeš ale muset spojit vynálezy a vynálezce, v tabulce se totiž pomíchali. Bleskosvod Viktor Kaplan Lodní šroub Otto Wichterle Zákony dědičnosti Jaroslav Heyrovský Oblouková lampa Václav a František Veverkovi Polarografie Gregor Johann Mendel Kontaktní čočky František Ressel Turbína pro vodní elektrárny Prokop Diviš Ruchadlo František Křižík (4) 198 O českých vynálezcích a jejich vynálezech si můžeš přečíst v e ncyklopediích nebo na webových stránkách Vlast.cz.

23 13. Když vynálezce vymyslí nějaký nový vynález, co by měl udělat, aby jej ochránil před krádeží? 14. Pracuj s i nternetem nebo jiným zdrojem. Vyhledej, jaké postihy hrozí za porušení: a) autorských práv b) práv k o chranné známce 15. Pracuj s i nternetem nebo jiným zdrojem. Vyhledej, jaké postihy hrozí za porušení: a) b) mladistvému (osoba ve věku let) dítěti mladšímu 15 let 16. Pracuj se školním řádem. Vyhledej, jaké postihy ti hrozí, pokud se dopustíš plagiátorství. 199

24 Slovníček pojmů Duševní vlastnictví výsledek tvůrčí lidské činnosti, který není hmotný (tzv. nehmotné povahy). Do duševního vlastnictví patří zejména: literární, umělecká a vědecká díla umělecká vystoupení, audiovizuální a rozhlasové záznamy vynálezy ze všech oblastí lidského snažení vědecké objevy průmyslové vzory obchodní známky, obchodní jména a označení Takto je duševní vlastnictví vymezeno v zakládací listině světové organizace duševního vlastnictví. Určité druhy duševního vlastnictví jsou chráněny autorskými právy (knihy, obrazy, fotografie, filmy, televizní inscenace, rozhlasové hry, počítačové hry a programy, vědecké zprávy apod.). Autorská práva vznikají automaticky a není třeba registrace vzniklého duševního vlastnictví. Určité druhy duševního vlastnictví spadají do průmyslového vlastnictví. Vynálezy jsou chráněny patentem, nové technické řešení výrobku je chráněno užitným vzorem, nový design výrobku je chráněn průmyslovým vzorem, originální název firmy, logo firmy, název výrobku jsou chráněny ochrannou známkou. Dále mohou být chráněna nově vyšlechtěná plemena zvířat a nové odrůdy rostlin. Na ochranu průmyslového vlastnictví nevzniká automaticky nárok. Ti, kdo chtějí chránit svůj vynález, musejí podat žádost na Úřad průmyslového vlastnictví a zaplatit poplatek. Úřad rozhodne, zda je výrobek dostatečně jedinečný, aby si zasloužil ochranu. 200

25 Žák/žákyně dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní vlastní způsoby zacházení s p enězi a se svým i svěřeným majetkem, vyhýbá se rizikům v h ospodaření s p enězi Přemýšlej, co pro tebe znamená být ŠETRNÝ/HOSPODÁRNÝ/ŠETŘIVÝ. Vytvoř myšlenkovou mapu. V o válcích okolo hlavního pojmu budou slova, která popisují s čím vším je možné hospodařit. Do dalšího okruhu (obdélníků) zapisuj, jak se šetrnost v té dané oblasti u tebe projevuje a další slova, která tě napadnou. při čištění zubů vypínám vodu nekupuji zbytečnosti S E NERGIEMI S PENĚZI ŠETRNOST S JÍDLEM dám si na talíř jen tolik, kolik sním K M AJETKU zacházím s věcmi tak, aby mi dlouho vydržely 201

26 2. Pan učitel/paní učitelka umístil/a do každého rohu třídy jeden velký plakát. Na každém z nich najdeš napsaný jeden z těchto citátů a otázku. Přemýšlej, který citát tě zaujal a měl/a bys k n ěmu co říct. Až budeš mít rozmyšleno, jak bys odpověděl/a, bež k p lakátu a svou odpověď/komentář doplň na papír. Nezapomeň si s sebou vzít tužku/fix. Piš čitelně a velkým písmem. Nehledej velké bohatství, ale takové, jakého můžeš nabýt spravedlivě, užít střídmě, rozdat vesele a opustit ve spokojenosti. (Francis Bacon) Myslíš si, že existují v dnešní době lidé, kteří takové bohatství hledají? Někdy se cítím mizerně, chci vyjít do ulic na nákupy a utápět se ve svých penězích A pak mě napadá: Bože co jsem si to zase koupil? (Freddie Mercury) Stalo se ti, že sis koupil/a nějakou věc a později sis řekl/a, že to byla zbytečná investice? Zámožný je každý, kdo dokáže hospodařit s tím, co má. (Goethe) Myslíš si o sobě, že umíš hospodařit se svými i se svěřenými penězi, že si umíš věc odepřít? Nebo peníze utrácíš a vyžaduješ po rodičích, aby ti stále něco kupovali? Vysoká životní úroveň spočívá v tom, že vydáváme peníze, které ještě nemáme, za věci, které nepotřebujeme, abychom imponovali lidem, které nesnášíme. (Orson Welles) Proč se lidé takto chovají? Koupil/a sis někdy něco pouze pro to, aby ti ostatní záviděli? 202

27 3. Seznam se se stránkami Zelená úsporám (www.zelenauspora.eu) a odpověz na následující otázky. Pracuj se slovníčkem pojmů. Co je sdružení Zelená úsporám? Jak a kdy tento projekt vznikl? Jak funguje? Pro koho jsou jednotlivé dotace určeny? Jak musíš postupovat, když chceš o d otaci požádat? 4. Pracuj ve skupince. Na základě získaných informací vymyslete a sepište možnosti, kterými lze uspořit energii. 203

NEUTRÁCÍME DOMA VÍCE, NEŽ VYDĚLÁVÁME?

NEUTRÁCÍME DOMA VÍCE, NEŽ VYDĚLÁVÁME? NEUTRÁCÍME DOMA VÍCE, NEŽ VYDĚLÁVÁME? Plán vyučovací hodiny (č. 2) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Neutrácíme doma více, než vyděláváme? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE:

Více

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské právo - vlastnictví, duševní vlastnictví III/2 VY_32_INOVACE_192 3 Název školy Registrační

Více

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě Anotace: Žák se seznámí s pojmem rodinný rozpočet, definuje složky rozpočtu domácnosti, uvede příklady výdajových i příjmových položek, vysvětlí pojmy schodkový rozpočet, vyrovnaný rozpočet, přebytkový

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

METODICKÝ LIST. Učební pomůcku tvoří: ZÁKLADNÍ KARTY:

METODICKÝ LIST. Učební pomůcku tvoří: ZÁKLADNÍ KARTY: METODICKÝ LIST Učební pomůcka FINANČNÍ GRAMORNOST je pomocníkem k praktickému vyučování ve vzdělávacím programu Matematika a Člověk a jeho svět, oblast financí. Je určena dětem 4. 5. tříd, ale při vhodné

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_406 Jméno autora: Ing. Soňa Hanáková Třída/ročník:

Více

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST Žák chápe předmět jako cestu k získání informací a poznatků ze světa financí, který ho obklopuje doma v rodině i v okolním světě. Nabízí se mu možnost získání znalostí a dovedností pro aktivní zapojení

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 VEŘEJNÉPRÁVO ÚSTAVNÍ PRÁVO SPRÁVNÍ PRÁVO TRESTNÍ PRÁVO FINANČNÍ PRÁVO normy, které

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. Akontace Zálohová úhrada části, případně celé dodávky zboží. Bankomat Samoobslužné zařízení umožňující

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Pracovní list dvoubarevné kartičky s finančními termíny a definicemi.

Pracovní list dvoubarevné kartičky s finančními termíny a definicemi. Anotace Pracovní list k finanční gramotnosti. Hra s kartičkami správné přiřazování finančních termínů k definicím. Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Čekalová Sylva Čeština Orientace

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO149

Více

2. Co budete potřebovat k tomu, aby vám v bance založili běžný účet? 3. Je rozdíl mezi osobním účtem a podnikatelským účtem?

2. Co budete potřebovat k tomu, aby vám v bance založili běžný účet? 3. Je rozdíl mezi osobním účtem a podnikatelským účtem? Pracovní list č. 2 1. Jaké služby poskytují obchodní banky? 2. Co budete potřebovat k tomu, aby vám v bance založili běžný účet? 3. Je rozdíl mezi osobním účtem a podnikatelským účtem? 4. Jste pracovník

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku z cizích zdrojů Žáci budou schopni rozlišit druhy bank a jejich úkoly

Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku z cizích zdrojů Žáci budou schopni rozlišit druhy bank a jejich úkoly Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_14 Název materiálu: FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost

Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost Příloha k ŠVP ZV č. 2 Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost Název školního vzdělávacího programu: Škola v pohybu - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. ZŠZH 287/2016 Škola: Základní

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Domácí rozpočet Příjmy a výdaje

Domácí rozpočet Příjmy a výdaje Domácí rozpočet Příjmy a výdaje HOR_62_INOVACE_8.ZSV.9 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 16. 11. 2012 Základy společenský věd 8. ročník; Domácí rozpočet. Příjmy a výdaje 1 Výukový materiál je připraven

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/ Moderní škola pro zvyšování konkurenceschopnosti

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/ Moderní škola pro zvyšování konkurenceschopnosti Název školy 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1590 Název projektu Moderní škola pro zvyšování konkurenceschopnosti Číslo a název šablony klíčové

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

VY_62_INOVACE_1ZIM70. Autor: Mgr. Jana Zimková. Datum: 14.10.2011. Ročník: 5. Vzdělávací oblast: Finanční gramotnost. Předmět: Matematika

VY_62_INOVACE_1ZIM70. Autor: Mgr. Jana Zimková. Datum: 14.10.2011. Ročník: 5. Vzdělávací oblast: Finanční gramotnost. Předmět: Matematika VY_62_INOVACE_1ZIM70 Autor: Mgr. Jana Zimková Datum: 14.10.2011 Ročník: 5. Vzdělávací oblast: Finanční gramotnost Předmět: Matematika Tematický okruh: Nestandardní aplikační úlohy a problémy Téma: Banka

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_FINANČNÍ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Rezerva = 1. zadní vrátka

Rezerva = 1. zadní vrátka Rezerva = 1. zadní vrátka Mnoha lidmi podceňovaná, mnoha přeceňovaná, ale všeobecně se ví, že je potřebná. Rezerva. Troufám si říct, že bez kvalitně vybudované rezervy není možné tvořit mnohem větší a

Více

Autorská práva, licence programů

Autorská práva, licence programů Autorská práva, licence programů Základní typy licencí Freeware Freeware jsou programy, u nichž se tvůrce nevzdává autorského práva, ale jejich šíření i používání je zcela zdarma. Je pouze zakázáno programy

Více

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA OBČANSKÉ PRÁVO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA OBČANSKÉ PRÁVO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA OBČANSKÉ PRÁVO DEFINICE OBČANSKÉHO PRÁVA Občanské právo (hmotné) je právní odvětví právního řádu, které upravuje majetkové vztahy fyzických osob mezi sebou, popřípadě majetkové

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

Průběžné výsledky 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost. Školní kola. Partneři:

Průběžné výsledky 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost. Školní kola. Partneři: Průběžné výsledky 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost Školní kola 3. ročník Soutěže Finanční gramotnost 2011/2012 - výsledky školních kol Rozdělení žáků respondentů dle jednotlivých krajů: Výsledek

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Výroba a výrobní faktory

Výroba a výrobní faktory Výroba a výrobní faktory Výrobní proces Výroba neboli výrobní proces představuje sled vzájemně souvisejících a na sebe navazujících činností, které přetvářejí přírodu, její předměty a síly v užitečné věci

Více

Předmět: Výchova k občanství Ročník: 7. Vzdělávací oblast:

Předmět: Výchova k občanství Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Předmět: Ročník: 7. řízení státu pro vyjmenuje základní lidská práva Lidská práva a jejich ochrana 1 řízení státu pro -ví, v jakých dokumentech jsou zakotvena - uvědomuje si nutnost dodržování lidských

Více

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H Školní rok: 2016-2017 Úřad práce Kde je ve Vašem okolí úřad práce? Kdy se tam obrátíte o pomoc? Jaké služby úřady práce nabízejí? Kde se ve Vašem okolí

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více

PLATEBNÍ STYK. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

PLATEBNÍ STYK. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_16 Název materiálu: PLATEBNÍ STYK Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům co znamená platební styk, jaké jsou druhy

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 1. 6. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_335 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Peníze, trh peněz, bankovní soustava VY_32_INOVACE_10_20

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Peníze, trh peněz, bankovní soustava VY_32_INOVACE_10_20 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Omezení vlastnických práv

Omezení vlastnických práv Omezení vlastnických práv Katastr nemovitostí aktuálně Praha 15. června 2016 Eva Barešová Český úřad zeměměřický a katastrální Omezení vlastnického práva Omezení vlastnického práva je upraveno v rámci

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_15 Název materiálu: FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

Zásady standardu finanční gramotnosti

Zásady standardu finanční gramotnosti Zásady standardu finanční gramotnosti 1. východiska revize a. stávající standard finanční gramotnosti b. standardy OECD/INFE c. slovenský standard d. nové skutečnosti na finančním trhu e. vyšší vyspělost

Více

VY_62_INOVACE_1ZIM68. Autor: Mgr. Jana Zimková. Datum: 7.10.2011. Ročník: 5. Vzdělávací oblast: Finanční gramotnost. Předmět: Matematika

VY_62_INOVACE_1ZIM68. Autor: Mgr. Jana Zimková. Datum: 7.10.2011. Ročník: 5. Vzdělávací oblast: Finanční gramotnost. Předmět: Matematika VY_62_INOVACE_1ZIM68 Autor: Mgr. Jana Zimková Datum: 7.10.2011 Ročník: 5. Vzdělávací oblast: Finanční gramotnost Předmět: Matematika Tematický okruh: Nestandardní aplikační úlohy a problémy Téma: Pokladnička

Více

1. Osobní účet České Spořitelny

1. Osobní účet České Spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České Spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

RODINNÝ ROZPOČET. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

RODINNÝ ROZPOČET. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1 Firemní účet České spořitelny 2. Běžné účty v české měně 3. Běžné účty v cizí měně 4. Vkladové účty

Více

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml.» Ke stažení: Vzory smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí Software Vzory smluv - Smlouvy ČR umožňuje samostatně si

Více

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu.

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu. Luboš Černý daně přímé -daň zpříjmů fyzických a právnických osob -daň z nemovitostí -daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daně nepřímé -daň z přidané hodnoty -spotřební daně -ekologické daně Správa

Více

Práva a povinnosti zaměstnance, mzda Metodický list

Práva a povinnosti zaměstnance, mzda Metodický list Práva a povinnosti zaměstnance, mzda Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - práva a povinnosti zaměstnance práce s texty - byla porušena práva nebo povinnosti zaměstnance? práce s interaktivní

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010)

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) FINANČNÍ GRAMOTNOST Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) Charakteristika Finanční gramotnost vychází obsahově ze vzdělávacích oblastí

Více

Vzor DOTAZNÍK FYZICKÉ OSOBY/DOTAZNÍK ( 95 zákona č. 412/2005 Sb.) 1. Základní identifikační údaje

Vzor DOTAZNÍK FYZICKÉ OSOBY/DOTAZNÍK ( 95 zákona č. 412/2005 Sb.) 1. Základní identifikační údaje Vzor DOTAZNÍK FYZICKÉ OSOBY/DOTAZNÍK ( 95 zákona č. 412/2005 Sb.) 1. Základní identifikační údaje 1.1 Jméno 1.2 Příjmení 1.3 Rodné příjmení 1.4 Dříve užívaná příjmení 1.5 Akademický titul 1.6 Datum narození

Více

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Legislativní aspekty RNDr. Miroslav Krejzlík Ing. Miloš Čejka Ochrana dřevin vzajištěna zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 2. dubna 2013 Ročník: první Předmět

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny) člen týmu (spolupracuje s koordinátorem a pomáhá jeho činnosti)

koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny) člen týmu (spolupracuje s koordinátorem a pomáhá jeho činnosti) Užitečné weby Co se naučíte Získáte přehled o užitečných webových stránkách různého druhu a o tom, jak je můžete v životě využít. Vytvoříte si myšlenkovou mapu o různých druzích užitečných webů na internetu.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA ZÁBŘEH MĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA ZÁBŘEH MĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA ZÁBŘEH MĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ Zastupitelstvo města Zábřeh v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ základní

Více

nemovitosti prodeji jeho nemovitosti v dražbě. Pokud jste v situaci, exekutorem, můžete se nacházet v dluhové pasti. Podle čeho se

nemovitosti prodeji jeho nemovitosti v dražbě. Pokud jste v situaci, exekutorem, můžete se nacházet v dluhové pasti. Podle čeho se smlouva o zprostředkování půjčky prodeje nemovitosti. Po podpisu příslušné smluvní doku Vaše exekuce a dluhy u exekutorů nebo věřitelů a zajistíme výmaz jejich zástavních práv z katastru nemovitostí. Tak

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

1. Co? Co budeme vyrábět. 2. Jak? Jak budeme vyrábět (know how, ). 3. Pro koho? Pro jakou vrstvu obyvatel, pro jaký sortiment klientů.

1. Co? Co budeme vyrábět. 2. Jak? Jak budeme vyrábět (know how, ). 3. Pro koho? Pro jakou vrstvu obyvatel, pro jaký sortiment klientů. Otázka: Ekonomické systémy Předmět: Ekonomie Přidal(a): Simwne Základní ekonomické problémy a jejich řešení 1. Co? Co budeme vyrábět. 2. Jak? Jak budeme vyrábět (know how, ). 3. Pro koho? Pro jakou vrstvu

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I.

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech HOSPODAŘENÍ Peníze nerostou na stromech V minulých podkapitolách jsme si řekli, jak výrobky a služby vznikají, k čemu je využíváme, i to, jak vzniká jejich cena. Víme, že k tomu, abychom mohli něco koupit,

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více