OBSAH. Žák/žákyně objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví a jejich znalost uplatňuje ve svém jednání.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Žák/žákyně objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví a jejich znalost uplatňuje ve svém jednání."

Transkript

1 177

2 OBSAH STÁT A H OSPODÁŘSTVÍ Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola 242 Žák/žákyně rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, uvede jejich příklady. Žák/žákyně objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví a jejich znalost uplatňuje ve svém jednání. Žák/žákyně dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní vlastní způsoby zacházení s penězi a se svým i se svěřeným majetkem, vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi. Žák/žákyně vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí. Žák/žákyně rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané. Žák/žákyně rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti. 7. Kapitola Žák/žákyně na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu

3 Žák/žákyně rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, uvede jejich příklady Pracuj ve dvojici nebo trojici, určete si jednoho zapisovatele. Společně zapište co nejvíce slov, která vás napadnou, když se řekne: majetek 2. Po sepsání vašich myšlenek vytvořte do sešitu pětilístek na téma majetek (viz vzor). Postup pro tvorbu pětilístku: - první řádek jedno podstatné jméno: téma = majetek - druhý řádek dvě přídavná jména (vyjadřují vlastnosti, charakteristiku) - třetí řádek tři slovesa (vyjadřují to, co se s tématem děje) - čtvrtý řádek věta tvořená čtyřmi slovy nebo slovní spojení (vyjadřuje můj názor) - pátý řádek jedno podstatné jméno (slovo stejného nebo podobného významu, které shrnuje podstatu tématu) 179

4 3. Představ si na chvíli, že jsi právník. Pozorně si přečti úryvek z občanského zákoníku. Na základě toho, co se dozvíš, navrhni řešení následujících situací. Pracuj ve skupince. (Můžeš nahlédnout do slovníčku pojmů.) 127 [Omezení práv vlastníka] (1) Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek. SITUACE 1 Omezení práv vlastníka Do sousedství domu pana Nováka se přistěhoval nový nájemník, pan Vondruška. Pan Vondruška má psa a každé ráno ho chodí venčit. Venčení psa však probíhá tak, že ho vypustí před dům. To by nebylo v d nešní době nic neobvyklého. Problém je však v tom, že se venčí na zahradě pana Nováka a pokaždé mu označkuje tentýž keř. Pan Novák majitele psa už několikrát upozornil na tuto skutečnost a také na to, že se jedná o vzácnou a velmi drahou dřevinu. Nic se ovšem nezměnilo a keř uhynul. Jak by dopadl soud, kdyby pan Novák souseda zažaloval o n áhradu vzniklé škody? Pokus se vymyslet podobný příklad sousedského sporu. 180

5 128 [Zásahy do vlastnictví] (1) Vlastník je povinen strpět, aby ve stavu nouze nebo v naléhavém veřejném zájmu byla na nezbytnou dobu v n ezbytné míře a za náhradu použita jeho věc, nelze-li dosáhnout účelu jinak. (2) Ve veřejném zájmu lze věc vyvlastnit nebo vlastnické právo omezit, nelze-li dosáhnout účelu jinak, a to jen na základě zákona, jen pro tento účel a za náhradu. SITUACE 2 Zásah do vlastnictví Paní Majetnická se vrací z o bchodu zdrcená. Jela tam autem a zpátky musela s celým nákupem pěšky. Co se stalo? ptá se muž. Představ si, dávám nákup do auta a chystám se v klidu odjet domů vařit večeři. Najednou se za mnou objeví dva policisté a ukazují na mě odznaky. Jménem zákona, potřebujeme Vaše auto. Ani jsem nestačila zareagovat a byli i s mým nákupem v kufru pryč. Později jsem se dozvěděla, že policisté stíhali nebezpečného zločince, který jim unikal v ukradeném autě a jejich služební jim poškodil, a protože nebyl nikdo jiný s a utem poblíž a oni museli jednat, oslovili mě Měli policisté právo se takto zachovat? Svou odpověď zdůvodni. Může paní Majetnická žádat náhradu škody, pokud jí policisté auto poškodí? Svou odpověď zdůvodni. 181

6 134 [Vydržení] (1) Oprávněný držitel se stává vlastníkem věci, má-li ji nepřetržitě v d ržbě po dobu tří let, jde-li o movitost, a po dobu deseti let, jde-li o n emovitost. (2) Takto nelze nabýt vlastnictví k věcem, které nemohou být předmětem vlastnictví nebo k věcem, které mohou být jen ve vlastnictví státu nebo zákonem určených právnických osob ( 125). SITUACE 3 Vydržení Pan Ztracený si před devíti lety řádně koupil v a utobazaru auto. Včera u n ěho zazvonila Policie ČR a sdělila mu, že jeho auto je kradené. Má policie právo zabavit panu Ztracenému toto auto? Svou odpověď zdůvodni. 151n [Věcná břemena vymezení pojmu] (1) Věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat. Práva odpovídající věcným břemenům jsou spojena buď s vlastnictvím určité nemovitosti, nebo patří určité osobě. (3) Pokud se účastníci nedohodli jinak, je ten, kdo je na základě práva odpovídajícího věcnému břemeni oprávněn užívat cizí věc, povinen nést přiměřeně náklady na její zachování a opravy; užívá-li však věc i j ejí vlastník, je povinen tyto náklady nést podle míry spoluužívání. SITUACE 4 Věcné břemeno K domu rodiny Stránských vede pouze jediná cesta. Tato cesta ale není jejich nemovitostí. Vlastní ji jejich soused, který cestu taktéž využívá. On má na ni věcné břemeno. Po nějaké době se majitel rozhodl vozovku opravit a žádá po panu Stránském, aby mu na opravy přispěl. Může žádat majitel komunikace na panu Stránském finanční spoluúčast? 182

7 135 [Ztracená věc] (1) Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásíli se o ni vlastník do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví této obce. (2) Nálezce má právo na náhradu nutných výdajů a na nálezné, které tvoří deset procent ceny nálezu. Zvláštní právní předpis může jinak upravit oprávnění toho, kdo věc našel nebo ohlásil. SITUACE 5 Ztracená věc Když se nad ránem vracel mladík z n oční směny, našel na ulici kousek od policejní stanice peněženku. Po otevření zjistil, že je v n í pět tisíc korun. Vzal si tisícikorunu jako nálezné a peněženku se zbytkem peněz odnesl na stanici. Zachoval se mladík správně? Svou odpověď zdůvodni. Má mladík právo na nálezné? Kolik korun by to bylo? Jaké nutné výdaje by nálezci mohly vzniknout? 135c [Stavba na cizím pozemku] (1) Zřídí-li někdo stavbu na cizím pozemku, ač na to nemá právo, může soud na návrh vlastníka pozemku rozhodnout, že stavbu je třeba odstranit na náklady toho, kdo stavbu zřídil (dále jen "vlastník stavby"). (2) Pokud by odstranění stavby nebylo účelné, přikáže ji soud za náhradu do vlastnictví vlastníku pozemku, pokud s tím vlastník pozemku souhlasí. (3) Soud může uspořádat poměry mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby i jinak, zejména též zřídit za náhradu věcné břemeno, které je nezbytné k výkonu vlastnického práva ke stavbě. 183

8 SITUACE 6 Stavba na cizím pozemku Pan Galantný se rozhodl, že si postaví novou garáž. Protože už neměl na své zahradě vedle domu místo, garáž vybudoval na přilehlém pozemku, kde pan Galantný nikdy nikoho neviděl. Usoudil, že nejspíš nikomu nepatří, a tedy nebude taková malá stavba, jakou garáž je, nikomu vadit. Pokud pravý majitel pozemku zjistí, že pan Galantný na jeho parcele vystavěl garáž, může žádat zbourání stavby na náklady pana Galantného? Svou odpověď zdůvodni. Je možné, aby pozemek neměl vlastníka? 4. Přečti si citát. Jak citátu rozumíš? Souhlasíš s j eho autorem? "Je rozumný ten, kdo se nermoutí pro to, co nemá, nýbrž raduje se z toho, co má." (Démokritos) 5. Myslíš si, že se lidé v dnešní době citátem řídí? A pokud ne, měli by se jím řídit? 6. Zahraj si na reportéra a zeptej se svých spolužáků na otázky. Odpovědi si zaznamenej. 184 Máš nějakou věc ve vlastnictví? (vyjmenuj max. tři) Jaký druh vlastnictví a majetku to je? (využij slovníček pojmů) Jakým způsobem jsi nabyl/a toto vlastnictví? (např. darování, koupě, dědictví, výměna atd.) Jakým způsobem bys o s vé vlastnictví mohl/a přijít?

9 7. Napiš, o j aký druh vlastnictví se jedná (hledej ve slovníčku pojmů). B) A) C) (2) (1) E) D) G) A) B) C) D) F) H) E) F) G) H) 185

10 8. Spojovačka. V levém sloupečku jsou definice druhů vlastnictví a majetku. Tvým úkolem bude, abys je správně pospojoval s pojmy v pravém sloupečku. A. VLASTNÍKEM JE OSOBA, JEJÍŽ MAJETEK JE URČEN VÝHRADNĚ K JEJÍ OSOBNÍ SPOTŘEBĚ B. VLASTNICTVÍ VZNIKAJÍCÍ MEZI MANŽELY, KDY VEŠKERÝ NABYTÝ MAJETEK MAJÍ SPOLEČNÝ C. VLASTNICTVÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU ZAHRNUJÍCÍ PRÁVA VLASTNÍKA KE SVÝM VYNÁLEZŮM, OBJEVŮM, TECHNOLOGIÍM APOD. 2. NEHMOTNÝ MAJETEK 3. HMOTNÝ, MOVITÝ MAJETEK D. JEDINÝM VLASTNÍKEM A SPRÁVCEM MAJETKU JE STÁT, OBEC NEBO KRAJ 4. HMOTNÝ, NEMOVITÝ MAJETEK E. POZEMKY A STAVBY SPOJENÉ SE ZEMÍ PEVNÝM ZÁKLADEM 5. SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ F. VĚC, KTEROU LZE PŘEMÍSTIT Z MÍSTA NA MÍSTO BEZ NARUŠENÍ JEJÍ PODSTATY G. NEHMATATELNÝ MAJETEK ZAHRNUJÍCÍ MYŠLENKY, NÁPADY, TECHNOLOGIE, VZDĚLÁNÍ, AUTORSKÁ PRÁVA APOD DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 6. VEŘEJNÉ VLASTNICTVÍ 7. OSOBNÍ VLASTNICTVÍ

11 9. Přečti si jednotlivé výroky a urči, zda jsou pravdivé, či nikoli. VÝROKY Člověk nemůže věc zničit, opustit nebo rozbít, pokud je jejím vlastníkem. ANO / NE Ne každý člověk může být vlastníkem. ANO / NE Vlastnické právo je neomezené, proto nemusím brát ohled na vlastnictví druhých. ANO / NE Do majetku nepatří dluhy. ANO / NE Osoba může vlastnit i živé tvory (rybičky, psa, kočku). ANO / NE Vlastník smí vlastnit i jinou osobu. ANO / NE Vlastník může žádat ochranu proti každému, kdo porušuje nebo omezuje jeho vlastnické právo. ANO / NE Vlastnictví lze nabýt koupí, dědictvím, darem nebo výměnou. ANO / NE Věcné břemeno se vztahuje jen na vlastníky nemovitého majetku. ANO / NE Vlastník nemůže vymáhat majetek na někom, kdo mu ho zadržuje neprávem. ANO / NE Pokud vlastním auto, byt a psa, jedná se o veřejné vlastnictví. ANO / NE Vlastnictví znamená právo s věcí nakládat, držet ji u s ebe. ANO / NE 10. Z n ovin si vyber alespoň dva články, které se týkají vlastnictví. Nezáleží na tom, jaké to budou noviny. Vybrané články si přečti, vystřihni a přines na další hodinu, kde o n ich krátce povyprávíš. 187

12 13. Přečti si text, zodpověz otázky a vypracuj úkoly uvedené pod textem. KAREL HYNEK MÁCHA Narodil se roku 1810 v rodině mlynářského pomocníka v Praze na Malé Straně. Když vychodil školu, měl jít na řemeslo, ale vyprosil si, že mohl studovat. Máchovou velkou vášní bylo cestování. Putoval pěšky po starých hradech, o kterých pak psal a také je kreslil. S kamarádem jednou podnikl cestu do Itálie. Peněz měli málo, a tak i tam cestovali pěšky. Denně museli ujít padesát až šedesát kilometrů. Po ukončení studií odešel Mácha do Litoměřic pracovat v advokátní kanceláři. I zde, jakmile měl volnou chvilku, se toulal okolními lesy. V Litoměřicích žil Mácha v bídě. Často neměl ani na pořádnou večeři. Do deníku si však zapsal, že nikdy lépe nebydlel. Snad tolik obdivoval výhled na zalesněné kopce. Jednoho podzimního dne se vracel z lesa a uviděl v dálce velikou záři. V Litoměřicích hořelo jedenáct stodol a hrozilo nebezpečí, že vítr oheň rozšíří. Mácha byl u požáru jako jeden z prvních. Spolu s ostatními bojoval proti ohni až do úplného vyčerpání. Na jeho následky o pár dní později zemřel. Bylo mu dvacet šest let. (4) Několik měsíců před smrtí vydal K. H. Mácha své největší básnické dílo, Máj. Jeho příběh se odehrává v okolí hradu Bezdězu a jezera, které nese Máchovo jméno. (zdroj: Obrázky z českých dějin a pověstí, Praha: 1996, s ) Otázky k textu: 188 Vypiš všechny nemovitosti, které v textu najdeš. Jakým druhem vlastnictví je Máchův Máj? Na mapě ČR vyhledej všechna místa, která Mácha navštívil a která jsou v textu zaznamenána. V kterém roce K. H. Mácha zemřel? Odpověď najdi v textu. Znáš ještě jiná Máchova díla? Na příští hodinu si připrav krátký životopis Karla Hynka Máchy.

13 14. Vylušti křížovku. 1 I 2 Ž 3 P 4 5 U E 6 E 7 C 8 9 N X Ě D Y 1. pokud majetek vlastní pouze jediná osoba, pak se jedná o vlastnictví 2. je osoba, která má věc/majetek v držbě 3. zákonná ochrana vynálezu je 4. pokud majetek vlastní více osob než jedna, hovoříme o 5. majetek, který je nepřenosný, označujeme jako 6. radnice, Pražský hrad apod. řadíme pod vlastnictví 7. je jedním z legálních způsobů nabytí majetku 8. se vztahuje pouze na vlastníka nemovitého majetku 9. automobil, stolní lampička, spona do vlasů apod. jsou příklady majetku 10. majetek je možné získat i nelegálně, například 11. oprávněný držitel se stane vlastníkem po uplynutí lhůty 189

14 Slovníček pojmů Vlastník - je osoba, která je oprávněna/smí: o mít věc ve své moci (mít ji u sebe) o užívat věc (jezdit na kole, nosit oblečení, apod.) o nakládat s věcí (darovat, prodat, apod.) Vlastnictví základní druhy: a) soukromé o osobní (individuální) = vlastníkem je jeden člověk o společné (spoluvlastnictví) = vlastníkem je více osob, např. rodina podílové spoluvlastnictví = jsou určeny podíly vlastníků bezpodílové spoluvlastnictví (společné jmění manželů) = nejsou vymezeny podíly, jedná se o rodinný majetek b) veřejné = vlastníkem může být obec (může vlastnit např. koupaliště), kraj (může být vlastníkem např. nemocnice) nebo stát (vlastní například hrad Karlštejn, Národní divadlo) c) duševní = vlastnictví nehmotných věcí, tedy myšlenek, nápadů apod. o práva k literárním dílům, vynálezům, objevům apod. o k duševnímu vlastnictví se váží autorská práva o příklady duševního vlastnictví: ochranná známka např. logo; vynález; divadelní dílo; film; hudba; literární text; apod. Způsoby nabytí vlastnictví o majetek mohu získat legálně (nákupem, dědictvím, darováním, výměnou), nebo nelegálně (krádeží, podvodem apod.) o vlastnictví vzniká i tehdy, když věc vytvořím (zahrnuje hmotné i nehmotné majetky) o vlastnictví získám i díky vlastnickému právu vydržením (vysvětlení na další straně) Majetek (jmění) = vše, co osoba vlastní (mohou to být peníze, byt, dům, pes, hračky, akcie, autorská a jiná práva apod.) a) movitý X nemovitý movitý majetek = je přemístitelný (např. auto, nábytek, kolo apod.) nemovitý majetek = je nepřemístitelný (např. zahrada, dům apod.) b) hmotný X nehmotný hmotný majetek = dělí se na movitý a nemovitý; jde o jmění, které je hmatatelné (př. auto, dům, pes apod.) nehmotný majetek = zahrnuje např. myšlenky, nápady, vzdělání apod.; tedy věci nehmatatelné Autorská práva = chrání duševní vlastnictví; jsou stanovena v zákonu č. 121/2000 Sb., O právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským Zaručuje autorům literárních, vědeckých nebo uměleckých děl právo na ochranu jejich autorství, na nedotknutelnost jejich díla, právo s dílem nakládat, rozhodovat o jeho uveřejnění, udílet souhlas k j eho užití a právo na odměnu za tvůrčí práci. (5) 190

15 - autorské právo je nepřevoditelné (autor nemůže převést práva na jinou osobu); trvá po celou dobu autorova života po uplynutí 70 let po autorově smrti přechází toto právo na autorovy dědice Vlastnické právo vydržením = oprávněný držitel (osoba, která věc drží a myslí si, že mu patří po právu a nakládá s věcí jako s vlastní) se stává vlastníkem věci, jakmile uplyne vydržecí lhůta. Do té doby má oprávněný držitel věc/majetek v držbě. o vydržecí doba pro nemovitost je 10 let a pro movitost 3 roky o příklad: Pokud koupím kradený automobil, aniž bych věděl/a, že je kradený, pak se stanu jeho oprávněným držitelem po uplynutí vydržecí doby, která je 3 roky. Pokud se neprokáže, že je vozidlo kradené, se stávám majitelem vozidla. Věcné břemeno = vztahuje se na vlastníka nemovitého majetku, kdy vlastník je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. o příklad: Pokud neexistuje jiná přístupová cesta k mému domu, než přes sousedovu cestu, která je jeho majetkem, pak mi soused musí umožnit, abych jeho cestu používal/a, abych se dostal/a ke svému domu. Pirátství rozumíme jím jakékoliv porušení autorských práv, užití díla bez dovolení autora. Je to parazitování na duševním vlastnictví někoho jiného jedná se v podstatě o krádež. Do pirátství řadíme vypalování, kopírování a rozšiřování neoprávněných kopií filmů na DVD, CD apod.; zpřístupnění filmových děl na internetu ke sdílení a stahování; neoprávněné promítání filmů a seriálů (např. v dálkových autobusech, na večírcích apod.). Každý si může zhotovit pouze jednu kopii zveřejněného filmu pro osobní potřebu, pokud bude tuto kopii rozšiřovat, dopouští se pirátství. 191

16 2 Žák/žákyně objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví a jejich znalost uplatňuje ve svém jednání. 1. Přečti si diskusi a zapoj se do ní. Reaguj na příspěvky správně formuluj argumenty. Uspořádejte si takovou diskusi ve třídě. Otázky najdeš v úvodu diskuse. (jedná se o autentickou diskuzi) Guardian Angel: KUPUJE JEŠTĚ VŮBEC NĚKDO ORIGINÁL DVD? Tak jsem si dneska uvědomila, že už dobrých deset let jsem si nekoupila originál film nebo hudbu s výjimkou cestopisů na DVDčkách a takových těch levných DVDček, co bývají jako přílohy u časopisů. Co vy, jak jste na tom? Kdy jste si naposledy koupili originál hudbu? Nový film (ne ve zlevněné edici)? A co si myslíte? Je to krádež, stahovat filmy z netu? Regina004: Filmy na DVD si objednávám z netu. Jasně, člověk si to může stáhnout, ale přece jenom je pro mě důležitá kvalita... Parisienne: Kupuju jak originální DVD, tak CD s muzikou, naposledy jsem si dvě pořídila asi minulý týden. Stahuju jen, když to jinak nejde, čili dotyčný film tady nejde na DVD sehnat :-). Když mám nějaký film nebo hudbu ráda, je to pro mne jakési vyjádření úcty, mám z něho větší radost v originále. A hlavně čisté svědomí. Charles: Mám asi 500 originálních CD a kolem 50 originálních DVD. Je fakt, že za posledních 5 let kupuju výrazně méně, ale občas kupuju. Přece jen má něco do sebe mít originální obal, booklet... než jen jedno z tisíce alb někde v PC. Je krásné sledovat, jak řada lidí v ledasčem káže o m orálce, ale přes hudbu/film "pirátí"

17 Divine Divinity: Já tomu říkám normálně krádež. A škody vznikají, proto zaniklo pár kin, někdo si stáhne film a radši se na to mrkne doma, než aby ušel pár kroků do kina. Jak pak mají vypadat tržby z filmu jak pro tvůrce, tak pro kino :-). Havran Popelavý pro Divine Divinity: Není to žádná krádež. Podle zákona je krádeží jen stahování softwaru, co není freeware, nebo počítačových her. Filmy a hudba se podle zákona nesmí akorát sdílet, ale stahovat je můžeš. Divine Divinity pro Havran Popelavý: Někde tu mám zákony o o chraně autorských práv na CD. Mohl jsem to opsat, ale to je fuk :D. Ty si pleteš pojmy. Krádež to logicky je, ale samo stahování není trestnej čin, právě až další šíření a sdílení. To, že to není zákonem označený za krádež, neznamená, že to krádež není. Někdo něco vytvořil a dal to do prodeje a někdo to nelegálně prodává a nebo zadara šíří. Si vem, že jsi třeba složil nějakej super song, určitě by to sypalo, ale bohužel parta darebáků to začala šířit na netu a nakonec ti z toho nepřijde ani kačka, prostě to někdo koupil a zadara rozšířil, k d ílu se vážou autorská práva... a dál už víš. Každej ví, že je to čorování. (1) Ty: Spolužák/spolužačka v lavici: 2. Pokud si nejste jistí svými argumenty, zkuste najít oporu v Zákonu č. 121/2000 Sb., Zákon o p rávu autorském. 193

18 3. Pusť si doma libovolné DVD (zakoupené v obchodě) a seznam se s textem upozorňujícím na porušování autorských práv a varujícím před pirátstvím, popřípadě s reklamou, která zmíněné varování doprovází. Co jsi se dozvěděl/a? Jakým jiným způsobem nás autoři mohou před porušováním jejich práv varovat? Co máš jako majitel DVD dovoleno s tímto multimédiem dělat? Na základě zjištěných údajů se pokus vyřešit následující situace. SITUACE 1 Představ si, že pořádáš párty s p řáteli a máš v p lánu pustit jim svůj oblíbený film na DVD. Dvěma z n ich se film moc líbil a projeví o n ěj zájem. Ty jim jako správný/á kamarád/ka slíbíš, že jim vypálíš kopii. Máš právo se tak zachovat? Svou odpověď zdůvodni. SITUACE 2 Nechceš jít na film do kina, protože ti přijde vstupné moc drahé? Nevadí! Ty totiž znáš server ulozto.cz, kde si tento film zadarmo stáhneš a podíváš se na něj v p ohodlí domova. Máš ze zákona právo se takto zachovat? Kdo všechno podle tebe porušil zákon? Svou odpověď zdůvodni. 194

19 4. Pracujte ve skupince. Na základě získaných informací z p ředchozího úkolu vytvořte vlastní reklamu (plakát), který bude varovat před pirátstvím a porušováním autorských práv. 5. Shrň argumenty, proč si počítačové hry, hudební CD, filmová DVD nestahovat, ale kupovat si originály, případně navštívit projekci v kině. 6. Přečti si text a odpověz na otázky. DALŠÍ PEER TO PEER PIRÁT PŘED SOUDEM Brno 15. srpen 2009 Městský soud v Brně odsoudil prozatím nepravomocně S. R. za sdílení hudebních a filmových děl prostřednictvím peer-to-peer sítí Strong DC++ a klienta Vuze sítě BitTorrent, prostřednictvím nichž zpřístupnil ostatním uživatelům internetu hudební díla ve formátu mp3 o celkovém objemu MB a rozmnoženiny celkem 124 kinematografických děl. (2) Zároveň byl odsouzen i za nelegální rozmnoženiny počítačových programů nalezené znalcem v jeho počítači. Za to mu byl uložen peněžitý trest ,- Kč nebo náhradní trest 5 měsíců nepodmíněného odsouzení, pokud by peněžitý trest nebyl vykonán. Zároveň mu byla uložena povinnost zaplatit poškozeným částečnou náhradu škody ve výši 8.599,- Kč. Se zbytkem svého nároku byli poškození odkázáni na řízení ve věcech občanskoprávních. Proti trestnímu příkazu byl podán odpor, takže věc bude projednána v hlavním líčení. Jedná se o jeden z mála případů porušování autorských práv, ve kterém byl uložen peněžitý trest. Případů peer-to-peer (P2P) pirátství však soudy již projednaly desítky a další desítky skončily mimosoudním vyrovnáním a podmíněným zastavením trestního stíhání. (3) 195

20 1. Co znamená sdílení hudebních a filmových děl? 2. Vysvětli pojem peer-to-peer sítě. 3. Co se stane tomu, kdo sdílí na internetu hudební a filmová díla, která nejsou jeho? Nejen filmy, hry a hudba jsou prostřednictvím internetu nelegálně stahovány. Také články na internetu mají své autory. Někdo je napsal, je tedy jejich autorem a má na jejich obsah právo. 7. Víš, co znázorňuje obrázek? Využíváš někdy tato tlačítka, když píšeš referát nebo projekt do výuky? 8. Porovnej následující dva úryvky. Rozhodni, který porušuje autorská práva a který ne. Text je v obou případech zkopírován z webových stránek. Referát o státních symbolech (č. 1) Malý státní znak je tvořen jediným polem, na němž je umístěn na červeném podkladu stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou. Referát o státních symbolech (č. 2) Jak uvádějí webové stránky Pražského hradu: Malý státní znak je tvořen jediným polem, na němž je umístěn na červeném podkladu stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou. (zdroj: 196 Porušuje Neporušuje Porušuje Neporušuje

21 9. Nauč se využívat při psaní referátů a seminárních prací literaturu a internetové zdroje, a přitom nekrást :-). Jak to udělat? Tady je návod. - Vyhledej si k tématu referátu více zdrojů (alespoň 3 různé) využívej internet i tištěné publikace a časopisy (najdeš je ve školní nebo městské knihovně). - Pokud potřebuješ faktické informace, pomohou naučné slovníky. - Pokud potřebuješ zjistit význam cizích slov, pomohou slovníky cizích slov. - Nejprve napiš úvod k referátu neopisuj z textu, piš svoje myšlenky! V ú vodu můžeš popsat, čím je téma zajímavé, proč je důležité o tématu informovat. - V dalším odstavci je třeba vysvětlit pojmy, o kterých se v referátu píše a které jsou neznámé. K tomu je možné využít právě slovníky. Vše, co opíšeš z textu, dej do uvozovek a za uvozovky uveď do závorky zdroj. - V d alších odstavcích sepiš informace o tématu, které jsi získal přečtením literatury a článků na internetu. Nezapomeň, že nesmíš myšlenku nikoho OPSAT, můžeš pouze CITOVAT. Citovat znamená, že to, co okopíruješ, dáš do uvozovek a za ty uvozovky (do závorky uvedeš zdroj ve zkrácené podobě). - V závěru shrň krátce vlastními slovy, co jsi zjistil, a napiš svůj názor na dané téma. Podobně jako v ú vodu z textu nic neopisuj! - Za text referátu uveď seznam použité literatury, do kterého uveď kompletní informace o zdroji. Příklad zkráceného zápisu zdroje: (NĚMCOVÁ 2007, s. 27) Text (jméno autora - rok vydání knihy - strana, ze které cituješ) Příklad zápisu zdroje v seznamu použité literatury: NĚMCOVÁ, B. Babička. Brno : Cesty, s. ISBN Příjmení autora, iniciála jména autora, název díla, místo vydání, vydavatelství, rok vydání, počet stran, kód knihy (ISBN) Pokud dodržíš tato zjednodušená pravidla, nemusíš se bát, že bys ilegálně opisoval nebo kradl něčí myšlenky :-) 197

22 10. Vyzkoušej si napsat referát na vybrané téma, kde využiješ výše popsaná pravidla. 11. Přemýšlej, co by se mohlo stát, kdyby slavným vynálezcům někdo ukradl jejich vynálezy. Můžeš vymyslet vědecko-fantastický příběh, nebo nakreslit komiks. 12. Inspiruj se českými vynálezci. Nejprve budeš ale muset spojit vynálezy a vynálezce, v tabulce se totiž pomíchali. Bleskosvod Viktor Kaplan Lodní šroub Otto Wichterle Zákony dědičnosti Jaroslav Heyrovský Oblouková lampa Václav a František Veverkovi Polarografie Gregor Johann Mendel Kontaktní čočky František Ressel Turbína pro vodní elektrárny Prokop Diviš Ruchadlo František Křižík (4) 198 O českých vynálezcích a jejich vynálezech si můžeš přečíst v e ncyklopediích nebo na webových stránkách Vlast.cz.

23 13. Když vynálezce vymyslí nějaký nový vynález, co by měl udělat, aby jej ochránil před krádeží? 14. Pracuj s i nternetem nebo jiným zdrojem. Vyhledej, jaké postihy hrozí za porušení: a) autorských práv b) práv k o chranné známce 15. Pracuj s i nternetem nebo jiným zdrojem. Vyhledej, jaké postihy hrozí za porušení: a) b) mladistvému (osoba ve věku let) dítěti mladšímu 15 let 16. Pracuj se školním řádem. Vyhledej, jaké postihy ti hrozí, pokud se dopustíš plagiátorství. 199

24 Slovníček pojmů Duševní vlastnictví výsledek tvůrčí lidské činnosti, který není hmotný (tzv. nehmotné povahy). Do duševního vlastnictví patří zejména: literární, umělecká a vědecká díla umělecká vystoupení, audiovizuální a rozhlasové záznamy vynálezy ze všech oblastí lidského snažení vědecké objevy průmyslové vzory obchodní známky, obchodní jména a označení Takto je duševní vlastnictví vymezeno v zakládací listině světové organizace duševního vlastnictví. Určité druhy duševního vlastnictví jsou chráněny autorskými právy (knihy, obrazy, fotografie, filmy, televizní inscenace, rozhlasové hry, počítačové hry a programy, vědecké zprávy apod.). Autorská práva vznikají automaticky a není třeba registrace vzniklého duševního vlastnictví. Určité druhy duševního vlastnictví spadají do průmyslového vlastnictví. Vynálezy jsou chráněny patentem, nové technické řešení výrobku je chráněno užitným vzorem, nový design výrobku je chráněn průmyslovým vzorem, originální název firmy, logo firmy, název výrobku jsou chráněny ochrannou známkou. Dále mohou být chráněna nově vyšlechtěná plemena zvířat a nové odrůdy rostlin. Na ochranu průmyslového vlastnictví nevzniká automaticky nárok. Ti, kdo chtějí chránit svůj vynález, musejí podat žádost na Úřad průmyslového vlastnictví a zaplatit poplatek. Úřad rozhodne, zda je výrobek dostatečně jedinečný, aby si zasloužil ochranu. 200

25 Žák/žákyně dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a objasní vlastní způsoby zacházení s p enězi a se svým i svěřeným majetkem, vyhýbá se rizikům v h ospodaření s p enězi Přemýšlej, co pro tebe znamená být ŠETRNÝ/HOSPODÁRNÝ/ŠETŘIVÝ. Vytvoř myšlenkovou mapu. V o válcích okolo hlavního pojmu budou slova, která popisují s čím vším je možné hospodařit. Do dalšího okruhu (obdélníků) zapisuj, jak se šetrnost v té dané oblasti u tebe projevuje a další slova, která tě napadnou. při čištění zubů vypínám vodu nekupuji zbytečnosti S E NERGIEMI S PENĚZI ŠETRNOST S JÍDLEM dám si na talíř jen tolik, kolik sním K M AJETKU zacházím s věcmi tak, aby mi dlouho vydržely 201

26 2. Pan učitel/paní učitelka umístil/a do každého rohu třídy jeden velký plakát. Na každém z nich najdeš napsaný jeden z těchto citátů a otázku. Přemýšlej, který citát tě zaujal a měl/a bys k n ěmu co říct. Až budeš mít rozmyšleno, jak bys odpověděl/a, bež k p lakátu a svou odpověď/komentář doplň na papír. Nezapomeň si s sebou vzít tužku/fix. Piš čitelně a velkým písmem. Nehledej velké bohatství, ale takové, jakého můžeš nabýt spravedlivě, užít střídmě, rozdat vesele a opustit ve spokojenosti. (Francis Bacon) Myslíš si, že existují v dnešní době lidé, kteří takové bohatství hledají? Někdy se cítím mizerně, chci vyjít do ulic na nákupy a utápět se ve svých penězích A pak mě napadá: Bože co jsem si to zase koupil? (Freddie Mercury) Stalo se ti, že sis koupil/a nějakou věc a později sis řekl/a, že to byla zbytečná investice? Zámožný je každý, kdo dokáže hospodařit s tím, co má. (Goethe) Myslíš si o sobě, že umíš hospodařit se svými i se svěřenými penězi, že si umíš věc odepřít? Nebo peníze utrácíš a vyžaduješ po rodičích, aby ti stále něco kupovali? Vysoká životní úroveň spočívá v tom, že vydáváme peníze, které ještě nemáme, za věci, které nepotřebujeme, abychom imponovali lidem, které nesnášíme. (Orson Welles) Proč se lidé takto chovají? Koupil/a sis někdy něco pouze pro to, aby ti ostatní záviděli? 202

27 3. Seznam se se stránkami Zelená úsporám (www.zelenauspora.eu) a odpověz na následující otázky. Pracuj se slovníčkem pojmů. Co je sdružení Zelená úsporám? Jak a kdy tento projekt vznikl? Jak funguje? Pro koho jsou jednotlivé dotace určeny? Jak musíš postupovat, když chceš o d otaci požádat? 4. Pracuj ve skupince. Na základě získaných informací vymyslete a sepište možnosti, kterými lze uspořit energii. 203

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT KAMILA ŘEPKOVÁ VIKTOR RÍMEŠ

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT KAMILA ŘEPKOVÁ VIKTOR RÍMEŠ FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT KAMILA ŘEPKOVÁ VIKTOR RÍMEŠ OSTRAVA 2012 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Název: Finanční gramotnost Autoři:

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Vzorové aktivity praktické výuky finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník [Zadejte text.] 1 UČEBNÍ OSNOVA... 5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu... 5 1.1.1

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

"Nebojme se světa financí, i když neslyšíme"

Nebojme se světa financí, i když neslyšíme FREE ART s.r.o VE SPOLUPRÁCI S PARTNERY Slezskou Univerzitou v Opavě a Mateřskou školou, základní školou a střední školou pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí "Nebojme se světa financí, i když

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 EKONOMIKA...5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...5

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

METODICKÁ PODPORA PRO LEKTORA CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO

METODICKÁ PODPORA PRO LEKTORA CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO FINANČNÍ GRAMOTNOST METODICKÁ PODPORA PRO LEKTORA CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO Kolektiv autorů Euforall o.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO Kolektiv autorů Euforall o.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS.

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Vzdělávací skripta pro projekt Zpátky do zaměstnání Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Obsah Finanční gramotnost... 6 Úvod... 7 Co je to finanční gramotnost...

Více

Finanční gramotnost. úlohy a metodika

Finanční gramotnost. úlohy a metodika Finanční gramotnost úlohy a metodika Ing. Petr Klínský Ing. Danuše Chromá Finanční gramotnost úlohy a metodika Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2009 Tato publikace vznikla v rámci resortního projektu

Více

Práce ve stravování 65 51 E/02. IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

Práce ve stravování 65 51 E/02. IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Práce ve stravování 65 51 E/02 IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...4 1.1.1

Více

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE Bludný kruh financí Vydal: Městský úřad Kopřivnice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 2012 Neprodejné Tato brožura vznikla v rámci projektu prevence kriminality Bludný kruh financí, který je finančně

Více

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy...

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy... [Zadejte text.] ÚVOD... 4 1 Základní a funkční gramotnost... 5 2 Finanční gramotnost... 6 3 Úvodní analýza... 8 4 Rodinný rozpočet... 9 4.1 Příjmy... 10 4.1.1 Zvýšení příjmů vlastní aktivitou... 10 4.1.2

Více

Příručka pro začínající podnikatele

Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Dominika Špačková (autorka

Více

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC.

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. OSTRAVA 2005 Název: Finanční trhy a veřejné finance II Autor: Ing. Pavla Dudysová, doc. Ing. Jindřich Ujec, CSc.

Více

Finanční gramotnost. pro žáky s lehkým mentálním postižením. 4. až 9. ročník

Finanční gramotnost. pro žáky s lehkým mentálním postižením. 4. až 9. ročník Finanční gramotnost pro žáky s lehkým mentálním postižením 4. až 9. ročník Materiál vznikl v rámci projektu ESF Škola nemusí být problém s reg. č. CZ.1.07/1.2.19/01.0010 Úvod: Finanční gramotnost je soubor

Více

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Finanční akademie 1. Úvod do problematiky Potřeba preventivního působení

Více

TITULNÍ STRANA PODNIKÁNÍ. 64 41 l/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. Implementace finanční gramotnosti.

TITULNÍ STRANA PODNIKÁNÍ. 64 41 l/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. Implementace finanční gramotnosti. Implementace finanční gramotnosti TITULNÍ STRANA ve školní praxi PODNIKÁNÍ 64 41 l/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník TITULNÍ STRANA...1 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 EKONOMIKA...4 1.1 Pojetí

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE V DĚTSKÝCH DOMOVECH JIŘÍ HALÍK

FINANČNÍ GRAMOTNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE V DĚTSKÝCH DOMOVECH JIŘÍ HALÍK FINANČNÍ GRAMOTNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE V DĚTSKÝCH DOMOVECH JIŘÍ HALÍK O projektu Cílem projektu je.. Abstrakt Cílová skupina Obsah Úvodní slovo... 6 Motto:... 8 1 Proč být finančně gramotní... 9 1.1 Průvodci

Více

hry a návody pro 11 15 leté

hry a návody pro 11 15 leté hry a návody pro 11 15 leté Helena Křenková a kol. Co s tím? Při přemýšlení nad tím, jak řešit to, že celkem dost lidí má problémy s penězi, třeba si nevýhodně půjčuje, někoho napadlo, že by se daly vymýšlet

Více

EKONOMIKA TEORETICKÁ PUBLIKACE

EKONOMIKA TEORETICKÁ PUBLIKACE EKONOMIKA TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 708 00 Ostrava-Poruba, Příčná 1108 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0005 Název projektu:

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE V DĚTSKÝCH DOMOVECH PRACOVNÍ SEŠIT

FINANČNÍ GRAMOTNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE V DĚTSKÝCH DOMOVECH PRACOVNÍ SEŠIT FINANČNÍ GRAMOTNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE V DĚTSKÝCH DOMOVECH PRACOVNÍ SEŠIT JIŘÍ HALÍK, OLGA HALÍKOVÁ Strana 1 / 221 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

Z Prahy do Brna autobusem, vlakem, autem, nebo stopem? číslo 14-15 vychází 24. července 2003 / 19,90 Kč / 29,90

Z Prahy do Brna autobusem, vlakem, autem, nebo stopem? číslo 14-15 vychází 24. července 2003 / 19,90 Kč / 29,90 JAK NEJLEVNĚJI CESTOVAT PO ČR Z Prahy do Brna autobusem, vlakem, autem, nebo stopem? NEJLEPŠÍ TIPY A TRIKY Rady pro rodinnou kasu a peněženku 14-15 /03 číslo 14-15 vychází 24. července 2003 / 19,90 Kč

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr.

Více

Metodika 4. modul Praktické dovednosti

Metodika 4. modul Praktické dovednosti INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 4. modul Praktické dovednosti Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více