REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2005 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ"

Transkript

1 REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2005 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní náhrady 6. Daň z nemovitostí 7. K mezinárodním daňovým vztahům 8. K pracovnímu právu a pojistnému 9. K obchodně právním otázkám 10.Silniční daň 11.Spotřební daně 12.Správa daní a poplatků 13.Účetnictví 14.Další aktuální informace 15.Přehled rejstříků od ročníku 1995 Legenda x/xx-xx-xx Číslo bulletinu Ročník Strana Číslo dotazu 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ 1.1 Dotazy a odpovědi Daň darovací - možnost odečtu částek investovaných obdarovaným 3/ nemovitost darovaná společníkům s.r.o. 1/ Daň dědická - majetek osvobozený od DD, při prodeji problém ocenění 3/ praneteř dědila po pratetě majetek vydaný podle zák. č. 229/1991 Sb. 2/ správce dědictví 3/ Daň z převodu - prodej bytu v osobním vlastnictví 2/ prodej domu vráceného v restituci 4/ převod RD rodiči na dceru, event. darem 4/ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 2.1 Statě k vybraným otázkám Informace o novelách zákona o DPH 1/05-8 Informace o schválených a připravovaných změnách zákona o DPH v průběhu roku /05-9 Informace o novelizaci zákona o DPH a metodických výkladech MF... 3/05-8

2 Uplatňování DPH u nemovitostí 3/ Úvod 3/ Základní pojmy k uplat. DPH u nemovitostí 3/ Převod nemovitostí 3/ Uplat. daně na výstupu při převodu n. 3/ Osvobození od daně při převodu n. 3/ Převod n. ve spoluvl. více vlastníků 3/ Podílové spoluvlastnictví 3/ Společné jmění manželů 3/ Vyřazení n. z obchodního majetku 3/ Pronájem nemovitostí 3/ Osvobození od daně u nájmu n. 3/ Zdaňování nájmu nemovitostí 3/ Den uskutečnění zdanitelného plnění 3/ Daňové doklady 3/ Základ daně 3/ Sazby daně 3/ Odpočet daně u pronájmu n. 3/ Nájem nemovit. v podílovém spoluvlastnictví nebo společném jmění manželů 3/ Podílové spoluvlastnictví 3/ Společné jmění manželů 3/05-15 Informace o novele zákona o DPH k / Dotazy a odpovědi - viz též daně z příjmů Daňový doklad - den vystavení /opr. tisk. chyby v 4/04-7-6/ 2/ elektronické zasílání, podmínky 4/ nesprávně uplatněná sazba daně 2/ platba předem osobě vedoucí DE /od nesmí vystavit DD/ 3/ pořízení zboží z jiného čl. státu a doplňování údaje datum uskutečnění pořízení 4/ uvádění jednotkové ceny 1/ Místo plnění - daňové porad. pro klienty z celého světa 4/ obchodní zástupci 2/ montáž technol. zařízení na Slovensku 1/ problém pojmů osoba povinná k dani a osoba registrovaná k dani v jiném čl. státě u služeb podle 10 odst. 6 4/ reklamní služba jménem (na účet) slov. fy 2/ služba: audit objednaný a faktur. Rakouským majitelem české s.r.o. 1/ změna registrace švýcarského odběratele 2/ Obrat - částka vyplac. Úřadem práce se nezapočítává a je příjmem osvobozeným od DP 4/ nákup ojetých aut od nepodnikatelů z EU 2/ pořád. mezinár. konference obč. sdružením 4/ praktická lékařka 3/ prodej ojetého auta bazarem 3/ přijaté zálohy na služby dosud neuskutečněné se nezapočtou 1/ příjem advokátky za přeúčtované kolky klientům se do obratu nezahrnuje 4/ příjmy v úrovni bez daně 2/05-3-6

3 Odpočet daně - bez daňového dokladu nelze uplatnit 2/ dovoz zboží z USA 4/ krácení koeficientem a jeho stanovení 2/ opr. odpočtu na zákl. daňového vrubopisu 4/ pořízení zboží z jiného čl. státu EU 2/ použití fin. daru na nákup zboží a služeb 2/ prodejce os. auto zaregistr. na SPZ, dodanil a po určité době prodal do SRN 1/ při změně režimu 1/05-3-7, 3/ = drobný hmotný majetek 1/ = PC nepodnik. a později vlož. do OM 4/ = problém leasingových splátek 1/ účastník sdružení 1/ vyúčtování plynu včetně části období, kdy odběratel ještě nebyl plátcem daně 4/ společnost (nemocnice) má také plnění osvob. bez nároku na odpočet a řeší přeúčt. energií 2/ Osvobození od daně - opravy prováděné na velvysl. ve Vídni 1/ ostatní plnění osvob. podle 61 písm. f) 4/ prodej budovy koup. v r. 1995, probíhá TZ 3/ prodej nájemcem technicky zhodnocené nemovitosti nájemci 1/ prodej předváděcího os. auta 1/ produktivní práce žáků 4/ pronájem staveb 1/ provize CK, zájezdy do třetích zemí 3/ rekondiční pobyty pro zdrav. postiž. děti 3/ vyřazení nemovit. /opr. tisk. chyby k 3/ / 1/ zprostředk. pojištění prodávaného auta 2/ Platba daně - plátce daně po zemřelém živnostníkovi 3/05-2-3, 3/05-3-4, 3/ povinnost přiznat daň u osoby, která vede DE, vzniká až k datu uskutečnění zdanitel. plnění, nikoliv ke dni přijetí zálohy 3/ ubyt. služby a problém neuhraz. faktur 1/ Pronájem - viz též Přefakturace - části pozemku na umístění rekl. billboardu 3/ movité věci (vozidla) nezahrnuté do OM 2/ nemovitosti plátci DPH 4/ nemovit. ve SJM a v podíl. spoluvlastnictví 2/ podnájem pronajatých prostor 3/ Předmětem daně - není prodej podniku (org. složky) 1/ Registrace - příjmy pouze z fin. a pojišťovací činnosti 2/ zaplacení zálohy na pořizování nemovitosti v zahraničí na klíč 2/ zrušení a sníž. nároku na odpočet u majetku 4/ zrušení po analýze obratu 4/05-7-6

4 Sazba daně - čištění, opravy a vložkování komínů na RD 1/ kafilerní tuk 1/ nabídka tzv. výhod. obchodu stavebníkům RD a riziko doměření daně 2/ opravy RD vloženého do OM 4/ pestré aktivity cukrářské a lahůd. firmy 1/ servisní period. prohlídky zdravot. techn. 4/ sester. firma si vypůjčuje pracovníka 2/ sportovní služby (oblast tělesné hygieny) 2/ zatřídění některých služeb podle SKP 2/ Uplatnění daně - dodávka zboží s instalací (montáží) 2. čs. firmě s místem pl. v SK 4/ dopravné při dovozu zboží, růz. varianty 3/ dovoz stroje ze Švýcarska vycleného na hranicích EU 4/ dovoz zboží ze Srbska 4/ mateř. spol. ze SRN zapůjčí lis. formy 3/ nákup ojet. voz. ze zemí EU po / nákup zboží (mat.) v zemích EU, postup 4/ porucha a oprava autobusu v SRN 3/ poskytnutí služby cestovního ruchu jménem a na účet jiné osoby 2/ poskyt. služby zahr. osobou tuz. plátci 1/ prodej TZ budovy - kulturní památky 1/ provozování výher. automatů v hospodách 1/ , 4/ přeprava havar. voz. z Chorvatska do ČR 1/ přeúčt. odběru vody, plynu el. nájemníkům 1/ přeúčtování služeb 3/ převod a postoupení autorských práv zahraniční osobou DPH a DP 3/ příspěvkové org. (školy, domovy apod.) 4/ , 4/ sleva z ceny 4/ služby tzv. call-center 4/ ukon. SVČ a existence jen ostat. příjmů 1/ vratné obaly při změně režimu 1/ vydávání novin a příruček obč. sdružením 3/ vývoz reklamních boxů do Polska 4/ Vracení daně - slovenský vystavovatel na veletrhu v Brně 4/ Vyřazení z obchodního majetku - skladu po provedení TZ 1/ Základ daně - dovoz zboží, dopravu hradí prodávající 2/ ojeté auto koup. od plátce DPH a prodané 3/ oprava základu daně a výše daně po změně sazby 22 % na 19 % 1/ oprava základu daně za poplatek za delší splatnost faktur 1/ prod. vykoup. a ošetřených obil. pro setbu 1/ přepočet částek v cizí měně 2/ vyřazení PC z OM, při jehož pořízení byl uplatněn odpočet z 1/2 4/ Zdanitelné plnění - autorský honorář 1/ povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu EU 1/ prod. stroje, vlastnictví přejde až po úhradě 1/ provize za zprostředkování sázek 4/ zaúčtování faktury za elektřinu (DPH) 2/

5 3. DAŇ Z PŘÍJMŮ 3.1 Statě k vybraným otázkám K novele zákona o daních z příjmůpřijaté v prosinci /05-10 Dílčí změny ZDP přijaté ve druhé polovině roku 2004 kromě zákona č. 669/2004 Sb. 1/05-10 Orientační přehled hlavních změn ZDP vyplývajících ze zákona č. 669/2004 Sb. 1/05-11 Ke změnám ZDP vypl. ze zákona č. 669/2004 Sb., použitelných za zdaňovací období, které započalo v roce /05-11 Ke změnám ZDP vypl. ze zákona č. 669/2004 Sb. s účinností od roku /05-13 K části první - Daň z příjmů fyzických osob 1/05-13 K části druhé - Daň z příjmů práv. osob 1/05-20 K části třetí - Společná ustanovení 1/05-22 K novele zákona o rezervách 1/05-33 Odpisová skupina 6 a její použití 1/05-37 Průměrné ceny pohonných hmot 1/05-39 I. Úvod 1/05-39 II. Postup u podnikatelů a průměrné ceny dle pokynu č. D-276 za rok /05-39 III. Postup zaměstnavatelů a jejich zam. podle prům. cen dle vyhl. MPSV č. 647/2004 Sb. 1/05-40 IV. Závěr 1/05-40 Přiznání k dani z příjmů právnických osob 1/ Změny v tiskopisech daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob 1/ Přiznání k dani z př. právnických osob 1/ Pokyny k vyplnění přiznání... 1/ Příloha č. 2 II. oddílu... 1/ Zvláštní příloha k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu 1/ Pokyny k vyplnění přiznání... nositeli investičních pobídek... 1/ Zvláštní příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu 1/ Lhůty pro podávání přiznání k dani z příjmů právnických osob v roce / Placení záloh na daň z příjmů právnických osob v roce / WWW verze přiznání k DPPO 1/ Současný stav 1/ Výhled na rok /05-45 Přílohy 1/05-46 Změny v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období / Úvod 1/ Změny shodné v obou tiskopisech 1/ Další změny v Přiznání typu B 1/05-49 Příklad Přiznání typu B 1/05-50 K novele zákona o daních z příjmů přijaté v prosinci 2004 /dokončení z č. I/05/ 2/05-12 Ke změnám ZDP vyplývajícím ze zákona č. 669/2004 Sb., s účinností od roku /05-12 K části třetí - Společná ustanovení 2/05-12 K části čtvrté - Zvláštní ustanovení pro vybírání daně z příjmů 2/05-18 Změny příloh k ZDP 2/05-25 Ke změnám ZDP vyplývajícím ze zákona č. 669/2004 Sb., s účinností pozdější... 2/05-27

6 Příklady použití odpisové skupiny 6 2/05-28 Daňové odpisování nehmotného majetku 3/05-27 V letech 1993 až /05-27 Počínaje rokem /05-27 Od roku /05-27 Od zd. období započatého v roce /05-28 Cenné papíry z hlediska daně z příjmů 3/05-29 Osvob. příjmů z prodeje CP od daně 3/05-29 Zrušení a přeměna fondu 3/05-29 Příjmy z prod. CP, na které se osvob. nevztahuje 3/05-29 Zkrácení lhůty pro osvobození příjmů od daně 3/05-29 a) Přeměna společnosti 3/05-29 b) Výměna akcií 3/05-30 Budoucí prodej cenných papírů 3/05-30 Právo výkupu účastnických cenných papírů 3/05-30 Den nabytí cenných papírů 3/05-30 Příjem z držby cenných papírů 3/05-31 Dividendy 3/05-31 Ostatní příjmy z kapitálového majetku 3/05-31 Příjmy z prodeje cenných papírů - 10 zákona 3/05-31 Dílčí základ daně 3/05-31 Příjmy z prodeje CP na straně podnikatelů 3/05-32 Postup do konce r /05-32 Postup od r /05-32 Postup v r /05-32 Postup od r /05-32 Stanovisko MF k problematice oceň. Rozdílů zveřejněné na webových stránkách MF 3/ Právní stav platný v roce / Právní stav platný od /05-33 Příjem z prodeje akcie, která není přeceňována 3/05-33 Příjem z prodeje směnky 3/05-33 Zaměstnanecké akcie 3/05-33 Zdanění příjmů FO z prodeje nemovitostí 3/05-34 Osvob. příjmů z prodeje RD a bytu 3/05-34 Osvob. příjmů z prodeje ost. nemovitostí 3/05-36 Základ daně 3/05-38 Převod podílu na bytovém družstvu 3/05-39 Přehled hlavních změn v zákonu o DP platných pro fyzické osoby od roku /05-27 I. Úvod 4/05-27 II. Hlavní změny ZDP vyplývající z jeho novely č. 669/2004 Sb. 4/ Daňové zvýhodnění na vyživované dítě 4/ Výpočet daně ze spol. základu daně manželů (nový 13a) 4/ Ostatní změny ovlivňující zd. fyzických osob s dopadem na širší okruh poplatníků 4/05-28 III. Vybr. změny proved. dalšími zák. v průběhu roku 2004 s účinností od /05-29 IV. Oček. změny s účin. už od roku /05-29

7 Změny zákona č. 586/1992 Sb., o DP, které ovlivní základ daně z př. práv. osob poprvé za zd. období, které započalo v roce /05-30 I. Zákon č. 492/2000 Sb. - novela ZDP 4/05-30 II. Zákon č. 438/2003 Sb. - novela ZDP 4/05-31 III. Zákon č. 436/2004 Sb. - změnový zák. k zákonu o zaměstnanosti 4/05-31 IV. Zákon č. 562/2004 Sb. - změnový zák. v souvislosti s přijetím školského zákona 4/05-31 V. Zákon č. 628/2004 Sb. - změnový zák. k zákonu o evropské společnosti /ES/ 4/05-31 VI. Zákon č. 669/2004 Sb. - novela ZDP 4/05-32 VII. Zákon č. 676/2004 Sb., o pov. znač. lihu 4/05-38 VIII. Zákon č. 179/2005 Sb. - změnový zák. k zákonu o zrušení Fondu nár. majetku 4/05-38 IX. Zákon č. 217/2005 Sb. - novela z. o SD 4/05-38 Předběžně z novely ZDP (sněm. tisk č. 846) 4/05-39 Doplněk (upřesnění textu a oprava příkladu) 1/06-34 Výpočet daně ze společ. základu daně manželů 4/ Společné zdanění 4/ Výpočet společného základu daně manželů 4/ Daň. ztráta a odpočet výd. na výuku žáků 4/ Manželé - daňoví nerezidenti 4/ Kdy nelze společné zdanění uplatnit 4/ Zálohy na daň 4/ Daňové přiznání 4/ Daňové zvýhodnění na vyživované děti při společném zdanění 4/05-43 Příklady v textu. Příklady odpis. movit. věcí v důsledku zkrácení doby odpis. v odpis. sk. 1 až 3 4/ Počítač, zaevidován do majetku v roce / Počítač, zaevid. do majetku v roce / Os. aut. kategorie M1, zaevid. do majetku v roce / Os. aut. kategorie M1, zaevid. do majetku v roce / Jeřáb, zaevidován do majetku v roce / DOTAZY A ODPOVĚDI K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Daňová evidence - bývalé uzávěrk. (nepeněžní operace) v JÚ 1/ povin. vedení pokladny ZDP nestanoví 4/ směnárna 3/ Dotace - zahrn. do příjmů u zem. podnikatelů 1/ Kurs - přepočet nároku na stravné v cizí měně 4/ Majetek - viz též K ODPISŮM A MAJETKU - drobný hmot. m., vyřazení, DPH 2/ koupě pozemku s podmínkou zaplatit Kč na výstavbu komunikace 2/ penzion, odpisování a úprava okolí 2/ prodej m. používaného i pro os. potřebu 4/ převod stroje před splacením úvěru 3/ vklad nemovitosti do s.r.o. 4/ vstup. cena stroje a výdaje na jeho následné zastavení ve prospěch banky 1/

8 - vzáj. vztahy podílových spoluvlastníků 4/ zruš. a vypořád. podílového spoluvlastn. 2/ Nájem - Pronájem - cesty aut. dcery k vyříz. agendy pronájmu 4/ část nemovitosti podnikatel pronajímá synovi rovněž pro podnikání 3/ finanční leasing autobusu 4/ inflační doložka ve smlouvě, indexy spotřebitelských cen 4/ opravy zděděn. RD před zaháj. pronájmu 1/ podnájem najatých prostor, příjmy dle 7 nebo 9 a uplatnění DPH 2/ přeruš. podnikání a pronájem nemovitosti 3/ příjmy rezidenta VB z pronáj. domu v ČR 2/ vložení pronaj. domu do OM a příjmy dle 7 ZDP 2/ zděděné pozemky do pronájmu 4/ Odpisování - viz též K ODPISŮM A MAJETKU - koupě budovy s pozemkem, vstup. cena a odpisy 2/ odkoupení spoluvl. Podílu na zemním stroji a odpisy 2/ technicky zhodnocené pronajaté nemovit. 4/ ukončení stavu dočasného staveb. Povolení a opatření trvalého stavebního povolení 1/ Osvobození od daně - prodej byt. jednotky ve vlastn. zesnulého 2/ příjmy z příležitostných činností do Kč bez ohledu na výši příjmů dle 6, 7, 9 2/ Podnikání a jiná SVČ - lékař přenechal 1 ordinaci kolegovi 3/ OSVČ spolupracuje s manželem a chce s ním založit s.r.o. 1/ přeruš. podnik. a vedení DE, majetku,... 4/ převod jedné z čin. podnikatele na manželku 4/ smlouva s otcem na pronájem auta 1/ sporožirový účet používaný pro podnikání 2/ správce dědictví = nový institut 4/ = pokrač. v podnik. po úmrtí poplatníka 3/ status dne úmrtí podnikatele 3/ uvažované ukončení a zdaňování pouze ostatních příjmů 1/ uzavření dohody o provedení práce = matky podnikatelky. s dcerou vyživovanou 3/ = otce podnikatele se synem spoluprac. 3/ vlož. živnosti, zejména pohled. do s.r.o. 3/ zemědělský podnikatel (nový pojem) 1/ Pohledávky - částečné (rozdělené) inkaso 2/ Položky odčitatelné od základu daně ( 34) - daňová ztráta, nesoulad 5 odst. 3 a 38r, dopad na lhůtu pro vyměření 3/ Položky - nezdanitelná část základu daně ( 15) - manželka podle 15 odst. 1 písm. b) a zahrnování jejího důchodu 3/ platby zaměstnance na pojistné formou srážky ze mzdy 3/ pojistné na soukromé život. pojištění 2/ , 2/ , 3/ příspěvky na penzijní připojištění = mimoř. platba, kterou penz. fond neuznal 3/ = přesahující částku Kč 2/

9 - prokázání vlastn. RD před zápisem do KN 2/ úroky v roce uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na koupi bytu 2/ úroky z hypot. úvěru na stavbu byt. jednotky 2/ úroky z úvěru na splac. člen. vkladu byt. dr. poskytnutého stavební spořitelnou matce 3/ úroky z úvěru na stavbu rekreační chaty, kde poplatník trvale bydlí, nelze uplatnit 3/ zaměstnanec zemřel v dubnu, uplatnění zákl. nezdan. částky na poplatníka 3/ Příjmy (výdaje) - dítěte z uměl. a kultur. činnosti (divadlo) 2/ dosažené za více zdaňovacích období 1/ chovatele včel 1/ při snížení základního kapitálu s.r.o. 1/ úroky z termínovaného vkladu 3/ úroky z vkladů u zaměstnavatele 2/ z dotací, prémie chovat. krav bez tržní prod. 4/ za souhlas s umíst. bahna na pozemku 2/ Přiznání k dani - limit příjmů Kč pro podání přiznání se posuzuje před odpočtem výdajů 3/ starobní důchodce pobírá pachtovné 3/ Sdružení - pracovní cesty pro účely sdružení 4/ prodej automobilu v podílovém spoluvl., zčásti využívaného pro soukromé účely 4/ Spolupráce - dcery, která má jiné trvalé bydliště 3/ manželky při nízkých příjmech 1/ manželky při sezónním prodeji v kiosku 1/ ostatních osob žijících v domácnosti 4/ Škoda a manka - normy ztratného ekonomicky zdůvodněné 4/ Technické zhodnocení /TZ/ - drobného nehm. majetku (software) v roce 2004 u poplatníka, který vede daň. evidenci 2/ půdní vestavba a výtah pořízené nájemcem 2/ Vozidlo - viz též Cestovní výdaje - bratrovo auto na prac. cestu zaměstnance 4/ částky schválené pro rok 2005 za PH (naftu)a opotřebení auta 3/ kniha jízd a povinnost jejího vedení 3/ leasing = nákl. auto, ukončení činnosti a postoupení l., DPH a DP 3/ = nesplnění podmínek a zahrnutí neuznaného nájemného do vs. ceny 3/ = po skonč. vyjmout z maj. a dar. synovi 3/ = postoup. a probl. uplatnění vyšší částky 3/ = postoupení (cese) neznamená ukončení l. 4/ = prodej voz. použív. i pro os. potřebu 4/ = přerušení podnikání a problém dodržení podmínky vložení do OM 2/ = smlouva na manželku, podniká manžel 3/

10 - podnikatel je zároveň jednatelem s.r.o. a na cesty používá auto zařazené ve svém OM 3/ výdaje na provoz po skončení leasingu a u vozidla vypůjčeného 3/ Výdaje (náklady) - další výd. s vysláním náhr. řidiče do ciziny 3/ materiál a služby po následné úvaze na konci roku daňově neuplatněné, DPH 2/ opravy a údržba majetku nezařaz. do OM a majetku najatého 3/ , 4/ pohonné hmoty u auta na leasing 1/ povinné lékařské prohlídky řidičů 1/ procentem z příjmů (tzv. paušálem) = možno i při vedení účetnictví 3/ = problém zásob při zahájení účetnictví 2/ = přerušení činnosti 4/ = zemědělský podnikatel 4/ platby do fondu oprav 1/ výměna oken 1/ úhrada za vytvoření internetových stránek 1/ úpravy na pozem. přilehlých k penzionu 1/ sociální a zdravotní pojištění = přeplatky 2/ = zálohy 2/ životní pojištění ve prospěch banky, záruka úvěru 4/ zřiz. výdaje před otevřením provozovny 1/ Základ daně - minimální z.d. = nákup drobných zásob před rokem zahájení činnosti 2/ = přerušené podnikání na 3 měsíce 1/ = přerušení podnikání v roce / = souběh příjmů z autor. práv a ze živn. 4/ = souběh příjmů ze záv. čin. a z podnik. 1/ = spolupracující manželka 2/ = ukončení činnosti a zahájení v dalším roce na jiný ŽL 2/ = zahájená činnost v roce 2002 se ztrátou 1/ přechod z DE na účetnictví = hodnota zásob 1/ = pohledávky a závazky 1/ , 1/ společný z.d. manželů = částky invalid. důchodu a podpory v nezam., minimální základ daně 3/ = manželka na mateřské dovolené 2/ = uplatnění nezd. částky na manželku 4/ = uzavření sňatku v průběhu roku 2/ vyřazení závazku k zaniklé společnosti 1/ záloha poskyt. dodavateli, nevyčerpaná 1/ Zásoby - prodej zásob zboží v rámci prod. části podniku na spol. s r.o., mezi osobami spojenými 2/ Závazky - promlčení 3/ převod na manželku (SJM) 2/ zaniklý z. jinak než jeho splněním atd. 4/

11 Zdaňování příjmů - daň paušální částkou 4/ , 4/ dohoda o prov. práce OSVČ se studentem 4/ náhrada za omezené hospodaření v lese, CHKO SR 3/ předčasně vypovězená smlouva o penzijním připojištění se státním příspěvkem 2/ přechod z daně stan. paušál. částkou na DE 4/ přepočet z cizí měny na Kč a vyměřovací základ pro pojistné 2/ souběh starobního důchodu a SVČ 2/ úrokové výnosy ze státních dluhopisů 2/ vydané majetkové podíly a vypořádací podíl z družstva 2/ výhry z tenisových turnajů ve světě 3/ DOTAZY A ODPOVĚDI K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Hmotný majetek - odpisy = při prodeji s výhradou vlastnického práva 1/ = příspěvková org. chce zčásti uplatňovat odpisy auta 3/ = rekonstrukce domu na hotel 3/ = výherních hracích přístrojů 1/ převod vozidla OSVČ do založené s.r.o. 1/ zařazování PC, hardware, monitoru do OM 1/ Nájem - Pronájem - finanční p. = postoup. leasing. smlouvy a úhrada daňově neuznatelné částky prvnímu nájemci 4/ = předčasné ukončení a okamžitý odprodej l. předmětu 3/ opravy pronajaté nemovitosti 1/ podmínky uznáv. nájem. podle 24 odst. 5 1/ Náklady - bytové družstvo = koupě domu 2/ = členský vklad nepodléhající zdanění 2/ vnitropod. směrnice s.r.o. předepisují použív. firem. aut. a mobil. telef. jen ke služeb. účelům 4/ Nehmotný majetek - odpisy technicky zhodnoceného software 4/ software (více licencí, multilicence) 2/ software uved. do užívání v prosinci / Pohledávky - kapitalizace 2/ německá firma vstoupila do konkursu a věřitel pohledávku nepřihlásil 4/ Položky odpočitatelné, snižující základ daně - odpočet nákl. na výzkum a vývoj a problém dotací 4/ reinv. odpočet, sest. PC z nakoup. dílů 1/ Přiznání k DPP - fúze 2/ opravy nespráv. účtování nákl. a výnosů 1/

12 Rezervy na opravy - povinnost prověřit odůvodněnost r. 3/ zpev. plocha, částečná oprava děr po zimě 3/ Rezervy ostatní, opravné položky - na nedoloženou nespornou existenci pohledávky nelze tvořit opravnou položku 4/ opravné položky k pohledávkám 3/ podmínka přihláš. pohled. do konkursu 3/ Stravování - odběr hotových jídel dovezených od cizí ZJ 2/ Úroky - test nízké kapitalizace ve světle novely č. 438/2003 Sb. 3/ Vklad - do s.r.o. fyzická osoba (DE) vloží svůj podnik, problém pohledávek a rezerv na opravy 4/ Závazky - půjčka od fyzické osoby dle dohody nebude nikdy vrácena a úroky vyplaceny 3/ Zdaňování příjmů - podíl na zisku s.r.o. (vyplatit zálohově nelze) 2/ K ODPISŮM A MAJETKU 4.1 Statě k vybraným otázkám Dlouhodobý hmotný majetek z pohledu nejen účetního 1. část 3/05-23 Pozemky 3/05-23 Zpřesnění pozemků 3/05-23 Zasíťování pozemku 3/05-24 Stavby 3/05-24 Přeložky rozvodných zařízení 3/05-24 Příjezdová cesta 3/05-24 Oplocení 3/05-25 Náklady na pořízení staveb 3/05-25 Byty a nebytové prostory 3/05-26 Některé způsoby nabytí majetku 3/05-26 Ve vlastní režii 3/05-26 Nabytí reálného vlastnictví 3/05-26 Nabytí majetku s odkládací podmínkou 3/05-26 Dlouhodobý hmotný majetek z pohledu nejen účetního 2. část 4/05-24 Samostatné movité věci 4/05-24 Soubory movitých věcí 4/05-24 Pěstitelské celky trvalých porostů 4/05-25 Základní stádo a tažná zvířata 4/05-25 Ložisko nevyhrazeného nerostu 4/05-25 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 4/05-26 Závěr 4/05-26

13 4.2 Dotazy a odpovědi - viz též daně z příjmů. a účet. Pozemky - nákup p. vč. ložiska písku před / Rezervy - v dobývacích prostorech, tvorba nedaňová 4/ Stavby - nákl. na přípravu nové výst. - zmař. investice 4/ Technické zhodnocení - stavební úpravy budovy 4/ CESTOVNÍ NÁHRADY - viz též daně z příjmů 5.1 Statě k vybraným otázkám Pracovní cesta a nemoc 3/ Dotazy a odpovědi Cesta - ze sídla podnikání v Praze za účelem výkonu živnost. činnosti v Brně 1/ Zaměstnanci - agenturní, dočasně přidělení 2/ DAŇ Z NEMOVITOSTÍ 6.1 Statě k vybraným otázkám K novele zákona o dani z nemovitostí provedené zákonem č. 217/2005 Sb. 3/ Dotazy a odpovědi Stavby - ostatní plochy, odlišné hledisko DzN a DP 3/ K MEZINÁRODNÍM DAŇOVÝM VZTAHŮM 7.1 Dotazy a odpovědi Zajištění daně, srážka daně - úhrady splátek úvěru a úroků při postoupení pohledávky čes. bankou zahraniční bance 1/ úhrady za licenci německému poskytovateli licence, který pohledávku postoupil 1/

14 Zdanění - český podnikatel si pronajal v Rakousku obchod a řeší problém zaměstnanců a daní 3/ čes. živnostník (FO) v ČR nevyk. žádnou činnost a podepsal sml. se Švýc. firmou (DP a DPH) 3/ mateř. spol. se sídlem v SRN vyslala 3 zam.do ČR k dceřiné společnosti 2/ převod podílu nerezidenta v s.r.o = na českého rezidenta 3/ = na jiného nerezidenta v rámci EU 3/ příjmy čes. daňového rezidenta z prac. Poměrů se spol. se sídlem v ČR, Rakousku a SR 1/ restituent s příj. z pronájmu pobírá v ČR starob. důch. a v Kanadě pobírá starob. důch. zdaněný 4/ sportovní sdružení uzavře hráčskou smlouvu se sportovkyní z USA 4/ K PRACOVNÍMU PRÁVU A POJISTNÉMU 8.1 Statě k vybraným otázkám Upozornění: Minimální základ daně a vyměřovací základ pro odvod pojistného 1/05-75 Úpravy ve zdravot. pojištění od 30. března /05-34 Prac. poměry na dobu určitou (termínované) 2/05-35 Opravné přehledy OSVČ 3/05-43 A. Povinnost podat nový Přehled po podání oprav. nebo dodat. daňového přiznání 3/05-43 I. OSVČ vykonává hlavní SVČ (OSVČ hlavní) 3/05-43 II.OSVČ vykonává vedlejší SVČ (OSVČ vedlejší) 3/05-44 B. Oznamování změny výše příjmů a výdajů není spojeno s podáním oprav. nebo dodat. daňového přiznání 3/05-45 Odstupné při skončení pracovního poměru 3/05-46 Odstupné z důvodu organizačních změn 3/05-46 Dohoda o skončení pracovního poměru 3/05-47 Výpověď z důvodu organizačních změn 3/05-47 Poskytnutí odstupného při skončení zam. ze zdravotních důvodů 3/05-49 Výplata odstupného 3/05-49 Možné změny v novém zákoníku práce 3/05-49 Změny v sociálním pojištění od /05-49 Změny v nemocenském pojištění 4/05-49 Změny v pojištění OSVČ 4/05-49 Příklady 4/ Dotazy a odpovědi - viz též daně z příjmů Pracovní vztahy - dohoda o provedení práce a následná dohoda o pracovní činnosti 4/ starobní důchodce a pracovní poměr na dobu určitou 4/

15 Sociální a zdravotní pojištění - nemocenské pojištění člena honorárního konzulárního úřadu 3/ nemocenské pojištění před porodem 4/ OSVČ = podávání přehledu pro SSZ důchodcem podnikajícím příležitostně 4/ = přechod na vedení účetnictví 2/ = souběh starobního důchodu a SVČ 2/ = ukončení podnikání 2/ peněžitá pomoc v mateřství (zam. na mateřské dovolené a uzavřela dohodu o prac. činnosti) 3/ podnikové stipendium dnes 4/ pojistné plac. zaměstnavatelem, neuhrazené 2/ pojistné sražené, ale neodvedené 2/ rodičovský příspěvek otci - důchodci 4/ student činný před složením odložené maturitní zkoušky 1/ zaměstnanec malé org. (OSVČ) chce podat žádost o přiznání starobního důchodu 3/ K OBCHODNĚ PRÁVNÍM OTÁZKÁM 9.1 Dotazy a odpovědi Podnikání - vypořádací podíl společníka v.o.s. 1/ Společné jmění manželů - majetkové vypořádání při rozvodu a otázka majetku nabytého podnikajícím manželem 1/ SILNIČNÍ DAŇ 10.1 Dotazy a odpovědi Předmět daně, vznik a zánik daňové povinnosti - motocykl používaný ke služebním cestám osvobozený od daně silniční 3/ prodej vozidla, opožděný zápis v TP 4/ přerušení podnikání 1/ přívěs automobilový používaný jako přípojné vozidlo za traktor 4/ vozidlo nákladní pronajaté na Slovensko 3/ vozidlo s největší povol. hmotností 12 tun určené výlučně k přepravě nákladů 1/ vykazování, prokazování počtu měsíců daňové povinnosti v podmínkách daně z příjmů stanovené paušální částkou 4/

16 11. SPOTŘEBNÍ DANĚ 11.1 Statě k vybraným otázkám Novela zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních platná od 1. července část 3/05-16 I. Úvod 3/05-16 II. Komentář k jednotlivým ustanovením zákona o spotřebních daních 3/05-16 K článku I 3/05-16 Konec 1. části příspěvku 3/05-19 Novela zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních platná od 1. července část 4/05-16 II. Pokračování komentáře k jednotlivým ustanovením zákona o spotřebních daních 4/05-16 K článku I 4/05-16 K článku II novely - přechodná ustanovení 4/05-20 K článku III novely - změna zákona o působnosti orgánů ČR v oblasti cen 4/05-21 III. Komentář k ust. částí osmnácté a devatenácté zák. č. 377/2005 Sb., o finan. konglomerátech 4/ SPRÁVA DANÍ A POPLATKŮ 12.1 Statě k vybraným otázkám Novely zákona o správě daní a poplatků přijaté v roce /05-31 Zákon č. 237/2004 Sb. 2/05-31 Zákon č. 254/2004 Sb. 2/05-32 Zákon č. 436/2004 Sb. 2/05-32 Zákon č. 501/2004 Sb. 2/05-32 Zákon č. 554/2004 Sb. 2/05-33 Jak přijímat platby v hotovosti a využívání registračních pokladen 4/05-46 A. Povinný subjekt 4/05-46 B. Pokladna 4/05-47 C. Certifikace pokladny 4/05-47 D. Autorizace a činnost servisního střediska 4/05-47 E. Jak se eviduje na registrační pokladně s fiskální pamětí 4/05-48 F. Náležitosti pokladního bloku 4/05-48 G. Povinnost vydat zákazníkovi blok o provedené platbě v hotovosti 4/05-48 H. Základní povinnosti povin. subjektu při zahájení prov. pokladny a v průběhu jejího provozu 4/05-48 I. Sankce za porušení povin. stanovených ZRP 4/ Dotazy a odpovědi Přeplatek na dani - přednostní použití na úhradu předepsaného penále 1/ Vyměření daně - lhůta pro vyměření a problém ztráty 2/ úkon směřující k vyměř. daně (podání dodat. daň. přizn.) a běh tříleté lhůty pro vyměření 4/

17 13. ÚČETNICTVÍ 13.1 Statě k vybraným otázkám Úpravy zákona o účetnictví od roku /05-9 Zásoby v účetnictví 2/05-10 Vymezení zásob 2/05-10 Oceňování zásob 2/05-10 Účtování zásob 2/05-10 Analytické účty 2/05-11 Opravné položky k zásobám 2/05-11 Inventarizace zásob 2/05-11 Závěrečné upozornění k účtování dlouhodobého hmotného majetku nedosahujícího stanovené hodnotové hranice 2/05-11 Náklady a výnosy v účetnictví 3/05-20 Účtování nákladů 3/05-20 Účtování výnosů 3/05-21 Roční účetní závěrka podnikatelů 4/05-22 Účetní závěrka 4/05-22 Přípravné práce 4/05-22 Inventarizace 4/05-22 Inventura 4/05-22 Inventarizační rozdíly 4/05-22 Ocenění majetku 4/05-23 Časové rozlišení, rezervy 4/05-23 Kursové rozdíly 4/05-23 Daně a uzavírání účtů 4/05-23 Audit 4/05-23 Výroční zpráva a zveřejnění účetní závěrky 4/05-23 Závěr 4/ Dotazy a odpovědi Kurs - účtování kursových rozdílů 4/ Majetek - pořizovací cena budovy s pozemky a problém ocenění 4/ úroky z investičního úvěru a pořiz. cena 4/ Náklady - honoráře muzikantům při pořád. koncertů 1/ odpis haléřových nedoplatků (nedaňově) 1/ Obrat jako kritérium pro vedení úč. - sdružení bez právní subjektivity 1/ sdružení manželů 1/ vznik účetní jednotky a povinnost účtovat 1/ Oceňování - majetku a závazků v cizích měnách 1/ zůstatek závazku v cizí měně 1/

18 Pojmy - jednoduché účetnictví (nelze nadále používat) 1/ Povinnost vedení účetnictví - ostatní účastníci sdružení vedli JÚ a DE ještě v r / úvaha vyhnout se vedení úč. přechodem na uplatňování daňových výdajů procentem z příjmů je mylná 3/ , 4/ Účtování - dotace z fondů EU na řešení vývoj. úkolu 1/ doplatku na důch. a zdravot. pojištění 3/ faktury za elektřinu (DPH) 2/ fyzická osoba má dvě firmy (DE a účetnictví) 1/ nákup štěněte a nákl. spojené s chovem psa 2/ ochranná známka vytvořená vlastní činností se účtuje na podrozvahových účtech 1/ pojistné majetkové a zák. odpovědnosti 2/ sdružení 2/ techn. zhodnocení domu BD 2/ vklad do společnosti 4/ zaokrouhlení a poštovné při prodeji na dobírku a DPH 1/ zprostředkovatel prodeje PHM 4/ Výnosy - provize komisionáře (v DE příjem z provize) 4/ Závazky - údajně uhrazené, doklady neexistují 3/ Závěrka - konsolidovaná a použití Mezinárodních účetních standardů 1/ neodpovídá skutečnému stavu 2/ uložení do Sbírky listin obch. rejstříku 1/ Zisk - výplata záloh na vytvořený zisk v.o.s. není možná 3/ DALŠÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE Z Pokynu MF č. D-280: Rozhodnutí o prodloužení termínu pro podání přiznání k dani z nemovitostí 1/05-36 Retrospektiva změn diskontní úrokové sazby ČNB (pro daňové účely)1/05-38, 2/05-33, 4/05-26 Sazby stravného a sazby základních náhrad z vyhl. MPSV č. 647/2004 Sb. s účinností od /05-40 Z Pokynu MF č. D-277 stanovení jednotných kursů za zdaňovací období /05-52 Daňové judikáty 2/ Podmínky pro povolení obnovy řízení 2/ Rozhodnutí o vyloučení pracovníka správce daně z daňového řízení 2/ Zamítnutí kasační stížnosti pro opožděnost 2/ Ukončení daňové kontroly 2/ Uplatnění položek odčitatelných od základu daně v rámci daňové kontroly 2/05-67 Aktuálně ze schůzí Poslanecké sněmovny zaměřených na rozpočtové a daňové zákony 4/05-2

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí...

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí... SEZNAM AUTORŮ..................................................... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI............ 12 ÚVOD...............................................................15

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Přímé daně 2011 1. Daň z příjmů Právní úprava a charakteristika

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2007 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2007 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2007 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Proč také řešit správné stanovení VC majetku? chybné stanovení VC může znamenat špatný daňový odpis a z toho plynoucí potíže daňová VC

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015

Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015 Daň z příjmu Daňový a účetní bulletin 01/2015 Změny v zákoně o dani z příjmů od 1.1.2015 Majetkový prospěch z bezúročné půjčky u vypůjčitele (FO 4a/m, PO 19b/1/d) Zpřísnění. V roce 2014 tento majetkový

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2008 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo pokračování

očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo pokračování Novinky v ZDP pro fyzické osoby 2015 2. část podklady pro on-line seminář 3. 2. 2015 očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo pokračování 1

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e5_daňová soustava daně přímé Výpočet daně z příjmů fyzických osob Ekonomika M4D Anotace:

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách 8. přednáška Zúčtovací vztahy a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách b) Postoupení pohledávek, odpis pohledávek, opravné položky c) Zúčtování se zaměstnanci d) Zúčtování s podniky ve

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více