REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2005 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ"

Transkript

1 REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2005 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní náhrady 6. Daň z nemovitostí 7. K mezinárodním daňovým vztahům 8. K pracovnímu právu a pojistnému 9. K obchodně právním otázkám 10.Silniční daň 11.Spotřební daně 12.Správa daní a poplatků 13.Účetnictví 14.Další aktuální informace 15.Přehled rejstříků od ročníku 1995 Legenda x/xx-xx-xx Číslo bulletinu Ročník Strana Číslo dotazu 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ 1.1 Dotazy a odpovědi Daň darovací - možnost odečtu částek investovaných obdarovaným 3/ nemovitost darovaná společníkům s.r.o. 1/ Daň dědická - majetek osvobozený od DD, při prodeji problém ocenění 3/ praneteř dědila po pratetě majetek vydaný podle zák. č. 229/1991 Sb. 2/ správce dědictví 3/ Daň z převodu - prodej bytu v osobním vlastnictví 2/ prodej domu vráceného v restituci 4/ převod RD rodiči na dceru, event. darem 4/ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 2.1 Statě k vybraným otázkám Informace o novelách zákona o DPH 1/05-8 Informace o schválených a připravovaných změnách zákona o DPH v průběhu roku /05-9 Informace o novelizaci zákona o DPH a metodických výkladech MF... 3/05-8

2 Uplatňování DPH u nemovitostí 3/ Úvod 3/ Základní pojmy k uplat. DPH u nemovitostí 3/ Převod nemovitostí 3/ Uplat. daně na výstupu při převodu n. 3/ Osvobození od daně při převodu n. 3/ Převod n. ve spoluvl. více vlastníků 3/ Podílové spoluvlastnictví 3/ Společné jmění manželů 3/ Vyřazení n. z obchodního majetku 3/ Pronájem nemovitostí 3/ Osvobození od daně u nájmu n. 3/ Zdaňování nájmu nemovitostí 3/ Den uskutečnění zdanitelného plnění 3/ Daňové doklady 3/ Základ daně 3/ Sazby daně 3/ Odpočet daně u pronájmu n. 3/ Nájem nemovit. v podílovém spoluvlastnictví nebo společném jmění manželů 3/ Podílové spoluvlastnictví 3/ Společné jmění manželů 3/05-15 Informace o novele zákona o DPH k / Dotazy a odpovědi - viz též daně z příjmů Daňový doklad - den vystavení /opr. tisk. chyby v 4/04-7-6/ 2/ elektronické zasílání, podmínky 4/ nesprávně uplatněná sazba daně 2/ platba předem osobě vedoucí DE /od nesmí vystavit DD/ 3/ pořízení zboží z jiného čl. státu a doplňování údaje datum uskutečnění pořízení 4/ uvádění jednotkové ceny 1/ Místo plnění - daňové porad. pro klienty z celého světa 4/ obchodní zástupci 2/ montáž technol. zařízení na Slovensku 1/ problém pojmů osoba povinná k dani a osoba registrovaná k dani v jiném čl. státě u služeb podle 10 odst. 6 4/ reklamní služba jménem (na účet) slov. fy 2/ služba: audit objednaný a faktur. Rakouským majitelem české s.r.o. 1/ změna registrace švýcarského odběratele 2/ Obrat - částka vyplac. Úřadem práce se nezapočítává a je příjmem osvobozeným od DP 4/ nákup ojetých aut od nepodnikatelů z EU 2/ pořád. mezinár. konference obč. sdružením 4/ praktická lékařka 3/ prodej ojetého auta bazarem 3/ přijaté zálohy na služby dosud neuskutečněné se nezapočtou 1/ příjem advokátky za přeúčtované kolky klientům se do obratu nezahrnuje 4/ příjmy v úrovni bez daně 2/05-3-6

3 Odpočet daně - bez daňového dokladu nelze uplatnit 2/ dovoz zboží z USA 4/ krácení koeficientem a jeho stanovení 2/ opr. odpočtu na zákl. daňového vrubopisu 4/ pořízení zboží z jiného čl. státu EU 2/ použití fin. daru na nákup zboží a služeb 2/ prodejce os. auto zaregistr. na SPZ, dodanil a po určité době prodal do SRN 1/ při změně režimu 1/05-3-7, 3/ = drobný hmotný majetek 1/ = PC nepodnik. a později vlož. do OM 4/ = problém leasingových splátek 1/ účastník sdružení 1/ vyúčtování plynu včetně části období, kdy odběratel ještě nebyl plátcem daně 4/ společnost (nemocnice) má také plnění osvob. bez nároku na odpočet a řeší přeúčt. energií 2/ Osvobození od daně - opravy prováděné na velvysl. ve Vídni 1/ ostatní plnění osvob. podle 61 písm. f) 4/ prodej budovy koup. v r. 1995, probíhá TZ 3/ prodej nájemcem technicky zhodnocené nemovitosti nájemci 1/ prodej předváděcího os. auta 1/ produktivní práce žáků 4/ pronájem staveb 1/ provize CK, zájezdy do třetích zemí 3/ rekondiční pobyty pro zdrav. postiž. děti 3/ vyřazení nemovit. /opr. tisk. chyby k 3/ / 1/ zprostředk. pojištění prodávaného auta 2/ Platba daně - plátce daně po zemřelém živnostníkovi 3/05-2-3, 3/05-3-4, 3/ povinnost přiznat daň u osoby, která vede DE, vzniká až k datu uskutečnění zdanitel. plnění, nikoliv ke dni přijetí zálohy 3/ ubyt. služby a problém neuhraz. faktur 1/ Pronájem - viz též Přefakturace - části pozemku na umístění rekl. billboardu 3/ movité věci (vozidla) nezahrnuté do OM 2/ nemovitosti plátci DPH 4/ nemovit. ve SJM a v podíl. spoluvlastnictví 2/ podnájem pronajatých prostor 3/ Předmětem daně - není prodej podniku (org. složky) 1/ Registrace - příjmy pouze z fin. a pojišťovací činnosti 2/ zaplacení zálohy na pořizování nemovitosti v zahraničí na klíč 2/ zrušení a sníž. nároku na odpočet u majetku 4/ zrušení po analýze obratu 4/05-7-6

4 Sazba daně - čištění, opravy a vložkování komínů na RD 1/ kafilerní tuk 1/ nabídka tzv. výhod. obchodu stavebníkům RD a riziko doměření daně 2/ opravy RD vloženého do OM 4/ pestré aktivity cukrářské a lahůd. firmy 1/ servisní period. prohlídky zdravot. techn. 4/ sester. firma si vypůjčuje pracovníka 2/ sportovní služby (oblast tělesné hygieny) 2/ zatřídění některých služeb podle SKP 2/ Uplatnění daně - dodávka zboží s instalací (montáží) 2. čs. firmě s místem pl. v SK 4/ dopravné při dovozu zboží, růz. varianty 3/ dovoz stroje ze Švýcarska vycleného na hranicích EU 4/ dovoz zboží ze Srbska 4/ mateř. spol. ze SRN zapůjčí lis. formy 3/ nákup ojet. voz. ze zemí EU po / nákup zboží (mat.) v zemích EU, postup 4/ porucha a oprava autobusu v SRN 3/ poskytnutí služby cestovního ruchu jménem a na účet jiné osoby 2/ poskyt. služby zahr. osobou tuz. plátci 1/ prodej TZ budovy - kulturní památky 1/ provozování výher. automatů v hospodách 1/ , 4/ přeprava havar. voz. z Chorvatska do ČR 1/ přeúčt. odběru vody, plynu el. nájemníkům 1/ přeúčtování služeb 3/ převod a postoupení autorských práv zahraniční osobou DPH a DP 3/ příspěvkové org. (školy, domovy apod.) 4/ , 4/ sleva z ceny 4/ služby tzv. call-center 4/ ukon. SVČ a existence jen ostat. příjmů 1/ vratné obaly při změně režimu 1/ vydávání novin a příruček obč. sdružením 3/ vývoz reklamních boxů do Polska 4/ Vracení daně - slovenský vystavovatel na veletrhu v Brně 4/ Vyřazení z obchodního majetku - skladu po provedení TZ 1/ Základ daně - dovoz zboží, dopravu hradí prodávající 2/ ojeté auto koup. od plátce DPH a prodané 3/ oprava základu daně a výše daně po změně sazby 22 % na 19 % 1/ oprava základu daně za poplatek za delší splatnost faktur 1/ prod. vykoup. a ošetřených obil. pro setbu 1/ přepočet částek v cizí měně 2/ vyřazení PC z OM, při jehož pořízení byl uplatněn odpočet z 1/2 4/ Zdanitelné plnění - autorský honorář 1/ povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu EU 1/ prod. stroje, vlastnictví přejde až po úhradě 1/ provize za zprostředkování sázek 4/ zaúčtování faktury za elektřinu (DPH) 2/

5 3. DAŇ Z PŘÍJMŮ 3.1 Statě k vybraným otázkám K novele zákona o daních z příjmůpřijaté v prosinci /05-10 Dílčí změny ZDP přijaté ve druhé polovině roku 2004 kromě zákona č. 669/2004 Sb. 1/05-10 Orientační přehled hlavních změn ZDP vyplývajících ze zákona č. 669/2004 Sb. 1/05-11 Ke změnám ZDP vypl. ze zákona č. 669/2004 Sb., použitelných za zdaňovací období, které započalo v roce /05-11 Ke změnám ZDP vypl. ze zákona č. 669/2004 Sb. s účinností od roku /05-13 K části první - Daň z příjmů fyzických osob 1/05-13 K části druhé - Daň z příjmů práv. osob 1/05-20 K části třetí - Společná ustanovení 1/05-22 K novele zákona o rezervách 1/05-33 Odpisová skupina 6 a její použití 1/05-37 Průměrné ceny pohonných hmot 1/05-39 I. Úvod 1/05-39 II. Postup u podnikatelů a průměrné ceny dle pokynu č. D-276 za rok /05-39 III. Postup zaměstnavatelů a jejich zam. podle prům. cen dle vyhl. MPSV č. 647/2004 Sb. 1/05-40 IV. Závěr 1/05-40 Přiznání k dani z příjmů právnických osob 1/ Změny v tiskopisech daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob 1/ Přiznání k dani z př. právnických osob 1/ Pokyny k vyplnění přiznání... 1/ Příloha č. 2 II. oddílu... 1/ Zvláštní příloha k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu 1/ Pokyny k vyplnění přiznání... nositeli investičních pobídek... 1/ Zvláštní příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu 1/ Lhůty pro podávání přiznání k dani z příjmů právnických osob v roce / Placení záloh na daň z příjmů právnických osob v roce / WWW verze přiznání k DPPO 1/ Současný stav 1/ Výhled na rok /05-45 Přílohy 1/05-46 Změny v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období / Úvod 1/ Změny shodné v obou tiskopisech 1/ Další změny v Přiznání typu B 1/05-49 Příklad Přiznání typu B 1/05-50 K novele zákona o daních z příjmů přijaté v prosinci 2004 /dokončení z č. I/05/ 2/05-12 Ke změnám ZDP vyplývajícím ze zákona č. 669/2004 Sb., s účinností od roku /05-12 K části třetí - Společná ustanovení 2/05-12 K části čtvrté - Zvláštní ustanovení pro vybírání daně z příjmů 2/05-18 Změny příloh k ZDP 2/05-25 Ke změnám ZDP vyplývajícím ze zákona č. 669/2004 Sb., s účinností pozdější... 2/05-27

6 Příklady použití odpisové skupiny 6 2/05-28 Daňové odpisování nehmotného majetku 3/05-27 V letech 1993 až /05-27 Počínaje rokem /05-27 Od roku /05-27 Od zd. období započatého v roce /05-28 Cenné papíry z hlediska daně z příjmů 3/05-29 Osvob. příjmů z prodeje CP od daně 3/05-29 Zrušení a přeměna fondu 3/05-29 Příjmy z prod. CP, na které se osvob. nevztahuje 3/05-29 Zkrácení lhůty pro osvobození příjmů od daně 3/05-29 a) Přeměna společnosti 3/05-29 b) Výměna akcií 3/05-30 Budoucí prodej cenných papírů 3/05-30 Právo výkupu účastnických cenných papírů 3/05-30 Den nabytí cenných papírů 3/05-30 Příjem z držby cenných papírů 3/05-31 Dividendy 3/05-31 Ostatní příjmy z kapitálového majetku 3/05-31 Příjmy z prodeje cenných papírů - 10 zákona 3/05-31 Dílčí základ daně 3/05-31 Příjmy z prodeje CP na straně podnikatelů 3/05-32 Postup do konce r /05-32 Postup od r /05-32 Postup v r /05-32 Postup od r /05-32 Stanovisko MF k problematice oceň. Rozdílů zveřejněné na webových stránkách MF 3/ Právní stav platný v roce / Právní stav platný od /05-33 Příjem z prodeje akcie, která není přeceňována 3/05-33 Příjem z prodeje směnky 3/05-33 Zaměstnanecké akcie 3/05-33 Zdanění příjmů FO z prodeje nemovitostí 3/05-34 Osvob. příjmů z prodeje RD a bytu 3/05-34 Osvob. příjmů z prodeje ost. nemovitostí 3/05-36 Základ daně 3/05-38 Převod podílu na bytovém družstvu 3/05-39 Přehled hlavních změn v zákonu o DP platných pro fyzické osoby od roku /05-27 I. Úvod 4/05-27 II. Hlavní změny ZDP vyplývající z jeho novely č. 669/2004 Sb. 4/ Daňové zvýhodnění na vyživované dítě 4/ Výpočet daně ze spol. základu daně manželů (nový 13a) 4/ Ostatní změny ovlivňující zd. fyzických osob s dopadem na širší okruh poplatníků 4/05-28 III. Vybr. změny proved. dalšími zák. v průběhu roku 2004 s účinností od /05-29 IV. Oček. změny s účin. už od roku /05-29

7 Změny zákona č. 586/1992 Sb., o DP, které ovlivní základ daně z př. práv. osob poprvé za zd. období, které započalo v roce /05-30 I. Zákon č. 492/2000 Sb. - novela ZDP 4/05-30 II. Zákon č. 438/2003 Sb. - novela ZDP 4/05-31 III. Zákon č. 436/2004 Sb. - změnový zák. k zákonu o zaměstnanosti 4/05-31 IV. Zákon č. 562/2004 Sb. - změnový zák. v souvislosti s přijetím školského zákona 4/05-31 V. Zákon č. 628/2004 Sb. - změnový zák. k zákonu o evropské společnosti /ES/ 4/05-31 VI. Zákon č. 669/2004 Sb. - novela ZDP 4/05-32 VII. Zákon č. 676/2004 Sb., o pov. znač. lihu 4/05-38 VIII. Zákon č. 179/2005 Sb. - změnový zák. k zákonu o zrušení Fondu nár. majetku 4/05-38 IX. Zákon č. 217/2005 Sb. - novela z. o SD 4/05-38 Předběžně z novely ZDP (sněm. tisk č. 846) 4/05-39 Doplněk (upřesnění textu a oprava příkladu) 1/06-34 Výpočet daně ze společ. základu daně manželů 4/ Společné zdanění 4/ Výpočet společného základu daně manželů 4/ Daň. ztráta a odpočet výd. na výuku žáků 4/ Manželé - daňoví nerezidenti 4/ Kdy nelze společné zdanění uplatnit 4/ Zálohy na daň 4/ Daňové přiznání 4/ Daňové zvýhodnění na vyživované děti při společném zdanění 4/05-43 Příklady v textu. Příklady odpis. movit. věcí v důsledku zkrácení doby odpis. v odpis. sk. 1 až 3 4/ Počítač, zaevidován do majetku v roce / Počítač, zaevid. do majetku v roce / Os. aut. kategorie M1, zaevid. do majetku v roce / Os. aut. kategorie M1, zaevid. do majetku v roce / Jeřáb, zaevidován do majetku v roce / DOTAZY A ODPOVĚDI K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Daňová evidence - bývalé uzávěrk. (nepeněžní operace) v JÚ 1/ povin. vedení pokladny ZDP nestanoví 4/ směnárna 3/ Dotace - zahrn. do příjmů u zem. podnikatelů 1/ Kurs - přepočet nároku na stravné v cizí měně 4/ Majetek - viz též K ODPISŮM A MAJETKU - drobný hmot. m., vyřazení, DPH 2/ koupě pozemku s podmínkou zaplatit Kč na výstavbu komunikace 2/ penzion, odpisování a úprava okolí 2/ prodej m. používaného i pro os. potřebu 4/ převod stroje před splacením úvěru 3/ vklad nemovitosti do s.r.o. 4/ vstup. cena stroje a výdaje na jeho následné zastavení ve prospěch banky 1/

8 - vzáj. vztahy podílových spoluvlastníků 4/ zruš. a vypořád. podílového spoluvlastn. 2/ Nájem - Pronájem - cesty aut. dcery k vyříz. agendy pronájmu 4/ část nemovitosti podnikatel pronajímá synovi rovněž pro podnikání 3/ finanční leasing autobusu 4/ inflační doložka ve smlouvě, indexy spotřebitelských cen 4/ opravy zděděn. RD před zaháj. pronájmu 1/ podnájem najatých prostor, příjmy dle 7 nebo 9 a uplatnění DPH 2/ přeruš. podnikání a pronájem nemovitosti 3/ příjmy rezidenta VB z pronáj. domu v ČR 2/ vložení pronaj. domu do OM a příjmy dle 7 ZDP 2/ zděděné pozemky do pronájmu 4/ Odpisování - viz též K ODPISŮM A MAJETKU - koupě budovy s pozemkem, vstup. cena a odpisy 2/ odkoupení spoluvl. Podílu na zemním stroji a odpisy 2/ technicky zhodnocené pronajaté nemovit. 4/ ukončení stavu dočasného staveb. Povolení a opatření trvalého stavebního povolení 1/ Osvobození od daně - prodej byt. jednotky ve vlastn. zesnulého 2/ příjmy z příležitostných činností do Kč bez ohledu na výši příjmů dle 6, 7, 9 2/ Podnikání a jiná SVČ - lékař přenechal 1 ordinaci kolegovi 3/ OSVČ spolupracuje s manželem a chce s ním založit s.r.o. 1/ přeruš. podnik. a vedení DE, majetku,... 4/ převod jedné z čin. podnikatele na manželku 4/ smlouva s otcem na pronájem auta 1/ sporožirový účet používaný pro podnikání 2/ správce dědictví = nový institut 4/ = pokrač. v podnik. po úmrtí poplatníka 3/ status dne úmrtí podnikatele 3/ uvažované ukončení a zdaňování pouze ostatních příjmů 1/ uzavření dohody o provedení práce = matky podnikatelky. s dcerou vyživovanou 3/ = otce podnikatele se synem spoluprac. 3/ vlož. živnosti, zejména pohled. do s.r.o. 3/ zemědělský podnikatel (nový pojem) 1/ Pohledávky - částečné (rozdělené) inkaso 2/ Položky odčitatelné od základu daně ( 34) - daňová ztráta, nesoulad 5 odst. 3 a 38r, dopad na lhůtu pro vyměření 3/ Položky - nezdanitelná část základu daně ( 15) - manželka podle 15 odst. 1 písm. b) a zahrnování jejího důchodu 3/ platby zaměstnance na pojistné formou srážky ze mzdy 3/ pojistné na soukromé život. pojištění 2/ , 2/ , 3/ příspěvky na penzijní připojištění = mimoř. platba, kterou penz. fond neuznal 3/ = přesahující částku Kč 2/

9 - prokázání vlastn. RD před zápisem do KN 2/ úroky v roce uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na koupi bytu 2/ úroky z hypot. úvěru na stavbu byt. jednotky 2/ úroky z úvěru na splac. člen. vkladu byt. dr. poskytnutého stavební spořitelnou matce 3/ úroky z úvěru na stavbu rekreační chaty, kde poplatník trvale bydlí, nelze uplatnit 3/ zaměstnanec zemřel v dubnu, uplatnění zákl. nezdan. částky na poplatníka 3/ Příjmy (výdaje) - dítěte z uměl. a kultur. činnosti (divadlo) 2/ dosažené za více zdaňovacích období 1/ chovatele včel 1/ při snížení základního kapitálu s.r.o. 1/ úroky z termínovaného vkladu 3/ úroky z vkladů u zaměstnavatele 2/ z dotací, prémie chovat. krav bez tržní prod. 4/ za souhlas s umíst. bahna na pozemku 2/ Přiznání k dani - limit příjmů Kč pro podání přiznání se posuzuje před odpočtem výdajů 3/ starobní důchodce pobírá pachtovné 3/ Sdružení - pracovní cesty pro účely sdružení 4/ prodej automobilu v podílovém spoluvl., zčásti využívaného pro soukromé účely 4/ Spolupráce - dcery, která má jiné trvalé bydliště 3/ manželky při nízkých příjmech 1/ manželky při sezónním prodeji v kiosku 1/ ostatních osob žijících v domácnosti 4/ Škoda a manka - normy ztratného ekonomicky zdůvodněné 4/ Technické zhodnocení /TZ/ - drobného nehm. majetku (software) v roce 2004 u poplatníka, který vede daň. evidenci 2/ půdní vestavba a výtah pořízené nájemcem 2/ Vozidlo - viz též Cestovní výdaje - bratrovo auto na prac. cestu zaměstnance 4/ částky schválené pro rok 2005 za PH (naftu)a opotřebení auta 3/ kniha jízd a povinnost jejího vedení 3/ leasing = nákl. auto, ukončení činnosti a postoupení l., DPH a DP 3/ = nesplnění podmínek a zahrnutí neuznaného nájemného do vs. ceny 3/ = po skonč. vyjmout z maj. a dar. synovi 3/ = postoup. a probl. uplatnění vyšší částky 3/ = postoupení (cese) neznamená ukončení l. 4/ = prodej voz. použív. i pro os. potřebu 4/ = přerušení podnikání a problém dodržení podmínky vložení do OM 2/ = smlouva na manželku, podniká manžel 3/

10 - podnikatel je zároveň jednatelem s.r.o. a na cesty používá auto zařazené ve svém OM 3/ výdaje na provoz po skončení leasingu a u vozidla vypůjčeného 3/ Výdaje (náklady) - další výd. s vysláním náhr. řidiče do ciziny 3/ materiál a služby po následné úvaze na konci roku daňově neuplatněné, DPH 2/ opravy a údržba majetku nezařaz. do OM a majetku najatého 3/ , 4/ pohonné hmoty u auta na leasing 1/ povinné lékařské prohlídky řidičů 1/ procentem z příjmů (tzv. paušálem) = možno i při vedení účetnictví 3/ = problém zásob při zahájení účetnictví 2/ = přerušení činnosti 4/ = zemědělský podnikatel 4/ platby do fondu oprav 1/ výměna oken 1/ úhrada za vytvoření internetových stránek 1/ úpravy na pozem. přilehlých k penzionu 1/ sociální a zdravotní pojištění = přeplatky 2/ = zálohy 2/ životní pojištění ve prospěch banky, záruka úvěru 4/ zřiz. výdaje před otevřením provozovny 1/ Základ daně - minimální z.d. = nákup drobných zásob před rokem zahájení činnosti 2/ = přerušené podnikání na 3 měsíce 1/ = přerušení podnikání v roce / = souběh příjmů z autor. práv a ze živn. 4/ = souběh příjmů ze záv. čin. a z podnik. 1/ = spolupracující manželka 2/ = ukončení činnosti a zahájení v dalším roce na jiný ŽL 2/ = zahájená činnost v roce 2002 se ztrátou 1/ přechod z DE na účetnictví = hodnota zásob 1/ = pohledávky a závazky 1/ , 1/ společný z.d. manželů = částky invalid. důchodu a podpory v nezam., minimální základ daně 3/ = manželka na mateřské dovolené 2/ = uplatnění nezd. částky na manželku 4/ = uzavření sňatku v průběhu roku 2/ vyřazení závazku k zaniklé společnosti 1/ záloha poskyt. dodavateli, nevyčerpaná 1/ Zásoby - prodej zásob zboží v rámci prod. části podniku na spol. s r.o., mezi osobami spojenými 2/ Závazky - promlčení 3/ převod na manželku (SJM) 2/ zaniklý z. jinak než jeho splněním atd. 4/

11 Zdaňování příjmů - daň paušální částkou 4/ , 4/ dohoda o prov. práce OSVČ se studentem 4/ náhrada za omezené hospodaření v lese, CHKO SR 3/ předčasně vypovězená smlouva o penzijním připojištění se státním příspěvkem 2/ přechod z daně stan. paušál. částkou na DE 4/ přepočet z cizí měny na Kč a vyměřovací základ pro pojistné 2/ souběh starobního důchodu a SVČ 2/ úrokové výnosy ze státních dluhopisů 2/ vydané majetkové podíly a vypořádací podíl z družstva 2/ výhry z tenisových turnajů ve světě 3/ DOTAZY A ODPOVĚDI K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Hmotný majetek - odpisy = při prodeji s výhradou vlastnického práva 1/ = příspěvková org. chce zčásti uplatňovat odpisy auta 3/ = rekonstrukce domu na hotel 3/ = výherních hracích přístrojů 1/ převod vozidla OSVČ do založené s.r.o. 1/ zařazování PC, hardware, monitoru do OM 1/ Nájem - Pronájem - finanční p. = postoup. leasing. smlouvy a úhrada daňově neuznatelné částky prvnímu nájemci 4/ = předčasné ukončení a okamžitý odprodej l. předmětu 3/ opravy pronajaté nemovitosti 1/ podmínky uznáv. nájem. podle 24 odst. 5 1/ Náklady - bytové družstvo = koupě domu 2/ = členský vklad nepodléhající zdanění 2/ vnitropod. směrnice s.r.o. předepisují použív. firem. aut. a mobil. telef. jen ke služeb. účelům 4/ Nehmotný majetek - odpisy technicky zhodnoceného software 4/ software (více licencí, multilicence) 2/ software uved. do užívání v prosinci / Pohledávky - kapitalizace 2/ německá firma vstoupila do konkursu a věřitel pohledávku nepřihlásil 4/ Položky odpočitatelné, snižující základ daně - odpočet nákl. na výzkum a vývoj a problém dotací 4/ reinv. odpočet, sest. PC z nakoup. dílů 1/ Přiznání k DPP - fúze 2/ opravy nespráv. účtování nákl. a výnosů 1/

12 Rezervy na opravy - povinnost prověřit odůvodněnost r. 3/ zpev. plocha, částečná oprava děr po zimě 3/ Rezervy ostatní, opravné položky - na nedoloženou nespornou existenci pohledávky nelze tvořit opravnou položku 4/ opravné položky k pohledávkám 3/ podmínka přihláš. pohled. do konkursu 3/ Stravování - odběr hotových jídel dovezených od cizí ZJ 2/ Úroky - test nízké kapitalizace ve světle novely č. 438/2003 Sb. 3/ Vklad - do s.r.o. fyzická osoba (DE) vloží svůj podnik, problém pohledávek a rezerv na opravy 4/ Závazky - půjčka od fyzické osoby dle dohody nebude nikdy vrácena a úroky vyplaceny 3/ Zdaňování příjmů - podíl na zisku s.r.o. (vyplatit zálohově nelze) 2/ K ODPISŮM A MAJETKU 4.1 Statě k vybraným otázkám Dlouhodobý hmotný majetek z pohledu nejen účetního 1. část 3/05-23 Pozemky 3/05-23 Zpřesnění pozemků 3/05-23 Zasíťování pozemku 3/05-24 Stavby 3/05-24 Přeložky rozvodných zařízení 3/05-24 Příjezdová cesta 3/05-24 Oplocení 3/05-25 Náklady na pořízení staveb 3/05-25 Byty a nebytové prostory 3/05-26 Některé způsoby nabytí majetku 3/05-26 Ve vlastní režii 3/05-26 Nabytí reálného vlastnictví 3/05-26 Nabytí majetku s odkládací podmínkou 3/05-26 Dlouhodobý hmotný majetek z pohledu nejen účetního 2. část 4/05-24 Samostatné movité věci 4/05-24 Soubory movitých věcí 4/05-24 Pěstitelské celky trvalých porostů 4/05-25 Základní stádo a tažná zvířata 4/05-25 Ložisko nevyhrazeného nerostu 4/05-25 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 4/05-26 Závěr 4/05-26

13 4.2 Dotazy a odpovědi - viz též daně z příjmů. a účet. Pozemky - nákup p. vč. ložiska písku před / Rezervy - v dobývacích prostorech, tvorba nedaňová 4/ Stavby - nákl. na přípravu nové výst. - zmař. investice 4/ Technické zhodnocení - stavební úpravy budovy 4/ CESTOVNÍ NÁHRADY - viz též daně z příjmů 5.1 Statě k vybraným otázkám Pracovní cesta a nemoc 3/ Dotazy a odpovědi Cesta - ze sídla podnikání v Praze za účelem výkonu živnost. činnosti v Brně 1/ Zaměstnanci - agenturní, dočasně přidělení 2/ DAŇ Z NEMOVITOSTÍ 6.1 Statě k vybraným otázkám K novele zákona o dani z nemovitostí provedené zákonem č. 217/2005 Sb. 3/ Dotazy a odpovědi Stavby - ostatní plochy, odlišné hledisko DzN a DP 3/ K MEZINÁRODNÍM DAŇOVÝM VZTAHŮM 7.1 Dotazy a odpovědi Zajištění daně, srážka daně - úhrady splátek úvěru a úroků při postoupení pohledávky čes. bankou zahraniční bance 1/ úhrady za licenci německému poskytovateli licence, který pohledávku postoupil 1/

14 Zdanění - český podnikatel si pronajal v Rakousku obchod a řeší problém zaměstnanců a daní 3/ čes. živnostník (FO) v ČR nevyk. žádnou činnost a podepsal sml. se Švýc. firmou (DP a DPH) 3/ mateř. spol. se sídlem v SRN vyslala 3 zam.do ČR k dceřiné společnosti 2/ převod podílu nerezidenta v s.r.o = na českého rezidenta 3/ = na jiného nerezidenta v rámci EU 3/ příjmy čes. daňového rezidenta z prac. Poměrů se spol. se sídlem v ČR, Rakousku a SR 1/ restituent s příj. z pronájmu pobírá v ČR starob. důch. a v Kanadě pobírá starob. důch. zdaněný 4/ sportovní sdružení uzavře hráčskou smlouvu se sportovkyní z USA 4/ K PRACOVNÍMU PRÁVU A POJISTNÉMU 8.1 Statě k vybraným otázkám Upozornění: Minimální základ daně a vyměřovací základ pro odvod pojistného 1/05-75 Úpravy ve zdravot. pojištění od 30. března /05-34 Prac. poměry na dobu určitou (termínované) 2/05-35 Opravné přehledy OSVČ 3/05-43 A. Povinnost podat nový Přehled po podání oprav. nebo dodat. daňového přiznání 3/05-43 I. OSVČ vykonává hlavní SVČ (OSVČ hlavní) 3/05-43 II.OSVČ vykonává vedlejší SVČ (OSVČ vedlejší) 3/05-44 B. Oznamování změny výše příjmů a výdajů není spojeno s podáním oprav. nebo dodat. daňového přiznání 3/05-45 Odstupné při skončení pracovního poměru 3/05-46 Odstupné z důvodu organizačních změn 3/05-46 Dohoda o skončení pracovního poměru 3/05-47 Výpověď z důvodu organizačních změn 3/05-47 Poskytnutí odstupného při skončení zam. ze zdravotních důvodů 3/05-49 Výplata odstupného 3/05-49 Možné změny v novém zákoníku práce 3/05-49 Změny v sociálním pojištění od /05-49 Změny v nemocenském pojištění 4/05-49 Změny v pojištění OSVČ 4/05-49 Příklady 4/ Dotazy a odpovědi - viz též daně z příjmů Pracovní vztahy - dohoda o provedení práce a následná dohoda o pracovní činnosti 4/ starobní důchodce a pracovní poměr na dobu určitou 4/

15 Sociální a zdravotní pojištění - nemocenské pojištění člena honorárního konzulárního úřadu 3/ nemocenské pojištění před porodem 4/ OSVČ = podávání přehledu pro SSZ důchodcem podnikajícím příležitostně 4/ = přechod na vedení účetnictví 2/ = souběh starobního důchodu a SVČ 2/ = ukončení podnikání 2/ peněžitá pomoc v mateřství (zam. na mateřské dovolené a uzavřela dohodu o prac. činnosti) 3/ podnikové stipendium dnes 4/ pojistné plac. zaměstnavatelem, neuhrazené 2/ pojistné sražené, ale neodvedené 2/ rodičovský příspěvek otci - důchodci 4/ student činný před složením odložené maturitní zkoušky 1/ zaměstnanec malé org. (OSVČ) chce podat žádost o přiznání starobního důchodu 3/ K OBCHODNĚ PRÁVNÍM OTÁZKÁM 9.1 Dotazy a odpovědi Podnikání - vypořádací podíl společníka v.o.s. 1/ Společné jmění manželů - majetkové vypořádání při rozvodu a otázka majetku nabytého podnikajícím manželem 1/ SILNIČNÍ DAŇ 10.1 Dotazy a odpovědi Předmět daně, vznik a zánik daňové povinnosti - motocykl používaný ke služebním cestám osvobozený od daně silniční 3/ prodej vozidla, opožděný zápis v TP 4/ přerušení podnikání 1/ přívěs automobilový používaný jako přípojné vozidlo za traktor 4/ vozidlo nákladní pronajaté na Slovensko 3/ vozidlo s největší povol. hmotností 12 tun určené výlučně k přepravě nákladů 1/ vykazování, prokazování počtu měsíců daňové povinnosti v podmínkách daně z příjmů stanovené paušální částkou 4/

16 11. SPOTŘEBNÍ DANĚ 11.1 Statě k vybraným otázkám Novela zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních platná od 1. července část 3/05-16 I. Úvod 3/05-16 II. Komentář k jednotlivým ustanovením zákona o spotřebních daních 3/05-16 K článku I 3/05-16 Konec 1. části příspěvku 3/05-19 Novela zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních platná od 1. července část 4/05-16 II. Pokračování komentáře k jednotlivým ustanovením zákona o spotřebních daních 4/05-16 K článku I 4/05-16 K článku II novely - přechodná ustanovení 4/05-20 K článku III novely - změna zákona o působnosti orgánů ČR v oblasti cen 4/05-21 III. Komentář k ust. částí osmnácté a devatenácté zák. č. 377/2005 Sb., o finan. konglomerátech 4/ SPRÁVA DANÍ A POPLATKŮ 12.1 Statě k vybraným otázkám Novely zákona o správě daní a poplatků přijaté v roce /05-31 Zákon č. 237/2004 Sb. 2/05-31 Zákon č. 254/2004 Sb. 2/05-32 Zákon č. 436/2004 Sb. 2/05-32 Zákon č. 501/2004 Sb. 2/05-32 Zákon č. 554/2004 Sb. 2/05-33 Jak přijímat platby v hotovosti a využívání registračních pokladen 4/05-46 A. Povinný subjekt 4/05-46 B. Pokladna 4/05-47 C. Certifikace pokladny 4/05-47 D. Autorizace a činnost servisního střediska 4/05-47 E. Jak se eviduje na registrační pokladně s fiskální pamětí 4/05-48 F. Náležitosti pokladního bloku 4/05-48 G. Povinnost vydat zákazníkovi blok o provedené platbě v hotovosti 4/05-48 H. Základní povinnosti povin. subjektu při zahájení prov. pokladny a v průběhu jejího provozu 4/05-48 I. Sankce za porušení povin. stanovených ZRP 4/ Dotazy a odpovědi Přeplatek na dani - přednostní použití na úhradu předepsaného penále 1/ Vyměření daně - lhůta pro vyměření a problém ztráty 2/ úkon směřující k vyměř. daně (podání dodat. daň. přizn.) a běh tříleté lhůty pro vyměření 4/

17 13. ÚČETNICTVÍ 13.1 Statě k vybraným otázkám Úpravy zákona o účetnictví od roku /05-9 Zásoby v účetnictví 2/05-10 Vymezení zásob 2/05-10 Oceňování zásob 2/05-10 Účtování zásob 2/05-10 Analytické účty 2/05-11 Opravné položky k zásobám 2/05-11 Inventarizace zásob 2/05-11 Závěrečné upozornění k účtování dlouhodobého hmotného majetku nedosahujícího stanovené hodnotové hranice 2/05-11 Náklady a výnosy v účetnictví 3/05-20 Účtování nákladů 3/05-20 Účtování výnosů 3/05-21 Roční účetní závěrka podnikatelů 4/05-22 Účetní závěrka 4/05-22 Přípravné práce 4/05-22 Inventarizace 4/05-22 Inventura 4/05-22 Inventarizační rozdíly 4/05-22 Ocenění majetku 4/05-23 Časové rozlišení, rezervy 4/05-23 Kursové rozdíly 4/05-23 Daně a uzavírání účtů 4/05-23 Audit 4/05-23 Výroční zpráva a zveřejnění účetní závěrky 4/05-23 Závěr 4/ Dotazy a odpovědi Kurs - účtování kursových rozdílů 4/ Majetek - pořizovací cena budovy s pozemky a problém ocenění 4/ úroky z investičního úvěru a pořiz. cena 4/ Náklady - honoráře muzikantům při pořád. koncertů 1/ odpis haléřových nedoplatků (nedaňově) 1/ Obrat jako kritérium pro vedení úč. - sdružení bez právní subjektivity 1/ sdružení manželů 1/ vznik účetní jednotky a povinnost účtovat 1/ Oceňování - majetku a závazků v cizích měnách 1/ zůstatek závazku v cizí měně 1/

18 Pojmy - jednoduché účetnictví (nelze nadále používat) 1/ Povinnost vedení účetnictví - ostatní účastníci sdružení vedli JÚ a DE ještě v r / úvaha vyhnout se vedení úč. přechodem na uplatňování daňových výdajů procentem z příjmů je mylná 3/ , 4/ Účtování - dotace z fondů EU na řešení vývoj. úkolu 1/ doplatku na důch. a zdravot. pojištění 3/ faktury za elektřinu (DPH) 2/ fyzická osoba má dvě firmy (DE a účetnictví) 1/ nákup štěněte a nákl. spojené s chovem psa 2/ ochranná známka vytvořená vlastní činností se účtuje na podrozvahových účtech 1/ pojistné majetkové a zák. odpovědnosti 2/ sdružení 2/ techn. zhodnocení domu BD 2/ vklad do společnosti 4/ zaokrouhlení a poštovné při prodeji na dobírku a DPH 1/ zprostředkovatel prodeje PHM 4/ Výnosy - provize komisionáře (v DE příjem z provize) 4/ Závazky - údajně uhrazené, doklady neexistují 3/ Závěrka - konsolidovaná a použití Mezinárodních účetních standardů 1/ neodpovídá skutečnému stavu 2/ uložení do Sbírky listin obch. rejstříku 1/ Zisk - výplata záloh na vytvořený zisk v.o.s. není možná 3/ DALŠÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE Z Pokynu MF č. D-280: Rozhodnutí o prodloužení termínu pro podání přiznání k dani z nemovitostí 1/05-36 Retrospektiva změn diskontní úrokové sazby ČNB (pro daňové účely)1/05-38, 2/05-33, 4/05-26 Sazby stravného a sazby základních náhrad z vyhl. MPSV č. 647/2004 Sb. s účinností od /05-40 Z Pokynu MF č. D-277 stanovení jednotných kursů za zdaňovací období /05-52 Daňové judikáty 2/ Podmínky pro povolení obnovy řízení 2/ Rozhodnutí o vyloučení pracovníka správce daně z daňového řízení 2/ Zamítnutí kasační stížnosti pro opožděnost 2/ Ukončení daňové kontroly 2/ Uplatnění položek odčitatelných od základu daně v rámci daňové kontroly 2/05-67 Aktuálně ze schůzí Poslanecké sněmovny zaměřených na rozpočtové a daňové zákony 4/05-2

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2006 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Dopady rekodifikace (NOZ a ZOK) Přizpůsobení stanov obchodních korporací

Více

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB FINANCE A DANĚ AUTORIZOVANÝCH OSOB 2014 MP 10.1

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

Oddíl I.2 Informační servis

Oddíl I.2 Informační servis 1 2 3 Oddíl I.1 4 Informační servis Oddíl I.2 Informační servis Vážený zákazníku, dostalo se Vám do rukou další vydání magazínu PREMIER journal. Toto číslo je nyní zaměřeno především na informace o legislativních

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2014 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2014 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2014 Vydala

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : 458. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava Mendelova univerzita v Brně Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Daňová soustava Daň Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností,

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20.

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20. Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002 586 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 20. listopadu 1992 č. 586/1992 Sb.; o daních z příjmů; ve znění zákona č. 35/1993 Sb.

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům,

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

www.danovezakony365.cz

www.danovezakony365.cz Úplná znění platná v roce 2015 DE IURE DAŇOVÉ www. ZÁKONY danove zakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. května 2015 www.danovezakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb.,

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu 2013 19-20 Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více