Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí"

Transkript

1 Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí Martina Saifrtová 2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny. V Přívorech dne Martina Saifrtová

2 Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucímu předkládané diplomové práce JUDr. Ing. Michalu Radvanovi, Ph.D., který se zasadil o to, abych mohla psát bakalářskou práci k tématu, které mne zajímá, za jeho cenné rady a informace, dále advokátovi JUDr. Zdeňku Šedému, který mi pomohl s touto prací a všem konzultantům, kteří svými znalostmi rozšířili mé vědomosti v problematice daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí a profesorům, z jejichž výkladů jsem ve své práci čerpala. 2

3 OBSAH Úvod Daňová soustava v České republice Základní pojmy v daňové soustavě Rozdělení daní Přímé daně Nepřímé daně Vývoj daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí po roce Zákon č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daň dědická Daň darovací Daň z převodu nemovitostí Řízení před správcem daně Sporná řízení Odvolání proti zvýšení daně Odvolání proti výzvě k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem Prominutí daně z převodu nemovitostí

4 4.1.4 Odvolání proti vyměření daně a následná žádost o prominutí příslušenství daně Závěr Resume Seznam použitých pramenů Seznam příloh

5 Úvod Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala daň dědickou, daň darovací a daň z převodu nemovitostí, pro které je používán společný název trojdaň. Toto téma je mi velice blízké, ve svém životě jsem se s problematikou trojdaně několikrát setkala, ať již sama nebo ve své rodině, později a velmi často i ve svém zaměstnání na finančním úřadě. Při mé praxi jsem se setkala s tím, že si poplatník ani neuvědomil povinnost podat daňové přiznání, po výzvě se dostavil k místně příslušnému správci daně a velmi se divil, že taková povinnost vůbec je. Cílem této práce je ucelený popis vývoje daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí od roku 1989, vysvětlení základních pojmů používaných v daňové problematice těchto daní a přehledně seznámit s konstrukcí daně podle platných právních norem. V aplikační části jsou představeny nejčastěji řešená sporná řízení před správcem daně v této oblasti s uvedeným řešením ze strany správce daně nebo jemu nadřízeného orgánu, Finančního ředitelství resp. Ministerstva financí. Z důvodu rychlého vývoje a častých změn v této oblasti, není tato problematika oblíbeným tématem knižních publikací. Z tohoto důvodu je málo použitelné literatury, ze které jsem mohla při vypracování bakalářské práce čerpat. 5

6 1. Daňová soustava v České republice Právní úprava daní v České republice je obsažena v právních předpisech upravujících jednotlivé druhy daní, souhrnem těchto předpisů je tzv. daňová soustava. Daňová soustava České republiky, v souladu s vývojem hospodářské politiky země, prochází stálým vývojem. Vývoj daňové soustavy ČR v některých případech s vývojem hospodářství nekoresponduje (např. dohady při projednávání zákonů, dlouhotrvající legislativní proces). 1.1 Základní pojmy v daňové soustavě V této kapitole jsou vysvětleny a popsány základní pojmy, se kterými daňová soustava České republiky pracuje a které jsem použila při vypracování této bakalářské práce. Daň Termín daň můžeme vnímat v užším nebo širším slova smyslu. V širším slova smyslu je legislativní zkratka daň vysvětlena v 1 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů takto: Tento zákon upravuje správu daní, poplatků, odvodů, záloh na tyto příjmy a z odvodů za porušení rozpočtové kázně (dále jen daně ) 1 V užším slova smyslu je daň chápána jako povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu. Je to platba neúčelová a neekvivalentní. Daň se pravidelně opakuje v časových intervalech (např. každoroční placení daně z příjmů), nebo je nepravidelná a platí se za určitých okolností (např. při každém převodu nemovitosti). 2 1 Zákon č. 337/1992 Sb, o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 2 Kubátová, K. Daňová teorie a Politika. Praha : ASPI a.s., 2006, str. 16 a taktéž Radvan, M. In Mrkývka, P.a kol. Finanční právo a finanční správa. 2. díl. 1. vydání. MU Brno, 2004, str. 5 6

7 Poplatník Daňový subjekt, jehož předmět (nebo majetek) je dani podroben. Plátce Daňový subjekt, který je ze zákona povinen odvést do veřejného rozpočtu daň vybranou od jiných subjektů nebo sraženou jiným poplatníkům. 1.2 Rozdělení daní Daňovou soustavu v České republice můžeme dělit podle několika kritérií. My se v této kapitole zaměříme na základní dělení, a to na daně přímé a nepřímé Přímé daně Daně přímé jsou přímo vyměřeny každému poplatníkovi bezprostředně podle jeho důchodové či majetkové situace, jsou adresné, většinou přihlíží k majetkové situaci poplatníka 3 Mezi přímé daně, též nazývané daně důchodového typu, patří: Daň z příjmů fyzických osob odvádí se daň z veškerých příjmů podnikatelských i nepodnikatelských subjektů dle pravidel stanovených státem. Platba této daně plyne do státního rozpočtu a dále do rozpočtů krajů a obcí. Daň z příjmů právnických osob odvádí se daň z veškerých příjmů podnikatelských i nepodnikatelských subjektů dle pravidel stanovených státem. Platba této daně plyne do státního rozpočtu a dále do rozpočtů krajů a obcí. 3 Mrkývka, P., Pařízková, I., Radvan, M. Základy finančního práva. Praha : ARMEX PUBLISHING s.r.o., 2006, str. 34 7

8 Daň z nemovitostí předmětem jsou pozemky a stavby ležící na území České republiky (zemědělská i ostatní půda, budovy, byty, nebytové prostory, ). Platba daně plyne do rozpočtu obce. Silniční daň - předmětem jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou používána k podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti. Platby této daně plynou do Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí předmětem je nabytí majetku děděním, darování majetku nebo úplatný převod na základě právního úkonu. Platby všech těchto daní plynou do státního rozpočtu. Rozdělení rozpočtového určení daní viz. Příloha č Nepřímé daně Daně nepřímé jsou placeny a vybírány v cenách zboží, služeb apod; nezohledňují osobní situaci poplatníka. 4 Mezi nepřímé daně, též nazývané daně spotřebního typu řadíme Daň z přidané hodnoty u této daně se zdaňuje hodnota přidaná zpracováním, rozdíl mezi tržní cenou výrobku a cenou nakupovaných surovin. V současné době sazba u DPH činí 9% a 19%. Platby plynou do státního rozpočtu a dále do rozpočtů krajů a obcí. Spotřební daně touto daní je cíleně zatěžován prodej úzké skupiny výrobku (cigarety, víno, pivo, ). Platby této daně plynou do Státního fondu dopravní infrastruktury a státního rozpočtu. 4 Mrkývka, P., Pařízková, I., Radvan, M. Základy finančního práva. Praha : ARMEX PUBLISHING s.r.o., 2006, str. 34 8

9 Ekologické daně - vycházejí ze zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizace veřejných rozpočtů, a jedná se o daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny. Plátcem daně je dodavatel, který na daňovém území dodal plyn, pevná paliva nebo elektřinu konečnému spotřebiteli osoba, která spotřebovala nezdaněný plyn, pevná paliva nebo elektřinu s výjimkou osvobozených, atd. Rozdělení daní viz. Příloha č.1 - Schéma rozdělení rozpočtového určení daní od V tomto schématu ještě není zapracován příjem z daně z tzv. ekologických daní. 9

10 2. Vývoj daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí po roce 1989 Od roku 1989 toto odvětví zaznamenalo několik změn. V období byl v platnosti zákon, který přijala Česká národní rada, č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích. K zákonu, přijatému Českou národní radou, byla vydána vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon české národní rady o notářských poplatcích. 2.1 Zákon č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích Na základě zákona č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, byly vybírány notářské poplatky za činnost státních notářství (notářský poplatek za úkon), z úplatného převodu nebo úplatného přechodu vlastnictví k nemovitostem a z úplatného přechodu práva osobního užívání pozemku (notářský poplatek z převodu nebo přechodu nemovitostí), za bezúplatné nabytí majetku úmrtím občana (notářský poplatek z dědictví) a za bezúplatné nabytí majetku (notářský poplatek z darování). Tyto poplatky byly vyměřovány státním notářstvím a byly vybírány za úkony, které stanovovala výše uvedená vyhláška.státní notářství bylo subjektem podléhajícím schválení soudu. Základem poplatku, pokud byl notářský úkon stanoven notářským poplatkem podle ceny, byla cena předmětu notářského úkonu. Cenou se rozumí částka, za kterou bylo možné předmět prodat v době a místě notářského úkonu, u nemovitostí cena zjištěná podle cenových předpisů. 10

11 Poplatníkem byl ten, kdo žádal o provedení notářského úkonu nebo ten, v jehož zájmu státní notářství bez návrhu (žádosti) notářský úkon provádělo, stát, rozpočtové a příspěvkové organizace a státní fondy byly od těchto poplatků osvobozeny. Poplatníkem byl vždy ten jemuž vzniklo právo na uzavření dohody o osobním užívání pozemku, za návrh na registraci této dohody vlastník nemovitosti za návrh na registraci smlouvy o omezení převodu nemovitostí kdo uzavřel smlouvu o výstavbě domu s byty v osobním vlastnictví, za návrh na registraci této smlouvy Pokud bylo poplatníků několik, měli povinnost platit poplatek společně a nerozdílně. Sankcí za nesplnění podmínky zaplacení poplatku bylo zastavení nebo neprovedení notářského úkonu. a) Notářský poplatek z převodu nebo přechodu nemovitostí Poplatníkem byl převodce, nabyvatel za tento poplatek ručil. Pokud se jednalo o výměnu nemovitostí, tyto převody byly považovány za jeden; poplatek byl vybírán z převodu nemovitosti s vyšší hodnotou, z důvodu výběru vyššího poplatku. Převodce byl povinen toto ohlásit do 15-ti dnů ode dne, kdy byl o převodu nemovitosti vyrozuměn; tato povinnost nevzniká, pokud jde o převod nemovitosti registrací smlouvy nebo na základě prodeje nemovitosti při výkonu rozhodnutí. 11

12 b) Notářský poplatek za bezúplatné nabytí majetku úmrtím občana Poplatníkem byl nabyvatel. Zákon taxativně vymezil případy, které jsou osvobozeny od poplatku z dědictví (např. vklady na vkladních knížkách, pojistná plnění z pojištění osob sjednaného u státní pojišťovny, atd.). Poplatník byl povinen ohlásit příslušnému státnímu notářství do 3 měsíců ode dne úmrtí občana veškerý majetek, z jehož ceny se poplatek vybírá. c) Notářský poplatek za bezúplatné nabytí majetku Poplatníkem byl nabyvatel, převodce byl v tomto případě ručitelem. Zákon taxativně vymezil případy, které jsou osvobozeny od poplatku za bezúplatné nabytí majetku (např. movité věci v osobním vlastnictví, vklady na vkladních knížkách, atd.). Nabyvatel, jakož i převodce byli povinni ohlásit nabytí majetku příslušnému státnímu notářství do 15-ti dnů po jeho nabytí. Pro účely poplatkového řízení byly osoby zařazeny od tří skupin, a to: I.skupina: manžel, děti, vnuci a rodiče II skupina: sourozenci, prarodiče a osoby, které s převodcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na převodce nebo zůstavitele III. skupina: ostatní fyzické a právnické osoby (bez vztahu k osobě, které patřil majetek) 12

13 Pro notářské poplatky z převodu nebo přechodu nemovitostí, z dědictví nebo darování platí společně, že mezi osobami zařazenými do I. skupiny činil u každého poplatníka 1% základu poplatku, nejméně však 100,- Kčs (nyní Kč), mezi osobami zařazenými do II.skupiny činil u každého poplatníka 5% základu poplatku, nejméně však 200,- Kčs (nyní Kč). Notářský poplatek z převodu nebo přechodu nemovitostí mezi osobami ve III. skupině činil u každého poplatníka 5% základu poplatku, nejméně však 300,- Kčs (nyní Kč), u dědictví a darování činil poplatek u každého poplatníka 20% základu poplatku, nejméně však 300,- Kčs (nyní Kč). Poplatky stanovené pevnou částkou byly splatné okamžikem vzniku poplatkové povinnosti, ostatní poplatky do 15-ti dnů ode dne, ve kterém se poplatník o vyměření dozvěděl. V případě pozdní úhrady tohoto poplatku vznikla poplatníkovi povinnost, platit za každý započatý měsíc poplatek z prodlení ve výši 0,5% dlužné částky. 2.2 Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Tento zákon je současnou úpravou v oblasti daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí. Prošel velkou řadou novel, od data své účinnosti byl novelizován více než třicetkrát. Poslední novela platná od , č. 296/2007 Sb., přinesla několik změn, kterým se bude tato práce věnovat v samostatných kapitolách. 13

14 3. Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Výše uvedený zákon upravuje daň dědickou, daň darovací a daň z převodu nemovitostí. Tyto daně jsou spojeny se změnou v osobě vlastníka a postihují nabytí majetku novým vlastníkem nebo jeho převod, resp. přechod z dosavadního na nového vlastníka. Souhrnně jsou proto obvykle zkráceně označovány jako převodní daně a také jako tzv. trojdaň. 5 Všechny tři uvedené daně jsou upraveny v jednom právním předpise, ale pro lepší orientaci bude každé dani věnována jedna kapitola. Pro účely tohoto zákona jsou osoby zařazeny do tří daňových skupin, které vyjadřují vztah poplatníka k zůstaviteli, dárci (obdarovanému) nebo nabyvateli (převodci). I. skupina - příbuzní v řadě přímé a manželé II.skupina - příbuzní v řadě pobočné = sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, manželé dětí, děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které žili s osobou nejméně po dobu jednoho roku ve společné domácnosti, atd. III.skupina - ostatní fyzické a právnické osoby Daňové skupiny není možné zaměňovat s dědickými skupinami podle 473 a násl. zákona č.40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 6 Rozdělení do skupin podle zákona č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů se užívá pouze pro zjištění příslušné sazby daně dědické. 5 Bakeš, M. a kol. Finanční právo. 3. aktualizované vydání.praha : C.H.Beck, 2003, str Radvan, M.Zdanění majetku v Evropě. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2007, str

15 3.1 Daň dědická Ve všech případech, kdy dědic získává bez poskytnutí protihodnoty majetek a dochází tak ke zvětšení jmění nabyvatele, podléhá takové nabytí majetku dědické dani. 7 Děděním se rozumí zákonem stanovený způsob nabytí majetku dědici. Přichází v úvahu dědění ze zákona nebo ze závěti. Poplatníkem této daně je každý jednotlivý dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část podle pravomocného rozhodnutí, jímž bylo řízení o dědictví skončeno. 8 Tímto rozhodnutím je usnesení o dědictví, o kterém rozhoduje místně příslušný soud zůstavitele. Předmětem daně jsou věci nemovité (byty, nebytové prostory, pozemky, atd.) a věci movité, cenné papíry, peníze, pohledávky, atd. Z nemovitého i movitého majetku, který se nachází na území ČR, je daň vybírána vždy bez ohledu na státní občanství nebo bydliště zůstavitele. Základem daně je cena majetku nabytého jednotlivým dědicem určená v dědickém řízení 9, od které se odečítají prokázané dluhy, které přešly na dědice, cena majetku osvobozeného od daně, přiměřené náklady a pohřeb, odměna a výdaje za notáře a cena jiných povinností, které dědici byly dědickým řízením určeny. Novelou č. 169/1998 Sb., s účinností od bylo plně osvobozeno od daně dědické nabytí majetku děděním mezi osobami v I. skupině. Poslední novelou č. 296/2007 Sb., s účinností od bylo plně osvobozeno od daně dědické 7 Radvan, M.Zdanění majetku v Evropě. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2007, str Bakeš, M. a kol. Finanční právo. 3. aktualizované vydání.praha : C.H.Beck, 2003, str Radvan, M. In Mrkývka, P. a kol. Finanční právo a finanční správa. 2. díl. 1. vydání. MU Brno, 2004, str

16 nabytí majetku děděním mezi osobami i ve II. skupině. V obou těchto případech nemají poplatníci povinnost podat daňové přiznání k dani dědické. Dalším případem osvobození od daně dědické jsou nároky zůstavitele na odškodnění podle zvláštních zákonů, v tomto případě se toto ustanovení týká hlavně restitucí. Ostatní osvobození jsou taxativně vymezeny v 19 a násl. výše uvedeného zákona. Pro stanovení ceny děděného majetku platí, že touto cenou je cena majetku určená v dědickém řízení, tj. obecná hodnota dědictví uvedená v příloze usnesení soudu 10 nebo podle znaleckého posudku. V obou případech je pro daňové řízení rozhodná cena platná v den smrti zůstavitele. Sazba daně dědické je klouzavě progresivní, závisí na osobním poměru mezi nabyvatelem a zůstavitelem a velikosti dědictví. V současné době se daň darovací platí pouze v případě, že dědí po zůstaviteli osoby uvedené ve III. skupině. Podle níže uvedené tabulky se vypočítá daň a ta se vynásobí koeficientem 0,5. Minimální výše daně činí 100,-Kč. Daňové přiznání musí být podáno příslušnému správci daně do 30 dnů ode dne, kdy pravomocně skončilo dědické řízení. Inkaso u daně dědické v roce 2006, s porovnáním za rok 2005 vzrostlo o 21 mil. Kč na úroveň 124 mil. Kč Radvan, M.Zdanění majetku v Evropě. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2007, str Výroční správa České daňové správy 2006, str

17 Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do III. skupiny Základ daně Výše daně přes Kč do Kč ,0 % Kč a 9,0 % ze základu přesahujícího Kč Kč a 12,0 % ze základu přesahujícího Kč Kč a 15,0 % ze základu přesahujícího Kč Kč a 18,0 % ze základu přesahujícího Kč Kč a 21,0 % ze základu přesahujícího Kč Kč a 25,0 % ze základu přesahujícího Kč Kč a 30,0 % ze základu přesahujícího Kč Kč a 35,0 % ze základu přesahujícího Kč a více Kč a 40,0 % ze základu přesahujícího Kč s k u p i n y 12 T a b u l k a č. 1 S a z b a d a n ě d ě d i c k é a d a r o v a c í u o s o b z a ř a z e n ý c h d o I I I. 3.2 Daň darovací Darováním rozumíme bezúplatné nabytí majetku mezi živými, na základě jiného právního úkonu, než usnesením o dědictví. Nejčastějším úkonem je v tomto případě darovací smlouva, mezi další patří např. smlouva o prominutí dluhu. Poplatníkem daně darovací pokud jde o dary v tuzemsku je nabyvatel, tedy obdarovaný. 13 Jde-li o dispozici s majetkem ve vazbě na zahraničí, je poplatníkem daně darovací v případech, kdy jde o darování do ciziny, dárce. Z tohoto vyplývá snaha, aby poplatníkem daně darovací byla vždy osoba, která je na území ČR a je tak správci dostupná. 14 Přímo ze zákona vzniká u dárce ručení. Pokud tedy není daň darovací zaplacena poplatníkem, Bakeš, M. a kol. Finanční právo. 3. aktualizované vydání.praha : C.H.Beck, 2003, str Radvan, M.Zdanění majetku v Evropě. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2007, str

18 vyzve příslušný finanční úřad ke splnění povinnosti ručitele bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobou. 15 Předmětem darovací daně jsou nemovitosti, movitý majetek a jiný majetkový prospěch, které nabyvatel bezúplatně získal na základě právního úkonu. Na druhou stranu předmětem nejsou plnění a bezúplatné převody majetku na základě povinnosti stanovené právním předpisem, důchody vyplacené na základě smlouvy o důchodu, dotace, příspěvky, atd. Taxativní vymezení vyplývá z 6 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem daně je i přechod vlastnického práva, kdy je zřizováno v rámci daně darovací věcné břemeno ohledně nemovitosti, kterou bude zatěžovat. 16 Základem darovací daně je cena majetku snížená o prokázané dluhy a cenu jiných povinností, které se váží k předmětu daně, cenu majetku osvobozeného podle tohoto zákona od daně darovací a clo a daň placené při dovozu v případě, že se jedná o movité věci darované nebo dovezené z ciziny. Poslední novelou č. 296/2007 Sb., s účinností od je, stejně jako u daně dědické, od daně osvobozeno bezúplatné nabytí majetku darováním mezi osobami uvedenými v I. a II. skupině a dále ve III. skupině nabytí věcí osobní potřeby u fyzických osob v celkové výši nepřevyšující ,- Kč. Dalším případem je osvobození od daně darovací u darování nemovitostí, které jsou kulturní památkou, pokud k tomuto převodu dochází mezi osobami uvedenými v I. skupině. Ostatní osvobození jsou taxativně vymezeny v 19 a násl. výše uvedeného zákona. 15 Mrkývka, P. In Radvan, M a kol. Finanční právo a finanční správa. 2. díl. 1. vydání. MU Brno, 2004, str Radvan, M.Zdanění majetku v Evropě. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2007, str

19 Podle zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, se ke dni nabytí majetku určí cena daru. Sazba daně je progresivně klouzavá, závislá na příbuzenském vztahu mezi dárcem a obdarovaným a na výši základu daně. Procentuální vyjádření najdete v tabulce č.1 Sazba daně dědické a darovací u osob zařazených do III. skupiny (str. 17). Na rozdíl od daně dědické se daň nijak neupravuje a je daní konečnou. Nabyvatel je povinen podat místně příslušnému správci daně daňové přiznání, lhůta není taxativně vymezena. Pokud je předmětem darování pozemek bez trvalých porostů, není nutný znalecký posudek, u ostatních nemovitostí musí být posudek přiložen k přiznání spolu s nabývací listinou. Správce daně u pozemků dále vyžaduje, i když bez podpory v zákoně, potvrzení od stavebního odboru příslušného úřadu, zda je pozemek zahrnutý v územním plánu, popřípadě k čemu je využíván, aby mohla být daň spočítána správně. Na základě daňového přiznání a přiložených dokladů správce daně vyměří darovací daň, tuto sdělí platebním výměrem nabyvateli a ten je povinen daň uhradit do třiceti dnů po obdržení platebního výměru. Pokud je daň uhrazena opožděně, za každý den prodlení je nabyvateli vyměřen úrok z prodlení, který je správcem daně opět sdělen platebním výměrem. Inkaso u daně darovací v roce 2006, ve srovnání s rokem 2005 vzrostlo o 94 mil. Kč na úroveň 604 mil. Kč Výroční správa České daňové správy 2006, str

20 3.3 Daň z převodu nemovitostí Touto daní se odčerpává část kupní ceny získané z prodeje nemovitého majetku. Vzhledem k tomu, že se nejedná o bezúplatné nabytí majetku, je sazba daně z převodu nemovitosti oproti dani dědické a darovací nižší. 18 Poplatníkem daně z převodu nemovitosti je převodce, jinak prodávající, jenž je příjemcem úplaty. 19 Nabyvatel je v tomto případě ručitelem. Nabyvatel se stává poplatníkem v tom případě, kdy nabyl nemovitost při výkonu rozhodnutí, konkurzu či exekuci. Poplatníkem daně se stává převodce i nabyvatel při výměně nemovitosti. Daň se vyměřuje pouze z převodu dražší nemovitosti, protože pro účely daňového řízení se jedná o jeden převod. Daň je vyměřena oběma účastníkům a ti jsou povinni ji uhradit společně a nerozdílně. Předmětem daně z převodu nemovitostí jsou úplatné převody nebo přechody vlastnictví k nemovitostem. O převod vlastnictví se jedná v případě, kdy jde o nabytí vlastnictví kupní nebo směnnou smlouvou, tj. souhlasnými projevy vůle obou smluvních stran. Jestliže jde o nabytí vlastnictví rozhodnutím správního orgánu či nezávisle na vůli dosavadního vlastníka, jde o přechod vlastnictví. 20 Dále může být předmětem vypořádání společného podílové spoluvlastnictví, avšak pouze tehdy, když v rámci vypořádání získává jeden z vlastníků více, než kolik činil jeho spoluvlastnický podíl a tento rozdíl je dorovnán úplatou. 21 Základem daně je cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 18 Mrkývka, P., Pařízková, I., Radvan, M. Základy finančního práva. Praha : ARMEX PUBLISHING s.r.o., 2006, str Bakeš, M. a kol. Finanční právo. 3. aktualizované vydání.praha : C.H.Beck, 2003, str Bakeš, M. a kol. Finanční právo. 3. aktualizované vydání.praha : C.H.Beck, 2003, str Radvan, M.Zdanění majetku v Evropě. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2007, str

21 a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů. Cena se zjišťuje vždy ke dni nabytí nemovitosti, ke dni zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Jak dále se určuje základ daně taxativně vymezuje 10 zákona 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Osvobození od daně z převodu nemovitostí je celá řada, taxativně vymezeno v 20 výše uvedeného zákona. Od daně z převodu nemovitostí je např. osvobozeno bezúplatné nabytí a poskytnutí majetku Českou republikou, převody a přechody vlastnictví k nemovitostem akciových společností s plnou majetkovou účastí státu uskutečněné podle rozhodnutí valné hromady a schválené vládou České republiky, přechody a převody vlastnictví majetku Pozemkového fondu České republiky, převody a přechody majetku bytového družstva v souvislosti s vyčleněním části bytového družstva, atd. Sazba daně z převodu nemovitostí je lineární a činí 3% ze základu daně (od , dříve 5%) bez ohledu na výši základu daně i na zařazení poplatníka do jednotlivých skupin. Základ daně se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a daň na celé koruny nahoru. Daň z převodu nemovitostí je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Poplatník je povinen podat daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k právní skutečnosti mající účinek pro podání daňového přiznání, např. zapsání vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Pokud je vyměřená daň nižší než 100,- Kč, daň se nepředepíše a neplatí, daňové přiznání ale musí být podáno. U inkasa daně z převodu nemovitostí za rok 2006 je možné, ve srovnání s rokem 2005, zaznamenat nárůst o 294 mil. Kč na úroveň mil Kč Výroční správa České daňové správy 2006, str

22 4. Řízení před správcem daně Řízení před správcem daně je vedeno v souladu se zákonem 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších přepisů a zákonem 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Řízení se zahajuje na podnět poplatníka nebo správce daně. Poplatník po obdržení smlouvy z katastru nemovitostí s vyznačeným zápisem do katastru nemovitostí podá daňové přiznání sám, správce daně daň vyměří, nejpozději do třech let od konce kalendářního roku, v němž povinnost podat daňové přiznání vznikla, a platebním výměrem jí poplatníkovi sdělí a ten ji v předepsané lhůtě zaplatí. Daňová povinnost se podle 18 odst. 4 výše uvedeného zákona do 100,- Kč neplatí a správce daně ji nepředepíše. Toto platí u daně dědické a darovací. U daně z převodu nemovitostí je poplatník povinen podat daňové přiznání do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, kdy byl např. zapsán vklad do katastru nemovitostí. Pokud má poplatník daň v přiznání vypočtenou správně, správce daně platební výměr neodesílá. Řízení s takovým průběhem je v dnešní době ovšem velice málo, častější je situace, kdy řízení zahájí správce daně odesláním výzvy k podání daňového přiznání (příloha č.2) Pokud poplatník na tuto výzvu reaguje a podá daňové přiznání, opět správce daně odešle platební výměr. V případě, kdy je přiznání podané a není přiložen např. znalecký posudek, správce daně pošle výzvu k odstranění pochybností (příloha č. 3), pokud na daňovém přiznání chybí např. podpis nebo správné označení poplatníka, vyzve správce daně poplatníka výzvou k odstranění vad podání k nápravě. V případě, že na výzvu k odstranění pochybností poplatník nereaguje, vyzve správce daně výzvou k součinnosti třetích osob 22

23 (příloha č.4) např. prodávajícího, aby znalecký posudek předložil správci daně pro stanovení správné daně on. Pokud je vše v pořádku, správce daně daň vyměří a sdělí jí poplatníkovi platebním výměrem (příloha č. 5). Pokud daň není uhrazena včas, ale uhrazena poplatníkem je, správce daně vyměří úrok z prodlení a opět odešle platební výměr na úrok z prodlení. Pokud daň není uhrazena, odešle správce daně výzvu k uhrazení daně v náhradní lhůtě. Dalším krokem pro zajištění uhrazení daňové povinnosti je exekuční řízení. Vzhledem k výši daně je nejčastěji uložena exekuce na srážky ze mzdy nebo exekuce na účet vedený u peněžního ústavu. Další druhy exekuce, např. exekuce na majetek se používá jen zřídka, z důvodu rozdílné hodnoty majetku proti vyměřené dani. Pokud je zjištěno, že exekucí nemůže být nic postiženo, správce daně pošle výzvu k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem (příloha č. 6) ručiteli a ten je vyzván k uhrazení daňové povinnosti. Pokud neuhradí, je možná opět exekuce jako u poplatníka. Tuto možnost však někteří správci daně nevyužívají. V další kapitole je uvedeno několik nejčastějších případů sporných řízení řešených u správce daně. Tato řízení jsou časově velmi dlouhá, mohou se řešit až několik let. 4.1 Sporná řízení Odvolání proti zvýšení daně Kupní smlouva na nemovitost byla zaregistrována Katastrálním úřadem pod č.j. V8 555/03, na základě této smlouvy byl zapsán vklad do katastru nemovitostí dne , smlouva byla doručena zpět účastníkům Dne doručil správce daně daňovému subjektu výzvu k podání daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí. Na tuto výzvu 23

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daně 1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daň dědická a darovací byla upravena do 31. 12. 2013 zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí (ZDDP). Od 1. 1. 2014 došlo

Více

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015 1. Manželé majetek v SJM a ve spoluvlastnictví Manželé Kopečných vlastnili rodinný dům v SJM. Dále vlastnili stavební parcelu a zahradu ve spoluvlastnictví, a to každý jednou polovinou. Cena zjištěná rodinného

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 357/1992 Sb. (4230/2001 Sb.p), s úč. 1.6.2001. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 5. května 1992

Text úpln. zn. předpisu č. 357/1992 Sb. (4230/2001 Sb.p), s úč. 1.6.2001. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 5. května 1992 Text úpln. zn. předpisu č. 357/1992 Sb. (4230/2001 Sb.p), s úč. 1.6.2001 357 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 5. května 1992 o dani dědické, dani darovací, a dani z převodu nemovitostí č. 357/1992

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nabytí nemovitých věcí 1 Předmět daně Tato daň je novinkou od roku 2014, kdy nahradila daň z převodu nemovitostí Právně ukotvena Zákonným opatřením senátu č. 340/2013 Sb., které také zrušilo zákon

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani darovací

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani darovací Finančnímu úřadu v, ve, pro 02 Daňové identifikační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné číslo / 04 Identifikační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani darovací. V případě podílových spoluvlastníků je každý spoluvlastník samostatným em a platí daň podle velikosti svého podílu.

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Stanoví předpis: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Stanoví předpis: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Zprostředkovatel - obchodní korporace e-finance, a.s., IČ: 262 72 504 se sídlem Brno, Bratislavská 234/52, PSČ 602 00 zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 3663, tímto

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA POJEM DAŇ UMĚNÍ VÝBĚRU DANÍ SPOČÍVÁ V TOM, JAK OŠKUBAT HUSU, TAK ABY CO NEJMÉNĚ SYČELA. JEAN-BAPTIST

Více

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ - při převodu

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani dědické. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 357/1992 Sb Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 14. Daně přímé Mgr. Zuzana Válková CHARAKTERISTIKA

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové,

Více

PŘÍMÉ DANĚ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

PŘÍMÉ DANĚ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště PŘÍMÉ DANĚ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1412 Autor Ing. Martina Macháčková Datum 23.

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 89 Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí V roce 2012

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Zákonné opatření senátu 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Zákonné opatření senátu 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí 96 Daňové zákony k 1. 1. 2014 Zákonné opatření senátu 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí ČÁST PRVNÍ DAŇ SUBJEKT DANĚ Poplatník daně 1 I PŘEDMĚT DANĚ Vymezení předmětu daně 2 Nabytí vlastnického

Více

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ při převodu

Více

Manželé do 31. 12. 2013 (ZDDDPN)

Manželé do 31. 12. 2013 (ZDDDPN) PROMĚNA PRÁVNÍHO POSTAVENÍ MANŽELŮ JAKO POPLATNÍKŮ TRANSFEROVÉ DANĚ Zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen ZOSDNNV ), byl s účinností k 1. lednu 2014 nahrazen

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

340/2013 Sb. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ČÁST PRVNÍ DAŇ

340/2013 Sb. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ČÁST PRVNÍ DAŇ Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 340/2013 Sb. - poslední stav textu 340/2013 Sb. ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 9. října 2013 o dani z nabytí nemovitých věcí Senát

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ na koupi nemovitostí.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí prodávající a.., r.č..., trvale bytem.. bankovní spojení: dále jen budoucí kupující uzavírají

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2013, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Důvodová zpráva Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsou předkládány žádosti o prominutí poplatků a úroků z prodlení. dluh za byt č. X v domě 30. dubna XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN pátek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 pondělí

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Informace Finanční správy ČR K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

Převody a oceňování nemovitostí

Převody a oceňování nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Čl. II. Vymezení důvodů a skutečností posuzovaných v rámci rozhodování o žádostech daňových subjektů o prominutí příslušenství daní z důvodu tvrdosti

Čl. II. Vymezení důvodů a skutečností posuzovaných v rámci rozhodování o žádostech daňových subjektů o prominutí příslušenství daní z důvodu tvrdosti MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 43 Metodika správy daní Oddělení 431 Metodika výkonu správy daní Č.j.: 43/48 552/2008-431 Pokyn D-319 Ministerstva financí, kterým se vymezují nejčastější důvody pro prominutí

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

DAŇ DĚDICKÁ, DAROVACÍ A Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

DAŇ DĚDICKÁ, DAROVACÍ A Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční vedení podniku DAŇ DĚDICKÁ, DAROVACÍ A Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ BAKALÁŘSKÁ

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem Smluvní strany budoucí prodávající - společnost ONO-development, s.r.o., IČ: 278 39 605, se sídlem Frýdek- Místek, Na Poříčí

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 Afs 171/2005-92 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Ladislava Hejtmánka

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená. I. Preambule

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená. I. Preambule Kupní smlouva o prodeji nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění změn a

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 00041955; DIČ CZ00041955 se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03, zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie ÚVOD DO DAŇOVÉHO PRÁVA Zdenka Papoušková Olomouc, 2012 Úvod do daňového práva Co se finančních plateb týče, rozeznává a definuje

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2010, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... (pro případ,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: Město Jablunkov identifikační číslo: 002 96 759 sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91 zastoupené: Petrem Sagitariem,

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE )

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1413 Autor Ing. Martina Macháčková

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách Spr. 534/2015 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi movitého majetku osobního automobilu, tovární značka Škoda Superb 2,0 TDI Elegance včetně

Více