Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí"

Transkript

1 Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí Martina Saifrtová 2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny. V Přívorech dne Martina Saifrtová

2 Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucímu předkládané diplomové práce JUDr. Ing. Michalu Radvanovi, Ph.D., který se zasadil o to, abych mohla psát bakalářskou práci k tématu, které mne zajímá, za jeho cenné rady a informace, dále advokátovi JUDr. Zdeňku Šedému, který mi pomohl s touto prací a všem konzultantům, kteří svými znalostmi rozšířili mé vědomosti v problematice daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí a profesorům, z jejichž výkladů jsem ve své práci čerpala. 2

3 OBSAH Úvod Daňová soustava v České republice Základní pojmy v daňové soustavě Rozdělení daní Přímé daně Nepřímé daně Vývoj daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí po roce Zákon č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daň dědická Daň darovací Daň z převodu nemovitostí Řízení před správcem daně Sporná řízení Odvolání proti zvýšení daně Odvolání proti výzvě k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem Prominutí daně z převodu nemovitostí

4 4.1.4 Odvolání proti vyměření daně a následná žádost o prominutí příslušenství daně Závěr Resume Seznam použitých pramenů Seznam příloh

5 Úvod Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala daň dědickou, daň darovací a daň z převodu nemovitostí, pro které je používán společný název trojdaň. Toto téma je mi velice blízké, ve svém životě jsem se s problematikou trojdaně několikrát setkala, ať již sama nebo ve své rodině, později a velmi často i ve svém zaměstnání na finančním úřadě. Při mé praxi jsem se setkala s tím, že si poplatník ani neuvědomil povinnost podat daňové přiznání, po výzvě se dostavil k místně příslušnému správci daně a velmi se divil, že taková povinnost vůbec je. Cílem této práce je ucelený popis vývoje daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí od roku 1989, vysvětlení základních pojmů používaných v daňové problematice těchto daní a přehledně seznámit s konstrukcí daně podle platných právních norem. V aplikační části jsou představeny nejčastěji řešená sporná řízení před správcem daně v této oblasti s uvedeným řešením ze strany správce daně nebo jemu nadřízeného orgánu, Finančního ředitelství resp. Ministerstva financí. Z důvodu rychlého vývoje a častých změn v této oblasti, není tato problematika oblíbeným tématem knižních publikací. Z tohoto důvodu je málo použitelné literatury, ze které jsem mohla při vypracování bakalářské práce čerpat. 5

6 1. Daňová soustava v České republice Právní úprava daní v České republice je obsažena v právních předpisech upravujících jednotlivé druhy daní, souhrnem těchto předpisů je tzv. daňová soustava. Daňová soustava České republiky, v souladu s vývojem hospodářské politiky země, prochází stálým vývojem. Vývoj daňové soustavy ČR v některých případech s vývojem hospodářství nekoresponduje (např. dohady při projednávání zákonů, dlouhotrvající legislativní proces). 1.1 Základní pojmy v daňové soustavě V této kapitole jsou vysvětleny a popsány základní pojmy, se kterými daňová soustava České republiky pracuje a které jsem použila při vypracování této bakalářské práce. Daň Termín daň můžeme vnímat v užším nebo širším slova smyslu. V širším slova smyslu je legislativní zkratka daň vysvětlena v 1 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů takto: Tento zákon upravuje správu daní, poplatků, odvodů, záloh na tyto příjmy a z odvodů za porušení rozpočtové kázně (dále jen daně ) 1 V užším slova smyslu je daň chápána jako povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu. Je to platba neúčelová a neekvivalentní. Daň se pravidelně opakuje v časových intervalech (např. každoroční placení daně z příjmů), nebo je nepravidelná a platí se za určitých okolností (např. při každém převodu nemovitosti). 2 1 Zákon č. 337/1992 Sb, o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 2 Kubátová, K. Daňová teorie a Politika. Praha : ASPI a.s., 2006, str. 16 a taktéž Radvan, M. In Mrkývka, P.a kol. Finanční právo a finanční správa. 2. díl. 1. vydání. MU Brno, 2004, str. 5 6

7 Poplatník Daňový subjekt, jehož předmět (nebo majetek) je dani podroben. Plátce Daňový subjekt, který je ze zákona povinen odvést do veřejného rozpočtu daň vybranou od jiných subjektů nebo sraženou jiným poplatníkům. 1.2 Rozdělení daní Daňovou soustavu v České republice můžeme dělit podle několika kritérií. My se v této kapitole zaměříme na základní dělení, a to na daně přímé a nepřímé Přímé daně Daně přímé jsou přímo vyměřeny každému poplatníkovi bezprostředně podle jeho důchodové či majetkové situace, jsou adresné, většinou přihlíží k majetkové situaci poplatníka 3 Mezi přímé daně, též nazývané daně důchodového typu, patří: Daň z příjmů fyzických osob odvádí se daň z veškerých příjmů podnikatelských i nepodnikatelských subjektů dle pravidel stanovených státem. Platba této daně plyne do státního rozpočtu a dále do rozpočtů krajů a obcí. Daň z příjmů právnických osob odvádí se daň z veškerých příjmů podnikatelských i nepodnikatelských subjektů dle pravidel stanovených státem. Platba této daně plyne do státního rozpočtu a dále do rozpočtů krajů a obcí. 3 Mrkývka, P., Pařízková, I., Radvan, M. Základy finančního práva. Praha : ARMEX PUBLISHING s.r.o., 2006, str. 34 7

8 Daň z nemovitostí předmětem jsou pozemky a stavby ležící na území České republiky (zemědělská i ostatní půda, budovy, byty, nebytové prostory, ). Platba daně plyne do rozpočtu obce. Silniční daň - předmětem jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou používána k podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti. Platby této daně plynou do Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí předmětem je nabytí majetku děděním, darování majetku nebo úplatný převod na základě právního úkonu. Platby všech těchto daní plynou do státního rozpočtu. Rozdělení rozpočtového určení daní viz. Příloha č Nepřímé daně Daně nepřímé jsou placeny a vybírány v cenách zboží, služeb apod; nezohledňují osobní situaci poplatníka. 4 Mezi nepřímé daně, též nazývané daně spotřebního typu řadíme Daň z přidané hodnoty u této daně se zdaňuje hodnota přidaná zpracováním, rozdíl mezi tržní cenou výrobku a cenou nakupovaných surovin. V současné době sazba u DPH činí 9% a 19%. Platby plynou do státního rozpočtu a dále do rozpočtů krajů a obcí. Spotřební daně touto daní je cíleně zatěžován prodej úzké skupiny výrobku (cigarety, víno, pivo, ). Platby této daně plynou do Státního fondu dopravní infrastruktury a státního rozpočtu. 4 Mrkývka, P., Pařízková, I., Radvan, M. Základy finančního práva. Praha : ARMEX PUBLISHING s.r.o., 2006, str. 34 8

9 Ekologické daně - vycházejí ze zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizace veřejných rozpočtů, a jedná se o daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny. Plátcem daně je dodavatel, který na daňovém území dodal plyn, pevná paliva nebo elektřinu konečnému spotřebiteli osoba, která spotřebovala nezdaněný plyn, pevná paliva nebo elektřinu s výjimkou osvobozených, atd. Rozdělení daní viz. Příloha č.1 - Schéma rozdělení rozpočtového určení daní od V tomto schématu ještě není zapracován příjem z daně z tzv. ekologických daní. 9

10 2. Vývoj daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí po roce 1989 Od roku 1989 toto odvětví zaznamenalo několik změn. V období byl v platnosti zákon, který přijala Česká národní rada, č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích. K zákonu, přijatému Českou národní radou, byla vydána vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon české národní rady o notářských poplatcích. 2.1 Zákon č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích Na základě zákona č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, byly vybírány notářské poplatky za činnost státních notářství (notářský poplatek za úkon), z úplatného převodu nebo úplatného přechodu vlastnictví k nemovitostem a z úplatného přechodu práva osobního užívání pozemku (notářský poplatek z převodu nebo přechodu nemovitostí), za bezúplatné nabytí majetku úmrtím občana (notářský poplatek z dědictví) a za bezúplatné nabytí majetku (notářský poplatek z darování). Tyto poplatky byly vyměřovány státním notářstvím a byly vybírány za úkony, které stanovovala výše uvedená vyhláška.státní notářství bylo subjektem podléhajícím schválení soudu. Základem poplatku, pokud byl notářský úkon stanoven notářským poplatkem podle ceny, byla cena předmětu notářského úkonu. Cenou se rozumí částka, za kterou bylo možné předmět prodat v době a místě notářského úkonu, u nemovitostí cena zjištěná podle cenových předpisů. 10

11 Poplatníkem byl ten, kdo žádal o provedení notářského úkonu nebo ten, v jehož zájmu státní notářství bez návrhu (žádosti) notářský úkon provádělo, stát, rozpočtové a příspěvkové organizace a státní fondy byly od těchto poplatků osvobozeny. Poplatníkem byl vždy ten jemuž vzniklo právo na uzavření dohody o osobním užívání pozemku, za návrh na registraci této dohody vlastník nemovitosti za návrh na registraci smlouvy o omezení převodu nemovitostí kdo uzavřel smlouvu o výstavbě domu s byty v osobním vlastnictví, za návrh na registraci této smlouvy Pokud bylo poplatníků několik, měli povinnost platit poplatek společně a nerozdílně. Sankcí za nesplnění podmínky zaplacení poplatku bylo zastavení nebo neprovedení notářského úkonu. a) Notářský poplatek z převodu nebo přechodu nemovitostí Poplatníkem byl převodce, nabyvatel za tento poplatek ručil. Pokud se jednalo o výměnu nemovitostí, tyto převody byly považovány za jeden; poplatek byl vybírán z převodu nemovitosti s vyšší hodnotou, z důvodu výběru vyššího poplatku. Převodce byl povinen toto ohlásit do 15-ti dnů ode dne, kdy byl o převodu nemovitosti vyrozuměn; tato povinnost nevzniká, pokud jde o převod nemovitosti registrací smlouvy nebo na základě prodeje nemovitosti při výkonu rozhodnutí. 11

12 b) Notářský poplatek za bezúplatné nabytí majetku úmrtím občana Poplatníkem byl nabyvatel. Zákon taxativně vymezil případy, které jsou osvobozeny od poplatku z dědictví (např. vklady na vkladních knížkách, pojistná plnění z pojištění osob sjednaného u státní pojišťovny, atd.). Poplatník byl povinen ohlásit příslušnému státnímu notářství do 3 měsíců ode dne úmrtí občana veškerý majetek, z jehož ceny se poplatek vybírá. c) Notářský poplatek za bezúplatné nabytí majetku Poplatníkem byl nabyvatel, převodce byl v tomto případě ručitelem. Zákon taxativně vymezil případy, které jsou osvobozeny od poplatku za bezúplatné nabytí majetku (např. movité věci v osobním vlastnictví, vklady na vkladních knížkách, atd.). Nabyvatel, jakož i převodce byli povinni ohlásit nabytí majetku příslušnému státnímu notářství do 15-ti dnů po jeho nabytí. Pro účely poplatkového řízení byly osoby zařazeny od tří skupin, a to: I.skupina: manžel, děti, vnuci a rodiče II skupina: sourozenci, prarodiče a osoby, které s převodcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na převodce nebo zůstavitele III. skupina: ostatní fyzické a právnické osoby (bez vztahu k osobě, které patřil majetek) 12

13 Pro notářské poplatky z převodu nebo přechodu nemovitostí, z dědictví nebo darování platí společně, že mezi osobami zařazenými do I. skupiny činil u každého poplatníka 1% základu poplatku, nejméně však 100,- Kčs (nyní Kč), mezi osobami zařazenými do II.skupiny činil u každého poplatníka 5% základu poplatku, nejméně však 200,- Kčs (nyní Kč). Notářský poplatek z převodu nebo přechodu nemovitostí mezi osobami ve III. skupině činil u každého poplatníka 5% základu poplatku, nejméně však 300,- Kčs (nyní Kč), u dědictví a darování činil poplatek u každého poplatníka 20% základu poplatku, nejméně však 300,- Kčs (nyní Kč). Poplatky stanovené pevnou částkou byly splatné okamžikem vzniku poplatkové povinnosti, ostatní poplatky do 15-ti dnů ode dne, ve kterém se poplatník o vyměření dozvěděl. V případě pozdní úhrady tohoto poplatku vznikla poplatníkovi povinnost, platit za každý započatý měsíc poplatek z prodlení ve výši 0,5% dlužné částky. 2.2 Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Tento zákon je současnou úpravou v oblasti daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí. Prošel velkou řadou novel, od data své účinnosti byl novelizován více než třicetkrát. Poslední novela platná od , č. 296/2007 Sb., přinesla několik změn, kterým se bude tato práce věnovat v samostatných kapitolách. 13

14 3. Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Výše uvedený zákon upravuje daň dědickou, daň darovací a daň z převodu nemovitostí. Tyto daně jsou spojeny se změnou v osobě vlastníka a postihují nabytí majetku novým vlastníkem nebo jeho převod, resp. přechod z dosavadního na nového vlastníka. Souhrnně jsou proto obvykle zkráceně označovány jako převodní daně a také jako tzv. trojdaň. 5 Všechny tři uvedené daně jsou upraveny v jednom právním předpise, ale pro lepší orientaci bude každé dani věnována jedna kapitola. Pro účely tohoto zákona jsou osoby zařazeny do tří daňových skupin, které vyjadřují vztah poplatníka k zůstaviteli, dárci (obdarovanému) nebo nabyvateli (převodci). I. skupina - příbuzní v řadě přímé a manželé II.skupina - příbuzní v řadě pobočné = sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, manželé dětí, děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které žili s osobou nejméně po dobu jednoho roku ve společné domácnosti, atd. III.skupina - ostatní fyzické a právnické osoby Daňové skupiny není možné zaměňovat s dědickými skupinami podle 473 a násl. zákona č.40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 6 Rozdělení do skupin podle zákona č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů se užívá pouze pro zjištění příslušné sazby daně dědické. 5 Bakeš, M. a kol. Finanční právo. 3. aktualizované vydání.praha : C.H.Beck, 2003, str Radvan, M.Zdanění majetku v Evropě. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2007, str

15 3.1 Daň dědická Ve všech případech, kdy dědic získává bez poskytnutí protihodnoty majetek a dochází tak ke zvětšení jmění nabyvatele, podléhá takové nabytí majetku dědické dani. 7 Děděním se rozumí zákonem stanovený způsob nabytí majetku dědici. Přichází v úvahu dědění ze zákona nebo ze závěti. Poplatníkem této daně je každý jednotlivý dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část podle pravomocného rozhodnutí, jímž bylo řízení o dědictví skončeno. 8 Tímto rozhodnutím je usnesení o dědictví, o kterém rozhoduje místně příslušný soud zůstavitele. Předmětem daně jsou věci nemovité (byty, nebytové prostory, pozemky, atd.) a věci movité, cenné papíry, peníze, pohledávky, atd. Z nemovitého i movitého majetku, který se nachází na území ČR, je daň vybírána vždy bez ohledu na státní občanství nebo bydliště zůstavitele. Základem daně je cena majetku nabytého jednotlivým dědicem určená v dědickém řízení 9, od které se odečítají prokázané dluhy, které přešly na dědice, cena majetku osvobozeného od daně, přiměřené náklady a pohřeb, odměna a výdaje za notáře a cena jiných povinností, které dědici byly dědickým řízením určeny. Novelou č. 169/1998 Sb., s účinností od bylo plně osvobozeno od daně dědické nabytí majetku děděním mezi osobami v I. skupině. Poslední novelou č. 296/2007 Sb., s účinností od bylo plně osvobozeno od daně dědické 7 Radvan, M.Zdanění majetku v Evropě. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2007, str Bakeš, M. a kol. Finanční právo. 3. aktualizované vydání.praha : C.H.Beck, 2003, str Radvan, M. In Mrkývka, P. a kol. Finanční právo a finanční správa. 2. díl. 1. vydání. MU Brno, 2004, str

16 nabytí majetku děděním mezi osobami i ve II. skupině. V obou těchto případech nemají poplatníci povinnost podat daňové přiznání k dani dědické. Dalším případem osvobození od daně dědické jsou nároky zůstavitele na odškodnění podle zvláštních zákonů, v tomto případě se toto ustanovení týká hlavně restitucí. Ostatní osvobození jsou taxativně vymezeny v 19 a násl. výše uvedeného zákona. Pro stanovení ceny děděného majetku platí, že touto cenou je cena majetku určená v dědickém řízení, tj. obecná hodnota dědictví uvedená v příloze usnesení soudu 10 nebo podle znaleckého posudku. V obou případech je pro daňové řízení rozhodná cena platná v den smrti zůstavitele. Sazba daně dědické je klouzavě progresivní, závisí na osobním poměru mezi nabyvatelem a zůstavitelem a velikosti dědictví. V současné době se daň darovací platí pouze v případě, že dědí po zůstaviteli osoby uvedené ve III. skupině. Podle níže uvedené tabulky se vypočítá daň a ta se vynásobí koeficientem 0,5. Minimální výše daně činí 100,-Kč. Daňové přiznání musí být podáno příslušnému správci daně do 30 dnů ode dne, kdy pravomocně skončilo dědické řízení. Inkaso u daně dědické v roce 2006, s porovnáním za rok 2005 vzrostlo o 21 mil. Kč na úroveň 124 mil. Kč Radvan, M.Zdanění majetku v Evropě. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2007, str Výroční správa České daňové správy 2006, str

17 Sazba daně dědické a daně darovací u osob zařazených do III. skupiny Základ daně Výše daně přes Kč do Kč ,0 % Kč a 9,0 % ze základu přesahujícího Kč Kč a 12,0 % ze základu přesahujícího Kč Kč a 15,0 % ze základu přesahujícího Kč Kč a 18,0 % ze základu přesahujícího Kč Kč a 21,0 % ze základu přesahujícího Kč Kč a 25,0 % ze základu přesahujícího Kč Kč a 30,0 % ze základu přesahujícího Kč Kč a 35,0 % ze základu přesahujícího Kč a více Kč a 40,0 % ze základu přesahujícího Kč s k u p i n y 12 T a b u l k a č. 1 S a z b a d a n ě d ě d i c k é a d a r o v a c í u o s o b z a ř a z e n ý c h d o I I I. 3.2 Daň darovací Darováním rozumíme bezúplatné nabytí majetku mezi živými, na základě jiného právního úkonu, než usnesením o dědictví. Nejčastějším úkonem je v tomto případě darovací smlouva, mezi další patří např. smlouva o prominutí dluhu. Poplatníkem daně darovací pokud jde o dary v tuzemsku je nabyvatel, tedy obdarovaný. 13 Jde-li o dispozici s majetkem ve vazbě na zahraničí, je poplatníkem daně darovací v případech, kdy jde o darování do ciziny, dárce. Z tohoto vyplývá snaha, aby poplatníkem daně darovací byla vždy osoba, která je na území ČR a je tak správci dostupná. 14 Přímo ze zákona vzniká u dárce ručení. Pokud tedy není daň darovací zaplacena poplatníkem, Bakeš, M. a kol. Finanční právo. 3. aktualizované vydání.praha : C.H.Beck, 2003, str Radvan, M.Zdanění majetku v Evropě. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2007, str

18 vyzve příslušný finanční úřad ke splnění povinnosti ručitele bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobou. 15 Předmětem darovací daně jsou nemovitosti, movitý majetek a jiný majetkový prospěch, které nabyvatel bezúplatně získal na základě právního úkonu. Na druhou stranu předmětem nejsou plnění a bezúplatné převody majetku na základě povinnosti stanovené právním předpisem, důchody vyplacené na základě smlouvy o důchodu, dotace, příspěvky, atd. Taxativní vymezení vyplývá z 6 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem daně je i přechod vlastnického práva, kdy je zřizováno v rámci daně darovací věcné břemeno ohledně nemovitosti, kterou bude zatěžovat. 16 Základem darovací daně je cena majetku snížená o prokázané dluhy a cenu jiných povinností, které se váží k předmětu daně, cenu majetku osvobozeného podle tohoto zákona od daně darovací a clo a daň placené při dovozu v případě, že se jedná o movité věci darované nebo dovezené z ciziny. Poslední novelou č. 296/2007 Sb., s účinností od je, stejně jako u daně dědické, od daně osvobozeno bezúplatné nabytí majetku darováním mezi osobami uvedenými v I. a II. skupině a dále ve III. skupině nabytí věcí osobní potřeby u fyzických osob v celkové výši nepřevyšující ,- Kč. Dalším případem je osvobození od daně darovací u darování nemovitostí, které jsou kulturní památkou, pokud k tomuto převodu dochází mezi osobami uvedenými v I. skupině. Ostatní osvobození jsou taxativně vymezeny v 19 a násl. výše uvedeného zákona. 15 Mrkývka, P. In Radvan, M a kol. Finanční právo a finanční správa. 2. díl. 1. vydání. MU Brno, 2004, str Radvan, M.Zdanění majetku v Evropě. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2007, str

19 Podle zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, se ke dni nabytí majetku určí cena daru. Sazba daně je progresivně klouzavá, závislá na příbuzenském vztahu mezi dárcem a obdarovaným a na výši základu daně. Procentuální vyjádření najdete v tabulce č.1 Sazba daně dědické a darovací u osob zařazených do III. skupiny (str. 17). Na rozdíl od daně dědické se daň nijak neupravuje a je daní konečnou. Nabyvatel je povinen podat místně příslušnému správci daně daňové přiznání, lhůta není taxativně vymezena. Pokud je předmětem darování pozemek bez trvalých porostů, není nutný znalecký posudek, u ostatních nemovitostí musí být posudek přiložen k přiznání spolu s nabývací listinou. Správce daně u pozemků dále vyžaduje, i když bez podpory v zákoně, potvrzení od stavebního odboru příslušného úřadu, zda je pozemek zahrnutý v územním plánu, popřípadě k čemu je využíván, aby mohla být daň spočítána správně. Na základě daňového přiznání a přiložených dokladů správce daně vyměří darovací daň, tuto sdělí platebním výměrem nabyvateli a ten je povinen daň uhradit do třiceti dnů po obdržení platebního výměru. Pokud je daň uhrazena opožděně, za každý den prodlení je nabyvateli vyměřen úrok z prodlení, který je správcem daně opět sdělen platebním výměrem. Inkaso u daně darovací v roce 2006, ve srovnání s rokem 2005 vzrostlo o 94 mil. Kč na úroveň 604 mil. Kč Výroční správa České daňové správy 2006, str

20 3.3 Daň z převodu nemovitostí Touto daní se odčerpává část kupní ceny získané z prodeje nemovitého majetku. Vzhledem k tomu, že se nejedná o bezúplatné nabytí majetku, je sazba daně z převodu nemovitosti oproti dani dědické a darovací nižší. 18 Poplatníkem daně z převodu nemovitosti je převodce, jinak prodávající, jenž je příjemcem úplaty. 19 Nabyvatel je v tomto případě ručitelem. Nabyvatel se stává poplatníkem v tom případě, kdy nabyl nemovitost při výkonu rozhodnutí, konkurzu či exekuci. Poplatníkem daně se stává převodce i nabyvatel při výměně nemovitosti. Daň se vyměřuje pouze z převodu dražší nemovitosti, protože pro účely daňového řízení se jedná o jeden převod. Daň je vyměřena oběma účastníkům a ti jsou povinni ji uhradit společně a nerozdílně. Předmětem daně z převodu nemovitostí jsou úplatné převody nebo přechody vlastnictví k nemovitostem. O převod vlastnictví se jedná v případě, kdy jde o nabytí vlastnictví kupní nebo směnnou smlouvou, tj. souhlasnými projevy vůle obou smluvních stran. Jestliže jde o nabytí vlastnictví rozhodnutím správního orgánu či nezávisle na vůli dosavadního vlastníka, jde o přechod vlastnictví. 20 Dále může být předmětem vypořádání společného podílové spoluvlastnictví, avšak pouze tehdy, když v rámci vypořádání získává jeden z vlastníků více, než kolik činil jeho spoluvlastnický podíl a tento rozdíl je dorovnán úplatou. 21 Základem daně je cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 18 Mrkývka, P., Pařízková, I., Radvan, M. Základy finančního práva. Praha : ARMEX PUBLISHING s.r.o., 2006, str Bakeš, M. a kol. Finanční právo. 3. aktualizované vydání.praha : C.H.Beck, 2003, str Bakeš, M. a kol. Finanční právo. 3. aktualizované vydání.praha : C.H.Beck, 2003, str Radvan, M.Zdanění majetku v Evropě. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2007, str

21 a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů. Cena se zjišťuje vždy ke dni nabytí nemovitosti, ke dni zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Jak dále se určuje základ daně taxativně vymezuje 10 zákona 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Osvobození od daně z převodu nemovitostí je celá řada, taxativně vymezeno v 20 výše uvedeného zákona. Od daně z převodu nemovitostí je např. osvobozeno bezúplatné nabytí a poskytnutí majetku Českou republikou, převody a přechody vlastnictví k nemovitostem akciových společností s plnou majetkovou účastí státu uskutečněné podle rozhodnutí valné hromady a schválené vládou České republiky, přechody a převody vlastnictví majetku Pozemkového fondu České republiky, převody a přechody majetku bytového družstva v souvislosti s vyčleněním části bytového družstva, atd. Sazba daně z převodu nemovitostí je lineární a činí 3% ze základu daně (od , dříve 5%) bez ohledu na výši základu daně i na zařazení poplatníka do jednotlivých skupin. Základ daně se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a daň na celé koruny nahoru. Daň z převodu nemovitostí je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Poplatník je povinen podat daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k právní skutečnosti mající účinek pro podání daňového přiznání, např. zapsání vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Pokud je vyměřená daň nižší než 100,- Kč, daň se nepředepíše a neplatí, daňové přiznání ale musí být podáno. U inkasa daně z převodu nemovitostí za rok 2006 je možné, ve srovnání s rokem 2005, zaznamenat nárůst o 294 mil. Kč na úroveň mil Kč Výroční správa České daňové správy 2006, str

22 4. Řízení před správcem daně Řízení před správcem daně je vedeno v souladu se zákonem 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších přepisů a zákonem 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Řízení se zahajuje na podnět poplatníka nebo správce daně. Poplatník po obdržení smlouvy z katastru nemovitostí s vyznačeným zápisem do katastru nemovitostí podá daňové přiznání sám, správce daně daň vyměří, nejpozději do třech let od konce kalendářního roku, v němž povinnost podat daňové přiznání vznikla, a platebním výměrem jí poplatníkovi sdělí a ten ji v předepsané lhůtě zaplatí. Daňová povinnost se podle 18 odst. 4 výše uvedeného zákona do 100,- Kč neplatí a správce daně ji nepředepíše. Toto platí u daně dědické a darovací. U daně z převodu nemovitostí je poplatník povinen podat daňové přiznání do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, kdy byl např. zapsán vklad do katastru nemovitostí. Pokud má poplatník daň v přiznání vypočtenou správně, správce daně platební výměr neodesílá. Řízení s takovým průběhem je v dnešní době ovšem velice málo, častější je situace, kdy řízení zahájí správce daně odesláním výzvy k podání daňového přiznání (příloha č.2) Pokud poplatník na tuto výzvu reaguje a podá daňové přiznání, opět správce daně odešle platební výměr. V případě, kdy je přiznání podané a není přiložen např. znalecký posudek, správce daně pošle výzvu k odstranění pochybností (příloha č. 3), pokud na daňovém přiznání chybí např. podpis nebo správné označení poplatníka, vyzve správce daně poplatníka výzvou k odstranění vad podání k nápravě. V případě, že na výzvu k odstranění pochybností poplatník nereaguje, vyzve správce daně výzvou k součinnosti třetích osob 22

23 (příloha č.4) např. prodávajícího, aby znalecký posudek předložil správci daně pro stanovení správné daně on. Pokud je vše v pořádku, správce daně daň vyměří a sdělí jí poplatníkovi platebním výměrem (příloha č. 5). Pokud daň není uhrazena včas, ale uhrazena poplatníkem je, správce daně vyměří úrok z prodlení a opět odešle platební výměr na úrok z prodlení. Pokud daň není uhrazena, odešle správce daně výzvu k uhrazení daně v náhradní lhůtě. Dalším krokem pro zajištění uhrazení daňové povinnosti je exekuční řízení. Vzhledem k výši daně je nejčastěji uložena exekuce na srážky ze mzdy nebo exekuce na účet vedený u peněžního ústavu. Další druhy exekuce, např. exekuce na majetek se používá jen zřídka, z důvodu rozdílné hodnoty majetku proti vyměřené dani. Pokud je zjištěno, že exekucí nemůže být nic postiženo, správce daně pošle výzvu k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem (příloha č. 6) ručiteli a ten je vyzván k uhrazení daňové povinnosti. Pokud neuhradí, je možná opět exekuce jako u poplatníka. Tuto možnost však někteří správci daně nevyužívají. V další kapitole je uvedeno několik nejčastějších případů sporných řízení řešených u správce daně. Tato řízení jsou časově velmi dlouhá, mohou se řešit až několik let. 4.1 Sporná řízení Odvolání proti zvýšení daně Kupní smlouva na nemovitost byla zaregistrována Katastrálním úřadem pod č.j. V8 555/03, na základě této smlouvy byl zapsán vklad do katastru nemovitostí dne , smlouva byla doručena zpět účastníkům Dne doručil správce daně daňovému subjektu výzvu k podání daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí. Na tuto výzvu 23

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 2011

Více

Podle dopadu daně daně přímé daně nepřímé Podle objektu daně Klasifikace daní daně důchodové (DPFO, DPPO) daně majetkové (DN, SilD) daně z civilněpráv

Podle dopadu daně daně přímé daně nepřímé Podle objektu daně Klasifikace daní daně důchodové (DPFO, DPPO) daně majetkové (DN, SilD) daně z civilněpráv Zdanění civilněprávních úkonů (Transferové daně) Kristýna Müllerová (za využití prezentace Jana Neckáře, podzim 2009) Podle dopadu daně daně přímé daně nepřímé Podle objektu daně Klasifikace daní daně

Více

SŠ spojů a informatiky Tábor Ing. Jakub Cibulka VY_62_INOVACE_FGB_06. Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor

SŠ spojů a informatiky Tábor Ing. Jakub Cibulka VY_62_INOVACE_FGB_06. Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor Název školy: Autor: Název: Číslo projektu: Název projektu: SŠ spojů a informatiky Tábor Ing. Jakub Cibulka VY_62_INOVACE_FGB_06 CZ.1.07/1.5.00/34.1021 Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor Daně převodové

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015 1. Manželé majetek v SJM a ve spoluvlastnictví Manželé Kopečných vlastnili rodinný dům v SJM. Dále vlastnili stavební parcelu a zahradu ve spoluvlastnictví, a to každý jednou polovinou. Cena zjištěná rodinného

Více

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daně 1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daň dědická a darovací byla upravena do 31. 12. 2013 zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí (ZDDP). Od 1. 1. 2014 došlo

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Ve znění: zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994

Více

Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí

Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí (Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí je upravena zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.v dalším dokumentu

Více

Zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů DAŇ DĚDICKÁ

Zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů DAŇ DĚDICKÁ Zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů DAŇ DĚDICKÁ Poplatník: dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část ze závěti, ze zákona nebo z obou

Více

Předmětem daně jsou pozemky na území republiky vedené v katastru nemovitostí.

Předmětem daně jsou pozemky na území republiky vedené v katastru nemovitostí. Otázka: Daň z nemovitostí Předmět: Účetnictví Přidal(a): Kamikula1 Daň z pozemků a daň ze staveb (Nemovitostmi jsou pozemky na území ČR uvedené v katastru nemovitostí a stavby spojené pevným základem se

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 07.07.1992 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 357 Z Á K O N České národní

Více

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nabytí nemovitých věcí 1 Předmět daně Tato daň je novinkou od roku 2014, kdy nahradila daň z převodu nemovitostí Právně ukotvena Zákonným opatřením senátu č. 340/2013 Sb., které také zrušilo zákon

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani dědické

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani dědické Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 02 Daňové identifikační číslo 01 Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné číslo 04 Identifikační číslo /

Více

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Ekonomika 3. ročník, nemovitost Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Daňový systém, jeho charakteristika a geneze.. 3. Základní prvky daňové techniky. 4. Zdravotní pojištění. 5. Sociální pojištění. 6. Zdaňování příjmů fyzických

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

k dani z převodu nemovitostí podle zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,

k dani z převodu nemovitostí podle zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, Finančnímu úřadu v, ve, pro 02 Daňové identifikační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné číslo / 04 Identifikační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani dědické. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani darovací. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani darovací

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani darovací Finančnímu úřadu v, ve, pro 02 Daňové identifikační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné číslo / 04 Identifikační číslo

Více

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR Podniková ekonomika Daňový systém Veřejný příjem Daňová kvóta Požadavky na daňový systém Daňový mix v ČR Právní úprava daní v ČR zákon o soustavě daní 212/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani darovací. V případě podílových spoluvlastníků je každý spoluvlastník samostatným em a platí daň podle velikosti svého podílu.

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA POJEM DAŇ UMĚNÍ VÝBĚRU DANÍ SPOČÍVÁ V TOM, JAK OŠKUBAT HUSU, TAK ABY CO NEJMÉNĚ SYČELA. JEAN-BAPTIST

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 357/1992 Sb. (4230/2001 Sb.p), s úč. 1.6.2001. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 5. května 1992

Text úpln. zn. předpisu č. 357/1992 Sb. (4230/2001 Sb.p), s úč. 1.6.2001. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 5. května 1992 Text úpln. zn. předpisu č. 357/1992 Sb. (4230/2001 Sb.p), s úč. 1.6.2001 357 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 5. května 1992 o dani dědické, dani darovací, a dani z převodu nemovitostí č. 357/1992

Více

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ - při převodu

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani dědické. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Článek 1 Předmět a správa poplatku

Článek 1 Předmět a správa poplatku Obecně závazná vyhláška obce Kryštofovy Hamry č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Kryštofovy

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani dědické. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1984 Vyhlásené: 18.12.1984 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1985 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 146 Z Á K O N České národní rady ze

Více

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ při převodu

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Způsoby vymáhání postižením majetkových práv srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky z účtu u PPS prodejem nemovitostí

Více

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Ve znění: zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994

Více

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) a v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 14. Daně přímé Mgr. Zuzana Válková CHARAKTERISTIKA

Více

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta 7822/SPB/2014-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/7677/2014-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město zastoupená Ing. Vladimírem

Více

Taťána Špírková, 2014 Zdenka Papoušková, 2016

Taťána Špírková, 2014 Zdenka Papoušková, 2016 Taťána Špírková, 2014 Zdenka Papoušková, 2016 ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 340/2013 Sb. (ze dne 9. října 2013), o dani z nabytí nemovitých věcí nabylo účinnosti 1.1.2014 Novou úpravou daně z nabytí nemovitých

Více

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitým věcem a o zřízení zástavního práva uzavřené podle 2079 a násl. a 1309 a násl. zák.č.89/2012 Sb., obč. zákoník, mezi těmito smluvními stranami: 1. Statutární

Více

DANĚ základ pro praxi

DANĚ základ pro praxi Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR www.sluzbyapodnikani.cz DANĚ základ pro praxi Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017 (MB) 1 I. Úvod DANĚ ZÁKLAD PRO PRAXI Daň

Více

Novela č. 254/2016 Sb. zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí včetně novely. Ing. Věra Engelmannnová září 2016

Novela č. 254/2016 Sb. zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí včetně novely. Ing. Věra Engelmannnová září 2016 Novela č. 254/2016 Sb. zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí včetně novely Ing. Věra Engelmannnová září 2016 Poznámka: Červeně je označeno, co je od 1. 11. 2016 zrušeno

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 692/5. Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 692/5. Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 692/5 Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky Doručeno poslancům: 24. září 2012 v 12:37 ZÁKON ze dne 7. září

Více

zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční Daň silniční zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční Poplatníci daně fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem vozidla registrovaného v ČR v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 8658/U/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/U/6635/2015-HMSU Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 397/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 1562/ULN/2015-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/1844/2015-ULNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, zastoupená Ing. Milošem

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR Podniková ekonomika Daňový systém Veřejný příjem Daňová kvóta Požadavky na daňový systém Daňový mix v ČR Právní úprava daní v ČR zákon o soustavě daní 212/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992

Více

5834/OFM/2014-OFMM Č.j.: UZSVM/OFM/5792/2014-OFMM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 zastoupená Ing. Karolem Siwkem, ředitelem

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. Daniel Tomíček, se sídlem: Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava-město, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSOS 13 INS 3044/2012-A-5 ze dne 07.03.2012, insolvenčním

Více

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor 5416023838 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: LACRUM Brno, státní podnik

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Ing. Gabriela Burzová, sídlem Veleslavínská 39/48, 162 00 Praha 6, IČ: 70339791, ustanovená pravomocným Usnesením č.j. KSPH 70 INS 9790/2014-A-21, ze dne 06.

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY..., r.č.., trvale bytem.,.., dále jen prodávající a..., r.č.., trvale bytem.,.., dále jen kupující uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu

Více

Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů

Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů Daňové nedoplatky představují rozdíl mezi daní, která měla být zaplacena, a skutečně zaplacenou částkou. Daní, která měla být zaplacena, může

Více

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE I. Preambule Prodej bytových jednotek a prostor sloužících k podnikání ve vlastnictví města Lovosice

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 2. dubna 2013 Ročník: první Předmět

Více

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov OBEC HOLOUBKOV Opatření orgánů obce č. 2/2012 Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov Zastupitelstvo obce Holoubkov vydává svým usnesením č. 12/06/2012 8.1 ze dne 25.6.2012 tyto Zásady

Více

kupní smlouvu (dále jen Smlouva )

kupní smlouvu (dále jen Smlouva ) č. RS: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH jednající: zapsaná v: obchodním rejstříku Městského soudu v

Více

OBEC DUBLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2012 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace

OBEC DUBLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2012 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace OBEC DUBLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2012 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace Zastupitelstvo Obce Dublovice se na svém zasedání konaném

Více

PŘÍMÉ DANĚ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

PŘÍMÉ DANĚ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště PŘÍMÉ DANĚ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1412 Autor Ing. Martina Macháčková Datum 23.

Více

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Informace Finanční správy ČR K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní

Více

Obec Otaslavice Zastupitelstvo obce Otaslavice

Obec Otaslavice Zastupitelstvo obce Otaslavice Obec Otaslavice Zastupitelstvo obce Otaslavice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Daň z občanskoprávních činností

Daň z občanskoprávních činností Daň z občanskoprávních činností Daň z občanskoprávních činností byla upravená v zákoně ze dne 9. září 2000 o dani z občanskoprávních činností (Sb. Polské republiky 2005, č. 41, pol. 399). a) předmětný

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00EO8V5* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen: 00300535,

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

ROZHODNUTÍ o prominutí/neprominutí nedoplatku na poplatku

ROZHODNUTÍ o prominutí/neprominutí nedoplatku na poplatku Příloha č. 7 vzor A... správce daně - soud č. j... tel:. Dlužník: ROZHODNUTÍ o prominutí/neprominutí nedoplatku na poplatku Podepsaný správce daně Vám z důvodů uvedených ve Vaší žádosti ze dne - z úřední

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Libeř 2/2012 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace Zastupitelstvo Obce Libeř se na svém zasedání konaném

Více

SOUČASNOST A BUDOUCNOST TRANSFEROVÝCH DANÍ

SOUČASNOST A BUDOUCNOST TRANSFEROVÝCH DANÍ SOUČASNOST A BUDOUCNOST TRANSFEROVÝCH DANÍ JAN NECKÁŘ Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika Abstrakt v rodném jazyce Příspěvek se zabývá současným a budoucím postavením transferových

Více

č.1/2004, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

č.1/2004, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VĚŠÍN č.1/2004, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj Zastupitelstvo obce Věšín vydává dne 23.6.2004 v souladu s ustanovením 14 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

OBEC SVOJETICE. Obecně závazná vyhláška Obce Svojetice č. 1/2012

OBEC SVOJETICE. Obecně závazná vyhláška Obce Svojetice č. 1/2012 OBEC SVOJETICE Obecně závazná vyhláška Obce Svojetice č. 1/2012 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu Zastupitelstvo Obce Svojetice se na svém zasedání

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období Návrh poslanců. na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

Povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Stanoví předpis: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Stanoví předpis: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Zprostředkovatel - obchodní korporace e-finance, a.s., IČ: 262 72 504 se sídlem Brno, Bratislavská 234/52, PSČ 602 00 zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 3663, tímto

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

Pokyn č. D 329 k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení č. j. 43/83 500/2009-433. V Praze dne 27. 10. 2009

Pokyn č. D 329 k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení č. j. 43/83 500/2009-433. V Praze dne 27. 10. 2009 MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, Praha 1 skupina 051 Ústřední finanční a daňové ředitelství Lazarská 7, Praha 1 Pokyn č. D 329 k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení č. j. 43/83 500/2009-433

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 3779/BVY/2016-BVYM Č.j.: UZSVM/BVY/3709/2016-BVYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka,

Více

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013 POPLATKOVÉ PRÁVO 4. přednáška 15. listopadu 2013 Doplnění: Místní poplatky Správa místních poplatků Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. Tato působnost je výkonem přenesené působnosti. Procesní úpravou

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

Č.j.: VP/S 63/ V Brně dne 21. dubna 2004

Č.j.: VP/S 63/ V Brně dne 21. dubna 2004 Č.j.: VP/S 63/04-160 V Brně dne 21. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26. 3. 2004 na základě žádosti Finančního úřadu v Ostrově, č.j. 15067/04/129970 ze dne

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Platné znění části zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, s vyznačením navrhovaných změn.

Platné znění části zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, s vyznačením navrhovaných změn. Platné znění části zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, s vyznačením navrhovaných změn 8 Poplatník (1) Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je a) převodce

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více