ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš Pospíchal 28. října Nymburk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš Pospíchal 28. října 1474 28802 Nymburk"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č /12 O ceně bytu č.7 v bytovém domě čp. 1186, ulice 17. listopadu, Mladá Boleslav. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš Pospíchal 28. října Nymburk Stanovení ceny podle platného cenového předpisu pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti Dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb., podle stavu ke dni znalecký posudek vypracoval: Petr Brabec Táborská Mladá Boleslav Znalecký posudek obsahuje 23 stran textu včetně titulního listu. Objednateli se předává v 2 vyhotoveních. V Mladé Boleslavi,

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Znalecký posudek je proveden z usnesení Exekutorského úřadu v Nymburce ze dne , č.j. 070EX2713/09-28, a to věci odhadu obvyklé ceny nemovitosti - byt č. 7 v bytovém domě čp. 1186, Mladá Boleslav, ulice 17. listopadu. 2. Informace o nemovitosti Název nemovitosti: byt Adresa nemovitosti: 17. listopadu Mladá Boleslav Kraj: Středočeský Okres: Mladá Boleslav Obec: Mladá Boleslav Katastrální území: Mladá Boleslav Počet obyvatel: Základní cena podle 28 odst. 1 písm. g) : 500 Kč/m 2 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne Nikdo se k místnímu šetření nedostavil.znalec telefonicky kontaktoval povinného a na návrh povinného svolil s náhradním termínem - dopoledne , povinný se však nedostavil a ani se neomluvil. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku Usnesení Exekutorského úřadu v Nymburce ze dne , č.j. 070EX2713/09-28, Výpis z Katastru nemovitostí Mladá Boleslav - LV č.9638 pro k.ú. Mladá Boleslav. Snímek z pozemkové mapy. Informace od Magistrát města Mladá Boleslav - stavební odbor. Cenová mapa pozemků města Mladá Boleslav. Informace od účastníka místního šetření. Informace o obvyklých cenách u podobných nemovitostí: - vlastní, realitní kanceláře, inzerce a jiné Vlastní databáze a průzkum trhu s nemovitostmi. Skutečnosti zjištěné při místním šetření. Zákon o oceňování majetku č. 151/97 Sb ve znění pozdějších předpisů. Cenový předpis vyhl. č. 387/11 Sb Ukazatele průměrných orientačních cena ÚRS PRAHA s.r.o. 5. Dokumentace a skutečnost Odhad je proveden dle vnějších znaků nemovitosti, dále na základě zkušeností znalce s obchodováním nemovitostí v dané lokalitě a. výměry jednotlivých prostor bytu, které jsou převzaty ze smlouvy o převodu vlastnictví bytu - ze dne Obsah znaleckého posudku 1. Ocenění staveb 2. Ocenění pozemků 1.1. Byt č Pozemek - 2 -

3 7. Vlastnické a evidenční údaje Dle LV č je nemovitost ve vlastnictví povinného

4 8. Celkový popis nemovitosti bytový dům se nachází na severovýchodním okraji města, v části zvané Habeš, a to v ulici 17. listopadu. Dům je součástí blokové zástavby panelových domů z sedmdesátých let dvacátého století. Cca 100 m západně se nachází objekt kina, který je zároveň krytem CO, a Okresní správa policie české republiky

5 B. Znalecký posudek cena administrativní Popisy objektů, výměra, hodnocení Ocenění nemovitosti je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. 1. Ocenění staveb 1.1. Byt č.7 Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Bytový prostor 25 porovnávací metoda Poloha objektu: Středočeský kraj, nad do obyvatel Stáří stavby: 32 let Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 19): Kč/m 2 Podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru: kuchyň: 12,00 m 2 pokoj: 9,37 m 2 pokoj: 10,71 m 2 předsíň: 6,45 m 2 koupelna: 2,10 m 2 WC: 0,97 m 2 Započítaná podlahová plocha bytu nebo nebytového prostoru: = 41,60 m 2 Podlahové plochy sklepů a půd, ne místnosti: sklep: 2,02 m 2 Podlahové plochy sklepů a půd, ne místnosti - celkem: = 2,02 m 2 Započítaná podlahová plocha bytu = 41,60 m 2 Započítaná podlahová plocha sklepů a půd, ne místnosti: 2,02 m 2 x 0,10 = 0,20 m 2 Podlahové plochy - celkem: = 41,80 m 2 Výpočet indexu cenového porovnání Index vybavení: Název znaku č. Vi 1. Typ stavby - Budova - panelová, zateplená III 0,00 2. Společné části domu - Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, II 0,00 sušárna, sklad 3. Příslušenství domu - Bez dopadu na cenu bytu II 0,00 4. Umístění bytu v domě NP s výtahem III 0,05 5. Orientace obyt. místností ke světovým stranám - Ostatní světové II 0,00 strany - částečný výhled 6. Základní příslušenství bytu - Příslušenství úplné - standardní III 0,00-5 -

6 provedení 7. Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem - Standardní III 0,00 vybavení - balkon nebo lodžie, komora nebo sklepní kóje (sklep) 8. Vytápění bytu - Dálkové, ústřední, etážové III 0,00 9. Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu III 0, Stavebně - technický stav - Byt v dobrém stavu s pravidelnou II 1,05 údržbou Koeficient pro stáří 32 let: 0,80 9 Index vybavení IV = (1 + Σ Vi) x V10 x 0,80 = 0,882 i = 1 Index polohy: Název znaku č. Pi 1. Poloha nemovitosti - v souvisle zastavěném území III 0,00 2. Místní obliba v obci nebo oblasti - bez vlivu II 0,00 3. Okolní zástavba a životní prostředí - převažující objekty pro III 0,00 bydlení 4. Dopravní spojení - dobrá dostupnost centra obce, dobré dopravní II 0,00 spojení 5. Parkovací možnosti v okolí nemovitosti - omezené II 0,00 6. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0,00 7. Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0,00 8. Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II 0,00 8 Index polohy IP = (1 + Σ Pi) = 1,000 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku č. Ti 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je I -0,10 výrazně nižší než nabídka 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve II 0,00 spoluvlastnictví) 3. Vliv právních vztahů na prodejnost - bez vlivu II 0,00 3 Index trhu IT = (1 + Σ Ti) = 0,900 i = 1 Celkový index I = IV x IP x IT = 0,882 x 1,000 x 0,900 = 0,794 Ocenění: Cena upravená CU = IPC x I = Kč/m 2 x 0,794 = ,38 Kč/m 2 CP = CU x PP = ,38 Kč/m 2 x 41,80 m 2 = ,48 Kč Cena stanovená porovnávacím způsobem = ,48 Kč - 6 -

7 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemek Popis: Pozemek je utvořen ze dvou parcel, a to stavebních č a 5489, které spolu vytváří jeden funkční celek. pozemek je oceněn dle Cenové mapy města Mladá Boleslav. Cena je ,-Kč/m 2. Ocenění: Ostatní stavební pozemky: Typ Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Cenová mapa zastavěná plocha a , , nádvoří Cenová mapa zastavěná plocha a , , nádvoří Ostatní stavební pozemky - celkem = Kč Výpočet vlastnického podílu: Úprava ceny vlastnickým podílem x Pozemek - zjištěná cena = 8 002,85 Kč C. Rekapitulace k ceně administrativní Rekapitulace výsledných cen 1. Ocenění staveb 1.1. Byt č ,50 Kč 1. Ocenění staveb celkem ,50 Kč 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemek 8 002,90 Kč 2. Ocenění pozemků celkem 8 002,90 Kč Celkem Rekapitulace výsledných cen, celkem Výsledná cena nemovitosti činí celkem Výsledná cena po zaokrouhlení dle 46: ,40 Kč Kč Kč Kč slovy: Devětsetpěttisíctřistačtyřicet Kč - 7 -

8 Odhad obvyklé ceny Způsob oceňování majetku dle zákona 151/97Sb Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Jiným způsobem oceňování stanoveným tímto zákonem nebo na jeho základě je a) nákladový způsob, který vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění, b) výnosový způsob, který vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu (úrokové míry), c) porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci odvozením z ceny jiné funkčně související věci, d) oceňování podle jmenovité hodnoty, které vychází z částky, na kterou předmět ocenění zní nebo která je jinak zřejmá, e) oceňování podle účetní hodnoty, které vychází ze způsobů oceňování stanovených na základě předpisů o účetnictví, f) oceňování podle kurzové hodnoty, které vychází z ceny předmětu ocenění zaznamenané ve stanoveném období na trhu, g) oceňování sjednanou cenou, kterou je cena předmětu ocenění sjednaná při jeho prodeji, popřípadě cena odvozená ze sjednaných cen. Obecně vzato tržní cenou (cena obvyklá) se rozumí výše finanční částky, kterou je možno reálně získat prodejem oceňované nemovitosti mezi dobrovolně a legálně jednajícími stranami s vyloučením působení mimořádných faktorů (prodej v tísni apod.) Tržním oceněním nelze tedy jednoznačně určit absolutní hodnotu nemovitosti, ale vychází se z chování kupujících na trhu ve vztahu k dané nemovitosti. Jde tedy o subjektivní a dobrovolný názor vykonstruovaný na základě dostupných informací k datu zpracování posudku. Jedná se o analýzu trhu s nemovitostmi

9 Při stanovení obvyklé ceny lze vycházet ze tří základních metod: metoda výnosová vyjadřuje hodnotu nemovitosti na vazbě na její schopnost vytvářet příjem metoda srovnávací obecná cena se stanovuje srovnáním již dosaženými kupními cenami stejných nebo podobných objektů v daném místě a čase. V každém případě z této metodiky vyplývá, že vyžaduje bezpodmínečně vyspělost trhu s nemovitostmi. metoda věcné hodnoty v tomto případě je postupováno dle doporučených cen URS Praha a.s. /průměrné a orientační ceny na měrnou a účelovou jednotku/ s přihlédnutím k cenám v místě obvyklých/. Obvyklá cena je tedy cena, za kterou by se v daném místě a čase měla stejná nebo srovnatelná nemovitost pořídit, přiměřeně snížená o opotřebení vzhledem k jejímu stavebně technickému stavu, a která je zásadně ovlivněna poptávkou na trhu s nemovitostmi. Obvyklá cena nesmí být ovlivněna ani srovnávána s jakýmkoli se vyskytujícím extrémem na trhu s nemovitostmi. Obecně Okresní město Mladá Boleslav je centrem regionu se silně rozvinutým strojírenským průmyslem, kde hlavním ukazatelem ekonomické, ale i občanské úspěšnosti je samotné ekonomické postavení firmy ŠKODA a.s. Dle oficiálních statistik patří město Mladá Boleslav a jeho okolí k obchodním rozvinutým centrům, kde je i menší nezaměstnanost a je zde vyšší koupěschopnost obyvatel. Z hlediska obchodovatelnosti Poloha Poloha je posuzována vzhledem k samotné využívání nemovitosti případně k její možné využitelnosti, a z tohoto hlediska následné obchodovatelnosti. Nemovitost se nachází v dobře dostupné lokalitě, kde je využívána jako byt v osobním vlastnictví. Bytový dům je dobře dostupný z veřejné komunikace a komunikačně má velmi dobrou vazbu na své okolí, včetně centra okresního města, které je dostupné fungující hromadnou dopravou. Z hlediska užívání se jedná o klidnější lokalitu, která zajišťuje pohodu a soukromí při bydlení. Lokalita je plně zastavěna bytovými domy. Je zde vyloučena taková stavba, která by mohla rušit stávající pohodu. Technický stav konstrukcí Jedná se o stavbu z druhé poloviny dvacátého století, která svým provedením i použitým materiálem odpovídá době svého pořízení, tedy asi roku Svislé nosné konstrukce jsou montované z plošných dílců a dispozičně stavba vyhovuje současnému standardu bydlení. Údržba se uvažuje průměrná. Vybavenost Vybavení bytu se uvažuje standardní. Řešení dispozice splňuje požadavky a nároky na současné bydlení

10 Jako zboží Kladem je dobrá dostupnost k občanské vybavenosti a k administrativnímu centru. Podobné stavby nové bytové domy se zde již nestaví jelikož zde nejsou žádné volné pozemky. Tato skutečnost ale již nemá dominantní efekt, jelikož se v této době projevuje krize na trhu s nemovitostmi

11 Odhad obvyklé ceny V daném případě použiji k odhadu obvyklé ceny analýzu trhu nemovitostí s ohledem k jejich technickým parametrům, lokalitě a obvyklé ceně. Dále pro srovnání uvádím i administrativní cenu a odhad věcné hodnoty dle dosahovaných cen v regionu Mladá Boleslav. Vše k roku Metoda věcné hodnoty- /průměrné a orientační ceny na měrnou a účelovou jednotku/ BYT Při výpočtu vycházím z průměrně dosahovaných cen u obdobných staveb. Cena je stanovena za 1 m 2 prostoru s přihlédnutím k použitému materiálu, způsobu zpracování, vybavení, jakož i stáří stavby a lokalitě ve které se nachází. V tomto případě uvažuji s cenou 35000,-Kč/m 2 jako základní.. Cena pozemku je v hodnotě bytu. Podlahová plocha byt 41,80m 2 * 35000,-Kč = , 00Kč Opotřebení odhad 40% * 0,60 = ,00Kč Věcná hodnota - bytu Byt ,00Kč Věcná hodnota zaokrouhleno ,00Kč Slovy: osmsetsedmdesátsedmtisícosmset korun českých

12 Srovnávací metoda V úvodu je nutné upozornit, že stávající stav posuzované nemovitosti neměl znalec možnost přímo posoudit. Odhad je proveden dle vnějších znaků nemovitosti a za předpokladu běžného standardu. je značně výjimečný a uvedené nemovitosti v porovnání mají pouze orientační charakter z hlediska vývoje cen v dané lokalitě. Uvedené porovnávací hodnoty nemovitostí jsou převzaty z nabídek realitních kanceláří. Tyto hodnoty poukazují na tržní prostředí v místě a čase. Standard vybavenosti porovnávaných nemovitostí není vždy srovnatelný. Srovnatelné je reálné předpokládané užívání nemovitostí a lokalita, ve které se nemovitosti nacházejí. Asi od počátku roku 2008 došlo vlivem ekonomické krize k prudkému poklesu prodejnosti nemovitostí cca o 30 až 40% z celkového objemu. Tento stav stále trvá a u starších a technicky již strádajících nemovitostí, je tento propad i výraznější. U panelových domů klesla i prodejní cena, a to cca o 30%. Provést porovnávací metodu skutečných prodejů v místě a čase je velmi složité, jelikož právě z důvodu malé obchodovatelnosti to není zcela průkazně možné. V takovém případě zpravidla obvyklou cenu odvozuji od tržního prostředí, a dále věcné hodnoty nemovitosti, kdy samotná hodnota věci nemusí být přímo závislá na obchodovatelnosti, a dále je věcná hodnota schopna reagovat na tržní chování cen, tedy tržní hodnoty v širším kontextu. Tato věcná hodnota je pak konfrontována i s cenami uvedených v nabídkách realitních kanceláří, které tržní prostředí znají a ve snaze prodat nemovitost anoncují realizovatelné ceny, i když zpravidla na maximálních hodnotách.cena zjištěná administrativní je zde uvedena jen pro srovnání. V daném případě, kdy se jedná o panelovou zástavbu z konce 20. století, pak v porovnání k tržnímu prostředí odvozuji, že obvyklá cena u této nemovitosti bude vyšší než odhad věcné hodnoty i než cena zjištěná. Hlavní atributy obvyklé ceny: technický stav stavby standardní stav bez priorit v dané lokalitě morální stav - je schopna uspokojit současný standard trvalého bydlení lokalita vhodné umístění se zárukou soukromí a pohody při bydlení s vazbou na dopravní obslužnost pohled od východu

13 Prodej, byt 2+1, 42 m² Adresa: Havlíčkova, Mladá Boleslav II Cena: Kč (k jednání) Budova: Smíšená Stav objektu: Velmi dobrý Poloha domu: V bloku Vlastnictví: Družstevní (Převod do OV) Umístění objektu: Centrum obce Zástavba: Obchodní a obytná Typ domu: Patrový Podlaží počet: 8 Podlaží umístění: 8.podlaží Plocha užitná: 42 m 2 Topení: Ústřední dálkové Odpad: Veřejná kanalizace Telekomunikace: Telefon, Internet, Kabelová televize Elektřina: 230V Doprava: Vlak, Dálnice, Silnice, MHD, Autobus Popis: Exkluzivně nabízíme k prodeji byt na ulici Havlíčkova v Mladé Boleslavi. Byt je v družstevním vlastnictví s možností odkoupení do osobního vlastnictví po splacení zbytkové anuity ve výši cca ,-kč.Byt je slunný,světlý a dispozičně zajimavě řešen s celkovou plochou 42 m2.okna pokojů jsou orientována na JV stranu.v předsíni jsou vestavěné skříně,oddělené WC, koupelna se sprchovacím koutem,samostatný vstup do ložnice,obývacího pokoje,kde se nachází kuchyňský kout.byt je v původním,velmi dobrém stavu,útulný,čistý,bez stavebních úprav,podlahová krytina PVC a dlažba. Panelový dům prošel částečnou rekonstrukcí,tj.nová střecha,stoupačky, výtah.v následujícím období je plánováno zateplení domu a výměna oken. K bytu náleží sklepní kóje

14 Stránkování Zpět na výpis Další inzerát Přidat inzerát do oblíbených Předchozí inzerát Prodej, byt 2+1, 44 m² Adresa: Zalužanská, Mladá Boleslav III Cena: Kč Budova: Panelová Stav objektu: Velmi dobrý Vlastnictví: Osobní Umístění objektu: Klidná část obce Podlaží počet: 8 Podlaží umístění: 6.podlaží Plocha užitná: 44 m 2 Plocha podlahová: 44 m 2 Sklep: Ano Parkovací stání: Ano Topení: Ústřední dálkové Telekomunikace: Telefon, Internet, Kabelové rozvody Elektřina: 230V Doprava: Vlak, Dálnice, Silnice, MHD, Autobus Popis: Byt 2+1, Zalužanská ul. Nabízíme exkluzivně. Prodej bytu 2+1 v osobním vlastnictví o CP 44m2, umístěného v 6.NP panelového domu v Zalužanské ulici. Byt je v původním, dobře udržovaném stavu, samostatné WC, plastová okna. K bytu náleží komora na chodbě domu + sklep. Orientován na JV, JZ. Dům je zateplen, nové stoupačky. Klidné místo k bydlení v dosahu veškerých služeb. K dispozici ihned. Hypoteční úvěr Vám rádi zprostředkujeme

15 Pěkný byt 2+1 v OV v Mladé Boleslavi okres: Mladá Boleslav Informace o nemovitosti Byt v ulici U Stadionu (za Startem), v klidné části, v panelovém domě po kompletní rekonstrukci, středový byt v 3. podlaží. Byt od r procházel rozsáhlejší rekonstrukcí (kuchyň, koupelna, dveře, podlahy, vestav. skříně, plastová okna). Celková plocha bytu je 64m² včetně sklepní kóje, byt je bez balkonu s možností využití lodžie v mezipatře. Více konkrétních informací poskytneme v kanceláři. Cena: Kč Byt 2+1 v OV v ul. U Stadionu, Mladá Boleslav okres: Mladá Boleslav Informace o nemovitosti Velmi prostorný byt se třemi lodžiemi se nachází v 7.NP (z 8.). Byt s umakartovým jádrem je vhodný k rekonstrukci. Okna jsou orientována na jižní a severní stranu a včetně balkonových dveří jsou nová plastová. Během příštího roku se bude zateplovat dům, výtah je po rekonstrukci. Cena: Kč

16 Závěr Pro odhad obvyklé ceny použiji srovnávací hodnotu, kterou v tomto případě považuji za objektivní a odpovídající nabídce a poptávce na trhu v daném regionu a čase. Význačným prvkem v cenách realit této lokality jsou skutečně obchodovatelné ceny bytů. Byty se standardním vybavením (bez provedené modernizace kuchyní a koupelen) a o velikosti cca m 2, tedy 1+2 se zde obvykle obchodují za ,00Kč až ,00Kč. OCENĚNÍ jednotlivých práv a závad váznoucích na nemovitosti Podklady pro vypracování 1) Výpis z Katastru nemovitostí v Mladé Boleslavi LV č pro k.ú. Mladá Boleslav Poučení: Právem spojeným s nemovitostí se rozumí právo, které je ve prospěch oceňované (předmětné) nemovitosti a z tohoto práva vyplývající výhody pro oceňovanou nemovitost. (např. věcné břemeno). Závadou spojenou s nemovitostí se rozumí závada, která omezuje vlastnická práva oceňované (předmětné) nemovitosti ve prospěch jiné nemovitosti, či osoby. (např. věcné břemeno) Zjištění Předmětem ocenění je nemovitost v k.ú: Mladá Boleslav LV č.9638 oddíl A) Dle výpisu z katastru nemovitostí LV č.9638 je nemovitost ve vlastnictví pana Pavla Kútka oddíl B) Předmětem vlastnictví je: byt č. 7 v budově čp Podíl na stavební parcela č a 5489 oddíl C) Zástavní právo, exekuční příkaz k prodeji oddíl D) Exekuční příkaz Závěr - jednotlivá práva a závady váznoucí na nemovitosti V předložených výpisech z katastru nemovitostí není žádné právo ani závada - formou věcného břemene - na nemovitost ani na vlastníka nemovitosti vložena. Znalci nebyly předloženy ani žádné jiné doklady o právech a váznoucích závadách na nemovitosti. Jedná se o nemovitosti, které jsou užívány v dobré víře, že žádná práva ani závady na nich neexistují. Pro účel tohoto ocenění, nemovitost není zatížena žádnou závadou, která by omezovala vlastníka nemovitosti, ani zde není žádné právo ve prospěch předmětné nemovitosti

17 Závěr pro byt administrativní cena věcná hodnota odhad obvyklá cena odhad ,00Kč ,00Kč ,00Kč Na základě výše uvedeného odhaduji obvyklou cenu na slovy: jedenmilionstopadesáttisíc korun českých ,00Kč V Mladé Boleslavi, Petr Brabec Táborská Mladá Boleslav D. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný dekretem č Krajského soudu v Praze č.j. 546/86 ze dne pro základní obor Ekonomika - ceny a odhady nemovitostí, Stavebnictví - stavby obytné, průmyslové a zemědělské. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /12 znaleckého deníku

18 - 18 -

19 - 19 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem ZNALECKÝ POSUDEK č. 1999-9 / 2010 obvyklé ceny bytové jednotky č. 1435/10, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na pozemku p.č. st. 4340 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 339,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 966/2012 Ocenění bytové jednotky č. 755/4 zapsaná na listu vlastnictví č. 2140, v budově č.p. 755, zapsané na LV č. 2074, stojící na parcele č. 1714, zapsané

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10984-454/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10984-454/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 NEMOVITOST: o ceně byt.jedn. č.590/3 včetně podílu 3/20 na společných částech domu č.p.590 v obci Cvikov, k.ú.cvikov, okres Česká Lípa Katastrální údaje :

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2290/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.3 v ul. Plzeňská č.p.52 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.par. 647/1, 647/2 a 647/3 zastavěná plocha a nádvoří v obci Příbram,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2027-613/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 32/3, umístěné v domě č.p. 32 na pozemku parc.č. 220 (LV 222) a spoluvlastnickém podílu o velikosti 7705/30985

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2025-611/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 1756/7 na ul. 8.května, umístěné v domě č.p. 1756,1757 na parc.č. St. 1997 a spoluvlastnického podílu na

Více

Znalecký posudek č. 849-35/11

Znalecký posudek č. 849-35/11 Znalecký posudek č. 849-35/11 ve věci stanovení ceny obvyklé nemovitostí - jednotky (bytu) č. 638/1, vč. spoluvlastnických podílů na společných částech domu a jeho vybavení a spoluvlastnického podílu k

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Jednotka č. 1661/30 (nebytový prostor) a

Více

Znalecký posudek č. ZP-2092

Znalecký posudek č. ZP-2092 Znalecký posudek č. ZP-2092 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 4/6 na - stavbě (budova) č.p. 64, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc. č. 154 (

Více

Odhad tržní hodnoty č. 4093

Odhad tržní hodnoty č. 4093 Odhad tržní hodnoty č. 4093 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN č.j. 065 Ex 03859/13-093

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 52/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 52/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 52/2011 O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 267/4 včetně příslušenství v obci Kostelec u Holešova, k.ú. Kostelec u Holešova, okres Kroměříž. Objednatel posudku: Účel posudku: De-Rooy,

Více

Ocenění nemovitostí č. 12201882012

Ocenění nemovitostí č. 12201882012 Ocenění nemovitostí č. 12201882012 o ceně podílu v bytovém družstvu Na Dědině 852 se kterým jsou spojena členská práva a povinnosti v tomto družstvu, zejména právo nájmu družstevního bytu v 9. podlaží

Více

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Členský podíl, s nímž je spojeno členství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2179 276 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 1871/09-88

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2179 276 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 1871/09-88 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2179 276 / 2013 dle Usnesení č.j. 067 EX 1871/09-88 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Pozemek parc.č. St. 402, jehož součástí

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1689-275/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1689-275/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1689-275/2014 o odhadu ceny obvyklé spoluvlastnického podílu o velikosti 196/1000 na nemovité věci bytovém domě č. p. 2163 na ul. Těšínská, katastrální území Opava - Předměstí,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 301 244 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 301 244 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 301 244 / 2010 dle Usnesení č.j. 59 EX 1528/08-33 Objednavatel: Exekutorský úřad Brno-venkov JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor Sídlo: nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 Zhotovitel:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 ZNALECKÝ POSUDEK č. 162 105 / 2010 dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31 Objednavatel: Exekutorský úřad Brno-venkov JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor Sídlo: nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 Zhotovitel:

Více

Odhad tržní hodnoty č. 4087

Odhad tržní hodnoty č. 4087 Odhad tržní hodnoty č. 4087 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN č.j. 065 Ex 02995/13-138

Více

Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 116-3161/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Budova č.p. 744 na pozemku parc.č. 2015

Více