konkrétního bytu (fyzické osobě dále jen člen ) ( 23 zákona č. 72/94 Sb.).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "konkrétního bytu (fyzické osobě dále jen člen ) ( 23 zákona č. 72/94 Sb.)."

Transkript

1 Bulletin č.152 Stavební bytové družstvo Klášterec nad Ohří ČTVRTLETNÍK NEPRODEJNÉ VYŠLO Převody družstevních bytů do osobního vlastnictví Odpovědi na nejčastější dotazy členů týkající se převodů bytů do osobního vlastnictví. Mnohdy mezi nimi kolují zkreslené informace, které vyvolávají zbytečné obavy o družstevní byt a bydlení v něm. Věříme, že otázky a odpovědi uveřejněné v tomto článku přispějí k informovanosti našich členů. Čím se řídí převody bytů do vlastnictví? Zákonem č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 273/94 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 280/96 Sb., zákona č. 97/99 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb. a zákona č. 451/2001 Sb, zákona č.320/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 171/2005 SB., zákona č. 179/2005 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., zákona.č.: 345/2009 Sb. Komu je možné družstevní byt převést? Jen členu družstva - nájemci toho konkrétního bytu (fyzické osobě dále jen člen ) ( 23 zákona č. 72/94 Sb.). Lze budovu nebo byt převést třetí osobě? O prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty, může členská schůze (shromáždění delegátů) rozhodnout jen po předchozím souhlasu většiny členů družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká ( 239 odst. 4) písm. i) obchodního zákoníku). Bez souhlasu členů družstva, kteří jsou nájemci bytů, tedy nelze převést budovu nebo byt na třetí osobu. Kdy a v jaké lhůtě musí být byt převeden a lze tento termín promlčet? Družstvo je povinno uzavřít smlouvu o převodu bytu s členem, který vyzval družstvo podle 24 zákona č. 42/92 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, resp. do , k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k tomuto bytu. Smlouva měla být uzavřena nejpozději do , nebylo-li dohodnuto jinak ( 24 zákona č. 72/94 Sb.). Právo na převod bytu do vlastnictví je zaručeno nájemci do V našem družstvu zájemci o převod bytu obdrželi písemné uznání závazku družstva (čili DRUŽSTVO ŽÁDOST NA PŘEVOD EVIDUJE), ale někteří pak s družstvem uzavřeli dohodu, ve které byl sjednán pozdější termín převodu termín je spojován s doplacením anuity. Oprávněným z výzvy je i právní nástupce fyzické osoby, tj. nabyvatel členských práv. Aby neměli členové našeho družstva obavy z možného promlčení, nebylo doposud nejvyšším orgánem družstva, kterým je shromáždění delegátů rozhodnuto o tzv.: Uzavření družstva. Za co se převádí družstevní byt? Byty, garáže a ateliéry v budovách ve vlastnictví družstva, na jejichž výstavbu byla poskytnuta finanční, úvěrová a jiná pomoc podle zvláštních předpisů jsou převáděny do vlastnictví členů družstva fyzických osob, jejichž nájemní vztah k bytu, garáži a ateliéru vznikl po splacení členského podílu družstvu těmito členy nebo jejich právními předchůdci bezplatně ( 24 odst. 1) zákona č. 72/94 Sb.). Výstavba družstevních domů byla financována složením členského podílu členy družstva, státním příspěvkem a na zbytek byl čerpán úvěr na výstavbu, který členové družstva měsíčně spláceli nebo někde ještě splácí v nájmu tzv anuita. U domů, kde ještě není tento úvěr doplacen, je člen pouze povinen uhradit družstvu částku, která odpovídá nesplaceným úvěrům s příslušenstvím připadajícím na byt, vlastnictví k jednotce přechází až po splnění tohoto závazku ( 24 odst. 5) zákona č. 72/94 Sb.). (pokračování na str2)

2 strana 2 Převody družstevních bytů do osobního vlastnictví (pokračování ze strany 1) V žádném případě nemohou být byty převáděny například za cenu smluvní, tržní nebojinou. Jaké jsou poplatky za převod? S převody bytů do vlastnictví členů však vznikají družstvu mimořádné náklady. V pravomoci nejvyššího orgánu družstva tj. shromáždění delegátů je schvalovat zásady hospodaření družstva a stanovit výši úhrad za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch jednotlivých členů družstva. SBD Klášterec nad Ohří má schválenu vnitrodružstevní směrnici 2/2010 ve které je stanoven poplatek za vypracování smlouvy o převodu bytu. Převod bytu do vlastnictví člena družstva dle zákona č. 72/1994 Sb. je bezplatný (nezaměňovat s poplatkem za vypracování prohlášení vlastníka, smlouvy o převodu, správě, viz výše), podléhá tedy darovací dani. Dle 20 odst. 6 písm. g) zákona č. 357/1992 Sb. je převod bytu, v případě našeho družstva i pozemku z majetku družstva do vlastnictví člena fyzické osoby, jemuž nájemní vztah k bytu vznikl po splacení členského podílu, od daně darovací osvobozen. Jsou pro převod bytu nějaké termíny? Převody jsou prováděny v průběhu celého roku. Záleží vždy na tom, zda je již v daném domě vypracováno prohlášení vlastníka a zda je třeba provést mimořádnou splátku úvěru. V případech, kdy je třeba provést mimořádnou splátku úvěru na výstavbu bance k datu a běžného roku může být převod proveden vždy až po obdržení potvrzení banky o splacení úvěru (viz. výše). Je ovšem třeba pamatovat na to, že člen musí částku odpovídající nesplacenému úvěru uhradit na účet družstva předem. V případě, že žadatel na výzvu družstva neuhradí v termínu poplatky za úkony spojené s převodem bytu a poskytnutý úvěr na předmětný byt a nenavrhne náhradní termín, jeho právo na převod bytu nezaniká a může si o převod bytu požádat kdykoli později. Jaký je příspěvek na Správu u nájemce a vlastníka? Měsíční odměna Správci za zajištění služeb činí pro nájemce (družstevníka) 5-110,- Kč a pro vlastníka 143,- Kč plus příslušná daň. Může dojít u družstevních bytů neúměrnému zvyšování nájemného? Nájemné bylo v minulosti tvořeno dle vyhlášky č. 85/1997 Sb. o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové k výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů. Vyhláška byla k zrušena bez náhrady. Proto byla na SBD Klášterec nad Ohří schválena směrnice 4/2010, která stanoví pravidla tvorby nájemného. Nájemné zahrnuje ekonomicky oprávněné náklady na dům, vč. tvorby rezerv k jejich úhradě a nezahrnuje zisk. Ekonomickými náklady jsou zejména a) splátka dlouhodobého investičního úvěru b) náklady na opravy a údržbu (FO I a II.) c) náklady na správu družstva a domu d) náklady na pojištění domu e) daň z nemovitosti související s domem a pozemkem Nájemné u družstevních bytů nikdy regulováno nebylo, pojem regulace nájemného, resp. deregulace se vztahuje na byty obecní, popř. na byty soukromé. Nájemné u družstevních bytů vychází ze skutečných nákladů na provoz domu a služby. Podle jejich předpokládané výše jsou stanoveny zálohy, které se po skončení roku s uživateli bytů vyúčtují. Vlastník nájem neplatí? Po převodu bytu vlastník platí dál stejné úhrady jako nájemce. Úhrady se mu sníží pouze o zálohu na splátku úvěru a o zálohu na daň z nemovitosti. Naopak se mu zvýší poplatek na správu. Ostatní platby zůstávají stejné - jenom se jim neříká nájem, ale příspěvek na náklady spojené se správou domu a pozemku. Správu domu zajišťuje i pro vlastníky nadále družstvo? Družstvo zajišťuje správu společných částí domu do doby, než v domě vznikne společenství vlastníků. Co to je společenství vlastníků? Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je právnická osoba. Pokud se převádí byty bytového družstva vzniká SVJ v domě s nejméně pěti jednotkami, a to prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž jsou družstvu doručeny listiny, které dokládají, že spoluvlastnický podíl družstva klesl na méně než 1/4. Jak SVJ funguje? Do 60 dnů od vzniku SVJ se musí konat prvé shromáždění vlastníků, které přijme Stanovy a zvolí členy orgánů SVJ. Toto shromáždění se musí konat za účasti notáře. První schůzi shromáždění vlastníků jednotek svolává původní vlastník Nejvyšším orgánem SVJ je shromáždění vlastníků. Výkonným orgánem SVJ může být buď výbor SVJ - počet členů je potřeba stanovit ve stanovách (minimálně 3) nebo místo výboru může být orgánem SVJ pověřený vlastník. Výbor SVJ nebo pověřený vlastník jedná za společenství jako statutární orgán. Povinností nově zvolených orgánů - tedy buď výboru nebo pověřeného vlastníka je pak do 60 dnů od zvolení podat návrh na zápis SVJ do rejstříku SVJ a doložit jej novým výpisem z KN, notářským zápisem o průběhu prvé schůze, včetně listiny osvědčující přítomnost vlastníků jednotek na této schůzi, a schválené stanovy SVJ. Veškeré náklady spojené se založením SVJ (platba notáři, tvorba stanov, založení účtů, zápis do OR, uzavírání smluv s dodavateli energií atp.) hradí uživatelé toho domu, kde SVJ ze zákona vzniká. Výbor SVJ nebo pověřený vlastník pak dělají správu domu? Vlastníci bytů se mohou rozhodnout, zda bude vykonávat správu společných částí domu a vést účetnictví SVJ například pověřený vlastník, nebo zda bude uzavřena smlouva o správě společných částí domu s jiným subjektem (družstvo, realitní kancelář...). Pověřený vlastník nebo předseda výboru založí účet v bance a uzavře smlouvy s dodavateli služeb(voda, elektřina, topení, povinné revize...). Stanoví se zálohy na služby a na náklady a na náklady spojené se správou společných částí domu, výši tvorby fondu oprav - a to s ohledem na předpokládané náklady. Tedy SVJ funguje obdobně jako družstvo. Členové družstva si často převádějí byty do vlastnictví z obavy, aby družstvo nezkrachovalo, u SVJ takové obavy mít nemusí? Vždy je potřeba, aby se lidé o své finance zajímali. Pokud se budou zajímat o to, jak družstvo hospodaří, nemusí mít obavy, že zkrachuje. Stejně tak se musí zajímat o to, jak hospodaří s jejich prostředky pověřený vlastník nebo výbor SVJ. Jak je to v SVJ s neplatiči? V této oblasti má družstvo určitou výhodu. Vzhledem k tomu, že družstvo hospodaří s velkým objemem financí, dokáže se lépe vypořádat s propadem příjmu za výběr nájemného, pokud se dostane do finančních problémů i několik nájemců bytů. Pro SVJ s byty ale může mít takovýto výpadek fatální dopad vedoucí například k odpojování energií, omezování dodávek, omezení oprav na domě Petr Auf, předseda představenstva

3 strana 3 Porovnání bytového družstva a vlastnictví jednotky - - společenství vlastníků jednotek Převod bytu je spojen s povinností uhradit daň z převodu nemovitosti, případně další daně. O podnájmu či prodeji bytu rozhoduje pouze jeho vlastník. Spoluvlastníkem bytu může být několik osob. Byt je možné zastavit ve prospěch třetí osoby. základě smlouvy o výstavbě. 75 % souhlasem s rekonstrukcí či modernizací bytového domu. O stavební povolení žádají všichni spoluvlastníci - všichni vlastníci jsou účastníky stavebního řízením, a to i v případě, že ke schválení rekonstrukce či modernizace dle zákona o vlastnictví bytů postačuje souhlas tří čtvrtin vlastníků. Od roku 1992 bylo v ČR zprivatizováno velké množství bytů a bytových domů, především panelových. Bytová družstva se často potýkají s požadavkem členů bytového družstva na převod bytu do osobního vlastnictví. Bytové družstvo pak musí řešit otázku týkající se právní formy vlastnictví což souvisí se vznikem společenství vlastníků jednotek. Níže uvádím některá srovnání, která vám můžou pomoci v této problematice. 1. Nakládání s družstevním bytem a bytem v osobním vlastnictví Bytové družstvo Za současné zákonné úpravy se družstevní bydlení silně přiblížilo vlastnickému. Byt lze převést na jinou osobu bez souhlasu družstva formou převodu členských práv spojených s právem nájmu bytu. V případě úmrtí člena družstva získává právo nájmu bytu dědic, kterému připadl členský podíl. O podnájmu a výměně bytu rozhoduje družstvo, což lze upravit ve stanovách ve prospěch družstevníků. Společným nájemcem bytu se mohou stát pouze manželé. Společenství vlastníků jednotek Vlastnictví bytu je vlastnictví nemovitosti, kterou lze převádět a dědit. 2. Sjednání bankovního úvěru na opravu domu Bytové družstvo Sjednání úvěru je nekomplikované, BD může ručit domem ve svém vlastnictví. Společenství vlastníků jednotek K zajištění úvěru banky většinou požadují podpis ručitelského prohlášení jednotlivých vlastníků nebo zřízení zástavního práva k bytovým jednotkám (vlastník za závazek společenství ručí až do výše svého podílu na společných částech domu a pozemku). Na zajištění úvěru by se měl podílet každý vlastník bytové jednotky, což se u problémových vlastníků (např. neplatiči) nedá očekávat. 3. Rekonstrukce domu a vyřízení stavebního povolení Bytové družstvo O stavebních úpravách rozhodují zpravidla členové družstva na členské schůzi většinou hlasů. O stavební povolení žádá BD, se stavebním odborem jedná statutární orgán BD. Společenství vlastníků jednotek O stavebních úpravách rozhodnou spoluvlastníci domu na shromáždění spoluvlastníků, a to: 100 % souhlasem se změnou stavby, změnou účelu užívání, prováděním úprav na 4. Ochrana řádných uživatelů bytů proti problémovým uživatelům bytů Bytové družstvo Zákon, stanovy i nájemní smlouvy jsou právní nástroje, které poměrně dobře ochraňují družstevníky. V krajním případě může být problémový uživatel družstevního bytu vyloučen z družstva. Společenství vlastníků jednotek Problémový vlastník je těžko postižitelný. Jestliže porušuje dobré mravy v domě nebo domovní řád, je třeba se obracet na obvodní úřad. Při neplacení záloh na opravy domu je třeba dluhy vymáhat soudní cestou. Právní náklady nesou spoluvlastníci domu až do jejich vymožení od dlužníka, např. v exekučním řízení. Čísla účtů pro zaslání přeplatku vyúčtování topné sezony V případě, že máte zájem o zaslání přeplatku z vyúčtování topné sezony na účet, je nutné navštívit správu SBD a vyplnit souhlas s uložením dat do databáze. Správu SBD musí navštívit nájemník nebo vlastník osobně a zároveň předložit platný průkaz totožnosti. Nájemníci a vlastníci, kteří svá čísla účtů správě SBD nahlásili v předchozích letech, a nedošlo ke změně čísla účtu, nemusí v letošním roce správu SBD navštěvovat a číslo účtu nahlašovat opakovaně. Souhlas zaslaný poštou, e- -mailem a podobně nebude do databáze zařazen. Souhlas s uložením dat do databáze musí vyplnit i družstevníci, kteří číslo účtu nahlásili mzdové účtárně pro výplatu mzdy (domovníci, správci, údržbáři, apod.). V případě, že číslo účtu neoznámíte, bude Vám i nadále přeplatek zasílán poštovní poukázkou na Vaši adresu. Tímto zároveň upozorňujeme, že s rostoucími náklady na poštovné SBD Klášterec uvažuje o zavedení poplatku pro ty, kterým se bude přeplatek zasílat poštovní poukázkou. Správu SBD můžete navštívit v kterýkoliv úřední den, souhlas s uložením dat do databáze s Vámi sepíší všichni zaměstnanci správy SBD. Marie Veselá, ekonom SBD Telefonní čísla důležitých dodavatelských firem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. tel.: , Severočeská energetika, a.s. v pracovní i po pracovní době tel.: Severočeská plynárenská, a.s. v pracovní i po pracovní době tel.: 1239

4 strana 4 Stavební bytové družstvo Klášterec nad Ohří nabízí nejvýhodnější nabídce k přidělení byt 1+2, číslo bytu 1, na adrese 17.listopadu 521, Klášterec nad Ohří Bližší informace poskytne správa SBD, pí. Jelínková tel nebo p. Auf - tel Nabídky v zalepené obálce označené Neotvírat - nabídka - přidělení bytu příjímá sekretariát správy do do 15 hodin. Uchazeč do nabídky uvede kromě jména, adresy a tel. čísla také způsob, výši a termín úhrady nabízené částky. SBD si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku. Minimální výše cenové nabídky je ,- Kč. Připravované a probíhající investiční akce SBD Klášterec nad Ohří Objekt : Akce : Pod Stadionem oprava balkonů Pod Stadionem zateplení východní strany Pod Stadionem výměna rozdělovačů topných nákladů (s dálkovým odečtem) Pod Stadionem oprava a zateplení střechy Pod Stadionem zateplení východní strany Budovatelská 484 výměna lina na schodišti Budovatelská 484 vymalování, oprava vestibulu Na Vyhlídce oprava výtahových strojoven Na Vyhlídce vymalování vchodů Na Vyhlídce oprava schodiště položení lina Na Vyhlídce oprava zadních vchodů posunutí dveří Golovinova rekonstrukce vzduchotechniky Golovinova přístřešky nad vchody 17.listopadu výměna poštovních schránek 17.listopadu zazdění části zadních vchodů + oprava podest 17.listopadu výměna vchodových dveří 17.listopadu výměna vchodových dveří 17.listopadu výměna rozdělovačů topných nákladů (s dálkovým odečtem) Krátká 641 zateplení východní strany a štítu Krátká zateplení východní strany Krátká zasklení lodžií Luční zasklení lodžií Ječná 659, výměna rozdělovačů topných nákladů (s dálkovým odečtem) Ječná 659, , 662 zateplení jižní strany Žitná zateplení východní strany Dlouhá 666 zateplení jižní strany Dlouhá 666 výměna sklepních oken Dlouhá 666 zasklení lodžií na jižní straně Dlouhá rekonstrukce dešťosvodů v suterénu Dlouhá 669 zasklení lodžií na jižní straně Dlouhá 530 výměna sklepních oken Dlouhá 530 výměna zadních dveří Dlouhá 530 výměna rozdělovačů topných nákladů (s dálkovým odečtem) Dlouhá 531 výměna rozdělovačů topných nákladů (s dálkovým odečtem) Dlouhá zateplení jižní strany Dlouhá výměna rozdělovačů topných nákladů (s dálkovým odečtem) Dlouhá výměna vchodových dveří Dlouhá výměna poštovních schránek Dlouhá zateplení jižní strany Dlouhá výměna lodžiových sestav v mezipatrech Dlouhá 539 zasklení lodžií Družstevní výměna rozdělovačů topných nákladů (s dálkovým odečtem) Družstevní zateplení jižní strany Družstevní 543 výměna sklepních oken, dodání mříží Družstevní 543 zateplení sklepní části pláště Družstevní 543, 544 výměna rozdělovačů topných nákladů (s dálkovým odečtem) Příčná výměna rozdělovačů topných nákladů (s dálkovým odečtem) Příčná výměna sklepních oken Příčná 561 výměna rozdělovačů topných nákladů (s dálkovým odečtem) Příčná 561 zasklení lodžií Příčná 561 hrotový systém proti holubům na střechu Příčná 562 rekonstrukce vzduchotechniky Lipová zateplení východní strany Lipová výměna rozdělovačů topných nákladů (s dálkovým odečtem) Lipová 565 zateplení východní strany Lipová 565 výměna rozdělovačů topných nákladů (s dálkovým odečtem) Lipová 565 zasíťování lodžií v mezipatře Lipová zateplení jihovýchodní strany Lipová výměna poštovních schránek Lipová zasíťování lodžií v mezipatrech Lipová výměna zadních dveří Lipová výměna rozdělovačů topných nákladů (s dálkovým odečtem) Topolová výměna sklepních oken Topolová zazdění části zadního vchodu Topolová položení dlažby na lodžie severní strana Topolová výměna rozdělovačů topných nákladů (s dálkovým odečtem) Chomutovská střešní sněhové zábrany

5 Bezpečný Klášterec nad Ohří strana 5 Dne proběhla bezpečnostně preventivní akce pořádaná Občanským sdružením Bezpečný Klášterec nad Ohří, která měla za úkol připravit naše děti, ale i dospělé na blížící se nebezpečí v době prázdnin a tím jim připomenout povinnosti bezpečí. Bulletin, jako mediální partner vám přináší pár snímků. Renesance bytového družstevnictví V devadesátých letech minulého století tolik zatracované družstevnictví, obzvláště to bytové, se pomalu, ale jistě dostává opět na výsluní. A není bez zajímavosti, že se k němu vracejí především developeři, ač to na první pohled vypadá paradoxně. Ale jen na pohled první. Druhý vysvětluje proč. Byty developerů, často dosti předražené, se staly neprodejnými. Ačkoliv stále dochází ke snižování cen nabízených bytů, volných je jich na trhu přehršel. V Praze bylo například na konci loňského roku v nabídce téměř devět tisíc volných bytů, z nich 1500 bylo kolaudováno rok před tím. Developeři proto začali hledat cesty, jak z této šlamastyky ven. Koupěschopného obyvatelstva kvapem ubývá, a dle připravovaných změn, především zvýšení DPH, což se odrazí ve zdražení téměř všeho, ještě ubývat bude. Podle finančních analytiků také stoupne cena elektřiny a dalších energií, možná s výjimkou plynu, a dá se očekávat i mírné zdražení vody, nájemného a veřejné dopravy... Vůbec bydlení bude dražší. A tak developeři oprášili staré, ale dobré bytové družstevnictví... Co je k tomu vedlo? Bytové družstevnictví má v Česku dlouholetou tradici. Je vhodnou alternativou pro ty, kdo z různých důvodů nedosáhnou na hypotéku. Řada lidí v důsledku nepravidelných příjmů sice neplní parametry pro poskytnutí úvěru se zástavou nemovitosti, ale má dostatek peněz na to, aby mohli zaplatit první, byť vyšší splátku za družstevní byt a pak pravidelně spláceli. Třeba dvacet let. Taková nabídka je vhodná zejména pro klienty s nižšími či neprokazatelnými příjmy. Obvykle se jedná o starší lidi nebo malé živnostníky. Výhodou koupě bytu do družstevního vlastnictví je to, že klientem banky a žadatelem o úvěr není nájemník bytu, ale bytové družstvo. Družstevník tak nemusí prokazovat přijem, složí například třetinu ceny bytu (nebo i větší podíl z ceny) a zbytek hradí formou měsíčních splátek družstvu. Příkladů je hned několik. Jedno z největších bytových družstev v Česku - SBD Pokrok napřiklad spolupracuje s developerskou společností Trigema a staví bytový dům v pražských Modřanech. Developer bytového projektu v Brně zase přišel s nabídkou prodeje bytů nejen do osobního, ale i do družstevního vlastnictví. Výsledek? Zájem o byty družstevní je dvojnásobně vyšší než o byty do osobního vlastnictví. Prodej družstevních bytů už spustili také v Ostravě, Zlíně a Liberci. I bezpečnost investice do družstevního bydlení je vyšší. K tomu lze přidat vysokou bonitu pro členy i financující banky a také efektivní hospodaření. Členové představenstva za své jednání ručí svým majetkem a kontrolní činnost vykonávaná buď komisí, nebo členskou schůzí zajišťuje účinnou ochranu před nežádoucím jednáním. V případě, že družstevník přestane byt splácet, družstvo ho může vyloučit, vystěhovat a jeho podíl prodat jinému zájemci. zdroj Praktik 8/2011, Alena Růžková Zahájení topné sezony Na přelomu září a října dochází k zahájení topné sezóny. Dodávka tepla se zahájí tehdy, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušné lokalitě poklesne pod + 13 stupňů Celsia ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad + 13 stupňů Celsia pro následující den. Pro tepelnou pohodu v domě je třeba celý systém ÚT odvzdušnit. Proto žádám uživatele bytů v posledních patrech o odvzdušnění topení. Děkuji. Tomáš Mozik, technik Uzavření sklepních oken S ohledem na začátek zimního období žádám (z důvodu úspory tepla a zamezení vnikání zvířat do sklepních prostor objektů) všechny domovníky a nájemníky o uzavření všech sklepních oken. Děkuji. Tomáš Mozik, technik Posypová sůl Blížící se zima mne nutí připomenout všem domovníkům, že posypovou sůl lze fasovat na žádanku: - v Kovomatu - Miroslav Dolanský, ul. U Potoka 520, - v prodejně Rybářské potřeby, výroba klíčů - Daniel Bleha, Příčná 561 (při odběru 50 kg odvoz zdarma). Tomáš Mozik, technik

6 strana 6 Neplatiči SBD Klášterec n.o. Uvedeni jsou pouze neplatiči nad 8.000,- Kč (celkem 91), a to k datu V částce nejsou zohledněny úhrady došlé po , uvedené částky jsou bez poplatku z prodlení. Tam kde není uvedena částka a jen iniciály je dluh doplacen nebo je nižší než 8.000,- Kč. Byt: Jméno: bull. č. 144 k bull. č. 148 k bull. č. 152 k /204 Janda Jaroslav ,00 Kč 101/307 A.L ,00 Kč 101/308 Říhová Marie 9 258,00 Kč ,00 Kč 105/203 S.M ,00 Kč 110/117 Helgert Zdeněk ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 110/118 Marek Jaroslav ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 110/128 Špano Vladimír ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 110/140 Hauserová Jaroslava ,00 Kč 110/146 Wittmann Antonín ,00 Kč 110/152 Hlaváčová Vlasta ,00 Kč 110/154 Trněný Stanislav ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 110/161 Smažáková Marie ,00 Kč ,00 Kč 8 804,00 Kč 110/165 Mižikárová Ludmila ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 111/107 P.J ,00 Kč ,00 Kč 111/109 Urbanová Martina ,00 Kč 111/115 S.L ,00 Kč 111/143 Horyna Roman ,00 Kč 111/161 Mucková Stanislava 9 487,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 112/118 Dudová Marie ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 112/148 H.J ,00 Kč ,00 Kč 112/154 Kánský Jaroslav ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 112/163 Kalijanko Martin ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 112/178 Sochor Jiří ,00 Kč 8 083,00 Kč ,00 Kč 115/201 J. M ,00 Kč 115/211 Bukvajová Pavla ,00 Kč ,00 Kč 115/401 Bogdan Josef ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 115/802 P.L ,00 Kč ,00 Kč 115/B11 Šilhavý Jan ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 207/409 Vass Juraj ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 208/107 L. M ,00 Kč 208/210 Horváthová Eva ,00 Kč ,00 Kč 314/104 Liška Bořek 8 584,00 Kč 314/405 Pekár Petr ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 314/406 K. V ,00 Kč ,00 Kč 316/109 Kliment Miroslav ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 316/212 T. E ,00 Kč 316/308 Tischerová Iva ,00 Kč 316/408 Habrdová Hana ,00 Kč 342/201 Tereszkiewicz Ryszard ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 342/204 Bartyzalová Lenka ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 343/107 Mier Ditmar 9 934,00 Kč 347/212 M. S ,00 Kč 347/221 Špindler Martin ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 401/102 Záblacký Josef ,00 Kč 401/121 P. H ,00 Kč 9 795,00 Kč 402/109 Květ Jaroslav ,00 Kč 402/205 Fabian David ,00 Kč 402/219 Přibík Jiří ,00 Kč ,00 Kč 405/111 Voldřichová Monika 9 957,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 406/112 Babáček Martin ,00 Kč 407/201 Dvořák Jiří ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 407/212 P. F ,00 Kč ,00 Kč 408/101 K. M ,00 Kč 408/108 Richter Jan ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 409/116 Dotrová Zdeňka ,00 Kč 409/208 Badurová Věra ,00 Kč ,00 Kč 8 959,00 Kč 409/220 Kašubiak Štefan 9 962,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 410/111 P. B ,00 Kč 8 594,00 Kč 410/106 Hluchý Zdeněk ,00 Kč 410/112 Z.J ,00 Kč ,00 Kč 410/201 Kotěšovcová Miloslava 9 531,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Byt: Jméno: bull. č. 144 k bull. č. 148 k bull. č. 152 k /104 Marhan Jan ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 412/104 Š.N ,00 Kč ,00 Kč 412/117 Znamenáček Antonín ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 412/120 Skálová Jana ,00 Kč 412/124 Fabian František ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 412/208 B. L ,00 Kč ,00 Kč 412/213 H. Z ,00 Kč ,00 Kč 413/114 Balko Milan 8 211,00 Kč ,00 Kč 413/119 Matějková Jaroslava ,00 Kč ,00 Kč 414/112 Simrová Liběna ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 414/210 Hercok Jiří ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 414/211 Strunzová Martina ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 416/101 Kobza Eduard ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 416/103 Senič Michal ,00 Kč 418/117 Stehlíková Marie ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 418/120 Frynta Petr 9 610,00 Kč ,00 Kč 419/108 Heis Jaroslav ,00 Kč 419/201 Bureš Miroslav ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 419/115 K. I ,00 Kč 419/224 Klíma Petr ,00 Kč 8 655,00 Kč 521/108 Říhová Jana ,00 Kč ,00 Kč 522/110 Žákovič Štefan ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 523/104 Berky Jan ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 523/120 Trejkl Miroslav ,00 Kč ,00 Kč 523/123 CH.M ,00 Kč ,00 Kč 523/211 Malzerová Marie 9 942,00 Kč 523/214 Jahl Petr ,00 Kč 524/114 Böhm Miroslav ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 524/201 Drazdíková Ivana ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 524/202 Jeníčková Hana 8 004,00 Kč ,00 Kč 524/208 Pavlinská Dagmar 8 912,00 Kč ,00 Kč 524/213 Budínská Běla 9 573,00 Kč 525/118 U. P ,00 Kč 9 780,00 Kč 526/112 Hlavsa Stanislav 9 814,00 Kč 527/105 Jandíková Michaela ,00 Kč 528/207 Malý Jan 8 954,00 Kč 8 954,00 Kč ,00 Kč 529/111 U. M ,00 Kč 529/115 Adámek Oldřich ,00 Kč ,00 Kč 529/119 Dlouhá Leona 8 940,00 Kč ,00 Kč 529/120 Syblík Miroslav ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 530/115 Š. T ,00 Kč 535/104 Chládek Miroslav 8 846,00 Kč 536/205 T. G ,00 Kč ,00 Kč 536/223 Bartošová Alžběta 8 936,00 Kč ,00 Kč 540/102 Králová Lenka ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 540/206 Nápravník Bohumil ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 542/103 Kolba Vladimír ,00 Kč ,00 Kč 543/213 Berky Karel ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 544/102 Kroková Margita ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 545/101 F. R ,00 Kč 546/102 Svobodová Nadezhda ,00 Kč ,00 Kč 546/104 Jovanovič Srdjan 9 784,00 Kč 547/102 Číž Rostislav ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 547/106 Kodýtková Stanislava ,00 Kč ,00 Kč 553/112 Süsser Jiří st ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 553/217 Stará Jana ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 554/109 M. A ,00 Kč ,00 Kč 554/119 Černý Josef ,00 Kč ,00 Kč 8 675,00 Kč 554/123 H. J ,00 Kč 8 188,00 Kč 554/208 V. R ,00 Kč C E L K E M ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

7 strana 7 Pozor, změna! Ale potřebuje dotáhnout. Konečně nastává obrat v myšlení odpovědných hlav za oblast bydlení. Kromě podpory pořizování bydlení do osobního vlastnictví přišly na řadu i další aspekty bydlení. Razantnější opravy zanedbaného bytového fondu. Výstavba zaměřená na ohrožené skupiny obyvatel- především na sílící skupinu osamělých seniorů či rodičů samoživitelů. To vše shrnuto a zahrnuto do nové koncepce státní politiky bydlení do roku Zřejmě už skončilo prosazování toho, že se máme všichni postarat sami o sebe, tudíž si i všichni pořizovat vlastni bydleni. A možná dosud více méně zatracované či opomíjené nájemní bydlení zažije renesanci? Že by konečně zainteresovaní tvůrci politiky státu v oblasti bydlení přišli na to, že jsou přece jenom u nás skupiny obyvatel, které skutečně na vlastnické bydlení ještě, nebo už nedosáhnou? Zvláště teď, v době sice prý už pokrizové, ale před přichystaným razantním zvyšováním nejen DPH a energií, ale prakticky skoro všeho. Anebo se konečně přišlo na to, že větší mobilitě pracovních sil přece jenom prospívá nájemní bydlení? Zdá se, že k takovým změnám opravdu dochází. Koncepci připravil Státní fond rozvoje bydlení, ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj a zástupci profesních svazů a organizací. Nyní je na vládě, aby koncepci posoudila. Snad ji i schválí... Dosavadní systém podpory bydlení, založený především na dotacích a preferující vlastnické bydlení se totiž ukázal jako neudržitelný. Uvědomění si tohoto faktu zřejmě urychlila i hospodářská krize, v jejímž důsledku se stále více projevuje hrozba rozšiřování skupin ohrožených sociálním vyloučením. Efektivnímu naplňování úlohy státu v oblasti bydlení brání mimo jiné i fakt, že ačkoli bytová politika spadá do gesce ministerstva pro místní rozvoj, ve skutečnosti se na ní podílí hned několik resortů. Jejich kompetence se někdy překrývají, podobně jako se zbytečně dublují některé programy. A protože veřejné rozpočty toho pojmou stále méně a méně, dochází k utlumování jednoho dotačního programu za druhým - viz Nový Panel či Zelená úsporám. Přitom právě vysoké zatížení domácností výdaji na energie způsobuje zejména energeticky náročný provoz bytového fondu. Z celkových výdajů na bydlení připadá asi polovina na energie a provoz. Podle nové koncepce je potřeba se této oblasti bydlení, a je celkem jedno zda jde o vlastnické nebo nájemní, trvale věnovat, především snižovat energetickou náročnost budov. Dostáváme se však do bludného kruhu, protože stávající programy podpory rekonstrukcí a zateplování jsou v gesci dvou resortů, nejsou sladěné a překrývají se... Změnou k lepšímu je v připravené bytové koncepci orientace na výstavbu nájemních bytů pro seniory či samoživitele. Ale při opravách ještě stále značného množství zanedbaných bytových domů je potřeba dopilovat spolupráci jednotlivých ministerstev. Prioritou by totiž měli být občané a ne politické ambice či představy jednotlivých stran. zdroj Praktik 9/2011, Alena Růžková Detektivní a informační agentura Kik Vaše starosti umíme profesionálně řešit Nabízíme služby: hledání majetku a osob diskrétní kontrola Vašich dětí, prověrka jejich volnočasových aktivit diskrétní prověrky všech osoby (partner, zaměstnanec, konkurence) opatření důkazů pro rozvodové, přestupkové, trestní řízení analýza trestních a přestupkových spisů, včetně profesionálního a kvalifikovaného zastupování v daném řízení poradenství v otázce domácího násilí poradenství v otázce prevence kriminality. a jiné služby D.I.A. Kik Tel.: Komplexní bytová údržba Roman JAMEČNÝ Provozovna: tel./fax: http//: Roman Jamečný: hotovost: Polní 1701, KADAŇ , Petr Jelínek, Polní 654 Tel.: , Montáže a revize elektro včetně hromosvodů, například: vystavování přihlášek k odběru el. energie opravy a montáže el. instalací v bytech výměny zvonkových tabel a domácích telefonů Alena Kotlanová - Realitní kancelář - prodej a pronájem domů a bytů - úvěry na bydlení s vkladem 0,- Kč Nádražní 176 (AN - bud. cukrárny), Klášterec n.o. Tel.: AUTOŠKOLA PECHOUŠ zahajuje v úterý od 18:00 hodin další kurs uchazečů o ŘP v učebně Panorama Tel.: ,

8 strana 8 Konec klasických žárovek!!! Od roku 2012 seženeme v obchodech již jen takzvané úsporné žárovky. Důvodem je nařízení Evropské komise. Proč? Běžné žárovky jsou totiž nehospodárné a neefektivní - přes 90 procent elektřiny přeměňují na teplo, jen pár procent na světlo. Změna bude postupná a začala už v září Od tohoto data nesmí být uváděny na trh žárovky, které nejsou čiré a které mají příkon 100 W a vyšší. V dalších letech se zákaz rozšířil na ostatní typy obyčejných žárovek, nyní se doprodávají 60W a v roce 2012 už se budou prodávat jen ty úsporné. Vzhledem k tomu, že ve společných prostorech našich objektů (schodiště, suterén apod.) jsou ve svítidlech použity právě klasické žárovky, budou i zde z výše uvedeného důvodu nahrazeny klasické žárovky úspornými. Úsporné žárovky mají kromě své velké přednosti (větší životnosti a menší spotřebě) také dvě nevýhody. Zaprvé je to poměrně dlouhý náběh maximální svítivosti, kdy trvá třeba i přes minutu než začne úsporná žárovka svítit maximálním výkonem. Vzhledem k tomu, že jsou v našem případě svítidla umístěna na chodbách objektů, kde svítí právě pouze krátký čas, projevuje se zde tato nevýhoda dvojnásob. Druhým nedostatkem úsporných žárovek je nemalá pořizovací cena. Řekněme si upřímně, že počet odcizených žárovek ze svítidel ve společných částech domu by se v případě dodání úsporných žárovek několikanásobně zvýšil a bojím se, že bychom nestačili žárovky doplňovat. Proto upozorňuji všechny samosprávy, že pokud mají tu možnost, mohou se klasickými žárovkami předzásobit. Dvacet žárovek na vchod vyjde při současné ceně na méně než 200,- Kč. Doporučuji zakoupit čiré žárovky s výkonem 40 W, jež jsou pro naše účely plně dostačující. Telefonní čísla na správu SBD spojovatelka Přímé volání na jednotlivé pracovníky správy družstva: Sekretariát Miluše Kalců Bytové záležitosti, nájem Helena Jelínková Technik, opravy Bc. Vojtěch Vlnas Pokladna Lenka Krausová Technik, opravy, TS Tomáš Mozik Předseda představenstva Petr Auf Ekonom Marie Veselá Referent OSVL Jitka Kotalíková Účetní, mzdy Zdeňka Štěchová VAŠE INZERCE Pronajmu od byt vel. 2+1 (ulice 17. listopadu). Kontakt Pronajmu garáž v ulici Kpt. Jaroše (nájem 850,- Kč/měsíc). Kontakt TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ Jednotné číslo tísňového volání 112 Ohlašovna požárů 150 Rychlá záchranná zdravotnická služba 155 Policie České republiky 158 BYT - INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO ČLENY SBD KLÁŠTEREC, Vydává SBD Klášterec n.o., řídí redakční rada - Petr Auf, Ing. Theodora Varadyová, Karel Háša. Adresa redakce: Chomutovská 61, Klášterec nad Ohří, tel.: , fax: , Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí. Za původnost a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí jejich autoři. Nepodepsané příspěvky se nezveřejňují. Podepsané články, i zkratkou, nemusí být shodné s názory vydavatele. Sazba - Vejprty, Tisk AKORD s.r.o., Chomutov. Toto číslo vyšlo v nákladu 2150 ks.

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Měsíčník pro členy bytového družstva Klášterec n.o. BULLETIN BYTOVÉHO DRUŽSTVA číslo 50 ŘÍJEN - LISTOPAD Vydává SBD Klášterec n.o., Chomutovská 61, tel. 474 316 611, pro členy družstva - ZDARMA Informace

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PRODEJ BYTOVÉHO FONDU MĚSTA ZNOJMA Listopad 2012 PROJEKT Domy rozdělené na byty a oceněné Zaměření bytů/nebytových prostor Příprava prohlášení vlastníka Zápis prohlášení vlastníka

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 3 podzim 2004 3 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři! Dovolte, abychom již

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah:

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: Šance na bydlení pro střední vrstvy Po rekonstrukci vlády letos v létě prezentovalo Ministerstvo pro místní rozvoj záměry na podporu nové

Více

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv li Z 10. číslo - listopad 1997 Vážení čtenáři, do Vaší poštovní schránky jsme vložili jubilejní desáté číslo Zpravodaje. Naší snahou bylo informovat Vás o veškerém družstevním dění a seznamovat Vás se

Více

1 Úvodní slovo předsedy představenstva SBD Vítkovice 2-9. 2 Změna právního postavení družstva od 1.1.2014 10-13

1 Úvodní slovo předsedy představenstva SBD Vítkovice 2-9. 2 Změna právního postavení družstva od 1.1.2014 10-13 STAVEBNÍ BYTOVÉ DR U ŽS TVO VÍTKOVICE, Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 54, 709 71 IČ 00050806, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 I N F O R M Á T O R Obsah str.č. 1 Úvodní slovo předsedy

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Informační příručka pro pedagogy k výuce problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ 2011 ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM Autor:

Více

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe Z Válka o vodu... ceny rostou do nebe Řekli byste, že boj o vodu zuří snad jen v zemích sužovaných suchem? V Česku stačí sledovat faktury za vodné a stočné. V této válce nejde o vyschlá hrdla lidí, ale

Více

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky Realitní magazín asociace realitních kanceláří české republiky www.arkcr.cz 5 / 2014 Legislativa Problematika neplatnosti OZ x NOZ v kontextu nájemní smlouvy Tento článek se zabývá výkladem neplatnosti

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

Zápisy,zápisy, zápisy - věčné téma

Zápisy,zápisy, zápisy - věčné téma ČTVRTLETNÍK STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA HAVÍŘOV Ročník 5 červen 2007 číslo 2 PRO DRUŽSTEVNÍ BYTY VYCHÁZÍ ZDARMA Zápisy,zápisy, zápisy - věčné téma Věčné téma - další schůze, zápis z ní, jak na to? Jak

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

V roce 2012 vydal Petr Otáhal, s. r. o. Jiráskova 490, 738 01 Frýdek Místek

V roce 2012 vydal Petr Otáhal, s. r. o. Jiráskova 490, 738 01 Frýdek Místek Petr Otáhal, s. r. o. 2012 PRÁVO A BYDLENÍ sborník vydaný v rámci realizace projektu s názvem Rozvoj znalostí v oblasti problematiky Právo a bydlení klíčových sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011

Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 19 Číslo 4/2011 Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011 Po krátkém úvodu a uvítání přítomných byly zrekapitulovány obvodové

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy 2) Sídlo: Čechova 1634, Benešov, PSČ 256 01 3) Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy (dále

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO NÁCHOD 2) Sídlo: Parkány 311, 547 01 Náchod 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STANOVY 2011 Shromáždění delegátů SBD Litoměřice 14.5.2011, Říp, Roudnice nad Labem STANOVY Stavební bytové družstvo Litoměřice OBSAH Část I. -_Základní ustanovení....

Více

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika a management Forma studia: prezenční Školní

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více