konkrétního bytu (fyzické osobě dále jen člen ) ( 23 zákona č. 72/94 Sb.).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "konkrétního bytu (fyzické osobě dále jen člen ) ( 23 zákona č. 72/94 Sb.)."

Transkript

1 Bulletin č.152 Stavební bytové družstvo Klášterec nad Ohří ČTVRTLETNÍK NEPRODEJNÉ VYŠLO Převody družstevních bytů do osobního vlastnictví Odpovědi na nejčastější dotazy členů týkající se převodů bytů do osobního vlastnictví. Mnohdy mezi nimi kolují zkreslené informace, které vyvolávají zbytečné obavy o družstevní byt a bydlení v něm. Věříme, že otázky a odpovědi uveřejněné v tomto článku přispějí k informovanosti našich členů. Čím se řídí převody bytů do vlastnictví? Zákonem č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 273/94 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 280/96 Sb., zákona č. 97/99 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb. a zákona č. 451/2001 Sb, zákona č.320/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 171/2005 SB., zákona č. 179/2005 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., zákona.č.: 345/2009 Sb. Komu je možné družstevní byt převést? Jen členu družstva - nájemci toho konkrétního bytu (fyzické osobě dále jen člen ) ( 23 zákona č. 72/94 Sb.). Lze budovu nebo byt převést třetí osobě? O prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty, může členská schůze (shromáždění delegátů) rozhodnout jen po předchozím souhlasu většiny členů družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká ( 239 odst. 4) písm. i) obchodního zákoníku). Bez souhlasu členů družstva, kteří jsou nájemci bytů, tedy nelze převést budovu nebo byt na třetí osobu. Kdy a v jaké lhůtě musí být byt převeden a lze tento termín promlčet? Družstvo je povinno uzavřít smlouvu o převodu bytu s členem, který vyzval družstvo podle 24 zákona č. 42/92 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, resp. do , k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k tomuto bytu. Smlouva měla být uzavřena nejpozději do , nebylo-li dohodnuto jinak ( 24 zákona č. 72/94 Sb.). Právo na převod bytu do vlastnictví je zaručeno nájemci do V našem družstvu zájemci o převod bytu obdrželi písemné uznání závazku družstva (čili DRUŽSTVO ŽÁDOST NA PŘEVOD EVIDUJE), ale někteří pak s družstvem uzavřeli dohodu, ve které byl sjednán pozdější termín převodu termín je spojován s doplacením anuity. Oprávněným z výzvy je i právní nástupce fyzické osoby, tj. nabyvatel členských práv. Aby neměli členové našeho družstva obavy z možného promlčení, nebylo doposud nejvyšším orgánem družstva, kterým je shromáždění delegátů rozhodnuto o tzv.: Uzavření družstva. Za co se převádí družstevní byt? Byty, garáže a ateliéry v budovách ve vlastnictví družstva, na jejichž výstavbu byla poskytnuta finanční, úvěrová a jiná pomoc podle zvláštních předpisů jsou převáděny do vlastnictví členů družstva fyzických osob, jejichž nájemní vztah k bytu, garáži a ateliéru vznikl po splacení členského podílu družstvu těmito členy nebo jejich právními předchůdci bezplatně ( 24 odst. 1) zákona č. 72/94 Sb.). Výstavba družstevních domů byla financována složením členského podílu členy družstva, státním příspěvkem a na zbytek byl čerpán úvěr na výstavbu, který členové družstva měsíčně spláceli nebo někde ještě splácí v nájmu tzv anuita. U domů, kde ještě není tento úvěr doplacen, je člen pouze povinen uhradit družstvu částku, která odpovídá nesplaceným úvěrům s příslušenstvím připadajícím na byt, vlastnictví k jednotce přechází až po splnění tohoto závazku ( 24 odst. 5) zákona č. 72/94 Sb.). (pokračování na str2)

2 strana 2 Převody družstevních bytů do osobního vlastnictví (pokračování ze strany 1) V žádném případě nemohou být byty převáděny například za cenu smluvní, tržní nebojinou. Jaké jsou poplatky za převod? S převody bytů do vlastnictví členů však vznikají družstvu mimořádné náklady. V pravomoci nejvyššího orgánu družstva tj. shromáždění delegátů je schvalovat zásady hospodaření družstva a stanovit výši úhrad za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch jednotlivých členů družstva. SBD Klášterec nad Ohří má schválenu vnitrodružstevní směrnici 2/2010 ve které je stanoven poplatek za vypracování smlouvy o převodu bytu. Převod bytu do vlastnictví člena družstva dle zákona č. 72/1994 Sb. je bezplatný (nezaměňovat s poplatkem za vypracování prohlášení vlastníka, smlouvy o převodu, správě, viz výše), podléhá tedy darovací dani. Dle 20 odst. 6 písm. g) zákona č. 357/1992 Sb. je převod bytu, v případě našeho družstva i pozemku z majetku družstva do vlastnictví člena fyzické osoby, jemuž nájemní vztah k bytu vznikl po splacení členského podílu, od daně darovací osvobozen. Jsou pro převod bytu nějaké termíny? Převody jsou prováděny v průběhu celého roku. Záleží vždy na tom, zda je již v daném domě vypracováno prohlášení vlastníka a zda je třeba provést mimořádnou splátku úvěru. V případech, kdy je třeba provést mimořádnou splátku úvěru na výstavbu bance k datu a běžného roku může být převod proveden vždy až po obdržení potvrzení banky o splacení úvěru (viz. výše). Je ovšem třeba pamatovat na to, že člen musí částku odpovídající nesplacenému úvěru uhradit na účet družstva předem. V případě, že žadatel na výzvu družstva neuhradí v termínu poplatky za úkony spojené s převodem bytu a poskytnutý úvěr na předmětný byt a nenavrhne náhradní termín, jeho právo na převod bytu nezaniká a může si o převod bytu požádat kdykoli později. Jaký je příspěvek na Správu u nájemce a vlastníka? Měsíční odměna Správci za zajištění služeb činí pro nájemce (družstevníka) 5-110,- Kč a pro vlastníka 143,- Kč plus příslušná daň. Může dojít u družstevních bytů neúměrnému zvyšování nájemného? Nájemné bylo v minulosti tvořeno dle vyhlášky č. 85/1997 Sb. o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové k výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů. Vyhláška byla k zrušena bez náhrady. Proto byla na SBD Klášterec nad Ohří schválena směrnice 4/2010, která stanoví pravidla tvorby nájemného. Nájemné zahrnuje ekonomicky oprávněné náklady na dům, vč. tvorby rezerv k jejich úhradě a nezahrnuje zisk. Ekonomickými náklady jsou zejména a) splátka dlouhodobého investičního úvěru b) náklady na opravy a údržbu (FO I a II.) c) náklady na správu družstva a domu d) náklady na pojištění domu e) daň z nemovitosti související s domem a pozemkem Nájemné u družstevních bytů nikdy regulováno nebylo, pojem regulace nájemného, resp. deregulace se vztahuje na byty obecní, popř. na byty soukromé. Nájemné u družstevních bytů vychází ze skutečných nákladů na provoz domu a služby. Podle jejich předpokládané výše jsou stanoveny zálohy, které se po skončení roku s uživateli bytů vyúčtují. Vlastník nájem neplatí? Po převodu bytu vlastník platí dál stejné úhrady jako nájemce. Úhrady se mu sníží pouze o zálohu na splátku úvěru a o zálohu na daň z nemovitosti. Naopak se mu zvýší poplatek na správu. Ostatní platby zůstávají stejné - jenom se jim neříká nájem, ale příspěvek na náklady spojené se správou domu a pozemku. Správu domu zajišťuje i pro vlastníky nadále družstvo? Družstvo zajišťuje správu společných částí domu do doby, než v domě vznikne společenství vlastníků. Co to je společenství vlastníků? Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je právnická osoba. Pokud se převádí byty bytového družstva vzniká SVJ v domě s nejméně pěti jednotkami, a to prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž jsou družstvu doručeny listiny, které dokládají, že spoluvlastnický podíl družstva klesl na méně než 1/4. Jak SVJ funguje? Do 60 dnů od vzniku SVJ se musí konat prvé shromáždění vlastníků, které přijme Stanovy a zvolí členy orgánů SVJ. Toto shromáždění se musí konat za účasti notáře. První schůzi shromáždění vlastníků jednotek svolává původní vlastník Nejvyšším orgánem SVJ je shromáždění vlastníků. Výkonným orgánem SVJ může být buď výbor SVJ - počet členů je potřeba stanovit ve stanovách (minimálně 3) nebo místo výboru může být orgánem SVJ pověřený vlastník. Výbor SVJ nebo pověřený vlastník jedná za společenství jako statutární orgán. Povinností nově zvolených orgánů - tedy buď výboru nebo pověřeného vlastníka je pak do 60 dnů od zvolení podat návrh na zápis SVJ do rejstříku SVJ a doložit jej novým výpisem z KN, notářským zápisem o průběhu prvé schůze, včetně listiny osvědčující přítomnost vlastníků jednotek na této schůzi, a schválené stanovy SVJ. Veškeré náklady spojené se založením SVJ (platba notáři, tvorba stanov, založení účtů, zápis do OR, uzavírání smluv s dodavateli energií atp.) hradí uživatelé toho domu, kde SVJ ze zákona vzniká. Výbor SVJ nebo pověřený vlastník pak dělají správu domu? Vlastníci bytů se mohou rozhodnout, zda bude vykonávat správu společných částí domu a vést účetnictví SVJ například pověřený vlastník, nebo zda bude uzavřena smlouva o správě společných částí domu s jiným subjektem (družstvo, realitní kancelář...). Pověřený vlastník nebo předseda výboru založí účet v bance a uzavře smlouvy s dodavateli služeb(voda, elektřina, topení, povinné revize...). Stanoví se zálohy na služby a na náklady a na náklady spojené se správou společných částí domu, výši tvorby fondu oprav - a to s ohledem na předpokládané náklady. Tedy SVJ funguje obdobně jako družstvo. Členové družstva si často převádějí byty do vlastnictví z obavy, aby družstvo nezkrachovalo, u SVJ takové obavy mít nemusí? Vždy je potřeba, aby se lidé o své finance zajímali. Pokud se budou zajímat o to, jak družstvo hospodaří, nemusí mít obavy, že zkrachuje. Stejně tak se musí zajímat o to, jak hospodaří s jejich prostředky pověřený vlastník nebo výbor SVJ. Jak je to v SVJ s neplatiči? V této oblasti má družstvo určitou výhodu. Vzhledem k tomu, že družstvo hospodaří s velkým objemem financí, dokáže se lépe vypořádat s propadem příjmu za výběr nájemného, pokud se dostane do finančních problémů i několik nájemců bytů. Pro SVJ s byty ale může mít takovýto výpadek fatální dopad vedoucí například k odpojování energií, omezování dodávek, omezení oprav na domě Petr Auf, předseda představenstva

3 strana 3 Porovnání bytového družstva a vlastnictví jednotky - - společenství vlastníků jednotek Převod bytu je spojen s povinností uhradit daň z převodu nemovitosti, případně další daně. O podnájmu či prodeji bytu rozhoduje pouze jeho vlastník. Spoluvlastníkem bytu může být několik osob. Byt je možné zastavit ve prospěch třetí osoby. základě smlouvy o výstavbě. 75 % souhlasem s rekonstrukcí či modernizací bytového domu. O stavební povolení žádají všichni spoluvlastníci - všichni vlastníci jsou účastníky stavebního řízením, a to i v případě, že ke schválení rekonstrukce či modernizace dle zákona o vlastnictví bytů postačuje souhlas tří čtvrtin vlastníků. Od roku 1992 bylo v ČR zprivatizováno velké množství bytů a bytových domů, především panelových. Bytová družstva se často potýkají s požadavkem členů bytového družstva na převod bytu do osobního vlastnictví. Bytové družstvo pak musí řešit otázku týkající se právní formy vlastnictví což souvisí se vznikem společenství vlastníků jednotek. Níže uvádím některá srovnání, která vám můžou pomoci v této problematice. 1. Nakládání s družstevním bytem a bytem v osobním vlastnictví Bytové družstvo Za současné zákonné úpravy se družstevní bydlení silně přiblížilo vlastnickému. Byt lze převést na jinou osobu bez souhlasu družstva formou převodu členských práv spojených s právem nájmu bytu. V případě úmrtí člena družstva získává právo nájmu bytu dědic, kterému připadl členský podíl. O podnájmu a výměně bytu rozhoduje družstvo, což lze upravit ve stanovách ve prospěch družstevníků. Společným nájemcem bytu se mohou stát pouze manželé. Společenství vlastníků jednotek Vlastnictví bytu je vlastnictví nemovitosti, kterou lze převádět a dědit. 2. Sjednání bankovního úvěru na opravu domu Bytové družstvo Sjednání úvěru je nekomplikované, BD může ručit domem ve svém vlastnictví. Společenství vlastníků jednotek K zajištění úvěru banky většinou požadují podpis ručitelského prohlášení jednotlivých vlastníků nebo zřízení zástavního práva k bytovým jednotkám (vlastník za závazek společenství ručí až do výše svého podílu na společných částech domu a pozemku). Na zajištění úvěru by se měl podílet každý vlastník bytové jednotky, což se u problémových vlastníků (např. neplatiči) nedá očekávat. 3. Rekonstrukce domu a vyřízení stavebního povolení Bytové družstvo O stavebních úpravách rozhodují zpravidla členové družstva na členské schůzi většinou hlasů. O stavební povolení žádá BD, se stavebním odborem jedná statutární orgán BD. Společenství vlastníků jednotek O stavebních úpravách rozhodnou spoluvlastníci domu na shromáždění spoluvlastníků, a to: 100 % souhlasem se změnou stavby, změnou účelu užívání, prováděním úprav na 4. Ochrana řádných uživatelů bytů proti problémovým uživatelům bytů Bytové družstvo Zákon, stanovy i nájemní smlouvy jsou právní nástroje, které poměrně dobře ochraňují družstevníky. V krajním případě může být problémový uživatel družstevního bytu vyloučen z družstva. Společenství vlastníků jednotek Problémový vlastník je těžko postižitelný. Jestliže porušuje dobré mravy v domě nebo domovní řád, je třeba se obracet na obvodní úřad. Při neplacení záloh na opravy domu je třeba dluhy vymáhat soudní cestou. Právní náklady nesou spoluvlastníci domu až do jejich vymožení od dlužníka, např. v exekučním řízení. Čísla účtů pro zaslání přeplatku vyúčtování topné sezony V případě, že máte zájem o zaslání přeplatku z vyúčtování topné sezony na účet, je nutné navštívit správu SBD a vyplnit souhlas s uložením dat do databáze. Správu SBD musí navštívit nájemník nebo vlastník osobně a zároveň předložit platný průkaz totožnosti. Nájemníci a vlastníci, kteří svá čísla účtů správě SBD nahlásili v předchozích letech, a nedošlo ke změně čísla účtu, nemusí v letošním roce správu SBD navštěvovat a číslo účtu nahlašovat opakovaně. Souhlas zaslaný poštou, e- -mailem a podobně nebude do databáze zařazen. Souhlas s uložením dat do databáze musí vyplnit i družstevníci, kteří číslo účtu nahlásili mzdové účtárně pro výplatu mzdy (domovníci, správci, údržbáři, apod.). V případě, že číslo účtu neoznámíte, bude Vám i nadále přeplatek zasílán poštovní poukázkou na Vaši adresu. Tímto zároveň upozorňujeme, že s rostoucími náklady na poštovné SBD Klášterec uvažuje o zavedení poplatku pro ty, kterým se bude přeplatek zasílat poštovní poukázkou. Správu SBD můžete navštívit v kterýkoliv úřední den, souhlas s uložením dat do databáze s Vámi sepíší všichni zaměstnanci správy SBD. Marie Veselá, ekonom SBD Telefonní čísla důležitých dodavatelských firem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. tel.: , Severočeská energetika, a.s. v pracovní i po pracovní době tel.: Severočeská plynárenská, a.s. v pracovní i po pracovní době tel.: 1239

4 strana 4 Stavební bytové družstvo Klášterec nad Ohří nabízí nejvýhodnější nabídce k přidělení byt 1+2, číslo bytu 1, na adrese 17.listopadu 521, Klášterec nad Ohří Bližší informace poskytne správa SBD, pí. Jelínková tel nebo p. Auf - tel Nabídky v zalepené obálce označené Neotvírat - nabídka - přidělení bytu příjímá sekretariát správy do do 15 hodin. Uchazeč do nabídky uvede kromě jména, adresy a tel. čísla také způsob, výši a termín úhrady nabízené částky. SBD si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku. Minimální výše cenové nabídky je ,- Kč. Připravované a probíhající investiční akce SBD Klášterec nad Ohří Objekt : Akce : Pod Stadionem oprava balkonů Pod Stadionem zateplení východní strany Pod Stadionem výměna rozdělovačů topných nákladů (s dálkovým odečtem) Pod Stadionem oprava a zateplení střechy Pod Stadionem zateplení východní strany Budovatelská 484 výměna lina na schodišti Budovatelská 484 vymalování, oprava vestibulu Na Vyhlídce oprava výtahových strojoven Na Vyhlídce vymalování vchodů Na Vyhlídce oprava schodiště položení lina Na Vyhlídce oprava zadních vchodů posunutí dveří Golovinova rekonstrukce vzduchotechniky Golovinova přístřešky nad vchody 17.listopadu výměna poštovních schránek 17.listopadu zazdění části zadních vchodů + oprava podest 17.listopadu výměna vchodových dveří 17.listopadu výměna vchodových dveří 17.listopadu výměna rozdělovačů topných nákladů (s dálkovým odečtem) Krátká 641 zateplení východní strany a štítu Krátká zateplení východní strany Krátká zasklení lodžií Luční zasklení lodžií Ječná 659, výměna rozdělovačů topných nákladů (s dálkovým odečtem) Ječná 659, , 662 zateplení jižní strany Žitná zateplení východní strany Dlouhá 666 zateplení jižní strany Dlouhá 666 výměna sklepních oken Dlouhá 666 zasklení lodžií na jižní straně Dlouhá rekonstrukce dešťosvodů v suterénu Dlouhá 669 zasklení lodžií na jižní straně Dlouhá 530 výměna sklepních oken Dlouhá 530 výměna zadních dveří Dlouhá 530 výměna rozdělovačů topných nákladů (s dálkovým odečtem) Dlouhá 531 výměna rozdělovačů topných nákladů (s dálkovým odečtem) Dlouhá zateplení jižní strany Dlouhá výměna rozdělovačů topných nákladů (s dálkovým odečtem) Dlouhá výměna vchodových dveří Dlouhá výměna poštovních schránek Dlouhá zateplení jižní strany Dlouhá výměna lodžiových sestav v mezipatrech Dlouhá 539 zasklení lodžií Družstevní výměna rozdělovačů topných nákladů (s dálkovým odečtem) Družstevní zateplení jižní strany Družstevní 543 výměna sklepních oken, dodání mříží Družstevní 543 zateplení sklepní části pláště Družstevní 543, 544 výměna rozdělovačů topných nákladů (s dálkovým odečtem) Příčná výměna rozdělovačů topných nákladů (s dálkovým odečtem) Příčná výměna sklepních oken Příčná 561 výměna rozdělovačů topných nákladů (s dálkovým odečtem) Příčná 561 zasklení lodžií Příčná 561 hrotový systém proti holubům na střechu Příčná 562 rekonstrukce vzduchotechniky Lipová zateplení východní strany Lipová výměna rozdělovačů topných nákladů (s dálkovým odečtem) Lipová 565 zateplení východní strany Lipová 565 výměna rozdělovačů topných nákladů (s dálkovým odečtem) Lipová 565 zasíťování lodžií v mezipatře Lipová zateplení jihovýchodní strany Lipová výměna poštovních schránek Lipová zasíťování lodžií v mezipatrech Lipová výměna zadních dveří Lipová výměna rozdělovačů topných nákladů (s dálkovým odečtem) Topolová výměna sklepních oken Topolová zazdění části zadního vchodu Topolová položení dlažby na lodžie severní strana Topolová výměna rozdělovačů topných nákladů (s dálkovým odečtem) Chomutovská střešní sněhové zábrany

5 Bezpečný Klášterec nad Ohří strana 5 Dne proběhla bezpečnostně preventivní akce pořádaná Občanským sdružením Bezpečný Klášterec nad Ohří, která měla za úkol připravit naše děti, ale i dospělé na blížící se nebezpečí v době prázdnin a tím jim připomenout povinnosti bezpečí. Bulletin, jako mediální partner vám přináší pár snímků. Renesance bytového družstevnictví V devadesátých letech minulého století tolik zatracované družstevnictví, obzvláště to bytové, se pomalu, ale jistě dostává opět na výsluní. A není bez zajímavosti, že se k němu vracejí především developeři, ač to na první pohled vypadá paradoxně. Ale jen na pohled první. Druhý vysvětluje proč. Byty developerů, často dosti předražené, se staly neprodejnými. Ačkoliv stále dochází ke snižování cen nabízených bytů, volných je jich na trhu přehršel. V Praze bylo například na konci loňského roku v nabídce téměř devět tisíc volných bytů, z nich 1500 bylo kolaudováno rok před tím. Developeři proto začali hledat cesty, jak z této šlamastyky ven. Koupěschopného obyvatelstva kvapem ubývá, a dle připravovaných změn, především zvýšení DPH, což se odrazí ve zdražení téměř všeho, ještě ubývat bude. Podle finančních analytiků také stoupne cena elektřiny a dalších energií, možná s výjimkou plynu, a dá se očekávat i mírné zdražení vody, nájemného a veřejné dopravy... Vůbec bydlení bude dražší. A tak developeři oprášili staré, ale dobré bytové družstevnictví... Co je k tomu vedlo? Bytové družstevnictví má v Česku dlouholetou tradici. Je vhodnou alternativou pro ty, kdo z různých důvodů nedosáhnou na hypotéku. Řada lidí v důsledku nepravidelných příjmů sice neplní parametry pro poskytnutí úvěru se zástavou nemovitosti, ale má dostatek peněz na to, aby mohli zaplatit první, byť vyšší splátku za družstevní byt a pak pravidelně spláceli. Třeba dvacet let. Taková nabídka je vhodná zejména pro klienty s nižšími či neprokazatelnými příjmy. Obvykle se jedná o starší lidi nebo malé živnostníky. Výhodou koupě bytu do družstevního vlastnictví je to, že klientem banky a žadatelem o úvěr není nájemník bytu, ale bytové družstvo. Družstevník tak nemusí prokazovat přijem, složí například třetinu ceny bytu (nebo i větší podíl z ceny) a zbytek hradí formou měsíčních splátek družstvu. Příkladů je hned několik. Jedno z největších bytových družstev v Česku - SBD Pokrok napřiklad spolupracuje s developerskou společností Trigema a staví bytový dům v pražských Modřanech. Developer bytového projektu v Brně zase přišel s nabídkou prodeje bytů nejen do osobního, ale i do družstevního vlastnictví. Výsledek? Zájem o byty družstevní je dvojnásobně vyšší než o byty do osobního vlastnictví. Prodej družstevních bytů už spustili také v Ostravě, Zlíně a Liberci. I bezpečnost investice do družstevního bydlení je vyšší. K tomu lze přidat vysokou bonitu pro členy i financující banky a také efektivní hospodaření. Členové představenstva za své jednání ručí svým majetkem a kontrolní činnost vykonávaná buď komisí, nebo členskou schůzí zajišťuje účinnou ochranu před nežádoucím jednáním. V případě, že družstevník přestane byt splácet, družstvo ho může vyloučit, vystěhovat a jeho podíl prodat jinému zájemci. zdroj Praktik 8/2011, Alena Růžková Zahájení topné sezony Na přelomu září a října dochází k zahájení topné sezóny. Dodávka tepla se zahájí tehdy, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušné lokalitě poklesne pod + 13 stupňů Celsia ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad + 13 stupňů Celsia pro následující den. Pro tepelnou pohodu v domě je třeba celý systém ÚT odvzdušnit. Proto žádám uživatele bytů v posledních patrech o odvzdušnění topení. Děkuji. Tomáš Mozik, technik Uzavření sklepních oken S ohledem na začátek zimního období žádám (z důvodu úspory tepla a zamezení vnikání zvířat do sklepních prostor objektů) všechny domovníky a nájemníky o uzavření všech sklepních oken. Děkuji. Tomáš Mozik, technik Posypová sůl Blížící se zima mne nutí připomenout všem domovníkům, že posypovou sůl lze fasovat na žádanku: - v Kovomatu - Miroslav Dolanský, ul. U Potoka 520, - v prodejně Rybářské potřeby, výroba klíčů - Daniel Bleha, Příčná 561 (při odběru 50 kg odvoz zdarma). Tomáš Mozik, technik

6 strana 6 Neplatiči SBD Klášterec n.o. Uvedeni jsou pouze neplatiči nad 8.000,- Kč (celkem 91), a to k datu V částce nejsou zohledněny úhrady došlé po , uvedené částky jsou bez poplatku z prodlení. Tam kde není uvedena částka a jen iniciály je dluh doplacen nebo je nižší než 8.000,- Kč. Byt: Jméno: bull. č. 144 k bull. č. 148 k bull. č. 152 k /204 Janda Jaroslav ,00 Kč 101/307 A.L ,00 Kč 101/308 Říhová Marie 9 258,00 Kč ,00 Kč 105/203 S.M ,00 Kč 110/117 Helgert Zdeněk ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 110/118 Marek Jaroslav ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 110/128 Špano Vladimír ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 110/140 Hauserová Jaroslava ,00 Kč 110/146 Wittmann Antonín ,00 Kč 110/152 Hlaváčová Vlasta ,00 Kč 110/154 Trněný Stanislav ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 110/161 Smažáková Marie ,00 Kč ,00 Kč 8 804,00 Kč 110/165 Mižikárová Ludmila ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 111/107 P.J ,00 Kč ,00 Kč 111/109 Urbanová Martina ,00 Kč 111/115 S.L ,00 Kč 111/143 Horyna Roman ,00 Kč 111/161 Mucková Stanislava 9 487,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 112/118 Dudová Marie ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 112/148 H.J ,00 Kč ,00 Kč 112/154 Kánský Jaroslav ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 112/163 Kalijanko Martin ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 112/178 Sochor Jiří ,00 Kč 8 083,00 Kč ,00 Kč 115/201 J. M ,00 Kč 115/211 Bukvajová Pavla ,00 Kč ,00 Kč 115/401 Bogdan Josef ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 115/802 P.L ,00 Kč ,00 Kč 115/B11 Šilhavý Jan ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 207/409 Vass Juraj ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 208/107 L. M ,00 Kč 208/210 Horváthová Eva ,00 Kč ,00 Kč 314/104 Liška Bořek 8 584,00 Kč 314/405 Pekár Petr ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 314/406 K. V ,00 Kč ,00 Kč 316/109 Kliment Miroslav ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 316/212 T. E ,00 Kč 316/308 Tischerová Iva ,00 Kč 316/408 Habrdová Hana ,00 Kč 342/201 Tereszkiewicz Ryszard ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 342/204 Bartyzalová Lenka ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 343/107 Mier Ditmar 9 934,00 Kč 347/212 M. S ,00 Kč 347/221 Špindler Martin ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 401/102 Záblacký Josef ,00 Kč 401/121 P. H ,00 Kč 9 795,00 Kč 402/109 Květ Jaroslav ,00 Kč 402/205 Fabian David ,00 Kč 402/219 Přibík Jiří ,00 Kč ,00 Kč 405/111 Voldřichová Monika 9 957,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 406/112 Babáček Martin ,00 Kč 407/201 Dvořák Jiří ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 407/212 P. F ,00 Kč ,00 Kč 408/101 K. M ,00 Kč 408/108 Richter Jan ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 409/116 Dotrová Zdeňka ,00 Kč 409/208 Badurová Věra ,00 Kč ,00 Kč 8 959,00 Kč 409/220 Kašubiak Štefan 9 962,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 410/111 P. B ,00 Kč 8 594,00 Kč 410/106 Hluchý Zdeněk ,00 Kč 410/112 Z.J ,00 Kč ,00 Kč 410/201 Kotěšovcová Miloslava 9 531,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Byt: Jméno: bull. č. 144 k bull. č. 148 k bull. č. 152 k /104 Marhan Jan ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 412/104 Š.N ,00 Kč ,00 Kč 412/117 Znamenáček Antonín ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 412/120 Skálová Jana ,00 Kč 412/124 Fabian František ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 412/208 B. L ,00 Kč ,00 Kč 412/213 H. Z ,00 Kč ,00 Kč 413/114 Balko Milan 8 211,00 Kč ,00 Kč 413/119 Matějková Jaroslava ,00 Kč ,00 Kč 414/112 Simrová Liběna ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 414/210 Hercok Jiří ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 414/211 Strunzová Martina ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 416/101 Kobza Eduard ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 416/103 Senič Michal ,00 Kč 418/117 Stehlíková Marie ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 418/120 Frynta Petr 9 610,00 Kč ,00 Kč 419/108 Heis Jaroslav ,00 Kč 419/201 Bureš Miroslav ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 419/115 K. I ,00 Kč 419/224 Klíma Petr ,00 Kč 8 655,00 Kč 521/108 Říhová Jana ,00 Kč ,00 Kč 522/110 Žákovič Štefan ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 523/104 Berky Jan ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 523/120 Trejkl Miroslav ,00 Kč ,00 Kč 523/123 CH.M ,00 Kč ,00 Kč 523/211 Malzerová Marie 9 942,00 Kč 523/214 Jahl Petr ,00 Kč 524/114 Böhm Miroslav ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 524/201 Drazdíková Ivana ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 524/202 Jeníčková Hana 8 004,00 Kč ,00 Kč 524/208 Pavlinská Dagmar 8 912,00 Kč ,00 Kč 524/213 Budínská Běla 9 573,00 Kč 525/118 U. P ,00 Kč 9 780,00 Kč 526/112 Hlavsa Stanislav 9 814,00 Kč 527/105 Jandíková Michaela ,00 Kč 528/207 Malý Jan 8 954,00 Kč 8 954,00 Kč ,00 Kč 529/111 U. M ,00 Kč 529/115 Adámek Oldřich ,00 Kč ,00 Kč 529/119 Dlouhá Leona 8 940,00 Kč ,00 Kč 529/120 Syblík Miroslav ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 530/115 Š. T ,00 Kč 535/104 Chládek Miroslav 8 846,00 Kč 536/205 T. G ,00 Kč ,00 Kč 536/223 Bartošová Alžběta 8 936,00 Kč ,00 Kč 540/102 Králová Lenka ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 540/206 Nápravník Bohumil ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 542/103 Kolba Vladimír ,00 Kč ,00 Kč 543/213 Berky Karel ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 544/102 Kroková Margita ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 545/101 F. R ,00 Kč 546/102 Svobodová Nadezhda ,00 Kč ,00 Kč 546/104 Jovanovič Srdjan 9 784,00 Kč 547/102 Číž Rostislav ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 547/106 Kodýtková Stanislava ,00 Kč ,00 Kč 553/112 Süsser Jiří st ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 553/217 Stará Jana ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 554/109 M. A ,00 Kč ,00 Kč 554/119 Černý Josef ,00 Kč ,00 Kč 8 675,00 Kč 554/123 H. J ,00 Kč 8 188,00 Kč 554/208 V. R ,00 Kč C E L K E M ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

7 strana 7 Pozor, změna! Ale potřebuje dotáhnout. Konečně nastává obrat v myšlení odpovědných hlav za oblast bydlení. Kromě podpory pořizování bydlení do osobního vlastnictví přišly na řadu i další aspekty bydlení. Razantnější opravy zanedbaného bytového fondu. Výstavba zaměřená na ohrožené skupiny obyvatel- především na sílící skupinu osamělých seniorů či rodičů samoživitelů. To vše shrnuto a zahrnuto do nové koncepce státní politiky bydlení do roku Zřejmě už skončilo prosazování toho, že se máme všichni postarat sami o sebe, tudíž si i všichni pořizovat vlastni bydleni. A možná dosud více méně zatracované či opomíjené nájemní bydlení zažije renesanci? Že by konečně zainteresovaní tvůrci politiky státu v oblasti bydlení přišli na to, že jsou přece jenom u nás skupiny obyvatel, které skutečně na vlastnické bydlení ještě, nebo už nedosáhnou? Zvláště teď, v době sice prý už pokrizové, ale před přichystaným razantním zvyšováním nejen DPH a energií, ale prakticky skoro všeho. Anebo se konečně přišlo na to, že větší mobilitě pracovních sil přece jenom prospívá nájemní bydlení? Zdá se, že k takovým změnám opravdu dochází. Koncepci připravil Státní fond rozvoje bydlení, ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj a zástupci profesních svazů a organizací. Nyní je na vládě, aby koncepci posoudila. Snad ji i schválí... Dosavadní systém podpory bydlení, založený především na dotacích a preferující vlastnické bydlení se totiž ukázal jako neudržitelný. Uvědomění si tohoto faktu zřejmě urychlila i hospodářská krize, v jejímž důsledku se stále více projevuje hrozba rozšiřování skupin ohrožených sociálním vyloučením. Efektivnímu naplňování úlohy státu v oblasti bydlení brání mimo jiné i fakt, že ačkoli bytová politika spadá do gesce ministerstva pro místní rozvoj, ve skutečnosti se na ní podílí hned několik resortů. Jejich kompetence se někdy překrývají, podobně jako se zbytečně dublují některé programy. A protože veřejné rozpočty toho pojmou stále méně a méně, dochází k utlumování jednoho dotačního programu za druhým - viz Nový Panel či Zelená úsporám. Přitom právě vysoké zatížení domácností výdaji na energie způsobuje zejména energeticky náročný provoz bytového fondu. Z celkových výdajů na bydlení připadá asi polovina na energie a provoz. Podle nové koncepce je potřeba se této oblasti bydlení, a je celkem jedno zda jde o vlastnické nebo nájemní, trvale věnovat, především snižovat energetickou náročnost budov. Dostáváme se však do bludného kruhu, protože stávající programy podpory rekonstrukcí a zateplování jsou v gesci dvou resortů, nejsou sladěné a překrývají se... Změnou k lepšímu je v připravené bytové koncepci orientace na výstavbu nájemních bytů pro seniory či samoživitele. Ale při opravách ještě stále značného množství zanedbaných bytových domů je potřeba dopilovat spolupráci jednotlivých ministerstev. Prioritou by totiž měli být občané a ne politické ambice či představy jednotlivých stran. zdroj Praktik 9/2011, Alena Růžková Detektivní a informační agentura Kik Vaše starosti umíme profesionálně řešit Nabízíme služby: hledání majetku a osob diskrétní kontrola Vašich dětí, prověrka jejich volnočasových aktivit diskrétní prověrky všech osoby (partner, zaměstnanec, konkurence) opatření důkazů pro rozvodové, přestupkové, trestní řízení analýza trestních a přestupkových spisů, včetně profesionálního a kvalifikovaného zastupování v daném řízení poradenství v otázce domácího násilí poradenství v otázce prevence kriminality. a jiné služby D.I.A. Kik Tel.: Komplexní bytová údržba Roman JAMEČNÝ Provozovna: tel./fax: http//: Roman Jamečný: hotovost: Polní 1701, KADAŇ , Petr Jelínek, Polní 654 Tel.: , Montáže a revize elektro včetně hromosvodů, například: vystavování přihlášek k odběru el. energie opravy a montáže el. instalací v bytech výměny zvonkových tabel a domácích telefonů Alena Kotlanová - Realitní kancelář - prodej a pronájem domů a bytů - úvěry na bydlení s vkladem 0,- Kč Nádražní 176 (AN - bud. cukrárny), Klášterec n.o. Tel.: AUTOŠKOLA PECHOUŠ zahajuje v úterý od 18:00 hodin další kurs uchazečů o ŘP v učebně Panorama Tel.: ,

8 strana 8 Konec klasických žárovek!!! Od roku 2012 seženeme v obchodech již jen takzvané úsporné žárovky. Důvodem je nařízení Evropské komise. Proč? Běžné žárovky jsou totiž nehospodárné a neefektivní - přes 90 procent elektřiny přeměňují na teplo, jen pár procent na světlo. Změna bude postupná a začala už v září Od tohoto data nesmí být uváděny na trh žárovky, které nejsou čiré a které mají příkon 100 W a vyšší. V dalších letech se zákaz rozšířil na ostatní typy obyčejných žárovek, nyní se doprodávají 60W a v roce 2012 už se budou prodávat jen ty úsporné. Vzhledem k tomu, že ve společných prostorech našich objektů (schodiště, suterén apod.) jsou ve svítidlech použity právě klasické žárovky, budou i zde z výše uvedeného důvodu nahrazeny klasické žárovky úspornými. Úsporné žárovky mají kromě své velké přednosti (větší životnosti a menší spotřebě) také dvě nevýhody. Zaprvé je to poměrně dlouhý náběh maximální svítivosti, kdy trvá třeba i přes minutu než začne úsporná žárovka svítit maximálním výkonem. Vzhledem k tomu, že jsou v našem případě svítidla umístěna na chodbách objektů, kde svítí právě pouze krátký čas, projevuje se zde tato nevýhoda dvojnásob. Druhým nedostatkem úsporných žárovek je nemalá pořizovací cena. Řekněme si upřímně, že počet odcizených žárovek ze svítidel ve společných částech domu by se v případě dodání úsporných žárovek několikanásobně zvýšil a bojím se, že bychom nestačili žárovky doplňovat. Proto upozorňuji všechny samosprávy, že pokud mají tu možnost, mohou se klasickými žárovkami předzásobit. Dvacet žárovek na vchod vyjde při současné ceně na méně než 200,- Kč. Doporučuji zakoupit čiré žárovky s výkonem 40 W, jež jsou pro naše účely plně dostačující. Telefonní čísla na správu SBD spojovatelka Přímé volání na jednotlivé pracovníky správy družstva: Sekretariát Miluše Kalců Bytové záležitosti, nájem Helena Jelínková Technik, opravy Bc. Vojtěch Vlnas Pokladna Lenka Krausová Technik, opravy, TS Tomáš Mozik Předseda představenstva Petr Auf Ekonom Marie Veselá Referent OSVL Jitka Kotalíková Účetní, mzdy Zdeňka Štěchová VAŠE INZERCE Pronajmu od byt vel. 2+1 (ulice 17. listopadu). Kontakt Pronajmu garáž v ulici Kpt. Jaroše (nájem 850,- Kč/měsíc). Kontakt TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ Jednotné číslo tísňového volání 112 Ohlašovna požárů 150 Rychlá záchranná zdravotnická služba 155 Policie České republiky 158 BYT - INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO ČLENY SBD KLÁŠTEREC, Vydává SBD Klášterec n.o., řídí redakční rada - Petr Auf, Ing. Theodora Varadyová, Karel Háša. Adresa redakce: Chomutovská 61, Klášterec nad Ohří, tel.: , fax: , Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí. Za původnost a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí jejich autoři. Nepodepsané příspěvky se nezveřejňují. Podepsané články, i zkratkou, nemusí být shodné s názory vydavatele. Sazba - Vejprty, Tisk AKORD s.r.o., Chomutov. Toto číslo vyšlo v nákladu 2150 ks.

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Družstevní vlastnictví

Družstevní vlastnictví Družstevní vlastnictví Člen družstva NENÍ vlastníkem bytové jednotky Bytovou jednotku nelze zastavit ani prodat, pronájem je možný se souhlasem družstva Převod členských práv a povinností nepodléhá souhlasu

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA PAVLIŠOVSKÁ 2283, 2284 a 2285 ZA ROK 2013 1. ÚVOD 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI 3. ORGÁNY DRUŽSTVA 3.1 PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA 3.2 KONTROLNÍ KOMISE 3.3 ČLENSKÁ SCHŮZE 4. ÚDAJE O

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014 Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním

Více

VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS 13 vydání č.: 6 účinnost od: 7.1.2014 počet str. : 8 typ ON: organizační směrnice název ON: VYMÁHÁNÍ FINANČNÍCH POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI vypracoval :

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ 378/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, Změna: 126/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb.

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 00041955; DIČ CZ00041955 se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03, zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Na Valech 176, 537 01 Chrudim II ZPRAVODAJ č. 2/2014 PROSINEC 2014 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu společenství vlastníků ve správě družstva a jejich členů (Ustanovení vyplývající

Více

Zpravodaj č. 1/2011. Vážení družstevníci a vlastníci bytů,

Zpravodaj č. 1/2011. Vážení družstevníci a vlastníci bytů, Zpravodaj č. 1/2011 Vážení družstevníci a vlastníci bytů, KVĚTNICE, stavební bytové družstvo Vám předkládá první číslo Zpravodaje v roce 2011, ve kterém najdete informace z jednotlivých úseků správy družstva

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Informace k rozhodování o přechodu bytového družstva na společenství vlastníků

Informace k rozhodování o přechodu bytového družstva na společenství vlastníků Jan Halík Systemservis poradenské služby poradce Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků (leden 2014) Informace k rozhodování o přechodu bytového družstva na společenství vlastníků Část A Základní

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo PRACOVNÍ VERZE!!!!!!!!!!!!! PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZASÍLEJTE NA EMAIL DRUŽSTVA sbdrybnicky2@seznam.cz Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo strana 1 / celkem 10 stran Obsah: 1. Vymezení pojmů a vysvětlení

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186, Praha 8 IČ 34398, DIČ CZ34398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 78, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská 86 Sídlo:

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Program (19,00 21,15 hodin)

Program (19,00 21,15 hodin) Program (19,00 21,15 hodin) Zahájení Volba nového člena výboru - hlasování Volba náhradníků výboru hlasování Zpráva o činnosti výboru a hospodaření SVJ Nová výše záloh - hlasování fond oprav ostatní zálohy

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ Programy a nástroje podpory SFRB XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. 2. 2015, Praha Bc. Petr Fulín, SFRB Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

Informace k rozhodování o přechodu bytového družstva na společenství vlastníků

Informace k rozhodování o přechodu bytového družstva na společenství vlastníků Jan Halík Sys temser vis p o r a d e n s k é s l u ž b y poradce Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků (březen 2014) Informace k rozhodování o přechodu bytového družstva na společenství vlastníků

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

VÝHODY DRUŽSTEVNÍHO BYDLENÍ Většina Čechů neví, že i v současné době vznikají bytové domy, v nichž je možné koupit si byt formou družstevního bydlení. Mnoho lidí tuto zajímavou alternativu bydlení ani

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Developer v úpadku Korporátní - aktuální profil pohled Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Právnická firma roku 2010 v kategoriích: - Největší právnická firma v ČR - Telekomunikace a média Klienty

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

BYTservis-služby, spol. s r.o.

BYTservis-služby, spol. s r.o. Informace a pokyny pro nájemce v domech č.p. 602 605 a č.p. 606 609 v Karviné Ráji, vydané společností BYTservis-služby, spol. s r.o. v souvislosti s privatizací těchto domů ( Pokyny ) Vážená paní, vážený

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Poptávka - Právní služby

Poptávka - Právní služby Poptávka - Právní služby Poptávající: Bytové družstvo Skuteckého - Laudova Sídlem: Laudova 1385, Praha 6 Řepy, 163 00 IČO: 24128228 datová schránka: vjf4mds zapsané v rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení SFRB dnes a zítra Podpora bydlení 2012 + 7. února 2012 PROGRAMY FONDU ÚVĚRY ZÁRUKY DOTACE z 2011 Úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV 284/2011 Sb.,) Úvěry obcím na opravy a

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin. Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Směrnice č. 69/2014 o vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů I.

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300 Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční vklady do vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v řadě případů zjistíte, že z důvodu

Více

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ SMĚRNICE Č. 1/ 2012 PRAVIDLA PRO TVORBU A POUŽITÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ OPRAV V DOMĚ F O N D O P R A V Valašské

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich

Více

Směrnice č. 3/2015. Bytové družstvo DRUŽBA. Práce s dlužníky a postup při udělování výstrah

Směrnice č. 3/2015. Bytové družstvo DRUŽBA. Práce s dlužníky a postup při udělování výstrah Bytové družstvo DRUŽBA Dobrovského 869/15, 400 03 Ústí nad Labem IČ: 00043907 zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 281 Směrnice č. 3/2015 Práce

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

Ověřovatelé zápisu: Navrženi: T. Asníková - pro 41 proti 0 zdržel se 0 M. Pěnkavová - pro 41 proti 0 zdržel se 0

Ověřovatelé zápisu: Navrženi: T. Asníková - pro 41 proti 0 zdržel se 0 M. Pěnkavová - pro 41 proti 0 zdržel se 0 Bulletin č.155 Stavební bytové družstvo Klášterec nad Ohří ČTVRTLETNÍK NEPRODEJNÉ WWW.SBDKLASTEREC.CZ PODATELNA@SBDKLASTEREC.CZ VYŠLO 21. 6. 2012 Zápis ze shromáždění delegátů SBD Klášterec nad Ohří Zápis

Více

Zápis č. 5/06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 31.10. 2006 v Praze

Zápis č. 5/06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 31.10. 2006 v Praze Zápis č. 5/06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 31.10. 2006 v Praze Schůzi řídí: Regina Kolandová Zapisovatel zápisu: Iva Chludilová Ověřovatel zápisu: Regina Kolandová Sčitatel

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek objektu Španielova 1299-1305, Praha 6, Řepy Sídlo: Španielova 1301, Praha 6 - Řepy, 163 00 zapsané

Více

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména ustanovení 2430 a násl. a dále ve smyslu ustanovení 1189 a násl. občanského

Více

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I.

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I. MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM RADA MĚSTA Z Á S A D Y na přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města Rada města Nové Město pod Smrkem na své 2. schůzi konané dne 01.12.2010 schválila

Více

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014 Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA ROK 2014 Zpracováno: Česká Třebová leden - duben 2015 Představenstvo stavebního bytového

Více