Zpravodaj. Platby SIPO. Nový zákon chrání byty družstevníkù. Upozornìní dlužníkùm: Prominutí poplatkù z prodlení. Upozornìní družstevníkùm:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. Platby SIPO. Nový zákon chrání byty družstevníkù. Upozornìní dlužníkùm: Prominutí poplatkù z prodlení. Upozornìní družstevníkùm:"

Transkript

1 Vydává SBD Chomutov, K. Svìtlé 1936, Chomutov Zpravodaj Zpravodaj Stavebního bytového družstva Chomutov èíslo: 2/2005 Upozornìní dlužníkùm: Prominutí poplatkù z prodlení Pøedstavenstvo SBD Chomutov pøijalo na svém jednání dne 27. záøí 2005 usnesení è. 196/2005 o mimoøádném prominutí poplatkù z prodlení ve výši 100% dlužníkùm, kteøí uhradí jistiny veškerých svých dluhù v období od do vèetnì. Toto prominutí poplatkù z prodlení neplatí pro pøípady dluhù (pohledávek SBD) již zajištìných exekuèním rozhodnutím. Upozornìní družstevníkùm: Platby SIPO Upozoròujeme družstevníky a vlastníky, kteøí platí nájemné "Sdruženým inkasem plateb obyvatel" (SIPO), že od mìsíce øíjna Èeská Pošta s.p. již nebude zasílat doporuèené upomínky k zaplacení nájemného. Z této skuteènosti vyplývá, že úhrada nájemného je možná od mìsíce øíjna 2005 pøes SIPO jen øádným inkasním lístkem. Ve vlastním zájmu všech uživatelù bytù je provádìt úhrady v øádném termínu (tj. do posledního dne bìžného mìsíce), a tak se vyhnout povinnosti platit poplatky z prodlení z pozdì zaplaceného nájemného. Josef Tvrdý, pøedseda pøedstavenstva Vážení družstevníci, pøinášíme Vám opìt zpravodaj, který je z velké èásti bilanèní. Ohlíží se za rokem 2004, za kterým udìlalo teèku letošní shromáždìní delegátù, a ohlédnutí je to optimistické. S hrdostí mùžu øíci, že je za námi další z úspìšných rokù, v nepøetržitém poøadí už tøetí. Pohledávky klesly pod historickou hranici tøiceti milionù, výsledek hospodaøení byl opìt kladný, navíc jsme vytvoøili nový fond, ze kterého budou moci samosprávy èerpat na rekonstrukce domù. Také jsme zastavili pøevod bytù do osobního vlastnictví. Pøestože na první pohled informace o zákazu nezní zrovna libì, vìøte, že je to také dobrá zpráva. Pøedcházíme tím totiž budoucím problémùm, které se s vlastníky bytù objevují už dnes a doplácí na nì družstevníci. Navíc to svìdèí o tom, že družstvo je ekonomicky silné a èlenové družstva nemusí své byty chránit tím, že si je pøevedou do vlastnictví. Je to jasný signál: dokážeme se o Vaše (respektive naše) byty postarat! Stejnì úspìšnì, jako jsme zakonèili rok minulý, pokraèujeme i v roce letošním. Výsledek hospodaøení za první pololetí 2005 byl kladný, agentura dál vymáhá pohledávky na nájemném, bìží další výbìrová øízení na zvelební domù. A já se tìším, že Vás budu v pøíštích zpravodajích informovat o dalších pozitivech v èinnosti družstva. Josef Tvrdý, pøedseda pøedstavenstva Nový zákon chrání byty družstevníkù Èlenové stavebních bytových Díky novému zákonu už se družstev nepøijdou o své byty ani družstevníci o byty bát nemusejí. tehdy, když se jejich družstvo Správce konkurzní podstaty musí dostane kvùli špatnému hospodaøení nejprve nabídnout byt k bezplatnému do konkurzu. Vyplývá to z nových pøevodu družstevníkovi. Pouze když zákonù o konkurzu a o vlastnictví ho do tøí mìsícù nepøijme, mùže ho bytù. prodat, vysvìtlil zákon v praxi Doteï, když si chtìli družstevníci pøedseda SBD družstva Josef Tvrdý. byt pojistit, pøevedli si ho radìji do SBD Chomutov už tøetí rok osobního vlastnictví. Existovaly totiž hospodaøí zdravì a s pøebytkem, dva rozdílné zákony a nebylo jasné, takže bankrot mu nehrozí. Okolo roku podle kterých by soudci postupovali, 2000 ale situace tak rùžová nebyla a pokud by byl na družstvo vyhlášen tehdy dokonce povolilo pøevody bytù konkurz. Podle zákona o vlastnictví do vlastnictví právì proto, aby bytu mìli nárok na bezplatný pøevod ochránilo majetek družstevníkù. Teï bytu, ale podle zákona o konkurzu už ty dùvody pominuly a také proto spadaly byty do konkurzní podstaty a jsme pøevody bytù do osobního šlo je zpenìžit a zaplatit jimi dluhy vlastnictví zastavili, dodal k tomu družstva. Soudy si s tímto rozporem pøedseda Tvrdý s tím, že hlavním nevìdìly rady a hrozilo, že by se dùvodem byly problémy s vlastníky pøiklonily na stranu správce bytù pøi financování rekonstrukcí a konkurzní podstaty. oprav bytových domù

2 Tvrdý: Zastavení pøevodù je návrat k normálnímu stavu Stavební bytové družstvo zpùsobem podílet na financování Pøesnì tak. Tøeba bytové Chomutov zastavilo pøevody rekonstrukcí. Jsou samozøejmì i družstvo v Teplicích je celou dobu družstevních bytù do osobního majitelé bytù, kteøí s námi uzavøené, žádosti o pøevod bytù si vlastnictví. Po pìti letech se tak spolupracují bez problémù, ale na mohli družstevníci podat podle vrátilo ke stavu, který panoval pøed druhé stranì máme dva konkrétní zákona do roku Od té doby tam rokem Jak neobvyklý je to krok pøípady, kdy se celková oprava domu nic takového neexistuje. a co k tomu vedení družstva vedlo, kvùli vlastníkùm zøejmì zastaví. jsme si povídali s pøedsedou SBD Kolik lidí roènì žádalo o pøevod Josefem Tvrdým. A co mají pøevody bytù bytu? spoleèného s ekonomickými Kdo a proè pøevody zastavil? výsledky družstva? Jen vloni jsme pøevedli do vlastnictví dvì stì bytù, od roku Bylo to na žádost domovních To, že si družstevníci mohou 1996 jich je pøes jedenáct set. samospráv, ale návrh pøedneslo pøevádìt byty do osobního Dalších 850 žádostí, které pøišly do pøedstavenstvo. Svou roli v tom hrály vlastnictví, není normální stav. Naše roku 1995, máme ještì k vyøízení. i dobré ekonomické výsledky družstvo se takhle otevøelo v roce družstva. Koneèné rozhodnutí potom 2000, kdy na tom bylo ekonomicky Máte už nìjaké negativní padlo na shromáždìní delegátù, což špatnì a byla tu snaha ochránit reakce ze strany tìch, kteøí si je nejvyšší orgán družstva. družstevníky, kdyby se družstvo chtìli byt pøevést? dostalo do problémù. Teï je ale Co konkrétnì domovním družstvo stabilizované a žádný O žádných nevím. Naopak si to samosprávám a pøedstavenstvu bankrot nehrozí. Navíc podle nového pochvalují lidé z domovních na pøevodech bytù vadilo? zákona o konkurzu ani v pøípadì samospráv, protože tøeba od krachu družstevníci o byty nepøijdou. sousedù vìdí, jaké mají s vlastníky Pøedevším to byly problémy, které problémy. samosprávy mìly s vlastníky bytù pøi Takže nejde o nastolení plánované rekonstrukci domu. výjimeèného stavu, ale spíš o Nìkteøí se totiž odmítají jakýmkoliv návrat do normálu? Stìžovatelé dokáží družstvu zatopit Že všeho moc škodí, to mùže platit nelze diskutovat. Jestli chce ale i o družstevní demokracii. Nìkteøí Podle obchodního zákoníku družstevník vìdìt nìco nad rámec èlenové družstva nemají dùvìru ve má èlen družstva právo: 1.) svých práv, musí poèítat, že se tøeba volené vedení, nejsou k družstvu nahlížet do seznamu èlenù a loajální a necítí se vázáni jeho odpovìdi nedoèká. žádat vydání potvrzení o svém rozhodnutími. èlenství a o obsahu jeho zápisu v Družstvo není informaèní Existují i pøípady, kdy vìènì seznamu, 2.) vyžádat si k kanceláø ani správní orgán, øíká nespokojený družstevník nahlédnutí zápis o èlenské schùzi Holoubkov, nemusí svého èlena bombarduje vedení žádostmi o kopie a jeho pøílohy, 3.) vyžádat si k vstøícnì upozoròovat, jak má svoji listin, úètù, zápisù a smluv. Pak žádost upravit ani obsáhle zpochybòuje jejich pravost, a úplnost nahlédnutí úèetní závìrku a návrh zdùvodòovat svá rozhodnutí. Jak listin a se svými verzemi obchází na rozdìlení zisku a úhrady ztrát. JUDr. Holoubkov podotýká, úøady i smluvní partnery družstva. potížistùm èasto nejde o žádné listiny Potížisté zkrátka dokáží družstvu Právo nahlížet do listin ale èi dùkazy, ale o domnìlé zloøády. poøádnì zatopit neznamená, že má družstevník V družstvech jde sice o hodnì, nárok na jejich kopii, natož Platí družstvo malé danì a vùèi doslova o støechu nad hlavou, ale ovìøenou. O nahlížení do jiných úøadùm dìlá jen to, co musí? Hned vìèným stìžovatelùm èasto nejde o listin, napøíklad do smluv, není v jsou to podle nìj hazardéøi, kteøí družstvo. Spíš jde o šikanu nebo zákonì vùbec øeè. Èetné listiny riskují na hranì zákona a doplatí na stihomam. Pak nezbývá než omezit to všichni. Platí družstvo vysoké danì družstva jsou na druhé stranì vstøícnost a každý nový požadavek v a opatrnì plní kdejakou povinnost? pøístupné nejen èlenùm, ale všem klidu zvážit: Máš nárok? Nemáš Jsou to zbabìlci, lepší správce by nás ve sbírce listin obchodního nárok? pøece vysekal ze všeho. Je jedno, rejstøíku. Ty vede rejstøíkový jestli platíme družstvu moc (pak Málokterý cvièenec požaduje soud, které sídlí ve všech vedení jen syslí peníze, které kopie úèetních dokladù své tìlocvièné krajských mìstech, pro znehodnocuje inflace) nebo málo jednoty, zahrádkáøi taky obvykle Chomutov je to Ústí nad Labem. (vedení je pak neschopné). nepoòoukají beròák, aby si posvítil na Dodavatel oprav je moc levný úèty jeho spolku, potvrzuje JUDr. Jan Družstvo musí do této sbírky (kupujeme póvl) nebo moc drahý Holoubkov, který se problematice posílat úèetní závìrky, stanovy, (plýtváme) a tak dále družstevního bydlení vìnuje již zápisy schùzí o zmìnì stanov i dlouhá léta. rozhodnutí o volbì èlenù Jak právník podotýká, na co má pøedstavenstva. èlen družstva právo ze zákona, o tom - 2 -

3 Družstevní a nebo do vlastnictví? Kdy se vyplatí prodat družstevní byt? Pøedstavy o výraznì vyšší cenì bývají chybné Tématu prodeje družstevního kdy byt bude vlastnit, nezíská vlastnictví a poplatek katastru. Pøi bytu už jsme se ve Zpravodaji významnou èástku. Jsou i klienti, pøevodu èlenských práv a povinností nìkolikrát vìnovali. Když už se nìkdo kteøí preferují družstevní byt, pokud toto odpadá. rozhodne družstevní byt prodat, je družstvo zavedené. Vidí napøíklad Vzít v úvahu je ovšem nutné i to, èasto stojí pøed otázku, jestli je byt to, že spoleèenství vlastníkù bytù kdy se platí daò z pøíjmù. V výhodnìjší prodat jako družstevní, mùže mít s udržováním domù vìtší podmínkách osvobození od této danì nebo ho nejprve pøevést do osobního problémy než družstvo. Je to hodnì o jsou totiž urèité odlišnosti. vlastnictví a teprve potom prodat. dùvìøe a nedùvìøe k družstevnímu Øada lidí si myslí, že na druhém vlastnictví," soudí Novotný. Proces, který èlen družstva zpùsobu vydìlá, ale realita tak jasná prodìlá, než získá byt do vlastnictví a Odborníci se ale shodují, že není. pak ho prodá, je tedy èasovì i významné cenové rozdíly mohou být finanènì nároèný. Je tøeba zvážit, Každý, kdo družstevní byt u cihlových bytù. Družstevních jestli o nìco vyšší cena vlastnického prodává, by mìl zvážit nìkolik cihlových bytù nabízených na trhu je bytu stoji za to ho podstoupit. hledisek - cenu bytu, placení daní i ale málo. Dobrým motivem odkladu by mohla administrativní nároènosti. V tom se Pøevod složitý i snadný být jen nadìje na obecné zvýšení cen oba zpùsoby prodeje liší. A panelových bytù na trhu, ale s tím družstevník se musí sám rozhodnout, Družstevník by mìl vzít v potaz i odborníci nepoèítají. Souèasné ceny zda mu pár korun navíc stojí za to, že pøevod družstevního bytu do vidí vìtšinou jako stabilizované. bìhání po úøadech a placení dalších poplatkù. vlastnictví a jeho následný prodej mùže být bìhem na dlouhou tra, Bìhání po úøadech Ceny se liší jen mírnì který je navíc administrativnì dost Jestli chce družstevník byt prodat složitý. rychle, mùže na pøevod do vlastnictví Jestli se dá na prodeji bytu Naproti tomu pøevod èlenských rovnou zapomenout. Pøevod i vydìlat, když si ho družstevník práv a povinností je ve srovnání s tím samotný prodej se totiž mùže nejprve pøevede do vlastnictví, je jednoduchý a rychlý. Staèí k tomu v protáhnout až na nìkolik mìsícù. sporné. Nìkteøí realitní makléøi Družstevník musí nejprve podepsat s podstatì jen smlouva o pøevodu. uvádìjí rozdíly v desítkách tisíc, jiní Družstevník ani nemusí žádat o družstvem smlouvu o pøevodu bytu nevidí vùbec žádnou zmìnu. souhlas družstva, o pøevodu práv ho do vlastnictví, pak je tøeba poèkat, Ve vìtšinì pøípadù jsou ceny staèí jen informovat. než se vyøídí vklad smlouvy do družstevních bytù nižší, ale je to jen o katastru nemovitostí a to samé se urèitá procenta, naznaèil obecný Placení daní potom opakuje u kupní smlouvy. trend Jan Borùvka, generální sekretáø Naproti tomu obyèejný pøevod Asociace realitních kanceláøí ÈR. Jak Velmi dùležité je porovnání èlenských práv a povinností je ve ale z praxe doplòuje øeditel pražské daòových povinností a ostatních srovnání s tím jednoduchý a rychlý. realitní kanceláøe RAK CZ Jaroslav finanèních aspektù. Vlastník Staèí k tomu v podstatì jen smlouva o Novotný, kdo bude èekat s prodejem prodávající byt musí uhradit státu pøevodu. Družstevník ani nemusí bytu na vlastnictví, nezíská nijak pøedevším daò z pøevodu nemovitostí žádat o souhlas družstva, o pøevodu významnou èástku. ve výši 3 procent z ceny. U miliónové nás staèí informovat. Mìl by ale brát nemovitosti tak èiní daò Za minimální považuje rozdíly v ohled na to, na koho èlenská práva korun. Kromì toho je nutné navíc cenách i Jaroslav Novotný, øeditel pøevádí, aby z nového družstevníka poèítat s náklady na znalecký pražské realitní kanceláøe RAK CZ. nebyl problémový neplatiè, dodal k posudek, poplatek družstvu za Kdo bude èekat s prodejem na dobu, tomu pøedseda SBD Chomutov Josef pøípravu smlouvy o pøevodu bytu do Tvrdý. Také zde mùže být Vaše REKLAMA v pøípadì zájmu nás kontaktujte na

4 vyplníte, vytisknete a podepíšete. Rovnìž mùžete využívat možnosti posílání ových zpráv S takto pøipraveným formuláøem jednotlivým pracovníkùm správy pøijdete osobnì na bytové družstvo družstva (adresy byly uveøejnìny v do ulice Karolíny Svìtlé 1936 za posledním družstevním Zpravodaji). správcem poèítaèové sítì p. Martinem Zprovoznìní webových stránek Gahlerem budova A 3. patro, který SBD Chomutov zaèíná v podstatì zkontroluje vyplnìný formuláø vèetnì zveøejnìním této informace v rozsahu požadovaných informací a družstevním Zpravodaji, na základì pøidìlí vám pøístupový kód. Je vhodné které mùžete žádat o pøidìlení mít pøipravené 8-místné heslo, které pøístupového kódu. Stavební bytové družstvo nahlásíte správci sítì. Chomutov, v souladu se Vedení družstva vìøí, že tyto Správce sítì bude tyto záležitosti zkvalitòováním služeb, pøipravilo na stránky, i když jsou pøístupné pouze øešit v úøední dny, tj. pondìlí a støeda Internetu pro všechny uživatele bytù menšímu okruhu lidí (vlastní poèítaè a dopoledne od hod. a spravovaných SBD informaèní zavedení Internetu), pøispìjí k lepší odpoledne od hod. webové stránky, na kterých získají informovanosti vás, uživatelù informace jak funkcionáøi výborù Na webových stránkách budou družstevních bytù a povedou k domovních samospráv tak i dále zveøejnìny Stanovy družstva, odstranìní rùzných nedorozumìní jednotlivci. smìrnice, týkající se rùzných oblastí p l y n o u c í c h z n e d o s t a t e è n é èinnosti SBD a další informace, které informovanosti. Po zadání adresy bude družstvo prùbìžnì obmìòovat a se vám otevøe hlavní stránka SBD doplòovat. Chomutov se základními informacemi o družstvu. Pro další výbìr informací musíte mít pøístupový kód. Tento kód získáte následujícím zpùsobem: Na hlavní stránce SBD CV si kliknìte na heslo Registraèní formuláø pro systém Integri. Zobrazí se vám formuláø, který Informace ke zmìnám ve støedisku údržby Bytové služby i po internetu Stavební bytové družstvo Chomutov Kontrola skonèila trestním oznámením V souvislosti se zmìnou Èlenové kontrolní komise kontrolní komise Lila Hamáková. organizaèního øádu došlo ke zmìnì také na støedisku údržby SBD. Ze SÚ družstva mají za sebou nespoèet kontrol a výtek a teï k nim pøibylo Bývalá pøedsedkynì domovní samosprávy si totiž podle úètù odešla paní Mladá a øízením støediska také trestní oznámení na jednu "hospodaøila" hlavnì pro sebe. byl povìøen pan Valášek. Tato zmìna bývalou pøedsedkyni domovní Vedení družstva už pøedložilo s sebou pøinesla nutnost zmìny v správy. Jasnìji se tak ukazuje, jak je státnímu zastupitelství podezøení ze organizaci práce. práce kontrolní komise dùležitá. spáchání trestného èinu. S platností od 1. záøí 2005 pøijímají všechny zakázkové listy Komise kontrolovala od èervna 2004 do èervna 2005 pokladnu, Bez høíchù ale nebyly ani ostatní kontrolované domovní samosprávy, pracovnice obchodního oddìlení èinnost domovních samospráv, aèkoli jejich prohøešky nejsou tak paní Burianová a paní Èmugrová (telefon ). Po konzultaci reklamace za služby a vyúètování, posvítila si také na to, jak družstvo závažné. Øada z nich porušuje stanovy SBD, když napøíklad nemají s panem Valáškem rozhodnou, zda pronajímá nebytové prostory a jestli kompletní výbor, nepoøádají øádnì práci provede støedisko údržby SBD, se dodržují pravidla u výbìrových èlenské schùze nebo vedou špatné pøípadnì práci zadají externímu øízení. zápisy. dodavateli. Jak už bylo naznaèeno, nejvìtší Další kontroly už skonèily s Pro urychlení a zlepšení oprav žádáme, aby v zakázkovém listu bylo "úlovek" byl spojený s kontrolou hospodaøení jedné z domovních daleko pøíznivìjším výsledkem. Podklady pro výbìrová øízení byly u napsáno, kdo práci pøevezme, a dále samospráv. Šlo o DS 44 v ulici vybraných soutìží v poøádku, telefonický kontakt. Krušnohorská v Jirkovì. reklamace na vyúètování byly øádnì Hospodaøení tu èlenové komise vyøízené. V evidenci smluv o Havarijní služba kontrolovali už v roce 2002, protože pronájmu nebytových prostor se jim zdálo, že prùmìrný zùstatek komise také žádné závady voda, topení, odpady na jeden byt byl na úètu podezøele neodhalila elektro nízký. Jejich pochybnosti se naplnily "Družstvo v souèasné dobì výtahy Elvyt Vass vloni, kdy se znovu pustili do revize pronajímá 33 nebytových prostor, hospodaøení samosprávy v letech sedm ploch pro telekomunikaèní výtahy Fanak s.r.o a zaøízení mobilních operátorù, ètyøi kanalizace "Výsledek kontroly byl nejen pro pro zaøízení na internet a tøi plochy nás, ale i pro nájemníky samé pro umístìní velkoplošných reklam," Kadaò pøekvapení," uvedla pøedsedkynì upøesnila Hamáková

5 Zisk SBD pùjde na rekonstrukce domù Stavební bytové družstvo minulých let a družstevníci z nìj nebude èerpat peníze nìkolik let, Chomutov rozdìlilo mezi své nemohli èerpat žádné peníze. mùže si ve fondu naspoøit slušnou domovní samosprávy tøi miliony Takzvaný Fond zhodnocení sumu. "Záležet samozøejmì bude na korun. Družstevníci mohou peníze družstevního bytového majetku výsledku hospodaøení. Ale je pravda, použít pøi rekonstrukci panelákù, zøídilo družstvo letos v èervnu a ze že za delší dobu mùžou být èástky které se v poslední dobì zaèínají zhruba ètyømilionového zisku do nìj pro samosprávy zajímavìjší," rozbíhat ve velkém. pøevedlo tøi miliony korun. potvrdil ekonom družstva Pavel Peníze družstvo rozdìlilo pevnì Pšenièka. mezi jednotlivé samosprávy, které se Novou aktivitu družstva vítají i o paneláky starají. Každá má k samotní družstevníci. "Už nìkolik let dispozici desítky tisíc korun podle poslouchám, jak družstvo dobøe poètu a velikosti bytù. Z fondu hospodaøí, ale nic konkrétního jsme mohou samosprávy peníze èerpat, jakmile se rozhodnou k rekonstrukci z toho nemìli. Jestli bude fungovat tahle novinka, tak to bude super," ve svém domì. Peníze mohou použít nechal se slyšet osmadvacetiletý napøíklad na rekonstrukci výtahu èi støechy nebo na zateplení domu. Josef Dušek, který bydlí v družstevním bytì v Jirkovì. Naopak tøeba výmìna oken se do rekonstrukcí nepoèítá. Zøízení fondu ocenil také místostarosta Chomutova Rudolf Speciální fond mohlo družstvo Kozák, který má na radnici na založit díky tomu, že už nìkolik let Vedení SBD poèítá s tím, že do starosti právì bytovou politiku. "Je hospodaøí se ziskem. Døív vìtšina fondu bude pøispívat urèitou èástkou to rozhodnì krok správným smìrem, vydìlaných penìz smìøovala do každý rok. mìsto si také musí budovat rezervy, takzvaného nedìlitelného fondu. abychom mohli investovat do bytù, Ten byl urèený na úhradu ztráty z Pokud tedy nìkterá samospráva za které nám lidi platí nájem," uvedl. Hospodaøení SBD v minulých letech Pøes osm milionù korun vydìlalo Sedmdesát milionù pøedstavují milionù korun si vydìlalo. družstvo za loòský rok a uzavøelo tak náklady a výnosy hospodáøských v poøadí již tøetí úspìšné období støedisek, které jsou vyrovnané a Hospodáøský výsledek po zdanìní novodobé historie. Od roku 1997 je to proto výsledek nijak neovlivòují. tak pøedstavuje 8,4 milionu korun. nejvìtší zisk, jakého družstvo bìhem Kladný výsledek je tak obrázkem Auditor nemìl k úèetní uzávìrce roku dosáhlo, nehledì na to, že v dobrého hospodaøení správy žádné výhrady (viz zpráva auditora letech bylo SBD ve d r u ž s t v a. N a s v ù j p r o v o z na stranì 7), shromáždìní delegátù ztrátì. Rozpoèet družstva za rok 2004 spotøebovalo družstvo vloni více než pak výsledek schválilo vèetnì jeho pøesáhl hranici sta milionù korun. 24 milionù korun, ale skoro 33 rozdìlení

6 A. Shromáždìní delegátù schvaluje: 1) Výsledek hospodaøení SBD Chomutov za rok 2004 celkové výnosy za rok 2004 ve výši: ,24 Kè celkové náklady za rok 2004 ve výši : ,07 Kè SBD Chomutov vykázalo za rok 2004 celkový zisk ve výši: ,17 Kè VH ve schvalovacím øízení za SBD tj. zisk ve výši ,17 Kè pøevést: - èást ,- Kè na úèet fondu technického zhodnocení družstevních bytových domù èást ve výši ,17 Kè na úèet nedìlitelný fond èást ve výši ,- Kè na úèet sociální fond ) Zprávu pøedstavenstva 3) Zprávu kontrolní komise 4) Fond Technické zhodnocení družstevního bytového majetku 5) Revokace usnesení shromáždìní delegátù ze dne , podávání žádostí na pøevody družstevních bytù do osobního vlastnictví: a) realizovat nadále pøevody bytových jednotek do vlastnictví èlenù SBD v tìch pøípadech, kde ke dni konání této schùze shromáždìní delegátù již vzniklo ze zákona spoleèenství vlastníkù jednotek a SBD ztratilo alespoò 75 % svého podílu na spoleèných prostorách a to bez ohledu na termín podání žádosti o pøevod bytu do vlastnictví b) ve všech ostatních pøípadech již nepøijímat nové žádosti o pøevody bytù do vlastnictví a dokonèit pouze ty pøevody, kde byly žádosti o pøevod bytu do vlastnictví podány ve lhùtì do a souèasnì byl písemnì sjednán termín uzavøení smlouvy, jakož dokonèit ty pøevody, kde ke dni konání této schùze byly žádosti podány a souèasnì uzavøeny smlouvy o uzavøení budoucí smlouvy o pøevodu jednotky do vlastnictví, nebo zák. è. 72/1994 Sb. ve znìní zmìn takovou povinnost družstvu neukládá c) žádosti o pøevod bytových jednotek DS è. 4, HS 549 mohou být podávány do 3. mìsícù po pravomocném skonèení soudního sporu se správcem konkursní podstaty 6) Mimoøádnou odmìnu pro èleny pøedstavenstva, èleny kontrolní komise, námìstka EOÚ, PTÚ, pøedsedu pøedstavenstva klíèem pro urèení celkové èástky odmìny je 5% z VH za rok ) Vylouèení èlenù družstva: Punèocháøová Kateøina, Nguyen Duc Binh, Bøezina Antonín, Fochtová Vladimíra B. Shromáždìní delegátù bere na vìdomí 1) Zprávu mandátové komise 2) Zprávu o plnìní usnesení z minulého SD 3) Zprávu o výsledku hospodaøení SBD Chomutov za rok ) Stanovisko kontrolní komise k výsledku hospodaøení SBD Chomutov za rok 2004 C. Shromáždìní delegátù ukládá pøedstavenstvu Na pøíští jednání shromáždìní delegátù SBD Chomutov rozpracovat nové zásady odmìòování volených funkcionáøù SBD a pøedložit je ke schválení D. Shromáždìní delegátù neschvaluje SHROMÁŽDÌNÍ DELEGÁTÙ - USNESENÍ 1) Vylouèení èlenù: Konèelíková Dana, Zahradníková Marcela SCHWARTZ František Miroslav BECA Karel KLAS pøedseda návrhové komise ovìøovatel zápisu ovìøovatel zápisu - ^ -

7 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Firma úèetní jednotky: Stavební bytové družstvo Chomutov Sídlo: Chomutov, Karolíny Svìtlé 1936 IÈO: Auditované období: Pro èleny družstva SBD CHomutov jsme provedli audit pøiložené úèetní závìrky k 31. prosinci Za sestavení úèetní závìrky je odpovìdné pøedstavenstvo družstva. Naší úlohou je vydat na základì auditu výrok k této úèetní závìrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech è. 254/2002 Sb. a auditorskými smìrnicemi Komory auditorù Èeské republiky. Tyto smìrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal pøimìøenou jistotu, že úèetní závìrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výbìrovým zpùsobem provedené ovìøení úplnosti a prùkaznosti èástek a informací uvedených v úèetní uzávìrce. Audit rovnìž zahrnuje posouzení použitých úèetních postupù a významných odhadù uèinìných družstvem a zhodnocení celkové prezentace úèetní závìrky. Jsme pøesvìdèeni, že provedený audit poskytuje pøimìøený podklad pro vydání našeho výroku. Podle našeho názoru úèetní závìrka podává ve všech významných ohledech vìrný a poctivý obraz aktiv, závazkù, vlastního kapitálu a finanèní situace družstva Stavební bytové družstvo Chomutov k 31. prosinci 2004 a výsledku hospodaøení za rok 2004 v souladu se zákonem o úèetnictví a pøíslušnými pøedpisy Èeské republiky. Ovìøili jsme soulad informací o auditovaném družstvu za uplynulé období, uvedených v této výroèní zprávì, s ovìøovanou úèetní závìrkou. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s touto úèetní závìrkou, z níž byly pøevzaty. Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami pøedstavenstvo nevyhotovuje, nebo není ovládanou osobou. Louny dne 1. srpna 2005 Ing. Václav Vlèek Ing. Blanka Vorlíèková jednatel spoleènosti odpovìdná auditorka - 7 -

8 Stavy pohledávek nájmù v letech k v tis. Kè tis. Kè max. v 5/2002 KONTAKTY SBD Pondìlí 7:00-11:30 12:00-16:30 Støeda 7:00-11:30 12:00-16: podatelna + sekretariát pøedsedy Novotná vedoucí ekonomického úseku Ing. Pšenièka vedoucí technického úseku Richterová sekretariát ekonomického úseku Hyhlanová, Èanecká správce informaèní soustavy Gahler úèetní Pondìlíèková vedoucí úèetní Kloubová, Heidová právní oddìlení Timèíková, Dolanská oddìlení pohledávek Mladá nájmy Antonová, Slámová evidence èlenù Arvaiová, Jurštaková zakázky Èmugrová, Burianová investice Burešová provoz technického úseku Èesal, Kohout sekretariát technického úseku Žoèková styk s DS Erdélyi vlastníci Pøibilová otopy Šelembová úèetní SVJ Imrová revizní technik elektro Ficek - 8 -

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

è. 3/01 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù - pøedsedkynì - èlen - èlenka

è. 3/01 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù - pøedsedkynì - èlen - èlenka Tajemník ÚMÈ Brno - Královo Pole V Bmì dne 25.9.2001 Pøíkaz è. 3/01 Vìc: Zajištìní inventarizace majetku a závazkù MÈ Brno - Královo Pole v r.2001 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

-3 436 -5 509 -10 745. rok 2001. rok 1999. rok 2000

-3 436 -5 509 -10 745. rok 2001. rok 1999. rok 2000 Zwww.sbdcv.cz øíjen 28, roèník 8, èíslo 2 pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Hospodaøení družstva Osobní bankrot Strana 5 pomùže øešit dluhy, co rostou rychleji, než je staèíte splácet. Prodej bytu nebo

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Svazek obcí regionu Ruda

Svazek obcí regionu Ruda A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 69601488 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Svazek obcí regionu

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292702 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dyjákovice Úèetní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 71209921 Název: Domov seniorù Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

Více

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3.

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. ~ SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 4. Rozvah

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 71160388 Název: Svazek obcí Sloup,Šošùvka-ÈOV a kanalizace A.1. Informace

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Spoleèenství obcí Podkrkonoší

Spoleèenství obcí Podkrkonoší Spoleèenství obcí Podkrkonoší ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 03.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70958441 název Spoleèenství obcí Podkrkonoší ulice, è.p. Námìstí è.p.

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

název DSO Podještìdí Proseè 2105

název DSO Podještìdí Proseè 2105 DSO Podještìdí Proseè 2105 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 17.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 69898111 název DSO Podještìdí Proseè 2105 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní

Více

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 OMNIPOL a. s. Z p r á v a 2 0 0 0 ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Radovesnice II ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, è.p. Radovesnice II 83 obec Radovesnice

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

SBD Chomutov. Za hlavní pøíèinu zvyšování stavu pohleprogramu IPRM a díky novele naøízení vlávèas

SBD Chomutov. Za hlavní pøíèinu zvyšování stavu pohleprogramu IPRM a díky novele naøízení vlávèas Z pravodaj SBD Chomutov Vážení družstevníci, dávkám, nemožnost získání úvìru pro hospodáøská støediska, v nejhorším pøípadì v úvodu bych Vás rád seznámil s informaokamžitá splatnost všech úvìrù. cemi,

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v tis. Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00578401 Název: Obec Kovaè A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Mìstys Dub nad Moravou

Mìstys Dub nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00298867 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mìstys Dub nad Moravou

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

Nejvyšší kontrolní úřad Jankovcova 2 170 04 Praha 7. Doručeno datovou schránkou. Praha, 23. ledna 2012

Nejvyšší kontrolní úřad Jankovcova 2 170 04 Praha 7. Doručeno datovou schránkou. Praha, 23. ledna 2012 Nejvyšší kontrolní úřad Jankovcova 2 170 04 Praha 7 Doručeno datovou schránkou Praha, 23. ledna 2012 Věc: Podnět k zahájení řízení o provedení kontroly hospodaření správce konkurzní podstaty JUDr. Jiřího

Více

Licence: D03K XCRGUPXA / PXA ( / )

Licence: D03K XCRGUPXA / PXA ( / ) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00239721 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mìsto Sadská Úèetní jednotka pokraèuje v následujícím

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 Sídlo

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2011 IÈO: 70698198 Název: Základní škola Varnsdorf, ul. Bratislavská 994, Varnsdorf, okres Dìèín, pøíspìvková

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576875 Název: Obec Dolní Tošanovice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Licence: D0BX XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) RSO Bohdaneèsko. (v Kè) sestavený ke dni 09.02.2012

Licence: D0BX XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) RSO Bohdaneèsko. (v Kè) sestavený ke dni 09.02.2012 RSO Bohdaneèsko ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 09.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70847517 název RSO Bohdaneèsko ulice, è.p. Masarykovo nám. 1 obec Láznì Bohdaneè PSÈ,

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 75021498 Název: ZŠ Hrubèice AKTIVA CELKEM 2 094 583,48 1 611 827,42 482 756,06 462 000,00 A. Stálá

Více

Mikroregion Podhùøí Maøenky

Mikroregion Podhùøí Maøenky Mikroregion Podhùøí Maøenky ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 29.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70875529 název Mikroregion Podhùøí Maøenky ulice, è.p. Rokytnice nad Rokytnou

Více

Svazek obcí Mikroregionu Žulovska

Svazek obcí Mikroregionu Žulovska Svazek obcí Mikroregionu Žulovska ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 71205501 název Svazek obcí Mikroregionu Žulovska ulice, è.p. Skorošice

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002243 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona ŠJ Tìšetice Nejsou informace o tom,

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná AKTIVA

Více

Licence: DHDM XCRGBZUC / ZUC ( / ) DSO Melè. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: DHDM XCRGBZUC / ZUC ( / ) DSO Melè. (v Kè) sestavený ke dni DSO Melè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 04.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70630208 název DSO Melè ulice, è.p. 15 obec Moravice PSÈ, pošta 74784 Kontaktní údaje telefon

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více