Zpravodaj. Platby SIPO. Nový zákon chrání byty družstevníkù. Upozornìní dlužníkùm: Prominutí poplatkù z prodlení. Upozornìní družstevníkùm:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. Platby SIPO. Nový zákon chrání byty družstevníkù. Upozornìní dlužníkùm: Prominutí poplatkù z prodlení. Upozornìní družstevníkùm:"

Transkript

1 Vydává SBD Chomutov, K. Svìtlé 1936, Chomutov Zpravodaj Zpravodaj Stavebního bytového družstva Chomutov èíslo: 2/2005 Upozornìní dlužníkùm: Prominutí poplatkù z prodlení Pøedstavenstvo SBD Chomutov pøijalo na svém jednání dne 27. záøí 2005 usnesení è. 196/2005 o mimoøádném prominutí poplatkù z prodlení ve výši 100% dlužníkùm, kteøí uhradí jistiny veškerých svých dluhù v období od do vèetnì. Toto prominutí poplatkù z prodlení neplatí pro pøípady dluhù (pohledávek SBD) již zajištìných exekuèním rozhodnutím. Upozornìní družstevníkùm: Platby SIPO Upozoròujeme družstevníky a vlastníky, kteøí platí nájemné "Sdruženým inkasem plateb obyvatel" (SIPO), že od mìsíce øíjna Èeská Pošta s.p. již nebude zasílat doporuèené upomínky k zaplacení nájemného. Z této skuteènosti vyplývá, že úhrada nájemného je možná od mìsíce øíjna 2005 pøes SIPO jen øádným inkasním lístkem. Ve vlastním zájmu všech uživatelù bytù je provádìt úhrady v øádném termínu (tj. do posledního dne bìžného mìsíce), a tak se vyhnout povinnosti platit poplatky z prodlení z pozdì zaplaceného nájemného. Josef Tvrdý, pøedseda pøedstavenstva Vážení družstevníci, pøinášíme Vám opìt zpravodaj, který je z velké èásti bilanèní. Ohlíží se za rokem 2004, za kterým udìlalo teèku letošní shromáždìní delegátù, a ohlédnutí je to optimistické. S hrdostí mùžu øíci, že je za námi další z úspìšných rokù, v nepøetržitém poøadí už tøetí. Pohledávky klesly pod historickou hranici tøiceti milionù, výsledek hospodaøení byl opìt kladný, navíc jsme vytvoøili nový fond, ze kterého budou moci samosprávy èerpat na rekonstrukce domù. Také jsme zastavili pøevod bytù do osobního vlastnictví. Pøestože na první pohled informace o zákazu nezní zrovna libì, vìøte, že je to také dobrá zpráva. Pøedcházíme tím totiž budoucím problémùm, které se s vlastníky bytù objevují už dnes a doplácí na nì družstevníci. Navíc to svìdèí o tom, že družstvo je ekonomicky silné a èlenové družstva nemusí své byty chránit tím, že si je pøevedou do vlastnictví. Je to jasný signál: dokážeme se o Vaše (respektive naše) byty postarat! Stejnì úspìšnì, jako jsme zakonèili rok minulý, pokraèujeme i v roce letošním. Výsledek hospodaøení za první pololetí 2005 byl kladný, agentura dál vymáhá pohledávky na nájemném, bìží další výbìrová øízení na zvelební domù. A já se tìším, že Vás budu v pøíštích zpravodajích informovat o dalších pozitivech v èinnosti družstva. Josef Tvrdý, pøedseda pøedstavenstva Nový zákon chrání byty družstevníkù Èlenové stavebních bytových Díky novému zákonu už se družstev nepøijdou o své byty ani družstevníci o byty bát nemusejí. tehdy, když se jejich družstvo Správce konkurzní podstaty musí dostane kvùli špatnému hospodaøení nejprve nabídnout byt k bezplatnému do konkurzu. Vyplývá to z nových pøevodu družstevníkovi. Pouze když zákonù o konkurzu a o vlastnictví ho do tøí mìsícù nepøijme, mùže ho bytù. prodat, vysvìtlil zákon v praxi Doteï, když si chtìli družstevníci pøedseda SBD družstva Josef Tvrdý. byt pojistit, pøevedli si ho radìji do SBD Chomutov už tøetí rok osobního vlastnictví. Existovaly totiž hospodaøí zdravì a s pøebytkem, dva rozdílné zákony a nebylo jasné, takže bankrot mu nehrozí. Okolo roku podle kterých by soudci postupovali, 2000 ale situace tak rùžová nebyla a pokud by byl na družstvo vyhlášen tehdy dokonce povolilo pøevody bytù konkurz. Podle zákona o vlastnictví do vlastnictví právì proto, aby bytu mìli nárok na bezplatný pøevod ochránilo majetek družstevníkù. Teï bytu, ale podle zákona o konkurzu už ty dùvody pominuly a také proto spadaly byty do konkurzní podstaty a jsme pøevody bytù do osobního šlo je zpenìžit a zaplatit jimi dluhy vlastnictví zastavili, dodal k tomu družstva. Soudy si s tímto rozporem pøedseda Tvrdý s tím, že hlavním nevìdìly rady a hrozilo, že by se dùvodem byly problémy s vlastníky pøiklonily na stranu správce bytù pøi financování rekonstrukcí a konkurzní podstaty. oprav bytových domù

2 Tvrdý: Zastavení pøevodù je návrat k normálnímu stavu Stavební bytové družstvo zpùsobem podílet na financování Pøesnì tak. Tøeba bytové Chomutov zastavilo pøevody rekonstrukcí. Jsou samozøejmì i družstvo v Teplicích je celou dobu družstevních bytù do osobního majitelé bytù, kteøí s námi uzavøené, žádosti o pøevod bytù si vlastnictví. Po pìti letech se tak spolupracují bez problémù, ale na mohli družstevníci podat podle vrátilo ke stavu, který panoval pøed druhé stranì máme dva konkrétní zákona do roku Od té doby tam rokem Jak neobvyklý je to krok pøípady, kdy se celková oprava domu nic takového neexistuje. a co k tomu vedení družstva vedlo, kvùli vlastníkùm zøejmì zastaví. jsme si povídali s pøedsedou SBD Kolik lidí roènì žádalo o pøevod Josefem Tvrdým. A co mají pøevody bytù bytu? spoleèného s ekonomickými Kdo a proè pøevody zastavil? výsledky družstva? Jen vloni jsme pøevedli do vlastnictví dvì stì bytù, od roku Bylo to na žádost domovních To, že si družstevníci mohou 1996 jich je pøes jedenáct set. samospráv, ale návrh pøedneslo pøevádìt byty do osobního Dalších 850 žádostí, které pøišly do pøedstavenstvo. Svou roli v tom hrály vlastnictví, není normální stav. Naše roku 1995, máme ještì k vyøízení. i dobré ekonomické výsledky družstvo se takhle otevøelo v roce družstva. Koneèné rozhodnutí potom 2000, kdy na tom bylo ekonomicky Máte už nìjaké negativní padlo na shromáždìní delegátù, což špatnì a byla tu snaha ochránit reakce ze strany tìch, kteøí si je nejvyšší orgán družstva. družstevníky, kdyby se družstvo chtìli byt pøevést? dostalo do problémù. Teï je ale Co konkrétnì domovním družstvo stabilizované a žádný O žádných nevím. Naopak si to samosprávám a pøedstavenstvu bankrot nehrozí. Navíc podle nového pochvalují lidé z domovních na pøevodech bytù vadilo? zákona o konkurzu ani v pøípadì samospráv, protože tøeba od krachu družstevníci o byty nepøijdou. sousedù vìdí, jaké mají s vlastníky Pøedevším to byly problémy, které problémy. samosprávy mìly s vlastníky bytù pøi Takže nejde o nastolení plánované rekonstrukci domu. výjimeèného stavu, ale spíš o Nìkteøí se totiž odmítají jakýmkoliv návrat do normálu? Stìžovatelé dokáží družstvu zatopit Že všeho moc škodí, to mùže platit nelze diskutovat. Jestli chce ale i o družstevní demokracii. Nìkteøí Podle obchodního zákoníku družstevník vìdìt nìco nad rámec èlenové družstva nemají dùvìru ve má èlen družstva právo: 1.) svých práv, musí poèítat, že se tøeba volené vedení, nejsou k družstvu nahlížet do seznamu èlenù a loajální a necítí se vázáni jeho odpovìdi nedoèká. žádat vydání potvrzení o svém rozhodnutími. èlenství a o obsahu jeho zápisu v Družstvo není informaèní Existují i pøípady, kdy vìènì seznamu, 2.) vyžádat si k kanceláø ani správní orgán, øíká nespokojený družstevník nahlédnutí zápis o èlenské schùzi Holoubkov, nemusí svého èlena bombarduje vedení žádostmi o kopie a jeho pøílohy, 3.) vyžádat si k vstøícnì upozoròovat, jak má svoji listin, úètù, zápisù a smluv. Pak žádost upravit ani obsáhle zpochybòuje jejich pravost, a úplnost nahlédnutí úèetní závìrku a návrh zdùvodòovat svá rozhodnutí. Jak listin a se svými verzemi obchází na rozdìlení zisku a úhrady ztrát. JUDr. Holoubkov podotýká, úøady i smluvní partnery družstva. potížistùm èasto nejde o žádné listiny Potížisté zkrátka dokáží družstvu Právo nahlížet do listin ale èi dùkazy, ale o domnìlé zloøády. poøádnì zatopit neznamená, že má družstevník V družstvech jde sice o hodnì, nárok na jejich kopii, natož Platí družstvo malé danì a vùèi doslova o støechu nad hlavou, ale ovìøenou. O nahlížení do jiných úøadùm dìlá jen to, co musí? Hned vìèným stìžovatelùm èasto nejde o listin, napøíklad do smluv, není v jsou to podle nìj hazardéøi, kteøí družstvo. Spíš jde o šikanu nebo zákonì vùbec øeè. Èetné listiny riskují na hranì zákona a doplatí na stihomam. Pak nezbývá než omezit to všichni. Platí družstvo vysoké danì družstva jsou na druhé stranì vstøícnost a každý nový požadavek v a opatrnì plní kdejakou povinnost? pøístupné nejen èlenùm, ale všem klidu zvážit: Máš nárok? Nemáš Jsou to zbabìlci, lepší správce by nás ve sbírce listin obchodního nárok? pøece vysekal ze všeho. Je jedno, rejstøíku. Ty vede rejstøíkový jestli platíme družstvu moc (pak Málokterý cvièenec požaduje soud, které sídlí ve všech vedení jen syslí peníze, které kopie úèetních dokladù své tìlocvièné krajských mìstech, pro znehodnocuje inflace) nebo málo jednoty, zahrádkáøi taky obvykle Chomutov je to Ústí nad Labem. (vedení je pak neschopné). nepoòoukají beròák, aby si posvítil na Dodavatel oprav je moc levný úèty jeho spolku, potvrzuje JUDr. Jan Družstvo musí do této sbírky (kupujeme póvl) nebo moc drahý Holoubkov, který se problematice posílat úèetní závìrky, stanovy, (plýtváme) a tak dále družstevního bydlení vìnuje již zápisy schùzí o zmìnì stanov i dlouhá léta. rozhodnutí o volbì èlenù Jak právník podotýká, na co má pøedstavenstva. èlen družstva právo ze zákona, o tom - 2 -

3 Družstevní a nebo do vlastnictví? Kdy se vyplatí prodat družstevní byt? Pøedstavy o výraznì vyšší cenì bývají chybné Tématu prodeje družstevního kdy byt bude vlastnit, nezíská vlastnictví a poplatek katastru. Pøi bytu už jsme se ve Zpravodaji významnou èástku. Jsou i klienti, pøevodu èlenských práv a povinností nìkolikrát vìnovali. Když už se nìkdo kteøí preferují družstevní byt, pokud toto odpadá. rozhodne družstevní byt prodat, je družstvo zavedené. Vidí napøíklad Vzít v úvahu je ovšem nutné i to, èasto stojí pøed otázku, jestli je byt to, že spoleèenství vlastníkù bytù kdy se platí daò z pøíjmù. V výhodnìjší prodat jako družstevní, mùže mít s udržováním domù vìtší podmínkách osvobození od této danì nebo ho nejprve pøevést do osobního problémy než družstvo. Je to hodnì o jsou totiž urèité odlišnosti. vlastnictví a teprve potom prodat. dùvìøe a nedùvìøe k družstevnímu Øada lidí si myslí, že na druhém vlastnictví," soudí Novotný. Proces, který èlen družstva zpùsobu vydìlá, ale realita tak jasná prodìlá, než získá byt do vlastnictví a Odborníci se ale shodují, že není. pak ho prodá, je tedy èasovì i významné cenové rozdíly mohou být finanènì nároèný. Je tøeba zvážit, Každý, kdo družstevní byt u cihlových bytù. Družstevních jestli o nìco vyšší cena vlastnického prodává, by mìl zvážit nìkolik cihlových bytù nabízených na trhu je bytu stoji za to ho podstoupit. hledisek - cenu bytu, placení daní i ale málo. Dobrým motivem odkladu by mohla administrativní nároènosti. V tom se Pøevod složitý i snadný být jen nadìje na obecné zvýšení cen oba zpùsoby prodeje liší. A panelových bytù na trhu, ale s tím družstevník se musí sám rozhodnout, Družstevník by mìl vzít v potaz i odborníci nepoèítají. Souèasné ceny zda mu pár korun navíc stojí za to, že pøevod družstevního bytu do vidí vìtšinou jako stabilizované. bìhání po úøadech a placení dalších poplatkù. vlastnictví a jeho následný prodej mùže být bìhem na dlouhou tra, Bìhání po úøadech Ceny se liší jen mírnì který je navíc administrativnì dost Jestli chce družstevník byt prodat složitý. rychle, mùže na pøevod do vlastnictví Jestli se dá na prodeji bytu Naproti tomu pøevod èlenských rovnou zapomenout. Pøevod i vydìlat, když si ho družstevník práv a povinností je ve srovnání s tím samotný prodej se totiž mùže nejprve pøevede do vlastnictví, je jednoduchý a rychlý. Staèí k tomu v protáhnout až na nìkolik mìsícù. sporné. Nìkteøí realitní makléøi Družstevník musí nejprve podepsat s podstatì jen smlouva o pøevodu. uvádìjí rozdíly v desítkách tisíc, jiní Družstevník ani nemusí žádat o družstvem smlouvu o pøevodu bytu nevidí vùbec žádnou zmìnu. souhlas družstva, o pøevodu práv ho do vlastnictví, pak je tøeba poèkat, Ve vìtšinì pøípadù jsou ceny staèí jen informovat. než se vyøídí vklad smlouvy do družstevních bytù nižší, ale je to jen o katastru nemovitostí a to samé se urèitá procenta, naznaèil obecný Placení daní potom opakuje u kupní smlouvy. trend Jan Borùvka, generální sekretáø Naproti tomu obyèejný pøevod Asociace realitních kanceláøí ÈR. Jak Velmi dùležité je porovnání èlenských práv a povinností je ve ale z praxe doplòuje øeditel pražské daòových povinností a ostatních srovnání s tím jednoduchý a rychlý. realitní kanceláøe RAK CZ Jaroslav finanèních aspektù. Vlastník Staèí k tomu v podstatì jen smlouva o Novotný, kdo bude èekat s prodejem prodávající byt musí uhradit státu pøevodu. Družstevník ani nemusí bytu na vlastnictví, nezíská nijak pøedevším daò z pøevodu nemovitostí žádat o souhlas družstva, o pøevodu významnou èástku. ve výši 3 procent z ceny. U miliónové nás staèí informovat. Mìl by ale brát nemovitosti tak èiní daò Za minimální považuje rozdíly v ohled na to, na koho èlenská práva korun. Kromì toho je nutné navíc cenách i Jaroslav Novotný, øeditel pøevádí, aby z nového družstevníka poèítat s náklady na znalecký pražské realitní kanceláøe RAK CZ. nebyl problémový neplatiè, dodal k posudek, poplatek družstvu za Kdo bude èekat s prodejem na dobu, tomu pøedseda SBD Chomutov Josef pøípravu smlouvy o pøevodu bytu do Tvrdý. Také zde mùže být Vaše REKLAMA v pøípadì zájmu nás kontaktujte na

4 vyplníte, vytisknete a podepíšete. Rovnìž mùžete využívat možnosti posílání ových zpráv S takto pøipraveným formuláøem jednotlivým pracovníkùm správy pøijdete osobnì na bytové družstvo družstva (adresy byly uveøejnìny v do ulice Karolíny Svìtlé 1936 za posledním družstevním Zpravodaji). správcem poèítaèové sítì p. Martinem Zprovoznìní webových stránek Gahlerem budova A 3. patro, který SBD Chomutov zaèíná v podstatì zkontroluje vyplnìný formuláø vèetnì zveøejnìním této informace v rozsahu požadovaných informací a družstevním Zpravodaji, na základì pøidìlí vám pøístupový kód. Je vhodné které mùžete žádat o pøidìlení mít pøipravené 8-místné heslo, které pøístupového kódu. Stavební bytové družstvo nahlásíte správci sítì. Chomutov, v souladu se Vedení družstva vìøí, že tyto Správce sítì bude tyto záležitosti zkvalitòováním služeb, pøipravilo na stránky, i když jsou pøístupné pouze øešit v úøední dny, tj. pondìlí a støeda Internetu pro všechny uživatele bytù menšímu okruhu lidí (vlastní poèítaè a dopoledne od hod. a spravovaných SBD informaèní zavedení Internetu), pøispìjí k lepší odpoledne od hod. webové stránky, na kterých získají informovanosti vás, uživatelù informace jak funkcionáøi výborù Na webových stránkách budou družstevních bytù a povedou k domovních samospráv tak i dále zveøejnìny Stanovy družstva, odstranìní rùzných nedorozumìní jednotlivci. smìrnice, týkající se rùzných oblastí p l y n o u c í c h z n e d o s t a t e è n é èinnosti SBD a další informace, které informovanosti. Po zadání adresy bude družstvo prùbìžnì obmìòovat a se vám otevøe hlavní stránka SBD doplòovat. Chomutov se základními informacemi o družstvu. Pro další výbìr informací musíte mít pøístupový kód. Tento kód získáte následujícím zpùsobem: Na hlavní stránce SBD CV si kliknìte na heslo Registraèní formuláø pro systém Integri. Zobrazí se vám formuláø, který Informace ke zmìnám ve støedisku údržby Bytové služby i po internetu Stavební bytové družstvo Chomutov Kontrola skonèila trestním oznámením V souvislosti se zmìnou Èlenové kontrolní komise kontrolní komise Lila Hamáková. organizaèního øádu došlo ke zmìnì také na støedisku údržby SBD. Ze SÚ družstva mají za sebou nespoèet kontrol a výtek a teï k nim pøibylo Bývalá pøedsedkynì domovní samosprávy si totiž podle úètù odešla paní Mladá a øízením støediska také trestní oznámení na jednu "hospodaøila" hlavnì pro sebe. byl povìøen pan Valášek. Tato zmìna bývalou pøedsedkyni domovní Vedení družstva už pøedložilo s sebou pøinesla nutnost zmìny v správy. Jasnìji se tak ukazuje, jak je státnímu zastupitelství podezøení ze organizaci práce. práce kontrolní komise dùležitá. spáchání trestného èinu. S platností od 1. záøí 2005 pøijímají všechny zakázkové listy Komise kontrolovala od èervna 2004 do èervna 2005 pokladnu, Bez høíchù ale nebyly ani ostatní kontrolované domovní samosprávy, pracovnice obchodního oddìlení èinnost domovních samospráv, aèkoli jejich prohøešky nejsou tak paní Burianová a paní Èmugrová (telefon ). Po konzultaci reklamace za služby a vyúètování, posvítila si také na to, jak družstvo závažné. Øada z nich porušuje stanovy SBD, když napøíklad nemají s panem Valáškem rozhodnou, zda pronajímá nebytové prostory a jestli kompletní výbor, nepoøádají øádnì práci provede støedisko údržby SBD, se dodržují pravidla u výbìrových èlenské schùze nebo vedou špatné pøípadnì práci zadají externímu øízení. zápisy. dodavateli. Jak už bylo naznaèeno, nejvìtší Další kontroly už skonèily s Pro urychlení a zlepšení oprav žádáme, aby v zakázkovém listu bylo "úlovek" byl spojený s kontrolou hospodaøení jedné z domovních daleko pøíznivìjším výsledkem. Podklady pro výbìrová øízení byly u napsáno, kdo práci pøevezme, a dále samospráv. Šlo o DS 44 v ulici vybraných soutìží v poøádku, telefonický kontakt. Krušnohorská v Jirkovì. reklamace na vyúètování byly øádnì Hospodaøení tu èlenové komise vyøízené. V evidenci smluv o Havarijní služba kontrolovali už v roce 2002, protože pronájmu nebytových prostor se jim zdálo, že prùmìrný zùstatek komise také žádné závady voda, topení, odpady na jeden byt byl na úètu podezøele neodhalila elektro nízký. Jejich pochybnosti se naplnily "Družstvo v souèasné dobì výtahy Elvyt Vass vloni, kdy se znovu pustili do revize pronajímá 33 nebytových prostor, hospodaøení samosprávy v letech sedm ploch pro telekomunikaèní výtahy Fanak s.r.o a zaøízení mobilních operátorù, ètyøi kanalizace "Výsledek kontroly byl nejen pro pro zaøízení na internet a tøi plochy nás, ale i pro nájemníky samé pro umístìní velkoplošných reklam," Kadaò pøekvapení," uvedla pøedsedkynì upøesnila Hamáková

5 Zisk SBD pùjde na rekonstrukce domù Stavební bytové družstvo minulých let a družstevníci z nìj nebude èerpat peníze nìkolik let, Chomutov rozdìlilo mezi své nemohli èerpat žádné peníze. mùže si ve fondu naspoøit slušnou domovní samosprávy tøi miliony Takzvaný Fond zhodnocení sumu. "Záležet samozøejmì bude na korun. Družstevníci mohou peníze družstevního bytového majetku výsledku hospodaøení. Ale je pravda, použít pøi rekonstrukci panelákù, zøídilo družstvo letos v èervnu a ze že za delší dobu mùžou být èástky které se v poslední dobì zaèínají zhruba ètyømilionového zisku do nìj pro samosprávy zajímavìjší," rozbíhat ve velkém. pøevedlo tøi miliony korun. potvrdil ekonom družstva Pavel Peníze družstvo rozdìlilo pevnì Pšenièka. mezi jednotlivé samosprávy, které se Novou aktivitu družstva vítají i o paneláky starají. Každá má k samotní družstevníci. "Už nìkolik let dispozici desítky tisíc korun podle poslouchám, jak družstvo dobøe poètu a velikosti bytù. Z fondu hospodaøí, ale nic konkrétního jsme mohou samosprávy peníze èerpat, jakmile se rozhodnou k rekonstrukci z toho nemìli. Jestli bude fungovat tahle novinka, tak to bude super," ve svém domì. Peníze mohou použít nechal se slyšet osmadvacetiletý napøíklad na rekonstrukci výtahu èi støechy nebo na zateplení domu. Josef Dušek, který bydlí v družstevním bytì v Jirkovì. Naopak tøeba výmìna oken se do rekonstrukcí nepoèítá. Zøízení fondu ocenil také místostarosta Chomutova Rudolf Speciální fond mohlo družstvo Kozák, který má na radnici na založit díky tomu, že už nìkolik let Vedení SBD poèítá s tím, že do starosti právì bytovou politiku. "Je hospodaøí se ziskem. Døív vìtšina fondu bude pøispívat urèitou èástkou to rozhodnì krok správným smìrem, vydìlaných penìz smìøovala do každý rok. mìsto si také musí budovat rezervy, takzvaného nedìlitelného fondu. abychom mohli investovat do bytù, Ten byl urèený na úhradu ztráty z Pokud tedy nìkterá samospráva za které nám lidi platí nájem," uvedl. Hospodaøení SBD v minulých letech Pøes osm milionù korun vydìlalo Sedmdesát milionù pøedstavují milionù korun si vydìlalo. družstvo za loòský rok a uzavøelo tak náklady a výnosy hospodáøských v poøadí již tøetí úspìšné období støedisek, které jsou vyrovnané a Hospodáøský výsledek po zdanìní novodobé historie. Od roku 1997 je to proto výsledek nijak neovlivòují. tak pøedstavuje 8,4 milionu korun. nejvìtší zisk, jakého družstvo bìhem Kladný výsledek je tak obrázkem Auditor nemìl k úèetní uzávìrce roku dosáhlo, nehledì na to, že v dobrého hospodaøení správy žádné výhrady (viz zpráva auditora letech bylo SBD ve d r u ž s t v a. N a s v ù j p r o v o z na stranì 7), shromáždìní delegátù ztrátì. Rozpoèet družstva za rok 2004 spotøebovalo družstvo vloni více než pak výsledek schválilo vèetnì jeho pøesáhl hranici sta milionù korun. 24 milionù korun, ale skoro 33 rozdìlení

6 A. Shromáždìní delegátù schvaluje: 1) Výsledek hospodaøení SBD Chomutov za rok 2004 celkové výnosy za rok 2004 ve výši: ,24 Kè celkové náklady za rok 2004 ve výši : ,07 Kè SBD Chomutov vykázalo za rok 2004 celkový zisk ve výši: ,17 Kè VH ve schvalovacím øízení za SBD tj. zisk ve výši ,17 Kè pøevést: - èást ,- Kè na úèet fondu technického zhodnocení družstevních bytových domù èást ve výši ,17 Kè na úèet nedìlitelný fond èást ve výši ,- Kè na úèet sociální fond ) Zprávu pøedstavenstva 3) Zprávu kontrolní komise 4) Fond Technické zhodnocení družstevního bytového majetku 5) Revokace usnesení shromáždìní delegátù ze dne , podávání žádostí na pøevody družstevních bytù do osobního vlastnictví: a) realizovat nadále pøevody bytových jednotek do vlastnictví èlenù SBD v tìch pøípadech, kde ke dni konání této schùze shromáždìní delegátù již vzniklo ze zákona spoleèenství vlastníkù jednotek a SBD ztratilo alespoò 75 % svého podílu na spoleèných prostorách a to bez ohledu na termín podání žádosti o pøevod bytu do vlastnictví b) ve všech ostatních pøípadech již nepøijímat nové žádosti o pøevody bytù do vlastnictví a dokonèit pouze ty pøevody, kde byly žádosti o pøevod bytu do vlastnictví podány ve lhùtì do a souèasnì byl písemnì sjednán termín uzavøení smlouvy, jakož dokonèit ty pøevody, kde ke dni konání této schùze byly žádosti podány a souèasnì uzavøeny smlouvy o uzavøení budoucí smlouvy o pøevodu jednotky do vlastnictví, nebo zák. è. 72/1994 Sb. ve znìní zmìn takovou povinnost družstvu neukládá c) žádosti o pøevod bytových jednotek DS è. 4, HS 549 mohou být podávány do 3. mìsícù po pravomocném skonèení soudního sporu se správcem konkursní podstaty 6) Mimoøádnou odmìnu pro èleny pøedstavenstva, èleny kontrolní komise, námìstka EOÚ, PTÚ, pøedsedu pøedstavenstva klíèem pro urèení celkové èástky odmìny je 5% z VH za rok ) Vylouèení èlenù družstva: Punèocháøová Kateøina, Nguyen Duc Binh, Bøezina Antonín, Fochtová Vladimíra B. Shromáždìní delegátù bere na vìdomí 1) Zprávu mandátové komise 2) Zprávu o plnìní usnesení z minulého SD 3) Zprávu o výsledku hospodaøení SBD Chomutov za rok ) Stanovisko kontrolní komise k výsledku hospodaøení SBD Chomutov za rok 2004 C. Shromáždìní delegátù ukládá pøedstavenstvu Na pøíští jednání shromáždìní delegátù SBD Chomutov rozpracovat nové zásady odmìòování volených funkcionáøù SBD a pøedložit je ke schválení D. Shromáždìní delegátù neschvaluje SHROMÁŽDÌNÍ DELEGÁTÙ - USNESENÍ 1) Vylouèení èlenù: Konèelíková Dana, Zahradníková Marcela SCHWARTZ František Miroslav BECA Karel KLAS pøedseda návrhové komise ovìøovatel zápisu ovìøovatel zápisu - ^ -

7 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Firma úèetní jednotky: Stavební bytové družstvo Chomutov Sídlo: Chomutov, Karolíny Svìtlé 1936 IÈO: Auditované období: Pro èleny družstva SBD CHomutov jsme provedli audit pøiložené úèetní závìrky k 31. prosinci Za sestavení úèetní závìrky je odpovìdné pøedstavenstvo družstva. Naší úlohou je vydat na základì auditu výrok k této úèetní závìrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech è. 254/2002 Sb. a auditorskými smìrnicemi Komory auditorù Èeské republiky. Tyto smìrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal pøimìøenou jistotu, že úèetní závìrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výbìrovým zpùsobem provedené ovìøení úplnosti a prùkaznosti èástek a informací uvedených v úèetní uzávìrce. Audit rovnìž zahrnuje posouzení použitých úèetních postupù a významných odhadù uèinìných družstvem a zhodnocení celkové prezentace úèetní závìrky. Jsme pøesvìdèeni, že provedený audit poskytuje pøimìøený podklad pro vydání našeho výroku. Podle našeho názoru úèetní závìrka podává ve všech významných ohledech vìrný a poctivý obraz aktiv, závazkù, vlastního kapitálu a finanèní situace družstva Stavební bytové družstvo Chomutov k 31. prosinci 2004 a výsledku hospodaøení za rok 2004 v souladu se zákonem o úèetnictví a pøíslušnými pøedpisy Èeské republiky. Ovìøili jsme soulad informací o auditovaném družstvu za uplynulé období, uvedených v této výroèní zprávì, s ovìøovanou úèetní závìrkou. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s touto úèetní závìrkou, z níž byly pøevzaty. Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami pøedstavenstvo nevyhotovuje, nebo není ovládanou osobou. Louny dne 1. srpna 2005 Ing. Václav Vlèek Ing. Blanka Vorlíèková jednatel spoleènosti odpovìdná auditorka - 7 -

8 Stavy pohledávek nájmù v letech k v tis. Kè tis. Kè max. v 5/2002 KONTAKTY SBD Pondìlí 7:00-11:30 12:00-16:30 Støeda 7:00-11:30 12:00-16: podatelna + sekretariát pøedsedy Novotná vedoucí ekonomického úseku Ing. Pšenièka vedoucí technického úseku Richterová sekretariát ekonomického úseku Hyhlanová, Èanecká správce informaèní soustavy Gahler úèetní Pondìlíèková vedoucí úèetní Kloubová, Heidová právní oddìlení Timèíková, Dolanská oddìlení pohledávek Mladá nájmy Antonová, Slámová evidence èlenù Arvaiová, Jurštaková zakázky Èmugrová, Burianová investice Burešová provoz technického úseku Èesal, Kohout sekretariát technického úseku Žoèková styk s DS Erdélyi vlastníci Pøibilová otopy Šelembová úèetní SVJ Imrová revizní technik elektro Ficek - 8 -

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce Zwww.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Na stranì 4 se mùžete podívat, co se dìje s novou správní budovou, kam se bude družstvo stìhovat.

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králický zpravodaj 11/2003-1 Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè BUNKR V OBLEŽENÍ Redakce KZ byla upozornìna na zavážení vchodu a støílen betonového bunkru (K S 16 U DRÁHY) z 2.

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

7Podpora v nezamìstnanosti

7Podpora v nezamìstnanosti 15 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 8. záøí 2014 CENA: 6 KÈ 2 5 6 Dialog Pøedsednictvo k jednání s odbory KOVO MB Regiony Co je nového v Jihomoravském kraji Kolektivní vyjednávání Uèíme

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE 6 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ 2 4 Pracovní 5 9 Kurzarbeit Proè to u nás zatím nefunguje úrazy Loni v práci pøišlo o život 108 lidí Starobní dùchody Co vše

Více

AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA!

AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA! PROSINEC 2013 www.top09.cz Pražský kurýr AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA! UVNITŘ: ROZHOVOR S TOMÁŠEM BÖHMEM O NÁRODNÍ KNIHOVNĚ SOUTĚŽ O CENY OBSAH MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 A MĚSTSKÁ POLICIE OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA

Více

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Péèe o zdraví Eva Blahušová: PILATESOVA METODA I / Cviète jako superhvìzdy Pilatesova cvièební metoda oslovila i takové hvìzdy, jako je Madonna, Dustin Hoffman, Patrick

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 OMNIPOL a. s. Z p r á v a 2 0 0 0 ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 25. ÚNORA 2013 CENA: 6 KÈ 3 7 2 ZDRAVOTNICTVÍ 1. bøezna opìt protesty SOUTÌŽ Vyhrajte pobyt v hotelu Dìvín SOCIÁLNÍ PORADNA Lze zastavit nemocenskou? PRÁVO SPOTØEBITELE

Více

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí:

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí: Roèník VII - èíslo 5: kvìten 2001 Noviny mìstské èásti Praha - Letòany Poslední dobou se stále více zamýšlím nad morální úrovní èeské politické scény na všech stupních. Pamatuji èasy krátce po prvních

Více

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3.

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3. 6/bøezen/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 26. bøezna 2004 Sloučení mateřských škol na Špičáku Slouèení ètyø špièákovských mateøinek, jejichž zøizovatelem

Více

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII Dick Francis: AŽ ZA HROB Dotisk 2. vyd., 240 s., cena brož. 299 Kè Samotáøský podivín Alexander Kinloch žije ve zchátralé pastoušce na úboèí skotského pohoøí, kde maluje obrazy.

Více

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového STODSKÉ LISTY Rozpoèet mìsta 10. reprezentaèní ples Zasedala bezpeènostní rada Doprava zpùsobuje tìžkosti Kormoráni na Radbuze Je konec plesù ve Stodì? Ptaèí chøipka Volejbalistky vedou tabulku Vydává

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

MALÍØSKÉ - LAKÝRNICKÉ PRÁCE Fa. Dvoøák Jiøí. Oslava adventu v opraveném parku. Øadì obyvatel mìsta pøestane platit obèanský prùkaz

MALÍØSKÉ - LAKÝRNICKÉ PRÁCE Fa. Dvoøák Jiøí. Oslava adventu v opraveném parku. Øadì obyvatel mìsta pøestane platit obèanský prùkaz prosinec 008 vánoèní strom. Jeho rozsvícení umožni- lo zavedení elektrického proudu do par- ku. Jedna z rozvodných skøíòek je urèená pøímo pro vysoký jehliènan. Další jsou u podia a nebo fungují pro potøeby

Více