1 Daňový systém ČR. 1.1 Daň z příjmů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Daňový systém ČR. 1.1 Daň z příjmů"

Transkript

1 1 Daňový systém ČR Daňový systém v ČR tvoří tyto daně: daň z příjmů, daň z nemovitostí, daně spotřební, energetické daně, daň silniční, daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí, daň z přidané hodnoty. 1.1 Daň z příjmů Daň z příjmů 1 je tvořena dani z příjmů fyzických osob a daní z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. Poplatníci, kteří mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou tyto druhy příjmů: příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu, ostatní příjmy. Od daně jsou osvobozeny např. příjmy z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor, příjmy z prodeje movitých věcí, přijatá náhrada škody, cena z veřejné soutěže, z reklamní soutěže nebo z reklamního slosování, náhrady přijaté v souvislosti s nápravou některých majetkových křivd, příjem získaný ve formě dávek a služeb z nemocenského pojištění, důchodového pojištění, dále dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, sociální služby, dávky státní sociální podpory, dotace ze státního rozpočtu, příjmy z prodeje cenných papírů, 1 Zákon o dani z příjmů 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2 Příjmy ze závislé činnosti jsou příjmy z pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce. Funkčními požitky jsou funkční platy a plnění poskytovaná v souvislosti s výkonem funkce, jejichž výše se stanoví podle zákona upravujícího platy a další náležitosti spojené s výkonem funkce představitelů státní moci, některých státních orgánů. Příjmy z podnikání jsou příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, příjmy ze živnosti, příjmy z jiného podnikání, podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku. Příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti jsou např. příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, příjmy z výkonu nezávislého povolání, příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů. Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy, které se snižují o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, může uplatnit výdaje (paušální výdaje), např. až ve výši 80 % z příjmů ze živností řemeslných. Daň stanovenou paušální částkou může poplatník uplatnit, pokud provozuje podnikatelskou činnost bez zaměstnanců nebo spolupracujících osob, u něhož roční výše těchto příjmů v bezprostředně předcházejících třech zdaňovacích obdobích nepřesáhla 5 mil. Kč. Příjmy z kapitálového majetku jsou podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným a komanditní společnosti, podíly na zisku z členství v družstvu apod. Příjmy z pronájmu jsou příjmy z pronájmu nemovitostí (jejich částí) nebo bytů (jejich částí), příjmy z pronájmu movitých věcí. Poplatníci mající příjmy z pronájmu mohou uplatnit u těchto příjmů skutečné výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Ostatní příjmy představují příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, tj. např. příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, příjmy z převodu vlastní nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru nebo spoluvlastnického podílu, příjmy z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným, komanditisty na komanditní společnosti nebo z převodu členských práv. Od daně jsou osvobozeny příjmy, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 20 tis. Kč a výhry z loterií, sázek a podobných her. Nezdanitelné části základu daně - od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek na vymezené účely, úroky zaplacené ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření, úroky z hypotečního úvěru, příspěvek v celkovém úhrnu nejvýše 12 tis. Kč, zaplacený poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem, zaplacené pojistné na soukromé životní 2

3 pojištění, zaplacené členské příspěvky členem odborové organizace odborové organizaci, úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání apod. Slevy na dani - poplatníkům se daň snižuje o částku 18 tis. Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením a o částku 60 tis. Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením. Poplatníkům se daň snižuje o částku Kč na poplatníka, Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, Kč pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového pojištění, Kč pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění, Kč je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P, Kč u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem. Sazba daně - daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně a o odčitatelné položky od základu daně činí 15 %. Od roku 2013 je dále uplatněno nad stanovenou úroveň příjmů solidární zvýšení daně 7 % Daň z příjmů právnických osob Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami, organizační složky státu, podílové fondy, fondy obhospodařované penzijní společností. Poplatníci, kteří mají na území České republiky své sídlo nebo místo svého vedení, kterým se rozumí adresa místa, ze kterého je poplatník řízen, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdroje na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem. Předmětem daně nejsou např. příjmy získané nabytím akcií, zděděním nebo darováním nemovitosti; u poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, jsou předmětem daně vždy příjmy z reklam, z členských příspěvků a příjmy z nájemného. Od daně jsou osvobozeny např. členské příspěvky podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin, výnosy kostelních sbírek, příjmy z nájemného z bytů a garáží v domech ve vlastnictví a spoluvlastnictví bytových družstev, příjmy státních fondů apod. Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady). Poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, mohou základ daně snížit až o 30 %, maximálně však o 1 mil. Kč, použijí-li prostředky získané takto dosaženou úsporou daňové povinnosti ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně. Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek 3

4 podle zvláštního zákona a to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve apod. Sleva na dani - poplatníkům se daň snižuje o částku 18 tis Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, o částku 60 tis Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním Sazba daně činí 19 %. Sazba daně činí 5 % ze základu daně investičního, podílového, penzijního fondu, fondu penzijní společnosti. 1.2 Daň z nemovitostí Daň z nemovitostí 2, zahrnuje daň z pozemků a daň ze staveb Daň z pozemků Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí. Předmětem daně z pozemků nejsou: pozemky zastavěné stavbami, lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení, vodní plochy s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb, pozemky určené pro obranu státu. Poplatníkem daně z pozemku je vlastník pozemku. U pozemku ve vlastnictví České republiky je poplatníkem daně např. organizační složka státu nebo státní organizace zřízená podle zvláštních právních předpisů apod. Od daně z pozemků jsou osvobozeny např. pozemky ve vlastnictví státu, pozemky ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí, pozemky užívané diplomatickými zástupci pověřenými v České republice, pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou ve vlastnictví sdružení občanů a obecně prospěšných společností, pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou sloužící školám a školským zařízením, pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbami sloužícími výlučně k účelu zlepšení stavu životního prostředí, pozemky, na nichž jsou zřízeny hřbitovy apod. Základem daně u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů je cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku v m 2 průměrnou cenou půdy stanovenou na 1 m 2 příslušnou vyhláškou. Základem daně u pozemků hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb je cena pozemku zjištěná podle platných cenových předpisů k 1. lednu zdaňovacího období nebo součin skutečné výměry pozemku v m 2 a částky 3,80 Kč. Základem daně u ostatních pozemků je 2 Dle zákona 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 4

5 skutečná výměra pozemku v m 2. Sazba daně činí u pozemků: a) orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů 0,75 %, b) trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 0,25 %, c) u ostatních pozemků činí za každý 1 m 2 u: - zpevněných ploch pozemků, užívaných k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství 1,00 Kč, - průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní podnikatelskou činnost 5,00 Kč, - stavebních pozemků 2,00 Kč, - ostatních ploch a zastavěných ploch a nádvoří 0,20 Kč. Základní sazba daně se násobí koeficientem 1 až 4,5 podle velikosti obce (dle počtu obyvatel obce). Pro jednotlivé části obce u stavebních pozemků může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient, který je pro ni stanoven zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie podle členění koeficientů (koeficient 4,5 lze zvýšit na koeficient 5,0) Daň ze staveb Předmětem daně ze staveb jsou na území České republiky stavby, pro které byl vydán kolaudační souhlas nebo stavby užívané před vydáním kolaudačního souhlasu, stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení a užívané, byty včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí, nebytové prostory. Předmětem daně ze staveb nejsou stavby přehrad, stavby, jimiž se upravuje vodní tok, stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, jakož i stavby určené k předchozímu čištění vod před jejich vypouštěním do kanalizací, stavby na ochranu před povodněmi, stavby k zavlažování a odvodňování pozemků, stavby rozvodů energií a stavby sloužící veřejné dopravě, stavby zpevněných ploch pozemků. Poplatníkem daně je vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru. Jde-li o stavbu, byt nebo samostatný nebytový prostor ve vlastnictví státu, je poplatníkem daně organizační složka státu nebo státní organizace. Od daně ze staveb jsou osvobozeny stavby ve vlastnictví státu, stavby ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí, stavby ve vlastnictví jiného státu užívané diplomatickými zástupci pověřenými v České republice, stavby ve vlastnictví církví a náboženských společností státem uznaných, sloužící k vykonávání náboženských obřadů 5

6 a k výkonu duchovní správy těchto církví a náboženských společností, stavby ve vlastnictví sdružení občanů a obecně prospěšných společností, stavby památkových veřejně přístupných objektů stanovených vyhláškou Ministerstva financí České republiky a Ministerstva kultury České republiky, a dále stavby sloužící školám a školským zařízením, muzeím a galeriím, státním archivům, knihovnám, zdravotnickým zařízením, zařízením sociální péče, nadacím, občanským sdružením zdravotně postižených občanů, stavby sloužící k zajištění hromadné osobní přepravy, stavby sloužící výlučně k účelům zlepšení stavu životního prostředí a další. Základem daně ze stavby je výměra půdorysu nadzemní části stavby v m 2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. Základem daně z bytu nebo ze samostatného nebytového prostoru je výměra podlahové plochy bytu v m 2 nebo výměra podlahové plochy samostatného nebytového prostoru v m 2. Základní sazba daně činí: a) u obytných domů 2 Kč za 1 m 2 zastavěné plochy; u ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům z výměry přesahující 16 m 2 zastavěné plochy 2 Kč za 1 m 2 zastavěné plochy, b) u staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro rodinnou rekreaci 6 Kč za 1 m 2 zastavěné plochy a u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám, s výjimkou garáží, 2 Kč za 1 m 2 zastavěné plochy, c) u garáží vystavěných odděleně od obytných domů a u samostatných nebytových prostorů užívaných jako garáže 8 Kč za 1 m 2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy, d) u staveb užívaných pro podnikatelskou činnost a u samostatných nebytových prostorů užívaných pro podnikatelskou činnost, - sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, pro lesní a vodní hospodářství 2 Kč za 1 m 2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy, - sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu 10 Kč za 1 m 2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy, - sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost 10 Kč za 1 m 2 zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy, - u ostatních staveb 6 Kč za 1 m 2 zastavěné plochy, - u bytů a u ostatních samostatných nebytových prostorů 2 Kč za 1 m 2 upravené podlahové plochy. Základní sazby daně za 1 m 2 zastavěné plochy stavby zjištěné podle se zvyšují o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží. U staveb pro podnikatelskou činnost se základní sazba daně za 1 m 2 zastavěné plochy zvyšuje o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží. Základní sazba daně u obytných domů a nebytových prostorů se násobí koeficientem 6

7 přiřazeným k jednotlivým obcím podle počtu obyvatel od 1 do 4,5, přičemž pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient, který je pro ni stanoven, zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie v členění koeficientů; koeficient 4,5 lze zvýšit na koeficient 5,0, Základní sazba u staveb pro individuální rekreaci, garáží a staveb pro podnikatelskou činnost se v celé obci násobí koeficientem 1,5, který může obec stanovit obecně závaznou vyhláškou. Základní sazba se u staveb pro rodinnou rekreaci a rodinných domů určených k rekreaci násobí koeficientem 2,0, pokud jsou tyto stavby umístěny v národních parcích a v zónách I. chráněných krajinných oblastí. Místní koeficient - obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. S výjimkou pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů. 1.3 Spotřební daně Spotřebními daněmi 3 jsou: daň z minerálních olejů, daň z lihu, daň z piva, daň z vína a meziproduktů a daň z tabákových výrobků. Plátcem daně je právnická nebo fyzická osoba, která je provozovatelem daňového skladu, oprávněným příjemcem, oprávněným odesílatelem nebo výrobcem apod. Předmětem daně jsou vybrané výrobky na daňovém území Evropského společenství vyrobené nebo na daňové území Evropského společenství dovezené. Daňová povinnost vzniká výrobou vybraných výrobků na daňovém území Evropského společenství nebo dovozem vybraných výrobků na daňové území Evropského společenství Daň z minerálních olejů Předmětem daně jsou minerální oleje jako: motorové, střední oleje a těžké plynové oleje, těžké topné oleje, zkapalněné ropné plyny a zkapalněný bioplyn, směsi minerálních olejů obsahující benzin nebo směsi benzinů s minerálními oleji. Základem daně je množství minerálních olejů vyjádřené v litrech při teplotě 15 st. C. Sazby daně se pohybují podle druhu minerálního oleje až do Kč/1000 l Daň z lihu Předmětem daně je líh (etanol) včetně neodděleného lihu vzniklého kvašením, obsažený 3 Dle zákona 353/2003 Sb. o spotřebních daních, ve znění pozdějších přepisů. 7

8 v jakýchkoli výrobcích, pokud celkový obsah lihu v těchto výrobcích činí více než 1,2 % objemových etanolu. Základem daně je množství lihu vyjádřené v hektolitrech etanolu při teplotě 20 st. C. Sazby daně jsou až do Kč/hl. etanolu dle druhu výrobků s obsahem lihu Daň z piva Základem daně je množství piva vyjádřené v hektolitrech. Základní sazby daně z piva za hektolitr a každé celé hmotnostní procento extraktu původní mladiny jsou stanoveny do maximální výše 28,80 Kč za hl. a jsou odstupňovány podle velikosti výroby piva v pivovarech Daň z vína a meziproduktů Předmětem daně jsou vína a fermentované nápoje a meziprodukty, které obsahují více než 1,2 % objemových alkoholu, nejvýše však 22 % objemových alkoholu. Základem daně je množství vína a meziproduktů vyjádřené v hektolitrech. Sazby daně jsou stanoveny pro šumivá vína a meziprodukty ve výši Kč/hl., pro tichá vína 0 Kč/hl Daň z tabákových výrobků Předmětem daně jsou tabákové výrobky, kterými se rozumí cigarety, doutníky, cigarillos a tabák ke kouření. Základem daně pro procentní část daně u cigaret je cena pro konečného spotřebitele. Základem daně pro pevnou část daně u cigaret je množství vyjádřené v kusech. Základem daně u doutníků a cigarillos je množství vyjádřené v kusech a u tabáku ke kouření množství vyjádřené v kilogramech. Sazby daně jsou stanoveny u cigaret takto: procentní část 27 %, pevná část 1,16 Kč/kus (minimálně 2,18 Kč/kus). Pro doutníky 1,30 Kč/kus a pro tabák ke kouření 1 635,00 Kč/ kg. 1.4 Energetické (ekologické) daně Tuto skupinu daní 4 tvoří daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny. 4 Dle zákona 261/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 8

9 1.4.1 Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů Plátcem daně je dodavatel, který na daňovém území dodal plyn konečnému spotřebiteli, provozovatel distribuční soustavy, provozovatel přepravní soustavy a provozovatel podzemního zásobníku plynu, fyzická nebo právnická osoba, která použila plyn zdaněný nižší sazbou daně k účelu, kterému odpovídá vyšší sazba daně apod. Předmětem daně je plyn určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro pohon motorů nebo pro jiné účely, s výjimkou plynu určeného k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla nebo určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro stacionární motory. Základem daně je množství plynu v MWh spalného tepla. Výše daně se vypočítá vynásobením základu daně sazbou daně. Sazby daně jsou stanoveny pro vymezené typy plynů dle nomenklatury a pohybují se až do částky 264,80 Kč/MWh spalného tepla Daň z pevných paliv Plátcem daně je dodavatel, který na daňovém území dodal pevná paliva konečnému spotřebiteli, fyzická nebo právnická osoba, která použila pevná paliva osvobozená od daně k jiným účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje, nebo fyzická nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněná pevná paliva, s výjimkou pevných paliv osvobozených od daně. Předmětem daně jsou tato pevná paliva: a) černé uhlí, brikety, bulety a podobná pevná paliva vyrobená z černého uhlí, b) hnědé uhlí, hnědouhelné brikety, též aglomerované hnědé uhlí kromě gagátu (černého jantaru), c) koks a polokoks z černého uhlí, hnědého uhlí nebo rašeliny, též aglomerovaný, retortové uhlí, d) ostatní uhlovodíky, pokud jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro výrobu tepla. Základem daně je množství pevných paliv vyjádřené v GJ spalného tepla v původním vzorku. Sazba daně činí 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku Daň z elektřiny Plátcem daně je dodavatel, který na daňovém území dodal elektřinu konečnému spotřebiteli, provozovatel distribuční soustavy a provozovatel přenosové soustavy, fyzická nebo právnická 9

10 osoba, která použila elektřinu osvobozenou od daně, fyzická nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněnou elektřinu, s výjimkou elektřiny osvobozené od daně. Předmětem daně je elektřina. Základem daně je množství elektřiny v MWh. Výše daně se vypočítá vynásobením základu daně sazbou daně. Sazba daně činí 28,30 Kč/MWh. Od daně je osvobozena elektřina ekologicky šetrná, vyrobená v dopravních prostředcích, pokud je tam spotřebována, 1.5 Silniční daň Předmětem daně silniční 5 jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání anebo k jiné samostatné výdělečné činnosti nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním. Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice. Předmětem daně nejsou speciální pásové automobily, zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a další zvláštní vozidla. Od daně jsou osvobozena vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly, vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu, vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní obrany, vozidla bezpečnostních sborů, obecní policie, sboru dobrovolných hasičů, vozidla poskytovatele zdravotních služeb, vozidla důlní a horské záchranné služby a poruchové služby plynárenských a energetických zařízení, vozidla speciální samosběrová (zametací), speciální jednoúčelová vozidla - značkovače silnic a vozidla správců komunikací nebo osob pověřených správcem komunikací, která jsou používána výlučně k zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací, vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která mají elektrický pohon, mají hybridní pohon, používají jako palivo zkapalněný ropný plyn nebo stlačený zemní plyn nebo jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85. Poplatníkem daně je fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu, užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, rovněž i např. zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu. Základem daně je zdvihový objem motoru v cm 3 u osobních automobilů s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon, součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů, největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel. 5 Dle zákona 16/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 10

11 Sazba daně např. ze základu daně v cm 3 činí Kč za rok při zdvihovém objemu motoru nad 3000 cm 3, nebo maximální sazba daně je pak u 3 náprav hmotnosti nad 36 t a to ve výši Kč. 1.6 Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí Tato daň zahrnuje daň dědickou, daň darovací a daň z převodu nemovitostí Daň dědická Poplatníkem daně dědické je dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část ze závěti, ze zákona nebo z obou těchto právních důvodů. Předmětem daně dědické je nabytí majetku děděním. Majetkem pro účely daně dědické jsou věci nemovité, byty a nebytové prostory, věci movité, cenné papíry, peněžní prostředky v české a cizí měně, pohledávky, majetková práva a jiné majetkové hodnoty. Základem daně je cena majetku nabytého jednotlivým dědicem snížená o prokázané dluhy zůstavitele, které na dědice přešly zůstavitelovou smrtí, cenu majetku osvobozeného podle tohoto zákona od daně dědické, přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele apod. Cenou je cena majetku určená v dědickém řízení. Pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí jsou osoby zařazeny do tří skupin vyjadřujících vztah poplatníka k zůstaviteli, dárci (obdarovanému) nebo nabyvateli (převodci). Příbuzenským vztahům vzniklým narozením jsou na roveň postaveny vztahy založené osvojením. Do I. skupiny patří příbuzní v řadě přímé a manželé. Do II. skupiny patří příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, apod. Do III. skupiny patří ostatní fyzické osoby a právnické osoby. Sazby daně jsou stanoveny podle skupin a podle velikosti základu daně. U I. skupiny a základu daně do 1 mil. Kč je daň 1,0 % ze základu daně. U základu daně přes 50 mil Kč je sazba 5 %. U II. skupiny a základu daně do 1 mil. Kč je daň 3,0 % ze základu daně. U základu daně přes 50 mil Kč je sazba 12 %. U III. skupiny a základu daně do 1 mil. Kč je daň 4,0 % ze základu daně. U základu daně přes 50 mil Kč je sazba 40 % Daň darovací Poplatníkem daně je nabyvatel při bezúplatném poskytnutí majetku fyzickou osobou, která má trvalý pobyt v tuzemsku, nebo právnickou osobou, která má sídlo v tuzemsku, fyzické osobě, která nemá trvalý pobyt v tuzemsku, nebo právnické osobě, která nemá sídlo v tuzemsku, je poplatníkem daně darovací vždy dárce. 6 Dle zákona 357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 11

12 Předmětem daně je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu nebo v souvislosti s právním úkonem. Majetkem pro účely daně darovací jsou nemovitosti a movitý majetek, jiný majetkový prospěch. Základem daně darovací je cena majetku, který je předmětem této daně, snížená o prokázané dluhy a cenu jiných povinností, které se váží k předmětu daně, cenu majetku osvobozeného podle tohoto zákona od daně darovací, clo a daň placené při dovozu v případě, že se jedná o movité věci darované nebo dovezené z ciziny. Cenou je cena zjištěná podle zvláštního předpisu ke dni nabytí majetku. Sazby daně jsou stanoveny podle skupin a podle velikosti základu daně. U I. skupiny a základu daně do 1 mil. Kč je daň 1,0 % ze základu daně. U základu daně přes 50 mil Kč je sazba 5 %. U II. skupiny a základu daně do 1 mil. Kč je daň 3,0 % ze základu daně. U základu daně přes 50 mil Kč je sazba 12 %. U III. skupiny a základu daně do 1 mil. Kč je daň 4,0 % ze základu daně. U základu daně přes 50 mil Kč je sazba 40 % Daň z převodu nemovitostí Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je převodce (prodávající); nabyvatel je v tomto případě ručitelem, nabyvatel, jde-li o nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí nebo exekuci podle zvláštního právního předpisu, vyvlastnění, vydržení, v insolvenčním řízení, převodce i nabyvatel, jde-li o výměnu nemovitostí; převodce i nabyvatel jsou v tomto případě povinni platit daň společně a nerozdílně. Předmětem daně z převodu nemovitostí je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem. Základem daně z převodu nemovitostí je cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu, platná v den nabytí nemovitosti. Je-li však cena sjednaná vyšší než cena zjištěná, je základem daně cena sjednaná, Sazba daně u osob zařazených do I. skupiny, II. skupiny a III. skupiny činí 3 % ze základu daně. 1.7 Daň z přidané hodnoty Předmětem daně 7 je dodání zboží nebo převod nemovitosti anebo přechod nemovitosti v dražbě za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie za úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani 7 Zákon 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 12

13 v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, a pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou k dani, dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti, osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti. Ekonomickou činností se rozumí soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelů, jakož i nezávislé činnosti lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců, využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů apod. Stát, kraje, obce, organizační složky státu, krajů a obcí, dobrovolné svazky obcí, hlavní město Praha a jeho městské části a právnické osoby založené nebo zřízené zvláštním právním předpisem nebo na základě zvláštního právního předpisu se při výkonu působností v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani, a to i v případě, kdy za výkon těchto působností vybírají úplatu. Neplatí to, pokud dochází k výraznému narušení hospodářské soutěže resp. v případech, kdy vykonávají určité činnosti jako dodání vody, plynu, tepla, chladu a elektřiny apod. Osoba je osvobozena od uplatňování daně v případě, pokud její obrat nepřesáhne částku 1 mil. Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících měsíců. Obratem se rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží, převod nemovitosti a poskytnutí služby. Základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění, včetně částky na úhradu spotřební daně od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, bez daně za toto zdanitelné plnění. Základ daně také zahrnuje jiné daně, cla, dávky nebo poplatky, spotřební daň energetické daně, dotace k ceně apod. Sazby daně - od roku 2013 se uplatňuje základní sazba daně ve výši 21% nebo snížená sazba daně ve výši 15%. Plnění osvobozená od daně tvoří např. poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, finanční činnosti, pojišťovací činnosti, převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení, výchova a vzdělávání, zdravotní služby a dodání zdravotního zboží, sociální pomoc, provozování loterií a jiných podobných her apod. Plátce je oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, které v rámci svých ekonomických činností použije pro účely uskutečňování zdanitelných plnění dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku apod. 13

14 1.8 Cla Daňový charakter mají i cla. Clo, resp. celní poplatek, je dávka vybíraná státem při přechodu zboží přes celní hranici. Stát, nebo skupina států je používá jako ochranářský prostředek, aby ochránil svůj vnitřní trh před zbožím z okolních zemí, jako prostředek ekonomické formy politického boje a v neposlední řadě jako prostředek, jak získat peníze. Vybírání cla kontroluje celní správa té dané země a upravuje ho celní zákon 8. Cla lze členit z různých hledisek: Obchodně politické dělení cel: autonomní - clo je stanoveno rozhodnutím státu nezávisle na mezinárodní smlouvě, smluvní - clo je určeno podle mezinárodní smlouvy (bilaterální i multilaterální). Dělení cel z hlediska pohybu zboží: vývozní - platí se za vyvezené zboží. Není příliš běžné, týká se např. vývozu strategických komodit (ropa) a často je uvaleno za fiskálním účelem, dovozní - platí se za dovezené zboží, tranzitní - platí se za zboží, procházející územím státu. Dělení cel z hlediska účelu: fiskální - účelem je příjem státního rozpočtu. Jedná se o původní účel použití cel, v současnosti však slouží cla pro fiskální účely pouze okrajově, ochranná (protekcionistická) - chrání domácí výrobce před konkurencí ze zahraničí. Tato cla lze dále dělit na prohibitivní, skleníková, antidumpingová, preferenční, odvetná (retorzní) - jsou cla uvalená na zboží z jiného státu za jeho obchodní politiku, vyrovnávající (kompenzační) - tato cla mají za účel vyrovnat sníženou cenu dováženého zboží, které je zahraniční vládou subvencováno (například zemědělská produkce a podobně), vyjednávací (negociační) - slouží jako vyjednávací prostředek při obchodněpolitických jednáních. Dělení cel z hlediska výpočtu: specifická - jsou stanovena pevnou částkou za určitou fyzickou jednotku (např. za tunu nebo za kus), valorická - stanoví se jako procentuální částka z hodnoty zboží, diferencovaná (kombinovaná) - hodnota cla se počítá jako kombinace předešlých forem. 8 V podmínkách ČR jde o zákon 13/1993Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 14

DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DANĚ, DANOVÁ SOUSTAVA, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Osnova: Funkce a obecné třídění daní Základní pojmy daňové legislativy Daňový systém Daň z příjmu FO a PO Majetkové daně Nepřímé daně Možnosti daňové

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava

Mendelova univerzita v Brně. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky. Daňová soustava Mendelova univerzita v Brně Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Daňová soustava Daň Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností,

Více

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR

4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR 4. kapitola DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ V ČR Obsah kapitoly: Charakteristika daní Místní příslušnost k daním a správce daně Registrační povinnost a daňové identifikační číslo Členění daní v České republice Daňové

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20.

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20. Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002 586 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 20. listopadu 1992 č. 586/1992 Sb.; o daních z příjmů; ve znění zákona č. 35/1993 Sb.

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Stav zákona ke dni 31. 12. 2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Daňový systém měl stanoveny následující principy: spravedlivost zdanění stejné podmínky pro různé typy subjektů všeobecnost zdanění zdanění podléhají všechny typy vlastnictví

Více

www.danovezakony365.cz

www.danovezakony365.cz Úplná znění platná v roce 2015 DE IURE DAŇOVÉ www. ZÁKONY danove zakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. května 2015 www.danovezakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb.,

Více

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová

Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty. Kristýna Zlámalová Přímé daně a jejich vliv na podnikatelské subjekty Kristýna Zlámalová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je přehledně a uceleně zpracovat a objasnit problematiku vybraných přímých

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : 458. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I 261/2007 Sb. zákon ze dne 19. září 2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů Změna: 2/2009 Sb. Změna: 206/2009 Sb. Změna: 282/2009 Sb. Změna: 292/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb., 199/2010 Sb. Změna: 329/2011

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : 267. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA POJEM DAŇ UMĚNÍ VÝBĚRU DANÍ SPOČÍVÁ V TOM, JAK OŠKUBAT HUSU, TAK ABY CO NEJMÉNĚ SYČELA. JEAN-BAPTIST

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

DPH. zákon s přehledy. DPH 2012 zákon s přehledy. Jiří Dušek

DPH. zákon s přehledy. DPH 2012 zákon s přehledy. Jiří Dušek DPH 2012 zákon s přehledy úplné znění zákona se zvýrazněním zásadních novel přehledné zobrazení nejběžnějších paragrafů zákona 153 názorných přehledů a 9 příloh příklady na uplatnění DPH při meziroční

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

Daňová problematika. 7) Spotřební daně funkce a struktura spotřebních daní plátce, poplatní, předmět daně, sazby daňové povinnosti, daňové přiznání

Daňová problematika. 7) Spotřební daně funkce a struktura spotřebních daní plátce, poplatní, předmět daně, sazby daňové povinnosti, daňové přiznání Daňová problematika 1) Funkce a struktura daňové soustavy funkce a struktura daňové soustavy daně a státní rozpočet charakteristika daňové soustavy druhy daní 2) Sociální pojištění charakteristika jednotlivých

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ Historie daní - Otrokářská společnost daně přímé, nepřímé, nepravidelné, dobrovolné - Feudální společnost daně naturální, nepravidelné, dobrovolné - Rozvinutý

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů. Čl. I 344 ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 10. října 2013 o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Senát se usnesl na tomto zákonném opatření Senátu: ČÁST

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2014

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2014 daně účetnictví daně daně účetnictví PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2014 Zdeněk Morávek Danuše Prokůpková Vzor citace: MORÁVEK, Z.; PROKŮPKOVÁ, D. Příspěvkové organizace 2014. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 268

Více