ZNALECKÝ POSUDEK. č

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4400-070 - 2015"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č o ceně obvyklé bytu 2746/2 s příslušenstvím, který je součástí 1.NP vícebytového typového domu postaveného na pozemku parc.č a cena obvyklá podílu 423/28932 souboru pozemků parc.č. 2453, 2454, 2455 a parc.č vše zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Most II (ul. Slovenského národního povstání), obec Most, okres Most, kraj Ústecký. Objednatel znaleckého posudku: JUDr. Jana Tvrdková soudní exekutorka Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/ Praha 4 - Krč Účel znaleckého posudku: exekuční řízení č.j. 095 Ex 1595/14 Posudek vypracoval: Zdeněk Salvet Přímětická 1185/ Praha 4 - Michle Znalecký posudek obsahuje celkem 27 (slovy: dvacetsedm) číslovaných stran formátu A4 včetně titulní strany a příloh a předává se ve třech vyhotoveních objednatelce znaleckého posudku paní JUDr. Janě Tvrdkové, soudní exekutorce. V Praze,

2 NÁLEZ Znalecký úkol o ceně obvyklé bytu č. 2746/2 s příslušenstvím, který je součástí vícebytového domu č.p. 2746, or.č. 18 postaveném na pozemku parc.č a o podílu 423/28932 ceny obvyklé souboru stavebních pozemků parc.č. 2452, 2453, 2454, 2455 a parc.č vše zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Most II, město Most (ul. Slovenského národního povstání), okres Most, kraj Ústecký. Ocenění je provedeno cenou obvyklou ve smyslu definice definice uvedené v 2, odst. 1 a 3 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) ve znění pozdějších předpisů. 1) Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. (3) Jiným způsobem oceňování stanoveným tímto zákonem nebo na jeho základě je a) nákladový způsob, který vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění, b) výnosový způsob, který vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu (úrokové míry), c) porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci odvozením z ceny jiné funkčně související věci, d) oceňování podle jmenovité hodnoty, které vychází z částky, na kterou předmět ocenění zní nebo která je jinak zřejmá, e) oceňování podle účetní hodnoty, které vychází ze způsobů oceňování stanovených na základě předpisů o účetnictví, -2-

3 f) oceňování podle kurzové hodnoty, které vychází z ceny předmětu ocenění zaznamenané ve stanoveném období na trhu, g) oceňování sjednanou cenou, kterou je cena předmětu ocenění sjednaná při jeho prodeji popřípadě cena odvozená ze sjednaných cen. Přehled podkladů Výpis z katastru nemovitostí, který vyhotovil dne tzv. dálkovým přístupem Český úřad zeměměřičský a katastrální z listu vlastnictví č pro katastrální území Most II, obec Most, okres Most, kraj Ústecký. Kopie katastrální mapy. Kopie listu Cenové mapy pozemků města Most, platné pro rok Kupní smlouva se zřízením věcného břemene, kterou uzavřelo mezi sebou město Most (strana prodávající) a Stavební bytové družstvo Krušnohor (strana kupující) - povinnost kupujícího bezúplatně umožnit prodávajícímu kdykoliv volný přístup do krytu CO v suterénu domu a dále pak povinnost kupujícímu bezúplatně umožnit prodávajícímu kdykoli prodávajícímu přístup do suterénu domu za účelem zajištění odečtů, kontrol, revizí a oprav patního měřiče tepla, který je ve vlastnictví prodávajícího. Užívací povolení, které vyhotovil dne 3. ledna 1962 Investorský útvar ONV pod č.j. Výst. 7/62-325/1-L/M, ve kterém odbor pro výstavbu a vodní hospodářství uděluje trvalé užívací povolení dnem 29. prosince 1961 (převzato z archivu místního magistrátu města). SOUČASNÝ STAV Okolí: Přípojky: veř. / vl. BUDOUCÍ STAV ý bytová zóna průmyslová zóna Okolí : ostatní nákupní zóna ý / voda ý / kanalizace ý / plyn Přípojky: ý / elektro ý telefon veř / vl. Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): bytová zóna průmyslová zóna ostatní nákupní zóna / voda / kanalizace / plyn / elektro telefon ý MHD železnice ý dálnice/silnice I. tř Poloha v obci: širší centrum Přístup k pozemku ý zpevněná komunikace nezpevněná komunikace -3- autobus ý silnice II.,III.tř

4 Celkový popis Předmětem zjištění ceny obvyklé je byt č. 2746/2 s příslušenstvím, který je součástí vícebytového domu č.p. 2746, or.č. 18 postaveném na pozemku parc.č a podíl 423/28932 ceny obvyklé souboru stavebních pozemků parc.č. 2452, 2453, 2454, 2455 a parc.č vše zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Most II, město Most (ul. Slovenského národního povstání), okres Most, kraj Ústecký. Vícenytový dům je koncová zděná budova, jež je součástí uceleného bloku pěti typových domů stejného charakteru a způsobu využití. Krajní domy jsou s třemi nadzemními podlažími, střední tři bytové domy jsou s čtyřmi nadzemními podlažími. Blok domů se nachází v severní části bývalého okresního města směrem k části města zv. Souš. Jedná se o dům s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími, která je opatřená valbovou střechou s nízkou světlou výškou. Je postavena na pozemku mírně svažitého charakteru, přístup k domu je z místní městské zpevněné komunikace (ul. Slovenského národního povstání). Vícebytový dům je v celém rozsahu využíván k trvalému bydlení (9 bytových jednotek). Blok domů je napojený na veřejné energetické sítě v rozsahu vodovodní, kanalizační a elektro NN přípojky včetně přípojky veřejného rozvodu zemního plynu. Stavebně technický stav nemovitosti jako celku, která byla postavena a uvedena do provozu dle dostupných podkladů z magistrátu města Most v roce 1962 je úměrný stáří stavby a její v minulosti řádné údržbě. Budova vykazuje nutnost stavebních úprav středního rozsahu (zateplení domu, úpravy interiéru domu apod.). Spojení s veřejnou dopravou (MHD bus) je v dosahu do 200 m, zásobování lokality včetně občanské vybavenosti je dostatečné. Kompletní občanská vybavenost je zajištěna v centru města. Napojení na základní komunikační systém města je v bezprostřední blízkosti. Parkovací možnosti jsou dobré. Polohu nemovitosti hodnotím jako dobrou. Vícebytový dům č.p resp. bytová jednotka č. 2746/2 je zatížena věcným břemenem užívání měřiče tepla v č.p ve prospěch Statutárního města Most. Vyjma tohoto výše uvedeného věcného břemene není nemovitost zatížená žádnými právy popř. povinnostmi s nemovitostí spojenými. V čase zjištění je byt č. 2746/2 pronajímán přítomné osobě mužského pohlaví, který mi umožnil vstup do bytu, zaměření jednotlivých místností a pořízení fotodokumentace za účelem zjištění ceny obvyklé. Přítomný muž mi odmítl sdělit své jméno, předložit nájemní smlouvu a sdělit výši nájemného. Odkázal mne na nepřítomného vlastníka bytu Bohumila Veličku, který si na adrese Praha 8, Lešetínská 352/16 nepřevzal výzvu k prohlídce bytu a která mi byla vrácena RIZIKA Rizika spojená s právním stavem nemovité věci: nejsou Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru Nemovitá věc není řádně zapsána v katastru nemovitostí nemovitostí Stav stavby umožňuje podpis zástavní Stav stavby neumožňuje podpis zástavní smlouvy (vznikla věc) smlouvy -4-

5 Skutečné užívání stavby není v rozporu s její Skutečné užívání stavby je v rozporu s její kolaudací kolaudací Přístup k nemovité věci přímo z veřejné Není zajištěn přístup k nemovité věci přímo z komunikace je zajištěn veřejné komunikace Rizika spojená s umístěním nemovité věci: nejsou Nemovitá věc není situována v záplavovém Nemovitá věc situována v záplavovém území území Věcná břemena a obdobná zatížení: ý Věcná břemena neovlivňující obvyklou cenu (např. přípojky inženýrských sítí) ý Exekuce Ostatní rizika: nejsou OBSAH 1. Ocenění staveb 1.1 Byt č. 2746/2-1.NP -5-

6 OCENĚNÍ Index trhu s nemovitými věcmi Název znaku 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka nižší než nabídka 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož součástí je stavba (stejný vlastník) nebo jednotka nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 3. Změny v okolí - Bez vlivu 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu 5. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů 6. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav č. I Pi -0,03 V II II II IV 5 Index trhu IT = P6 * (1 + S Pi) = 0,970 i=1 Index polohy Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v ostatních obcích nad 2000 Název znaku 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí Rezidenční zástavba 3. Poloha pozemku v obci - Navazující na střed (centrum) obce 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je dostupná občanská vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost k pozemku - Příjezd po zpevněné komunikaci, dobré parkovací možnosti -6- č. I Pi I 0,04 II I 0,02 I VI

7 7. Osobní hromadná doprava - Zastávka do 200 m včetně, MHD dobrá dostupnost centra obce 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Bez možnosti komerčního využití 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí 10. Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost 11. Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů III 0,01 II II II II 11 Index polohy IP = P1 * (1 + S Pi) = 1,070 i=2 Koeficient pp = IT * IP = 1,038 Základní cena stavebních pozemků pro k.ú. Most II: Ocenění prováděné podle cenového předpisu Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a č. 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. 1. Ocenění staveb 1.1 Byt č. 2746/2-1.NP Oceňovaný byt č. 2746/2 je samostatně uzavřený soubor místností, který je součástí 1.NP vícebytového typového zděného domu blokové zástavby. Dispozičně obsahuje vyjma předsíně dva pokoje, kuchyň a sociální zařízení (koupelnu a WC). Popis společných stavebně konstrukčních částí domu č.p v kat. území Most II: základy - žlbt. základové pasy s izolací proti vlhkosti nosné konstrukce - zdivo v tl. nad 40 cm stropy - nespalné s rovným podhledem střecha - valbová střecha bez možnosti vestavby obytného popř. užitného podkroví -7-

8 střešní krytina - typová hydroizolační skladba klempířské konstrukce - kompletní z pozinkového plechu vnější omítka - VPC hladká nezateplená vnější obklady - nejsou součástí vícebytového domu schody - dvouramenné žlbt. s teracovým povrchem bleskosvod - jímací soustava součástí střešního pláště výtah - není součástí vícebytového domu ostatní vybavení - ruční hasící přístroje Popis stavebně konstrukčních částí náležejících bytu č. 2746/2: vnitřní omítky - štukové vnitřní obklady - keramický obklad kuch. koutu, koupelny a WC dveře - dřevěné hladké a dřevěné prosklené okna - plastová s dithermickým sklem povrch podlah - koberec, PVC a keramická dlažba vytápění - centrální ústřední elektroinstalace - světelá a motorová, jištění automaty vodovod - rozvod studené i TUV pod omítkou kanalizace - odkanalizování zař. předmětů do společných svodů vnitřní rozvod zemního plynu - není součástí bytu ohřev TUV - centrální ústřední vybavení kuchyně - sporák není součástí bytu hygienické vybavení - vana, umyvadlo, splachovací WC ostatní vybavení - není součástí bytu Stavebně technický stav bytu, který byl dle výše uvedených informací realizován na začátku 60. let minulého století a od té doby využíván výhradně k trvalému bydlení je úměrný stáří (cca 53 roků) a jeho řádné údržbě. Většina prvků dlouhodobé životnosti jsou původní, prvky krátkodobé životnosti byly rekonstruovány popř. vyměněny. Stav vlastního bytu hodnotím jako dobrý, přesto vykazující nutnost stavebních prací menšího rozsahu. Ocenění pro stanovení podílu jednotky na pozemcích Stavební pozemky (CMP 2015) Pozemky parc.č. 2452, 2453, 2454, 2455 a parc.č jsou oceňovány v souladu se zněním 10, odst. 1 a 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a následně podle 2 vyhlášky č. 441/2013 Sb. ze dne 17. prosince 2013, o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška). Dnem 1. ledna nabyla účinosti obecně závazná vyhláška č. 3/2013 ze dne , kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mostu č. 6. Oceňované pozemky jsou v cenové mapě označeny a jejich jednotková cena za 1 m2 byla stanovena na 800,- Kč/m2. -8-

9 Ocenění Ostatní stavební pozemky Typ Název 2 cen. mapa zastavěná plocha a nádvoří 2 cen. mapa zastavěná plocha a nádvoří 2 cen. mapa zastavěná plocha a nádvoří 2 cen. mapa zastavěná plocha a nádvoří 2 cen. mapa zastavěná plocha a nádvoří Ostatní stavební pozemky - celkem Parcelní číslo 2452 Výměra [m2] 21 Jedn. cena [Kč/m2] 80 Cena [Kč] , , , ,00 m2 Stavební pozemky (CMP 2015) - zjištěná cena = Kč Vlastní ocenění jednotky Zatřídění pro potřeby ocenění Typ objektu: Poloha objektu: Stáří stavby: Základní cena ZC (příloha č. 27): Bytový prostor 38 porovnávací metoda Most 53 let 5 105,00 Kč/m2 koeficient dle typu podlahové plochy ( 4,98*3,10 ) * = 15,44 m2 ( 4,98*2,89 ) * = 14,39 m2 ( 2,74*2,24 ) * = 6,14 m2 ( 2,72*1,17 ) * = 3,18 m2 ( 1,73*1,34 ) * = 2,32 m2 ( 0,94*0,85 ) * = 0,80 m2 42,27 m2 Podlahové plochy bytu Pokoj: Pokoj: Kuchyně: Předsíň: Koupelna: WC: Započítaná podlahová plocha bytu: -9-

10 Výp očet indexu cenového porovnání Index vybavení Název znaku 1. Typ stavby - Budova - zděná nebo monolitická konstrukce vyzdívaná 2. Společné části domu - Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, sušárna, sklad 3. Příslušenství domu - Bez dopadu na cenu bytu 4. Umístění bytu v domě - Ostatní podlaží nevyjmenované 5. Orientace obyt. místností ke světovým stranám - Ostatní světové strany - s výhledem 6. Základní příslušenství bytu - Příslušenství úplné - standardní provedení 7. Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem - není 8. Vytápění bytu - Dálkové, ústřední, etážové 9. Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu 10. Stavebně - technický stav - Byt se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav) č. IV Vi 0,10 II II II III 0,03 III II III III III -0,01 0,85 Koeficient pro stáří 53 let: s = 1-5 * 53 = 0,735 9 Index vybavení IV = (1 + S Vi) * V10 * 0,735 = 0,700 i=1 Index trhu s nemovitými věcmi IT = 0,970 Index polohy pozemku IP = 1,070 Ocenění Základní cena upravená ZCU = ZC * IV = 5 105,00 Kč/m2 * 0,700 = 3 573,50 Kč/m2 CBP = PP * ZCU * IT * IP = 42,27 m2 * 3 573,50 Kč/m2 * 0,970 * 1,070= ,71 Kč Cena stanovená porovnávacím způsobem = ,71 Kč

11 Úprava ceny spoluvlastnickým podílem jednotky na příslušenství a pozemku Zjištěná cena pozemku: Kč Spoluvlastnický podíl: 423 / Hodnota spoluvlastnického podílu: Kč * 423 / = ,20 Kč Spoluvlastnický podíl na příslušenství a pozemku Byt č. 2746/2-1.NP - zjištěná cena = Ocenění majetku obecnou metodikou 1. Porovnávací ocenění 1.1 Byt č. 2746/2-1.NP Oceňovaný byt Užitná plocha: + 42,27 m2 Srovnatelné nemovité věci Byt m2 Most II Celková cena: Kč za nemovitost Adresa: ul. Jána Kollára ,20 Kč ,91 Kč

12 Popis: Nabízíme k prodeji byt v osobním vlastnictví, 1+2, 54 m2, 3. patro, ul. Jana Kollára, Most. Podsklepený zateplený třípodlažní cihlový dům. Plastová okna. Podlahy s dřevěnými parketami a keramickou dlažbou. Koupelnu tvoří zděné jádro a je vybavena umyvadlem, vanou. Odstraněna kuchyňská linka a WC. Nemovitost je situována ve velmi klidné, tiché lokalitě. Jedná se o prodej výběrovým řízením v rámci insolvenčního řízení zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou. Kupující hradí daň z nabytí nemovitosti ve výši 4%. Prodejem ze zákona zanikají veškerá zástavní práva. ID zakázky:n47256 Aktualizace: Stavba:Cihlová Stav objektu:dobrý Vlastnictví:Osobní Umístění objektu:klidná část obce Podlaží:3. podlaží z celkem 3 včetně 1 podzemního Užitná plocha: 54 m2 Topení:Ústřední dálkové Plyn:Plynovod Odpad:Veřejná kanalizace Elektřina:230V Doprava:Silnice Energetická náročnost budovy:třída G - Mimořádně nehospodárná Lokalita Most II, ul. Jána Kollára Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny K2 Velikosti objektu K3 Poloha K4 Provedení a vybavení K5 Celkový stav K6 Vliv pozemku K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,80 0,90 1,05 Užitná plocha Výměra pozemku. 54,00 m2 0 m Celkový koef. KC 0,76 Celková cena Upravená j. cena Kč/m Jednotková cena Kč Kč/m2

13 Byt m2 Most II Celková cena: Kč za nemovitost Adresa: ul. Slovenského národního povstání Popis: Nabízíme Vám k prodeji byt 2 + 1, v osobním vlastnictví, o celkové výměře 54m. Bytová jednotka se nachází v druhém patře cihlového domu, který prošel revitalizací (plastová okna, fasáda, zateplení, střecha, vstupní prostory). Byt je po celkové rekonstrukci v roce 2012, změna dispozice bytu, nové elektrické rozvody a rozvody vody, nově vyzděné jádro. zděné jádro. K bytu náleží 3 sklepní kóje. Dům je zateplený a čistě udržovaný, u domu je k dispozici oplocený soukromý pozemek na kterém se nachází dětské hřiště s pískovistěm - možnost posezení a grilování. Parkování u domu na soukromém pozemku. V blízkosti zastávka MHD, škola, nemocnice. Velmi dobrá občanská vybavenost. ID zakázky:mr2298 Aktualizace: Stavba:Cihlová Stav objektu:dobrý Vlastnictví:Osobní Podlaží: 3. podlaží z celkem 3 Užitná plocha:54 m2 Plocha podlahová:54 m2 Lokalita Most II, ul. Slovenského národního povstání Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 0,80 K2 Velikosti objektu 0,90 K3 Poloha K4 Provedení a vybavení K5 Celkový stav 1,05 K6 Vliv pozemku K7 Úvaha zpracovatele ocenění Užitná plocha Výměra pozemku. 54,00 m2 0 m Celkový koef. KC 0,76 Celková cena Upravená j. cena Kč/m Jednotková cena Kč Kč/m2

14 Byt m2 Most II Celková cena: Kč za nemovitost Adresa: ul. Čsl. armády Popis: Prodej bytu 2+1 v Mostě, ulice Čsl.Armády o ploše 55 m2. Byt se nachází ve třetím podlaží cihlového domu s výtahem a je po kompletní rekonstrukci. Byt se skládá z obývacího pokoje, který je moderně propojen s kuchyní, ložnice, koupelny s toaletou, chodby a balkónu. Nová kuchyňská linka na míru včetně spotřebičů (vestavná horkovzdušná trouba, plynová deska, digestoř, volně stojící lednice, myčka), dřevěné obložky i interiérové dveře, podlahy jsou plovoucí a dlažba, nové elektrické rozvody včetně pojistek, voda i odpady v plastu, vestavné skříně na míru v ložnici a chodbě bytu (dostatek úložných prostor), nové radiátory včetně rozvodů, prostorná zděná koupelna s rohovou vanou a masážním sprchovým koutem, sádrokartonové podhledy s bodovým osvětlením v koupelně i chodbě bytu, odhlučněné vchodové dveře do bytu, plastová okna. Dům je po kompletní rekonstrukci, zateplení i fasáda domu, chodby, euro výtah, střecha. Tento byt pro svou zdařilou rekonstrukci, klidné místo s dostatkem parkovacích míst a nízké náklady na bydlení doporučuji. Součástí bytu je sklep. V blízkosti domu je veškerá občanská vybavenost, kvalitní škola i školka, park, obchodní centrum, lékař a atd. ID zakázky: Aktualizace: Stavba:Cihlová Stav objektu: Po rekonstrukci Vlastnictví: Osobní Podlaží:3. podlaží z celkem 5 Užitná plocha: 55 m2 Plocha podlahová: 55 m2 Lokalita Most II. u. Čsl. armády Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny K2 Velikosti objektu K3 Poloha K4 Provedení a vybavení K5 Celkový stav K6 Vliv pozemku K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,80 0,90 0,95 Užitná plocha Výměra pozemku. 55,00 m2 0 m Celkový koef. KC 0,68 Celková cena Upravená j. cena Kč/m Jednotková cena Kč Kč/m2

15 Byt m2 Most II Celková cena: Kč za nemovitost Adresa: ul. Josefa Skupy Popis: Prodej bytu 2+1 s balkonem v osobním vlastnictví. Byt se nachází ve 4. patře s výtahem. Byt je velmi vkusně a prakticky zrekonstruován. V obývacím pokoji jsou renovované parkety, vestavěná skříň (z původních dveří). V chodbě je změnou dispozice prostorná komora. V ložnici je plovoucí podlaha a posuvné dveře. V kuchyni je dlažba, bodové osvětlení a zánovní kuchyňská linka. Byt se prodává včetně zařízení. Dům je po revitalizaci, zateplen, plastová okna. Bezpečnost vchodu zajišťuje čip, bez kterého není možné vstup do domu ani ven. ID zakázky:hr498 Aktualizace:Dnes Stavba:Cihlová Stav objektu:po rekonstrukci Vlastnictví:Osobní Podlaží:5. podlaží z celkem 5 Užitná plocha:60 m2 Plocha podlahová:60 m2 Voda:Dálkový vodovod Topení:Ústřední dálkové Plyn:Plynovod Odpad:Veřejná kanalizace Telekomunikace:Internet, Kabelová televize Elektřina:230V Komunikace:Asfaltová Energetická náročnost budovy:třída G - Mimořádně nehospodárná č. 78/2013 Sb. podle vyhlášky. Lokalita Most II, ul. Josefa Skupy Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny K2 Velikosti objektu K3 Poloha K4 Provedení a vybavení K5 Celkový stav K6 Vliv pozemku K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,85 0,90 0,

16 Užitná plocha Výměra pozemku. 56,00 m2 0 m2 Celkový koef. KC 0,73 Celková cena Kč Upravená j. cena Kč/m Jednotková cena Kč/m2 Byt m2 Most II Celková cena: Kč za nemovitost Adresa: tř. Budovatelů Popis: Prodej byt v Mostě s dispozicí 2+1, ul. tř. Budovatelů, bl. 93, OV, 57 m2. Byt je po kompletní rekonstrukci, vybaven nábytkem. Vyzděné jádro - rohová vana, obklady, dlažba, odvětrávání. V celém bytě nové podlahy, nová kuchyňská linka, vestavěná skříň. V ceně je zařízení bytu - rohová sedačka, komody, ložnice komplet. Volný ihned k nastěhování. ID zakázky:mr1411 Aktualizace:Včera Stavba:Cihlová Stav objektu:po rekonstrukci Vlastnictví:Osobní Podlaží:1. podlaží z celkem 6 Užitná plocha:57 m2 Plocha podlahová:57 m2 Energetická náročnost budovy:třída G - Mimořádně nehospodárná č. 78/2013 Sb. podle vyhlášky. Lokalita Most II, tř. Budovatelů Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny K2 Velikosti objektu K3 Poloha K4 Provedení a vybavení K5 Celkový stav K6 Vliv pozemku K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,85 0,90 0,95 Užitná plocha Výměra pozemku. 57,00 m2 0 m2 Celkový koef. KC 0,73 Celková cena Kč Upravená j. cena Kč/m Jednotková cena Kč/m2

17 Byt m2 Most II Celková cena: Kč za nemovitost Adresa: tř. Budovatelů Popis: Zařízený byt v osobním vlastnictví v centru města v 1. podlaží cihlového domu. Byt o celkové rozloze 57 m2 prošel kompletní rekonstrukcí - kuchyně, zděné koupelnové jádro s rohovou vanou, chodba s velkou skříní, plastová okna. Na podlahách plovoucí podlahy, keramická dlažba a PVC. K bytu náleží sklep. Byt včetně vybavení. Veškerá občanská vybavenost v místě - škola, školka, lékař, obchody. ID zakázky: Aktualizace: dnes inzerát byl topován Stavba:Cihlová Stav objektu:po rekonstrukci Vlastnictví:Osobní Umístění objektu:centrum obce Podlaží:1. podlaží z celkem 7 včetně 1 podzemního Užitná plocha:56 m2 Plocha podlahová:57 m2 Sklep:2 m2 Parkování:10 Voda:Dálkový vodovod Topení:Ústřední dálkové Odpad:Veřejná kanalizace Telekomunikace:Telefon, Internet, Kabelová televize Elektřina:120V, 230V Doprava:MHD Energetická náročnost budovy:třída G - Mimořádně nehospodárná č. 148/2007 Sb. podle vyhlášky Lokalita Most II, tř. Budovatelů) Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny K2 Velikosti objektu K3 Poloha K4 Provedení a vybavení K5 Celkový stav K6 Vliv pozemku K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,85 0,90 0,

18 Užitná plocha Výměra pozemku. 56,00 m2 0 m2 Celkový koef. KC 0,69 Celková cena Kč Upravená j. cena Kč/m Jednotková cena Kč/m2 Byt m2 Most II Celková cena: Kč za nemovitost Adresa: tř. Budovatelů Popis: Byt 2+1 s balkónem v OV ve 4. patře situovaný na jih a západ, o velikosti 59 m2 v domě po kompletní rekonstrukci - nová plastová okna, nová střecha, zateplení fasády, v blízkosti centra města a zastávek autobusů č.5,17,30 a tramvaje. Byt je v po rekonstrukci koupelny a WC, udržované parkety, sklep v suterénu. ID zakázky:00381 Aktualizace: Stavba:Cihlová Stav objektu:po rekonstrukci Vlastnictví:Osobní Umístění objektu:centrum obce Podlaží:5. podlaží z celkem 7 včetně 1 podzemního Užitná plocha:59 m2 Plocha podlahová:59 m2 Balkón:2 m2 Sklep:2 m2 Voda:Dálkový vodovod Topení:Ústřední dálkové Plyn:Plynovod Odpad:Veřejná kanalizace Elektřina:230V Doprava:Vlak, Silnice, MHD, Autobus Komunikace:Asfaltová Energetická náročnost budovy:třída C - Úsporná č. 148/2007 Sb. podle vyhlášky Ukazatel energetické náročnosti budovy:120,0 kwh/m^2 za rok Vybavení: Částečně

19 Lokalita Most II, tř. Budovatelů Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny K2 Velikosti objektu K3 Poloha K4 Provedení a vybavení K5 Celkový stav K6 Vliv pozemku K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,85 0,90 0,80 0,95 Užitná plocha Výměra pozemku. 59,00 m2 0 m2 Celkový koef. KC 0,58 Celková cena Kč Upravená j. cena Kč/m Jednotková cena Kč/m2 Byt m2 Most II Celková cena: Kč za nemovitost Adresa: tř. Budovatelů Popis: Prodej velmi pěkného bytu 2+1+B v Mostě, ulice tř.budovatelů o ploše 59 m2. Byt je v osobním vlastnictví, nachází se ve třetím patře cihlového domu s výtahem a je po rekonstrukci.v bytě je nová kuchyňská linka, podlahy jsou plovoucí a dlažba, mnichovské omítky, plastová okna, voda i odpady v plastu, nové elektrické rozvody včetně pojistek, zděná koupelna. V ložnici je nová a prostorná dřevěná šatna + žebřiny. Celkově je byt v perfektním stavu a díky výborným sousedským vztahům nabízí klidné a příjemné bydlení. V blízkosti domu je veškerá občanská vybavenost, škola, školka, obchodní centrum, lékaři a atd. ID zakázky: Aktualizace: Stavba:Cihlová Stav objektu:po rekonstrukci Vlastnictví:Osobní Podlaží:4. podlaží z celkem 7 Užitná plocha:59 m2 Plocha podlahová:59 m2-19 -

20 Lokalita Most II, tř. Budovatelů Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny K2 Velikosti objektu K3 Poloha K4 Provedení a vybavení K5 Celkový stav K6 Vliv pozemku K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,80 0,90 0,95 0,95 Užitná plocha Výměra pozemku. 59,00 m2 0 m2 Celkový koef. KC 0,65 Celková cena Kč Upravená j. cena Kč/m Jednotková cena Kč/m2 Výpočet porovnávací hodnoty na základě užitné plochy Minimální jednotková porovnávací cena Průměrná jednotková porovnávací cena Maximální jednotková porovnávací cena Stanovená jednotková porovnávací cena Celková užitná plocha oceňované nemovité věci Kč/m Kč/m Kč/m Kč/m2 42,27 m2 Výsledná porovnávací hodnota Kč

21 REKAPITULACE Při zjištění ceny obvyklé vycházím jednak porovnáním zjištěných hodnot dle jednotlivých metodik, zvláště pak kladu důraz na porovnání s nemovitostmi nabízených k obchodování v daném místě. V dané lokalitě je dostatečné množství bytů obdobného rozsahu a charakteru nabízeno k obchodování. Při zjištění porovnávací hodnoty jsem vycházel z vlastního šetření, vlastní zkušenosti, znalosti situace a údajů uvedených na realitních internetových stránkách renomovaných společností. Hodnota dle cenového předpisu Hodnota srovnávací Kč Kč Po zvážení všech skutečností a zjištění výše uvedeného stanovuji cenu bytu 2746/2 s příslušenstvím, který je součástí 1.NP vícebytového typového domu postaveného na pozemku parc.č a cena obvyklá podílu 423/28932 souboru pozemků parc.č. 2453, 2454, 2455 a parc.č vše zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Most II (ul. Slovenského národního povstání), obec Most, okres Most, kraj Ústecký v zaokrouhlené výši ceny zjištěné dle 4 zákona č. 151/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů porovnávacím způsobem ,- Kč (Slovy: dvěstědvacettisíc Kč) V Praze, Zdeněk Salvet Přímětická 1185/ Praha 4 - Michle Znalecká doložka: Znalecký posudek jsem vyhotovil jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Plzni, dne , č.j. 2052/93, pro základní obor ekonomika (odvětví ceny a odhady), se zvláštní specializací pro odhady staveb a nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod č znaleckého deníku

22 PŘÍLOHY Částečná fotodokumentace. Výpis z katastru nemovitostí, který vyhotovil dne tzv. dálkovým přístupem Český úřad zeměměřičský a katastrální z listu vlastnictví č pro katastrální území Most II, obec Most, okres Most, kraj Ústecký. Kopie katastrální mapy

23 FOTODOKUMENTACE

24 - 24 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 652-11/2013 o ceně bytu č. 4387/7 v Jihlavě, Tylova 4387/21. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Ostrava, Paní Mgr. Pavla Fučíková Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava - Mariánské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Plzeň - město č.j. 106 EX 6959/09 Radyňská Plzeň Pro potřebu objednatele

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Plzeň - město č.j. 106 EX 6959/09 Radyňská Plzeň Pro potřebu objednatele ZNALECKÝ POSUDEK č. 3563-056/14 o obvyklé ceně nemovité věci - 1/2 spoluvlastnického podílu bytové jednotky č. 1386/8 v domě č.p. 1386 vč. pozemku p.č. 2887/1, 1/9 spoluvlastnického podílu pozemku p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitostí pro účely exekučního řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitostí pro účely exekučního řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 4717-98/16 O ceně nemovitosti- bytu č.1307/3 v domě č.p.1307-1309 na pozemcích parc.č.3088/33,34,35 v kat.úz. Mikulov Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Břeclav Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

Znalecký posudek č. 66 2014

Znalecký posudek č. 66 2014 Znalecký posudek č. 66 2014 O ceně obvyklé - bytové jednotky č. 170/4 v budově čp. 170, na poz.č. parc. 219/136, dále podíl na společných částech domu a pozemků č.parc. 219/152-158 ve výši 536/16400, vše

Více

Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A

Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A O ceně bytové jednotky č. 989/11 s podílem na společných částech domu č.p. 988, 989 a pozemků parc.č. 11102/55 a 11102/56 v k.ú. Plzeň, obec Plzeň, okres Plzeň-město.

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5030-67/15 NEMOVITÁ VĚC: bytová jednotka 1777/34 Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Chodov Adresa nemovité Radimovická 1777/7,

Více

Ocenění nemovitostí č. 4029-40/09

Ocenění nemovitostí č. 4029-40/09 Ocenění nemovitostí č. 4029-40/09 o ceně zjištěné a obvyklé k bytu č. 17 v domě čp. 2391 včetně spoluvlastnických podílů k pozemku pč. 6268 a společným částem domu - zapsáno v LV č. 7388 obce Brno kú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 o ceně bytové jednotky č.302/2, včetně příslušenství a podílu o velikosti 5/100 na společných částech domu a pozemku p.č.730/10, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 8435-88/10/d o ceně bytu č. 23/4 v domě č.p. 23, k.ú. Merklín u Karlových Var, obec Merklín, okres Karlovy Vary. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012. Americká Plzeň. JUDr. Miroslav Pelc Příkrá Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012. Americká Plzeň. JUDr. Miroslav Pelc Příkrá Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 86-54/2012 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 989/6 v budově čp. 989, 990, 991, ulice Ke Špitálskému lesu, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 834/43, 834/44, 834/45, včetně spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2047-56/2013 o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v ě IV. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun - č.j.015 EX 1362/2011 Palackého 31/2 26601 Beroun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 610-1/16 O ceně nemovitosti, bytu č. 2 s příslušenstvím v domě č.p. 1585 na pozemku p.č. 2910/24, 2910/25, 2910/26, 2910/27 a 2910/28 v k.ú. Nusle a obci Praha Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3319-142/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3319-142/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3319-142/2013 O ceně bytové jednotky č.1670/4 v Ostravě-Zábřeh nad Odrou, Glazkovova č.p.1670/6, včetně příslušenství a podílu o velikosti 4873/29424 na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č

ZNALECKÝ POSUDEK. č ZNALECKÝ POSUDEK č. 4375-045 - 2015 o ceně stavebních pozemků a pozemků vedených v katastru nemovitosti jako druh ostatních pozemků (ost. komunikace) uvedených na listu vlastnictví č. 3481 pro katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4560 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 361/4 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 361 na pozemku parc. č. st. 389/1 včetně spoluvlastnického podílu na budově a na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4561-360/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4561-360/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4561-360/2015 O ceně bytové jednotky č.3567/2 v Prostějově, sídliště Svobody 3567/68, vč.příslušenství a podílu o velikosti 55/6851 na společných částech domu a pozemcích p.č.6169/125,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 Č. j: 789/2015-A ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1446-51/2015 o ceně bytové jednotky č. 1466/11 (zapsané na listu vlastnictví č. 8620), umístěné v budově č.p. 1465, 1466, 1467 (zapsané na listu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2093-102/2013 o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3683/10 Petra Bezruče

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 943/103/14. Čimická 780/61 181 00 Praha 8

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 943/103/14. Čimická 780/61 181 00 Praha 8 ZNALECKÝ POSUDEK č. 943/103/14 o ceně bytové jednotky č. 2599/12 o velikosti 2 + 1, která se nachází ve čtvrtém nadzemním podlaží bytového domu na ulici Na Jízdárně v katastrálním území Moravská Ostrava

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 O ceně bytové jednotky č.2032/21 v Blansku, Jasanová 2032/7, vč.příslušenství a podílu o velikosti 583/26454 na společných částech domu a pozemku p.č.st.4377, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4147-447/2014 O ceně bytové jednotky č.1772/60 v obci Litoměřice, Liškova č.p.1772, vč.příslušenství a podílu o velikosti 23/1250 na společných částech domu a pozemku p.č.2536/4, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 333/2015-A ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1420 25/2015 o ceně bytové jednotky č. 236/4 ( na LV č. 8545), umístěné v budově č.p. 236 stojící na pozemku parc.č. 18/1, včetně spoluvlastnického

Více

Znalecký posudek č. 36 2015

Znalecký posudek č. 36 2015 Znalecký posudek č. 36 2015 O obvyklé ceně bytové jednotky č.558/3 v objektu čp. 558, 559, 560, dále podíl ve výši 528/18580 na společných částech domu čp. 558, 559, 560 a pozemků č. parc. 2699/2, 2399/9,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2126-135/2013 1/2 bytu č.419/9 v bytovém domě čp.409-420,713,714 ; ul.jablonecká, v Praze 9, v kat.území: Střížkov (část domu v k.ú.prosek). Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4229-28/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4229-28/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4229-28/2015 O ceně bytové jednotky č.2478 v Kladně, místní část Kročehlavy, Holandská 2478, vč.příslušenství a podílu o velikosti 52/7423 na společných částech domu a pozemku p.č.3438,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2012

ZNALECKÝ POSUDEK č /2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 204-8/2012 o ceně bytové jednotky č. 551/9 v domě č.p. 550 a č.p. 551 v Klatovech III, Pod Hůrkou, katastrální území Klatovy, obec Klatovy, okres Klatovy Objednatel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 1357/7, ve druhém nadzemním podlaží bytového domu v ulici Klausova č.p. 1357, v obci Praha, na pozemcích parc. č. 2339/213,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /2013

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /2013 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0509-198/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 587/22 s příslušenstvím a pozemky Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Štětí, k.ú. Štětí I Adresa

Více

Znalecký posudek č. 30 2015

Znalecký posudek č. 30 2015 Znalecký posudek č. 30 2015 O ceně bytové jednotky č.439/6 v objektu čp. 439, 440, dále podíl ve výši 728/11506 na společných částech domu čp. 439, 440 a pozemků č. parc. st. 675/2, st. 675/24, - vše zapsané

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3663-486/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3663-486/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3663-486/2013 O ceně bytové jednotky č.2907/3 v Ostravě, Moravská Ostrava, Josefa Brabce 2907/17, včetně příslušenství a podílu o velikosti 760/13632 na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3528-351/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3528-351/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3528-351/2013 O ceně bytové jednotky č.860/77 v Praze Ruzyni, Ciolkovského 860/12, včetně příslušenství a podílu o velikosti 4152/412089 na společných částech domu a pozemku p.č.1739/25

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1761/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1761/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1761/2012 O ceně obvyklé na bytové jednotce č. 73/9 v ul. Riegerova s podílem na společných prostorech s pozemky č.par. 710/6 zastavěná plocha a nádvoří v obci Příbram, okres

Více

Znalecký posudek č. 5941-323-01/15

Znalecký posudek č. 5941-323-01/15 Znalecký posudek č. 5941-323-01/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. p. 2008/6 v budově č. p. 2008 na pozemku parc. č. 671/2, v obci Praha, katastrální území Libeň, zapsané u Katastrálního

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha ZNALECKÝ POSUDEK č. 651/15/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 105/3 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 101-107 a pozemcích p.č. st. 8482-8488, vše v katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 195-3366-2013

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 195-3366-2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 195-3366-2013 NEMOVITOST: bytová jednotka, bytová jednotka Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Vinohrady Adresa nemovitosti: Švédská 1145/7,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3645-468/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3645-468/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3645-468/2013 O ceně bytové jednotky č.764/6 v Praze, Prosek, Kytlická č.p.764, včetně příslušenství a podílu o velikosti 745/42318 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.5706

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1989-06/12. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Beroun, exekutor Mgr. Pavel Dolanský Palackého čp. 31/2 266 01 Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1989-06/12. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Beroun, exekutor Mgr. Pavel Dolanský Palackého čp. 31/2 266 01 Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 1989-06/12 o ceně bytu č. 105/3 v ulici Kunětické, v části obce Cihelna v budově označené čp. 101, čp. 102, čp. 103, čp. 104, čp. 105, čp. 106 a čp. 107 se stp.č. 8482, stp.č. 8483,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4225-24/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4225-24/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4225-24/2015 O ceně bytové jednotky č.2362/14 v Brně, Líšeň, Vlkova 2362, vč.příslušenství a podílu o velikosti 63/2960 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.12390 pro k.ú.líšeň

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4921-36/14 NEMOVITOST: Katastrální údaje : Adresa nemovitosti: bytová jednotka v osobním vlastnictví č.1957/49(7) v bytovém domě čp.1957 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1823/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1823/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1823/2012 O ceně obvyklé na bytové jednotce č. 266/4 v ul. Bratří Čapků s podílem na společných prostorech s pozemky č.par. 1176, 1177 a 1178 zastavěná plocha a nádvoří v obci

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 622/093/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 622/093/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 622/093/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 3581/6, v budově č.p. 3580, 3581, 3595 na pozemcích č. parc. 337, 338, 339 vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 672-21/16 o obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 965/7 obsažené v bytovém domě čp. 965, 966 a 967 včetně příslušenství a podílu na společných částech domu a na pozemkové parcele

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2459-149/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2459-149/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2459-149/13 o ceně bytové jednotky č.786/8 včetně spoluvlastnického podílu na budově čp.784-786 a pozemcích st.2640-st.2642 v katastrálním území a obci Mladá Boleslav dle LV č. 6491

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2193/53/14. Čimická 780/61 181 00 Praha 8

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2193/53/14. Čimická 780/61 181 00 Praha 8 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2193/53/14 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 336/24 v bytovém domě č.p. 336 na st. parc.č. 3537, spoluvlastnického podílu o velikosti 4940/466128 na společných částech domu č.p. 336

Více

ZNALECKÝ POSUDEK XX-XX/2012

ZNALECKÝ POSUDEK XX-XX/2012 V tomto dokumentu je znalecký posudek bez identifikace posuzované nemovitosti. Má sloužit jako příklad ukazující obsah, formu a rozsah relativně jednoduchého znaleckého posudku. ZNALECKÝ POSUDEK XX-XX/2012

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc.

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14372-122/15 o ceně bytové jednotky č.2270/11 situované v domě č.p.2270 na parc.č.st.3321, katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava - město, včetně podílu

Více

Znalecký posudek. č. 1027-299 /2014

Znalecký posudek. č. 1027-299 /2014 Znalecký posudek č. 1027-299 /2014 Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Ing. Eva Jeřábková 602 00 Brno, Křenová 299/26 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky a příslušenství v obci Duchcov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3604-427/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3604-427/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3604-427/2013 O ceně bytové jednotky č.592/3 v Bojkovicích, Fučíkova Čtvrť č.p.592, včetně příslušenství a podílu o velikosti 6539/53328 na společných částech domu, vše zapsáno na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 908/112 v budově č.p. 908, na pozemku č.parc. St. 455, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 908 a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2243/103/14. Čimická 780/61 181 00 Praha 8

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2243/103/14. Čimická 780/61 181 00 Praha 8 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2243/103/14 O ceně obvyklé bytové jednotky č.471/16 v bytovém domě č.p. 470, 471 a 472 na st.parc.č. 702, 703 a 704, spoluvlastnického podílu o velikosti 1449/100000 na společných částech

Více

Znalecký posudek. č. 1028-300 /2014. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky a příslušenství pro účely dražby.

Znalecký posudek. č. 1028-300 /2014. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky a příslušenství pro účely dražby. Znalecký posudek č. 1028-300 /2014 Objednatel: Ing. Vladimír Nechutný, Plzeň, Soukenická 5, PSČ 305 51, okres Plzeň-město Insolvenční správce dlužnice Reginy Langerové, trvale bytem Mariánské Lázně, Hroznatova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5815/64/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5815/64/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5815/64/14 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 2448/8 s podílem na společných částech domu č.p. 2447, 2448 a st.p.č. 2584 k.ú. Aš o velikosti podílu 5633/144457 v obci Aš, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 567-30/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 567-30/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 567-30/15 o ceně nemovitosti, bytu č. 1 s příslušenstvím v domě č.p. 2702 na pozemku p.č. 2173/12, id. spoluvl. podílu 1588/5259 na pozemku p.č. 2173/12, spoluvl. podílu 190/450 na

Více

Znalecký posudek č. 2676/132/2012

Znalecký posudek č. 2676/132/2012 Znalecký posudek č. 2676/132/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č.714/9 s podílem na společných částech domu č.p.714 a pozemku parc.č. st.846 v k.ú.chrastava I, obec Chrastava, okres Liberec. Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 2712/167/2012

Znalecký posudek č. 2712/167/2012 Znalecký posudek č. 2712/167/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1105/1 s podílem na společných částech domu č.p.1105,1106,1107, 1108 a pozemků parc.č. 227/7,227/48,227/49,227/50 vše v k.ú.stará Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8639-292/10 o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno -

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1887/17/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1887/17/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1887/17/2015 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Bytová jednotka č. 4 v bytovém domu č.p. 81 se všemi součástmi

Více

č. 1098/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9

č. 1098/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1098/15 o ceně bytové jednotky č. 993/6 v budově č.p.993, 994 na pozemku par.č.232/119, 232/120 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy, jejího příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 22/2662/2014. O obvyklé ceně bytové jednotky č.1280/3 v k.ú.hlinsko v Čechách, obec Hlinsko, okres Chrudim.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 22/2662/2014. O obvyklé ceně bytové jednotky č.1280/3 v k.ú.hlinsko v Čechách, obec Hlinsko, okres Chrudim. ZNALECKÝ POSUDEK č. 22/2662/2014 O obvyklé ceně bytové jednotky č.1280/3 v k.ú.hlinsko v Čechách, obec Hlinsko, okres Chrudim. Objednatel znaleckého posudku: Královská dražební a.s. Kateřinská 482 128

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3701-1/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3701-1/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3701-1/2014 O ceně bytové jednotky č.544/9 v Domažlicích, Švabinského 544, vč.příslušenství a podílu o velikosti 149/4058 na společných částech domu a pozemcích p.č.st.2611, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2155-23/2014 bytu č.1735/5 se spoluvl.podílem 448/10000 na společných částech domu čp.1735 a pozemku p.č.2338/26 v Roudnici nad Labem, ul.hornická. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský

Více

č. 1093/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9

č. 1093/15 obec : Praha Objednatel posudku: MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1093/15 o ceně bytové jednotky č. 625/4 v budově č.p.625, 626, 668, 669 na pozemku par.č.566/27, 566/28, 566/29, 566/30, 566/31 včetně spoluvlastnického podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1056-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1056-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1056-2014 o ceně bytové jednotky č.1563/6 a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp.1561,1562,1563,1564 v ulic Hábova a podílu na pozemcích v kat. území Stodůlky, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 Č. j: 018/2016-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1471-04/2016 o ceně bytové jednotky č. 112/7 (na LV č. 442) v budově č.p. 112 (na LV č. 63), stojící na parcele p.č. 226 (na LV č. 63), včetně

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

Znalecký posudek č. 5748-130/15

Znalecký posudek č. 5748-130/15 Znalecký posudek č. 5748-130/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 2465/8, ve třetím nadzemním podlaží bytového domu v ulici Dominova č.p. 2465, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2780/29,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7323

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7323 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7323 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 312/1 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Benešov, obec Sázava, k.ú. Sázava Adresa nemovité věci: Jiráskova 312, 285 06

Více

Znalecký posudek č. 3797

Znalecký posudek č. 3797 Znalecký posudek č. 3797 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 216/1 v rodinném domu č.p. 216 na pozemku parc. č. st. 392 včetně pozemku v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. bytu č.719/16 v bytovém domě čp čp.720, ul.sametová, Liberec VI - Rochlice.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. bytu č.719/16 v bytovém domě čp čp.720, ul.sametová, Liberec VI - Rochlice. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2394-40/2016 bytu č.719/16 v bytovém domě čp.713 - čp.720, ul.sametová, Liberec VI - Rochlice. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 2254/15 ul.petra

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2290/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.3 v ul. Plzeňská č.p.52 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.par. 647/1, 647/2 a 647/3 zastavěná plocha a nádvoří v obci Příbram,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2092-101/2013 bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3500/09

Více

Znalecký posudek č /15

Znalecký posudek č /15 Znalecký posudek č. 5893-275-01/15 O ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 2838, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 915 a pozemku parc. č. 2839, v obci Praha, katastrální území Újezd nad Lesy,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 17/17517/2010. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely veřejné dražby (nedobrovolné)

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 17/17517/2010. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely veřejné dražby (nedobrovolné) ZNALECKÝ POSUDEK č. 17/17517/2010 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 2279/43 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domů čp. 2277, čp. 2278, čp. 2279, čp. 2280 a čp. 2281, a dále na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3656-67/14. O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3656-67/14. O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII ZNALECKÝ POSUDEK č. 3656-67/14 O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII Objednatel znaleckého posudku: soudní exekutor, Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marie Mynaříková

Více

Znalecký posudek č. 2624/80/2012

Znalecký posudek č. 2624/80/2012 Znalecký posudek č. 2624/80/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č.2567/22 s podílem na společných částech domu č.p.2566,2567 a 2568 a pozemku parc.č. 4949/68 v k.ú.ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1460-10-2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 1134/2 Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Kraj Středočeský, okres Beroun, obec

Více

088EX 484/12-35 Znalecký posudek č. 3672/37/14 Š

088EX 484/12-35 Znalecký posudek č. 3672/37/14 Š 088EX 484/12-35 Znalecký posudek č. 3672/37/14 Š O ceně bytové jednotky č. 6/3 ul. Starokošířská č.p.6, parc.č. 1316 v k.ú Košíře, obec Praha 5 Postup při zpracování posudku : Povinný Rao spol. s.r.o.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Znalecký posudek. č. 1007-279 /2014

Znalecký posudek. č. 1007-279 /2014 Znalecký posudek č. 1007-279 /2014 Objednatel: Ing. Eva Jeřábková PROKONZULTA, a.s. Křenová 26 Brno 602 00 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky a příslušenství v kat. území Praha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1704/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1704/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1704/2011 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 4 v ul. Nádražní č.p. 354/7 s podílem na společných prostorech a pozemku č.par. 385 zastavěná plocha a nádvoří v obci Stará Role, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 717/187/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 717/187/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 717/187/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 2115/2, v budově č.p. 2113, 2114, 2115 na pozemku č. parc. 5908, č. parc. 5909, č. parc. 5910, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek č /17

Znalecký posudek č /17 Znalecký posudek č. 6598-138/17 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na bytové jednotce č. 114/6, ve druhém nadzemním podlaží bytového domu v ulici U staré školy č.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2013. o ceně bytu č.457/6 v bytovém domě čp , ul.draguš, v Postoloprtech, okres: Louny.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2013. o ceně bytu č.457/6 v bytovém domě čp , ul.draguš, v Postoloprtech, okres: Louny. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2075-84/2013 o ceně bytu č.457/6 v bytovém domě čp.457-460, ul.draguš, v Postoloprtech, okres: Louny. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j.088ex 168/10 Petra

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 362/6 v budově č.p. 360, 361, 362 na pozemcích parc.č. St. 542, St. 543, St. 544, vč. ideálního spoluvlastnického

Více

Znalecký posudek č. 5551-308-01/14

Znalecký posudek č. 5551-308-01/14 Znalecký posudek č. 5551-308-01/14 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 2104/6, ve třetím nadzemním podlaží bytového domu v ulici Hřímalého č.p. 2104, v obci Plzeň, na pozemku parc. č. 7122,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 741/211/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 62/9, v budově č.p. 62, bytový dům, na pozemku č. parc. St. 192, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5948/56/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5948/56/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5948/56/15 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1871/15 s podílem na společných částech domu č.p. 1871 a pozemku st.p.č. 2501/9 k.ú. Sokolov o velikosti podílu 6086/109920 v obci

Více