ZNALECKÝ POSUDEK. č

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4400-070 - 2015"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č o ceně obvyklé bytu 2746/2 s příslušenstvím, který je součástí 1.NP vícebytového typového domu postaveného na pozemku parc.č a cena obvyklá podílu 423/28932 souboru pozemků parc.č. 2453, 2454, 2455 a parc.č vše zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Most II (ul. Slovenského národního povstání), obec Most, okres Most, kraj Ústecký. Objednatel znaleckého posudku: JUDr. Jana Tvrdková soudní exekutorka Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/ Praha 4 - Krč Účel znaleckého posudku: exekuční řízení č.j. 095 Ex 1595/14 Posudek vypracoval: Zdeněk Salvet Přímětická 1185/ Praha 4 - Michle Znalecký posudek obsahuje celkem 27 (slovy: dvacetsedm) číslovaných stran formátu A4 včetně titulní strany a příloh a předává se ve třech vyhotoveních objednatelce znaleckého posudku paní JUDr. Janě Tvrdkové, soudní exekutorce. V Praze,

2 NÁLEZ Znalecký úkol o ceně obvyklé bytu č. 2746/2 s příslušenstvím, který je součástí vícebytového domu č.p. 2746, or.č. 18 postaveném na pozemku parc.č a o podílu 423/28932 ceny obvyklé souboru stavebních pozemků parc.č. 2452, 2453, 2454, 2455 a parc.č vše zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Most II, město Most (ul. Slovenského národního povstání), okres Most, kraj Ústecký. Ocenění je provedeno cenou obvyklou ve smyslu definice definice uvedené v 2, odst. 1 a 3 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) ve znění pozdějších předpisů. 1) Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. (3) Jiným způsobem oceňování stanoveným tímto zákonem nebo na jeho základě je a) nákladový způsob, který vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění, b) výnosový způsob, který vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu (úrokové míry), c) porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci odvozením z ceny jiné funkčně související věci, d) oceňování podle jmenovité hodnoty, které vychází z částky, na kterou předmět ocenění zní nebo která je jinak zřejmá, e) oceňování podle účetní hodnoty, které vychází ze způsobů oceňování stanovených na základě předpisů o účetnictví, -2-

3 f) oceňování podle kurzové hodnoty, které vychází z ceny předmětu ocenění zaznamenané ve stanoveném období na trhu, g) oceňování sjednanou cenou, kterou je cena předmětu ocenění sjednaná při jeho prodeji popřípadě cena odvozená ze sjednaných cen. Přehled podkladů Výpis z katastru nemovitostí, který vyhotovil dne tzv. dálkovým přístupem Český úřad zeměměřičský a katastrální z listu vlastnictví č pro katastrální území Most II, obec Most, okres Most, kraj Ústecký. Kopie katastrální mapy. Kopie listu Cenové mapy pozemků města Most, platné pro rok Kupní smlouva se zřízením věcného břemene, kterou uzavřelo mezi sebou město Most (strana prodávající) a Stavební bytové družstvo Krušnohor (strana kupující) - povinnost kupujícího bezúplatně umožnit prodávajícímu kdykoliv volný přístup do krytu CO v suterénu domu a dále pak povinnost kupujícímu bezúplatně umožnit prodávajícímu kdykoli prodávajícímu přístup do suterénu domu za účelem zajištění odečtů, kontrol, revizí a oprav patního měřiče tepla, který je ve vlastnictví prodávajícího. Užívací povolení, které vyhotovil dne 3. ledna 1962 Investorský útvar ONV pod č.j. Výst. 7/62-325/1-L/M, ve kterém odbor pro výstavbu a vodní hospodářství uděluje trvalé užívací povolení dnem 29. prosince 1961 (převzato z archivu místního magistrátu města). SOUČASNÝ STAV Okolí: Přípojky: veř. / vl. BUDOUCÍ STAV ý bytová zóna průmyslová zóna Okolí : ostatní nákupní zóna ý / voda ý / kanalizace ý / plyn Přípojky: ý / elektro ý telefon veř / vl. Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): bytová zóna průmyslová zóna ostatní nákupní zóna / voda / kanalizace / plyn / elektro telefon ý MHD železnice ý dálnice/silnice I. tř Poloha v obci: širší centrum Přístup k pozemku ý zpevněná komunikace nezpevněná komunikace -3- autobus ý silnice II.,III.tř

4 Celkový popis Předmětem zjištění ceny obvyklé je byt č. 2746/2 s příslušenstvím, který je součástí vícebytového domu č.p. 2746, or.č. 18 postaveném na pozemku parc.č a podíl 423/28932 ceny obvyklé souboru stavebních pozemků parc.č. 2452, 2453, 2454, 2455 a parc.č vše zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Most II, město Most (ul. Slovenského národního povstání), okres Most, kraj Ústecký. Vícenytový dům je koncová zděná budova, jež je součástí uceleného bloku pěti typových domů stejného charakteru a způsobu využití. Krajní domy jsou s třemi nadzemními podlažími, střední tři bytové domy jsou s čtyřmi nadzemními podlažími. Blok domů se nachází v severní části bývalého okresního města směrem k části města zv. Souš. Jedná se o dům s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími, která je opatřená valbovou střechou s nízkou světlou výškou. Je postavena na pozemku mírně svažitého charakteru, přístup k domu je z místní městské zpevněné komunikace (ul. Slovenského národního povstání). Vícebytový dům je v celém rozsahu využíván k trvalému bydlení (9 bytových jednotek). Blok domů je napojený na veřejné energetické sítě v rozsahu vodovodní, kanalizační a elektro NN přípojky včetně přípojky veřejného rozvodu zemního plynu. Stavebně technický stav nemovitosti jako celku, která byla postavena a uvedena do provozu dle dostupných podkladů z magistrátu města Most v roce 1962 je úměrný stáří stavby a její v minulosti řádné údržbě. Budova vykazuje nutnost stavebních úprav středního rozsahu (zateplení domu, úpravy interiéru domu apod.). Spojení s veřejnou dopravou (MHD bus) je v dosahu do 200 m, zásobování lokality včetně občanské vybavenosti je dostatečné. Kompletní občanská vybavenost je zajištěna v centru města. Napojení na základní komunikační systém města je v bezprostřední blízkosti. Parkovací možnosti jsou dobré. Polohu nemovitosti hodnotím jako dobrou. Vícebytový dům č.p resp. bytová jednotka č. 2746/2 je zatížena věcným břemenem užívání měřiče tepla v č.p ve prospěch Statutárního města Most. Vyjma tohoto výše uvedeného věcného břemene není nemovitost zatížená žádnými právy popř. povinnostmi s nemovitostí spojenými. V čase zjištění je byt č. 2746/2 pronajímán přítomné osobě mužského pohlaví, který mi umožnil vstup do bytu, zaměření jednotlivých místností a pořízení fotodokumentace za účelem zjištění ceny obvyklé. Přítomný muž mi odmítl sdělit své jméno, předložit nájemní smlouvu a sdělit výši nájemného. Odkázal mne na nepřítomného vlastníka bytu Bohumila Veličku, který si na adrese Praha 8, Lešetínská 352/16 nepřevzal výzvu k prohlídce bytu a která mi byla vrácena RIZIKA Rizika spojená s právním stavem nemovité věci: nejsou Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru Nemovitá věc není řádně zapsána v katastru nemovitostí nemovitostí Stav stavby umožňuje podpis zástavní Stav stavby neumožňuje podpis zástavní smlouvy (vznikla věc) smlouvy -4-

5 Skutečné užívání stavby není v rozporu s její Skutečné užívání stavby je v rozporu s její kolaudací kolaudací Přístup k nemovité věci přímo z veřejné Není zajištěn přístup k nemovité věci přímo z komunikace je zajištěn veřejné komunikace Rizika spojená s umístěním nemovité věci: nejsou Nemovitá věc není situována v záplavovém Nemovitá věc situována v záplavovém území území Věcná břemena a obdobná zatížení: ý Věcná břemena neovlivňující obvyklou cenu (např. přípojky inženýrských sítí) ý Exekuce Ostatní rizika: nejsou OBSAH 1. Ocenění staveb 1.1 Byt č. 2746/2-1.NP -5-

6 OCENĚNÍ Index trhu s nemovitými věcmi Název znaku 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka nižší než nabídka 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož součástí je stavba (stejný vlastník) nebo jednotka nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 3. Změny v okolí - Bez vlivu 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu 5. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů 6. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav č. I Pi -0,03 V II II II IV 5 Index trhu IT = P6 * (1 + S Pi) = 0,970 i=1 Index polohy Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v ostatních obcích nad 2000 Název znaku 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí Rezidenční zástavba 3. Poloha pozemku v obci - Navazující na střed (centrum) obce 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je dostupná občanská vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost k pozemku - Příjezd po zpevněné komunikaci, dobré parkovací možnosti -6- č. I Pi I 0,04 II I 0,02 I VI

7 7. Osobní hromadná doprava - Zastávka do 200 m včetně, MHD dobrá dostupnost centra obce 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Bez možnosti komerčního využití 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí 10. Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost 11. Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů III 0,01 II II II II 11 Index polohy IP = P1 * (1 + S Pi) = 1,070 i=2 Koeficient pp = IT * IP = 1,038 Základní cena stavebních pozemků pro k.ú. Most II: Ocenění prováděné podle cenového předpisu Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a č. 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. 1. Ocenění staveb 1.1 Byt č. 2746/2-1.NP Oceňovaný byt č. 2746/2 je samostatně uzavřený soubor místností, který je součástí 1.NP vícebytového typového zděného domu blokové zástavby. Dispozičně obsahuje vyjma předsíně dva pokoje, kuchyň a sociální zařízení (koupelnu a WC). Popis společných stavebně konstrukčních částí domu č.p v kat. území Most II: základy - žlbt. základové pasy s izolací proti vlhkosti nosné konstrukce - zdivo v tl. nad 40 cm stropy - nespalné s rovným podhledem střecha - valbová střecha bez možnosti vestavby obytného popř. užitného podkroví -7-

8 střešní krytina - typová hydroizolační skladba klempířské konstrukce - kompletní z pozinkového plechu vnější omítka - VPC hladká nezateplená vnější obklady - nejsou součástí vícebytového domu schody - dvouramenné žlbt. s teracovým povrchem bleskosvod - jímací soustava součástí střešního pláště výtah - není součástí vícebytového domu ostatní vybavení - ruční hasící přístroje Popis stavebně konstrukčních částí náležejících bytu č. 2746/2: vnitřní omítky - štukové vnitřní obklady - keramický obklad kuch. koutu, koupelny a WC dveře - dřevěné hladké a dřevěné prosklené okna - plastová s dithermickým sklem povrch podlah - koberec, PVC a keramická dlažba vytápění - centrální ústřední elektroinstalace - světelá a motorová, jištění automaty vodovod - rozvod studené i TUV pod omítkou kanalizace - odkanalizování zař. předmětů do společných svodů vnitřní rozvod zemního plynu - není součástí bytu ohřev TUV - centrální ústřední vybavení kuchyně - sporák není součástí bytu hygienické vybavení - vana, umyvadlo, splachovací WC ostatní vybavení - není součástí bytu Stavebně technický stav bytu, který byl dle výše uvedených informací realizován na začátku 60. let minulého století a od té doby využíván výhradně k trvalému bydlení je úměrný stáří (cca 53 roků) a jeho řádné údržbě. Většina prvků dlouhodobé životnosti jsou původní, prvky krátkodobé životnosti byly rekonstruovány popř. vyměněny. Stav vlastního bytu hodnotím jako dobrý, přesto vykazující nutnost stavebních prací menšího rozsahu. Ocenění pro stanovení podílu jednotky na pozemcích Stavební pozemky (CMP 2015) Pozemky parc.č. 2452, 2453, 2454, 2455 a parc.č jsou oceňovány v souladu se zněním 10, odst. 1 a 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a následně podle 2 vyhlášky č. 441/2013 Sb. ze dne 17. prosince 2013, o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška). Dnem 1. ledna nabyla účinosti obecně závazná vyhláška č. 3/2013 ze dne , kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mostu č. 6. Oceňované pozemky jsou v cenové mapě označeny a jejich jednotková cena za 1 m2 byla stanovena na 800,- Kč/m2. -8-

9 Ocenění Ostatní stavební pozemky Typ Název 2 cen. mapa zastavěná plocha a nádvoří 2 cen. mapa zastavěná plocha a nádvoří 2 cen. mapa zastavěná plocha a nádvoří 2 cen. mapa zastavěná plocha a nádvoří 2 cen. mapa zastavěná plocha a nádvoří Ostatní stavební pozemky - celkem Parcelní číslo 2452 Výměra [m2] 21 Jedn. cena [Kč/m2] 80 Cena [Kč] , , , ,00 m2 Stavební pozemky (CMP 2015) - zjištěná cena = Kč Vlastní ocenění jednotky Zatřídění pro potřeby ocenění Typ objektu: Poloha objektu: Stáří stavby: Základní cena ZC (příloha č. 27): Bytový prostor 38 porovnávací metoda Most 53 let 5 105,00 Kč/m2 koeficient dle typu podlahové plochy ( 4,98*3,10 ) * = 15,44 m2 ( 4,98*2,89 ) * = 14,39 m2 ( 2,74*2,24 ) * = 6,14 m2 ( 2,72*1,17 ) * = 3,18 m2 ( 1,73*1,34 ) * = 2,32 m2 ( 0,94*0,85 ) * = 0,80 m2 42,27 m2 Podlahové plochy bytu Pokoj: Pokoj: Kuchyně: Předsíň: Koupelna: WC: Započítaná podlahová plocha bytu: -9-

10 Výp očet indexu cenového porovnání Index vybavení Název znaku 1. Typ stavby - Budova - zděná nebo monolitická konstrukce vyzdívaná 2. Společné části domu - Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, sušárna, sklad 3. Příslušenství domu - Bez dopadu na cenu bytu 4. Umístění bytu v domě - Ostatní podlaží nevyjmenované 5. Orientace obyt. místností ke světovým stranám - Ostatní světové strany - s výhledem 6. Základní příslušenství bytu - Příslušenství úplné - standardní provedení 7. Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem - není 8. Vytápění bytu - Dálkové, ústřední, etážové 9. Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu 10. Stavebně - technický stav - Byt se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav) č. IV Vi 0,10 II II II III 0,03 III II III III III -0,01 0,85 Koeficient pro stáří 53 let: s = 1-5 * 53 = 0,735 9 Index vybavení IV = (1 + S Vi) * V10 * 0,735 = 0,700 i=1 Index trhu s nemovitými věcmi IT = 0,970 Index polohy pozemku IP = 1,070 Ocenění Základní cena upravená ZCU = ZC * IV = 5 105,00 Kč/m2 * 0,700 = 3 573,50 Kč/m2 CBP = PP * ZCU * IT * IP = 42,27 m2 * 3 573,50 Kč/m2 * 0,970 * 1,070= ,71 Kč Cena stanovená porovnávacím způsobem = ,71 Kč

11 Úprava ceny spoluvlastnickým podílem jednotky na příslušenství a pozemku Zjištěná cena pozemku: Kč Spoluvlastnický podíl: 423 / Hodnota spoluvlastnického podílu: Kč * 423 / = ,20 Kč Spoluvlastnický podíl na příslušenství a pozemku Byt č. 2746/2-1.NP - zjištěná cena = Ocenění majetku obecnou metodikou 1. Porovnávací ocenění 1.1 Byt č. 2746/2-1.NP Oceňovaný byt Užitná plocha: + 42,27 m2 Srovnatelné nemovité věci Byt m2 Most II Celková cena: Kč za nemovitost Adresa: ul. Jána Kollára ,20 Kč ,91 Kč

12 Popis: Nabízíme k prodeji byt v osobním vlastnictví, 1+2, 54 m2, 3. patro, ul. Jana Kollára, Most. Podsklepený zateplený třípodlažní cihlový dům. Plastová okna. Podlahy s dřevěnými parketami a keramickou dlažbou. Koupelnu tvoří zděné jádro a je vybavena umyvadlem, vanou. Odstraněna kuchyňská linka a WC. Nemovitost je situována ve velmi klidné, tiché lokalitě. Jedná se o prodej výběrovým řízením v rámci insolvenčního řízení zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou. Kupující hradí daň z nabytí nemovitosti ve výši 4%. Prodejem ze zákona zanikají veškerá zástavní práva. ID zakázky:n47256 Aktualizace: Stavba:Cihlová Stav objektu:dobrý Vlastnictví:Osobní Umístění objektu:klidná část obce Podlaží:3. podlaží z celkem 3 včetně 1 podzemního Užitná plocha: 54 m2 Topení:Ústřední dálkové Plyn:Plynovod Odpad:Veřejná kanalizace Elektřina:230V Doprava:Silnice Energetická náročnost budovy:třída G - Mimořádně nehospodárná Lokalita Most II, ul. Jána Kollára Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny K2 Velikosti objektu K3 Poloha K4 Provedení a vybavení K5 Celkový stav K6 Vliv pozemku K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,80 0,90 1,05 Užitná plocha Výměra pozemku. 54,00 m2 0 m Celkový koef. KC 0,76 Celková cena Upravená j. cena Kč/m Jednotková cena Kč Kč/m2

13 Byt m2 Most II Celková cena: Kč za nemovitost Adresa: ul. Slovenského národního povstání Popis: Nabízíme Vám k prodeji byt 2 + 1, v osobním vlastnictví, o celkové výměře 54m. Bytová jednotka se nachází v druhém patře cihlového domu, který prošel revitalizací (plastová okna, fasáda, zateplení, střecha, vstupní prostory). Byt je po celkové rekonstrukci v roce 2012, změna dispozice bytu, nové elektrické rozvody a rozvody vody, nově vyzděné jádro. zděné jádro. K bytu náleží 3 sklepní kóje. Dům je zateplený a čistě udržovaný, u domu je k dispozici oplocený soukromý pozemek na kterém se nachází dětské hřiště s pískovistěm - možnost posezení a grilování. Parkování u domu na soukromém pozemku. V blízkosti zastávka MHD, škola, nemocnice. Velmi dobrá občanská vybavenost. ID zakázky:mr2298 Aktualizace: Stavba:Cihlová Stav objektu:dobrý Vlastnictví:Osobní Podlaží: 3. podlaží z celkem 3 Užitná plocha:54 m2 Plocha podlahová:54 m2 Lokalita Most II, ul. Slovenského národního povstání Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 0,80 K2 Velikosti objektu 0,90 K3 Poloha K4 Provedení a vybavení K5 Celkový stav 1,05 K6 Vliv pozemku K7 Úvaha zpracovatele ocenění Užitná plocha Výměra pozemku. 54,00 m2 0 m Celkový koef. KC 0,76 Celková cena Upravená j. cena Kč/m Jednotková cena Kč Kč/m2

14 Byt m2 Most II Celková cena: Kč za nemovitost Adresa: ul. Čsl. armády Popis: Prodej bytu 2+1 v Mostě, ulice Čsl.Armády o ploše 55 m2. Byt se nachází ve třetím podlaží cihlového domu s výtahem a je po kompletní rekonstrukci. Byt se skládá z obývacího pokoje, který je moderně propojen s kuchyní, ložnice, koupelny s toaletou, chodby a balkónu. Nová kuchyňská linka na míru včetně spotřebičů (vestavná horkovzdušná trouba, plynová deska, digestoř, volně stojící lednice, myčka), dřevěné obložky i interiérové dveře, podlahy jsou plovoucí a dlažba, nové elektrické rozvody včetně pojistek, voda i odpady v plastu, vestavné skříně na míru v ložnici a chodbě bytu (dostatek úložných prostor), nové radiátory včetně rozvodů, prostorná zděná koupelna s rohovou vanou a masážním sprchovým koutem, sádrokartonové podhledy s bodovým osvětlením v koupelně i chodbě bytu, odhlučněné vchodové dveře do bytu, plastová okna. Dům je po kompletní rekonstrukci, zateplení i fasáda domu, chodby, euro výtah, střecha. Tento byt pro svou zdařilou rekonstrukci, klidné místo s dostatkem parkovacích míst a nízké náklady na bydlení doporučuji. Součástí bytu je sklep. V blízkosti domu je veškerá občanská vybavenost, kvalitní škola i školka, park, obchodní centrum, lékař a atd. ID zakázky: Aktualizace: Stavba:Cihlová Stav objektu: Po rekonstrukci Vlastnictví: Osobní Podlaží:3. podlaží z celkem 5 Užitná plocha: 55 m2 Plocha podlahová: 55 m2 Lokalita Most II. u. Čsl. armády Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny K2 Velikosti objektu K3 Poloha K4 Provedení a vybavení K5 Celkový stav K6 Vliv pozemku K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,80 0,90 0,95 Užitná plocha Výměra pozemku. 55,00 m2 0 m Celkový koef. KC 0,68 Celková cena Upravená j. cena Kč/m Jednotková cena Kč Kč/m2

15 Byt m2 Most II Celková cena: Kč za nemovitost Adresa: ul. Josefa Skupy Popis: Prodej bytu 2+1 s balkonem v osobním vlastnictví. Byt se nachází ve 4. patře s výtahem. Byt je velmi vkusně a prakticky zrekonstruován. V obývacím pokoji jsou renovované parkety, vestavěná skříň (z původních dveří). V chodbě je změnou dispozice prostorná komora. V ložnici je plovoucí podlaha a posuvné dveře. V kuchyni je dlažba, bodové osvětlení a zánovní kuchyňská linka. Byt se prodává včetně zařízení. Dům je po revitalizaci, zateplen, plastová okna. Bezpečnost vchodu zajišťuje čip, bez kterého není možné vstup do domu ani ven. ID zakázky:hr498 Aktualizace:Dnes Stavba:Cihlová Stav objektu:po rekonstrukci Vlastnictví:Osobní Podlaží:5. podlaží z celkem 5 Užitná plocha:60 m2 Plocha podlahová:60 m2 Voda:Dálkový vodovod Topení:Ústřední dálkové Plyn:Plynovod Odpad:Veřejná kanalizace Telekomunikace:Internet, Kabelová televize Elektřina:230V Komunikace:Asfaltová Energetická náročnost budovy:třída G - Mimořádně nehospodárná č. 78/2013 Sb. podle vyhlášky. Lokalita Most II, ul. Josefa Skupy Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny K2 Velikosti objektu K3 Poloha K4 Provedení a vybavení K5 Celkový stav K6 Vliv pozemku K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,85 0,90 0,

16 Užitná plocha Výměra pozemku. 56,00 m2 0 m2 Celkový koef. KC 0,73 Celková cena Kč Upravená j. cena Kč/m Jednotková cena Kč/m2 Byt m2 Most II Celková cena: Kč za nemovitost Adresa: tř. Budovatelů Popis: Prodej byt v Mostě s dispozicí 2+1, ul. tř. Budovatelů, bl. 93, OV, 57 m2. Byt je po kompletní rekonstrukci, vybaven nábytkem. Vyzděné jádro - rohová vana, obklady, dlažba, odvětrávání. V celém bytě nové podlahy, nová kuchyňská linka, vestavěná skříň. V ceně je zařízení bytu - rohová sedačka, komody, ložnice komplet. Volný ihned k nastěhování. ID zakázky:mr1411 Aktualizace:Včera Stavba:Cihlová Stav objektu:po rekonstrukci Vlastnictví:Osobní Podlaží:1. podlaží z celkem 6 Užitná plocha:57 m2 Plocha podlahová:57 m2 Energetická náročnost budovy:třída G - Mimořádně nehospodárná č. 78/2013 Sb. podle vyhlášky. Lokalita Most II, tř. Budovatelů Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny K2 Velikosti objektu K3 Poloha K4 Provedení a vybavení K5 Celkový stav K6 Vliv pozemku K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,85 0,90 0,95 Užitná plocha Výměra pozemku. 57,00 m2 0 m2 Celkový koef. KC 0,73 Celková cena Kč Upravená j. cena Kč/m Jednotková cena Kč/m2

17 Byt m2 Most II Celková cena: Kč za nemovitost Adresa: tř. Budovatelů Popis: Zařízený byt v osobním vlastnictví v centru města v 1. podlaží cihlového domu. Byt o celkové rozloze 57 m2 prošel kompletní rekonstrukcí - kuchyně, zděné koupelnové jádro s rohovou vanou, chodba s velkou skříní, plastová okna. Na podlahách plovoucí podlahy, keramická dlažba a PVC. K bytu náleží sklep. Byt včetně vybavení. Veškerá občanská vybavenost v místě - škola, školka, lékař, obchody. ID zakázky: Aktualizace: dnes inzerát byl topován Stavba:Cihlová Stav objektu:po rekonstrukci Vlastnictví:Osobní Umístění objektu:centrum obce Podlaží:1. podlaží z celkem 7 včetně 1 podzemního Užitná plocha:56 m2 Plocha podlahová:57 m2 Sklep:2 m2 Parkování:10 Voda:Dálkový vodovod Topení:Ústřední dálkové Odpad:Veřejná kanalizace Telekomunikace:Telefon, Internet, Kabelová televize Elektřina:120V, 230V Doprava:MHD Energetická náročnost budovy:třída G - Mimořádně nehospodárná č. 148/2007 Sb. podle vyhlášky Lokalita Most II, tř. Budovatelů) Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny K2 Velikosti objektu K3 Poloha K4 Provedení a vybavení K5 Celkový stav K6 Vliv pozemku K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,85 0,90 0,

18 Užitná plocha Výměra pozemku. 56,00 m2 0 m2 Celkový koef. KC 0,69 Celková cena Kč Upravená j. cena Kč/m Jednotková cena Kč/m2 Byt m2 Most II Celková cena: Kč za nemovitost Adresa: tř. Budovatelů Popis: Byt 2+1 s balkónem v OV ve 4. patře situovaný na jih a západ, o velikosti 59 m2 v domě po kompletní rekonstrukci - nová plastová okna, nová střecha, zateplení fasády, v blízkosti centra města a zastávek autobusů č.5,17,30 a tramvaje. Byt je v po rekonstrukci koupelny a WC, udržované parkety, sklep v suterénu. ID zakázky:00381 Aktualizace: Stavba:Cihlová Stav objektu:po rekonstrukci Vlastnictví:Osobní Umístění objektu:centrum obce Podlaží:5. podlaží z celkem 7 včetně 1 podzemního Užitná plocha:59 m2 Plocha podlahová:59 m2 Balkón:2 m2 Sklep:2 m2 Voda:Dálkový vodovod Topení:Ústřední dálkové Plyn:Plynovod Odpad:Veřejná kanalizace Elektřina:230V Doprava:Vlak, Silnice, MHD, Autobus Komunikace:Asfaltová Energetická náročnost budovy:třída C - Úsporná č. 148/2007 Sb. podle vyhlášky Ukazatel energetické náročnosti budovy:120,0 kwh/m^2 za rok Vybavení: Částečně

19 Lokalita Most II, tř. Budovatelů Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny K2 Velikosti objektu K3 Poloha K4 Provedení a vybavení K5 Celkový stav K6 Vliv pozemku K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,85 0,90 0,80 0,95 Užitná plocha Výměra pozemku. 59,00 m2 0 m2 Celkový koef. KC 0,58 Celková cena Kč Upravená j. cena Kč/m Jednotková cena Kč/m2 Byt m2 Most II Celková cena: Kč za nemovitost Adresa: tř. Budovatelů Popis: Prodej velmi pěkného bytu 2+1+B v Mostě, ulice tř.budovatelů o ploše 59 m2. Byt je v osobním vlastnictví, nachází se ve třetím patře cihlového domu s výtahem a je po rekonstrukci.v bytě je nová kuchyňská linka, podlahy jsou plovoucí a dlažba, mnichovské omítky, plastová okna, voda i odpady v plastu, nové elektrické rozvody včetně pojistek, zděná koupelna. V ložnici je nová a prostorná dřevěná šatna + žebřiny. Celkově je byt v perfektním stavu a díky výborným sousedským vztahům nabízí klidné a příjemné bydlení. V blízkosti domu je veškerá občanská vybavenost, škola, školka, obchodní centrum, lékaři a atd. ID zakázky: Aktualizace: Stavba:Cihlová Stav objektu:po rekonstrukci Vlastnictví:Osobní Podlaží:4. podlaží z celkem 7 Užitná plocha:59 m2 Plocha podlahová:59 m2-19 -

20 Lokalita Most II, tř. Budovatelů Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny K2 Velikosti objektu K3 Poloha K4 Provedení a vybavení K5 Celkový stav K6 Vliv pozemku K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,80 0,90 0,95 0,95 Užitná plocha Výměra pozemku. 59,00 m2 0 m2 Celkový koef. KC 0,65 Celková cena Kč Upravená j. cena Kč/m Jednotková cena Kč/m2 Výpočet porovnávací hodnoty na základě užitné plochy Minimální jednotková porovnávací cena Průměrná jednotková porovnávací cena Maximální jednotková porovnávací cena Stanovená jednotková porovnávací cena Celková užitná plocha oceňované nemovité věci Kč/m Kč/m Kč/m Kč/m2 42,27 m2 Výsledná porovnávací hodnota Kč

21 REKAPITULACE Při zjištění ceny obvyklé vycházím jednak porovnáním zjištěných hodnot dle jednotlivých metodik, zvláště pak kladu důraz na porovnání s nemovitostmi nabízených k obchodování v daném místě. V dané lokalitě je dostatečné množství bytů obdobného rozsahu a charakteru nabízeno k obchodování. Při zjištění porovnávací hodnoty jsem vycházel z vlastního šetření, vlastní zkušenosti, znalosti situace a údajů uvedených na realitních internetových stránkách renomovaných společností. Hodnota dle cenového předpisu Hodnota srovnávací Kč Kč Po zvážení všech skutečností a zjištění výše uvedeného stanovuji cenu bytu 2746/2 s příslušenstvím, který je součástí 1.NP vícebytového typového domu postaveného na pozemku parc.č a cena obvyklá podílu 423/28932 souboru pozemků parc.č. 2453, 2454, 2455 a parc.č vše zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Most II (ul. Slovenského národního povstání), obec Most, okres Most, kraj Ústecký v zaokrouhlené výši ceny zjištěné dle 4 zákona č. 151/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů porovnávacím způsobem ,- Kč (Slovy: dvěstědvacettisíc Kč) V Praze, Zdeněk Salvet Přímětická 1185/ Praha 4 - Michle Znalecká doložka: Znalecký posudek jsem vyhotovil jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Plzni, dne , č.j. 2052/93, pro základní obor ekonomika (odvětví ceny a odhady), se zvláštní specializací pro odhady staveb a nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod č znaleckého deníku

22 PŘÍLOHY Částečná fotodokumentace. Výpis z katastru nemovitostí, který vyhotovil dne tzv. dálkovým přístupem Český úřad zeměměřičský a katastrální z listu vlastnictví č pro katastrální území Most II, obec Most, okres Most, kraj Ústecký. Kopie katastrální mapy

23 FOTODOKUMENTACE

24 - 24 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2290/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.3 v ul. Plzeňská č.p.52 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.par. 647/1, 647/2 a 647/3 zastavěná plocha a nádvoří v obci Příbram,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 NEMOVITOST: o ceně byt.jedn. č.590/3 včetně podílu 3/20 na společných částech domu č.p.590 v obci Cvikov, k.ú.cvikov, okres Česká Lípa Katastrální údaje :

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4734/2014 NEMOVITÁ VĚC: 1/3 rodinného domu č.p. 195 na pozemku p.č.. St. 205 a 1/3 pozemku tvořeného parcelami č. St. 77, St. 205, 191/1, 191/2 a 1507/6 Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/2013 O ceně obvyklé řadového rodinného domu v ul. Tovačovského č.p./ č.o. 2697/17s pozemky č.par. 4915 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 4916 zahrada v obci Prostějov, okres Prostějov,

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10984-454/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10984-454/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 966/2012 Ocenění bytové jednotky č. 755/4 zapsaná na listu vlastnictví č. 2140, v budově č.p. 755, zapsané na LV č. 2074, stojící na parcele č. 1714, zapsané

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem ZNALECKÝ POSUDEK č. 1999-9 / 2010 obvyklé ceny bytové jednotky č. 1435/10, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na pozemku p.č. st. 4340 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 339,

Více

Znalecký posudek č. ZP-2092

Znalecký posudek č. ZP-2092 Znalecký posudek č. ZP-2092 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 4/6 na - stavbě (budova) č.p. 64, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc. č. 154 (

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 NEMOVITÁ VĚC: Bytový dům čp. 18 Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Rokycany, obec Dobřív, k.ú. Dobřív Adresa nemovité věci: Dobřív 18, 338 44 Vlastník stavby:

Více

Odhad tržní hodnoty č. 4087

Odhad tržní hodnoty č. 4087 Odhad tržní hodnoty č. 4087 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN č.j. 065 Ex 02995/13-138

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1192/11 s příslušenstvím v k.ú. Hulín Katastrální údaje : Kraj Zlínský, okres Kroměříž, obec Hulín, k.ú. Hulín Adresa nemovitosti: Družba

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2446/2015 O ceně obvyklé nebytového prostoru č. 101 v ul. Oblá č.p./ č.o. 445/53 s podílem na společných pristiorech a pozemcích č.par. 2602/1 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 1988/3,

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 494 / 14 / 2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 494 / 14 / 2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 494 / 14 / 2014 Typ nemovitosti Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Účel ocenění exekuční řízení

Více

Znalecký posudek č. 849-35/11

Znalecký posudek č. 849-35/11 Znalecký posudek č. 849-35/11 ve věci stanovení ceny obvyklé nemovitostí - jednotky (bytu) č. 638/1, vč. spoluvlastnických podílů na společných částech domu a jeho vybavení a spoluvlastnického podílu k

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4520/281/13 Č.j.: 229/2013- N o ceně rodinného domu č.p. 1368, postaveného na pozemku parc.č. 340/4 s příslušenstvím a s pozemky parc.č. 340/4, parc.č. 340/6 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor v současném stavu Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 ZNALECKÝ POSUDEK č. 162 105 / 2010 dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31 Objednavatel: Exekutorský úřad Brno-venkov JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor Sídlo: nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 Zhotovitel:

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2025-611/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 1756/7 na ul. 8.května, umístěné v domě č.p. 1756,1757 na parc.č. St. 1997 a spoluvlastnického podílu na

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 301 244 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 301 244 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 301 244 / 2010 dle Usnesení č.j. 59 EX 1528/08-33 Objednavatel: Exekutorský úřad Brno-venkov JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor Sídlo: nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 Zhotovitel:

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více