Podpora meziobecní spolupráce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora meziobecní spolupráce"

Transkript

1 Zpráva o postupu realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce za období od 1. oficiálního setkání představitelů obcí do 2. oficiálního setkání představitelů obcí (podkladový materiál)

2 OBSAH 1. Úvod Zhodnocení průběhu dosavadních prací na projektu v území ORP Výsledky zpracování návrhových částí v oblasti odpadového hospodářství, sociálních služeb, školství a volitelného tématu včetně uvedení hlavních výsledků benchmarkingu Zhodnocení aktivit v oblasti průřezového tématu Administrativní podpora malých obcí Prezentace připravených právních dokumentů (stanovy DSO) Návrh prohlášení o vzájemné spolupráci obcí Závěr s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 2

3 1. Úvod Správní obvod (SO) ORP Moravská Třebová se rozprostírá v jihovýchodním cípu Pardubického kraje, který společně s krajem Královéhradeckým a Libereckým tvoří Region soudržnosti NUTS II Severovýchod. Z východní strany obepíná území Olomoucký kraj, jižní část sousedí s krajem Jihomoravským. Západ přiléhá ke SO ORP Svitavy a sever k SO ORP Lanškroun. Svoji rozlohou ha zaujímá 9,2 % území kraje. Jedná se o druhý největší správní obvod v Pardubickém kraji. SO ORP Moravská Třebová tvoří 33 obcí, ve kterých žije obyvatel (k ). Města Moravská Třebová a Jevíčko představují spadová centra správního obvodu. Administrativní členění správního obvodu ORP Moravská Třebová s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 3

4 2. Zhodnocení průběhu dosavadních prací na projektu v území ORP Od zahájení působení realizačního týmu ve SO ORP Moravská Třebová se práce týmu soustředily zejména na vytvoření rozvojové strategie a realizaci dotazníkových šetření. V období od 1. oficiálního setkání představitelů obcí, tedy od konce června 2014, se tým zabýval především vytvořením návrhové části rozvojového dokumentu a dotazníkovými šetřeními zaměřenými a) na zjištění vhodných změn ve stanovách DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska, b) na zjištění potřebnosti zřízení tzv. servisního centra pro malé obce při výše uvedeném DSO. 2.1 Zhodnocení průběhu komunikace v území Počet zapojených obcí v rámci SO ORP do projektu; základní informace o uskutečněných jednáních (počet obcí, témata, závěry jednání) včetně fokusních či jiných pracovních skupin S účastí na projektu vyslovilo souhlas 32 ze 33 obcí ve SO ORP Moravská Třebová. Od července 2014 se uskutečnila setkání s představiteli obcí zaměřených na brainstorming vize a tzv. fokusní skupiny, jejichž účelem zjistit, zda navržené problémové okruhy patří mezi nejzávažnější problémy dané oblasti. Fokusní skupiny sloužily také pro ověření vhodnosti navržených cílů v jednotlivých oblastech. Setkání na brainstorming vize se účastnilo 5 obcí. Fokusních skupin se pak účastnili 2 až 4 představitelé obcí, neboť tyto skupiny byly složeny též z odborníků na příslušnou oblast Postoje starostů jednotlivých obcí k možnému prohloubení meziobecní spolupráce; možné směry spolupráce; zhodnocení spolupráce s nezapojenými obcemi v rámci SO ORP Postoje starostů k potencionálnímu prohloubení meziobecní spolupráce pozitivně ovlivňuje fungující víceúčelový DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska, jehož členy jsou všechny obce ze SO ORP Moravská Třebová. Možné směry spolupráce lze zjistit zejména z návrhové části rozvojového dokumentu. Dalším potencionálním směrem spolupráce je zřízení servisního centra při DSO, které by poskytovalo administrativní podporu malým obcím. Jediná obec, která nevyslovila souhlas se zapojením do projektu, s týmem velmi dobře spolupracovala, poskytovala součinnost při zjišťování analytických dat, řízených rozhovorech k dotazníkům atd Zhodnocení výsledků Analýzy území z pohledu meziobecní spolupráce a návrhy na její možné prohloubení podklady realizační týmy obdržely před 1. oficiálním setkáním od právního týmu Právní tým dospěl k závěru, že nejlepším nástrojem prohlubování meziobecní spolupráce je pro SO ORP Moravská Třebová již zmíněný DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska. S tímto závěrem se realizační tým v obecné rovině ztotožnil. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 4

5 2.1.4 Charakteristika průběhu procesu přípravy právních dokumentů pro potřeby DSO v území zejména se jedná o popis způsobu vyplňování metodických listů (kolik starostů se na tom podílelo, jakým způsobem apod.) Podrobná prezentace konkrétních výstupů a výsledků bude obsažena v bodu 5. V tomto bodě se jedná o přípravu vytvoření návrhu revidovaných stanov DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska. V tzv. metodických listech se starostové 8 obcí vyjádřili k žádoucím změnám v nastavení fungování mikroregionu. S těmito starosty vyplnil koordinátor meziobecní spolupráce metodické listy formou řízeného rozhovoru, v jednom případě byly metodické listy zaslány elektronicky po telefonické konzultaci. Metodické listy byly vyplněny se všemi 7 členy správního výboru a obcí Kunčina, neboť u těchto obcí realizační tým předpokládal zvýšené povědomí o fungování DSO včetně případných nedostatků Zhodnocení konkrétních aktivit vedoucích k formování nové meziobecní spolupráce v území ORP, pokud již proběhly Formování nové meziobecní spolupráce v předmětném SO ORP není vhodné, neboť i dle názoru právního týmu se pro meziobecní spolupráci nejvíce hodí existující DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska. 2.2 Zhodnocení dosavadního průběhu projektu z pohledu motivujících starostů (tento bod zpracují motivující starostové) V prvopočátku spolupráce nás, motivujících starostů, bylo seznámení se s realizačním týmem. Důležité bylo zajištění vzájemné komunikace mezi starosty obcí a měst v územním obvodu a dále také mezi těmito představiteli a realizačním týmem projektu. Kromě jedné obce se podařilo zapojit celý správní obvod ORP Moravská Třebová. Naše vzájemná spolupráce se odvíjí od potřeb celého projektu. Připomínkovali jsme analytickou i návrhovou část strategického dokumentu, účastnili jsme se fokusních skupin. Dále jsme přijali role správců některých cílů a indikátorů. Spolupráce celého týmu je výborná, pružná a výsledky za SO ORP toto jen potvrzují. Všem obcím celého Regionu doporučujeme seznámit se se strategickým dokumentem. Z tohoto dokumentu je možné vycházet při realizaci meziobecní spolupráce, která se ve zpracovaných tématech nabízí. Tu by bylo vhodné rozvíjet ať už v oblastech, které realizační tým mapoval nebo i v některých dalších. 2.3 Zhodnocení průběhu prací na návrhové části souhrnného dokumentu za území ORP Na návrhové části se pracovalo od poloviny srpna 2014 do konce listopadu Realizační tým nejprve vytvořil prvotní návrh vize, který vycházel z žádoucího cílového stavu ve střednědobém časovém horizontu (cca r. 2020). Prvotní návrh byl zpřesněn metodou brainstormingu na setkání představitelů obcí. Tohoto setkání se zúčastnili starosta s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 5

6 Moravské Třebové, starosta Kunčiny, starostka Mladějova na Moravě, starostka Starého Města a místostarostka Městečka Trnávky (motivující místostarostka). Od začátku září začal realizační tým zpracovávat problémové okruhy. Ty byly rozpracovány a zaslány vybraným představitelům obcí a odborníkům na jednotlivá témata (tzv. fokusním skupinám) přibližně týden před domluveným setkáním. Setkání fokusních skupin se uskutečnila v měsíci září a říjnu Pro každé ze čtyř témat proběhlo jedno setkání. Cílem těchto setkání bylo ověřit, že problémové okruhy navržené realizačním týmem odpovídají realitě a že se jedná o ty nejzávažnější problémy v dané oblasti. Dalším krokem ve tvorbě strategie bylo určit ke každému navrženému problémovému okruhu konkrétní cíle, které povedou k jeho vyřešení nebo překonání. To bylo hlavní náplní realizačního týmu v měsíci říjnu. Cíle měly být formulovány tak, aby byly jednoznačné, reálné a při tom dostatečně ambiciózní. Definované cíle v jednotlivých oblastech následně zaslal realizační tým k ověření vhodnosti především těm starostům, kteří se účastnili fokusních skupin. Pro zajištění možnosti sledovat, zda dochází k naplnění cílů, byly v měsíci listopadu k cílům stanoveny indikátory (výstupu). Ke každému indikátoru byl v souladu se správcem cíle určen gestor indikátoru, který bude v následujících letech příslušný indikátor vyhodnocovat. Každý indikátor je jasně popsán a je u něj uvedena výchozí a cílová hodnota. Kromě indikátorů k cílům byly dále vytvořeny indikátory k problémovým okruhům (indikátory výsledku), které monitorují, zdali realizace cílů vede k řešení problémových okruhů. 3. Výsledky zpracování návrhových částí v oblasti odpadového hospodářství, sociálních služeb, školství a volitelného tématu včetně uvedení hlavních výsledků benchmarkingu 3.1 Školství Návrhová část tématu školství se skládá ze dvou stěžejních problémových okruhů, které byly navrženy na základě výstupů analytické části s ohledem na formulovanou vizi a potřeby zájmového území. Výsledné problémové okruhy tedy jsou: a) nedostatek finančních prostředků na platy, provoz, investice, b) nízká míra spolupráce ředitelů škol. Oba problémové okruhy jsou vzájemně propojeny. Nízká míra spolupráce ředitelů škol se negativně odráží v hospodaření škol, neboť díky vzájemné spolupráci je možné ušetřit náklady či získat další finanční prostředky. Na rozdíl od změny způsobu financování školství mají na zvýšení spolupráce ředitelů škol aktéři v území SO ORP Moravská Třebová přímý vliv. Proto předkládané cíle spočívají v činnostech, které lze dosáhnout součinností škol, příp. obcí. Na spolupráci obcí bude záviset naplnění především prvního cíle, sdílení společného fundraisera. Vzhledem k finanční náročnosti v řádech několika málo desítek tisíc korun ročně bude záviset na ochotě jednotlivých obecních zastupitelstvech, zda budou ochotni podílet se s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 6

7 na sdílení společného fundraisera. Výhodou takového řešení je, že fundraiser může obcím poskytovat služby nejen v oblasti školství, ale i v jiných oblastech (např. v oblasti zaměstnanosti a podpory podnikání). Pro dosažení ostatních cílů bude v převážně míře postačovat spolupráce škol. Zavedení společného nákupu zboží a služeb má vést k úspoře nákladů při nákupu určitých druhů zboží a služeb. Účelem společných školení pro učitele je zejména umožnit místním pedagogům účast na školení od špičkových lektorů přímo ve SO ORP Moravská Třebová. Vedlejším, avšak velmi žádoucím, produktem tohoto cíle je častější setkávání pedagogů z různých škol ve správním obvodu. Tato zdánlivá maličkost může vést k vyššímu počtu společných projektů či k navázání přátelštějších vztahů mezi učiteli. Patrně nejsložitější bude splnění čtvrtého cíle, jenž spočívá v rozvíjení přeshraniční spolupráce formou společných akcí a prostřednictvím pravidelné výměny žáků s partnerskou školou. Zvýšená náročnost oproti ostatním cílům spočívá v nezbytnosti získání vhodného zahraničního partnera a vypracování projektu (např. z Česko-německého fondu budoucnosti), na základě kterého by se zvýšila finanční dostupnost mj. výměnných pobytů pro žáky základních škol. Vytvoření společného informační portálu o školství ve SO ORP Moravská Třebová je posledním navrhovaným cílem. Záměrem je usnadnit komunikaci škol s veřejností i výměnu zkušeností mezi učiteli. Z benchmarkingu provedeného v oblasti školství jsme zjistili, že průměrný počet žáků ve třídách I. a II. stupně i dětí ve třídách MŠ se neliší od průměru kraje, ani ostatních srovnatelných SO ORP (Litomyšl, Ústí nad Orlicí). Průměrných hodnot dosahují také běžné výdaje na jednoho žáka MŠ nebo ZŠ. Ve sledovaném roce 2012 však byly v regionu Moravskotřebovska a Jevíčska mnohem vyšší, v porovnání s populačně srovnatelnými SO ORP či Pardubickým krajem, kapitálové výdaje obcí na jednoho žáka MŠ. 3.2 Sociální služby Návrhová část tématu sociální služby se skládá ze čtyř stěžejních problémových okruhů, které byly navrženy na základě výstupů analytické části s ohledem na formulovanou vizi a potřeby zájmového území. Výsledné problémové okruhy tedy jsou: a) Komunitní plánování sociálních služeb neprobíhá v celém SO ORP, b) Nedostatečná nabídka sociálních služeb pro seniory, c) Nedostatečná podpora a existence sociálních služeb komunitního typu, d) Chybějící sociální služby pro osoby bez přístřeší. První problémový okruh ovlivňuje i další tři problémové okruhy. Tím, že komunitní plánování sociálních služeb neprobíhá v celém správním obvodu ORP Moravská Třebová, a tudíž do něj nejsou zapojeni všichni relevantní účastníci systému sociálních služeb, neodpovídá nabídka sociální služeb plně potřebám místních obyvatel. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 7

8 Pro první problémový okruh byly navrženy dva cíle. První z nich má zajistit, že bude vytvořen a implementován komunitní plán sociálních a souvisejících služeb pro celý správní obvod. Sociální služby by pak měly lépe odpovídat místním specifikům a potřebám jednotlivých občanů. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků na sociální služby byl navržen druhý cíl, jehož úkolem je, aby se obce ve SO ORP podílely na spolufinancování sociálních služeb. Na zvyšující se počet seniorů ve správním obvodu ORP Moravská Třebová reaguje druhý problémový okruh, pro který byly definované také dva cíle. Jejich naplněním by se rozšířila nabídka sociální služeb pro seniory o chybějící domov se zvláštním režimem a centrum denních služeb. Nedostatečná je v našem regionu také podpora a existence sociálních služeb komunitního typu, kterými se zabývá třetí problémový okruh. Rovněž pro něj jsou navrženy dva cíle. Díky nim by se měla zvýšit dostupnost pečovatelské služby ve SO ORP a zaregistrovat sociální služba, která by umožnila občanům se zdravotním postižením vést samostatný život. Poslední problémový okruh je zaměřen na osoby bez přístřeší. Pro tuto cílovou skupinu nejsou v regionu Moravskotřebovska a Jevíčska dostupné žádné sociální služby. Snahou prvního cíle, posledního problémového okruhu, je zlepšit informovanost občanů nacházejících se v krizi a v dluhové pasti. Jedná se tedy o cíl, který by měl předcházet situaci, aby se obyvatelé v řešeném SO ORP ocitli bez přístřeší. Druhý a poslední cíl, čtvrtého problémového okruhu, reaguje na potřeby matek s dětmi a těhotných žen, které se z různých důvodů mohou také ocitnout bez domova. Zřízení azylového domu pro matky s dětmi by v našem regionu bylo potřebné, neboť všechna tato zařízení, která se nacházejí v okolí SO ORP Moravská Třebová mají kapacitu neustále obsazenou. V rámci projektu bylo provedeno také srovnání správního obvodu ORP Moravská Třebová s populačně obdobnými SO ORP (Litomyšl, Ústí nad Orlicí) a Pardubickým krajem. Z tohoto srovnání je patrné, že analyzovaný SO ORP vynakládá menší prostředky na sociální služby než ostatní SO ORP kraje. Z pěti sledovaných typů pobytových zařízení sociálních služeb se ve SO ORP Moravská Třebová vyskytuje pouze jeden typ, a to domovy pro seniory. Jejich celková kapacita je ve srovnání s krajskou hodnotou i hodnotami obdobných SO ORP nadprůměrná. 3.3 Odpadové hospodářství Návrhová část tématu odpadové hospodářství se skládá ze tří stěžejních problémových okruhů, které byly navrženy na základě výstupů analytické části s ohledem na formulovanou vizi a potřeby zájmového území. Výsledné problémové okruhy tedy jsou: a) Nízká efektivita tříděného sběru využitelných složek komunálního odpadu, b) Nadměrná produkce směsných komunálních odpadů a potřeba vhodného nakládání v souvislosti se zákazem skládkování od roku 2024, c) Nákladný provoz obecních systémů odpadového hospodářství. Zdánlivě odlišné problémové okruhy jsou navzájem provázány a budou ovlivňovány i postupnou implementací navržených cílů. Zejména nadměrná produkce směsných komunálních odpadů je zapříčiněna nízkou efektivitou třídit využitelné složky komunálního odpadu, což se následně odráží i v nákladech obcí na zajištění OH. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 8

9 Pro první problémový okruh byly navrženy dva cíle, které mají zajistit optimální prostředí pro oddělený sběr využitelných složek KO a zvyšovat výtěžnost sběru těchto složek vč. zkvalitnění nakládání s odpady ve vztahu obec občan. Jejich postupné naplňování představuje nejvýznamnější nástroje při snižování směsného komunálního odpadu, proto druhý problémový okruh definuje další cíle vhodné pro meziobecní spolupráci a omezování negativního trendu produkce SKO. Jedná se o cíle, které navrhují lepší pokrytí území separačními dvory a jejich rovnoměrnou dostupnost s možností úsporného financování provozních nákladů, dále podpora kompostování bioodpadu a zajištění odděleného shromažďování vč. zpracování bioodpadu v lokálních zařízeních. Třetí cíl, druhého problémového okruhu, reaguje na potřebu zabývat se novými variantami nakládání a přepravy odpadu v souvislosti se zákazem skládkování od r Výše uvedené cíle mohou ovlivnit např. výši odměn ze systému společnosti EKO-KOM, a.s., které tvoří nedílnou součást příjmů municipalit do OH, mohou také snížit výdaje na odstraňování černých skládek z důvodů osvěty občanů a lepší dostupnosti sběrných míst/dvorů nebo snížit výdaje za skládkování SKO v důsledku snižování konečného množství. Proto pro třetí problémový okruh byl vytvořen cíl, který vyplynul z terénních šetření a diskuzí s představiteli obcí. Posílení vyjednávací pozice vůči poskytovatelům stávajících i budoucích odpadových služeb je vhodným nástrojem k formování cen a generování žádoucích úspor v obecních systémech OH. Nízká výtěžnost tříděného sběru a vyšší celkové výdaje obcí na odpady byly potvrzeny i výstupy benchmarkingu za oblast odpadové hospodářství. Vybrané ukazatele za správní obvod ORP byly srovnávány s populačně shodnými SO ORP (Litomyšl, Ústí nad Orlicí) a dále s průměrnými hodnotami za kraj. Výsledky srovnání korespondují se závěry analytické části, včetně tvrzení o vysoké produkci komunálního odpadu ve SO za rok Zaměstnanost a podpora podnikání Návrhová část tématu zaměstnanost a podpora podnikání se skládá ze tří stěžejních problémových okruhů, které byly navrženy na základě výstupů analytické části s ohledem na formulovanou vizi a potřeby zájmového území. Výsledné problémové okruhy tedy jsou: a) Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání, b) Nedostatečná spolupráce aktérů v území SO ORP, c) Nedostatečné využívání dotačních titulů a titulů aktivní politiky zaměstnanosti. Pojmově odlišné problémové okruhy jsou navzájem provázány a budou ovlivňovány i postupnou implementací navržených cílů. Zejména nedostatečné využívání dotačních titulů a titulů aktivní politiky zaměstnanosti má přímé dopady na zbývající problémové okruhy. Pro každý problémový okruh byly navrženy dva cíle. Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání se navrhuje řešit jednak prostřednictvím zvýšení propagace a informovanosti v oblasti vzdělávání, jednak motivací k účasti na vzdělávacích kurzech a sebevzdělávání. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 9

10 Pro zvýšení míry spolupráce aktérů v území správního obvodu předpokládáme naplnění cíle, který spočívá v zapojení významných aktérů v území do komunitního plánování. K tomu je pochopitelně nezbytné samotné komunitní plánování v oblasti zaměstnanosti a podpory podnikání, přičemž uvedené komunitní plánování tvoří druhý cíl předmětného problémového okruhu. Konečně poslední problémový okruh, nedostatečné využívání dotačních titulů a titulů aktivní politiky zaměstnanosti, lze řešit dvěma cíli. Jedním je sdílení společného fundraisera k využívání dotačních titulů z operačních programů k podpoře zaměstnanosti. Takovým sdílením mohou obce dosáhnout jak zvýšení četnosti a úspěšnosti podávaných žádostí o poskytnutí dotace, tak i uspořit náklady vynakládané na zpracování takových projektových žádostí externími odborníky. Nabízí se možnost vytvořit pracovní místo společného fundraisera na DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska, který by obcím pomáhal jak v oblasti zaměstnanosti a podnikání, tak i ve školství, příp. dalších oblastech. Celkově šestým a tedy závěrečným cílem je zvýšit využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. V současnosti většina obcí ve SO ORP Moravská Třebová již dostatečně využívá nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti pro zaměstnávání osob za účelem údržby zeleně a veřejných prostranství. Určitá rezerva je v oblasti administrativních prací, kde by zřízení pracovního místa (např. sekretářky) mohlo vyřešit problémy s vysokou administrativní zatížeností starostů menších obcí. Území správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová patří dlouhodobě k oblastem s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v rámci Pardubického kraje. V porovnání s průměrnou krajskou úrovní i úrovní srovnatelných SO ORP (Litomyšl, Ústí nad Orlicí) dosahuje podprůměrných hodnot u počtu ekonomických subjektů v drobných, malých i velkých podnicích. 4. Zhodnocení aktivit v oblasti průřezového tématu Administrativní podpora malých obcí Aktivity v této oblasti směřovaly ke zjištění potřeby malých obcí zajistit servis v určitých službách prostřednictvím DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska. Obecně byla možnost administrativní podpory malých obcí starosty přijata velmi pozitivně. Z rozhovorů se starosty většiny malých obcí (obce prvního typu) vyplynul zájem alespoň o jednu z uvažovaných služeb. Nejvíce měly obce zájem o právní poradenství a o dotační management. V menší míře pak o služby v oblasti veřejných zakázek a IT podpoře. Všem starostům obcí prvního typu ve správním obvodu byla koordinátorem meziobecní spolupráce nabídnuta schůzka, jejímž účelem bylo zjistit poptávku konkrétní obce po jednotlivých službách a představu o způsobu financování. Realizačnímu týmu se podařilo získat data za téměř všechny obce, které spadají do cílové skupiny. V rámci programového období bude možné požádat o vytvoření servisního centra pro malé obce při mikroregionech, nicméně ještě nejsou známy konkrétní podmínky uskutečnění takového projektu. Podle předběžných informací bude podpořeno s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 10

11 40 mikroregionů v rámci celé České republiky na dobu 3 let, finanční spoluúčast má být vzestupná a pohybovat se okolo 50 % uznatelných výdajů. 5. Prezentace připravených právních dokumentů (stanovy DSO) Jak bylo výše uvedeno, připravený návrh stanov vychází z vyplněných metodických listů se starosty 8 obcí, u nichž realizační tým předpokládal nejlepší znalost fungování DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska. Je důležité uvést, že návrh stanov je možné využít, DSO nemá povinnost je schválit nebo jakkoli jinak s nimi naložit. Potřebnost revize stávajících stanov vyplynula nejen z rekodifikace soukromého práva, která novým způsobem upravila právní postavení právnických osob. Vhodnost revize vyplývá také z praktických zkušeností představitelů obcí s fungováním mikroregionu a související nespokojeností s určitou těžkopádností nastavení současných stanov. Již při letmém porovnání stávajících stanov s připraveným návrhem je zřejmé, že připravený návrh stanov je o poznání podrobnější. Při hlubším prozkoumání obou dokumentů zjistíme, že návrh nových stanov upravuje mnoho otázek shodně jako stávající stanovy. Na druhou stranu zjednodušuje fungování mikroregionu, ať již jde odstranění složité konstrukce podepisování různých typů smluv (dle návrhu má všechny smlouvy podepisovat předseda jakožto individuální statutární orgán), změnu organizační struktury či přesnější nastavení rozhodování kolektivních orgánů. 6. Návrh prohlášení o vzájemné spolupráci obcí Pro pilotní projekt zmíněný v posledním odstavci bodu 4 bude nezbytné doložit poptávku obcí formou prohlášení o vzájemné spolupráci obcí. Jako stěžejní část tohoto prohlášení navrhujeme následující text: Za nejvhodnější směr meziobecní spolupráce považujeme vytvoření servisního centra při dobrovolném svazku obcí Region Moravskotřebovska a Jevíčska, které bude zejména poskytovat administrativní podporu členským obcím prvního typu a usilovat o realizaci rozvojové strategie. Je nutné zdůraznit, že prohlášení je nezávazným dokumentem, který pouze deklaruje budoucí zájem o prohlubování MOS. 7. Závěr SO ORP Moravská Třebová má v meziobecní spolupráci náskok před většinou ostatních správních obvodů obcí třetího typu v České republice. Víceúčelový DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska má členskou základnu, která zahrnuje všech 33 obcí z předmětného správního obvodu. Tento DSO je tak v obecné rovině ideálním prostředkem pro další rozvoj meziobecní spolupráce v území. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 11

12 Při vypracování rozvojové strategie byla realizačnímu týmu tato kladná charakteristika správního obvodu nápomocná, stejně jako všeobecná náklonost představitelů obcí k dalšímu rozvoji meziobecní spolupráce. Prohlubování meziobecní spolupráce má sloužit nejen připravená rozvojová strategie, nýbrž i provedené šetření k průřezovému tématu administrativní podpora malých obcí. Vzhledem k omezenému počtu témat, kterými se realizační tým zabýval, bude jen dobře, pokud se meziobecní spolupráce ve SO ORP Moravská Třebová bude rozvíjet i dalšími směry. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 12

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

Záznam z 2. neoficiálního setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Hořice. ze dne 25. 9. 2014

Záznam z 2. neoficiálního setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Hořice. ze dne 25. 9. 2014 Projekt Podpora meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Záznam z 2. neoficiálního setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Hořice Místo: Restaurace Koruna, Hořice ze dne 25. 9. 2014

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Zpráva o postupu realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce za období od začátku projektu do prvního oficiálního setkání představitelů obcí (podkladový materiál pro 1. oficiální setkání představitelů

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb:

Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb: Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb: ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY NA ÚROVNI OBCÍ Mgr. et Mgr. Rudolfína Voleská 1 O Svazu měst a obcí ČR statutářní města 25 města městysy obce 1 932 127 424 2564

Více

Dotazníkové šetření 2 - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření 2 - souhrnný výsledek za ORP Dotazníkové šetření 2 - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Počet odpovědí Polička 15 Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 1. V čem spatřujete největší výhody spolupráce mezi

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013

Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013 Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013 Dotační řízení pro rok 2013 bylo vyhlášeno v srpnu roku 2012, sběr žádostí o dotaci ze státního rozpočtu pak probíhal v září a říjnu roku 2012.

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED. Mikroregionu Podkozákovsko. na období 2012-2016

ROZPOČTOVÝ VÝHLED. Mikroregionu Podkozákovsko. na období 2012-2016 ROZPOČTOVÝ VÝHLED Mikroregionu Podkozákovsko na období 2012-2016 1 Komentář k rozpočtovému výhledu Mikroregionu Podkozákovsko na r. 2012-2016. Podle ustanovení 3 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

MOS v SO ORP Lipník nad Bečvou

MOS v SO ORP Lipník nad Bečvou MOS v SO ORP Lipník nad Bečvou Místo: Olomouc Dne: 20.1.2015 Ing. Martina Zdráhalová KMOS Bc. Vendula Hluzinová volitelné téma Zaměstnanost a podpora podnikání Cíl projektu MOS Analyzovat stav území Definovat

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Realizace a monitoring strategického plánu... 2 2.1. Realizace strategického plánu... 2 2.2. Organizační změny systém projektového řízení...

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky MOPPS Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života kraj Vysočina Seminář Gender Mainstreaming

Více

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 2018, který je podpořen z Evropského sociálního

Více

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Program jednání: 1. Zahájení v 13.00 hod, přivítání přítomných 2. Představení firmy Eduflex,

Více

Projekt Zdravý Jihomoravský kraj 19. Národní konference kvality ČR, 21. února 2013, Brno

Projekt Zdravý Jihomoravský kraj 19. Národní konference kvality ČR, 21. února 2013, Brno Projekt Zdravý Jihomoravský kraj 19. Národní konference kvality ČR, 21. února 2013, Brno Bc. Martina Brtnická, Ing. Jarmila Beránková, Ph.D. Projekt Zdravý kraj (PZK) Vstup: Jihomoravský kraj (dále jen

Více

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. CO JE DNESKA ŠIKK? UČÍME NADACE SE A OPEN ROSTEME SOCIETY VŠICHNI FUND SPOLEČNĚ PRAHA Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Patří mezi 5 největších českých nadací. Má více

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti Název předkladatele: Uveďte oficiální název organizace Název projektu: Předpokládaný operační

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Vnitřní předpis č. 5 / 2014 Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu města Hořovice - sociální oblast.

Více

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING Rozvoj přeshraniční spolupráce, vzájemné porovnávání mezi partnerskými městy

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015 Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu sko 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 listopad 2012 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji O čem se bavíme? o tzv. komunálních odpadech, tedy o odpadech, které

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Zdravý Jihomoravský kraj. Pracovní a koordinační setkání Zdravých krajů Liberec, 12.2.2015

Zdravý Jihomoravský kraj. Pracovní a koordinační setkání Zdravých krajů Liberec, 12.2.2015 Zdravý Jihomoravský kraj Pracovní a koordinační setkání Zdravých krajů Liberec, 12.2.2015 Obsah prezentace Plán zlepšování pro 2015 - vyhodnocení aktivit za rok 2014 Dotační program 2015 Pracovní skupina

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn Manažerský souhrn Nakládání s komunálním odpadem není v současné době ve Zlínském kraji nijak výrazně odlišné od situace v ostatních krajích České republiky. Výjimkou jsou kraj Liberecký a Jihomoravský

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Informační systém pro strategické řízení. Funkce, nástroje, příklady využití [Kopřivnice; Hodonín] Podzimní škola NSZM Hodonín; 5.11.

Informační systém pro strategické řízení. Funkce, nástroje, příklady využití [Kopřivnice; Hodonín] Podzimní škola NSZM Hodonín; 5.11. Informační systém pro strategické řízení Funkce, nástroje, příklady využití [Kopřivnice; Hodonín] Podzimní škola NSZM Hodonín; 5.11.2008 www.dataplan.info Vstupní stránka DataPlánu www.dataplan.info Mini-port

Více

Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj

Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj Pardubice, 3. dubna 2013 Klíčová aktivita č. 4 Podpora rozvoje služeb pro ohrožené

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. 1. Identifikace projektu Název projektu: Regionální centra pomoci a mobility Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Číslo priority: 3.1 Aktivní politika zaměstnanosti Území dopadu: CZ05 NUTS

Více

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně platných starých POH obcí Plánování odpadového hospodářství

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Program Převod financování sociálních služeb na kraje Podávání žádostí o dotace na rok 2015 Kritéria pro výpočet dotace Změny vyplývající z převodu financování

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý Kraj Vysočina Mgr. Dana Kratochvílová MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý kraj Vysočina Kraj Vysočina od roku 2004: realizace mezinárodního projektu OSN/WHO Zdravé město člen NSZM realizace místní

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů.

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. O SPOLEČNOSTI Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. Principem naší práce je systematický, celistvý přístup k příležitostem a řešení problémů v kontextu dlouhodobého

Více

Projektovéřízení zásady úspěšných projektů

Projektovéřízení zásady úspěšných projektů Divize Rozvoj regionů Projektovéřízení zásady úspěšných projektů Pardubice, 23.6.2008 OHGS s.r.o., Divize Rozvoj regionů - management pro obce, města a svazky obcí (stálý servis pro 11 mikroregionů Pardubického

Více

Výše poplatku pro rok 2015 680 Kč Skutečné náklady

Výše poplatku pro rok 2015 680 Kč Skutečné náklady Motivační platby Stanovení výše poplatku pro rok 2014 Výše poplatku pro rok 2015 680 Kč Skutečné náklady 696 Kč Plošná sleva na poplatku 16,00 Kč Ostatní 157,00 Kč Svoz a likvidace směsného komunálního

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR HLAVNÍ OKRUHY ČINNOSTI SMS ČR Pracovní skupina pro financování samospráv Pracovní skupina pro agendu

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Zpráva o šetření Září 2010 Mgr. Eva Žilayová 1 Obsah: A) Úvod a metodologická část. 3 (cíl, účel, obsahové

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

1. Úvod. Mapa č. 1 Administrativní členění správního obvodu ORP Lipník nad Bečvou

1. Úvod. Mapa č. 1 Administrativní členění správního obvodu ORP Lipník nad Bečvou Zpráva o postupu realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce za období od 1. oficiálního setkání představitelů obcí do 2. oficiálního setkání představitelů obcí 1. Úvod Správní obvod ORP Lipník nad

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Zpráva z certifikací za rok 2014

Zpráva z certifikací za rok 2014 Zpráva z certifikací za rok 2014 Programy školské primární prevence zahrnují širokou paletu poskytovaných programů z hlediska jejich zaměření, užívaných metod, cílové skupiny, a dále také meziresortní

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více