Podpora meziobecní spolupráce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora meziobecní spolupráce"

Transkript

1 Zpráva o postupu realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce za období od 1. oficiálního setkání představitelů obcí do 2. oficiálního setkání představitelů obcí (podkladový materiál)

2 OBSAH 1. Úvod Zhodnocení průběhu dosavadních prací na projektu v území ORP Výsledky zpracování návrhových částí v oblasti odpadového hospodářství, sociálních služeb, školství a volitelného tématu včetně uvedení hlavních výsledků benchmarkingu Zhodnocení aktivit v oblasti průřezového tématu Administrativní podpora malých obcí Prezentace připravených právních dokumentů (stanovy DSO) Návrh prohlášení o vzájemné spolupráci obcí Závěr s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 2

3 1. Úvod Správní obvod (SO) ORP Moravská Třebová se rozprostírá v jihovýchodním cípu Pardubického kraje, který společně s krajem Královéhradeckým a Libereckým tvoří Region soudržnosti NUTS II Severovýchod. Z východní strany obepíná území Olomoucký kraj, jižní část sousedí s krajem Jihomoravským. Západ přiléhá ke SO ORP Svitavy a sever k SO ORP Lanškroun. Svoji rozlohou ha zaujímá 9,2 % území kraje. Jedná se o druhý největší správní obvod v Pardubickém kraji. SO ORP Moravská Třebová tvoří 33 obcí, ve kterých žije obyvatel (k ). Města Moravská Třebová a Jevíčko představují spadová centra správního obvodu. Administrativní členění správního obvodu ORP Moravská Třebová s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 3

4 2. Zhodnocení průběhu dosavadních prací na projektu v území ORP Od zahájení působení realizačního týmu ve SO ORP Moravská Třebová se práce týmu soustředily zejména na vytvoření rozvojové strategie a realizaci dotazníkových šetření. V období od 1. oficiálního setkání představitelů obcí, tedy od konce června 2014, se tým zabýval především vytvořením návrhové části rozvojového dokumentu a dotazníkovými šetřeními zaměřenými a) na zjištění vhodných změn ve stanovách DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska, b) na zjištění potřebnosti zřízení tzv. servisního centra pro malé obce při výše uvedeném DSO. 2.1 Zhodnocení průběhu komunikace v území Počet zapojených obcí v rámci SO ORP do projektu; základní informace o uskutečněných jednáních (počet obcí, témata, závěry jednání) včetně fokusních či jiných pracovních skupin S účastí na projektu vyslovilo souhlas 32 ze 33 obcí ve SO ORP Moravská Třebová. Od července 2014 se uskutečnila setkání s představiteli obcí zaměřených na brainstorming vize a tzv. fokusní skupiny, jejichž účelem zjistit, zda navržené problémové okruhy patří mezi nejzávažnější problémy dané oblasti. Fokusní skupiny sloužily také pro ověření vhodnosti navržených cílů v jednotlivých oblastech. Setkání na brainstorming vize se účastnilo 5 obcí. Fokusních skupin se pak účastnili 2 až 4 představitelé obcí, neboť tyto skupiny byly složeny též z odborníků na příslušnou oblast Postoje starostů jednotlivých obcí k možnému prohloubení meziobecní spolupráce; možné směry spolupráce; zhodnocení spolupráce s nezapojenými obcemi v rámci SO ORP Postoje starostů k potencionálnímu prohloubení meziobecní spolupráce pozitivně ovlivňuje fungující víceúčelový DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska, jehož členy jsou všechny obce ze SO ORP Moravská Třebová. Možné směry spolupráce lze zjistit zejména z návrhové části rozvojového dokumentu. Dalším potencionálním směrem spolupráce je zřízení servisního centra při DSO, které by poskytovalo administrativní podporu malým obcím. Jediná obec, která nevyslovila souhlas se zapojením do projektu, s týmem velmi dobře spolupracovala, poskytovala součinnost při zjišťování analytických dat, řízených rozhovorech k dotazníkům atd Zhodnocení výsledků Analýzy území z pohledu meziobecní spolupráce a návrhy na její možné prohloubení podklady realizační týmy obdržely před 1. oficiálním setkáním od právního týmu Právní tým dospěl k závěru, že nejlepším nástrojem prohlubování meziobecní spolupráce je pro SO ORP Moravská Třebová již zmíněný DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska. S tímto závěrem se realizační tým v obecné rovině ztotožnil. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 4

5 2.1.4 Charakteristika průběhu procesu přípravy právních dokumentů pro potřeby DSO v území zejména se jedná o popis způsobu vyplňování metodických listů (kolik starostů se na tom podílelo, jakým způsobem apod.) Podrobná prezentace konkrétních výstupů a výsledků bude obsažena v bodu 5. V tomto bodě se jedná o přípravu vytvoření návrhu revidovaných stanov DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska. V tzv. metodických listech se starostové 8 obcí vyjádřili k žádoucím změnám v nastavení fungování mikroregionu. S těmito starosty vyplnil koordinátor meziobecní spolupráce metodické listy formou řízeného rozhovoru, v jednom případě byly metodické listy zaslány elektronicky po telefonické konzultaci. Metodické listy byly vyplněny se všemi 7 členy správního výboru a obcí Kunčina, neboť u těchto obcí realizační tým předpokládal zvýšené povědomí o fungování DSO včetně případných nedostatků Zhodnocení konkrétních aktivit vedoucích k formování nové meziobecní spolupráce v území ORP, pokud již proběhly Formování nové meziobecní spolupráce v předmětném SO ORP není vhodné, neboť i dle názoru právního týmu se pro meziobecní spolupráci nejvíce hodí existující DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska. 2.2 Zhodnocení dosavadního průběhu projektu z pohledu motivujících starostů (tento bod zpracují motivující starostové) V prvopočátku spolupráce nás, motivujících starostů, bylo seznámení se s realizačním týmem. Důležité bylo zajištění vzájemné komunikace mezi starosty obcí a měst v územním obvodu a dále také mezi těmito představiteli a realizačním týmem projektu. Kromě jedné obce se podařilo zapojit celý správní obvod ORP Moravská Třebová. Naše vzájemná spolupráce se odvíjí od potřeb celého projektu. Připomínkovali jsme analytickou i návrhovou část strategického dokumentu, účastnili jsme se fokusních skupin. Dále jsme přijali role správců některých cílů a indikátorů. Spolupráce celého týmu je výborná, pružná a výsledky za SO ORP toto jen potvrzují. Všem obcím celého Regionu doporučujeme seznámit se se strategickým dokumentem. Z tohoto dokumentu je možné vycházet při realizaci meziobecní spolupráce, která se ve zpracovaných tématech nabízí. Tu by bylo vhodné rozvíjet ať už v oblastech, které realizační tým mapoval nebo i v některých dalších. 2.3 Zhodnocení průběhu prací na návrhové části souhrnného dokumentu za území ORP Na návrhové části se pracovalo od poloviny srpna 2014 do konce listopadu Realizační tým nejprve vytvořil prvotní návrh vize, který vycházel z žádoucího cílového stavu ve střednědobém časovém horizontu (cca r. 2020). Prvotní návrh byl zpřesněn metodou brainstormingu na setkání představitelů obcí. Tohoto setkání se zúčastnili starosta s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 5

6 Moravské Třebové, starosta Kunčiny, starostka Mladějova na Moravě, starostka Starého Města a místostarostka Městečka Trnávky (motivující místostarostka). Od začátku září začal realizační tým zpracovávat problémové okruhy. Ty byly rozpracovány a zaslány vybraným představitelům obcí a odborníkům na jednotlivá témata (tzv. fokusním skupinám) přibližně týden před domluveným setkáním. Setkání fokusních skupin se uskutečnila v měsíci září a říjnu Pro každé ze čtyř témat proběhlo jedno setkání. Cílem těchto setkání bylo ověřit, že problémové okruhy navržené realizačním týmem odpovídají realitě a že se jedná o ty nejzávažnější problémy v dané oblasti. Dalším krokem ve tvorbě strategie bylo určit ke každému navrženému problémovému okruhu konkrétní cíle, které povedou k jeho vyřešení nebo překonání. To bylo hlavní náplní realizačního týmu v měsíci říjnu. Cíle měly být formulovány tak, aby byly jednoznačné, reálné a při tom dostatečně ambiciózní. Definované cíle v jednotlivých oblastech následně zaslal realizační tým k ověření vhodnosti především těm starostům, kteří se účastnili fokusních skupin. Pro zajištění možnosti sledovat, zda dochází k naplnění cílů, byly v měsíci listopadu k cílům stanoveny indikátory (výstupu). Ke každému indikátoru byl v souladu se správcem cíle určen gestor indikátoru, který bude v následujících letech příslušný indikátor vyhodnocovat. Každý indikátor je jasně popsán a je u něj uvedena výchozí a cílová hodnota. Kromě indikátorů k cílům byly dále vytvořeny indikátory k problémovým okruhům (indikátory výsledku), které monitorují, zdali realizace cílů vede k řešení problémových okruhů. 3. Výsledky zpracování návrhových částí v oblasti odpadového hospodářství, sociálních služeb, školství a volitelného tématu včetně uvedení hlavních výsledků benchmarkingu 3.1 Školství Návrhová část tématu školství se skládá ze dvou stěžejních problémových okruhů, které byly navrženy na základě výstupů analytické části s ohledem na formulovanou vizi a potřeby zájmového území. Výsledné problémové okruhy tedy jsou: a) nedostatek finančních prostředků na platy, provoz, investice, b) nízká míra spolupráce ředitelů škol. Oba problémové okruhy jsou vzájemně propojeny. Nízká míra spolupráce ředitelů škol se negativně odráží v hospodaření škol, neboť díky vzájemné spolupráci je možné ušetřit náklady či získat další finanční prostředky. Na rozdíl od změny způsobu financování školství mají na zvýšení spolupráce ředitelů škol aktéři v území SO ORP Moravská Třebová přímý vliv. Proto předkládané cíle spočívají v činnostech, které lze dosáhnout součinností škol, příp. obcí. Na spolupráci obcí bude záviset naplnění především prvního cíle, sdílení společného fundraisera. Vzhledem k finanční náročnosti v řádech několika málo desítek tisíc korun ročně bude záviset na ochotě jednotlivých obecních zastupitelstvech, zda budou ochotni podílet se s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 6

7 na sdílení společného fundraisera. Výhodou takového řešení je, že fundraiser může obcím poskytovat služby nejen v oblasti školství, ale i v jiných oblastech (např. v oblasti zaměstnanosti a podpory podnikání). Pro dosažení ostatních cílů bude v převážně míře postačovat spolupráce škol. Zavedení společného nákupu zboží a služeb má vést k úspoře nákladů při nákupu určitých druhů zboží a služeb. Účelem společných školení pro učitele je zejména umožnit místním pedagogům účast na školení od špičkových lektorů přímo ve SO ORP Moravská Třebová. Vedlejším, avšak velmi žádoucím, produktem tohoto cíle je častější setkávání pedagogů z různých škol ve správním obvodu. Tato zdánlivá maličkost může vést k vyššímu počtu společných projektů či k navázání přátelštějších vztahů mezi učiteli. Patrně nejsložitější bude splnění čtvrtého cíle, jenž spočívá v rozvíjení přeshraniční spolupráce formou společných akcí a prostřednictvím pravidelné výměny žáků s partnerskou školou. Zvýšená náročnost oproti ostatním cílům spočívá v nezbytnosti získání vhodného zahraničního partnera a vypracování projektu (např. z Česko-německého fondu budoucnosti), na základě kterého by se zvýšila finanční dostupnost mj. výměnných pobytů pro žáky základních škol. Vytvoření společného informační portálu o školství ve SO ORP Moravská Třebová je posledním navrhovaným cílem. Záměrem je usnadnit komunikaci škol s veřejností i výměnu zkušeností mezi učiteli. Z benchmarkingu provedeného v oblasti školství jsme zjistili, že průměrný počet žáků ve třídách I. a II. stupně i dětí ve třídách MŠ se neliší od průměru kraje, ani ostatních srovnatelných SO ORP (Litomyšl, Ústí nad Orlicí). Průměrných hodnot dosahují také běžné výdaje na jednoho žáka MŠ nebo ZŠ. Ve sledovaném roce 2012 však byly v regionu Moravskotřebovska a Jevíčska mnohem vyšší, v porovnání s populačně srovnatelnými SO ORP či Pardubickým krajem, kapitálové výdaje obcí na jednoho žáka MŠ. 3.2 Sociální služby Návrhová část tématu sociální služby se skládá ze čtyř stěžejních problémových okruhů, které byly navrženy na základě výstupů analytické části s ohledem na formulovanou vizi a potřeby zájmového území. Výsledné problémové okruhy tedy jsou: a) Komunitní plánování sociálních služeb neprobíhá v celém SO ORP, b) Nedostatečná nabídka sociálních služeb pro seniory, c) Nedostatečná podpora a existence sociálních služeb komunitního typu, d) Chybějící sociální služby pro osoby bez přístřeší. První problémový okruh ovlivňuje i další tři problémové okruhy. Tím, že komunitní plánování sociálních služeb neprobíhá v celém správním obvodu ORP Moravská Třebová, a tudíž do něj nejsou zapojeni všichni relevantní účastníci systému sociálních služeb, neodpovídá nabídka sociální služeb plně potřebám místních obyvatel. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 7

8 Pro první problémový okruh byly navrženy dva cíle. První z nich má zajistit, že bude vytvořen a implementován komunitní plán sociálních a souvisejících služeb pro celý správní obvod. Sociální služby by pak měly lépe odpovídat místním specifikům a potřebám jednotlivých občanů. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků na sociální služby byl navržen druhý cíl, jehož úkolem je, aby se obce ve SO ORP podílely na spolufinancování sociálních služeb. Na zvyšující se počet seniorů ve správním obvodu ORP Moravská Třebová reaguje druhý problémový okruh, pro který byly definované také dva cíle. Jejich naplněním by se rozšířila nabídka sociální služeb pro seniory o chybějící domov se zvláštním režimem a centrum denních služeb. Nedostatečná je v našem regionu také podpora a existence sociálních služeb komunitního typu, kterými se zabývá třetí problémový okruh. Rovněž pro něj jsou navrženy dva cíle. Díky nim by se měla zvýšit dostupnost pečovatelské služby ve SO ORP a zaregistrovat sociální služba, která by umožnila občanům se zdravotním postižením vést samostatný život. Poslední problémový okruh je zaměřen na osoby bez přístřeší. Pro tuto cílovou skupinu nejsou v regionu Moravskotřebovska a Jevíčska dostupné žádné sociální služby. Snahou prvního cíle, posledního problémového okruhu, je zlepšit informovanost občanů nacházejících se v krizi a v dluhové pasti. Jedná se tedy o cíl, který by měl předcházet situaci, aby se obyvatelé v řešeném SO ORP ocitli bez přístřeší. Druhý a poslední cíl, čtvrtého problémového okruhu, reaguje na potřeby matek s dětmi a těhotných žen, které se z různých důvodů mohou také ocitnout bez domova. Zřízení azylového domu pro matky s dětmi by v našem regionu bylo potřebné, neboť všechna tato zařízení, která se nacházejí v okolí SO ORP Moravská Třebová mají kapacitu neustále obsazenou. V rámci projektu bylo provedeno také srovnání správního obvodu ORP Moravská Třebová s populačně obdobnými SO ORP (Litomyšl, Ústí nad Orlicí) a Pardubickým krajem. Z tohoto srovnání je patrné, že analyzovaný SO ORP vynakládá menší prostředky na sociální služby než ostatní SO ORP kraje. Z pěti sledovaných typů pobytových zařízení sociálních služeb se ve SO ORP Moravská Třebová vyskytuje pouze jeden typ, a to domovy pro seniory. Jejich celková kapacita je ve srovnání s krajskou hodnotou i hodnotami obdobných SO ORP nadprůměrná. 3.3 Odpadové hospodářství Návrhová část tématu odpadové hospodářství se skládá ze tří stěžejních problémových okruhů, které byly navrženy na základě výstupů analytické části s ohledem na formulovanou vizi a potřeby zájmového území. Výsledné problémové okruhy tedy jsou: a) Nízká efektivita tříděného sběru využitelných složek komunálního odpadu, b) Nadměrná produkce směsných komunálních odpadů a potřeba vhodného nakládání v souvislosti se zákazem skládkování od roku 2024, c) Nákladný provoz obecních systémů odpadového hospodářství. Zdánlivě odlišné problémové okruhy jsou navzájem provázány a budou ovlivňovány i postupnou implementací navržených cílů. Zejména nadměrná produkce směsných komunálních odpadů je zapříčiněna nízkou efektivitou třídit využitelné složky komunálního odpadu, což se následně odráží i v nákladech obcí na zajištění OH. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 8

9 Pro první problémový okruh byly navrženy dva cíle, které mají zajistit optimální prostředí pro oddělený sběr využitelných složek KO a zvyšovat výtěžnost sběru těchto složek vč. zkvalitnění nakládání s odpady ve vztahu obec občan. Jejich postupné naplňování představuje nejvýznamnější nástroje při snižování směsného komunálního odpadu, proto druhý problémový okruh definuje další cíle vhodné pro meziobecní spolupráci a omezování negativního trendu produkce SKO. Jedná se o cíle, které navrhují lepší pokrytí území separačními dvory a jejich rovnoměrnou dostupnost s možností úsporného financování provozních nákladů, dále podpora kompostování bioodpadu a zajištění odděleného shromažďování vč. zpracování bioodpadu v lokálních zařízeních. Třetí cíl, druhého problémového okruhu, reaguje na potřebu zabývat se novými variantami nakládání a přepravy odpadu v souvislosti se zákazem skládkování od r Výše uvedené cíle mohou ovlivnit např. výši odměn ze systému společnosti EKO-KOM, a.s., které tvoří nedílnou součást příjmů municipalit do OH, mohou také snížit výdaje na odstraňování černých skládek z důvodů osvěty občanů a lepší dostupnosti sběrných míst/dvorů nebo snížit výdaje za skládkování SKO v důsledku snižování konečného množství. Proto pro třetí problémový okruh byl vytvořen cíl, který vyplynul z terénních šetření a diskuzí s představiteli obcí. Posílení vyjednávací pozice vůči poskytovatelům stávajících i budoucích odpadových služeb je vhodným nástrojem k formování cen a generování žádoucích úspor v obecních systémech OH. Nízká výtěžnost tříděného sběru a vyšší celkové výdaje obcí na odpady byly potvrzeny i výstupy benchmarkingu za oblast odpadové hospodářství. Vybrané ukazatele za správní obvod ORP byly srovnávány s populačně shodnými SO ORP (Litomyšl, Ústí nad Orlicí) a dále s průměrnými hodnotami za kraj. Výsledky srovnání korespondují se závěry analytické části, včetně tvrzení o vysoké produkci komunálního odpadu ve SO za rok Zaměstnanost a podpora podnikání Návrhová část tématu zaměstnanost a podpora podnikání se skládá ze tří stěžejních problémových okruhů, které byly navrženy na základě výstupů analytické části s ohledem na formulovanou vizi a potřeby zájmového území. Výsledné problémové okruhy tedy jsou: a) Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání, b) Nedostatečná spolupráce aktérů v území SO ORP, c) Nedostatečné využívání dotačních titulů a titulů aktivní politiky zaměstnanosti. Pojmově odlišné problémové okruhy jsou navzájem provázány a budou ovlivňovány i postupnou implementací navržených cílů. Zejména nedostatečné využívání dotačních titulů a titulů aktivní politiky zaměstnanosti má přímé dopady na zbývající problémové okruhy. Pro každý problémový okruh byly navrženy dva cíle. Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání se navrhuje řešit jednak prostřednictvím zvýšení propagace a informovanosti v oblasti vzdělávání, jednak motivací k účasti na vzdělávacích kurzech a sebevzdělávání. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 9

10 Pro zvýšení míry spolupráce aktérů v území správního obvodu předpokládáme naplnění cíle, který spočívá v zapojení významných aktérů v území do komunitního plánování. K tomu je pochopitelně nezbytné samotné komunitní plánování v oblasti zaměstnanosti a podpory podnikání, přičemž uvedené komunitní plánování tvoří druhý cíl předmětného problémového okruhu. Konečně poslední problémový okruh, nedostatečné využívání dotačních titulů a titulů aktivní politiky zaměstnanosti, lze řešit dvěma cíli. Jedním je sdílení společného fundraisera k využívání dotačních titulů z operačních programů k podpoře zaměstnanosti. Takovým sdílením mohou obce dosáhnout jak zvýšení četnosti a úspěšnosti podávaných žádostí o poskytnutí dotace, tak i uspořit náklady vynakládané na zpracování takových projektových žádostí externími odborníky. Nabízí se možnost vytvořit pracovní místo společného fundraisera na DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska, který by obcím pomáhal jak v oblasti zaměstnanosti a podnikání, tak i ve školství, příp. dalších oblastech. Celkově šestým a tedy závěrečným cílem je zvýšit využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. V současnosti většina obcí ve SO ORP Moravská Třebová již dostatečně využívá nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti pro zaměstnávání osob za účelem údržby zeleně a veřejných prostranství. Určitá rezerva je v oblasti administrativních prací, kde by zřízení pracovního místa (např. sekretářky) mohlo vyřešit problémy s vysokou administrativní zatížeností starostů menších obcí. Území správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová patří dlouhodobě k oblastem s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v rámci Pardubického kraje. V porovnání s průměrnou krajskou úrovní i úrovní srovnatelných SO ORP (Litomyšl, Ústí nad Orlicí) dosahuje podprůměrných hodnot u počtu ekonomických subjektů v drobných, malých i velkých podnicích. 4. Zhodnocení aktivit v oblasti průřezového tématu Administrativní podpora malých obcí Aktivity v této oblasti směřovaly ke zjištění potřeby malých obcí zajistit servis v určitých službách prostřednictvím DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska. Obecně byla možnost administrativní podpory malých obcí starosty přijata velmi pozitivně. Z rozhovorů se starosty většiny malých obcí (obce prvního typu) vyplynul zájem alespoň o jednu z uvažovaných služeb. Nejvíce měly obce zájem o právní poradenství a o dotační management. V menší míře pak o služby v oblasti veřejných zakázek a IT podpoře. Všem starostům obcí prvního typu ve správním obvodu byla koordinátorem meziobecní spolupráce nabídnuta schůzka, jejímž účelem bylo zjistit poptávku konkrétní obce po jednotlivých službách a představu o způsobu financování. Realizačnímu týmu se podařilo získat data za téměř všechny obce, které spadají do cílové skupiny. V rámci programového období bude možné požádat o vytvoření servisního centra pro malé obce při mikroregionech, nicméně ještě nejsou známy konkrétní podmínky uskutečnění takového projektu. Podle předběžných informací bude podpořeno s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 10

11 40 mikroregionů v rámci celé České republiky na dobu 3 let, finanční spoluúčast má být vzestupná a pohybovat se okolo 50 % uznatelných výdajů. 5. Prezentace připravených právních dokumentů (stanovy DSO) Jak bylo výše uvedeno, připravený návrh stanov vychází z vyplněných metodických listů se starosty 8 obcí, u nichž realizační tým předpokládal nejlepší znalost fungování DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska. Je důležité uvést, že návrh stanov je možné využít, DSO nemá povinnost je schválit nebo jakkoli jinak s nimi naložit. Potřebnost revize stávajících stanov vyplynula nejen z rekodifikace soukromého práva, která novým způsobem upravila právní postavení právnických osob. Vhodnost revize vyplývá také z praktických zkušeností představitelů obcí s fungováním mikroregionu a související nespokojeností s určitou těžkopádností nastavení současných stanov. Již při letmém porovnání stávajících stanov s připraveným návrhem je zřejmé, že připravený návrh stanov je o poznání podrobnější. Při hlubším prozkoumání obou dokumentů zjistíme, že návrh nových stanov upravuje mnoho otázek shodně jako stávající stanovy. Na druhou stranu zjednodušuje fungování mikroregionu, ať již jde odstranění složité konstrukce podepisování různých typů smluv (dle návrhu má všechny smlouvy podepisovat předseda jakožto individuální statutární orgán), změnu organizační struktury či přesnější nastavení rozhodování kolektivních orgánů. 6. Návrh prohlášení o vzájemné spolupráci obcí Pro pilotní projekt zmíněný v posledním odstavci bodu 4 bude nezbytné doložit poptávku obcí formou prohlášení o vzájemné spolupráci obcí. Jako stěžejní část tohoto prohlášení navrhujeme následující text: Za nejvhodnější směr meziobecní spolupráce považujeme vytvoření servisního centra při dobrovolném svazku obcí Region Moravskotřebovska a Jevíčska, které bude zejména poskytovat administrativní podporu členským obcím prvního typu a usilovat o realizaci rozvojové strategie. Je nutné zdůraznit, že prohlášení je nezávazným dokumentem, který pouze deklaruje budoucí zájem o prohlubování MOS. 7. Závěr SO ORP Moravská Třebová má v meziobecní spolupráci náskok před většinou ostatních správních obvodů obcí třetího typu v České republice. Víceúčelový DSO Region Moravskotřebovska a Jevíčska má členskou základnu, která zahrnuje všech 33 obcí z předmětného správního obvodu. Tento DSO je tak v obecné rovině ideálním prostředkem pro další rozvoj meziobecní spolupráce v území. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 11

12 Při vypracování rozvojové strategie byla realizačnímu týmu tato kladná charakteristika správního obvodu nápomocná, stejně jako všeobecná náklonost představitelů obcí k dalšímu rozvoji meziobecní spolupráce. Prohlubování meziobecní spolupráce má sloužit nejen připravená rozvojová strategie, nýbrž i provedené šetření k průřezovému tématu administrativní podpora malých obcí. Vzhledem k omezenému počtu témat, kterými se realizační tým zabýval, bude jen dobře, pokud se meziobecní spolupráce ve SO ORP Moravská Třebová bude rozvíjet i dalšími směry. s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B ) 12

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu:

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: Benchmarking pro správní obvod ORP Moravská Třebová s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) 1 SO ORP Moravská Třebová charakteristika území Správní obvod obce s rozšířenou působností

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

1. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Moravská Třebová. Místo: Moravská Třebová Dne: 23. června 2014

1. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Moravská Třebová. Místo: Moravská Třebová Dne: 23. června 2014 1. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Moravská Třebová Místo: Moravská Třebová Dne: 23. června 2014 Program jednání 1) Prezence účastníků, úvod 2) Schválení jednacího řádu 3) Zhodnocení

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

Celkové shrnutí projektu. Marek Vetýška Olomouc, 30.9.2015

Celkové shrnutí projektu. Marek Vetýška Olomouc, 30.9.2015 Celkové shrnutí projektu Marek Vetýška Olomouc, 30.9.2015 Obsah prezentace Podpora meziobecní A. Průběh prací na projektu B. Tvorba strategií rozvoje území C. Pravidelné setkávání s týmy a motivujícími

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Role motivujících starostů v jednotlivých fázích projektu

Role motivujících starostů v jednotlivých fázích projektu Role motivujících starostů v jednotlivých fázích projektu leden 2015 Ivan Černý Motivující starosta - hlavní aktivity v území a) rozšiřovat povědomí o přínosech meziobecní. b) zprostředkovávat vzájemnou

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS

STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS Hradská 52, 344 01 Domažlice IČ: 266 79 973 web: http://www.masceskyles.cz/ Dokument Strategie spolupráce obcí na platformě MAS je dodatkem Strategie komunitně

Více

Zpráva o postupu realizace projektu

Zpráva o postupu realizace projektu Zpráva o postupu realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce za období od 1. oficiálního setkání představitelů obcí do 2. oficiálního setkání představitelů obcí (od 5. 6. 2014). ORP BRUNTÁL Stránka

Více

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s HODNOCENÍ NÁKLADŮ NA OH V ČR Současný stav hodnocení OH z hlediska nákladovosti nebo celé

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

ORP ČESKÝ KRUMLOV. - vymezení území ORP poloha, sídelní struktura, počet obcí, mapa území

ORP ČESKÝ KRUMLOV. - vymezení území ORP poloha, sídelní struktura, počet obcí, mapa území Zpráva o postupu realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce za období od 1. oficiálního setkání představitelů obcí do 2. oficiálního setkání představitelů obcí (podkladový materiál) ORP ČESKÝ KRUMLOV

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb:

Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb: Rozvoj komunitní podpory zdravotně sociálních služeb: ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY NA ÚROVNI OBCÍ Mgr. et Mgr. Rudolfína Voleská 1 O Svazu měst a obcí ČR statutářní města 25 města městysy obce 1 932 127 424 2564

Více

Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií kvality plánování sociálních služeb

Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií kvality plánování sociálních služeb Vyhodnocení komunitního plánování na Rokycansku z hlediska kritérií Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií plánování sociálních služeb Zpracovatel:

Více

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Moravská Třebová Počet odpovědí Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ../../B. . V čem spatřujete největší výhody spolupráce mezi obcemi?

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

VLOŽÍTE MAPU SVÉHO ÚZEMÍ

VLOŽÍTE MAPU SVÉHO ÚZEMÍ Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přelouč Dokument je zpracován pro období 2016-2017 VLOŽÍTE MAPU SVÉHO ÚZEMÍ Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP)

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Červen 2015 / Závěrečná zpráva z výzkumu pro Diakonii ČCE, Institut důstojného stárnutí / STEM/MARK, a.s. Kvantitativní výzkum Obsah Parametry

Více

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING Rozvoj přeshraniční spolupráce, vzájemné porovnávání mezi partnerskými městy

Více

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ?

PROČ SE MAP PŘIPRAVUJÍ? CO JE TO MAP? 1. Místní - dokument připravovaný pro místní potřeby 2. Akční - dokument připravovaný místní komunitou - zástupci zřizovatelů, poskytovatelů a uživatelů vzdělávání 3. Plán - koncepční plán

Více

Záznam z 2. neoficiálního setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Hořice. ze dne 25. 9. 2014

Záznam z 2. neoficiálního setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Hořice. ze dne 25. 9. 2014 Projekt Podpora meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Záznam z 2. neoficiálního setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Hořice Místo: Restaurace Koruna, Hořice ze dne 25. 9. 2014

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Zpráva o postupu realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce za období od začátku projektu do prvního oficiálního setkání představitelů obcí (podkladový materiál pro 1. oficiální setkání představitelů

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Jednání v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B8.00001

Jednání v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Jednání v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce, reg. č. CZ.1.4/4.1./B8.1 Předmět jednání: 4. jednání týmu Termín jednání: 11. 3. 214 Program: Program: 1. Schůzka koordinátorů v Ostravě 2. Schválení

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013

Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013 Problematika sociálních služeb v České republice pro rok 2013 Dotační řízení pro rok 2013 bylo vyhlášeno v srpnu roku 2012, sběr žádostí o dotaci ze státního rozpočtu pak probíhal v září a říjnu roku 2012.

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

PŘÍLOHA č. 5 Vzorové potvrzení o obsahu pracovněprávního vztahu

PŘÍLOHA č. 5 Vzorové potvrzení o obsahu pracovněprávního vztahu PŘÍLOHA č. 5 Vzorové potvrzení o obsahu pracovněprávního vztahu ke SMLOUVĚ O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI REALIZACI PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování Možnosti snižování KO a jejich monitorování Produkce a skladba domovních/komunálních odpadů Měrná produkce 178 kg/obyvatel/ rok 1994 Nárůst produkce za 15 let o 38 % hm. (cca 2,5 % ročně) Měrná produkce

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Dačice

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Dačice Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Dačice Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Aktivity realizované v rámci prodloužení projektu

Aktivity realizované v rámci prodloužení projektu Aktivity realizované v rámci prodloužení projektu a jejich využití pro pokračování meziobecní Setkání s motivujícími starosty, zastupiteli a mediátory září-říjen 2015 Prodloužení projektu PMOS Podpora

Více

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Program jednání: 1. Zahájení v 13.00 hod, přivítání přítomných 2. Představení firmy Eduflex,

Více

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce Projekt Svazu na podporu meziobecní Mendelova univerzita v Brně, Region v rozvoji společnosti Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu 23. října 2014 Realizace procesů dle metodiky MOS A. Úvod do

Více

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR HLAVNÍ OKRUHY ČINNOSTI SMS ČR Pracovní skupina pro financování samospráv Pracovní skupina pro agendu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Strategie Mariánskolázeňska na období 2014-2020 Dolní Žandov Drmoul Lázně Kynžvart Stará

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED. Mikroregionu Podkozákovsko. na období 2012-2016

ROZPOČTOVÝ VÝHLED. Mikroregionu Podkozákovsko. na období 2012-2016 ROZPOČTOVÝ VÝHLED Mikroregionu Podkozákovsko na období 2012-2016 1 Komentář k rozpočtovému výhledu Mikroregionu Podkozákovsko na r. 2012-2016. Podle ustanovení 3 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického pokynu pro hodnotitele a externí experty 1. Úvod Pracovní

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Aktuální a očekávaný stav veřejné správy. Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015

Aktuální a očekávaný stav veřejné správy. Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015 Aktuální a očekávaný stav veřejné správy Mgr. Jana Vildumetzová Náměstkyně ministra vnitra pro řízení veřejné správy Ministerstvo vnitra září 2015 Veřejná správa jako služba blízká občanům Budou prověřeny

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR

Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR Konference Odpady 2011 Plzeň, 15. 11. 2011 Pohled měst a obcí na udržitelné odpadové hospodářství:

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí

Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí aktualizované výsledky za rok 2013 Vybrané náklady OH obcí (2003-2013) v Kč/obyv./rok směsný odpad objemný odpad

Více

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce

Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce Projekt Svazu na podporu meziobecní Aktuální informace o projektu XVII. Celostátní finanční konference Praha, 4. a 5. prosince 2014 Realizace procesů dle metodiky MOS A. Úvod do Projektu Cíle a aktuální

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

D o p a d o v á s t u d i e. "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu"

D o p a d o v á s t u d i e. Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu D o p a d o v á s t u d i e "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu" P r a h a 2012 D o p a d o v á s t u d i e "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu" Název projektu: Posilování bipartitního dialogu

Více

Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce

Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (stav k 19. 11. 2015) Monitorovací výbor OPZ Praha, 24.11.2015 Jaromír Jech ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ KOJETÍNĚ

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ KOJETÍNĚ IMPLEMENTAČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ KOJETÍNĚ Komunitní plán sociálních služeb ve městě Kojetíně na období let 2012 2016 (dále jen Komunitní plán) byl zpracován v průběhu

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ OBCÍ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ OBCÍ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ OBCÍ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky Květen 2015 TÉMATA PREZENTACE Východiska plánování Struktura a proces tvorby PRO Aplikace www.obcepro.cz PROČ PLÁNOVAT

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ CZ.1.04/1.1.00/46.00001 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 byl zpracován v rámci individuálního

Více

Dotazníkové šetření 2 - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření 2 - souhrnný výsledek za ORP Dotazníkové šetření 2 - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Počet odpovědí Polička 15 Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 1. V čem spatřujete největší výhody spolupráce mezi

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Vyhodnocení I. části dotazníku pro starosty ORP Břeclav. Zpracoval: KMOS Milan Sedláček

Vyhodnocení I. části dotazníku pro starosty ORP Břeclav. Zpracoval: KMOS Milan Sedláček Vyhodnocení I. části dotazníku pro starosty ORP Břeclav Zpracoval: KMOS Milan Sedláček . V jakých oblastech výborně či velmi dobře spolupracujete se sousedními (případně blízkými) obcemi? pomoc při krizových

Více

MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU

MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

Návrhy variantních řešení realizace servisu samosprávám

Návrhy variantních řešení realizace servisu samosprávám Návrhy variantních řešení realizace servisu samosprávám Akutní potřeba vytvoření servisních center pro starosty obcí (tzn. poskytování pomoci a podpory při výkonu správy obcí, případně komplexní zajištění

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Zpráva o postupu realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce za období od 1. oficiálního setkání představitelů obcí do 2. oficiálního setkání

Zpráva o postupu realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce za období od 1. oficiálního setkání představitelů obcí do 2. oficiálního setkání Zpráva o postupu realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce za období od 1. oficiálního setkání představitelů obcí do 2. oficiálního setkání představitelů obcí (podkladový materiál) 1 1. Úvod Identifikace

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti Název předkladatele: Uveďte oficiální název organizace Název projektu: Předpokládaný operační

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více